vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová"

Transkript

1 15/záøí/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Začal nový školní rok a na všech českolipských školách přívítali nové žáky prvních tříd. Dvojčata Eliška a Anetka ze ZŠ Pátova se na první den ve školních lavicích tešila. Foto K. Amrichová MHD provozuje nový dopravce Od nedìle, tj. 26. srpna 2007 jezdí v Èeské Lípì autobusy zadarmo, protože mìsto doèasnì zmìnilo dopravce. Stávající spoleènost Vett nahradila ÈSAD Semily, a.s. Je mi velice líto, ale bohužel se souèasným provozovatelem mìstské hromadné dopravy jsme se nedohodli na jasných finanèních podmínkách pro letošní rok, komentuje starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá. Jednání stále probíhají, ale jelikož se již znaènì protáhla, vidíme toto opatøení jako nejlepší cestu, jak co nejefektivnìji hospodaøit s veøejnými financemi. Samozøejmì nám také záleží na tom, aby obèané našeho mìsta dostali co nejkvalitnìjší služby, øíká dále starostka Hana Moudrá. Mìsto Èeská Lípa díky tomuto kroku výraznì ušetøí, lidé pak budou moci využívat tuto dopravu prozatím zcela zdarma. ÈSAD Semily, a.s., které bude prozatím zajiš ovat pøepravu osob po mìstì na základì objednávek, nabídlo Èeské Lípì cenu 35,- Kè bez DPH za 1 km. Oproti tomu souèasná cena nynìj- šího provozovatele MHD, firmy Vett, a.s., za jeden kilometr dopravního výkonu pøevyšuje o necelých 50 procent cenu, kterou mìstu nabídl právì zvolený dopravce. Pøi akceptování finanèních podmínek dopravce Vett, a.s. by tak mìsto pøi roèním objemu kilometrù dopravního výkonu nedùvodnì vynakládalo znaèné finanèní èástky ze svého rozpoètu. Obèané Èeské Lípy a všichni, kdo mìstskou hromadnou dopravu využívají, by v optimálním pøípadì nemìli tuto výmìnu pøepravce nijak poznat, pocítit, komentuje dále starostka mìsta Hana Moudrá. Nadále budou platit stávající jízdní øády, autobusy budou oznaèeny logem novì zvolené firmy. Stále probíhají jednání s firmou Vett, a.s., pokud budoucí finanèní nabídka dopravce bude schopna obstát v porovnání s konkurenèními dopravci, je mìsto do budoucna ochotno s tímto dopravcem nadále spolupracovat, dokonèuje pokraèování na str. 4 Jízdní řády se po změně dopravce nemění Z bloku starostky Všechno má svùj konec. Stejnì tak i letošní prázdniny jsou definitivnì za námi a v dobì, kdy budete èíst tento sloupek, budou mít prvòáèci za sebou první týden ve školních lavicích. Bìhem dvou letních mìsícù se na èeskolipských školách ani trochu nezahálelo. Nìkde se vymalovaly tøídy, jinde se zase provádìly opravy a úpravy školních budov. Zkrátka dìlalo se vše proto, aby dìti prožily celý školní rok v pøíjemném a sympatickém prostøedí. Ze zkušenosti vím, že se vìtšina dìtí do školy tìší, protože bìhem tìch deseti mìsícù neèeká na školáky pouze uèení, ale také spousta legrace, krásných zážitkù a v neposlední øadì mnoho nových pøátelství. Letošní školní rok bude v jednom ohledu pøelomový. Konèí biflování a zaèíná škola hrou. Od tøetího záøí se totiž v prvních a šestých tøídách základních škol zaèalo uèit odlišnì oproti minulým letùm. Všechny školy musely sepsat svùj vzdìlávací program, podle kterého si pøipravují svùj vlastní uèební plán. Jen èas ukáže, zda se jim povedlo systém vyuèování skuteènì zmìnit. Vám všem školou povinným, pøeji kromì studijních úspìchù a pevných nervù také spravedlivé a shovívavé kantory. Jelikož v èervenci a v srpnu Mìstské noviny nevycházejí jako ètrnáctideník, ale pouze jednou mìsíènì, nemohla jsem vás touto cestou dopøedu upozornit na zmìnu provozovatele MHD, která probìhla koncem minulého mìsíce. Bohužel jsme se nedohodli s provozovatelem mìstské hromadné dopravy, s firmou Vett na jasných finanèních podmínkách dalšího provozu, a proto autobusy MHD nyní jezdí pod hlavièkou ÈSAD Semily. Díky náhradnímu dopravci mìsto výraznì ušetøí a tak bude prozatím MHD pro cestující zcela zdarma. Veškeré kroky, které jsme v toto smìru uèinili, i ty, které budou následovat, jsou vedeny pro spokojenost obèanù. Více informací naleznete uvnitø listu a v pøíštím vydání Mìstských novin. Hana Moudrá Další vydání MN je Uzávìrka je

2 MÌSTSKÉ NOVINY è. 15, záøí 2007 Blahopřání jubilantům Zastupitelé schválili záměr prodat infrastrukturu zásobování teplem Město Česká Lípa má nejstarší obyvatelku ve věku 101 let. Starostka České Lípy Hana Moudrá a místostarostové Jan Stejskal a Mgr. Tomáš Vlček si tuto významnou událost nemohli nechat ujít, a tak 15. srpna pogratulovali paní Anně Koudelkové k jejímu významnému životnímu jubileu. Společně s gratulací oslavenkyni předali květinu a dárkový koš. Stejně tak o dva týdny později zástupci radnice poblahopřáli k devětadevadesátiletému výročí panu Fridolínovi z Častalovic. Nemůžu než obdivovat životní zkušenosti, optimismus a životní náhled obou oslavenců. Přeji jim co nejvíce zdraví, řekla Hana Moudrá. Zámìr prodat tepelné rozvody a další infrastrukturu v majetku mìsta nebude mít žádný vliv na cenu tepla, ujiš ovala opozièní zastupitele na mimoøádném zasedání mìstského zastupitelstva starostka Hana Moudrá. Odsouhlasení zámìru prodeje nám pomùže zjistit tržní cenu majetku mìsta, který má ÈLT, a.s., v pronájmu do roku V rámci zastupitelstva ustanovíme pracovní skupinu, která se pak bude jednotlivými nabídkami zabývat. Podle slov pøedsedkynì dozorèí rady ÈLT, a.s., JUDr. Jany Zejdové se nyní také mohou objevit nové možnosti pøi doposud bezvýchodných jednáních mìsta s minoritním vlastníkem akcií ÈLT, a.s. Pokud prodáme pouze zaøízení, která dodávají obèanùm teplo, pak je zde otázka, zda si máme ponechat vìtšinu akcií ÈLT, a.s., protože podle mne mùže vzniknout situace, kdy bude hrozit pøerušení dodávek tepla ze sítì, vyjádøil své obavy a nesouhlas s prodejem strategického majet- ku Miroslav Hudec ze Strany zelených. Z úst Petra Skokana zase zaznìl názor, že se prodejem rozvodných sítí telefonních linek, plynu, vody a elektøiny do rukou soukromých subjektù se naopak služby obèanùm vìtšinou zkvalitnily. Samozøejmì bude na zvážení, jakému subjektu by zastupitelstvo majetek mìsta prodalo. Jedná se ale pouze o zámìr a nakonec se tøeba žádné rozvody tepla neprodají, dodal. Privátní sektor v tomto ohledu jistì služby zkvalitní a samotný rozvod tepla domácnostem neohrozí, provoz ale mùže být dražší, oponoval Petr Máška. Zastupitelé se na závìr shodli na spoleèném postupu, kdy budou posuzovat jednotlivé nabídky kupujících podle schválených kritérií s tím, aby byly co nejvýhodnìjší pro obèany mìsta. Zároveò zváží další možnosti v jednání o budoucnosti ÈLT, a.s., a energetické politiky mìsta. (jr) Petr Máška Vìk: 44 Povolání: auditor pøes systémy øízení kvality a ochrany životního prostøedí Politická pøíslušnost: bez politické pøíslušnosti (v ZM za ÈSSD pozn,. red.) Oblíbené místo v Èeské Lípì: Mìstský park, Holý vrch, tj. poslední vìtší oázy mìstské zelenì a vodní hrad jako pøipomínka historie tohoto mìsta Jak trávíte volný èas: Zabývám se realizací projektù v oblasti humanitární organizace ADRA, snažím se v komisi pro životní prostøedí podporovat projekty ve prospìch ochrany životního prostøedí. Zajiš uji rekonstrukci panelového domu v rámci spoleèenství vlastníkù bytových jednotek. Ve zbytku èasu potom zahradnièím, rád hledám houby, fotografuji, hraji volejbal a toulám se s rodinou po horách Profil zastupitele a po zajímavých místech naší zemì a v zahranièí. S jakou ideou jste do ZM vstupoval? Protože jsem byl zvolen do ZM již po druhé, tak jsem chtìl pøedevším zúroèit praktické zkušenosti z minulého období a protože vím, že 4 roky uplynou velice rychle a finanèní prostøedky jsou èím dále více omezené, tak jsem se chtìl zamìøit na øešení nìkterých konkrétních problémových míst v rámci možností rozpoètu mìsta a u nìkterých èasovì a finanènì nároènìjších projektù alespoò pøipravit podklady. Co konkrétnì osobnì chcete v ZM prosadit a jakým zpùsobem budete danou vìc realizovat? Od roku 2000 jsem usiloval o zaèlenìní mìsta do sítì Zdravých mìst, tento krok se podaøil zrealizovat v rámci koalice právì v tomto volebním období, od tohoto kroku si pøedevším slibuji vìtší zapojení veøejnosti do vìcí veøejných s cílem dosáhnout lepší úrovnì vztahù mezi obèany navzájem, zdravìjšího a bezpeènìjšího prostøedí a transparentnìjší nakládání s veøejným rozpoètem. V souvislosti s tímto programem jsem inicioval vznik mìstské vyhlášky na ochranu škod na veøejném a soukromém majetku. Tento návrh byl na základì vyjádøení øeditelky odboru dozoru a kontroly veøejné správy Ministerstva vnitra zamítnut, což osobnì považuji za nepøimìøené vmìšování ministerských úøedníkù do komunální sféry, ale taková je realita našich dní. Právì v rámci tohoto projektu se budeme s dalšími obèany spoleènì snažit o pøekonání podobných nesmyslných pøekážek a zlepšovat stav tohoto mìsta. V rámci podpory mìstské zelenì budu usilovat o zlepšení stavu Mìstského parku, Holého vrchu i o rozšíøení plochy mìstských lesù. V rámci odpadového hospodáøství budu usilovat o další rozšíøení systému tøídìných odpadù a o podporu tøídìní odpadù ve mìstì i pøesto, že naše mìsto je v oblasti tøídìní na èele mìst v rámci Libereckého kraje, což je zásluha všech obèanù tohoto mìsta. V rámci podpory sportu bych chtìl dosáhnout zlepšení úrovnì nìkterých sportovních høiš a rozšíøit sí cyklostezek. V rámci dosažení energetické sobìstaènosti budu usilovat o využívání suchého zemského tepla jako centrálního zdroje tepla ve mìstì a o podporu dalších alternativních zdrojù energie. Pokud to bude možné a v silách mìsta se budu snažit øešit souèasný neutìšený stav sídlištì Sever, kde jsou v souèasné dobì nejasné vlastnické vztahy a správa tohoto sídlištì neodpovídá potøebám obyvatel tohoto sídlištì. Vzkaz obèanùm? Chtìl bych obèany i pøes složité pomìry a vzhledem k obecnému nedostatku èasu vyzvat k vìtší spolupráci a k zapojení se do øady projektù v rámci Zdravého mìsta, kde chceme propojit podobnì zamìøené skupiny obyvatel a zapojit je do aktivit ve prospìch mìsta. 2

3 è. 15, záøí 2007 MÌSTSKÉ NOVINY Na pøelomu mìsíce záøí a øíjna bude dokonèena obnova a rekonstrukce dìtských høiš v pìti èeskolipských mateøských školkách. V rámci projektu Revitalizace školních høiš a jejich vybavení na území Libereckého kraje pøipravovaného Libereckým krajem, kde mìsto Èeská Lípa vystupuje jako jeden z partnerù projektu, se podaøilo získat finanèní prostøedky z finanèního mechanismu EHP/Norsko na vylepšení podmínek pro naše nejmenší, informuje místostarosta Jan Stejskal. Odbor rozvoje, majetku a investic vytipoval pìt mateøských školek a to v ulicích Svárovská, odbor rozvoje, majetku a investic informuje Dětská hřiště z evropských dotací Brnìnská, Bratøí Èapkù, Jižní a v ulici Roháèe z Dubé. V souèasné dobì již probíhá obnova høiš vèetnì doplnìní nových herních prvkù, dodává Jan Stejskal. Dìtská høištì budou pøedevším bezpeènìjší a ekologiètìjší. Høištì jsou navíc dìtmi více vyhledávaná pro svou originalitu, atraktivní vzhled a vìtší využitelnost, vysvìtluje Jan Stejskal. Staré kovové prolézaèky tak nyní nahrazují nové prvky ze døeva a ostatních recyklovatelných materiálù také proto, aby høištì odpovídala standardùm ÈSN a EU. V neposlední øadì tato zmìna pøispìje k následné ménì nároèné údržbì. Projekt je financován z Norského finanèního mechanismu, o jehož pøípravì se mìsto Èeská Lípa dozvìdìlo díky dlouholeté spolupráci s norským partnerským mìstem Molde. Ihned po zpøesnìní podmínek èerpání financí z dotaèního programu jsme se rozhodli této pøíležitosti co nejlépe využít, uvedl Ing. Jiøí Samšiòák, projektový manažer. Pøevážná èást celkových nákladù, které se pohybují okolo èástky bezmála 3 milionù korun, bude uhrazena z dotace grantu EHP/Norsko a Libereckým krajem. Podíl mìsta Èeská Lípa bude èinit pùl milionu korun, což odpovídá 15 % nákladù, tedy bìžné výši procentuelní spoluúèasti v pøípadì vìtšiny dotací. foto zleva dolů: Mateřská škola Brněnská ulice, Mateřská škola Roháče z Dubé Mateřská škola Pastelka- Svárov, Mateřská škola Bratří Čapků, Mateřská škola Jižní 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY è. 15, záøí 2007 Nové byty jsou pøipraveny k nastìhování Všichni Èeskolipané urèitì zaznamenali stavební ruch na pozemcích v okolí nákupního centra Hypernova. Mìsto Èeská Lípa a Bytové družstvo LADA zde pokraèují ve výstavbì nových bytù. MN položily nìkolik otázek pøedsedovi družstva Ing. Jiøímu Hauovi. Pane pøedsedo, jak to vypadá s výstavbou? Stavební práce v podstatì probíhají dle plánu, byla dokonèena a úspìšnì zkolaudována první etapa, tedy šest viladomù s 69 byty. Tøi viladomy zaplnilo mìsto formou nájemního bydlení, tøi viladomy jsou urèeny pro družstevníky. Na veøejnosti zaznívají názory, že jde o drahé bydlení? Nesouhlasím. V nájemních bytech lidé bydlí za nájemné ve výši nìco málo nad 50,-Kè/m 2 a mìsíc. Když si pronajmete byt z jakékoliv vývìsky, platíte víc. Svìdèí o tom i zájem lidí. Ve druhé etapì bude dokonèeno 80 bytù a co mám informace, tak jsou minimálnì tøi stovky zájemcù. Ptám se na tu èást bytù urèených k družstevnímu bydlení. Je pravdou, že ceny poøízení u 2+KK ve výši 1,2 milionu korun a u 3+1 ve výši 1,7 mil.korun se zdají z èeskolipského úhlu pohledu vysoké. Ale jen relativnì. Stejný byt v Liberci poøídíte nejménì za 2,5 milionu, u Prahy ještì minimálnì o milion dráž. Èeská Lípa je v tomto velkorysá, družstevníci se budou stìhovat do bytù za èástky rovné nákladùm výstavby a úvìru družstva na výstavbu. K tomu se podívejte na stoupající trend cen bytù i u nás v Èeské Lípì. Pøed tøemi lety se 3+1 na sídlištích daly poøídit za 350 èi 400 tisíc, dnes 600 až 800 tisíc, za tøi roky to bude milion, za další tøi roky kolik? Už dnes jsou v Lípì byty za víc jak milion, na Slovance, Pod Holým vrchem, v centru, na Støelnici. Pùjde to rychle. Hypotéky jsou mocná èarodìjka. Nejste v tomto ohledu pøílišný optimista? Z pohledu vlastníkù možná optimista, všeobecnì spíš realista. V roce 2002 jsme dražili byty za tøetinu èi maximálnì polovinu dnešních cen, a to ubìhlo pouhých pìt let, z pohledu realitní èinnosti velmi krátké období. K tomu se jedná o byty ve starších domech, opravy a rekonstrukce nejsou a nikdy nebudou zadarmo. Z materiálù vyplývá, že kdo vstoupí do družstva, zadluží se na 20 let. Ano, zadluží. Každý zájemce si mùže vybrat výši akontace, konkrétnì 15, 30 nebo 50% koneèné ceny. Rozdíl poté 20 let splácí. Život je ve své podstatì jednoduchý, hodnì se opakuje. Pamatuji se, že když mi bylo 7 let, rodièe poøídili na pùjèku rodinný dùm. Splátky v té dobì v porovnání Závory na lesních cestách nejsou proti slušným návštěvníkům V Mìstských novinách jsme informovali o otevøení nové úèelové lesní komunikace na Špièáku. U èerstvì postavené vycházkové lesní zóny však vyrostla závora a objevila se øada pøipomínek a dotazù obèanù na umis ování závor u pøístupových cest do mìstských lesù. (Obdobnì jsou uzavírány i nìkteré lesní cesty ve správì Lesù ÈR s.p.) Slušné návštìvníky mìstských lesù chci ujistit, že instalované závory nejsou ani zdaleka namíøeny proti nim a že není naším úmyslem omezování jejich pohybu v lesích i po lesních cestách, vysvìtluje jednatel Mìstské lesy Josef Jirotka. Podle jeho slov mají závory naopak chránit v bezpeèném pohybu v lesním prostoru. Pìší turista, cyklista, pøípadnì i maminky s koèárky, mohou závoru prostì obejít, pøípadnì podlézt. Nemusí se však obávat, že budou ohrožováni motorkáøi nebo automobilisty, kteøí pøi svých divokých jízdách po lesních cestách i mimo nì, neberou na nikoho ohledy, pokraèuje Josef Jirotka. Omezení vstupu v podobì závor také chrání klid lesní zvìøe, lesní prostøedí a také pøed vyvážením odpadù, které je dnes možné vidìt na každém kroku. Vás, slušné návštìvníky našich lesù, rádi pøi Vašich toulkách potkáme a tøeba si i popovídáme, pøípadnì odpovíme na dotazy. Jsme rádi za Váš zájem o naši práci, související s udržováním èistoty mìstských lesù a zvyšováním jejich rekreaèní funkce. Jsme a budeme vdìèni za každou pomoc, kterou nám v tomto smìru poskytnete, dodává na závìr Jirotka. (red) k platùm nebyly malé. Když mi bylo 27 a pùjèka konèila, vidìl jsem nìjaké bankovní výpisy a usmíval jsem se, jak až skoro legraèní výši splátky platí. Stejné to bude i dnes - výše splátky zùstává, pøíjmové možnosti porostou. Družstvo bude pro své èleny solidním partnerem, dlouhodobý úvìr jsme èerpali u jedné z renomovaných evropských bank, ruèitelem øádného splácení je velmi bonitní partner - Mìsto Èeská Lípa. Jste optimistou i v tom, že družstevní byty naplníte? V prùbìhu výstavby nám huèela kanceláø lidmi, kteøí oèekávali, že bydlení je prakticky zadarmo, že jim byty prostì pøidìlí. Divili se že to tak není. Dnes, po kolaudaci, už se o bydlení v tìchto družstevních bytech zajímají lidé, kteøí vìdí, že bydlení nìco stojí. Je to dobøe i proto, že nebudete mít za souseda èlovìka, který si to neuvìdomuje, a tak se v domì i chová. V Mladé Osm tisíc dlužníků nezaplatilo za odpad Blíží se splatnost poplatku za komunální odpad na druhé pololetí letošního roku. Termín splatnosti je 25. záøí Tento poplatek nesouvisí s množstvím vyprodukovaného odpadu na osobu a s pøidìlenou popelnicí. Ve své podstatì se jedná o pøíspìvek obèana mìstu na zavedení systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù vznikajících na katastrálním území mìsta (roènì èiní 492,- Kè, tj. 41,- Kè/mìsíc), vysvìtluje Ing. Libuše Kubešová, vedoucí oddìlení daní a poplatkù. Obèané opìt obdrží nebo již obdrželi složenku na úhradu tohoto poplatku. Na alonži složenky je uvedeno období od do a poèet osob. Podle výše uvedené èástky pozná poplatník, zda platí na 2. pololetí (246,- Kè) nebo na celý rok (492,- Kè - protože nemá ještì zaplaceno I. pololetí). Na složence je uveden variabilní symbol, který je tøeba uvádìt pøi platbì. Tím se umožní správné zaúètování platby. Jako variabilní symbol lze použit i rodné èíslo plátce avšak jen tehdy, pokud poplatník platí pouze za sebe (není ve slouèené domácnosti). V pøípadì, že nesouhlasíte s textem na alonži (poèet osob v domácnosti, výše poplatku), dostavte se na oddìlení Boleslavi dokonèili družstevnì 300 bytù, mají vše naplnìno. Samozøejmì, že Lípa není Boleslav, bude to tìžší, ale pùjde to. Vy už tedy vidíte potencionální družstevníky? Urèitì, napøíklad mezi lidmi, co se do Lípy stìhují z oblastí, kde jsou bìžnì ceny bytù vyšší a proto jim bydlení za tyto peníze pøijde bìžné. Nebo tøeba mezi lidmi dnes bydlícími v bytech bývalého Ralska. Platí mìsíènì nemálo, a majetkovou protihodnotu nebudou mít nikdy žádnou. Pøi vstupu do družstva budou držet družstevní podíl v hodnotì nìkolika set tisíc korun, po doplacení už to budou milionové hodnoty. Ale aby nešlo jen o teorii. Mohu prozradit, že první družstevníci již bydlí, další zájemci se hlásí. Nepochybuji, že si všichni za pár let øeknou, že udìlali dobøe. Jak po stránce kvality bydlení, tak i z pohledu dlouhodobé finanèní investice. (jr) místních daní a poplatkù. Za loòský rok Mìstský úøad eviduje 8 tisíc dlužníkù, kteøí poplatek za komunální odpad nezaplatili. Nedoplatek se za loòský rok vyšplhal do výše 3,2 milionù korun, øíká Ing. Libuše Kubešová. V souèasné dobì rozesíláme dlužníkùm platební výmìry na nedoplatky za roky 2003 až Platební výmìr vymìøuje základní poplatek (480,- Kè + 492,- Kè + 492,- Kè) a souèasnì navyšuje na trojnásobek (tj. dlužná èástka 1464,- Kè se navýší o 2928,- Kè na poplatníka). Reakce nìkterých obèanù je, že uhradí pouze základní poplatek, nebo požadují prominutí navýšení. Platebním výmìrùm ale pøedcházela výzva ke splnìní ohlašovací povinnosti s upozornìním na nedoplatek v pùvodní výši. Správce místních poplatkù upozoròuje, že nebude promíjet navýšení nedoplatkù. Správce zasílá složenky na úhradu poplatku, zasílá výzvy ke splnìní ohlašovací povinnosti. Toto jsou kroky, které správce koná ve prospìch poplatníka. A poplatník má povinnost tento poplatek platit. Více informací u vedoucí oddìlení daní a poplatkù Ing. Libuše Kubešové, tel , (jr) 4

5 è. 15, záøí 2007 MÌSTSKÉ NOVINY dokonèení ze str. 1 MHD provozuje nový dopravce na závìr starostka Hana Moudrá. V jiném pøípadì bude mìsto situaci øešit kromì prozatímních objednávek na pøechodné období pravdìpodobnì novým výbìrovým øízením na dodavatele této služby. Ve mìstì Èeská Lípa bude od poèátku nového roku 2008 uplatòována nová optimalizace mìstské hromadné dopravy. Do pøipravených autobusových øádù mìstské hromadné dopravy, kdy bude zavedeno tzv. pravidelné taktování dopravy, byla zapracována napøíklad návaznost spojù na vlakové a autobusové spoje, budou posíleny spoje v ranních hodinách do prùmyslové zóny ve mìstì a také obyvatelé okolních obcí pocítí znaèné posílení dopravy do jejich obydlí. Kateøina AMRICHOVÁ tisková mluvèí MìÚ Èeská Lípa U školy na Špičáku hlídá radar Motoristé si pøi prùjezdu sídlištìm Špièák v Purkyòovì ulici všimli novì instalovaného radaru na mìøení okamžité rychlosti projíždìjících vozidel. Blíží se zahájení nového školního roku. Umístìní radaru bylo zvoleno pøedevším z dùvodu bezpeènosti u nejvìtší základní školy, komentuje starostka mìsta Hana Moudrá. Tato komunikace svádí k nedodržování rychlosti, doplòuje dále místostarosta Jan Stejskal. Od radaru si tak mìsto slibuje nejen zlepšení dopravního situace v lokalitì, zodpovìdnìjší pøístup øidièù, ale pøedevším ochranu dìtí. Prozatím se bude jednat o monitorovací opatøení, poèítá se také s instalací kamery v tomto místì. Speciální software nám pak bude vyhodnocovat nejen rychlost jednotlivých vozidel, ale také množství vozidel, které touto komunikací projedou. Budeme mít tak zcela jasnou pøedstavu o dopravním zatížení této lokality, vyhodnocuje na závìr místostarosta Jan Stejskal. Mìsto pøišlo toto opatøení na ,- Kè. Ve mìstì Èeská Lípa je další zaøízení na mìøení rychlosti umístìno na Dìèínské ulici, to však pouze ukazuje, zda øidiè pøekroèil povolenou rychlost v obci 50 km/h. Omluva Omlouváme se obyvatelùm Èeské Lípy a zejména tìm, kteøí bydlí na sídlišti Špièák, za zpùsobená omezení a potíže související s uzavøením chodníkù v prostoru ulic Bardìjovská, U Nemocnice a Purkyòova. Stavíme zde pro Vás prodejnu potravin. Staveništì lze obejít po stávajících chodnících podél jmenovaných ulic. Dìkujeme za pochopení CL-EVANS, s.r.o. Významné jubileum v srpnu oslavili 80 let paní Blanka Èerníèková paní Miloslava Janovská paní Olga Lindová pan Miloslav Minaøík pan Vladimír Nepomucký paní Božena Petrželková paní Vlasta Špuláková 85 let pan Josef Cábal 90 let pan Ludvík Pìnèík 93 let paní Rùžena Šimáèková 101 let paní Anna Koudelková Všem oslavencùm blahopøejeme k významnému životnímu jubileu. 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è. 15, záøí 2007 historie Utváření města - škola základ života K l. záøí roku 1926 zaèal v Èeské Lípì pracovat Inspektorát èeských státních škol. Sledoval, koordinoval a napomáhal dalšímu rozvoji sítì èeských škol v území pøibližnì od Bezdìzu po Šluknovský výbìžek. Do èela inspektorátu byl postaven padesátiletý uèitel a starosta v Bìlé p.bezdìzem Josef Maštálko. Mimoøádnì agilní èlovìk, který prospìl osobnì rozvoji školství ve zdejším kraji, stál v èele èasopisu Bezdìz, muzejního spolku pro kraj Èeskolipský. Pracoval v Sokole, na èelném místì Národní jednoty severoèeské a Spoleènosti pøátel Lužice. Sídlo inspektorátu bylo na Slovance ve vile èp. 1340, kterou postavil Maštálkùv pøíbuzný architekt Jiránek z Bìlé pod Bezdìzem. Na domì je v souèasné dobì pamìtní deska. Maštálkovi lze pøipsat významnou zásluhu na vybudování Tyršových škol v Èeské Lípì. Stát k výstavbì školy nezískal právì výhod- né pozemky. Místo bylo silnì podmáèené, takže k tomu, aby bylo možné realizovat návrh pražského architekta Kropáèka, bylo tøeba vystavìt zvláštní železobetonovou vanu, na níž školní budova stojí. Položení základního kamene se odehrálo 28. èervna První slavnostní poklep na nìj udìlal ministr školství Dr. Ivan Dérer. Událost byla spojena velkou národní slavností. Škola byla slavnostnì otevøena u pøíležitosti státního svátku 28. øíjna 1932 a hlavní projev ke tøem tisícùm úèastníkù pøednesl Josef Maštálko. Èestné oznaèení Tyršovy školy sdìlil Maštálko pøi valné hromadì Sokola 5. února 1933 jako rozhodnutí ministerstva školství. Název byl v množném èísle, protože škola se skládala z dvojice školských zaøízení - dívèí a chlapecké. èestné názvy nesly ještì další dùležité školy: Masarykova škola v Novém Boru otevøená u pøíležitosti desátého výroèí republiky 28. øíjna Škola Eduarda Beneše otevøená l2. záøí 1937 v Mimoni. Nakonec i poslední menšinová škola otevøená l6. záøí 1938 v Provodínì nesla název Komenského. Název se uplatnil ale až po válce. Tato škola byla otevøena dva týdny pøed Mnichovem. Mimo Èeskou Lípu se žádná ze škol po roce 1989 nevrátila k historickému názvu. Možná je to trochu pøekvapivé. Ladislav Smejkal zatrhli jsme pro vás Z historického kalendáře l. srpna 1907 rozhodlo finanèní oddìlení mìsta na návrh zastupitele Wilhelma Steinze o zakoupení psacího stroje znaèky Ideal vèetnì døevìné kazety za 540 K. Mìsto Èeská Lípa tímto datem zaøadilo svùj úøad mezi místa užívající vymoženosti 20. století. Z první českolipské tiskárny První tisky poøízené v Èeské Lípì pochází z klášterní tiskárny opatøené augustiniány v Praze u Pavla Sesia roku Po brzkém zániku pøi švédském pustošení kláštera v roce 1634 nebyla ve mìstì tiskárna až do poloviny 19. století. Tehdy ji dala zøídit krajská vláda sídlící v Èeské Lípì. Tiskárna byla svìøena Filipu Jeøábkovi, synu známé pražské tiskaøky Kateøiny J. Námìstí vedle kláštera se po nìm nazývá. Tiskárna postupnì pøecházela na rùzné majitele a mìnila svá sídla až do sklonku 19. století. Tehdy se usadila na okraji Havlíèkovy ulice. Po roce 1945 zde byly tištìny èeské noviny: Svobodný sever, list národnì socialistické strany a komunistický Nástup severu. První vytištìná kniha po válce bylo dnes celkem zapomenuté dílo Václava Kaplického Ïáblem posedlí, líèící osudy nìkolika rodin za okupace. Následoval Raisùv Pantáta Bezoušek. Mimo to byly tištìny brožované uèebnice pro budoucí lékaøe. Nejvìtší èást výroby byla zamìøena na rùzné tiskopisy. V roce 1950 byla tiskárna zrušena bìhem pøíliš nepromyšlené redukce prùmyslových podnikù v okresním mìstì. Citát Znìní listiny vložené do základního kamene Tyršových škol v roce Osvìtou k svobodì. Ve svatém boji zvítìzila za práva odvìká spravedlivá vìc. Úspìchem nejznaènìjším Josefské náměstí v roce Na levé straně je budova nakladatelství a tiskárny. Na pravé straně 1. českolipský obchod s bycikly. zùstane naší menšinové obci mìsta Èeské Lípy zøízení obecné a mìš- anské školy z roku 1919 a stavba samostatné budovy školní roku tohoto. Jako vzorný maják tøíští pøíboje vzedmutých vln a svým svìtlem pøináší spásu tonoucím budiž tak i nadále èeská škola nedobytnou baštou, v níž povždy se bude odrážeti vztek a zloba nepøátelská. Škola tato volná a laická, zasvìcená pravdì - umìní - vìdì, udrží jedinì osvìtou svobodu svého národa. Zdar naší èeské škole. Ladislav SMEJKAL 6

7 è. 15, záøí 2007 MÌSTSKÉ NOVINY Netradièní výstava ve vlaku Ve dnech až navštíví Èeskou Lípu fotografická Galerie ve vlaku, kde bude k vidìní výstava filmaøe, fotografa a básníka Wima Wenderse (Nebe nad Berlínem, Paøíž Texas...) a jeho ženy, fotografky Donaty Wenders. Výstava Je otevøena dennì od do hodin. Vstupné: plné 50,- Kè, snížené 30,- Kè, dìti do 14 let zdarma. Výstava letos navštíví dohromady 18 mìst ÈR. Ve tøech vagonech, pøestavìných na galerii, jsou umístìny dvì výstavy: The Million Dollar Hotel a Buena Vista Social Club. V galerijním vlaku znovu ožije Wendersùv kultovní film The Million Dollar Hotel o lidech žijících v zapadlém zpustlém hotelu, kde kdysi úøadoval Charlie Chaplin. Poetický snímek o vyšetøování smrti jednoho z duševnì nemocných obyvatel hradu vzdoru pro ztracence inspirovala píseò Bona Voxe. Dìj znovu rozehrávají Wendersovy barevné zvìtšeniny, Bonovy texty a èernobílé fotografie Donaty Wenders, ilustrující práci na filmu s hlavními pøedstaviteli Millou Jovovich a Jeremy Daviesem. Pro druhou èást výstavy zapùjèili Wendersovi fotografie, které vznikly pøi natáèení dokumentu Buena Vista Social Club. Provázejí je povídky a texty nejoblíbenìjších písnièek kapely kubánských hudebních matadorù, kterou právì Wenders svìtovì proslavil. Hudba k filmu Buena Vista Social Club získala v roce 1999 cenu Grammy a film byl v roce 2000 nominován na Oscara v kategorii nejlepší zahranièní film. (red) Přechody pro chodce budou svítit V Èeské Lípì byly vytipovány tøi frekventované pøechody pro chodce, a to na sídlišti Slovanka, Sever a Špièák, na nichž se tímto opatøením zvýší bezpeènost chodcù. Konkrétnì se jedná o pøechod pro chodce u základní školy na Slovance, který je situován pøímo u východu ze základní školy, dále pak o pøechod pøes Okružní ulici navazující na páteøní chodník, kde je velká frekvence chodcù na trase ze sídlištì Sever a Lada do mìsta, a v neposlední øadì o pøechod pøes ulici Purkyòova od ulice U Nemocnice smìrem ke Starému Újezdu, kde je velká frekvence chodcù na trase ze sídlištì Špièák do centra. V poptávkovém øízení byly osloveny 3 firmy nabízející kompletní dodávku na klíè, tzn. zvýraznìní pøechodù pro chodce svítidly zapuštìnými do komunikace. Ve stanoveném termínu pak byly doruèeny nabídky od všech oslovených uchazeèù. V zadávacích podmínkách byla stanovena hodnotící kriteria jako cena díla, termín dodání, záruèní podmínky, reference uchazeèe ze zakázek obdobného charakteru. Na základì posouzení a vyhodnocení nabídek navrhla hodnotící komise vyhlásit jako vítìze poptávky firmu Pro traffic s.r.o. Frýdek Místek, jejíž nabídka nejlépe splòovala zadaná kritéria. Nabídková cena za tato opatøení je stanovena na ,- Kè, termín dodání je do 30 dnù. (red) Poděkování Chtìla bych Vaším prostøednictvím podìkovat všem pracovníkùm Gynekologicko-porodnického oddìlení nemocnice v Èeské Lípì, kde jsem byla v lednu tohoto roku hospitalizována. A to pøedevším paní primáøce MUDr.Janì Véghové, panu MUDr.L. Minaøíkovi a celému naprosto profesionálnímu týmu pøedevším za obìtavý a lidský pøístup jak pøi hospitalizaci, tak i pøi pooperaèních kontrolách. Dìkuji mnohokrát všem pracovníkùm. Martina Pítrová, Èastolovice Liberecký kraj podpoří přestavbu školy pro handicapované děti Mìsto Èeská Lípa v letošním roce realizuje zakázku Adaptace hospodáøského pavilonu v komplexu školy Pod Holým vrchem v celkové hodnotì 6,5 mil. Kè. V rámci stavebních prací zde je stávající pavilon pøizpùsoben škole pro tìlesnì postižené a retardované dìti. Stavební úpravy objektu obsahovaly 3 nové tøídy s vlastním bezbariérovým sociálním zaøízením pro každou tøídu, vlastní šatnou a výdejnou jídel s jídelnou. Dispozièní øešení zahrnuje i vnitøní atrium k využití relaxace. Mìsto Èeská Lípa v kvìtnu 2007 podalo na Krajský úøad Libereckého kraje žádost o poskytnutí úèelové investièní dotace ve výši ,- Kè na úhradu èásti výdajù na realizaci projektu, dotace pak byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje. Èeskolipské dìti zde budou moci nové prostory užívat již od zaèátku blížícího se nového školního roku, slavnostní pøedání této stavby probìhne 4. záøí v 8:00 hodin. Udržovací práce vodního hradu Odbor rozvoje, majetku a investic pøipravil dle zákona poptávku na veøejnou zakázku malého rozsahu na realizaci akce Udržovací práce objektu vodního hradu Lipý. Dotèený odbor vyzval k pøedložení nabídek pro realizaci akce celkem 3 dodavatele specializující se na provádìní takovýchto stavebních prací. Odbor poté obdržel nabídky od všech vyzvaných firem. Hodnotící komise posoudila všechny pøedložené nabídky a doporuèila pøidìlit zakázku firmì GEDOS spol. s r.o., Èeská Lípa, z dùvodu pøedložení nejnižší nabídkové ceny a nejkratšího termínu dodání. V rámci realizace této akce dojde ještì bìhem letošního roku v areálu hradu Lipý k èinnostem jako napøíklad: v rámci Severní, západní a východní brány dojde k revizi cihelné koruny zdiva hradby èi k revizi spárovacích prohozù kamenného líce zdiva v exteriéru i interiéru. V tzv. paláci pak dojde k obnovì kleneb v pøíze-mí, k obnovì koruny zdiva, dále k odvodnìní ploch, úpravì plochy pøízemí nebo budou provedeny bezpeènostní dozdívky. Nabídková cena na kompletní zakázku je vyèíslena na cca 1,5 mil. Kè vè. DPH, termín dodání je 12 týdnù. Finanèní prostøedky na tuto akci jsou zaøazeny v rozpoètu odboru rozvoje, majetku a investic na rok (red) Česká Lípa chce mít koncepci výsadeb ve městě a přidružených obcí Mìsto Èeská Lípa se soustavnì soustøedí na zlepšování kvality životního prostøedí ve mìstì, zejména navyšováním zelenì ve mìstì. Z tohoto poté vyplynula myšlenka vytvoøení projektu na zpracování víceleté koncepce výsadeb ve mìstì a pøidružených obcích. V prvé øadì je v rámci projektu nutné vytipovat vhodné lokality tak, aby vhodnì propojily stávající integraèní prvky mìs- Hodiny pro veřejnost v měsíci září a od 16:00 do 18:00 hodin. Schùzku s kterýmkoli pøedstavitelem našeho mìsta si samozøejmì mùže veøejnost sjednat i v jiných dnech, podle vlastní potøeby. Pro tyto pøípady se lze obrátit na sekretariát starostky i obou místostarostù Jana Stejskala nebo Tomáše Vlèka ta èi obce v souladu s územním plánem mìsta, investièními akcemi mìsta a ochrannými pásmy inženýrských sítí. Technický odbor zpracoval zadávací podmínky pro tuto akci a oslovil firmy, které mají s touto èinností zkušenosti. V rámci poptávkového øízení doporuèila hodnotící komise firmu Ing. Ivan Marek, Zahradní architektura, Kostelec nad Ohøí, k realizaci zpracování vyhledávací studie. Tento projekt, který by si mìl vyžádat necelých 200 tis. Kè, bude realizován za pøedpokladu, že zastupitelstvo mìsta schválí rozpoètovou zmìnu na tuto akci. V pøípadì schválení finanèních prostøedkù by tak v letošním roce firma zmapovala terén celého mìsta a pøidružených obcí, samotná realizace výsadby zelenì by se poté mìla odehrát v jarních mìsících. Mìsto má v plánu tento projekt uskuteènit za pøispìní dotací. 7

8 MÌSTSKÉ NOVINY è. 15, záøí 2007 Vìdomostní test pro Èeskolipské seniory 16 otázek o ceny V letních vydáních Městských novin již tradičně vydáváme vědomostní kvíz pro českolipské seniory. Nejinak tomu je i letos. Test, který má 16 otázek, může vyplnit kterýkoliv senior z České Lípy a zaslat jej poštou na adresu Penzion s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa, nebo osobně doručit do Penzionu, či na Informační centrum Městského úřadu (nám. TGM). Ke správným odpovědím ještě připište své jméno, věk, adresu a popř. i telefon. Pro šestici výherců jsou připraveny ceny, které věnovaly firmy HAMÉ a MODUS. Správné odpovědi do soutěže budeme přijímat do 20. září. Vyhlášení výherců se uskuteční v restauraci Čapkárna ve Stružnici dne 4. října 2007 při oslavě Václavů s obyvateli Penzionu. 1. Na všech bankovkách a mincích Spojených státù amerických mùžeme najít nápis in god we trust. Co to znamená èesky? a) Bùh nás chrání b) Vìøíme v boha c) Ve jménu boha d) Z boží vùle 2. Jakou barvu mají obvykle typické dvoupatrové londýnské autobusy? a) èervenou b) modrou c) žlutou d) èernou 3. Gaudeamus igitur jsou dvì úvodní slova studentské písnì z 18. století. V pøekladu znamenají: a) užívejme života b) mládí budiž pochváleno c) svìt patøí nám d) radujme se tedy 4. Tajná zloèinecká organizace proslulá zejména vymáháním poplatkù za tzv. ochranu, pùsobí pøevážnì v italském mìstì: a) Miláno b) Palermo c) Florencie d) Neapol 5. Co bylo objeveno nejdøíve? a) morfin b) kokain c) inzulin d) penicilín 6. Která z následujících zemìdìlských plo- din nepatøí mezi obilniny? a) sója b) proso c) rýže d) kukuøice 7. Co si mùžete pùjèit v artotéce? a) cédeèko b) obraz c) lyže d) paruku 8. Slavíci, o kterých zpívá Waldemar Matuška v jedné ze svých písní, pocházejí z hlavního mìsta: a) Øecka b) Itálie c) Francie d) Španìlska 9. Ve kterém z uvedených mìsícù se nemìní roèní období? a) v bøeznu b) v záøí c) v listopadu d) v èervnu 10. Která èíslovka se nemùže vyskytovat na tøetím místì rodného èísla obèana ÈR? a) 0 b) 2 c) 5 d) Ve které zemi se konaly zimní olympijské hry, na kterých získal skokan Jiøí Raška zlatou a støíbrnou medaili? a) ve Francii b) v Nìmecku c) v Japonsku d) v Kanadì 12. Kolik sekund obsahují celkem ètyøi hodiny? a) b) c) d) Kolikáté výroèí své vlády oslavil monacký kníže Rainier III ? a) tøicáté b) ètyøicáté c) padesáté d) šedesáté 14. Které z uvedených písmen má v Morseovì abecedì zápis tøi teèky? a) H b) S c) E d) I 15. Slovenská operní a muzikálová zpìvaèka pùsobící v Praze Sklovská, má køestní jméno: a) Nisa b) Sisa c) Lisa d) Tisa 16. Car kolokol, který mùžeme obdivovat v moskevském Kremlu, je: a) oltáø b) brána c) zvon d) dìlo V èervnu byl slavnostnì zakonèen druhý rok realizace projektu Obchodní akademie Èeská Lípa - Vzdìlávací, poradenské a relaxaèní centrum pro zdravotnì znevýhodnìné osoby a jejich rodiny v Libereckém kraji. Projekt, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky, má za cíl zvýšení kvality života a životní úrovnì zdravotnì znevýhodnìných osob v Libereckém kraji. Jeho smyslem je poskytnout vzdìlání nejen samotným zdravotnì postiženým a jejich rodinám, ale i pracovníkùm, kteøí se zdravotnì postiženými pracují èi chtìjí pracovat. Hlavním partnerem pøi realizaci projektu je Cent- 8 Vzdělávací, poradenské a relaxační centrum pro zdravotně znevýhodněné osoby a jejich rodiny rum pro zdravotnì postižené LK, dalšími Mìsto Èeská Lípa, Mìsto Doksy, Úøad práce v Èeské Lípì a VZP ÈR, územní pracovištì È. Lípa. V rámci klíèových aktivit se uskuteènily kurzy v oblasti sociální integrace a kurzy vedoucí k získání kvalifikací. Konkrétnì kurz osobní asistence, kurzy výuky znakové øeèi (zaèáteèníci a pokroèilí), kurz pro zrakovì postižené, soubor kurzù a pøednášek pro rodièe zdravotnì postižených dìtí, i pro zaøízení, která ZP navštìvují, soubor kurzù a pøednášek pro zdravotnì postižené - jak se uplatnit v normálním životì, kurzy anglického jazyka (zaèáteèníci a pokroèilí), kurzy nìmeckého jazyka (zaèáteèníci a pokroèilí) a kurzy výpoèetní techniky (zaèáteèníci a pokroèilí). Úèastníci kurzù pøevzali osvìdèení o úspìšném absolvování. Ta byla vydána na základì zvládnutí závìreèných testù, zadaných prací nebo pohovorù. Kurzy prošlo bìhem dvou let trvání projektu celkem 347 osob z nichž úspìšnì ukonèilo 292 osob. Se zaèátkem nového školního roku 2007/2008 se na Obchodní akademii v Èeské Lípì otevøou opìt nové kurzy celoživotního vzdìlávání. Podrobnìjší informace budou uveøejnìny v tisku a na webových stránkách školy PhDr. Martin KABRNA

9 è. 15, záøí 2007 MÌSTSKÉ NOVINY 9

10 MÌSTSKÉ NOVINY è. 15, záøí 2007 Mìsto Èeská Lípa oznamuje nabídku pronájmu volných obecních bytů formou předplaceného nájemného. Zájemci se mohou stát pouze občané, kteří jsou zapsáni v Seznamu oprávněných uchazečů o pronájem obecního bytu na bytovém fondu MěÚ Česká Lípa tel Zájemci předloží nejpozději do středy do hodin NA PODATELNU MěÚ zalepenou obálku, NA KTERÉ BUDE UVEDENO: NEOTVÍRAT soutěž (předat na sekretariát MěÚ) Pronájem bytu č.., vel., čp., ul. v České Lípě V OBÁLCE ZÁJEMCE UVEDE: Adresu a číslo požadovaného bytu - jméno a příjmení - trv. bydliš- tě, kontak. adresu, pokud se zdržuje jinde a event. telef. spoj. - evid. číslo své žádosti evidované v Seznamu opráv. uchaz. na byt.odd. - zaměstnavatele a místo výkonu zaměstnání - konkrétní fin. částku, kterou formou předpl. zákl. nájemného nabízí ZA MINIMÁLNÍ NABÍDKU POKLÁDÁME PĚTILETÉ ZÁKLADNÍ NÁ- JEMNÉ UVEDENÉ V NABÍDCE Nabídky zhodnotí komise jmenovaná starostkou města. V tomto výběrovém řízení zvítězí nejvyšší fin. nabídka. byt č. 25, ul. Pražská 3039 vel. 1+1 v 5.N.P. 33,11m 2 min. předpl. náj ,-Kč Byt bude přístupný k prohlídce ve čtvrtek od 15:00 do 15:15hod. byt č. 32, ul. Pražská 3039 vel. 1+1 v 6.N.P. 33,11m 2 min. předpl. náj ,-Kč Byt bude přístupný k prohlídce ve čtvrtek od 15:15 do 15:30hod. byt č. 6, ul. Komenského 2989 vel. 1+1 v 1.N.P. 69,69m 2 min. předpl. náj ,-Kč Byt bude přístupný k prohlídce ve čtvrtek od 15,35 do 15,50hod. listárna Co asi nevíte V mìstském parku stoji kostelík- Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské. Základní kámen stavby nese letopoèet Má zajímavý kruhový pùdorys. Býval majetkem evangelické církve. Zvon byl ulit v Braunau, varhany pocházejí z Drážïan. Dnes je objekt navržen do památkové péèe. Každou nedìli je zde sloužena bohos1užba, konají se tady církevní obøady, køty, svatby, pohøby. Bývá obèas využíván pro rùznì koncerty. Období totalitního temna se na osudu kostelíka neblaze podepsalo. V okolí kostelíku se nachází pozemky mìsta, které nejdøíve zrušilo pøíjezd ke kostelu javorovou alejí. Dnes je tento pøíjezd od parkovištì obnoven a vysypán šotolinou. Pøi budování komunikaci pro pìší byl v parku vynechán úsek kolem koste1a. Jeho návštìvnicí a kolemjdoucí v dobì deš ù tudy neprojdou suchou nohou. Tento stav trvá dosud a je zøejmì reliktem vztahu døívìjšího režimu k církvi. Nejzávažnìjším postihem však byla úprava parku v roce Tehdy byla znièena kanalizace kostela. Bylo sice vyvoláno jednání na ONV a MìNV, byla slíbena náprava, ale zùstalo jen slibù. Od té doby je kostel bez vody a kanalizace. Odpadová voda se shromažïuje ve sklepì budovy a trvale jí poškozuje. Majitelem objektu je náboženská obec. Je však tøeba uvážit, že ji tvoøí 220 obèanù, vìtšinou dùchodcù. Jejich pøíspìvky pøedstavují roènì pøibližnì Kè. Z toho samozøejmì nelze pokrýt výdaje na opravu objektu. Vznikl však smìlý plán poskytnout v kostele støechu nad hlavou opuštìným matkám s dìtmi. Porozumìní pro tento zámìr projevila Evangelická-luterská církev v Mnichovì, která nám pro tento úèel zaslala èástku ,- Kè. Z tìchto penìz už byly upraveny obytné místnosti. Jejich zprovoznìní je však vázáno na zdlouhavé vyøizování rùzných povolení potøebných ke koneènému obnovení kanalizace a vodovodu. Prosíme Vás, abyste tento náš, pro mìsto jistì potøebný úmysl vzali na vìdomi a alespoò morálnì jej podpoøili. S pozdravem Miroslav KUBÁT, pøedseda rady starších Po témìø ètyøletém pùsobení opouští èeskolipskou nemocnici její øeditel Ing. Miroslav Vacek. Na vèerejším øádném jednání pøedstavenstva akciové spoleènosti Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa se dohodl na ukonèení pracovního pomìru ve funkci výkonného øeditele akciové spoleènosti a to k datu 31. srpna O konci spolupráce pøedem seznámil pøedsedu dozorèí rady èeskolipské nemocnice Ing. Karla Dolejšího statutárního zástupce hejtmana Libereckého kraje. Skonèit hodlá mimo jiné proto, že považuje za splnìný osobní manažerský cíl: Nemocnice s poliklini- Ředitel českolipské nemocnice opouští funkci kou Èeská Lípa je stabilizována ekonomicky, personálnì i z hlediska zdravotnických technologií, prohlásil Ing. Vacek. Podle nìj je nemocnice již úspìšnì transformována na akciovou spoleènost a pøedstavenstvo a dozorèí rada a. s. plánují vypsat výbìrové øízení na øeditele transformované firmy. Jak øeditel Vacek pøiznává, i z osobních dùvodù by se rád po ètyøech letech života v Èeské Lípì vrátil do Prahy, odkud pochází a kde má trvalé bydlištì. Ing. Vacek informoval vedení nemocnice o tom, že pøedá funkci výkonného øeditele MUDr. Zuzanì Nešnìrové, místopøedsedkyni pøedstavenstva a lékaøské námìstkyni. Statutární orgány a. s. následnì vyhlásí výbìrové øízení na pozici výkonného øeditele a pøedsedy pøedstavenstva Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, a. s.. Doktorka Nešnìrová bude funkci vykonávat od 1. záøí až do doby, kdy bude po výbìrovém øízení jmenován øeditel nový. V pøedstavenstvu spoleènosti setrvá Ing. Vacek až do okamžiku odvolání dozorèí radou. Doèasnì také zùstává na zlomkový úvazek ve funkci øeditele pøíspìvkové organizace NsP Èeská Lípa, která zaniká ke dni 30. záøí 2007 a je nezbytné uskuteènit øadu úøedních krokù, dokonèit probíhající investièní akce a vyúètování se zdravotními pojiš ovnami. Ing. Miroslav Vacek nastoupil do èeskolipské nemocnice 26. listopadu Pøed uvedením do funkce pùsobil v pražské NsP Na Homolce, pozdìji jako námìstek a zástupce øeditelky FN Motol, také byl námìstkem ve FN Bulovka. Bìhem øízení NsP Èeská Lípa tuto organizaci zbavil dluhù, realizoval investice (v NsP do té doby nevídané výše) cca 90 mil. Kè. Nevyhnul se ale ani nepopulárním manažerským krokùm. (pok) Rada města Česká Lípa schválila rozšířené podmínky pro přijímání klientů do denního stacionáře Střípek Sociální služby mìsta Èeské Lípy, pøíspìvková organizace, provozují denní stacionáø Støípek v Domì s peèovatelskou službou, Èeská Lípa. Tento stacionáø slouží klientùm, kteøí žijí ve spoleèné domácnosti se svými rodinnými pøíslušníky. Zaøízení poskytuje klientùm služby v dobì od 6,45 hodin do 15,15 hodin, tedy prá- vì v dobì, kdy jsou rodinní pøíslušníci v zamìstnání, nemohou se o svého blízkého postarat a souèasnì není možné seniora nechat plnì po celou tuto dobu bez dohledu a pomoci. Dle souèasných pravidel byli do denního stacionáøe pøijímáni klienti pouze s trvalým pobytem na území mìsta Èeská Lípa. V poslední dobì se na pøíspìvkovou organizaci obracejí se žádostmi o pobyt v denním stacionáøi i žadatelé z okolních obcí. Protože kapacita zaøízení v souèasné dobì není maximálnì naplnìna, pøíspìvková organizace navrhla rozšíøit pravidla pro pøijímání klientù do denního stacionáøe Støípek. Do denního stacionáøe je tak možné pøijmout klienta s trvalým pobytem ve správním obvodu obce s rozšíøe-nou pùsobností, do denního stacionáøe je možné rovnìž pøijmout klienta s trvalým pobytem mimo výše uvedené ustanovení, který je pøechodnì z dùvodu zdravotního stavu a potøeby stálé péèe u svého syna, dcery, s trvalým pobytem na území mìsta Èeská Lípa. 10

11 è. 15, záøí 2007 MÌSTSKÉ NOVINY Moskevská 11, Česká Lípa, tel./fax: mobil: PRACOVNÍ DOBA: PO PÁ hod. SO hod. Co Vás zde čeká? Vyšetření zraku, poradenství, příjemná obsluha, velký výběr obrub, novinky v brýlových sklech... TĚŠÍME SE NA VÁS! Ceník inzerce v Městských novinách 1 strana Kč cca 195x260mm 1/2 str Kč cca 195x130mm 1/4 str Kč cca 95x128mm, 195x60mm 1/8 str Kč cca 95x60mm 1/3 str Kč cca195x85mm 1/16 str. 700 Kč cca45x65mm 1/32 str. 400 Kč cca22,5x32,5 mm Příjem inzerce do Městských novin J. Švehla tel S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že dne nás náhle opustila naše maminka a babička, paní profesorka Marie Málková z České Lípy. Kdo jste znali tuto životní optimistku, plachtařskou instruktorku a celoživotní cvičitelku jógy, vzpomeňte, prosím, s námi. Za rodinu syn Jan. KAMENICTVÍ ROSTISLAV SLOUKA tel.: Výroba pomníků z přírodního kamene, sekání, barvení, stříbření a zlacení nápisů - Prodej svítilen, váz a jiných doplňků na pomníky - Renovace, broušení a čištění starších pomníků. - Parapety, schody a obklady z přírodního kamene Novì otevøena Restaurace Èeský Honza V Zámecké ulici Polední menu 60,- Kè Otevírací doba: PO-NE od 10,00 do 23,00 KURZY ANGLICKÉ KONVERZACE 1 x týdně 90 minut - pro dospělé - pro studeny - samostatně přípravný kurz pro maturanty informace: Michlová Kateřina KURZY ANGLIÈTINY PRO DOSPÌLÉ v Libertinu od øíjna 2007 LEVNÌ INFO: Prodám nebo vymìním za byt v Èeské Lípì + doplatek vìtší r odinný dùm v Tuhanci (okr. Èeská Lípa). Dùm je v dobrém stavu, pozemek 2 tis. m 2, odhad 2,5 mil. Kè, cena 1,8 mil. Kè tel.: Kurz znakové řeči (začátečníci) pro učitele i veřejnost Zahájení: Čtvrtek 4. října v 17 hod. Místo: ZŠ Slovanka Česká Lípa, A. Sovy 3056, Doba trvání: 12 týdnů po 2 hodinách týdně Cena: 3300,- Kč (lektorné, materiály) pro pracovníky ve školství a studenty 3100,- Kč Lektor: František Pavlíček tlumočník a lektor znakové řeči Bližší informace a přihlášky na adrese: Služba škole MB, tř. V. Klementa 601, Ml. Boleslav,tel. tel , mobil , Bližší informace o Službě škole na Garážová vrata od ,- vèetnì montáže, dopravy a DPH Vám dodá firma Robert FILIPI Èeská Lípa tel.: tel./fax: Skladem vrata s drobnými vadami od 5.000,- Kè Další sortiment: - vjezdové brány dálková ovládání za super ceny AUTOOPRAVNA Havlíèek-Sedláèek Opravy všech znaèek vozù VÝFUKY-SERVIS Vám nabízí: Výmìny výfukù zdarma! Nové výfuky (výrazná sleva 25%) katalyzátory - ozdobné koncovky - ladìné výfuky - vlnovce (500 Kè/1 ks) - opravy výfukù (na poèkání) - nové výfuky na všechny typy vozidel (cena je urèena dle kvality) - prodej všech náhradních autodílù (na vše 2 roky záruka) Výfuky Servis Žahourek Jan PO-PÁ: , øíjna Èeská Lípa areál školy hotelu Lípa tel.: VYHLÍDKOVÉ LETY z letištì Lada Èeská Lípa DÁRKOVÉ LETENKY SVATEBNÍ LETY FIREMNÍ AKCE FOTO LETY Vše objednejte na: tel.: Rádi Vás pøivítáme v zavedeném kadeønictví STUDIO ŠPIÈÁK s letitou praxí Módní støihy pánské, dámské i dìtské Módní barvy (rùžové, zelené, modré, èervené) Helena Mládenková Židlická Monika Sedláková Otevírací doba: pondìlí pátek: :00 sobota:dle domluvy LZE NÁS NAVŠTÍVIT I BEZ OBJEDNÁNÍ!!! AKCE: záøí a øíjen k barvení støih ZDARMA 11

12 MÌSTSKÉ NOVINY è. 15, záøí 2007 ATRAKTIVNÍ NABÍDKA KVALIFIKOV ALIFIKOVANÉ ANÉ PRÁCE VČETNĚ UBYTOVÁNÍ Pøijmeme: elektrotechnik pro výrobu a mìøení elektrorozvadìèù pro automatizaci Požadujeme: vyuèen v oboru nebo vyuèen s maturitou nebo SPŠ elektro,lze i bez praxe Nabízíme: nástupní plat 10 až 13 tis. Kè dle kvalifikace a praxe + prémie pohyblivé s výrazným rozptylem dle kvality a technické úrovnì odvedené práce, možnost ubytování ve firemní garsonce Pracovištì: Varnsdorf, pracovní doba Po-Pá 7-15 hod Kontakt: mobil: 602 / držiel Certifikátu kvality ÈSN EN ISO 9001 Euroškola Èeská Lípa støední odborná škola s. r. o. Železnièáøská 2232, Èeská Lípa Tel./fax: , kurzy tel.: konzultaèní støedisko kombinovaného bakaláøského studia TU v Liberci Nabízí ve školním roce 2007/2008: * Jednoleté pomaturitní studium angliètiny a nìmèiny - pro absolventy maturitních oborù i vyuèené - možnost kombinace s výpoèetní technikou, úèetnictvím - studium je intenzivní a probíhá v malých skupinách - pøíprava na zkoušky IESOL, ISESOL, PET, FCE (angliètina), ZD (nìmèina) - pro pokroèilé pøíprava na státní jazykovou zkoušku základní - absolventi maturitních oborù mohou ukonèit maturitou ze zvoleného jazyka - školné ,- Kè * Tøíleté dálkové nástavbové studium - pro absolventy uèebních oborù s výuèním listem - podnikové hospodaøení, zamìøení obchodnì-ekonomické - školné ,- Kè * Rekvalifikaèní kurzy ukonèené osvìdèením akreditovaným MŠMT Základy obsluhy osobního poèítaèe 40 hod. Poèítaèová grafika 60 hod. Hostinská èinnost 300 hod. Daòová evidence pøíjmù a výdajù 40 hod. Úèetnictví 120 hod. Úèetnictví s využitím výpoèetní techniky 160 hod. Úèetnictví na PC 40 hod Mzdové úèetnictví 80 hod. *Poèítaèové kurzy, Kurzy psaní na klávesnici PC, Matematika pøíprava na pøijímací zkoušky na VŠ * Jazykové kurzy angliètina, nìmèina, francouzština, italština, španìlština pøíprava na pøijímací zkoušky z cizího jazyka pro bakaláøské studium NABÍZÍME I KURZY AJ a NJ S VÝUKOU O VÍKENDU! Euroškola Èeská Lípa je akreditovaným centrem mezinárodních zkoušek z anglického jazyka britské instituce City&Guilds. Termíny zkoušek jsou v dubnu a listopadu, pro zájemce nabízíme pøípravné kurzy na tyto zkoušky. Informace o studiu a kurzech každý pracovní den 8:00 16:00 hod., v pondìlí do 17:00 hod. (po telefonické dohodì je možno sjednat i jiný termín) Hledáme kolegu programátora Profese Požadavky Pracoviště Ohodnocení Programátor, kodér. Práce je vhodná pro mladé programátory s možností dalšího profesního růstu (certifikace apod.) Vzdělání ÚS. Algoritmizační myšlení, orientace v objektovém programování, nutná alespoň pasivní znalost anglického jazyka. Schopnost začlenit se do týmového vývoje, komunikativnost, učenlivost. Výhodou znalost prostředí Visual Studio a.net frameworku. Česká Lípa, jednosměnný provoz Nástupní plat 10 tis. Kč měsíčně, dle profesního růstu a výkonnosti výrazný nárůst. Další požitky Stravenky, finanční spoluúčast na individuální rekreaci pracovníka, delší dovolená. Kontakt STARLIT s.r.o., Hrnčířská 772, Česká Lípa tel: , web: KN-STAV s. r. o. Dubice 32, Èeská Lípa z Výstavba rodinných domù z Obèanské a prùmyslové stavby z Zateplování budov z Rekonstrukce z Pùdní vestavby Tel.: , , ORIENTÁLNÍ BØIŠNÍ TANCE NOVÉ KURZY ÈESKÁ LÍPA od 5. záøí 2007 STØEDA hod. mírnì pokroèilé zaèáteènice tìlocvièna ZŠ Partyzánská (Svárov) ÈTVRTEK zaèáteènice budova rehabilitace (sídl. Špièák) Èerveného køíže 2564 Pøihlášky a info: Mgr. Pùlpánová OBKLADAČSKÉ PRÁCE -koupelny, bytová jádra -pokládky dlažeb a obkladů -hydroizolace teras,balkonů a bazénů -KOUPELNY - MOŽNOST NA SPLÁTKY V. Skopec/stavebnictví,Česká Lípa TEL.:

13 è. 15, záøí 2007 MÌSTSKÉ NOVINY CESTOVNÍ AGENTURA ORBIS,Jiøina Gabrielová Moskevská 81,Èeská Lípa Tel/fax: , IÈO DIÈ neplátce Vážení zákazníci, oznamujeme, že jsme oslavili 10. leté výroèí založení, pùvodnì cestovní kanceláøe, dnes, cestovní agentury Orbis. Dìkujeme všem, kteøí se s dùvìrou na nás po celou tuto dobu obraceli k zajištìní své dovolené. Vìøíme, že i nadále budeme pro Vás dobrým a spolehlivým partnerem pøi výbìru pobytù za hranicemi všedních dnù. Jiøina Gabrielová a Lenka Skoøepová NABÍDKA PODZIMU Vèasné rezervace a vèasné slevy z katalogù zimního koupání Tunisko, Egypt, SAE, Dominikánská republika, Kuba, Thajsko Vèasné rezervace a slevy pro milovníky lyžování katalogy k dispozici od zaèátku záøí Stálá nabídka tzv. LAST MINUTE do konce záøí a øíjna Tunisko, Øecko, Kypr, Mallorca Kanárské ostrovy celoroènì Zájezdy za poznáním TIP!!! Vídeò jednodenní cena 649,- / + pojištìní + 100,-Kè z Èeské Lípy, prùvodce / Vídeò cena 2690,-Kè polopenze, ubytování v Rakousku, prùvodce po Vídni, mapa Vídnì Øím, Neapol, Vesuv, Pompeje, Capri cena 6990,- /+ pojištìní + 100,-Kè Èeská Lípa / Drážïany jednodenní / sobota / cena 350,-Kè vè. pojištìní a prùvodce I k dalším zajímavým zájezdùm Vám rádi podáme informace AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO Konzultaèní støedisko Univerzity J. A. Komenského Praha Mariánská 605, Èeská Lípa, tel./fax VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM Bakaláøské studijní obory: * Vzdìlávání dospìlých * Speciální pedagogika-vychovatelství Magisterský studijní obor: *Andragogika CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ (studia zakonèena diplomem Univerzity J.A.K.) *Speciální pedagogika *Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogiky volného èasu *Pedagogické studium pro uèitele odborných pøedmìtù *Management *Studium pro øeditele škol a školských zaøízení JEDNOLETÉ DENNÍ STUDIUM JAZYKÙ (akreditované MŠMT, možnost získání eurocertifikátu TELC) Pomaturitní studium ANGLICKÉHO nebo NÌMECKÉHO JAZYKA. JAZYKOVÉ KURZY *Angliètina *Nìmèina *Francouzština *Ruština *Italština *Španìlština * Polština *Èeština pro cizince *Latina REKVALIFIKAÈNÍ KURZY (akreditované MŠMT) *Úèetnictví *Úèetnictví s využitím PC *Mzdové úèetnictví *Základní ovládání PC *Obsluha osobního poèítaèe se zamìøením na informaèní technologie *Sekretáøka-asistentka *Projektový manager *Kosmetické služby *Masér pro sportovní a rekondièní masáže*holièské a kadeønické práce *Šièka Univerzita J. A. K. èlen EUA (European University Association) * Jazykové zkoušky TELC zaøazeny ve vyhlášce MŠMT jako zkoušky splòující požadovanou kvalifikaci Mezinárodní hudební festival Lípa Musica zahájil předprodej. Vstupenky na festival lze v České Lípě zakoupit v předprodeji: Kulturní dům Crystal, Boženy Němcové 2942, pokladna v přízemí KD Crystal, pondělí pátek, hodin, telefon: nebo: Prodejna SENEKA, Jindřicha z Lipé 125, Česká Lípa, prodejní doba Po-Pa: 09:00-18:00, So: 09:00-12:00 tel: Pro zájemce mimo Českou Lípu je k dispozici online objednávka vstupenek na Předprodej není zahájen pouze na závěrečný koncert festivalu, který se uskuteční v divadle F. X. Šaldy v Liberci, vstupenky budou v předprodeji od 24. září v uvedených předprodejích. Ceny vstupenek: 23. září 220,-Kč; 25. září 120,-Kč; 28. září 250,-Kč na tento koncert se nevztahují slevy; 29. září 250,-Kč předprodej vstupenek bude výhradně v Městském divadle v Jablonci nad Nisou; 30. září 100,-Kč; 3. října 220,-Kč; 5. října 120,-Kč; 7. října 50,-Kč dospělý, děti zdarma; 19. října 220,-Kč; 28. října 100,-Kč; 2. listopadu 300/400/500 - na tento koncert se nevztahují slevy; 16. listopadu Kč na tento koncert se nevztahují slevy. Slevy: studenti, důchodci 50%. 13

14 MÌSTSKÉ NOVINY è. 15, záøí 2007 DDM Libertin kino Crystal Mìstská knihovna so Rodinné konstelace 8, 30 19, 30 hod., cena 500 Kè, inf. a pøihlášky: tel.: st Studentská videoprojekce: Cidade de Deus, Mìsto bohù, Kátia Lund, 2002, (od 15ti let ), vstupné 10 Kè so Bøišní tance - vyuèuje L. Doksanská, sál DDM 9 13 hod., cena 300 Kè ne Pohádkové putování Peklem start hod., u restaurace Neptun v Dubici, startovné: 10 Kè/osoba, tradièní pochod pro dìti i dospìláky se soutìžemi a pohádkovými postavièkami, v cíli je možnost si zakoupit obèerstvení út Rodinné konstelace hod. vstupné dobrovolné, inf. a pøihlášky: tel.: st Svìtluška - sbírkový Den, kdy svítí Svìtlušky st Studentská videoprojekce: Gummo, Harmony Korine, 2004, (od 15ti let ), vstupné 10 Kè pá Den bez aut - akce je poøádána ve spolupráci s Mìstem Èeská Lípa a Mìstskou Policií Èeská Lípa 9, 00 15, 00 hod., ulice U Prùmyslovky, dopoledne program pro MŠ a ZŠ z Èeské Lípy - soutìže pro dìti, výtvarná soutìž pro dìti z MŠ a ZŠ st Studentská videoprojekce: Tsotsi, Gavin Hood, 2005 (od 15ti let ), vstupné 10 Kè so Bøišní tance - vyuèuje L. Doksanská, sál DDM 9 13 hod., cena 300 Kè od keramická dílna pro veøejnost.. každý èt 9-12 a hod., vstup 20,-Kè/hod + platba za výrobek, pøíchod do 17 hod.!! Po dohodì lze malovat i na hedvábí so tvoøíme MAGNETY z papíru a keramiky dílna pro dìti i dospìlé, od 13 do 16.hod, v ker.dílnì na hradì, cena: 100,-Kè/dítì, 200,-Kè/dospìlák, vhodné pøihlášky s platbou pøedem! Omezený poèet míst! Pravidelné dílny.. BARVIÈKA vv pro pøedškoláky od 4 let, šk. rok 2007/8 výtvarná dílna pro dìti ZŠ, keramika pro dìti ZŠ, keramika pro dospìlé..zápis do inf. nebo J.Glaserová, tel , KD vodní hrad Lipý, Èeská Lípa 14 keramická dílna - ŠUM Dny Evropského dědictví Na letošní již tradiční Dny evropského dědictví připravilo Město Česká Lípa ve spoluprácí s Vlastivědným muzeem a galerií na sobotu 8.září procházku městem s odborným výkladem Mgr. L. Smejkala na téma Stopy židovské kultury v České Lípě. Program doplní vystoupení populární hudební skupiny Létající rabín. Sraz účastníků je ve 14 hodin před vlastivědným muzeem Po St - pouze v HEZKÉ SNY USA. Doma má Gwyneth Paltrow, ale zdá se mu o Penélope Cruz Po - pouze ve Filmový klub uvádí: CARMEN Španìlsko Režie Carlos Saura. Slavný snímek vzniklý z letité spolupráce režiséra s pøedním španìlským taneèníkem Antonio Gadesem je osobitou adaptací románové a operní pøedlohy do specifického žánru taneèního filmu. Filmový pøíbìh, odvíjející se ve dvou paralelních rovinách, reálné love story a fiktivního pøíbìhu nacvièovaného jako baletní pøedstavení, strhuje zejména hudebním a taneèním pojetím v rytmu žhavého flamenca Út St - pouze ve FAUNÙV LABIRINT Mexiko, Španìlsko, USA. Fascinující podívaná a silný pøíbìh o tom, že ve svìtì dìtské fantazie se za život, èest a odvahu platí stejná cena jako ve svìtì dospìlých Èt pouze v 17.30, Pá Ne v a HARRY POTTER A FÉNIXÙV ØÁD USA. Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého roèníku školy èar a kouzel Èt Ne - pouze ve GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK USA. Režie Quentin Tarantino...Kurt Russell jako vraždící maniak za volantem nezná slitování. Jungle Julia, nejlepší DJ ve mìstì, se dnes chystá poøádnì to roztoèit se dvìma kamarádkami Po - pouze v 17.30, Út St - v a PROKLETÍ DOMU SLUNEÈNIC USA. Dìti mají evidentní schopnosti vnímat paranormální jevy a snaží se nás varovat Po - pouze ve Artkino uvádí: IRINA PALM Belgie, Lucembursko, VB, Nìmecko, Francie Režie Sam Garbarski. Jeden z nejsilnìjších filmových zážitkù roku pøináší pøíbìh padesátnice Maggie, která se jednoho dne nechá zamìstnat v noèním klubu londýnského Soho Èt - pouze v 17.30, Pá Ne - v a SHREK TØETÍ Èt Ne - pouze ve KOØENÍ ŽIVOTA USA. Romantická komedie s Catherine Zeta-Jonesovou v hlavní roli Po - pouze v 17.30, Út St - v a OKAMŽIK ZLOMU USA. Anthony Hopkins v hlavní roli napínavého thrilleru Po - pouze ve Filmový klub: SEDMÁ PEÈE Švédsko Režie Ingmar Bergman. Alegorie o dialogu støedovìkého rytíøe s postavou Smrti, inspirovaná støedovìkými freskami. Úterý od 16,00 hod Trénink pamìti : èísla - žádný problém! - úvodní pøednáška z cyklu Trénink pamìti, tentokrát zamìøený na èíselnou pamì - pro všechny kdo mají problém s pin kódy, telefonními èísly nebo dùležitými daty - pøednáší trenérka pamìti Petra Marková,DiS. - èítárna mìstské knihovny Ètvrtek 13. záøí 2007 od 9,30 hod VESELÉ OMALOVÁNKY dopoledne pro maminky s dìtmi do 4 let (poboèka Špièák, ul. Èerveného køíže) Úterý od 9,30 hod cvièíme v každém vìku - cvièení s hudbou a v sedì (!) pro každého, - vhodné nejen pro seniory - poboèka Špièák, ul. Èerveného køíže (zdarma) Úterý 18. záøí 2007 od 17,00 hod ÈESKÁ LÍPA NA STARÝCH VEDU- TÁCH - pøednáší Ing. Jaroslav Panáèek - poøádáno pøi pøíležitosti Dnù evropského dìdictví èítárna mìstské knihovny nám. T. G. Masaryka Úterý 25. záøí 2007 od 17,00 hod DOBRODRUŽSTVÍ S OBRAZY V ROMANETECH JAKUBA ARBESA A V DNEŠNÍM BESTSELLERU.. pøednáší Prof. PhDr. Jaroslava Janáèková, Csc. - úvodní pøednáška cyklu Literární Èeskolipsko - èítárna mìstské knihovny nám. T.G.Masaryka KD Crystal SEJDEME SE NA DECHOVCE velký sál. K tanci a poslechu hraje: Josef Adamec Vstupné: 40 Kè. Zaèátek pøedstavení: 14 hodin koncert JAKUBA SMOLÍKA s kapelou Z TECHNICKÝCH DÙVODÙ ZRUŠENO! BLUES - ROCKOVÝ VEÈER klub Autonomia (1. patro) hraje: kapela Cannibal Café. Vstupné: 50 Kè. Zaèátek pøedstavení: 20 hodin Jiráskovo divadlo POPELKA Popelka, lákavý titul, který prošel rukama mnoha režisérù. Každý se mu snažil ušít vždy nové šatièky, jež by pohádce pøidaly svìžesti, kouzla a tajuplnosti. Verze Kristiny Herzinové, která obohatila milostný tón pohádky Boženy Nìmcové a drsnou atmosféru bratøí Grimmù o komické výstupy dvou stárnoucích sester, které usilují o ruku prince. Dìj umocòuje scénická hudba a písnièky Jana Beneše. Režie Pavel Trdla. Mladá scéna Ústí nad Labem. Vstupné: 40,-Kè Zaèátek pøedstavení: 15 hodin DON QUIJOTE Slavnostní zahájení nové divadelní sezóny 07/ 08. Klasika, jak ji neznáte! Herecký koncert Jiøího Lábuse a Oldøicha Kaisera. Režie Vladimír Strnisko. Divadlo Kalich Praha

15 è. 15, záøí 2007 MÌSTSKÉ NOVINY muzeum a galerie AMBIT HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR VÝSTAV KALIGRAMÙ Miroslav Koupil. Vernisáž hod. v Biberovì koncertní síni. Originální performance pohybové nonsensové poezie. AMBIT-SVATÉ SCHODY VENEZUELA 2006 Pøíroda a lidé Pøírodovìdná expedice spoleènosti ZOOGEOS. Vernisáž 4.9. od16.00 hod.v Iberovì koncertní síni. PØEDNÁŠKA od hod. ve velké klubovnì VMG o pøírodì Venezuely, stavu deštných pralesù, rostlinách, zvíøatech i lidech, kteøí zde žijí. Akce je poøádána ve spolupráci s ekoporadnou ORSEJ. MAŠTÁLKOVA SÍÒ MALÁ VÝSTAVNÍ SÍÒ V 1. PATØE KLÁŠTERA STARÉ MAPY V NOVÉM KABÁ- TÌ Vernisáž od hod. v Maštálkovì síni v 1.patøe hlavní budovy GALERIE JÍDELNA JANA BITNEROVÁ I. POBOÈKY VLASTIVÌDNÉHO MUZEA A GALERIE - VÝSTAVY A AKCE BREDOVSKÝ LETOHRÁDEK na Lemberku Jablonné v Podještìdí, tel.: , Otevírací doba: duben a øíjen: sobota, nedìle a svátky 9-12 a hodin; kvìten-záøí: úterý nedìle 9-12 a hodin. STÁLÁ EXPOZICE Lužické hory pøíroda a lidé VÝSTAVY LET CHKO LUŽICKÉ HORY HMYZ (výtvarné práce dìtí) VÍSECKÁ RYCHTA V KRAVAØÍCH - Víska 3, Kravaøe, tel.: Otevírací doba: duben a øíjen: sobota, nedìle a svátky 9-12 a hodin; kvìten-záøí: úterý nedìle 9-12 a hodin. STÁLÁ EXPOZICE: Lidového bydlení, umìní, architektury, zemìdìlství, øemesel a života na vesnici v severních Èechách. VÝSTAVA: duben-øíjen ÈEPCE Z DEPOZITÁØE MUZEA PAMÁTNÍK K. H. MÁCHY V DOKSECH - Máchova 150, Doksy, tel.: Otevírací doba: duben a øíjen: sobota, nedìle a svátky 9-12 a hodin; kvìten-záøí: úterý nedìle 9-12 a hodin. STÁLÉ EXPOZICE: Literární expozice vìnovaná K. H. Máchovi ukazuje jeho život, dílo a vztah k oblasti pod Bezdìzem. Rybáøství a rybníkáøství na Èeskolipsku. V. roèník Kravaøské palièkyády Na sobotu 22. záøí pøipravuje Ekoporadna OR- SEJ a Vlastivìdné muzeum a galerie v Èeské Lípì již V. roèník Kravaøské palièkyády. Akce bude probíhat v prostorách Vísecké rychty v Kravaøích od 9:00 do 17:00 hodin. školy, nadace, organizace Na severu stráž - věrnou vlasti máš! Svoji èervencovou schùzku v roce oslav 100. výroèí vzniku celosvìtového skautingu mìli èeskolipští oldskauti, mezi kterými je už tøetina nositelù odznaku Bøezový lístek, na tábornické základnì Maruška, støediska Junáka Øetìz - Èeská Lípa v Maøenicích pod Lužickými horami. Nezapomnìli, že právì pøed sto lety se kluci na svém prvním táboøe rozhodli, že se budou snažit žít podle skautských zákonù. Století prokázalo, že to bylo správné rozhodnutí, i když to pro nì nebylo jednoduché a není to ani snadné v tìchto dnech. Tentokrát si oldskauti pøipomnìli s bratrem Ctiborem Voøechem - Borkem, posledním vùdcem 11. RS Junáka - Vallovy odbojové skupiny Lužické hory - Dejvice, že právì tady, na úpatí Luže, se v roce 1945 u táboráku rozlouèila polovina tìch èlenù - roverù, kteøí pøežili útrapy nacizmu. Odtud se rozjeli po celé naší osvobozené republice zakládat nové skautské oddíly. A je vidìt, že vydržely do dnešních dnù. Hlavním programem schùzky oldskautù byla návštìva stanového tábora støediska Øetìz na louèce v lese u Svitávky. Táborem je provedl sám vùdce èeskolipského støediska Junáka bratr Akela.Všichni s radostí konstatovali, že je to tábor jak se patøí, podle jejich pøedstav a že dlouhými lety vyzkoušená skautská teorie a praxe, obohacena o moderní formy, je pøedávána další generaci pro nové skautské století své èinnosti. Že se snad pøeci jen podaøí naplnit sametové pøání Václava Havla, který také jako dnešní skauti a skautky složil svùj skautský slib, aby pravda a láska zvítìzila nad lží a nenávistí. Vždy právì skautské hnutí mùže být tou solí zemì, která ušlechtilé morální zásady naplòuje. Mimoòský Balù Pobyty pro diabetiky usvaz diabetikù Èeská Lípa poøádá týdenní rekondièní pobyt pro diabetiky ve Vysokém nad Jizerou v hotelu Vìtrov v termínu Cena pro diabetiky 2,500,- Kè, rodinný pøíslušník 3.500,- Kè. V cenì je zahrnuto ubytování, stravování, doprava. Lékaø a zdravotní sestra po celou dobu pobytu na místì. Ubytování ve dvoulùžkových pokojích s vlastním sociálním zaøízením. Pøihlášky do na tel. è p. Hendrychová. Diabetici nemusí být èleny organizace Svazu diabetikù. Hendrychová Milena uvíkendový pobyt diabetikù od do Zveme všechny diabetiky a jejich nejbližší do rekreaèního støediska STAP ve Sloupu v Èechách. Cena celého pobytu se stravou - dìti od 6 let a diabetici 300 Kè, dìti od10 let a ostatní 500Kè Další informace a pøihlášky (do ) v odpoledních hodinách u pí.a. Koláøové, mobil Pozvánka na výlet Mìsto Èeská Lípa zve všechny milovníky pìší turistiky na turistický pochod s názvem Podzimní vandrování údolím øeky Zschopy poøádaný partnerským mìstem Mittweida, který se uskuteèní dne 6. øíjna. Plánovaný odjezd: v 6.00 hod. od KD Crystal, sraz v 5.45 hod. Plánovaný pøíjezd: do hod. Trasa výletu (cca km): Mittweida Kockisch-Weissthal-Ringethal- Liebenhain-Neudörfchen-Mittweida. Kromì pøekrásné pøírody je možné obdivovat historické a technické pamìtihodnosti (napø. visutý most Kockisch, zøíceninu ringethálského loupežného hradu aj.). Z vyhlídkových míst jsou fantastické pohledy na údolí, takže si nezapomeòte vzít s sebou fotoaparát. Trasa je støednì obtížná. Pozor: v lesích je celoroènì zakázané kouøit. Poøadatel nepøebírá žádnou pojistnou ochranu. Doporuèujeme cestovní pojištìní. Pøihlásit se mùžete nejpozdìji do v mìstském informaèním centru, tel Tìšíme se na Vás. Konkurz mažoretek probìhne konkurz do mažoretek ze ZŠ Slovanka v È.L. Ahoj, mìøíš alespoò 145cm a víc, máš štíhlou postavu, jsi rytmicky nadaná, máš dostatek volného èasu a ráda by si poznala partu bezva dìvèat? Vezmi si sportovní obleèení a cvièky a pøijï ve støedu v 17h. do tìlocvièny ZŠ Slovanka (vchod boèní brankou z ul. Železnièáøská). Do skupin nezaøazujeme podle vìku, ale výšky. Máme zde i mažoretky, kterým je 19 let. Tak se neboj a pøihlas se. Tìší se na tebe Mažoretky ze ZŠ Slovanka Pozvánka na oslavy v mateřské škole Kolektiv Mateøské školy Sovièka srdeènì zve své absolventy, zamìstnance, vedení Mìsta Èeská Lípa a další pracovníky na oslavu 40. výroèí vzniku MŠ na prvním sídlišti v Èeské Lípì, na Slovance. Oslava bude probíhat v sobotu dne 15. záøí od 9 do 13 hodin. Program zahájíme prohlídkou mateøské školy a seznámením s historií. Pohodu Vám vytvoøí naše mažoretky, pøátelské posezení s obèerstvením a nabídkou pestrých herních èinností. V mìsíci záøí probìhne také oslava 75. výroèí budovy odlouèeného pracovištì mateøské školy Eliášova Program pøipraví kolektiv MŠ pro souèasné rodièe a dìti, pro bývalé zamìstnance a vedení mìsta Èeská Lípa Tìšíme se na Vás Libuše Š astná, øeditelka MŠ 15

16 MÌSTSKÉ NOVINY è. 15, záøí 2007 Letní světová Univerziáda Bangkok 2007 Hlavní mìsto Thajska se na deset srpnových dnù stalo dìjištìm 24. Univerziády, jak je jinými slovy možno nazvat olympiádu studentù vysokých škol. Bangkok hostil deset tisíc sportovcù z více než 150 zemí celého svìta. Èeskou republiku reprezentovalo 120 sportovcù. Sportovních støelcù bylo nominováno dvacet a tvoøila je družstva chlapcù a dìvèat v brokových disciplinách (skeet a trap), sportovní a rychlopalné pistoli a sportovní pušce (vzduchová puška a malorážka). Støelba se dostala do programu Univerziády poprvé v historii. Na tom má zásluhu poøadatelská zemì, která využila svoji výsadu doplnit 15 základních sportù o další tøi (taekwondo, softbal, sportovní støelba). Naše støelecká výprava odlétala z Ruzynì do Bangkoku pøes Istanbul. Šestnáctihodinová cesta probìhla bez problémù, vèetnì odbavení zbraní a nadváhy støelecké výstroje. V Bangkoku se o nás po celou dobu starala mladièká thajská prùvodkynì, která studovala pražské gymnázium a mluvila roztomile èesky. Prvním silným dojmem bylo samotné mìsto a provoz aut. Nìkolikaproudé silnice, vedoucí pro jistotu ještì ve dvou patrech, a pøedevším jejich totálnì kolabující doprava. Za asistence policejního vozu, který nám probíjel s houkaèkou cestu, tìch prvních 15 km na støelnici trvalo více než hodinu. Po uložení zbraní jsme odjeli do univerziádní vesnice. Zde byly ubytovány ve 20 budovách všechny výpravy. Kromì ubytování poskytovala vesnice další zázemí vèetnì jídelny, kde se mohlo najednou stravovat 3 tisíce lidí, dále bazén, saunu, fittnes, prádelnu Také zde bylo hlavní tiskové centrum a mezinárodní centrum TV vysílání. Každý veèer poøadatelé nabízeli doprovodné programy. Pìtihodinový èasový posun byl znát, a proto jsme první dva dny vìnovali aklimatizaci a seznamování se s prostøedím. A pak už zaèal tradièní denní kolotoè, brzy ráno snídanì, odjezd z autobusového terminálu na 53 km vzdálenou støelnici, dvoufázový trénink, pozdì odpoledne nebo veèer zpìt do vesnice, veèeøe, sprcha, porada s trenérem a spát. Tøetí den byl ve znamení zahajovacího ceremoniálu. Na hlavní stadion Rajamangala National Stadium jsme dorazili pøímo ze støelnice s tøíhodinovým povinným pøedstihem. Zahájení bylo velkolepé. Mohli jsme si vychutnat atmosféru pøipomínající olympijské hry. To, co se málokterému sportovci podaøí za celou sportovní kariéru. Slavnostní pøíchod sportovcù, kteøí utvoøili uprostøed stadionu obrovský, promíchaný shluk rùzných národností. V královské loži byl pøítomen Jeho Královský Majestát Korunní Princ. Nástup naší výpravy v jednotném obleèení se státním znakem a pod èeskou vlajkou, proslovy, vztyèení vlajky FISU, zapálení univerziádního ohnì doprovázené ohòostrojem. Na takové chvíle se v životì nezapomíná. Následoval kulturní program, který jsme se, vzhledem k oficiálním trénin- Foto Aleš Stupka kùm a následným soutìžím, rozhodli oželet, a v kolonì asi 20 autobusù jsme se s policejní eskortou vrátili zpìt do vesnice. Další dny již byly ve znamení fyzické pøípravy, regeneraèní èinnosti a pøedevším vlastních støeleckých závodù. A najednou tady byl budíèek v pùl páté ráno a první støelecký den pøed námi. Uvítala nás nám dobøe známá vzduchovková støelnice, velmi kvalitní, prostorná a klimatizovaná. Se snahou podat co nejlepší výkon, pod tlakem odpovìdnosti a za atmosféry svìtové soutìže jsme se, dle slov státního trenéra Petra Kùrky, sice snažily, ale slušel by nám výsledek vyšší. To se nám však bohužel nepovedlo. V tomto rozpoložení nás druhý den èekal polohový závod na 3 x 20 ran. Již brzo ráno bylo dusno, bez deštì a pøedevším vìtrno. Možná i proto jednoznaèným favoritkám z Èíny nestihla jedna závodnice odstøílet v èase. Další silné týmy jako GER, UKR a RUS se také nedokázaly srovnat s vìtrem. Kromì toho bylo poprvé jasno, teplota pøed zaèátkem závodu byla již nad 30 stupni. Závod se pro nás znovu nevyvíjel zrovna pøíznivì, ale pak jsme zabraly a povedlo se. Družstvo puškaøek ve složení Lucie Valová, Adéla Sýkorová a Zuzana Šostková získalo pro Èeskou republiku v Bangkoku první zlatou medaili v olympijské disciplinì sportovní malorážka 3x20 ran. Lucka se dokonce probojovala na šestém místì mezi elitní finálovou osmièku. Druhé skonèily Nìmky se ztrátou 7 bodù a tøetí Thajky o 12 bodù. Naši nesmírnou radost jsme si vychutnávaly celé odpoledne. Kvìtiny, kamery, maskot univerziády a pøedevším zlatá medaile pod stoupající èeskou vlajkou. A za chvíli další radost. Družstvo brokaøù ve složení Petr Hlaváèek, Marek Machan a Jiøí Petr získalo støíbrnou medaili v trapu. Ètyøi støelecké dny v Bangkoku byl tým sportovních støelcù nìkolikrát blízko zisku nìkterého z cenných kovù. Nìkdy se také nedaøilo a trocha toho sportovního štìstí prostì chybìla. To už tak ve sportu chodí. Další program do odletu byl už výhradnì odpoèinkový. Mìli jsme možnost navštívit staré mìsto, thajské památky a vstøebat místní exotickou atmosféru. A jak jsme dopadli celkovì? Další zlatá medaile pro ÈR tenis - smíšená ètyøhra Eva Hrdinová, Pavel Šnobel. Bronzová medaile atletika - hod kladivem Lenka Ledvinová, skok do dálky Roman Novotný. A co øíci závìrem? Dìkujeme za povzbudivé SMS, y a podporu, kterou jsme z domova i na tu dálku všichni cítili, a která mnohdy pomohla pøekonat nìjaké ty krizové okamžiky. Dìkuji státnímu trenérovi puškových disciplin Petru Kùrkovi, trenéru Stanislavu Stupkovi a Václavu Hamanovi, paní dr. Ertlové z Èeské asociace univerzitních sportù, vedoucímu støelecké výpravy Janu Fidlerovi, støelcùm z SSK Manušice a všem, kteøí nám drželi doma palce. V neposlední øadì patøí dík Mìstu Èeská Lípa za finanèní pøíspìvek na mezinárodní reprezentaci. Další Univerziáda je za dva roky v Bìlehradì. Jestli zde bude zaøazena sportovní støelba, a vypadá to, že ano, urèitì máme na palebné èáøe na co navázat. Zuzana ŠOSTKOVÁ z postøehù státního trenéra Petra Kùrky Jste srdečně zváni do klubu SPORT RELAX Česká Lípa Informační schůzka pro rodiče: 18. září v hodin v městské hale mezi Kauflandem a Č.spořitelnou. Více na Školení v Centru profesního vzdělávání ve Starých Splavech Čtyřdenní kurs Základy práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet) Od 9:30 do 16:00. Ubytování zajištěno. Jednodenní kurs Základy podnikání :00-17:00. Školení jsou spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a při splnění pravidla de minimis jsou pro zaměstnance, podnikatele, OSVČ a zájemce o podnikání se sídlem/bydlištěm v Libereckém kraji ZDARMA! Informace a přihlášky u Ing. Callerové ; Akce končí v 11. září 2007! MÌSTSKÉ NOVINY, ètrnáctideník, ev. è. MK ÈR E Vydává: Mìsto Èeská Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IÈO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovìdný redaktor: Jaroslav Švehla. Tajemník - Jaroslav Švehla, èlenové Mgr. Tomáš Vlèek, Siegfried Tomasch, Mgr. Romana Žatecká, Mgr. Lubomír Šádek, Karel Hajný, Jaroslava Procházková, Ing., Jiøí Hau, Mgr. Pavlína Lomièová, Zdenìk Novák. Redakèní rada má vyhrazené právo zamítnout pøíspìvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávìrce. Distribuce: Pøíjem inzerce: J. Švehla, tel Dopisy a pøíspìvky ètenáøù nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovìdnost za obsah zveøejnìné inzerce a pøípadné následné škody.

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Bobèíková Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony 124/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky:

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Seznam dokladù - platby - zakázková sestava

Seznam dokladù - platby - zakázková sestava Lic. : MURA G O R D I C s o f t w a r e - P O U Strana: 1 PVY 201101508 00244309 Sociální dávky OSVaZ 29 335,00 CZK 0,00-29 335,00 05.12.2011 PVY 201101509 00244309 Sociální dávky OSVaZ 19 893,00 CZK 0,00-19

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více