Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina"

Transkript

1 Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina

2 Gratulujeme Vám k Va emu rozhodnutí stát se nov m vlastníkem automatické sekaãky Husqvarna Auto Mower. Vybral jste si v robek, kter, jak doufáme, splní a dokonce pfiedãí. Va e oprávnûná oãekávání. Automatická sekaãka trávy pfiedstavuje nov v vojov stupeà, kter vyïaduje nov zpûsob my lení a chování, a to i od samotného zákazníka. Automatická sekaãka je v mnoha ohledech revoluãní produkt. Zajistí Vám dobfie udrïovan trávník po celou sezónu pfii minimálním dozoru a údrïbû. Dokument, kter právû drïíte v ruce, Návod k pouïívání, je dûleïitou souãástí Va í budoucí vzájemné spolupráce s automatickou sekaãkou Husqvarna. Jsme si vûdomi toho, Ïe na návody k pouïívání je obvykle nahlíïeno jako na nudné a sloïité manuály, a ãasto proto zûstávají nepfieãteny. Tento model v ak není snadné pouïívat bez jeho dokumentace. Na e první doporuãení tedy zní: - Pfieãtûte si návod k pouïívání a uschovejte jej pro budoucí potfiebu. Jako doplnûk k obvykl m instrukcím obvykle uvádûn m v návodech - jako jsou bezpeãnostní pokyny a pokyny nebo instrukce pro údrïbu tento návod obsahuje také podrobn popis toho, jak automatická sekaãka myslí a pracuje. Souãástí pfiíruãky jsou také pokyny pro instalaci v rûzn ch typech zahrad a jednoduchá tabulka pro odstraàování závad. Doufáme, Ïe vám tato pfiíruãka pomûïe v maximálním vyuïití nového v robku. Máte-li jakékoli otázky nebo nápady, na které nenajdete odpovûì v této pfiíruãce, obraète se prosím na svého prodejce. Doufáme, Ïe Vám nová automatická sekaãka poskytne mnoho radosti a potû ení. Mnoho tûstí! Husqvarna AB védsko Lars Andersson Business Manager Automatic Lawn mowers Nav tivte nás prosím na Internetu:

3 VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ / OBSAH Symboly vyznaãené na sekaãce SECURITY CODE 09 - AX 87 V UPOZORNùNÍ! Nepokou ejte se pouïívat automatickou sekaãku, aniï byste si pozornû prostudovali Návod k pouïívání a porozumûli jeho obsahu. V STRAHA! Pfii nesprávném pouïívání mûïe b t toto zafiízení nebezpeãné. Aby byla práce s automatickou sekaãkou bezpeãná a úãelná, je nutno pfiísnû dbát v ech upozornûní a bezpeãnostních pokynû uveden ch v tomto návodu. V STRAHA! Ve spodní ãásti automatické sekaãky rotují ostré noïe. Za chodu sekaãky dbejte na to, aby se va e ruce ãi nohy nedostaly do její blízkosti nebo pod ni. Automatickou sekaãku nikdy nepouïívejte v blízkostí lidí, obzvlá tû dûtí, ãi domácích zvífiat. Tento v robek odpovídá platn m smûrnicím EU. Automatickou sekaãku zastavujte zvednutím krytu. Schéma zapojení nabíjecí stanice. Obsah Vysvûtlení symbolû Symboly vyznaãené na sekaãce... Symboly pouïité v tomto návodu... Bezpeãnostní pokyny PouÏití... Pfieprava... Péãe o zafiízení... âásti automatické sekaãky Co je co?... Funkce Technické údaje... Nabíjecí stanice... Smyãka vodiãe... Automatická sekaãka... Instalace Návrh instalace... Instalace nabíjecí stanice... Instalace ohraniãujícího vodiãe... 7 Instalace navádûcího vodiãe... 8 Extra vodiã... 9 Postup instalace... 0 PouÏití Spu tûní a zastavení... Nastavení v ky seãení... ZavlaÏovací systém... Nabíjení prázdné baterie... Nastavení... Zvuková a svûtelná signalizace... ÚdrÏba V mûna Ïacích noïû... V mûna baterií... Zimní uskladnûní... Obnovení funkce pojistky transformátoru... âi tûní... Vyhledávání a odstraàování poruch Tabulka vyhledávání a odstraàování poruch... 7 Symboly pouïité v tomto návodu Pfii prohlídce a/nebo údrïbû automatické sekaãky musí b t síèov vypínaã pfiepnut do polohy.! V STRAHA! PÛvodní konstrukce automatické sekaãky nesmí b t bez povolení v robce za Ïádn ch okolností modifikována. VÏdy pouïívejte originálních náhradních dílû. Neschválené úpravy a/nebo souãásti mohou mít za následek váïné po kození zafiízení a riziko zranûní osob. Pfii práci s noïi ãi Ïacím kotouãem vïdy pouïívejte ochranné rukavice. Pro ãi tûní této automatické sekaãky nikdy nepouïívejte tlakovou ãistiãku ani tekoucí vodu. âesky -

4 BEZPEâNOSTNÍ POKYNY PouÏití Nepokou ejte se pouïívat automatickou sekaãku, aniï byste si pozornû prostudovali Návod k pouïívání a porozumûli jeho obsahu. Zkontrolujte, zda se na trávníku nenacházejí Ïádné kameny, vûtve, nástroje, hraãky ãi jiné pfiedmûty, které by mohly po kodit noïe nebo zpûsobit zastavení sekaãky. SpusÈte automatickou sekaãku podle pfiíslu n ch pokynû. NepfiibliÏujte ruce ani nohy k rotujícím Ïacím noïûm Nikdy nevsunujte ruce ani nohy pod sekaãku. Pfii spou tûní automatické sekaãky se ujistûte, Ïe nikdo nestojí v prostoru pfied ní. Automatickou sekaãku za chodu nikdy nezvedejte ani nepfiená ejte. Nedovolte nikomu, kdo není obeznámen s funkcí automatické sekaãky a s její obsluhou, aby za chodu sekaãky vstupoval do jejího pracovního prostoru. Zvlá tní pozornost vûnujte dûtem. NedopusÈte, aby automatickou sekaãku pouïívaly osoby, které neznají její funkci a pravidla obsluhy. Na automatickou sekaãku ãi její nabíjecí stanici nepokládejte Ïádné pfiedmûty. NepfiipusÈte pouïívání automatické sekaãky v pfiípadû, Ïe kterákoli její souãást je viditelnû po kozená ãi vadná. To se t ká zejména Ïacího disku, Ïacích noïû, matic, roubû a kabelû. Automatickou sekaãku nepouïívejte, pokud nefunguje síèov vypínaã. Po skonãení práce se sekaãkou ji vïdy odpojte vypnutím síèového vypínaãe. Pfieprava! zaãít V STRAHA! Nikdy nepohybujte s automatickou sekaãkou s odklopen m krytem. NoÏe by mohly rotovat a zpûsobit zranûní. PfiemísÈování automatické sekaãky ven z pracovního prostoru nebo v jeho obvodu.. Zvednûte kryt. Dlouhé pípnutí po zvednutí krytu potvrzuje, Ïe se Ïací disk zastavil.. Zadejte první ãíslici va eho kódu, abyste zabránili spu tûní popla né signalizace proti krádeïi.. Pokud má b t automatická sekaãka pfiemístûna mimo pracovní prostor, vypnûte síèov vypínaã. Jinak se sekaãka vypínat nemusí.. K pfiená ení automatické sekaãky pouïívejte rukojeè. Pfii pfiepravû automatické sekaãky na dlouhé vzdálenosti pouïívejte originální obal. Péãe o zafiízení Stav automatické sekaãky kontrolujte jednou za t den a vymûàte jakékoli po kozené souãásti. Zvlá tû provûfite, zda není po kozen Ïací disk ãi Ïací noïe. V pfiípadû nutnosti vymûàujte v echny noïe souãasnû, aby rotující kotouã zûstal vyváïen, viz kapitola ÚdrÏba. Pokud je zapotfiebí, vyãistûte jemn m smirkov m papírem kontaktní plo ky nabíjecí stanice a nabíjecí kolíky automatické sekaãky. V pfiípadû, Ïe se na nabíjecích kolících automatické sekaãky vytvofií ãerná vrstva oxidu, mûïe to znamenat zhor en elektrick kontakt mezi nabíjecími kolíky a kontaktními destiãkami nabíjecí stanice. Podle kapitoly Postup instalace zkontrolujte instalaci nabíjecí stanice. Pfii prvním pouïití po zimní pfiestávce vïdy zkontrolujte, zda není potfieba oãistit kontakty. Pfii v mûnû po kozen ch nebo opotfiebovan ch dílû se obraète na prodejce. Po v mûnû baterií vraète staré vybité baterie prodejci nebo je odevzdejte do recyklaãní stanice.! V STRAHA! Pfii jakékoli práci na podvozku sekaãky, jako je napfi. ãi tûní, nastavování v ky seãení ãi v mûna Ïacích noïû, musí b t vypnut síèov vypínaã. SíÈov vypínaã se musí vypnout také vïdy pfied obrácením sekaãky diskem nahoru. V pfiípadû, Ïe vypnete zvukovou signalizaci spu tûní sekaãky, neusly íte pfied roztoãením Ïacího disku varovná pípnutí (pût pípnutí bûhem pûti sekund). âesky

5 7 8 ON âásti AUTOMATICKÉ SEKAâKY # # ON Co je co?. RukojeÈ a opûrka krytu. SkfiíÀka s poãítaãem, baterií a motory pohonu kol. Îací disk. Ochrann kotouã. Snímaã smyãky. Odklápûcí kryt 7. Hnací kolo 8. Pfiední kolo 9. Tûleso stroje 0. Nabíjecí kolíky. Bzuãák zvukové signalizace. Kontrolky LED (svûtelné diody). Klávesnice. SíÈov vypínaã. Nabíjecí stanice. Smyãka vodiãe 7. Transformátor s pfiívodním síèov m kabelem 8. NízkonapûÈov kabel 9. Skoby 0. Návod k pouïívání. Hfieby pro ukotvení nabíjecí stanice. PodloÏky kol. Nástroj pro pfiipojování vodiãû k nabíjecí stanici. Ochranné kryty pro kotvící vûïe nabíjecí stanice. Kontrola funkce vodiãû âesky -

6 FUNKCE Technické údaje Baterie Speciální baterie NiMH, V Îací systém Îací disk se tfiemi otoãnû uloïen mi Ïacími noïi V ka seãení Nastavitelná v rozmezí pfiibl. 9 cm Hmotnost 7, kg Délka 7 cm ífika 0 cm V ka cm ífika seãení cm Pracovní kapacita 00 m ± 0% Nabíjecí stanice V /, A Transformátor 0 / V, dvojitá izolace ( V USA a Kanada) Hlukové emise Intenzita zvuku, namûfiená: 0 db(a) Intenzita zvuku, zaruãená: db(a) Nabíjecí stanice Nabíjecí stanice má dvû funkce. První z nich je nabíjení baterie automatické sekaãky v pfiípadû potfieby, tou druhou je vysílání fiídících signálû do navádûcího vodiãe a ohraniãujících vodiãû. Nabíjecí stanice je pfiipojena k zásuvce prostfiednictvím napájecího kabelu a transformátoru. Automatická sekaãka Princip ãinnosti Automatická sekaãka seká vá trávník automaticky. KdyÏ se její baterie vybije pod urãenou hodnotu, sekaãka zajede ke své nabíjecí stanici, kde se její baterie znovu dobije. KdyÏ se baterie plnû nabije, automatická sekaãka pokraãuje ve své práci. Automatická sekaãka je fiízena vestavûn m poãítaãem, kter se skládá z desky s obvody a mikroprocesoru. Poãítaã je mozkem sekaãky a fiídí v echny její funkce, zpracovává pfiíkazy a vybírá její dráhu na základû dat vloïen ch pomocí klávesnice, získan ch ze snímaãe a ze stavu nabití baterie. ZpÛsob pohybu Automatická sekaãka vïdy zahajuje svou ãinnost náhodnû, to znamená, Ïe poãáteãní dráha je neplánovaná. PokaÏdé, kdyï sekaãka narazí na pfiekáïku nebo kdyï snímaã zjistí ohraniãující vodiã, zvolí poãítaã nov smûr. Ten je navrïen tak, aby automatická sekaãka nikdy pravidelnû neopakovala stejné schéma pohybu. JestliÏe se automatická sekaãka dostane do místa, kde snímaã zjistí vût í v ku trávníku, mûïe zaãít sekat systematicky. Pohybuje se po spirálové dráze a seká plochu, kde její snímaã zjistí vût í v ku trávníku neï v okolním prostoru. Potom se opût vrátí k náhodnému pohybu. Na zaãátku pracuje automatická sekaãka nûkolik hodin, neï si vytvofií a uloïí hodnoty prûmûrné délky a tlou Èky trávy. Teprve potom zaãne pracovat systematicky. KdyÏ automatická sekaãka narazí svou pfiední ãástí na nûjakou pfiekáïku, vycouvá a zvolí si nov smûr. Smyãka vodiãe Je zapotfiebí poloïit dvû samostatné smyãky vodiãe, ohraniãující vodiã a navádûcí vodiã. Ohraniãující vodiã musí probíhat po okraji pracovní plochy automatické sekaãky a navádûcí vodiã navádí automatickou sekaãku k nabíjecí stanici. Signály vysílané tûmito dvûma vodiãi jsou pfiijímány snímaãem automatické sekaãky. KdyÏ automatická sekaãka potfiebuje dobít baterii, sleduje navádûcí vodiã, kter ji dovede k nabíjecí stanici. Pokud baterie dobití nevyïaduje, automatická sekaãka navádûcí vodiã ignoruje. Pracovní kapacita S dobitou baterií mûïe automatická sekaãka posekat plochu pfiibliïnû 00 m za hodinu a doporuãuje se pro travnaté plochy do velikosti pfiibliïnû 00 m ± 0 %. Velikost plochy, kterou automatická sekaãka dokáïe posekat, závisí ãásteãnû na tvaru zahrady. JestliÏe je pracovní plochou otevfien trávník, mûïe automatická sekaãka posekat vût í plochu, neï kdyï se pracovní plocha skládá z nûkolika travnat ch ploch, nebo kdyï obsahuje mnoho stromû, kvûtinov ch záhonû apod. Doba, po kterou automatická sekaãka pracuje pfied dobitím, mûïe b t rûzná a závisí ãásteãnû na teplotû. âesky

7 INSTALACE Návrh instalace Pro dosaïení dobr ch v sledkû pfii seãení je zapotfiebí velmi peãlivé instalace nabíjecí stanice a ohraniãujících vodiãû. Pfied zahájením instalace si pozornû prostudujte celou tuto kapitolu. Dodávané podloïky kol se umístí pod a pfied nabíjecí stanici. Tyto podloïky sniïují po kození trávníku a poskytují pevnou základnu, zaruãující spolehlivé nabití. Viz obrázky jako pfiíklad. KdyÏ je automatická sekaãka vypu tûna na pracovní plochu, v ka seãeného trávníku by mûla b t pouze o - centimetry vût í neï nastavená v ka seãení, obzvlá tû v pfiípadû, Ïe je pracovní plocha velká. Pfied prvním pouïitím automatické sekaãky mûïe b t zapotfiebí posekat trávu bûïnou travní sekaãkou. Potom se uï bude automatická sekaãka sama starat o to, aby tráva nepfierostla. Ohraniãující vodiã se pokládá tak, aby ohraniãil pracovní plochu automatické sekaãky. Smyãky lze pouïít rovnûï k vymezení urãen ch ploch uvnitfi pracovní oblasti. Navádûcí vodiã se pokládá dovnitfi pracovní plochy. KdyÏ nastane ãas, kdy je nutno dobít baterii, automatická sekaãka zaãne tento navádûcí vodiã hledat. Ohraniãující vodiã nesmí b t del í neï 00 metrû. Vzdálenost mezi automatickou sekaãkou a nejbliï í ãástí ohraniãujícího vodiãe nesmí v kterékoli ãásti pracovní plochy pfiekroãit m. m m V pfiípadû, Ïe pracovní plocha automatické sekaãky hraniãí napfi. s vodními nádrïemi, pfiíjezdov mi cestami, stezkami apod., musí b t ohraniãující vodiã doplnûn potfiebn m mnoïstvím kolíkû, obrubníky nebo plotem o v ce nejménû cm. Toto bezpeãnostní opatfiení zabraàuje automatické sekaãce vyjet mimo hranice pracovní plochy. Umístûní nabíjecí stanice KdyÏ se rozhodujete, kde bude umístûna nabíjecí stanice, je dûleïité zváïit, jak bude vyfie en pfiívod síèového napájení. Nabíjecí stanice je pfiipojena k transformátoru nízkonapûèov m kabelem o délce 0 m. Transformátor musí b t umístûn pod stfiechu na místo chránûné pfied povûtrnostními vlivy, pokud moïno uvnitfi budovy, a zapojen do elektrické zásuvky o napûtí 0 V. JestliÏe je transformátor umístûn venku, mûl by b t poloïen vodorovnû a alespoà 0, m nad zemí. Transformátor nesmí b t nikdy vystaven vlhkosti. PouÏívejte pouze originální nízkonapûèov kabel a transformátor znaãky Husqvarna. Nejvhodnûj í umístûní pro nabíjecí stanici je na vnûj ím okraji pracovní plochy. Pfiesné urãení stanovi tû závisí na tvaru zahrady. V pfiípadû, Ïe pracovní plocha sestává z nûkolika men ích ploch, které jsou od sebe oddûleny a jsou navzájem propojeny stezkami, je nejvhodnûj í umístit nabíjecí stanici co nejblíïe stfiedu této soustavy. Navádûcí vodiã musí b t veden tak, aby poslední metr pfied nabíjecí stanicí byl pfiím. Plocha pod a pfied nabíjecí stanicí musí b t plochá, bez nerovností. Plocha pfied nabíjecí stanicí by mûla b t co nejvíce otevfiená. NeumísÈujte nabíjecí stanici do kapsy. Doporuãujeme umístit ji spí e nûkam poblíï pfiímé ãásti ohraniãující vodiãe neï do rohu Sekaãka normálnû opou tí nabíjecí stanici pod náhodn m úhlem v rozmezí (viz obrázek). âesky -

8 INSTALACE Pokud musí b t nabíjecí stanice umístûna v úzkém prostoru, trávník v okolí nabíjecí stanice bude sekán pfiíli ãasto. Tomu lze zabránit tak, Ïe se v poãítaãi automatické sekaãky naprogramuje smûr opou tûní nabíjecí stanice v jakémkoli zvoleném smûru v rozsahu. Jednodu e zadáte úhly, v jejichï rozmezí má sekaãka nabíjecí stanici opustit. Viz kapitolu PouÏití (Opu tûní nabíjecí stanice). Instalace nabíjecí stanice Upevnûte nabíjecí stanici k zemi pomocí esti hfiebû, které jsou souãástí dodávky. Ohraniãující vodiã a navádûcí vodiã by se mûly vést kabelov mi prûchodkami v nabíjecí stanici tak, aby vycházely poblíï svorkovnice v její zadní ãásti. NízkonapûÈov kabel je vyveden ven ze svorkovnice dozadu otvorem v krytu. Vstupní navádûcí vodiã (zapojen na svorku ) by mûl b t veden jednou ze ãtyfi kabelov ch prûchodek v pfiední ãásti nabíjecí stanice. U vût iny instalací obvykle zaji Èuje nejlep í funkci první ãi druhá prûchodka zleva (viz obrázek). Aby se zajistilo správné ukotvení a nabití baterie, je dûleïité, aby nabíjecí stanice byla instalována následujícím zpûsobem: Pfii instalaci v místech s hork m podnebím je vhodné umístit nabíjecí stanici ve stínu. Oddûlené pracovní plochy Nûkdy mûïe b t vhodné vymezit více pracovních ploch: KdyÏ nejsou travnaté plochy vzájemnû propojeny. KdyÏ je jedna plocha mnohem men í neï druhá a jediné vzájemné propojení tvofií úzk pruh trávníku. Nabíjecí stanice a navádûcí vodiã musí b t umístûny v hlavním prostoru, tzn. na nejvût í pracovní plo e. Ohraniãující vodiã se pfiitom pokládá podle pokynû pro instalaci podél vnûj ího okraje pracovní plochy automatické sekaãky, viz Instalace ohraniãující vodiãe. Vedlej í plocha (nebo plochy) se vytvofií poloïením ohraniãujícího vodiãe ve tvaru ostrova vnû pracovní plochy. Viz obrázek. Automatickou sekaãku je potom nutno mezi jednotliv mi pracovními plochami pfiemísèovat ruãnû, protoïe automatické dobíjení baterie se uskuteãàuje pouze tehdy, kdyï se automatická sekaãka nachází uvnitfi hlavní pracovní plochy. Pokud si chcete usnadnit manuální práci s tím spojenou, prostudujte si kapitolu Nastavení (Seãení vedlej ích ploch). KdyÏ je baterie plnû nabitá, automatická sekaãka mûïe b t v ãinnosti po dobu - hodin, nebo mûïe posekat plochu m, v závislosti na stáfií baterie a v ce sekaného trávníku. Nabíjecí stanice nesmí stát na svahu (obrázek ). Nabíjecí stanice musí b t vyrovnaná vzhledem k sekaãce (obrázky a ). Nabíjecí stanice musí stát na rovném podkladu (obrázek ). Obrázek Obrázek Obrázek Vedlej í plocha Obrázek Hlavní plocha V zadní ãásti je svorkovnice. NízkonapûÈov kabel, navádûcí vodiã a ohraniãující vodiã by mûly b t pfiipojeny ke svorkovnici. Viz Postup instalace. âesky

9 INSTALACE Nabíjecí stanice je pro úãely zkou ení opatfiena mïikov m spínaãem. Souvisl zvukov signál pfii poloze spínaãe zapnuto naznaãuje, Ïe do nabíjecí stanice je pfiivádûn elektrick proud a Ïe je pfiipojen jak navádûcí vodiã, tak ohraniãující vodiã. Pfieru ovan zvukov signál naznaãuje, Ïe je do nabíjecí stanice pfiivádûn elektrick proud, ale Ïe buì navádûcí vodiã nebo hraniãní vodiã, nebo oba dva jsou odpojeny ãi pfieru eny. Vzdálenost umístûní ohraniãujícího vodiãe smûrem dovnitfi od vnûj í hrany pracovní oblasti závisí na tom, co leïí bezprostfiednû za hranicí oblasti. Pokud hned za okrajem seãené plochy stojí vysoká pfiekáïka, jako napfi. zeì ãi plot, nebo pokud jsou zde kfiehké kvûtiny, ohraniãující vodiã by se mûl poloïit do vzdálenosti 0 cm od této pfiekáïky. Automatická sekaãka potom do pfiekáïky nenarazí. Pro zaji tûní optimální funkce nabíjecí stanice by mûly b t po obou jejích krat ích stranách volné oblasti o ífice 0 cm. Ohraniãující vodiãe by tudíï mûly b t vedeny z nabíjecí stanice podél jejích vnûj ích hran. 0x0 cm 0x0 cm 0 cm Tam, kde trávník konãí pfiíkopem nebo mal m svahem, jako napfi. obrubníkové kameny (o v ce max. cm), poloïte ohraniãující vodiã do vzdálenosti 0 cm dovnitfi od okraje pracovní plochy. Tím bude zaji tûno, Ïe kola nespadnou do pfiíkopu nebo nenajedou na obrubníkové kameny. V pfiípadû, Ïe se trávník svaïuje smûrem k ohraniãujícímu vodiãi, tuto vzdálenost je nutno kvûli tomuto svahu zv it o 0 cm. Instalace ohraniãujícího vodiãe Ohraniãující vodiã musí b t poloïen podél vnûj ího okraje pracovní plochy automatické sekaãky. 0 cm Tam, kde trávník konãí pû inou, která je ve stejné úrovni, je moïné nechat zajet automatickou sekaãku ãásteãnû na pû inu a posekat trávu aï k samému kraji. V tomto pfiípadû poloïte ohraniãující vodiã do vzdálenosti pfiibliïnû 0 cm od okraje pû inky. 0 cm KdyÏ se automatická sekaãka pfiiblíïí k ohraniãujícímu vodiãi, snímaã zjistí, Ïe je v jeho blízkosti. Potom pfiejede krátkou vzdálenost za tento vodiã a zaãne couvat. Dlouhé úzké úseky (o délce více neï m) by mûly b t alespoà m iroké, tzn, mezi vodiãi by mûl b t zachován pruh o ífice 0 cm, aby se automatické sekaãce ponechalo dost prostoru pro její prûjezd. Viz obrázek. Krat í pruhy (o délce men í neï m) by mûly b t iroké nejménû, m. Hraniãní vodiã ~ cm ~ cm m Pfiedek sekaãky pfiesahuje ohraniãující vodiã maximálnû 0- cm, a pfiední kolo je 0- cm za ohraniãujícím vodiãem. Auto Mower seãe ca -7 cm za ohraniãujícím vodiãem. âesky - 7

10 INSTALACE Automatická sekaãka mûïe sekat na svazích se sklonem do (zvedajících se o 7 cm na délce metru). Pomocí ohraniãujícího vodiãe jí musí b t zabránûno ve vjezdu na strmûj í svahy. Je-li sekaãka doplnûna voliteln m závaïím (objednací ãíslo 09-0), mûïe pracovat na svazích s mírnû vût ím sklonem neï. Ohraniãující vodiã byste v ak nemûli pokládat napfiíã klesajícím svahem. Bude-li tráva mokrá, mûïe sekaãka na pfiíkfiej ím svahu klouzat, coï zpûsobí problémy pfii couvání do svahu po dosaïení vodiãe. PoloÏte ohraniãující vodiã a pfiipevnûte jej k zemi skobami, aby nemohlo dojít k jeho pfieseknutí Ïacími noïi. Nechte automatickou sekaãku pracovat po dobu jednoho t dne a potom zvaïte, zda je nezbytné provést zmûny ve vedení hraniãního vodiãe. Po nûkolika t dnech obroste vodiã trávou, takïe jej nebude vidût. Ohraniãující vodiã mûïete také uloïit v hloubce - cm (max. 0 cm) pod zemí. Ohraniãující signál mûïe b t ovlivàován kovov mi pfiedmûty. Proto by se ohraniãující vodiã nemûl vést pfiíli blízko Ïelezn ch plotû, kovov ch pfiíklopû kanálû, elektrick ch nebo komunikaãních kabelû apod. Ve vût inû pfiípadû postaãí poloïit ohraniãující vodiã do vzdálenosti 0 cm od takov ch pfiedmûtû. Av ak v nûkter ch pfiípadech, napfi. u elektrick ch plotû, mûïe b t potfiebná vzdálenost vût í. V pfiípadû, Ïe se automatická sekaãka na nûjakém místû trávníku pravidelnû zastavuje a hlásí, Ïe nemá hraniãní signál (LED rozsvícena), bude to pravdûpodobnû zpûsobeno tímto jevem. JestliÏe je potfieba ohraniãující vodiã spojit, musí b t spoj vodotûsn. Nejdokonalej í kontakt získáte pouïitím konektoru Husqvarna, objednací ãíslo 0-0. Spoj mûïete téï spájet a potom izolovat pruïnou izolaãní trubiãkou. UPOZORNùNÍ! Spoleãnû zakroucené konce vodiãû, nebo svorky s jedním roubem izolované izolaãní páskou neposkytují dokonal elektrick kontakt. PÛdní vlhkost zpûsobí oxidaci vodiãû a po nûjaké dobû dojde k pfieru- ení obvodu. Vymezení ploch uvnitfi pracovního prostoru V pfiípadû potfieby mûïete zajistit, aby automatická sekaãka nevjíïdûla na urãitá místa uvnitfi pracovní plochy, napfi. kvûtinové záhony, atd. Vyveìte ohraniãující vodiã k této oblasti, kolem ní a potom zpût stejnou trasou, kterou byl ohraniãující vodiã vyveden ven. To platí i v pfiípadû, Ïe je ohraniãující vodiã vyveden k oblasti, která leïí mimo pûvodnû vymezenou oblast. Kabely je tfieba poloïit co nejblíïe k sobû. Jsou-li vodiãe zaji tûny skobami, je tfieba oba vodiãe umístit pod stejné skoby. UPOZORNùNÍ! Je velmi dûleïité poloïit kabely ve správném smûru kolem oblasti tak, aby se nekfiíïily, viz obrázek. co nejménû Stromy, kefie a podobné objekty, které snesou naráïení od automatické sekaãky, nemusí b t chránûny ohraniãujícím vodiãem. Automatická sekaãka zaãne po najetí na pfiekáïku couvat. Tyto pfiekáïky v ak musí b t vy í neï pfiední okraj krytu sekaãky, to znamená 0 cm nebo více. Podobnû pfiekáïky s mírnû se zvedajícím okrajem, napfi. kameny nebo velké stromy s vyãnívajícími kofieny, je nutno chránit nebo odstranit. Jinak mûïe automatická sekaãka na tyto pfiekáïky najet a zpûsobit po kození Ïacích noïû. Instalace navádûcího vodiãe KdyÏ je ãas dobít baterii, zaãne automatická sekaãka hledat navádûcí vodiã. Jakmile sekaãka zjistí, Ïe pfiejela navádûcí vodiã, sleduje jej ve smûru otáãení hodinov ch ruãiãek dokud nezajede do krytu nabíjací stanice. Hledání navádûcího vodiãe zaãíná v okamïiku, kdy je v baterii je tû dostatek energie pro hodinov aï dvouhodinov provoz. Sekaãka proto musí v tomto ãasovém rozmezí nalézt navádûcí vodiã. V pfiípadû, Ïe automatická sekaãka má v baterii k dispozici velké mnoïství energie, navádûcí vodiã ignoruje. Navádûcí vodiã musí b t pokládán do smyãky od nabíjecí stanice ve smûru otáãení hodinov ch ruãiãek uvnitfi pracovní plochy a poté veden zpût do nabíjecí stanice. JestliÏe se pracovní plocha skládá z nûkolika pracovních sekcí, které jsou navzájem propojeny prûchody, musí navádûcí vodiã leïet tak, aby do kaïdé zasahoval. Pfiíklady viz sekce Návrhy instalace. Navádûcí vodiã nesmí nikdy vybíhat z pracovní plochy nebo se kfiíïit. PrÛchody a vzdálenost vodiãû od sebe Navádûcí vodiã pokládejte pokud moïno v pfiím ch úsecích. Pokud potfiebujete zmûnit smûr, zmûàte jej v pravém úhlu. V sekci Instalace ohraniãujícího vodiãe si vyhledejte moïné ru ení signálu okolním prostfiedím. Navádûcí vodiã se musí pokládat tak, aby mezi jeho jednotliv mi vûtvemi a mezi ním a ohraniãujícím vodiãem byla vzdálenost nejménû 70 cm, viz obrázek. Ve v jimeãn ch pfiípadech a na krat ích vzdálenostech, napfi. v úzkém prûchodu nebo na posledním metru pfied nabíjecí stanicí, mohou vodiãe leïet blíïe u sebe. Navádûcí vodiã mûïete dokonce poloïit napfiíã pfies dvû vûtve ohraniãující vodiãe, kter vede k ostrovu a zpût. Navádûcí vodiã vycházející z nabíjecí stanice musí b t poloïen v úhlu ca vzhledem k ohraniãujícímu vodiãi, a v délce nejménû 0 cm, viz obrázek. Poslední metr vstupujícího vodiãe, musí b t veden do nabíjecí stanice pfiímo, viz obrázek. UPOZORNùNÍ! Navádûcí smyãka by mûla b t poloïena tak, aby vytvofiila úzk a dlouh obdélník. Vodiã navádûcí smyãky nepokládejte více neï m od sebe. 00 cm cm ~ 70 cm 70 cm 8 âesky

11 Ve v jimeãn ch pfiípadech mohou b t vodiãe poloïeny od sebe na men í vzdálenost, jako napfi. u úzk ch prûchodû nebo pokud je vodiã takto poloïen m od nabíjecí stanice. Pokud k takové situaci dojde, je velmi dûleïité, aby vzdálenosti mezi vodiãi byly stejné. Navádûcí vodiã INSTALACE Ohraniãující vodiã Plot ProtoÏe automatická sekaãka sleduje pfiesnû cestu navádûcího vodiãe, musí b t tento vodiã poloïen ve vzdálenosti nejménû 0 cm od jakékoli pfiekáïky, aby automatická sekaãka pfii své cestû do nabíjecí stanice do niãeho nenarazila. 0 cm Extra vodiã Doporuãujeme v pravideln ch vzdálenostech, pfiibliïnû kaïd ch 0 metrû, poloïit ohraniãující vodiã do extra smyãky, na kaïd pád v blízkosti nabíjecí stanice. Zjednodu í to pfiípadné pozdûj í sefiizování vedení vodiãe. Je dûleïité, aby paralelnû vedené ãásti vodiãe leïely tûsnû u sebe, pod stejnou skobou. Vodiã, kter je navíc, se nesmí stoãit a poloïit vnû smyãky ohraniãujícího vodiãe. MÛÏe to vést k poruchám funkce sekaãky. âesky - 9

12 INSTALACE Postup instalace Po provedení krokû - instalaãního návodu musí b t vodiãe pfiipojeny ke svorkovnici nabíjecí stanice tak, jak je to znázornûno na tomto elektrickém schématu AX 87 V K pfiipojení esti vodiãû ke svorkovnici pouïijte pfiiloïen nástroj. Viz obrázek. POZNÁMKA! JestliÏe je transformátor pfiipojen k elektrické síti, nesmí se kontaktních plo ek nabíjecí stanice dotknout Ïádn kovov pfiedmût. Mohlo by dojít ke zkratu a k pfieru ení pojistky transformátoru. Od nízkonapûèového V napájení nehrozí Ïádné nebezpeãí úrazu.. Vyberte místo pro nabíjecí stanici, jak je popsáno v sekci Plánování instalace.. Usaìte na místo spodní ãást nabíjecí stanice a pfiichyète ji skobami k zemi na krat ích stranách. Obû podloïky kol musí b t namontovány pfied/pod nabíjecí stanici dle obrázku níïe. PodloÏky zabraàují vzniku problémû pfii nabíjení a zapojení zpûsoben ch sedáním pûdy. JestliÏe automatická sekaãka opustí nabíjecí stanici pfied dokonãením instalace ohraniãujícího vodiãe, zastaví se pfied nabíjecí stanicí a hlásí nepfiichází Ïádn signál od vodiãe. Tento signál automaticky ustane po zapojení ohraniãujícího vodiãe. Je zde také moïnost tento signál automatické sekaãky vypnout zvednutím krytu a stisknutím tlaãítka první ãíslice kódu.. Podle pfiíslu n ch pokynû nainstalujte ohraniãující vodiã, viz Instalace ohraniãujícího vodiãe. S propojením koncû kabelu je tû poãkejte. 7. Podle pfiíslu n ch pokynû nainstalujte navádûcí vodiã, viz Instalace navádûcího vodiãe. Se zapojením koncû kabelu je tû poãkejte. 8. JestliÏe se automatická sekaãka nachází v nabíjecí stanici, zvednûte kryt, zadejte první ãíslici kódu a vytlaãte sekaãku z nabíjecí stanice. 9. Ohraniãující vodiãe vloïte do kabelov ch prûchodek. OdstraÀte z koncû vodiãû izolaci a vodiãe pfiipojte k pozicím a na svorkovnici nabíjecí stanice. Viz schéma nalevo. 0. Provleãte jeden konec navádûcího vodiãe prûchodkou podle obrázku nalevo, odstraàte izolaci a pfiipojte jej ke svorce.. Druh konec navádûcího kabelu vloïte do jedné ze ãtyfi voln ch prûchodek na pfiední stranû nabíjecí stanice (viz obrázek nalevo). Pro vût inu instalací nejlépe vyhovuje jedna ze dvou prûchodek vlevo. OdstraÀte izolaci z konce vodiãe a pfiipojte jej ke svorce. Nyní umístûte automatickou sekaãku v pravém úhlu k navádûcímu vodiãi nûkolik metrû od nabíjecí stanice a zadejte pfiíkaz #. Jakmile automatická sekaãka dojede k nabíjecí stanici, ujistûte se, Ïe napájecí kolíky sekaãky dosedadjí na stfiedy kontaktních plo ek nabíjecí stanice. Pokud tomu tak není, mûli byste odpojit navádûcí vodiã ze svorky a vést jej jednou ze zb vajících kabelov ch prûchodek. Opakujte operaci nalezení nabíjecí stanice tfiikrát ãi ãtyfiikrát, abyste se ujistili, Ïe sekaãka najde správnou cestu pokaïdé. Pokud se po zadání pfiíkazu # sekaãka ihned zastaví a tfiikrát pípne, zatímco bliká kontrolka LED nebo svítí kontrolka LED, byl navádûcí vodiã zapojen nesprávnû. V tom pfiípadû ovûfite správnost instalace podle krokû 9 a 0.. Ujistûte se, Ïe povrch pfied nabíjecí stanicí je dokonale rovn a Ïe nabíjecí kolíky na sekaãce mají dobr kontakt s plo kami na nabíjecí stanici. V pfiípadû potfieby upravte vertikální polohu nabíjecí stanice. Viz obrázek níïe.. Zbavte konce vodiãû nízkonapûèového kabelu izolace a pfiipojte je k pozicím a svorkovnice nabíjecí stanice. NezáleÏí na tom, kter z vodiãû bude pfiipojen ke kterému v stupu.. Pfiiveìte nízkonapûèov kabel k transformátoru. ZasuÀte nízkonapûèov kabel do transformátoru. ZasuÀte do zásuvky elektrické sítû 0 V pfiívodní ÀÛru transformátoru.. Nabíjecí stanice je nyní napájena a zatímco budete instalovat ohraniãující a navádûcí vodiã, automatická sekaãka se mûïe nabíjet. Umístûte sekaãku na jednu hodinu do nabíjecí stanice s hlavním vypínaãem v poloze. Potom zvednûte kryt, hlavní vypínaã posuàte do polohy ON (zapnuto), zadejte kód 0000 # a kryt opût zavfiete. JelikoÏ je vypínaã v poloze, je baterie nabíjena velmi nízk m proudem, coï je etrné vûãi poprvé nabíjené baterii. Postup je dále popsán v odstavci Nabíjení prázdné baterie. První nabíjení trvá nûkolik hodin. Pomocí vypínaãe na nabíjecí stanici pfiekontrolujte ohraniãující vodiã, viz obrázek níïe. Nepfieru ované pípání znamená, Ïe navádûcí a ohraniãující vodiãe nejsou pfieru eny. Opakované pípání znamená, Ïe instalace nebyla správnû provedena, nebo do lo k pfieru ení navádûcího nebo ohraniãujícího vodiãe. Zkontrolujte, zda jsou vodiãe poloïeny podle instrukcí, pfiípadnû opravte po kozen vodiã. Pokud pípání nezazní, znamená to, Ïe nabíjecí stanice není napájena. 0 âesky

13 POUÎITÍ Spu tûní a zastavení! POZOR! Ve spodní ãásti automatické sekaãky rotují ostré noïe. Za chodu sekaãky dbejte na to, aby se va e ruce ãi nohy nedostaly do její blízkosti nebo pod ni.! POZOR! Pfied prvním spu tûním automatické sekaãky si peãlivû pfieãtûte bezpeãnostní pokyny v tomto Návodu k pouïívání. Spu tûní automatické sekaãky JestliÏe je automatická sekaãka nová nebo byla dlouho uskladnûna, je tfieba nejprve nabít baterii, viz Nabíjení prázdné baterie. V ostatních pfiípadech lze automatickou sekaãku uvnitfi pracovní plochy spustit kdykoli podle následujícího postupu: Nastavení v ky seãení V ku seãení je moïné nastavit libovolnû v rozsahu od (nastavení ) do 9 cm (nastavení ), coï zhruba odpovídá nastavení -0 cm u tûï ích benzínov ch sekaãek. Automatickou sekaãku zastavte zvednutím krytu, zadáním první ãíslice kódu a vypnutím hlavního vypínaãe. Otoãte automatickou sekaãku Ïacím kotouãem nahoru a poloïte ji na mûkk podklad. V ku seãení mûïete nastavit po uvolnûní roubû pro nastavení v ky. Celou Ïací hlavu pak nastavte pohybem ve vertikálním smûru do takové polohy, aby bylo dosaïeno poïadované v ky seãení. Poté znovu dotáhnûte stavûcí rouby. Zvednûte kryt a zapnûte hlavní vypínaã. Mûli byste usly et dlouhé pípnutí. Zadejte Vá kód, kód #. Pfii dodání je v robcem nastaven kód 0000 #, pro nastavení va eho vlastního kódu viz Nastavení. Zavfiete kryt. Automatická sekaãka zaãne ihned sekat nebo hledat nabíjecí stanici. Pokud automatická sekaãka vyhledá nabíjecí stanici s úplnû nabitou baterií, za nûkolik minut opût stanici opustí. Pokud v ak baterie potfiebuje nabít, sekaãka opustí nabíjecí stanici aï po urãité dobû. Zastavení automatické sekaãky Zastavte automatickou sekaãku zvednutím krytu. Zadáním první ãíslice kódu deaktivujte popla né zafiízení ( není zapotfiebí). Jinak zaãne sekaãka asi po sekundách vydávat popla n signál. Dlouhé pípnutí oznámí, Ïe se zastavil Ïací disk. Automatickou sekaãku znovu spustíte pfiiklopením krytu. ZavlaÏovací systém Sekaãka nesmí b t v provozu jestliïe je pouïíván zavlaïovací systém. JestliÏe je pouïíván jeden postfiikovaã, je nutné sekaãku pfiemístit do prostoru mimo dostfiik postfiikovaãe a vypnout hlavním vypínaãem. Chcete-li na automatické sekaãce provádût jakoukoli údrïbu nebo chcete-li ji vynést mimo pracovní plochu, vïdy pfiepnûte hlavní vypínaã do polohy. Po pfiepnutí vypínaãe do polohy ON (zapnuto), musíte zadat kód kód #. âesky -

14 POUÎITÍ Nabíjení prázdné baterie Tyto pokyny platí pro novou automatickou sekaãku nebo pro sekaãku, která byla dlouhou dobu uskladnûna. JestliÏe byla automatická sekaãka v nedávné dobû pouïívána, není tfieba ji spou tût v nabíjecí stanici, viz kapitolu Spu tûní a zastavení. Postavte automatickou sekaãku na 0 minut do nabíjecí stanice Nabíjecí kolíky musí b t v kontaktu s kontaktními plo kami nabíjecí stanice. Pfiepnûte hlavní vypínaã do polohy, aby byla baterie nabíjena etrnû. Pfiepnûte hlavní vypínaã do polohy ON. Ozve-li se pípnutí, baterie je dostateãnû nabitá k napájení elektroniky. Zadejte kód ( kód #) Pfii kaïdém stisknutí klávesnice se rozsvítí kontrolka LED a ozve se krátké pípnutí. Nesprávnû zadané údaje Ozve se dlouhé pípnutí a bliká kontrolka LED. NEBO Kód je pfiijat Ozve se krátké pípnutí a na klávesnici se rozsvítí kontrolka LED. Zavfiete kryt. Nesprávn kód Ozve se dlouhé pípnutí a bliká kontrolka LED. Klávesnice je nyní vypnuta. Poãkejte dvû minuty a zkuste postup znovu. Pfii ztrátû kódu se obraète na svého prodejce. Nabíjení automatické sekaãky pokraãuje Automatická sekaãka vydává dvû pípnutí kaïd ch 0 vtefiin (kontrolka LED bliká) a spou tí se, jakmile je baterie plnû dobitá. NezapomeÀte, Ïe pfii dodání stroje není baterie nabitá. Nyní je baterie nabíjena podstatnû vy ím proudem neï pfii etrném nabíjení. Nabíjení prázdné baterie trvá poprvé bûïnû -8 hodin. Jakmile je baterie plnû nabitá, zaãne Auto Mower sám sekat. âesky

15 POUÎITÍ Nastavení K deaktivaci popla ného zafiízení proti krádeïi, zavádûní bezpeãnostního kódu a ke zmûnû nastavení nûkter ch provozních charakteristik automatické sekaãky se pouïívá tlaãítková klávesnice. JestliÏe jste jiï zaãali zadávat nûjaké hodnoty pomocí tlaãítek na klávesnici a chcete tento vstup zru it, stisknûte tlaãítko. Hlasitost provozní a poruchové signalizace lze individuálnû nastavit v rozmezí 0 aï, kde 0 = potichu a = max. hlasitost: Provozní signalizace # hlasitost # (pfiedvolba ) Signalizace poruch # hlasitost # (pfiedvolba ) Signalizace zahájení seãení # hlasitost # (pfiedvolba ) Pfiíklad: # 0 # zcela vypne provozní signalizaci # ON Popla ná signalizace proti krádeïi Pfii základním nastavení signalizace proti krádeïi trvá popla n zvuk minutu. Délku této signalizace mûïete nastavit v rozmezí od 0 do 000 minut zadáním tohoto kódu: Nastavení poãáteãních hodnot Zadáním # se v echny hodnoty vrátí k pûvodnímu nastavení z v roby. Vá osobní kód se v ak nezmûní. Základní nastavení Zadáním pfiíkazu 9 # kód # mûïete zjednodu it provoz automatické sekaãky. Vypnete tak popla nou signalizaci a pfii odklopení zadního krytu nebudete muset zadávat první ãíslo kódu. Souãasnû se vypnou v echny zvukové signalizace s v jimkou signalizace zahájení seãení. Zadání osobního kódu Aby automatická sekaãka zaãala pracovat, je tfieba nejprve zadat kód. Pfii dodání je tento kód nastaven na 0000 #. Je moïné a doporuãuje se zvolit vlastní osobní kód. Zvolte si kód skládající se ze ãtyfi ãíslic a zadejte jej pomocí klávesnice takto: aktuální kód # nov kód # nov kód # Pfiíklad: 0000 # # # zmûní kód 0000 na. JestliÏe sekaãka tento vstup pfiijme, rozsvítí se po zadání této posloupnosti zelená kontrolka. UPOZORNùNÍ! Je dûleïité si osobní kód zapsat a uloïit na bezpeãném místû. Pokud kód zapomenete, obraète se na svého prodejce. Pravidelné zadávání kódu âas od ãasu budete muset zadávat vá osobní kód znovu. Zabrání se tím pouïívání ukradené sekaãky. KdyÏ nastane ãas opûtovného zadání kódu, rozsvítí se kontrolka LED. Uvûdomte si, Ïe kód nemusíte mûnit, staãí jej zadat. Kód je tfieba také zadat po spu tûní popla ného zafiízení proti krádeïi a po vypnutí sekaãky. Normálnû se kód musí zadávat jednou t dnû, ale tento interval mûïete zmûnit v rozmezí od do t dnû zadáním: # poãet t dnû # kód # Pfiíklad: # # kaïd pát t den. kód # znamená, Ïe musíte kód zadávat Nastavení signalizace Zvukovou signalizaci automatické sekaãky lze rozdûlit do ãtyfi skupin: Provozní signalizace Signalizace poruch Signalizace zahájení seãení Popla ná signalizace proti krádeïi Sekaãka signalizuje, Ïe seãe nebo Ïe se nabíjí. Sekaãka signalizuje, Ïe do lo k nûjaké závadû. Sekaãka upozoràuje, Ïe se zaãne otáãet Ïací kotouã. Spustí se, pokud sekaãka není správnû vypnuta. 7 # poãet minut # kód # Pfiíklad : 7 # 0 # kód # nastaví délku popla ného zvuku na 0 minut. Pfiíklad : 7 # 0 # kód # zcela vypne popla nou signalizaci. Nastavení ãasû pro zahájení a ukonãení seãení DÒLEÎITÁ INFORMACE Po technické stránce mûïe automatická sekaãka pracovat hodin dennû, coï je taká základní nastavení pfii dodání stroje, neboè z v roby nejsou nastaveny Ïádné ãasy. Provoz v tomto reïimu se v ak nedoporuãuje. Necháte-li automatickou sekaãku pracovat pfiíli dlouho, trávník vypadá jako by byl se lapan. Kromû toho by do lo k pfiíli rychlému opotfiebení sekaãky a ke zkrácení Ïivotnosti baterie. Automatická sekaãka je vybavena hodinami, které lze pouïít k nastavení pracovní doby sekaãky. To se provede nejprve nastavením reálného ãasu a poté ãasu zahájení a ukonãení seãení. Sekaãka vïdy zaãne sekat v nastaveném ãase pro zahájení seãení a ukonãí práci v nastaveném ãase pro ukonãení. Poté zaãne hledat nabíjecí stanici, kde si nabije baterii a poãká na dal í nastaven ãas pro zahájení seãení. Hodiny a minuty reálného ãasu se nastaví pfiíkazem: 0 # hhmm # âasy zahájení a ukonãení seãení se zadávají pouze v hodinách tímto pfiíkazem: Zahájení první ãasov úsek # hh # Ukonãení první ãasov úsek # hh # Zahájení druh ãasov úsek # hh # Ukonãení druh ãasov úsek # hh # Pfiíklad : Chcete, aby automatická sekaãka pracovala od 9:00 do :00. Je právû 07:. 0 # 07 # # 09 # # # Pfiíklad : Chcete, aby automatická sekaãka pracovala od 8:00 do :00 a od 8:00 do :00. Hodiny jsou jiï nastaveny. # 08 # # # # 8 # # # JestliÏe nechcete na automatické sekaãce nastavit Ïádn pracovní ãas, nastavte ãasy zahájení a ukonãení seãení na stejnou hodinu. Pfiíklad: # 0 # # 0 # # 0 # # 0 # âesky -

16 POUÎITÍ âasy zahájení a ukonãení seãení je moïné vynulovat zadáním #. Toto nulování neovlivàuje nastavení reálného ãasu. Poãet hodin, které vyïaduje poseãení urãité plochy, závisí na mnoha faktorech, napfiíklad na velikosti a tvaru plochy a na rychlosti rûstu trávy. Pro zaãátek lze stanovit pracovní ãas hodinu na 00 m seãené plochy, coï napfi. pro plochu o rozloze 700 m pfiedstavuje 7 hodin. Po nûkolika t dnech budete moci posoudit, zda je tfieba pracovní ãas prodlouïit nebo zkrátit. PouÏívání automatické sekaãky bûhem noci mûïe vyïadovat ãastûj í ãi tûní, neboè tráva bude vlhká a bude se shromaïìovat pod krytem Ïacího kotouãe. Hledání ohraniãují vodiãe uloïeného v zemi Automatická sekaãka má schopnost snadného nalezení ohraniãujícího vodiãe uloïeného v zemi. Zadejte # a ponechte kryt otevfien. Uchopte sekaãku za zadní rukojeè a tlaãte ji na pfiedních kolech. Pokud se senzor na sekaãce nachází vnû ohraniãujícího vodiãe, sekaãka pípá a pokud je senzor uvnitfi, sekaãka nevydává Ïádn signál. Je-li senzor uvnitfi ohraniãující smyãky, kontrolka LED svítí. Tento pfiíkaz lze provést pouze tehdy, je-li nabíjecí stanice v provozu. Pokud sekaãka nezachycuje Ïádn signál, v echny ãtyfii kontrolky blikají. Zadáním # 0 # nebo zavfiením krytu sekaãku pfiepnete do normálního reïimu. Opu tûní nabíjecí stanice Viz kapitola Instalace (Umístûní nabíjecí stanice). V základním nastavení sekaãka opou tí nabíjecí stanici pod náhodn m úhlem Toto nastavení lze pouïít ve vût inû pfiípadû. Chcete-li nastavit jiné úhly, pod kter mi má sekaãka opou tût nabíjecí stanici, zadejte # úhel #, # úhel #. Pfiíklad: Opu tûní nabíjecí stanice v úhlu : # 80 #, # 00 #. Zakázan sektor 80 Úhly, pod kter mi sekaãka opou tí nabíjecí stanici, lze nastavit na základní hodnoty zadáním pfiíkazu #. Seãení vedlej ích ploch Zakázan sektor Aby bylo omezeno po kození trávníku pfied nabíjecí stanicí, couvá sekaãka do rûzn ch vzdáleností pfii kaïdém opu tûní nabíjecí stanice, ca cm +/-0 cm. Sekaãku je moïné nastavit tak, aby couvala dále nebo blíïe neï cm od stanice. Délku couvání pfied nabíjecí stanicí lze zmûnit zadáním # cm #, kde cm znamená 0-99 cm dále neï normálnû a 0-0 cm znamená blíïe neï normálnû. Pfiíklad : # 0 # znamená Ïe sekaãka couvá + 0 cm +/- 0 cm, tedy -8 cm. Pfiíklad : # 08 # znamená Ïe sekaãka couvá -8 cm +/- 0 cm, tedy - cm. Zadáním # 0 # couvá sekaãka cm bez variace. Nastavení z v roby je 00, to znamená, Ïe sekaãka couvá cm +/-0 cm. Chcete-li automatickou sekaãku nastavit na reïim seãení vedlej ích ploch, zadejte pfiíkaz # v okamïiku, kdy je sekaãka v nabíjecí stanici. Po úplném dobití vyjede sekaãka z nabíjecí stanice a zûstane stát. Nyní pfieneste sekaãku na vedlej í plochu. Po spu tûní bude sekaãka pracovat aï do úplného vybití baterie (pfiibliïnû - hodiny) a poté bude signalizovat nemohu nalézt nabíjecí stanici. Sekaãku je pak tfieba pfienést k nabíjecí stanici ruãnû. Pracovní reïim seãení vedlej ích ploch se tím automaticky zru í. Tento reïim mûïete zru it také zadáním pfiíkazu # pfied úpln m vybitím baterie. Po pfiemístûní automatické sekaãky zpût na plochu, kde je umístûna nabíjecí stanice, si tuto stanici zaãne v pfiípadû potfieby sama hledat. 00 Budete-li chtít, aby sekaãka opou tûla nabíjecí stanici ve dvou symetrick ch sektorech, napfi a -7, zadejte jeden rozsah úhlû, následovan kódem 7 # #. Napfi.: 8-9 a -7 : # 8 #, # 9 #, 7 # #. âesky

17 Zvuková a svûtelná signalizace POUÎITÍ Následující tabulka uvádí pfiehled zvukové a svûtelné signalizace automatické sekaãky. Je-li kryt sekaãky zvednut a zvuková signalizace se vypne, kontrolky na klávesnici budou svítit je tû sekund. Zelená kontrolka LED indikuje informativní zprávu a ãervená kontrolka zprávu chybovou. Chcete-li znovu zobrazit poslední zprávu, zadejte pfiíkaz 0 #. Kontrolka Zvuk V znam Kontrolka Zvuk V znam LED bliká pípnutí kaïd ch 0 sekund Probíhá nabíjení. Po jeho dokonãení zaãne sekaãka opût pracovat. LED bliká pípnutí za sekundu Automatická sekaãka se nachází mimo pracovní plochu, nebo je nûkter z vodiãû nesprávnû zapojen. LED bliká pípnutí kaïd ch 0 sekund Automatická sekaãka ukonãila seãení podle nastaveného ãasu. Zaãne opût sekat v dal í nastavenou dobu. LED svítí pípnutí za sekundu Elektromotory hnacích kol jsou zablokovány nebo prokluzují. Zjistûte moïnou pfiíãinu zablokování hnacích kol. LED svítí LED bliká pípnutí za sekundu Není zadán kód nebo vypr ela jeho platnost. Znovu zadejte kód. pípnutí za sekundu Automatická sekaãka nemûïe najít nabíjecí stanici. LED bliká LED svítí pípnutí za sekundu Automatická sekaãka uvízla a nemûïe se pohybovat. pípnutí za sekundu Automatická sekaãka nepfiijímá signál od vodiãe. LED svítí LED bliká pípnutí za sekundu Îací kotouã je zablokován. Vypnûte hlavní vypínaã a zajistûte volnou rotaci kotouãe. dlouhé pípání Nesprávné zadání na klávesnici. Dlouhé pípnutí po zvednutí krytu sekaãky potvrzuje, Ïe se Ïací disk pfiestal otáãet. âesky -

18 ÚDRÎBA V mûna Ïacích noïû âi tûní Îací kotouã je pfii roubován k hfiídeli Ïacího motoru a je opatfien tfiemi Ïacími noïi, které jsou pfii rotaci disku taïeny odstfiedivou silou smûrem ven. NoÏe jsou k disku pfiipevnûny pomocí speciálních roubû. Postup v mûny noïe:. Natoãte ochrann kryt tak, aby otvory byly zarovnány se rouby.. BûÏn m ploch m nebo kfiíïov m roubovákem uvolnûte roub.. Sejmûte nûï. UPOZORNùNÍ! Pfii ãi tûní automatické sekaãky nikdy nepouïívejte vysokotlaké mycí zafiízení ani tekoucí vodu, neboè voda by mohla zkratovat a zniãit citlivé souãástky elektroniky sekaãky. Vnûj í kryt PouÏijte houbu nebo mûkkou tkaninu namoãenou ve vodû. Pfii obzvlá tû velkém zneãi tûní lze pouïít m dlovou vodu nebo ãisticí roztok. Konstrukce drïáku Ïacích noïû zaruãuje, Ïe se neuvolní pfii nárazu na malé pfiedmûty, napfi. na vûtviãky leïící na trávníku. Pravidelnû kontrolujte, zda nejsou noïe po kozeny, neboè by jinak mohly zpûsobit vibrace, které mohou sekaãku po kodit. Dojde-li k po kození jednoho nebo více noïû, vymûàte v echny tfii noïe souãasnû, aby Ïací kotouã zûstal vyváïen. V mûna baterií Îivotnost baterií závisí na denním poãtu pracovních hodin automatické sekaãky. Pfii kaïdodenním pûtihodinovém provozu je normální Ïivotnost baterie dva aï tfii roky. âím del í je denní pracovní doba, tím krat í bude Ïivotnost baterie. Pokud automatická sekaãka bûïnû bez problémû nachází nabíjecí stanici, ale poté se náhle zastaví a signalizuje nemohu nalézt nabíjecí stanici ( pípnutí za sekundu, bliká kontrolka LED ), mûïe to b t signál k v mûnû baterie. MoÏnost kontroly stavu baterie konzultujte s prodejcem. UPOZORNùNÍ! K ãi tûní krytu sekaãky zásadnû nepouïívejte rozpou- tûdla jako aceton, benzín nebo podobné chemikálie. Spodní ãást a Ïací kotouã Îací kotouã a noïe kontrolujte jednou t dnû. Ujistûte se, Ïe se kotouã mûïe volnû otáãet. Také zkontrolujte, Ïe se ochrann kotouã volnû otáãí vzhledem k Ïacímu kotouãi. Pfiípadné nánosy trávy nebo cizí pfiedmûty odstraàte kartáãem a podle potfieby oãistûte také Ïací noïe. Nabíjecí kolíky a kontaktní plochy Zimní uskladnûní Pokud jsou na nabíjecích kolících automatické sekaãky ãerné skvrny, je to známka nedostateãného elektrického kontaktu s plo kami nabíjecí stanice. Zkontrolujte, zda je sekaãka vyrovnaná vzhledem k nabíjecí stanici, a zda nabíjecí kolíky mají dobr kontakt s kontaktními plo kami nabíjecí stanice. Na zimu uskladnûte automatickou sekaãku na suchém místû, nejlépe v originálním balení nebo postavenou na v ech ãtyfiech kolech, a hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy. Baterie nevyïaduje bûhem zimního období Ïádnou údrïbu. Nabíjecí stanici na zimu pfiikryjte, aby byla chránûná pfied vlhkostí. JestliÏe na zimu uskladníte nabíjecí stanici ve vnitfiních prostorách, je nutné uskladnit také její spodní ãást. JestliÏe uskladníte nabíjecí stanici ve vnitfiních prostorách, je tfieba chránit konce kabelû pfied vlhkostí vloïením do vodotûsného konektoru Husqvarna. Pfii nedodrïení tohoto opatfiení dochází ke korozi vodiãû, coï vede k problémûm v elektrick ch kontaktech a funkãním poruchám sekaãky. âern zkorodovan vodiã nezaji Èuje dostateãn elektrick kontakt. Obnovení funkce pojistky transformátoru K obnovení funkce pojistky je tfieba pfiívod proudu na 0 sekund vypnout a poté opût zapnout. V pfiípadû potfieby, napfi. po zimním uskladnûní nebo jsou-li problémy s nabíjením, oãistûte zkorodovaná místa nabíjecích kolíkû sekaãky a plo ek nabíjecí stanice. K oãi tûní nabíjecích kolíkû a kontaktních plo ek pouïijte jemného smirkového plátna. UPOZORNùNÍ! Pfii ãi tûní kontaktních plo ek nesmí b t transformátor pfiipojen k elektrické síti. Je-li transformátor pfiipojen a kovov pfiedmût se dotkne kontaktních plátkû, mûïe zpûsobit zkrat a pfieru ení pojistky transformátoru. NízkonapûÈov V v stup v ak nemûïe zpûsobit zranûní. K obnovení funkce pojistky je tfieba pfiívod proudu na 0 sekund vypnout a poté opût zapnout. âesky

19 VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ PORUCH Tabulka vyhledávání a odstraàování poruch Vysvûtlení signalizace automatické sekaãky viz sekce Zvuková a svûtelná signalizace. Abyste vylouãili závady zpûsobené nedostateãnû nabitou baterií, nejprve ji dobijte v nabíjecí stanici. Dobfie si proãtûte cel Návod k pouïívání a ujistûte se, Ïe závadu nelze fie it pfiíkazem na klávesnici nebo pomocí hlavního vypínaãe. Závada Automatická sekaãka nemûïe zachytit signál od ohraniãujícího vodiãe. pípnutí za vtefiinu Kontrolka LED svítí MoÏná pfiíãina Transformátor není pfiipojen ke zdroji el. proudu nebo je pfieru ená automatická pojistka. Odstranûní Nepfieru ovan zvuk znamená, Ïe ani navádûcí ani ohraniãující vodiã není pfieru en. Série pípání signalizuje, Ïe je nesprávnû provedena instalace nebo Ïe je pfieru en navádûcí nebo ohraniãující vodiã. Zkontrolujte, zda byl navádûcí a ohraniãující vodiã poloïen v souladu s pfiíslu n mi pokyny, pfiípadnû propojte pfieru en vodiã. Ohraniãující vodiã je pfieru en. Ke kontrole ohraniãujícího vodiãe a dodávky el. proudu pouïijte vypínaãe na nabíjecí stanici. Propojte pfieru en vodiã pomocí vodotûsného konektoru Husqvarna obj. ã JestliÏe k poru e dochází jen na urãit ch místech trávníku, mûïe to b t zpûsobeno kovov mi pfiedmûty (ploty, ocelové armovací pruty apod.) nebo v zemi vloïen mci kabely blizko vodiãe. Proveìte kontrolu zmûnou polohy ohraniãujícího vodiãe. JestliÏe k poru e dochází poblíï ostrova, mûïe b t pfiíãinou ohraniãující vodiã, kter je poloïen ve patném smûru a ru í svûj vlastní signál. Zkontrolujte, zda byl ohraniãující vodiã poloïen v souladu s pfiíslu n mi pokyny. Automatická sekaãka nemûïe najít nabíjecí stanici. pípnutí za vtefiinu LED bliká Nesprávnû nastaven kryt jednotky. Nabíjecí kolíky nemají fiádn kontakt s kontaktními plo kami. Automatická sekaãka nemûïe najít navádûcí vodiã. Jemn m smirkov m plátnem oãistûte povrch nabíjecích kolíkû a kontaktních plo ek. Ujistûte se, Ïe sekaãka stojí na rovné plo e a Ïádné z jejích zadních kol nestojí v dolíku. Nastavte kryt jednotky v horizontálním i vertikálním smûru. Pokud je tfieba, pfiihnûte nabíjecí plátky smûrem dolû. ZmûÀte trasu navádûcího vodiãe tak, aby procházel kaïdou ãástí pracovní plochy. Navádûcí vodiã je pfieru en. Zkontrolujte vodiã pomocí testovacího vypínaãe, jak je popsáno v e. Baterie vyïaduje regeneraci. Baterie je opotfiebovaná. Baterie vyïaduje regeneraci. Umístûte automatickou sekaãku do nabíjecí stanice a zadejte 7 #. Baterie se automaticky regeneruje po 0 hodinách. Sekaãka bude po tuto dobu vydávat zvuk jako pfii nabíjení. Jakmile je regenerace ukonãena, sekaãka se automaticky vrátí do normálního reïimu. Je vhodnûj í, aby se baterie regenerovala v noci, kdy je chladnûji. Pokud problém pfietrvává, kontaktujte servisní stfiedisko. Kontaktujte servisní stfiedisko a baterii vymûàte. âesky - 7

20 VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ PORUCH Závada Automatická sekaãka vyjíïdí z pracovní plochy MoÏná pfiíãina JestliÏe k poru e dochází jen na urãit ch místech trávníku, mûïe to b t zpûsobeno kovov mi pfiedmûty (ploty, ocelové armovací pruty apod.) nebo v zemi uloïemjmi kabely blizko vodiãe. Odstranûní Proveìte kontrolu zmûnou polohy ohraniãujícího vodiãe. Pracovní plocha se pfiíli strmû svaïuje. Ohraniãující vodiã byl kolem ostrova poloïen nesprávnû. Zkontrolujte, zda byl ohraniãující vodiã poloïen v souladu s pfiíslu n mi pokyny. Zkontrolujte, zda byl ohraniãující vodiã poloïen v souladu s pfiíslu n mi pokyny. Ohraniãující vodiã byl poloïen pfiíli blízko k okraji pracovní plochy. Zkontrolujte, zda byl ohraniãující vodiã poloïen v souladu s pfiíslu n mi pokyny. Nerovnomûrné v sledky pfii seãení Denní pracovní cyklus automatické sekaãky je pfiíli krátk. ProdluÏte pracovní dobu, viz Nastavení. Pracovní plocha je pfiíli velká. Zkuste zmen it pracovní plochu nebo prodlouïit pracovní dobu, viz Nastavení. Tupé Ïací noïe. VymûÀte v echny tfii noïe, aby Ïací disk zûstal vyváïen. Tráva je pfiíli vysoká. Nastavte vût í v ku seãení. První poseãení v sezónû byste mûli pfied nasazením automatické sekaãky provést bûïnou sekaãkou. Velké nánosy ústfiiïkû poseãené trávy na Ïacím kotouãi nebo kolem hfiídele motoru. Zkontrolujte, zda se ochrann a Ïací kotouã volnû a lehce otáãí. JestliÏe tomu tak není, musí b t ochrann kotouã a eventuálnû Ïací kotouã demontován a zbaven trávy a cizích pfiedmûtû. Automatická sekaãka pracuje v jiné neï poïadované dobû Nesprávnû sefiízené hodiny automatické sekaãky. Sefiiìte hodiny, viz Nastavení. Nesprávnû nastaven ãas zahájení a ukonãení seãení. Nastavte znovu ãas zahájení a ukonãení seãení viz Nastavení. Automatická sekaãka vibruje NevyváÏen Ïací kotouã nebo po kozené noïe. Zkontrolujte noïe a v pfiípadû potfieby je vymûàte. Automatická sekaãka se pohybuje, ale Ïací kotouã se netoãí. Automatická sekaãka hledá nabíjecí stanici. Není tfieba odstraàovat Ïádnou závadu. KdyÏ sekaãka hledá nabíjecí stanici, Ïací kotouã se netoãí. Sekaãka mezi jednotliv mi dobíjecími cykly pracuje krat í dobu, neï je obvyklé. Tráva nebo jiné pfiedmûty brzdí Ïací nebo ochrann kotouã. Demontujte a oãistûte Ïací a ochrann kotouã. Doba seãení i doba nabíjení jsou krat í, neï je obvyklé. Toto chování je bûïné pfii vy ích teplotách (nad C). 8 âesky

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s Uživatelská příručka Monitor Acer AL1715s Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikaãní komise (FCC)...2 Kanadské nafiízení DOC...2 DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní...3 Kapitola 1 Instalace...4 Rozbalení...4

Více

CZ Pfied instalací a pouïitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouïití. Pouze tak dosáhnete vynikajících v sledkû a maximální bezpeãnosti pfii jeho pouïívání. POPIS P ÍSTROJE (viz str. 3)

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-2/D-230 NÁVOD NA OBSLUHU CZ NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si pozornû tento návod. Doporuãujeme, abyste se pfied fotografováním dûleïit ch snímkû seznámili se v emi funkcemi

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE CD/MP3 P EHRÁVAâ DN-C615 NÁVOD K OBSLUZE SÉRIOVÉ âislo... PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZNAMENALI SÉRIOVÉ âíslo ZE ZADNÍ STùNY P Í- STROJE A V BUDOUCNU SE NA Nù ODVOLÁVALI. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO

Více

Návod k obsluze. Fritéza VERSALIO. model 6151. tento model není vybaven ãasovaãem

Návod k obsluze. Fritéza VERSALIO. model 6151. tento model není vybaven ãasovaãem Návod k obsluze Fritéza VERSALIO model 6151 tento model není vybaven ãasovaãem Popis pfiístroje (obr. viz orig. návod) 1. Víko komory filtru 2. Pachov filtr 3. âasov nebo ruãní vypínaã (podle modelu) 4.

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. OBSAH Obsah

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Automat na pfiípravu espressa CafeRomatica 730, 750, 770 *dle modelu a vybavení Struãné instrukce k pfiístroji VáÏení zákazníci, dûkujeme, Ïe jste se rozhodli ke koupi kvalitního v robku

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

UÏivatelská pfiíruãka. MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461

UÏivatelská pfiíruãka. MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461 UÏivatelská pfiíruãka MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461 Rejstfiík DÛleÏité informace... âesky-1 Varování, Upozornûní... âesky-1 Registraãní údaje... âesky-1 Bezpeãnostní pokyny, údrïba a doporuãení

Více

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa.

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1 C-960ZOOM Olympus Optical Co. (Europa) GmbH Wendenstraße 14 16 D-20097 Hamburg Tel. *49-40 23773-0 Fax *49-40 23773-864 Technical Hotline (toll-free)

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

NÁVOD K POUÎITÍ. Naplnûní hrnce olejem nebo ztuïen m tukem

NÁVOD K POUÎITÍ. Naplnûní hrnce olejem nebo ztuïen m tukem CZ Pfied instalací a pfied pouïitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouïití. Pouze tak dosáhnete vynikajících v sledkû a maximální bezpeãnosti pfii jeho pouïívání. POPIS P ÍSTROJE (viz obrázek

Více

Notebook Acer TravelMate série C110

Notebook Acer TravelMate série C110 Notebook Acer TravelMate série C110 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série C110 Návod k obsluze Copyright 2003. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

UÎIVATELSK MANUÁL C1150 C1150 UÎIVATELSK MANUÁL P/N : MMBB0181214(1.0) G

UÎIVATELSK MANUÁL C1150 C1150 UÎIVATELSK MANUÁL P/N : MMBB0181214(1.0) G C1150 â E S K Y SLOVENSKY ENGLISH C1150 UÎIVATELSK MANUÁL UÎIVATELSK MANUÁL C1150 UÎIVATELSK MANUÁL Pfieãtûte si tento návod peãlivû je tû pfied pouïíváním svého nového mobilního telefonu. Uchovejte si

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2

Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2 Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2 Tento návod peãlivû uschovejte! Návod si, prosíme, pfieãtûte a fiiìte se jím! Poskytne Vám dûleïité informace pro bezpeãnou montáï a provoz, jakoï

Více

UÏivatelská pfiíruãka

UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka Stanice Premium Reflexes Vám umoïní snadn a rychl pfiístup ke v em sluïbám a funkcím systému Alcatel 4400. POPIS STANICE V této uïivatelské pfiíruãce naleznete: " kompletní popis

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Bezpeãnost a podpora CECHK04

Bezpeãnost a podpora CECHK04 CS Bezpeãnost a podpora CECHK04 NeÏ zaãnete tento produkt pouïívat, peãlivû si pfieãtûte dokumentaci, která k nûmu náleïí, a uschovejte ji pro budoucí potfiebu. 7011944 VAROVÁNÍ SkfiíÀ neotevírejte. Vystavujete

Více

Dynamic 3-201 - 3-218

Dynamic 3-201 - 3-218 Dynamic 3-201 - 3-218 CZ MontáÏní návod PrÛmyslová vrata-pohon Prosím peãlivû uschovejte. 2 Dynamic 3-201 - 3-218 âesky strana 4-23 3 A. Obsah A. Obsah... B. Vysvûtlení symbolû... C. MontáÏ... Pfiehled

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení)

Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení) Bez ÀÛrov telefonní pfiístroj DECT Obsah Návod k pouïití Model KX-TD7580 Pfiíprava telefonu......................................................... 2 Po zapnutí..............................................................

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M96D/M06D M6D/M6D M76D Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

CONDIZIONATORE WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR

CONDIZIONATORE WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Více

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 Handheld Acer n30 UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 AUTORSKÁ PRÁVA Copyright 2004 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena Vyti tûno v âeské republice UÏivatelská

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více