CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line"

Transkript

1 CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line --

2 Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní ventil musí být navren tak, aby byl schpen regulvat maximální prùtk pøi daných prvzních pdmínkách. Pøitm je nutné kntrlvat, jestli nejmenší regulvaný prùtk je ještì regulvatelný. Prùtèné charakteristiky ventilù Kv/Kv Pdmínku je, e regulaèní pmìr ventilu r> Kvs/Kv min 0.6 Z dùvdu mné minusvé tlerance 0% hdnty Kv00 prti Kvs a padavku na mnst regulace v blasti maximálníh prùtku (snivání i zvyšvání prùtku) výrbce dpruèuje vlit hdntu Kvs regulaèníh ventilu vìtší ne maximální prvzní hdntu Kv: Kvs =. :_. Kv Pøitm je tøeba vzít v úvahu, jak dalece ji ve výpètu uvavaná hdnta Qmaxbsahuje bezpeènstní pøídavek, který by mhl mít za následek pøedimenzvání výknu armatur. Vztahy pr výpèet Kv Kapalina Kv = Plyn Tlakvá ztráta p>p/2 2 p p /2 > Q 00 Q. T 54 n p.p2 Tlakvá ztráta p>p/2 = p2 p = /2 p 2.Q n 54.p.T n Navrhvání charakteristiky s hledem na zdvih ventilu > L S L - lineární charakteristika Kv/Kv 00 = (H/H ) 00 - LDMspline charakteristika 2 Kv/Kv 00 = (H/H 00)-0.80.(H/H 00) (H/H 00) (H/H ) (H/H ) (H/H ) 00 S 00 H/H Ucpávky - O - kruek EPDM Ucpávka svìdèené knstrukce, sazená tìsnícími elementy z kvalitní EPDM prye, je vhdná pr prvz pøi tepltách +2 a +0 C. Ucpávka vyniká svu splehlivstí a dluhu ivtnstí. Její vlastnsti ji pøedurèují pr bezpeèné puití v bezúdrbvých aplikacích. Hlavní pøednstí tét ucpávky jsu nízké tøecí síly, tìsnící schpnst v bu smìrech ( i pøi pdtlaku v armatuøe) a ivtnst pøesahující cyklù. Pr správnu vlbu regulaèní charakteristiky ventilu je vhdné prvést kntrlu, jakých zdvihù bude dsahvat armatura pøi rùzných pøedpkládaných prvzních reimech. Tut kntrlu dpruèujeme prvést alespò pøi minimálním, nminálním a maximálním uvavaném prùtèném mnství. Orientaèním vdítkem pøi vlbì charakteristiky je zásada vyhnut se, je-li t mné, prvním a psledním 5 :_ 0% zdvihu armatur. Pr výpèet zdvihu pøi rùzných prvzních reimech a jedntlivých charakteristikách je mné s výhdu puít firemní výpètvý prgram VENTILY. Prgram sluí ke kmpletnímu návrhu armatury d výpètu Kv suèinitele a p urèení knkrétníh typu armatur vèetnì phnu. Velièiny a jedntky Oznaèení Jedntka Kv m.h Kv 00 m.h Kvmin m.h - Kvs m.h Q m.h Qn Nm.h p MPa p2 MPa ps MPa p MPa - kg.m - n kg.nm T K r Název velièiny Prùtkvý suèinitel za jedntkvých pdmínek prùtku Prùtkvý suèinitel pøi jmenvitém zdvihu Prùtkvý suèinitel pøi minimálním prùtku Jmenvitý prùtkvý suèinitel armatury Objemvý prùtk za prvzníh stavu (T, p ) Objemvý prùtk za nrmálníh stavu (0 C, 0.0 MPa) Abslutní tlak pøed regulaèním ventilem Abslutní tlak za regulaèním tlakem Abslutní tlak syté páry pøi dané tepltì (T ) Tlakvý spád na regulaèním ventilu ( p= p-p) 2 Hustta pracvníh média za prvzníh stavu (T, p ) Hustta plynu za nrmálníh stavu (0 C, 0.0 MPa) Abslutní teplta pøed ventilem (T = 27 + t) Regulaèní pmìr -2-

3 Zjedndušený pstup návrhu dvucestnéh regulaèníh ventilu Dán: médium vda, 5 C, statický tlak v místì pøipjení 600kPa (6bar), p DISP=40kPa (0,4 bar), p POTRUBÍ=7kPa (0.07bar), p SPOTØEBIÈ =5kPa (0,5bar),nminální prùtk Q NOM =,5 m.h, minimální prùtk Q =0,4 m.h. pdisp= pventil+ pspotøebiè + ppotrubí p = p -p -p = = 8 kpa (0,8 bar) VENTIL DISP Q NOM SPOTØEBIÈ POTRUBÍ,5 Kv= = =8,25 m.h p 0,8 VENTIL Bezpeènstní pøídavek na výrbní tlerance (za pøedpkladu, e prùtk Q nebyl pøedimenzván): Kvs = (, a,). Kv = (, a,). 8,25 = 9, a 0,7 m.h Ze sérivì vyrábìné øady Kv hdnt vybereme nejbliší Kvs hdntu, tj.kvs = 0 m.h. Tét hdntì dpvídá svìtlst DN 25. Vybereme-li závitvý ventil PN 6, z šedé litiny, dstáváme typvé èísl: RV R 2 6/50-25/T a pdle padavkù na regulaci k nìmu vybereme pøíslušný phn. Urèení tlakvé ztráty zvlenéh ventilu pøi plném tevøení a daném prùtku MIN - Urèení autrity zvlenéh ventilu pventil H00 a= = 2, =0, p 40 pøièem a by mìl být rvn nejménì 0,. Kntrla zvlenéh ventilu vyhvuje. Upzrnìní: výpèet autrity regulaèníh ventilu je tøeba vztahvat k tlakvému rzdílu na ventilu v zavøeném stavu, tedy k dispziènímu tlaku vìtve pdisp pøi nulvém prùtku. Nikli tedy k tlaku èerpadla p ÈERPADLA,prte pdisp pèerpadlavli- vem tlakvých ztrát ptrubí sítì a k místu napjení regulvané vìtve. V tmt pøípadì pr jednduchst uvaujeme p = p = p. DISP H00 VENTIL H0 DISP H0 DISP Kntrla regulaèníh pmìru Prvedeme stejný výpèet pr minimální prùtk Q MIN= 0,4 m. h. Jelik tlakvé ztráty pevných dprù klesají s druhu mcninu prùtku, minimálnímu prùtku dpvídají tlakvé ztráty p POTR QMIN = 0,2 kpa, p = 0,49 kpa, p = VENTIL QMIN SPROTØ QMIN 40-0,2-0,49 = 9,28 = 9. Kv = Q MIN 0,4 = =0,64 m.h MIN p VENTIL QMIN 0,9 Ptøebný regulaèní pmìr r = Kvs = 0 =5,6 KvMIN 0,64 má být menší ne udávaný regulaèní pmìr ventilu r = 50. Kntrla vyhvuje. 2 2 QNOM,5 p = = = 0,2bar (2,kPa) Kvs 0 VENTIL H00 ( ( ( ( Takt vypètená skuteèná tlakvá ztráta regulaèní armatury by mìla být zhlednìna v hydraulickém výpètu sítì. Typické schéma uspøádání regulaèní smyèky s puitím dvucestnéh regulaèníh ventilu Pznámka: Pdrbnìjší pkyny pr výpèet a návrh regulaèních armatur LDM jsu uvedeny ve výpètvé smìrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušenì pr vdu. Pøesný výpèet je výhdnìjší prvést pmcí výpètvéh sftwaru VENTILY, který bsahuje té ptøebné kntrlní výpèty, a který je k dispzici zdarma na vyádání. --

4 Pstup návrhu tøícestnéh smìšvacíh ventilu Dán: médium vda, 90 C, statický tlak v místì pøipjení 600kPa (6bar), p =5kPa (0,5 bar), p =0kPa ÈERPADLO02 POTRUBÍ (0. bar), p = 20 kpa (0,2 bar), nminální prùtk SPOTØEBIÈ Q NOM=5m.h. pèerpadlo02= p VENTIL + p SPOTØEBIÈ + p POTRUBÍ p = p - p - p = = 5 kpa (0,05 bar) VENTIL ÈERPADLO02 SPOTØEBIÈ POTRUBÍ Kv= QNOM = 5 = 22,4 m. h p 0,05 VENTIL Bezpeènstní pøídavek na výrbní tlerance (za pøedpkladu, e prùtk Q nebyl pøedimenzván): Kvs=(,a,).Kv=(,a,).22,4=24,6a29,m.h Ze sérivì vyrábìné øady Kv hdnt vybereme nejbliší Kvs hdntu, tj. Kvs = 25 m. h. Tét hdntì dpvídá svìtlst DN 40. Vybereme-li závitvý ventil PN 6, z šedé litiny, dstáváme typvé èísl: RV R 2 6/50-25/T a pdle padavkù na regulaci k nìmu vybereme pøíslušný phn. - Urèení skuteèné tlakvé ztráty zvlenéh ventilu pøi plném tevøení ( ( 2 2 QNOM 5 p VENTIL H00= = = 0,04 bar (4 kpa) Kvs 25 ( ( Takt vypètená skuteèná tlakvá ztráta regulaèní armatury by mìla být zhlednìna v hydraulickém výpètu sítì. Upzrnìní: U tøícestných ventilù je nejdùleitìjší pdmínku bezchybné funkce ddrení minimálníh rzdílu dispzièních tlakù na hradlech A i B. Tøícestné ventily sice dkáí zpracvat i znaèný diferenèní tlak mezi hrdly A a B, avšak za cenu defrmace regulaèní charakteristiky a tím zhršení regulaèních vlastnstí. Jsu-li prt pchybnsti rzdílu tlakù mezi bìma hrdly (napø. kde je tøícestný ventil bez tlakvéh ddìlení pøím napjen na primární sí), dpruèujeme pr kvalitní regulaci puít dvucestnéh ventilu ve spjení s pevným zkratem. Autrita pøímé vìtve tøícestnéh ventilu je v tmt zapjení za pøedpkladu knstantníh prùtku kruhem sptøebièe pventil H00 a= = 4 =, p 4 VENTIL H0 c znamená, e závislst prùtku pøímu vìtví ventilu dpvídá ideální prùtèné køivce ventilu. V tmt pøípadì jsu Kvs bu vìtví shdná, bì charakteristiky lineární, tzv.e suètvý prùtk je témìø knstantní. Kmbinace rvnprcentní charakteristiky v cestì A s lineární charakteristiku v cestì B bývá nìkdy výhdné zvlit v pøípadech, kdy se nelze vyhnut zatíení vstupù A prti B diferenèním tlakem neb kdy jsu parametry na primární stranì pøíliš vyské. Typické schéma uspøádání regulaèní smyèky s puitím tøícestnéh regulaèníh ventilu Pznámka: Pdrbnìjší pkyny pr výpèet a návrh regulaèních armatur LDM jsu uvedeny ve výpètvé smìrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušenì pr vdu. Pøesný výpèet je výhdnìjší prvést pmcí výpètvéh sftwaru VENTILY, který bsahuje té ptøebné kntrlní výpèty, a který je k dispzici zdarma na vyádání. -4-

5 COMAR line RV Regulaèní ventily DN 5-40, PN 6 Ppis Ventily RV COMAR jsu regulaèní armatury kmpaktní knstrukce s vnìjšími pøipjvacími závity. Vyznaèují se minimálními stavebními rzmìry a hmtnstí, kvalitní regulaèní funkcí a vysku tìsnstí v zavøeném stavu. Díky jedineèné prùtèné charakteristice LDMspline, ptimalizvané pr regulaci termdynamických dìjù, jsu ideální pr puití ve vytápìcích a klimatizaèních zaøízeních. Vzhledem k prpracvané knstrukci vnitøních dílù a vyské ivtnsti ucpávky splòují veškeré padavky ptøebné pr dluhdbý bezúdrbvý prvz. Armatury jsu vyrábìny v prvedení dvucestném pøímém neb v prvedení trjcestném. Suèástí ddávky ventilù jsu pøipjvací knce, umòující alternativnì závitvé, pøírubvé neb pøivaøvací pøipjení armatury d ptrubí a umòující rychlu a bezprblémvu mntá na zaøízení. Ve spjení s elektrmechanickými phny umòují ventily regulaci s tøíbdvým neb spjitým øízením. Standardní suèástí ddávky ventilu je ruèní kleèk, které je mn vyuít pr ruèní regulaci d dby namntvání phnu. Puití Puité materiály škrtícíh systému, jen je tvøen kuelku z kvalitní krzivzdrné celi a mìkkými tìsnícími elementy zajišujícími hermeticku tìsnst v bu dvìtvích, umòují prvz tìcht armatur nejen v bìných teplvdních a hrkvdních regulaèních kruzích v tpenáøství, ale rvnì v prvzech s nìkterými charakteristickými vlastnstmi médií, jak jsu napø. chladírenství a klimatizaèní technika. Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na tepltì média jsu uvedeny v tabulce na stranì 4 tht katalgu. Pracvní média Ventily øady RV jsu vhdné pr puití v zaøízeních,kde je regulvaným médiem vda neb vzduch. Dále jsu vhdné pr chladící smìsi a další neagresivní kapalná a plynná média v rzsahu teplt +2 C a +50 C. Tìsnící plchy škrtícíh systému jsu dlné vùèi bìným kalùm a neèisttám média, pøi výskytu abrazivních pøímìsí je však nutné d ptrubí pøed ventil umístit filtr pr zajištìní dluhdbé splehlivé funkce a tìsnsti. Mntání plhy Ventily mhu být namntvány v libvlné plze vyjma pøípadu, kdy je phn pd ventilem. Smìr prudìní je urèen znaèením na tìlese - vstupy jsu znaèeny písmeny A a B, výstup AB. Technické parametry Knstrukèní øada Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvitý tlak RV Dvucestný regulaèní ventil reverzní DN 5 a 40 PN 6 Trjcestný regulaèní ventil Materiál tìlesa Materiál kuelky Rzsah pracvních teplt Šedá litina EN-JL 00 Krzivzdrná cel.402 / a +50 C Pøipjení Nátrubek s vnìjším závitem + závitvé šrubení Pøíruba s hrubu tìsnicí lištu Nátrubek s vnìjším závitem + pøivaøvací šrubení Materiál pøivaøvacích nátrubkù DN 5 a / 7.0 DN / 5.0 Typ kuelky Tvarvaná neb válcvá, s mìkkým tìsnìním v sedle Prùtèná charakteristika LDMspline, lineární Lineární / lineární Hdnty Kvs 0.6 a 25 m /h 0.25 a 25 m /h Netìsnst Regulaèní pmìr r Ucpávkvé tìsnìní Tøída IV. - S dle ÈSN-EN 49 (5/200) (< % Kvs) min 50 : O - kruek EPDM -5-

6 Rzmìry a hmtnsti ventilù RV /T se závitvými a RV /W s pøivaøvacími nátrubky DN L L V V V 2 V K A B C D M F H m 2-cest. m -cest. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg Rp /2 25 G Rp /4 2 G/ Rp 8 G/ , Rp /4 47 G Rp /2 5 G2/ Ventily RV /T se závitvým šrubením Ventily RV /W s pøivaøvacím šrubením -6-

7 Rzmìry a hmtnsti ventilù RV /F v pøírubvém prvedení DN L V V V 2 V D D2 D a f n d K H m 2-cest. m -cest. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg , Ventily RV /F v pøírubvém prvedení s hrubu tìsnící lištu nxd -7-

8 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky DN Kvs [m / hd] Dvucestné prvedení DN 5 a 25 charakteristika LDMspline, DN 2 a 40 charakteristika lineární. ) pmax kpa Trjcestné prvedení - charakteristika v bu vìtvích lineární. ) platí puze pr dvucestné prvedení Schéma sestavení úplnéh typvéh èísla ventilù RV (COMAR) XX XXX X XX XX. Ventil Regulaèní ventil RV 2. Oznaèení typu Ventily s vnìjším závitem. Typ vládání Ruèní kl s mnstí pøipjení elektr. phnu R 4.Prvedení Dvucestné 2 Trjcestné 5. Materiál tìlesa Šedá litina 6. Prùtèná charakteristika Lineární (dvucest. prv. DN 2 a 40 a trjcest. prv.) LDMspline (dvucestné prvedení DN 5 a 25) 7. Kvs Èísl slupce dle tabulky Kvs suèinitelù X 8. Jmenvitý tlak PN PN 6 9. Maximální teplta C 50 C 0. Jmenvitá svìtlst DN DN 5 a 40. Pøipjení Závitvé šrubení Pøíruba s hrubu tìsnící lištu Pøivaøvací šrubení Pøíklad bjednávky: RV R 2 6/50-25/T XX 6 / XXX - XX / X 50 XX T F W Vzhledem k jednznaènsti jedntlivých prvedení mhu být ventily bjednány pmcí zjedndušenéh kódu: Pøíklad: COMAR DN 25/2/T COMAR DN 2//F COMAR DN 5/2-.6/W dvucestný ventil DN 25 se závitvým šrubením trjcestný ventil DN2 s pøírubu dvucestný ventil DN 5 s pøivaøvacím šrubením (pr ventily DN 5 je za pmlèku uveden Kvs) Tabulka zjedndušených bjednacích kódù Kvs 2-cestné -cestné 25 40/2 40/ 6 2/2 2/ Phn musí být specifikván zvláš. 0 25/2 25/ Ddávané typy phnù 6. 20/2 20/ 4.0 5/ / / / /2-.6 5/ /2-.0 5/ / / / /-.0 5/-0.6 5/-0.4 5/-0.25 LDM Elektrický phn ANT5.0 AC 24 V, øízení -bdvé Elektrický phn ANT5. AC 24 V, øízení 0..0V, 2..0V, 0..20mA, 4..20mA Elektrický phn ANT5.20 AC 20 V, øízení -bdvé Elektrický phn ANT5.0S AC 24 V, øízení -bdvé, nuzvá funkce Elektrický phn ANT5.S AC 24 V, øízení 0..0V, 2..0V, 0..20mA, 4..20mA, nuzvá funkce Siemens Elektrický phn SSC AC 20 V, øízení -bdvé (Landis & Staefa) Elektrický phn SSC6 AC 24 V, øízení DC 0...0V Elektrický phn SSC6.5 AC 24 V, øízení DC 0...0V, nuzvá funkce Elektrický phn SSC8 AC 24 V, øízení -bdvé Elektrický phn SQS 5.00 a SQS 5.0 AC 20 V, øízení -bdvé Elektrický phn SQS 5.50 a SQS 5.5 AC 20 V, øízení -bdvé, nuzvá funkce Elektrický phn SQS 65.5 AC 24 V, øízení DC 0...0V, nuzvá funkce -8-

9 ANT5 Elektrické phny LDM Ppis Elektrické phny ANT5 jsu elektrmechanické phny urèené pr vládání regulaèních ventilù LDM øady RV COMAR line. Knstrukce pøipjení na ventil zajišuje nulvu vùli mezi táhlem phnu a ventilu a tím je dána dknalá regulaèní schpnst i pøi minimálních zmìnách plhy. Phny jsu samadaptivní, krajní plhy jsu mezeny vlastním zdvihem ventilu. Pr splupráci s nadøazeným regulaèním systémem jsu vybaveny standardním tøíbdvým øízením neb pøímým øízením (vlitelnì 0..0 V, 2..0 V, ma neb ma). Verze znaèená S bsahuje elektrnicky øízenu nuzvu funkci, která je aktivvána výpadkem elektrickéh napìtí na urèené svrce neb výpadkem napájení. V nastavení phnù s pøímým øízením je navíc mné definvat plhu v prcentech zdvihu, d které se phn p aktivaci nuzvé funkce pøestaví. Pøednastavenu plhu je plha zavøen. Zdrjem energie jsu dva NiMH akumulátry, které jsu za prvzu trvale dbíjeny. Všechny typy phnù jsu vybaveny ruèním kleèkem pr nuzvé vládání. Puití Phny v kmpletu s ventily LDM jsu urèeny pøedevším pr uití ve vytápìcích, klimatizaèních a chladicích sustavách. Zde je mné vhdnì vyuít kmbinace regulaèní charakteristiky LDMspline ptimalizvané pr prcesy pøensu tepla s pøesnstí a splehlivstí funkce dané jednduchu mechanicku knstrukcí phnu. V nìkterých aplikacích je mné uplatnit nuzvu funkci phnu, která v pøípadì výpadku napìtí na urèené svrce phnu pøestaví ventil d pøedem definvané plhy. Vlastnsti - Jednduchá mntá na ventil bez nutnsti seøizvání, nevy- adující ádné náøadí - Samadaptivní funkce pøesnì vymezující rzsah zdvihu phnu pdle krajních plh zdvihu ventilu - Ruèní kleèk pr nuzvé vládání - Ukazatel zdvihu pr infrmaci kamitém stavu tevøení ventilu - Mnst vybavení dprvu zpìtnu vazbu (u phnù s tøíbdvým øízením) - Inteligentní mikrprcesrvé øízení (u phnù s nuzvu funkcí a pøímým øízením) - Autmatické rzpznání vniknutí neèistty mezi sedl a kuelku ventilu vèetnì algritmu pr samèistící funkci (u phnù s pøímým øízením) - Mnst vlby øízení 0..0 V, 2..0 V, ma, ma (u phnù s pøímým øízením) - Mnst vlby cílvé plhy nuzvé funkce u phnù s pøímým øízením a nuzvu funkcí v rzsahu 0..00% zdvihu - Mnst pøeètení histrie a diagnstika pruchvých stavù u prvedení s mikrprcesrem - Vyská prvzní splehlivst a ivtnst díky jednduché knstrukci a vlbì kvalitních kvvých materiálù u mechanicky zatíených dílù Technické parametry phnù ANT5 Typ ANT5.0 ANT5. ANT5.20 ANT5.0S ANT5.S Napájecí napìtí 24 V AC ± 0% 20 V AC ± 0% 24 V AC ± 0% Frekvence 50 Hz Øízení - bdvé pøímé - bdvé - bdvé pøímé Pøíkn,5 VA 7,0 VA,0 VA 7,0 VA 7,0 VA Jmenvitá síla 00 N ± 5% Nminální zdvih Pøestavná dba 50 Hz 66 s s 5,5 mm 66 s s s Nuzvá funkce 8 s 8 s ) Zpìtná vazba 00, k 00, k 00, k Impedance vstupu øídícíh 0 k (V) 0 k (V) signálu 250 (ma) 250 (ma) Krytí Maximální teplta média Prvzní teplty klí IP 54 (IEC 60529) 50 C -5 a +55 C Pøípustná vlhkst klí % relativní vlhksti Skladvací pdmínky -5 a +55 C, % relativní vlhksti Hmtnst ) Vlitelné pøíslušenství. Nutn specifikvat v bjednávce. 0,55 kg 0,7 kg -9-

10 Vlitelné pøíslušenství Odprvý vysílaè plhy neb (puze pr -bdvé prvedení phnù) Schémata zapjení phnù Pznámka: ANT5... uzavírá ventil zasuváním táhla ANT5.20 -bdvé øízení, 20 V/ 50 Hz ANT5.0 -bdvé øízení, 24 V/ 50 Hz ANT5. Øízení 0..0 V, 24 V/50Hz V MZ M MO V MZ M MO Svrkvnice X zelená hnìdá bílá 0 20mA 24V~ 0-0V U2 2 N U U2 2 N U 24 V hnìdá zavírá mdrá èerná tevírá lut-zelená 24 V bílá zavírá zelená hnìdá tevírá 20V/50Hz N 20V/50Hz 24V~ 24V~ ANT5.0S -bdvé øízení, 24 V/ 50 Hz, nuzvá funkce Svrkvnice X zelená hnìdá tevírá bílá zavírá lutá ANT5.S Øízení 0..0 V, 24 V/50Hz, nuzvá funkce MO vypínaè síly pr plhu servmtru "O" MZ vypínaè síly pr plhu servmtru "Z" M mtrek Svrkvnice X V vysílaè 00neb svrka nuzvé funkce, 2 svrky signalizace kncvých plh (max. zatíitelnst 0,5 A) zelená hnìdá bílá 0 20mA lutá 24V~ 24V~ NF 24V~ 24V~ 0-0V NF 24V~ Rzmìry phnu A B C ANT5.xx

11 SSC SSC6... SSC8 Elektrické phny Siemens (Landis & Staefa) Technické parametry Typ Napájecí napìtí SSC AC 20 V SSC6 SSC6.5 AC 24 V SSC8 Frekvence 50/60Hz Pøíkn Øízení 6 VA - bdvé 2VA 2VA( VA pøi nabit. knden.) DC0-0V 0,8 VA - bdvé Dba pøechdu 50 s 0 s 50 s Havarijní funkce 0 s Jmenvitá síla 00 N Zdvih 5,5 mm Krytí IP 40 Maximální teplta média 2a0C Pøípustná teplta klí 5a50C Pøípustná vlhkst klí % bez kndenzace Hmtnst 0, kg 0,25 kg 0,27 kg 0,25 kg Schéma zapjení phnù SSC Bílý Èerný Mdrý (7) (6) (4) Y2 Ventil ZAVÍRÁ Y Ventil OTEVÍRÁ Nula Rzmìry phnù SSC8, SSC6... SSC8 SSC6... Fáze Ventil OTEVÍRÁ Ventil ZAVÍRÁ Systémvá nula Fáze Øídící signál 0...0V SSC --

12 SQS5... Elektrické phny Siemens (Landis & Staefa) Technické parametry Typ SQS 5.00 SQS 5.0 SQS 5.50 SQS 5.5 Napájecí napìtí Frekvence AC 20V 50 / 60Hz Pøíkn 2,5 VA,5 VA 5VA 6VA Øízení - bdvé Dba pøechdu 50 s 5 s 50 s 5 s Havarijní funkce 8s Jmenvitá síla 00N Zdvih 5,5 mm krytí IP 54 Maximální teplta média 0 C Pøípustná teplta klí -5 a 50 C pøípustná vlhkst klí tøída D, DIN Hmtnst 0,5 kg 0,6 kg Pøíslušenství Pr SQS 5.00 a SQS 5.0 Pmcný spínaè ASC 9.6 Schéma zapjení phnù SQS 5.00 a SQS 5.0 Rzmìry phnù SQS 5.50 a SQS 5.5 x - rzmìr pr pøipjení armatur Cm kncvý spínaè pr zdvih 00% Cm2 kncvý spínaè pr zdvih 0% c pmcný spínaè ASC 9.6 Y tvírání regulaèníh ventilu Y2 zavírání regulaèníh ventilu 2 bezpeènstní funkce N nula pr mìøení -2-

13 SQS65.5 Elektrický phn Siemens (Landis & Staefa) Technické parametry Typ Napájecí napìtí Frekvence Pøíkn Øízení Dba pøechdu Havarijní funkce Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta media Pøípustná teplta klí Pøípustná vlhkst klí Hmtnst Schéma zapjení phnù Pøípjná svrkvnice G,GO napájecí napìtí 24 V G - systémvý ptenciál (SP) GO - systémvá nula (SN) Y øídící vstup 0...0V R vstup pr dálkvé nastavení plhy neb prtimrazvý termstat M U nula pr mìøení výstup pr mìøící napìtí 0...0V SQS 65.5 AC 24 V 50/60Hz 7VA V 5 s 8s 00 N 5,5 mm IP 54 0 C -5 a 50 C tøída D, DIN ,6 kg Rzmìry phnù SQS 5.50 a SQS 5.5 x - rzmìr pr pøipjení armatur F K N P R Y prtimrazvý termstat dvuplhvý spínaè regulátr ukazatel plhy pøístrj pr dálkvé vládání plhy phn --

14 Maximální dvlené pracvní pøetlaky [ MPa] Materiál PN Teplta [ C] Šedá litina EN-JL 00 (EN-GLJ-200) 6,60, Pznámky: -4-

15 LDM, spl. s r.. Litmyšlská Èeská Tøebvá tel.: fax: LDM, spl. s r.. Kanceláø Praha Tiskaøská Praha 0 - Malešice tel.: fax: LDM, spl.s r.. Kanceláø Ústí nad Labem Mezní Ústí nad Labem tel.: fax: LDM servis, spl.s r.. Litmyšlská Èeská Tøebvá tel.: fax: Váš partner LDM, spl. s r.. si vyhrazuje práv zmìnit své výrbky a specifikace bez pøedchzíh upzrnìní. -5-

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony 0-0..02.CZ Ventily LDM v prvedení dle ANSI/ASME B6.5 s elektrmechanickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line 01-01.2 04.03.CZ Pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku a pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku s mezvaèem prùtku BEE line Pstup návrhu regulátru diferenèníh tlaku Dán : médium vda, 70 C, statický tlak

Více

01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 0-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

01-02.1 01.11.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 01.11.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02. 0..CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line 0-02.5 08.2.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508 0-07.1 07.03.CZ Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508-1- SiZ 1508 Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením DN5x40a 350x600 PN 160, 50, 400 Pu ítí Pjistný ventil plnzdvi

Více

CZ Regulační ventily LDM COMAR line

CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE 0-03.6.10.CZ Chladič páry CHPE -1- CHPE Chladič páry DN 0 až 0 PN až 3 Ppis Chladič páry (dále je CHPE) je zařízeí určeé k regulaci teplty vdí páry. CHPE je slže z tělesa, které je sučástí paríh ptrubí

Více

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315 p c V p neu, lassic, ariant, rfessinal TEiKO spl. s r.., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, kres Zlín tel.: 420 577 110 311, fax: 420 577 110 315 http: www.teik.cz, email: teik@teik.cz zelená linka: 800 100 050

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku 01-01.1 10.0.CZ Pøímèinné regulátry tlaku -1- Diagramy prùtku redukèním ventilem v závislsti na pklesu výstupníh tlaku Ventily a vybavené pru inu s rzsahem 0.08 a 0. MPa. RD 10 V1 16/1-xx, vstupní tlak

Více

01-02.7. Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 02.14.CZ -1-

01-02.7. Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 02.14.CZ -1- 01-02.7 02.1.CZ Dvucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113-1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže

Více

01-08.1 10.05.CZ Ventily LDM s pohony SPA Praha

01-08.1 10.05.CZ Ventily LDM s pohony SPA Praha 0-08. 0.05.CZ Ventily LDM s phny SPA Praha -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11 VENTIL ODLEHČOVACÍ KT 3019 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 100; 200 dm 3 /min Tlakvý ventil se vkládá d hydraulickéh bvdu, kde umžňuje p dsažení nastavenéh tlaku tlakvé dpjení připjvací brazec dle

Více

02-03.2 07.03.CZ Vstøikovací hlava VH

02-03.2 07.03.CZ Vstøikovací hlava VH 0-03. 07.03.CZ Vstøikvací hlava -- Vstøikvací hlava DN 5, 40, 50 PN 5 a 60 Ppis Vstøikvací hlava (dále jen ) je zaøízení urèené k regulaci teplty vdní páry. je vybavena mechanicku rzprašvací trysku speciálníh

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

01-05.1 01.06.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls

01-05.1 01.06.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls 0-05. 0.06.CZ Ventily LDM s phny Jhnsn Cntrls -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

01-02.1 11.08.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 11.08.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02..08.CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-08.3 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro

01-08.3 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro 0-08. 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými phny Fxbr -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

01-07.1 08.02.CZ. Ventily LDM s pohony Belimo -1-

01-07.1 08.02.CZ. Ventily LDM s pohony Belimo -1- 0-07. 08.0.CZ Ventily LDM s phny Belim A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: + 49 504 6, Fax: + 49 504 57, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpèet suèinitele Kv Praktický

Více

01-06.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Honeywell

01-06.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Honeywell 0-06..02.CZ Ventily LDM s phny Hneywell -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil

Více

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-02. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV 2 (Ex) UV 26 (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 25 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV 2x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi

Více

01-02.7 10.06.CZ Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113

01-02.7 10.06.CZ Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 01-02.7 10.06.CZ Dvucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113-1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

01-02.1 09.04.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 09.04.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02. 09.04.CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.1 01.11.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1-

01-02.1 01.11.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1- 0-02. 0..CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fa: +420 49 504 7, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpčet sučinitele

Více

CZ Chladič páry CHPF

CZ Chladič páry CHPF 0-03.7 07.17.CZ Chladič páry CHPF -1- CHPF Chladič páry 50 až 0 PN až Ppis Chladič páry (dále jen CHPF) je zařízení určené k regulaci teplty vdní páry. CHPF je sazen trysku s fixní plchu pracující na mechanickém

Více

01-03.1 04.11.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)

01-03.1 04.11.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa) 0-0. 04..CZ Ventily LDM s phny Siemens (Landis & Staefa) -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených.

Více

CZ Vstřikovací hlava VHF

CZ Vstřikovací hlava VHF 02-03.8 04.18.Z Vstřikvací hlava VHF -1- VHF Vstřikvací hlava DN - PN 16 až Ppis Vstřikvací hlava (dále jen VHF) je zařízení určené k regulaci teplty vdní páry. VHF je sazena trysku s fixní plchu pracující

Více

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1-

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G47... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

PowerEgg2 Detektor a spínač síťových napětí

PowerEgg2 Detektor a spínač síťových napětí PwerEgg2 PwerEgg2 Detektr a spínač síťvých napětí HW grup PwerEgg2 je určen pr detekci a spínání, resp. dpínání střídavéh síťvéh napětí 110 až 230V s galvanickým ddělením řídících a řízených částí. PwerEgg2

Více

Obecnou rovnici musíme upravit na středovou. 2 2 2 2 2 2 2 2. leží na kružnici musí vyhovovat její rovnici dosadíme ho do ní.

Obecnou rovnici musíme upravit na středovou. 2 2 2 2 2 2 2 2. leží na kružnici musí vyhovovat její rovnici dosadíme ho do ní. 75 Hledání kružnic I Předpklady: 750, kružnice z gemetrie Př : Kružnice je dána becnu rvnicí x y x y plměr Rzhdni, zda na kružnici leží bd A[ ; ] + + + 6 + = 0 Najdi její střed a Obecnu rvnici musíme upravit

Více

Příklad: 3 varianta: Př. 3 var:

Příklad: 3 varianta: Př. 3 var: říklad: varianta: ř. var: ak dluh usíe v ikrvlnné trubě hřívat za nrálních pdínek 1 litr vdy pčáteční tepltě 2 C, aby začala vřít? říkn ikrvlnné truby je 12 a její výkn 8. Hustta vdy =1, její ěrná tepelná

Více

02-07.5 04.14.CZ Třícestný regulační kohout RK 601

02-07.5 04.14.CZ Třícestný regulační kohout RK 601 02-07. 04.14.CZ Třícestný regulační kohout RK 601-1- RK 601 Třícestný regulační kohout Popis a použití Kohouty RK 601 jsou trojcestné armatury s rozdělovací funkcí, primárně určené pro těžké elektrárenské

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

01-03.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)

01-03.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa) 01-0.1 11.02.CZ Ventily LDM s phny Siemens (Landis & Staefa) -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených.

Více

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 09.15.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

01-05.1 10.02.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls

01-05.1 10.02.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls 0-05. 0.0.CZ Ventily LDM s phny Jhnsn Cntrls -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466 TP 274560/l Měřič průtku, tepla, stavvý přepčítávač plynů INMAT 66 NÁVOD K VÝROBKU typ 466 PRO JEDNOTLIVÁ PROVEDENÍ PŘILOŽEN PŘÍSLUŠNÝ DODATEK K NÁVODU Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ - k měření průtku

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany PK6732 PK-100-SFP14-HCPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení: R¼ A / M5 I Měřící rozsah: 0...100

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem

Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem 5 MXG1...P Spojité regulační ventil PN1 s magnetickým pohonem pro média, obsahující minerální oleje MXF1...P MXG1...P MXF1...P Přímé a 3-cestné směšovací ventil s magnetickým pohonem ke spojité regulaci

Více

KOMINEK OM2 (RT08G-OM2)

KOMINEK OM2 (RT08G-OM2) Zakład elektrniczny TATAREK Jerzy Tatarek NÁVOD K OBSLUZE v.1. 0 (19.01.2015 d prgramu v1.0) REGULÁTOR HOŘENÍ A OPTIMALIZACE VÝKONU KRBU RT08G-OM2/2015/v.1. 0/CZ KOMINEK OM2 (RT08G-OM2) Zakład elektrniczny

Více

Elektrické pohony Ruční ovládání

Elektrické pohony Ruční ovládání OEM Elektrické pohony Ruční ovládání pro ventily VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... ASK199 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Jmenovitá přestavovací síla

Více

02-04.2 05.12.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806

02-04.2 05.12.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806 02-04.2 05.2.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2-

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2- 01-01.2 04.11.CZ Přímočinné regulátory diferenčního tlaku a přímočinné regulátory diferenčního tlaku s omezovačem průtoku Přímočinné regulátory výstupního tlaku BEE line -1- tlaku -1-1 SET VENTIL SPOTŘEBIČ

Více

Elektromotorické pohony pro ventily

Elektromotorické pohony pro ventily s 4 509 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..P.. se zdvihem 20 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81P03 Napájecí

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily s ACVATIX Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily SAT.. Elektromotorické pohony se zdvihem 5.5 mm a ovládací silou 300 N SAT31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Napájecí napětí

Více

411 HT JCB KOLOVÝ NAKLADAČ ½ ¹. Celková délka Střed nápravy od patního čepu lopaty Rozvor náprav Střed nápravy od hrany protizávaží

411 HT JCB KOLOVÝ NAKLADAČ ½ ¹. Celková délka Střed nápravy od patního čepu lopaty Rozvor náprav Střed nápravy od hrany protizávaží MAX. VÝKON MOTORU: 74 kw MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: 8774 MAX. OBJEM LOPATY: 1,7m³ SPECIFIKACE STROJE - Standardní zdvih SPECIFIKACE STROJE - Vyský zdvih. l º, T E ½ ¹ M A µ» R R» TE ja SPECIFIKACE STROJE

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

CYKLO FILTRY - AUTOMATICKÝ FILTR TYPU CYCLOMOD

CYKLO FILTRY - AUTOMATICKÝ FILTR TYPU CYCLOMOD - AUTOMATICKÝ FILTR TYPU CYCLOMOD POPIS Cyklfiltry typu CyclMd se pužívají pr extrakci vzduchu zneèištìnéh jemným i hrubým prachem. Filtry se instalují d prstøedí s vysku prdukci prachu a dkáží zabránit

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily

Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily ŠVÉDSKÝ SPECIALISTA NA SMÌŠOVACÍ A REGULAÈNÍ ARMATURY ISO 9001 www.esbe.cz Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily Pøehled armatur a servopohonù Systém Funkce Typ Provedení Materiál Druh regulace

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

01-08.3 07.03.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony

01-08.3 07.03.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony 0-08. 07.0.CZ Ventily LDM s pneumatickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní

Více

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů.

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů. 1 HŘÍDELE Strjní sučást válcvitéh tvaru, určené přensu táčivéh phybu a mechanicé práce (rutícíh mmentu) z hnací části (mtru) na část hnanu (strj). Pužití : Tvří sučást phybvéh ústrjí strjů a zařízení neb

Více

6SRMLWpUHJXODþQtYHQWLO\ PN16 s magnetickým pohonem

6SRMLWpUHJXODþQtYHQWLO\ PN16 s magnetickým pohonem 6SRMLWpHJXODþQtYHQWLO\ PN6 s magnetickým pohonem pro regulaci topné a chladicí vody s HJXODFtSRORK\DKOiãHQtP]SWQpYD]E\ MP80FY MP00FY tppdwrmfhvwqpvpãrydftyhqwlo\'d'v magnetickým pohonem pro spojitou regulaci

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 659 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VAI61.. / VBI61.. a VAI60.. / VBI60.. AC 24 V / DC 24 48 V / AC 230 V GQD..9A Elektromotorické rotační pohony se zpětnou pružinou pro havarijní

Více

Základní parametry a návrh regulačních ventilů

Základní parametry a návrh regulačních ventilů Základní parametry a návrh regulačních ventilů DN, PN, Tmax., Kvs, Sv, Pv, Pvmax, Pmax, Ps 2. Definice DN, PN, T max. a netěsnosti 3. Hydraulické okruhy škrtící a rozdělovací okruh 4. Hydraulické okruhy

Více

5/2-cestné elektromagnetické ventily série E na základovou desku, pro jednotlivou nebo bateriovou montáž, stavební šíře 10,5-16 - 19-27,5 mm

5/2-cestné elektromagnetické ventily série E na základovou desku, pro jednotlivou nebo bateriovou montáž, stavební šíře 10,5-16 - 19-27,5 mm 5/-cestné elektromagnetické ventily série E na základovou desku, pro jednotlivou nebo bateriovou montáž, stavební šíře 10,5-16 - 19-7,5 mm Technické údaje Funkce nepřímo řízený šoupátkový ventil Funkce

Více

610.836 V1/0909 V2/1111

610.836 V1/0909 V2/1111 610.836 V1/0909 V2/1111 CZ 1. Obecné infrmace 200 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 200 1.2 Vysvětlivky symblů 200 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 201 1.4 Ochrana autrských práv 201 1.5 Prhlášení shdě

Více

VKF46... PN6, PN10, PN16. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

VKF46... PN6, PN10, PN16. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 4 136 Škrtící klapky, PN6, PN10, PN16 VKF46... Škrtící klapky pro montáž mezi příruby Tlakové třídy PN6, PN10, PN16 Pro montáž mezi příruby PN6, PN10 nebo PN16 podle ISO 7005 Těsně uzavírající podle DIN3230,

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU 09 2013 SWMU 31.5 Měřicí převodník střídavého proudu Vlastnosti s nebo bez pomocného napájení s integrovaným proudovým transformátorem montáž na DIN lištu vstupní měřená

Více

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm 4 554 Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SQX32 SQX82 SQX32 napájecí napětí AC 23 V, 3-polohové řízení SQX82 napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, řízení signály

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 626 Servopohony vzduchotechnických klapek Rotační provedení, třípolohová regulace, napájení 24V~ nebo 230V~ GBB13...1 GBB33...1 Elektrické servopohony, jmenovitý krouticí moment 20 Nm, napájecí napětí

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s 4 465 Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s magnetickým pohonem MXG461S... Krátká pestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Ekviprocentní nebo lineární charakteristika (volitelná)

Více

Trojcestné ventily PN16 s vnějším závitovým připojením

Trojcestné ventily PN16 s vnějším závitovým připojením 4 463 Acvatix Trojcestné ventily PN16 s vnějším závitovým připojením VXG41.. Tělo ventilu z bronzu CuSn5Zn5Pb2 DN 15 50 k vs 1.6 40 m 3 /h Připojení vnějším závitem podle G to ISO 228-1 s plochým těsněním

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

esbe 2008/09 Ventily a servopohony

esbe 2008/09 Ventily a servopohony esbe 2008/09 Ventily a servopohony editorial Vážení obchodní přátelé Firma ESBE uvedla v roce 2008 na trh řadu novinek a rovněž výrazně rozšířila svůj sortiment. Nová nabídka obsahuje 209 novinek, které

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

LUKOPREN S jednoslokové silikonové tmely

LUKOPREN S jednoslokové silikonové tmely Luèební závdy a.s. Klín Praská 54, 80 90 Klín II, Èeská republika tel.: +40 1 741 545-7, fax: +40 1 75 578 e-mail: dbyt@lucebni.cz, http://www.lucebni.cz LUKOPREN S jednslkvé siliknvé y Charakteristika

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Přímé ventily, s vnějším závitem PN25

Přímé ventily, s vnějším závitem PN25 OEM VVG549.20-4K VVG549.25-6.3K Přímé ventily, s vnějším závitem PN25 VVG549... Bronz Rg5 DN15... 25 mm (¾"... 1¼") Rozsah k vs 0.25... 6.3 m 3 /h Zdvih 5.5 mm Vhodné pro použití s elektrickými servopohony

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více