Urologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 32 ČÍSLO 2. Urologie 2/2010 (32) 0 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Urologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 32 ČÍSLO 2. Urologie 2/2010 (32) 0 ISSN 1801-8246"

Transkript

1 2010 Urologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 32 ČÍSLO 2 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Urologie 2/2010 (32) 0 ISSN

2 Referátový výběr z urologie 2010 SVAZEK 32 ČÍSLO 2 ISSN Registrační číslo MK ČR 1418 Odborný redaktor: Doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc. Do čísla 2/2010 (32) přispěli Medicinae universae doctores: Urologie 2/2010 (32) 1

3 Obsah Seznam excerpovaných časopisů... 2 Andrologie... 3 Dětská urologie... 7 Farmakologie Inkontinence, urogynekologie, urodynamika Laparoskopie Operační metody Styčné obory Traumatologie Urolitiáza Uroonkologie Seznam excerpovaných časopisů British Journal of Urology Brit.J.Urol.Int. Journal of Urology J.Urol. Urologie 2/2010 (32) 2

4 Andrologie FERRIS, J.A., PITTS, M.K., RICHTERS, J. a ost.: Všeobecné národní rozšíření bolesti v urogenitálním traktu a příznaků podobných prostatitidě u Australanů při hodnocení indexem příznaků chronické prostatitidy Národního institutu zdraví. /National prevalence of urogenital pain and prostatitis-like symptoms in Australian men using the National Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index./ Brit.J.Int., 105, 2010, č. 3, s Pro chronickou prostatitidu (CP) je typická bolest v oblasti pánve, aniž by bylo možno prokázat infekci. Bolest se může objevit současně s příznaky ze strany močení nebo bez nich nebo s problémy při ejakulaci. Účelem práce je sumarizovat poznatky o obecném rozšíření příznaků podobných prostatitidě u vzorku populace australských mužů při hodnocení indexem příznaků chronické prostatitidy Národního ústavu zdraví (NIH-CPSI). Osoby a metodika: Soubor Australanů (n = 1346; s průměrným stářím 44,4 ± 15,2 let, rozpětí 16-64) se podílel na této práci, která je částí národní australské reprezentační studie: Australská dlouhodobá studie o zdraví a souvislostech. Všichni tito muži vyplnili rozsáhlý dotazník, jehož součástí byly údaje s NIH-CPSI. Použitý index zjišťuje 6 typů bolesti urogenitálního traktu, např. stávající problémy při močení a vlivy na kvalitu života. Za osoby postižené příznaky podobné prostatitidě se považovali muži, kteří uvedli bolest v perineu nebo při ejakulaci nebo diskomfort a jejich skóre bolesti NIH-CPSI bylo 4. Výsledky: Ze souboru 1373 mužů z populace uvedlo 105 (7,6 %) některou z forem bolesti v urogenitálním traktu. Průměrné skóre NIH-CPSI u mužů, kteří uvedli více než 1 typ bolesti, bylo 6,2 (rozpětí 5,6-6,8). Asi 20 % mužů (284) se považovalo za postižené problémy při močení. Průměrné skóre příznaků při močení bylo u všech mužů 0,9 (0,9-1,0). Průměrné celkové skóre NIH- CPSI bylo u mužů uvádějících bolest 13,3 (12,0-14,7) a u všech mužů (tj. celého souboru) bylo 2,6 (2,3-2,8). Odhadované obecné rozšíření příznaků podobných prostatitidě bylo přibl. 2 %. Závěr: Při hodnocení NIH-CPSI je odhadované obecné rozšíření bolesti urogenitálního traktu u Australanů 8 %; podle odhadu se u 3 % mužů objeví bolest na více než jednom místě. Odhadované obecné rozšíření příznaků podobných prostatitidě je u Australanů 2 %. Téměř třetina těch, u nichž se objeví bolest v urogenitálním traktu nebo příznaky podobné prostatitidě, by byla velmi nerada, kdyby to mělo trvat až do konce života. LEE, D.J., CHEETHAM, P., BADANI, K.K.: Postup při rehabilitaci penisu po radikální prostatektomii s asistencí robota: hodnocení snášenlivosti léčení inhibitorem fosfodiesterázy typu 5 a vliv na včasnou potenci. /Penile rehabilitation protokol after robot-assisted radical prostatectomy: assessment of compliance with phosphodiesterase type 4 inhibitor therapy and effect on early potency./ Brit.J.Urol.Int., 105, 2010, č. 3, s Urologie 2/2010 (32) 3

5 Problematika práce: Účinným způsobem léčení lokalizovaného karcinomu prostaty (CaP) je radikální prostatektomie (RP); může ale značně ovlivnit kvalitu života pacientů. Soubor odborníků pro směrnice AUA zjistil, že se erektilní dysfunkce (ED) po operaci měnila od 9 do 86 %. Účelem práce je zhodnotit ukazatele mužů léčených inhibitorem fosfodiesterázy typu 5 (PDE5I) po prostatektomii se šetřením nervů s asistencí robota (RAP) a publikovat krátkodobé výsledky, protože PDE5I může ovlivnit erektilní funkci (EF) po RAP a ochota pacienta podrobit se tomuto postupu může případně ovlivnit výsledek léčení. Pacienti a metodika: Autoři sledovali prospektivně soubor mužů (n = 77, s průměrným stářím 58 let), u nichž byla provedena RAP se šetřením nervů a byli zařazeni do postupu k rehabilitaci penisu po operaci. Dostávali buď sildenafilcitrát nebo tadelafil 3x týdně. Minimální doba jejich sledování byla 8 týdnů. Za potenci se považoval stav s erekcí dostačující pro penetraci a úplnou soulož. Léčení se považovalo za snášené, když jej muži akceptovali 2 měsíce. Výsledky: Průměrné stáří souboru bylo 57,8 let a průměrná doba sledování 8 měsíců (rozpětí 2-16,4 měsíce). Léčení přerušilo celkem 32 % mužů za < 2 měsíce po RAP a byli považováni za ty, kteří jej nesnášejí a dalších 39 % přerušilo léčení za 6 měsíců, když primárním důvodem byla vysoká nákladnost léčení (65 %). Nezávislými prediktory obnovy potence byly dlouhodobě snášené léčení a ED před operací po přihlédnutí k věku a šetření nervů. Závěry: Vysoká nákladnost medikamentózního léčení je značnou překážkou dodržování léčení. Neschopnost snášet léčení PDE5I byla na pracovišti terciární sféry mnohem vyšší než se uvádí v pokuse v klinických podmínkách. Při delší době sledování je třeba dále zjistit ukazatele, které zlepší celkovou obnovu sexuální funkce po RAP. AZADZOI, K.M., GOLABEK, T., RADISAVLJEVIC, Z.M. a ost.: Oxidativní stres a neurodegenerace při ischemii penisu. /Oxidative stress and neurodegeneration in penile ischemia./ Brit.J.Urol.Int., 105, 2010, č. 3, s Problematika práce: Při neuropatii erektilní tkáně je degenerace nervu častá a nesmírně ovlivňuje místní regulaci erektilní funkce penisu. Uváděla se ztráta nervových vláken u erektilní dysfunkce (ED) ve vztahu k diabetu, stárnutí a poranění pánve. Účelem práce je hledat markery oxidativního stresu a vyšetřit integritu struktury nervu u chronické ischemie penisu v modelu u králíků s arteriogenní erektilní dysfunkcí (ED), protože stále není znám význam ischemie při neuropatii penisu a oxidativní mechanizmus neurodegenerace při ED. Materiál a metodika: Byl vyvinut model ED vlivem aterosklerózy pomocí částečné balonkové deendotelizace ilických tepen. Po 10 týdnech se srovnával krevní průtok v corpora cavernosa a erektilní funkce u skupiny s arteriogenní ED s kontrolami podobného stáří. V erektilních tkáních se hodnotily markery oxidativního stresu a hustota nervového vlákna enzymatickou imunoesejí a imunohistochemickým barvením. Kvantitativní reakcí s řetězcem polymerázy se zjišťovaly geny oxidativního stresu. Transmisní elektronovou mikroskopií se vyšetřovala ultrastruktura tkáně. Urologie 2/2010 (32) 4

6 Výsledky: Ve skupině s ED byla patrna významná ischemie erektilní tkáně, ED, zvýšené hodnoty oxidačních produktů a značná imunoreaktivita nitrotyrosinu. V ischemické erektilní tkáni se zjistila regulace směrem vzhůru genů citlivých na oxidativní stres, v nichž byl zakódován ukazatel 1 alfa (HIF-1 alfa), který je možno navodit hypoxií, dismutáza superoxidu (SOD), reduktáza aldozy (AR) a nervový růstový faktor (NGF). Tyto změny souvisely s kolapsem axonálních a Schwannových buněk, neurodegenerací, poškozením struktury mitochondrií, zvětšením sklípků, ztrátou endotelu a sporadickou vakuolizací. Závěry: Zdá se, že neuropatie je následek cévního inzultu u arteriogenní ED. Poškození nervů u ischemie penisu zahrnuje nervově-cévní fenomén zprostředkovaný volnými oxidačními radikály. Poškození struktury mitochondrií a vyšší výskyt genu HIF-1 alfa mohou být první signály oxidačního stresu a neurodegenerace u ED. Regulace směrem vzhůru SOD, AR a NGF mohou být koordinovanou obrannou reakcí na oxidační radikály, kterým, jak se zdá, nejsou schopny zabránit v poškození nervů při ischemii penisu. Tato studie zavádí koncepci oxidační neurodegenerace v patofyziologii arteriogenní ED. Způsoby léčení k ochraně nervů penisu před náporem volných radikálů může zvýšit účinnost chirurgických a farmakologických intervencí u arteriogenní ED. ERICKSON, B.A., GRANIERI, M.A., MEEKS, J.J. a ost.: Prospektivní hodnocení erektilní dysfunkce po plastice přední uretry: důsledky a obnova funkce. /Prospekctive analysis of erectile dysfunktion after anterior urethroplasty: Incidence and recovery of function./ J.Urol., 183, 2010, č. 2, s Problematika a zaměření práce: Stále se zvětšuje počet poznatků, které podporují častější použití plastiky uretry u striktury uretry. Opakované endoskopické léčení je ve většině případů neúčinné, a tak se stává cenově výhodná konečná úprava s rekonstrukcí uretry oblíbenějším způsobem léčení tohoto opakujícího se problému. Jednou z komplikací plastiky uretry, která dělá značné starosti, je erektilní dysfunkce (ED) po operaci. Erektilní funkce (EF) se často obnoví, ale pravděpodobnost, že dojde k obnově a její rozsah je třeba plně ověřit. Materiál a metodika: V době od října 2006 do května 2008 byli pro tuto prospektivní studii získáni muži po plastice přední uretry, aby se zhodnotil vliv plastiky uretry na EF. Před operací a pak při všech dalších návštěvách po operaci vyplnili pacienti formulář IIEF (International Index of Erectile Function mezinárodní ukazatel EF) a byla srovnávána EF před operací a po ní. Výsledky: Ve studii byl hodnocen soubor pacientů (n = 52), u nichž byla provedena plastika přední uretry. Lokalizace úpravy byly bulbární (n = 35) a penilní (n = 37). Z pacientů, u nichž byla provedena plastika bulbární uretry, byla u 20 provedena excize a primární anastomoza, a u 15 úprava zvětšenou anastomozou. Všechny penilní úpravy byly ventrální vrchní (onlay) úprava (n = 11) nebo úprava vnitřní (inlay) ve 2 stadiích (n = 5). Zjistila se ED po operaci u 20 mužů (38 %), z toho došlo u 18 k úplné obnově při průměrné době po operaci 190 dní (rozpětí ). U pacientů s normální EF před operací bylo pravděpodobnější, že plastika bulbární uretry bude Urologie 2/2010 (32) 5

7 příčinou ED (76 % proti 38 %, p = 0,05). Při úpravách primární anastomozy s excizí bulbární uretry byly poněkud vyšší počty ED než u úprav se zvětšenou anastomozou (50 % proti 26 %, p = 0,16). Závěry: Přibližně u 40 % pacientů byla důsledkem plastiky přední uretry ED, i když se u většiny zjistila obnova za 6 měsíců. Zdá se, že plastika bulbární uretry postihuje EF rozsáhleji než plastika penilní uretry, což by se mohlo vysvětlit tím, že je bulbární uretra daleko blíže nervům, které se podílejí na erekci. SMIT, M., WISSENBURG, O.G., ROMIJN, J.C. a ost.: Větší fragmentace DNA spermatu u pacientů se zrušenou vasektomií nemá význam pro prognózu počtu těhotenství. /Increased sperm DNA fragmentation in patients with vasectomy reversal has no prognostic value for pregnancy rate./ J.Urol., 183, 2010, č. 2, s Problematika a účel práce: V Holandsku se u mužů provádí vasektomie často jako výkon antikoncepce. V současnosti má 21 % Holanďanů v anamnéze vasektomii. Až 6 % toho lituje a hledá profesionální pomoc k obnově plodnosti. Ke zrušení vasektomie se považují za standardní techniky mikrochirurgická vasovasostomie (VV) a vasoepididimostomie (VE). (Vasectomy reversal., Fertil.Steril., 2008, 90, S78). Autoři hodnotili fragmentaci DNA spermatu u pacientů se zrušenou vasektomií a její význam pro prognózu, aby se zjistily počty spontánního těhotenství a při technice asistované reprodukce. Materiál a metodika: Autoři hodnotili prospektivně fragmentaci DNA u souboru 70 pacientů se zrušenou vasektomií ve vzorcích semene po operaci pomocí eseje struktury chromatinu spermatu. Při průměrné době sledování 4,3 ± 0,5 let byly zaznamenávány počty těhotenství. Výsledky: U pacientů se zrušenou vasektomií byla fragmentace DNA významně vyšší se srovnání se stavem u kontrol s ověřenou plodností (30,2 ± 20,1 % proti 15,3 ± 5,4 %, p < 0,001). Zjistily se významné negativní korelace mezi ukazatelem fragmentace DNA a celkovým počtem spermií, progresivní pohyblivostí, celkovým počtem progresivních spermií, normální morfologií a vitalitou spermií (- 0,325 < r < - 0,805). Interval obstrukce nekoreluje s fragmentací DNA. Četnost spontánního těhotenství byla 46 %. Při srovnání skupiny s normálním těhotenstvím se skupinou bez těhotenství se zjistil významně vyšší záznam (log) celkové progresivní pohyblivosti spermií (p = 0,021) a trend ke stáří ženy (p = 0,064). Nezjistil se vztah mezi fragmentací DNA a počtem těhotenství. Závěr: Při srovnání s plodnými kontrolami je možno zjistit ve vzorcích semene mužů po zrušení vasektomie vyšší fragmentaci DNA, ale tato fragmentace nesouvisí u těchto pacientů s počty spontánního těhotenství nebo při technice asistované reprodukce. Urologie 2/2010 (32) 6

8 Dětská urologie von GONTARD, A., HERON, J., JOINSON, C.: Ukazatele ve vztahu k málo častému a velmi častému močení u dětí s denní inkontinencí moči. /Factors associated with low and high voiding frequency in children with diurnal urinary incontinence./ Brit.J.Urol.Int., 105, 2010, s Problematika práce: U dětí ve věku > 5 let je pro denní zvlhčování nebo denní inkontinenci moči (UI) typický jakýkoliv nechtěný odchod moči během dne na sociálně nevhodném místě. Denní UI se objevuje asi u 10 % dětí ve věku < 7 let, u 2-9 % 7-10letých a u 2-6 % 10-15letých. U denní UI jsou různá průvodní onemocnění, např. UTI, VUR, obstipace, znečišťování se, abnormální způsoby pití a problémy s chováním. Většina případů se ale považuje za funkční typ UI. Účelem práce je zkoumat ve studii dětí z populace vztah mezi častým močením a denním zvlhčováním nebo denní UI u dětí ve věku 6,5 let, aby se ověřila hypotéza, že u dětí s častým nebo málo častým močením existují vyšší sociální a psychologická rizika. Osoby a metodika: Z téměř 14 % dětí v dlouhodobé studii o rodičích a dětech v Avonu byl sledován soubor dětí. Jejich rodiče vyplnili poštou odeslaný dotazník s dotazem na denní UI, častost močení a přidružené somatické příznaky a ve vztahu k chování dětí. Výsledky: Denní UI se zjistila celkem u 10,4 % dětí. U dětí s denní UI bylo významně více příznaků gastrointestinálních, z oblasti močení a psychologické než u kontrol. U dětí s denní UI se u 35,7 % zjistilo < 5 epizod močení/den, u 61,5 % 5-9 epozod močení/den a u 2,8 % 10 epizod/den. Velmi časté močení bylo častější u chlapců, dětí s častou denní UI a při kombinaci denní a noční UI a také u dětí s nočním pomočováním, nucením k močení, hyperaktivitou a problémy v chování. Dětem s málo častým močením bylo nutno připomínat, aby použily častěji WC. Nezjistila se souvislost frekvence močení s inkontinencí pro stolici, s obstipací, bolestmi žaludku, s vybíravostí v jídle a s UTI. Závěr: Časté močení je důležitý příznak u dětí s denní UI. U dětí s velmi častým močením mohou být také značné problémy somatické a v chování. WITTAM, B.M., TOMASCH, J.R., MAKARI, J. a ost.: Febrilní infekce močového traktu po ureteroneocystostomii: současné vyšetření na jednom pracovišti. /Febrile urinary tract infection after ureteroneocystostomy: A contemporary assessment at a single institution./ J.Urol., 183, 2010, č. 2, s Problematika a účel práce: Optimální způsob léčení vesikoureterálního refluxu (VUR) se stále vyvíjí. Řadě dětí se doporučovalo medikamentózní léčení s profylaxí ATB a klinické pokusy zkoumaly možnost dohledu bez ATB u některých populací dětí (Keren, R. a ost., Pediatrics suppl., 5, 2008, S240 a 1 další citace). Febrilní infekce močového traktu (futi) představuje u pacientů s VUR významnou nemocnost, zvlášť po otevřeném chirurgickém nebo endoskopickém léčení. Uváděný výskyt futi po ureteroneocystomii se pohybuje v rozmezí od 10 do 24 %. Urologie 2/2010 (32) 7

9 Autoři zkoumali výskyt futi po ureteroneocystostomii v současných souborech na jednom pracovišti. Materiál a metodika: Autoři provedli retrospektivní kontrolu záznamů u souboru po sobě jdoucích pacientů (n = 395), u nichž byla provedena ureteroneocystostomie pro primární VUR na pracovišti autorů (klinika dětské urologie nemocnice v Nashville, Tennessee) v době od r do Autoři přitom ověřovali údaje demografické, týkající se diagnózy a operace včetně futi po operaci. Ke zhodnocení prediktorů futi po ureteroneocystostomii použili autoři Coxova modelu proporcionálních rizik. Výsledky: Ureteroneocystostomie byla provedena u 395 pacientů (673 uretrů) s průměrným stářím 58 měsíců (rozpětí měsíců). Nejčastější stupeň refluxu byl III (41 %). Výskyt futi po operaci byl 4,6 % při průměrné době sledování 15 měsíců (1-63 měs.). Dysfunkční eliminační syndrom (DES) po operaci byl významný prediktor futi (HR 3,8, 95 % CI 1,2-12, p = 0,02) a zjistil se u 58 z 340 dětí, které se naučily používat WC (celkem 15 %). Pro predikci futi po operaci neměly význam údaje o stáří při diagnóze, počáteční prezentaci, stáří při operaci, indikaci k operaci, stupni VUR, lateralitě a chirurgické technice a DES před operací. Závěr: Výskyt futi po ureteroneocystostomii může být nižší, než se dříve předpokládalo. DES po operaci je významný prediktor febrilní infekce močového traktu po operaci. Práce uvádí výsledky ve 4 tabulkách a 14 literárních citací (z toho je 11 prací z let ; problematikou futi se zabývá 1 citovaná práce). Práci hodnotí 3 komentáře vydavatele. Autory 1. jsou A.J. Kirsch a J.M. Eimore, urologická klinika LF univerzity, Atlanta, Georgia. Domnívají se, že některé slabiny v metodologii a uspořádání práce jí neumožňují splnit všechny vytčené úkoly. Uvádí k tomu některé poznámky a údaje z literatury. Za nevýhodu považují, že byla provedena retrospektivní kontrola záznamů a že za 2 roky po výkonu bylo zkontrolováno a vyšetřeno pouze 20 % pacientů. Údaje této práce by se měly jen opatrně srovnávat přímo s jinými studiemi, které mají jiné populace pacientů a jiné zaměření. Uvádějí k tomu několik poznámek z vlastní zkušenosti. Snahy urologů ve výzkumu by se měly zaměřit na zjištění a stratifikaci z rizikových ukazatelů UTI, z nichž jedním je VUR. Autor 2. komentáře je W.T. Snodgrass, dětská urologie univerzity Dallas, Texas. Domnívá se, že nevýhodou této práce a některých v ní citovaných je to, že se spoléhají pouze na přehled urologických záznamů při zjišťování UTI po léčení. Rodiče často nechají vyšetřit děti s febriliemi u lékařů primární péče, aniž by o tom urologa informovali, jak byli instruováni. Proto se tato pozorování musí hodnotit s určitou skepsí. Domnívá se, že je možno zlepšit validitu našich pozorování sběrem prospektivních údajů a snahou omezit některé potenciálně zavádějící proměnné při retrospektivních přehledech. Autor 3. komentáře je C.A. Peters, dětská urologie univerzity Charlottesville, Virginia. Urologie 2/2010 (32) 8

10 Po několika poznámkách k frekvenci UTI v této i jiných pracech v ní citovaných vidí také jasná omezení této práce v její metodologii a hlavně retrospektivní povaze. Budoucí studie by se měly zaměřit na obsáhlejší hodnocení charakteristik pacientů, aby se umožnila stratifikace podle těchto ukazatelů. Domnívá se, že se budou i nadále získávat vysoce variabilní výsledky, protože se vyšetřují velmi rozdílné populace. Přesnější hodnocení na základě těchto heterogenních údajů se mu zdá být téměř nemožné. OLSEN, L.H., GROTHE, I., RAWASHDEH, Y.F.: Způsoby průtoku moči v prvním roce života. /Urinary flow pattern in first year of life./ J.Urol., 183, 2010, č. 2, s Problematika a účel práce: Když se začal měřit průtok moči UZ průtokovými sondami, bylo možno zhodnotit struktury křivky průtoku moči u chlapců v dětském věku předtím, než se naučí používat WC. Autoři zjišťovali normální vývoj průtoku moči a funkce dolní části močového traktu u zdravých dětí mužského pohlaví. Materiál a metodika: Ultrazvukové průtokové sondy vyrobené na objednávku napojené na průtokoměr byly upevněny na penis 20 dětí, které byly vyšetřeny v období bezprostředně po porodu. Průměrné stáří dětí bylo 10,7 měsíců (rozpětí 9,2-19,8 měsíců). Údaje o průtoky byly shromážděny na osobním počítači a zjišťovaly se křivky průtoku se zaměřením na jejich konfiguraci, maximální průtok a objem vymočené moči. Výsledky byly statisticky zhodnoceny a byly srovnávány s výsledky z novorozeneckého období. Srovnání ukazatelů průtoku moči bylo hodnoceno hodnocením variance. Koeficienty nahodilosti a Wilcoxonův test byly pak použity ke srovnání nominálních a párových údajů. Za statisticky významnou se považovala hodnota p < 0,05. Výsledky: Hodnotitelné údaje byly získány u 19 dětí a z nich byly k dispozici také údaje z původního novorozeneckého vyšetření u 15. U 32 % pacientů byla křivka struktury průtoku dobře tvarována, u 46 % byla přerušena, staccato tvaru u 15 %, věžovitá u 3 % a s hrotitou klenbou u 3 %. U 46 % všech měřených průtoků byly nekoordinované struktury, významné zvýšení ve srovnání s novorozeneckým obdobím, v němž bylo pouze 34 % všech průtoků považováno za nekoordinované (p < 0,01). Zatímco se vymočený objem významně zvyšoval s věkem, zůstával maximální průtok více či méně stabilní. Závěr: Na rozdíl od běžné zkušenosti, projevuje se stále u dětí nekoordinovaný průtok moči a také ve větším rozsahu než v novorozeneckém období. Proto se nejpravděpodobněji objeví předpokládaná normalizace průtoku moči po prvním roce života. Práce uvádí výsledky ve 2 tabulkách, 1 diagram a 18 literárních citací (z toho je 9 prací z let ). Autor komentáře vydavatele je J. Wan, urologická klinika univerzity Ann Arbor, Michigan. Urologie 2/2010 (32) 9

11 Konstatuje, že ověřování a kontrola přijatých závěrů je důležitá, ale méně atraktivní část vědecké práce. Uvádí příklady pozorování umožněné progresí experimentální techniky (při měření světla a dalších). Výsledky práce ukazují, že vývoj kontroly močení není přímý a může se vyvíjet déle během několika prvních let života, než se až doposud předpokládalo. Objevují se i další otázky. Uvádí několik údajů. Autoři práce potvrzují určitá omezení práce. Neprováděla se např. měření na oko (sham). Je třeba vyšetření zopakovat a dále zhodnotit v novém cyklu vyšetření. HOEBEKE, P., BOWER, W., COMBS, A. a ost.: Diagnostické hodnocení dětí s denní inkontinencí. /Diagnostic Evaluation of children with daytime incontinence./ J.Urol., 183, 2010, č. 2, s Problematika a zaměření práce: Inkontinence pro moč během dne je u dětí častá. Na rozdíl od populace dospělých, kde se považuje inkontinence vždy za patologickou. Je třeba posuzovat inkontinenci u dětí v kontextu s vývojem pacienta a s časnou urologickou anamnézou. Součást vyšetření dětí s příznaky z dolní části močového traktu a inkontinencí během dne zvlášť by měla být podrobná a strukturovaná anamnéza a záznam o častosti močení, jeho objemu, zvlhčování (diář o močení) a důkladné fyzikální vyšetření. Tato práce je jedním ze standardizovaných dokumentů Mezinárodní společnosti kontinence dětí (Internationa children s continence society) a diskutuje o problematice, jak je třeba diagnostikovat u dětí všech věkových kategorií anatomické, iatrogenní a funkční urodynamické příčiny inkontinence během dne, jak je možno vyloučit dysfunkci neurogenního měchýře nebo infekci močového traktu jako příčinu zvlhčování a jak se provádí další diagnostické vyšetření dětí s poruchami, jako je hyperaktivní měchýř, odklad močení a dysfunkční močení. Popisuje se význam záznamu diagnózy (včetně prenatální a perinatální problémy a rodinná anamnéza), fyzikálního vyšetření, diagnostických diářů měchýře, neinvazivního urodynamického vyšetření a radiologického zobrazení; cílem tohoto dokumentu ale není se zabývat léčením. Materiál a metodika: Tento dokument byl navržen a sestaven písemně mezinárodním panelem autorů s velkou zkušeností při vyšetření dětí s inkontinencí. Výsledky: Z literatury byly získány nejlepší údaje a byly shrnuty ve standardizovaném dokumentu. Závěr: Diskutuje se o vyšetření dětí s příznaky během dne. Neinvazivní postup u těchto dětí nám umožňuje vybrat pacienty, u nichž je třeba použít invazivnějšího vyšetření. CANNON, G.M., jr., ARAHNA, A.A., HRAHAM, D.A. a ost.: Zlepšení stupně vezikoureterálního refluxu při sériovém zobrazovacím vyšetření předpovídá jeho odeznění. /Improvement in vesicouretheral reflux grade on serial imaging predicts resolution./ J.Urol., 183, 2010, č. 2, s Urologie 2/2010 (32) 10

12 Problematika a účel práce: Je-li u dětí diagnostikován vezikoureterální reflux (VUR), projde většina z nich obdobím profylaxe antibiotiky s následným sériovým zobrazovacím vyšetřením. I když zlepšení stupně refluxu časem předpovídá jeho eventuální předpokládané odeznění, není dosud znám význam změny tohoto stupně časem. Autoři zjišťovali, zda předpovídá zlepšení refluxu při sériovém zobrazovacím vyšetření jeho odeznění. Materiál a metodika: Autoři provedli retrospektivně kontrolu velkého souboru dětí (n = 1761; z toho bylo 86 % dívek, s průměrným stářím 2,4 ± 2,5 let), u nichž byl diagnostikován VUR; z nich trvalo u 965 sledování minimálně 2 roky (2-5 let po diagnóze). Zobrazovací vyšetření u nich bylo provedeno každý rok. Autoři zjišťovali počáteční stupeň refluxu při sériovém zobrazovacím vyšetření a pak jeho stupeň až po dobu 5 let. U každého dítěte se zjišťovalo, zda reflux odezněl, případně odezněl, nebo nikdy neodezněl. Skupiny dětí byly dále stratifikovány podle klinických charakteristik. Výsledky: Při multivariátním hodnocení se zjistilo, že nezávislými prediktory odeznění refluxu byly všechny tyto stavy: mužské pohlaví (HR 1,33, p = 0,05), věk < 1 rok při diagnóze (HR 1,35, p = 0,004), nižší stupeň při prvním vyšetření (stupeň I HR 2,2, stupeň II HR 1,96, stupeň III HR 1,33; p < 0,001) a jednostranný reflux (HR 1,39, p = 0,001). Multivariátní hodnocení také prokázalo, že nezávislými prediktory odeznění refluxu při zobrazovacím vyšetření bylo jeho zlepšení za 1 rok po diagnóze (HR 3,14, p < 0,0001) a zlepšení proti předchozímu roku v kterémkoli období během sledování (HR 1,8, p = 0,009). Závěr: V souhlase s předchozími nálezy se zjistilo, že pro předpověď odeznění refluxu mají význam všechny tyto stavy: mužské pohlaví, nižší stupeň refluxu při prvním vyšetření stáří < 1 rok při prvním vyšetření a jednostranný reflux. Hodnocení autorů také prokázalo, že význam pro předpověď odeznění refluxu mělo zlepšení jeho stupně při zobrazení za 1 rok po diagnóze a že nezávislým prediktorem odeznění bylo zlepšení stupně refluxu proti stavu v předchozím roce kdykoliv během sledování. Tato informace může být výhodná při klinické konzultaci a rozhodování o léčení. ORMAECHEA, M., RUIZ, E., DENES, E. a ost.: Nová látka zvětšující objem tkáně (polyakrylát polyalkohol) k léčení vezikouretrálního refluxu: předběžné výsledky u dětí. /New tissue bulking agent polyacrylate polyalcohol for treating vesicoureteral reflux: Preliminary results in children./ J.Urol., 183, 2010, č. 2, s Problematika a účel práce: Vezikouretrální reflux (VUR) odezní často spontánně s počty téměř 100 % u stupně I a II a % u stupně III-IV. Při suburetrální injekci biokompatibilní látky se vytvoří útvar, který mění tvar a anatomii spojení ureteru s měchýřem. Autoři již dříve použili injekci nově vyvinuté, neabsorbovatelné biokompatibilní látky zvětšující objem tkáně jako prevenci refluxu (Ormachea, M. a ost., Arch.Esp.Urol., 61, 2008, s. 263). Urologie 2/2010 (32) 11

13 Autoři publikují předběžné výsledky endoskopického léčení VUR u dětí pomocí kopolymeru polyakrylát polyalkoholu. Materiál a metodika: Autoři provedli prospektivní multicentrický přehled dětských pacientů léčených suburetrální injekcí nové neabsorbovatelné látky. Do studie byli zapojeni pacienti s dobou sledování 1 roku. Výsledky: Injekce kopolymeru polyakrylát polyalkoholu byla aplikována souboru pacientů (n = 83) v době od r do 2006 na pracovišti autorů (2 nemocnice v Buenos Aires, Argentina, nemocnice v Sao Paulo, v Curitibe, Porto Alegre a Rio de Janeiro, Brazílie). Z této skupiny bylo možno sledovat nejméně 1 rok 18 chlapců a 43 dívek (průměrná doba sledování 20 měsíců, rozpětí 16-24); jejich průměrné stáří bylo 58 měsíců (rozpětí 9 měsíců až 18 let). Reflux byl oboustranný u 27 pacientů (44,3 %), jednostranný u 34 (55,7 %). Počet injekcí ošetřených ureterů byl 88. Reflux stupně V byl u 3 uretrů (3,4 %), IV u 12 (13,6 %) III u 41 (46 %) a II u 32 (36,4 %). Průměrný injikovaný objem na jednotku byl 0,76 ± 0,43 ml. Ke komplikacím po injekci patřila dysurie, u 6 pacientů (9,8 %), horečka u 3 (4,9 %) a bolest v bederní oblasti u 4 (6,6 %). Reflux byl eliminován u 78 jednotek ledviny (88,6 %), snížil se na stupeň I u 6 (6,8 %) a přetrvával u 4 (4,5 %). U 1 pacienta se objevila obstrukce ureteru a byla léčena operací. Celková úspěšnost byla 83,6 %. Závěr: Kopolymeru polyakrylát polyalkoholu je možno použít k léčení VUR se srovnatelnou účinností jako u jiných látek, které se běžně používají k léčení VUR s nízkým počtem komplikací. Práce uvádí výsledky ve 2 tabulkách a 24 literárních citací (z toho je 17 prací z let ). Práci hodnotí 2 komentáře vydavatele. Autor 1. je A.J. Kirsch, urologická klinika LF univerzity Atlanta, Georgia. Konstatuje, že výsledky autorů jsou slibné a jsou podobné jako u jiných látek. Kteréhokoli čtenáře mohou tyto výsledky povzbudit, ale může se také divit, že je tento produkt dražší. Tohoto problému se autoři nedotkli a nekomentovali jej. Na rozdíl od většiny publikovaných souborů s jinými použitými látkami dosáhli autoři za rok úspěšnost 84 %. Je pozoruhodné, že u VUR vysokého stupně byla úspěšnost 67 % při průměrně injikovaném objemu 0,8 ml a technika injekce se časem různila. Považuje tento soubor za podobný jejich zkušenosti s Dx A. Uvádí některé svoje výsledky. Domnívá se, že se bude moci v budoucnosti seznámit s větším počtem publikací těchto autorů. Komentář cituje 2 práce z let 2007/2009. Autor 2. komentáře je J.C. Routh, urologická klinika dětské nemocnice Boston, Massachusetts. Považuje úspěšnost 84 % za podivuhodnou. Je ale nutno se na tyto výsledky u relativně malého počtu pacientů dívat jako na předběžné. Vzhledem k uspořádání práce nelze tuto úspěšnost srovnávat s jinými injikovanými látkami. Důležitost fyzikálních vlastností PPC (polyakrylát polyalkohol kopolymer), tj. nedostatečná biodegradabilita je zatím nejasná. Stejně tak není jasné, zda se liší počet obstrukce v 1,6 % od uváděných v jiných souborech (0,3-0,7 %) s jinými látkami významně. Uvádí další poznámku o obstrukci ureteru s příznaky vyžadujícími chirurgickou intervenci u tak malého souboru, což se mu nezdá být běžné. Při dalším použití PPC by měli být Urologie 2/2010 (32) 12

14 pacienti varováni o riziku obstrukce, i když není velké, ale může se zvýšit. Nicméně se mu zdají údaje práce zajímavé a měly by se objevit další pokusy srovnávající PPC a další způsoby léčení VUR. De VOCHT, T.F., CHRZAN, R., DIK, P. a ost.: Dlouhodobé výsledky injekce látky zvyšující objem tkáně pro trvající inkontinenci v případech dysfunkce neurogenního měchýře. /Long-term results of bulking agent injection for persistent incontinence in cases of neurogenic bladder dysfunction./ J.Urol., 183, 2010, č. 2, s Problematika a účel práce: U dětí se spinou bifidou je častá inkontinence moči způsobená nedostatečností svěrače uretry; postihuje 68 % dětí školního věku s tímto stavem. U pacientů s únikem moči při nízkém tlaku je třeba provést operaci hrdla měchýře k zachování suchosti. Autoři hodnotili účinnost injekce do hrdla měchýře jako náhradní léčení pro přetrvávající inkontinenci s nízkým tlakem po neuspokojivých výkonech s kličkou z povázky u pacientů s neurogenní dysfunkcí dolního močového traktu (NLUTD). Materiál a metodika: V době od r do 2005 byly provedeny výkony s kličkou z povázky u souboru pacientů s NLUTD (n = 89). Průměrné stáří pacientů při výkonu s kličkou bylo 8,5 let. Pro neuspokojivé výsledky výkonu byla u 27 pacientů aplikována endoskopicky injekce s látkou zvětšující objem tkáně. Po výkonu s kličkou bylo provedeno u všech pacientů sledovaných ve studii urodynamické vyšetření, které zjistilo přetrvávající únik moči uretrou při nízkém tlaku. Autoři hodnotili retrospektivně použitý endoskopický postup při aplikaci injekce do hrdla měchýře, metodu katetrizace po operaci a počet aplikovaných injekcí. Účinnost injekce do hrdla měchýře hodnotil pacient a urolog. Výsledky: Po průměrné době sledování 8 let (rozpětí 2,5-14) byli kontinentní pouze 2 pacienti (7 %), když dostali jedinou injekci látky zvyšující objem tkáně. Druhá injekce byla aplikována celkem 12 pacientům (44 %) a třetí injekce 8 (30 %), ale po těchto dalších injekcích se nedocílilo kontinence. Z těchto pacientů byla případně provedena u 16 (59 %) operace hrdla měchýře, 2 (7 %) zachovávali suchost a 8 (30 %) akceptovalo obtíže. U 2 pacientů byla provedena plastika ileem a u 1 aplikována injekce BTX-A (Botox) pro sníženou kapacitu měchýře a špatnou způsobilost měchýře. Počet úspěšnosti neovlivnil ani endoskopický postup ani metoda katetrizace po operaci. Závěr: U pacientů s dysfunkcí dolního močového traktu má injekce do hrdla měchýře po neúspěšných výkonech s primární kličkou jen omezený význam. Opakovanou injekcí do hrdla měchýře se nezískají další výhody. Van BATAVIA, J.P., COMBS, A.J., HOROWITZ, M. a ost.: Primární dysfunkce hrdla měchýře u dětí a dospívajících III: výsledky dlouhodobého léčení alfa-blokátorem. /Primary bladder neck dysfunction in children and adolescents III: Results of long-term alfa-blocker therapy./ J.Urol., 183, 2010, č. 2, s Urologie 2/2010 (32) 13

15 Problematika a účel práce: Mnoho lékařů diagnostikuje u dětí rychle dysfunkční močení nebo hyperaktivní měchýř. Primární dysfunkce hrdla měchýře (PBND) se ale diagnostikuje málo často, přestože se uvádí její vysoký výskyt jako příčina příznaků z dolní části močového traktu (LUTS) u mladých dospělých. U dětí a dospívajících, u nichž bylo provedeno urodynamické vyšetření pro trvající LUTS; je možno prokázat PBND asi v 6-15 %. (Combs, A.J. a ost., J.Urol., suppl., 2009, 181, 313, abstrakt 879). U dětí je PBND nikoli neurogenní porucha močení, která se často přehlédne. Diagnóza se stanovuje klasicky videourodynamickým vyšetřením, ale je možno také použít neinvazivních vyšetření průtoku moči s EMG vyšetřením pánevního dna. Autoři publikují svoje dlouhodobé výsledky s použitím léčení alfa-blokátorem u pacientů s PBND. Materiál a metodika: Autoři provedli kontrolu neurologicky normálních dětí (n = 51; 39 chlapců, 12 dívek, s průměrným stářím 11,6 let, rozpětí 3,5-17,8), které splňovaly kritéria pro PBND a byly léčeny nejméně 1 rok alfa-blokátorem. Všichni pacienti měli příznaky s abnormálními ukazateli průtoku a při EMG časové zpoždění 6 sekund při počátečním EMG vyšetření průtoku moči. U všech pacientů byla provedena EMG vyšetření průtoku moči před léčením a při něm. Byly srovnávány průměrné a maximální hodnoty průtoku moči, doby zpoždění (lag times) EMG a reziduální objemy po vymočení. Výsledky: Po průměrné době sledování 46,2 měsíců (rozpětí měs.) se zlepšily průměrné a maximální počty průtoku moči ze 7,0 na 12,4 ml/s. a z 12,4 na 20,3 ml/s., zatímco se průměrná doba zpoždění při EMG snížila z 30,8 na 5,8 vteřin (p vždy < 0,01). Subjektivní zlepšení příznaků uvedlo 85 % pacientů. Léčení alfa-blokátorem přerušilo celkem 15 pacientů (29 %) z různých důvodů, ale nikoli pro vedlejší účinky léčení. Opakovaná off-treatment EMG vyšetření průtoku moči prokázala, že se měřené ukazatele vrátily k hodnotám před léčením (vždy p < 0,05). Z těchto 15 pacientů jich 8 případně pokračovalo (obnovilo léčení alfa-blokátorem a pouze 3 zůstali bez příznaků bez alfa-blokátoru. Závěr: Léčení alfa-blokátorem je stále výhodné pro děti s PBND i po 3 letech po léčení. Jen málo pacientů se může obejít bez léčení alfa-blokátorem, aniž se vrátili ke stavu před léčením; to ukazuje, že je u většiny pacientů tento stav pravděpodobně chronický. Autor komentáře vydavatele je P.F. Austin, dětská urologie LF univerzity St. Louis, Missouri. Konstatuje, že se objevují příznaky z dolního močového traktu u heterogenních skupin pacientů, kteří přicházejí s heterogenními příznaky. Reakce na léčení jsou značně rozdílné. Jsou proto k dispozici různé způsoby léčení dysfunkce dolního močového traktu (uvádí možnosti). Optimální je zjistit a rozdělit pacienty tak, aby u nich byla reakce na léčení co nejlepší. Doporučuje autorům, aby vyhledali a vyšetřili skupinu pacientů s LUTS a PBND. U nich je možno získat poznatky, které podporují důvod k použití alfa-blokátoru. Komentuje také použití EMG vyšetření, které poskytuje další podklady pro způsob léčení. Urologie 2/2010 (32) 14

16 POON, S.A., GJERTSON, C.K., MERCADO, M.A. a ost.: Asymetrie varlete a varikokély dospívajících léčené s vyčkáváním. /Testicular asymetry and adolescent varicoceles managed expactantly./ J.Urol., 183, 2010, č. 2, s Problematika a účel práce: Při vyšetření varikokély dospívajících je možno se často dostat do rozpaků, kdy operovat a kdy pozorovat. U dospělých mohou pomoci ukazatele semene zjistit, u koho by se měla provést varikokélektomie. Ale podle stáří a kulturního prostředí je často nepraktické či neproveditelné požadovat vyšetření semene dospívajících. Kromě toho nebyly ještě zjištěny normální ukazatele semene, zvlášť před vývojem Tannerova stupně V. Při varikokéle dospívajících bývá často i asymetrie varlete. Podle stupně této asymetrie doporučují někteří lékaři operaci. Avšak za předpokladu, že může být asynchronní růst přechodný, obhajují jiní období pozorování. Autoři zkontrolovali svoje výsledky u těch pacientů, kteří byli původně léčeni s vyčkáváním. Materiál a metodika: Autoři provedli retrospektivně kontrolu své databáze varikokély dětí. Hodnotili výsledky pacientů, kteří přišli na vyšetření varikokély a byli kontrolováni sériovými měřeními objemu varlete skrotálním UZ nebo kruhovou orchidometrií, a u nichž byl interval mezi měřeními nejméně 6 měsíců. Pro srovnání skupin podle počáteční a konečné asymetrie bylo použito Fisherova exaktního testu. Výsledky: Autoři zjistili soubor pacientů, kteří byli sledování s vyčkáváním (n = 181, průměrné stáří 13,8 let, rozpětí 12,6-15,8). Sériová měření objemu se prováděla s průměrným intervalem 12 měsíců (rozpětí 8-21 měs.) mezi prvními a posledními návštěvami. Průměrné procento asymetrie souboru se časem nezměnilo. Z pacientů s počáteční asymetrií 20 % byla při kontrole u 35 asymetrie 20 % a z těch se 20% asymetrií na počátku zůstávalo 53 % v témže rozpětí (p = 0,07). Závěr: Asymetrie může být přechodný jev; pacienti s počáteční asymetrií mohou skončit s významnou asymetrií a mnohým s významnou asymetrií se může její růst vyrovnat. Pokud ale mají pacienti nejvyšší retrográdní průtok 38 ml/s či vyšší při vyšetření Dopplerovským ultrazvukem a také asymetrii 20 %, není pravděpodobné, že by se růst spontánně zastavil. Urologie 2/2010 (32) 15

17 Farmakologie STONE, N.N., MARSHALL, D.T., STONE, J.J. a ost.: Zlepšuje neoadjuvantní hormonální léčení funkci močení, je-li aplikováno mužům s velkými prostatami léčeným brachyterapií prostaty? /Does neoadjuvant hormonal therapy improve urinary function when given to men with large prostates ubdergoing prostate brachytherapy?/ J.Urol., 183, 2010, č. 2, s Problematika a účel práce: Brachyterapie prostaty je vynikající způsob léčení mnoha pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty (CaP). Je to účinné konečné léčení pacientů s nízkorizikovým CaP a některých se středně velkým rizikem. V kombinaci se zevní radioterapií je účinná u pacientů s vyšším rizikem. Velká prostata se považuje za relativní kontraindikaci, protože může být implantace technicky obtížnější s vyšším rizikem nevhodného dávkování. Autoři hodnotili vliv neoadjuvantního hormonálního léčení (NHT) na funkci močení u mužů s objemem prostaty (PV) 50 ml léčených brachyterapií. Materiál a metodika: Bylo léčeno celkem 395 mužů (s průměrným stářím 66,5 let, rozpětí 46-85) se žlázou prostaty 50 ml 3měsíčním NHT (n = 204), nebo samotnou implantací (n = 191). Funkce močení se zjišťovala podle I-PSS (International Prostate Symptom Score), dále výskyt retence moči a následná transuretrální resekce prostaty (TURP). Výsledky: Průměrná doba sledování pacientů byla 6 let (rozpětí 2-14 let). Průměrný PV u pacientů s NHT byl 72,9 ml a po 3 měsících se snížil na 54,3 ml (p < 0,001). Průměrný PV pacientů bez HT byl 60,6 ml (p < 0,001). U 16 ze 191 mužů (8,4 %) bez HT se objevila retence moči ve srovnání s 25/204 s HT (p = 0,207). Retence moči trvala v průměru 42 dní (rozpětí 2-243). Nezjistily se významné vztahy retence moči s velikostí prostaty, s dávkou na prostatu nebo uretru nebo s I-PSS před implantací. Z pacientů bez HT se objevila retence u 3/12 (25 %) při hodnotě I-PSS před implantací 15 a u 13/168 (7,7 %) se skóre < 15 (OR 4,0 95% CI 1-16, p = 0,04). Naproti tomu nebyl rozdíl v počtu retence u pacientů s HT s výchozí hodnotou skóre 15 ve srovnání s < 15 (2/25 nebo 8 % proti 11/102 nebo 10,8 %, p = 0,614). TURP byla provedena u 11/191 mužů (5,8 %) bez HT ve srovnání s 12/204 (5,9 % s HT (p = 0,958). Mezi oběma skupinami nebyl rozdíl v biochemickém selhání. Závěry: Neoadjuvantní hormonální léčení je nejvýhodnější u pacientů léčených brachyterapií s velkými prostatami a s hodnotami I-PSS 15. Práce uvádí výsledky ve 3 tabulkách, 2 diagramy a 26 literárních citací (z toho je 20 prací z let ; problematikou brachyterapie se zabývá 24 citovaných prací a hormonálním léčením 2 práce). Práci hodnotí 2 komentáře vydavatele. Autor 1. je M. Pinkawa, radiační onkologie univerzity Cáchy, Německo. Domnívá se, že autoři hodnotili zajímavou problematiku u velkého počtu pacientů a s dlouhou dobou sledování. V klinické praxi se stále užívá NHT ke zmenšení PV, i když předchozí studie prokázaly zničující vliv NHT na četnost retence moči a kvalitu života. Onkologické výsledky nelze změnit, jak to potvrzují běžné výsledky. U malé skupiny pacientů s I-PSS > 15 se zjistila výhoda NHT pouze v počtech retence moči a v relativních, ale nikoli absolutních změnách I-PSS po léčení. Domnívá se, že je nutno nabídnout pacientům i alternativní způsob léčení. Zevní radioterapie má Urologie 2/2010 (32) 16

18 příznivější výsledky vzhledem k toxicitě urogenitálního systému a kvalitě života. Komentář uvádí 3 literární citace. Autor 2. komentáře je S.G. Williams, radiační onkologie, Melbourne, Victoria, Austrálie. Domnívá se, že je třeba brát v úvahu problémy při výběru. Jak je možno očekávat, nesouvisejí dozimetrické indexy s retencí moči. Uvádí příklady dávkování a nedomnívá se, že by dávka způsobila retenci moči. Zabývá se některými problémy ve vztahu k I-PSS. V závěru se domnívá, že princip NHT u velké prostaty před implantací je stále nejasný. Urologie 2/2010 (32) 17

19 Inkontinence, urogynekologie, urodynamika LOUHGLIN, K.R., PRASAD, M.M.: Inkontinence moči po prostatektomii: souběh 3 ukazatelů. /Postprostatectomy urinary incontinence: A confluence of 3 factors./ J.Urol., 183, 2010, č. 3, s Problematika a účel práce: Existují značné rozdíly v udávaném výskytu inkontinence moči po radikální prostatektomii (RP). Jedni autoři uváděli počty 6-69 %, zatímco jiné pak počty 3-74 % (obě práce uvedeny). Je obtížné zjistit podobnou rozdílnost výsledků v jakémkoli dalším odvětví urologické chirurgie. Jak je možno vysvětlit tento velký rozdíl výsledků? Je výhodné považovat četnost inkontinence moči po prostatektomii za souběh 3 ukazatelů, zahrnutých do funkčních definic, výběru pacientů a odchylek chirurgické techniky. Každý z těchto ukazatelů je důležitý pro vznik, zjištění a výskyt inkontinence po operaci. Autoři provedli kontrolu dostupných publikovaných údajů po průzkumu databáze MEDLINE, aby mohli zhodnotit etiologii a prevenci této chirurgické komplikace. Výsledky: Zjistily se velmi značné rozdíly v uváděných počtech inkontinence pro moč po radikální prostatektomii z různých důvodů v souvislosti s definicemi, výběrem pacientů a s technickými ukazateli v průběhu operace. Závěr: Močová inkontinence po operaci ovlivňuje podstatně spokojenost pacienta po radikální prostatektomii. Je nutno věnovat pozornost ukazatelům, jako např. výběru pacientů, rozdílnostem v chirurgické technice a daleko jednotněji získání rozsáhlé shody o definicích a nástrojích k měření inkontinence po operaci, aby se zlepšily chirurgické výsledky. Kromě toho je nutno provést také další výzkum ke zlepšení diagnózy a léčení močové inkontinence po operaci karcinomu prostaty. V rozsáhlých kapitolách se probírají problémy: - anatomie zevního močového svěrače; - výběr pacientů o němž se v literatuře vede rozsáhlá diskuse. Uvádějí se údaje z několika citovaných prací, které dávají do vztahu močovou inkontinenci s různými ukazateli (stáří, váha pacienta, velikost prostaty); - technické ukazatele (ztráty krve během operace, kontraktura hrdla měchýře po operaci ta může mít různé příčiny, které se uvádějí (striktury anastomozy, nadměrné zjizvení) to může oslabit funkci svěrače. Uvádí se řada podrobností z citovaných prací; - laparoskopická radikální prostatektomie a s asistencí robota. Urologie 2/2010 (32) 18

20 Laparoskopie ABOUASSALY, R., ALIBHAI, S.M.H., TOMLINSON, G: a ost.: Důsledky laparoskopické operace při částečné nefrektomii pro karcinom ledviny, o nichž se neuvažovalo. /Unintended consequences of laparoscopic surgery on partial nephrectomy for kidney cancer./ J.Urol., 183, 2010, č. 2, s Problematika a účel práce: V posledních 30 letech se v Severní Americe objevoval stále častěji karcinom z ledvinných buněk (RCC). I když se to týkalo včasného stadia a metastazujícího onemocnění, bylo největší zvýšení u lokalizovaného RCC. K největšímu zvýšení výskytu RCC došlo v pozdějších letech života. Ukázalo se, že se snížil počet útvarů ledviny objevených při samotné pitvě, pravděpodobně proto, že se zvýšila jejich detekce před smrtí. Podle posledních poznatků může být při částečné nefrektomii (PN) lepší přežívání ve srovnání s radikální nefrektomií RN, ale PN může být nedostatečně využívána. Autoři zjišťovali, zda zavedení laparoskopické RN (LRN) přispělo časem k malému využití PN. Materiál a metodika: Pomocí registru rakoviny v Ontariu (registr nádorů v populaci) zjistili autoři všechny pacienty léčené chirurgicky pro RCC v době od r do r v Ontariu, v Kanadě. Byl použit model logistické regrese ke zjištění relativních počtů pacientů s otevřenou a laparoskopickou (RN, LRN) a vztahu PN k věku a pohlaví pacienta a k roku operace. Uzpůsobeným segmentovaným regresním modelem se zkoumal časový trend PN. Výsledky: Ze souboru 7830 chirurgicky léčených pacientů (s průměrným stářím 60 ± 13 let) byla u 7042 (89,9 %) provedena RN ve srovnání se 788 (10,1 %) s PN. Segmentovaná regrese prokázala během doby jasnou změnu ve využívání PN (p = 0,001) a tak se odds PN zvýšilo o 18 % ročně před lednem 2003 (OR 1,18, 95% CI 1,14-1,23) a následně se pak snížilo o 12 % ročně (OR 0,88, 95% CI 0,75-1,02). V použitém regresním modelu se zjistila nezávislá souvislost PN s věkem a rokem operace, ale nikoli s pohlavím. Závěr: Stále se málo využívá PN při léčení RCC, zvláště u stárnoucích pacientů. Zavedení LRN se shodovalo se zmenšeným využíváním PN pro RCC. I když se o tom uvažovalo /hypoteticky) již dříve, jde, pokud je autorům známo, o první studii, která ukazuje, že zavedení laparoskopie do operace ledviny ovlivnilo negativně využívání PN. Práce uvádí 1 tabulku, 2 diagramy, 1 dodatek a 30 literárních citací (z toho je 23 prací z let ; problematikou LRN se zabývají 3 citované práce a PN 4 práce). Autorem komentáře vydavatele je S.A. Boorjian, Filadelfie, Pennsylvanie. Konstatuje, že v souhlase s dřívějšími údaji se snížilo využívání PN, tak jak se začalo více využívat LRN. Tento trend se objevil i přesto, že se časem zvětšilo procento pacientů s nádory < 4 cm. Autoři si jsou vědomi omezení studie. Údaje o velikosti nádoru byly k dispozici pouze u 62 % pacientů. Nebyly k dispozici ani další ukazatele, které ovlivňují rozhodnutí o chirurgickém postupu, Urologie 2/2010 (32) 19

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu:

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu: Aktivní sledování Obsah tohoto základního přehledu: Co znamená aktivní sledování? U koho je aktivní sledování možné? Jaké jsou výhody a nevýhody aktivního sledování? Co se stane, jestliže z testů vyplyne,

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Urologické oddělení Thomayerova nemocnice Topografie bazálních ganglií Topografie bazálních ganglií Patofyziologie

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

ONEMOCNĚNÍ PROSTATY. Markéta Vojtová

ONEMOCNĚNÍ PROSTATY. Markéta Vojtová ONEMOCNĚNÍ PROSTATY Markéta Vojtová http://media.novinky.cz/613/206133 original1 e72hg.jpg Akutní prostatitida 1 Etiologie Nejčastěji ascendentně Případně lymfogenně ze zánětu v okolí (rektum) Hematogenně

Více

BJU International Volume 87, Number 5, March 2001 European Urology Update Series 2001:2

BJU International Volume 87, Number 5, March 2001 European Urology Update Series 2001:2 BJU International Volume 87, Number 5, March 2001 European Urology Update Series 2001:2 State of the art ve stagingu karcinomu prostaty B.A. Wilkinson and F.C. Hamdy 1. Procento karcinomů prostaty viditelných

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

Roboticky asistované urologické onkologické operace

Roboticky asistované urologické onkologické operace Roboticky asistované urologické onkologické operace Seminář 10 let roboticky asistované chirurgie v ČR Výbor pro zdravotnictví PS PČR 1. 12. 2015 Jan Doležel, MOÚ, Brno & Centrum robotické chirurgie Vysočina,

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Seznam pojmů karcinom prostaty

Seznam pojmů karcinom prostaty Patient Informace Information pro pacienty Čeština English Seznam pojmů karcinom prostaty Adrenolytické léky Skupina léčiv, které snižují nebo zcela blokují produkci hormonu adrenalinu. Aktivní sledování

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

PROSTATA A JEJÍ ZBYTNĚNÍ VGR-2012.01.006

PROSTATA A JEJÍ ZBYTNĚNÍ VGR-2012.01.006 PROSTATA konec potíží s prostatou VGR-2012.01.006 Máte problémy při močení? konec potíží s prostatou Musíte během noci častěji vstávat a jít na záchod? Přidávají se další problémy i během dne - častější

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 Vážení kolegové, po dohodě s ambulantními urology na sjezdu v Novém Městě na Moravě a se souhlasem Katedry urologie

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

V Pardubicích dne 31. října 2011

V Pardubicích dne 31. října 2011 V Pardubicích dne 31. října 2011 Vážení kolegové, Český rozhlas Radiožurnál vysílal dne 26.10.2011 v 10 hodin dopoledne rozhovor s doc. MUDr. Vladimírem Študentem, Ph.D., přednostou Urologické kliniky

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Máte potíže s prostatou?

Máte potíže s prostatou? Máte potíže s prostatou? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Operační výkony na prostatě mohou v některých případech ovlivnit Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci.

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

TRITON Praha / Kroměříž

TRITON Praha / Kroměříž TRITON Praha / Kroměříž Benigní hyperplazie prostaty RADY PACIENTŮM Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena bez písemného

Více

semenné váčky prostata konečník

semenné váčky prostata konečník Informace pro pacienty Čeština 32 LUTS (Lower urinary tract symptoms) = symptomy (příznaky) dolních cest močových a diagnostika BPH (= BPE = BHP) 3 Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Symptomy

Více

Robotická radikální prostatektomie O. Kőhler Urologické oddělení ÚVN Praha. Úvod.

Robotická radikální prostatektomie O. Kőhler Urologické oddělení ÚVN Praha. Úvod. Robotická radikální prostatektomie O. Kőhler Urologické oddělení ÚVN Praha Úvod. Robotická radikální prostatektomie (RP) je nejmodernější inovací minimálně invazivní chirurgické léčby lokálně ohraničeného

Více

Co by praktický léka m l v d t o radikální prostatektomii

Co by praktický léka m l v d t o radikální prostatektomii Co by praktický léka m l v d t o radikální prostatektomii Dalibor Pacík UK FN Brno LF MU 1 Radikální prostatektomie (RAPE) Zlatý standard trvalé Th alternativy s kurativním zám rem Karcinom prostaty (KP)

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Jana Zapletalová, Kateřina Langová

Jana Zapletalová, Kateřina Langová Jana Zapletalová, Kateřina Langová 2008 1 Ověření účinnosti a snášenlivosti přípravku Eregma Max Power tablety Do klinické prospektivní dotazníkové studie Eregma Max Power tablety bylo zařazeno celkem

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

VENOGENNÍ EREKTILNÍ DYSFUNKCE

VENOGENNÍ EREKTILNÍ DYSFUNKCE VENOGENNÍ EREKTILNÍ DYSFUNKCE Chocholatý M 1, Hanek P 2, Pádr R 3, Jarolím L 1, Čechová M 1 1 Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Přednosta: Prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc. 2 Urologické oddělení,

Více

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ I. 1. Uroonkologie obecná 2. Uroonkologie speciální I/1. Uroonkologie obecná Epidemiologie urogenitálních nádorů (I/B, II/C) Nádorový skríning obecně

Více

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Metodika Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Cíl studie Cíl projektu: - Zjistit důležitá data prevalence makroprolaktinomů v ČR a SR - Popsat jednotlivé používané léčebné

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty

Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Tato příručka je určena mužům, kterým byla v nedávné době diagnostikována rakovina prostaty (nebo také karcinom prostaty).

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Radioterapie lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty. MUDr. Běla Malinová, Radioterapeu7cko- onkologické odd.

Radioterapie lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty. MUDr. Běla Malinová, Radioterapeu7cko- onkologické odd. Radioterapie lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty MUDr. Běla Malinová, Radioterapeu7cko- onkologické odd. FN v Motole Úvod Karcinom prostaty je radiokurabilní onemocnění. Efekt je závislý

Více

ÚLOHA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VE SCREENINGU A ADRESNÉM ZVANÍ

ÚLOHA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VE SCREENINGU A ADRESNÉM ZVANÍ ÚLOHA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VE SCREENINGU A ADRESNÉM ZVANÍ Bohumil Seifert Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 5. prosince 2013 2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu Screening a primární péče

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 08.05. DO 14.05.2010 1 www.pressonline.cz STR. 1/2 Na Slovensku proplácejí robotické operace v Čechách Slovenské pojišťovny zcela hradí slovenským pacientům

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Obsah Cíle, kritéria a harmonogram projektu...

B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Obsah Cíle, kritéria a harmonogram projektu... Obsah B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP,

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více

Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty

Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Obsah Komu je tato příručka určena Co je prostata? Co znamená rakovina prostaty? Diagnostika rakoviny prostaty Co výsledky

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty

Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty Informace pro pacienty Čeština 32 Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Ve většině případů je nádorové onemocnění prostaty asymptomatické, což

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH prostaty OBSAH Co je prostata?................................... 2 Co jsou nádory?.................................. 3 Co je zbytnění prostaty benigní hyperplazie prostaty?.............................

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

BENIGNÍ HYPERPLÁZIE PROSTATY

BENIGNÍ HYPERPLÁZIE PROSTATY BENIGNÍ HYPERPLÁZIE PROSTATY MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Úvod a epidemiologie Benigní hyperplazie prostaty

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Nejčastější dotazy týkající se rakoviny prostaty

Nejčastější dotazy týkající se rakoviny prostaty Informace pro pacienty Čeština Nejčastější dotazy týkající se rakoviny prostaty Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. V nabídce naleznete více informací o článcích v sekcích EAU Informace

Více

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Michaela Slavíková Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace FNHK Velké kolorektální výkony Pravostranná

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3 Obsah C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP, č. j. 20854/2013/OZS 1 Cíle a výstupy

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Dotazníky na (stresovou) inkontinenci. MUDr. R. Sobotka, FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK

Dotazníky na (stresovou) inkontinenci. MUDr. R. Sobotka, FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK Dotazníky na (stresovou) inkontinenci MUDr. R. Sobotka, FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK http://www.ics.org Definice inkontinence podle Mezinárodní společnosti pro kontinenci (International Continence

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Parametrická struktura databáze CAPROS

Parametrická struktura databáze CAPROS Parametrická struktura databáze CAPROS Screening... 2 Screeningové vyšetření... 2 Anamnéza... 2 PSA... 2 Testosteron - nepovinné... 2 Fyzikální vyšetření (per rectum)... 2 IPSS... 2 IIEF... 3 Závěr vyšetření...

Více

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha HIV/AIDS v ČR Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty u dětí Nespecifické střevní záněty u dětí Autor: Filipová V., Školitel: Mihál V., Prof. MUDr. CSc. Nespecifické střevní záněty (NSZ, anglicky IBD Inflammatory Bowel Disease) jsou onemocnění, která postihují především

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny MUDr. Petr Nencka, FEBU Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Guidelines EAU pro léčbu močové inkontinence

Guidelines EAU pro léčbu močové inkontinence EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY Guidelines EAU pro léčbu močové J. THÜROFF (VEDOUCÍ), P. ABRAMS, K.E. ANDERSSON, W. ARTIBANI, E. CHARTIER-KASTLER, C. HAMPEL, PH. VAN KERREBROECK OBSAH 1. ÚVOD... 98 2.

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 7. 2013 23 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více