CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-05.1 10.02.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls"

Transkript

1 CZ Ventily LDM s phny Jhnsn Cntrls --

2 Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil musí být navr en tak, aby byl schpen regulvat maximální prùtk pøi daných prvzních pdmínkách. Pøitm je nutné kntrlvat, jestli nejmenší regulvaný prùtk je ještì regulvatelný. Pdmínku je, e regulaèní pmìr ventilu r > Kvs/Kv Z dùvdu m né minusvé tlerance 0% hdnty Kv00 prti Kvs a p adavku na m nst regulace v blasti maximálníh prùtku (sni vání i zvyšvání prùtku) výrbce dpruèuje vlit hdntu Kvs regulaèníh ventilu vìtší ne maximální prvzní hdntu Kv: Kvs =.. Kv Pøitm je tøeba vzít v úvahu, jak dalece ji ve výpètu uva vaná hdnta Qmax bsahuje bezpeènstní pøídavek, který by mhl mít za následek pøedimenzvání výknu armatury. min Navrhvání charakteristiky s hledem na zdvih ventilu Pr správnu vlbu regulaèní charakteristiky ventilu je vhdné prvést kntrlu, jakých zdvihù bude dsahvat armatura pøi rùzných pøedpkládaných prvzních re imech. Tut kntrlu dpruèujeme prvést alespò pøi minimálním, nminálním a maximálním uva vaném prùtèném mn ství. Orientaèním vdítkem pøi vlbì charakteristiky je zásada vyhnut se, je-li t m né, prvním a psledním 5 0 % zdvihu armatury. Pr výpèet zdvihu pøi rùzných prvzních re imech a jedntlivých charakteristikách je m né s výhdu pu ít firemní výpètvý prgram VENTILY. Prgram slu í ke kmpletnímu návrhu armatury d výpètu Kv suèinitele a p urèení knkrétníh typu armatury vèetnì phnu. Prùtèné charakteristiky ventilù Kv/Kv 00 Vztahy pr výpèet Kv Kapalina Plyn Kv = Pøehøátá pára Sytá pára Tlakvá ztráta p >p/ p <p/ Q 00 Q.T 54 n n p.p Q v 00 m p Q v.x 00 m p Nadkritické prudìní par a plynù Tlakvá ztráta p > = p / p = < p / p.qn 54.p.T n Qm 00 Qm 00 v p Pøi tlakvém pmìru vìtším ne kritickém (p /p < 0.54) dsahuje rychlst prudìní v neju ším prùøezu rychlsti zvuku. Tent jev mù e být pøíèinu zvýšené hluènsti. Pak je vhdné pu ít škrtící systém s nízku hluènstí (vícestupòvá redukce tlaku, tlumící clna na výstupu). Velièiny a jedntky Oznaèení Jedntka Kv m.h - Kv 00 m.h - Kvmin m.h - Kvs m.h - Q m.h - - Qn Nm.h - Qm kg.h p MPa p MPa ps MPa p MPa - kg.m - n kg.nm - v m.kg - v m.kg T K x r v.x p Název velièiny Prùtkvý suèinitel za jedntkvých pdmínek prùtku Prùtkvý suèinitel pøi jmenvitém zdvihu Prùtkvý suèinitel pøi minimálním prùtku Jmenvitý prùtkvý suèinitel armatury Objemvý prùtk za prvzníh stavu (T, p Objemvý prùtk za nrmálníh stavu (0 C, 0.0 MPa) Hmtnstní prùtk za prvzníh stavu ( T,p Abslutní tlak pøed regulaèním ventilem Abslutní tlak za regulaèním ventilem Abslutní tlak syté páry pøi dané tepltì ( T Tlakvý spád na regulaèním ventilu ( p = p - p ) Hustta pracvníh média za prvzníh stavu ( T,p Hustta plynu za nrmálníh stavu ( 0C, 0.0 MPa) Mìrný bjem páry pøi tepltì T a tlaku p Mìrný bjem páry pøi tepltì T a tlaku p/ Abslutní teplta pøed ventilem ( T = 7 + t) Pmìrný hmtnstní bsah syté páry v mkré páøe Regulaèní pmìr -- L R P S L H/H - lineární charakteristika Kv/Kv 00 = (H/H 00) - rvnprcentní charakteristika (4-prcentní) (4. H/H 00 ) Kv/Kv 00 = e - parablická charakteristika Kv/Kv 00 = (H/H 00) - LDMspline charakteristika Kv/Kv 00 = (H/H 00)-0.80.(H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) P S R

3 Zásady pr vlbu typu ku elky Ku elky s výøezy nepu ívat v pøípadì nadkritických tlakvých spádù pøi vstupním pøetlaku p > = 0,4 MPa a pr regulaci syté páry. V tìcht pøípadech dpruèujeme pu ít dìrvanu ku- elku. Tut ku elku je nutné pu ít také v dy, kdy hrzí nebezpeèí kavitace z dùvdu velkéh tlakvéh spádu neb erze stìn tìlesa armatury z dùvdu vyských rychlstí regulvanéh média. V pøípadì pu ití tvarvané ku elky (z dùvdu maléh Kvs) pr pøetlak p >,6 MPa a nadkritický tlakvý spád je nutné vlit = jak ku elku tak sedl patøené návarem z tvrdkvu. Ucpávky - Grafit Tent typ ucpávky je m né pu ít pøi tepltách a d 550 C. Rzsah ph je 0 a 4. Ucpávku je m né "dtìsnit" dta ením ucpávkvéh šrubu neb pøidáním dalšíh tìsnicíh kru ku. Vzhledem k velkým tøecím silám je grafitvá ucpávka vhdná puze pr phny s velku svu silu. Ucpávky - O -kru ek EPDM Ucpávka je urèena pr neagresivní média, prvzvané pøi teltách 0 a 40 C. Vyniká svu splehlivstí a dlhdbu tìsnstí. Má schpnst tìsnit i pøi mírnì pškzeném táhle ventilu. Nízké tøecí síly um òují pu ití phnù s nízku svu silu. ivtnst tìsnicích kru kù je závislá na prvzních pdmínkách a v prùmìru je vyšší ne cyklù. Ucpávky - Vlnvec Vlnvcvá ucpávka je vhdná pr nízké i vyské teplty v rzsahu -50 a 550 C. Je zde zaruèena abslutní tìsnst ventilu vzhledem k vnìjšímu klí. Standardnì se pu ívá s bezpeènstní ucpávku PTFE. Nevy aduje velké vládací síly. Pr RV 0, RV 0 Pr RV xx Ucpávky - DRSpack (PTFE) DRSpack (Direct Radial Sealing Pack) je ucpávka s vysku tìsnicí schpnstí pøi nízkých i vyských prvzních tlacích. Nejpu ívanìjší typ ucpávky vhdný pr teplty 0 a 60 C. Rzsah ph je 0 a 4. Ucpávka um òuje pu ití phnù s nízku svu silu. Knstrukce um òuje jednduchu výmìnu celé ucpávky. Prùmìrná ivtnst ucpávky DRSpack je vyšší ne cyklù. Pu ití vlnvcvé ucpávky Vlnvcvá ucpávka je vhdná na aplikace pr silnì agresivní, jedvatá neb jinak nebezpeèná média, u kterých je vy advána abslutní tìsnst ventilu vzhledem k vnìjšímu klí. V tìcht pøípadech je nutné rvnì prvìøit snášenlivst pu itých materiálù tìlesa a vnitøních èástí armatury s daným médiem. U bzvláštì nebezpeèných tekutin se dpruèuje pu ít vlnvec s bezpeènstní ucpávku, která zabrání úniku média pøi prušení vlnvce. Vlnvec je rvnì výbrným øešením pøi tepltách média pd bdem mrazu, kdy namrzání táhla zpùsbuje pøedèasné znièení ucpávky, neb pøi vyských tepltách, kde slu í rvnì jak chladiè. ivtnst vlnvcvé ucpávky Materiál vlnvce C C Teplta 400 C C C není vhdný Hdnty v tabulce jsu zaruèené minimální pèty cyklù pøi plném zdvihu ventilu, kdy dchází k maximálnímu prdlu ení a stlaèení vlnvce. Pøi regulaci, kdy se ku elka ventilu phybuje klem støední plhy puze v èásteèném rzsahu zdvihu, je ivtnst vlnvce a nìklikanásbnì vyšší a závisí na knkrétních pdmínkách. --

4 Zjedndušený pstup návrhu dvucestnéh regulaèníh ventilu Dán : médium vda, 55 C, statický tlak v místì pøipjení 000 kpa (0 bar), p =80 kpa (0,8 bar), p =5 DISP POTRUBÍ kpa (0,5 bar), p SPOTØEBIÈ=5 kpa (0,5 bar), nminální - - prùtk Q NOM=8 m.h, minimální prùtk Q MIN =, m.h. p DISP= p VENTIL+ p + p SPOTØEBIÈ POTRUBÍ p = p - p - p = = 40 kpa (0,4 bar) VENTIL DISP Q NOM SPOTØEBIÈ POTRUBÍ Kv = = 8 =,7 m.h p 0,4 VENTIL Bezpeènstní pøídavek na výrbní tlerance (za pøedpkladu, e prùtk Q nebyl pøedimenzván): Kvs = (, a,). Kv = (, a,).,7 = 4 a 6,5 m.h Ze sérivì vyrábìné øady Kv hdnt vybereme nejbli ší Kvs - hdntu, tj. Kvs = 6 m.h. Tét hdntì dpvídá svìtlst DN. Vybereme-li pøírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s tìsnìním v sedle kv-ptfe, ucpávku PTFE a prùtènu charakteristiku rvnprcentní, dstáváme typvé èísl : RV x XXX 4 R 6/0- - x v kódu ventilu (x) znaèí jeh prvedení (pøímý neb reverzní) a závisí na pu itém phnu, který je vlen pdle ptøeb regulaèníh systému (typ, výrbce, napìtí, zpùsb øízení, ptøebná vládací síla apd.) Urèení tlakvé ztráty zvlenéh ventilu pøi plném tevøení a daném prùtku ( ( Q 8 p = ( NOM = = 0,5 bar (5 kpa) VENTIL H00 Kvs 6 ( Takt vypètená skuteèná tlakvá ztráta regulaèní armatury by mìla být zhlednìna v hydraulickém výpètu sítì. - Urèení autrity zvlenéh ventilu pventil H00 a = = 5 = 0, p 80 pøièem a by mìl být rvn nejménì 0,. Kntrla zvlenéh ventilu vyhvuje. Upzrnìní : výpèet autrity regulaèníh ventilu je tøeba vztahvat k tlakvému rzdílu na ventilu v zavøeném stavu, tedy k dispziènímu tlaku vìtve pdisppøi nulvém prùtku. Nikli tedy k tlaku èerpadla p ÈERPADLO, prt e p < p vlivem DISP ÈERPADLO tlakvých ztrát ptrubní sítì a k místu napjení regulvané vìtve. V tmt pøípadì pr jednduchst uva ujme p DISP H00 = p = p. DISP H0 VENTIL H0 DISP Kntrla regulaèníh pmìru - Prvedeme stejný výpèet pr minimální prùtk Q MIN =, m.h. Tmut prùtku dpvídají tlakvé ztráty p POTR QMIN =0,40 kpa, p =0,66 kpa. p = 80-0,4-0,66 = 78,94 = 79 kpa. SPOTØ QMIN VENTIL QMIN - Kv MIN= QMIN =, =,46 m.h p 0,79 VENTIL QMIN Ptøebný regulaèní pmìr r= Kvs = 6 = Kv,46 MIN má být menší ne udávaný regulaèní pmìr ventilu r = 50. Kntrla vyhvuje. Vlba vhdné charakteristiky Na základì vypètených hdnt KvNOM a KvMIN je m né z grafu prùtèných charakteristik deèíst hdntu pøíslušných zdvihù ventilu pr jedntlivé charakteristiky a pdle nich zvlit nejvhdnìjší køivku. Zde pr rvnprcentní charakteristiku h NOM= 96%, h MIN = 4%. V tmt pøípadì vyhví lépe charakteristika LDMspline (9% a 0% zdvihu). Tmu dpvídá typvé èísl : RV x XXX 4 S 6/0- Typické schéma uspøádání regulaèní smyèky s pu itím dvucestnéh regulaèníh ventilu Pznámka : Pdrbnìjší pkyny pr výpèet a návrh regulaèních armatur LDM jsu uvedeny ve výpètvé smìrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušenì pr vdu. Pøesný výpèet je výhdnìjší prvést pmcí výpètvéh sftware VENTILY, který bsahuje té ptøebné kntrlní výpèty, a který je k dispzici zdarma na vy ádání. -4-

5 Zjedndušený pstup návrhu tøícestnéh smìšvacíh ventilu O Dán: médium vda, 90 C, statický tlak v místì pøipjení 000 kpa (0 bar), p ÈERPADLO= 40 kpa (0,4 bar), p POTRUBÍ = 0 kpa (0, bar), p SPOTØEBIÈ = 0 kpa (0, bar), nminální - prùtk Q NOM = 7 m.h p ÈERPADLO = p + p SPOTØEBIÈ + ppotrubí VENTIL p = p - p - p = = 0 kpa (0,bar) VENTIL ÈERPADLO SPOTØEBIÈ POTRUBÍ Kv = QNOM = 7 =, m.h p 0, VENTIL Bezpeènstní pøídavek na výrbní tlerance (za pøedpkladu, e prùtk Q nebyl pøedimenzván): Kvs=(,a,).Kv=(,a,).,=4,a 8,7m.h Ze sérivì vyrábìné øady Kv hdnt vybereme nejbli ší Kvs hdntu, tj. Kvs = 5 m.h. Tét hdntì dpvídá svìtlst DN Vybereme-li pøírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s tìsnìním v sedle kv-kv, ucpávku PTFE a prùtènu charakteristiku lineární, dstáváme typvé èísl : RV x XXX 4 L 6/ x v kódu ventilu (x) znaèí jeh prvedení (pøímý neb reverzní) a závisí na pu itém phnu, který je vlen pdle ptøeb regulaèníh systému (typ, výrbce, napìtí, zpùsb øízení, ptøebná vládací síla apd.) - Urèení skuteèné tlakvé ztráty zvlenéh ventilu pøi plném tevøení ( ( ( QNOM 7 p VENTIL H00= = = 0,08 bar (8 kpa) Kvs 5 ( Takt vypètená skuteèná tlakvá ztráta regulaèní armatury by mìla být zhlednìna v hydraulickém výpètu sítì. Upzrnìní : U tøícestných ventilù je nejdùle itìjší pdmínku bezchybné funkce ddr ení minimálníh rzdílu dispzièních tlakù na hrdlech A i B. Tøícestné ventily sice dká í zpracvat i znaèný diferenèní tlak mezi hrdly A a B, avšak za cenu defrmace regulaèní charakteristiky a tím zhršení regulaèních vlastnstí. Jsu-li prt pchybnsti rzdílu tlakù mezi bìma hrdly (napø. kdy je tøícestný ventil bez tlakvéh ddìlení pøím napjen na primární sí ), dpruèujeme pr kvalitní regulaci pu ít dvucestnéh ventilu ve spjení s pevným zkratem. Autrita pøímé vìtve tøícestnéh ventilu je v tmt zapjení za pøedpkladu knstantníh prùtku kruhem sptøebièe pventil H00 a= = 8 =, p 8 VENTIL H0 c znamená, e závislst prùtku pøímu vìtví ventilu dpvídá ideální prùtèné køivce ventilu. V tmt pøípadì jsu Kvs bu vìtví shdná, bì charakteristiky lineární, tzn. e suètvý prùtk je témìø knstantní. Kmbinace rvnprcentní charakteristiky v cestì A s lineární charakteristiku v cestì B bývá nìkdy výhdné zvlit v pøípadech, kdy se nelze vyhnut zatí ení vstupù A prti B diferenèním tlakem neb kdy jsu parametry na primární stranì pøíliš vyské. Typické schéma uspøádání regulaèníh kruhu s pu itím trjcestnéh smìšvacíh ventilu Pznámka : Pdrbnìjší pkyny pr výpèet a návrh regulaèních armatur LDM jsu uvedeny ve výpètvé smìrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušenì pr vdu. Pøesný výpèet je výhdnìjší prvést pmcí výpètvéh sftware VENTILY, který bsahuje té ptøebné kntrlní výpèty, a který je k dispzici zdarma na vy ádání. -5-

6 RV 0 C RV 0 C Regulaèní ventily DN 5-50, PN 6 s phny Jhnsn Cntrls Ppis Regulaèní ventily øady RV 0 jsu dvucestné neb trjcestné armatury se závitvým pøipjením. Materiál tìlesa je brnz. Regulaèní ventily øady RV 0 jsu tyté armatury v pøírubvém prvedení. Materiál tìlesa je šedá litina. Tyt ventily se vyrábí v následujícím prvedení : - trjcestný regulaèní ventil - dvucestný regulaèní ventil reverzní - dvucestný rhvý regulaèní ventil Ventily v prvedení RV 0 C a RV 0 C jsu vládány elektrmechanickými phny firmy Jhnsn Cntrls. Pu ití Ventily jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice pr teplty d 50 C. Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a tepltì média jsu uvedeny v tabulce na stranì 8 tht katalgu. Pracvní média Ventily øady RV 0 a RV 0 jsu urèeny k regulaci prùtku a tlaku kapalin, plynù a par bez abrazivních pøímìsí jak je vda, nízktlaká vdní pára (platí jen pr RV 0), vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatury. Kyselst, resp. zásaditst média by nemìla pøesáhnu rzsah ph 4.5 a 9.5. Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt. Mntá ní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí v dy zpùsbem, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese (vstupy A, B a výstupab). U rzdìlvacíh ventilu je smìr tku paèný (vstup AB a výstupya, B) Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn pd ventilem. Technické parametry Knstrukèní øada Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvitý tlak Materiál tìlesa Materiál ku elky Rzsah pracvních teplt Stavební délky Pøipjení Typ ku elky Prùtèná charakteristika Hdnty Kvs Netìsnst Regulaèní pmìr Ucpávkvé tìsnìní RV 0 RV 0 Trjcestný regulaèní ventil Dvucestný regulaèní ventil reverzní DN 5 a 50 PN 6 Brnz 4 5 Šedá litina EN-JL 040 Msaz a 50 C Øada M4 dle DIN 0 (4/98) Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Nátrubek s vnitøním závitem Pøíruba typu B (hrubá tìsnicí lišta) Dle ÈSN-EN 09- (4/00) Válcvá s výøezy Lineární; rvnprcentní (pr základní hdnty Kvs) 0.6 a 40 m /hd Tøída III. dle ÈSN-EN 49 (5/00 (<0. % Kvs) ve vìtvi A-AB 50: O - kru ek EPDM -6-

7 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù Ovládání (phn) Oznaèení v typvém èísle Osvá síla Kvs [m /hd] DN H Rzmìry a hmtnsti ventilù RV 0 DN C L L L V V S H D m mm mm mm mm mm mm mm mm kg G / G / G G / G / G /4 UNF tlakvý spád u ventilù RV 0 nepøekrèil hdntu 0.6 MPa a u ventilù RV 0 hdntu 0.4 MPa. VA 75x 00x VA 7xx 00x ECA ECH 500 N 000 N + 0% - 0% MPa MPa Rzmìry a hmtnsti ventilù RV 0 DN D D D nxd a f L V V H mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm x x D mm /4 UNF m kg Schéma sestavení úplnéh typvéh èísla ventilu. Ventil. Oznaèení typu. Typ vládání Regulaèní ventil Ventily z brnzi Ventily z šedé litiny Elektrické phny Elektrické phny VA 75x 00x Elektrické phny VA 7xx 00x XX RV X X X 0 0 X X X E E C A E C H X X X X - XX / XXX - XX 4. Prvedení 5. Materiálvé prvedení tìlesa 6. Prùtèná charakteristika Puze pr základní hdntu Kvs 7. Jmen. prùtkvý suèinitel Kvs 8. Jmenvitý tlak PN 9. Pracvní teplta C 0. Jmenvitá svìtlst Závitvé dvucestné pøímé Platí pr Závitvé dvucestné rhvé RV 0 Závitvé trjcestné smìšvací (rzdìlvací) Pøírubvé dvucestné pøímé 4 Platí pr Pøírubvé dvucestné rhvé 5 RV 0 Pøírubvá trjcestné smìšvací (rzdìlvací) 6 Šedá litina Brnz 5 Lineární Rvnprcentní Èísl slupce dle tabulky Kvs suèinitele X PN 6 DN Pøíklad bjednávky : Regulaèní ventil trjcestný DN 5, PN 6 s elektrickým phnem VA , v materiálvém prvedení brnz, pøipjení závit G, prùtèná charakteristika lineární, Kvs = 0 m /hd se znaèí: RV 0 ECA 5 6/ XX -7-

8 00 line RV x0 C Regulaèní ventily DN 50-50, PN 6 a 40 s phny Jhnsn Cntrls Ppis Regulaèní ventily RV 0, RV 0 a RV 0 (dále jen RV x0) jsu jednsedlvé armatury urèené k regulaci a uzavírání prùtku média. Vzhledem k silám pu itých phnù jsu vhdné pr regulaci pøi nízkých a støednì vyských tlakvých spádech. Prùtèné charakteristiky, Kvs suèinitele a netìsnst dpvídají mezinárdním standardùm. Ventily typu RV x0 C jsu svým prvedením uzpùsbeny pr pøipjení elektrmechanických phnù firmy Jhnsn Cntrls. Pu ití Tyt ventily jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice, energetice a chemickém prùmyslu. Dle prvzních pdmínek je m né pu ít prvedení ventilù z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpruèení ÈSN-EN 50- (/00) (celi) resp. ÈSN-EN 50- (/00) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltì média jsu uvedeny na stranì 8 tht katalgu. Pracvní média Ventily øady RV x0 jsu urèeny k regulaci a uzavíráni prùtku a tlaku kapalin, plynù a par, jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatury. Pu ití ventilù z tvárné litiny (RV 0) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být pøehøátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní pøetlak p 0,4 MPa pøi nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa pøi pdkritickém tlakvém spádu. V pøípadì, e jsu tyt parametry media pøekrèeny, je nutné pu ít tìles ventilu z cellitiny (RV 0). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt, èi jiným vhdným zpùsbem zajistit, e regulvané médium nebsahuje abrazivní pøímìsi neb jiné mechanické neèistty. Mntá ní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí v dy zpùsbem, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese. Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn O pd ventilem. Pøi tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn pøed nadmìrným pùsbením tepla d ptrubí, napø. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklnìním phnu ze svislé sy. > =>= Technické parametry Knstrukèní øada RV 0 RV 0 RV 0 Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvité tlaky Jednsedlvý regulaèní (uzavírací) ventil dvucestný DN 50 a 50 PN 6, PN 40 Materiál tìlesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS (GP40GH).458 (EN-GJS LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9--) Materiál sedla: DN / / / DIN W.Nr./ÈSN DN / / / Materiál ku elky: DN 50 a / / / DIN W.Nr./ÈSN DN / / / Rzsah pracvních teplt -0 a 00 C -0 a 500 C -0 a 400 C Stavební délky Pøipjvací pøíruby Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Dle ÈSN-EN 09- (4/00) Tìsnící plchy pøíruby Typ B (hrubá tìsnící lišta) neb Typ F (výkru ek) dle ÈSN-EN 09- (4/00) Typ ku elky Válcvá s výøezy, dìrvaná Prùtèná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická Hdnty Kvs 6 a 60 m /hd Netìsnst Tøída III. dle ÈSN-EN 49 (5/00 ( < 0.% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - kv Tøída IV. dle ÈSN-EN 49 (5/00 ( < 0.0% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - PTFE Regulaèní pmìr r 50: Ucpávkvé tìsnìní O - kru ek EPDM t max=40 C, DRSpack (PTFE) t max=60 C, Exp. grafit, vlnvec t max =500 C Pznámka: Pr nízké pracvní teplty (-00 a +50 C) m n ddat ventil RV 0 s tìlesem z materiálu.408 (litá krzivzdrná austenitická cel) -8-

9 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s elektrmechanickými phny Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù DN Ovládání (phn) Oznaèení v typvém èísle Osvá síla Kvs [m /hd] H RA xxx-7x ECI 800 N p kv PTFE FA xx-75x FA 5xx-75x ECK 00 N p kv PTFE RA xxx-7x ECI 000 N p kv PTFE Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s pneumatickými phny Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù DN tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu.6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. FA xx-74x ECL 6000 N p kv PTFE max max max max tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu.6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Pneumatický phn PA-000 Oznaèení phnu PA-xxx- PA-xxx-7 PA-xxx-7 PA-xxx-77 PA-xxx-6 PA-xxx-67 Funkce phnu pøímá nepøímá pøímá nepøímá pøímá nepøímá Rzsah pru in [bar] 0,-0,5 0,7-,0 0, - 0,5 0,7-,0 0,-0,5 0,7-,0 Nastavení pru in [bar] 0, 0,7 0, 0,7 0, 0,7 Napájecí tlak [bar],6,,6,,6, Oznaèení v typ. èísle PCB Osvá síla 00 N 00 N 6600 N 400 N 6600 N 400 N Kvs [m /hd] p max p max p max p max p max p max H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Dìrvané ku elky je m n ddat puze u takt znaèených hdnt Kvs s následujícími mezeními: - dle hdnty Kvs ve slupci è. je m né ddat dìrvanu ku elku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné pmax knzultvat s výrbcem. Rvnì pøi pu ití grafitvé ucpávky, blí í-li se p advaný p maximálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvìøit pu ití tét ucpávky. Hdnty pmax jsu stanveny pr nejnepøíznivìjší stav tlakvých pmìrù na ventilu PN 40, avšak v knkrétních pøípadech mù e být skuteèná hdnta pmax vyšší ne jsu hdnty v tabulce. -9-

10 Rzmìry a hmtnsti ventilù RV x0 DN PN 6 PN 40 PN 6, PN 40 # # # D D D d n D D D d n D f D4 D5 L V V V V V a m m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg s hledem na døíve platné nrmy vyu ita m nst vlby pètu spjvacích šrubù, nabízená nrmu ÈSN-EN 09- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku mv - hmtnst, kteru je nutn pøièíst k váze ventilu pøi vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV 0 m - ventily RV 0 a RV 0-0-

11 00 line RV/HUxC Regulaèní ventily a havarijní uzávìry DN 5-40, PN 6 a 40 s phny Jhnsn Cntrls Ppis Regulaèní ventily RV, RV a RV (dále jen RV x jsu jednsedlvé armatury urèené k regulaci a uzavírání prùtku média. Vzhledem k silám pu itých phnù jsu vhdné pr regulaci pøi ni ších tlakvých spádech. Prùtèné charakteristiky, Kvs suèinitele a netìsnst dpvídají mezinárdním standardùm. Havarijní uzávìry øady HU x jsu ventily té e knstrukèní øady, se zvýšenu tìsnstí v sedle. Jsu uzpùsbeny pr pøipjení elektrhydraulických phnù se zabezpeèvací funkcí (pøi výpadku elektrické energie ventil uzavøe). Ventily typu RV / HU x C jsu svým reverzním prvedením uzpù-sbeny pr pøipjení phnù Jhnsn Cntrls. Pu ití Tyt ventily jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice, energetice a chemickém prùmyslu. Dle prvzních pdmínek je m né pu ít prvedení ventilù z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpruèení ÈSN-EN 50- (/00) (celi) resp. ÈSN-EN 50- (/00) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltì média jsu uvedeny na stranì 8 tht katalgu. Pracvní média Ventily øady RV / HU x C jsu urèeny k regulaci a uzavíráni prùtku a tlaku kapalin, plynù a par bez abrazivních pøímìsí jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatury. Pu ití ventilù z tvárné litiny (RV na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být pøehøátá (suchst na vstupu x 0,98) a vstupní pøetlak p > 0,4 MPa pøi nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa pøi pdkritickém tlakvém spádu. V pøípadì, e = jsu tyt parametry media pøekrèeny, je nutné pu ít tìles ventilu z cellitiny (RV. Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt, èi jiným vhdným zpùsbem zajistit, e regulvané médium nebsahuje abrazivní pøímìsi neb jiné mechanické neèistty. Mntá ní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí v dy zpùsbem, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese. Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn pd ventilem. Pøi tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn pøed nadmìrným pùsbením tepla d ptrubí, napø. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklnìním phnu ze svislé sy. > = > = Technické parametry Knstrukèní øada RV/HU RV/HU RV/HU Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvité tlaky Jednsedlvý regulaèní ventil dvucestný reverzní DN 5 a 40 PN 6, PN 40 Materiál tìlesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS 05 (EN-GJS LT).069 (GP40GH) (G7CrM5-5).458 (GX5CrNiMNb9--) Materiál sedla :.408 / / / Materiál ku elky :.40 / / Rzsah pracvních teplt -0 a 00 C -0 a 00 C -0 a 00 C Stavební délky Pøipjvací pøíruby Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Dle ÈSN-EN 09- (4/00) Tìsnící plchy pøírub Typ B (hrubá tìsnící lišta) neb Typ F (výkru ek) dle ÈSN-EN 09- (4/00) Typ ku elky Válcvá s výøezy, tvarvaná, dìrvaná Prùtèná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická Hdnty Kvs 0.4 a 5 m /hd Netìsnst Tøída III. dle ÈSN-EN 49 (5/00 (<0.% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - kv Tøída IV. dle ÈSN-EN 49 (5/00 (<0.0% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - PTFE Regulaèní pmìr r 50: Ucpávkvé tìsnìní O - kru ek EPDM t max=40 C, DRSpack (PTFE) t max=60 C, vlnvec t max=00 C Pznámka: Pr nízké pracvní teplty (-00 a +50 C) m n ddat ventil RV / HU s tìlesem z materiálu.408 (litá krzivzdrná austenitická cel) --

12 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s elektrmechanickými a elektrhydraulickými phny Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù DN Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s pneumatickými phny Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù DN H H ) Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý ) tvarvaná ku elka ) válcvá ku elka s lineární charakteristiku, tvarvaná ku elka s rvnprcentní, LDMspline a parablicku charakter. Dìrvané ku elky je m n ddat puze u takt znaèených hdnt Kvs s následujícími mezeními: - hdnty Kvs.5 a.0 m /hd puze s lineární charakteristiku - dle hdnty Kvs ve slupci è. je m né ddat dìrvanu ku elku puze s lineární neb parablicku charakteristiku tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu.6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Ovládání (phn) VA-7xx-80x RA-xxx-7x FA-0xx-0x Oznaèení v typvém èísle ECH ECI HCJ Osvá síla 000 N +0% -0% 000 N 700 N Kvs [m /hd] p max kv PTFE kv PTFE kv PTFE ) ) tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu.6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Pneumatický phn MP 8000 Oznaèení phnu MP8Cxx0 MP8Exx0 Funkce phnu pøímá nepøímá Rzsahpru in [bar] 0,-0,5 0,6-0,9 Nastavení pru in [bar] 0, 0,6 Napájecí tlak [bar],6, Oznaèení v typ. èísle PCA Osvá síla 760 N 960 N Kvs [m /hd] kv PTFE kv PTFE ) ) kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (nelze pu ít pr tvarvané ku elky) Vlnvcvé prvedení ucpávky je m né pu ít puze pr válcvé ku elky. Rvnprcentní, LDMspline a parablická char. d Kvs =.0 Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu.6 MPa. Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné p knzultvat s výrbcem. max --

13 Rzmìry a hmtnsti ventilù RV / HU x DN PN 6 PN 40 PN 6, PN 40 # # # D D D d n D D D d n D f D4 D5 L V V V V V a m m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku mv - hmtnst, kteru je nutn pøièíst k váze ventilu pøi vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV / HU m - ventily RV / HU a RV / HU --

14 00 line RV x C Regulaèní ventily DN 50-50, PN 6 a 40 s phny Jhnsn Cntrls Ppis Pracvní média Regulaèní ventily RV, RV a RV (dále jen RV x) jsu jednsedlvé armatury s tlakvì dlehèenu ku elku, urèené k regulaci a uzavírání prùtku média. Tt prvedení ventilù um òuje regulaci pøi vyských tlakvých spádech za pu ití relativnì slabých phnù. Prùtèné charakteristiky, Kvs suèinitele a netìsnst dpvídají mezinárdním standardùm. Ventily typu RV x jsu svým prvedením uzpùsbeny pr pøipjení elektrmechanických phnù firmy Jhnsn Cntrls. Pu ití Tyt ventily jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice, energetice a chemickém prùmyslu. Dle prvzních pdmínek je m né pu ít prvedení ventilù z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpruèení ÈSN-EN 50- (/00) (celi) resp. ÈSN-EN 50- (/00) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltì média jsu uvedeny na stranì 8 tht katalgu. Technické parametry -4- Ventily øady RV x jsu urèeny k regulaci prùtku a tlaku kapalin, plynù a par bez abrazivních pøímìsí jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatury. Pu ití ventilù z tvárné litiny (RV ) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být pøehøátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní pøetlak p 0,4 MPa pøi nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa pøi pdkritickém tlakvém spádu. V pøípadì, e jsu tyt parametry media pøekrèeny, je nutné pu ít tìles ventilu z cellitiny (RV ). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt, èi jiným vhdným zpùsbem zajistit, e regulvané médium nebsahuje abrazivní pøímìsi neb jiné mechanické neèistty. Mntá ní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí v dy zpùsbem, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese. Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn pd ventilem. Pøi tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn pøed nadmìrným pùsbením tepla d ptrubí, napø. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklnìním phnu ze svislé sy. Knstrukèní øada RV RV RV Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvité tlaky Jednsedlvý regulaèní ventil dvucestný s tlakvì dlehèenu ku elku DN 50 a 50 PN 6, PN 40 Materiál tìlesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS (GP40GH).458 (EN-GJS LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9--) Materiál sedla: DN / / / DIN W.Nr./ÈSN DN / / / Materiál ku elky: DN 50 a / / / DIN W.Nr./ÈSN DN / / / Rzsah pracvních teplt -0 a 60 C -0 a 60 C -0 a 60 C Stavební délky Pøipjvací pøíruby Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Dle ÈSN-EN 09- (4/00) Tìsnící plchy pøíruby Typ B (hrubá tìsnící lišta) neb Typ F (výkru ek) dle ÈSN-EN 09- (4/00) Typ ku elky Válcvá s výøezy, dìrvaná Prùtèná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická Hdnty Kvs 6 a 60 m /hd Netìsnst Tøída III. dle ÈSN-EN 49 (5/00 ( < 0.% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - kv Tøída IV. dle ÈSN-EN 49 (5/00 ( < 0.0% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - PTFE Regulaèní pmìr r 50: Ucpávkvé tìsnìní O - kru ek EPDM t max=40 C, DRSpack (PTFE) t max=60 C, vlnvec t max=500 C Pznámka: Pr nízké pracvní teplty (-00 a +50 C) m n ddat ventil RV s tìlesem z materiálu.408 (litá krzivzdrná austenitická cel) > = > =

15 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s elektrmechanickými phny Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace Ovládání RA-xxx-7x FA-xx-75x RA-xxx-7x FA-xx-74x FA-xx-74x vládání viz (phn) FA-5xx-75x FA-6xx-74x katalgvé listy Ozn. v t.è. ECI ECK ECI ECK ECL phnù Osvá síla 800 N 00 N 000 N 00 N 6000 N Kvs [m /hd] DN H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) (.40) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (.0) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) (.90) 4.00 (4.00) 4.00 (.0) 4.00 (.90) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) (.70) 4.00 (4.00).50 (.40) 4.00 (.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) (.90) 4.00 (.60).0 (0.80).90 (.50) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s pneumatickými phny Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù DN Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù DN H 5 H 4 Pneumatický phn Oznaèení phnu Funkce phnu Rzsah pru in [bar] Nastavení pru in [bar] Napájecí tlak [bar] Oznaèení v typ. èísle Osvá síla Kvs [m /hd] Pneumatický phn Oznaèení phnu Funkce phnu Rzsah pru in [bar] Nastavení pru in [bar] Napájecí tlak [bar] Oznaèení v typ. èísle Osvá síla Kvs [m /hd] Dìrvané ku elky je m n ddat puze u takt znaèených hdnt Kvs s následujícím mezením : - dle hdnty Kvs ve slupci è. je m né ddat dìrvanu ku elku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné p knzultvat s výrbcem. max tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu.6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu.6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. PA 000 PA-xxx- PA-xxx-7 PA-xxx-7 PA-xxx-77 pøímá nepøímá pøímá nepøímá 0,-0,5 0,7-,0 0,-0,5 0,7-,0 0, 0,7 0, 0,7,6,,6, PCB 00 N 00 N 6600 N 400 N kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) PA 000 PA-xxx-6 PA-xxx-67 pøímá nepøímá 0,-0,5 0,7-,0 0, 0,7,6, PCB 6600 N 400 N kv PTFE kv PTFE 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (.60) 4.00 (4.00) kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (xx) - hdnty v závrkách jsu urèeny pr dìrvanu ku elku Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu.6 MPa. -5-

16 Rzmìry a hmtnsti ventilù RV x DN PN 6 PN 40 PN 6, PN 40 # # # D D D d n D D D d n D f D4 D5 L V V V V V a m m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg s hledem na døíve platné nrmy vyu ita m nst vlby pètu spjvacích šrubù, nabízená nrmu ÈSN-EN 09- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku mv - hmtnst, kteru je nutn pøièíst k váze ventilu pøi vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV m - ventily RV a RV -6-

17 00 line RV x4 C Regulaèní ventily DN 5-50, PN 6 a 40 s phny Jhnsn Cntrls Ppis Pracvní média Regulaèní ventily RV 4, RV 4 a RV 4 (dále jen RV x4) jsu trjcestné armatury se smìšvací neb rzdìlvací funkcí. Vzhledem k širké škále pu itých phnù jsu vhdné pr regulaci pøi nízkých i støednì vyských tlakvých spádech pøi nejrzmanitìjších prvzních pdmínkách. Prùtèné charakteristiky, Kvs suèinitele a netìsnst dpvídají mezinárdním standardùm. Ventily typu RV x4 jsu svým prvedením uzpùsbeny pr pøipjení elektrmechanických phnù firmy Jhnsn Cntrls. Pu ití Tyt ventily jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice, energetice a chemickém prùmyslu. Dle prvzních pdmínek je m né pu ít prvedení ventilù z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpruèení ÈSN-EN 50- (/00) (celi) resp. ÈSN-EN 50- (/00) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltì média jsu uvedeny na stranì 8 tht katalgu. Technické parametry Ventily øady RV x4 jsu urèeny k regulaci prùtku a tlaku kapalin, plynù a par bez abrazivních pøímìsí jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatury. Pu ití ventilù z tvárné litiny (RV 4) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být pøehøátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní pøetlak p 0,4 MPa pøi nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa pøi pdkritickém tlakvém spádu. V pøípadì, e jsu tyt parametry media pøekrèeny, je nutné pu ít tìles ventilu z cellitiny (RV 4). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt, èi jiným vhdným zpùsbem zajistit, e regulvané médium nebsahuje abrazivní pøímìsi neb jiné mechanické neèistty. > =>= Mntá ní plhy V pøípadì pu ití ventilu jak smìšvacíh, musí být namntván d ptrubí v dy zpùsbem, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese a nástavci (vstupy A, B a výstup AB). U rzdìlvacíh ventilu je smìr tku paèný(vstup AB a výstupy A, B). Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn O pd ventilem. Pøi tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn pøed nadmìrným pùsbením tepla d ptrubí, napø. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklnìním phnu ze svislé sy. Knstrukèní øada RV 4 RV 4 RV 4 Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvité tlaky Materiál tìlesa Tvárná litina Regulaèní ventil trjcestný DN 5 a 50 PN 6, PN 40 Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS (GP40GH).458 (EN-GJS LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9--) Materiál sedla: DN / / / DIN W.Nr./ÈSN DN / / / Materiál ku elky: DN / / / DIN W.Nr./ÈSN DN / / / Rzsah pracvních teplt -0 a 00 C -0 a 500 C -0 a 400 C Stavební délky Pøipjvací pøíruby Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Dle ÈSN-EN 09- (4/00) Tìsnící plchy pøíruby Typ B (hrubá tìsnící lišta) neb Typ F (výkru ek) dle ÈSN-EN 09- (4/00) Typ ku elky Prùtèná charakteristika Válcvá s výøezy, tvarvaná Lineární, rvnprcentní v pøímé vìtvi Hdnty Kvs.6 a 60 m /hd Netìsnst Tøída III. dle ÈSN-EN 49 (5/00 ( < 0.% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - kv Tøída IV. dle ÈSN-EN 49 (5/00 ( < 0.0% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - PTFE Regulaèní pmìr r 50: Ucpávkvé tìsnìní O - kru ek EPDM t max=40 C, DRSpack (PTFE) t max=60 C, Exp. grafit, vlnvec t max =500 C Pznámka: Pr nízké pracvní teplty (-00 a +50 C) m n ddat ventil RV 4 s tìlesem z materiálu.408 (litá krzivzdrná austenitická cel) -7-

18 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s elektrmechanickými a elekrhydraulickými phny Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace Ovládání (phn) VA-7xx-80x RA-xxx-7x FA-0xx-0x RA-xxx-7x FA-xx-75x RA-xxx-7x FA-xx-74x vládání viz. FA-5xx-75x katalgvé listy Oznaèení v typ. èísle ECH ECI HCJ ECI ECK ECI ECL phnù Osvá síla 000 N +0% -0% 000 N 700 N 800 N 00 N 000 N 6000 N Kvs [m /hd] DN H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE ) ) ) Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s pneumatickými phny Další infrmace Pneumatický phn MP 8000 PA 000 vládání viz. Oznaèení phnu MP8Exx0 MP8Exx0PA-xxx-7PA-xxx-7PA-xxx-77PA-xxx-77PA-xxx-67PA-xxx-67 katalgvé listy Funkce phnu pø ímá nepø ímá pø ímá nepø ímá pø ímá nepø ímá pø ímá nepø ímá phnù Rzsah pru in [bar] 0,6-0,9 0,6-0,9 0,7-,0 0,7-,0 0,7-,0 0,7-,0 0,7-,0 0,7-,0 Nastavení pru in [bar] 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Napájecí tlak [bar],6,,6,,6,,6, Oznaèení v typ. èísle PCA PCB Osvá síla 0 N 960 N 800 N 00 N 600 N 400 N 600 N 400 N Kvs [m /hd] DN H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE ) ) ) ku elka v pøímé vìtvi tvarvaná, v nár ní vìtvi válcvá ) v nár ní vìtvi ku elka válcvá, v pøímé vìtvi pr lineární charakteristiku válcvá, pr rvnprcentní charakteristiku ku elka tvarvaná Vlnvcvé prvedení ucpávky je m né pu ít puze pr válcvé ku elky. Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (nelze pu ít pr tvarvané ku elky) -8- tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné pmax knzultvat s výrbcem. Rvnì pøi pu ití grafitvé ucpávky, blí íli se p advaný p maximálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvìøit m nst pu ití tét ucpávky.

19 Rzmìry a hmtnsti ventilù RV x4 DN PN 6 PN 40 PN 6, PN 40 # # # D D D d n D D D d n D f D4 D5 L V V V V V a m m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg s hledem na døíve platné nrmy vyu ita m nst vlby pètu spjvacích šrubù, nabízená nrmu ÈSN-EN 09- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku mv - hmtnst, kteru je nutn pøièíst k váze ventilu pøi vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV 4 m - ventily RV 4 a RV 4-9-

20 Schéma sestavení úplnéh typ. èísla ventilù RV x0, RV / HU x, RV x, RV x4 XX XXX XXX XXXX XX - XX / XXX - XXX. Ventil Regulaèní ventil Havarijní uzávìry RV HU. Oznaèení typu Ventily z tvárné litiny EN-JS 05 Ventily z lité celi.069,.757 Ventily z krzivzdrné celi.458 Ventil pøímý 0 Ventil reverzní Ventil pøímý tlakvì dlehèený Ventil smìšvací (rzdìlvací) 4. Typ vládání Elektrický phn E t max = 40 C Pneumatický phn P 5) Phny s havarijní funkcí Elektrhydraulický phn H Elektrický phn VA-7xx-80x Elektrický phn RA-xxx-7xxx 5) Elektrhydraulický phn FA-0xx-0x Elektrický phn FA-xxx-7xx Elektrický phn FA-xx-74x Pneumatický phn MP 8000 Pneumatický phn PA 000 ECH ECI HCJ ECK ECL PCA PCB 4. Pøipjení Pøíruba s hrubu tìsnící lištu Pøíruba s výkru kem 5. Materiálvé prvedení Uhlíkvá cel.069 (-0 a 400 C) tìlesa Tvárná litina EN-JS 05 (-0 a 00 C) CrM cel.757 (-0 a 500 C) (v závrkách jsu uvedeny Austenit. nerez cel.458 (-0 a 400 C) rzsahy pracvních teplt) Jiný materiál dle dhdy 9 6. Tìsnìní v sedle Kv - kv ) ) d DN 5; t max = 60 C Mìkké tìsnìní (kv - PTFE) v pøímé vìtvi Návar tìsnících plch tvrdkvem 7. Druh ucpávky O - kru ek EPDM ) Nelze pu ít pr RV x DRSpack (PTFE) ) Expandvaný grafit 5 Vlnvec 7 Vlnvec s bezpeènstní ucpávku PTFE ) Vlnvec s bezpeènstní ucpávku Grafit Prùtèná charakteristika Lineární L 4) Nelze pu ít pr RV x4 Rvnprcentní 4) LDMspline 4) Parablická 4) Lineární - dìrvaná ku elka 4) Rvnprcentní - dìrvaná ku elka 4) Parablická - dìrvaná ku elka R S P D Q Z 9. Kvs Èísl slupce dle tabulky Kvs suèinitelù X 0. Jmenvitý tlak PN PN 6 6 PN Pracvní teplta C O - kru ek EPDM 40 DRSpack (PTFE), vlnvec DRSpack (PTFE), vlnvec ) Expandvaný grafit; Vlnvec ) Expandvaný grafit; Vlnvec ) Expandvaný grafit; Vlnvec Jmenvitá svìtlst DN DN XXX Pøíklad bjednávky : Regulaèní ventil dvucestný DN 65, PN 40, s elektrickým phnem RA-05-77, materiál tvárná litina, hrubá tìsnící lišta, tìsnìní v sedle kv-ptfe, ucpávka PTFE, lineární charakteristika, Kvs = 6 m /hd se znaèí : RV 0 ECI 4 L 40/

21 Ventily RV x0 Øez ventilem s válcvu ku elku s výøezy Øez ventilem s dìrvanu ku elku Ventily RV / HU x Øez ventilem s válcvu ku elku s výøezy Øez ventilem s dìrvanu ku elku Ventily RV x Øez tlakvì vyvá eným ventilem s válcvu ku elku s výøezy Øez tlakvì vyvá eným ventilem s dìrvanu ku elku Ventily RV x4 Øez trjcestným ventilem s válcvu ku elku s výøezy AB A B --

22 ECA Elektrické phny VA-75x-00x Jhnsn Cntrls Technické parametry Typ Oznaèení v typvém èísle ventilu Napájecí napìtí Frekvence Pøíkn Øízení Pøestavná rychlst Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Pøípustná teplta klí Pøípustná vlhkst klí Hmtnst VA-75x-00x ECA 4 V (typ VA-750 také 0 V) 50/60Hz max.,7 VA (0 V max. 7, VA) - bdvé neb 0-0V 6 mm/min (pr 50 Hz), 7,06 mm/min (pr 60 Hz) 500 N 0 mm IP C -5 a 55 C 90% bez kndenzace 0,8 kg Rzmìry phnu --

23 Specifikace phnù VA-75x-00x Výbava Napájecí napìtí Reverzaèní mtr bez zpìtné vazby Prprcinální vládání se signálem 0-0V 4 V 0 V (puze mdely VA 750) VA 7 5 X X 0 Schémata zapjení phnù VA (-bdvý mdel 4 V stø.) VA (Prprcinální mdel 4 V stø.) VA (-bdvý mdel 0 V stø.) --

24 ECH Elektrické phny VA-7xx-xx0x Jhnsn Cntrls Technické parametry Typ Oznaèení v typvém èísle ventilu Napájecí napìtí Frekvence Pøíkn Øízení Pøestavná rychlst Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Pøípustná teplta klí Pøípustná vlhkst klí Hmtnst VA-7xx-xx0x ECH 4 V neb 0 V 50/60Hz 5,6 VA pøi 50 Hz a 6,7 VA pøi 60 Hz - bdvé neb 0-0V/0...0mA 5 mm/min pøi 50 Hz a 8,75 mm/min pøi 60 Hz 000 N 0 mm IP 4 (pr mdely s ruèním øízením IP 40) 50 C -5 a 55 C 90 % bez kndenzace kg (, s ruèním vládáním) Rzmìry phnu -4-

25 Specifikace phnù VA-7xx-xx0x Dplòky Typ ventilu Napájecí napìtí -bdvé mdely Prprcinální mdely ruèní ø. 0 V 4 V VA-7 X X - X X 0 X ádné ne X X 00 Zpìtnvazební ptencimetr V ne X 0 Zpìtnvazební ptencimetr k ne X 0 () pøídavné spínaèe ne X 0 ádné an X X 40 Zpìtnvazební ptencimetr V an X 4 Zpìtnvazební ptencimetr k an X 4 () pøídavné spínaèe an X 50 ( pøídavný spínaè + ( spínaè pr ruèní øízení an X 70 ádné ne X V Zpìtnvazební ptencimetr ne X 06 () pøídavné spínaèe ne X ádné an X V Zpìtnvazební ptencimetr an X 46 () pøídavné spínaèe an X 5 ( pøídavný spínaè + ( spínaè pr indikaci øízení an X 7 pr øady ventilù RV 0, RV 0 0 pr øadu ventilù 00 line 8 4 V 0 V Schémata zapjení phnù Tøíbdvá regulace 4 V VA-700-xx0 a VA-740-xx0 VA-70-xx0 a VA-74-xx0 VA-70-xx0 a VA-74-xx0 VA-70-xx0 a VA-750-xx0 VA-770-xx0 Tøíbdvá regulace 0 V VA-700-xx0 a VA-740-xx0 Prprcinální regulace 4 V VA-70-xx0 VA-706-xx0 a VA-74-xx0 a VA-746-xx0 VA-7-xx0 a VA-75-xx0 VA-77-xx0-5-

26 ECI Elektrické phny RA-xxx-7xxx Jhnsn Cntrls Technické parametry Typ Oznaèení v typvém èísle ventilu Napájecí napìtí Frekvence Pøíkn Øízení Pøestavná rychlst pøi 50 (60) Hz Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Pøípustná teplta klí Pøípustná vlhkst klí Hmtnst RA-xxx-7x RA-xxx-7x RA-xxx-7x ECI 4V neb 0 V 50/60Hz 7 VA, s plhvaèem 9 VA 0 VA, s plhvaèem VA 6 VA, s plhvaèem 8 VA - bdvé neb 0-0V 9,6 (,5) mm/min 4,4 (7,) mm/min,6 (6,) mm/min 000 N 800 N 000 N mm 5 mm 4 mm IP 54 daná pu itu armaturu -0 a 60 C (øízení 0-0V-0a 50C) 90 % bez kndenzace 4, kg 4, kg 4,4 kg Rzmìry phnu RA-xxx-7x RA-xxx-7x RA-xxx-7x H 58 mm 66 mm 66 mm -6-

27 Specifikace phnù RA-xxx-7xxx Ruèní kl Pøíslušenství (instalvané d výrbce) Síla phnu a napájecí napìtí Pøíslušenství EQ RA- XX X - 7XXX Není 0 S ruèním klem ádné 00 pøídavné spínaèe a zpìtnvazební ptencimetr k 0 pøídavné spínaèe a zpìtnvazební ptencimetr 5 k 05 Zabudvaný elektrnický plhvaè 0-0 Vss a dva pøídavné spínaèe (puze 4 V) N 4 Vstø., 50/60 Hz N 0 Vstø., 50/60 Hz N 4 Vstø., 50/60 Hz N 0 Vstø., 50/60 Hz N 4 Vstø., 60 Hz N 4 Vstø., 50 Hz N 0 Vstø., 50 Hz 7 pøídavné spínaèe a zpìtnvazební ptencimetr k Prùchdka PG,5 ( 7.. mm) DIN FS Schémata zapjení phnù Pøírùstkvé mdely (PAT) Prprcinální mdely Phny (puze mdely 4 V) se zabudvaným plhvaèem pr regulátry s výstupem 0-0 V -7-

01-07.1 08.02.CZ. Ventily LDM s pohony Belimo -1-

01-07.1 08.02.CZ. Ventily LDM s pohony Belimo -1- 0-07. 08.0.CZ Ventily LDM s phny Belim A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: + 49 504 6, Fax: + 49 504 57, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpèet suèinitele Kv Praktický

Více

01-06.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Honeywell

01-06.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Honeywell 0-06..02.CZ Ventily LDM s phny Hneywell -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil

Více

01-08.3 07.03.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony

01-08.3 07.03.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony 0-08. 07.0.CZ Ventily LDM s pneumatickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní

Více

01-03.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)

01-03.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa) 01-0.1 11.02.CZ Ventily LDM s phny Siemens (Landis & Staefa) -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených.

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku 01-01.1 10.0.CZ Pøímèinné regulátry tlaku -1- Diagramy prùtku redukèním ventilem v závislsti na pklesu výstupníh tlaku Ventily a vybavené pru inu s rzsahem 0.08 a 0. MPa. RD 10 V1 16/1-xx, vstupní tlak

Více

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line 0-02.4 04.0.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní

Více

01-05.1 01.06.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls

01-05.1 01.06.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls 0-05. 0.06.CZ Ventily LDM s phny Jhnsn Cntrls -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-10.2 07.00.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s pneumatickými pohony

01-10.2 07.00.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s pneumatickými pohony 0-0. 07.00.CZ Ventily LDM v prvedení dle ANSI/ASME B6.5 s pneumatickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù

Více

01-02.1 01.11.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 01.11.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02. 0..CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-08.1 10.05.CZ Ventily LDM s pohony SPA Praha

01-08.1 10.05.CZ Ventily LDM s pohony SPA Praha 0-08. 0.05.CZ Ventily LDM s phny SPA Praha -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

02-03.2 07.03.CZ Vstøikovací hlava VH

02-03.2 07.03.CZ Vstøikovací hlava VH 0-03. 07.03.CZ Vstøikvací hlava -- Vstøikvací hlava DN 5, 40, 50 PN 5 a 60 Ppis Vstøikvací hlava (dále jen ) je zaøízení urèené k regulaci teplty vdní páry. je vybavena mechanicku rzprašvací trysku speciálníh

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony 0-0..02.CZ Ventily LDM v prvedení dle ANSI/ASME B6.5 s elektrmechanickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-02.1 11.08.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 11.08.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02..08.CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line 01-01.2 04.03.CZ Pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku a pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku s mezvaèem prùtku BEE line Pstup návrhu regulátru diferenèníh tlaku Dán : médium vda, 70 C, statický tlak

Více

01-08.3 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro

01-08.3 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro 0-08. 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými phny Fxbr -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.1 01.11.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1-

01-02.1 01.11.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1- 0-02. 0..CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fa: +420 49 504 7, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpčet sučinitele

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.1 09.04.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 09.04.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02. 09.04.CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-03.1 04.11.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)

01-03.1 04.11.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa) 0-0. 04..CZ Ventily LDM s phny Siemens (Landis & Staefa) -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených.

Více

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 0-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

CZ Ventily LDM s pohony Sauter

CZ Ventily LDM s pohony Sauter 0-04. 0.02.CZ Ventily LDM s phny Sauter -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil

Více

CZ Ventily LDM s pohony Belimo

CZ Ventily LDM s pohony Belimo 0-07. 0.6.CZ Ventily LDM s phny Belim -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line 0-02.5 08.2.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1-

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G47... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-02. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV 2 (Ex) UV 26 (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 25 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV 2x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi

Více

01-02.7. Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 02.14.CZ -1-

01-02.7. Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 02.14.CZ -1- 01-02.7 02.1.CZ Dvucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113-1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže

Více

CZ Ventily LDM v seismickém provedení

CZ Ventily LDM v seismickém provedení 0-02.2 02..CZ Ventily LDM v seismickém prvedení -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 09.15.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252 Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ 3252-1 a typ 3252-7 Vysokotlaký ventil typ 3252 Pou ití Regulaèní ventil urèený k regulaci malých prùtokových mno ství v chemickém prùmyslu. Jmenovitá svìtlost

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT REGULAÈNÍ VENTILY REGULAÈNÍ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 V41 111 540 ventil regulaèní X X X X X X X X X X X V41 111 616 ventil regulaèní X X

Více

CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro

CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro 0-08. 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými phny Fxbr -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

02-04.2 05.12.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806

02-04.2 05.12.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806 02-04.2 05.2.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZSG 5 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis,

Více

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZSG 9 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

01-02.7 10.06.CZ Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113

01-02.7 10.06.CZ Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 01-02.7 10.06.CZ Dvucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113-1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže

Více

02-01.2 03.14.CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line

02-01.2 03.14.CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line 0-0. 0..CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených.

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZSG 3 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X POJISTNÉ VENTILY SEVEROÈESKÁ ARMATURKA, a. s. POJISTNÉ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 10 15 5 40 50 65 80 100 15 150 00 P1 17 040 VP pružinový nízkozdvižný nerezový X X X X P1 17 040C

Více

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ 3244-1 a typ 3244-7 Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US Pou ití Smìšovací nebo rozdìlovací ventil pro chemický prùmysl a výstavbu

Více

Turbínový plynomìr typ TZ

Turbínový plynomìr typ TZ Turbínvý pynmìr typ TZ (/6) Turbínvý pynmìr typ TZ širký mìøící rzsah rzšíøený mìøící rzsah na :30 stupeò krytí prti vivùm kníh prstøedí IP 67 vybavení NF, SF a VF vysíaèi impuzù pøizpùsbení pr pøipjení

Více

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502 0-0. 0.05.CZ Redukční stanice RS 50 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508 0-07.1 07.03.CZ Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508-1- SiZ 1508 Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením DN5x40a 350x600 PN 160, 50, 400 Pu ítí Pjistný ventil plnzdvi

Více

CZ. Ventily řady 200 line s pohony LDM ANT40 -1-

CZ. Ventily řady 200 line s pohony LDM ANT40 -1- 01-0.8 10.06.CZ Ventily řady 00 line s phny LDM ANT A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +40 493 504 61, Fax: +40 493 504 57, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

CYKLO FILTRY TYPU CYCLOPAC A CYKLOPEX

CYKLO FILTRY TYPU CYCLOPAC A CYKLOPEX Y FTRY TYU Y YX FTR TYU Y S Y cyklfiltre se pužívají pr extrakci prachu vznikléh pøi výrbních prcesech a jeh separaci ze vzduchu. Filtr se vìtšinu pužívá pøi výrbních prcesech, které prdukují velké mnžství

Více

CZ Regulační ventily LDM COMAR line

CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9. Ovládací èleny ventilu - elektrické...

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9. Ovládací èleny ventilu - elektrické... BR 11 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace...4 Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9 Ovládací èleny ventilu - elektrické... 12 Konstrukèní rozmìry ventilu... 14 Znaèení ventilu

Více

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1-

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1- 0-05.4 0.05.CZ Regulačí vetil ajížděcí G9... -- Výpčet sučiitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédutím ke stavu regulačíh kruhu a pracvích pdmíek látky pdle vzrců íže uvedeých. Regulačí vetil musí

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

Regul tory tlaku bez pomocné energie. Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418

Regul tory tlaku bez pomocné energie. Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418 Regul tory tlaku bez pomocné energie Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418 Pou ití Regulátory tlaku pro po adované hodnoty od 0,05 bar do 28 bar

Více

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE 0-03.6.10.CZ Chladič páry CHPE -1- CHPE Chladič páry DN 0 až 0 PN až 3 Ppis Chladič páry (dále je CHPE) je zařízeí určeé k regulaci teplty vdí páry. CHPE je slže z tělesa, které je sučástí paríh ptrubí

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Rohový ventil typ 3347

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Rohový ventil typ 3347 Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ 3347-1 a typ 3347-7 Rohový ventil typ 3347 Pou ití Regulaèní ventil pro potravináøský a farmaceutický prùmysl. Jmen. svìtlost DN 15 a 125 1 2 a 5 Jmen. Tlak

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY

UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název UZAVÍRACÍ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 V25 111 025 ventil uzavírací vlnovcový nerezový X V25 111 040 ventil uzavírací

Více

RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry

RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry Průmyslové armatury - CI0362-2015/04 RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry Regulace průtoku kapalin, plynů a par bez abrazivních příměsí (voda, pára, vzduch). Jednosedlové dvoucestné

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

SESTAVY SYSTÉMU. Plastové komínové systémy RICOMGAS - PPs

SESTAVY SYSTÉMU. Plastové komínové systémy RICOMGAS - PPs RICOMGAS - SESTAVY SYSTÉMU Jednduché plastvé systémy flexibilní DN, 0, 0,, 0 Jednduché plastvé systémy DN, 0, 0,, 0 Plastvý kaskádvý systém DN 0,, 0 v. /0 Katalg plastvéh kmínvéh systému slu í pr navrhvání

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU DISCONECTOR - ZAMEZOVAÈ ZPÌTNÉHO PRÙTOKU BRA.ECO 3T doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.ECO 3T DN závitový zamezovaè zpìtného prùtoku s nastavitelnou redukcí tlaku;

Více

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 50 do 0 C výtisk èerven 1996 Pøehledový list T 000 CZ Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku Regulaèní ventil Pou

Více

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2-

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2- 01-01.2 04.11.CZ Přímočinné regulátory diferenčního tlaku a přímočinné regulátory diferenčního tlaku s omezovačem průtoku Přímočinné regulátory výstupního tlaku BEE line -1- tlaku -1-1 SET VENTIL SPOTŘEBIČ

Více

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX-3-60 426 2.98

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2 Změkčvače vdy Změkčvače vdy Jednkhutvé Dvukhutvé Autmatické......... 2,3 Testry... 2 Náplně (pryskyřice, sůl)... 2 Změkčvače vdy Pkud Vám leží na srdci dluhá živtnst a bezprblémvé užívání jedntlivých zařízení,

Více

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR Země půvdu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML je EU, knkrétně Itálie. Země půvdu pužitéh materiálu na výrbu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML : vdící lišty - EU jezdců včetně příslušenství - EU valivé

Více

CZ. Regulační ventily RV

CZ. Regulační ventily RV 0-0. 0.05.CZ Regulační ventily RV 50 A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +40 49 504 6, Fax: +40 49 504 57, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpčet sučinitele Kv Praktický

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Ruční řetězové kladkostroje CB005 až CB500

Ruční řetězové kladkostroje CB005 až CB500 Ruční řetězvé kladkstrje CB005 až CB500 Řada CB - základní infrmace řada CB - 14 mdelů s nsnstí 0,5 t - 50 t pr prfesinální pužití mdely CBSP, CBSG s pjezdy TSP resp. TSG nvinka řady CB: mdel SHB s řetězvým

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAD-3-60-UC 426 2.98

Více

CZ. Regulační ventily RV

CZ. Regulační ventily RV 0-0. 0.0.CZ Regulační ventily RV 0 A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 09 0 Nvá Paka, Tel.: + 49 04 6, Fax: + 49 04 7, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet

Více

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Popis Pøipojovací šroubení Vekolux firmy HEIMEIER slouží k pøipojení otopného tìlesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavì, k jeho uzavírání,

Více

Technická zpráva Kontrola ohybového napětí čepu v kritických místech na SO Papírny Olšany PS4-sušící válec-srpen2013

Technická zpráva Kontrola ohybového napětí čepu v kritických místech na SO Papírny Olšany PS4-sušící válec-srpen2013 Strana: 1/12 Technická zpráva 108018 Kntrla hybvéh napětí čepu v kritických místech na SO Papírny Olšany PS4-sušící válec-srpen201 Vypracval : Ing.Otakar Kzel Datum: 2.8..201 Adresa: PAPKON s.r.., Cihelná

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR)

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR) KELL s.r.. Mlýnská 326/13 602 00 Brn mbil: +420 776 286 170, inf@kell.cz IČ 29265673, DIČ CZ29265673 Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělvací rzvdy vnitřní - místní rzhlas (MR) LÁZNĚ HODONÍN - PAVILON EVA

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 (1/15) Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 II - 111 (2/15) BU SID BU 022 II - 112 (3/15) BU p emax Konstrukce SL-IZN.1 SL-IZM.1 SL-IZH.1 BU 022 SID-NN SID-MNS* SID-MM SID-HMS* SID-HH 100

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy Pøipojovací sady pro jednotrubkové otopné soustavy E-Z System Popis HEIMEIER E-Z system je univerzálnì použitelná sada pro pøipojení otopných tìles s dvoubodovým pøipojením k jednotrubkovým a dvoutrubkovým

Více

H.5. TOPNÁ TÌLESA PRO OHØEV OLEJÙ. nízké zatížení W/cm W

H.5. TOPNÁ TÌLESA PRO OHØEV OLEJÙ. nízké zatížení W/cm W TOPNÁ TÌES PRO OHØEV OEJÙ nízké zatížení W/cm2 500-12 500W materiál pøíruby: mosaz, ocel, materiál tyèí: mìï, ocel, provedení závitové, pøírubové, s vestavìnou regulací TRG OBST POUŽITÍ: hydraulika prùmyslové

Více

Přehled systémů vozidla

Přehled systémů vozidla Vlv FE Hybrid Vlv FE Hybrid Přehled systémů vzidla Mtr D7F Eur 5 Vznětvý mtr s paralelním hybridním systémem Tčivý mment 3 2 1 t./min 1. Elektrmtr 2. Vznětvý mtr 3. Hybridní režim Prvnání Parametry mtru

Více

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE FITINKY, ŠROUENÍ A HADICE Závitové fitinky niklované Tradièní závitové fitinky urèené pro mìdìná, plastová a vícevrstvá potrubí. Tvarovky, závity, kolena, T-kusy, mezikusy, atd. mají stejné pøipojovací

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

CZ Uzavírací ventily UV 526

CZ Uzavírací ventily UV 526 2 -.2 5.15.CZ Uzavírací ventily UV 52-1- UV 52 Uzavírací ventily až 5 PN, a Popis Uzavírací ventily UV 52 jsou jednosedlové dvoucestné ventily, určené k uzavírání průtoku média. V případě použití tvarové

Více

MEZ. Trojfázové asynchronní motory hutní jeøábové kroužkové 2 180 kw. Siemens Elektromotory s.r.o.

MEZ. Trojfázové asynchronní motory hutní jeøábové kroužkové 2 180 kw. Siemens Elektromotory s.r.o. MEZ Trjfázvé aynchrnní mtry hutní jeøábvé kružkvé 2 180 kw Siemen Elektrmtry.r.. 04/1998 Výrbní prgram Trjfázvé aynchrnní mtry nakrátk vé výšky 180 355 mm a výknu 11 315 kw Trjfázvé aynchrnní mtry nevýbušné

Více

DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PLOCHÝCH STŘECH A JEJICH VLIV NA TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET

DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PLOCHÝCH STŘECH A JEJICH VLIV NA TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PLOCHÝCH STŘECH A JEJICH VLIV NA TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET Abstract DIFFUSION PROPERTIES OF MATERIALS IN FLAT ROOFS AND THEIR INFLUENCE ON TECHNICAL THERMAL CALCULATION Petr

Více

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03 SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ NÍZKOTLAKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 0 Hranice tel.: 58 66, fax: 58 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ZOM 426.99 2.03 Použití Zubová

Více