Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina"

Transkript

1 Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina

2 Gratulujeme Vám k Va emu rozhodnutí stát se nov m vlastníkem automatické sekaãky Husqvarna Auto Mower. Vybral jste si v robek, kter, jak doufáme, splní a dokonce pfiedãí. Va e oprávnûná oãekávání. Automatická sekaãka trávy pfiedstavuje nov v vojov stupeà, kter vyïaduje nov zpûsob my lení a chování, a to i od samotného zákazníka. Automatická sekaãka je v mnoha ohledech revoluãní produkt. Zajistí Vám dobfie udrïovan trávník po celou sezónu pfii minimálním dozoru a údrïbû. Dokument, kter právû drïíte v ruce, Návod k pouïívání, je dûleïitou souãástí Va í budoucí vzájemné spolupráce s automatickou sekaãkou Husqvarna. Jsme si vûdomi toho, Ïe na návody k pouïívání je obvykle nahlíïeno jako na nudné a sloïité manuály, a ãasto proto zûstávají nepfieãteny. Tento model v ak není snadné pouïívat bez jeho dokumentace. Na e první doporuãení tedy zní: - Pfieãtûte si návod k pouïívání a uschovejte jej pro budoucí potfiebu. Jako doplnûk k obvykl m instrukcím obvykle uvádûn m v návodech - jako jsou bezpeãnostní pokyny a pokyny nebo instrukce pro údrïbu tento návod obsahuje také podrobn popis toho, jak automatická sekaãka myslí a pracuje. Souãástí pfiíruãky jsou také pokyny pro instalaci v rûzn ch typech zahrad a jednoduchá tabulka pro odstraàování závad. Doufáme, Ïe vám tato pfiíruãka pomûïe v maximálním vyuïití nového v robku. Máte-li jakékoli otázky nebo nápady, na které nenajdete odpovûì v této pfiíruãce, obraète se prosím na svého prodejce. Doufáme, Ïe Vám nová automatická sekaãka poskytne mnoho radosti a potû ení. Mnoho tûstí! Husqvarna AB védsko Lars Andersson Business Manager Automatic Lawn mowers Nav tivte nás prosím na Internetu:

3 VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ / OBSAH Symboly vyznaãené na sekaãce SECURITY CODE 09 - AX 87 V UPOZORNùNÍ! Nepokou ejte se pouïívat automatickou sekaãku, aniï byste si pozornû prostudovali Návod k pouïívání a porozumûli jeho obsahu. V STRAHA! Pfii nesprávném pouïívání mûïe b t toto zafiízení nebezpeãné. Aby byla práce s automatickou sekaãkou bezpeãná a úãelná, je nutno pfiísnû dbát v ech upozornûní a bezpeãnostních pokynû uveden ch v tomto návodu. V STRAHA! Ve spodní ãásti automatické sekaãky rotují ostré noïe. Za chodu sekaãky dbejte na to, aby se va e ruce ãi nohy nedostaly do její blízkosti nebo pod ni. Automatickou sekaãku nikdy nepouïívejte v blízkostí lidí, obzvlá tû dûtí, ãi domácích zvífiat. Tento v robek odpovídá platn m smûrnicím EU. Automatickou sekaãku zastavujte zvednutím krytu. Schéma zapojení nabíjecí stanice. Obsah Vysvûtlení symbolû Symboly vyznaãené na sekaãce... Symboly pouïité v tomto návodu... Bezpeãnostní pokyny PouÏití... Pfieprava... Péãe o zafiízení... âásti automatické sekaãky Co je co?... Funkce Technické údaje... Nabíjecí stanice... Smyãka vodiãe... Automatická sekaãka... Instalace Návrh instalace... Instalace nabíjecí stanice... Instalace ohraniãujícího vodiãe... 7 Instalace navádûcího vodiãe... 8 Extra vodiã... 9 Postup instalace... 0 PouÏití Spu tûní a zastavení... Nastavení v ky seãení... ZavlaÏovací systém... Nabíjení prázdné baterie... Nastavení... Zvuková a svûtelná signalizace... ÚdrÏba V mûna Ïacích noïû... V mûna baterií... Zimní uskladnûní... Obnovení funkce pojistky transformátoru... âi tûní... Vyhledávání a odstraàování poruch Tabulka vyhledávání a odstraàování poruch... 7 Symboly pouïité v tomto návodu Pfii prohlídce a/nebo údrïbû automatické sekaãky musí b t síèov vypínaã pfiepnut do polohy.! V STRAHA! PÛvodní konstrukce automatické sekaãky nesmí b t bez povolení v robce za Ïádn ch okolností modifikována. VÏdy pouïívejte originálních náhradních dílû. Neschválené úpravy a/nebo souãásti mohou mít za následek váïné po kození zafiízení a riziko zranûní osob. Pfii práci s noïi ãi Ïacím kotouãem vïdy pouïívejte ochranné rukavice. Pro ãi tûní této automatické sekaãky nikdy nepouïívejte tlakovou ãistiãku ani tekoucí vodu. âesky -

4 BEZPEâNOSTNÍ POKYNY PouÏití Nepokou ejte se pouïívat automatickou sekaãku, aniï byste si pozornû prostudovali Návod k pouïívání a porozumûli jeho obsahu. Zkontrolujte, zda se na trávníku nenacházejí Ïádné kameny, vûtve, nástroje, hraãky ãi jiné pfiedmûty, které by mohly po kodit noïe nebo zpûsobit zastavení sekaãky. SpusÈte automatickou sekaãku podle pfiíslu n ch pokynû. NepfiibliÏujte ruce ani nohy k rotujícím Ïacím noïûm Nikdy nevsunujte ruce ani nohy pod sekaãku. Pfii spou tûní automatické sekaãky se ujistûte, Ïe nikdo nestojí v prostoru pfied ní. Automatickou sekaãku za chodu nikdy nezvedejte ani nepfiená ejte. Nedovolte nikomu, kdo není obeznámen s funkcí automatické sekaãky a s její obsluhou, aby za chodu sekaãky vstupoval do jejího pracovního prostoru. Zvlá tní pozornost vûnujte dûtem. NedopusÈte, aby automatickou sekaãku pouïívaly osoby, které neznají její funkci a pravidla obsluhy. Na automatickou sekaãku ãi její nabíjecí stanici nepokládejte Ïádné pfiedmûty. NepfiipusÈte pouïívání automatické sekaãky v pfiípadû, Ïe kterákoli její souãást je viditelnû po kozená ãi vadná. To se t ká zejména Ïacího disku, Ïacích noïû, matic, roubû a kabelû. Automatickou sekaãku nepouïívejte, pokud nefunguje síèov vypínaã. Po skonãení práce se sekaãkou ji vïdy odpojte vypnutím síèového vypínaãe. Pfieprava! zaãít V STRAHA! Nikdy nepohybujte s automatickou sekaãkou s odklopen m krytem. NoÏe by mohly rotovat a zpûsobit zranûní. PfiemísÈování automatické sekaãky ven z pracovního prostoru nebo v jeho obvodu.. Zvednûte kryt. Dlouhé pípnutí po zvednutí krytu potvrzuje, Ïe se Ïací disk zastavil.. Zadejte první ãíslici va eho kódu, abyste zabránili spu tûní popla né signalizace proti krádeïi.. Pokud má b t automatická sekaãka pfiemístûna mimo pracovní prostor, vypnûte síèov vypínaã. Jinak se sekaãka vypínat nemusí.. K pfiená ení automatické sekaãky pouïívejte rukojeè. Pfii pfiepravû automatické sekaãky na dlouhé vzdálenosti pouïívejte originální obal. Péãe o zafiízení Stav automatické sekaãky kontrolujte jednou za t den a vymûàte jakékoli po kozené souãásti. Zvlá tû provûfite, zda není po kozen Ïací disk ãi Ïací noïe. V pfiípadû nutnosti vymûàujte v echny noïe souãasnû, aby rotující kotouã zûstal vyváïen, viz kapitola ÚdrÏba. Pokud je zapotfiebí, vyãistûte jemn m smirkov m papírem kontaktní plo ky nabíjecí stanice a nabíjecí kolíky automatické sekaãky. V pfiípadû, Ïe se na nabíjecích kolících automatické sekaãky vytvofií ãerná vrstva oxidu, mûïe to znamenat zhor en elektrick kontakt mezi nabíjecími kolíky a kontaktními destiãkami nabíjecí stanice. Podle kapitoly Postup instalace zkontrolujte instalaci nabíjecí stanice. Pfii prvním pouïití po zimní pfiestávce vïdy zkontrolujte, zda není potfieba oãistit kontakty. Pfii v mûnû po kozen ch nebo opotfiebovan ch dílû se obraète na prodejce. Po v mûnû baterií vraète staré vybité baterie prodejci nebo je odevzdejte do recyklaãní stanice.! V STRAHA! Pfii jakékoli práci na podvozku sekaãky, jako je napfi. ãi tûní, nastavování v ky seãení ãi v mûna Ïacích noïû, musí b t vypnut síèov vypínaã. SíÈov vypínaã se musí vypnout také vïdy pfied obrácením sekaãky diskem nahoru. V pfiípadû, Ïe vypnete zvukovou signalizaci spu tûní sekaãky, neusly íte pfied roztoãením Ïacího disku varovná pípnutí (pût pípnutí bûhem pûti sekund). âesky

5 7 8 ON âásti AUTOMATICKÉ SEKAâKY # # ON Co je co?. RukojeÈ a opûrka krytu. SkfiíÀka s poãítaãem, baterií a motory pohonu kol. Îací disk. Ochrann kotouã. Snímaã smyãky. Odklápûcí kryt 7. Hnací kolo 8. Pfiední kolo 9. Tûleso stroje 0. Nabíjecí kolíky. Bzuãák zvukové signalizace. Kontrolky LED (svûtelné diody). Klávesnice. SíÈov vypínaã. Nabíjecí stanice. Smyãka vodiãe 7. Transformátor s pfiívodním síèov m kabelem 8. NízkonapûÈov kabel 9. Skoby 0. Návod k pouïívání. Hfieby pro ukotvení nabíjecí stanice. PodloÏky kol. Nástroj pro pfiipojování vodiãû k nabíjecí stanici. Ochranné kryty pro kotvící vûïe nabíjecí stanice. Kontrola funkce vodiãû âesky -

6 FUNKCE Technické údaje Baterie Speciální baterie NiMH, V Îací systém Îací disk se tfiemi otoãnû uloïen mi Ïacími noïi V ka seãení Nastavitelná v rozmezí pfiibl. 9 cm Hmotnost 7, kg Délka 7 cm ífika 0 cm V ka cm ífika seãení cm Pracovní kapacita 00 m ± 0% Nabíjecí stanice V /, A Transformátor 0 / V, dvojitá izolace ( V USA a Kanada) Hlukové emise Intenzita zvuku, namûfiená: 0 db(a) Intenzita zvuku, zaruãená: db(a) Nabíjecí stanice Nabíjecí stanice má dvû funkce. První z nich je nabíjení baterie automatické sekaãky v pfiípadû potfieby, tou druhou je vysílání fiídících signálû do navádûcího vodiãe a ohraniãujících vodiãû. Nabíjecí stanice je pfiipojena k zásuvce prostfiednictvím napájecího kabelu a transformátoru. Automatická sekaãka Princip ãinnosti Automatická sekaãka seká vá trávník automaticky. KdyÏ se její baterie vybije pod urãenou hodnotu, sekaãka zajede ke své nabíjecí stanici, kde se její baterie znovu dobije. KdyÏ se baterie plnû nabije, automatická sekaãka pokraãuje ve své práci. Automatická sekaãka je fiízena vestavûn m poãítaãem, kter se skládá z desky s obvody a mikroprocesoru. Poãítaã je mozkem sekaãky a fiídí v echny její funkce, zpracovává pfiíkazy a vybírá její dráhu na základû dat vloïen ch pomocí klávesnice, získan ch ze snímaãe a ze stavu nabití baterie. ZpÛsob pohybu Automatická sekaãka vïdy zahajuje svou ãinnost náhodnû, to znamená, Ïe poãáteãní dráha je neplánovaná. PokaÏdé, kdyï sekaãka narazí na pfiekáïku nebo kdyï snímaã zjistí ohraniãující vodiã, zvolí poãítaã nov smûr. Ten je navrïen tak, aby automatická sekaãka nikdy pravidelnû neopakovala stejné schéma pohybu. JestliÏe se automatická sekaãka dostane do místa, kde snímaã zjistí vût í v ku trávníku, mûïe zaãít sekat systematicky. Pohybuje se po spirálové dráze a seká plochu, kde její snímaã zjistí vût í v ku trávníku neï v okolním prostoru. Potom se opût vrátí k náhodnému pohybu. Na zaãátku pracuje automatická sekaãka nûkolik hodin, neï si vytvofií a uloïí hodnoty prûmûrné délky a tlou Èky trávy. Teprve potom zaãne pracovat systematicky. KdyÏ automatická sekaãka narazí svou pfiední ãástí na nûjakou pfiekáïku, vycouvá a zvolí si nov smûr. Smyãka vodiãe Je zapotfiebí poloïit dvû samostatné smyãky vodiãe, ohraniãující vodiã a navádûcí vodiã. Ohraniãující vodiã musí probíhat po okraji pracovní plochy automatické sekaãky a navádûcí vodiã navádí automatickou sekaãku k nabíjecí stanici. Signály vysílané tûmito dvûma vodiãi jsou pfiijímány snímaãem automatické sekaãky. KdyÏ automatická sekaãka potfiebuje dobít baterii, sleduje navádûcí vodiã, kter ji dovede k nabíjecí stanici. Pokud baterie dobití nevyïaduje, automatická sekaãka navádûcí vodiã ignoruje. Pracovní kapacita S dobitou baterií mûïe automatická sekaãka posekat plochu pfiibliïnû 00 m za hodinu a doporuãuje se pro travnaté plochy do velikosti pfiibliïnû 00 m ± 0 %. Velikost plochy, kterou automatická sekaãka dokáïe posekat, závisí ãásteãnû na tvaru zahrady. JestliÏe je pracovní plochou otevfien trávník, mûïe automatická sekaãka posekat vût í plochu, neï kdyï se pracovní plocha skládá z nûkolika travnat ch ploch, nebo kdyï obsahuje mnoho stromû, kvûtinov ch záhonû apod. Doba, po kterou automatická sekaãka pracuje pfied dobitím, mûïe b t rûzná a závisí ãásteãnû na teplotû. âesky

7 INSTALACE Návrh instalace Pro dosaïení dobr ch v sledkû pfii seãení je zapotfiebí velmi peãlivé instalace nabíjecí stanice a ohraniãujících vodiãû. Pfied zahájením instalace si pozornû prostudujte celou tuto kapitolu. Dodávané podloïky kol se umístí pod a pfied nabíjecí stanici. Tyto podloïky sniïují po kození trávníku a poskytují pevnou základnu, zaruãující spolehlivé nabití. Viz obrázky jako pfiíklad. KdyÏ je automatická sekaãka vypu tûna na pracovní plochu, v ka seãeného trávníku by mûla b t pouze o - centimetry vût í neï nastavená v ka seãení, obzvlá tû v pfiípadû, Ïe je pracovní plocha velká. Pfied prvním pouïitím automatické sekaãky mûïe b t zapotfiebí posekat trávu bûïnou travní sekaãkou. Potom se uï bude automatická sekaãka sama starat o to, aby tráva nepfierostla. Ohraniãující vodiã se pokládá tak, aby ohraniãil pracovní plochu automatické sekaãky. Smyãky lze pouïít rovnûï k vymezení urãen ch ploch uvnitfi pracovní oblasti. Navádûcí vodiã se pokládá dovnitfi pracovní plochy. KdyÏ nastane ãas, kdy je nutno dobít baterii, automatická sekaãka zaãne tento navádûcí vodiã hledat. Ohraniãující vodiã nesmí b t del í neï 00 metrû. Vzdálenost mezi automatickou sekaãkou a nejbliï í ãástí ohraniãujícího vodiãe nesmí v kterékoli ãásti pracovní plochy pfiekroãit m. m m V pfiípadû, Ïe pracovní plocha automatické sekaãky hraniãí napfi. s vodními nádrïemi, pfiíjezdov mi cestami, stezkami apod., musí b t ohraniãující vodiã doplnûn potfiebn m mnoïstvím kolíkû, obrubníky nebo plotem o v ce nejménû cm. Toto bezpeãnostní opatfiení zabraàuje automatické sekaãce vyjet mimo hranice pracovní plochy. Umístûní nabíjecí stanice KdyÏ se rozhodujete, kde bude umístûna nabíjecí stanice, je dûleïité zváïit, jak bude vyfie en pfiívod síèového napájení. Nabíjecí stanice je pfiipojena k transformátoru nízkonapûèov m kabelem o délce 0 m. Transformátor musí b t umístûn pod stfiechu na místo chránûné pfied povûtrnostními vlivy, pokud moïno uvnitfi budovy, a zapojen do elektrické zásuvky o napûtí 0 V. JestliÏe je transformátor umístûn venku, mûl by b t poloïen vodorovnû a alespoà 0, m nad zemí. Transformátor nesmí b t nikdy vystaven vlhkosti. PouÏívejte pouze originální nízkonapûèov kabel a transformátor znaãky Husqvarna. Nejvhodnûj í umístûní pro nabíjecí stanici je na vnûj ím okraji pracovní plochy. Pfiesné urãení stanovi tû závisí na tvaru zahrady. V pfiípadû, Ïe pracovní plocha sestává z nûkolika men ích ploch, které jsou od sebe oddûleny a jsou navzájem propojeny stezkami, je nejvhodnûj í umístit nabíjecí stanici co nejblíïe stfiedu této soustavy. Navádûcí vodiã musí b t veden tak, aby poslední metr pfied nabíjecí stanicí byl pfiím. Plocha pod a pfied nabíjecí stanicí musí b t plochá, bez nerovností. Plocha pfied nabíjecí stanicí by mûla b t co nejvíce otevfiená. NeumísÈujte nabíjecí stanici do kapsy. Doporuãujeme umístit ji spí e nûkam poblíï pfiímé ãásti ohraniãující vodiãe neï do rohu Sekaãka normálnû opou tí nabíjecí stanici pod náhodn m úhlem v rozmezí (viz obrázek). âesky -

8 INSTALACE Pokud musí b t nabíjecí stanice umístûna v úzkém prostoru, trávník v okolí nabíjecí stanice bude sekán pfiíli ãasto. Tomu lze zabránit tak, Ïe se v poãítaãi automatické sekaãky naprogramuje smûr opou tûní nabíjecí stanice v jakémkoli zvoleném smûru v rozsahu. Jednodu e zadáte úhly, v jejichï rozmezí má sekaãka nabíjecí stanici opustit. Viz kapitolu PouÏití (Opu tûní nabíjecí stanice). Instalace nabíjecí stanice Upevnûte nabíjecí stanici k zemi pomocí esti hfiebû, které jsou souãástí dodávky. Ohraniãující vodiã a navádûcí vodiã by se mûly vést kabelov mi prûchodkami v nabíjecí stanici tak, aby vycházely poblíï svorkovnice v její zadní ãásti. NízkonapûÈov kabel je vyveden ven ze svorkovnice dozadu otvorem v krytu. Vstupní navádûcí vodiã (zapojen na svorku ) by mûl b t veden jednou ze ãtyfi kabelov ch prûchodek v pfiední ãásti nabíjecí stanice. U vût iny instalací obvykle zaji Èuje nejlep í funkci první ãi druhá prûchodka zleva (viz obrázek). Aby se zajistilo správné ukotvení a nabití baterie, je dûleïité, aby nabíjecí stanice byla instalována následujícím zpûsobem: Pfii instalaci v místech s hork m podnebím je vhodné umístit nabíjecí stanici ve stínu. Oddûlené pracovní plochy Nûkdy mûïe b t vhodné vymezit více pracovních ploch: KdyÏ nejsou travnaté plochy vzájemnû propojeny. KdyÏ je jedna plocha mnohem men í neï druhá a jediné vzájemné propojení tvofií úzk pruh trávníku. Nabíjecí stanice a navádûcí vodiã musí b t umístûny v hlavním prostoru, tzn. na nejvût í pracovní plo e. Ohraniãující vodiã se pfiitom pokládá podle pokynû pro instalaci podél vnûj ího okraje pracovní plochy automatické sekaãky, viz Instalace ohraniãující vodiãe. Vedlej í plocha (nebo plochy) se vytvofií poloïením ohraniãujícího vodiãe ve tvaru ostrova vnû pracovní plochy. Viz obrázek. Automatickou sekaãku je potom nutno mezi jednotliv mi pracovními plochami pfiemísèovat ruãnû, protoïe automatické dobíjení baterie se uskuteãàuje pouze tehdy, kdyï se automatická sekaãka nachází uvnitfi hlavní pracovní plochy. Pokud si chcete usnadnit manuální práci s tím spojenou, prostudujte si kapitolu Nastavení (Seãení vedlej ích ploch). KdyÏ je baterie plnû nabitá, automatická sekaãka mûïe b t v ãinnosti po dobu - hodin, nebo mûïe posekat plochu m, v závislosti na stáfií baterie a v ce sekaného trávníku. Nabíjecí stanice nesmí stát na svahu (obrázek ). Nabíjecí stanice musí b t vyrovnaná vzhledem k sekaãce (obrázky a ). Nabíjecí stanice musí stát na rovném podkladu (obrázek ). Obrázek Obrázek Obrázek Vedlej í plocha Obrázek Hlavní plocha V zadní ãásti je svorkovnice. NízkonapûÈov kabel, navádûcí vodiã a ohraniãující vodiã by mûly b t pfiipojeny ke svorkovnici. Viz Postup instalace. âesky

9 INSTALACE Nabíjecí stanice je pro úãely zkou ení opatfiena mïikov m spínaãem. Souvisl zvukov signál pfii poloze spínaãe zapnuto naznaãuje, Ïe do nabíjecí stanice je pfiivádûn elektrick proud a Ïe je pfiipojen jak navádûcí vodiã, tak ohraniãující vodiã. Pfieru ovan zvukov signál naznaãuje, Ïe je do nabíjecí stanice pfiivádûn elektrick proud, ale Ïe buì navádûcí vodiã nebo hraniãní vodiã, nebo oba dva jsou odpojeny ãi pfieru eny. Vzdálenost umístûní ohraniãujícího vodiãe smûrem dovnitfi od vnûj í hrany pracovní oblasti závisí na tom, co leïí bezprostfiednû za hranicí oblasti. Pokud hned za okrajem seãené plochy stojí vysoká pfiekáïka, jako napfi. zeì ãi plot, nebo pokud jsou zde kfiehké kvûtiny, ohraniãující vodiã by se mûl poloïit do vzdálenosti 0 cm od této pfiekáïky. Automatická sekaãka potom do pfiekáïky nenarazí. Pro zaji tûní optimální funkce nabíjecí stanice by mûly b t po obou jejích krat ích stranách volné oblasti o ífice 0 cm. Ohraniãující vodiãe by tudíï mûly b t vedeny z nabíjecí stanice podél jejích vnûj ích hran. 0x0 cm 0x0 cm 0 cm Tam, kde trávník konãí pfiíkopem nebo mal m svahem, jako napfi. obrubníkové kameny (o v ce max. cm), poloïte ohraniãující vodiã do vzdálenosti 0 cm dovnitfi od okraje pracovní plochy. Tím bude zaji tûno, Ïe kola nespadnou do pfiíkopu nebo nenajedou na obrubníkové kameny. V pfiípadû, Ïe se trávník svaïuje smûrem k ohraniãujícímu vodiãi, tuto vzdálenost je nutno kvûli tomuto svahu zv it o 0 cm. Instalace ohraniãujícího vodiãe Ohraniãující vodiã musí b t poloïen podél vnûj ího okraje pracovní plochy automatické sekaãky. 0 cm Tam, kde trávník konãí pû inou, která je ve stejné úrovni, je moïné nechat zajet automatickou sekaãku ãásteãnû na pû inu a posekat trávu aï k samému kraji. V tomto pfiípadû poloïte ohraniãující vodiã do vzdálenosti pfiibliïnû 0 cm od okraje pû inky. 0 cm KdyÏ se automatická sekaãka pfiiblíïí k ohraniãujícímu vodiãi, snímaã zjistí, Ïe je v jeho blízkosti. Potom pfiejede krátkou vzdálenost za tento vodiã a zaãne couvat. Dlouhé úzké úseky (o délce více neï m) by mûly b t alespoà m iroké, tzn, mezi vodiãi by mûl b t zachován pruh o ífice 0 cm, aby se automatické sekaãce ponechalo dost prostoru pro její prûjezd. Viz obrázek. Krat í pruhy (o délce men í neï m) by mûly b t iroké nejménû, m. Hraniãní vodiã ~ cm ~ cm m Pfiedek sekaãky pfiesahuje ohraniãující vodiã maximálnû 0- cm, a pfiední kolo je 0- cm za ohraniãujícím vodiãem. Auto Mower seãe ca -7 cm za ohraniãujícím vodiãem. âesky - 7

10 INSTALACE Automatická sekaãka mûïe sekat na svazích se sklonem do (zvedajících se o 7 cm na délce metru). Pomocí ohraniãujícího vodiãe jí musí b t zabránûno ve vjezdu na strmûj í svahy. Je-li sekaãka doplnûna voliteln m závaïím (objednací ãíslo 09-0), mûïe pracovat na svazích s mírnû vût ím sklonem neï. Ohraniãující vodiã byste v ak nemûli pokládat napfiíã klesajícím svahem. Bude-li tráva mokrá, mûïe sekaãka na pfiíkfiej ím svahu klouzat, coï zpûsobí problémy pfii couvání do svahu po dosaïení vodiãe. PoloÏte ohraniãující vodiã a pfiipevnûte jej k zemi skobami, aby nemohlo dojít k jeho pfieseknutí Ïacími noïi. Nechte automatickou sekaãku pracovat po dobu jednoho t dne a potom zvaïte, zda je nezbytné provést zmûny ve vedení hraniãního vodiãe. Po nûkolika t dnech obroste vodiã trávou, takïe jej nebude vidût. Ohraniãující vodiã mûïete také uloïit v hloubce - cm (max. 0 cm) pod zemí. Ohraniãující signál mûïe b t ovlivàován kovov mi pfiedmûty. Proto by se ohraniãující vodiã nemûl vést pfiíli blízko Ïelezn ch plotû, kovov ch pfiíklopû kanálû, elektrick ch nebo komunikaãních kabelû apod. Ve vût inû pfiípadû postaãí poloïit ohraniãující vodiã do vzdálenosti 0 cm od takov ch pfiedmûtû. Av ak v nûkter ch pfiípadech, napfi. u elektrick ch plotû, mûïe b t potfiebná vzdálenost vût í. V pfiípadû, Ïe se automatická sekaãka na nûjakém místû trávníku pravidelnû zastavuje a hlásí, Ïe nemá hraniãní signál (LED rozsvícena), bude to pravdûpodobnû zpûsobeno tímto jevem. JestliÏe je potfieba ohraniãující vodiã spojit, musí b t spoj vodotûsn. Nejdokonalej í kontakt získáte pouïitím konektoru Husqvarna, objednací ãíslo 0-0. Spoj mûïete téï spájet a potom izolovat pruïnou izolaãní trubiãkou. UPOZORNùNÍ! Spoleãnû zakroucené konce vodiãû, nebo svorky s jedním roubem izolované izolaãní páskou neposkytují dokonal elektrick kontakt. PÛdní vlhkost zpûsobí oxidaci vodiãû a po nûjaké dobû dojde k pfieru- ení obvodu. Vymezení ploch uvnitfi pracovního prostoru V pfiípadû potfieby mûïete zajistit, aby automatická sekaãka nevjíïdûla na urãitá místa uvnitfi pracovní plochy, napfi. kvûtinové záhony, atd. Vyveìte ohraniãující vodiã k této oblasti, kolem ní a potom zpût stejnou trasou, kterou byl ohraniãující vodiã vyveden ven. To platí i v pfiípadû, Ïe je ohraniãující vodiã vyveden k oblasti, která leïí mimo pûvodnû vymezenou oblast. Kabely je tfieba poloïit co nejblíïe k sobû. Jsou-li vodiãe zaji tûny skobami, je tfieba oba vodiãe umístit pod stejné skoby. UPOZORNùNÍ! Je velmi dûleïité poloïit kabely ve správném smûru kolem oblasti tak, aby se nekfiíïily, viz obrázek. co nejménû Stromy, kefie a podobné objekty, které snesou naráïení od automatické sekaãky, nemusí b t chránûny ohraniãujícím vodiãem. Automatická sekaãka zaãne po najetí na pfiekáïku couvat. Tyto pfiekáïky v ak musí b t vy í neï pfiední okraj krytu sekaãky, to znamená 0 cm nebo více. Podobnû pfiekáïky s mírnû se zvedajícím okrajem, napfi. kameny nebo velké stromy s vyãnívajícími kofieny, je nutno chránit nebo odstranit. Jinak mûïe automatická sekaãka na tyto pfiekáïky najet a zpûsobit po kození Ïacích noïû. Instalace navádûcího vodiãe KdyÏ je ãas dobít baterii, zaãne automatická sekaãka hledat navádûcí vodiã. Jakmile sekaãka zjistí, Ïe pfiejela navádûcí vodiã, sleduje jej ve smûru otáãení hodinov ch ruãiãek dokud nezajede do krytu nabíjací stanice. Hledání navádûcího vodiãe zaãíná v okamïiku, kdy je v baterii je tû dostatek energie pro hodinov aï dvouhodinov provoz. Sekaãka proto musí v tomto ãasovém rozmezí nalézt navádûcí vodiã. V pfiípadû, Ïe automatická sekaãka má v baterii k dispozici velké mnoïství energie, navádûcí vodiã ignoruje. Navádûcí vodiã musí b t pokládán do smyãky od nabíjecí stanice ve smûru otáãení hodinov ch ruãiãek uvnitfi pracovní plochy a poté veden zpût do nabíjecí stanice. JestliÏe se pracovní plocha skládá z nûkolika pracovních sekcí, které jsou navzájem propojeny prûchody, musí navádûcí vodiã leïet tak, aby do kaïdé zasahoval. Pfiíklady viz sekce Návrhy instalace. Navádûcí vodiã nesmí nikdy vybíhat z pracovní plochy nebo se kfiíïit. PrÛchody a vzdálenost vodiãû od sebe Navádûcí vodiã pokládejte pokud moïno v pfiím ch úsecích. Pokud potfiebujete zmûnit smûr, zmûàte jej v pravém úhlu. V sekci Instalace ohraniãujícího vodiãe si vyhledejte moïné ru ení signálu okolním prostfiedím. Navádûcí vodiã se musí pokládat tak, aby mezi jeho jednotliv mi vûtvemi a mezi ním a ohraniãujícím vodiãem byla vzdálenost nejménû 70 cm, viz obrázek. Ve v jimeãn ch pfiípadech a na krat ích vzdálenostech, napfi. v úzkém prûchodu nebo na posledním metru pfied nabíjecí stanicí, mohou vodiãe leïet blíïe u sebe. Navádûcí vodiã mûïete dokonce poloïit napfiíã pfies dvû vûtve ohraniãující vodiãe, kter vede k ostrovu a zpût. Navádûcí vodiã vycházející z nabíjecí stanice musí b t poloïen v úhlu ca vzhledem k ohraniãujícímu vodiãi, a v délce nejménû 0 cm, viz obrázek. Poslední metr vstupujícího vodiãe, musí b t veden do nabíjecí stanice pfiímo, viz obrázek. UPOZORNùNÍ! Navádûcí smyãka by mûla b t poloïena tak, aby vytvofiila úzk a dlouh obdélník. Vodiã navádûcí smyãky nepokládejte více neï m od sebe. 00 cm cm ~ 70 cm 70 cm 8 âesky

11 Ve v jimeãn ch pfiípadech mohou b t vodiãe poloïeny od sebe na men í vzdálenost, jako napfi. u úzk ch prûchodû nebo pokud je vodiã takto poloïen m od nabíjecí stanice. Pokud k takové situaci dojde, je velmi dûleïité, aby vzdálenosti mezi vodiãi byly stejné. Navádûcí vodiã INSTALACE Ohraniãující vodiã Plot ProtoÏe automatická sekaãka sleduje pfiesnû cestu navádûcího vodiãe, musí b t tento vodiã poloïen ve vzdálenosti nejménû 0 cm od jakékoli pfiekáïky, aby automatická sekaãka pfii své cestû do nabíjecí stanice do niãeho nenarazila. 0 cm Extra vodiã Doporuãujeme v pravideln ch vzdálenostech, pfiibliïnû kaïd ch 0 metrû, poloïit ohraniãující vodiã do extra smyãky, na kaïd pád v blízkosti nabíjecí stanice. Zjednodu í to pfiípadné pozdûj í sefiizování vedení vodiãe. Je dûleïité, aby paralelnû vedené ãásti vodiãe leïely tûsnû u sebe, pod stejnou skobou. Vodiã, kter je navíc, se nesmí stoãit a poloïit vnû smyãky ohraniãujícího vodiãe. MÛÏe to vést k poruchám funkce sekaãky. âesky - 9

12 INSTALACE Postup instalace Po provedení krokû - instalaãního návodu musí b t vodiãe pfiipojeny ke svorkovnici nabíjecí stanice tak, jak je to znázornûno na tomto elektrickém schématu AX 87 V K pfiipojení esti vodiãû ke svorkovnici pouïijte pfiiloïen nástroj. Viz obrázek. POZNÁMKA! JestliÏe je transformátor pfiipojen k elektrické síti, nesmí se kontaktních plo ek nabíjecí stanice dotknout Ïádn kovov pfiedmût. Mohlo by dojít ke zkratu a k pfieru ení pojistky transformátoru. Od nízkonapûèového V napájení nehrozí Ïádné nebezpeãí úrazu.. Vyberte místo pro nabíjecí stanici, jak je popsáno v sekci Plánování instalace.. Usaìte na místo spodní ãást nabíjecí stanice a pfiichyète ji skobami k zemi na krat ích stranách. Obû podloïky kol musí b t namontovány pfied/pod nabíjecí stanici dle obrázku níïe. PodloÏky zabraàují vzniku problémû pfii nabíjení a zapojení zpûsoben ch sedáním pûdy. JestliÏe automatická sekaãka opustí nabíjecí stanici pfied dokonãením instalace ohraniãujícího vodiãe, zastaví se pfied nabíjecí stanicí a hlásí nepfiichází Ïádn signál od vodiãe. Tento signál automaticky ustane po zapojení ohraniãujícího vodiãe. Je zde také moïnost tento signál automatické sekaãky vypnout zvednutím krytu a stisknutím tlaãítka první ãíslice kódu.. Podle pfiíslu n ch pokynû nainstalujte ohraniãující vodiã, viz Instalace ohraniãujícího vodiãe. S propojením koncû kabelu je tû poãkejte. 7. Podle pfiíslu n ch pokynû nainstalujte navádûcí vodiã, viz Instalace navádûcího vodiãe. Se zapojením koncû kabelu je tû poãkejte. 8. JestliÏe se automatická sekaãka nachází v nabíjecí stanici, zvednûte kryt, zadejte první ãíslici kódu a vytlaãte sekaãku z nabíjecí stanice. 9. Ohraniãující vodiãe vloïte do kabelov ch prûchodek. OdstraÀte z koncû vodiãû izolaci a vodiãe pfiipojte k pozicím a na svorkovnici nabíjecí stanice. Viz schéma nalevo. 0. Provleãte jeden konec navádûcího vodiãe prûchodkou podle obrázku nalevo, odstraàte izolaci a pfiipojte jej ke svorce.. Druh konec navádûcího kabelu vloïte do jedné ze ãtyfi voln ch prûchodek na pfiední stranû nabíjecí stanice (viz obrázek nalevo). Pro vût inu instalací nejlépe vyhovuje jedna ze dvou prûchodek vlevo. OdstraÀte izolaci z konce vodiãe a pfiipojte jej ke svorce. Nyní umístûte automatickou sekaãku v pravém úhlu k navádûcímu vodiãi nûkolik metrû od nabíjecí stanice a zadejte pfiíkaz #. Jakmile automatická sekaãka dojede k nabíjecí stanici, ujistûte se, Ïe napájecí kolíky sekaãky dosedadjí na stfiedy kontaktních plo ek nabíjecí stanice. Pokud tomu tak není, mûli byste odpojit navádûcí vodiã ze svorky a vést jej jednou ze zb vajících kabelov ch prûchodek. Opakujte operaci nalezení nabíjecí stanice tfiikrát ãi ãtyfiikrát, abyste se ujistili, Ïe sekaãka najde správnou cestu pokaïdé. Pokud se po zadání pfiíkazu # sekaãka ihned zastaví a tfiikrát pípne, zatímco bliká kontrolka LED nebo svítí kontrolka LED, byl navádûcí vodiã zapojen nesprávnû. V tom pfiípadû ovûfite správnost instalace podle krokû 9 a 0.. Ujistûte se, Ïe povrch pfied nabíjecí stanicí je dokonale rovn a Ïe nabíjecí kolíky na sekaãce mají dobr kontakt s plo kami na nabíjecí stanici. V pfiípadû potfieby upravte vertikální polohu nabíjecí stanice. Viz obrázek níïe.. Zbavte konce vodiãû nízkonapûèového kabelu izolace a pfiipojte je k pozicím a svorkovnice nabíjecí stanice. NezáleÏí na tom, kter z vodiãû bude pfiipojen ke kterému v stupu.. Pfiiveìte nízkonapûèov kabel k transformátoru. ZasuÀte nízkonapûèov kabel do transformátoru. ZasuÀte do zásuvky elektrické sítû 0 V pfiívodní ÀÛru transformátoru.. Nabíjecí stanice je nyní napájena a zatímco budete instalovat ohraniãující a navádûcí vodiã, automatická sekaãka se mûïe nabíjet. Umístûte sekaãku na jednu hodinu do nabíjecí stanice s hlavním vypínaãem v poloze. Potom zvednûte kryt, hlavní vypínaã posuàte do polohy ON (zapnuto), zadejte kód 0000 # a kryt opût zavfiete. JelikoÏ je vypínaã v poloze, je baterie nabíjena velmi nízk m proudem, coï je etrné vûãi poprvé nabíjené baterii. Postup je dále popsán v odstavci Nabíjení prázdné baterie. První nabíjení trvá nûkolik hodin. Pomocí vypínaãe na nabíjecí stanici pfiekontrolujte ohraniãující vodiã, viz obrázek níïe. Nepfieru ované pípání znamená, Ïe navádûcí a ohraniãující vodiãe nejsou pfieru eny. Opakované pípání znamená, Ïe instalace nebyla správnû provedena, nebo do lo k pfieru ení navádûcího nebo ohraniãujícího vodiãe. Zkontrolujte, zda jsou vodiãe poloïeny podle instrukcí, pfiípadnû opravte po kozen vodiã. Pokud pípání nezazní, znamená to, Ïe nabíjecí stanice není napájena. 0 âesky

13 POUÎITÍ Spu tûní a zastavení! POZOR! Ve spodní ãásti automatické sekaãky rotují ostré noïe. Za chodu sekaãky dbejte na to, aby se va e ruce ãi nohy nedostaly do její blízkosti nebo pod ni.! POZOR! Pfied prvním spu tûním automatické sekaãky si peãlivû pfieãtûte bezpeãnostní pokyny v tomto Návodu k pouïívání. Spu tûní automatické sekaãky JestliÏe je automatická sekaãka nová nebo byla dlouho uskladnûna, je tfieba nejprve nabít baterii, viz Nabíjení prázdné baterie. V ostatních pfiípadech lze automatickou sekaãku uvnitfi pracovní plochy spustit kdykoli podle následujícího postupu: Nastavení v ky seãení V ku seãení je moïné nastavit libovolnû v rozsahu od (nastavení ) do 9 cm (nastavení ), coï zhruba odpovídá nastavení -0 cm u tûï ích benzínov ch sekaãek. Automatickou sekaãku zastavte zvednutím krytu, zadáním první ãíslice kódu a vypnutím hlavního vypínaãe. Otoãte automatickou sekaãku Ïacím kotouãem nahoru a poloïte ji na mûkk podklad. V ku seãení mûïete nastavit po uvolnûní roubû pro nastavení v ky. Celou Ïací hlavu pak nastavte pohybem ve vertikálním smûru do takové polohy, aby bylo dosaïeno poïadované v ky seãení. Poté znovu dotáhnûte stavûcí rouby. Zvednûte kryt a zapnûte hlavní vypínaã. Mûli byste usly et dlouhé pípnutí. Zadejte Vá kód, kód #. Pfii dodání je v robcem nastaven kód 0000 #, pro nastavení va eho vlastního kódu viz Nastavení. Zavfiete kryt. Automatická sekaãka zaãne ihned sekat nebo hledat nabíjecí stanici. Pokud automatická sekaãka vyhledá nabíjecí stanici s úplnû nabitou baterií, za nûkolik minut opût stanici opustí. Pokud v ak baterie potfiebuje nabít, sekaãka opustí nabíjecí stanici aï po urãité dobû. Zastavení automatické sekaãky Zastavte automatickou sekaãku zvednutím krytu. Zadáním první ãíslice kódu deaktivujte popla né zafiízení ( není zapotfiebí). Jinak zaãne sekaãka asi po sekundách vydávat popla n signál. Dlouhé pípnutí oznámí, Ïe se zastavil Ïací disk. Automatickou sekaãku znovu spustíte pfiiklopením krytu. ZavlaÏovací systém Sekaãka nesmí b t v provozu jestliïe je pouïíván zavlaïovací systém. JestliÏe je pouïíván jeden postfiikovaã, je nutné sekaãku pfiemístit do prostoru mimo dostfiik postfiikovaãe a vypnout hlavním vypínaãem. Chcete-li na automatické sekaãce provádût jakoukoli údrïbu nebo chcete-li ji vynést mimo pracovní plochu, vïdy pfiepnûte hlavní vypínaã do polohy. Po pfiepnutí vypínaãe do polohy ON (zapnuto), musíte zadat kód kód #. âesky -

14 POUÎITÍ Nabíjení prázdné baterie Tyto pokyny platí pro novou automatickou sekaãku nebo pro sekaãku, která byla dlouhou dobu uskladnûna. JestliÏe byla automatická sekaãka v nedávné dobû pouïívána, není tfieba ji spou tût v nabíjecí stanici, viz kapitolu Spu tûní a zastavení. Postavte automatickou sekaãku na 0 minut do nabíjecí stanice Nabíjecí kolíky musí b t v kontaktu s kontaktními plo kami nabíjecí stanice. Pfiepnûte hlavní vypínaã do polohy, aby byla baterie nabíjena etrnû. Pfiepnûte hlavní vypínaã do polohy ON. Ozve-li se pípnutí, baterie je dostateãnû nabitá k napájení elektroniky. Zadejte kód ( kód #) Pfii kaïdém stisknutí klávesnice se rozsvítí kontrolka LED a ozve se krátké pípnutí. Nesprávnû zadané údaje Ozve se dlouhé pípnutí a bliká kontrolka LED. NEBO Kód je pfiijat Ozve se krátké pípnutí a na klávesnici se rozsvítí kontrolka LED. Zavfiete kryt. Nesprávn kód Ozve se dlouhé pípnutí a bliká kontrolka LED. Klávesnice je nyní vypnuta. Poãkejte dvû minuty a zkuste postup znovu. Pfii ztrátû kódu se obraète na svého prodejce. Nabíjení automatické sekaãky pokraãuje Automatická sekaãka vydává dvû pípnutí kaïd ch 0 vtefiin (kontrolka LED bliká) a spou tí se, jakmile je baterie plnû dobitá. NezapomeÀte, Ïe pfii dodání stroje není baterie nabitá. Nyní je baterie nabíjena podstatnû vy ím proudem neï pfii etrném nabíjení. Nabíjení prázdné baterie trvá poprvé bûïnû -8 hodin. Jakmile je baterie plnû nabitá, zaãne Auto Mower sám sekat. âesky

15 POUÎITÍ Nastavení K deaktivaci popla ného zafiízení proti krádeïi, zavádûní bezpeãnostního kódu a ke zmûnû nastavení nûkter ch provozních charakteristik automatické sekaãky se pouïívá tlaãítková klávesnice. JestliÏe jste jiï zaãali zadávat nûjaké hodnoty pomocí tlaãítek na klávesnici a chcete tento vstup zru it, stisknûte tlaãítko. Hlasitost provozní a poruchové signalizace lze individuálnû nastavit v rozmezí 0 aï, kde 0 = potichu a = max. hlasitost: Provozní signalizace # hlasitost # (pfiedvolba ) Signalizace poruch # hlasitost # (pfiedvolba ) Signalizace zahájení seãení # hlasitost # (pfiedvolba ) Pfiíklad: # 0 # zcela vypne provozní signalizaci # ON Popla ná signalizace proti krádeïi Pfii základním nastavení signalizace proti krádeïi trvá popla n zvuk minutu. Délku této signalizace mûïete nastavit v rozmezí od 0 do 000 minut zadáním tohoto kódu: Nastavení poãáteãních hodnot Zadáním # se v echny hodnoty vrátí k pûvodnímu nastavení z v roby. Vá osobní kód se v ak nezmûní. Základní nastavení Zadáním pfiíkazu 9 # kód # mûïete zjednodu it provoz automatické sekaãky. Vypnete tak popla nou signalizaci a pfii odklopení zadního krytu nebudete muset zadávat první ãíslo kódu. Souãasnû se vypnou v echny zvukové signalizace s v jimkou signalizace zahájení seãení. Zadání osobního kódu Aby automatická sekaãka zaãala pracovat, je tfieba nejprve zadat kód. Pfii dodání je tento kód nastaven na 0000 #. Je moïné a doporuãuje se zvolit vlastní osobní kód. Zvolte si kód skládající se ze ãtyfi ãíslic a zadejte jej pomocí klávesnice takto: aktuální kód # nov kód # nov kód # Pfiíklad: 0000 # # # zmûní kód 0000 na. JestliÏe sekaãka tento vstup pfiijme, rozsvítí se po zadání této posloupnosti zelená kontrolka. UPOZORNùNÍ! Je dûleïité si osobní kód zapsat a uloïit na bezpeãném místû. Pokud kód zapomenete, obraète se na svého prodejce. Pravidelné zadávání kódu âas od ãasu budete muset zadávat vá osobní kód znovu. Zabrání se tím pouïívání ukradené sekaãky. KdyÏ nastane ãas opûtovného zadání kódu, rozsvítí se kontrolka LED. Uvûdomte si, Ïe kód nemusíte mûnit, staãí jej zadat. Kód je tfieba také zadat po spu tûní popla ného zafiízení proti krádeïi a po vypnutí sekaãky. Normálnû se kód musí zadávat jednou t dnû, ale tento interval mûïete zmûnit v rozmezí od do t dnû zadáním: # poãet t dnû # kód # Pfiíklad: # # kaïd pát t den. kód # znamená, Ïe musíte kód zadávat Nastavení signalizace Zvukovou signalizaci automatické sekaãky lze rozdûlit do ãtyfi skupin: Provozní signalizace Signalizace poruch Signalizace zahájení seãení Popla ná signalizace proti krádeïi Sekaãka signalizuje, Ïe seãe nebo Ïe se nabíjí. Sekaãka signalizuje, Ïe do lo k nûjaké závadû. Sekaãka upozoràuje, Ïe se zaãne otáãet Ïací kotouã. Spustí se, pokud sekaãka není správnû vypnuta. 7 # poãet minut # kód # Pfiíklad : 7 # 0 # kód # nastaví délku popla ného zvuku na 0 minut. Pfiíklad : 7 # 0 # kód # zcela vypne popla nou signalizaci. Nastavení ãasû pro zahájení a ukonãení seãení DÒLEÎITÁ INFORMACE Po technické stránce mûïe automatická sekaãka pracovat hodin dennû, coï je taká základní nastavení pfii dodání stroje, neboè z v roby nejsou nastaveny Ïádné ãasy. Provoz v tomto reïimu se v ak nedoporuãuje. Necháte-li automatickou sekaãku pracovat pfiíli dlouho, trávník vypadá jako by byl se lapan. Kromû toho by do lo k pfiíli rychlému opotfiebení sekaãky a ke zkrácení Ïivotnosti baterie. Automatická sekaãka je vybavena hodinami, které lze pouïít k nastavení pracovní doby sekaãky. To se provede nejprve nastavením reálného ãasu a poté ãasu zahájení a ukonãení seãení. Sekaãka vïdy zaãne sekat v nastaveném ãase pro zahájení seãení a ukonãí práci v nastaveném ãase pro ukonãení. Poté zaãne hledat nabíjecí stanici, kde si nabije baterii a poãká na dal í nastaven ãas pro zahájení seãení. Hodiny a minuty reálného ãasu se nastaví pfiíkazem: 0 # hhmm # âasy zahájení a ukonãení seãení se zadávají pouze v hodinách tímto pfiíkazem: Zahájení první ãasov úsek # hh # Ukonãení první ãasov úsek # hh # Zahájení druh ãasov úsek # hh # Ukonãení druh ãasov úsek # hh # Pfiíklad : Chcete, aby automatická sekaãka pracovala od 9:00 do :00. Je právû 07:. 0 # 07 # # 09 # # # Pfiíklad : Chcete, aby automatická sekaãka pracovala od 8:00 do :00 a od 8:00 do :00. Hodiny jsou jiï nastaveny. # 08 # # # # 8 # # # JestliÏe nechcete na automatické sekaãce nastavit Ïádn pracovní ãas, nastavte ãasy zahájení a ukonãení seãení na stejnou hodinu. Pfiíklad: # 0 # # 0 # # 0 # # 0 # âesky -

16 POUÎITÍ âasy zahájení a ukonãení seãení je moïné vynulovat zadáním #. Toto nulování neovlivàuje nastavení reálného ãasu. Poãet hodin, které vyïaduje poseãení urãité plochy, závisí na mnoha faktorech, napfiíklad na velikosti a tvaru plochy a na rychlosti rûstu trávy. Pro zaãátek lze stanovit pracovní ãas hodinu na 00 m seãené plochy, coï napfi. pro plochu o rozloze 700 m pfiedstavuje 7 hodin. Po nûkolika t dnech budete moci posoudit, zda je tfieba pracovní ãas prodlouïit nebo zkrátit. PouÏívání automatické sekaãky bûhem noci mûïe vyïadovat ãastûj í ãi tûní, neboè tráva bude vlhká a bude se shromaïìovat pod krytem Ïacího kotouãe. Hledání ohraniãují vodiãe uloïeného v zemi Automatická sekaãka má schopnost snadného nalezení ohraniãujícího vodiãe uloïeného v zemi. Zadejte # a ponechte kryt otevfien. Uchopte sekaãku za zadní rukojeè a tlaãte ji na pfiedních kolech. Pokud se senzor na sekaãce nachází vnû ohraniãujícího vodiãe, sekaãka pípá a pokud je senzor uvnitfi, sekaãka nevydává Ïádn signál. Je-li senzor uvnitfi ohraniãující smyãky, kontrolka LED svítí. Tento pfiíkaz lze provést pouze tehdy, je-li nabíjecí stanice v provozu. Pokud sekaãka nezachycuje Ïádn signál, v echny ãtyfii kontrolky blikají. Zadáním # 0 # nebo zavfiením krytu sekaãku pfiepnete do normálního reïimu. Opu tûní nabíjecí stanice Viz kapitola Instalace (Umístûní nabíjecí stanice). V základním nastavení sekaãka opou tí nabíjecí stanici pod náhodn m úhlem Toto nastavení lze pouïít ve vût inû pfiípadû. Chcete-li nastavit jiné úhly, pod kter mi má sekaãka opou tût nabíjecí stanici, zadejte # úhel #, # úhel #. Pfiíklad: Opu tûní nabíjecí stanice v úhlu : # 80 #, # 00 #. Zakázan sektor 80 Úhly, pod kter mi sekaãka opou tí nabíjecí stanici, lze nastavit na základní hodnoty zadáním pfiíkazu #. Seãení vedlej ích ploch Zakázan sektor Aby bylo omezeno po kození trávníku pfied nabíjecí stanicí, couvá sekaãka do rûzn ch vzdáleností pfii kaïdém opu tûní nabíjecí stanice, ca cm +/-0 cm. Sekaãku je moïné nastavit tak, aby couvala dále nebo blíïe neï cm od stanice. Délku couvání pfied nabíjecí stanicí lze zmûnit zadáním # cm #, kde cm znamená 0-99 cm dále neï normálnû a 0-0 cm znamená blíïe neï normálnû. Pfiíklad : # 0 # znamená Ïe sekaãka couvá + 0 cm +/- 0 cm, tedy -8 cm. Pfiíklad : # 08 # znamená Ïe sekaãka couvá -8 cm +/- 0 cm, tedy - cm. Zadáním # 0 # couvá sekaãka cm bez variace. Nastavení z v roby je 00, to znamená, Ïe sekaãka couvá cm +/-0 cm. Chcete-li automatickou sekaãku nastavit na reïim seãení vedlej ích ploch, zadejte pfiíkaz # v okamïiku, kdy je sekaãka v nabíjecí stanici. Po úplném dobití vyjede sekaãka z nabíjecí stanice a zûstane stát. Nyní pfieneste sekaãku na vedlej í plochu. Po spu tûní bude sekaãka pracovat aï do úplného vybití baterie (pfiibliïnû - hodiny) a poté bude signalizovat nemohu nalézt nabíjecí stanici. Sekaãku je pak tfieba pfienést k nabíjecí stanici ruãnû. Pracovní reïim seãení vedlej ích ploch se tím automaticky zru í. Tento reïim mûïete zru it také zadáním pfiíkazu # pfied úpln m vybitím baterie. Po pfiemístûní automatické sekaãky zpût na plochu, kde je umístûna nabíjecí stanice, si tuto stanici zaãne v pfiípadû potfieby sama hledat. 00 Budete-li chtít, aby sekaãka opou tûla nabíjecí stanici ve dvou symetrick ch sektorech, napfi a -7, zadejte jeden rozsah úhlû, následovan kódem 7 # #. Napfi.: 8-9 a -7 : # 8 #, # 9 #, 7 # #. âesky

17 Zvuková a svûtelná signalizace POUÎITÍ Následující tabulka uvádí pfiehled zvukové a svûtelné signalizace automatické sekaãky. Je-li kryt sekaãky zvednut a zvuková signalizace se vypne, kontrolky na klávesnici budou svítit je tû sekund. Zelená kontrolka LED indikuje informativní zprávu a ãervená kontrolka zprávu chybovou. Chcete-li znovu zobrazit poslední zprávu, zadejte pfiíkaz 0 #. Kontrolka Zvuk V znam Kontrolka Zvuk V znam LED bliká pípnutí kaïd ch 0 sekund Probíhá nabíjení. Po jeho dokonãení zaãne sekaãka opût pracovat. LED bliká pípnutí za sekundu Automatická sekaãka se nachází mimo pracovní plochu, nebo je nûkter z vodiãû nesprávnû zapojen. LED bliká pípnutí kaïd ch 0 sekund Automatická sekaãka ukonãila seãení podle nastaveného ãasu. Zaãne opût sekat v dal í nastavenou dobu. LED svítí pípnutí za sekundu Elektromotory hnacích kol jsou zablokovány nebo prokluzují. Zjistûte moïnou pfiíãinu zablokování hnacích kol. LED svítí LED bliká pípnutí za sekundu Není zadán kód nebo vypr ela jeho platnost. Znovu zadejte kód. pípnutí za sekundu Automatická sekaãka nemûïe najít nabíjecí stanici. LED bliká LED svítí pípnutí za sekundu Automatická sekaãka uvízla a nemûïe se pohybovat. pípnutí za sekundu Automatická sekaãka nepfiijímá signál od vodiãe. LED svítí LED bliká pípnutí za sekundu Îací kotouã je zablokován. Vypnûte hlavní vypínaã a zajistûte volnou rotaci kotouãe. dlouhé pípání Nesprávné zadání na klávesnici. Dlouhé pípnutí po zvednutí krytu sekaãky potvrzuje, Ïe se Ïací disk pfiestal otáãet. âesky -

18 ÚDRÎBA V mûna Ïacích noïû âi tûní Îací kotouã je pfii roubován k hfiídeli Ïacího motoru a je opatfien tfiemi Ïacími noïi, které jsou pfii rotaci disku taïeny odstfiedivou silou smûrem ven. NoÏe jsou k disku pfiipevnûny pomocí speciálních roubû. Postup v mûny noïe:. Natoãte ochrann kryt tak, aby otvory byly zarovnány se rouby.. BûÏn m ploch m nebo kfiíïov m roubovákem uvolnûte roub.. Sejmûte nûï. UPOZORNùNÍ! Pfii ãi tûní automatické sekaãky nikdy nepouïívejte vysokotlaké mycí zafiízení ani tekoucí vodu, neboè voda by mohla zkratovat a zniãit citlivé souãástky elektroniky sekaãky. Vnûj í kryt PouÏijte houbu nebo mûkkou tkaninu namoãenou ve vodû. Pfii obzvlá tû velkém zneãi tûní lze pouïít m dlovou vodu nebo ãisticí roztok. Konstrukce drïáku Ïacích noïû zaruãuje, Ïe se neuvolní pfii nárazu na malé pfiedmûty, napfi. na vûtviãky leïící na trávníku. Pravidelnû kontrolujte, zda nejsou noïe po kozeny, neboè by jinak mohly zpûsobit vibrace, které mohou sekaãku po kodit. Dojde-li k po kození jednoho nebo více noïû, vymûàte v echny tfii noïe souãasnû, aby Ïací kotouã zûstal vyváïen. V mûna baterií Îivotnost baterií závisí na denním poãtu pracovních hodin automatické sekaãky. Pfii kaïdodenním pûtihodinovém provozu je normální Ïivotnost baterie dva aï tfii roky. âím del í je denní pracovní doba, tím krat í bude Ïivotnost baterie. Pokud automatická sekaãka bûïnû bez problémû nachází nabíjecí stanici, ale poté se náhle zastaví a signalizuje nemohu nalézt nabíjecí stanici ( pípnutí za sekundu, bliká kontrolka LED ), mûïe to b t signál k v mûnû baterie. MoÏnost kontroly stavu baterie konzultujte s prodejcem. UPOZORNùNÍ! K ãi tûní krytu sekaãky zásadnû nepouïívejte rozpou- tûdla jako aceton, benzín nebo podobné chemikálie. Spodní ãást a Ïací kotouã Îací kotouã a noïe kontrolujte jednou t dnû. Ujistûte se, Ïe se kotouã mûïe volnû otáãet. Také zkontrolujte, Ïe se ochrann kotouã volnû otáãí vzhledem k Ïacímu kotouãi. Pfiípadné nánosy trávy nebo cizí pfiedmûty odstraàte kartáãem a podle potfieby oãistûte také Ïací noïe. Nabíjecí kolíky a kontaktní plochy Zimní uskladnûní Pokud jsou na nabíjecích kolících automatické sekaãky ãerné skvrny, je to známka nedostateãného elektrického kontaktu s plo kami nabíjecí stanice. Zkontrolujte, zda je sekaãka vyrovnaná vzhledem k nabíjecí stanici, a zda nabíjecí kolíky mají dobr kontakt s kontaktními plo kami nabíjecí stanice. Na zimu uskladnûte automatickou sekaãku na suchém místû, nejlépe v originálním balení nebo postavenou na v ech ãtyfiech kolech, a hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy. Baterie nevyïaduje bûhem zimního období Ïádnou údrïbu. Nabíjecí stanici na zimu pfiikryjte, aby byla chránûná pfied vlhkostí. JestliÏe na zimu uskladníte nabíjecí stanici ve vnitfiních prostorách, je nutné uskladnit také její spodní ãást. JestliÏe uskladníte nabíjecí stanici ve vnitfiních prostorách, je tfieba chránit konce kabelû pfied vlhkostí vloïením do vodotûsného konektoru Husqvarna. Pfii nedodrïení tohoto opatfiení dochází ke korozi vodiãû, coï vede k problémûm v elektrick ch kontaktech a funkãním poruchám sekaãky. âern zkorodovan vodiã nezaji Èuje dostateãn elektrick kontakt. Obnovení funkce pojistky transformátoru K obnovení funkce pojistky je tfieba pfiívod proudu na 0 sekund vypnout a poté opût zapnout. V pfiípadû potfieby, napfi. po zimním uskladnûní nebo jsou-li problémy s nabíjením, oãistûte zkorodovaná místa nabíjecích kolíkû sekaãky a plo ek nabíjecí stanice. K oãi tûní nabíjecích kolíkû a kontaktních plo ek pouïijte jemného smirkového plátna. UPOZORNùNÍ! Pfii ãi tûní kontaktních plo ek nesmí b t transformátor pfiipojen k elektrické síti. Je-li transformátor pfiipojen a kovov pfiedmût se dotkne kontaktních plátkû, mûïe zpûsobit zkrat a pfieru ení pojistky transformátoru. NízkonapûÈov V v stup v ak nemûïe zpûsobit zranûní. K obnovení funkce pojistky je tfieba pfiívod proudu na 0 sekund vypnout a poté opût zapnout. âesky

19 VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ PORUCH Tabulka vyhledávání a odstraàování poruch Vysvûtlení signalizace automatické sekaãky viz sekce Zvuková a svûtelná signalizace. Abyste vylouãili závady zpûsobené nedostateãnû nabitou baterií, nejprve ji dobijte v nabíjecí stanici. Dobfie si proãtûte cel Návod k pouïívání a ujistûte se, Ïe závadu nelze fie it pfiíkazem na klávesnici nebo pomocí hlavního vypínaãe. Závada Automatická sekaãka nemûïe zachytit signál od ohraniãujícího vodiãe. pípnutí za vtefiinu Kontrolka LED svítí MoÏná pfiíãina Transformátor není pfiipojen ke zdroji el. proudu nebo je pfieru ená automatická pojistka. Odstranûní Nepfieru ovan zvuk znamená, Ïe ani navádûcí ani ohraniãující vodiã není pfieru en. Série pípání signalizuje, Ïe je nesprávnû provedena instalace nebo Ïe je pfieru en navádûcí nebo ohraniãující vodiã. Zkontrolujte, zda byl navádûcí a ohraniãující vodiã poloïen v souladu s pfiíslu n mi pokyny, pfiípadnû propojte pfieru en vodiã. Ohraniãující vodiã je pfieru en. Ke kontrole ohraniãujícího vodiãe a dodávky el. proudu pouïijte vypínaãe na nabíjecí stanici. Propojte pfieru en vodiã pomocí vodotûsného konektoru Husqvarna obj. ã JestliÏe k poru e dochází jen na urãit ch místech trávníku, mûïe to b t zpûsobeno kovov mi pfiedmûty (ploty, ocelové armovací pruty apod.) nebo v zemi vloïen mci kabely blizko vodiãe. Proveìte kontrolu zmûnou polohy ohraniãujícího vodiãe. JestliÏe k poru e dochází poblíï ostrova, mûïe b t pfiíãinou ohraniãující vodiã, kter je poloïen ve patném smûru a ru í svûj vlastní signál. Zkontrolujte, zda byl ohraniãující vodiã poloïen v souladu s pfiíslu n mi pokyny. Automatická sekaãka nemûïe najít nabíjecí stanici. pípnutí za vtefiinu LED bliká Nesprávnû nastaven kryt jednotky. Nabíjecí kolíky nemají fiádn kontakt s kontaktními plo kami. Automatická sekaãka nemûïe najít navádûcí vodiã. Jemn m smirkov m plátnem oãistûte povrch nabíjecích kolíkû a kontaktních plo ek. Ujistûte se, Ïe sekaãka stojí na rovné plo e a Ïádné z jejích zadních kol nestojí v dolíku. Nastavte kryt jednotky v horizontálním i vertikálním smûru. Pokud je tfieba, pfiihnûte nabíjecí plátky smûrem dolû. ZmûÀte trasu navádûcího vodiãe tak, aby procházel kaïdou ãástí pracovní plochy. Navádûcí vodiã je pfieru en. Zkontrolujte vodiã pomocí testovacího vypínaãe, jak je popsáno v e. Baterie vyïaduje regeneraci. Baterie je opotfiebovaná. Baterie vyïaduje regeneraci. Umístûte automatickou sekaãku do nabíjecí stanice a zadejte 7 #. Baterie se automaticky regeneruje po 0 hodinách. Sekaãka bude po tuto dobu vydávat zvuk jako pfii nabíjení. Jakmile je regenerace ukonãena, sekaãka se automaticky vrátí do normálního reïimu. Je vhodnûj í, aby se baterie regenerovala v noci, kdy je chladnûji. Pokud problém pfietrvává, kontaktujte servisní stfiedisko. Kontaktujte servisní stfiedisko a baterii vymûàte. âesky - 7

20 VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ PORUCH Závada Automatická sekaãka vyjíïdí z pracovní plochy MoÏná pfiíãina JestliÏe k poru e dochází jen na urãit ch místech trávníku, mûïe to b t zpûsobeno kovov mi pfiedmûty (ploty, ocelové armovací pruty apod.) nebo v zemi uloïemjmi kabely blizko vodiãe. Odstranûní Proveìte kontrolu zmûnou polohy ohraniãujícího vodiãe. Pracovní plocha se pfiíli strmû svaïuje. Ohraniãující vodiã byl kolem ostrova poloïen nesprávnû. Zkontrolujte, zda byl ohraniãující vodiã poloïen v souladu s pfiíslu n mi pokyny. Zkontrolujte, zda byl ohraniãující vodiã poloïen v souladu s pfiíslu n mi pokyny. Ohraniãující vodiã byl poloïen pfiíli blízko k okraji pracovní plochy. Zkontrolujte, zda byl ohraniãující vodiã poloïen v souladu s pfiíslu n mi pokyny. Nerovnomûrné v sledky pfii seãení Denní pracovní cyklus automatické sekaãky je pfiíli krátk. ProdluÏte pracovní dobu, viz Nastavení. Pracovní plocha je pfiíli velká. Zkuste zmen it pracovní plochu nebo prodlouïit pracovní dobu, viz Nastavení. Tupé Ïací noïe. VymûÀte v echny tfii noïe, aby Ïací disk zûstal vyváïen. Tráva je pfiíli vysoká. Nastavte vût í v ku seãení. První poseãení v sezónû byste mûli pfied nasazením automatické sekaãky provést bûïnou sekaãkou. Velké nánosy ústfiiïkû poseãené trávy na Ïacím kotouãi nebo kolem hfiídele motoru. Zkontrolujte, zda se ochrann a Ïací kotouã volnû a lehce otáãí. JestliÏe tomu tak není, musí b t ochrann kotouã a eventuálnû Ïací kotouã demontován a zbaven trávy a cizích pfiedmûtû. Automatická sekaãka pracuje v jiné neï poïadované dobû Nesprávnû sefiízené hodiny automatické sekaãky. Sefiiìte hodiny, viz Nastavení. Nesprávnû nastaven ãas zahájení a ukonãení seãení. Nastavte znovu ãas zahájení a ukonãení seãení viz Nastavení. Automatická sekaãka vibruje NevyváÏen Ïací kotouã nebo po kozené noïe. Zkontrolujte noïe a v pfiípadû potfieby je vymûàte. Automatická sekaãka se pohybuje, ale Ïací kotouã se netoãí. Automatická sekaãka hledá nabíjecí stanici. Není tfieba odstraàovat Ïádnou závadu. KdyÏ sekaãka hledá nabíjecí stanici, Ïací kotouã se netoãí. Sekaãka mezi jednotliv mi dobíjecími cykly pracuje krat í dobu, neï je obvyklé. Tráva nebo jiné pfiedmûty brzdí Ïací nebo ochrann kotouã. Demontujte a oãistûte Ïací a ochrann kotouã. Doba seãení i doba nabíjení jsou krat í, neï je obvyklé. Toto chování je bûïné pfii vy ích teplotách (nad C). 8 âesky

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101 Návod k obsluze Spotfiebiã je vybaven pruïn m kabelem, kter musí b t v pfiípadû po kození vymûnûn firmou Panasonic, autorizovan m servisním stfiediskem nebo kvalifikovanou osobou, aby nemohlo dojít k Ïádné

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 BPT 093 RX DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend.

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

SL-BD20 NÁVOD K OBSLUZE

SL-BD20 NÁVOD K OBSLUZE Automatick gramofon SL-BD20 NÁVOD K OBSLUZE Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. VáÏen zákazníku, VáÏen zákazníku, dûkujeme Vám, Ïe jste se rozhodl zakoupit tento v robek

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu.

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu. RW13EBBB_CZ 31.3.2005 11:50 Str nka 1 Návod k obsluze Lednička na víno Samsung MODEL RW13EBBB RW13EBSS ČESKY Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze.

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

1 2 3 4 5 6 7 Funkãní tlaãítka Stav Stisknutí tlaãítka Funkce Zapnutí Dlouze Vypnutí Vypnutí Krátce Zapnutí Zastaveno / pozastaveno Krátce Pfiehraje soubory. Pfiehrávání Krátce Pozastaví pfiehrávání. Pozastaveno

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL1512m

Uživatelská příručka. Monitor AL1512m Uživatelská příručka Monitor AL1512m Obsah Bezpeãnostní pravidla............................ 2 Elektrická bezpeãnost............................ 2 Bezpeãnost pfii instalaci........................... 2

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO Oddíl A Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax: +420 274 877 879,

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

IMPORTANT INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT INSTRUCIONES IMPORTANTES ISTRUZIONI IMPORTANTI

IMPORTANT INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT INSTRUCIONES IMPORTANTES ISTRUZIONI IMPORTANTI ec5/7 19-11-00 10:09 Pagina 1 IMPORTANT INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT CONSERVEZ LES PRESENTES INSTRUCTIONS INSTRUCIONES IMPORTANTES GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ISTRUZIONI

Více

Návod k pouïití BAS 317

Návod k pouïití BAS 317 Návod k pouïití BAS 317 U2A0366.fm 2 12. Technická data 1. Pfiehled stroje (standardní vybavení) Napûtí V 400 (3-50 Hz) 230 (1-50 Hz) Jmenovit proud A 1,8 4,1 Ji tûní A 10 (B-automat) 10 (B-automat) Druh

Více

OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY

OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY .r.o V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 6 1 C F T 6 2.r.o. N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u .r.o.r.o. OBSAH Bezpeãnostní pokyny...

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

BEAR PAW 2448 TA PRO

BEAR PAW 2448 TA PRO SKENER ADAPTÉR NA PRÒSVITNÉ FÓLIE BEAR PAW 2448 TA PRO Rychl prûvodce instalací skeneru Návod k obsluze pro adaptér na prûsvitné fólie Specifikace mohou b t zmûnûny bez dal ího upozornûní. Tento "PrÛvodce

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

DXR270. Návod k pouïití

DXR270. Návod k pouïití Návod k pouïití DXR270 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Mikrovlnná trouba. Návod k obsluze. Nastavení... 2 Dûtská pojistka... 2 Hodiny... 2

Mikrovlnná trouba. Návod k obsluze. Nastavení... 2 Dûtská pojistka... 2 Hodiny... 2 Mikrovlnná trouba Model ã. NN-F623 / NN-F663 / NN-F653 Nastavení............... 2 Dûtská pojistka................ 2 Hodiny....................... 2 Instalace............... 2 Pfiíslu enství............

Více

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 091 9 programû 6 pfiednastaven ch, 3 definované uïivatelem 3 nastavení teploty moïnost manuálního ovládání nastaviteln

Více

ŠkodaAutorádio MS 202

ŠkodaAutorádio MS 202 www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com Autorádio MS 202 Škoda Auto 08.03 ŠkodaAutorádio MS 202 OBSAH P EHLED 2 NÁVOD VE ZKRATCE 3 DÒLEÎITÉ POKYNY 4 PROVOZ RÁDIA 5 PROVOZ KAZETOVÉHO P EHRÁVAâE 12 NASTAVENÍ

Více

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu ra Imagine Návod k obsluze Návod na obsluhu raha s.r.o. ra POPIS P ÍSTROJE / POPIS PRÍSTROJA PS 246 PS 252 1. Motorová jednotka / Motorová jednotka ano ano 2. Velk kartáã / Okrúhla kefa s veºk m priemerom

Více

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz Pfiíslu enství Razítko dealerství www.lancia.cz Standardní v bava jednotliv ch modelû i pfiíslu ná v bava na pfiání se mûïe mûnit v závislosti na specifick ch trïních nebo právních poïadavcích. Údaje v

Více

Lissima PH 570. Návod k obsluze

Lissima PH 570. Návod k obsluze Lissima PH 570 Návod k obsluze 1. POPIS P ÍSTROJE A. Nástavec na narovnávání vlasû B. Hfiebeny C. Narovnávací hroty systému Ultra-liss D. Tlaãítko na odejmutí nástavce E. Ovládací tlaãítko F. Tlaãítko

Více

TravelPilot Navigace. TravelPilot DX-V. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigace. TravelPilot DX-V. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigace TravelPilot DX-V Návod k montáïi http://www.blaupunkt.com Bezpeãnostní upozornûní 2 Velice nás tû í, Ïe jste se pfii koupi rozhodli pro v robek Blaupunktu, a dûkujeme Vám za Va i dûvûru,

Více

Informace k ochraně životního prostředí. Obecné informace

Informace k ochraně životního prostředí. Obecné informace Mnohokrát děkujeme za vaši důvěru Gratulujeme Vám ke koupi této chladniãky na víno. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe je uïivatelsky pfiátelsk, naprosto spolehliv a vysoce kvalitní, jste

Více

Návod k pouïití WT 4126, 4127. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití WT 4126, 4127. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Pro chladniãky na víno WT 4126, 4127 *dle modelu a vybavení Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi této chladniãky na víno. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje

Více

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355 Návod k obsluze POPIS P ÍSTROJE 1. Vrchní ãást drïáku 2. Spodní ãást drïáku s nabíjeãkou 3. UpevÀovací rouby a hmoïdinky 4. Pfiívodní ÀÛra 5. Hubice na vysávání tûrbin

Více

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Návod k obsluze KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Blahopfiejeme Vám k zakoupení nového kuchyàského odsavaãe Dûkujeme Vám, Ïe jste nám volbou znaãkového v robku Teka projevili svoji dûvûru. Jsme pfiesvûdãeni,

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro skladování v bu n ch látek. LK(EX)v

Návod k pouïití. Chladniãka pro skladování v bu n ch látek. LK(EX)v Návod k pouïití Chladniãka pro skladování v bu n ch látek LK(EX)v Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón - Profilovan polystyren

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

Návod k pouïití. WK(es) 1853, 2977, 4177, 4677 a WKUes 1753. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití. WK(es) 1853, 2977, 4177, 4677 a WKUes 1753. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Pro chladniãky na víno WK(es) 1853, 2977, 4177, 4677 a WKUes 1753 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi této chladniãky na víno. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje

Více

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP)

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) EBP 65 EBP 65-E3 1 2 3 5 4 5 9 10 11 6 7 8 a b 6 2 ➀ ➁ ➁ ➀ 3 c 1 d 15 8 16 7 12 13 14 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) Technické údaje Pásová bruska EBP 65 EBP 65-E3 Napìtí 230 V 230 V Sí ový kmitoèet 50/60

Více

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní.

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní. CZ POPIS A Háãek pro polohu parkování B MfiíÏka pro v stup vzduchu a filtr HEPA C Pedál vypínaãe ON/OFF D Otvor pro zasunutí spojky na hadici E Páãka pro otvírání prostoru pro sbûr prachu F. Kontrola síly

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Návod k pouïití K3600 MKII

Návod k pouïití K3600 MKII K3600 MKII Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

âeská verze POKYNY K OBSLUZE

âeská verze POKYNY K OBSLUZE C âeská verze POKYNY K OBSLUZE Srdeãnû blahopfiejeme k va emu novému produktu Canon. Produkt Canon Speedlite 550EX je vysokov konná záblesková jednotka vybavená automatick m fiízením E-TTL (Evaluative-Through-The-Lens).

Více

Návod k pouïití. CafeRomatica 630,650. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití. CafeRomatica 630,650. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Automat na pfiípravu espressa CafeRomatica 630,650 *dle modelu a vybavení VáÏení zákazníci, Gratulujeme Vám a dûkujeme, Ïe jste se rozhodli ke koupi kvalitního v robku znaãky NIVONA. Aby

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Asfaltové indele Isola

Asfaltové indele Isola Asfaltové indele Isola Návod ke kladení 04/05 IP-CZ ZpÛsob pokládky indele se stejn m v kov m pfiekrytím pro v echny sklony stfiechy Suché a zdravé domy V eobecná doporuãení Dfievûné bednûní Pro tuto krytinu

Více

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A B C D E F G H I L Knoflík termostatu Knoflík ãasového spínaãe Svûtelná kontrolka Knoflík pro volbu funkcí Sklenûná dvífika Spodní topné tûleso Ro t Plech na peãení Tvarovan ro

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Návod k montáïi http://www.blaupunkt.com Návod k montáïi Bezpeãnostní pokyny Po celou dobu montáïe a pfiipojení pfiístroje se musíte fiídit tûmito bezpeãnostními

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

CZ Pfied instalací a pouïitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouïití. Pouze tak dosáhnete vynikajících v sledkû a maximální bezpeãnosti pfii jeho pouïívání. POPIS P ÍSTROJE (viz str. 3)

Více

Vaše uživatelský manuál LG L246WHX-BN http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212093

Vaše uživatelský manuál LG L246WHX-BN http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212093 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k pouïití. Truhlicová mrazniãka GTL

Návod k pouïití. Truhlicová mrazniãka GTL Návod k pouïití Truhlicová mrazniãka GTL Bezpeãnostní informace a upozornûní Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón - Profilovan

Více

Návod k pouïití WK 2926, WK 2927 WK 4126, WK 4127. Pro klimatizované vinotéky. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití WK 2926, WK 2927 WK 4126, WK 4127. Pro klimatizované vinotéky. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Pro klimatizované vinotéky WK 2926, WK 2927 WK 4126, WK 4127 *dle modelu a vybavení Dûkujeme vám za projevenou dûvûru Dovolte, abychom vám pogratulovali ke koupi na eho v robku, vinotéky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

Návod na pouïití. vinotéky WK 1802, WK 1806 WK 5700

Návod na pouïití. vinotéky WK 1802, WK 1806 WK 5700 Návod na pouïití vinotéky WK 1802, WK 1806 WK 5700 Mnohokrát děkujeme za vaši důvěru Gratulujeme Vám ke koupi této vinotéky. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe je uïivatelsky pfiátelsk, naprosto

Více

K2500. Návod k pouïití

K2500. Návod k pouïití Návod k pouïití K2500 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka DC3410 UÏivatelská pfiíruãka Autorská práva Copyright 2003 BenQ Corporation. V echna práva vyhrazena. Îádná ãást této publikace nesmí b t reprodukována, pfieposílána, pfiepisována, ukládána nebo pfiekládána

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

Pfiedmluva DÛleÏité pokyny pro bezpeãnost Umístûní souãástí

Pfiedmluva DÛleÏité pokyny pro bezpeãnost Umístûní souãástí OBSAH Úvod Pfiedmluva DÛleÏité pokyny pro bezpeãnost Umístûní souãástí 23 23 24 Instalace Místo instalace DemontáÏ dvefií MontáÏ dvefií Nastavení v ky 25 26 27 27 Obsluha Spu tûní Nastavení teploty a funkcí

Více

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s Uživatelská příručka Monitor Acer AL1715s Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikaãní komise (FCC)...2 Kanadské nafiízení DOC...2 DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní...3 Kapitola 1 Instalace...4 Rozbalení...4

Více

W1952TG W2252TG. UÏivatelská pfiíruãka

W1952TG W2252TG. UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka W1952TG W2252TG Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

BEZPEâNOSTNÍ RADY. 1 Bezpeãnostní pokyny

BEZPEâNOSTNÍ RADY. 1 Bezpeãnostní pokyny BEZPEâNOSTNÍ RADY Pro zaji tûní va í bezpeãnosti odpovídá pfiíslu n m normám a pfiedpisûm (smûrnicím pro nízké napûtí, elektromagnetickou kompatibilitu, Ïivotní prostfiedí,...). 1 Bezpeãnostní pokyny Vá

Více

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ UÏivatelská pfiíruãka W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû

Více

âeská verze POKYNY K OBSLUZE

âeská verze POKYNY K OBSLUZE C âeská verze POKYNY K OBSLUZE Dûkujeme vám, Ïe jste se rozhodli pro v robek firmy Canon. Fotoaparát Canon EOS-3 je první celosvûtovû prodávanou jednookou zrcadlovkou s vysoce v konn m automatick m zaostfiováním

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2

Více

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800. P ÍRUâKA UÎIVATELE ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03201A Czech. 01/2003. Rev.1.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800. P ÍRUâKA UÎIVATELE ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03201A Czech. 01/2003. Rev.1.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 P ÍRUâKA UÎIVATELE ELECTRONICS Internet www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03201A Czech. 01/2003. Rev.1.0 Obsah DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní..... 7

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

10. Pro opûtné umístûní vaniãka je tfieba otevfiít dvífika (U) na prostoru pro uloïení hadiãky a vloïit naklonûnou

10. Pro opûtné umístûní vaniãka je tfieba otevfiít dvífika (U) na prostoru pro uloïení hadiãky a vloïit naklonûnou Pfied zapojením a pouïíváním spotfiebiãe pozornû prostudovat tento návod k pouïití. Jedinû takto mûïete dosáhnout nejlep í v sledky a maximální bezpeãnost pfii jeho pouïívání. POPIS SPOT EBIâE (viz zobrazení

Více