CZ Redukční stanice RS 502

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502"

Transkript

1 CZ Redukční stanice RS 50 --

2 Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí být navržen tak, aby byl schpen regulvat maximální průtk při daných prvzních pdmínkách. Přitm je nutné kntrlvat, jestli nejmenší regulvaný průtk je ještě regulvatelný. Z důvdu mžné minusvé tlerance 0% hdnty Kv00 prti Kvs a pžadavku na mžnst regulace v blasti maximálníh průtku (snižvání i zvyšvání průtku) výrbce dpručuje vlit hdntu Kvs regulačníh ventilu větší než maximální prvzní hdntu Kv: Kvs =.. Kv Přitm je třeba vzít v úvahu, jak dalece již ve výpčtu uvažvaná hdnta Qmax bsahuje bezpečnstní přídavek, který by mhl mít za následek předimenzvání výknu armatury. expnvaných sučástí a může vést ke vzniku nepříjemných vibrací a hluku. U regulačních ventilů může vznikat v případě, že (p - p ) 0.6 ( p - p ) S Diferenční tlak na armatuře by měl tedy být stanven tak, aby nedšl k nežáducímu pklesu tlaku a tím ke kavitaci, neb aby vznikla směs kapaliny a páry (mkrá pára) cž musí být vzat v úvahu při výpčtu Kv. Pkud nebezpečí kavitace přece hrzí, je nutné pužít vícestupňvu redukci tlaku. Průtčné charakteristiky ventilů Kv/Kv Vztahy pr výpčet Kv Kapalina Plyn Kv = Přehřátá pára Sytá pára Tlakvá ztráta p >p/ p <p/ Q 00 Q.T 54 n n p.p Q v 00 m p Qm v.x 00 p Nadkritické prudění par a plynů Tlakvá ztráta p > = p / p = < p / p.qn 54.p.T n Qm 00 Qm 00 v p v.x p L R lineární charakteristika Kv/Kv 00 = (H/H 00) - rvnprcentní charakteristika (4-prcentní) (4. H/H00) Kv/Kv = e 00 L R H/H 00 Při tlakvém pměru větším než kritickém (p /p < 0.54) dsahuje rychlst prudění v nejužším průřezu rychlsti zvuku. Tent jev může být příčinu zvýšené hlučnsti. Pak je vhdné pužít škrtící systém s nízku hlučnstí (vícestupňvá redukce tlaku). Kavitace Regulační pměr Regulační pměr je pměr největšíh průtkvéh sučinitele ku nejmenšímu průtkvému sučiniteli. Prakticky je t pak pměr (za jinak stejných pdmínek) největšíh ku nejmenšímu regulvatelnému průtku. Nejmenší neb také minimální regulvatelný průtk je vždy větší než 0. Kavitace je jev, kdy v kapalině rázvě vznikají a zanikají parní bubliny - zpravidla v místě nejužšíh průřezu prudění vlivem místníh pklesu tlaku. Tent stav výrazně snižuje živtnst Veličiny a jedntky Označení Kv Kv 00 Kvs Q Q n Q m Jedntka m /hd m /hd m /hd m /hd Nm /hd kg/hd Název veličiny Průtkvý sučinitel za jedntkvých pdmínek průtku Průtkvý sučinitel při jmenvitém zdvihu Jmenvitý průtkvý sučinitel armatury Objemvý průtk za prvzníh stavu ( T, p) Objemvý průtk za nrmálníh stavu ( 0C, 0.0 MPa) Hmtnstní průtk za prvzníh stavu ( T,p) p Mpa Abslutní tlak před regulačním ventilem p MPa Abslutní tlak za regulačním ventilem p S MPa Abslutní tlak syté páry při dané tepltě ( ) p MPa Tlakvý spád na regulačním ventilu ( p = p - p) kg/m Hustta pracvníh média za prvzníh stavu ( T,p ) n kg/nm Hustta plynu za nrmálníh stavu ( 0C, 0.0 MPa) v m /kg Měrný bjem páry při tepltě T a tlaku p v m /kg Měrný bjem páry při tepltě T a tlaku p/ T K Abslutní teplta před ventilem ( T = 7 +t) x Pměrný hmtnstní bsah syté páry v mkré páře T --

3 Diagram pr určení sučinitele Kvs ventilu v závislsti na pžadvaném průtku Q vdy a tlakvém spádu p na ventilu 0 n [ m /hd ] 60 Q Kvs n n 40x0 5x0 6x0 n n 0x0 6,x0 n n 4,0x0,5 0,8 0,6 0,4, ,00 0,0 0,,0,6 Diagram služí k určení Kvs ventilu v závislsti na pžadvaném průtku vdy při daném tlakvém spádu. Lze jej pužít též k zjištění tlakvé ztráty známéh ventilu v závislsti na průtku. Diagram platí přesně pr vdu husttě 000 kg/m. n n - Pr hdntu Q = q. 0 je nutn pčítat s hdntu Kvs = k. 0. Např. hdntě Kv =,5 = 5. 0 dpvídá při tlakvém spádu - 40 kpa průtk 6. 0 =,6 m /hd vdy. p [kpa] [MPa] Pužítí vícestupňvé redukce tlaku U ventilů určených pr prvz při nadkritickém tlakvém spádu (p / p <0,54 u škrcení par a plynů), neb při tlakvém spádu větším než dpručený prvzní tlakvý spád, je Jednstupňvá redukce tlaku systém škrcení ve dvu stupních pr zabránění vzniku kavitace a zajištění dluhdbé živtnsti vnitřních dílů armatury a pr snížení hlučnsti. Dvustupňvá redukce tlaku Pužítí cln V případě nadkritickéh prudění výrbce dpručuje zařazení jedné neb více cln na výstupu ventilu z důvdu usměrnění prudění média a snížení hlučnsti. Knkrétní prvedení ventilu (pčet cln) je vlen pdle tlakvých pměrů a je vhdné je knzultvat s výrbcem. Vstřik vdy d výstupníh ptrubí Výstupní část ventilu je uzpůsbena pr připjení vstřikvací hlavy VH (viz. katalg 0-0.) neb vstřikvací hlavy parní VHP (viz. katalg 0-0.). VH a VHP jsu knstruvány pr vytváření jemných kapiček vdy nezávisle na vstřikvaném mnžství s hledem na jejich c nejrychlejší a nejrvnměrnější rzprášení a dpaření. Výhdu tht řešení je mžnst pužití nízktlakéh zdrje, rzvdu a regulace vstřikvané vdy a ddělení vlastníh škrticíh systému d jejích účinků. Mnžství vstřikvané vdy je řízen samstatným regulačním ventilem. --

4 RS 50 Redukční stanice Vstup DN 50 až 50 Výstup DN 00 až 500 PN 6 až 60 Ppis Redukční stanice RS 50 jsu jednsedlvé regulační ventily stavebnicvé knstrukce, které jsu uzpůsbeny pr vstřik vdy d rzšířenéh výstupníh hrdla. Tlakvě dlehčený, vícestupňvý škrticí systém je řešen pr eliminaci vyských tlakvých spádů na ventilu, s vysku dlnstí prti ptřebení vlivem prudění a účinkům expandující páry a s nízku hlučnstí. Chladicí vda je vstřikvána d výstupní páry speciální trysku (VH neb VHP) s prměnným průtkem až za hlavním škrticím systémem. Ventily mhu být ddávány v přivařvacím prvedení, alternativně v prvedení přírubvém, s těsnicími plchami dle pžadavků a ptřeb zákazníka. Jsu vládány přímými táhlvými servphny, připjení je uzpůsben pr pužití tuzemských i zahraničních phnů výrbců ZPA Nvá Paka, ZPA Pečky, Regada Prešv, Auma, Schiebel a Fxbr. Pracvní média Armatury jsu určeny především pr regulaci tlaku a teplty vdní páry bez mechanických mečistt. Výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt. Případné nečistty mají vliv na kvalitu a splehlivst regulace a mhu způsbit snížení živtnsti armatury.pužití ventilů pr statní pracvní látky je nutné zvažvat pdle pužitých materiálů přicházejících d styku s médiem a je vhdné h vždy knzultvat s výrbcem. Pužití Ventily jsu určeny pr sučasnu redukci tlaku a teplty vdní páry. Jsu tedy určeny především pr průmyslvé aplikace, jak například výrba nízktlaké páry v teplárenství, parní kruhy elektráren neb technlgické prcesy. Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky jsu určeny dle EN 56- viz. strana tht katalgu. Mntážní plhy Ventily musí být mntvány d ptrubí vždy ve směru šipek prudění média, vyznačených na tělese. Mhu být umístěny ve vdrvném, svislém i šikmém ptrubí v libvlné plze, vyjma případu, kdy je phn pd ventilem. Dpručené diferenční tlaky Vzhledem k tlakvému dlehčení kuželky a k silám pužívaných phnů není pužití ventilu pr vyské tlakvé spády mezen z hlediska sil způsbených tlakem média, ale puze živtnstí pužitéh škrticíh systému. U ventilů je dpručen maximální prvzní tlakvý spád d 5.0 MPa na jeden stupeň redukce při pužití děrvané kuželky a děrvanéh sedlvéh kše. Knkrétní případy je však vhdné knzultvat s výrbcem pdle tlakvých pměrů a statních parametrů zařízení. Technické parametry Knstrukční řada Prvedení Rzsah světlstí Jmenvitý tlak Materiál tělesa Materiál přivařvacích nástavců Materiál sedla : DN Materiál kuželky : DN Rzsah pracvních teplt Připjvací příruby Těsnicí plchy přírub Přivařvací knce Regulační systém Průtčná charakteristika Netěsnst Ucpávka RS 50 Regulační ventil jednsedlvý, přímý, s tlakvě dlehčenu kuželku, s rzšířeným výstupem a s clnu na výstupu a se vstřikem vdy d výstupníh ptrubí Vstup DN 50 až 50; výstup DN 00 až 500 Vstup PN 6 až 60; výstup PN 6 až 00 Uhlíkvá cel.069 (GP 40 GH) Legvaná cel.757 (G7CrM5-5).045 (P 65 GH).75 (CrM4-5) (.4006) (.4078) -0 až 400 C -0 až 550 C Pr PN 6 až 00 dle ČSN EN 09- (/00), pr PN 60 dle DIN 548 (4/969) Typ B dle ČSN EN 09- (/00) - hrubá těsnící lišta Typ F dle ČSN EN 09- (/00) - těsnící lišta s výkružkem Typ B dle ČSN EN 09- (/00) - hladká těsnící lišta Dle ČSN 075 (/99) Jedn neb dvustupňvá redukce tlaku Děrvaná kuželka - sedl (sedlvý kš), clna Lineární, rvnprcentní Dle ČSN EN 49 (5/00) Třída III, prvedení se zvýšenu těsnstí Třída V Grafit -4-

5 Rzsah hdnt průtkvých sučinitelů Kvs DN Pčet st. redukce Pčet st. redukce 50/XXX /XXX 80/XXX 00/XXX Hdnty Kvs [m /hd] - charakteristika lineární Hdnty Kvs [m /hd] - charakteristika rvnprcentní Jmenvité hdnty průtkvých sučinitelů Kvs jsu vleny jak násbky 0 základní řady vyvlených čísel R0 (.0;.5;.6;.0;.5;.; 4.0; 5.0; 6.; 8.0; 0.0). Jsu určvány /XXX /XXX každu armaturu individuálně pdle pžadavků zákazníka v rzsahu limitvaném údaji v tabulce. Parametry výstupníh hrdla (DN, PN) je mžn přizpůsbit pžadavkům zákazníka. Rzměry a hmtnsti ventilů RS 50 v přivařvacím prvedení *) DN V V V V 4 V 5 L H m [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 50/ / / / / / / *) V tabulce jsu uvedeny puze dpručené kmbinace vstupní a výstupní DN Pzn.: Uvedené hmtnsti jsu rientační. Chybějící údaje upřesní výrbce. Připjvací rzměry přivařvacích knců PN 6 PN 5 PN 40 PN 6 PN 00 PN 60 PN 6-60 DN t t t t t t D [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Redukční stanice RS 50 v přivařvacím prvedení -5-

6 Rzměry a hmtnsti ventilů RS 50 v přírubvém prvedení *) DN V V V V 4 V 5 L H m *) V tabulce jsu uvedeny puze dpručené [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] kmbinace vstupní a výstupní DN 50/ Pzn.: Uvedené hmtnsti jsu rientační. 65/ Chybějící údaje upřesní výrbce. 80/ / / / / Připjvací rzměry přírub PN 6 PN 5 PN 40 PN 6 DN D D a d n D D a d n D D a d n D D a d n [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] PN 00 PN 60 PN 6-60 DN D D a d n D D a d n D f [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 4) 5) 6) 7) pr PN mm pr PN 6... mm pr PN mm pr PN mm pr PN mm pr PN mm pr PN mm pr PN mm pr PN mm pr PN mm pr PN mm -6-

7 Redukční stanice RS 50 v přírubvém prvedení -7-

8 Schéma sestavení úplnéh typvéh čísla ventilů RS 50 XX XXX XXX XXXX XX - (XX/XX) / XXX - (XX/XX). Ventil Redukční stanice RS. Označení typu Ventil přímý s rzšířeným výstupem a vstřikem vdy d výstupníh ptrubí 50. Typ vládání Elektrický phn E Pneumatický phn P Elektrický phn Zepadyn Elektrický phn Mdact MTR ENC EPD Elektrický phn Mdact MTN Cntrl Elektrický phn Mdact MTN EYA EYB El. phn Mdact MOP 5 00 EYE El. phn Mdact MOP Cntrl 5 00 EYF El. phn Mdact MOP 5 0 EYG El. phn Mdact MOP Cntrl 5 0 EYH Elektrický phn Auma SA 07. EAA Elektrický phn Auma SA Ex 07. EAB Elektrický phn Auma SAR 07. EAC Elektrický phn Auma SAR Ex 07. EAD Elektrický phn Schiebel AB5 EZE Elektrický phn Schiebel exab5 EZF Elektrický phn Schiebel rab5 EZG Elektrický phn Schiebel exrab5 EZH Pneumatický phn Fxbr PB 50 PFB Pneumatický phn Fxbr PB 700 PFC Pneumatický phn Fxbr PO 50 PFD 4. Připjení Příruba s hrubu těsnící lištu Příruba s výkružkem Příruba s hladku těsnící lištu Přivařvací prvedení 4 5. Materiálvé prv. tělesa Uhlíkvá cel.069 (-0 až 400 C) (v závrkách jsu uvedeny Legvaná cel.757 (-0 až 550 C) 7 rzsahy pracvních teplt) Jiný materiál dle dhdy 9 6. Druh ucpávky Grafit 5 7. Pčet stupňů redukce Jednstupňvá Dvustupňvá 8. Průtčná charakteristika Lineární - Třída netěsnsti III. Lineární - Třída netěsnsti V. Rvnprcentní - Třída netěsnsti III. Rvnprcentní - Třída netěsnsti V. 9. Pčet cln Max. 0. Jmenvitý tlak PN PN vstup / výstup. Pracvní teplta C Dle druhu média. Jmenvitá světlst DN DN - dle prvedení L D R Q X (XX / XX) XXX (XX / XX) Příklad bjednávky: Redukční stanice se vstřikem, DN 80/50, PN 60/00, s elektrickým phnem Mdact MTN Cntrl, materiál tělesa litá uhlíkvá cel, přivařvací prvedení, ucpávka Grafit, dvustupňvá redukce tlaku, jedna clna na výstupu, charakteristika lineární se značí: RS 50 EYA 45 L (60/00)/400-(80/50). Pznámka PN a DN výstupníh hrdla, pčet stupňů redukce, pčet cln, eventuelně i jiný typ vládání je vlen p dhdě s výrbcem. V bjednávce je dále nutné uvést parametry vstřikvací vdy, případně typ vstřikvací hlavy (VH) pdle katalgvéh listu 0-0. neb vstřikvací hlavy parní (VHP) pdle katalgvéh listu

9 ENC Elektrický phn Zepadyn 670 (Zepadyn 54 60) ZPA Nvá Paka Technické parametry Typ Označení v typvém čísle ventilu Napájecí napětí Frekvence Příkn Řízení Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí Přípustná vlhkst klí Hmtnst Zepadyn 670 XXX ( Zepadyn XXXX) ENC 0 V neb 4 V 50 Hz 40 VA - bdvé, 0-0V,0(4)-0mA 0000 N 6, 5 mm IP 65 (typ IP 54) daná pužitu armaturu -5 až 55 C 0-00 % s kndenzací kg Schéma zapjení phnu Napájecí napětí 0 V/50 Hz Prvedení s vladačem plhy, napájecí napětí 0 V/50 Hz Napájecí napětí 4 V/50 Hz Prvedení s vladačem plhy, napájecí napětí 4 V/50 Hz Prvedení: s dprvým vysílačem s kapacitním vysílačem plhy s převdníkem 4-0mA -9-

10 Specifikace phnu Zepadyn 670 (značení platné d.. 00) Napájecí napětí AC Jmenvitá síla [kn] Rychlst přestavení výstupní části - mm.min Dplňkvé vybavení Specifikace phnu Zepadyn (značení platné d.. 000) Jmenvitá síla kn 0 Napájecí napětí Rychlst přestavení 6, 0 V/50 Hz výstupní části 6 - mm.min 5 Jmenvitá síla kn 0 Napájecí napětí Rychlst přestavení 6, 4 V/50 Hz výstupní části 6 - mm.min 5 Bez vysílače Jednduchý vysílač 00 Prvedení vysílače Dvjitý vysílač x00 Jiné (např. výstupní signál 4-0mA) Prvedení připjvacích rzměrů s kapacitním vysílačem CPT/A Prvedení s vladačem plhy s převdníkem 4-0 ma *) puze p dhdě jak zvláštní pžadavek Rzměry phnu Zepadyn 0 V (50/60 Hz) 4 V (50/60 Hz) 0 6, 6 5 Ovládání plhy 0- V, 0-0 V, 0(4)-0 ma - bez R Signalizační spínače SO a SZ dprvý vysílač 00 dprvé vysílače 00 - bez OP, I a C Převdník 4-0mA-bezRaC kapacitní vysílač CPT - bez R a I tpný dpr Připjení - rzteč, M0, spjka M0x, M6x,5 ) Zepadyn 670 Základní prvedení : tříbdvé vládání plhy, ruční vládání, mmenvé spínače pr plhu O a Z, bez vysílače a připjvacích elementů. Zepadyn X X X/ 4 4 X X X X/ X X X X 0 X X X X X X X X 7 X X X X 0 X X X X X X X X 0 X X X 9 X OP S R R I C T P C OP I -0-

11 EPD Elektrické phny Mdact MTR Regada Technické parametry Typ Označení v typvém čísle ventilu Napájecí napětí Frekvence Výkn Řízení Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí Přípustná vlhkst klí Hmtnst Mdact MTR EPD 0 V 50/60Hz 6 neb 5 W - bdvé (ve spjení s regulátrem NOTREP spjité) 6, 5 kn,5 až 00 mm IP 54 (na bjednávku IP 65) daná pužitu armaturu -5 až 55 C 90 % (trpické prvedení 00 % s kndenzací) 7 až kg Schéma zapjení phnu Detail spjky # slupky verze P-045a/H P-045a/E s kuličkvým šrubem A B C přiřazení k ventilům RS 50 DN 50/XXX RS 50 DN 50/XXX 50/XXX #) ##) ## ## ### RS 50, DN 50/XXX RS 50, DN 50/XXX 50/XXX --

12 Specifikace phnu Mdact MTR Elektrický servmtr přímčarý MTR X - X X X X X / X X Prstředí mírné až hrké s tepltami (-5 C t +50 C) 0 Elektrické připjení Napájecí napětí Schéma zapjení Na svrkvnici 9 0 V AC Z96 Na knektr 8 Prvedení šrubu kuličkvé A B 6 000/-G kn 5 000/-G 6 000/50-G Vypínací ) ) síla kn kn Prvedení vládací desky Elektrmechanická - bez místníh vládání Vysílač plhy Bez vysílače Jednduchý Dvjitý Odprvý Jednduchý Dvjitý Bez zdrje Se zdrjem Bez zdrje Elektrnický Se zdrjem prudvý Bez zdrje Se zdrjem Bez zdrje Se zdrjem Kapacitní Bez zdrje CPT Se zdrjem Mechanické Připjvací připjení výška / zdvih Slupky 74/00 Jmenvitá vl. rychlst Rzšířené vybavení Pracvní zdvih Schéma zapjení 6 mm B 5 mm C Z98 40 mm E 6 mm F Připjení Výstup Schéma zapjení A x00 x00 x000 x000 -vdič -vdič -vdič Rzteč slupků 50/ Pracvní vl. rychlst mm/min. 8 - mm/min. mm/min. 50 mm/min. 8 - mm/min mm/min. 4-0mA 0-0mA 4-0mA 0-5mA 4-0mA Závit táhla ) M0x.5, M6x.5 Bez dplňkvéh výbavení; nastavená maximální vypínací síla z rzsahu přídavné plhvé spínače S5, S6 Nastavení vypínací síly na pžadvanu hdntu Elektrmtr Výkn Otáčky Prud 6 W A E Z5a Z6a Z5a Z6a Z0a Z69a Z57a Z60a Z57a Z60a Z57a Z60a Z0a Z69a Rzměrvý náčrt P-045a/E P-045a/H Schéma zapjení Dvlené kmbinace a kód vyhtvení: A+B = 07 Pznámky: ) Vypínací sílu z danéh rzsahu uveďte v bjednávce. Pkud nebude uvedena, nastavuje se na maximální hdntu příslušnéh rzsahu. U zákazníka nelze přenastavit. ) Maximální zátěžvací síla je rvná: násbku max. vypínací síly pr režim prvzu S-0 min., resp. S4-5%, 6-90cyklů / hd násbku max. vypínací síly pr režim prvzu S4-5%, cyklů / hd ) Závit ve spjce specifikujte v bjednávce. 5 W 50 Z A G H B C F P S Q T U V W Y Z I J B C

13 Schéma zapjení phnu Mdact MTR Pznámky:. Při svrkvnicvém prvedení servphnu, svrka /60 ve schématu zapjení Z69a a Z60a je vyvedená na svrku č.. Prpjka X:6-X:7 a X:-X:8 ve schématu zapjení Z96 při svrkvnicvém připjení není na ES z výrby (nutné přepjení zákazníkem). Legenda: Z5a Z6a Z0a Z57b Z60a Z69a Z96 Z98 B B B S S S S4 S5 S6 M C Y E X X I/U R R L zapjení jednduchéh dprvéh vysílače plhy zapjení dvjitéh dprvéh vysílače plhy zapjení el. plhvéh vysílače prudvéh, resp. kapacitníh vysílače - -vdič bez zdrje zapjení el. plhvéh vysílače prudvéh - -vdič bez zdrje zapjení el. plhvéh vysílače prudvéh - -vdič se zdrjem zapjení el. plhvéh vysílače prudvéh, resp. kapacitníh vysílače - -vdič se zdrjem zapjení elektrmtru zapjení silvých a plhvých spínačů a vyhřívacíh dpru dprvý vysílač jednduchý dprvý vysílač dvjitý kapacitní vysílač, resp. elektrnický plhvý vysílač silvý spínač "tevřen" silvý spínač "zavřen" plhvý spínač tevřen" plhvý spínač zavřen" přídavný plhvý spínač tevřen" přídavný plhvý spínač zavřen elektrmtr kndenzátr brzda elektrmtru vyhřívací dpr svrkvnice svrkvnice elektrmtru vstupní (výstupní) prudvé (napěťvé) signály srážecí dpr zatěžvací dpr --

14 EYA EYB Elektrické phny Mdact MTN a Mdact MTN Cntrl ZPA Pečky Technické parametry Typ Mdact MTN Cntrl Mdact MTN Označení v typvém čísle ventilu EYA EYB Napájecí napětí Frekvence Výkn Řízení Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média x0v/400v(x0v/80v) 50 Hz viz specifikační tabulka - bdvé neb spjité 5000 a 5000 N 0 až 00 mm IP 55 daná pužitu armaturu Přípustná teplta klí -5 až 55 C Přípustná vlhkst klí Hmtnst 0-00 % s kndenzací 45 kg Schéma zapjení phnu Mdact MTN Prvedení - svrkvnice Vysílač plhy : dprvý x00 neb není sazen Vysílač plhy : kapacitní CPT /A 4-0 ma Schéma zapjení phnu Mdact MTN Cntrl S prudvým vysílačem, zabudvanu stykačvu kmbinací, brzdu BAM a regulátrem plhy. -4- elektrmtr vládací skříň vnější chranná svrka místní vládání Připjvací rzměry - rzpis dplňkvéh typvéh čísla 5 44 Rzteč slupků Plha "zavřen" Závit ve spjce B b g I II III M 0x,5 M 6x,5 M 0x Prvedení BbII BgI SQ (MO) mmentvý vypínač pr směr "tevírá" SQ (MZ) mmentvý vypínač pr směr "zavírá" SQ (PO) plhvý vypínač pr směr "tevírá" SQ5 (PZ) plhvý vypínač pr směr "zavírá" SQ4 (SO) signalizační vypínač pr směr "tevírá" SQ6 (SZ) signalizační vypínač pr směr "zavírá" EH tpné články x TR 55 0k/A CPT ma kapacitní vysílač plhy CPT/A 4-0 BAM-00 dynamická brzda KO stykač pr směr "tevírá" KZ stykač pr směr "zavírá" F tepelné relé SA přepínač vládání "místní - dálkvé" SA přepínač "tevírá - zavírá" BQ, BQ vysílač plhy x 00 ZP.RE elektrnický regulátr plhy Typvé čísl dplňkvé základní RS 50 XMXX DN XRXX DN 5 50

15 Specifikace phnů Mdact MTN a Mdact Základní výbava : mmentvé vypínače MO, MZ plhvé vypínače PO, PZ plhvé signalizační vypínače SO, SZ Základní technické parametry : Typ Rzsah nastavení vyp. síly kn MT 5,5-5 MT Záběrná síla kn 7,5 Rychlst přestavení - mm.min Zdvih mm Prvedení, elektrické připjení : se svrkvnicí s knektrem KBSN (puze prvedení Mdact MTN) kapacitní vysílač CPT /A 4-0 ma Vysílače pr Mdact MTN dprvý vysílač x 00 Dplňkvá elektrická výzbrj Prvedení Mdact MTN Prvedení Mdact MTN Cntrl (se zabudvanu stykačvu kmbinací) MTN Cntrl vysílač plhy - dpr. x00 W neb kapacit. CPT/A tpné články třífázvý asynchrnní mtr Elektrmtr Hmtnst Typvé čísl Výkn Otáčky In (400V) Iz W /min A In hliník litina základní dplňkvé XX0X XXX XXX XXX XXAX XX4X XX5X XX6X XX7X XX8X s místním vl. - prvedení se svrkvnicí s deblkvacím vl. - prvedení s knektrem KBNS bez místníh vladače s místním vladačem bez brzdy BAM a regulátru plhy s brzdu BAM, bez regulátru plhy s brzdu BAM a s regulátrem plhy bez brzdy BAM a regulátru plhy 6XXX 7XXX XXX0 XXX s dpr. vysílačem s kapacitním x 00 vysílačem CPT /A XXX XXX XXX XXX XXX4 XXXA XXX5 XXXB XXXC XXX7 XXXD XXX8 XXXE XXXF s brzdu BAM, bez regulátru plhy s brzdu BAM a s regulátrem plhy Pznámka : Pžaduje-li se prvedení s blikačem, uvede se tent pžadavek slvně - prvedení s blikačem. Rzměry phnu Mdact MTN Rzměry phnu Mdact MTN Cntrl A B a b g c (a) d (b) e (a) f (b) ch (g) Detail spjky -5-

16 EYE, EYF EYG, EYH Elektrické phny Mdact MOP a Mdact MOP Cntrl ZPA Pečky Technické parametry Typ Označení v typvém čísle ventilu Napájecí napětí Frekvence Výkn Řízení Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí Pracvní režim Hmtnst Rzměry phnu 5 00 MOP EYE 5 00 MOP Cntrl EYF 50 MOP EYG 5 0 MOP Cntrl EYH x 0/400 V 50 Hz viz specifikační tabulka - bdvé neb spjité 0 Nm daný zdvihem ventilu IP 67 daná pužitu armaturu dle ČSN 000-, třídy AA7, AB7, AC, AD5, AE5, AF, AG, AH, Ak, AL, AM, AN, AP, BA4, BC zatížení S dle ČSN EN kg -59kg ROZMĚROVÝ NÁČRTEK SERVOMOTORŮ MODACT MOP ROZMĚROVÝ NÁČRTEK SERVOMOTORŮ MODACT MOP 5 00 a 5 0 PROVEDENÍ SE SVORKOVNICÍ H NEPRŮCHODNÉ (PRORÁŽECÍ) OTVORY u mtrů s.výšky 00,, vývdka Mx,5 rzsah -mm x KABEL.VÝVODKA (příbal) rzsah -8mm x KABEL.VÝVODKA rzsah 0-4mm 5 00 a 5 0 PROVEDENÍ S KONEKTOREM NEPRŮCHODNÉ (PRORÁŽECÍ) OTVORY H u mtrů s.výšky 00,, vývdka M,5 rzsah -0mm (příbal) x kabelvá vývdka m0x,5 (rzsah 0-4mm) x kabelvá vývdka m0x,5 (rzsah -8mm) A A x P6 J B 97 J B x KABEL.VÝVODKA u mtrů s.výšky 7,80,90-M5x,5 rzsah 9-6mm MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ x KABEL.VÝVODKA rzsah 6-mm VNĚJŠÍ OCHRANNÁ SVORKA x KABEL.VÝVODKA u mtrů s.výšky 7,80,90-M5x,5 rzsah 9-6mm MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ VNĚJŠÍ OCHRANNÁ SVORKA C L C L 405 D D E G F E G F Typvé značení A B C D E F G H J K L Typvé značení A B C D E F G H J K L

17 ROZMĚROVÝ NÁČRTEK SERVOMOTORŮ MODACT MOP CONTROL 5 00 a 5 0 H NEPRŮCHODNÉ (PRORÁŽECÍ) OTVORY u mtrů s.výšky 00,, vývdka M,5 rzsah -0mm (příbal) MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ 4xP6 L A C K J B D VNĚJŠÍ OCHRANNÁ SVORKA x KABEL.VÝVODKA u mtrů s.výšky 7,80,90-M5x,5 rzsah 9-6mm E G F Typvé značení A B C D E F G H J K L Specifikace phnu Mdact MOP Připjvací rzměry Tvar A Místní vládání, ukazatel plhy Na svrkvnici Na knektr Bez místníh vládání, bez ukazatele plhy Vysílač dprvý neb prvedení bez vysílače Místní vládání 4 Místní vládání pr servphny Mdact MOP Cntrl 7 Vysílač prudvý CPT /A Bez místníh vládání, bez ukazatele plhy Místní vládání Místní vládání pr servphny Mdact MOP Cntrl XX XXX XXXXX 5 F B E H Typvé značení Mment Vypínací Záběrný Rychlst přenastavení Pracvní zdvih Výkn Elektrmtr Otáčky In (400V) (Nm) (Nm) (/min.) (t) (kw) (/min.) (A) (-) MOP 40/ , ,4,6 MOP 40/ , ,4,0 MOP 40/ , ,47,0 MOP 40/ ,8 50 0,56,0 MOP 40/ ,5 50 0,76,0 MOP 40/ ,5 80 0,68 4,0 MOP 40/ ,7 740,00,5 MOP 80/ , ,6, MOP 80/ , 890 0,60, MOP 80/ ,8 85 0,6, MOP 80/ ,5 50 0,76,0 MOP 00/ , 890 0,60,5 MOP 00/ , ,78,7 MOP 00/ ,7 90,0, MOP 00/ ,55 95,45,9 MOP 00/ ,75 95,86 4,0 MOP 00/ , 845,40 6, MOP 00/ , 40,65 4, MOP 00/ ,5 860,0 5,5 pkračvání tabulky na další straně I/I z n J K E 5 F -7-

18 pkračvání tabulky Specifikace phnu Mdact MOP z předchzí strany Signalizace, vysílač plhy, blikač Puze pr phny Mdact MOP Bez signalizace, vysílače plhy a blikače Vysílač plhy Signalizační vypínače Signalizační vypínače a vysílač plhy Blikač Vysílač plhy, blikač Signalizační vypínače a blikač Signalizační vypínače, vysílač plhy a blikač Signalizace, vysílač plhy, blikač Puze pr phny Mdact MOP Cntrl Kmpletní vybavení Sch P-078 Bez regulátru plhy Bez regulátru plhy a brzdy BAM Zde se uvádí písmen, jedntné pr všechna prvedení Vysílač plhy Signalizační vypínače a vysílač plhy Vysílač plhy, blikač Signalizační vypínače, vysílač plhy a blikač Bez signalizace, vysílače plhy a blikače Vysílač plhy Signalizační vypínače Signalizační vypínače a vysílač plhy Blikač Vysílač plhy, blikač Signalizační vypínače a blikač Signalizační vypínače, vysílač plhy a blikač Bez signalizace, vysílače plhy a blikače Vysílač plhy Signalizační vypínače Signalizační vypínače a vysílač plhy Blikač Vysílač plhy, blikač Signalizační vypínače a blikač Signalizační vypínače, vysílač plhy a blikač XX XXX XXXXX A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U P -8-

19 EAA, EAB EAC, EAD Elektrické phny SA 07., SA Ex 07., SAR 07., SAR Ex 07. Auma Technické parametry Typ SA 07. SA Ex 07. SAR 07. SAR Ex 07. Označení v typvém čísle ventilu EAA EAB EAC EAD Napájecí napětí Frekvence Výkn 80 neb 400 V 50 Hz viz specifikační tabulka Řízení - bdvé neb signálem 4-0mA Jmenvitá síla 0 Nm 0 kn; 5 Nm,5 kn; 0 Nm 5 kn Zdvih Krytí Maximální teplta média daný zdvihem ventilu 6, 5, 40, 6 mm IP 67 daná pužitu armaturu Přípustná teplta klí -5 až 80 C -5 až 40 C -5 až 60 C -5 až 40 C Přípustná vlhkst klí Hmtnst 00 % 0 kg Specifikace phnů Auma Typ regulační Funkce ON - OFF nrmální Prvedení nevýbušné Výknvá řada phnu SA X XX 07. SA R Ex 07. Tvar připjení A (závit TR 6x4 LH, příruba F07 pr RV 50 DN 5 00; závit TR 0x4 LH, příruba F0 pr RV 50 DN 50) SA 07. SAR 07. SAEX 07.SAREx07. SA 07. SA Ex 07. SAR 07. SAR Ex ,05 0,05 0,05 0,05 5,6 0,05 0,05 0,05 0,05 8 0,045 0,045 0,045 0, ,045 0,045 0,045 0,045 6 Nm Nm 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,8 0,8 0,8 0,8 45 0,8 0,8 0,8 0,8 Výstupní táčky Vypínací mment Příslušenství mikrspínače TANDEM Převdvka pr signalizaci plhy Mechanický ukazatel plhy Ptencimetr x00 Elektrnický vysílač RWG (včetně ptencimetru), 4-0mA,-vdič Elektrnický vysílač RWG (včetně ptencimetru), 4-0mA,/4-vdič Indukční vysílač plhy IWG, 4-0mA AUMATIC - pr spjitu regulaci (specifikace výbavy dle katalgu výrbce) Další příslušenství dle katalgu výrbce phnů. Výkn mtru [ kw ] -9-

20 Rzměry phnů Auma Nrmální prvedení Prvedení Ex Prvedení AUMATIC Tvar připjení A, příruba F07, (F0) 8 ( 0) 0 () max 6 55 ( 70) 4xM8 (4xM0) 70 ( 0) 90 ( 5) Připjvací třmen 7 (4) 0 (60) Hdnty v závrkách platí pr RS 50 DN 50/XXX -0-

21 EZE, EZF EZG, EZH Elektrické phny...ab5 Schiebel Technické parametry Typ Označení v typvém čísle ventilu Napájecí napětí Frekvence Výkn Řízení Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí Přípustná vlhkst klí Hmtnst Specifikace phnů Výstupní táčky Příslušenství Vypínací mment AB5 exab5 rab5 exrab5 EZE EZF EZG EZH 400 / 0 V; 0 V 400 / 0 V 400 / 0 V; 0 V 400 / 0 V 50 Hz viz specifikační tabulka - bdvé neb signálem 4-0mA 0 Nm 0 kn; 0 Nm 5 kn daný zdvihem ventilu 6, 5, 40, 6 mm IP 66 IP 65 IP 66 IP 65 daná pužitu armaturu -5 až 80 C -0 až 40 C -5 až 80 C -0 až 40 C 90 % (trpické prvedení 00 % s kndenzací) 6 kg kg 6-8kg 6kg Prvedení nevýbušné nrmální Funkce regulační ON - OFF Výknvá řada phnu Tvar připjení (závit TR 6x4 LH, příruba F07, závit TR 0x4 LH, příruba F0) AB5 rab5 AB5 rab5 exab5 exrab5 exab5 exrab5 400/0V 0V 400/0V 0V 400/0V400/0V,5 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 5 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7,5 0,09 0, 0,09 0,09 0,09 0, , 0,5 0, 0, 0,8 0,8 5 Nm Nm 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0,8 0,55 0,8 0,8 0,7 0,7 0 0,7 0,75 0,7 0,7 0,7 0,7 40 0,7 0,7 0,7 0,7 Výkn mtru [ kw ] 0,7,0 Ptencimetr x000 Dvjitý ptencimetr Elektrnický vysílač 4-0 ma Regulátr plhy ACTUMATIC R XX X AB5 A X + XXX ex r AB5 A,5 5 7, F FF ESM CMR --

22 Rzměry phnů...ab5 Phn...AB5 Tvar připjení A Připjvací třmen 7 (4) 0 (60) Hdnty v závrkách platí pr RS 50 DN 50/XXX --

23 PFB PFC PFD Pneumatické phny Fxbr Technické parametry Typ Označení v typvém čísle ventilu Napájecí tlak Funkce Řízení Jmenvitá síla Jmenvitý zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí Přípustná vlhkst klí Hmtnst přímá PB 50 PFB 40 mm nepřímá PB 700 PO 50 PFC PFD 0,6 Mpa max, přímá nepřímá přímá nepřímá pneumatický signál 0-00 kpa prudvý signál 0(4) - 0 ma dle nastavení pružin 0a40mm 80 mm IP 54 daná pužitu armaturu -40 až 80 C 95 % viz. rzměrvá tabulka Příslušenství Elektrpneumatický pziciner (analgvý) typ SRI 990 Elektrpneumatický pziciner (inteligentní) typ SRD 99 Elektrpneumatický pziciner (digitální) typ SRD 99 - D Pneumatický pziciner typ SRP 98 Signalizační spínače typ SGE 985 Redukční stanice typ A 40 Elektrpneumatický pziciner typ SRI 986 Pracvní pdmínky Pneumatické phny FOXBORO jsu schpné prvzu při extrémně vyských tepltách klí a mají dbru dlnst prti rázvému zatížení. Vynikají dbru dlnstí prti 6 vibracím, v prvze dsáhly živtnsti přes 0 cyklů. Je mžné je ddat jak s přímu tak s nepřímu funkcí, eventuálně s blkací plhy při výpadku napájecíh vzduchu. K phnu lze ddat celu řadu příslušenství. Zařízení s elektrickým vstupem 4 až 0 ma a přímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí přepínačů a ptencimetrů. Zařízení s elektrickým vstupem 4 až 0 ma a přímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí PC a zvláštníh sftware, kmunikace HART, Fieldbus Fundatin, PROFIBUS. Zařízení s elektrickým vstupem 4 až 0 ma a přímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí tlačítek, zbrazení LED didami, případně na displeji. Zařízení s pneumatickým vstupem 0-00 kpa pr řízení phnů pneumatickým signálem Nastavitelné spínače kncvých plh Redukuje tlak vládacíh vzduchu na pžadvanu hdntu Analgvý pziciner se vstupem 4(0) - 0 ma Přímá a nepřímá funkce phnu Přímá funkce je takvé prvedení phnu, u kteréh při výpadku vládacíh vzduchu djde k zasunutí táhla d mdulu phnu (u ventilu djde k jeh tevření). U nepřímé funkce pneumatickéh phnu dchází při výpadku vládacíh vzduchu k vysunutí táhla z phnu (k zavření ventilu). --

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál Ochrana živtníh prstředí je věcí nás všech. Vda, tedy i pdzemní vda je naším velkým bhatstvím a živtdárnu tekutinu. Její čisttu musíme prt chránit. Jedním ze zdrjů znečištění

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

MOK-Č MOK-Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL. Typová čísla 52 325-52 329 11/02

MOK-Č MOK-Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL. Typová čísla 52 325-52 329 11/02 MOK-Č MOK-Č Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL Typová čísla 52 325-52 329 11/02 POUŽITÍ Servomotory MODACT MOK jsou určeny k přestavování

Více

Technické prostředky číslicového řízení

Technické prostředky číslicového řízení Technické prstředky číslicvéh řízení VOŠ a SPŠ Kutná Hra 1 Rzdělení prstředků číslicvéh řízení řídicí pčítače IPC průmyslvé pčítače IBM kmpatibilní se stabilním OS reálnéh času prgramvatelné autmaty PLC

Více

LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY... 27 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK...

LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY... 27 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK... Transfrmátr Transfrmátr... 1 1 Výuka transfrmátrů na střední dbrné škle... 2 1.1 Terie prbíraná v hdinách teretickéh vyučvání... 2 1.1.1 Účel a význam transfrmátrů... 2 1.1.2 pis transfrmátrů... 5 1.1.3

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 Výrbník kávy Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0707-1 - CZ 1. Obecné infrmace 123 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 123 1.2 Vysvětlivky symblů 123 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 123-124 1.4

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Závěrečná zpráva třetí etapy projektu

Závěrečná zpráva třetí etapy projektu Závěrečná zpráva třetí etapy prjektu Prvzní sledvání směsné mtrvé nafty SMN 30 pr splečnst PREOL a.s. LOVOSICE ve splupráci: Agrfert Hlding, Agrtec, Kstelecké uzeniny Vypracval: Ing. Milš Auersvald Ing.

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

Dokumentace mapy B2B4C

Dokumentace mapy B2B4C Dkumentace mapy B2B4C Pricat z EDI d Glbus B2B system GROW (1.0) 1 1 42 1 Předmět dkumentace Předmětem tét dkumentace je jednrázvě prvedená integrace infrmací mapy přensu dat z EDI zprávy, přes interní

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Přílha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Obsah: A/ POPIS STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ZADAVATELE... 2 Ad 1a): Systém pr správu a evidenci karet IREDO... 3 Ad 1b): Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO... 4

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Plánvání rganizvání a řízení úklů a jejich zdrjů v rámci ucelenéh prjektu za respektvání časvých, zdrjvých a nákladvých mezení. (bvykle s cílem dsažení maximálníh eknmickéh efektu) 2

Více