CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-05.1 10.02.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls"

Transkript

1 CZ Ventily LDM s phny Jhnsn Cntrls --

2 Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil musí být navr en tak, aby byl schpen regulvat maximální prùtk pøi daných prvzních pdmínkách. Pøitm je nutné kntrlvat, jestli nejmenší regulvaný prùtk je ještì regulvatelný. Pdmínku je, e regulaèní pmìr ventilu r > Kvs/Kv Z dùvdu m né minusvé tlerance 0% hdnty Kv00 prti Kvs a p adavku na m nst regulace v blasti maximálníh prùtku (sni vání i zvyšvání prùtku) výrbce dpruèuje vlit hdntu Kvs regulaèníh ventilu vìtší ne maximální prvzní hdntu Kv: Kvs =.. Kv Pøitm je tøeba vzít v úvahu, jak dalece ji ve výpètu uva vaná hdnta Qmax bsahuje bezpeènstní pøídavek, který by mhl mít za následek pøedimenzvání výknu armatury. min Navrhvání charakteristiky s hledem na zdvih ventilu Pr správnu vlbu regulaèní charakteristiky ventilu je vhdné prvést kntrlu, jakých zdvihù bude dsahvat armatura pøi rùzných pøedpkládaných prvzních re imech. Tut kntrlu dpruèujeme prvést alespò pøi minimálním, nminálním a maximálním uva vaném prùtèném mn ství. Orientaèním vdítkem pøi vlbì charakteristiky je zásada vyhnut se, je-li t m né, prvním a psledním 5 0 % zdvihu armatury. Pr výpèet zdvihu pøi rùzných prvzních re imech a jedntlivých charakteristikách je m né s výhdu pu ít firemní výpètvý prgram VENTILY. Prgram slu í ke kmpletnímu návrhu armatury d výpètu Kv suèinitele a p urèení knkrétníh typu armatury vèetnì phnu. Prùtèné charakteristiky ventilù Kv/Kv 00 Vztahy pr výpèet Kv Kapalina Plyn Kv = Pøehøátá pára Sytá pára Tlakvá ztráta p >p/ p <p/ Q 00 Q.T 54 n n p.p Q v 00 m p Q v.x 00 m p Nadkritické prudìní par a plynù Tlakvá ztráta p > = p / p = < p / p.qn 54.p.T n Qm 00 Qm 00 v p Pøi tlakvém pmìru vìtším ne kritickém (p /p < 0.54) dsahuje rychlst prudìní v neju ším prùøezu rychlsti zvuku. Tent jev mù e být pøíèinu zvýšené hluènsti. Pak je vhdné pu ít škrtící systém s nízku hluènstí (vícestupòvá redukce tlaku, tlumící clna na výstupu). Velièiny a jedntky Oznaèení Jedntka Kv m.h - Kv 00 m.h - Kvmin m.h - Kvs m.h - Q m.h - - Qn Nm.h - Qm kg.h p MPa p MPa ps MPa p MPa - kg.m - n kg.nm - v m.kg - v m.kg T K x r v.x p Název velièiny Prùtkvý suèinitel za jedntkvých pdmínek prùtku Prùtkvý suèinitel pøi jmenvitém zdvihu Prùtkvý suèinitel pøi minimálním prùtku Jmenvitý prùtkvý suèinitel armatury Objemvý prùtk za prvzníh stavu (T, p Objemvý prùtk za nrmálníh stavu (0 C, 0.0 MPa) Hmtnstní prùtk za prvzníh stavu ( T,p Abslutní tlak pøed regulaèním ventilem Abslutní tlak za regulaèním ventilem Abslutní tlak syté páry pøi dané tepltì ( T Tlakvý spád na regulaèním ventilu ( p = p - p ) Hustta pracvníh média za prvzníh stavu ( T,p Hustta plynu za nrmálníh stavu ( 0C, 0.0 MPa) Mìrný bjem páry pøi tepltì T a tlaku p Mìrný bjem páry pøi tepltì T a tlaku p/ Abslutní teplta pøed ventilem ( T = 7 + t) Pmìrný hmtnstní bsah syté páry v mkré páøe Regulaèní pmìr -- L R P S L H/H - lineární charakteristika Kv/Kv 00 = (H/H 00) - rvnprcentní charakteristika (4-prcentní) (4. H/H 00 ) Kv/Kv 00 = e - parablická charakteristika Kv/Kv 00 = (H/H 00) - LDMspline charakteristika Kv/Kv 00 = (H/H 00)-0.80.(H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) P S R

3 Zásady pr vlbu typu ku elky Ku elky s výøezy nepu ívat v pøípadì nadkritických tlakvých spádù pøi vstupním pøetlaku p > = 0,4 MPa a pr regulaci syté páry. V tìcht pøípadech dpruèujeme pu ít dìrvanu ku- elku. Tut ku elku je nutné pu ít také v dy, kdy hrzí nebezpeèí kavitace z dùvdu velkéh tlakvéh spádu neb erze stìn tìlesa armatury z dùvdu vyských rychlstí regulvanéh média. V pøípadì pu ití tvarvané ku elky (z dùvdu maléh Kvs) pr pøetlak p >,6 MPa a nadkritický tlakvý spád je nutné vlit = jak ku elku tak sedl patøené návarem z tvrdkvu. Ucpávky - Grafit Tent typ ucpávky je m né pu ít pøi tepltách a d 550 C. Rzsah ph je 0 a 4. Ucpávku je m né "dtìsnit" dta ením ucpávkvéh šrubu neb pøidáním dalšíh tìsnicíh kru ku. Vzhledem k velkým tøecím silám je grafitvá ucpávka vhdná puze pr phny s velku svu silu. Ucpávky - O -kru ek EPDM Ucpávka je urèena pr neagresivní média, prvzvané pøi teltách 0 a 40 C. Vyniká svu splehlivstí a dlhdbu tìsnstí. Má schpnst tìsnit i pøi mírnì pškzeném táhle ventilu. Nízké tøecí síly um òují pu ití phnù s nízku svu silu. ivtnst tìsnicích kru kù je závislá na prvzních pdmínkách a v prùmìru je vyšší ne cyklù. Ucpávky - Vlnvec Vlnvcvá ucpávka je vhdná pr nízké i vyské teplty v rzsahu -50 a 550 C. Je zde zaruèena abslutní tìsnst ventilu vzhledem k vnìjšímu klí. Standardnì se pu ívá s bezpeènstní ucpávku PTFE. Nevy aduje velké vládací síly. Pr RV 0, RV 0 Pr RV xx Ucpávky - DRSpack (PTFE) DRSpack (Direct Radial Sealing Pack) je ucpávka s vysku tìsnicí schpnstí pøi nízkých i vyských prvzních tlacích. Nejpu ívanìjší typ ucpávky vhdný pr teplty 0 a 60 C. Rzsah ph je 0 a 4. Ucpávka um òuje pu ití phnù s nízku svu silu. Knstrukce um òuje jednduchu výmìnu celé ucpávky. Prùmìrná ivtnst ucpávky DRSpack je vyšší ne cyklù. Pu ití vlnvcvé ucpávky Vlnvcvá ucpávka je vhdná na aplikace pr silnì agresivní, jedvatá neb jinak nebezpeèná média, u kterých je vy advána abslutní tìsnst ventilu vzhledem k vnìjšímu klí. V tìcht pøípadech je nutné rvnì prvìøit snášenlivst pu itých materiálù tìlesa a vnitøních èástí armatury s daným médiem. U bzvláštì nebezpeèných tekutin se dpruèuje pu ít vlnvec s bezpeènstní ucpávku, která zabrání úniku média pøi prušení vlnvce. Vlnvec je rvnì výbrným øešením pøi tepltách média pd bdem mrazu, kdy namrzání táhla zpùsbuje pøedèasné znièení ucpávky, neb pøi vyských tepltách, kde slu í rvnì jak chladiè. ivtnst vlnvcvé ucpávky Materiál vlnvce C C Teplta 400 C C C není vhdný Hdnty v tabulce jsu zaruèené minimální pèty cyklù pøi plném zdvihu ventilu, kdy dchází k maximálnímu prdlu ení a stlaèení vlnvce. Pøi regulaci, kdy se ku elka ventilu phybuje klem støední plhy puze v èásteèném rzsahu zdvihu, je ivtnst vlnvce a nìklikanásbnì vyšší a závisí na knkrétních pdmínkách. --

4 Zjedndušený pstup návrhu dvucestnéh regulaèníh ventilu Dán : médium vda, 55 C, statický tlak v místì pøipjení 000 kpa (0 bar), p =80 kpa (0,8 bar), p =5 DISP POTRUBÍ kpa (0,5 bar), p SPOTØEBIÈ=5 kpa (0,5 bar), nminální - - prùtk Q NOM=8 m.h, minimální prùtk Q MIN =, m.h. p DISP= p VENTIL+ p + p SPOTØEBIÈ POTRUBÍ p = p - p - p = = 40 kpa (0,4 bar) VENTIL DISP Q NOM SPOTØEBIÈ POTRUBÍ Kv = = 8 =,7 m.h p 0,4 VENTIL Bezpeènstní pøídavek na výrbní tlerance (za pøedpkladu, e prùtk Q nebyl pøedimenzván): Kvs = (, a,). Kv = (, a,).,7 = 4 a 6,5 m.h Ze sérivì vyrábìné øady Kv hdnt vybereme nejbli ší Kvs - hdntu, tj. Kvs = 6 m.h. Tét hdntì dpvídá svìtlst DN. Vybereme-li pøírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s tìsnìním v sedle kv-ptfe, ucpávku PTFE a prùtènu charakteristiku rvnprcentní, dstáváme typvé èísl : RV x XXX 4 R 6/0- - x v kódu ventilu (x) znaèí jeh prvedení (pøímý neb reverzní) a závisí na pu itém phnu, který je vlen pdle ptøeb regulaèníh systému (typ, výrbce, napìtí, zpùsb øízení, ptøebná vládací síla apd.) Urèení tlakvé ztráty zvlenéh ventilu pøi plném tevøení a daném prùtku ( ( Q 8 p = ( NOM = = 0,5 bar (5 kpa) VENTIL H00 Kvs 6 ( Takt vypètená skuteèná tlakvá ztráta regulaèní armatury by mìla být zhlednìna v hydraulickém výpètu sítì. - Urèení autrity zvlenéh ventilu pventil H00 a = = 5 = 0, p 80 pøièem a by mìl být rvn nejménì 0,. Kntrla zvlenéh ventilu vyhvuje. Upzrnìní : výpèet autrity regulaèníh ventilu je tøeba vztahvat k tlakvému rzdílu na ventilu v zavøeném stavu, tedy k dispziènímu tlaku vìtve pdisppøi nulvém prùtku. Nikli tedy k tlaku èerpadla p ÈERPADLO, prt e p < p vlivem DISP ÈERPADLO tlakvých ztrát ptrubní sítì a k místu napjení regulvané vìtve. V tmt pøípadì pr jednduchst uva ujme p DISP H00 = p = p. DISP H0 VENTIL H0 DISP Kntrla regulaèníh pmìru - Prvedeme stejný výpèet pr minimální prùtk Q MIN =, m.h. Tmut prùtku dpvídají tlakvé ztráty p POTR QMIN =0,40 kpa, p =0,66 kpa. p = 80-0,4-0,66 = 78,94 = 79 kpa. SPOTØ QMIN VENTIL QMIN - Kv MIN= QMIN =, =,46 m.h p 0,79 VENTIL QMIN Ptøebný regulaèní pmìr r= Kvs = 6 = Kv,46 MIN má být menší ne udávaný regulaèní pmìr ventilu r = 50. Kntrla vyhvuje. Vlba vhdné charakteristiky Na základì vypètených hdnt KvNOM a KvMIN je m né z grafu prùtèných charakteristik deèíst hdntu pøíslušných zdvihù ventilu pr jedntlivé charakteristiky a pdle nich zvlit nejvhdnìjší køivku. Zde pr rvnprcentní charakteristiku h NOM= 96%, h MIN = 4%. V tmt pøípadì vyhví lépe charakteristika LDMspline (9% a 0% zdvihu). Tmu dpvídá typvé èísl : RV x XXX 4 S 6/0- Typické schéma uspøádání regulaèní smyèky s pu itím dvucestnéh regulaèníh ventilu Pznámka : Pdrbnìjší pkyny pr výpèet a návrh regulaèních armatur LDM jsu uvedeny ve výpètvé smìrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušenì pr vdu. Pøesný výpèet je výhdnìjší prvést pmcí výpètvéh sftware VENTILY, který bsahuje té ptøebné kntrlní výpèty, a který je k dispzici zdarma na vy ádání. -4-

5 Zjedndušený pstup návrhu tøícestnéh smìšvacíh ventilu O Dán: médium vda, 90 C, statický tlak v místì pøipjení 000 kpa (0 bar), p ÈERPADLO= 40 kpa (0,4 bar), p POTRUBÍ = 0 kpa (0, bar), p SPOTØEBIÈ = 0 kpa (0, bar), nminální - prùtk Q NOM = 7 m.h p ÈERPADLO = p + p SPOTØEBIÈ + ppotrubí VENTIL p = p - p - p = = 0 kpa (0,bar) VENTIL ÈERPADLO SPOTØEBIÈ POTRUBÍ Kv = QNOM = 7 =, m.h p 0, VENTIL Bezpeènstní pøídavek na výrbní tlerance (za pøedpkladu, e prùtk Q nebyl pøedimenzván): Kvs=(,a,).Kv=(,a,).,=4,a 8,7m.h Ze sérivì vyrábìné øady Kv hdnt vybereme nejbli ší Kvs hdntu, tj. Kvs = 5 m.h. Tét hdntì dpvídá svìtlst DN Vybereme-li pøírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s tìsnìním v sedle kv-kv, ucpávku PTFE a prùtènu charakteristiku lineární, dstáváme typvé èísl : RV x XXX 4 L 6/ x v kódu ventilu (x) znaèí jeh prvedení (pøímý neb reverzní) a závisí na pu itém phnu, který je vlen pdle ptøeb regulaèníh systému (typ, výrbce, napìtí, zpùsb øízení, ptøebná vládací síla apd.) - Urèení skuteèné tlakvé ztráty zvlenéh ventilu pøi plném tevøení ( ( ( QNOM 7 p VENTIL H00= = = 0,08 bar (8 kpa) Kvs 5 ( Takt vypètená skuteèná tlakvá ztráta regulaèní armatury by mìla být zhlednìna v hydraulickém výpètu sítì. Upzrnìní : U tøícestných ventilù je nejdùle itìjší pdmínku bezchybné funkce ddr ení minimálníh rzdílu dispzièních tlakù na hrdlech A i B. Tøícestné ventily sice dká í zpracvat i znaèný diferenèní tlak mezi hrdly A a B, avšak za cenu defrmace regulaèní charakteristiky a tím zhršení regulaèních vlastnstí. Jsu-li prt pchybnsti rzdílu tlakù mezi bìma hrdly (napø. kdy je tøícestný ventil bez tlakvéh ddìlení pøím napjen na primární sí ), dpruèujeme pr kvalitní regulaci pu ít dvucestnéh ventilu ve spjení s pevným zkratem. Autrita pøímé vìtve tøícestnéh ventilu je v tmt zapjení za pøedpkladu knstantníh prùtku kruhem sptøebièe pventil H00 a= = 8 =, p 8 VENTIL H0 c znamená, e závislst prùtku pøímu vìtví ventilu dpvídá ideální prùtèné køivce ventilu. V tmt pøípadì jsu Kvs bu vìtví shdná, bì charakteristiky lineární, tzn. e suètvý prùtk je témìø knstantní. Kmbinace rvnprcentní charakteristiky v cestì A s lineární charakteristiku v cestì B bývá nìkdy výhdné zvlit v pøípadech, kdy se nelze vyhnut zatí ení vstupù A prti B diferenèním tlakem neb kdy jsu parametry na primární stranì pøíliš vyské. Typické schéma uspøádání regulaèníh kruhu s pu itím trjcestnéh smìšvacíh ventilu Pznámka : Pdrbnìjší pkyny pr výpèet a návrh regulaèních armatur LDM jsu uvedeny ve výpètvé smìrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušenì pr vdu. Pøesný výpèet je výhdnìjší prvést pmcí výpètvéh sftware VENTILY, který bsahuje té ptøebné kntrlní výpèty, a který je k dispzici zdarma na vy ádání. -5-

6 RV 0 C RV 0 C Regulaèní ventily DN 5-50, PN 6 s phny Jhnsn Cntrls Ppis Regulaèní ventily øady RV 0 jsu dvucestné neb trjcestné armatury se závitvým pøipjením. Materiál tìlesa je brnz. Regulaèní ventily øady RV 0 jsu tyté armatury v pøírubvém prvedení. Materiál tìlesa je šedá litina. Tyt ventily se vyrábí v následujícím prvedení : - trjcestný regulaèní ventil - dvucestný regulaèní ventil reverzní - dvucestný rhvý regulaèní ventil Ventily v prvedení RV 0 C a RV 0 C jsu vládány elektrmechanickými phny firmy Jhnsn Cntrls. Pu ití Ventily jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice pr teplty d 50 C. Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a tepltì média jsu uvedeny v tabulce na stranì 8 tht katalgu. Pracvní média Ventily øady RV 0 a RV 0 jsu urèeny k regulaci prùtku a tlaku kapalin, plynù a par bez abrazivních pøímìsí jak je vda, nízktlaká vdní pára (platí jen pr RV 0), vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatury. Kyselst, resp. zásaditst média by nemìla pøesáhnu rzsah ph 4.5 a 9.5. Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt. Mntá ní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí v dy zpùsbem, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese (vstupy A, B a výstupab). U rzdìlvacíh ventilu je smìr tku paèný (vstup AB a výstupya, B) Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn pd ventilem. Technické parametry Knstrukèní øada Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvitý tlak Materiál tìlesa Materiál ku elky Rzsah pracvních teplt Stavební délky Pøipjení Typ ku elky Prùtèná charakteristika Hdnty Kvs Netìsnst Regulaèní pmìr Ucpávkvé tìsnìní RV 0 RV 0 Trjcestný regulaèní ventil Dvucestný regulaèní ventil reverzní DN 5 a 50 PN 6 Brnz 4 5 Šedá litina EN-JL 040 Msaz a 50 C Øada M4 dle DIN 0 (4/98) Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Nátrubek s vnitøním závitem Pøíruba typu B (hrubá tìsnicí lišta) Dle ÈSN-EN 09- (4/00) Válcvá s výøezy Lineární; rvnprcentní (pr základní hdnty Kvs) 0.6 a 40 m /hd Tøída III. dle ÈSN-EN 49 (5/00 (<0. % Kvs) ve vìtvi A-AB 50: O - kru ek EPDM -6-

7 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù Ovládání (phn) Oznaèení v typvém èísle Osvá síla Kvs [m /hd] DN H Rzmìry a hmtnsti ventilù RV 0 DN C L L L V V S H D m mm mm mm mm mm mm mm mm kg G / G / G G / G / G /4 UNF tlakvý spád u ventilù RV 0 nepøekrèil hdntu 0.6 MPa a u ventilù RV 0 hdntu 0.4 MPa. VA 75x 00x VA 7xx 00x ECA ECH 500 N 000 N + 0% - 0% MPa MPa Rzmìry a hmtnsti ventilù RV 0 DN D D D nxd a f L V V H mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm x x D mm /4 UNF m kg Schéma sestavení úplnéh typvéh èísla ventilu. Ventil. Oznaèení typu. Typ vládání Regulaèní ventil Ventily z brnzi Ventily z šedé litiny Elektrické phny Elektrické phny VA 75x 00x Elektrické phny VA 7xx 00x XX RV X X X 0 0 X X X E E C A E C H X X X X - XX / XXX - XX 4. Prvedení 5. Materiálvé prvedení tìlesa 6. Prùtèná charakteristika Puze pr základní hdntu Kvs 7. Jmen. prùtkvý suèinitel Kvs 8. Jmenvitý tlak PN 9. Pracvní teplta C 0. Jmenvitá svìtlst Závitvé dvucestné pøímé Platí pr Závitvé dvucestné rhvé RV 0 Závitvé trjcestné smìšvací (rzdìlvací) Pøírubvé dvucestné pøímé 4 Platí pr Pøírubvé dvucestné rhvé 5 RV 0 Pøírubvá trjcestné smìšvací (rzdìlvací) 6 Šedá litina Brnz 5 Lineární Rvnprcentní Èísl slupce dle tabulky Kvs suèinitele X PN 6 DN Pøíklad bjednávky : Regulaèní ventil trjcestný DN 5, PN 6 s elektrickým phnem VA , v materiálvém prvedení brnz, pøipjení závit G, prùtèná charakteristika lineární, Kvs = 0 m /hd se znaèí: RV 0 ECA 5 6/ XX -7-

8 00 line RV x0 C Regulaèní ventily DN 50-50, PN 6 a 40 s phny Jhnsn Cntrls Ppis Regulaèní ventily RV 0, RV 0 a RV 0 (dále jen RV x0) jsu jednsedlvé armatury urèené k regulaci a uzavírání prùtku média. Vzhledem k silám pu itých phnù jsu vhdné pr regulaci pøi nízkých a støednì vyských tlakvých spádech. Prùtèné charakteristiky, Kvs suèinitele a netìsnst dpvídají mezinárdním standardùm. Ventily typu RV x0 C jsu svým prvedením uzpùsbeny pr pøipjení elektrmechanických phnù firmy Jhnsn Cntrls. Pu ití Tyt ventily jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice, energetice a chemickém prùmyslu. Dle prvzních pdmínek je m né pu ít prvedení ventilù z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpruèení ÈSN-EN 50- (/00) (celi) resp. ÈSN-EN 50- (/00) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltì média jsu uvedeny na stranì 8 tht katalgu. Pracvní média Ventily øady RV x0 jsu urèeny k regulaci a uzavíráni prùtku a tlaku kapalin, plynù a par, jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatury. Pu ití ventilù z tvárné litiny (RV 0) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být pøehøátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní pøetlak p 0,4 MPa pøi nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa pøi pdkritickém tlakvém spádu. V pøípadì, e jsu tyt parametry media pøekrèeny, je nutné pu ít tìles ventilu z cellitiny (RV 0). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt, èi jiným vhdným zpùsbem zajistit, e regulvané médium nebsahuje abrazivní pøímìsi neb jiné mechanické neèistty. Mntá ní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí v dy zpùsbem, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese. Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn O pd ventilem. Pøi tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn pøed nadmìrným pùsbením tepla d ptrubí, napø. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklnìním phnu ze svislé sy. > =>= Technické parametry Knstrukèní øada RV 0 RV 0 RV 0 Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvité tlaky Jednsedlvý regulaèní (uzavírací) ventil dvucestný DN 50 a 50 PN 6, PN 40 Materiál tìlesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS (GP40GH).458 (EN-GJS LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9--) Materiál sedla: DN / / / DIN W.Nr./ÈSN DN / / / Materiál ku elky: DN 50 a / / / DIN W.Nr./ÈSN DN / / / Rzsah pracvních teplt -0 a 00 C -0 a 500 C -0 a 400 C Stavební délky Pøipjvací pøíruby Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Dle ÈSN-EN 09- (4/00) Tìsnící plchy pøíruby Typ B (hrubá tìsnící lišta) neb Typ F (výkru ek) dle ÈSN-EN 09- (4/00) Typ ku elky Válcvá s výøezy, dìrvaná Prùtèná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická Hdnty Kvs 6 a 60 m /hd Netìsnst Tøída III. dle ÈSN-EN 49 (5/00 ( < 0.% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - kv Tøída IV. dle ÈSN-EN 49 (5/00 ( < 0.0% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - PTFE Regulaèní pmìr r 50: Ucpávkvé tìsnìní O - kru ek EPDM t max=40 C, DRSpack (PTFE) t max=60 C, Exp. grafit, vlnvec t max =500 C Pznámka: Pr nízké pracvní teplty (-00 a +50 C) m n ddat ventil RV 0 s tìlesem z materiálu.408 (litá krzivzdrná austenitická cel) -8-

9 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s elektrmechanickými phny Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù DN Ovládání (phn) Oznaèení v typvém èísle Osvá síla Kvs [m /hd] H RA xxx-7x ECI 800 N p kv PTFE FA xx-75x FA 5xx-75x ECK 00 N p kv PTFE RA xxx-7x ECI 000 N p kv PTFE Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s pneumatickými phny Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù DN tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu.6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. FA xx-74x ECL 6000 N p kv PTFE max max max max tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu.6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Pneumatický phn PA-000 Oznaèení phnu PA-xxx- PA-xxx-7 PA-xxx-7 PA-xxx-77 PA-xxx-6 PA-xxx-67 Funkce phnu pøímá nepøímá pøímá nepøímá pøímá nepøímá Rzsah pru in [bar] 0,-0,5 0,7-,0 0, - 0,5 0,7-,0 0,-0,5 0,7-,0 Nastavení pru in [bar] 0, 0,7 0, 0,7 0, 0,7 Napájecí tlak [bar],6,,6,,6, Oznaèení v typ. èísle PCB Osvá síla 00 N 00 N 6600 N 400 N 6600 N 400 N Kvs [m /hd] p max p max p max p max p max p max H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Dìrvané ku elky je m n ddat puze u takt znaèených hdnt Kvs s následujícími mezeními: - dle hdnty Kvs ve slupci è. je m né ddat dìrvanu ku elku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné pmax knzultvat s výrbcem. Rvnì pøi pu ití grafitvé ucpávky, blí í-li se p advaný p maximálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvìøit pu ití tét ucpávky. Hdnty pmax jsu stanveny pr nejnepøíznivìjší stav tlakvých pmìrù na ventilu PN 40, avšak v knkrétních pøípadech mù e být skuteèná hdnta pmax vyšší ne jsu hdnty v tabulce. -9-

10 Rzmìry a hmtnsti ventilù RV x0 DN PN 6 PN 40 PN 6, PN 40 # # # D D D d n D D D d n D f D4 D5 L V V V V V a m m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg s hledem na døíve platné nrmy vyu ita m nst vlby pètu spjvacích šrubù, nabízená nrmu ÈSN-EN 09- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku mv - hmtnst, kteru je nutn pøièíst k váze ventilu pøi vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV 0 m - ventily RV 0 a RV 0-0-

11 00 line RV/HUxC Regulaèní ventily a havarijní uzávìry DN 5-40, PN 6 a 40 s phny Jhnsn Cntrls Ppis Regulaèní ventily RV, RV a RV (dále jen RV x jsu jednsedlvé armatury urèené k regulaci a uzavírání prùtku média. Vzhledem k silám pu itých phnù jsu vhdné pr regulaci pøi ni ších tlakvých spádech. Prùtèné charakteristiky, Kvs suèinitele a netìsnst dpvídají mezinárdním standardùm. Havarijní uzávìry øady HU x jsu ventily té e knstrukèní øady, se zvýšenu tìsnstí v sedle. Jsu uzpùsbeny pr pøipjení elektrhydraulických phnù se zabezpeèvací funkcí (pøi výpadku elektrické energie ventil uzavøe). Ventily typu RV / HU x C jsu svým reverzním prvedením uzpù-sbeny pr pøipjení phnù Jhnsn Cntrls. Pu ití Tyt ventily jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice, energetice a chemickém prùmyslu. Dle prvzních pdmínek je m né pu ít prvedení ventilù z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpruèení ÈSN-EN 50- (/00) (celi) resp. ÈSN-EN 50- (/00) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltì média jsu uvedeny na stranì 8 tht katalgu. Pracvní média Ventily øady RV / HU x C jsu urèeny k regulaci a uzavíráni prùtku a tlaku kapalin, plynù a par bez abrazivních pøímìsí jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatury. Pu ití ventilù z tvárné litiny (RV na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být pøehøátá (suchst na vstupu x 0,98) a vstupní pøetlak p > 0,4 MPa pøi nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa pøi pdkritickém tlakvém spádu. V pøípadì, e = jsu tyt parametry media pøekrèeny, je nutné pu ít tìles ventilu z cellitiny (RV. Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt, èi jiným vhdným zpùsbem zajistit, e regulvané médium nebsahuje abrazivní pøímìsi neb jiné mechanické neèistty. Mntá ní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí v dy zpùsbem, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese. Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn pd ventilem. Pøi tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn pøed nadmìrným pùsbením tepla d ptrubí, napø. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklnìním phnu ze svislé sy. > = > = Technické parametry Knstrukèní øada RV/HU RV/HU RV/HU Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvité tlaky Jednsedlvý regulaèní ventil dvucestný reverzní DN 5 a 40 PN 6, PN 40 Materiál tìlesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS 05 (EN-GJS LT).069 (GP40GH) (G7CrM5-5).458 (GX5CrNiMNb9--) Materiál sedla :.408 / / / Materiál ku elky :.40 / / Rzsah pracvních teplt -0 a 00 C -0 a 00 C -0 a 00 C Stavební délky Pøipjvací pøíruby Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Dle ÈSN-EN 09- (4/00) Tìsnící plchy pøírub Typ B (hrubá tìsnící lišta) neb Typ F (výkru ek) dle ÈSN-EN 09- (4/00) Typ ku elky Válcvá s výøezy, tvarvaná, dìrvaná Prùtèná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická Hdnty Kvs 0.4 a 5 m /hd Netìsnst Tøída III. dle ÈSN-EN 49 (5/00 (<0.% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - kv Tøída IV. dle ÈSN-EN 49 (5/00 (<0.0% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - PTFE Regulaèní pmìr r 50: Ucpávkvé tìsnìní O - kru ek EPDM t max=40 C, DRSpack (PTFE) t max=60 C, vlnvec t max=00 C Pznámka: Pr nízké pracvní teplty (-00 a +50 C) m n ddat ventil RV / HU s tìlesem z materiálu.408 (litá krzivzdrná austenitická cel) --

12 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s elektrmechanickými a elektrhydraulickými phny Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù DN Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s pneumatickými phny Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù DN H H ) Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý ) tvarvaná ku elka ) válcvá ku elka s lineární charakteristiku, tvarvaná ku elka s rvnprcentní, LDMspline a parablicku charakter. Dìrvané ku elky je m n ddat puze u takt znaèených hdnt Kvs s následujícími mezeními: - hdnty Kvs.5 a.0 m /hd puze s lineární charakteristiku - dle hdnty Kvs ve slupci è. je m né ddat dìrvanu ku elku puze s lineární neb parablicku charakteristiku tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu.6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Ovládání (phn) VA-7xx-80x RA-xxx-7x FA-0xx-0x Oznaèení v typvém èísle ECH ECI HCJ Osvá síla 000 N +0% -0% 000 N 700 N Kvs [m /hd] p max kv PTFE kv PTFE kv PTFE ) ) tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu.6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Pneumatický phn MP 8000 Oznaèení phnu MP8Cxx0 MP8Exx0 Funkce phnu pøímá nepøímá Rzsahpru in [bar] 0,-0,5 0,6-0,9 Nastavení pru in [bar] 0, 0,6 Napájecí tlak [bar],6, Oznaèení v typ. èísle PCA Osvá síla 760 N 960 N Kvs [m /hd] kv PTFE kv PTFE ) ) kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (nelze pu ít pr tvarvané ku elky) Vlnvcvé prvedení ucpávky je m né pu ít puze pr válcvé ku elky. Rvnprcentní, LDMspline a parablická char. d Kvs =.0 Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu.6 MPa. Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné p knzultvat s výrbcem. max --

13 Rzmìry a hmtnsti ventilù RV / HU x DN PN 6 PN 40 PN 6, PN 40 # # # D D D d n D D D d n D f D4 D5 L V V V V V a m m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku mv - hmtnst, kteru je nutn pøièíst k váze ventilu pøi vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV / HU m - ventily RV / HU a RV / HU --

14 00 line RV x C Regulaèní ventily DN 50-50, PN 6 a 40 s phny Jhnsn Cntrls Ppis Pracvní média Regulaèní ventily RV, RV a RV (dále jen RV x) jsu jednsedlvé armatury s tlakvì dlehèenu ku elku, urèené k regulaci a uzavírání prùtku média. Tt prvedení ventilù um òuje regulaci pøi vyských tlakvých spádech za pu ití relativnì slabých phnù. Prùtèné charakteristiky, Kvs suèinitele a netìsnst dpvídají mezinárdním standardùm. Ventily typu RV x jsu svým prvedením uzpùsbeny pr pøipjení elektrmechanických phnù firmy Jhnsn Cntrls. Pu ití Tyt ventily jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice, energetice a chemickém prùmyslu. Dle prvzních pdmínek je m né pu ít prvedení ventilù z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpruèení ÈSN-EN 50- (/00) (celi) resp. ÈSN-EN 50- (/00) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltì média jsu uvedeny na stranì 8 tht katalgu. Technické parametry -4- Ventily øady RV x jsu urèeny k regulaci prùtku a tlaku kapalin, plynù a par bez abrazivních pøímìsí jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatury. Pu ití ventilù z tvárné litiny (RV ) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být pøehøátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní pøetlak p 0,4 MPa pøi nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa pøi pdkritickém tlakvém spádu. V pøípadì, e jsu tyt parametry media pøekrèeny, je nutné pu ít tìles ventilu z cellitiny (RV ). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt, èi jiným vhdným zpùsbem zajistit, e regulvané médium nebsahuje abrazivní pøímìsi neb jiné mechanické neèistty. Mntá ní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí v dy zpùsbem, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese. Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn pd ventilem. Pøi tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn pøed nadmìrným pùsbením tepla d ptrubí, napø. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklnìním phnu ze svislé sy. Knstrukèní øada RV RV RV Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvité tlaky Jednsedlvý regulaèní ventil dvucestný s tlakvì dlehèenu ku elku DN 50 a 50 PN 6, PN 40 Materiál tìlesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS (GP40GH).458 (EN-GJS LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9--) Materiál sedla: DN / / / DIN W.Nr./ÈSN DN / / / Materiál ku elky: DN 50 a / / / DIN W.Nr./ÈSN DN / / / Rzsah pracvních teplt -0 a 60 C -0 a 60 C -0 a 60 C Stavební délky Pøipjvací pøíruby Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Dle ÈSN-EN 09- (4/00) Tìsnící plchy pøíruby Typ B (hrubá tìsnící lišta) neb Typ F (výkru ek) dle ÈSN-EN 09- (4/00) Typ ku elky Válcvá s výøezy, dìrvaná Prùtèná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická Hdnty Kvs 6 a 60 m /hd Netìsnst Tøída III. dle ÈSN-EN 49 (5/00 ( < 0.% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - kv Tøída IV. dle ÈSN-EN 49 (5/00 ( < 0.0% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - PTFE Regulaèní pmìr r 50: Ucpávkvé tìsnìní O - kru ek EPDM t max=40 C, DRSpack (PTFE) t max=60 C, vlnvec t max=500 C Pznámka: Pr nízké pracvní teplty (-00 a +50 C) m n ddat ventil RV s tìlesem z materiálu.408 (litá krzivzdrná austenitická cel) > = > =

15 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s elektrmechanickými phny Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace Ovládání RA-xxx-7x FA-xx-75x RA-xxx-7x FA-xx-74x FA-xx-74x vládání viz (phn) FA-5xx-75x FA-6xx-74x katalgvé listy Ozn. v t.è. ECI ECK ECI ECK ECL phnù Osvá síla 800 N 00 N 000 N 00 N 6000 N Kvs [m /hd] DN H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) (.40) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (.0) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) (.90) 4.00 (4.00) 4.00 (.0) 4.00 (.90) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) (.70) 4.00 (4.00).50 (.40) 4.00 (.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) (.90) 4.00 (.60).0 (0.80).90 (.50) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s pneumatickými phny Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù DN Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù DN H 5 H 4 Pneumatický phn Oznaèení phnu Funkce phnu Rzsah pru in [bar] Nastavení pru in [bar] Napájecí tlak [bar] Oznaèení v typ. èísle Osvá síla Kvs [m /hd] Pneumatický phn Oznaèení phnu Funkce phnu Rzsah pru in [bar] Nastavení pru in [bar] Napájecí tlak [bar] Oznaèení v typ. èísle Osvá síla Kvs [m /hd] Dìrvané ku elky je m n ddat puze u takt znaèených hdnt Kvs s následujícím mezením : - dle hdnty Kvs ve slupci è. je m né ddat dìrvanu ku elku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné p knzultvat s výrbcem. max tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu.6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu.6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. PA 000 PA-xxx- PA-xxx-7 PA-xxx-7 PA-xxx-77 pøímá nepøímá pøímá nepøímá 0,-0,5 0,7-,0 0,-0,5 0,7-,0 0, 0,7 0, 0,7,6,,6, PCB 00 N 00 N 6600 N 400 N kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) PA 000 PA-xxx-6 PA-xxx-67 pøímá nepøímá 0,-0,5 0,7-,0 0, 0,7,6, PCB 6600 N 400 N kv PTFE kv PTFE 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 4.00 (.60) 4.00 (4.00) kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (xx) - hdnty v závrkách jsu urèeny pr dìrvanu ku elku Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu.6 MPa. -5-

16 Rzmìry a hmtnsti ventilù RV x DN PN 6 PN 40 PN 6, PN 40 # # # D D D d n D D D d n D f D4 D5 L V V V V V a m m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg s hledem na døíve platné nrmy vyu ita m nst vlby pètu spjvacích šrubù, nabízená nrmu ÈSN-EN 09- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku mv - hmtnst, kteru je nutn pøièíst k váze ventilu pøi vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV m - ventily RV a RV -6-

17 00 line RV x4 C Regulaèní ventily DN 5-50, PN 6 a 40 s phny Jhnsn Cntrls Ppis Pracvní média Regulaèní ventily RV 4, RV 4 a RV 4 (dále jen RV x4) jsu trjcestné armatury se smìšvací neb rzdìlvací funkcí. Vzhledem k širké škále pu itých phnù jsu vhdné pr regulaci pøi nízkých i støednì vyských tlakvých spádech pøi nejrzmanitìjších prvzních pdmínkách. Prùtèné charakteristiky, Kvs suèinitele a netìsnst dpvídají mezinárdním standardùm. Ventily typu RV x4 jsu svým prvedením uzpùsbeny pr pøipjení elektrmechanických phnù firmy Jhnsn Cntrls. Pu ití Tyt ventily jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice, energetice a chemickém prùmyslu. Dle prvzních pdmínek je m né pu ít prvedení ventilù z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpruèení ÈSN-EN 50- (/00) (celi) resp. ÈSN-EN 50- (/00) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltì média jsu uvedeny na stranì 8 tht katalgu. Technické parametry Ventily øady RV x4 jsu urèeny k regulaci prùtku a tlaku kapalin, plynù a par bez abrazivních pøímìsí jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatury. Pu ití ventilù z tvárné litiny (RV 4) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být pøehøátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní pøetlak p 0,4 MPa pøi nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa pøi pdkritickém tlakvém spádu. V pøípadì, e jsu tyt parametry media pøekrèeny, je nutné pu ít tìles ventilu z cellitiny (RV 4). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt, èi jiným vhdným zpùsbem zajistit, e regulvané médium nebsahuje abrazivní pøímìsi neb jiné mechanické neèistty. > =>= Mntá ní plhy V pøípadì pu ití ventilu jak smìšvacíh, musí být namntván d ptrubí v dy zpùsbem, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese a nástavci (vstupy A, B a výstup AB). U rzdìlvacíh ventilu je smìr tku paèný(vstup AB a výstupy A, B). Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn O pd ventilem. Pøi tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn pøed nadmìrným pùsbením tepla d ptrubí, napø. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklnìním phnu ze svislé sy. Knstrukèní øada RV 4 RV 4 RV 4 Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvité tlaky Materiál tìlesa Tvárná litina Regulaèní ventil trjcestný DN 5 a 50 PN 6, PN 40 Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS (GP40GH).458 (EN-GJS LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9--) Materiál sedla: DN / / / DIN W.Nr./ÈSN DN / / / Materiál ku elky: DN / / / DIN W.Nr./ÈSN DN / / / Rzsah pracvních teplt -0 a 00 C -0 a 500 C -0 a 400 C Stavební délky Pøipjvací pøíruby Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Dle ÈSN-EN 09- (4/00) Tìsnící plchy pøíruby Typ B (hrubá tìsnící lišta) neb Typ F (výkru ek) dle ÈSN-EN 09- (4/00) Typ ku elky Prùtèná charakteristika Válcvá s výøezy, tvarvaná Lineární, rvnprcentní v pøímé vìtvi Hdnty Kvs.6 a 60 m /hd Netìsnst Tøída III. dle ÈSN-EN 49 (5/00 ( < 0.% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - kv Tøída IV. dle ÈSN-EN 49 (5/00 ( < 0.0% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - PTFE Regulaèní pmìr r 50: Ucpávkvé tìsnìní O - kru ek EPDM t max=40 C, DRSpack (PTFE) t max=60 C, Exp. grafit, vlnvec t max =500 C Pznámka: Pr nízké pracvní teplty (-00 a +50 C) m n ddat ventil RV 4 s tìlesem z materiálu.408 (litá krzivzdrná austenitická cel) -7-

18 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s elektrmechanickými a elekrhydraulickými phny Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace Ovládání (phn) VA-7xx-80x RA-xxx-7x FA-0xx-0x RA-xxx-7x FA-xx-75x RA-xxx-7x FA-xx-74x vládání viz. FA-5xx-75x katalgvé listy Oznaèení v typ. èísle ECH ECI HCJ ECI ECK ECI ECL phnù Osvá síla 000 N +0% -0% 000 N 700 N 800 N 00 N 000 N 6000 N Kvs [m /hd] DN H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE ) ) ) Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s pneumatickými phny Další infrmace Pneumatický phn MP 8000 PA 000 vládání viz. Oznaèení phnu MP8Exx0 MP8Exx0PA-xxx-7PA-xxx-7PA-xxx-77PA-xxx-77PA-xxx-67PA-xxx-67 katalgvé listy Funkce phnu pø ímá nepø ímá pø ímá nepø ímá pø ímá nepø ímá pø ímá nepø ímá phnù Rzsah pru in [bar] 0,6-0,9 0,6-0,9 0,7-,0 0,7-,0 0,7-,0 0,7-,0 0,7-,0 0,7-,0 Nastavení pru in [bar] 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Napájecí tlak [bar],6,,6,,6,,6, Oznaèení v typ. èísle PCA PCB Osvá síla 0 N 960 N 800 N 00 N 600 N 400 N 600 N 400 N Kvs [m /hd] DN H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE ) ) ) ku elka v pøímé vìtvi tvarvaná, v nár ní vìtvi válcvá ) v nár ní vìtvi ku elka válcvá, v pøímé vìtvi pr lineární charakteristiku válcvá, pr rvnprcentní charakteristiku ku elka tvarvaná Vlnvcvé prvedení ucpávky je m né pu ít puze pr válcvé ku elky. Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (nelze pu ít pr tvarvané ku elky) -8- tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné pmax knzultvat s výrbcem. Rvnì pøi pu ití grafitvé ucpávky, blí íli se p advaný p maximálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvìøit m nst pu ití tét ucpávky.

19 Rzmìry a hmtnsti ventilù RV x4 DN PN 6 PN 40 PN 6, PN 40 # # # D D D d n D D D d n D f D4 D5 L V V V V V a m m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg s hledem na døíve platné nrmy vyu ita m nst vlby pètu spjvacích šrubù, nabízená nrmu ÈSN-EN 09- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku mv - hmtnst, kteru je nutn pøièíst k váze ventilu pøi vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV 4 m - ventily RV 4 a RV 4-9-

20 Schéma sestavení úplnéh typ. èísla ventilù RV x0, RV / HU x, RV x, RV x4 XX XXX XXX XXXX XX - XX / XXX - XXX. Ventil Regulaèní ventil Havarijní uzávìry RV HU. Oznaèení typu Ventily z tvárné litiny EN-JS 05 Ventily z lité celi.069,.757 Ventily z krzivzdrné celi.458 Ventil pøímý 0 Ventil reverzní Ventil pøímý tlakvì dlehèený Ventil smìšvací (rzdìlvací) 4. Typ vládání Elektrický phn E t max = 40 C Pneumatický phn P 5) Phny s havarijní funkcí Elektrhydraulický phn H Elektrický phn VA-7xx-80x Elektrický phn RA-xxx-7xxx 5) Elektrhydraulický phn FA-0xx-0x Elektrický phn FA-xxx-7xx Elektrický phn FA-xx-74x Pneumatický phn MP 8000 Pneumatický phn PA 000 ECH ECI HCJ ECK ECL PCA PCB 4. Pøipjení Pøíruba s hrubu tìsnící lištu Pøíruba s výkru kem 5. Materiálvé prvedení Uhlíkvá cel.069 (-0 a 400 C) tìlesa Tvárná litina EN-JS 05 (-0 a 00 C) CrM cel.757 (-0 a 500 C) (v závrkách jsu uvedeny Austenit. nerez cel.458 (-0 a 400 C) rzsahy pracvních teplt) Jiný materiál dle dhdy 9 6. Tìsnìní v sedle Kv - kv ) ) d DN 5; t max = 60 C Mìkké tìsnìní (kv - PTFE) v pøímé vìtvi Návar tìsnících plch tvrdkvem 7. Druh ucpávky O - kru ek EPDM ) Nelze pu ít pr RV x DRSpack (PTFE) ) Expandvaný grafit 5 Vlnvec 7 Vlnvec s bezpeènstní ucpávku PTFE ) Vlnvec s bezpeènstní ucpávku Grafit Prùtèná charakteristika Lineární L 4) Nelze pu ít pr RV x4 Rvnprcentní 4) LDMspline 4) Parablická 4) Lineární - dìrvaná ku elka 4) Rvnprcentní - dìrvaná ku elka 4) Parablická - dìrvaná ku elka R S P D Q Z 9. Kvs Èísl slupce dle tabulky Kvs suèinitelù X 0. Jmenvitý tlak PN PN 6 6 PN Pracvní teplta C O - kru ek EPDM 40 DRSpack (PTFE), vlnvec DRSpack (PTFE), vlnvec ) Expandvaný grafit; Vlnvec ) Expandvaný grafit; Vlnvec ) Expandvaný grafit; Vlnvec Jmenvitá svìtlst DN DN XXX Pøíklad bjednávky : Regulaèní ventil dvucestný DN 65, PN 40, s elektrickým phnem RA-05-77, materiál tvárná litina, hrubá tìsnící lišta, tìsnìní v sedle kv-ptfe, ucpávka PTFE, lineární charakteristika, Kvs = 6 m /hd se znaèí : RV 0 ECI 4 L 40/

21 Ventily RV x0 Øez ventilem s válcvu ku elku s výøezy Øez ventilem s dìrvanu ku elku Ventily RV / HU x Øez ventilem s válcvu ku elku s výøezy Øez ventilem s dìrvanu ku elku Ventily RV x Øez tlakvì vyvá eným ventilem s válcvu ku elku s výøezy Øez tlakvì vyvá eným ventilem s dìrvanu ku elku Ventily RV x4 Øez trjcestným ventilem s válcvu ku elku s výøezy AB A B --

22 ECA Elektrické phny VA-75x-00x Jhnsn Cntrls Technické parametry Typ Oznaèení v typvém èísle ventilu Napájecí napìtí Frekvence Pøíkn Øízení Pøestavná rychlst Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Pøípustná teplta klí Pøípustná vlhkst klí Hmtnst VA-75x-00x ECA 4 V (typ VA-750 také 0 V) 50/60Hz max.,7 VA (0 V max. 7, VA) - bdvé neb 0-0V 6 mm/min (pr 50 Hz), 7,06 mm/min (pr 60 Hz) 500 N 0 mm IP C -5 a 55 C 90% bez kndenzace 0,8 kg Rzmìry phnu --

23 Specifikace phnù VA-75x-00x Výbava Napájecí napìtí Reverzaèní mtr bez zpìtné vazby Prprcinální vládání se signálem 0-0V 4 V 0 V (puze mdely VA 750) VA 7 5 X X 0 Schémata zapjení phnù VA (-bdvý mdel 4 V stø.) VA (Prprcinální mdel 4 V stø.) VA (-bdvý mdel 0 V stø.) --

24 ECH Elektrické phny VA-7xx-xx0x Jhnsn Cntrls Technické parametry Typ Oznaèení v typvém èísle ventilu Napájecí napìtí Frekvence Pøíkn Øízení Pøestavná rychlst Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Pøípustná teplta klí Pøípustná vlhkst klí Hmtnst VA-7xx-xx0x ECH 4 V neb 0 V 50/60Hz 5,6 VA pøi 50 Hz a 6,7 VA pøi 60 Hz - bdvé neb 0-0V/0...0mA 5 mm/min pøi 50 Hz a 8,75 mm/min pøi 60 Hz 000 N 0 mm IP 4 (pr mdely s ruèním øízením IP 40) 50 C -5 a 55 C 90 % bez kndenzace kg (, s ruèním vládáním) Rzmìry phnu -4-

25 Specifikace phnù VA-7xx-xx0x Dplòky Typ ventilu Napájecí napìtí -bdvé mdely Prprcinální mdely ruèní ø. 0 V 4 V VA-7 X X - X X 0 X ádné ne X X 00 Zpìtnvazební ptencimetr V ne X 0 Zpìtnvazební ptencimetr k ne X 0 () pøídavné spínaèe ne X 0 ádné an X X 40 Zpìtnvazební ptencimetr V an X 4 Zpìtnvazební ptencimetr k an X 4 () pøídavné spínaèe an X 50 ( pøídavný spínaè + ( spínaè pr ruèní øízení an X 70 ádné ne X V Zpìtnvazební ptencimetr ne X 06 () pøídavné spínaèe ne X ádné an X V Zpìtnvazební ptencimetr an X 46 () pøídavné spínaèe an X 5 ( pøídavný spínaè + ( spínaè pr indikaci øízení an X 7 pr øady ventilù RV 0, RV 0 0 pr øadu ventilù 00 line 8 4 V 0 V Schémata zapjení phnù Tøíbdvá regulace 4 V VA-700-xx0 a VA-740-xx0 VA-70-xx0 a VA-74-xx0 VA-70-xx0 a VA-74-xx0 VA-70-xx0 a VA-750-xx0 VA-770-xx0 Tøíbdvá regulace 0 V VA-700-xx0 a VA-740-xx0 Prprcinální regulace 4 V VA-70-xx0 VA-706-xx0 a VA-74-xx0 a VA-746-xx0 VA-7-xx0 a VA-75-xx0 VA-77-xx0-5-

26 ECI Elektrické phny RA-xxx-7xxx Jhnsn Cntrls Technické parametry Typ Oznaèení v typvém èísle ventilu Napájecí napìtí Frekvence Pøíkn Øízení Pøestavná rychlst pøi 50 (60) Hz Jmenvitá síla Zdvih Krytí Maximální teplta média Pøípustná teplta klí Pøípustná vlhkst klí Hmtnst RA-xxx-7x RA-xxx-7x RA-xxx-7x ECI 4V neb 0 V 50/60Hz 7 VA, s plhvaèem 9 VA 0 VA, s plhvaèem VA 6 VA, s plhvaèem 8 VA - bdvé neb 0-0V 9,6 (,5) mm/min 4,4 (7,) mm/min,6 (6,) mm/min 000 N 800 N 000 N mm 5 mm 4 mm IP 54 daná pu itu armaturu -0 a 60 C (øízení 0-0V-0a 50C) 90 % bez kndenzace 4, kg 4, kg 4,4 kg Rzmìry phnu RA-xxx-7x RA-xxx-7x RA-xxx-7x H 58 mm 66 mm 66 mm -6-

27 Specifikace phnù RA-xxx-7xxx Ruèní kl Pøíslušenství (instalvané d výrbce) Síla phnu a napájecí napìtí Pøíslušenství EQ RA- XX X - 7XXX Není 0 S ruèním klem ádné 00 pøídavné spínaèe a zpìtnvazební ptencimetr k 0 pøídavné spínaèe a zpìtnvazební ptencimetr 5 k 05 Zabudvaný elektrnický plhvaè 0-0 Vss a dva pøídavné spínaèe (puze 4 V) N 4 Vstø., 50/60 Hz N 0 Vstø., 50/60 Hz N 4 Vstø., 50/60 Hz N 0 Vstø., 50/60 Hz N 4 Vstø., 60 Hz N 4 Vstø., 50 Hz N 0 Vstø., 50 Hz 7 pøídavné spínaèe a zpìtnvazební ptencimetr k Prùchdka PG,5 ( 7.. mm) DIN FS Schémata zapjení phnù Pøírùstkvé mdely (PAT) Prprcinální mdely Phny (puze mdely 4 V) se zabudvaným plhvaèem pr regulátry s výstupem 0-0 V -7-

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502 0-0. 0.05.CZ Redukční stanice RS 50 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v malých otopných, solárních nebo klimatizaèních systémech.

Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v malých otopných, solárních nebo klimatizaèních systémech. OÌOVÁ MOKROÌ NÁ ÈERADA RO OTONÉ, SOÁRNÍ A KIMATIZAÈNÍ SYSTÉMY V VA, VSA VD VŠEOECNÉ INORMACE ou ití Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v alých otopných, solárních nebo kliatizaèních

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky MONTÁŽNÍ TECHNIKA MONTÁŽNÍ TECHNIKA pr všechny druhy ftvltalických systémů Srtiment 4/014 4 prfily nabízející širké využití Praktické nerezvé držáky Zkušensti z více jak desetileté praxe HLINÍKOVÉ PROFILY

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702 02-02.2 0.07.Z Regulační ventily RV 702 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1-

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1- 02-0. 0.07.Z Redukční stanice RS 702 A.P.O. - ELMOS v.o.s., Pražská 90, 09 0 Nová Paka, Tel.: +420 49 04 26, Fax: +420 49 04 27, E-mail: apo@apoelmos.cz, Internet: www.apoelmos.cz -- Výpočet součinitele

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí VOOVOnÍ SYSTÉMY PE, PVC VOOVOnÍ SYSTÉMY PE, PVC POUnÍ SYSTÉMY PRO OPRVU PITnÉ UŽITKOVÉ VOY Pitná vda je bezespru naše nejušlechtilejší survina přináší a udržuje živt

Více

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005 REGULAČNÍ VENTIL TYP Z Z verze 6/ POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin, par a plynů.jsou určeny pro směšování dvou proudů média nebo

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 9001. atový list Program armatur KFE Oventrop se pouívá v otopných soustavách, kotlích, otopných tìlesech a rozvodech, které jsou vybaveny

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 17.1, 17.3 (LXI. a LXIII. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 16.1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260 500 www.mzp.cz,

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 24 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1

Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 24 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 ELI - Dlní Břežany - Výkaz nábytku p mítnstech (kmplet stěhvání + Arbyd) kód ppis Celkem Ks Stěhvání (ks) M.00.19 M.00.20 M.00.21 O.00.02 O.00.03 O.00.04 O.00.05 O.00.06 O.00.07 O.00.08 O.00.09 O.00.10

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více