CZ Redukční stanice RS 502

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502"

Transkript

1 CZ Redukční stanice RS 50 --

2 Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí být navržen tak, aby byl schpen regulvat maximální průtk při daných prvzních pdmínkách. Přitm je nutné kntrlvat, jestli nejmenší regulvaný průtk je ještě regulvatelný. Z důvdu mžné minusvé tlerance 0% hdnty Kv00 prti Kvs a pžadavku na mžnst regulace v blasti maximálníh průtku (snižvání i zvyšvání průtku) výrbce dpručuje vlit hdntu Kvs regulačníh ventilu větší než maximální prvzní hdntu Kv: Kvs =.. Kv Přitm je třeba vzít v úvahu, jak dalece již ve výpčtu uvažvaná hdnta Qmax bsahuje bezpečnstní přídavek, který by mhl mít za následek předimenzvání výknu armatury. expnvaných sučástí a může vést ke vzniku nepříjemných vibrací a hluku. U regulačních ventilů může vznikat v případě, že (p - p ) 0.6 ( p - p ) S Diferenční tlak na armatuře by měl tedy být stanven tak, aby nedšl k nežáducímu pklesu tlaku a tím ke kavitaci, neb aby vznikla směs kapaliny a páry (mkrá pára) cž musí být vzat v úvahu při výpčtu Kv. Pkud nebezpečí kavitace přece hrzí, je nutné pužít vícestupňvu redukci tlaku. Průtčné charakteristiky ventilů Kv/Kv Vztahy pr výpčet Kv Kapalina Plyn Kv = Přehřátá pára Sytá pára Tlakvá ztráta p >p/ p <p/ Q 00 Q.T 54 n n p.p Q v 00 m p Qm v.x 00 p Nadkritické prudění par a plynů Tlakvá ztráta p > = p / p = < p / p.qn 54.p.T n Qm 00 Qm 00 v p v.x p L R lineární charakteristika Kv/Kv 00 = (H/H 00) - rvnprcentní charakteristika (4-prcentní) (4. H/H00) Kv/Kv = e 00 L R H/H 00 Při tlakvém pměru větším než kritickém (p /p < 0.54) dsahuje rychlst prudění v nejužším průřezu rychlsti zvuku. Tent jev může být příčinu zvýšené hlučnsti. Pak je vhdné pužít škrtící systém s nízku hlučnstí (vícestupňvá redukce tlaku). Kavitace Regulační pměr Regulační pměr je pměr největšíh průtkvéh sučinitele ku nejmenšímu průtkvému sučiniteli. Prakticky je t pak pměr (za jinak stejných pdmínek) největšíh ku nejmenšímu regulvatelnému průtku. Nejmenší neb také minimální regulvatelný průtk je vždy větší než 0. Kavitace je jev, kdy v kapalině rázvě vznikají a zanikají parní bubliny - zpravidla v místě nejužšíh průřezu prudění vlivem místníh pklesu tlaku. Tent stav výrazně snižuje živtnst Veličiny a jedntky Označení Kv Kv 00 Kvs Q Q n Q m Jedntka m /hd m /hd m /hd m /hd Nm /hd kg/hd Název veličiny Průtkvý sučinitel za jedntkvých pdmínek průtku Průtkvý sučinitel při jmenvitém zdvihu Jmenvitý průtkvý sučinitel armatury Objemvý průtk za prvzníh stavu ( T, p) Objemvý průtk za nrmálníh stavu ( 0C, 0.0 MPa) Hmtnstní průtk za prvzníh stavu ( T,p) p Mpa Abslutní tlak před regulačním ventilem p MPa Abslutní tlak za regulačním ventilem p S MPa Abslutní tlak syté páry při dané tepltě ( ) p MPa Tlakvý spád na regulačním ventilu ( p = p - p) kg/m Hustta pracvníh média za prvzníh stavu ( T,p ) n kg/nm Hustta plynu za nrmálníh stavu ( 0C, 0.0 MPa) v m /kg Měrný bjem páry při tepltě T a tlaku p v m /kg Měrný bjem páry při tepltě T a tlaku p/ T K Abslutní teplta před ventilem ( T = 7 +t) x Pměrný hmtnstní bsah syté páry v mkré páře T --

3 Diagram pr určení sučinitele Kvs ventilu v závislsti na pžadvaném průtku Q vdy a tlakvém spádu p na ventilu 0 n [ m /hd ] 60 Q Kvs n n 40x0 5x0 6x0 n n 0x0 6,x0 n n 4,0x0,5 0,8 0,6 0,4, ,00 0,0 0,,0,6 Diagram služí k určení Kvs ventilu v závislsti na pžadvaném průtku vdy při daném tlakvém spádu. Lze jej pužít též k zjištění tlakvé ztráty známéh ventilu v závislsti na průtku. Diagram platí přesně pr vdu husttě 000 kg/m. n n - Pr hdntu Q = q. 0 je nutn pčítat s hdntu Kvs = k. 0. Např. hdntě Kv =,5 = 5. 0 dpvídá při tlakvém spádu - 40 kpa průtk 6. 0 =,6 m /hd vdy. p [kpa] [MPa] Pužítí vícestupňvé redukce tlaku U ventilů určených pr prvz při nadkritickém tlakvém spádu (p / p <0,54 u škrcení par a plynů), neb při tlakvém spádu větším než dpručený prvzní tlakvý spád, je Jednstupňvá redukce tlaku systém škrcení ve dvu stupních pr zabránění vzniku kavitace a zajištění dluhdbé živtnsti vnitřních dílů armatury a pr snížení hlučnsti. Dvustupňvá redukce tlaku Pužítí cln V případě nadkritickéh prudění výrbce dpručuje zařazení jedné neb více cln na výstupu ventilu z důvdu usměrnění prudění média a snížení hlučnsti. Knkrétní prvedení ventilu (pčet cln) je vlen pdle tlakvých pměrů a je vhdné je knzultvat s výrbcem. Vstřik vdy d výstupníh ptrubí Výstupní část ventilu je uzpůsbena pr připjení vstřikvací hlavy VH (viz. katalg 0-0.) neb vstřikvací hlavy parní VHP (viz. katalg 0-0.). VH a VHP jsu knstruvány pr vytváření jemných kapiček vdy nezávisle na vstřikvaném mnžství s hledem na jejich c nejrychlejší a nejrvnměrnější rzprášení a dpaření. Výhdu tht řešení je mžnst pužití nízktlakéh zdrje, rzvdu a regulace vstřikvané vdy a ddělení vlastníh škrticíh systému d jejích účinků. Mnžství vstřikvané vdy je řízen samstatným regulačním ventilem. --

4 RS 50 Redukční stanice Vstup DN 50 až 50 Výstup DN 00 až 500 PN 6 až 60 Ppis Redukční stanice RS 50 jsu jednsedlvé regulační ventily stavebnicvé knstrukce, které jsu uzpůsbeny pr vstřik vdy d rzšířenéh výstupníh hrdla. Tlakvě dlehčený, vícestupňvý škrticí systém je řešen pr eliminaci vyských tlakvých spádů na ventilu, s vysku dlnstí prti ptřebení vlivem prudění a účinkům expandující páry a s nízku hlučnstí. Chladicí vda je vstřikvána d výstupní páry speciální trysku (VH neb VHP) s prměnným průtkem až za hlavním škrticím systémem. Ventily mhu být ddávány v přivařvacím prvedení, alternativně v prvedení přírubvém, s těsnicími plchami dle pžadavků a ptřeb zákazníka. Jsu vládány přímými táhlvými servphny, připjení je uzpůsben pr pužití tuzemských i zahraničních phnů výrbců ZPA Nvá Paka, ZPA Pečky, Regada Prešv, Auma, Schiebel a Fxbr. Pracvní média Armatury jsu určeny především pr regulaci tlaku a teplty vdní páry bez mechanických mečistt. Výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt. Případné nečistty mají vliv na kvalitu a splehlivst regulace a mhu způsbit snížení živtnsti armatury.pužití ventilů pr statní pracvní látky je nutné zvažvat pdle pužitých materiálů přicházejících d styku s médiem a je vhdné h vždy knzultvat s výrbcem. Pužití Ventily jsu určeny pr sučasnu redukci tlaku a teplty vdní páry. Jsu tedy určeny především pr průmyslvé aplikace, jak například výrba nízktlaké páry v teplárenství, parní kruhy elektráren neb technlgické prcesy. Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky jsu určeny dle EN 56- viz. strana tht katalgu. Mntážní plhy Ventily musí být mntvány d ptrubí vždy ve směru šipek prudění média, vyznačených na tělese. Mhu být umístěny ve vdrvném, svislém i šikmém ptrubí v libvlné plze, vyjma případu, kdy je phn pd ventilem. Dpručené diferenční tlaky Vzhledem k tlakvému dlehčení kuželky a k silám pužívaných phnů není pužití ventilu pr vyské tlakvé spády mezen z hlediska sil způsbených tlakem média, ale puze živtnstí pužitéh škrticíh systému. U ventilů je dpručen maximální prvzní tlakvý spád d 5.0 MPa na jeden stupeň redukce při pužití děrvané kuželky a děrvanéh sedlvéh kše. Knkrétní případy je však vhdné knzultvat s výrbcem pdle tlakvých pměrů a statních parametrů zařízení. Technické parametry Knstrukční řada Prvedení Rzsah světlstí Jmenvitý tlak Materiál tělesa Materiál přivařvacích nástavců Materiál sedla : DN Materiál kuželky : DN Rzsah pracvních teplt Připjvací příruby Těsnicí plchy přírub Přivařvací knce Regulační systém Průtčná charakteristika Netěsnst Ucpávka RS 50 Regulační ventil jednsedlvý, přímý, s tlakvě dlehčenu kuželku, s rzšířeným výstupem a s clnu na výstupu a se vstřikem vdy d výstupníh ptrubí Vstup DN 50 až 50; výstup DN 00 až 500 Vstup PN 6 až 60; výstup PN 6 až 00 Uhlíkvá cel.069 (GP 40 GH) Legvaná cel.757 (G7CrM5-5).045 (P 65 GH).75 (CrM4-5) (.4006) (.4078) -0 až 400 C -0 až 550 C Pr PN 6 až 00 dle ČSN EN 09- (/00), pr PN 60 dle DIN 548 (4/969) Typ B dle ČSN EN 09- (/00) - hrubá těsnící lišta Typ F dle ČSN EN 09- (/00) - těsnící lišta s výkružkem Typ B dle ČSN EN 09- (/00) - hladká těsnící lišta Dle ČSN 075 (/99) Jedn neb dvustupňvá redukce tlaku Děrvaná kuželka - sedl (sedlvý kš), clna Lineární, rvnprcentní Dle ČSN EN 49 (5/00) Třída III, prvedení se zvýšenu těsnstí Třída V Grafit -4-

5 Rzsah hdnt průtkvých sučinitelů Kvs DN Pčet st. redukce Pčet st. redukce 50/XXX /XXX 80/XXX 00/XXX Hdnty Kvs [m /hd] - charakteristika lineární Hdnty Kvs [m /hd] - charakteristika rvnprcentní Jmenvité hdnty průtkvých sučinitelů Kvs jsu vleny jak násbky 0 základní řady vyvlených čísel R0 (.0;.5;.6;.0;.5;.; 4.0; 5.0; 6.; 8.0; 0.0). Jsu určvány /XXX /XXX každu armaturu individuálně pdle pžadavků zákazníka v rzsahu limitvaném údaji v tabulce. Parametry výstupníh hrdla (DN, PN) je mžn přizpůsbit pžadavkům zákazníka. Rzměry a hmtnsti ventilů RS 50 v přivařvacím prvedení *) DN V V V V 4 V 5 L H m [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 50/ / / / / / / *) V tabulce jsu uvedeny puze dpručené kmbinace vstupní a výstupní DN Pzn.: Uvedené hmtnsti jsu rientační. Chybějící údaje upřesní výrbce. Připjvací rzměry přivařvacích knců PN 6 PN 5 PN 40 PN 6 PN 00 PN 60 PN 6-60 DN t t t t t t D [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Redukční stanice RS 50 v přivařvacím prvedení -5-

6 Rzměry a hmtnsti ventilů RS 50 v přírubvém prvedení *) DN V V V V 4 V 5 L H m *) V tabulce jsu uvedeny puze dpručené [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] kmbinace vstupní a výstupní DN 50/ Pzn.: Uvedené hmtnsti jsu rientační. 65/ Chybějící údaje upřesní výrbce. 80/ / / / / Připjvací rzměry přírub PN 6 PN 5 PN 40 PN 6 DN D D a d n D D a d n D D a d n D D a d n [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] PN 00 PN 60 PN 6-60 DN D D a d n D D a d n D f [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 4) 5) 6) 7) pr PN mm pr PN 6... mm pr PN mm pr PN mm pr PN mm pr PN mm pr PN mm pr PN mm pr PN mm pr PN mm pr PN mm -6-

7 Redukční stanice RS 50 v přírubvém prvedení -7-

8 Schéma sestavení úplnéh typvéh čísla ventilů RS 50 XX XXX XXX XXXX XX - (XX/XX) / XXX - (XX/XX). Ventil Redukční stanice RS. Označení typu Ventil přímý s rzšířeným výstupem a vstřikem vdy d výstupníh ptrubí 50. Typ vládání Elektrický phn E Pneumatický phn P Elektrický phn Zepadyn Elektrický phn Mdact MTR ENC EPD Elektrický phn Mdact MTN Cntrl Elektrický phn Mdact MTN EYA EYB El. phn Mdact MOP 5 00 EYE El. phn Mdact MOP Cntrl 5 00 EYF El. phn Mdact MOP 5 0 EYG El. phn Mdact MOP Cntrl 5 0 EYH Elektrický phn Auma SA 07. EAA Elektrický phn Auma SA Ex 07. EAB Elektrický phn Auma SAR 07. EAC Elektrický phn Auma SAR Ex 07. EAD Elektrický phn Schiebel AB5 EZE Elektrický phn Schiebel exab5 EZF Elektrický phn Schiebel rab5 EZG Elektrický phn Schiebel exrab5 EZH Pneumatický phn Fxbr PB 50 PFB Pneumatický phn Fxbr PB 700 PFC Pneumatický phn Fxbr PO 50 PFD 4. Připjení Příruba s hrubu těsnící lištu Příruba s výkružkem Příruba s hladku těsnící lištu Přivařvací prvedení 4 5. Materiálvé prv. tělesa Uhlíkvá cel.069 (-0 až 400 C) (v závrkách jsu uvedeny Legvaná cel.757 (-0 až 550 C) 7 rzsahy pracvních teplt) Jiný materiál dle dhdy 9 6. Druh ucpávky Grafit 5 7. Pčet stupňů redukce Jednstupňvá Dvustupňvá 8. Průtčná charakteristika Lineární - Třída netěsnsti III. Lineární - Třída netěsnsti V. Rvnprcentní - Třída netěsnsti III. Rvnprcentní - Třída netěsnsti V. 9. Pčet cln Max. 0. Jmenvitý tlak PN PN vstup / výstup. Pracvní teplta C Dle druhu média. Jmenvitá světlst DN DN - dle prvedení L D R Q X (XX / XX) XXX (XX / XX) Příklad bjednávky: Redukční stanice se vstřikem, DN 80/50, PN 60/00, s elektrickým phnem Mdact MTN Cntrl, materiál tělesa litá uhlíkvá cel, přivařvací prvedení, ucpávka Grafit, dvustupňvá redukce tlaku, jedna clna na výstupu, charakteristika lineární se značí: RS 50 EYA 45 L (60/00)/400-(80/50). Pznámka PN a DN výstupníh hrdla, pčet stupňů redukce, pčet cln, eventuelně i jiný typ vládání je vlen p dhdě s výrbcem. V bjednávce je dále nutné uvést parametry vstřikvací vdy, případně typ vstřikvací hlavy (VH) pdle katalgvéh listu 0-0. neb vstřikvací hlavy parní (VHP) pdle katalgvéh listu

9 ENC Elektrický phn Zepadyn 670 (Zepadyn 54 60) ZPA Nvá Paka Technické parametry Typ Označení v typvém čísle ventilu Napájecí napětí Frekvence Příkn Řízení Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí Přípustná vlhkst klí Hmtnst Zepadyn 670 XXX ( Zepadyn XXXX) ENC 0 V neb 4 V 50 Hz 40 VA - bdvé, 0-0V,0(4)-0mA 0000 N 6, 5 mm IP 65 (typ IP 54) daná pužitu armaturu -5 až 55 C 0-00 % s kndenzací kg Schéma zapjení phnu Napájecí napětí 0 V/50 Hz Prvedení s vladačem plhy, napájecí napětí 0 V/50 Hz Napájecí napětí 4 V/50 Hz Prvedení s vladačem plhy, napájecí napětí 4 V/50 Hz Prvedení: s dprvým vysílačem s kapacitním vysílačem plhy s převdníkem 4-0mA -9-

10 Specifikace phnu Zepadyn 670 (značení platné d.. 00) Napájecí napětí AC Jmenvitá síla [kn] Rychlst přestavení výstupní části - mm.min Dplňkvé vybavení Specifikace phnu Zepadyn (značení platné d.. 000) Jmenvitá síla kn 0 Napájecí napětí Rychlst přestavení 6, 0 V/50 Hz výstupní části 6 - mm.min 5 Jmenvitá síla kn 0 Napájecí napětí Rychlst přestavení 6, 4 V/50 Hz výstupní části 6 - mm.min 5 Bez vysílače Jednduchý vysílač 00 Prvedení vysílače Dvjitý vysílač x00 Jiné (např. výstupní signál 4-0mA) Prvedení připjvacích rzměrů s kapacitním vysílačem CPT/A Prvedení s vladačem plhy s převdníkem 4-0 ma *) puze p dhdě jak zvláštní pžadavek Rzměry phnu Zepadyn 0 V (50/60 Hz) 4 V (50/60 Hz) 0 6, 6 5 Ovládání plhy 0- V, 0-0 V, 0(4)-0 ma - bez R Signalizační spínače SO a SZ dprvý vysílač 00 dprvé vysílače 00 - bez OP, I a C Převdník 4-0mA-bezRaC kapacitní vysílač CPT - bez R a I tpný dpr Připjení - rzteč, M0, spjka M0x, M6x,5 ) Zepadyn 670 Základní prvedení : tříbdvé vládání plhy, ruční vládání, mmenvé spínače pr plhu O a Z, bez vysílače a připjvacích elementů. Zepadyn X X X/ 4 4 X X X X/ X X X X 0 X X X X X X X X 7 X X X X 0 X X X X X X X X 0 X X X 9 X OP S R R I C T P C OP I -0-

11 EPD Elektrické phny Mdact MTR Regada Technické parametry Typ Označení v typvém čísle ventilu Napájecí napětí Frekvence Výkn Řízení Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí Přípustná vlhkst klí Hmtnst Mdact MTR EPD 0 V 50/60Hz 6 neb 5 W - bdvé (ve spjení s regulátrem NOTREP spjité) 6, 5 kn,5 až 00 mm IP 54 (na bjednávku IP 65) daná pužitu armaturu -5 až 55 C 90 % (trpické prvedení 00 % s kndenzací) 7 až kg Schéma zapjení phnu Detail spjky # slupky verze P-045a/H P-045a/E s kuličkvým šrubem A B C přiřazení k ventilům RS 50 DN 50/XXX RS 50 DN 50/XXX 50/XXX #) ##) ## ## ### RS 50, DN 50/XXX RS 50, DN 50/XXX 50/XXX --

12 Specifikace phnu Mdact MTR Elektrický servmtr přímčarý MTR X - X X X X X / X X Prstředí mírné až hrké s tepltami (-5 C t +50 C) 0 Elektrické připjení Napájecí napětí Schéma zapjení Na svrkvnici 9 0 V AC Z96 Na knektr 8 Prvedení šrubu kuličkvé A B 6 000/-G kn 5 000/-G 6 000/50-G Vypínací ) ) síla kn kn Prvedení vládací desky Elektrmechanická - bez místníh vládání Vysílač plhy Bez vysílače Jednduchý Dvjitý Odprvý Jednduchý Dvjitý Bez zdrje Se zdrjem Bez zdrje Elektrnický Se zdrjem prudvý Bez zdrje Se zdrjem Bez zdrje Se zdrjem Kapacitní Bez zdrje CPT Se zdrjem Mechanické Připjvací připjení výška / zdvih Slupky 74/00 Jmenvitá vl. rychlst Rzšířené vybavení Pracvní zdvih Schéma zapjení 6 mm B 5 mm C Z98 40 mm E 6 mm F Připjení Výstup Schéma zapjení A x00 x00 x000 x000 -vdič -vdič -vdič Rzteč slupků 50/ Pracvní vl. rychlst mm/min. 8 - mm/min. mm/min. 50 mm/min. 8 - mm/min mm/min. 4-0mA 0-0mA 4-0mA 0-5mA 4-0mA Závit táhla ) M0x.5, M6x.5 Bez dplňkvéh výbavení; nastavená maximální vypínací síla z rzsahu přídavné plhvé spínače S5, S6 Nastavení vypínací síly na pžadvanu hdntu Elektrmtr Výkn Otáčky Prud 6 W A E Z5a Z6a Z5a Z6a Z0a Z69a Z57a Z60a Z57a Z60a Z57a Z60a Z0a Z69a Rzměrvý náčrt P-045a/E P-045a/H Schéma zapjení Dvlené kmbinace a kód vyhtvení: A+B = 07 Pznámky: ) Vypínací sílu z danéh rzsahu uveďte v bjednávce. Pkud nebude uvedena, nastavuje se na maximální hdntu příslušnéh rzsahu. U zákazníka nelze přenastavit. ) Maximální zátěžvací síla je rvná: násbku max. vypínací síly pr režim prvzu S-0 min., resp. S4-5%, 6-90cyklů / hd násbku max. vypínací síly pr režim prvzu S4-5%, cyklů / hd ) Závit ve spjce specifikujte v bjednávce. 5 W 50 Z A G H B C F P S Q T U V W Y Z I J B C

13 Schéma zapjení phnu Mdact MTR Pznámky:. Při svrkvnicvém prvedení servphnu, svrka /60 ve schématu zapjení Z69a a Z60a je vyvedená na svrku č.. Prpjka X:6-X:7 a X:-X:8 ve schématu zapjení Z96 při svrkvnicvém připjení není na ES z výrby (nutné přepjení zákazníkem). Legenda: Z5a Z6a Z0a Z57b Z60a Z69a Z96 Z98 B B B S S S S4 S5 S6 M C Y E X X I/U R R L zapjení jednduchéh dprvéh vysílače plhy zapjení dvjitéh dprvéh vysílače plhy zapjení el. plhvéh vysílače prudvéh, resp. kapacitníh vysílače - -vdič bez zdrje zapjení el. plhvéh vysílače prudvéh - -vdič bez zdrje zapjení el. plhvéh vysílače prudvéh - -vdič se zdrjem zapjení el. plhvéh vysílače prudvéh, resp. kapacitníh vysílače - -vdič se zdrjem zapjení elektrmtru zapjení silvých a plhvých spínačů a vyhřívacíh dpru dprvý vysílač jednduchý dprvý vysílač dvjitý kapacitní vysílač, resp. elektrnický plhvý vysílač silvý spínač "tevřen" silvý spínač "zavřen" plhvý spínač tevřen" plhvý spínač zavřen" přídavný plhvý spínač tevřen" přídavný plhvý spínač zavřen elektrmtr kndenzátr brzda elektrmtru vyhřívací dpr svrkvnice svrkvnice elektrmtru vstupní (výstupní) prudvé (napěťvé) signály srážecí dpr zatěžvací dpr --

14 EYA EYB Elektrické phny Mdact MTN a Mdact MTN Cntrl ZPA Pečky Technické parametry Typ Mdact MTN Cntrl Mdact MTN Označení v typvém čísle ventilu EYA EYB Napájecí napětí Frekvence Výkn Řízení Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média x0v/400v(x0v/80v) 50 Hz viz specifikační tabulka - bdvé neb spjité 5000 a 5000 N 0 až 00 mm IP 55 daná pužitu armaturu Přípustná teplta klí -5 až 55 C Přípustná vlhkst klí Hmtnst 0-00 % s kndenzací 45 kg Schéma zapjení phnu Mdact MTN Prvedení - svrkvnice Vysílač plhy : dprvý x00 neb není sazen Vysílač plhy : kapacitní CPT /A 4-0 ma Schéma zapjení phnu Mdact MTN Cntrl S prudvým vysílačem, zabudvanu stykačvu kmbinací, brzdu BAM a regulátrem plhy. -4- elektrmtr vládací skříň vnější chranná svrka místní vládání Připjvací rzměry - rzpis dplňkvéh typvéh čísla 5 44 Rzteč slupků Plha "zavřen" Závit ve spjce B b g I II III M 0x,5 M 6x,5 M 0x Prvedení BbII BgI SQ (MO) mmentvý vypínač pr směr "tevírá" SQ (MZ) mmentvý vypínač pr směr "zavírá" SQ (PO) plhvý vypínač pr směr "tevírá" SQ5 (PZ) plhvý vypínač pr směr "zavírá" SQ4 (SO) signalizační vypínač pr směr "tevírá" SQ6 (SZ) signalizační vypínač pr směr "zavírá" EH tpné články x TR 55 0k/A CPT ma kapacitní vysílač plhy CPT/A 4-0 BAM-00 dynamická brzda KO stykač pr směr "tevírá" KZ stykač pr směr "zavírá" F tepelné relé SA přepínač vládání "místní - dálkvé" SA přepínač "tevírá - zavírá" BQ, BQ vysílač plhy x 00 ZP.RE elektrnický regulátr plhy Typvé čísl dplňkvé základní RS 50 XMXX DN XRXX DN 5 50

15 Specifikace phnů Mdact MTN a Mdact Základní výbava : mmentvé vypínače MO, MZ plhvé vypínače PO, PZ plhvé signalizační vypínače SO, SZ Základní technické parametry : Typ Rzsah nastavení vyp. síly kn MT 5,5-5 MT Záběrná síla kn 7,5 Rychlst přestavení - mm.min Zdvih mm Prvedení, elektrické připjení : se svrkvnicí s knektrem KBSN (puze prvedení Mdact MTN) kapacitní vysílač CPT /A 4-0 ma Vysílače pr Mdact MTN dprvý vysílač x 00 Dplňkvá elektrická výzbrj Prvedení Mdact MTN Prvedení Mdact MTN Cntrl (se zabudvanu stykačvu kmbinací) MTN Cntrl vysílač plhy - dpr. x00 W neb kapacit. CPT/A tpné články třífázvý asynchrnní mtr Elektrmtr Hmtnst Typvé čísl Výkn Otáčky In (400V) Iz W /min A In hliník litina základní dplňkvé XX0X XXX XXX XXX XXAX XX4X XX5X XX6X XX7X XX8X s místním vl. - prvedení se svrkvnicí s deblkvacím vl. - prvedení s knektrem KBNS bez místníh vladače s místním vladačem bez brzdy BAM a regulátru plhy s brzdu BAM, bez regulátru plhy s brzdu BAM a s regulátrem plhy bez brzdy BAM a regulátru plhy 6XXX 7XXX XXX0 XXX s dpr. vysílačem s kapacitním x 00 vysílačem CPT /A XXX XXX XXX XXX XXX4 XXXA XXX5 XXXB XXXC XXX7 XXXD XXX8 XXXE XXXF s brzdu BAM, bez regulátru plhy s brzdu BAM a s regulátrem plhy Pznámka : Pžaduje-li se prvedení s blikačem, uvede se tent pžadavek slvně - prvedení s blikačem. Rzměry phnu Mdact MTN Rzměry phnu Mdact MTN Cntrl A B a b g c (a) d (b) e (a) f (b) ch (g) Detail spjky -5-

16 EYE, EYF EYG, EYH Elektrické phny Mdact MOP a Mdact MOP Cntrl ZPA Pečky Technické parametry Typ Označení v typvém čísle ventilu Napájecí napětí Frekvence Výkn Řízení Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí Pracvní režim Hmtnst Rzměry phnu 5 00 MOP EYE 5 00 MOP Cntrl EYF 50 MOP EYG 5 0 MOP Cntrl EYH x 0/400 V 50 Hz viz specifikační tabulka - bdvé neb spjité 0 Nm daný zdvihem ventilu IP 67 daná pužitu armaturu dle ČSN 000-, třídy AA7, AB7, AC, AD5, AE5, AF, AG, AH, Ak, AL, AM, AN, AP, BA4, BC zatížení S dle ČSN EN kg -59kg ROZMĚROVÝ NÁČRTEK SERVOMOTORŮ MODACT MOP ROZMĚROVÝ NÁČRTEK SERVOMOTORŮ MODACT MOP 5 00 a 5 0 PROVEDENÍ SE SVORKOVNICÍ H NEPRŮCHODNÉ (PRORÁŽECÍ) OTVORY u mtrů s.výšky 00,, vývdka Mx,5 rzsah -mm x KABEL.VÝVODKA (příbal) rzsah -8mm x KABEL.VÝVODKA rzsah 0-4mm 5 00 a 5 0 PROVEDENÍ S KONEKTOREM NEPRŮCHODNÉ (PRORÁŽECÍ) OTVORY H u mtrů s.výšky 00,, vývdka M,5 rzsah -0mm (příbal) x kabelvá vývdka m0x,5 (rzsah 0-4mm) x kabelvá vývdka m0x,5 (rzsah -8mm) A A x P6 J B 97 J B x KABEL.VÝVODKA u mtrů s.výšky 7,80,90-M5x,5 rzsah 9-6mm MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ x KABEL.VÝVODKA rzsah 6-mm VNĚJŠÍ OCHRANNÁ SVORKA x KABEL.VÝVODKA u mtrů s.výšky 7,80,90-M5x,5 rzsah 9-6mm MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ VNĚJŠÍ OCHRANNÁ SVORKA C L C L 405 D D E G F E G F Typvé značení A B C D E F G H J K L Typvé značení A B C D E F G H J K L

17 ROZMĚROVÝ NÁČRTEK SERVOMOTORŮ MODACT MOP CONTROL 5 00 a 5 0 H NEPRŮCHODNÉ (PRORÁŽECÍ) OTVORY u mtrů s.výšky 00,, vývdka M,5 rzsah -0mm (příbal) MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ 4xP6 L A C K J B D VNĚJŠÍ OCHRANNÁ SVORKA x KABEL.VÝVODKA u mtrů s.výšky 7,80,90-M5x,5 rzsah 9-6mm E G F Typvé značení A B C D E F G H J K L Specifikace phnu Mdact MOP Připjvací rzměry Tvar A Místní vládání, ukazatel plhy Na svrkvnici Na knektr Bez místníh vládání, bez ukazatele plhy Vysílač dprvý neb prvedení bez vysílače Místní vládání 4 Místní vládání pr servphny Mdact MOP Cntrl 7 Vysílač prudvý CPT /A Bez místníh vládání, bez ukazatele plhy Místní vládání Místní vládání pr servphny Mdact MOP Cntrl XX XXX XXXXX 5 F B E H Typvé značení Mment Vypínací Záběrný Rychlst přenastavení Pracvní zdvih Výkn Elektrmtr Otáčky In (400V) (Nm) (Nm) (/min.) (t) (kw) (/min.) (A) (-) MOP 40/ , ,4,6 MOP 40/ , ,4,0 MOP 40/ , ,47,0 MOP 40/ ,8 50 0,56,0 MOP 40/ ,5 50 0,76,0 MOP 40/ ,5 80 0,68 4,0 MOP 40/ ,7 740,00,5 MOP 80/ , ,6, MOP 80/ , 890 0,60, MOP 80/ ,8 85 0,6, MOP 80/ ,5 50 0,76,0 MOP 00/ , 890 0,60,5 MOP 00/ , ,78,7 MOP 00/ ,7 90,0, MOP 00/ ,55 95,45,9 MOP 00/ ,75 95,86 4,0 MOP 00/ , 845,40 6, MOP 00/ , 40,65 4, MOP 00/ ,5 860,0 5,5 pkračvání tabulky na další straně I/I z n J K E 5 F -7-

18 pkračvání tabulky Specifikace phnu Mdact MOP z předchzí strany Signalizace, vysílač plhy, blikač Puze pr phny Mdact MOP Bez signalizace, vysílače plhy a blikače Vysílač plhy Signalizační vypínače Signalizační vypínače a vysílač plhy Blikač Vysílač plhy, blikač Signalizační vypínače a blikač Signalizační vypínače, vysílač plhy a blikač Signalizace, vysílač plhy, blikač Puze pr phny Mdact MOP Cntrl Kmpletní vybavení Sch P-078 Bez regulátru plhy Bez regulátru plhy a brzdy BAM Zde se uvádí písmen, jedntné pr všechna prvedení Vysílač plhy Signalizační vypínače a vysílač plhy Vysílač plhy, blikač Signalizační vypínače, vysílač plhy a blikač Bez signalizace, vysílače plhy a blikače Vysílač plhy Signalizační vypínače Signalizační vypínače a vysílač plhy Blikač Vysílač plhy, blikač Signalizační vypínače a blikač Signalizační vypínače, vysílač plhy a blikač Bez signalizace, vysílače plhy a blikače Vysílač plhy Signalizační vypínače Signalizační vypínače a vysílač plhy Blikač Vysílač plhy, blikač Signalizační vypínače a blikač Signalizační vypínače, vysílač plhy a blikač XX XXX XXXXX A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U P -8-

19 EAA, EAB EAC, EAD Elektrické phny SA 07., SA Ex 07., SAR 07., SAR Ex 07. Auma Technické parametry Typ SA 07. SA Ex 07. SAR 07. SAR Ex 07. Označení v typvém čísle ventilu EAA EAB EAC EAD Napájecí napětí Frekvence Výkn 80 neb 400 V 50 Hz viz specifikační tabulka Řízení - bdvé neb signálem 4-0mA Jmenvitá síla 0 Nm 0 kn; 5 Nm,5 kn; 0 Nm 5 kn Zdvih Krytí Maximální teplta média daný zdvihem ventilu 6, 5, 40, 6 mm IP 67 daná pužitu armaturu Přípustná teplta klí -5 až 80 C -5 až 40 C -5 až 60 C -5 až 40 C Přípustná vlhkst klí Hmtnst 00 % 0 kg Specifikace phnů Auma Typ regulační Funkce ON - OFF nrmální Prvedení nevýbušné Výknvá řada phnu SA X XX 07. SA R Ex 07. Tvar připjení A (závit TR 6x4 LH, příruba F07 pr RV 50 DN 5 00; závit TR 0x4 LH, příruba F0 pr RV 50 DN 50) SA 07. SAR 07. SAEX 07.SAREx07. SA 07. SA Ex 07. SAR 07. SAR Ex ,05 0,05 0,05 0,05 5,6 0,05 0,05 0,05 0,05 8 0,045 0,045 0,045 0, ,045 0,045 0,045 0,045 6 Nm Nm 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,8 0,8 0,8 0,8 45 0,8 0,8 0,8 0,8 Výstupní táčky Vypínací mment Příslušenství mikrspínače TANDEM Převdvka pr signalizaci plhy Mechanický ukazatel plhy Ptencimetr x00 Elektrnický vysílač RWG (včetně ptencimetru), 4-0mA,-vdič Elektrnický vysílač RWG (včetně ptencimetru), 4-0mA,/4-vdič Indukční vysílač plhy IWG, 4-0mA AUMATIC - pr spjitu regulaci (specifikace výbavy dle katalgu výrbce) Další příslušenství dle katalgu výrbce phnů. Výkn mtru [ kw ] -9-

20 Rzměry phnů Auma Nrmální prvedení Prvedení Ex Prvedení AUMATIC Tvar připjení A, příruba F07, (F0) 8 ( 0) 0 () max 6 55 ( 70) 4xM8 (4xM0) 70 ( 0) 90 ( 5) Připjvací třmen 7 (4) 0 (60) Hdnty v závrkách platí pr RS 50 DN 50/XXX -0-

21 EZE, EZF EZG, EZH Elektrické phny...ab5 Schiebel Technické parametry Typ Označení v typvém čísle ventilu Napájecí napětí Frekvence Výkn Řízení Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí Přípustná vlhkst klí Hmtnst Specifikace phnů Výstupní táčky Příslušenství Vypínací mment AB5 exab5 rab5 exrab5 EZE EZF EZG EZH 400 / 0 V; 0 V 400 / 0 V 400 / 0 V; 0 V 400 / 0 V 50 Hz viz specifikační tabulka - bdvé neb signálem 4-0mA 0 Nm 0 kn; 0 Nm 5 kn daný zdvihem ventilu 6, 5, 40, 6 mm IP 66 IP 65 IP 66 IP 65 daná pužitu armaturu -5 až 80 C -0 až 40 C -5 až 80 C -0 až 40 C 90 % (trpické prvedení 00 % s kndenzací) 6 kg kg 6-8kg 6kg Prvedení nevýbušné nrmální Funkce regulační ON - OFF Výknvá řada phnu Tvar připjení (závit TR 6x4 LH, příruba F07, závit TR 0x4 LH, příruba F0) AB5 rab5 AB5 rab5 exab5 exrab5 exab5 exrab5 400/0V 0V 400/0V 0V 400/0V400/0V,5 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 5 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7,5 0,09 0, 0,09 0,09 0,09 0, , 0,5 0, 0, 0,8 0,8 5 Nm Nm 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0,8 0,55 0,8 0,8 0,7 0,7 0 0,7 0,75 0,7 0,7 0,7 0,7 40 0,7 0,7 0,7 0,7 Výkn mtru [ kw ] 0,7,0 Ptencimetr x000 Dvjitý ptencimetr Elektrnický vysílač 4-0 ma Regulátr plhy ACTUMATIC R XX X AB5 A X + XXX ex r AB5 A,5 5 7, F FF ESM CMR --

22 Rzměry phnů...ab5 Phn...AB5 Tvar připjení A Připjvací třmen 7 (4) 0 (60) Hdnty v závrkách platí pr RS 50 DN 50/XXX --

23 PFB PFC PFD Pneumatické phny Fxbr Technické parametry Typ Označení v typvém čísle ventilu Napájecí tlak Funkce Řízení Jmenvitá síla Jmenvitý zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí Přípustná vlhkst klí Hmtnst přímá PB 50 PFB 40 mm nepřímá PB 700 PO 50 PFC PFD 0,6 Mpa max, přímá nepřímá přímá nepřímá pneumatický signál 0-00 kpa prudvý signál 0(4) - 0 ma dle nastavení pružin 0a40mm 80 mm IP 54 daná pužitu armaturu -40 až 80 C 95 % viz. rzměrvá tabulka Příslušenství Elektrpneumatický pziciner (analgvý) typ SRI 990 Elektrpneumatický pziciner (inteligentní) typ SRD 99 Elektrpneumatický pziciner (digitální) typ SRD 99 - D Pneumatický pziciner typ SRP 98 Signalizační spínače typ SGE 985 Redukční stanice typ A 40 Elektrpneumatický pziciner typ SRI 986 Pracvní pdmínky Pneumatické phny FOXBORO jsu schpné prvzu při extrémně vyských tepltách klí a mají dbru dlnst prti rázvému zatížení. Vynikají dbru dlnstí prti 6 vibracím, v prvze dsáhly živtnsti přes 0 cyklů. Je mžné je ddat jak s přímu tak s nepřímu funkcí, eventuálně s blkací plhy při výpadku napájecíh vzduchu. K phnu lze ddat celu řadu příslušenství. Zařízení s elektrickým vstupem 4 až 0 ma a přímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí přepínačů a ptencimetrů. Zařízení s elektrickým vstupem 4 až 0 ma a přímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí PC a zvláštníh sftware, kmunikace HART, Fieldbus Fundatin, PROFIBUS. Zařízení s elektrickým vstupem 4 až 0 ma a přímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí tlačítek, zbrazení LED didami, případně na displeji. Zařízení s pneumatickým vstupem 0-00 kpa pr řízení phnů pneumatickým signálem Nastavitelné spínače kncvých plh Redukuje tlak vládacíh vzduchu na pžadvanu hdntu Analgvý pziciner se vstupem 4(0) - 0 ma Přímá a nepřímá funkce phnu Přímá funkce je takvé prvedení phnu, u kteréh při výpadku vládacíh vzduchu djde k zasunutí táhla d mdulu phnu (u ventilu djde k jeh tevření). U nepřímé funkce pneumatickéh phnu dchází při výpadku vládacíh vzduchu k vysunutí táhla z phnu (k zavření ventilu). --

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1-

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G47... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

02-04.2 05.12.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806

02-04.2 05.12.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806 02-04.2 05.2.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

02-01.2 03.14.CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line

02-01.2 03.14.CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line 0-0. 0..CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených.

Více

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702 02-02.2 0.07.Z Regulační ventily RV 702 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

01-08.3 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro

01-08.3 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro 0-08. 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými phny Fxbr -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line 0-02.4 04.0.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní

Více

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line 0-02.5 08.2.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-02.1 09.04.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 09.04.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02. 09.04.CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

02-03.2 07.03.CZ Vstøikovací hlava VH

02-03.2 07.03.CZ Vstøikovací hlava VH 0-03. 07.03.CZ Vstøikvací hlava -- Vstøikvací hlava DN 5, 40, 50 PN 5 a 60 Ppis Vstøikvací hlava (dále jen ) je zaøízení urèené k regulaci teplty vdní páry. je vybavena mechanicku rzprašvací trysku speciálníh

Více

01-02.1 11.08.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 11.08.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02..08.CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1-

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1- 0-05.4 0.05.CZ Regulačí vetil ajížděcí G9... -- Výpčet sučiitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédutím ke stavu regulačíh kruhu a pracvích pdmíek látky pdle vzrců íže uvedeých. Regulačí vetil musí

Více

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1-

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1- 02-0. 0.07.Z Redukční stanice RS 702 A.P.O. - ELMOS v.o.s., Pražská 90, 09 0 Nová Paka, Tel.: +420 49 04 26, Fax: +420 49 04 27, E-mail: apo@apoelmos.cz, Internet: www.apoelmos.cz -- Výpočet součinitele

Více

01-08.1 10.05.CZ Ventily LDM s pohony SPA Praha

01-08.1 10.05.CZ Ventily LDM s pohony SPA Praha 0-08. 0.05.CZ Ventily LDM s phny SPA Praha -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

01-02.1 01.11.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1-

01-02.1 01.11.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1- 0-02. 0..CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fa: +420 49 504 7, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpčet sučinitele

Více

01-05.1 01.06.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls

01-05.1 01.06.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls 0-05. 0.06.CZ Ventily LDM s phny Jhnsn Cntrls -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 0-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony 0-0..02.CZ Ventily LDM v prvedení dle ANSI/ASME B6.5 s elektrmechanickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-02.7. Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 02.14.CZ -1-

01-02.7. Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 02.14.CZ -1- 01-02.7 02.1.CZ Dvucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113-1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže

Více

01-03.1 04.11.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)

01-03.1 04.11.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa) 0-0. 04..CZ Ventily LDM s phny Siemens (Landis & Staefa) -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených.

Více

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE 0-03.6.10.CZ Chladič páry CHPE -1- CHPE Chladič páry DN 0 až 0 PN až 3 Ppis Chladič páry (dále je CHPE) je zařízeí určeé k regulaci teplty vdí páry. CHPE je slže z tělesa, které je sučástí paríh ptrubí

Více

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku 01-01.1 10.0.CZ Pøímèinné regulátry tlaku -1- Diagramy prùtku redukèním ventilem v závislsti na pklesu výstupníh tlaku Ventily a vybavené pru inu s rzsahem 0.08 a 0. MPa. RD 10 V1 16/1-xx, vstupní tlak

Více

02-04.2 01. 14.CZ. Regulační ventily RV 805 a RV 806-1-

02-04.2 01. 14.CZ. Regulační ventily RV 805 a RV 806-1- 02-04.2 0. 4.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených.

Více

01-02.7 10.06.CZ Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113

01-02.7 10.06.CZ Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 01-02.7 10.06.CZ Dvucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113-1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže

Více

01-02.1 01.11.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 01.11.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02. 0..CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line 01-01.2 04.03.CZ Pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku a pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku s mezvaèem prùtku BEE line Pstup návrhu regulátru diferenèníh tlaku Dán : médium vda, 70 C, statický tlak

Více

02-01.2 03.14.CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line

02-01.2 03.14.CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line 02-0.2 03..CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line -- eponovaných součástí a může vést ke vzniku nepříjemných vibrací a hluku. U regulačních ventilů může vznikat v případě, že Výpočet součinitele

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

MTN - Č MTN - Č. Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MODACT MTN MODACT MTN CONTROL. Typová čísla 52 442, 52 443

MTN - Č MTN - Č. Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MODACT MTN MODACT MTN CONTROL. Typová čísla 52 442, 52 443 MTN - Č MTN - Č Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MODAT MTN MODAT MTN ONTROL Typová čísla 52 442, 52 443 POUŽITÍ Servomotory Modact MTN se používají pro dálkové dvoupolohové nebo třípolohové

Více

KP MINI KP MINI CONTROL

KP MINI KP MINI CONTROL Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL Typová čísla, 52 998 KP MINI Č - 1 POUŽITÍ Servomotory KP MINI jsou určeny pro pohon armatur (kulových ventilů a klapek), žaluzií, vzduchotechnických

Více

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2 Změkčvače vdy Změkčvače vdy Jednkhutvé Dvukhutvé Autmatické......... 2,3 Testry... 2 Náplně (pryskyřice, sůl)... 2 Změkčvače vdy Pkud Vám leží na srdci dluhá živtnst a bezprblémvé užívání jedntlivých zařízení,

Více

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR Země půvdu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML je EU, knkrétně Itálie. Země půvdu pužitéh materiálu na výrbu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML : vdící lišty - EU jezdců včetně příslušenství - EU valivé

Více

02-07.5 04.14.CZ Třícestný regulační kohout RK 601

02-07.5 04.14.CZ Třícestný regulační kohout RK 601 02-07. 04.14.CZ Třícestný regulační kohout RK 601-1- RK 601 Třícestný regulační kohout Popis a použití Kohouty RK 601 jsou trojcestné armatury s rozdělovací funkcí, primárně určené pro těžké elektrárenské

Více

01-10.2 07.00.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s pneumatickými pohony

01-10.2 07.00.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s pneumatickými pohony 0-0. 07.00.CZ Ventily LDM v prvedení dle ANSI/ASME B6.5 s pneumatickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11 VENTIL ODLEHČOVACÍ KT 3019 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 100; 200 dm 3 /min Tlakvý ventil se vkládá d hydraulickéh bvdu, kde umžňuje p dsažení nastavenéh tlaku tlakvé dpjení připjvací brazec dle

Více

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508 0-07.1 07.03.CZ Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508-1- SiZ 1508 Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením DN5x40a 350x600 PN 160, 50, 400 Pu ítí Pjistný ventil plnzdvi

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

02 07.7 05.15.CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61

02 07.7 05.15.CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61 0 07.7 05..CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 6 -- Řada PV 6 Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový,

Více

01-08.3 07.03.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony

01-08.3 07.03.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony 0-08. 07.0.CZ Ventily LDM s pneumatickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní

Více

Kompletní výrobková řada plná inovací

Kompletní výrobková řada plná inovací Kmpletní výrbkvá řada plná invací NAPÁJENÍ PRO POHYBLIVÁ ZAŘÍZENÍ VÝKONNOST, BEZPEČNOST A ÚSPORNOST, OD 20 DO 200A Ve splupráci se zpracvatelským centrem umělé hmty Ost V rámci PUMA-metd (= metdy zpracvání

Více

01-06.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Honeywell

01-06.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Honeywell 0-06..02.CZ Ventily LDM s phny Hneywell -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400

Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2) nebo ventil pro hrubou regulaci (V 40.2) s lineární charakteristikou, určený pro

Více

Bezolejové kompresory

Bezolejové kompresory Čáslavská 1252 Chrudim-Markvice Tel: 469 688 783 Fax: 469 688 785 bchd@rulik.cz P-Pá 7:00-15:30 Bezlejvé kmpresry Kmpresr Wdster HC 16 W Lehký a kmpaktní kmpresr bez tlakvé nádby snadné přenášení. bě pr

Více

02 07.9 05.15.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 25

02 07.9 05.15.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 25 0 0.9 05.5.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 5 -- Řada PV 5 Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový,

Více

Přehled systémů vozidla

Přehled systémů vozidla Vlv FE Hybrid Vlv FE Hybrid Přehled systémů vzidla Mtr D7F Eur 5 Vznětvý mtr s paralelním hybridním systémem Tčivý mment 3 2 1 t./min 1. Elektrmtr 2. Vznětvý mtr 3. Hybridní režim Prvnání Parametry mtru

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM ZVONOVÉ SIGNALIZACE A HLASITÉHO HOVOROVÉHO SPOJENÍ Z KLECE, NEBO Z PLOŠINY SKIPOVÉ NÁDOBY KE STROJNÍKOVI TĚŽNÍHO STROJE TYPU VFSK5

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM ZVONOVÉ SIGNALIZACE A HLASITÉHO HOVOROVÉHO SPOJENÍ Z KLECE, NEBO Z PLOŠINY SKIPOVÉ NÁDOBY KE STROJNÍKOVI TĚŽNÍHO STROJE TYPU VFSK5 The Internatinal Jurnal f TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárdný časpis DOPRAVA A LOGISTIKA ISSN 1451-107X BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM ZVONOVÉ SIGNALIZACE A HLASITÉHO HOVOROVÉHO SPOJENÍ Z KLECE, NEBO Z PLOŠINY SKIPOVÉ

Více

KP MINI MTN - Č MTN KP MINI - Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL. Typová čísla 52 997, 52 998 KP MINI Č - 1

KP MINI MTN - Č MTN KP MINI - Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL. Typová čísla 52 997, 52 998 KP MINI Č - 1 MTN KP MINI - Č KP MINI MTN - Č Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL Typová čísla 52 997, 52 998 KP MINI Č - 1 POUŽITÍ Servomotory KP MINI jsou určeny pro pohon armatur

Více

01-05.1 10.02.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls

01-05.1 10.02.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls 0-05. 0.0.CZ Ventily LDM s phny Jhnsn Cntrls -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466 TP 274560/l Měřič průtku, tepla, stavvý přepčítávač plynů INMAT 66 NÁVOD K VÝROBKU typ 466 PRO JEDNOTLIVÁ PROVEDENÍ PŘILOŽEN PŘÍSLUŠNÝ DODATEK K NÁVODU Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ - k měření průtku

Více

01-07.1 08.02.CZ. Ventily LDM s pohony Belimo -1-

01-07.1 08.02.CZ. Ventily LDM s pohony Belimo -1- 0-07. 08.0.CZ Ventily LDM s phny Belim A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: + 49 504 6, Fax: + 49 504 57, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpèet suèinitele Kv Praktický

Více

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor.

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor. Dtykvý Displej s termstatem, IR přijímač a binární vstupy. Charakteristika: KNX 3.8 pdsvětlený mnchrmatický Dtykvý displej. INZenni Z38 Technická dkumentace 12 knfigurvatelných přímých vladacích funkcí

Více

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2-

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2- 01-01.2 04.11.CZ Přímočinné regulátory diferenčního tlaku a přímočinné regulátory diferenčního tlaku s omezovačem průtoku Přímočinné regulátory výstupního tlaku BEE line -1- tlaku -1-1 SET VENTIL SPOTŘEBIČ

Více

G.A.S. a.s. Hodonín G/1 Ceník servopohonů Regada

G.A.S. a.s. Hodonín G/1 Ceník servopohonů Regada ELEKTRICKÉ SERVOPOHONY JEDNOOTÁČKOVÉ SP SP Mini SP 0 SP 0.1 SP 1 SP 2 SP 2.3 SP 2.4 SP 3 SP 3.4 SP 3.5 typové číslo 271 280 331 281 282 283 284 323 324 325 2 965,- 3 996,- 7 520,- 10 800,- 13 600,- 18

Více

Přečtěte si, prosím, tento montážní návod velmi pozorně před tím, než začnete provádět instalaci.

Přečtěte si, prosím, tento montážní návod velmi pozorně před tím, než začnete provádět instalaci. SIMU tímt prhlašuje, že mtr Axialis je ve shdě se základními pžadavky a dalšími příslušnými ustanveními směrnice 1999/5/ES. Pužívání pvlen v EU, CH. Úplné prhlášení shdě vydané výrbcem je dstupné na www.simu.cm

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY POUŽITÍ Servomotory MODACT MON, MOP, MONJ jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem (např. šoupátek a jiných zařízení, pro která jsou svými vlastnostmi vhodné). Typickým příkladem

Více

01-03.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)

01-03.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa) 01-0.1 11.02.CZ Ventily LDM s phny Siemens (Landis & Staefa) -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených.

Více

Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla 52 221-52 223 5/14

Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla 52 221-52 223 5/14 Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG Typová čísla 52 221-52 223 5/14 www.zpa-pecky.cz 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MPR Variant s proměnnou ovládací rychlostí (pákové) jsou

Více

HAKL MX Elektrický průtokový ohřívač vody

HAKL MX Elektrický průtokový ohřívač vody Záruční list pr elektrické průtkvé hřívače vdy HKL. HKL s mžnsťí změny příknu Vyplní prdejna: -155-07 -09-11 3,5/5,5 4,5/7 5,5/9 5,5/11 Kupujícímu byl výrbek předvedený a byl seznámený s jeh pužitím Elektrické

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

& PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY

& PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY 21 ODVLHČOVAČE & PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY MCS GROUP www.mcswrld.cm Firma MASTER CLIMATE SOLUTIONS je hlavním světvým výrbcem a ddavatelem zařízení pr úpravu vzduchu. Naše zařízení jsu navržena tak, aby splňvala

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W POPIS Přijímač RSA Hz umžňuje vládat jeden jednfázvý mtr v rádivém systému řízení SIMU Hz Přijímač je mžné vládat spínačem a je kmpatibilní s vysílači Hz K přijímači je mžné připjit různé bezpečnstní prvky

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata EFA-SST Rychlběžná vrata pr -PS mderní parkvací systémy rychlá a bezpečná vrata Nejrychlejší vrata na světě pr parkvací garáže Neprvnatelně rychle, bezpečně, splehlivě ke známým vlastnstem rychlběžných

Více

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky Olejvé, plynvé a dvupalivvé hřáky Hřáky série 300...700 Skupina 4 Výkn 770-9700 kw Obsah Všebecně 1 Jak vybrat hřák 2 Hřáky na lehký tpný lej Technické údaje a rzměry 3 PI schémata 4 Rzsah ddávky 4 Grafy

Více

2013/2014 & PRŮMYSLOVÉ A VENTILÁTORY. www.mcsworld.com

2013/2014 & PRŮMYSLOVÉ A VENTILÁTORY. www.mcsworld.com 21/214 ODVLHČOVAČE VZDUCHU & PRŮMYSLOVÉ DMYCHADLA A VENTILÁTORY MCS GROUP www.mcswrld.cm Firma MASTER CLIMATE SOLUTIONS je hlavním světvým výrbcem a ddavatelem zařízení pr úpravu vzduchu. Naše zařízení

Více

411 HT JCB KOLOVÝ NAKLADAČ ½ ¹. Celková délka Střed nápravy od patního čepu lopaty Rozvor náprav Střed nápravy od hrany protizávaží

411 HT JCB KOLOVÝ NAKLADAČ ½ ¹. Celková délka Střed nápravy od patního čepu lopaty Rozvor náprav Střed nápravy od hrany protizávaží MAX. VÝKON MOTORU: 74 kw MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: 8774 MAX. OBJEM LOPATY: 1,7m³ SPECIFIKACE STROJE - Standardní zdvih SPECIFIKACE STROJE - Vyský zdvih. l º, T E ½ ¹ M A µ» R R» TE ja SPECIFIKACE STROJE

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

Čidlo pro měření vodivosti CLS 50

Čidlo pro měření vodivosti CLS 50 Technická Infrmace TI 18C/07/cs č. 00908 Čidl pr měření vdivsti CLS 0 Induktivní čidl pr měření vdivsti s vysku chemicku dlnstí, i pr prstředí s nebezpečím výbuchu a vyské teplty With quality certificate

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Ppis HW a prvz zařízení Mdul WM868-SJ-R4 (Sběrná jedntka RS-485 HW rev.4 ) Mdul WM868-SJ-U (Sběrná jedntka USB HW rev.4) Mdul WM868-SJ-RK (Sběrná jedntka radivá HW

Více

VODIČE S PVC IZOLACÍ. Vodiče. Expresní dodávky. nejmodernější kabelářská technologie. Vám pomohou získat nad konkurencí

VODIČE S PVC IZOLACÍ. Vodiče. Expresní dodávky. nejmodernější kabelářská technologie. Vám pomohou získat nad konkurencí Vdiče VODIČE S PVC IZOLACÍ NKT d WAPR APRO Kabel nejmdernější kabelářská technlgie HVU, HVU HVU, HVU HVK, HVK HVK, HVK HVVF, HVVF HVVF, HVVF HVHH, CYH NYMJ (CYKY flexšňůry TP flexšňůry TP Vdiče NKT d WAPR

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Ppis HW a prvz zařízení Mdul WM868 R2 (RS-232 HW rev.4 ) Mdul WM868 R4 (RS-485 HW rev.4) Mdul WM868 U (USB HW rev.4) Mdul WM868 REP (Repeter HW rev.4) SOFTLINK s.r..,

Více

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití HITACHI Vysktlaká mycí pistle AW 130 Návd k pužití Před pužitím si pečlivě prstudujte tent návd a zajistěte si jeh dknalé pchpení. Hitachi Kki 2 3 4 (1) 14 až 15 mm (2) 20 m neb méně (3) držák kabelu (4)

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů.

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů. 1 HŘÍDELE Strjní sučást válcvitéh tvaru, určené přensu táčivéh phybu a mechanicé práce (rutícíh mmentu) z hnací části (mtru) na část hnanu (strj). Pužití : Tvří sučást phybvéh ústrjí strjů a zařízení neb

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ Obsah 1 ČÁST - LŮŽKA... 2 1.1 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ 2 KUSY... 2 1.1.1 Medicínský účel... 2 1.1.2 Pžadvané věcné plnění, vlastnsti a parametry přístrje...

Více

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití Elektrnické digitální váhy Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150 Návd k pužití Bartscher GmbH Telefn: 05258/971-0 Strana 1 D-33154 Salzktten htttp://www.bartscher.de Obsah Strana Před uvedením d prvzu 2 Základní

Více

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník:

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník: Studijní předmět: Základy terie pravděpdbnsti a matematická statistika Rčník: 1 Semestr: 1 Způsb uknčení: zkuška Pčet hdin přímé výuky: 2/2 (přednáška/ seminář) Pčet hdin kmbinvané výuky celkem: 8 Antace

Více