Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup."

Transkript

1 Program INVENTURY Tento program slouží k provádní fyzické inventarizace zásob zboží za pomoci snímae árového kódu. Program umožní poídit položkový pehled zásob zboží na provozovn, umožní zadat úetní pohyby a vyhodnotit tak výsledek inventury. Vytiskne inventurní soupisy, úetní deník a uzávrku inventury. Program není uren k vedení skladové evidence. Program byl vytváen v zásad podle souhrnu požadavk ze strany JEDNOTY, tomu odpovídá terminologie pojm a práce s cenami v programu. Program umožní napíklad provádní inventur na rzných provozovnách vetn možnosti ukládat zjištné inventurní stavy, uzavít a uložit je a následn provést opakovanou inventuru. Dále program umožuje ukládat prodejní ceny v rzných hladinách (v potu hladin a názvu podle konkrétní poteby). Tento popis a návod slouží jednak inventurním komisím, které s pomocí programu provádjí bžnou práci, a jednak správcm poíta, kteí tento program pizpsobí konkrétním požadavkm Vašeho provozu. Návod je tedy lenn na dv samostatné ásti: Práce s programem a Nastavení programu. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup.

2 Program INVENTURY práce s programem Spuštní Program spustíte ikonou na ploše, nebo jinak podle nastavení Vašeho poítae. Program požádá o Vaše heslo, pokud jej zadáte správn budete pivítání, jinak bude program žádat heslo znovu (nejvýše tikrát). Po zadání hesla budete vybírat provozovnu, na které budete pracovat. Klávesa ESC Vás sice pustí do programu, ale nebude vybrána provozovna a nebude možno zpracovávat inventury (tento pístup slouží vícemén pro správu programu a jeho nastavení). Píprava na inventury Spoívá v aktualizaci árových kód a položek zboží. Cesty jsou zhruba tyto ti : 1. Nahrání pehledu zboží z CISu do notebooku V programu CIS vyexportujete íselník zboží a árových kód na disketu, pípadn jej zaarchivujete aby se na disketu vešel. V programu Inventury zvolíte ÍSELNÍKY, Vstup zboží z diskety. Zvolíte konfiguraci, kterou Vám doporuí Váš správce poíta (pro nj : viz ást návodu Nastavení programu) a program z dodané diskety nate položky zboží do íselníku. Ukáže Vám informaci, co na disket je, a Vy mžete naítání potvrdit anebo zamítnout. 2. Výmna informací mezi notebooky Protože každý notebook mže obsahovat jiné položky zboží (tak jak jsou nalézány pi zadávání inventurnách stav, a zadávány nové položky nebo piazovány nové árové kódy), je vhodné si mezi sebou vymnit informace. Pro úely výstupu dat na disketu má program funkci ÍSELNÍKY, Výstup zboží z disketu. Vyberete vhodný ádek (viz správce), a na disketu se nahrají data z Vašeho notebooku. Na druhém notebooku postupujete shodn s bodem 1 nahrání z CISu (data na disket jsou podobná), a druhý notebook potom obsahuje nejen svoje pedchozí data, ale i nov nahraná. Není od vci pak provést totéž z druhého notebooku na první. 3. Runí zadávání Je nároné na as, jedná se o otestování programu, zda pozná zboží. Funguje obdobn jako zadávání položek do inventury, jen s tím rozdílem že se do inventur nic nepíše. Snímají se rzné árové kódy, program oznamuje pouze Znám / Neznám a když nezná, umožní dohledat položku z íselníku anebo zadat novou. Tato innost se podobá lovu nových kód. Po úspšném lovu je vhodné (podle bodu 2) vymnit nalezené informace mezi notebooky. Postup: ÍSELNÍKY, Kontrola árových kód. Sejmete snímaem libovolný kód, program oznámí název (a cenu) zboží. Pokud není kód nalezen, program to oznámí a Vy mžete dohledat položku podle názvu, vybrat ji, nebo F7- zapsat novou, a tak piadit k nalezenému kódu. Kdykoliv mžete klávesou Escape funkci ukonit. Funkce nezapisuje žádné inventurní stavy, pouze dopluje íselník zboží. Zadávání inventurních stav Zvolte menu INVENTURY a položku Zadávání a oprava stav. Pokud na vybrané provozovn ješt není zahájena inventura, program se zeptá na její datum a jména odpovdných osob. Vyplte. Potvrte tlaítkem Uložit. Pokud na provozovn již inventura zaala, bude zobrazeno : V horní ásti datum inventury, tlaítko pro opravu data a odpovdných osob, souet inventury v PC Ve stední ásti údaje o jednotlivé položce zboží (práv zadávané, nebo opravované) V dolní ásti tabulka již zadaných položek Vtšinu asu zadávání dat se pohybujete ve stední ásti, kde zadáváte nalezené položky (inventurní zásobu). Tato ást je z hlediska zadávání inventury nejdležitjší, a bude zde dkladn probrána.

3 Zapisujte všechny položky v tom poadí, jak je najdete. Nemusíte vyhledávat všechny položky stejného druhu a psát je soutem do jednoho ádku. Když najdete stejný druh zboží s rozdílnou cenou (nap. procházející záruka), zapište je na více ádk, a to vždy množství (které má stejnou cenu) a cenu, a na další ádek množství s jinou cenou. Program urí inventurní zásobu soutem cen (množství krát jednotková cena) za každý jednotlivý ádek. Do políka Nová položka : mžete zadat árový kód zboží (sejmout snímaem), nebo jej opsat run (když jej sníma nemže najít), mžete sem zapsat registr CIS (pokud jej znáte) anebo zapsat kousek názvu (když není jiná pomoc). - árový kód : když jej poíta zná, najde položku a skoí do kolonky Množství. Když jej nezná, oznámí to výrazn (vetn zvuku) a vrátí se zpt do kolonky kódu. Pozor: nyní je vhodné vyhledat položku podle názvu, a následn (to program nabídne) sejmutý kód pipsat k vyhledané položce! (bude popsáno dále). - název položky : zapište poátek názvu a stisknte Enter. Program oteve pehled zboží a bude stát na první položce odpovídající zadanému názvu. Listujte nahoru/dol, vyukejte ást názvu, zvolte správnou položku klávesou ENTER, odmítnte a zrušte bez výbru položky klávesou ESCAPE. - jak jinak lze hledat : pi zadávání názvu stisknte F3 hledání v okn. Dostanete vyhledávací okénko, kam mžete zapsat hledaný text, a mžete si peíst Jak najít položku. Zkratkou lze íci, že mžete vyhledat položky které obsahují uritý text (kdekoliv v názvu), položky kde nemžete peíst celý árový kód (zadáte jen jeho itelnou ást), položky od konkrétního dodavatele (uríte ho bu íslem, nebo i názvem). Mžete vyhledat registr CIS (pokud jej znáte). - pozn.: okno po F3 hledá úpln stejn jako bez F3, do obou políek mžete zapsat %, v obou mžete hledat podle dodavatele, atd. Liší se to jen tím, že po F3 vidíte nápovdu. - když položka není v íselníku zboží : to zjistíte v okn, kde položku hledáte. Vpravo dole je tlaítko F7- Nový. Stiskem F7 tedy založíte novou položku do íselníku zboží, a rovnou ji zapíšete do inventurního stavu. Co se stanepo stisku F7: Pokud jste se pokusili najít položku podle árového kódu, program si jej pamatuje a vepíše jej do údaje árový kód. Potom jste zadali kousek názvu ten je uveden v kolonce Název, a tam stojí kurzor. Název doplte podle Vašich zvyklostí jak se pojmenovává zboží. Dál mžete uvést registr CIS, potom sazbu DPH (zde staí stisknout klávesy 0 = bez DPH, 1 = nižší sazba, 2 = vyšší sazba). Nyní již zapíšete množství nalezené inventurou, mžete vyplnit MJ (kusy, kg, ) a zapsat jednotkovou cenu. Pak staí jen stisknout ENTER na tlaítku Uložit, a celá takto pipravená položka se zapíše jak do íselníku, tak do inventury a píšt ji mžete normáln použít a najít podle árového kódu. - když položka je v íselníku, ale nemá kód EAN : poznáte to jednoduše, zadáte árový kód a dostanete hlášku Kód nenalezen. Zadejte položku názvem, a když ji najdete v nabídce, vyberte ji (Enter). Nyní se program zeptá : árový kód.. patí ke zboží..? árový kód si program pamatuje, zboží jste našli run. Pokud odpovíte že ANO, program zapíše kód ke zboží a píšt jej již najde. - co když má jedna položka více kód? Program se pak zeptá, co s tím chcete dlat. Vypíše položku zboží, vypíše starý EAN (který je v íselníku) a nový EAN (který jste nyní našli) a je na Vás zvolit, zda chcete : 1. Pidat novou vtu -> pak budou fungovat oba árové kódy a oba najdou to samé zboží 2. Pepsat starý kód -> pak nebudete moci najít položku pod starým kódem, jen pod novým 3. Ponechat jen starý kód -> nov nalezený kód se nikam neuloží, píšt jej zase nenajdete, ale nalezená položka se do inventury zapíše. Slouží pro situaci, kdy jste vyhledali jinou položku íselníku, než ke které patí sejmutý árový kód. - než stisknete tlaítko Uložit, mžete se vracet a opravit jak množství, tak cenu. Když zakládáte novou položku ceníku, mžete opravit i její název a DPH. - když stisknete Escape (Konec) : a už máte vybranou položku, u které vyplujete množství a cenu, tato položka se neuloží a mžete zadávat jinou. Pokud zadáváte árový kód nebo název (když zaínáte psát další položku), pak se po stisku Escape program zeptá, zda chcete ukonit zadávání dat. - k rozpracované inventue se mžete vždy vrátit a psát další položky. Oprava zadaných inventurních stav Je možná pi jejich zadávání. Pokud tedy nezadáváte inventurní stavy, vstupte do této ásti proramu (menu INVENTURY, položka Zadávání a oprava stav). Když máte prázdné vstupní políko ( Nová položka ), stisknte klávesu Šipka dol (kurzor) a dostanete se do tabulky již zadaných položek, na posledn zadaný ádek. Mžete listovat nahoru / dol a vybrat tak ádek, který chcete opravit nebo vymazat. - opravit ádek : stisknte F4, a mžete zmnit množství, MJ a cenu. Po uložení (tlaítkem Uložit) se zmny zapíšou do inventurního stavu (do tabulky) a vrátíte se na tento opravený ádek.

4 - zrušit ádek : stisknte F8 a po dotazu bude ádek vymazán. Pozor: ádky není možno opravit ani zrušit v tom pípad, že již byly vytisknuty na inventurním opisu. Pokud potebujete ádky opravit i zrušit i po tisku sestavy, musí provést Supervizor akci Odblokování inventurní sestavy (v Servisu). Také není možno opravovat ty položky, které nebyly poízeny na tomto notebooku, které se naetly z jiného notebooku pes disketu. Jejich opravy je nutno provést tam, kde byly zadány a znovu penést disketou. Tisky inventurních sestav Zvolte funkci INVENTURY -> Aktuální inventurní stavy. Program Vás bude informovat o souasné inventue (datum a souasná výše zásob), zeptá se Vás na to co chcete tisknout a jak, a klávesou F9 provede pípravu sestavy. O tisku jakékoli sestavy v dalším bod. Forma sestavy : Opis inventurních list Tisk ádk a list v tom poadí, v jakém byly ádky zapsány, bez azení a bez sítání. F5-tisknout jen celé strany : umožuje tisknout prbžn to, co bylo nalezeno a odevzdávat ke zkontrolování, netiskne ty strany které nejsou pln zaplnny. F6- tisknout jen nevytištné položky : opt umožuje prbžný tisk, tiskne jen to co nebylo vytištno pi posledním tisku. Má se na mysli tisk na tiskárnu! Pokud byla sestava posledn jen zobrazena na obrazovce, a ne vytištna, bere se jako nevytištná! F7-dokonení, do posledního ádku : vytiskne všechny ádky + závrenou informaci (souty, DPH, podpisy). F8-tisknout titulek UZAV ENÉ : záleží na Vašem rozhodnutí, zda budete považovat tištné sestavy za uzavené, pak to na nich bude uvedeno. Dále se uvádí poet ádk na jednu stranu (vyzkoušejte na konkrétní tiskárn, výchozí je 32) Je možno uvést název inventurní skupiny, ten se tiskne do záhlaví stránky k íslu listu jako jednoznaná identifikace listu. Forma sestavy : Inventurní výpis podrobný Sete zboží stejného druhu a vytiskne je, setídné podle zadaného kritéria. F8-rozepsat zboží stejného druhu s rozdílnou cenou : Pi inventue mžete zapisovat jednu položku zboží do více ádk, a tak zadávat rzné prodejní ceny (nap. prošlá záruka). Když bude zaškrtnuto, každá jednotlivá prodejní cena bude vypsána (vetn soutu zásob) na zvláštním ádku sestavy. Pokud bude políko prázdné, program sete všechny zásoby jednoho druhu zboží a zprmruje jednotkovou prodejní cenu (sete pro jednotlivé položky celkovou cenu ádku, množství krát cena).

5 Program INVENTURY nastavení programu Cenové hladiny Pokud budete požadovat, aby program evidoval prodejní cenu, musíte zavést cenové hladiny ve kterých budou ceny evidovány. Množství cenových hladin není omezeno, a každou mžete libovoln pojmenovat. Každá provozovna mže mít urenu pouze jednu cenovou hladinu. Provedení : íselníky -> Cenové hladiny. Provozovny Program mže evidovat v podstat neomezený poet provozoven, piemž dovoluje souasn na každé z nich provádt jednu inventuru. U provozovny definujete její název a adresu, a druh práce s cenami. Cenová pam slouží k ukládání prodejní ceny zboží na této provozovn. Pokud má více provozoven uvedenu spolenou cenovou hladinu, pak zmna ceny provedená na jedné provozovn se projeví zmnou ceny na jiné provozovn s toutéž cenovou hladinou. Stále mluvíme o cenách zboží, které se nabízejí pi zápisu položek zboží do inventury. Není tím nijak ovlivnna cena položek, které jsou již v inventue zapsány! Cenová pam má ti úrovn: bez pamti každá položka zapisovaná do inventury nabídne prodejní cenu 0.00 K a je nutno ji pepsat na správnou hodnotu pam v rámci jedné inventury od zadání konkrétní ceny pi inventue ji bude nabízet pi píštím zadání téže položky, uzávrkou inventury se cena vynuluje trvalá pam cenu jednou zadanou bude program nabízet do té doby, než bude opravena na jinou hodnotu. Používání cenové pamti sice na pohled zjednodušuje práci inventurní komise, na druhou stranu však mže zanést chyby vzniklé pehlédnutím špatné ceny. Provoz bez cenové pamti sice nabízí nulovou cenu, ale pi jejím ponechání upozorní obsluhu na chybu. Provedení : íselníky -> Provozovny. Informace v okn: íslo provozovny a orientaní popis jsou uvádny v nabídce pi práci v programu, Plný název a adresa se použijí pi tisku sestav. Typ cenové pamti byl popsány výše, a cenová hladina je jedna z uvedených v ísleníku cenových hladin. Obsluha hesla a práva uživatel Program pi spouštní požaduje heslo obsluhy. Heslem je ureno jednak jméno obsluhy, a hlavn její oprávnní pi pístupu k rzným funkcím programu. Oprávnní má tyi úrovn, zde jsou uvedeny jejich omezení: 1. supervizor: smí vše 2. vedoucí odboru 3. vedoucí skupiny 4. pracovník Provedení : íselníky -> Obsluha. Pi zadávání nové osoby i pi opravách existující se vyplují tyto údaje: oslovení (vyberte, slouží pouze pro uvítání po zadání hesla), jméno osoby (uvádí se na nkterých dokladech), dále zadáte heslo (stisknete tlaítko a dvakrát napíšete heslo, ukoníte jej ENTREM). Vyberete rozsah pístupových práv, a u práv 3 a 4 pak vyberete povolené provozovny. Do jiných provozoven nebude mít tato osoba pístup. Osoba s právy 1 a 2 smí do všech provozoven. Konfigurace pevod dat Program dovoluje penášet data o zboží (árové kódy a názvy) a o inventurních stavech (zboží a množství). Protože pro zadání tchto pevod je nutné vyplnit cca 4-5 údaj, jsou tyto údaje shrnuté do tzv. Konfigurace penosu a pojmenované, a bžná obsluha pak dostává na výbr z tchto pojmenovaných konfigurací a nemusí již vyplovat dialog ped pevodem dat. Konfigurace tedy spoívá ve vyplnní dialogových oken pevod, pojmenování a uložení. Konfigurují se tyto tyi druhy pevodu dat: Export a Import inventurních stav, Export a Import položek ceníku. Provedení: Servis -> Konfigurace pro pevod dat -> vyberete jeden ze ty typ pevodu. Dále v okn vidíte již pipravené konfigurace, které nyní mžete upravovat, mazat a pidávat nové. Export inventur : tento pevod má za úkol vzít data o aktuální inventue vybrané provozovny a zapsat je do výstupu. Rozlišuje se mezi inventurními stavy zapsanými fyzicky v tomto poítai (zadané jako položky inventury) a mezi stavy importovanými z jiného poítae (nap. disketou), takže je možno vyexportovat nap. jen fyzicky nalezené položky do vedlejšího notebooku a tam provést shrnutí inventury, anebo vyexportovat vše na nap. hlavní poíta

6 kde se provádí celková evidence, ale ne zadávání. Pro identifikaci jednotlivých notebook slouží jejich identifikaní íslo, program na jeho základ dokáže rozlišit zdroj dat a poté pi opakovaném naítání dat z jednoho poítae smaže data natená díve. Formát souboru: program umožuje používat kompresi souboru, takže na jednu disketu lze uložit cca 8 10 MB dat. Program si dokáže sám urit, zda bude komprimace nutná (pi volb Automatický podle velikosti). Jméno souboru je dležité pro vzájemnou kompatibilitu mezi stejn nastavenými notebooky (co jeden vyexportuje, druhý oekává na vstupu). Výstupní cesta uruje, kam se soubor uloží nejastji disketa A:. Název položky a poadí v MENU: pod tímto názvem bude tato konfigurace uvedena v menu Inventury -> Výstup stav na disketu. Obsluha pak vybere tento název a nic víc nemusí zadávat. Import inventur : zde se zadávají nkteré hodnoty obdobné tm pi Exportu. Popíšeme rozdíly. Formát vstupních dat: zatím nastaven pevn, v dalších verzích bude umožnn formát EDI. Umístní vstupního souboru: pokud soubor již fyzicky máte, ukažte na nj (tlaítko Na disket A, anebo V poítai). Pokud jej nemáte, ale víte kde bude a jaké bude jeho jméno, vepište jej do políka Soubor. Dále uvedete íslo tohoto notebooku (sem nepatí íslo notebooku ze kterého hodláte nahrávat!!!), a dále popis položky v menu. Obsluha pak tuto položku najde v menu Inventury -> Pidání stav z diskety. Poznámka ke komprimaci: program hledá soubor zadaného jména a to jak komprimovaný, tak nekomprimovaný. Pi definici importu tedy není teba urovat komprimaci, ani není teba vnovat pozornost koncovce jména vstupního souboru. Poznámka k položkám : soubor vždy nese kompletní informaci o každé pedávané položce zboží, takže položky zadané na jiném notebooku jako nové se zavedou jako nové i do tohoto notebooku pi importu inventur. Export íselníku zboží : slouží k výstupu informací o položkách íselníku zboží, pro synchronizaci íselník mezi notebooky navzájem a mezi systémem inventur a systémem CIS. Rozdíl pi zadávání konfigurace mezi exportem inventur a exportem íselníku zboží je pouze v první položce : Jaké informace. Nyní je možno zvolit výstup položek všech, anebo položek s árovým kódem. V následující verzi bude možno vybrat do výstupu položky nov zadané na tomto notebooku a tím zmenšit objem penášených dat, a pitom pevádt aktuální údaje. Import íselníku zboží : je podobný importu u inventur, pouze v první položce lze zvolit formát souboru. Zde pibude možnost volby EDI. Po dohod s konkrétním zákazníkem je možno nadefinovat libovolný další import z jeho informaního systému (centrálního, nebo z libovolné pokladní sít). árové kódy obsahující množství Pi zadávání inventurních stav (snímání árových kód) narazíte na položky, které v rámci kódu obsahují nejen identifikaci zboží, ale i jeho množství (resp. cenu, výjimen). Program je vybaven funkcí, která tyto kódy dokáže správn naítat rozdlit na ást identifikující zboží, a oddlit informaci o množství. První ást pak vybere položku, a druhá ást je uvedena jako množství daného zboží. V praxi to však znamená fyzicky zadat (sejmout kód) každého jednotlivého kusu takového zboží (obsluha to pozná podle toho, že pi zadávání naskakuje množství). Pro správnou funkci tohoto modulu je nutné zadat do programu tzv. definici Ean obsahující množství, což v reálném prostedí není jednoduché (rzní výrobci si definici rzn vykládají). Bžná struktura tchto kód se skládá z tchto ástí: 1. identifikace že jde o kód obsahující množství, 2. identifikaci výrobce, 3. identifikaci jeho výrobku, 4. kontrolní souet pedchozích tí položek, 5. informaci o množství, 6. kontrolní souet celého kódu. Položku 4 nkteí výrobci nepoužívají. Rovnž délka jednotlivých ástí se liší podle výrobc. Nicmén obecn platí, že jde o kódy zaínající ísly 29, následuje 5 míst identifikujících položku (nkdy obsahují na 5. míst kontrolní íslo), dále 5 míst pro množství a 1 místo pro kontrolní souet kódu. Pokud dokážeme urit, který výrobce používá kontrolní souet (položka 4) a který ne, mžeme zadat jejích kódy a tak uvést celý systém do bezchybného provozu. Výše uvedené informace jsou v programu uloženy následovn: Provedení : Servis -> Kódy EAN obsahující množství i ceny. Zde je možno zadat potebné množství vzorc, které definují kód a jeho skladbu. Definice se skládá z tchto údaj : íslice pokud fyzický kód obsahuje na zadané pozici zadané íslicem použije se tento vzorec pro jeho rozložení. Písmeno e tato ást fyzického kódu spolen s íslicemi vytváí identifikaci zboží (vlastní EAN). Písmeno m tato ást fyzického kódu uruje množství. Natené íslice se dlí koeficientem množství a výsledek se uvádí jako množství nalezené položky v jednotkách užívaných pi inventarizaci. Bžn se naítají gramy a uvídjí kilogramy, jako koeficient se tedy uvádí Písmeno c - tato ást fyzického kódu uruje cenu. Do inventury je pak uvedena 1 MJ nalezené položky za uvedenou cenu. Písmeno k tato ást kódu se ignoruje, jedná se o kontrolní íslici. Nemá vliv ani na urení zboží, ani na množství. Píklady : pokud zadáme nejbžnjší vzorec 29eeeekmmmmmk a koeficient 1000, bude nalezená položka s kódem rozložena takto: identifikace zboží = , množství Pokud zjistíme, že výrobce který oznauje své zboží kódy zaínajícími na rozlišuje jednotlivé položky až íslicí za tímto íslem, zadáme nový vzorec emmmmmk a takové kódy pak budou rozloženy jinak: kód nap

7 bude identifikovat zboží (podle pvodního vzorce by identifikoval a 1 by ztratil jako kontrolní íslo!) a množství nate (kg). Poznámka k píkladm: árové kódy jsou náhodné, kontrolní íslice nemusí být platná. Další funkce v Servisu Odstranní duplicitních položek ceníku Nalezne položky, které mají shodný registr CIS, nebo shodný árový kód (pedem zkontroluje kódy pomocí bloku árové kódy obsahující množství a z plných kód odstraní množství) a pípadn mají shodný název. tyto položky pak oznaí a zobrazí, obsluha poté mže vybrat které položky smazat, které ponechat a teprve nakonec se provede skutené odstranní. Pedem je tedy vhodné zkontrolovat nastavení vzorc pro množstevní kódy (viz pedešlý bod). Píprava (vyhledání duplicit) mže trvat v závislosti na množství dat a výkonnosti poítae až 15 minut (lze ji perušit). Rozdlanou práci je možno perušit a pozdji se k ní vrátit (vybírat položky které zstanou, oznaovat duplicity které chceme zachovat) a teprve poté práci uzavít. Odstranní nežádoucích znak z názv zboží V nkterých systémech (mám na mysli centrální evidenci) se v názvu zboží bžn používají znaky, které znaí nap. akci, výbh, atd. ale pi zpracovávání inventur komplikují vyhledávání podle názvu, zvlášt jsou-li uvedeny na zaátku názvu. Tato funkce umožní projít názvy zboží a nežádoucí znaky odstranit a to hromadn pro všechny položky, a pitom s pehledem o tom, kterých položek se to týká a jak bude vypadat název po oprav. Kompletní výmazy dat Tyto funkce (pouze pro supervizora) slouží k trvalému a kompletnímu vymazání zvolených dat. Používají se nap. pi prvním spouštní po testování, anebo pro uvolnní dat po jejích zálohování. Uvolnní inventurní sestavy Za bžných podmínek lze tisknout inventurní sestavu prbžn, pi jejím vytváení, a (fyzicky) vytisknuté položky se oznaují jako neopravitelné. Pokud je teba je pesto skuten opravit, znamená to zlikvidovat výtisk a uvolnit inventurní sestavu. Bžn se to však eší zápisem opravných položek. Údržba soubor Provede kontrolu datových soubor (struktura a indexy). Neuškodí ji obas spustit. Zvuky programu Program mže nkteré situace oznámit zvukem aby obsluhu drazn probudil z monotónní práce. Zvuky jsou ve form WAV uloženy v adresái MEDIA, program je vybírá podle jejich názvu. Pokud odpovídající soubor nenalezne, zvuk se nekoná. NoCode.wav když program nenajde zadaný árový kód OkCode.wav pi testech kód (speciální funkce), když je kód nalezen Ding.wav upozoruje obsluhu na chybn vyplnný údaj pi zadávání inventurního stavu (nulové množství, cena) Error.wav pi jiné chyb programu

8 Hardwarové doplky Sníma árového kódu Sníma mžete použít bu takový, který je zapojen pímo do fyzického klávesnicového vstupu, anebo sníma seriový s ovladaem, který posílá data do softwarového klávesového vstupu. Jako znak ukonení árového kódu nastavte Enter. Další nastavení snímae je nutno provést na konkrétním notebooku, protože sníma pedává íslice bu z horní ady (kde je ale zapnuta eština) anebo z numerické klávesnice (která však na notebooku není), zde je tedy poteba nastavení otestovat na konkrétním hardwaru. Poznámka: program sám umí (pokud je to povoleno v nastavení) pi vstupu do údaje EAN a do numerických kolonek zapnout NumLock a poté jej vrátit, rovnž umí v íselných kolonkách využívat numerické pseudoklávesnice notebooku (písmena v pravé stední ásti). Numerická klávesnice Pro zadávání íslic (což je nejastjší innost!) je velmi vhodné k notebooku pikoupit numerickou klávesnici, která obsahuje i Enter. Jakmile vyešíte fyzické sestavení, bude mít obsluha výrazn usnadnné veškeré zadávání dat. Pi bžné práci totiž sejme kód, nauká množství a potvrdí ENTER, nauká jednotkovou cenu a potvrdí ENTER, a dalším ENTERem celou položku uloží a snímá další kód. Nepoužívá ani písmena ani funkní klávesy, ani kurzor staí sníma a numerická klávesnice. Problém desetinné teky-árky je vyešen. Tiskárna Tiskárna samozejm staí jedna na inventurní skupinu, není nutno mít ke každému notebooku jednu. Jehlikové tiskárny nejsou píliš vhodné, tiskne se na nich graficky (a nemáme v úmyslu zaizovat DOSový tiskový modul) takže je na nich tisk pomalý. Volbu mezi inkoustovou a laserovou necháme na Vašem ekonomickém uvážení.

Inventury verze 1.40

Inventury verze 1.40 Inventury verze 1.40 popis zmn a nových funkcí programu Od verze 1.40 jsou k dispozici dv nové funkce: 1. lenní inventury prodejny na "Regály" 2. Vazba na sníma árového kódu CipherLab 711 Ob funkce usnadují

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

ICS Identifikaní systémy a.s.!"#$%&

ICS Identifikaní systémy a.s.!#$%& !"#$%&!" '(')" *+,%-./*01/2% #$%&$%'"() 1 1 ÚVOD...5 1.1 TECHNOLOGIE PROBAZE MAJETEK VERZE SQL...5 1.1.1 FUNKCE SW...6 1.1.2 TISKOVÉ VÝSTUPY...6 1.1.3 NASTAVENÍ...7 1.2 METODIKA INVENTARIZACE MAJETKU ÁROVÝMI

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

OBSAH: SPUŠT NÍ PROGRAMU A P IHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6

OBSAH: SPUŠT NÍ PROGRAMU A P IHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6 OBSAH: 1. SPUŠTNÍ PROGRAMU A PIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6 Vytvoení nového (zrušení stávajícího) uživatele... 7 Ikony hlavní lišty... 8 Panel píznak... 8 Panel nástroj v tiskových sestavách.... 8 2. EVIDENCE

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 Ekonomický systém !"#"$" 2 Struný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 3 Podrobný obsah STRUNÝ OBSAH 3 PODROBNÝ OBSAH

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Windok S701. Úvodní píruka k programu

Windok S701. Úvodní píruka k programu Úvodní píruka k programu Windok S701 Software pro zpracování doklad o provedení revizí a zkoušek elektrických spotebi nebo runího náadí dle SN 33 1500, SN 33 2000-6-61 a SN 33 1610 resp. SN 33 1600 s automatickým

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0 Zpracování textu Word 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 ZÁKLADY EDITACE TEXTU...4 FORMÁT ODSTAVCE...5 ODRÁŽKY A ÍSLOVÁNÍ...6 TABULÁTORY...7 OHRANIENÍ A STÍNOVÁNÍ...8 STYL ODSTAVCE...9

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Popis práce s evidencí docházky

Popis práce s evidencí docházky Popis práce s evidencí docházky Jednou z novinek v programu Mzdy Profi pro rok 2012 je nová evidence docházky, navázaná na evidenci pracovních neschopností a mzdové listy. V tomto textu se dozvíte, jak

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Zamení fasády stavebního objektu

Zamení fasády stavebního objektu Zamení fasády stavebního objektu metodou pozemní stereofotogrammetrie - souhrn materiál k projektu OBSAH - technologický postup - poznámky - práce v terénu pehled - poznámky - fotogrammetrické vyhodnocení

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

Frilo Control Center správa projektů

Frilo Control Center správa projektů Frilo Control Center správa projektů Programy Frilo používají odlišný způsob třídění a práce s vytvořenými projekty. Tento tutoriál má uživateli přiblížit, jak nejlépe vytvářet, mazat, exportovat, importovat,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Zelená nafta Evidence činností. Podklady pro školení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Zelená nafta Evidence činností. Podklady pro školení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Zelená nafta Evidence činností Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály.

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Úvod popis funkcí softwaru Repsale. Nový doklad tvorba nových dokladů v PDA (Faktura / Návštěva

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.7.245 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 28.12.2011 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

APLIKACE PRO ČTEČKU UNITECH PT/HT-630

APLIKACE PRO ČTEČKU UNITECH PT/HT-630 APLIKACE PRO ČTEČKU UNITECH PT/HT-630 Příručka uživatele 1 / 16 APLIKACE PRO ČTEČKU UNITECH PT/HT-630 Příručka uživatele 2003-2015 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k aplikaci pro čtečku Unitech PT/HT-630

Více

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

APLIKACE PRO ČTEČKU CIPHERLAB 8200

APLIKACE PRO ČTEČKU CIPHERLAB 8200 APLIKACE PRO ČTEČKU CIPHERLAB 8200 Příručka uživatele 1 / 18 APLIKACE PRO ČTEČKU CIPHERLAB 8200 Příručka uživatele 2003-2015 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k aplikaci pro čtečku CipherLab 8200 verze

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojišt ní 1. Nastavení parametr 2. Výpo et pr m r pro DNP

Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojišt ní 1. Nastavení parametr 2. Výpo et pr m r pro DNP Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojištní Tento píspvek je uren organizacím, které vyplácejí dávky nemocenského pojištní. Je zamen na nastavení parametr, zpracování prmr a použití odpovídajících

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Skladové karty. Podklady pro školení.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Skladové karty. Podklady pro školení. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Skladové karty Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1. Úvod

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Modul kontrola duplicit

Modul kontrola duplicit Modul kontrola duplicit Tento modul slouží ke kontrole duplicitních údajů v databázi a jejich následnému sjednocení. Pracuje s těmito typy informací - firmy, osoby, poznámky, spojení a dokumenty, resp.

Více

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze 1 PŘIHLÁŠENÍ OBSLUHY 1.1 Program spustíte dvojklikem na zástupce Prodejna S5 na ploše Windows 1.2 Otevře se okno, které vyzývá k zadání PINu, zadejte Vám přidělený číselný kód

Více

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 1 Avery Berkel Limited 2007. Všechna práva vyhrazena Chyby v textu vyhrazeny. Je zakázáno kopírovat a jinak dále reprodukovat vše v tomto manuálu uvedené bez souhlasu

Více

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0 Sklady 2006 Zadávací dokumentace Verze 1.0 ApS Brno s.r.o., 2006 Kapitola 1. Obsah KAPITOLA 1. OBSAH... 2 KAPITOLA 2. ÚVOD... 3 KAPITOLA 3. TERMINÁLY... 4 A. PODPOROVANÁ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 KAPITOLA

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Píkazy pro kreslení.

Píkazy pro kreslení. Píkazy pro kreslení. Tento text je psán pro AUTOCAD 2006, eskou modifikaci. V jiných verzích se proto vyskytnou odchylky. Jsou to píkazy, které umožují nakreslit jednotlivé entity v AUTOCADu. Z menu je

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více