ÚZEMNÍ PLÁN SLOUPNO TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Nový Bydžov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN SLOUPNO TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Nový Bydžov"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN SLOUPNO TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Sloupno Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova Hradec Králové IČO: Číslo autorizace: ČKA 2039 Tel.: , G PLUS, s.r.o., Pardubice 1

2 OBSAH územního plánu obsahuje: 1. Vymezení zastavěného území 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývaní nerostů 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 8. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. 9. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 2

3 1. Vymezení zastavěného území Územní plán Sloupno vymezuje zastavěné území v katastrálním území Sloupno nad Cidlinou. Zastavěné území je v územním plánu vymezeno v grafických přílohách v měřítku 1:5000 ve stavu k Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce Koncepce rozvoje obce Sloupno je ovlivněna existencí dopravních tras, představovaných silnicí II/327 a železniční tratí č. 040 na straně západní a vodním tokem řeky Cidliny se širokou údolní nivou a rozsáhlým záplavovým územím na straně východní. Rozvoj základních sídelních funkcí obce Sloupno je dále významně ovlivněn blízkostí města Nový Bydžov a existencí průmyslových provozů na hranici katastrů Sloupno nad Cidlinou a Nový Bydžov. Územní plán Sloupno zachovává původní koncepci rozvoje sídla. Navazuje na historický vývoj obce, navrhuje vyvážený rozvoj a ochranu civilizačních i přírodních složek území. Řeší vyvážený rozvoj funkčních složek osídlení, upevňuje ochranu přírodních hodnot území a umožňuje svým řešením i zkvalitnění té části krajiny, která slouží k produkci zemědělských plodin. Význam dopravního koridoru západně od Sloupna významně posílí připravovaná realizace silničního obchvatu Nového Bydžova. V území řešeném územním plánem Sloupno se nalézají objekty, podléhající památkové ochraně. Památky jsou vyznačené v grafické části odůvodnění územního plánu č. 8 Koordinační výkres. Území obce je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, územím s archeologickými nálezy. Zájmy památkové péče nejsou na území obce dotčené řešením územního plánu Sloupno. V zastavěném území, plochách přestavby a v zastavitelných plochách budou respektovány urbanistické, architektonické a estetické hodnoty s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, zejména pak pro umístění, uspořádání a řešení staveb. Na významném vodním toku Cidlina je stanovené záplavové území, které je třeba respektovat Hlavní cíle rozvoje Územní plán vytváří podmínky pro dlouhodobou stabilizaci počtu trvale bydlícího obyvatelstva, řeší vyvážený rozvoj jednotlivých sídelních složek území, upevňuje ochranu přírodních hodnot území a umožňuje svým řešením i zkvalitnění té části krajiny, která slouží k produkci zemědělských plodin Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot jsou v souladu s cílem pořízení územního plánu - je třeba vytvořit předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Obecně je cílem územního plánování zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím 3

4 účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 3.1 Návrh členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití včetně podmínek pro využití těchto ploch a koridorů Pro potřebu územně plánovací dokumentace je celé území obce rozčleněno na následující plochy s rozdílným způsobem využití: Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura (OV) Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) Plochy občanského vybavení hřbitovy (OH) Plochy smíšené obytné venkovské (SV) Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) Plochy dopravní infrastruktury drážní (DZ) Plochy technické infrastruktury inženýrské sítě (TI) Plochy technické infrastruktury plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO) Plochy výroby a skladování lehký průmysl (VL) Plochy výroby a skladování drobná a řemeslná výroba (VD) Plochy výroby a skladování zemědělská výroba (VZ) Plochy smíšené výrobní (VS) Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV) Plochy zeleně ochranná a izolační zeleň (ZO) Plochy vodní a vodohospodářské (W) Plochy zemědělské (NZ) Plochy přírodní (NP) Plochy smíšené nezastavěného území přírodní a zemědělské (NSpz) Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské a s nerostnými surovinami (NSzn) Plochy těžby nerostů nezastavitelné (NT) Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura (OV) Jsou představovány plochami nekomerční občanské vybavenosti, na kterých převažují stavby a soubory staveb vybavenosti veřejné infrastruktury obce, kterými jsou nebo mohou být např. stavby pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, ochranu obyvatelstva. Tyto plochy jsou v územním plánu vymezené jako stávající Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) Tato plocha je představována plochou stávajícího hřiště. Navrhované sportoviště Z6 navazuje na tuto plochu stávajícího hřiště v centru obce Plochy občanského vybavení hřbitovy (OH) Územní plán respektuje a vymezuje ve stávajícím rozsahu plochu hřbitova. 4

5 Plochy smíšené obytné venkovské (SV) Jsou v územním plánu plošně nejrozšířenější funkční plochou zastavěného území. Jedná se o plochy venkovských usedlostí s hospodářským zázemím, rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu a ploch pro obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti místního významu. Rozšíření této funkční plochy navrhuje územní plán v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 a v plochách přestavby P1 a P2. Tyto plochy svým umístěním staveb na pozemku, hmotou, dispozicí a použitými materiály budou respektovat skutečnost, že jsou umísťovány do hodnotného krajinného venkovského prostředí Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) Na území obce se uplatňují a v ÚP jsou zobrazené plochy silniční dopravy silnice 2. třídy, místní a účelové komunikace a plochy dopravy v klidu. Řešení územního plánu navazuje na ÚP Nový Bydžov navázáním na trasu přeložky silnice 2. třídy jako obchvatu města Nový Bydžov, která je řešena po území města Nový Bydžov a po katastrech Sloupno nad Cidlinou a Skřivany. Na území obce Sloupno je v územním plánu vyznačena jako Z11. Pro dopravní obsluhu navrhovaných zastavitelných ploch a ploch přestavby jsou navržené komunikace v plochách P5 a Z10. Na území obce jsou značené cyklistické trasy, nejsou zde samostatné cyklistické komunikace Plochy dopravní infrastruktury železniční (DZ) Přes území obce Sloupno prochází ve stabilizované poloze železniční trať č Plochy technické infrastruktury inženýrské sítě (TI) Tato funkční plocha je představována zejména pozemky se stavbami vodohospodářských zařízení a stavbami pro energetiku Plochy technické infrastruktury plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO) Tato funkční plocha je vymezena jako stávající v severní části zastavěného území Plochy výroby a skladování lehký průmysl (VL) Tato funkční plocha je představována areálem v okrajové části zastavěného území Sloupna. Je vymezena ve stávajícím rozsahu Plochy výroby a skladování drobná a řemeslná výroba (VD) Tato funkční plocha je představována areálem v okrajové části zastavěného území Sloupna při vjezdu do obce ze silnice II/327. Je vymezena ve stávajícím rozsahu Plochy výroby a skladování zemědělská výroba (VZ) Tato funkční plocha je představována areálem zemědělské výroby v jižní části katastru. Je vymezena ve stávajícím rozsahu Plochy smíšené výrobní (VS) Tato funkční plocha je představována smíšeným areálem na jižním okraji Sloupna ve stávajícím rozsahu. 5

6 Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV) Jedná se o významnější plochy veřejné zeleně v zastavěném území s travnatými plochami, zelení, hřištěm a komunikací. Pro rozšíření této funkční plochy jsou územním plánem vymezené plochy Z7, Z8 a P3, P Plochy zeleně zeleň ochranná a izolační (ZO) Jsou vymezené jako navržená plocha ochranné a izolační zeleně pod stávajícím a navrženým vedením VN elektrické energie jako Z Plochy vodní a vodohospodářské (W) V územním plánu jsou zobrazeny vodní toky a plochy ve stávající podobě Plochy zemědělské (NZ) Tyto plochy určené pro zemědělské hospodaření na zemědělské půdě jsou v územním plánu zobrazeny ve stavu, který odpovídá současnému stavu obhospodařování. Jedná se převážně o plochy orné půdy, které jsou nezastavitelné Plochy přírodní (NP) Jedná se o plochy přírodního charakteru se vzrostlou zelení. Jsou zpravidla součástí ploch ÚSES Plochy smíšené nezastavěného území přírodní a zemědělské (NSpz) Jedná se převážně o zemědělské plochy, situované v záplavovém území v nivě Cidliny. Na těchto plochách je žádoucí řešit půdoochranná, přírodě blízká opatření Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské a s nerostnými surovinami (NSzn) Jedná se plochy zemědělské půdy s limitem chráněného ložiskového území Plochy těžby nerostů nezastavitelné (NT) Jedná se plochy vedené jako dobývací prostor. 6

7 3.2. Přehled a charakteristika zastavitelných ploch a ploch přestavby číslo navržené funkční využití původní funkční Výměra v Výměra lok. využití* ZÚ** vně ZÚ** Z1 Plochy smíšené obytné - venkovské orná půda 4,05 Z2 Plochy smíšené obytné venkovské orná půda 1,20 Z3 Plochy smíšené obytné - venkovské orná půda, TTP 0,34 Z4 Plochy smíšené obytné - venkovské orná půda 0,88 Z5 Plochy smíšené obytné - venkovské orná půda 0,45 Z6 Pl.obč.vybav.-tělových.a sport.zaříz. TTP 0,48 Z7 Pl.veřejných prostran.- veřejná zeleň orná půda, TTP 2,83 Z8 Pl.veřejných prostran.- veřejná zeleň orná půda, TTP 0,95 Z9 Pl.zeleně-zeleň ochranná a izolační orná půda 0,53 Z10 Plochy dopr. infrastruktury-silniční orná půda 0,45 Z11 Plochy dopr. infrastruktury-silniční orná půda 8,36 P1 Plochy smíšené obytné - venkovské plochy zemědělské výroby 1,03 P2 Plochy smíšené obytné venkovské plochy zemědělské výroby 0,51 P3 Pl.veřejných prostran.- veřejná zeleň plochy zemědělské výroby 0,51 P4 Pl.veřejných prostran.- veřejná zeleň plochy zemědělské výroby 0,28 P5 Plochy dopr. infrastruktury-silniční plochy zemědělské výroby 0,21 Poznámka: výměry ploch jsou uvedeny v hektarech číselné značení lokalit navazuje na značení lokalit v tabulkové a grafické části * původní funkční využití odpovídá stavu dle katastru nemovitostí v době zpracování ÚP Sloupno ** ZÚ = zastavěné území TTP = trvale travní porost ÚP Sloupno řeší rozvoj obce na celkové ploše 27,86 ha, z toho je 25,21 ha zemědělské půdy. 8,36 ha je určeno pro koridor silničního obchvatu Nového Bydžova a současně i Sloupna a Skřivan, 4,80 ha je určeno pro lokální ÚSES. Pro zastavitelné a přestavbové plochy pro vlastní rozvoj obce je určeno 12,05 ha zemědělské půdy Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně ÚP Sloupno řeší rozvoj obce v následujících lokalitách v k. ú. Sloupno nad Cidlinou: Lokalita Z1 týká se pozemků navazujících na severní okraj zastavěného území Sloupna. Výměra lokality je 4,05 ha. V této lokalitě je třeba respektovat stávající nadzemní i podzemní inženýrské sítě. Lokalita Z1 bude dopravně napojena přednostně ze stávající místní komunikace východně od lokality Z1. Územní plán Sloupno určuje prověření změn územní studií v lokalitě Z1. Termín pořízení územní studie je do navržené funkční využití funkční plocha Plochy smíšené obytné - venkovské - SV stávající funkční využití funkční plocha Orná půda dopravní napojení přednostně ze stávající místní komunikace zásobování vodou napojením na veřejný vodovod odkanalizování do kanalizace pro veřejnou potřebu, napojenou na kanalizaci města Nový Bydžov 7

8 zásobování elektrickou energií napojením na místní rozvod nízkého napětí el. energie zásobování zemním plynem napojením na místní rozvod zemního plynu BPEJ třída ochrany ZPF, 4,05 ha Lokalita Z2 týká se pozemků v proluce v severní části zastavěného území Sloupna. Výměra lokality je 1,20 ha. Územní plán Sloupno určuje prověření změn územní studií v lokalitě Z2. Termín pořízení územní studie je do navržené funkční využití funkční plocha Plochy smíšené obytné - venkovské - SV stávající funkční využití funkční plocha Orná půda dopravní napojení ze stávající místní komunikace zásobování vodou napojením na veřejný vodovod odkanalizování do kanalizace pro veřejnou potřebu, napojenou na kanalizaci města Nový Bydžov zásobování elektrickou energií napojením na místní rozvod nízkého napětí el. energie zásobování zemním plynem napojením na místní rozvod zemního plynu BPEJ třída ochrany ZPF, 1,20 ha Lokalita Z3 týká se pozemků navazujících na jižní okraj zastavěného území Sloupna. Výměra lokality je 0,34 ha. navržené funkční využití funkční plocha Plochy smíšené obytné - venkovské - SV stávající funkční využití funkční plocha Orná půda, Trvalý travní porost dopravní napojení ze stávající místní komunikace zásobování vodou napojením na veřejný vodovod odkanalizování do kanalizace pro veřejnou potřebu, napojenou na kanalizaci města Nový Bydžov zásobování elektrickou energií napojením na místní rozvod nízkého napětí el. energie zásobování zemním plynem napojením na místní rozvod zemního plynu BPEJ třída ochrany ZPF, 0,34 ha Lokalita Z4 týká se pozemků navazujících na jihozápadní okraj zastavěného území Sloupna. Výměra lokality je 0,88 ha. navržené funkční využití funkční plocha Plochy smíšené obytné - venkovské - SV stávající funkční využití funkční plocha Orná půda dopravní napojení z navržené místní komunikace zásobování vodou napojením na veřejný vodovod odkanalizování do kanalizace pro veřejnou potřebu, napojenou na kanalizaci města Nový Bydžov zásobování elektrickou energií napojením na místní rozvod nízkého napětí el. energie zásobování zemním plynem napojením na místní rozvod zemního plynu BPEJ třída ochrany ZPF, 0,88 ha Lokalita Z5 týká se pozemků navazujících na jihozápadní okraj zastavěného území Sloupna. Výměra lokality je 0,45 ha. navržené funkční využití funkční plocha Plochy smíšené obytné - venkovské - SV stávající funkční využití funkční plocha Orná půda dopravní napojení z navržené místní komunikace 8

9 zásobování vodou napojením na veřejný vodovod odkanalizování do kanalizace pro veřejnou potřebu, napojenou na kanalizaci města Nový Bydžov zásobování elektrickou energií napojením na místní rozvod nízkého napětí el. energie zásobování zemním plynem napojením na místní rozvod zemního plynu BPEJ třída ochrany ZPF, 0,45 ha Lokalita Z6 je určena pro rozvoj ploch pro sport a aktivní rekreaci, týká se pozemků navazujících na plochu stávajícího hřiště v zastavěném území v centru obce. Výměra lokality je 0,48 ha. navržené funkční využití funkční plocha Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení - OS stávající funkční využití funkční plocha Trvalý travní porost dopravní napojení ze stávající místní komunikace zásobování vodou napojením na veřejný vodovod odkanalizování do kanalizace pro veřejnou potřebu, napojenou na kanalizaci města Nový Bydžov zásobování elektrickou energií napojením na místní rozvod nízkého napětí el. energie zásobování zemním plynem napojením na místní rozvod zemního plynu BPEJ nezemědělská půda Lokalita Z7 je určena pro realizaci ploch veřejné zeleně s parkovými úpravami v území okolo zámku. Lokalita Z7 řeší pozemky pro rozvoj funkční plochy Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň v území jižně a západně od zámku v návaznosti na zastavěné území. Výměra lokality je 2,83 ha. navržené funkční využití funkční plocha Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň - ZV stávající funkční využití funkční plocha Orná půda, Trvalý travní porost dopravní napojení ze stávající místní komunikace zásobování vodou napojením na veřejný vodovod odkanalizování do kanalizace pro veřejnou potřebu, napojenou na kanalizaci města Nový Bydžov zásobování elektrickou energií napojením na místní rozvod nízkého napětí el. energie zásobování zemním plynem v případě požadavku napojením na místní rozvod zemního plynu BPEJ třída ochrany ZPF, 2,56 ha, třída ochrany ZPF, 0,27 ha Lokalita Z8 je určena pro realizaci ploch veřejné zeleně s parkovými úpravami na jižním okraji Sloupna v území navazujícím na zastavěné území. Výměra lokality je 0,95 ha. navržené funkční využití funkční plocha Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň - ZV stávající funkční využití funkční plocha Orná půda, Trvalý travní porost dopravní napojení ze stávající místní komunikace zásobování vodou napojením na veřejný vodovod odkanalizování do kanalizace pro veřejnou potřebu, napojenou na kanalizaci města Nový Bydžov zásobování elektrickou energií napojením na místní rozvod nízkého napětí el. energie zásobování zemním plynem v případě požadavku napojením na místní rozvod zemního plynu 9

10 BPEJ třída ochrany ZPF, 0,95 ha Lokalita Z9 týká se pozemků navazujících na jihozápadní okraj zastavěného území Sloupna, jedná se o pozemky pod ochranným pásmem stávajícího VN a navrhovaného nadzemního vedení VVN elektrické energie. Výměra lokality je 0,53 ha. navržené funkční využití funkční plocha Plochy zeleně ochranná a izolační zeleň - ZO stávající funkční využití funkční plocha Orná půda dopravní napojení z navržené místní komunikace BPEJ třída ochrany ZPF, 0,53 ha Lokalita Z10 týká se pozemků navazujících na jihozápadní okraj zastavěného území Sloupna, jedná se o plochu určenou pro realizaci místní komunikace pro dopravní obsluhu pozemků v přilehlém zastavěném území i zastavitelných plochách. Výměra lokality je 0,45 ha. navržené funkční využití funkční plocha Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS stávající funkční využití funkční plocha Orná půda BPEJ třída ochrany ZPF, 0,45 ha Lokalita Z11 týká se pozemků v území západně od železniční trati č. 040, určených pro realizaci přeložky silnice 2. třídy jako silničního obchvatu Nového Bydžova a Sloupna. Výměra lokality je 8,36 ha. navržené funkční využití funkční plocha Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS stávající funkční využití funkční plocha Orná půda BPEJ třída ochrany ZPF, 8,36 ha Lokalita P1 jedná se o lokalitu přestavby na místě bývalého hospodářského dvora v zastavěném území. Výměra lokality je 1,03 ha. navržené funkční využití funkční plocha Plochy smíšené obytné - venkovské - SV stávající funkční využití funkční plocha Plochy výroby a skladování zemědělská výroba dopravní napojení ze stávající a navržené místní komunikace zásobování vodou napojením na veřejný vodovod odkanalizování do kanalizace pro veřejnou potřebu, napojenou na kanalizaci města Nový Bydžov zásobování elektrickou energií napojením na místní rozvod nízkého napětí el. energie zásobování zemním plynem napojením na místní rozvod zemního plynu BPEJ nezemědělské pozemky Lokalita P2 jedná se o lokalitu přestavby na místě bývalého hospodářského dvora v zastavěném území. Výměra lokality je 0,51 ha. navržené funkční využití funkční plocha Plochy smíšené obytné - venkovské - SV stávající funkční využití funkční plocha Plochy výroby a skladování zemědělská výroba dopravní napojení ze stávající a navržené místní komunikace zásobování vodou napojením na veřejný vodovod odkanalizování do kanalizace pro veřejnou potřebu, napojenou na kanalizaci města Nový Bydžov zásobování elektrickou energií napojením na místní rozvod nízkého napětí el. energie 10

11 zásobování zemním plynem napojením na místní rozvod zemního plynu BPEJ nezemědělské pozemky Lokalita P3 jedná se o lokalitu přestavby v zastavěném území na místě bývalého hospodářského dvora. Výměra lokality je 0,51 ha. navržené funkční využití funkční plocha Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň - ZV stávající funkční využití funkční plocha Plochy výroby a skladování zemědělská výroba dopravní napojení ze stávající a navržené místní komunikace zásobování vodou napojením na veřejný vodovod odkanalizování do kanalizace pro veřejnou potřebu, napojenou na kanalizaci města Nový Bydžov zásobování elektrickou energií napojením na místní rozvod nízkého napětí el. energie zásobování zemním plynem napojením na místní rozvod zemního plynu BPEJ nezemědělské pozemky Lokalita P4 jedná se o lokalitu přestavby v zastavěném území na místě bývalého hospodářského dvora. Výměra lokality je 0,28 ha. navržené funkční využití funkční plocha Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň - ZV stávající funkční využití funkční plocha Plochy výroby a skladování zemědělská výroba dopravní napojení z navržené místní komunikace zásobování vodou napojením na veřejný vodovod odkanalizování do kanalizace pro veřejnou potřebu, napojenou na kanalizaci města Nový Bydžov zásobování elektrickou energií napojením na místní rozvod nízkého napětí el. energie zásobování zemním plynem napojením na místní rozvod zemního plynu BPEJ nezemědělské pozemky Lokalita P5 jedná se o plochu určenou pro realizaci místní komunikace pro dopravní obsluhu pozemků v přestavbových plochách. Výměra lokality je 0,21 ha. navržené funkční využití funkční plocha Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS stávající funkční využití funkční plocha Plochy výroby a skladování zemědělská výroba BPEJ nezemědělské pozemky 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 4.1. Návrh koncepce dopravy Základní koncepce silniční dopravy na území obce Sloupno zůstává zachována. Do ÚP Sloupno je převzat návrh koridoru silnice 2. třídy II/327, řešeného jako silniční obchvat Nového Bydžova a současně i Sloupna a Skřivan koridor Z11. Řešení je v souladu se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Předpokládá se možnost dopravního napojení Sloupna v místě křížení se stávající místní komunikací. 11

12 Síť místních a účelových komunikací se návrhem územního plánu rozšiřuje o návrh místních komunikací v plochách P5 a Z10. ÚP Sloupno řeší dopravní napojení lokalit navržených zastavitelných ploch. Přes území obce Sloupno prochází koridor železniční dráhy č. 040, který je územně stabilizovaný. Stavby určené pro bydlení budou v rámci navržených lokalit umístěny vně ochranného pásma dopravní trasy, obytné místnosti budou situované na straně odvrácené od zdroje hluku, chráněné venkovní prostory a obytné stavby budou pokud možno odcloněny v rámci řešené lokality. Nové komunikace v rámci navržených lokalit budou dimenzované pro potřebu zásahu požárních vozidel. Případná opatření k ochraně staveb před vlivem hluku od provozu na silnicích a železnici budou hrazena investorem staveb v příslušné lokalitě Elektrorozvody Zásobování elektrickou energií je zaměřeno na zajištění rozvoje energetického systému a na stanovení omezujících požadavků v souvislosti s platností zákona č.458/2000 Sb, 46. Zásobování el. energií bude pro řešené území neměnné systémem 35 kv, výkonově zajištěným z TR 110/35 kv Nový Bydžov. Předložený návrh rozvoje území předpokládá výstavbu cca 72 rodinných domů. Vzhledem k tomu, že v řešené území je uplatněna plynofikace, nelze očekávat zájem o el. vytápění. S ohledem na předpokládaný rozvoj vedení 110 kv, uvedeném v ZÚR Královehradeckého kraje, připravuje provozovatel energetického systému ČEZ Distribuce a.s., realizaci nadzemního vedení 2x110 kv mezi TR Nový Bydžov a TR Staré Místo. S ohledem na omezenou možnost průchodu zastavěného území mezi Novým Bydžovem a Skřivany, je trasa navrhovaného vedení 110 kv vedena jižní části Sloupna, po pravé straně vedení 2x35 kv (VN 302-3) ve směru na Staré Místo. Vzhledem k očekávanému rozvoji dotčeného území a průchodu výhledového vedení VVN, je nutné zachovat koridor o šíři 40 m podél zmíněného vedení. VN Předpokládaný termín realizace vedení VVN je stanoven na rok Zásobování plynem Obec je plynofikována středotlakým plynovodem z VTL/STL regulační stanice situované v jihovýchodní části obce. Lokality nově navrhované zástavby budou napojeny na středotlakou plynovodní síť v obci Zásobování vodou Obec Sloupno je zásobena pitnou vodou ze systému zásobujícího město Nový Bydžov. Město částečně využívá vlastní zdroje v nivě Cidliny, s propojením na systém Vodárenské soustavy Východní Čechy je vodovod Nový Bydžov posílen ze směru od Nechanic řadem DN 400. Vlastní zdroje budou postupně nahrazeny ze systému VSVČ. Obec je napojena ve směru od Nového Bydžova řadem průměru 160 mm. Hlavní zásobovací řad 160 mm je veden do obce z jižního směru podél příjezdové komunikace. V návrhovém období Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (dále jen PRVK) budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavované lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba. Nově navrhované a realizované vodovody a umístění požárních hydrantů budou dimenzované s ohledem na potřebu v případě požárního zásahu. Zákresy vodovodu v grafické části je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce bez 12

13 konkrétního vztahu k jednotlivým parcelám. V rámci koncepčního řešení nejsou vyloučeny změny tras stávajících i návrhových vedení v zastavěném území, plochách přestavby a zastavitelných plochách. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou: Při vyřazení celého vodovodu bude obec v souladu s PRVK zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková Kanalizace Obec Sloupno má zpracovanou koncepci na jednotnou kanalizační síť, která svede odpadní vody do kanalizační sítě města Nový Bydžov, která je zakončena městskou centrální ČOV. ÚP Sloupno neřeší změny koncepce odkanalizování obce a likvidace odpadních vod. Zákresy kanalizace v grafické části je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce bez vztahu k jednotlivým parcelám. V rámci koncepčního řešení nejsou vyloučeny změny tras stávajících i návrhových vedení v zastavěném území a zastavitelných plochách Občanské vybavení veřejné infrastruktury ÚP Sloupno nenavrhuje změny v dosavadní koncepci občanského vybavení veřejné infrastruktury obce. Obec je vybavena pouze základní vybaveností, která je situována v centru Sloupna Další občanské vybavení ÚP Sloupno nenavrhuje změny v dosavadní koncepci tohoto občanského vybavení. V současné době je v obci pouze základní komerční vybavenost Veřejná prostranství ÚP Sloupno navrhuje podstatné změny v dosavadní koncepci veřejných prostranství v centru obce. V okolí zámku jsou v zastavitelných plochách a plochách přestavby navržené plochy pro veřejná prostranství formou veřejné zeleně na celkové výměře 3,62 ha, v jižní části obce pak ještě na výměře 0,95 ha Návrh řešení požadavků civilní ochrany Obec Sloupno nepatří mezi útvary nacházející se v blízkosti stálého možného ohrožení. Z tohoto důvodu je nutno zabezpečit individuální a kolektivní ochranu obyvatelstva v tomto rozsahu: A. Individuální ochrana zabezpečení skladových prostor pro uložení ochranných prostředků a ostatního materiálu CO dle místních podmínek B. Kolektivní ochrana hlavní požadavek na zabezpečení všech kategorií ukrývaných (obyvatelstvo, žactvo, zaměstnanci) v protiradiačních úkrytech budovaných svépomocí (PRU- BS) s ochranným koeficientem K minimálně 50. K zabezpečení výše uvedeného je nezbytné upřednostňovat výstavbu objektů s podsklepením. Nejvýhodnější varianta je zcela zapuštěné podlaží případně podlaží s výškou podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu. U staveb určených k podnikání předkládat k posouzení a vyjádření projektovou dokumentaci k vydání stanoviska z hlediska CO. Po stránce hospodárnosti a v neposlední řadě i operativnosti při realizaci ukrytí jsou vhodnější úkryty s větší kapacitou, tzn. s větší plochou pro ukrývané. 13

14 Stavebně technické požadavky: Stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky CO se v případě obce Sloupno týkají staveb financovaných s využitím prostředků státního rozpočtu, staveb škol, školských zařízení, ubytoven a staveb pro poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska jejich využitelnosti jako improvizované úkryty. Ve Sloupně nejsou zařízení občanské vybavenosti, průmyslové a zemědělské výroby s takovou koncentrací obyvatel nebo zaměstnanců, aby bylo účelné budovat v obci stálý úkryt jako zcela zapuštěnou, dvouúčelovou stavbu. V době míru je třeba provádět výběr vhodných prostor pro improvizované úkryty. Jsou vybírány stavby, které pro to mají vhodné konstrukční předpoklady (tloušťka stěn a stropů, popř. kleneb, způsob hygienického zabezpečení, množství otvorů v nosných stěnách, množství průchodů instalací, míra zapuštění pod terén, míra nutných stavebních úprav). Doporučená maximální kapacita je 50 ukrývaných osob, podlahová plocha 2,5 m 2 na jednu ukrývanou osobu. Pro úkryt se zpracovává Základní list úkrytu, který obsahuje postup prací upravující vybraný prostor na improvizovaný úkryt. Budování začíná po vyhlášení válečného stavu podle zpracovaných postupů do 5 dnů v předepsaných etapách. Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce: Podle 20 vyhl. č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva je třeba v rámci ÚP reagovat na následující body vyhlášky: a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní Správní území obce Sloupno není ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní. b) Zóna havarijního plánování V obci není stanovena zóna havarijního plánování. c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události Pro potřebu budování improvizovaných úkrytů civilní ochrany nejsou navržené žádné objekty. d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování Obyvatelstvo obce může být ohroženo např. únikem nebezpečné látky z nákladu vozidla projíždějícího katastrem obce. V případě nutnosti evakuace obyvatelstva je možno zorganizovat ubytování obyvatel v ubytovnách a hotelech v okolních městech a obcích. Využít lze i tělocvičny ZŠ a sokolovny v okolí. Ve správním území obce Sloupno se nenalézají v současné době ubytovací zařízení, která lze využít pro ubytování postižených obyvatel. e) Vytipovat plochy pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci Skladování tohoto materiálu je navrženo v budově obecního úřadu. f) Vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné a zastavitelné území V obci se nevyskytují nebezpečné látky v takové míře, že by bylo nutno připravovat takovéto opatření. g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události 14

15 Tyto práce nemůže obec zajistit z vlastních zdrojů a vlastními silami. Předpokládá se povolání jednotky HZS, lze počítat se spoluúčastí místního Sboru dobrovolných hasičů. h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek, skladovaných v území Na katastru obce nejsou skladovány nebezpečné látky. i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií Zásobování vodou: Při vyřazení celého vodovodu bude obec v souladu s PRVK zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková. Zásobování elektrickou energií: Jako náhradní zdroje elektrické energie lze využít dieselagregáty. Opatření pro projektovou přípravu staveb: Podmínky civilní ochrany nejsou zpracováním změny ÚP dotčeny. Budou respektovány další požadavky vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. S VUSS Pardubice budou projednávány stavby nebytových objektů, vyšší než 30 m, vyzařující elektromagnetickou energii, dálková vedení VN a VVN, dálková kabelová vedení, změny využití území, nové trasy komunikací včetně přeložek a stavby, které se dotknou pozemků v majetku ČR MO. Silnice i místní komunikace budou dimenzovány a budovány s ohledem na potřeby příjezdu hasičské techniky v případě požáru. Požární bezpečnost nových staveb, stavebních úprav a rekonstrukcí stávajících objektů bude řešena v souladu s požadavky vyplývajícími z platné legislativy, v návaznosti na normové požadavky (dodržení požadovaných odstupových vzdáleností, ochranných pásem atd.). Pro jednotlivé objekty bude zajištěno dostatečné množství požární vody pro případ požárního zásahu dle normových požadavků (vodovody dimenzované pro potřebu požárního zásahu, osazení požárních hydrantů na vodovodní řady, čerpací stanoviště na vodním toku, stálá zásoba požární vody ve vodní nádrži atd.). Objekty budou vybaveny nástupními plochami a přístupovými komunikacemi pro zásah požárních jednotek podle normových požadavků, bude zajištěn přístup na obestavěné pozemky v souladu s platnými zákony. Řešení ÚP Sloupno neovlivní obranyschopnost republiky. V řešeném území se nachází také ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku, zahrnuté do jevu 102 Letiště včetně ochranného pásma. Předem bude s Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice projednána následující výstavba na území obce Sloupno: stavby vyšší než 15 m nad terénem, výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s kovovou konstrukcí apod.), stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů, větrných elektráren apod.), stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN, 15

16 změny využití území, nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM, nové dobývací prostory včetně rozšíření původních, výstavba nových letišť, rekonstrukce plocha letištních objektů, změna jejich kapacity, zřizování vodních děl (přehrady, rybníky), vodní toky výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny, říční přístavy výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení, železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich, železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod., veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO, Vojenská správa si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR. Přístupové komunikace v jednotlivých lokalitách budou splňovat podmínky pro přejezd požární techniky v případě požárního zásahu. Vodovody budou dimenzovány s ohledem na potřebu vody v případě požárního zásahu. 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů 5.1. Návrh uspořádání krajiny, ochrana přírody Sloupno leží v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině. Územní plán Sloupno neovlivní podstatným způsobem uspořádání krajiny. Pro území obce nejsou zpracované komplexní pozemkové úpravy. Na území obce se uplatňují prvky ÚSES regionálního a lokálního významu. Na území obce je prvek ochrany přírody soustavy Natura 2000 evropsky významná lokalita Javorka a Cidlina - Sběř CZ Tato EVL leží zcela mimo zastavěné území i zastavitelné plochy Návrh územního systém ekologické stability Pro zabezpečení trvale udržitelného rozvoje, úrodnosti a zajištění přiměřeného životního prostředí jsou navrženy a postupně budou realizovány revitalizační úpravy krajiny a obnova její retenční schopnosti v úzké vazbě na řešení územního systému ekologické stability. Jedním z hlavních cílů těchto úprav je zvýšení retenční i produkční schopnosti krajiny při zachování prostupnosti krajiny. ÚSES je zapracován do ÚP Sloupno v aktualizované podobě, která byla zapracována i do projednaných Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. ÚSES je v ÚP Sloupno respektován a detailněji upraven v rámci schválené metodiky a vymezen v přílohách Hlavní výkres a Koordinační výkres. V zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině území obce Sloupno jsou prvky ÚSES vyznačené převážně podél vodotečí a na pozemcích v přírodě blízkém stavu. Na území obce se uplatňují prvky ÚSES regionálního a lokálního významu. Východní částí území obce Sloupno prochází regionální biokoridor RK 1250/2. 16

17 5.3. Ochrana zemědělského půdního fondu V ÚP Sloupno jsou přednostně navrženy pro stavební využití dosud volné plochy uvnitř zastavěného území obce, přestavbové plochy, stávající proluky a pozemky navazující na stávající zástavbu. Územní plán obsahuje textovou, tabulkovou i grafickou přílohu ZPF ve které jsou zábory půdy zdůvodněny a vyhodnoceny. V grafické příloze ZPF jsou vyznačeny třídy ochrany ZPF dle BPEJ. Ke stavebnímu využití je navržena i nezemědělská půda, proluky a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území, je respektována kvalita půdy. Na území obce je zemědělské půda nejvyšší kvality včetně bezprostředního okolí zastavěného území. V ÚP je navrženo z hlediska ochrany ZPF nejvhodnější řešení Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa Zábory lesních pozemků pro jiné funkční využití nejsou navrhované Protierozní opatření Územní plán řeší návrhem ploch ÚSES a vymezením funkční plochy Plochy smíšené nezastavěného území přírodní a zemědělské i tuto problematiku Protipovodňová opatření Na území obce je stanovené záplavové území při průtoku Q100. Záplavové území vyhlášené v okolí regulovaného vodního toku Cidliny zasahuje okrajově do zastavěného území Sloupna Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny Územní plán řeší návrhem ploch ÚSES a vymezením funkční plochy Plochy smíšené nezastavěného území přírodní a zemědělské i tuto problematiku. Pozemky trvale zatravněné jsou ekologicky nejstabilnější částí řešeného území Koncepce rekreačního využívání krajiny Na území obce jsou pouze stavby pro rodinnou rekreaci formou rekreačních chalup a to zejména v rámci funkční plochy Plochy smíšené obytné - venkovské. Územní plán neřeší rozvoj rekreační funkce území Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a pro jeho technické zajištění V řešeném území ÚP Sloupno jsou vymezené plochy chráněného ložiskového území se stanoveným dobývacím prostorem. Přes CHLÚ je trasován navržený koridor silnice II. třídy v souladu s projednanými ZÚR. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu Na území obce Sloupno jsou následující plochy s rozdílným způsobem využití: 17

18 6.1. OV - Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura Jsou představovány plochami, na kterých převažují stavby a soubory staveb vybavenosti veřejné infrastruktury obce, kterými jsou stavby pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, ochranu obyvatelstva. - stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury - stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby - stavby pro kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva - pozemky veřejných prostranství - stavby související dopravní infrastruktury - stavby související technické infrastruktury - veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu a skladování, velkoobchod rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb - stavby pro rekreaci Podmínky prostorového uspořádání: - koeficient míry využití území 0,8 (míra zastavění území) - výšková hladina zástavby max. 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví 6.2. OS - Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení Jsou určeny pro umísťování staveb pro sport a aktivní rekreaci. - stavby občanského vybavení, určené pro sport a aktivní rekreační využití - sportovní zařízení sezónní - nekrytá - krytá zařízení, umožňující celoroční provoz - sociální zařízení, šatny, klubovny sloužící této funkční ploše - stavby pro přechodné ubytování sportovců - stavby související dopravní infrastruktury - stavby související technické infrastruktury - veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb - stavby pro bydlení - stavby pro rekreační bydlení 18

19 Podmínky prostorového uspořádání: - koeficient míry využití území 0,8 (míra zastavění území) - výšková hladina zástavby max. 2 nadzemní podlaží nebo max. 8 m nad okolní upravený trén 6.3. OH - Plochy občanského vybavení hřbitovy - specifické pietní území, určené pro ukládání ostatků zesnulých - zřizování hrobů, hrobek, urnových polí, kolumbárií, rozptylových louček - výstavba církevních staveb - vybavenost pro technickou obsluhu hřbitova - vedení inženýrských sítí nadzemních i podzemních - realizace staveb pro bydlení, občanské vybavení, výrobu a zemědělství 6.4. SV - Plochy smíšené obytné - venkovské Jsou určeny zejména pro umísťování staveb pro bydlení - rodinných domů a venkovských usedlostí s hospodářským zázemím. Dále se v této funkční ploše připouští existence staveb pro obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti. Funkčnost plochy je podmiňována tolerancí průvodních jevů provozovaných činností. Stavby pro bydlení budou navrženy tak, aby nebylo třeba provádět dodatečná opatření k odstranění škodlivých vlivů ze silničního provozu na silnici 2. třídy a na místních a účelových komunikacích. Rodinné domy svým umístěním na pozemku, hmotou, dispozicí a použitým materiálem budou respektovat skutečnost, že jsou umísťovány do hodnotného krajinného venkovského prostředí. - stavby pro bydlení rodinné domy - domy s hospodářským zázemím - pozemky veřejných prostranství - stavby ubytovacích zařízení - stavby pro rodinnou rekreaci - stavby občanského vybavení - stavby pro podnikání nerušící výroba a služby - stavby související dopravní infrastruktury - stavby související technické infrastruktury - veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb 19

20 Podmínky prostorového uspořádání: - koeficient míry využití území max. 0,40 (míra zastavění území) - výšková hladina zástavby max. 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví 6.5. DS - Plochy dopravní infrastruktury silniční /silnice 2. třídy, místní a účelové komunikace, parkoviště, cyklotrasy/ Silniční komunikace: Dopravní sítě musí zabezpečovat požadavky na plynulou přepravu v každé etapě rozvoje sídla. Základní funkční poslání jednotlivých tras se nesmí trvale změnit řízením silničního provozu. Šířkové poměry a rozhledy v křižovatkách na místních komunikacích dle požadavků norem pro projektování místních komunikací a projektování křižovatek na silničních komunikacích. Počet jednotlivých hospodářských sjezdů na silnice bude omezen jejich slučováním. Statická doprava: Dostatečné plochy pro parkování je nutno dimenzovat zejména u objektů občanského vybavení a u obytné výstavby. Parkoviště musí být umístěno tak, aby vjezd na parkoviště, manévrování vozidel na parkovišti, parkování vozidel a odjezd vozidel z parkoviště nenarušoval plynulost silničního provozu. Velikost stání a uspořádání odstavných ploch musí být v souladu s normovými ustanoveními pro odstavné a parkovací plochy silničních vozidel pro motorovou dopravu. Garáže se zřizují jako samostatné stavby nebo jako součást jiných staveb. S ohledem na charakter zástavby by měly být preferovány garáže na vlastním pozemku. Komunikace pro pěší: Komunikace vyhrazené výlučně pro pěší se důsledně oddělují od vozovek. Při zanedbatelném provozu vozidel (obytné zóny) se může zřídit komunikace společná pro pěší a vozidla. Chodníky je třeba budovat zejména při průtazích silnic. Přechody pro chodce (a přístupy na autobusové zastávky) na místních komunikacích je nutno budovat bezbariérově v souladu s požadavky platné legislativy. Cyklistické komunikace: Cyklistické pruhy (pásy) se navrhují pro jednosměrný nebo obousměrný provoz, dle normových požadavků pro projektování místních komunikací. - silnice 2. třídy, místní a účelové komunikace - parkoviště autobusové zastávky - plochy cyklistické a pěší dopravy - sítě technického vybavení - výstavba staveb pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci, zemědělství, výrobu a sklady 20

21 6.6. DZ - Plochy dopravní infrastruktury železniční Křížení místních komunikací s celostátní dráhou se zřizuje přednostně mimoúrovňové. Úrovňové křížení lze připustit pouze při křížení málo frekventované vedlejší místní komunikace s celostátní dráhou místního významu nebo s vlečkou. V řešeném území je železniční trať územně stabilizovaná, je třeba počítat s modernizací. V ÚP je třeba respektovat trasu železničních tratí ČD, obvod a ochranné pásmo dráhy a stávající železniční zastávky ČD. V ochranném pásmu lze zřizovat a provozovat stavby a další činnosti jen se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených. - stavby pro železniční dopravu - stavby pro skladování - stavby související dopravní infrastruktury - stavby související technické infrastruktury - stavby pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci, průmyslovou výrobu 6.7. TI - Plochy technické infrastruktury inženýrské sítě Jsou určeny pro situování staveb, souvisejících s technickým vybavením obce. - stavby a vedení technické infrastruktury - stavby a vedení nadzemních a podzemních inženýrských sítí - stavby související dopravní infrastruktury - stavby pro bydlení - stavby občanského vybavení - stavby pro rekreaci - stavby pro shromažďování většího počtu osob - zemědělské stavby - stavby pro výrobu a skladování Podmínky prostorového uspořádání: - koeficient míry využití území 1,0 (míra zastavění území) 6.8. TO - Plochy technické infrastruktury plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady Jsou určeny pro situování staveb, souvisejících s nakládáním s odpady. 21

22 - stavby pro nakládání s odpady - stavby a vedení technické infrastruktury - stavby a vedení nadzemních a podzemních inženýrských sítí - stavby související dopravní infrastruktury - plochy a stavby pro skladování - stavby pro bydlení - stavby občanského vybavení - stavby pro rekreaci - stavby pro shromažďování většího počtu osob - zemědělské stavby Podmínky prostorového uspořádání: - koeficient míry využití území 1,0 (míra zastavění území) 6.9. VL - Plochy výroby a skladování lehký průmysl Jsou určeny pro situování staveb lehké průmyslové výroby, kde negativní vlivy výroby nad přípustnou mez nepřekračují hranice areálu výrobny. Vymezují se v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury. - stavby a zařízení pro lehkou průmyslovou výrobu a skladování - ochranná a izolační zeleň - stavby související dopravní infrastruktury - stavby související technické infrastruktury - veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech - stavby pro bydlení - stavby občanského vybavení - stavby pro rekreaci - stavby pro shromažďování většího počtu osob Podmínky prostorového uspořádání: - koeficient míry využití území 0,9 (míra zastavění území) VD - Plochy výroby a skladování drobná a řemeslná výroba Jsou určeny pro situování staveb pro drobnou a řemeslnou výrobu ve stavbách a na pozemcích, respektujících svým měřítkem venkovské prostředí. - stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu a skladování 22

23 - ochranná a izolační zeleň - stavby související dopravní infrastruktury - stavby související technické infrastruktury - veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech - stavby pro bydlení - stavby občanského vybavení - stavby pro rekreaci Podmínky prostorového uspořádání: - koeficient míry využití území 0,9 (míra zastavění území) VZ - Plochy výroby a skladování zemědělská výroba Jsou vymezeny především pro zemědělsko-hospodářské objekty a provozy, které s ohledem na průvodní snížení kvality životního prostředí v širším dosahu nejsou přípustné v rámci jiných ploch a vyžadují separované umístění. Většinou se jedná o velkokapacitní a koncentrované provozy. Negativní vlivy na okolí jsou způsobeny vysokou koncentrací živočišné a rostlinné výroby a užívání zemědělské techniky a spočívají ve zvýšené prašnosti, hlučnosti, emisích plynů, alergenů, zápachu, zmnožení obtížného hmyzu a hlodavců. Dosah pásem vlivu se stanoví na podkladě odborného výpočtu. Funkční plocha je určena pro stavby pro zemědělskou výrobu a služby, při jejichž činnosti negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod apod.) nepřekročí na sousedních pozemcích limity uvedené v příslušných právních předpisech. - stavby pro zemědělskou výrobu - budovy a chovná zařízení živočišné výroby - budovy, sklady a zařízení rostlinné výroby - stavby pro chov koní - budovy a zařízení pro lesnictví - provozy pro skladování, opravu a údržbu zemědělské techniky - ochranná a izolační zeleň - stavby související dopravní infrastruktury - stavby související technické infrastruktury - veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb - stavby pro bydlení - stavby občanského vybavení - stavby pro rekreaci - stavby pro shromažďování většího počtu osob 23

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování:

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování: ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y část I. NÁVRH Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje a územního plánování Soudní 1221 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 757 38 Orgán územního plánování: Schvalující

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY ÚZEMNÍ PLÁN ROPRACHTICE KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY TEXTOVÁ ČÁST Červen 2009 Objednatel: Obec Roprachtice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Semily jako úřad územního plánování Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Č. j.: 46/2013 V Pomezí, dne 30.1.2013 Zastupitelstvo obce Pomezí jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6, odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO A VÝROK TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Veselíčko Pořizovatel: Městský úřad Lipník nad Bečvou Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 listopad 2015 Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč...

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč... OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3 I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3-11 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 12 B01 - HLAVNÍ VÝKRES S KOMPLEXNÍM ŘEŠENÍM CELÉHO ÚZEMÍ OBCE, REGULACE

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM Změna č.1 územního plánu CHRUDIM Návrh zadání atelier URBI s.r.o., urbanisticko-architektonická projekční kancelář, Chopinova 9, Brno, 623 00 listopad 2014 Změna č.1 ÚP Chrudim změny č.1 Územního plánu

Více

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PUSTÁ KAMENICE PROJEKTANT: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA OBJEDNATEL: OBEC PUSTÁ KAMENICE DATUM: 03/2014 ÚP PUSTÁ

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ LEDEN 2014 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU 1) Identifikační údaje 2) Textová část regulačního plánu a) vymezení řešené plochy, b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, c) podrobné podmínky pro umístění

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMĚNA Č. 4 ÚPNSÚ MODRAVA NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST Říjen

Více

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ - 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ a/ Postup při pořízení změny územního plánu b/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širých vztahů

Více

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA Zastupitelstvo města Šumperka v souladu s ustanovením 84, odst. 2, písm. a), b), a i) zák. č.128/2000 Sb., o obcích

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství.

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství. PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství. tab. č. 1 - stavby rodinných domů, bytových domů (vila domů) - stavby pro rodinnou

Více

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD 08/ 2010 Pořizovatel : Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Renáta Urbášková Návrh Zadání změn č.2 ÚP Obce Šumvald

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž,

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

Více

ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1

ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1 ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1 ZÁVAZNÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚPNO ŘÍKOVICE REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: KRAJ: NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚPNO 2015 ZPRACOVATEL: OBEC ŘÍKOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE ŘÍKOVICE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C Z L A T Á O L E Š N I C E - Z L A T Á O L E Š N I C E 5 4 1 0 1 T R U T N O V P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE zakázkové číslo: 02-18 Jihlava, červenec 2010 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokunentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL:

ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL: ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL: MĚSTO STÁRKOV DATUM: 10/2015 NÁVRH ÚP STÁRKOV 2 Zastupitelstvo města Stárkov,

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II v katastrálním území České Budějovice 2 vydaná Zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing. arch.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE POŘIZOVATEL:Městský úřad Sedlčany,Odbor výstavby a územního plánování, Nám. T.G.Masaryka 34, 264 80 Sedlčany SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: Zastupitelstvo obce Jesenice URČENÝ

Více

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 Akce: ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Evidenční číslo: 212 008 520 Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC OBJEDNATEL: OBEC DOLANY DATUM: 12/2010 NÁVRH ÚP DOLANY 2 Zastupitelstvo obce Dolany,

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum:

zhotovitel: Atelier AURUM s.r.o., Pardubice datum: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum: srpen 2015 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE ZHOTOVITEL Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný projektant: Zpracovatelský

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BLÍŽKOVICE zakázkové číslo:

Více

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.2 a č.3 územního plánu obce OLBRAMKOSTEL Brno, září 2010 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O

Více

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch.

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch. VYSOKÝ ÚJEZD ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 2 Podle zákona č.183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Želetava.

Změnu č. 1 Územního plánu obce Želetava. MĚSTYS ŽELETAVA, 675 26 Želetava V Želetavě.. Záznam o účinnosti: Toto OOP vydalo: Zastupitelstvo Městyse Želetava Toto OOP nabylo účinnosti:. 2014 Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jaroslav Kunst,

Více

MĚSTO NOVÁ PAKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ PAKA

MĚSTO NOVÁ PAKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ PAKA MĚSTO NOVÁ PAKA Čj.: MUNP/2010/110 /RO V Nové Pace dne 14. 2. 2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ PAKA Zastupitelstvo města Nová Paka, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c)

Více

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Zadání Projednáno s určeným zastupitelem dne 18.08.2011. Mgr. Jaroslav Budek, starosta města srpen 2011 Pořizovatel:, odbor rozvoje a správy majetku Určený zastupitel: Mgr.

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě Podklady pro řešení Změny č.4 Pro vypracování Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen Změna č.4) byly použity tyto územně technické a mapové podklady: - schválené

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel: RNDr.

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF...

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF... Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 3 ÚZEMNÍ PLÁN... 3 1. Vymezení zastavěného území obce... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

Více

U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť

U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť Opatření obecné povahy č.1/2011 Leden, 2011 Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI Vydal správní orgán: Zastupitelstvo obce Bedihošť Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Datum vydání:

Více

Územní plán Vojtanov

Územní plán Vojtanov 1 Územní plán Návrh - pro společné jednání ze dne 27.10.2011 Textová část Pořizovatel: Městský úřad Cheb Odbor stavební, oddělení územního plánování nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 350 20 Cheb Zpracovatel:

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST 1/11 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST Únor 2012 Paré íslo:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČASTOHOSTICE (návrh opatření obecné povahy)

ÚZEMNÍ PLÁN ČASTOHOSTICE (návrh opatření obecné povahy) OBEC ČASTOHOSTICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Častohosticích...2013 1 ÚZEMNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ. NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ. NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ ČERVENEC 2015 ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍČÍ NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ POŘIZOVATEL: Městský úřad Varnsdorf PROJEKTANT: únor 2015 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Rybniště Řešené území: Administrativní území obce Rybniště zahrnující

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤANY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU nám.míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N

Více

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov/17859/09/ST/Ma V Blovicích, dne 3.12.2009 Č.j.: MUBlov 17867/09/ST/Ma Vyřizuje: Ing.

Více

ÚP HROCHŮV TÝNEC TEXTOVÁ ČÁST

ÚP HROCHŮV TÝNEC TEXTOVÁ ČÁST ÚP HROCHŮV TÝNEC TEXTOVÁ ČÁST Zastupitelstvo města Hrochův Týnec jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPÁNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPÁNOVICE 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPÁNOVICE TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH NÁVRH ÚP Datum : srpen

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více