Urologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 32 ČÍSLO 2. Urologie 2/2010 (32) 0 ISSN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Urologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 32 ČÍSLO 2. Urologie 2/2010 (32) 0 ISSN 1801-8246"

Transkript

1 2010 Urologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 32 ČÍSLO 2 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Urologie 2/2010 (32) 0 ISSN

2 Referátový výběr z urologie 2010 SVAZEK 32 ČÍSLO 2 ISSN Registrační číslo MK ČR 1418 Odborný redaktor: Doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc. Do čísla 2/2010 (32) přispěli Medicinae universae doctores: Urologie 2/2010 (32) 1

3 Obsah Seznam excerpovaných časopisů... 2 Andrologie... 3 Dětská urologie... 7 Farmakologie Inkontinence, urogynekologie, urodynamika Laparoskopie Operační metody Styčné obory Traumatologie Urolitiáza Uroonkologie Seznam excerpovaných časopisů British Journal of Urology Brit.J.Urol.Int. Journal of Urology J.Urol. Urologie 2/2010 (32) 2

4 Andrologie FERRIS, J.A., PITTS, M.K., RICHTERS, J. a ost.: Všeobecné národní rozšíření bolesti v urogenitálním traktu a příznaků podobných prostatitidě u Australanů při hodnocení indexem příznaků chronické prostatitidy Národního institutu zdraví. /National prevalence of urogenital pain and prostatitis-like symptoms in Australian men using the National Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index./ Brit.J.Int., 105, 2010, č. 3, s Pro chronickou prostatitidu (CP) je typická bolest v oblasti pánve, aniž by bylo možno prokázat infekci. Bolest se může objevit současně s příznaky ze strany močení nebo bez nich nebo s problémy při ejakulaci. Účelem práce je sumarizovat poznatky o obecném rozšíření příznaků podobných prostatitidě u vzorku populace australských mužů při hodnocení indexem příznaků chronické prostatitidy Národního ústavu zdraví (NIH-CPSI). Osoby a metodika: Soubor Australanů (n = 1346; s průměrným stářím 44,4 ± 15,2 let, rozpětí 16-64) se podílel na této práci, která je částí národní australské reprezentační studie: Australská dlouhodobá studie o zdraví a souvislostech. Všichni tito muži vyplnili rozsáhlý dotazník, jehož součástí byly údaje s NIH-CPSI. Použitý index zjišťuje 6 typů bolesti urogenitálního traktu, např. stávající problémy při močení a vlivy na kvalitu života. Za osoby postižené příznaky podobné prostatitidě se považovali muži, kteří uvedli bolest v perineu nebo při ejakulaci nebo diskomfort a jejich skóre bolesti NIH-CPSI bylo 4. Výsledky: Ze souboru 1373 mužů z populace uvedlo 105 (7,6 %) některou z forem bolesti v urogenitálním traktu. Průměrné skóre NIH-CPSI u mužů, kteří uvedli více než 1 typ bolesti, bylo 6,2 (rozpětí 5,6-6,8). Asi 20 % mužů (284) se považovalo za postižené problémy při močení. Průměrné skóre příznaků při močení bylo u všech mužů 0,9 (0,9-1,0). Průměrné celkové skóre NIH- CPSI bylo u mužů uvádějících bolest 13,3 (12,0-14,7) a u všech mužů (tj. celého souboru) bylo 2,6 (2,3-2,8). Odhadované obecné rozšíření příznaků podobných prostatitidě bylo přibl. 2 %. Závěr: Při hodnocení NIH-CPSI je odhadované obecné rozšíření bolesti urogenitálního traktu u Australanů 8 %; podle odhadu se u 3 % mužů objeví bolest na více než jednom místě. Odhadované obecné rozšíření příznaků podobných prostatitidě je u Australanů 2 %. Téměř třetina těch, u nichž se objeví bolest v urogenitálním traktu nebo příznaky podobné prostatitidě, by byla velmi nerada, kdyby to mělo trvat až do konce života. LEE, D.J., CHEETHAM, P., BADANI, K.K.: Postup při rehabilitaci penisu po radikální prostatektomii s asistencí robota: hodnocení snášenlivosti léčení inhibitorem fosfodiesterázy typu 5 a vliv na včasnou potenci. /Penile rehabilitation protokol after robot-assisted radical prostatectomy: assessment of compliance with phosphodiesterase type 4 inhibitor therapy and effect on early potency./ Brit.J.Urol.Int., 105, 2010, č. 3, s Urologie 2/2010 (32) 3

5 Problematika práce: Účinným způsobem léčení lokalizovaného karcinomu prostaty (CaP) je radikální prostatektomie (RP); může ale značně ovlivnit kvalitu života pacientů. Soubor odborníků pro směrnice AUA zjistil, že se erektilní dysfunkce (ED) po operaci měnila od 9 do 86 %. Účelem práce je zhodnotit ukazatele mužů léčených inhibitorem fosfodiesterázy typu 5 (PDE5I) po prostatektomii se šetřením nervů s asistencí robota (RAP) a publikovat krátkodobé výsledky, protože PDE5I může ovlivnit erektilní funkci (EF) po RAP a ochota pacienta podrobit se tomuto postupu může případně ovlivnit výsledek léčení. Pacienti a metodika: Autoři sledovali prospektivně soubor mužů (n = 77, s průměrným stářím 58 let), u nichž byla provedena RAP se šetřením nervů a byli zařazeni do postupu k rehabilitaci penisu po operaci. Dostávali buď sildenafilcitrát nebo tadelafil 3x týdně. Minimální doba jejich sledování byla 8 týdnů. Za potenci se považoval stav s erekcí dostačující pro penetraci a úplnou soulož. Léčení se považovalo za snášené, když jej muži akceptovali 2 měsíce. Výsledky: Průměrné stáří souboru bylo 57,8 let a průměrná doba sledování 8 měsíců (rozpětí 2-16,4 měsíce). Léčení přerušilo celkem 32 % mužů za < 2 měsíce po RAP a byli považováni za ty, kteří jej nesnášejí a dalších 39 % přerušilo léčení za 6 měsíců, když primárním důvodem byla vysoká nákladnost léčení (65 %). Nezávislými prediktory obnovy potence byly dlouhodobě snášené léčení a ED před operací po přihlédnutí k věku a šetření nervů. Závěry: Vysoká nákladnost medikamentózního léčení je značnou překážkou dodržování léčení. Neschopnost snášet léčení PDE5I byla na pracovišti terciární sféry mnohem vyšší než se uvádí v pokuse v klinických podmínkách. Při delší době sledování je třeba dále zjistit ukazatele, které zlepší celkovou obnovu sexuální funkce po RAP. AZADZOI, K.M., GOLABEK, T., RADISAVLJEVIC, Z.M. a ost.: Oxidativní stres a neurodegenerace při ischemii penisu. /Oxidative stress and neurodegeneration in penile ischemia./ Brit.J.Urol.Int., 105, 2010, č. 3, s Problematika práce: Při neuropatii erektilní tkáně je degenerace nervu častá a nesmírně ovlivňuje místní regulaci erektilní funkce penisu. Uváděla se ztráta nervových vláken u erektilní dysfunkce (ED) ve vztahu k diabetu, stárnutí a poranění pánve. Účelem práce je hledat markery oxidativního stresu a vyšetřit integritu struktury nervu u chronické ischemie penisu v modelu u králíků s arteriogenní erektilní dysfunkcí (ED), protože stále není znám význam ischemie při neuropatii penisu a oxidativní mechanizmus neurodegenerace při ED. Materiál a metodika: Byl vyvinut model ED vlivem aterosklerózy pomocí částečné balonkové deendotelizace ilických tepen. Po 10 týdnech se srovnával krevní průtok v corpora cavernosa a erektilní funkce u skupiny s arteriogenní ED s kontrolami podobného stáří. V erektilních tkáních se hodnotily markery oxidativního stresu a hustota nervového vlákna enzymatickou imunoesejí a imunohistochemickým barvením. Kvantitativní reakcí s řetězcem polymerázy se zjišťovaly geny oxidativního stresu. Transmisní elektronovou mikroskopií se vyšetřovala ultrastruktura tkáně. Urologie 2/2010 (32) 4

6 Výsledky: Ve skupině s ED byla patrna významná ischemie erektilní tkáně, ED, zvýšené hodnoty oxidačních produktů a značná imunoreaktivita nitrotyrosinu. V ischemické erektilní tkáni se zjistila regulace směrem vzhůru genů citlivých na oxidativní stres, v nichž byl zakódován ukazatel 1 alfa (HIF-1 alfa), který je možno navodit hypoxií, dismutáza superoxidu (SOD), reduktáza aldozy (AR) a nervový růstový faktor (NGF). Tyto změny souvisely s kolapsem axonálních a Schwannových buněk, neurodegenerací, poškozením struktury mitochondrií, zvětšením sklípků, ztrátou endotelu a sporadickou vakuolizací. Závěry: Zdá se, že neuropatie je následek cévního inzultu u arteriogenní ED. Poškození nervů u ischemie penisu zahrnuje nervově-cévní fenomén zprostředkovaný volnými oxidačními radikály. Poškození struktury mitochondrií a vyšší výskyt genu HIF-1 alfa mohou být první signály oxidačního stresu a neurodegenerace u ED. Regulace směrem vzhůru SOD, AR a NGF mohou být koordinovanou obrannou reakcí na oxidační radikály, kterým, jak se zdá, nejsou schopny zabránit v poškození nervů při ischemii penisu. Tato studie zavádí koncepci oxidační neurodegenerace v patofyziologii arteriogenní ED. Způsoby léčení k ochraně nervů penisu před náporem volných radikálů může zvýšit účinnost chirurgických a farmakologických intervencí u arteriogenní ED. ERICKSON, B.A., GRANIERI, M.A., MEEKS, J.J. a ost.: Prospektivní hodnocení erektilní dysfunkce po plastice přední uretry: důsledky a obnova funkce. /Prospekctive analysis of erectile dysfunktion after anterior urethroplasty: Incidence and recovery of function./ J.Urol., 183, 2010, č. 2, s Problematika a zaměření práce: Stále se zvětšuje počet poznatků, které podporují častější použití plastiky uretry u striktury uretry. Opakované endoskopické léčení je ve většině případů neúčinné, a tak se stává cenově výhodná konečná úprava s rekonstrukcí uretry oblíbenějším způsobem léčení tohoto opakujícího se problému. Jednou z komplikací plastiky uretry, která dělá značné starosti, je erektilní dysfunkce (ED) po operaci. Erektilní funkce (EF) se často obnoví, ale pravděpodobnost, že dojde k obnově a její rozsah je třeba plně ověřit. Materiál a metodika: V době od října 2006 do května 2008 byli pro tuto prospektivní studii získáni muži po plastice přední uretry, aby se zhodnotil vliv plastiky uretry na EF. Před operací a pak při všech dalších návštěvách po operaci vyplnili pacienti formulář IIEF (International Index of Erectile Function mezinárodní ukazatel EF) a byla srovnávána EF před operací a po ní. Výsledky: Ve studii byl hodnocen soubor pacientů (n = 52), u nichž byla provedena plastika přední uretry. Lokalizace úpravy byly bulbární (n = 35) a penilní (n = 37). Z pacientů, u nichž byla provedena plastika bulbární uretry, byla u 20 provedena excize a primární anastomoza, a u 15 úprava zvětšenou anastomozou. Všechny penilní úpravy byly ventrální vrchní (onlay) úprava (n = 11) nebo úprava vnitřní (inlay) ve 2 stadiích (n = 5). Zjistila se ED po operaci u 20 mužů (38 %), z toho došlo u 18 k úplné obnově při průměrné době po operaci 190 dní (rozpětí ). U pacientů s normální EF před operací bylo pravděpodobnější, že plastika bulbární uretry bude Urologie 2/2010 (32) 5

7 příčinou ED (76 % proti 38 %, p = 0,05). Při úpravách primární anastomozy s excizí bulbární uretry byly poněkud vyšší počty ED než u úprav se zvětšenou anastomozou (50 % proti 26 %, p = 0,16). Závěry: Přibližně u 40 % pacientů byla důsledkem plastiky přední uretry ED, i když se u většiny zjistila obnova za 6 měsíců. Zdá se, že plastika bulbární uretry postihuje EF rozsáhleji než plastika penilní uretry, což by se mohlo vysvětlit tím, že je bulbární uretra daleko blíže nervům, které se podílejí na erekci. SMIT, M., WISSENBURG, O.G., ROMIJN, J.C. a ost.: Větší fragmentace DNA spermatu u pacientů se zrušenou vasektomií nemá význam pro prognózu počtu těhotenství. /Increased sperm DNA fragmentation in patients with vasectomy reversal has no prognostic value for pregnancy rate./ J.Urol., 183, 2010, č. 2, s Problematika a účel práce: V Holandsku se u mužů provádí vasektomie často jako výkon antikoncepce. V současnosti má 21 % Holanďanů v anamnéze vasektomii. Až 6 % toho lituje a hledá profesionální pomoc k obnově plodnosti. Ke zrušení vasektomie se považují za standardní techniky mikrochirurgická vasovasostomie (VV) a vasoepididimostomie (VE). (Vasectomy reversal., Fertil.Steril., 2008, 90, S78). Autoři hodnotili fragmentaci DNA spermatu u pacientů se zrušenou vasektomií a její význam pro prognózu, aby se zjistily počty spontánního těhotenství a při technice asistované reprodukce. Materiál a metodika: Autoři hodnotili prospektivně fragmentaci DNA u souboru 70 pacientů se zrušenou vasektomií ve vzorcích semene po operaci pomocí eseje struktury chromatinu spermatu. Při průměrné době sledování 4,3 ± 0,5 let byly zaznamenávány počty těhotenství. Výsledky: U pacientů se zrušenou vasektomií byla fragmentace DNA významně vyšší se srovnání se stavem u kontrol s ověřenou plodností (30,2 ± 20,1 % proti 15,3 ± 5,4 %, p < 0,001). Zjistily se významné negativní korelace mezi ukazatelem fragmentace DNA a celkovým počtem spermií, progresivní pohyblivostí, celkovým počtem progresivních spermií, normální morfologií a vitalitou spermií (- 0,325 < r < - 0,805). Interval obstrukce nekoreluje s fragmentací DNA. Četnost spontánního těhotenství byla 46 %. Při srovnání skupiny s normálním těhotenstvím se skupinou bez těhotenství se zjistil významně vyšší záznam (log) celkové progresivní pohyblivosti spermií (p = 0,021) a trend ke stáří ženy (p = 0,064). Nezjistil se vztah mezi fragmentací DNA a počtem těhotenství. Závěr: Při srovnání s plodnými kontrolami je možno zjistit ve vzorcích semene mužů po zrušení vasektomie vyšší fragmentaci DNA, ale tato fragmentace nesouvisí u těchto pacientů s počty spontánního těhotenství nebo při technice asistované reprodukce. Urologie 2/2010 (32) 6

8 Dětská urologie von GONTARD, A., HERON, J., JOINSON, C.: Ukazatele ve vztahu k málo častému a velmi častému močení u dětí s denní inkontinencí moči. /Factors associated with low and high voiding frequency in children with diurnal urinary incontinence./ Brit.J.Urol.Int., 105, 2010, s Problematika práce: U dětí ve věku > 5 let je pro denní zvlhčování nebo denní inkontinenci moči (UI) typický jakýkoliv nechtěný odchod moči během dne na sociálně nevhodném místě. Denní UI se objevuje asi u 10 % dětí ve věku < 7 let, u 2-9 % 7-10letých a u 2-6 % 10-15letých. U denní UI jsou různá průvodní onemocnění, např. UTI, VUR, obstipace, znečišťování se, abnormální způsoby pití a problémy s chováním. Většina případů se ale považuje za funkční typ UI. Účelem práce je zkoumat ve studii dětí z populace vztah mezi častým močením a denním zvlhčováním nebo denní UI u dětí ve věku 6,5 let, aby se ověřila hypotéza, že u dětí s častým nebo málo častým močením existují vyšší sociální a psychologická rizika. Osoby a metodika: Z téměř 14 % dětí v dlouhodobé studii o rodičích a dětech v Avonu byl sledován soubor dětí. Jejich rodiče vyplnili poštou odeslaný dotazník s dotazem na denní UI, častost močení a přidružené somatické příznaky a ve vztahu k chování dětí. Výsledky: Denní UI se zjistila celkem u 10,4 % dětí. U dětí s denní UI bylo významně více příznaků gastrointestinálních, z oblasti močení a psychologické než u kontrol. U dětí s denní UI se u 35,7 % zjistilo < 5 epizod močení/den, u 61,5 % 5-9 epozod močení/den a u 2,8 % 10 epizod/den. Velmi časté močení bylo častější u chlapců, dětí s častou denní UI a při kombinaci denní a noční UI a také u dětí s nočním pomočováním, nucením k močení, hyperaktivitou a problémy v chování. Dětem s málo častým močením bylo nutno připomínat, aby použily častěji WC. Nezjistila se souvislost frekvence močení s inkontinencí pro stolici, s obstipací, bolestmi žaludku, s vybíravostí v jídle a s UTI. Závěr: Časté močení je důležitý příznak u dětí s denní UI. U dětí s velmi častým močením mohou být také značné problémy somatické a v chování. WITTAM, B.M., TOMASCH, J.R., MAKARI, J. a ost.: Febrilní infekce močového traktu po ureteroneocystostomii: současné vyšetření na jednom pracovišti. /Febrile urinary tract infection after ureteroneocystostomy: A contemporary assessment at a single institution./ J.Urol., 183, 2010, č. 2, s Problematika a účel práce: Optimální způsob léčení vesikoureterálního refluxu (VUR) se stále vyvíjí. Řadě dětí se doporučovalo medikamentózní léčení s profylaxí ATB a klinické pokusy zkoumaly možnost dohledu bez ATB u některých populací dětí (Keren, R. a ost., Pediatrics suppl., 5, 2008, S240 a 1 další citace). Febrilní infekce močového traktu (futi) představuje u pacientů s VUR významnou nemocnost, zvlášť po otevřeném chirurgickém nebo endoskopickém léčení. Uváděný výskyt futi po ureteroneocystomii se pohybuje v rozmezí od 10 do 24 %. Urologie 2/2010 (32) 7

9 Autoři zkoumali výskyt futi po ureteroneocystostomii v současných souborech na jednom pracovišti. Materiál a metodika: Autoři provedli retrospektivní kontrolu záznamů u souboru po sobě jdoucích pacientů (n = 395), u nichž byla provedena ureteroneocystostomie pro primární VUR na pracovišti autorů (klinika dětské urologie nemocnice v Nashville, Tennessee) v době od r do Autoři přitom ověřovali údaje demografické, týkající se diagnózy a operace včetně futi po operaci. Ke zhodnocení prediktorů futi po ureteroneocystostomii použili autoři Coxova modelu proporcionálních rizik. Výsledky: Ureteroneocystostomie byla provedena u 395 pacientů (673 uretrů) s průměrným stářím 58 měsíců (rozpětí měsíců). Nejčastější stupeň refluxu byl III (41 %). Výskyt futi po operaci byl 4,6 % při průměrné době sledování 15 měsíců (1-63 měs.). Dysfunkční eliminační syndrom (DES) po operaci byl významný prediktor futi (HR 3,8, 95 % CI 1,2-12, p = 0,02) a zjistil se u 58 z 340 dětí, které se naučily používat WC (celkem 15 %). Pro predikci futi po operaci neměly význam údaje o stáří při diagnóze, počáteční prezentaci, stáří při operaci, indikaci k operaci, stupni VUR, lateralitě a chirurgické technice a DES před operací. Závěr: Výskyt futi po ureteroneocystostomii může být nižší, než se dříve předpokládalo. DES po operaci je významný prediktor febrilní infekce močového traktu po operaci. Práce uvádí výsledky ve 4 tabulkách a 14 literárních citací (z toho je 11 prací z let ; problematikou futi se zabývá 1 citovaná práce). Práci hodnotí 3 komentáře vydavatele. Autory 1. jsou A.J. Kirsch a J.M. Eimore, urologická klinika LF univerzity, Atlanta, Georgia. Domnívají se, že některé slabiny v metodologii a uspořádání práce jí neumožňují splnit všechny vytčené úkoly. Uvádí k tomu některé poznámky a údaje z literatury. Za nevýhodu považují, že byla provedena retrospektivní kontrola záznamů a že za 2 roky po výkonu bylo zkontrolováno a vyšetřeno pouze 20 % pacientů. Údaje této práce by se měly jen opatrně srovnávat přímo s jinými studiemi, které mají jiné populace pacientů a jiné zaměření. Uvádějí k tomu několik poznámek z vlastní zkušenosti. Snahy urologů ve výzkumu by se měly zaměřit na zjištění a stratifikaci z rizikových ukazatelů UTI, z nichž jedním je VUR. Autor 2. komentáře je W.T. Snodgrass, dětská urologie univerzity Dallas, Texas. Domnívá se, že nevýhodou této práce a některých v ní citovaných je to, že se spoléhají pouze na přehled urologických záznamů při zjišťování UTI po léčení. Rodiče často nechají vyšetřit děti s febriliemi u lékařů primární péče, aniž by o tom urologa informovali, jak byli instruováni. Proto se tato pozorování musí hodnotit s určitou skepsí. Domnívá se, že je možno zlepšit validitu našich pozorování sběrem prospektivních údajů a snahou omezit některé potenciálně zavádějící proměnné při retrospektivních přehledech. Autor 3. komentáře je C.A. Peters, dětská urologie univerzity Charlottesville, Virginia. Urologie 2/2010 (32) 8

10 Po několika poznámkách k frekvenci UTI v této i jiných pracech v ní citovaných vidí také jasná omezení této práce v její metodologii a hlavně retrospektivní povaze. Budoucí studie by se měly zaměřit na obsáhlejší hodnocení charakteristik pacientů, aby se umožnila stratifikace podle těchto ukazatelů. Domnívá se, že se budou i nadále získávat vysoce variabilní výsledky, protože se vyšetřují velmi rozdílné populace. Přesnější hodnocení na základě těchto heterogenních údajů se mu zdá být téměř nemožné. OLSEN, L.H., GROTHE, I., RAWASHDEH, Y.F.: Způsoby průtoku moči v prvním roce života. /Urinary flow pattern in first year of life./ J.Urol., 183, 2010, č. 2, s Problematika a účel práce: Když se začal měřit průtok moči UZ průtokovými sondami, bylo možno zhodnotit struktury křivky průtoku moči u chlapců v dětském věku předtím, než se naučí používat WC. Autoři zjišťovali normální vývoj průtoku moči a funkce dolní části močového traktu u zdravých dětí mužského pohlaví. Materiál a metodika: Ultrazvukové průtokové sondy vyrobené na objednávku napojené na průtokoměr byly upevněny na penis 20 dětí, které byly vyšetřeny v období bezprostředně po porodu. Průměrné stáří dětí bylo 10,7 měsíců (rozpětí 9,2-19,8 měsíců). Údaje o průtoky byly shromážděny na osobním počítači a zjišťovaly se křivky průtoku se zaměřením na jejich konfiguraci, maximální průtok a objem vymočené moči. Výsledky byly statisticky zhodnoceny a byly srovnávány s výsledky z novorozeneckého období. Srovnání ukazatelů průtoku moči bylo hodnoceno hodnocením variance. Koeficienty nahodilosti a Wilcoxonův test byly pak použity ke srovnání nominálních a párových údajů. Za statisticky významnou se považovala hodnota p < 0,05. Výsledky: Hodnotitelné údaje byly získány u 19 dětí a z nich byly k dispozici také údaje z původního novorozeneckého vyšetření u 15. U 32 % pacientů byla křivka struktury průtoku dobře tvarována, u 46 % byla přerušena, staccato tvaru u 15 %, věžovitá u 3 % a s hrotitou klenbou u 3 %. U 46 % všech měřených průtoků byly nekoordinované struktury, významné zvýšení ve srovnání s novorozeneckým obdobím, v němž bylo pouze 34 % všech průtoků považováno za nekoordinované (p < 0,01). Zatímco se vymočený objem významně zvyšoval s věkem, zůstával maximální průtok více či méně stabilní. Závěr: Na rozdíl od běžné zkušenosti, projevuje se stále u dětí nekoordinovaný průtok moči a také ve větším rozsahu než v novorozeneckém období. Proto se nejpravděpodobněji objeví předpokládaná normalizace průtoku moči po prvním roce života. Práce uvádí výsledky ve 2 tabulkách, 1 diagram a 18 literárních citací (z toho je 9 prací z let ). Autor komentáře vydavatele je J. Wan, urologická klinika univerzity Ann Arbor, Michigan. Urologie 2/2010 (32) 9

11 Konstatuje, že ověřování a kontrola přijatých závěrů je důležitá, ale méně atraktivní část vědecké práce. Uvádí příklady pozorování umožněné progresí experimentální techniky (při měření světla a dalších). Výsledky práce ukazují, že vývoj kontroly močení není přímý a může se vyvíjet déle během několika prvních let života, než se až doposud předpokládalo. Objevují se i další otázky. Uvádí několik údajů. Autoři práce potvrzují určitá omezení práce. Neprováděla se např. měření na oko (sham). Je třeba vyšetření zopakovat a dále zhodnotit v novém cyklu vyšetření. HOEBEKE, P., BOWER, W., COMBS, A. a ost.: Diagnostické hodnocení dětí s denní inkontinencí. /Diagnostic Evaluation of children with daytime incontinence./ J.Urol., 183, 2010, č. 2, s Problematika a zaměření práce: Inkontinence pro moč během dne je u dětí častá. Na rozdíl od populace dospělých, kde se považuje inkontinence vždy za patologickou. Je třeba posuzovat inkontinenci u dětí v kontextu s vývojem pacienta a s časnou urologickou anamnézou. Součást vyšetření dětí s příznaky z dolní části močového traktu a inkontinencí během dne zvlášť by měla být podrobná a strukturovaná anamnéza a záznam o častosti močení, jeho objemu, zvlhčování (diář o močení) a důkladné fyzikální vyšetření. Tato práce je jedním ze standardizovaných dokumentů Mezinárodní společnosti kontinence dětí (Internationa children s continence society) a diskutuje o problematice, jak je třeba diagnostikovat u dětí všech věkových kategorií anatomické, iatrogenní a funkční urodynamické příčiny inkontinence během dne, jak je možno vyloučit dysfunkci neurogenního měchýře nebo infekci močového traktu jako příčinu zvlhčování a jak se provádí další diagnostické vyšetření dětí s poruchami, jako je hyperaktivní měchýř, odklad močení a dysfunkční močení. Popisuje se význam záznamu diagnózy (včetně prenatální a perinatální problémy a rodinná anamnéza), fyzikálního vyšetření, diagnostických diářů měchýře, neinvazivního urodynamického vyšetření a radiologického zobrazení; cílem tohoto dokumentu ale není se zabývat léčením. Materiál a metodika: Tento dokument byl navržen a sestaven písemně mezinárodním panelem autorů s velkou zkušeností při vyšetření dětí s inkontinencí. Výsledky: Z literatury byly získány nejlepší údaje a byly shrnuty ve standardizovaném dokumentu. Závěr: Diskutuje se o vyšetření dětí s příznaky během dne. Neinvazivní postup u těchto dětí nám umožňuje vybrat pacienty, u nichž je třeba použít invazivnějšího vyšetření. CANNON, G.M., jr., ARAHNA, A.A., HRAHAM, D.A. a ost.: Zlepšení stupně vezikoureterálního refluxu při sériovém zobrazovacím vyšetření předpovídá jeho odeznění. /Improvement in vesicouretheral reflux grade on serial imaging predicts resolution./ J.Urol., 183, 2010, č. 2, s Urologie 2/2010 (32) 10

12 Problematika a účel práce: Je-li u dětí diagnostikován vezikoureterální reflux (VUR), projde většina z nich obdobím profylaxe antibiotiky s následným sériovým zobrazovacím vyšetřením. I když zlepšení stupně refluxu časem předpovídá jeho eventuální předpokládané odeznění, není dosud znám význam změny tohoto stupně časem. Autoři zjišťovali, zda předpovídá zlepšení refluxu při sériovém zobrazovacím vyšetření jeho odeznění. Materiál a metodika: Autoři provedli retrospektivně kontrolu velkého souboru dětí (n = 1761; z toho bylo 86 % dívek, s průměrným stářím 2,4 ± 2,5 let), u nichž byl diagnostikován VUR; z nich trvalo u 965 sledování minimálně 2 roky (2-5 let po diagnóze). Zobrazovací vyšetření u nich bylo provedeno každý rok. Autoři zjišťovali počáteční stupeň refluxu při sériovém zobrazovacím vyšetření a pak jeho stupeň až po dobu 5 let. U každého dítěte se zjišťovalo, zda reflux odezněl, případně odezněl, nebo nikdy neodezněl. Skupiny dětí byly dále stratifikovány podle klinických charakteristik. Výsledky: Při multivariátním hodnocení se zjistilo, že nezávislými prediktory odeznění refluxu byly všechny tyto stavy: mužské pohlaví (HR 1,33, p = 0,05), věk < 1 rok při diagnóze (HR 1,35, p = 0,004), nižší stupeň při prvním vyšetření (stupeň I HR 2,2, stupeň II HR 1,96, stupeň III HR 1,33; p < 0,001) a jednostranný reflux (HR 1,39, p = 0,001). Multivariátní hodnocení také prokázalo, že nezávislými prediktory odeznění refluxu při zobrazovacím vyšetření bylo jeho zlepšení za 1 rok po diagnóze (HR 3,14, p < 0,0001) a zlepšení proti předchozímu roku v kterémkoli období během sledování (HR 1,8, p = 0,009). Závěr: V souhlase s předchozími nálezy se zjistilo, že pro předpověď odeznění refluxu mají význam všechny tyto stavy: mužské pohlaví, nižší stupeň refluxu při prvním vyšetření stáří < 1 rok při prvním vyšetření a jednostranný reflux. Hodnocení autorů také prokázalo, že význam pro předpověď odeznění refluxu mělo zlepšení jeho stupně při zobrazení za 1 rok po diagnóze a že nezávislým prediktorem odeznění bylo zlepšení stupně refluxu proti stavu v předchozím roce kdykoliv během sledování. Tato informace může být výhodná při klinické konzultaci a rozhodování o léčení. ORMAECHEA, M., RUIZ, E., DENES, E. a ost.: Nová látka zvětšující objem tkáně (polyakrylát polyalkohol) k léčení vezikouretrálního refluxu: předběžné výsledky u dětí. /New tissue bulking agent polyacrylate polyalcohol for treating vesicoureteral reflux: Preliminary results in children./ J.Urol., 183, 2010, č. 2, s Problematika a účel práce: Vezikouretrální reflux (VUR) odezní často spontánně s počty téměř 100 % u stupně I a II a % u stupně III-IV. Při suburetrální injekci biokompatibilní látky se vytvoří útvar, který mění tvar a anatomii spojení ureteru s měchýřem. Autoři již dříve použili injekci nově vyvinuté, neabsorbovatelné biokompatibilní látky zvětšující objem tkáně jako prevenci refluxu (Ormachea, M. a ost., Arch.Esp.Urol., 61, 2008, s. 263). Urologie 2/2010 (32) 11

13 Autoři publikují předběžné výsledky endoskopického léčení VUR u dětí pomocí kopolymeru polyakrylát polyalkoholu. Materiál a metodika: Autoři provedli prospektivní multicentrický přehled dětských pacientů léčených suburetrální injekcí nové neabsorbovatelné látky. Do studie byli zapojeni pacienti s dobou sledování 1 roku. Výsledky: Injekce kopolymeru polyakrylát polyalkoholu byla aplikována souboru pacientů (n = 83) v době od r do 2006 na pracovišti autorů (2 nemocnice v Buenos Aires, Argentina, nemocnice v Sao Paulo, v Curitibe, Porto Alegre a Rio de Janeiro, Brazílie). Z této skupiny bylo možno sledovat nejméně 1 rok 18 chlapců a 43 dívek (průměrná doba sledování 20 měsíců, rozpětí 16-24); jejich průměrné stáří bylo 58 měsíců (rozpětí 9 měsíců až 18 let). Reflux byl oboustranný u 27 pacientů (44,3 %), jednostranný u 34 (55,7 %). Počet injekcí ošetřených ureterů byl 88. Reflux stupně V byl u 3 uretrů (3,4 %), IV u 12 (13,6 %) III u 41 (46 %) a II u 32 (36,4 %). Průměrný injikovaný objem na jednotku byl 0,76 ± 0,43 ml. Ke komplikacím po injekci patřila dysurie, u 6 pacientů (9,8 %), horečka u 3 (4,9 %) a bolest v bederní oblasti u 4 (6,6 %). Reflux byl eliminován u 78 jednotek ledviny (88,6 %), snížil se na stupeň I u 6 (6,8 %) a přetrvával u 4 (4,5 %). U 1 pacienta se objevila obstrukce ureteru a byla léčena operací. Celková úspěšnost byla 83,6 %. Závěr: Kopolymeru polyakrylát polyalkoholu je možno použít k léčení VUR se srovnatelnou účinností jako u jiných látek, které se běžně používají k léčení VUR s nízkým počtem komplikací. Práce uvádí výsledky ve 2 tabulkách a 24 literárních citací (z toho je 17 prací z let ). Práci hodnotí 2 komentáře vydavatele. Autor 1. je A.J. Kirsch, urologická klinika LF univerzity Atlanta, Georgia. Konstatuje, že výsledky autorů jsou slibné a jsou podobné jako u jiných látek. Kteréhokoli čtenáře mohou tyto výsledky povzbudit, ale může se také divit, že je tento produkt dražší. Tohoto problému se autoři nedotkli a nekomentovali jej. Na rozdíl od většiny publikovaných souborů s jinými použitými látkami dosáhli autoři za rok úspěšnost 84 %. Je pozoruhodné, že u VUR vysokého stupně byla úspěšnost 67 % při průměrně injikovaném objemu 0,8 ml a technika injekce se časem různila. Považuje tento soubor za podobný jejich zkušenosti s Dx A. Uvádí některé svoje výsledky. Domnívá se, že se bude moci v budoucnosti seznámit s větším počtem publikací těchto autorů. Komentář cituje 2 práce z let 2007/2009. Autor 2. komentáře je J.C. Routh, urologická klinika dětské nemocnice Boston, Massachusetts. Považuje úspěšnost 84 % za podivuhodnou. Je ale nutno se na tyto výsledky u relativně malého počtu pacientů dívat jako na předběžné. Vzhledem k uspořádání práce nelze tuto úspěšnost srovnávat s jinými injikovanými látkami. Důležitost fyzikálních vlastností PPC (polyakrylát polyalkohol kopolymer), tj. nedostatečná biodegradabilita je zatím nejasná. Stejně tak není jasné, zda se liší počet obstrukce v 1,6 % od uváděných v jiných souborech (0,3-0,7 %) s jinými látkami významně. Uvádí další poznámku o obstrukci ureteru s příznaky vyžadujícími chirurgickou intervenci u tak malého souboru, což se mu nezdá být běžné. Při dalším použití PPC by měli být Urologie 2/2010 (32) 12

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 2010 Radiodiagnostika Referátový výběr 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 ISSN 1214-5068

Více

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 3. Radiodiagnostika 3/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 3. Radiodiagnostika 3/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 2010 Radiodiagnostika Referátový výběr 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 3 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 3/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 3 ISSN 1214-5068

Více

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 4. Radiodiagnostika 4/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 4. Radiodiagnostika 4/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068 2009 Radiodiagnostika Referátový výběr 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 4 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 4/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 4 ISSN 1214-5068

Více

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068 2009 Radiodiagnostika Referátový výběr 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 2 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 2/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 2 ISSN 1214-5068

Více

urologického sympozia

urologického sympozia 14. ročník Moravského Suppl. A 2012 ISBN 978-80-87327-86-9 urologického sympozia Pořadatel: Urologická klinika FN OL a LF UP Olomouc, Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové ve spolupráci s LF UP

Více

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 3. Radiodiagnostika 3/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 3. Radiodiagnostika 3/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068 2009 Radiodiagnostika Referátový výběr 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 3 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 3/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 3 ISSN 1214-5068

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

Praktická urologie. v kazuistikách. Michaela Matoušková a kol. Edice Asclepius

Praktická urologie. v kazuistikách. Michaela Matoušková a kol. Edice Asclepius Praktická urologie v kazuistikách Michaela Matoušková a kol. Edice Asclepius Praktická urologie v kazuistikách Michaela Matoušková a kol. Obsah 1 Urologická onkologie 1.1 Úvod do urologické onkologie (M.

Více

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře)

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře) Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty (informace pro praktické lékaře) Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC 1964 2014 Komu bylo mnoho dáno, od toho bude mnoho požadováno: a komu bylo více svěřeno, od toho bude více žádáno. Evangelium

Více

Moravského urologického sympozia

Moravského urologického sympozia Suppl. A 2015 17. ročník ISBN 978-80-7471-095-7 Moravského urologického sympozia Pořadatel: Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a občanské sdružení Muž 21. století, o.s. 5. 6. 3. 2015 Karlova

Více

SMĚRNICE PRO DIAGNOSTIKU NEZHOUBNÉHO ZVĚTŠENÍ PROSTATY VE ŠVÉDSKU

SMĚRNICE PRO DIAGNOSTIKU NEZHOUBNÉHO ZVĚTŠENÍ PROSTATY VE ŠVÉDSKU SMĚRNICE PRO DIAGNOSTIKU NEZHOUBNÉHO ZVĚTŠENÍ PROSTATY VE ŠVÉDSKU Na švédských internetových stránkách Socialstyrelsen / Medicinsk Faktadatabas MARS (1) lze najít kvalitně zpracované klinické směrnice

Více

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4. Revmatologie 4/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4. Revmatologie 4/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 2010 Revmatologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Revmatologie 4/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 Referátový výběr z revmatologie 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4 ISSN 1214-5076 Registrační

Více

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

Konference. dětských urologů, nefrologů a pediatrů. Kurdějov, 29. až 31. května 2014

Konference. dětských urologů, nefrologů a pediatrů. Kurdějov, 29. až 31. května 2014 Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů Kurdějov, 9. až 3. května 04 ODBORNÝ PROGRAM Pátek 30. května 04 9.00 0.0 MEGAURETERY I. Ultrazvukové, scintigrafické a klinické nálezy u operovaných megaureterů

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Události ve VFN...3 Benigní hyperplázie prostaty...10 Paralelní zkušenosti...19

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Události ve VFN...3 Benigní hyperplázie prostaty...10 Paralelní zkušenosti...19 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Události ve VFN...3 Podpis smlouvy...4 Slavnostní předání přístrojů...6 Rakovina prostaty...8 Benigní hyperplázie prostaty...10 Záněty močového měchýře...13 Edukace

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Informovanost primární péče o nádoru varlat u mužů v aktivním věku. Iveta Junghansová

Informovanost primární péče o nádoru varlat u mužů v aktivním věku. Iveta Junghansová Informovanost primární péče o nádoru varlat u mužů v aktivním věku Iveta Junghansová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tématem mé práce je Informovanost primární péče o nádoru varlat u mužů v aktivním

Více

Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu

Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu EDIČNÍ RADA: Karel Kočí, MUDr., CSc. Vladimír Kubíček, MUDr., CSc. Tonko Mardešić, doc., MUDr. CSc. Marta Šnajderová, doc., MUDr. CSc. Ondřej Trojan, MUDr. Petr Weiss, prof., PhDr. Ph.D. Newsbulletin České

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Dysport Bulletin. Be you

Dysport Bulletin. Be you číslo 2 Duben 2013 Dysport Bulletin Be you Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut, Medical director, Ipsen Pharma o.s. Redakční rada (Editorial board): prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., Neurologická

Více

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. Rešerše z odborné literatury a klinických postupů s vymezením a zdůvodněním hlavních diagnostických skupin potenciálně využitelných pro PET/CT v České republice. Odborná spolupráce a garance: prof. MUDr.

Více

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku Monika Pomklová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou nádorového onemocnění varlat a samovyšetřování

Více

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

Kurz Onko-urologie I.

Kurz Onko-urologie I. Sborník přednášek Kurz Onko-urologie I. Karcinom ledviny a močového měchýře od A do Z 5. dubna 2012 Kampus Masarykovy univerzity Brno Sborník Kurz Onko-urologie I. Karcinom ledviny a močového měchýře od

Více

Benigní prostatická hyperplazie Mikční dysfunkce Erektilní dysfunkce Guidelines BPH Americké urologické asociace

Benigní prostatická hyperplazie Mikční dysfunkce Erektilní dysfunkce Guidelines BPH Americké urologické asociace 4 2013 11. ročník Benigní prostatická hyperplazie Mikční dysfunkce Erektilní dysfunkce Guidelines BPH Americké urologické asociace NOVÁ INDIKACE Nemá váš pacient s ED 2 problémy 1 řešení Cialis 5 mg denně

Více