Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup."

Transkript

1 Program INVENTURY Tento program slouží k provádní fyzické inventarizace zásob zboží za pomoci snímae árového kódu. Program umožní poídit položkový pehled zásob zboží na provozovn, umožní zadat úetní pohyby a vyhodnotit tak výsledek inventury. Vytiskne inventurní soupisy, úetní deník a uzávrku inventury. Program není uren k vedení skladové evidence. Program byl vytváen v zásad podle souhrnu požadavk ze strany JEDNOTY, tomu odpovídá terminologie pojm a práce s cenami v programu. Program umožní napíklad provádní inventur na rzných provozovnách vetn možnosti ukládat zjištné inventurní stavy, uzavít a uložit je a následn provést opakovanou inventuru. Dále program umožuje ukládat prodejní ceny v rzných hladinách (v potu hladin a názvu podle konkrétní poteby). Tento popis a návod slouží jednak inventurním komisím, které s pomocí programu provádjí bžnou práci, a jednak správcm poíta, kteí tento program pizpsobí konkrétním požadavkm Vašeho provozu. Návod je tedy lenn na dv samostatné ásti: Práce s programem a Nastavení programu. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup.

2 Program INVENTURY práce s programem Spuštní Program spustíte ikonou na ploše, nebo jinak podle nastavení Vašeho poítae. Program požádá o Vaše heslo, pokud jej zadáte správn budete pivítání, jinak bude program žádat heslo znovu (nejvýše tikrát). Po zadání hesla budete vybírat provozovnu, na které budete pracovat. Klávesa ESC Vás sice pustí do programu, ale nebude vybrána provozovna a nebude možno zpracovávat inventury (tento pístup slouží vícemén pro správu programu a jeho nastavení). Píprava na inventury Spoívá v aktualizaci árových kód a položek zboží. Cesty jsou zhruba tyto ti : 1. Nahrání pehledu zboží z CISu do notebooku V programu CIS vyexportujete íselník zboží a árových kód na disketu, pípadn jej zaarchivujete aby se na disketu vešel. V programu Inventury zvolíte ÍSELNÍKY, Vstup zboží z diskety. Zvolíte konfiguraci, kterou Vám doporuí Váš správce poíta (pro nj : viz ást návodu Nastavení programu) a program z dodané diskety nate položky zboží do íselníku. Ukáže Vám informaci, co na disket je, a Vy mžete naítání potvrdit anebo zamítnout. 2. Výmna informací mezi notebooky Protože každý notebook mže obsahovat jiné položky zboží (tak jak jsou nalézány pi zadávání inventurnách stav, a zadávány nové položky nebo piazovány nové árové kódy), je vhodné si mezi sebou vymnit informace. Pro úely výstupu dat na disketu má program funkci ÍSELNÍKY, Výstup zboží z disketu. Vyberete vhodný ádek (viz správce), a na disketu se nahrají data z Vašeho notebooku. Na druhém notebooku postupujete shodn s bodem 1 nahrání z CISu (data na disket jsou podobná), a druhý notebook potom obsahuje nejen svoje pedchozí data, ale i nov nahraná. Není od vci pak provést totéž z druhého notebooku na první. 3. Runí zadávání Je nároné na as, jedná se o otestování programu, zda pozná zboží. Funguje obdobn jako zadávání položek do inventury, jen s tím rozdílem že se do inventur nic nepíše. Snímají se rzné árové kódy, program oznamuje pouze Znám / Neznám a když nezná, umožní dohledat položku z íselníku anebo zadat novou. Tato innost se podobá lovu nových kód. Po úspšném lovu je vhodné (podle bodu 2) vymnit nalezené informace mezi notebooky. Postup: ÍSELNÍKY, Kontrola árových kód. Sejmete snímaem libovolný kód, program oznámí název (a cenu) zboží. Pokud není kód nalezen, program to oznámí a Vy mžete dohledat položku podle názvu, vybrat ji, nebo F7- zapsat novou, a tak piadit k nalezenému kódu. Kdykoliv mžete klávesou Escape funkci ukonit. Funkce nezapisuje žádné inventurní stavy, pouze dopluje íselník zboží. Zadávání inventurních stav Zvolte menu INVENTURY a položku Zadávání a oprava stav. Pokud na vybrané provozovn ješt není zahájena inventura, program se zeptá na její datum a jména odpovdných osob. Vyplte. Potvrte tlaítkem Uložit. Pokud na provozovn již inventura zaala, bude zobrazeno : V horní ásti datum inventury, tlaítko pro opravu data a odpovdných osob, souet inventury v PC Ve stední ásti údaje o jednotlivé položce zboží (práv zadávané, nebo opravované) V dolní ásti tabulka již zadaných položek Vtšinu asu zadávání dat se pohybujete ve stední ásti, kde zadáváte nalezené položky (inventurní zásobu). Tato ást je z hlediska zadávání inventury nejdležitjší, a bude zde dkladn probrána.

3 Zapisujte všechny položky v tom poadí, jak je najdete. Nemusíte vyhledávat všechny položky stejného druhu a psát je soutem do jednoho ádku. Když najdete stejný druh zboží s rozdílnou cenou (nap. procházející záruka), zapište je na více ádk, a to vždy množství (které má stejnou cenu) a cenu, a na další ádek množství s jinou cenou. Program urí inventurní zásobu soutem cen (množství krát jednotková cena) za každý jednotlivý ádek. Do políka Nová položka : mžete zadat árový kód zboží (sejmout snímaem), nebo jej opsat run (když jej sníma nemže najít), mžete sem zapsat registr CIS (pokud jej znáte) anebo zapsat kousek názvu (když není jiná pomoc). - árový kód : když jej poíta zná, najde položku a skoí do kolonky Množství. Když jej nezná, oznámí to výrazn (vetn zvuku) a vrátí se zpt do kolonky kódu. Pozor: nyní je vhodné vyhledat položku podle názvu, a následn (to program nabídne) sejmutý kód pipsat k vyhledané položce! (bude popsáno dále). - název položky : zapište poátek názvu a stisknte Enter. Program oteve pehled zboží a bude stát na první položce odpovídající zadanému názvu. Listujte nahoru/dol, vyukejte ást názvu, zvolte správnou položku klávesou ENTER, odmítnte a zrušte bez výbru položky klávesou ESCAPE. - jak jinak lze hledat : pi zadávání názvu stisknte F3 hledání v okn. Dostanete vyhledávací okénko, kam mžete zapsat hledaný text, a mžete si peíst Jak najít položku. Zkratkou lze íci, že mžete vyhledat položky které obsahují uritý text (kdekoliv v názvu), položky kde nemžete peíst celý árový kód (zadáte jen jeho itelnou ást), položky od konkrétního dodavatele (uríte ho bu íslem, nebo i názvem). Mžete vyhledat registr CIS (pokud jej znáte). - pozn.: okno po F3 hledá úpln stejn jako bez F3, do obou políek mžete zapsat %, v obou mžete hledat podle dodavatele, atd. Liší se to jen tím, že po F3 vidíte nápovdu. - když položka není v íselníku zboží : to zjistíte v okn, kde položku hledáte. Vpravo dole je tlaítko F7- Nový. Stiskem F7 tedy založíte novou položku do íselníku zboží, a rovnou ji zapíšete do inventurního stavu. Co se stanepo stisku F7: Pokud jste se pokusili najít položku podle árového kódu, program si jej pamatuje a vepíše jej do údaje árový kód. Potom jste zadali kousek názvu ten je uveden v kolonce Název, a tam stojí kurzor. Název doplte podle Vašich zvyklostí jak se pojmenovává zboží. Dál mžete uvést registr CIS, potom sazbu DPH (zde staí stisknout klávesy 0 = bez DPH, 1 = nižší sazba, 2 = vyšší sazba). Nyní již zapíšete množství nalezené inventurou, mžete vyplnit MJ (kusy, kg, ) a zapsat jednotkovou cenu. Pak staí jen stisknout ENTER na tlaítku Uložit, a celá takto pipravená položka se zapíše jak do íselníku, tak do inventury a píšt ji mžete normáln použít a najít podle árového kódu. - když položka je v íselníku, ale nemá kód EAN : poznáte to jednoduše, zadáte árový kód a dostanete hlášku Kód nenalezen. Zadejte položku názvem, a když ji najdete v nabídce, vyberte ji (Enter). Nyní se program zeptá : árový kód.. patí ke zboží..? árový kód si program pamatuje, zboží jste našli run. Pokud odpovíte že ANO, program zapíše kód ke zboží a píšt jej již najde. - co když má jedna položka více kód? Program se pak zeptá, co s tím chcete dlat. Vypíše položku zboží, vypíše starý EAN (který je v íselníku) a nový EAN (který jste nyní našli) a je na Vás zvolit, zda chcete : 1. Pidat novou vtu -> pak budou fungovat oba árové kódy a oba najdou to samé zboží 2. Pepsat starý kód -> pak nebudete moci najít položku pod starým kódem, jen pod novým 3. Ponechat jen starý kód -> nov nalezený kód se nikam neuloží, píšt jej zase nenajdete, ale nalezená položka se do inventury zapíše. Slouží pro situaci, kdy jste vyhledali jinou položku íselníku, než ke které patí sejmutý árový kód. - než stisknete tlaítko Uložit, mžete se vracet a opravit jak množství, tak cenu. Když zakládáte novou položku ceníku, mžete opravit i její název a DPH. - když stisknete Escape (Konec) : a už máte vybranou položku, u které vyplujete množství a cenu, tato položka se neuloží a mžete zadávat jinou. Pokud zadáváte árový kód nebo název (když zaínáte psát další položku), pak se po stisku Escape program zeptá, zda chcete ukonit zadávání dat. - k rozpracované inventue se mžete vždy vrátit a psát další položky. Oprava zadaných inventurních stav Je možná pi jejich zadávání. Pokud tedy nezadáváte inventurní stavy, vstupte do této ásti proramu (menu INVENTURY, položka Zadávání a oprava stav). Když máte prázdné vstupní políko ( Nová položka ), stisknte klávesu Šipka dol (kurzor) a dostanete se do tabulky již zadaných položek, na posledn zadaný ádek. Mžete listovat nahoru / dol a vybrat tak ádek, který chcete opravit nebo vymazat. - opravit ádek : stisknte F4, a mžete zmnit množství, MJ a cenu. Po uložení (tlaítkem Uložit) se zmny zapíšou do inventurního stavu (do tabulky) a vrátíte se na tento opravený ádek.

4 - zrušit ádek : stisknte F8 a po dotazu bude ádek vymazán. Pozor: ádky není možno opravit ani zrušit v tom pípad, že již byly vytisknuty na inventurním opisu. Pokud potebujete ádky opravit i zrušit i po tisku sestavy, musí provést Supervizor akci Odblokování inventurní sestavy (v Servisu). Také není možno opravovat ty položky, které nebyly poízeny na tomto notebooku, které se naetly z jiného notebooku pes disketu. Jejich opravy je nutno provést tam, kde byly zadány a znovu penést disketou. Tisky inventurních sestav Zvolte funkci INVENTURY -> Aktuální inventurní stavy. Program Vás bude informovat o souasné inventue (datum a souasná výše zásob), zeptá se Vás na to co chcete tisknout a jak, a klávesou F9 provede pípravu sestavy. O tisku jakékoli sestavy v dalším bod. Forma sestavy : Opis inventurních list Tisk ádk a list v tom poadí, v jakém byly ádky zapsány, bez azení a bez sítání. F5-tisknout jen celé strany : umožuje tisknout prbžn to, co bylo nalezeno a odevzdávat ke zkontrolování, netiskne ty strany které nejsou pln zaplnny. F6- tisknout jen nevytištné položky : opt umožuje prbžný tisk, tiskne jen to co nebylo vytištno pi posledním tisku. Má se na mysli tisk na tiskárnu! Pokud byla sestava posledn jen zobrazena na obrazovce, a ne vytištna, bere se jako nevytištná! F7-dokonení, do posledního ádku : vytiskne všechny ádky + závrenou informaci (souty, DPH, podpisy). F8-tisknout titulek UZAV ENÉ : záleží na Vašem rozhodnutí, zda budete považovat tištné sestavy za uzavené, pak to na nich bude uvedeno. Dále se uvádí poet ádk na jednu stranu (vyzkoušejte na konkrétní tiskárn, výchozí je 32) Je možno uvést název inventurní skupiny, ten se tiskne do záhlaví stránky k íslu listu jako jednoznaná identifikace listu. Forma sestavy : Inventurní výpis podrobný Sete zboží stejného druhu a vytiskne je, setídné podle zadaného kritéria. F8-rozepsat zboží stejného druhu s rozdílnou cenou : Pi inventue mžete zapisovat jednu položku zboží do více ádk, a tak zadávat rzné prodejní ceny (nap. prošlá záruka). Když bude zaškrtnuto, každá jednotlivá prodejní cena bude vypsána (vetn soutu zásob) na zvláštním ádku sestavy. Pokud bude políko prázdné, program sete všechny zásoby jednoho druhu zboží a zprmruje jednotkovou prodejní cenu (sete pro jednotlivé položky celkovou cenu ádku, množství krát cena).

5 Program INVENTURY nastavení programu Cenové hladiny Pokud budete požadovat, aby program evidoval prodejní cenu, musíte zavést cenové hladiny ve kterých budou ceny evidovány. Množství cenových hladin není omezeno, a každou mžete libovoln pojmenovat. Každá provozovna mže mít urenu pouze jednu cenovou hladinu. Provedení : íselníky -> Cenové hladiny. Provozovny Program mže evidovat v podstat neomezený poet provozoven, piemž dovoluje souasn na každé z nich provádt jednu inventuru. U provozovny definujete její název a adresu, a druh práce s cenami. Cenová pam slouží k ukládání prodejní ceny zboží na této provozovn. Pokud má více provozoven uvedenu spolenou cenovou hladinu, pak zmna ceny provedená na jedné provozovn se projeví zmnou ceny na jiné provozovn s toutéž cenovou hladinou. Stále mluvíme o cenách zboží, které se nabízejí pi zápisu položek zboží do inventury. Není tím nijak ovlivnna cena položek, které jsou již v inventue zapsány! Cenová pam má ti úrovn: bez pamti každá položka zapisovaná do inventury nabídne prodejní cenu 0.00 K a je nutno ji pepsat na správnou hodnotu pam v rámci jedné inventury od zadání konkrétní ceny pi inventue ji bude nabízet pi píštím zadání téže položky, uzávrkou inventury se cena vynuluje trvalá pam cenu jednou zadanou bude program nabízet do té doby, než bude opravena na jinou hodnotu. Používání cenové pamti sice na pohled zjednodušuje práci inventurní komise, na druhou stranu však mže zanést chyby vzniklé pehlédnutím špatné ceny. Provoz bez cenové pamti sice nabízí nulovou cenu, ale pi jejím ponechání upozorní obsluhu na chybu. Provedení : íselníky -> Provozovny. Informace v okn: íslo provozovny a orientaní popis jsou uvádny v nabídce pi práci v programu, Plný název a adresa se použijí pi tisku sestav. Typ cenové pamti byl popsány výše, a cenová hladina je jedna z uvedených v ísleníku cenových hladin. Obsluha hesla a práva uživatel Program pi spouštní požaduje heslo obsluhy. Heslem je ureno jednak jméno obsluhy, a hlavn její oprávnní pi pístupu k rzným funkcím programu. Oprávnní má tyi úrovn, zde jsou uvedeny jejich omezení: 1. supervizor: smí vše 2. vedoucí odboru 3. vedoucí skupiny 4. pracovník Provedení : íselníky -> Obsluha. Pi zadávání nové osoby i pi opravách existující se vyplují tyto údaje: oslovení (vyberte, slouží pouze pro uvítání po zadání hesla), jméno osoby (uvádí se na nkterých dokladech), dále zadáte heslo (stisknete tlaítko a dvakrát napíšete heslo, ukoníte jej ENTREM). Vyberete rozsah pístupových práv, a u práv 3 a 4 pak vyberete povolené provozovny. Do jiných provozoven nebude mít tato osoba pístup. Osoba s právy 1 a 2 smí do všech provozoven. Konfigurace pevod dat Program dovoluje penášet data o zboží (árové kódy a názvy) a o inventurních stavech (zboží a množství). Protože pro zadání tchto pevod je nutné vyplnit cca 4-5 údaj, jsou tyto údaje shrnuté do tzv. Konfigurace penosu a pojmenované, a bžná obsluha pak dostává na výbr z tchto pojmenovaných konfigurací a nemusí již vyplovat dialog ped pevodem dat. Konfigurace tedy spoívá ve vyplnní dialogových oken pevod, pojmenování a uložení. Konfigurují se tyto tyi druhy pevodu dat: Export a Import inventurních stav, Export a Import položek ceníku. Provedení: Servis -> Konfigurace pro pevod dat -> vyberete jeden ze ty typ pevodu. Dále v okn vidíte již pipravené konfigurace, které nyní mžete upravovat, mazat a pidávat nové. Export inventur : tento pevod má za úkol vzít data o aktuální inventue vybrané provozovny a zapsat je do výstupu. Rozlišuje se mezi inventurními stavy zapsanými fyzicky v tomto poítai (zadané jako položky inventury) a mezi stavy importovanými z jiného poítae (nap. disketou), takže je možno vyexportovat nap. jen fyzicky nalezené položky do vedlejšího notebooku a tam provést shrnutí inventury, anebo vyexportovat vše na nap. hlavní poíta

6 kde se provádí celková evidence, ale ne zadávání. Pro identifikaci jednotlivých notebook slouží jejich identifikaní íslo, program na jeho základ dokáže rozlišit zdroj dat a poté pi opakovaném naítání dat z jednoho poítae smaže data natená díve. Formát souboru: program umožuje používat kompresi souboru, takže na jednu disketu lze uložit cca 8 10 MB dat. Program si dokáže sám urit, zda bude komprimace nutná (pi volb Automatický podle velikosti). Jméno souboru je dležité pro vzájemnou kompatibilitu mezi stejn nastavenými notebooky (co jeden vyexportuje, druhý oekává na vstupu). Výstupní cesta uruje, kam se soubor uloží nejastji disketa A:. Název položky a poadí v MENU: pod tímto názvem bude tato konfigurace uvedena v menu Inventury -> Výstup stav na disketu. Obsluha pak vybere tento název a nic víc nemusí zadávat. Import inventur : zde se zadávají nkteré hodnoty obdobné tm pi Exportu. Popíšeme rozdíly. Formát vstupních dat: zatím nastaven pevn, v dalších verzích bude umožnn formát EDI. Umístní vstupního souboru: pokud soubor již fyzicky máte, ukažte na nj (tlaítko Na disket A, anebo V poítai). Pokud jej nemáte, ale víte kde bude a jaké bude jeho jméno, vepište jej do políka Soubor. Dále uvedete íslo tohoto notebooku (sem nepatí íslo notebooku ze kterého hodláte nahrávat!!!), a dále popis položky v menu. Obsluha pak tuto položku najde v menu Inventury -> Pidání stav z diskety. Poznámka ke komprimaci: program hledá soubor zadaného jména a to jak komprimovaný, tak nekomprimovaný. Pi definici importu tedy není teba urovat komprimaci, ani není teba vnovat pozornost koncovce jména vstupního souboru. Poznámka k položkám : soubor vždy nese kompletní informaci o každé pedávané položce zboží, takže položky zadané na jiném notebooku jako nové se zavedou jako nové i do tohoto notebooku pi importu inventur. Export íselníku zboží : slouží k výstupu informací o položkách íselníku zboží, pro synchronizaci íselník mezi notebooky navzájem a mezi systémem inventur a systémem CIS. Rozdíl pi zadávání konfigurace mezi exportem inventur a exportem íselníku zboží je pouze v první položce : Jaké informace. Nyní je možno zvolit výstup položek všech, anebo položek s árovým kódem. V následující verzi bude možno vybrat do výstupu položky nov zadané na tomto notebooku a tím zmenšit objem penášených dat, a pitom pevádt aktuální údaje. Import íselníku zboží : je podobný importu u inventur, pouze v první položce lze zvolit formát souboru. Zde pibude možnost volby EDI. Po dohod s konkrétním zákazníkem je možno nadefinovat libovolný další import z jeho informaního systému (centrálního, nebo z libovolné pokladní sít). árové kódy obsahující množství Pi zadávání inventurních stav (snímání árových kód) narazíte na položky, které v rámci kódu obsahují nejen identifikaci zboží, ale i jeho množství (resp. cenu, výjimen). Program je vybaven funkcí, která tyto kódy dokáže správn naítat rozdlit na ást identifikující zboží, a oddlit informaci o množství. První ást pak vybere položku, a druhá ást je uvedena jako množství daného zboží. V praxi to však znamená fyzicky zadat (sejmout kód) každého jednotlivého kusu takového zboží (obsluha to pozná podle toho, že pi zadávání naskakuje množství). Pro správnou funkci tohoto modulu je nutné zadat do programu tzv. definici Ean obsahující množství, což v reálném prostedí není jednoduché (rzní výrobci si definici rzn vykládají). Bžná struktura tchto kód se skládá z tchto ástí: 1. identifikace že jde o kód obsahující množství, 2. identifikaci výrobce, 3. identifikaci jeho výrobku, 4. kontrolní souet pedchozích tí položek, 5. informaci o množství, 6. kontrolní souet celého kódu. Položku 4 nkteí výrobci nepoužívají. Rovnž délka jednotlivých ástí se liší podle výrobc. Nicmén obecn platí, že jde o kódy zaínající ísly 29, následuje 5 míst identifikujících položku (nkdy obsahují na 5. míst kontrolní íslo), dále 5 míst pro množství a 1 místo pro kontrolní souet kódu. Pokud dokážeme urit, který výrobce používá kontrolní souet (položka 4) a který ne, mžeme zadat jejích kódy a tak uvést celý systém do bezchybného provozu. Výše uvedené informace jsou v programu uloženy následovn: Provedení : Servis -> Kódy EAN obsahující množství i ceny. Zde je možno zadat potebné množství vzorc, které definují kód a jeho skladbu. Definice se skládá z tchto údaj : íslice pokud fyzický kód obsahuje na zadané pozici zadané íslicem použije se tento vzorec pro jeho rozložení. Písmeno e tato ást fyzického kódu spolen s íslicemi vytváí identifikaci zboží (vlastní EAN). Písmeno m tato ást fyzického kódu uruje množství. Natené íslice se dlí koeficientem množství a výsledek se uvádí jako množství nalezené položky v jednotkách užívaných pi inventarizaci. Bžn se naítají gramy a uvídjí kilogramy, jako koeficient se tedy uvádí Písmeno c - tato ást fyzického kódu uruje cenu. Do inventury je pak uvedena 1 MJ nalezené položky za uvedenou cenu. Písmeno k tato ást kódu se ignoruje, jedná se o kontrolní íslici. Nemá vliv ani na urení zboží, ani na množství. Píklady : pokud zadáme nejbžnjší vzorec 29eeeekmmmmmk a koeficient 1000, bude nalezená položka s kódem rozložena takto: identifikace zboží = , množství Pokud zjistíme, že výrobce který oznauje své zboží kódy zaínajícími na rozlišuje jednotlivé položky až íslicí za tímto íslem, zadáme nový vzorec emmmmmk a takové kódy pak budou rozloženy jinak: kód nap

7 bude identifikovat zboží (podle pvodního vzorce by identifikoval a 1 by ztratil jako kontrolní íslo!) a množství nate (kg). Poznámka k píkladm: árové kódy jsou náhodné, kontrolní íslice nemusí být platná. Další funkce v Servisu Odstranní duplicitních položek ceníku Nalezne položky, které mají shodný registr CIS, nebo shodný árový kód (pedem zkontroluje kódy pomocí bloku árové kódy obsahující množství a z plných kód odstraní množství) a pípadn mají shodný název. tyto položky pak oznaí a zobrazí, obsluha poté mže vybrat které položky smazat, které ponechat a teprve nakonec se provede skutené odstranní. Pedem je tedy vhodné zkontrolovat nastavení vzorc pro množstevní kódy (viz pedešlý bod). Píprava (vyhledání duplicit) mže trvat v závislosti na množství dat a výkonnosti poítae až 15 minut (lze ji perušit). Rozdlanou práci je možno perušit a pozdji se k ní vrátit (vybírat položky které zstanou, oznaovat duplicity které chceme zachovat) a teprve poté práci uzavít. Odstranní nežádoucích znak z názv zboží V nkterých systémech (mám na mysli centrální evidenci) se v názvu zboží bžn používají znaky, které znaí nap. akci, výbh, atd. ale pi zpracovávání inventur komplikují vyhledávání podle názvu, zvlášt jsou-li uvedeny na zaátku názvu. Tato funkce umožní projít názvy zboží a nežádoucí znaky odstranit a to hromadn pro všechny položky, a pitom s pehledem o tom, kterých položek se to týká a jak bude vypadat název po oprav. Kompletní výmazy dat Tyto funkce (pouze pro supervizora) slouží k trvalému a kompletnímu vymazání zvolených dat. Používají se nap. pi prvním spouštní po testování, anebo pro uvolnní dat po jejích zálohování. Uvolnní inventurní sestavy Za bžných podmínek lze tisknout inventurní sestavu prbžn, pi jejím vytváení, a (fyzicky) vytisknuté položky se oznaují jako neopravitelné. Pokud je teba je pesto skuten opravit, znamená to zlikvidovat výtisk a uvolnit inventurní sestavu. Bžn se to však eší zápisem opravných položek. Údržba soubor Provede kontrolu datových soubor (struktura a indexy). Neuškodí ji obas spustit. Zvuky programu Program mže nkteré situace oznámit zvukem aby obsluhu drazn probudil z monotónní práce. Zvuky jsou ve form WAV uloženy v adresái MEDIA, program je vybírá podle jejich názvu. Pokud odpovídající soubor nenalezne, zvuk se nekoná. NoCode.wav když program nenajde zadaný árový kód OkCode.wav pi testech kód (speciální funkce), když je kód nalezen Ding.wav upozoruje obsluhu na chybn vyplnný údaj pi zadávání inventurního stavu (nulové množství, cena) Error.wav pi jiné chyb programu

8 Hardwarové doplky Sníma árového kódu Sníma mžete použít bu takový, který je zapojen pímo do fyzického klávesnicového vstupu, anebo sníma seriový s ovladaem, který posílá data do softwarového klávesového vstupu. Jako znak ukonení árového kódu nastavte Enter. Další nastavení snímae je nutno provést na konkrétním notebooku, protože sníma pedává íslice bu z horní ady (kde je ale zapnuta eština) anebo z numerické klávesnice (která však na notebooku není), zde je tedy poteba nastavení otestovat na konkrétním hardwaru. Poznámka: program sám umí (pokud je to povoleno v nastavení) pi vstupu do údaje EAN a do numerických kolonek zapnout NumLock a poté jej vrátit, rovnž umí v íselných kolonkách využívat numerické pseudoklávesnice notebooku (písmena v pravé stední ásti). Numerická klávesnice Pro zadávání íslic (což je nejastjší innost!) je velmi vhodné k notebooku pikoupit numerickou klávesnici, která obsahuje i Enter. Jakmile vyešíte fyzické sestavení, bude mít obsluha výrazn usnadnné veškeré zadávání dat. Pi bžné práci totiž sejme kód, nauká množství a potvrdí ENTER, nauká jednotkovou cenu a potvrdí ENTER, a dalším ENTERem celou položku uloží a snímá další kód. Nepoužívá ani písmena ani funkní klávesy, ani kurzor staí sníma a numerická klávesnice. Problém desetinné teky-árky je vyešen. Tiskárna Tiskárna samozejm staí jedna na inventurní skupinu, není nutno mít ke každému notebooku jednu. Jehlikové tiskárny nejsou píliš vhodné, tiskne se na nich graficky (a nemáme v úmyslu zaizovat DOSový tiskový modul) takže je na nich tisk pomalý. Volbu mezi inkoustovou a laserovou necháme na Vašem ekonomickém uvážení.

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 SIPVZ úvodní modul P-0 2003 SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 OBSAH Obsah 1 Elektronická komunikace 3 Základní druhy 4 ICQ 5 Tabulkový procesor Excel 9 Základní pojmy 10 Operace se souborem 13 Základy editace

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz ! "# $%&$' ' Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz Strana 1 (celkem 51) www.pp2can.wz.cz Verze dokumentu 0.90 CZ Verze dokumentu: Verze: Datum: Zmny: 0.80 9.10.2005 První

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 00 4 ABSTRAKT Tato práce se zabývá Signal Processing Toolboxem (SPTOOL) a Filter Design&Analysis Toolboxem (FDATOOL) v prostedí MATLAB. Jedním z cíl této práce

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

WSKLAD Autor: Petr Schuster SOFTWARE, 2006-15

WSKLAD Autor: Petr Schuster SOFTWARE, 2006-15 Uživatelská příručka k programu: WSKLAD Autor: Petr Schuster SOFTWARE, 2006-15 2 Předmluva k této příručce: Cílem této příručky není super podrobné popisování všech funkcí programu. Jedná se jen o zevrubné

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

KYTICKA. Podvojné a jednoduché úcetnictví. Manuál k programu. JIRRA software s.r.o.

KYTICKA. Podvojné a jednoduché úcetnictví. Manuál k programu. JIRRA software s.r.o. KYTICKA Manuál k programu Podvojné a jednoduché úcetnictví JIRRA software s.r.o. 2 Obsah Úvod 0 7 Kapitola I Kyticka 1 Popis programu... 7 2 Technické... podmínky 9 3 Start verze... 9 4 Upgrade... verze

Více

Uživatelská příručka k systému Newton pro oční optiky a optometristy. 2. přepracované a konsolidované vydání

Uživatelská příručka k systému Newton pro oční optiky a optometristy. 2. přepracované a konsolidované vydání Uživatelská příručka k systému Newton pro oční optiky a optometristy 2. přepracované a konsolidované vydání Tento dokument přibližuje obsluhu informačního systému Newton pro oční optiky a optometristy.

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2011 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s.

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. pro evidenci dokument o stavebních výrobcích podle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti Zhotovitel : PAVUS, a.s. Prosecká 412/74 190 00

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více