CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-08.3 07.03.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony"

Transkript

1 CZ Ventily LDM s pneumatickými phny --

2 Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil musí být navr en tak, aby byl schpen regulvat maximální prùtk pøi daných prvzních pdmínkách. Pøitm je nutné kntrlvat, jestli nejmenší regulvaný prùtk je ještì regulvatelný. Pdmínku je, e regulaèní pmìr ventilu r > Kvs/Kv Z dùvdu m né minusvé tlerance 0% hdnty Kv prti Kvs a p adavku na m nst regulace v blasti maximálníh prùtku (sni vání i zvyšvání prùtku) výrbce dpruèuje vlit hdntu Kvs regulaèníh ventilu vìtší ne maximální prvzní hdntu Kv: Kvs =.. Kv Pøitm je tøeba vzít v úvahu, jak dalece ji ve výpètu uva vaná hdnta Q max bsahuje bezpeènstní pøídavek, který by mhl mít za následek pøedimenzvání výknu armatury. min Navrhvání charakteristiky s hledem na zdvih ventilu Pr správnu vlbu regulaèní charakteristiky ventilu je vhdné prvést kntrlu, jakých zdvihù bude dsahvat armatura pøi rùzných pøedpkládaných prvzních re imech. Tut kntrlu dpruèujeme prvést alespò pøi minimálním, nminálním a maximálním uva vaném prùtèném mn ství. Orientaèním vdítkem pøi vlbì charakteristiky je zásada vyhnut se, je-li t m né, prvním a psledním 5 0 % zdvihu armatury. Pr výpèet zdvihu pøi rùzných prvzních re imech a jedntlivých charakteristikách je m né s výhdu pu ít firemní výpètvý prgram VENTILY. Prgram slu í ke kmpletnímu návrhu armatury d výpètu Kv suèinitele a p urèení knkrétníh typu armatury vèetnì phnu. Prùtèné charakteristiky ventilù Kv/Kv Vztahy pr výpèet Kv Kapalina Plyn Kv = Pøehøátá pára Sytá pára Tlakvá ztráta p 2 >p/2 p <p/2 Q Q.T 5 n n p.p2 Q v2 m p Q v.x 2 m p Nadkritické prudìní par a plynù Tlakvá ztráta p > = p /2 p = < 2 p /2 p 2.Qn 5.p.T n Qm Qm 2v p Pøi tlakvém pmìru vìtším ne kritickém (p 2 /p < 0.5) dsahuje rychlst prudìní v neju ším prùøezu rychlsti zvuku. Tent jev mù e být pøíèinu zvýšené hluènsti. Pak je vhdné pu ít škrtící systém s nízku hluènstí (vícestupòvá redukce tlaku, tlumící clna na výstupu). Velièiny a jedntky Oznaèení Jedntka Kv m.h - Kv m.h - Kvmin m.h - Kvs m.h - Q m.h - - Qn Nm.h - Qm kg.h p MPa p2 MPa ps MPa p MPa - kg.m - n kg.nm - v2 m.kg - v m.kg T K x r 2v.x p Název velièiny Prùtkvý suèinitel za jedntkvých pdmínek prùtku Prùtkvý suèinitel pøi jmenvitém zdvihu Prùtkvý suèinitel pøi minimálním prùtku Jmenvitý prùtkvý suèinitel armatury Objemvý prùtk za prvzníh stavu (T, p Objemvý prùtk za nrmálníh stavu (0 C, 0.0 MPa) Hmtnstní prùtk za prvzníh stavu ( T,p Abslutní tlak pøed regulaèním ventilem Abslutní tlak za regulaèním ventilem Abslutní tlak syté páry pøi dané tepltì ( T Tlakvý spád na regulaèním ventilu (Dp = p - p 2 ) Hustta pracvníh média za prvzníh stavu ( T,p Hustta plynu za nrmálníh stavu ( 0C, 0.0 MPa) Mìrný bjem páry pøi tepltì T a tlaku p2 Mìrný bjem páry pøi tepltì T a tlaku p/2 Abslutní teplta pøed ventilem ( T = 27 + t) Pmìrný hmtnstní bsah syté páry v mkré páøe Regulaèní pmìr -2- L R P S L - lineární charakteristika Kv/Kv = (H/H ) - rvnprcentní charakteristika (-prcentní) (. H/H ) Kv/Kv = e - parablická charakteristika 2 Kv/Kv = (H/H ) - LDMspline charakteristika Kv/Kv = (H/H )-0.80.(H/H 2 ) (H/H ) (H/H ) (H/H ) (H/H ) P S R H/H

3 Zásady pr vlbu typu ku elky Ku elky s výøezy nepu ívat v pøípadì nadkritických tlakvých spádù pøi vstupním pøetlaku p > = 0, MPa a pr regulaci syté páry. V tìcht pøípadech dpruèujeme pu ít dìrvanu ku- elku. Tut ku elku je nutné pu ít také v dy, kdy hrzí nebezpeèí kavitace z dùvdu velkéh tlakvéh spádu neb erze stìn tìlesa armatury z dùvdu vyských rychlstí regulvanéh média. V pøípadì pu ití tvarvané ku elky (z dùvdu maléh Kvs) pr pøetlak p >,6 MPa a nadkritický tlakvý spád je nutné vlit = jak ku elku tak sedl patøené návarem z tvrdkvu. Ucpávky - Grafit Tent typ ucpávky je m né pu ít pøi tepltách a d 5 C. Rzsah ph je 0 a. Ucpávku je m né "dtìsnit" dta ením ucpávkvéh šrubu neb pøidáním dalšíh tìsnicíh kru ku. Vzhledem k velkým tøecím silám je grafitvá ucpávka vhdná puze pr phny s velku svu silu. Ucpávky - O -kru ek EPDM Ucpávka je urèena pr neagresivní média, prvzvané pøi teltách 0 a C. Vyniká svu splehlivstí a dlhdbu tìsnstí. Má schpnst tìsnit i pøi mírnì pškzeném táhle ventilu. Nízké tøecí síly um òují pu ití phnù s nízku svu silu. ivtnst tìsnicích kru kù je závislá na prvzních pdmínkách a v prùmìru je vyšší ne cyklù. Ucpávky - Vlnvec Vlnvcvá ucpávka je vhdná pr nízké i vyské teplty v rzsahu - a 5 C. Je zde zaruèena abslutní tìsnst ventilu vzhledem k vnìjšímu klí. Standardnì se pu ívá s bezpeènstní ucpávku PTFE. Nevy aduje velké vládací síly. Pr RV 2xx Ucpávky - DRSpack (PTFE) DRSpack (Direct Radial Sealing Pack) je ucpávka s vysku tìsnicí schpnstí pøi nízkých i vyských prvzních tlacích. Nejpu ívanìjší typ ucpávky vhdný pr teplty 0 a 260 C. Rzsah ph je 0 a. Ucpávka um òuje pu ití phnù s nízku svu silu. Knstrukce um òuje jednduchu výmìnu celé ucpávky. Prùmìrná ivtnst ucpávky DRSpack je vyšší ne cyklù. Pu ití vlnvcvé ucpávky Vlnvcvá ucpávka je vhdná na aplikace pr silnì agresivní, jedvatá neb jinak nebezpeèná média, u kterých je vy advána abslutní tìsnst ventilu vzhledem k vnìjšímu klí. V tìcht pøípadech je nutné rvnì prvìøit snášenlivst pu itých materiálù tìlesa a vnitøních èástí armatury s daným médiem. U bzvláštì nebezpeèných tekutin se dpruèuje pu ít vlnvec s bezpeènstní ucpávku, která zabrání úniku média pøi prušení vlnvce. Vlnvec je rvnì výbrným øešením pøi tepltách média pd bdem mrazu, kdy namrzání táhla zpùsbuje pøedèasné znièení ucpávky, neb pøi vyských tepltách, kde slu í rvnì jak chladiè. ivtnst vlnvcvé ucpávky Materiál vlnvce C C Teplta 0 C C C není vhdný Hdnty v tabulce jsu zaruèené minimální pèty cyklù pøi plném zdvihu ventilu, kdy dchází k maximálnímu prdlu ení a stlaèení vlnvce. Pøi regulaci, kdy se ku elka ventilu phybuje klem støední plhy puze v èásteèném rzsahu zdvihu, je ivtnst vlnvce a nìklikanásbnì vyšší a závisí na knkrétních pdmínkách. --

4 Zjedndušený pstup návrhu dvucestnéh regulaèníh ventilu Dán : médium vda, 55 C, statický tlak v místì pøipjení 0 kpa (0 bar), p =80 kpa (0,8 bar), p =5 DISP POTRUBÍ kpa (0,5 bar), p SPOTØEBIÈ= kpa (0, bar), nminální - - prùtk Q NOM=8 m.h, minimální prùtk Q MIN =, m.h. p DISP= p VENTIL+ p + p SPOTØEBIÈ POTRUBÍ p = p - p - p = = kpa (0, bar) VENTIL DISP Q NOM SPOTØEBIÈ POTRUBÍ Kv = = 8 = 2,7 m.h p 0, VENTIL Bezpeènstní pøídavek na výrbní tlerance (za pøedpkladu, e prùtk Q nebyl pøedimenzván): Kvs = (, a,). Kv = (, a,). 2,7 = a 6,5 m.h Ze sérivì vyrábìné øady Kv hdnt vybereme nejbli ší Kvs - hdntu, tj. Kvs = 6 m.h. Tét hdntì dpvídá svìtlst 2. Vybereme-li pøírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s tìsnìním v sedle kv-ptfe, ucpávku PTFE a prùtènu charakteristiku rvnprcentní, dstáváme typvé èísl : RV 2x XXX 2 R 6/2-2 - x v kódu ventilu (2x) znaèí jeh prvedení (pøímý neb reverzní) a závisí na pu itém phnu, který je vlen pdle ptøeb regulaèníh systému (typ, výrbce, napìtí, zpùsb øízení, ptøebná vládací síla apd.) Urèení tlakvé ztráty zvlenéh ventilu pøi plném tevøení a daném prùtku ( ( Q 8 p = ( 2 2 NOM = = 0, bar ( kpa) VENTIL H Kvs 6 ( Takt vypètená skuteèná tlakvá ztráta regulaèní armatury by mìla být zhlednìna v hydraulickém výpètu sítì. - Urèení autrity zvlenéh ventilu pventil H a = = = 0, p 80 pøièem a by mìl být rvn nejménì 0,. Kntrla zvlenéh ventilu vyhvuje. Upzrnìní : výpèet autrity regulaèníh ventilu je tøeba vztahvat k tlakvému rzdílu na ventilu v zavøeném stavu, tedy k dispziènímu tlaku vìtve pdisppøi nulvém prùtku. Nikli tedy k tlaku èerpadla p ÈERPADLO, prt e p < p vlivem DISP ÈERPADLO tlakvých ztrát ptrubní sítì a k místu napjení regulvané vìtve. V tmt pøípadì pr jednduchst uva ujme p DISP H = p = p. DISP H0 VENTIL H0 DISP Kntrla regulaèníh pmìru - Prvedeme stejný výpèet pr minimální prùtk Q MIN =, m.h. Tmut prùtku dpvídají tlakvé ztráty p POTR QMIN =0, kpa, p =0,66 kpa. p = 80-0, - 0,66 = 78,9 = 79 kpa. SPOTØ QMIN VENTIL QMIN - Kv MIN= QMIN =, =,6 m.h p 0,79 VENTIL QMIN Ptøebný regulaèní pmìr r= Kvs = 6 = Kv,6 MIN má být menší ne udávaný regulaèní pmìr ventilu r =. Kntrla vyhvuje. Vlba vhdné charakteristiky Na základì vypètených hdnt KvNOM a KvMIN je m né z grafu prùtèných charakteristik deèíst hdntu pøíslušných zdvihù ventilu pr jedntlivé charakteristiky a pdle nich zvlit nejvhdnìjší køivku. Zde pr rvnprcentní charakteristiku h NOM= 96%, h MIN = %. V tmt pøípadì vyhví lépe charakteristika LDMspline (9% a 0% zdvihu). Tmu dpvídá typvé èísl : RV 2x XXX 2 S 6/2-2 Typické schéma uspøádání regulaèní smyèky s pu itím dvucestnéh regulaèníh ventilu Pznámka : Pdrbnìjší pkyny pr výpèet a návrh regulaèních armatur LDM jsu uvedeny ve výpètvé smìrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušenì pr vdu. Pøesný výpèet je výhdnìjší prvést pmcí výpètvéh sftware VENTILY, který bsahuje té ptøebné kntrlní výpèty, a který je k dispzici zdarma na vy ádání. --

5 Zjedndušený pstup návrhu tøícestnéh smìšvacíh ventilu O Dán: médium vda, 90 C, statický tlak v místì pøipjení 0 kpa (0 bar), p ÈERPADLO2= kpa (0, bar), p POTRUBÍ = 0 kpa (0, bar), p SPOTØEBIÈ = kpa (0,2 bar), nminální - prùtk Q NOM = 7 m.h p ÈERPADLO2 = p + p SPOTØEBIÈ + ppotrubí VENTIL p = p - p - p = --0 = 0 kpa (0,bar) VENTIL ÈERPADLO2 SPOTØEBIÈ POTRUBÍ Kv = QNOM = 7 = 22, m.h p 0, VENTIL - Bezpeènstní pøídavek na výrbní tlerance (za pøedpkladu, e prùtk Q nebyl pøedimenzván): Kvs=(,a,).Kv=(,a,).22,=2,a 28,7m.h Ze sérivì vyrábìné øady Kv hdnt vybereme nejbli ší Kvs hdntu, tj. Kvs = m.h. Tét hdntì dpvídá svìtlst. - Vybereme-li pøírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s tìsnìním v sedle kv-kv, ucpávku PTFE a prùtènu charakteristiku lineární, dstáváme typvé èísl : RV 2x XXX L 6/- x v kódu ventilu (2x) znaèí jeh prvedení (pøímý neb reverzní) a závisí na pu itém phnu, který je vlen pdle ptøeb regulaèníh systému (typ, výrbce, napìtí, zpùsb øízení, ptøebná vládací síla apd.) - Urèení skuteèné tlakvé ztráty zvlenéh ventilu pøi plném tevøení ( ( ( 2 2 QNOM 7 p VENTIL H= = = 0,08 bar (8 kpa) Kvs ( Takt vypètená skuteèná tlakvá ztráta regulaèní armatury by mìla být zhlednìna v hydraulickém výpètu sítì. Upzrnìní : U tøícestných ventilù je nejdùle itìjší pdmínku bezchybné funkce ddr ení minimálníh rzdílu dispzièních tlakù na hrdlech A i B. Tøícestné ventily sice dká í zpracvat i znaèný diferenèní tlak mezi hrdly A a B, avšak za cenu defrmace regulaèní charakteristiky a tím zhršení regulaèních vlastnstí. Jsu-li prt pchybnsti rzdílu tlakù mezi bìma hrdly (napø. kdy je tøícestný ventil bez tlakvéh ddìlení pøím napjen na primární sí ), dpruèujeme pr kvalitní regulaci pu ít dvucestnéh ventilu ve spjení s pevným zkratem. Autrita pøímé vìtve tøícestnéh ventilu je v tmt zapjení za pøedpkladu knstantníh prùtku kruhem sptøebièe pventil H a= = 8 =, p 8 VENTIL H0 c znamená, e závislst prùtku pøímu vìtví ventilu dpvídá ideální prùtèné køivce ventilu. V tmt pøípadì jsu Kvs bu vìtví shdná, bì charakteristiky lineární, tzn. e suètvý prùtk je témìø knstantní. Kmbinace rvnprcentní charakteristiky v cestì A s lineární charakteristiku v cestì B bývá nìkdy výhdné zvlit v pøípadech, kdy se nelze vyhnut zatí ení vstupù A prti B diferenèním tlakem neb kdy jsu parametry na primární stranì pøíliš vyské. Typické schéma uspøádání regulaèníh kruhu s pu itím trjcestnéh smìšvacíh ventilu Pznámka : Pdrbnìjší pkyny pr výpèet a návrh regulaèních armatur LDM jsu uvedeny ve výpètvé smìrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušenì pr vdu. Pøesný výpèet je výhdnìjší prvést pmcí výpètvéh sftware VENTILY, který bsahuje té ptøebné kntrlní výpèty, a který je k dispzici zdarma na vy ádání. -5-

6 0 line RV / UV 2x0 P (Ex) Ppis Regulaèní ventily RV / UV (Ex), RV / UV 2 (Ex) a RV / UV (Ex), dále jen RV / UV 2x0 (Ex) jsu jednsedlvé armatury urèené k regulaci a uzavírání prùtku média. Vzhledem k širké škále pu itých phnù jsu vhdné pr regulaci pøi nízkých i vyských tlakvých spádech pøi nejrzmanitìjších prvzních pdmínkách. Prùtèné charakteristiky, Kvs suèinitele a netìsnst dpvídají mezinárdním standardùm. Ventily typu RV / UV 2x0 (Ex) jsu svým prvedením uzpùsbeny pr pøipjení pneumatických phnù výrbcù Hnwywell, Fxbr a Fisher - Rsemunt. Pu ití Ventily RV / UV 2x0 jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice, energetice a chemickém prùmyslu. Ventily RV / UV 2x0 Ex splòují p adavky II G IIB dle ÈSN-EN 6- a ve spjení s vhdnými phny jsu urèeny k pu ití v plynárenství a chemickém prùmyslu. Dle prvzních pdmínek je m né pu ít prvedení ventilù z tvárné litiny, cellitiny, a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpruèení ÈSN-EN - (/0 (celi) resp. ÈSN-EN - (/0 (litina). Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltì média jsu uvedeny na stranì 28 tht katalgu. Technické parametry -6- Pracvní média Regulaèní a uzavírací ventily 5 -, PN 6 a s pneumatickými phny Ventily øady RV (UV) 2x0 jsu urèeny k regulaci (RV 2x0) resp. k uzavírání(uv 2x0) prùtku a tlaku kapalin, plynù a par jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatur. Ventily øady RV /UV 2x0 Ex jsu rvnì urèeny k regulaci a uzavírání prùtku a tlaku technických a tpných plynù a hølavých kapalin. Pu ití ventilù z tvárné litiny (RV ) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být pøehøátá (suchst na vzduchu x= 0,98) a vstupní pøetlak p 0, MPa pøi nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa pøi pdkritickém tlakvém spádu. V pøípadì, e jsu tyt parametry media pøekrèeny, je nutné pu ít tìles ventilu z cellitiny (RV 2). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt, èi jiným vhdným zpùsbem zajistit, e regulvané médium nebsahuje abrazivní pøímìsi neb jiné mechanické neèistty. Mntá ní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí v dy tak, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese. Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn pd ventilem. pøi tepltách média nad C je nutné chránit phn pøed nadmìrným pùsbením tepla d ptrubí, napø. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklnìním phnu ze svislé sy. Knstrukèní øada RV / UV (Ex) RV / UV 2 (Ex) RV / UV (Ex) Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvité tlaky Jednsedlvý regulaèní (uzavírací) ventil dvucestný 5 a PN 6, PN Materiál tìlesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS 0 (EN-GJS-0-0-LT).069 (GP2GH).757 (G7CrM5-5).58 (GX5CrNiMNb9-- Materiál sedla: / / / 7 7. DIN W.Nr./ÈSN -.27 / / / Materiál ku elky: / / / 7 7. DIN W.Nr./ÈSN / / / Rzsah pracvních teplt - a 00 C - a 0 C - a 0 C Stavební délky Pøipjvací pøíruby Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Dle ÈSN-EN 092- (/0 Tìsnící plchy pøíruby Typ B (hrubá tìsnící lišta) neb Typ F (výkru ek) dle ÈSN-EN 092- (/0 Typ ku elky Válcvá s výøezy, tvarvaná, dìrvaná Prùtèná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická, uzavírací Hdnty Kvs 0. a 60 m /hd Netìsnst Tøída III. dle ÈSN-EN 9 (5/0 ( < 0.% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - kv Tøída IV. dle ÈSN-EN 9 (5/0 ( < 0.0% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - PTFE Tøída IV. dle ÈSN-EN 9 (5/0 (<0.0% Kvs) pr uzavírací ventil Netìsnst prvedení Ex Stupeò netìsnsti 6 dle ÈSN 060 (6/979) - èást 2 Regulaèní pmìr r : Ucpávkvé tìsnìní O - kru ek EPDM t max= C, DRSpack (PTFE) t max=260 C, Exp. grafit, vlnvec t max =0 C Pznámka: Pr nízké pracvní teplty (-0 a +0 C) m n ddat ventil RV/UV s tìlesem z materiálu.08 (litá krzivzdrná austenitická cel) = =

7 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s phny Hneywell Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Další infrmace vládání Pneumatický phn 9 22 viz katalgvé listy phnù Oznaèení phnu Funkce phnu pøímá nepøímá pøímá nepøímá nepøímá Rzsahpru in [bar] 0,2-,0 0,8-2,2 0,2-,0 0,8-2,2,6-,0 Nastavení pru in [bar] 0,2-0,8,08-2,2 0,2-0,87,0-2,2,8 -,0 Napájecí tlak [bar] 2, 2, 2, 2,,2 Oznaèení v typvém èísle PHF PHA Osvá síla,68 kn,2 kn 8,8 kn 5,9 kn 0,5 kn Kvs [m /hd] H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE ) ) Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù Pneumatický phn Oznaèení phnu 22- Funkce phnu pøímá pøímá pøímá nepøímá nepøímá Rzsahpru in [bar] 0,2-,0 0,5-,7 0,8-2,8 0,5-,7 0,8-2,8 Nastavení pru in [bar] 0,2-0,8 0,5 -,6 0,8-2, 0,7 -,7,2-2,8 Napájecí tlak [bar] 2,,0,0,9,0 Oznaèení v typvém èísle PHE Osvá síla 8,9 kn,6 kn 9,2 kn,2 kn 6,9 kn Kvs [m /hd] H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE tvarvaná ku elka válcvá ku elka s lineární charakteristiku, tvarvaná ku elka s rvnprcentní, LDMspline a parablicku charakte- ristiku ) ventil s mikrškrtícím systémem. Prvedení s Kvs 0.0 a 0.06 m n ddat p knzultaci s výrbcem. Rvnprcentní, LDMspline a parablická charakteristika d Kvs =.0 Dìrvané ku elky je m n ddat puze u takt znaèených hdnt Kvs s následujícími mezeními: - hdnty Kvs 2.5 a.6 m /hd puze s lineární charakteristiku - dle hdnty Kvs ve slupci è.2 je m né ddat dìrvanu ku elku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (nelze pu ít pr tvarvané ku elky) Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné pmax knzultvat s výrbcem. Rvnì pøi pu ití grafitvé ucpávky, blí í-li se p advaný p maximálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvìøit pu ití tét ucpávky. Hdnty pmax jsu stanveny pr nejnepøíznivìjší stav tlakvých pmìrù na ventilu PN, avšak v knkrétních pøípadech mù e být skuteèná hdnta pmax vyšší ne jsu hdnty v tabulce. -7-

8 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s phny Fxbr Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù Pneumatický phn Oznaèení phnu Funkce phnu Rzsah pru in Nastavení pru in [bar] [bar] Napájecí tlak [bar] Oznaèení v typvém èísle Osvá síla Kvs [m /hd] H ) ) tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. 27 AOA pøímá 0,2 -,0 0,2-0,8 PA FOZ nepøímá 2,0 -,8 2,56 -,8 2 AOA pøímá 0,2 -,0 0,2-0,8 PA 2 PB 2 2 VOZ 2 AOA nepøímá pøímá,5-2,7 0,2 -,0,75-2,7 0,2-0,7 6,0 5,0 2,8 2,8 2,8 2,9 PFF PFA PFB 6,2 kn,2 kn,9 kn,5 kn 0,5 kn 9,75 kn kv PTFE kv PTFE kv PTFEkv PTFEkv PTFEkv PTFE Další infrmace vládání Pneumatický phn PB 2 viz katalgvé listy phnù Oznaèení phnu 2 AOA 2 VOZ Funkce phnu pøímá nepøímá Rzsah pru in [bar] 0,2 -,0,5-2,7 Nastavení pru in [bar] 0,2 -,0,5-2,7 Napájecí tlak [bar],0 2,9 Oznaèení v typvém èísle PFB Osvá síla 9,0 kn 7,5 kn Kvs [m /hd] H kv PTFE kv PTFE VOZ nepøímá,5-2,7,95-2, tvarvaná ku elka válcvá ku elka s lineární charakteristiku, tvarvaná ku elka s rvnprcentní, LDMspline a parablicku charakte- ristiku ) ventil s mikrškrtícím systémem. Prvedení s Kvs 0.0 a 0.06 m n ddat p knzultaci s výrbcem. Rvnprcentní, LDMspline a parablická charakteristika d Kvs =.0 Dìrvané ku elky je m n ddat puze u takt znaèených hdnt Kvs s následujícími mezeními: - hdnty Kvs 2.5 a.6 m /hd puze s lineární charakteristiku - dle hdnty Kvs ve slupci è.2 je m né ddat dìrvanu ku elku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (nelze pu ít pr tvarvané ku elky) Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné pmax knzultvat s výrbcem. Rvnì pøi pu ití grafitvé ucpávky, blí í-li se p advaný p maximálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvìøit pu ití tét ucpávky. Hdnty pmax jsu stanveny pr nejnepøíznivìjší stav tlakvých pmìrù na ventilu PN, avšak v knkrétních pøípadech mù e být skuteèná hdnta pmax vyšší ne jsu hdnty v tabulce. -8-

9 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s phny Fisher - Rsemunt Hdnta p max je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý tlakvý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù Pneumatický phn Oznaèení phnu GA.2 GA.2 02S GA. GA. GA. Funkce phnu pøímá nepøímá pøímá nepøímá nepøímá Rzsah pru in [bar] 0,2 -,0,6 -,0 0,2 -,0 0,9 -,2,0-2, Nastavení pru in [bar] 0,2 -,0,6 -,0 0,2-0,82, -,2, - 2, Napájecí tlak [bar],0,2,5,5 2,6 Oznaèení v typvém èísle PWA Osvá síla,08 kn 2,528 kn 0,75 kn 6,8 kn, kn Kvs [m /hd] H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE ) ) Další infrmace vládání Pneumatický phn viz katalgvé listy phnù Oznaèení phnu Velikst 5 Velikst 5 Velikst Velikst Funkce phnu pøímá nepøímá pøímá nepøímá Rzsah pru in [bar] 0,2-0,76,0-2,, -,72,8-2,60 Nastavení pru in [bar] 0,2-0,6,2-2,, -,72,8-2,60 Napájecí tlak [bar] 2,9 2,,0,0 Oznaèení v typvém èísle PWB PWC Osvá síla 5, kn 8,2 kn 2,96 kn,56 kn Kvs [m /hd] H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE ) ) tvarvaná ku elka válcvá ku elka s lineární charakteristiku, tvarvaná ku elka s rvnprcentní, LDMspline a parablicku charakter. ) ventil s mikrškrtícím systémem. Prvedení s Kvs 0.0 a 0.06 m n ddat p knzultaci s výrbcem. Rvnprcentní, LDMspline a parablická charakter. d Kvs =.0 Dìrvané ku elky je m n ddat puze u takt znaèených hdnt Kvs s následujícími mezeními: - hdnty Kvs 2.5 a.6 m /hd puze s lineární charakteristiku - dle hdnty Kvs ve slupci è.2 je m né ddat dìrvanu ku elku puze s lineární neb parablicku charakteristiku -9- spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (nelze pu ít pr tvarvané ku elky) Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné p max knzultvat s výrbcem. Rvnì pøi pu ití grafitvé ucpávky, blí í-li se p advaný p max. hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvìøit pu ití tét ucpávky. Hdnty pmax jsu stanveny pr nejnepøíznivìjší stav tlakvých pmìrù na ventilu PN, avšak v knkrétních pøípadech mù e být skuteèná hdnta p vyšší ne jsu hdnty v tabulce. max

10 Rzmìry a hmtnsti ventilù RV / UV 2x0 (Ex) D V H PN 6 PN PN 6, PN # D 2 D d n D D 2 D d n D f L V V 2 V2 a V A 2 2 V F-R 2 #) V H #) V A #) V F-R D A,H D F-R D 5H M2x M6x,6 D 5A M0x M6x,5 D 5 F-R M0x /2 UNF Index Index Index m kg m 2 kg # m v kg s hledem na døíve platné nrmy vyu ita m nst vlby pètu spjvacích šrubù, nabízená nrmu ÈSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku m - hmtnst, kteru je nutn pøièíst k váze ventilu pøi v vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV / UV (Ex) m - ventily RV / UV 2 (Ex) a RV / UV (Ex) 2 H A F-R - phny Hneywell - phny Fxbr - phny Fisher - Rsemunt -0-

11 0 line RV 2x2 P (Ex) Regulaèní ventily -, PN 6 a s pneumatickými phny Ppis Regulaèní ventily RV 22 (Ex), RV 222 (Ex) a RV 22 (Ex), dále jen RV 2x2 (Ex), jsu jednsedlvé armatury s tlakvì dlehèenu ku elku, urèené k regulaci prùtku média. Tt prvedení ventilù um òuje i pøi nízkých silách pu itých phnù regulaci pøi vyských tlakvých spádech. Prùtèné charakteristiky, Kvs suèinitele a netìsnst dpvídají mezinárdním standardùm. Ventily typu RV 2x2 (Ex) jsu svým prvedením uzpùsbeny pr pøipjení pneumatických phnù Hneywell, Fxbr a Fisher - Rsemunt. Pu ití Ventily RV 2x2 jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice, energetice a chemickém prùmyslu. Ventily RV 2x2 Ex splòují p adavky II G IIB dle ÈSN-EN 6- a ve spjení s vhdnými phny jsu urèeny k pu ití v plynárenství a chemickém prùmyslu. Dle prvzních pdmínek je m né pu ít prvedení ventilù z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpruèení ÈSN-EN - (/0 (celi) resp. ÈSN-EN - (/0 (litina). Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltì média jsu uvedeny v tabulce na stranì 28 tht katalgu. Technické parametry -- Pracvní média Ventily øady RV 2x2 jsu urèeny k regulaci prùtku a tlaku kapalin, plynù a par, jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatury. Ventily øady RV 2x2 Ex jsu rvnì urèeny k regulaci a uzavírání prùtku a tlaku technických a tpných plynù a hølavých kapalin. Pu ití ventilù z tvárné litiny (RV 2 na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být pøehøátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní pøetlak p 0, MPa pøi nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa pøi pdkritickém tlakvém spádu. V pøípadì, e jsu tyt parametry media pøekrèeny, je nutné pu ít tìles ventilu z cellitiny (RV 22.Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt, èi jiným vhdným zpùsbem zajistit, e regulvané médium nebsahuje abrazivní pøímìsi neb jiné mechanické neèistty. Mntá ní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí v dy zpùsbem, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese. Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn pd ventilem. Pøi tepltách média nad C je nutné chránit phn pøed nadmìrným pùsbením tepla d ptrubí, napø. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklnìním phnu ze svislé sy. Knstrukèní øada RV 22 (Ex) RV 222 (Ex) RV 22 (Ex) Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvité tlaky Jednsedlvý regulaèní ventil dvucestný s tlakvì dlehèenu ku elku a PN 6, PN Materiál tìlesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS (GP2GH).58 (EN-GJS-0-0-LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9-- Materiál sedla: -.28 / / / 7 7. DIN W.Nr./ÈSN -.27 / / / Materiál ku elky: -.2 / / / 7 7. DIN W.Nr./ÈSN / / / Rzsah pracvních teplt - a 260 C - a 260 C - a 260 C Stavební délky Pøipjvací pøíruby Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Dle ÈSN-EN 092- (/0 Tìsnící plchy pøíruby Typ B (hrubá tìsnící lišta) neb Typ F (výkru ek) dle ÈSN-EN 092- (/0 Typ ku elky Válcvá s výøezy, dìrvaná Prùtèná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická Hdnty Kvs a 60 m /hd Netìsnst Tøída III. dle ÈSN-EN 9 (5/0 ( < 0.% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - kv Tøída IV. dle ÈSN-EN 9 (5/0 ( < 0.0% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - PTFE Netìsnst prvedení Ex Stupeò netìsnsti 6 dle ÈSN 060 (6/979) - èást 2 Regulaèní pmìr r : Ucpávkvé tìsnìní O - kru ek EPDM t max= C, DRSpack (PTFE) t max=260 C, vlnvec t max=0 C Pznámka: Pr nízké pracvní teplty (-0 a +0 C) m n ddat ventil RV 22 s tìlesem z materiálu.08 (litá krzivzdrná austenitická cel) > = >=

12 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s phny Hneywell Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù 2 80 Pneumatický phn Oznaèení phnu Funkce phnu pøímá nepøímá pøímá nepøímá pøímá nepøímá Rzsahpru in [bar] 0,8-2,2 0,8-2,2 0,8-2,2 0,8-2,2 0,8-2,8 0,8-2,8 Nastavení pru in [bar] 0,8 -,92,08-2,2 0,8 -,97,0-2,2 0,8-2,,2-2,8 Napájecí tlak [bar] 2,9, 2,9,,,2 Oznaèení v typ. èísle PHF PHA PHE Osvá síla 2, kn,2 kn,6 kn 5,9 kn,6 kn 6,9 kn Kvs [m /hd] H 2 kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s phny Fxbr Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù 2 80 tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Pneumatický phn PA 27 PB 2 Oznaèení phnu 27 VOA 27 VOZ 2 VOA 2 VOZ 2 VOA 2 VOZ Funkce phnu pøímá nepøímá pøímá nepøímá pøímá nepøímá Rzsahpru in [bar],5-2,7,5-2,7,5-2,7,5-2,7,5-2,7,5-2,7 Nastavení pru in [bar],5-2,6,75-2,7,5-2,,95-2,7,5-2,7,5-2,7 Napájecí tlak [bar],5,8,7,2,2 Oznaèení v typ. èísle PFF PFB Osvá síla,87 kn 2,8 kn 7,5 kn 9,7 kn 7,5 kn 7,5 kn Kvs [m /hd] H 2 kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE puze lineární charakteristika Ventily RV 2x2 je v pøípadì ptøeby m né kmpletvat se všemi phny uvedenými v katalgvém listu RV / UV 2x0. Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné p max knzultvat s výrbcem. tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Dìrvané ku elky je m n ddat puze u takt znaèených hdnt Kvs s následujícím mezením : - dle hdnty Kvs ve slupci è.2 je m né ddat dìrvanu ku elku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. -2-

13 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s phny Fisher - Rsemunt Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání Pneumatický phn viz katalgvé listy phnù Oznaèení phnu Funkce phnu Rzsah pru in [bar] Nastavení pru in [bar] Napájecí tlak [bar] Oznaèení v typ. èísle Osvá síla Kvs [m /hd] H tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. 02S GA.2 GA.2 GA. GA. pøímá nepøímá pøímá nepøímá,6-,0,6-,0 0,9-,2 0,9-,2,6 -,0,6 -,0 0,9-2,7, -,2,6,6,6,6 PWA 2, kn 2,5 kn,6 kn 6,8 kn kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Další infrmace vládání Pneumatický phn viz katalgvé listy phnù Oznaèení phnu Funkce phnu Rzsah pru in [bar] Nastavení pru in [bar] Napájecí tlak [bar] Oznaèení v typ. èísle Osvá síla Kvs [m /hd] H puze lineární charakteristika Ventily RV 2x2 je v pøípadì ptøeby m né kmpletvat se všemi phny uvedenými v katalgvém listu RV / UV 2x0. Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné p max knzultvat s výrbcem Velikst 5 Velikst 5 Velikst Velikst pøímá nepøímá pøímá nepøímá 0,2-0,76,0-2,, -,72,8-2,60 0,2-0,6,2-2,, -,72,8-2,60 2,2,,0,0 PWB PWC 0,56 kn 8,2 kn 2,96 kn,56 kn kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Dìrvané ku elky je m n ddat puze u takt znaèených hdnt Kvs s následujícím mezením : - dle hdnty Kvs ve slupci è.2 je m né ddat dìrvanu ku elku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. --

14 Rzmìry a hmtnsti ventilù RV 2x D V H D V A PN 6 PN PN 6, PN # D d n D D 2 D d n D f L V V 2 V2 a V F-R #) V H #) V A #) V F-R D A,H D F-R D 5H M2x M6x,6 D 5A M0x M6x,5 D 5 F-R M0x /2 UNF Index Index Index m kg m 2 kg # m v kg s hledem na døíve platné nrmy vyu ita m nst vlby pètu spjvacích šrubù, nabízená nrmu ÈSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku m - hmtnst, kteru je nutn pøièíst k váze ventilu pøi v vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV 22 (Ex) m - ventily RV 222 (Ex) a RV 22 (Ex) 2 H A F-R - phny Hneywell - phny Fxbr - phny Fisher - Rsemunt --

15 0 line RV 2x P Regulaèní ventily 5 -, PN 6 a s pneumatickými phny Ppis Pracvní média Regulaèní ventily RV 2, RV 22 a RV 2 (dále jen RV 2x) jsu trjcestné armatury se smìšvací neb rzdìlvací funkcí. Vzhledem k širké škále pu itých phnù jsu vhdné pr regulaci pøi nízkých i vyských tlakvých spádech pøi nejrzmanitìjších prvzních pdmínkách. Prùtèné charakteristiky, Kvs suèinitele a netìsnst dpvídají mezinárdním standardùm. Ventily typu RV 2x jsu svým prvedením uzpùsbeny pr pøipjení pneumatických phnù výrbcù Hneywell, Fxbr a Fisher - Rsemunt. Pu ití Tyt ventily jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice, energetice a chemickém prùmyslu. Dle prvzních pdmínek je m né pu ít prvedení ventilù z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpruèení ÈSN-EN - (/0 (celi) resp. ÈSN-EN - (/0 (litina). Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltì média jsu uvedeny v tabulce na stranì 28 tht katalgu. Technické parametry Ventily øady RV 2x jsu urèeny k regulaci prùtku a tlaku kapalin, plynù a par, jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatury. Pu ití ventilù z tvárné litiny (RV 2) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být pøehøátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní pøetlak p 0, MPa pøi nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa pøi pdkritickém tlakvém spádu. V pøípadì, e jsu tyt parametry media pøekrèeny, je nutné pu ít tìles ventilu z cellitiny (RV 22).Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt, èi jiným vhdným zpùsbem zajistit, e regulvané médium nebsahuje abrazivní pøímìsi neb jiné mechanické neèistty. Mntá ní plhy V pøípadì pu ití ventilu jak smìšvacíh, musí být namntván d ptrubí v dy zpùsbem, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese a nástavci (vstupy A, B a výstup AB). U rzdìlvacíh ventilu je smìr tku paèný (vstup AB a výstupy A, B). Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn pd ventilem. Pøi tepltách média nad C je nutné chránit phn pøed nadmìrným pùsbením tepla d ptrubí, napø. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklnìním phnu ze svislé sy. Knstrukèní øada RV 2 RV 22 RV 2 Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvité tlaky Materiál tìlesa Tvárná litina Regulaèní ventil trjcestný 5 a PN 6, PN Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS (GP2GH).58 (EN-GJS-0-0-LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9-- Materiál sedla: / / / 7 7. DIN W.Nr./ÈSN -.27 / / / Materiál ku elky: / / / 7 7. DIN W.Nr./ÈSN / / / Rzsah pracvních teplt - a 00 C - a 0 C - a 0 C Stavební délky Pøipjvací pøíruby Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Dle ÈSN-EN 092- (/0 Tìsnící plchy pøíruby Typ B (hrubá tìsnící lišta) neb Typ F (výkru ek) dle ÈSN-EN 092- (/0 Typ ku elky Prùtèná charakteristika Válcvá s výøezy, tvarvaná Lineární, rvnprcentní v pøímé vìtvi Hdnty Kvs.6 a 60 m /hd Netìsnst Tøída III. dle ÈSN-EN 9 (5/0 ( < 0.% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - kv Tøída IV. dle ÈSN-EN 9 (5/0 ( < 0.0% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - PTFE Regulaèní pmìr r : Ucpávkvé tìsnìní O - kru ek EPDM t max= C, DRSpack (PTFE) t max=260 C, Exp. grafit, vlnvec t max =0 C Pznámka: Pr nízké pracvní teplty (-0 a +0 C) m n ddat ventil RV 2 s tìlesem z materiálu.08 (litá krzivzdrná austenitická cel) > = >= -5-

16 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s phny Hneywell Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù H tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Pneumatický phn 9 22 Oznaèení phnu Funkce phnu pøímá nepøímá pøímá pøímá nepøímá nepøímá Rzsah pru iny [bar] 0,8-2,2 0,8-2,2 0,8-2,2,6 -,0 0,8-2,2,6 -,0 Nastavení pru iny [bar] 0,8 -,92,08-2,2 0,8 -,97,6-2,77,0-2,2,8 -,0 Napájecí tlak [bar] 2,9, 2,9,5, 5,0 Oznaèení v typ. èísle PHF PHA Osvá síla [kn] 2, kn,2 kn,6 kn 9,2 kn 5,9 kn 0,5 kn Kvs [m /hd] pmax pmax pmax pmax pmax pmax 2 kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù 80 H Pneumatický phn Oznaèení phnu Funkce phnu Rzsah pru iny [bar] Nastavení pru iny [bar] Napájecí tlak [bar] Oznaèení v typ. èísle Osvá síla [kn] Kvs [m /hd] ku elka v pøímé vìtvi tvarvaná, v nár ní vìtvi válcvá v nár ní vìtvi ku elka válcvá, v pøímé vìtvi pr lineární charakteristiku válcvá, pr rvnprcentní charakteristiku ku elka tvarvaná Vlnvcvé prvedení ucpávky je m né pu ít puze pr válcvé ku elky. Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (nelze pu ít pr tvarvané ku elky) pøímá 0,8-2,8 0,8-2,,,6 kn pmax kv PTFE PHE nepøímá 0,8-2,8,2-2,8,2 6,9 kn pmax kv PTFE Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné pmax knzultvat s výrbcem. Rvnì pøi pu ití grafitvé ucpávky, blí íli se p advaný imálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvìøit m nst pu ití tét ucpávky. -6-

17 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s phny Fxbr Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Pneumatický phn PA 27 PA 2 PB 2 Oznaèení phnu 27 VOA 27 VOZ 2 VOA 2 VOZ 2 VOA 2 VOZ 2 VOA 2 VOZ Funkce phnu pøímá nepøímá pøímá nepøímá pøímá nepøímá pøímá nepøímá Rzsah pru iny [bar],5-2,7,5-2,7,5-2,7,5-2,7,5-2,7,5-2,7,5-2,7,5-2,7 Nastavení pru iny [bar],5-2,6,75-2,7,5-2,6,75-2,7,5-2,,95-2,7,5-2,7,5-2,7 Napájecí tlak [bar],5,5,8,7,2,2 Oznaèení v typ. èísle PFF PFA PFB Osvá síla [kn],87 kn 2,8 kn,7 kn, kn 7,5 kn 9,7 kn 7,5 kn 7,5 kn Kvs [m /hd] pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax H 2 kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE ku elka v pøímé vìtvi tvarvaná, v nár ní vìtvi válcvá v nár ní vìtvi ku elka válcvá, v pøímé vìtvi pr lineární charakteristiku válcvá, pr rvnprcentní charakteristiku ku elka tvarvaná Vlnvcvé prvedení ucpávky je m né pu ít puze pr válcvé ku elky. Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (nelze pu ít pr tvarvané ku elky) Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné pmax knzultvat s výrbcem. Rvnì pøi pu ití grafitvé ucpávky, blí íli se p advaný imálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvìøit m nst pu ití tét ucpávky. -7-

18 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky ventilù s phny Fisher - Rsemunt Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu,6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Další infrmace vládání Pneumatický phn 02S 667 viz katalgvé listy phnù Oznaèení phnu GA.2 GA.2 GA. GA. Velikst 5 Funkce phnu pøímá nepøímá pøímá nepøímá nepøímá Rzsah pru iny [bar],6 -,0,6 -,0 0,9 -,2,0-2,,0-2, Nastavení pru iny [bar],6 -,0,6 -,0 0,9-2,7, - 2,,2-2, Napájecí tlak [bar],6,6,6,7, Oznaèení v typ. èísle PWA PWB Osvá síla [kn] 2, kn 2,5 kn,6 kn 6, kn 8,2 kn Kvs [m /hd] pmax pmax pmax pmax pmax H 2 kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Další infrmace vládání Pneumatický phn 9000 viz katalgvé listy phnù Oznaèení phnu Velikst Velikst Funkce phnu pøímá nepøímá Rzsah pru iny [bar], -,72,8-2,60 Nastavení pru iny [bar], -,72,8-2,60 Napájecí tlak [bar] 2,9 Oznaèení v typ. èísle PWC Osvá síla [kn], kn, kn Kvs [m /hd] pmax pmax H 2 kv PTFE kv PTFE ku elka v pøímé vìtvi tvarvaná, v nár ní vìtvi válcvá v nár ní vìtvi ku elka válcvá, v pøímé vìtvi pr lineární charakteristiku válcvá, pr rvnprcentní charakteristiku ku elka tvarvaná Vlnvcvé prvedení ucpávky je m né pu ít puze pr válcvé ku elky. Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (nelze pu ít pr tvarvané ku elky) Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné pmax knzultvat s výrbcem. Rvnì pøi pu ití grafitvé ucpávky, blí íli se p advaný imálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvìøit m nst pu ití tét ucpávky. -8-

19 Rzmìry a hmtnsti ventilù RV 2x D V H D V A 2 2 PN 6 PN PN 6, PN # D d n D D 2 D d n D f L V V 2 V2 a V F-R 2 #) V H #) V A #) V F-R D A,H D F-R D 5H M2x M6x,6 D 5A M0x M6x,5 D 5 F-R M0x /2 UNF Index Index Index m kg m 2 kg # m v kg s hledem na døíve platné nrmy vyu ita m nst vlby pètu spjvacích šrubù, nabízená nrmu ÈSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku m - hmtnst, kteru je nutn pøièíst k váze ventilu pøi v vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV 2 m - ventily RV 22 a RV 2 2 H A F-R - phny Hneywell - phny Fxbr - phny Fisher - Rsemunt -9-

20 Schéma sestavení úplnéh typ. èísla ventilù RV / UV 2x0 (Ex), RV 2x2 (Ex), RV 2x XX XXX XXX XXXX XX - XX / XXX - XXX XX. Ventil Regulaèní ventil RV Uzavírací ventil UV 2. Oznaèení typu Ventily z tvárné litiny EN-JS 0 2 Ventily z lité celi.069, Ventily z krzivzdrné celi.58 2 Ventil pøímý 0 Ventil pøímý tlakvì dlehèený 2 Ventil smìšvací (rzdìlvací). Typ vládání Pneumatický phn P Pneumatický phn Hneywell 22 Pneumatický phn Hneywell 22- PHA PHB Pneumatický phn Hneywell 9 Pneumatický phn Fxbr PA 2 PHF PFA Pneumatický phn Fxbr PB 2 PFB Pneu. phn Fisher-Rsemunt 02S PWA Pneu. phn Fisher-Rsemunt 7, 667 PWB Pneu. phn Fisher-Rsemunt 9000 PWC. Pøipjení Pøíruba s hrubu tìsnící lištu Pøíruba s výkru kem 2 5. Materiálvé prvedení Uhlíkvá cel.069 (- a 0 C) tìlesa Tvárná litina EN-JS 0 (- a 00 C) CrM cel.757 (- a 0 C) (v závrkách jsu uvedeny Austenit. nerez cel.58 (- a 0 C) 7 8 rzsahy pracvních teplt) Jiný materiál dle dhdy 9 6. Tìsnìní v sedle Kv - kv d ; t max = 260 C Mìkké tìsnìní (kv - PTFE) Návar tìsnících plch tvrdkvem 2 ) 7. Druh ucpávky O - kru ek EPDM Nelze pu ít pr RV / HU 2x2 DRSpack (PTFE) ) ) Nelze pu ít pr prvedení Ex Expandvaný grafit 5 Vlnvec 7 Vlnvec s bezpeènstní ucpávku PTFE ) Vlnvec s bezpeènstní ucpávku Grafit Prùtèná charakteristika Lineární L ) Puze pr UV 2x0 Rvnprcentní v pøímé vìtvi R 5) 5) Nelze pu ít pr RV 2x LDMspline S ) Uzavírací U 5) Parablická 5) Lineární - dìrvaná ku elka 5) Rvnprcentní - dìrvaná ku elka 5) Parablická - dìrvaná ku elka P D Q Z 9. Kvs Èísl slupce dle tabulky Kvs suèinitelù X 0. Jmenvitý tlak PN PN 6 6 PN. Pracvní teplta C O - kru ek EPDM DRSpack (PTFE), vlnvec DRSpack (PTFE), vlnvec Expandvaný grafit; Vlnvec Expandvaný grafit; Vlnvec Expandvaný grafit; Vlnvec Jmenvitá svìtlst XXX. Prvedení Nrmální Nevýbušné Ex Pøíklad bjednávky : Regulaèní ventil dvucestný, PN, s pneu. phnem Fxbr PA 2, materiál tvárná litina, hrubá tìsnící lišta, tìsnìní v sedle kv-ptfe, ucpávka PTFE, lineární charakteristika, Kvs = 6 m /hd se znaèí: RV PFA 2 L /2- --

21 Ventily RV / UV 2x0 (Ex) Øez ventilem s válcvu ku elku s výøezy Øez ventilem s dìrvanu ku elku Øez ventilem s mikrškrtícím systémem Ventily RV 2x2 (Ex) Øez tlakvì vyvá eným ventilem s válcvu ku elku s výøezy Øez tlakvì vyvá eným ventilem s dìrvanu ku elku Ventily RV 2x Øez trjcestným ventilem s válcvu ku elku s výøezy -2-

22 PHA, PHE, PHF Pneumatické phny Series 00 Hneywell Technické parametry Typ Oznaèení v typvém èísle ventilu Napájecí tlak Funkce Øízení Jmenvitá síla Jmenvitý zdvih Krytí Maximální teplta média Pøípustná teplta klí Pøípustná vlhkst klí Hmtnst PHF PHA PHE 0,6 MPa max pøímá nepøímá pøímá nepøímá pøímá nepøímá pneumatický signál - kpa prudvý signál 0() - ma dle tabulky jmenvitých sil 0 IP 5 daná pu itu armaturu -0 a C (-60 a 0 C na p ádání) 95 % viz. rzmìrvá tabulka Pøíslušenství Ruèní kl Pneumatický pziciner Elektrpneumatický pziciner Elektrpneumatický pøevdník Vysílaè plhy / kncvý spínaè Pracvní pdmínky Pneumatické phny Series 00 jsu schpné prvzu pøi extrémnì vyských tepltách klí a mají dbru dlnst prti rázvému zatí ení. Vynikají dbru dlnstí prti 6 vibracím, v prvze dsáhly ivtnsti pøes 0 cyklù. Je m né je ddat jak s pøímu tak s nepøímu funkcí, eventuálnì s blkací plhy pøi výpadku napájecíh vzduchu. K phnu lze ddat celu øadu pøíslušenství. Umístìné nad phnem Zaruèuje pøesné a rychlé nastavení phnu d p advané plhy dle pneumatickéh signálu Ddává se s pøíslušnými vaèkami a manmetry Vstupní signál 0() - ma pøevádí na výstupní tlakvý signál maximálním tlaku 600 kpa. Pziciner je dlný prti vybracím, um òuje reverzaci a je velice snadný na seøizvání a údr bu Pøevádí SS signál na pneumatický signál tlaku a kpa Upevòuje se na phn stejným zpùsbem jak pziciner a zajiš uje výstupní signál úmìrný plze phnu. Je jím m n vládat svìtelnu èi zvukvu signalizaci, spínací relé a pd. Obsahuje max. spínaèe, které jsu nastavitelné v celém rzsahu zdvihu Pøímá a nepøímá funkce phnu Pøímá funkce je takvé prvedení phnu, u kteréh pøi výpadku vládacíh vzduchu djde k zasunutí táhla d mdulu phnu (u ventilu djde k jeh tevøení). U nepøímé funkce pneumatickéh phnu dchází pøi výpadku vládacíh vzduchu k vysunutí táhla z phnu (k zavøení ventilu). -22-

23 Rzmìry a hmtnsti phnù Hneywell Series 00 Hmtnst [kg] Typ Phn Ruèní kl Phn Rzsah pru iny R. kl A B D E H J K L M B D N 0 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [kpa] [kpa] M2x,5 M6x,5 M2x M6x, M6x, Phn 9, 22 a 22- Ruèní kl u phnu 9, 22 a

24 PFA, PFB, PFF Pneumatické phny Fxbr Technické parametry Typ Oznaèení v typvém èísle ventilu Napájecí tlak Funkce Øízení Jmenvitá síla Jmenvitý zdvih Krytí Maximální teplta média Pøípustná teplta klí Pøípustná vlhkst klí Hmtnst Pøíslušenství pøímá PA 27 PA 2 PB 2 PFF PFA PFB 0,6 MPa max nepøímá pøímá nepøímá pøímá nepøímá pneumatický signál - kpa prudvý signál 0() - ma dle tabulky jmenvitých sil IP 5 daná pu itu armaturu - a 80 C 95 % viz. rzmìrvá tabulka Elektrpneumatický pziciner (analgvý) typ SRI 990 Elektrpneumatický pziciner (inteligentní) typ SRD 99 Elektrpneumatický pziciner (digitální) typ SRD 992 Pneumatický pziciner typ SRP 98 Signalizaèní spínaèe typ SGE 985 Redukèní stanice typ A Elektrpneumatický pziciner typ SRI 986 Pracvní pdmínky Pneumatické phny FOXBORO jsu schpné prvzu pøi extrémnì vyských tepltách klí a mají dbru dlnst prti rázvému zatí ení. Vynikají dbru dlnstí prti 6 vibracím, v prvze dsáhly ivtnsti pøes 0 cyklù. Je m né je ddat jak s pøímu tak s nepøímu funkcí, eventuálnì s blkací plhy pøi výpadku napájecíh vzduchu. K phnu lze ddat celu øadu pøíslušenství. Zaøízení s elektrickým vstupem (0) a ma a pøímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí vypínaèù a ptencimetrù. Zaøízení s elektrickým vstupem (0) a ma a pøímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí PC a zvláštníh sftware. Zaøízení s elektrickým vstupem (0) a ma a pøímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí lkální klávesnice a did. Zaøízení s pneumatickým vstupem - kpa pr øízení phnù pneumatickým signálem Nastavitelné spínaèe kncvých plh Redukije tlak vládacíh vzduchu na p advanu hdntu Analgvý pziciner se vstupem (0) - ma Pøímá a nepøímá funkce phnu Pøímá funkce je takvé prvedení phnu, u kteréh pøi výpadku vládacíh vzduchu djde k zasunutí táhla d mdulu phnu (u ventilu djde k jeh tevøení). U nepøímé funkce pneumatickéh phnu dchází pøi výpadku vládacíh vzduchu k vysunutí táhla z phnu (k zavøení ventilu). -2-

01-06.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Honeywell

01-06.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Honeywell 0-06..02.CZ Ventily LDM s phny Hneywell -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil

Více

01-07.1 08.02.CZ. Ventily LDM s pohony Belimo -1-

01-07.1 08.02.CZ. Ventily LDM s pohony Belimo -1- 0-07. 08.0.CZ Ventily LDM s phny Belim A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: + 49 504 6, Fax: + 49 504 57, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpèet suèinitele Kv Praktický

Více

01-05.1 10.02.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls

01-05.1 10.02.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls 0-05. 0.0.CZ Ventily LDM s phny Jhnsn Cntrls -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-10.2 07.00.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s pneumatickými pohony

01-10.2 07.00.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s pneumatickými pohony 0-0. 07.00.CZ Ventily LDM v prvedení dle ANSI/ASME B6.5 s pneumatickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù

Více

01-03.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)

01-03.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa) 01-0.1 11.02.CZ Ventily LDM s phny Siemens (Landis & Staefa) -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených.

Více

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku 01-01.1 10.0.CZ Pøímèinné regulátry tlaku -1- Diagramy prùtku redukèním ventilem v závislsti na pklesu výstupníh tlaku Ventily a vybavené pru inu s rzsahem 0.08 a 0. MPa. RD 10 V1 16/1-xx, vstupní tlak

Více

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line 0-02.4 04.0.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

01-08.3 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro

01-08.3 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro 0-08. 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými phny Fxbr -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-08.1 10.05.CZ Ventily LDM s pohony SPA Praha

01-08.1 10.05.CZ Ventily LDM s pohony SPA Praha 0-08. 0.05.CZ Ventily LDM s phny SPA Praha -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony 0-0..02.CZ Ventily LDM v prvedení dle ANSI/ASME B6.5 s elektrmechanickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

02-03.2 07.03.CZ Vstøikovací hlava VH

02-03.2 07.03.CZ Vstøikovací hlava VH 0-03. 07.03.CZ Vstøikvací hlava -- Vstøikvací hlava DN 5, 40, 50 PN 5 a 60 Ppis Vstøikvací hlava (dále jen ) je zaøízení urèené k regulaci teplty vdní páry. je vybavena mechanicku rzprašvací trysku speciálníh

Více

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line 01-01.2 04.03.CZ Pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku a pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku s mezvaèem prùtku BEE line Pstup návrhu regulátru diferenèníh tlaku Dán : médium vda, 70 C, statický tlak

Více

01-02.1 11.08.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 11.08.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02..08.CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-05.1 01.06.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls

01-05.1 01.06.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls 0-05. 0.06.CZ Ventily LDM s phny Jhnsn Cntrls -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

01-02.1 01.11.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1-

01-02.1 01.11.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1- 0-02. 0..CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fa: +420 49 504 7, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpčet sučinitele

Více

01-02.1 09.04.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 09.04.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02. 09.04.CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-03.1 04.11.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)

01-03.1 04.11.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa) 0-0. 04..CZ Ventily LDM s phny Siemens (Landis & Staefa) -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených.

Více

01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 0-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line 0-02.5 08.2.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1-

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G47... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

01-02.7. Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 02.14.CZ -1-

01-02.7. Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 02.14.CZ -1- 01-02.7 02.1.CZ Dvucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113-1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže

Více

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508 0-07.1 07.03.CZ Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508-1- SiZ 1508 Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením DN5x40a 350x600 PN 160, 50, 400 Pu ítí Pjistný ventil plnzdvi

Více

02-04.2 05.12.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806

02-04.2 05.12.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806 02-04.2 05.2.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZSG 5 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis,

Více

01-02.7 10.06.CZ Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113

01-02.7 10.06.CZ Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 01-02.7 10.06.CZ Dvucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113-1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZSG 9 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8

Více

02-01.2 03.14.CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line

02-01.2 03.14.CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line 0-0. 0..CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených.

Více

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502 0-0. 0.05.CZ Redukční stanice RS 50 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT REGULAÈNÍ VENTILY REGULAÈNÍ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 V41 111 540 ventil regulaèní X X X X X X X X X X X V41 111 616 ventil regulaèní X X

Více

Turbínový plynomìr typ TZ

Turbínový plynomìr typ TZ Turbínvý pynmìr typ TZ (/6) Turbínvý pynmìr typ TZ širký mìøící rzsah rzšíøený mìøící rzsah na :30 stupeò krytí prti vivùm kníh prstøedí IP 67 vybavení NF, SF a VF vysíaèi impuzù pøizpùsbení pr pøipjení

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZSG 3 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

CYKLO FILTRY TYPU CYCLOPAC A CYKLOPEX

CYKLO FILTRY TYPU CYCLOPAC A CYKLOPEX Y FTRY TYU Y YX FTR TYU Y S Y cyklfiltre se pužívají pr extrakci prachu vznikléh pøi výrbních prcesech a jeh separaci ze vzduchu. Filtr se vìtšinu pužívá pøi výrbních prcesech, které prdukují velké mnžství

Více

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X POJISTNÉ VENTILY SEVEROÈESKÁ ARMATURKA, a. s. POJISTNÉ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 10 15 5 40 50 65 80 100 15 150 00 P1 17 040 VP pružinový nízkozdvižný nerezový X X X X P1 17 040C

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9. Ovládací èleny ventilu - elektrické...

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9. Ovládací èleny ventilu - elektrické... BR 11 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace...4 Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9 Ovládací èleny ventilu - elektrické... 12 Konstrukèní rozmìry ventilu... 14 Znaèení ventilu

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1-

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1- 0-05.4 0.05.CZ Regulačí vetil ajížděcí G9... -- Výpčet sučiitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédutím ke stavu regulačíh kruhu a pracvích pdmíek látky pdle vzrců íže uvedeých. Regulačí vetil musí

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

Regul tory tlaku bez pomocné energie. Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418

Regul tory tlaku bez pomocné energie. Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418 Regul tory tlaku bez pomocné energie Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418 Pou ití Regulátory tlaku pro po adované hodnoty od 0,05 bar do 28 bar

Více

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR Země půvdu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML je EU, knkrétně Itálie. Země půvdu pužitéh materiálu na výrbu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML : vdící lišty - EU jezdců včetně příslušenství - EU valivé

Více

UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY

UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název UZAVÍRACÍ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 V25 111 025 ventil uzavírací vlnovcový nerezový X V25 111 040 ventil uzavírací

Více

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE 0-03.6.10.CZ Chladič páry CHPE -1- CHPE Chladič páry DN 0 až 0 PN až 3 Ppis Chladič páry (dále je CHPE) je zařízeí určeé k regulaci teplty vdí páry. CHPE je slže z tělesa, které je sučástí paríh ptrubí

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

SESTAVY SYSTÉMU. Plastové komínové systémy RICOMGAS - PPs

SESTAVY SYSTÉMU. Plastové komínové systémy RICOMGAS - PPs RICOMGAS - SESTAVY SYSTÉMU Jednduché plastvé systémy flexibilní DN, 0, 0,, 0 Jednduché plastvé systémy DN, 0, 0,, 0 Plastvý kaskádvý systém DN 0,, 0 v. /0 Katalg plastvéh kmínvéh systému slu í pr navrhvání

Více

Ruční řetězové kladkostroje CB005 až CB500

Ruční řetězové kladkostroje CB005 až CB500 Ruční řetězvé kladkstrje CB005 až CB500 Řada CB - základní infrmace řada CB - 14 mdelů s nsnstí 0,5 t - 50 t pr prfesinální pužití mdely CBSP, CBSG s pjezdy TSP resp. TSG nvinka řady CB: mdel SHB s řetězvým

Více

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 50 do 0 C výtisk èerven 1996 Pøehledový list T 000 CZ Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku Regulaèní ventil Pou

Více

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11 VENTIL ODLEHČOVACÍ KT 3019 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 100; 200 dm 3 /min Tlakvý ventil se vkládá d hydraulickéh bvdu, kde umžňuje p dsažení nastavenéh tlaku tlakvé dpjení připjvací brazec dle

Více

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2 Změkčvače vdy Změkčvače vdy Jednkhutvé Dvukhutvé Autmatické......... 2,3 Testry... 2 Náplně (pryskyřice, sůl)... 2 Změkčvače vdy Pkud Vám leží na srdci dluhá živtnst a bezprblémvé užívání jedntlivých zařízení,

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

PowerEgg2 Detektor a spínač síťových napětí

PowerEgg2 Detektor a spínač síťových napětí PwerEgg2 PwerEgg2 Detektr a spínač síťvých napětí HW grup PwerEgg2 je určen pr detekci a spínání, resp. dpínání střídavéh síťvéh napětí 110 až 230V s galvanickým ddělením řídících a řízených částí. PwerEgg2

Více

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU DISCONECTOR - ZAMEZOVAÈ ZPÌTNÉHO PRÙTOKU BRA.ECO 3T doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.ECO 3T DN závitový zamezovaè zpìtného prùtoku s nastavitelnou redukcí tlaku;

Více

RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry

RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry Průmyslové armatury - CI0362-2015/04 RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry Regulace průtoku kapalin, plynů a par bez abrazivních příměsí (voda, pára, vzduch). Jednosedlové dvoucestné

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

SW nevyužito. SW nevyužito. SW nevyužito 4 log. výstupy / 2xEOL. SW nevyužito Ethernet 3x RS 485 (BUS-1, BUS-2, BUS-3)

SW nevyužito. SW nevyužito. SW nevyužito 4 log. výstupy / 2xEOL. SW nevyužito Ethernet 3x RS 485 (BUS-1, BUS-2, BUS-3) m n i t r v a c í j e d n t k a wireless Je-li mnitrvací jedntka FLM naknfigurvaná v režimu perimetr, zajiš uje jedntka synchrnizaci tagù. Rádivì kmunikuje se dvìma prvními a dvìma psledními tagy perimetru.

Více

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU 1.01 Materiál Pro výrobu vzduchovodù pravoúhlého prùøezu pou íváme následující materiály: standardní materiál: PLECH DIN EN 10142-1.0226 povrch: DIN EN 10147 + Z275-N-A-CO (Pozinkovaný) alternativní materiál

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2-

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2- 01-01.2 04.11.CZ Přímočinné regulátory diferenčního tlaku a přímočinné regulátory diferenčního tlaku s omezovačem průtoku Přímočinné regulátory výstupního tlaku BEE line -1- tlaku -1-1 SET VENTIL SPOTŘEBIČ

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů.

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů. 1 HŘÍDELE Strjní sučást válcvitéh tvaru, určené přensu táčivéh phybu a mechanicé práce (rutícíh mmentu) z hnací části (mtru) na část hnanu (strj). Pužití : Tvří sučást phybvéh ústrjí strjů a zařízení neb

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

Přehled systémů vozidla

Přehled systémů vozidla Vlv FE Hybrid Vlv FE Hybrid Přehled systémů vzidla Mtr D7F Eur 5 Vznětvý mtr s paralelním hybridním systémem Tčivý mment 3 2 1 t./min 1. Elektrmtr 2. Vznětvý mtr 3. Hybridní režim Prvnání Parametry mtru

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315 p c V p neu, lassic, ariant, rfessinal TEiKO spl. s r.., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, kres Zlín tel.: 420 577 110 311, fax: 420 577 110 315 http: www.teik.cz, email: teik@teik.cz zelená linka: 800 100 050

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz PLOTOVÉ CENTRUM Vyškv; www.mgv.cz PALETOVÉ REGÁLY Pevné, kvalitní a s dluhu živtnstí Název regálvých dílů Paletvé regály a jejich pužití Rám paletvéh regálu Nsníky paletvéh regálu Příčník Ochranné prvky

Více

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W POPIS Přijímač RSA Hz umžňuje vládat jeden jednfázvý mtr v rádivém systému řízení SIMU Hz Přijímač je mžné vládat spínačem a je kmpatibilní s vysílači Hz K přijímači je mžné připjit různé bezpečnstní prvky

Více

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Popis Pøipojovací šroubení Vekolux firmy HEIMEIER slouží k pøipojení otopného tìlesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavì, k jeho uzavírání,

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

VODIČE S PVC IZOLACÍ. Vodiče. Expresní dodávky. nejmodernější kabelářská technologie. Vám pomohou získat nad konkurencí

VODIČE S PVC IZOLACÍ. Vodiče. Expresní dodávky. nejmodernější kabelářská technologie. Vám pomohou získat nad konkurencí Vdiče VODIČE S PVC IZOLACÍ NKT d WAPR APRO Kabel nejmdernější kabelářská technlgie HVU, HVU HVU, HVU HVK, HVK HVK, HVK HVVF, HVVF HVVF, HVVF HVHH, CYH NYMJ (CYKY flexšňůry TP flexšňůry TP Vdiče NKT d WAPR

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Čidlo pro měření vodivosti CLS 50

Čidlo pro měření vodivosti CLS 50 Technická Infrmace TI 18C/07/cs č. 00908 Čidl pr měření vdivsti CLS 0 Induktivní čidl pr měření vdivsti s vysku chemicku dlnstí, i pr prstředí s nebezpečím výbuchu a vyské teplty With quality certificate

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 (1/15) Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 II - 111 (2/15) BU SID BU 022 II - 112 (3/15) BU p emax Konstrukce SL-IZN.1 SL-IZM.1 SL-IZH.1 BU 022 SID-NN SID-MNS* SID-MM SID-HMS* SID-HH 100

Více

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA 1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLDISKA - TPLNÉ VLASTNOSTI SKLA Skl patří k materiálům, které významně vlivňují vývj stavební techniky a architektury. Nálezy skla pcházející z dby asi klem 5000 let před naším letpčtem

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

MEZ. Trojfázové asynchronní motory hutní jeøábové kroužkové 2 180 kw. Siemens Elektromotory s.r.o.

MEZ. Trojfázové asynchronní motory hutní jeøábové kroužkové 2 180 kw. Siemens Elektromotory s.r.o. MEZ Trjfázvé aynchrnní mtry hutní jeøábvé kružkvé 2 180 kw Siemen Elektrmtry.r.. 04/1998 Výrbní prgram Trjfázvé aynchrnní mtry nakrátk vé výšky 180 355 mm a výknu 11 315 kw Trjfázvé aynchrnní mtry nevýbušné

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy Pøipojovací sady pro jednotrubkové otopné soustavy E-Z System Popis HEIMEIER E-Z system je univerzálnì použitelná sada pro pøipojení otopných tìles s dvoubodovým pøipojením k jednotrubkovým a dvoutrubkovým

Více

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03 SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ NÍZKOTLAKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 0 Hranice tel.: 58 66, fax: 58 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ZOM 426.99 2.03 Použití Zubová

Více

Přístroj na odstraňování akné

Přístroj na odstraňování akné Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Následující bezpečnstní instrukce si pečlivě přečtěte. Jejich správné ddržvání zabrání

Více

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466 TP 274560/l Měřič průtku, tepla, stavvý přepčítávač plynů INMAT 66 NÁVOD K VÝROBKU typ 466 PRO JEDNOTLIVÁ PROVEDENÍ PŘILOŽEN PŘÍSLUŠNÝ DODATEK K NÁVODU Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ - k měření průtku

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více