CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-08.3 07.03.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony"

Transkript

1 CZ Ventily LDM s pneumatickými phny --

2 Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil musí být navr en tak, aby byl schpen regulvat maximální prùtk pøi daných prvzních pdmínkách. Pøitm je nutné kntrlvat, jestli nejmenší regulvaný prùtk je ještì regulvatelný. Pdmínku je, e regulaèní pmìr ventilu r > Kvs/Kv Z dùvdu m né minusvé tlerance 0% hdnty Kv prti Kvs a p adavku na m nst regulace v blasti maximálníh prùtku (sni vání i zvyšvání prùtku) výrbce dpruèuje vlit hdntu Kvs regulaèníh ventilu vìtší ne maximální prvzní hdntu Kv: Kvs =.. Kv Pøitm je tøeba vzít v úvahu, jak dalece ji ve výpètu uva vaná hdnta Q max bsahuje bezpeènstní pøídavek, který by mhl mít za následek pøedimenzvání výknu armatury. min Navrhvání charakteristiky s hledem na zdvih ventilu Pr správnu vlbu regulaèní charakteristiky ventilu je vhdné prvést kntrlu, jakých zdvihù bude dsahvat armatura pøi rùzných pøedpkládaných prvzních re imech. Tut kntrlu dpruèujeme prvést alespò pøi minimálním, nminálním a maximálním uva vaném prùtèném mn ství. Orientaèním vdítkem pøi vlbì charakteristiky je zásada vyhnut se, je-li t m né, prvním a psledním 5 0 % zdvihu armatury. Pr výpèet zdvihu pøi rùzných prvzních re imech a jedntlivých charakteristikách je m né s výhdu pu ít firemní výpètvý prgram VENTILY. Prgram slu í ke kmpletnímu návrhu armatury d výpètu Kv suèinitele a p urèení knkrétníh typu armatury vèetnì phnu. Prùtèné charakteristiky ventilù Kv/Kv Vztahy pr výpèet Kv Kapalina Plyn Kv = Pøehøátá pára Sytá pára Tlakvá ztráta p 2 >p/2 p <p/2 Q Q.T 5 n n p.p2 Q v2 m p Q v.x 2 m p Nadkritické prudìní par a plynù Tlakvá ztráta p > = p /2 p = < 2 p /2 p 2.Qn 5.p.T n Qm Qm 2v p Pøi tlakvém pmìru vìtším ne kritickém (p 2 /p < 0.5) dsahuje rychlst prudìní v neju ším prùøezu rychlsti zvuku. Tent jev mù e být pøíèinu zvýšené hluènsti. Pak je vhdné pu ít škrtící systém s nízku hluènstí (vícestupòvá redukce tlaku, tlumící clna na výstupu). Velièiny a jedntky Oznaèení Jedntka Kv m.h - Kv m.h - Kvmin m.h - Kvs m.h - Q m.h - - Qn Nm.h - Qm kg.h p MPa p2 MPa ps MPa p MPa - kg.m - n kg.nm - v2 m.kg - v m.kg T K x r 2v.x p Název velièiny Prùtkvý suèinitel za jedntkvých pdmínek prùtku Prùtkvý suèinitel pøi jmenvitém zdvihu Prùtkvý suèinitel pøi minimálním prùtku Jmenvitý prùtkvý suèinitel armatury Objemvý prùtk za prvzníh stavu (T, p Objemvý prùtk za nrmálníh stavu (0 C, 0.0 MPa) Hmtnstní prùtk za prvzníh stavu ( T,p Abslutní tlak pøed regulaèním ventilem Abslutní tlak za regulaèním ventilem Abslutní tlak syté páry pøi dané tepltì ( T Tlakvý spád na regulaèním ventilu (Dp = p - p 2 ) Hustta pracvníh média za prvzníh stavu ( T,p Hustta plynu za nrmálníh stavu ( 0C, 0.0 MPa) Mìrný bjem páry pøi tepltì T a tlaku p2 Mìrný bjem páry pøi tepltì T a tlaku p/2 Abslutní teplta pøed ventilem ( T = 27 + t) Pmìrný hmtnstní bsah syté páry v mkré páøe Regulaèní pmìr -2- L R P S L - lineární charakteristika Kv/Kv = (H/H ) - rvnprcentní charakteristika (-prcentní) (. H/H ) Kv/Kv = e - parablická charakteristika 2 Kv/Kv = (H/H ) - LDMspline charakteristika Kv/Kv = (H/H )-0.80.(H/H 2 ) (H/H ) (H/H ) (H/H ) (H/H ) P S R H/H

3 Zásady pr vlbu typu ku elky Ku elky s výøezy nepu ívat v pøípadì nadkritických tlakvých spádù pøi vstupním pøetlaku p > = 0, MPa a pr regulaci syté páry. V tìcht pøípadech dpruèujeme pu ít dìrvanu ku- elku. Tut ku elku je nutné pu ít také v dy, kdy hrzí nebezpeèí kavitace z dùvdu velkéh tlakvéh spádu neb erze stìn tìlesa armatury z dùvdu vyských rychlstí regulvanéh média. V pøípadì pu ití tvarvané ku elky (z dùvdu maléh Kvs) pr pøetlak p >,6 MPa a nadkritický tlakvý spád je nutné vlit = jak ku elku tak sedl patøené návarem z tvrdkvu. Ucpávky - Grafit Tent typ ucpávky je m né pu ít pøi tepltách a d 5 C. Rzsah ph je 0 a. Ucpávku je m né "dtìsnit" dta ením ucpávkvéh šrubu neb pøidáním dalšíh tìsnicíh kru ku. Vzhledem k velkým tøecím silám je grafitvá ucpávka vhdná puze pr phny s velku svu silu. Ucpávky - O -kru ek EPDM Ucpávka je urèena pr neagresivní média, prvzvané pøi teltách 0 a C. Vyniká svu splehlivstí a dlhdbu tìsnstí. Má schpnst tìsnit i pøi mírnì pškzeném táhle ventilu. Nízké tøecí síly um òují pu ití phnù s nízku svu silu. ivtnst tìsnicích kru kù je závislá na prvzních pdmínkách a v prùmìru je vyšší ne cyklù. Ucpávky - Vlnvec Vlnvcvá ucpávka je vhdná pr nízké i vyské teplty v rzsahu - a 5 C. Je zde zaruèena abslutní tìsnst ventilu vzhledem k vnìjšímu klí. Standardnì se pu ívá s bezpeènstní ucpávku PTFE. Nevy aduje velké vládací síly. Pr RV 2xx Ucpávky - DRSpack (PTFE) DRSpack (Direct Radial Sealing Pack) je ucpávka s vysku tìsnicí schpnstí pøi nízkých i vyských prvzních tlacích. Nejpu ívanìjší typ ucpávky vhdný pr teplty 0 a 260 C. Rzsah ph je 0 a. Ucpávka um òuje pu ití phnù s nízku svu silu. Knstrukce um òuje jednduchu výmìnu celé ucpávky. Prùmìrná ivtnst ucpávky DRSpack je vyšší ne cyklù. Pu ití vlnvcvé ucpávky Vlnvcvá ucpávka je vhdná na aplikace pr silnì agresivní, jedvatá neb jinak nebezpeèná média, u kterých je vy advána abslutní tìsnst ventilu vzhledem k vnìjšímu klí. V tìcht pøípadech je nutné rvnì prvìøit snášenlivst pu itých materiálù tìlesa a vnitøních èástí armatury s daným médiem. U bzvláštì nebezpeèných tekutin se dpruèuje pu ít vlnvec s bezpeènstní ucpávku, která zabrání úniku média pøi prušení vlnvce. Vlnvec je rvnì výbrným øešením pøi tepltách média pd bdem mrazu, kdy namrzání táhla zpùsbuje pøedèasné znièení ucpávky, neb pøi vyských tepltách, kde slu í rvnì jak chladiè. ivtnst vlnvcvé ucpávky Materiál vlnvce C C Teplta 0 C C C není vhdný Hdnty v tabulce jsu zaruèené minimální pèty cyklù pøi plném zdvihu ventilu, kdy dchází k maximálnímu prdlu ení a stlaèení vlnvce. Pøi regulaci, kdy se ku elka ventilu phybuje klem støední plhy puze v èásteèném rzsahu zdvihu, je ivtnst vlnvce a nìklikanásbnì vyšší a závisí na knkrétních pdmínkách. --

4 Zjedndušený pstup návrhu dvucestnéh regulaèníh ventilu Dán : médium vda, 55 C, statický tlak v místì pøipjení 0 kpa (0 bar), p =80 kpa (0,8 bar), p =5 DISP POTRUBÍ kpa (0,5 bar), p SPOTØEBIÈ= kpa (0, bar), nminální - - prùtk Q NOM=8 m.h, minimální prùtk Q MIN =, m.h. p DISP= p VENTIL+ p + p SPOTØEBIÈ POTRUBÍ p = p - p - p = = kpa (0, bar) VENTIL DISP Q NOM SPOTØEBIÈ POTRUBÍ Kv = = 8 = 2,7 m.h p 0, VENTIL Bezpeènstní pøídavek na výrbní tlerance (za pøedpkladu, e prùtk Q nebyl pøedimenzván): Kvs = (, a,). Kv = (, a,). 2,7 = a 6,5 m.h Ze sérivì vyrábìné øady Kv hdnt vybereme nejbli ší Kvs - hdntu, tj. Kvs = 6 m.h. Tét hdntì dpvídá svìtlst 2. Vybereme-li pøírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s tìsnìním v sedle kv-ptfe, ucpávku PTFE a prùtènu charakteristiku rvnprcentní, dstáváme typvé èísl : RV 2x XXX 2 R 6/2-2 - x v kódu ventilu (2x) znaèí jeh prvedení (pøímý neb reverzní) a závisí na pu itém phnu, který je vlen pdle ptøeb regulaèníh systému (typ, výrbce, napìtí, zpùsb øízení, ptøebná vládací síla apd.) Urèení tlakvé ztráty zvlenéh ventilu pøi plném tevøení a daném prùtku ( ( Q 8 p = ( 2 2 NOM = = 0, bar ( kpa) VENTIL H Kvs 6 ( Takt vypètená skuteèná tlakvá ztráta regulaèní armatury by mìla být zhlednìna v hydraulickém výpètu sítì. - Urèení autrity zvlenéh ventilu pventil H a = = = 0, p 80 pøièem a by mìl být rvn nejménì 0,. Kntrla zvlenéh ventilu vyhvuje. Upzrnìní : výpèet autrity regulaèníh ventilu je tøeba vztahvat k tlakvému rzdílu na ventilu v zavøeném stavu, tedy k dispziènímu tlaku vìtve pdisppøi nulvém prùtku. Nikli tedy k tlaku èerpadla p ÈERPADLO, prt e p < p vlivem DISP ÈERPADLO tlakvých ztrát ptrubní sítì a k místu napjení regulvané vìtve. V tmt pøípadì pr jednduchst uva ujme p DISP H = p = p. DISP H0 VENTIL H0 DISP Kntrla regulaèníh pmìru - Prvedeme stejný výpèet pr minimální prùtk Q MIN =, m.h. Tmut prùtku dpvídají tlakvé ztráty p POTR QMIN =0, kpa, p =0,66 kpa. p = 80-0, - 0,66 = 78,9 = 79 kpa. SPOTØ QMIN VENTIL QMIN - Kv MIN= QMIN =, =,6 m.h p 0,79 VENTIL QMIN Ptøebný regulaèní pmìr r= Kvs = 6 = Kv,6 MIN má být menší ne udávaný regulaèní pmìr ventilu r =. Kntrla vyhvuje. Vlba vhdné charakteristiky Na základì vypètených hdnt KvNOM a KvMIN je m né z grafu prùtèných charakteristik deèíst hdntu pøíslušných zdvihù ventilu pr jedntlivé charakteristiky a pdle nich zvlit nejvhdnìjší køivku. Zde pr rvnprcentní charakteristiku h NOM= 96%, h MIN = %. V tmt pøípadì vyhví lépe charakteristika LDMspline (9% a 0% zdvihu). Tmu dpvídá typvé èísl : RV 2x XXX 2 S 6/2-2 Typické schéma uspøádání regulaèní smyèky s pu itím dvucestnéh regulaèníh ventilu Pznámka : Pdrbnìjší pkyny pr výpèet a návrh regulaèních armatur LDM jsu uvedeny ve výpètvé smìrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušenì pr vdu. Pøesný výpèet je výhdnìjší prvést pmcí výpètvéh sftware VENTILY, který bsahuje té ptøebné kntrlní výpèty, a který je k dispzici zdarma na vy ádání. --

5 Zjedndušený pstup návrhu tøícestnéh smìšvacíh ventilu O Dán: médium vda, 90 C, statický tlak v místì pøipjení 0 kpa (0 bar), p ÈERPADLO2= kpa (0, bar), p POTRUBÍ = 0 kpa (0, bar), p SPOTØEBIÈ = kpa (0,2 bar), nminální - prùtk Q NOM = 7 m.h p ÈERPADLO2 = p + p SPOTØEBIÈ + ppotrubí VENTIL p = p - p - p = --0 = 0 kpa (0,bar) VENTIL ÈERPADLO2 SPOTØEBIÈ POTRUBÍ Kv = QNOM = 7 = 22, m.h p 0, VENTIL - Bezpeènstní pøídavek na výrbní tlerance (za pøedpkladu, e prùtk Q nebyl pøedimenzván): Kvs=(,a,).Kv=(,a,).22,=2,a 28,7m.h Ze sérivì vyrábìné øady Kv hdnt vybereme nejbli ší Kvs hdntu, tj. Kvs = m.h. Tét hdntì dpvídá svìtlst. - Vybereme-li pøírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s tìsnìním v sedle kv-kv, ucpávku PTFE a prùtènu charakteristiku lineární, dstáváme typvé èísl : RV 2x XXX L 6/- x v kódu ventilu (2x) znaèí jeh prvedení (pøímý neb reverzní) a závisí na pu itém phnu, který je vlen pdle ptøeb regulaèníh systému (typ, výrbce, napìtí, zpùsb øízení, ptøebná vládací síla apd.) - Urèení skuteèné tlakvé ztráty zvlenéh ventilu pøi plném tevøení ( ( ( 2 2 QNOM 7 p VENTIL H= = = 0,08 bar (8 kpa) Kvs ( Takt vypètená skuteèná tlakvá ztráta regulaèní armatury by mìla být zhlednìna v hydraulickém výpètu sítì. Upzrnìní : U tøícestných ventilù je nejdùle itìjší pdmínku bezchybné funkce ddr ení minimálníh rzdílu dispzièních tlakù na hrdlech A i B. Tøícestné ventily sice dká í zpracvat i znaèný diferenèní tlak mezi hrdly A a B, avšak za cenu defrmace regulaèní charakteristiky a tím zhršení regulaèních vlastnstí. Jsu-li prt pchybnsti rzdílu tlakù mezi bìma hrdly (napø. kdy je tøícestný ventil bez tlakvéh ddìlení pøím napjen na primární sí ), dpruèujeme pr kvalitní regulaci pu ít dvucestnéh ventilu ve spjení s pevným zkratem. Autrita pøímé vìtve tøícestnéh ventilu je v tmt zapjení za pøedpkladu knstantníh prùtku kruhem sptøebièe pventil H a= = 8 =, p 8 VENTIL H0 c znamená, e závislst prùtku pøímu vìtví ventilu dpvídá ideální prùtèné køivce ventilu. V tmt pøípadì jsu Kvs bu vìtví shdná, bì charakteristiky lineární, tzn. e suètvý prùtk je témìø knstantní. Kmbinace rvnprcentní charakteristiky v cestì A s lineární charakteristiku v cestì B bývá nìkdy výhdné zvlit v pøípadech, kdy se nelze vyhnut zatí ení vstupù A prti B diferenèním tlakem neb kdy jsu parametry na primární stranì pøíliš vyské. Typické schéma uspøádání regulaèníh kruhu s pu itím trjcestnéh smìšvacíh ventilu Pznámka : Pdrbnìjší pkyny pr výpèet a návrh regulaèních armatur LDM jsu uvedeny ve výpètvé smìrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušenì pr vdu. Pøesný výpèet je výhdnìjší prvést pmcí výpètvéh sftware VENTILY, který bsahuje té ptøebné kntrlní výpèty, a který je k dispzici zdarma na vy ádání. -5-

6 0 line RV / UV 2x0 P (Ex) Ppis Regulaèní ventily RV / UV (Ex), RV / UV 2 (Ex) a RV / UV (Ex), dále jen RV / UV 2x0 (Ex) jsu jednsedlvé armatury urèené k regulaci a uzavírání prùtku média. Vzhledem k širké škále pu itých phnù jsu vhdné pr regulaci pøi nízkých i vyských tlakvých spádech pøi nejrzmanitìjších prvzních pdmínkách. Prùtèné charakteristiky, Kvs suèinitele a netìsnst dpvídají mezinárdním standardùm. Ventily typu RV / UV 2x0 (Ex) jsu svým prvedením uzpùsbeny pr pøipjení pneumatických phnù výrbcù Hnwywell, Fxbr a Fisher - Rsemunt. Pu ití Ventily RV / UV 2x0 jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice, energetice a chemickém prùmyslu. Ventily RV / UV 2x0 Ex splòují p adavky II G IIB dle ÈSN-EN 6- a ve spjení s vhdnými phny jsu urèeny k pu ití v plynárenství a chemickém prùmyslu. Dle prvzních pdmínek je m né pu ít prvedení ventilù z tvárné litiny, cellitiny, a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpruèení ÈSN-EN - (/0 (celi) resp. ÈSN-EN - (/0 (litina). Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltì média jsu uvedeny na stranì 28 tht katalgu. Technické parametry -6- Pracvní média Regulaèní a uzavírací ventily 5 -, PN 6 a s pneumatickými phny Ventily øady RV (UV) 2x0 jsu urèeny k regulaci (RV 2x0) resp. k uzavírání(uv 2x0) prùtku a tlaku kapalin, plynù a par jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatur. Ventily øady RV /UV 2x0 Ex jsu rvnì urèeny k regulaci a uzavírání prùtku a tlaku technických a tpných plynù a hølavých kapalin. Pu ití ventilù z tvárné litiny (RV ) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být pøehøátá (suchst na vzduchu x= 0,98) a vstupní pøetlak p 0, MPa pøi nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa pøi pdkritickém tlakvém spádu. V pøípadì, e jsu tyt parametry media pøekrèeny, je nutné pu ít tìles ventilu z cellitiny (RV 2). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt, èi jiným vhdným zpùsbem zajistit, e regulvané médium nebsahuje abrazivní pøímìsi neb jiné mechanické neèistty. Mntá ní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí v dy tak, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese. Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn pd ventilem. pøi tepltách média nad C je nutné chránit phn pøed nadmìrným pùsbením tepla d ptrubí, napø. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklnìním phnu ze svislé sy. Knstrukèní øada RV / UV (Ex) RV / UV 2 (Ex) RV / UV (Ex) Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvité tlaky Jednsedlvý regulaèní (uzavírací) ventil dvucestný 5 a PN 6, PN Materiál tìlesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS 0 (EN-GJS-0-0-LT).069 (GP2GH).757 (G7CrM5-5).58 (GX5CrNiMNb9-- Materiál sedla: / / / 7 7. DIN W.Nr./ÈSN -.27 / / / Materiál ku elky: / / / 7 7. DIN W.Nr./ÈSN / / / Rzsah pracvních teplt - a 00 C - a 0 C - a 0 C Stavební délky Pøipjvací pøíruby Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Dle ÈSN-EN 092- (/0 Tìsnící plchy pøíruby Typ B (hrubá tìsnící lišta) neb Typ F (výkru ek) dle ÈSN-EN 092- (/0 Typ ku elky Válcvá s výøezy, tvarvaná, dìrvaná Prùtèná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická, uzavírací Hdnty Kvs 0. a 60 m /hd Netìsnst Tøída III. dle ÈSN-EN 9 (5/0 ( < 0.% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - kv Tøída IV. dle ÈSN-EN 9 (5/0 ( < 0.0% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - PTFE Tøída IV. dle ÈSN-EN 9 (5/0 (<0.0% Kvs) pr uzavírací ventil Netìsnst prvedení Ex Stupeò netìsnsti 6 dle ÈSN 060 (6/979) - èást 2 Regulaèní pmìr r : Ucpávkvé tìsnìní O - kru ek EPDM t max= C, DRSpack (PTFE) t max=260 C, Exp. grafit, vlnvec t max =0 C Pznámka: Pr nízké pracvní teplty (-0 a +0 C) m n ddat ventil RV/UV s tìlesem z materiálu.08 (litá krzivzdrná austenitická cel) = =

7 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s phny Hneywell Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Další infrmace vládání Pneumatický phn 9 22 viz katalgvé listy phnù Oznaèení phnu Funkce phnu pøímá nepøímá pøímá nepøímá nepøímá Rzsahpru in [bar] 0,2-,0 0,8-2,2 0,2-,0 0,8-2,2,6-,0 Nastavení pru in [bar] 0,2-0,8,08-2,2 0,2-0,87,0-2,2,8 -,0 Napájecí tlak [bar] 2, 2, 2, 2,,2 Oznaèení v typvém èísle PHF PHA Osvá síla,68 kn,2 kn 8,8 kn 5,9 kn 0,5 kn Kvs [m /hd] H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE ) ) Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù Pneumatický phn Oznaèení phnu 22- Funkce phnu pøímá pøímá pøímá nepøímá nepøímá Rzsahpru in [bar] 0,2-,0 0,5-,7 0,8-2,8 0,5-,7 0,8-2,8 Nastavení pru in [bar] 0,2-0,8 0,5 -,6 0,8-2, 0,7 -,7,2-2,8 Napájecí tlak [bar] 2,,0,0,9,0 Oznaèení v typvém èísle PHE Osvá síla 8,9 kn,6 kn 9,2 kn,2 kn 6,9 kn Kvs [m /hd] H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE tvarvaná ku elka válcvá ku elka s lineární charakteristiku, tvarvaná ku elka s rvnprcentní, LDMspline a parablicku charakte- ristiku ) ventil s mikrškrtícím systémem. Prvedení s Kvs 0.0 a 0.06 m n ddat p knzultaci s výrbcem. Rvnprcentní, LDMspline a parablická charakteristika d Kvs =.0 Dìrvané ku elky je m n ddat puze u takt znaèených hdnt Kvs s následujícími mezeními: - hdnty Kvs 2.5 a.6 m /hd puze s lineární charakteristiku - dle hdnty Kvs ve slupci è.2 je m né ddat dìrvanu ku elku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (nelze pu ít pr tvarvané ku elky) Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné pmax knzultvat s výrbcem. Rvnì pøi pu ití grafitvé ucpávky, blí í-li se p advaný p maximálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvìøit pu ití tét ucpávky. Hdnty pmax jsu stanveny pr nejnepøíznivìjší stav tlakvých pmìrù na ventilu PN, avšak v knkrétních pøípadech mù e být skuteèná hdnta pmax vyšší ne jsu hdnty v tabulce. -7-

8 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s phny Fxbr Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù Pneumatický phn Oznaèení phnu Funkce phnu Rzsah pru in Nastavení pru in [bar] [bar] Napájecí tlak [bar] Oznaèení v typvém èísle Osvá síla Kvs [m /hd] H ) ) tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. 27 AOA pøímá 0,2 -,0 0,2-0,8 PA FOZ nepøímá 2,0 -,8 2,56 -,8 2 AOA pøímá 0,2 -,0 0,2-0,8 PA 2 PB 2 2 VOZ 2 AOA nepøímá pøímá,5-2,7 0,2 -,0,75-2,7 0,2-0,7 6,0 5,0 2,8 2,8 2,8 2,9 PFF PFA PFB 6,2 kn,2 kn,9 kn,5 kn 0,5 kn 9,75 kn kv PTFE kv PTFE kv PTFEkv PTFEkv PTFEkv PTFE Další infrmace vládání Pneumatický phn PB 2 viz katalgvé listy phnù Oznaèení phnu 2 AOA 2 VOZ Funkce phnu pøímá nepøímá Rzsah pru in [bar] 0,2 -,0,5-2,7 Nastavení pru in [bar] 0,2 -,0,5-2,7 Napájecí tlak [bar],0 2,9 Oznaèení v typvém èísle PFB Osvá síla 9,0 kn 7,5 kn Kvs [m /hd] H kv PTFE kv PTFE VOZ nepøímá,5-2,7,95-2, tvarvaná ku elka válcvá ku elka s lineární charakteristiku, tvarvaná ku elka s rvnprcentní, LDMspline a parablicku charakte- ristiku ) ventil s mikrškrtícím systémem. Prvedení s Kvs 0.0 a 0.06 m n ddat p knzultaci s výrbcem. Rvnprcentní, LDMspline a parablická charakteristika d Kvs =.0 Dìrvané ku elky je m n ddat puze u takt znaèených hdnt Kvs s následujícími mezeními: - hdnty Kvs 2.5 a.6 m /hd puze s lineární charakteristiku - dle hdnty Kvs ve slupci è.2 je m né ddat dìrvanu ku elku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (nelze pu ít pr tvarvané ku elky) Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné pmax knzultvat s výrbcem. Rvnì pøi pu ití grafitvé ucpávky, blí í-li se p advaný p maximálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvìøit pu ití tét ucpávky. Hdnty pmax jsu stanveny pr nejnepøíznivìjší stav tlakvých pmìrù na ventilu PN, avšak v knkrétních pøípadech mù e být skuteèná hdnta pmax vyšší ne jsu hdnty v tabulce. -8-

9 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s phny Fisher - Rsemunt Hdnta p max je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý tlakvý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù Pneumatický phn Oznaèení phnu GA.2 GA.2 02S GA. GA. GA. Funkce phnu pøímá nepøímá pøímá nepøímá nepøímá Rzsah pru in [bar] 0,2 -,0,6 -,0 0,2 -,0 0,9 -,2,0-2, Nastavení pru in [bar] 0,2 -,0,6 -,0 0,2-0,82, -,2, - 2, Napájecí tlak [bar],0,2,5,5 2,6 Oznaèení v typvém èísle PWA Osvá síla,08 kn 2,528 kn 0,75 kn 6,8 kn, kn Kvs [m /hd] H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE ) ) Další infrmace vládání Pneumatický phn viz katalgvé listy phnù Oznaèení phnu Velikst 5 Velikst 5 Velikst Velikst Funkce phnu pøímá nepøímá pøímá nepøímá Rzsah pru in [bar] 0,2-0,76,0-2,, -,72,8-2,60 Nastavení pru in [bar] 0,2-0,6,2-2,, -,72,8-2,60 Napájecí tlak [bar] 2,9 2,,0,0 Oznaèení v typvém èísle PWB PWC Osvá síla 5, kn 8,2 kn 2,96 kn,56 kn Kvs [m /hd] H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE ) ) tvarvaná ku elka válcvá ku elka s lineární charakteristiku, tvarvaná ku elka s rvnprcentní, LDMspline a parablicku charakter. ) ventil s mikrškrtícím systémem. Prvedení s Kvs 0.0 a 0.06 m n ddat p knzultaci s výrbcem. Rvnprcentní, LDMspline a parablická charakter. d Kvs =.0 Dìrvané ku elky je m n ddat puze u takt znaèených hdnt Kvs s následujícími mezeními: - hdnty Kvs 2.5 a.6 m /hd puze s lineární charakteristiku - dle hdnty Kvs ve slupci è.2 je m né ddat dìrvanu ku elku puze s lineární neb parablicku charakteristiku -9- spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (nelze pu ít pr tvarvané ku elky) Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné p max knzultvat s výrbcem. Rvnì pøi pu ití grafitvé ucpávky, blí í-li se p advaný p max. hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvìøit pu ití tét ucpávky. Hdnty pmax jsu stanveny pr nejnepøíznivìjší stav tlakvých pmìrù na ventilu PN, avšak v knkrétních pøípadech mù e být skuteèná hdnta p vyšší ne jsu hdnty v tabulce. max

10 Rzmìry a hmtnsti ventilù RV / UV 2x0 (Ex) D V H PN 6 PN PN 6, PN # D 2 D d n D D 2 D d n D f L V V 2 V2 a V A 2 2 V F-R 2 #) V H #) V A #) V F-R D A,H D F-R D 5H M2x M6x,6 D 5A M0x M6x,5 D 5 F-R M0x /2 UNF Index Index Index m kg m 2 kg # m v kg s hledem na døíve platné nrmy vyu ita m nst vlby pètu spjvacích šrubù, nabízená nrmu ÈSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku m - hmtnst, kteru je nutn pøièíst k váze ventilu pøi v vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV / UV (Ex) m - ventily RV / UV 2 (Ex) a RV / UV (Ex) 2 H A F-R - phny Hneywell - phny Fxbr - phny Fisher - Rsemunt -0-

11 0 line RV 2x2 P (Ex) Regulaèní ventily -, PN 6 a s pneumatickými phny Ppis Regulaèní ventily RV 22 (Ex), RV 222 (Ex) a RV 22 (Ex), dále jen RV 2x2 (Ex), jsu jednsedlvé armatury s tlakvì dlehèenu ku elku, urèené k regulaci prùtku média. Tt prvedení ventilù um òuje i pøi nízkých silách pu itých phnù regulaci pøi vyských tlakvých spádech. Prùtèné charakteristiky, Kvs suèinitele a netìsnst dpvídají mezinárdním standardùm. Ventily typu RV 2x2 (Ex) jsu svým prvedením uzpùsbeny pr pøipjení pneumatických phnù Hneywell, Fxbr a Fisher - Rsemunt. Pu ití Ventily RV 2x2 jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice, energetice a chemickém prùmyslu. Ventily RV 2x2 Ex splòují p adavky II G IIB dle ÈSN-EN 6- a ve spjení s vhdnými phny jsu urèeny k pu ití v plynárenství a chemickém prùmyslu. Dle prvzních pdmínek je m né pu ít prvedení ventilù z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpruèení ÈSN-EN - (/0 (celi) resp. ÈSN-EN - (/0 (litina). Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltì média jsu uvedeny v tabulce na stranì 28 tht katalgu. Technické parametry -- Pracvní média Ventily øady RV 2x2 jsu urèeny k regulaci prùtku a tlaku kapalin, plynù a par, jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatury. Ventily øady RV 2x2 Ex jsu rvnì urèeny k regulaci a uzavírání prùtku a tlaku technických a tpných plynù a hølavých kapalin. Pu ití ventilù z tvárné litiny (RV 2 na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být pøehøátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní pøetlak p 0, MPa pøi nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa pøi pdkritickém tlakvém spádu. V pøípadì, e jsu tyt parametry media pøekrèeny, je nutné pu ít tìles ventilu z cellitiny (RV 22.Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt, èi jiným vhdným zpùsbem zajistit, e regulvané médium nebsahuje abrazivní pøímìsi neb jiné mechanické neèistty. Mntá ní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí v dy zpùsbem, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese. Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn pd ventilem. Pøi tepltách média nad C je nutné chránit phn pøed nadmìrným pùsbením tepla d ptrubí, napø. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklnìním phnu ze svislé sy. Knstrukèní øada RV 22 (Ex) RV 222 (Ex) RV 22 (Ex) Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvité tlaky Jednsedlvý regulaèní ventil dvucestný s tlakvì dlehèenu ku elku a PN 6, PN Materiál tìlesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS (GP2GH).58 (EN-GJS-0-0-LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9-- Materiál sedla: -.28 / / / 7 7. DIN W.Nr./ÈSN -.27 / / / Materiál ku elky: -.2 / / / 7 7. DIN W.Nr./ÈSN / / / Rzsah pracvních teplt - a 260 C - a 260 C - a 260 C Stavební délky Pøipjvací pøíruby Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Dle ÈSN-EN 092- (/0 Tìsnící plchy pøíruby Typ B (hrubá tìsnící lišta) neb Typ F (výkru ek) dle ÈSN-EN 092- (/0 Typ ku elky Válcvá s výøezy, dìrvaná Prùtèná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická Hdnty Kvs a 60 m /hd Netìsnst Tøída III. dle ÈSN-EN 9 (5/0 ( < 0.% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - kv Tøída IV. dle ÈSN-EN 9 (5/0 ( < 0.0% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - PTFE Netìsnst prvedení Ex Stupeò netìsnsti 6 dle ÈSN 060 (6/979) - èást 2 Regulaèní pmìr r : Ucpávkvé tìsnìní O - kru ek EPDM t max= C, DRSpack (PTFE) t max=260 C, vlnvec t max=0 C Pznámka: Pr nízké pracvní teplty (-0 a +0 C) m n ddat ventil RV 22 s tìlesem z materiálu.08 (litá krzivzdrná austenitická cel) > = >=

12 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s phny Hneywell Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù 2 80 Pneumatický phn Oznaèení phnu Funkce phnu pøímá nepøímá pøímá nepøímá pøímá nepøímá Rzsahpru in [bar] 0,8-2,2 0,8-2,2 0,8-2,2 0,8-2,2 0,8-2,8 0,8-2,8 Nastavení pru in [bar] 0,8 -,92,08-2,2 0,8 -,97,0-2,2 0,8-2,,2-2,8 Napájecí tlak [bar] 2,9, 2,9,,,2 Oznaèení v typ. èísle PHF PHA PHE Osvá síla 2, kn,2 kn,6 kn 5,9 kn,6 kn 6,9 kn Kvs [m /hd] H 2 kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s phny Fxbr Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù 2 80 tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Pneumatický phn PA 27 PB 2 Oznaèení phnu 27 VOA 27 VOZ 2 VOA 2 VOZ 2 VOA 2 VOZ Funkce phnu pøímá nepøímá pøímá nepøímá pøímá nepøímá Rzsahpru in [bar],5-2,7,5-2,7,5-2,7,5-2,7,5-2,7,5-2,7 Nastavení pru in [bar],5-2,6,75-2,7,5-2,,95-2,7,5-2,7,5-2,7 Napájecí tlak [bar],5,8,7,2,2 Oznaèení v typ. èísle PFF PFB Osvá síla,87 kn 2,8 kn 7,5 kn 9,7 kn 7,5 kn 7,5 kn Kvs [m /hd] H 2 kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE puze lineární charakteristika Ventily RV 2x2 je v pøípadì ptøeby m né kmpletvat se všemi phny uvedenými v katalgvém listu RV / UV 2x0. Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné p max knzultvat s výrbcem. tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Dìrvané ku elky je m n ddat puze u takt znaèených hdnt Kvs s následujícím mezením : - dle hdnty Kvs ve slupci è.2 je m né ddat dìrvanu ku elku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. -2-

13 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s phny Fisher - Rsemunt Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání Pneumatický phn viz katalgvé listy phnù Oznaèení phnu Funkce phnu Rzsah pru in [bar] Nastavení pru in [bar] Napájecí tlak [bar] Oznaèení v typ. èísle Osvá síla Kvs [m /hd] H tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. 02S GA.2 GA.2 GA. GA. pøímá nepøímá pøímá nepøímá,6-,0,6-,0 0,9-,2 0,9-,2,6 -,0,6 -,0 0,9-2,7, -,2,6,6,6,6 PWA 2, kn 2,5 kn,6 kn 6,8 kn kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Další infrmace vládání Pneumatický phn viz katalgvé listy phnù Oznaèení phnu Funkce phnu Rzsah pru in [bar] Nastavení pru in [bar] Napájecí tlak [bar] Oznaèení v typ. èísle Osvá síla Kvs [m /hd] H puze lineární charakteristika Ventily RV 2x2 je v pøípadì ptøeby m né kmpletvat se všemi phny uvedenými v katalgvém listu RV / UV 2x0. Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné p max knzultvat s výrbcem Velikst 5 Velikst 5 Velikst Velikst pøímá nepøímá pøímá nepøímá 0,2-0,76,0-2,, -,72,8-2,60 0,2-0,6,2-2,, -,72,8-2,60 2,2,,0,0 PWB PWC 0,56 kn 8,2 kn 2,96 kn,56 kn kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Dìrvané ku elky je m n ddat puze u takt znaèených hdnt Kvs s následujícím mezením : - dle hdnty Kvs ve slupci è.2 je m né ddat dìrvanu ku elku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. --

14 Rzmìry a hmtnsti ventilù RV 2x D V H D V A PN 6 PN PN 6, PN # D d n D D 2 D d n D f L V V 2 V2 a V F-R #) V H #) V A #) V F-R D A,H D F-R D 5H M2x M6x,6 D 5A M0x M6x,5 D 5 F-R M0x /2 UNF Index Index Index m kg m 2 kg # m v kg s hledem na døíve platné nrmy vyu ita m nst vlby pètu spjvacích šrubù, nabízená nrmu ÈSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku m - hmtnst, kteru je nutn pøièíst k váze ventilu pøi v vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV 22 (Ex) m - ventily RV 222 (Ex) a RV 22 (Ex) 2 H A F-R - phny Hneywell - phny Fxbr - phny Fisher - Rsemunt --

15 0 line RV 2x P Regulaèní ventily 5 -, PN 6 a s pneumatickými phny Ppis Pracvní média Regulaèní ventily RV 2, RV 22 a RV 2 (dále jen RV 2x) jsu trjcestné armatury se smìšvací neb rzdìlvací funkcí. Vzhledem k širké škále pu itých phnù jsu vhdné pr regulaci pøi nízkých i vyských tlakvých spádech pøi nejrzmanitìjších prvzních pdmínkách. Prùtèné charakteristiky, Kvs suèinitele a netìsnst dpvídají mezinárdním standardùm. Ventily typu RV 2x jsu svým prvedením uzpùsbeny pr pøipjení pneumatických phnù výrbcù Hneywell, Fxbr a Fisher - Rsemunt. Pu ití Tyt ventily jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice, energetice a chemickém prùmyslu. Dle prvzních pdmínek je m né pu ít prvedení ventilù z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpruèení ÈSN-EN - (/0 (celi) resp. ÈSN-EN - (/0 (litina). Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltì média jsu uvedeny v tabulce na stranì 28 tht katalgu. Technické parametry Ventily øady RV 2x jsu urèeny k regulaci prùtku a tlaku kapalin, plynù a par, jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatury. Pu ití ventilù z tvárné litiny (RV 2) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být pøehøátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní pøetlak p 0, MPa pøi nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa pøi pdkritickém tlakvém spádu. V pøípadì, e jsu tyt parametry media pøekrèeny, je nutné pu ít tìles ventilu z cellitiny (RV 22).Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt, èi jiným vhdným zpùsbem zajistit, e regulvané médium nebsahuje abrazivní pøímìsi neb jiné mechanické neèistty. Mntá ní plhy V pøípadì pu ití ventilu jak smìšvacíh, musí být namntván d ptrubí v dy zpùsbem, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese a nástavci (vstupy A, B a výstup AB). U rzdìlvacíh ventilu je smìr tku paèný (vstup AB a výstupy A, B). Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn pd ventilem. Pøi tepltách média nad C je nutné chránit phn pøed nadmìrným pùsbením tepla d ptrubí, napø. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklnìním phnu ze svislé sy. Knstrukèní øada RV 2 RV 22 RV 2 Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvité tlaky Materiál tìlesa Tvárná litina Regulaèní ventil trjcestný 5 a PN 6, PN Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS (GP2GH).58 (EN-GJS-0-0-LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9-- Materiál sedla: / / / 7 7. DIN W.Nr./ÈSN -.27 / / / Materiál ku elky: / / / 7 7. DIN W.Nr./ÈSN / / / Rzsah pracvních teplt - a 00 C - a 0 C - a 0 C Stavební délky Pøipjvací pøíruby Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Dle ÈSN-EN 092- (/0 Tìsnící plchy pøíruby Typ B (hrubá tìsnící lišta) neb Typ F (výkru ek) dle ÈSN-EN 092- (/0 Typ ku elky Prùtèná charakteristika Válcvá s výøezy, tvarvaná Lineární, rvnprcentní v pøímé vìtvi Hdnty Kvs.6 a 60 m /hd Netìsnst Tøída III. dle ÈSN-EN 9 (5/0 ( < 0.% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - kv Tøída IV. dle ÈSN-EN 9 (5/0 ( < 0.0% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - PTFE Regulaèní pmìr r : Ucpávkvé tìsnìní O - kru ek EPDM t max= C, DRSpack (PTFE) t max=260 C, Exp. grafit, vlnvec t max =0 C Pznámka: Pr nízké pracvní teplty (-0 a +0 C) m n ddat ventil RV 2 s tìlesem z materiálu.08 (litá krzivzdrná austenitická cel) > = >= -5-

16 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s phny Hneywell Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù H tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Pneumatický phn 9 22 Oznaèení phnu Funkce phnu pøímá nepøímá pøímá pøímá nepøímá nepøímá Rzsah pru iny [bar] 0,8-2,2 0,8-2,2 0,8-2,2,6 -,0 0,8-2,2,6 -,0 Nastavení pru iny [bar] 0,8 -,92,08-2,2 0,8 -,97,6-2,77,0-2,2,8 -,0 Napájecí tlak [bar] 2,9, 2,9,5, 5,0 Oznaèení v typ. èísle PHF PHA Osvá síla [kn] 2, kn,2 kn,6 kn 9,2 kn 5,9 kn 0,5 kn Kvs [m /hd] pmax pmax pmax pmax pmax pmax 2 kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù 80 H Pneumatický phn Oznaèení phnu Funkce phnu Rzsah pru iny [bar] Nastavení pru iny [bar] Napájecí tlak [bar] Oznaèení v typ. èísle Osvá síla [kn] Kvs [m /hd] ku elka v pøímé vìtvi tvarvaná, v nár ní vìtvi válcvá v nár ní vìtvi ku elka válcvá, v pøímé vìtvi pr lineární charakteristiku válcvá, pr rvnprcentní charakteristiku ku elka tvarvaná Vlnvcvé prvedení ucpávky je m né pu ít puze pr válcvé ku elky. Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (nelze pu ít pr tvarvané ku elky) pøímá 0,8-2,8 0,8-2,,,6 kn pmax kv PTFE PHE nepøímá 0,8-2,8,2-2,8,2 6,9 kn pmax kv PTFE Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné pmax knzultvat s výrbcem. Rvnì pøi pu ití grafitvé ucpávky, blí íli se p advaný imálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvìøit m nst pu ití tét ucpávky. -6-

17 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s phny Fxbr Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Pneumatický phn PA 27 PA 2 PB 2 Oznaèení phnu 27 VOA 27 VOZ 2 VOA 2 VOZ 2 VOA 2 VOZ 2 VOA 2 VOZ Funkce phnu pøímá nepøímá pøímá nepøímá pøímá nepøímá pøímá nepøímá Rzsah pru iny [bar],5-2,7,5-2,7,5-2,7,5-2,7,5-2,7,5-2,7,5-2,7,5-2,7 Nastavení pru iny [bar],5-2,6,75-2,7,5-2,6,75-2,7,5-2,,95-2,7,5-2,7,5-2,7 Napájecí tlak [bar],5,5,8,7,2,2 Oznaèení v typ. èísle PFF PFA PFB Osvá síla [kn],87 kn 2,8 kn,7 kn, kn 7,5 kn 9,7 kn 7,5 kn 7,5 kn Kvs [m /hd] pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax H 2 kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE ku elka v pøímé vìtvi tvarvaná, v nár ní vìtvi válcvá v nár ní vìtvi ku elka válcvá, v pøímé vìtvi pr lineární charakteristiku válcvá, pr rvnprcentní charakteristiku ku elka tvarvaná Vlnvcvé prvedení ucpávky je m né pu ít puze pr válcvé ku elky. Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (nelze pu ít pr tvarvané ku elky) Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné pmax knzultvat s výrbcem. Rvnì pøi pu ití grafitvé ucpávky, blí íli se p advaný imálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvìøit m nst pu ití tét ucpávky. -7-

18 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s phny Fisher - Rsemunt Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Další infrmace vládání Pneumatický phn 02S 667 viz katalgvé listy phnù Oznaèení phnu GA.2 GA.2 GA. GA. Velikst 5 Funkce phnu pøímá nepøímá pøímá nepøímá nepøímá Rzsah pru iny [bar],6 -,0,6 -,0 0,9 -,2,0-2,,0-2, Nastavení pru iny [bar],6 -,0,6 -,0 0,9-2,7, - 2,,2-2, Napájecí tlak [bar],6,6,6,7, Oznaèení v typ. èísle PWA PWB Osvá síla [kn] 2, kn 2,5 kn,6 kn 6, kn 8,2 kn Kvs [m /hd] pmax pmax pmax pmax pmax H 2 kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Další infrmace vládání Pneumatický phn 9000 viz katalgvé listy phnù Oznaèení phnu Velikst Velikst Funkce phnu pøímá nepøímá Rzsah pru iny [bar], -,72,8-2,60 Nastavení pru iny [bar], -,72,8-2,60 Napájecí tlak [bar] 2,9 Oznaèení v typ. èísle PWC Osvá síla [kn], kn, kn Kvs [m /hd] pmax pmax H 2 kv PTFE kv PTFE ku elka v pøímé vìtvi tvarvaná, v nár ní vìtvi válcvá v nár ní vìtvi ku elka válcvá, v pøímé vìtvi pr lineární charakteristiku válcvá, pr rvnprcentní charakteristiku ku elka tvarvaná Vlnvcvé prvedení ucpávky je m né pu ít puze pr válcvé ku elky. Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (nelze pu ít pr tvarvané ku elky) Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné pmax knzultvat s výrbcem. Rvnì pøi pu ití grafitvé ucpávky, blí íli se p advaný imálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvìøit m nst pu ití tét ucpávky. -8-

19 Rzmìry a hmtnsti ventilù RV 2x D V H D V A 2 2 PN 6 PN PN 6, PN # D d n D D 2 D d n D f L V V 2 V2 a V F-R 2 #) V H #) V A #) V F-R D A,H D F-R D 5H M2x M6x,6 D 5A M0x M6x,5 D 5 F-R M0x /2 UNF Index Index Index m kg m 2 kg # m v kg s hledem na døíve platné nrmy vyu ita m nst vlby pètu spjvacích šrubù, nabízená nrmu ÈSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku m - hmtnst, kteru je nutn pøièíst k váze ventilu pøi v vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV 2 m - ventily RV 22 a RV 2 2 H A F-R - phny Hneywell - phny Fxbr - phny Fisher - Rsemunt -9-

20 Schéma sestavení úplnéh typ. èísla ventilù RV / UV 2x0 (Ex), RV 2x2 (Ex), RV 2x XX XXX XXX XXXX XX - XX / XXX - XXX XX. Ventil Regulaèní ventil RV Uzavírací ventil UV 2. Oznaèení typu Ventily z tvárné litiny EN-JS 0 2 Ventily z lité celi.069, Ventily z krzivzdrné celi.58 2 Ventil pøímý 0 Ventil pøímý tlakvì dlehèený 2 Ventil smìšvací (rzdìlvací). Typ vládání Pneumatický phn P Pneumatický phn Hneywell 22 Pneumatický phn Hneywell 22- PHA PHB Pneumatický phn Hneywell 9 Pneumatický phn Fxbr PA 2 PHF PFA Pneumatický phn Fxbr PB 2 PFB Pneu. phn Fisher-Rsemunt 02S PWA Pneu. phn Fisher-Rsemunt 7, 667 PWB Pneu. phn Fisher-Rsemunt 9000 PWC. Pøipjení Pøíruba s hrubu tìsnící lištu Pøíruba s výkru kem 2 5. Materiálvé prvedení Uhlíkvá cel.069 (- a 0 C) tìlesa Tvárná litina EN-JS 0 (- a 00 C) CrM cel.757 (- a 0 C) (v závrkách jsu uvedeny Austenit. nerez cel.58 (- a 0 C) 7 8 rzsahy pracvních teplt) Jiný materiál dle dhdy 9 6. Tìsnìní v sedle Kv - kv d ; t max = 260 C Mìkké tìsnìní (kv - PTFE) Návar tìsnících plch tvrdkvem 2 ) 7. Druh ucpávky O - kru ek EPDM Nelze pu ít pr RV / HU 2x2 DRSpack (PTFE) ) ) Nelze pu ít pr prvedení Ex Expandvaný grafit 5 Vlnvec 7 Vlnvec s bezpeènstní ucpávku PTFE ) Vlnvec s bezpeènstní ucpávku Grafit Prùtèná charakteristika Lineární L ) Puze pr UV 2x0 Rvnprcentní v pøímé vìtvi R 5) 5) Nelze pu ít pr RV 2x LDMspline S ) Uzavírací U 5) Parablická 5) Lineární - dìrvaná ku elka 5) Rvnprcentní - dìrvaná ku elka 5) Parablická - dìrvaná ku elka P D Q Z 9. Kvs Èísl slupce dle tabulky Kvs suèinitelù X 0. Jmenvitý tlak PN PN 6 6 PN. Pracvní teplta C O - kru ek EPDM DRSpack (PTFE), vlnvec DRSpack (PTFE), vlnvec Expandvaný grafit; Vlnvec Expandvaný grafit; Vlnvec Expandvaný grafit; Vlnvec Jmenvitá svìtlst XXX. Prvedení Nrmální Nevýbušné Ex Pøíklad bjednávky : Regulaèní ventil dvucestný, PN, s pneu. phnem Fxbr PA 2, materiál tvárná litina, hrubá tìsnící lišta, tìsnìní v sedle kv-ptfe, ucpávka PTFE, lineární charakteristika, Kvs = 6 m /hd se znaèí: RV PFA 2 L /2- --

21 Ventily RV / UV 2x0 (Ex) Øez ventilem s válcvu ku elku s výøezy Øez ventilem s dìrvanu ku elku Øez ventilem s mikrškrtícím systémem Ventily RV 2x2 (Ex) Øez tlakvì vyvá eným ventilem s válcvu ku elku s výøezy Øez tlakvì vyvá eným ventilem s dìrvanu ku elku Ventily RV 2x Øez trjcestným ventilem s válcvu ku elku s výøezy -2-

22 PHA, PHE, PHF Pneumatické phny Series 00 Hneywell Technické parametry Typ Oznaèení v typvém èísle ventilu Napájecí tlak Funkce Øízení Jmenvitá síla Jmenvitý zdvih Krytí Maximální teplta média Pøípustná teplta klí Pøípustná vlhkst klí Hmtnst PHF PHA PHE 0,6 MPa max pøímá nepøímá pøímá nepøímá pøímá nepøímá pneumatický signál - kpa prudvý signál 0() - ma dle tabulky jmenvitých sil 0 IP 5 daná pu itu armaturu -0 a C (-60 a 0 C na p ádání) 95 % viz. rzmìrvá tabulka Pøíslušenství Ruèní kl Pneumatický pziciner Elektrpneumatický pziciner Elektrpneumatický pøevdník Vysílaè plhy / kncvý spínaè Pracvní pdmínky Pneumatické phny Series 00 jsu schpné prvzu pøi extrémnì vyských tepltách klí a mají dbru dlnst prti rázvému zatí ení. Vynikají dbru dlnstí prti 6 vibracím, v prvze dsáhly ivtnsti pøes 0 cyklù. Je m né je ddat jak s pøímu tak s nepøímu funkcí, eventuálnì s blkací plhy pøi výpadku napájecíh vzduchu. K phnu lze ddat celu øadu pøíslušenství. Umístìné nad phnem Zaruèuje pøesné a rychlé nastavení phnu d p advané plhy dle pneumatickéh signálu Ddává se s pøíslušnými vaèkami a manmetry Vstupní signál 0() - ma pøevádí na výstupní tlakvý signál maximálním tlaku 600 kpa. Pziciner je dlný prti vybracím, um òuje reverzaci a je velice snadný na seøizvání a údr bu Pøevádí SS signál na pneumatický signál tlaku a kpa Upevòuje se na phn stejným zpùsbem jak pziciner a zajiš uje výstupní signál úmìrný plze phnu. Je jím m n vládat svìtelnu èi zvukvu signalizaci, spínací relé a pd. Obsahuje max. spínaèe, které jsu nastavitelné v celém rzsahu zdvihu Pøímá a nepøímá funkce phnu Pøímá funkce je takvé prvedení phnu, u kteréh pøi výpadku vládacíh vzduchu djde k zasunutí táhla d mdulu phnu (u ventilu djde k jeh tevøení). U nepøímé funkce pneumatickéh phnu dchází pøi výpadku vládacíh vzduchu k vysunutí táhla z phnu (k zavøení ventilu). -22-

23 Rzmìry a hmtnsti phnù Hneywell Series 00 Hmtnst [kg] Typ Phn Ruèní kl Phn Rzsah pru iny R. kl A B D E H J K L M B D N 0 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [kpa] [kpa] M2x,5 M6x,5 M2x M6x, M6x, Phn 9, 22 a 22- Ruèní kl u phnu 9, 22 a

24 PFA, PFB, PFF Pneumatické phny Fxbr Technické parametry Typ Oznaèení v typvém èísle ventilu Napájecí tlak Funkce Øízení Jmenvitá síla Jmenvitý zdvih Krytí Maximální teplta média Pøípustná teplta klí Pøípustná vlhkst klí Hmtnst Pøíslušenství pøímá PA 27 PA 2 PB 2 PFF PFA PFB 0,6 MPa max nepøímá pøímá nepøímá pøímá nepøímá pneumatický signál - kpa prudvý signál 0() - ma dle tabulky jmenvitých sil IP 5 daná pu itu armaturu - a 80 C 95 % viz. rzmìrvá tabulka Elektrpneumatický pziciner (analgvý) typ SRI 990 Elektrpneumatický pziciner (inteligentní) typ SRD 99 Elektrpneumatický pziciner (digitální) typ SRD 992 Pneumatický pziciner typ SRP 98 Signalizaèní spínaèe typ SGE 985 Redukèní stanice typ A Elektrpneumatický pziciner typ SRI 986 Pracvní pdmínky Pneumatické phny FOXBORO jsu schpné prvzu pøi extrémnì vyských tepltách klí a mají dbru dlnst prti rázvému zatí ení. Vynikají dbru dlnstí prti 6 vibracím, v prvze dsáhly ivtnsti pøes 0 cyklù. Je m né je ddat jak s pøímu tak s nepøímu funkcí, eventuálnì s blkací plhy pøi výpadku napájecíh vzduchu. K phnu lze ddat celu øadu pøíslušenství. Zaøízení s elektrickým vstupem (0) a ma a pøímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí vypínaèù a ptencimetrù. Zaøízení s elektrickým vstupem (0) a ma a pøímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí PC a zvláštníh sftware. Zaøízení s elektrickým vstupem (0) a ma a pøímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí lkální klávesnice a did. Zaøízení s pneumatickým vstupem - kpa pr øízení phnù pneumatickým signálem Nastavitelné spínaèe kncvých plh Redukije tlak vládacíh vzduchu na p advanu hdntu Analgvý pziciner se vstupem (0) - ma Pøímá a nepøímá funkce phnu Pøímá funkce je takvé prvedení phnu, u kteréh pøi výpadku vládacíh vzduchu djde k zasunutí táhla d mdulu phnu (u ventilu djde k jeh tevøení). U nepøímé funkce pneumatickéh phnu dchází pøi výpadku vládacíh vzduchu k vysunutí táhla z phnu (k zavøení ventilu). -2-

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502 0-0. 0.05.CZ Redukční stanice RS 50 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702 02-02.2 0.07.Z Regulační ventily RV 702 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky MONTÁŽNÍ TECHNIKA MONTÁŽNÍ TECHNIKA pr všechny druhy ftvltalických systémů Srtiment 4/014 4 prfily nabízející širké využití Praktické nerezvé držáky Zkušensti z více jak desetileté praxe HLINÍKOVÉ PROFILY

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1-

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1- 02-0. 0.07.Z Redukční stanice RS 702 A.P.O. - ELMOS v.o.s., Pražská 90, 09 0 Nová Paka, Tel.: +420 49 04 26, Fax: +420 49 04 27, E-mail: apo@apoelmos.cz, Internet: www.apoelmos.cz -- Výpočet součinitele

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 24 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1

Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 24 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 ELI - Dlní Břežany - Výkaz nábytku p mítnstech (kmplet stěhvání + Arbyd) kód ppis Celkem Ks Stěhvání (ks) M.00.19 M.00.20 M.00.21 O.00.02 O.00.03 O.00.04 O.00.05 O.00.06 O.00.07 O.00.08 O.00.09 O.00.10

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí VOOVOnÍ SYSTÉMY PE, PVC VOOVOnÍ SYSTÉMY PE, PVC POUnÍ SYSTÉMY PRO OPRVU PITnÉ UŽITKOVÉ VOY Pitná vda je bezespru naše nejušlechtilejší survina přináší a udržuje živt

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v malých otopných, solárních nebo klimatizaèních systémech.

Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v malých otopných, solárních nebo klimatizaèních systémech. OÌOVÁ MOKROÌ NÁ ÈERADA RO OTONÉ, SOÁRNÍ A KIMATIZAÈNÍ SYSTÉMY V VA, VSA VD VŠEOECNÉ INORMACE ou ití Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v alých otopných, solárních nebo kliatizaèních

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005 REGULAČNÍ VENTIL TYP Z Z verze 6/ POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin, par a plynů.jsou určeny pro směšování dvou proudů média nebo

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 17.1, 17.3 (LXI. a LXIII. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 16.1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260 500 www.mzp.cz,

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více