CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line"

Transkript

1 CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line --

2 Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní ventil musí být navren tak, aby byl schpen regulvat maximální prùtk pøi daných prvzních pdmínkách. Pøitm je nutné kntrlvat, jestli nejmenší regulvaný prùtk je ještì regulvatelný. Prùtèné charakteristiky ventilù Kv/Kv Pdmínku je, e regulaèní pmìr ventilu r> Kvs/Kv min 0.6 Z dùvdu mné minusvé tlerance 0% hdnty Kv00 prti Kvs a padavku na mnst regulace v blasti maximálníh prùtku (snivání i zvyšvání prùtku) výrbce dpruèuje vlit hdntu Kvs regulaèníh ventilu vìtší ne maximální prvzní hdntu Kv: Kvs =. :_. Kv Pøitm je tøeba vzít v úvahu, jak dalece ji ve výpètu uvavaná hdnta Qmaxbsahuje bezpeènstní pøídavek, který by mhl mít za následek pøedimenzvání výknu armatur. Vztahy pr výpèet Kv Kapalina Kv = Plyn Tlakvá ztráta p>p/2 2 p p /2 > Q 00 Q. T 54 n p.p2 Tlakvá ztráta p>p/2 = p2 p = /2 p 2.Q n 54.p.T n Navrhvání charakteristiky s hledem na zdvih ventilu > L S L - lineární charakteristika Kv/Kv 00 = (H/H ) 00 - LDMspline charakteristika 2 Kv/Kv 00 = (H/H 00)-0.80.(H/H 00) (H/H 00) (H/H ) (H/H ) (H/H ) 00 S 00 H/H Ucpávky - O - kruek EPDM Ucpávka svìdèené knstrukce, sazená tìsnícími elementy z kvalitní EPDM prye, je vhdná pr prvz pøi tepltách +2 a +0 C. Ucpávka vyniká svu splehlivstí a dluhu ivtnstí. Její vlastnsti ji pøedurèují pr bezpeèné puití v bezúdrbvých aplikacích. Hlavní pøednstí tét ucpávky jsu nízké tøecí síly, tìsnící schpnst v bu smìrech ( i pøi pdtlaku v armatuøe) a ivtnst pøesahující cyklù. Pr správnu vlbu regulaèní charakteristiky ventilu je vhdné prvést kntrlu, jakých zdvihù bude dsahvat armatura pøi rùzných pøedpkládaných prvzních reimech. Tut kntrlu dpruèujeme prvést alespò pøi minimálním, nminálním a maximálním uvavaném prùtèném mnství. Orientaèním vdítkem pøi vlbì charakteristiky je zásada vyhnut se, je-li t mné, prvním a psledním 5 :_ 0% zdvihu armatur. Pr výpèet zdvihu pøi rùzných prvzních reimech a jedntlivých charakteristikách je mné s výhdu puít firemní výpètvý prgram VENTILY. Prgram sluí ke kmpletnímu návrhu armatury d výpètu Kv suèinitele a p urèení knkrétníh typu armatur vèetnì phnu. Velièiny a jedntky Oznaèení Jedntka Kv m.h Kv 00 m.h Kvmin m.h - Kvs m.h Q m.h Qn Nm.h p MPa p2 MPa ps MPa p MPa - kg.m - n kg.nm T K r Název velièiny Prùtkvý suèinitel za jedntkvých pdmínek prùtku Prùtkvý suèinitel pøi jmenvitém zdvihu Prùtkvý suèinitel pøi minimálním prùtku Jmenvitý prùtkvý suèinitel armatury Objemvý prùtk za prvzníh stavu (T, p ) Objemvý prùtk za nrmálníh stavu (0 C, 0.0 MPa) Abslutní tlak pøed regulaèním ventilem Abslutní tlak za regulaèním tlakem Abslutní tlak syté páry pøi dané tepltì (T ) Tlakvý spád na regulaèním ventilu ( p= p-p) 2 Hustta pracvníh média za prvzníh stavu (T, p ) Hustta plynu za nrmálníh stavu (0 C, 0.0 MPa) Abslutní teplta pøed ventilem (T = 27 + t) Regulaèní pmìr -2-

3 Zjedndušený pstup návrhu dvucestnéh regulaèníh ventilu Dán: médium vda, 5 C, statický tlak v místì pøipjení 600kPa (6bar), p DISP=40kPa (0,4 bar), p POTRUBÍ=7kPa (0.07bar), p SPOTØEBIÈ =5kPa (0,5bar),nminální prùtk Q NOM =,5 m.h, minimální prùtk Q =0,4 m.h. pdisp= pventil+ pspotøebiè + ppotrubí p = p -p -p = = 8 kpa (0,8 bar) VENTIL DISP Q NOM SPOTØEBIÈ POTRUBÍ,5 Kv= = =8,25 m.h p 0,8 VENTIL Bezpeènstní pøídavek na výrbní tlerance (za pøedpkladu, e prùtk Q nebyl pøedimenzván): Kvs = (, a,). Kv = (, a,). 8,25 = 9, a 0,7 m.h Ze sérivì vyrábìné øady Kv hdnt vybereme nejbliší Kvs hdntu, tj.kvs = 0 m.h. Tét hdntì dpvídá svìtlst DN 25. Vybereme-li závitvý ventil PN 6, z šedé litiny, dstáváme typvé èísl: RV R 2 6/50-25/T a pdle padavkù na regulaci k nìmu vybereme pøíslušný phn. Urèení tlakvé ztráty zvlenéh ventilu pøi plném tevøení a daném prùtku MIN - Urèení autrity zvlenéh ventilu pventil H00 a= = 2, =0, p 40 pøièem a by mìl být rvn nejménì 0,. Kntrla zvlenéh ventilu vyhvuje. Upzrnìní: výpèet autrity regulaèníh ventilu je tøeba vztahvat k tlakvému rzdílu na ventilu v zavøeném stavu, tedy k dispziènímu tlaku vìtve pdisp pøi nulvém prùtku. Nikli tedy k tlaku èerpadla p ÈERPADLA,prte pdisp pèerpadlavli- vem tlakvých ztrát ptrubí sítì a k místu napjení regulvané vìtve. V tmt pøípadì pr jednduchst uvaujeme p = p = p. DISP H00 VENTIL H0 DISP H0 DISP Kntrla regulaèníh pmìru Prvedeme stejný výpèet pr minimální prùtk Q MIN= 0,4 m. h. Jelik tlakvé ztráty pevných dprù klesají s druhu mcninu prùtku, minimálnímu prùtku dpvídají tlakvé ztráty p POTR QMIN = 0,2 kpa, p = 0,49 kpa, p = VENTIL QMIN SPROTØ QMIN 40-0,2-0,49 = 9,28 = 9. Kv = Q MIN 0,4 = =0,64 m.h MIN p VENTIL QMIN 0,9 Ptøebný regulaèní pmìr r = Kvs = 0 =5,6 KvMIN 0,64 má být menší ne udávaný regulaèní pmìr ventilu r = 50. Kntrla vyhvuje. 2 2 QNOM,5 p = = = 0,2bar (2,kPa) Kvs 0 VENTIL H00 ( ( ( ( Takt vypètená skuteèná tlakvá ztráta regulaèní armatury by mìla být zhlednìna v hydraulickém výpètu sítì. Typické schéma uspøádání regulaèní smyèky s puitím dvucestnéh regulaèníh ventilu Pznámka: Pdrbnìjší pkyny pr výpèet a návrh regulaèních armatur LDM jsu uvedeny ve výpètvé smìrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušenì pr vdu. Pøesný výpèet je výhdnìjší prvést pmcí výpètvéh sftwaru VENTILY, který bsahuje té ptøebné kntrlní výpèty, a který je k dispzici zdarma na vyádání. --

4 Pstup návrhu tøícestnéh smìšvacíh ventilu Dán: médium vda, 90 C, statický tlak v místì pøipjení 600kPa (6bar), p =5kPa (0,5 bar), p =0kPa ÈERPADLO02 POTRUBÍ (0. bar), p = 20 kpa (0,2 bar), nminální prùtk SPOTØEBIÈ Q NOM=5m.h. pèerpadlo02= p VENTIL + p SPOTØEBIÈ + p POTRUBÍ p = p - p - p = = 5 kpa (0,05 bar) VENTIL ÈERPADLO02 SPOTØEBIÈ POTRUBÍ Kv= QNOM = 5 = 22,4 m. h p 0,05 VENTIL Bezpeènstní pøídavek na výrbní tlerance (za pøedpkladu, e prùtk Q nebyl pøedimenzván): Kvs=(,a,).Kv=(,a,).22,4=24,6a29,m.h Ze sérivì vyrábìné øady Kv hdnt vybereme nejbliší Kvs hdntu, tj. Kvs = 25 m. h. Tét hdntì dpvídá svìtlst DN 40. Vybereme-li závitvý ventil PN 6, z šedé litiny, dstáváme typvé èísl: RV R 2 6/50-25/T a pdle padavkù na regulaci k nìmu vybereme pøíslušný phn. - Urèení skuteèné tlakvé ztráty zvlenéh ventilu pøi plném tevøení ( ( 2 2 QNOM 5 p VENTIL H00= = = 0,04 bar (4 kpa) Kvs 25 ( ( Takt vypètená skuteèná tlakvá ztráta regulaèní armatury by mìla být zhlednìna v hydraulickém výpètu sítì. Upzrnìní: U tøícestných ventilù je nejdùleitìjší pdmínku bezchybné funkce ddrení minimálníh rzdílu dispzièních tlakù na hradlech A i B. Tøícestné ventily sice dkáí zpracvat i znaèný diferenèní tlak mezi hrdly A a B, avšak za cenu defrmace regulaèní charakteristiky a tím zhršení regulaèních vlastnstí. Jsu-li prt pchybnsti rzdílu tlakù mezi bìma hrdly (napø. kde je tøícestný ventil bez tlakvéh ddìlení pøím napjen na primární sí), dpruèujeme pr kvalitní regulaci puít dvucestnéh ventilu ve spjení s pevným zkratem. Autrita pøímé vìtve tøícestnéh ventilu je v tmt zapjení za pøedpkladu knstantníh prùtku kruhem sptøebièe pventil H00 a= = 4 =, p 4 VENTIL H0 c znamená, e závislst prùtku pøímu vìtví ventilu dpvídá ideální prùtèné køivce ventilu. V tmt pøípadì jsu Kvs bu vìtví shdná, bì charakteristiky lineární, tzv.e suètvý prùtk je témìø knstantní. Kmbinace rvnprcentní charakteristiky v cestì A s lineární charakteristiku v cestì B bývá nìkdy výhdné zvlit v pøípadech, kdy se nelze vyhnut zatíení vstupù A prti B diferenèním tlakem neb kdy jsu parametry na primární stranì pøíliš vyské. Typické schéma uspøádání regulaèní smyèky s puitím tøícestnéh regulaèníh ventilu Pznámka: Pdrbnìjší pkyny pr výpèet a návrh regulaèních armatur LDM jsu uvedeny ve výpètvé smìrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušenì pr vdu. Pøesný výpèet je výhdnìjší prvést pmcí výpètvéh sftwaru VENTILY, který bsahuje té ptøebné kntrlní výpèty, a který je k dispzici zdarma na vyádání. -4-

5 COMAR line RV Regulaèní ventily DN 5-40, PN 6 Ppis Ventily RV COMAR jsu regulaèní armatury kmpaktní knstrukce s vnìjšími pøipjvacími závity. Vyznaèují se minimálními stavebními rzmìry a hmtnstí, kvalitní regulaèní funkcí a vysku tìsnstí v zavøeném stavu. Díky jedineèné prùtèné charakteristice LDMspline, ptimalizvané pr regulaci termdynamických dìjù, jsu ideální pr puití ve vytápìcích a klimatizaèních zaøízeních. Vzhledem k prpracvané knstrukci vnitøních dílù a vyské ivtnsti ucpávky splòují veškeré padavky ptøebné pr dluhdbý bezúdrbvý prvz. Armatury jsu vyrábìny v prvedení dvucestném pøímém neb v prvedení trjcestném. Suèástí ddávky ventilù jsu pøipjvací knce, umòující alternativnì závitvé, pøírubvé neb pøivaøvací pøipjení armatury d ptrubí a umòující rychlu a bezprblémvu mntá na zaøízení. Ve spjení s elektrmechanickými phny umòují ventily regulaci s tøíbdvým neb spjitým øízením. Standardní suèástí ddávky ventilu je ruèní kleèk, které je mn vyuít pr ruèní regulaci d dby namntvání phnu. Puití Puité materiály škrtícíh systému, jen je tvøen kuelku z kvalitní krzivzdrné celi a mìkkými tìsnícími elementy zajišujícími hermeticku tìsnst v bu dvìtvích, umòují prvz tìcht armatur nejen v bìných teplvdních a hrkvdních regulaèních kruzích v tpenáøství, ale rvnì v prvzech s nìkterými charakteristickými vlastnstmi médií, jak jsu napø. chladírenství a klimatizaèní technika. Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na tepltì média jsu uvedeny v tabulce na stranì 4 tht katalgu. Pracvní média Ventily øady RV jsu vhdné pr puití v zaøízeních,kde je regulvaným médiem vda neb vzduch. Dále jsu vhdné pr chladící smìsi a další neagresivní kapalná a plynná média v rzsahu teplt +2 C a +50 C. Tìsnící plchy škrtícíh systému jsu dlné vùèi bìným kalùm a neèisttám média, pøi výskytu abrazivních pøímìsí je však nutné d ptrubí pøed ventil umístit filtr pr zajištìní dluhdbé splehlivé funkce a tìsnsti. Mntání plhy Ventily mhu být namntvány v libvlné plze vyjma pøípadu, kdy je phn pd ventilem. Smìr prudìní je urèen znaèením na tìlese - vstupy jsu znaèeny písmeny A a B, výstup AB. Technické parametry Knstrukèní øada Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvitý tlak RV Dvucestný regulaèní ventil reverzní DN 5 a 40 PN 6 Trjcestný regulaèní ventil Materiál tìlesa Materiál kuelky Rzsah pracvních teplt Šedá litina EN-JL 00 Krzivzdrná cel.402 / a +50 C Pøipjení Nátrubek s vnìjším závitem + závitvé šrubení Pøíruba s hrubu tìsnicí lištu Nátrubek s vnìjším závitem + pøivaøvací šrubení Materiál pøivaøvacích nátrubkù DN 5 a / 7.0 DN / 5.0 Typ kuelky Tvarvaná neb válcvá, s mìkkým tìsnìním v sedle Prùtèná charakteristika LDMspline, lineární Lineární / lineární Hdnty Kvs 0.6 a 25 m /h 0.25 a 25 m /h Netìsnst Regulaèní pmìr r Ucpávkvé tìsnìní Tøída IV. - S dle ÈSN-EN 49 (5/200) (< % Kvs) min 50 : O - kruek EPDM -5-

6 Rzmìry a hmtnsti ventilù RV /T se závitvými a RV /W s pøivaøvacími nátrubky DN L L V V V 2 V K A B C D M F H m 2-cest. m -cest. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg Rp /2 25 G Rp /4 2 G/ Rp 8 G/ , Rp /4 47 G Rp /2 5 G2/ Ventily RV /T se závitvým šrubením Ventily RV /W s pøivaøvacím šrubením -6-

7 Rzmìry a hmtnsti ventilù RV /F v pøírubvém prvedení DN L V V V 2 V D D2 D a f n d K H m 2-cest. m -cest. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg , Ventily RV /F v pøírubvém prvedení s hrubu tìsnící lištu nxd -7-

8 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky DN Kvs [m / hd] Dvucestné prvedení DN 5 a 25 charakteristika LDMspline, DN 2 a 40 charakteristika lineární. ) pmax kpa Trjcestné prvedení - charakteristika v bu vìtvích lineární. ) platí puze pr dvucestné prvedení Schéma sestavení úplnéh typvéh èísla ventilù RV (COMAR) XX XXX X XX XX. Ventil Regulaèní ventil RV 2. Oznaèení typu Ventily s vnìjším závitem. Typ vládání Ruèní kl s mnstí pøipjení elektr. phnu R 4.Prvedení Dvucestné 2 Trjcestné 5. Materiál tìlesa Šedá litina 6. Prùtèná charakteristika Lineární (dvucest. prv. DN 2 a 40 a trjcest. prv.) LDMspline (dvucestné prvedení DN 5 a 25) 7. Kvs Èísl slupce dle tabulky Kvs suèinitelù X 8. Jmenvitý tlak PN PN 6 9. Maximální teplta C 50 C 0. Jmenvitá svìtlst DN DN 5 a 40. Pøipjení Závitvé šrubení Pøíruba s hrubu tìsnící lištu Pøivaøvací šrubení Pøíklad bjednávky: RV R 2 6/50-25/T XX 6 / XXX - XX / X 50 XX T F W Vzhledem k jednznaènsti jedntlivých prvedení mhu být ventily bjednány pmcí zjedndušenéh kódu: Pøíklad: COMAR DN 25/2/T COMAR DN 2//F COMAR DN 5/2-.6/W dvucestný ventil DN 25 se závitvým šrubením trjcestný ventil DN2 s pøírubu dvucestný ventil DN 5 s pøivaøvacím šrubením (pr ventily DN 5 je za pmlèku uveden Kvs) Tabulka zjedndušených bjednacích kódù Kvs 2-cestné -cestné 25 40/2 40/ 6 2/2 2/ Phn musí být specifikván zvláš. 0 25/2 25/ Ddávané typy phnù 6. 20/2 20/ 4.0 5/ / / / /2-.6 5/ /2-.0 5/ / / / /-.0 5/-0.6 5/-0.4 5/-0.25 LDM Elektrický phn ANT5.0 AC 24 V, øízení -bdvé Elektrický phn ANT5. AC 24 V, øízení 0..0V, 2..0V, 0..20mA, 4..20mA Elektrický phn ANT5.20 AC 20 V, øízení -bdvé Elektrický phn ANT5.0S AC 24 V, øízení -bdvé, nuzvá funkce Elektrický phn ANT5.S AC 24 V, øízení 0..0V, 2..0V, 0..20mA, 4..20mA, nuzvá funkce Siemens Elektrický phn SSC AC 20 V, øízení -bdvé (Landis & Staefa) Elektrický phn SSC6 AC 24 V, øízení DC 0...0V Elektrický phn SSC6.5 AC 24 V, øízení DC 0...0V, nuzvá funkce Elektrický phn SSC8 AC 24 V, øízení -bdvé Elektrický phn SQS 5.00 a SQS 5.0 AC 20 V, øízení -bdvé Elektrický phn SQS 5.50 a SQS 5.5 AC 20 V, øízení -bdvé, nuzvá funkce Elektrický phn SQS 65.5 AC 24 V, øízení DC 0...0V, nuzvá funkce -8-

9 ANT5 Elektrické phny LDM Ppis Elektrické phny ANT5 jsu elektrmechanické phny urèené pr vládání regulaèních ventilù LDM øady RV COMAR line. Knstrukce pøipjení na ventil zajišuje nulvu vùli mezi táhlem phnu a ventilu a tím je dána dknalá regulaèní schpnst i pøi minimálních zmìnách plhy. Phny jsu samadaptivní, krajní plhy jsu mezeny vlastním zdvihem ventilu. Pr splupráci s nadøazeným regulaèním systémem jsu vybaveny standardním tøíbdvým øízením neb pøímým øízením (vlitelnì 0..0 V, 2..0 V, ma neb ma). Verze znaèená S bsahuje elektrnicky øízenu nuzvu funkci, která je aktivvána výpadkem elektrickéh napìtí na urèené svrce neb výpadkem napájení. V nastavení phnù s pøímým øízením je navíc mné definvat plhu v prcentech zdvihu, d které se phn p aktivaci nuzvé funkce pøestaví. Pøednastavenu plhu je plha zavøen. Zdrjem energie jsu dva NiMH akumulátry, které jsu za prvzu trvale dbíjeny. Všechny typy phnù jsu vybaveny ruèním kleèkem pr nuzvé vládání. Puití Phny v kmpletu s ventily LDM jsu urèeny pøedevším pr uití ve vytápìcích, klimatizaèních a chladicích sustavách. Zde je mné vhdnì vyuít kmbinace regulaèní charakteristiky LDMspline ptimalizvané pr prcesy pøensu tepla s pøesnstí a splehlivstí funkce dané jednduchu mechanicku knstrukcí phnu. V nìkterých aplikacích je mné uplatnit nuzvu funkci phnu, která v pøípadì výpadku napìtí na urèené svrce phnu pøestaví ventil d pøedem definvané plhy. Vlastnsti - Jednduchá mntá na ventil bez nutnsti seøizvání, nevy- adující ádné náøadí - Samadaptivní funkce pøesnì vymezující rzsah zdvihu phnu pdle krajních plh zdvihu ventilu - Ruèní kleèk pr nuzvé vládání - Ukazatel zdvihu pr infrmaci kamitém stavu tevøení ventilu - Mnst vybavení dprvu zpìtnu vazbu (u phnù s tøíbdvým øízením) - Inteligentní mikrprcesrvé øízení (u phnù s nuzvu funkcí a pøímým øízením) - Autmatické rzpznání vniknutí neèistty mezi sedl a kuelku ventilu vèetnì algritmu pr samèistící funkci (u phnù s pøímým øízením) - Mnst vlby øízení 0..0 V, 2..0 V, ma, ma (u phnù s pøímým øízením) - Mnst vlby cílvé plhy nuzvé funkce u phnù s pøímým øízením a nuzvu funkcí v rzsahu 0..00% zdvihu - Mnst pøeètení histrie a diagnstika pruchvých stavù u prvedení s mikrprcesrem - Vyská prvzní splehlivst a ivtnst díky jednduché knstrukci a vlbì kvalitních kvvých materiálù u mechanicky zatíených dílù Technické parametry phnù ANT5 Typ ANT5.0 ANT5. ANT5.20 ANT5.0S ANT5.S Napájecí napìtí 24 V AC ± 0% 20 V AC ± 0% 24 V AC ± 0% Frekvence 50 Hz Øízení - bdvé pøímé - bdvé - bdvé pøímé Pøíkn,5 VA 7,0 VA,0 VA 7,0 VA 7,0 VA Jmenvitá síla 00 N ± 5% Nminální zdvih Pøestavná dba 50 Hz 66 s s 5,5 mm 66 s s s Nuzvá funkce 8 s 8 s ) Zpìtná vazba 00, k 00, k 00, k Impedance vstupu øídícíh 0 k (V) 0 k (V) signálu 250 (ma) 250 (ma) Krytí Maximální teplta média Prvzní teplty klí IP 54 (IEC 60529) 50 C -5 a +55 C Pøípustná vlhkst klí % relativní vlhksti Skladvací pdmínky -5 a +55 C, % relativní vlhksti Hmtnst ) Vlitelné pøíslušenství. Nutn specifikvat v bjednávce. 0,55 kg 0,7 kg -9-

10 Vlitelné pøíslušenství Odprvý vysílaè plhy neb (puze pr -bdvé prvedení phnù) Schémata zapjení phnù Pznámka: ANT5... uzavírá ventil zasuváním táhla ANT5.20 -bdvé øízení, 20 V/ 50 Hz ANT5.0 -bdvé øízení, 24 V/ 50 Hz ANT5. Øízení 0..0 V, 24 V/50Hz V MZ M MO V MZ M MO Svrkvnice X zelená hnìdá bílá 0 20mA 24V~ 0-0V U2 2 N U U2 2 N U 24 V hnìdá zavírá mdrá èerná tevírá lut-zelená 24 V bílá zavírá zelená hnìdá tevírá 20V/50Hz N 20V/50Hz 24V~ 24V~ ANT5.0S -bdvé øízení, 24 V/ 50 Hz, nuzvá funkce Svrkvnice X zelená hnìdá tevírá bílá zavírá lutá ANT5.S Øízení 0..0 V, 24 V/50Hz, nuzvá funkce MO vypínaè síly pr plhu servmtru "O" MZ vypínaè síly pr plhu servmtru "Z" M mtrek Svrkvnice X V vysílaè 00neb svrka nuzvé funkce, 2 svrky signalizace kncvých plh (max. zatíitelnst 0,5 A) zelená hnìdá bílá 0 20mA lutá 24V~ 24V~ NF 24V~ 24V~ 0-0V NF 24V~ Rzmìry phnu A B C ANT5.xx

11 SSC SSC6... SSC8 Elektrické phny Siemens (Landis & Staefa) Technické parametry Typ Napájecí napìtí SSC AC 20 V SSC6 SSC6.5 AC 24 V SSC8 Frekvence 50/60Hz Pøíkn Øízení 6 VA - bdvé 2VA 2VA( VA pøi nabit. knden.) DC0-0V 0,8 VA - bdvé Dba pøechdu 50 s 0 s 50 s Havarijní funkce 0 s Jmenvitá síla 00 N Zdvih 5,5 mm Krytí IP 40 Maximální teplta média 2a0C Pøípustná teplta klí 5a50C Pøípustná vlhkst klí % bez kndenzace Hmtnst 0, kg 0,25 kg 0,27 kg 0,25 kg Schéma zapjení phnù SSC Bílý Èerný Mdrý (7) (6) (4) Y2 Ventil ZAVÍRÁ Y Ventil OTEVÍRÁ Nula Rzmìry phnù SSC8, SSC6... SSC8 SSC6... Fáze Ventil OTEVÍRÁ Ventil ZAVÍRÁ Systémvá nula Fáze Øídící signál 0...0V SSC --

12 SQS5... Elektrické phny Siemens (Landis & Staefa) Technické parametry Typ SQS 5.00 SQS 5.0 SQS 5.50 SQS 5.5 Napájecí napìtí Frekvence AC 20V 50 / 60Hz Pøíkn 2,5 VA,5 VA 5VA 6VA Øízení - bdvé Dba pøechdu 50 s 5 s 50 s 5 s Havarijní funkce 8s Jmenvitá síla 00N Zdvih 5,5 mm krytí IP 54 Maximální teplta média 0 C Pøípustná teplta klí -5 a 50 C pøípustná vlhkst klí tøída D, DIN Hmtnst 0,5 kg 0,6 kg Pøíslušenství Pr SQS 5.00 a SQS 5.0 Pmcný spínaè ASC 9.6 Schéma zapjení phnù SQS 5.00 a SQS 5.0 Rzmìry phnù SQS 5.50 a SQS 5.5 x - rzmìr pr pøipjení armatur Cm kncvý spínaè pr zdvih 00% Cm2 kncvý spínaè pr zdvih 0% c pmcný spínaè ASC 9.6 Y tvírání regulaèníh ventilu Y2 zavírání regulaèníh ventilu 2 bezpeènstní funkce N nula pr mìøení -2-

13 SQS65.5 Elektrický phn Siemens (Landis & Staefa) Technické parametry Typ Napájecí napìtí Frekvence Pøíkn Øízení Dba pøechdu Havarijní funkce Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta media Pøípustná teplta klí Pøípustná vlhkst klí Hmtnst Schéma zapjení phnù Pøípjná svrkvnice G,GO napájecí napìtí 24 V G - systémvý ptenciál (SP) GO - systémvá nula (SN) Y øídící vstup 0...0V R vstup pr dálkvé nastavení plhy neb prtimrazvý termstat M U nula pr mìøení výstup pr mìøící napìtí 0...0V SQS 65.5 AC 24 V 50/60Hz 7VA V 5 s 8s 00 N 5,5 mm IP 54 0 C -5 a 50 C tøída D, DIN ,6 kg Rzmìry phnù SQS 5.50 a SQS 5.5 x - rzmìr pr pøipjení armatur F K N P R Y prtimrazvý termstat dvuplhvý spínaè regulátr ukazatel plhy pøístrj pr dálkvé vládání plhy phn --

14 Maximální dvlené pracvní pøetlaky [ MPa] Materiál PN Teplta [ C] Šedá litina EN-JL 00 (EN-GLJ-200) 6,60, Pznámky: -4-

15 LDM, spl. s r.. Litmyšlská Èeská Tøebvá tel.: fax: LDM, spl. s r.. Kanceláø Praha Tiskaøská Praha 0 - Malešice tel.: fax: LDM, spl.s r.. Kanceláø Ústí nad Labem Mezní Ústí nad Labem tel.: fax: LDM servis, spl.s r.. Litmyšlská Èeská Tøebvá tel.: fax: Váš partner LDM, spl. s r.. si vyhrazuje práv zmìnit své výrbky a specifikace bez pøedchzíh upzrnìní. -5-

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502 0-0. 0.05.CZ Redukční stanice RS 50 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky MONTÁŽNÍ TECHNIKA MONTÁŽNÍ TECHNIKA pr všechny druhy ftvltalických systémů Srtiment 4/014 4 prfily nabízející širké využití Praktické nerezvé držáky Zkušensti z více jak desetileté praxe HLINÍKOVÉ PROFILY

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

Průmyslové plynoměry G10 do G65

Průmyslové plynoměry G10 do G65 Průmyslové plynoměry G do G65 Průmyslový plynoměr G Průmyslový plynoměr G o rozteči připojení 8 mm je určen k měření spotřeby plynu v bytech, ve kterých plynové spotřebiče napřesáhne 6m /h vzduchu o hustotě,

Více

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702 02-02.2 0.07.Z Regulační ventily RV 702 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Specializační stáže Pracviště: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Kapacita pracviště: 2 Obr akreditace: 1. Kardichirurgie 1.1. Základní chirurgický kmen: Pvinná praxe v bru

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Důležitá bezpečnostní upozornění

Důležitá bezpečnostní upozornění POSILOVACÍ STROJ JS-065 Návd k pužití Úvd Děkujeme Vám za zakupení tht prduktu. Před prvním pužitím psilvacíh strje si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Tent návd k pužití bsahuje instrukce pr

Více

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA TP323 : Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA Vlastnosti výrobku Převodník měřícího signálu pro teplotní senzory pro měřící prvek Pt00 a Pt000 4...20 ma

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Univerzální mechanický vodoměr

Univerzální mechanický vodoměr 5 340 Univerzální mechanický vodoměr Kompaktní měřiče s přímým připojením WFK... WFW... WFK20... WFK23... WFK24... WFW20... WFW23... WFW24... Mechanické měřiče pro měření spotřeby studené a teplé vody.

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005 REGULAČNÍ VENTIL TYP Z Z verze 6/ POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin, par a plynů.jsou určeny pro směšování dvou proudů média nebo

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1-

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1- 02-0. 0.07.Z Redukční stanice RS 702 A.P.O. - ELMOS v.o.s., Pražská 90, 09 0 Nová Paka, Tel.: +420 49 04 26, Fax: +420 49 04 27, E-mail: apo@apoelmos.cz, Internet: www.apoelmos.cz -- Výpočet součinitele

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22 Technická brožura Obsah stránka EV251B 10-22B Normálně uzavřený (NC) Úvod... 3 Vlastnosti... 3

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK Vyhdncení statistik dsavadníh využití elektrnických infrmačních zdrjů knsrcií NTK NTK (d 30. 6. 2009 Státní technická knihvna, STK) je již d rku 2000 řešitelským pracvištěm prjektů (LI200028 a LI01018,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Registr Tarceva návrh CRF Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Tarceva návrh CRF Nemalobuněčný karcinom plic Registr Tarceva návrh CRF Nemalbuněčný karcinm plic Frmulář: Vstupní parametry Rk narzení (z rdnéh čísla) Věk (z rdnéh čísla) Phlaví (z rdnéh čísla) Kuření Kuřák Bývalý kuřák Nekuřák Hmtnst pacienta v

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR

Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR Sérlgická a mlekulárně bilgická IVD diagnstika firmy Rche první zkušensti v zařízení transfuzní služby v ČR Transfuzní a tkáňvé ddělení FN Brn RNDr. Eva Křížvá, Ph.D., MUDr. Eva Tesařvá, RNDr. Rita Pacasvá,

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 Cvičení je zaměřené na práci v SQL, zejména dtazvání. Zadání je rzdělen d typvých úlh. Jedna úlha bsahuje základní dtaz a něklik alternativních dtazů ke stejné prblematice.

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více