CZ Ventily LDM s pohony Honeywell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-06.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Honeywell"

Transkript

1 CZ Ventily LDM s phny Hneywell --

2 Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil musí být navr en tak, aby byl schpen regulvat maximální prùtk pøi daných prvzních pdmínkách. Pøitm je nutné kntrlvat, jestli nejmenší regulvaný prùtk je ještì regulvatelný. Pdmínku je, e regulaèní pmìr ventilu r > Kvs/Kv Z dùvdu m né minusvé tlerance 0% hdnty Kv00 prti Kvs a p adavku na m nst regulace v blasti maximálníh prùtku (sni vání i zvyšvání prùtku) výrbce dpruèuje vlit hdntu Kvs regulaèníh ventilu vìtší ne maximální prvzní hdntu Kv: Kvs =.. Kv Pøitm je tøeba vzít v úvahu, jak dalece ji ve výpètu uva vaná hdnta Qmax bsahuje bezpeènstní pøídavek, který by mhl mít za následek pøedimenzvání výknu armatury. min Navrhvání charakteristiky s hledem na zdvih ventilu Pr správnu vlbu regulaèní charakteristiky ventilu je vhdné prvést kntrlu, jakých zdvihù bude dsahvat armatura pøi rùzných pøedpkládaných prvzních re imech. Tut kntrlu dpruèujeme prvést alespò pøi minimálním, nminálním a maximálním uva vaném prùtèném mn ství. Orientaèním vdítkem pøi vlbì charakteristiky je zásada vyhnut se, je-li t m né, prvním a psledním 5 0 % zdvihu armatury. Pr výpèet zdvihu pøi rùzných prvzních re imech a jedntlivých charakteristikách je m né s výhdu pu ít firemní výpètvý prgram VENTILY. Prgram slu í ke kmpletnímu návrhu armatury d výpètu Kv suèinitele a p urèení knkrétníh typu armatury vèetnì phnu. Prùtèné charakteristiky ventilù Kv/Kv 00 Vztahy pr výpèet Kv Kapalina Plyn Kv = Pøehøátá pára Sytá pára Tlakvá ztráta p 2 >p/2 p <p/2 Q 00 Q.T 54 n n p.p2 Q v2 00 m p Q v.x 2 00 m p Nadkritické prudìní par a plynù Tlakvá ztráta p > = p /2 p = < 2 p /2 p 2.Qn 54.p.T n Qm 00 Qm 00 2v p Pøi tlakvém pmìru vìtším ne kritickém (p 2 /p < 0.54) dsahuje rychlst prudìní v neju ším prùøezu rychlsti zvuku. Tent jev mù e být pøíèinu zvýšené hluènsti. Pak je vhdné pu ít škrtící systém s nízku hluènstí (vícestupòvá redukce tlaku, tlumící clna na výstupu). Velièiny a jedntky Oznaèení Jedntka Kv m.h - Kv 00 m.h - Kvmin m.h - Kvs m.h - Q m.h - - Qn Nm.h - Qm kg.h p MPa p2 MPa ps MPa p MPa - kg.m - n kg.nm - v2 m.kg - v m.kg T K x r 2v.x p Název velièiny Prùtkvý suèinitel za jedntkvých pdmínek prùtku Prùtkvý suèinitel pøi jmenvitém zdvihu Prùtkvý suèinitel pøi minimálním prùtku Jmenvitý prùtkvý suèinitel armatury Objemvý prùtk za prvzníh stavu (T, p Objemvý prùtk za nrmálníh stavu (0 C, 0.0 MPa) Hmtnstní prùtk za prvzníh stavu ( T,p Abslutní tlak pøed regulaèním ventilem Abslutní tlak za regulaèním ventilem Abslutní tlak syté páry pøi dané tepltì ( T Tlakvý spád na regulaèním ventilu ( p = p - p 2) Hustta pracvníh média za prvzníh stavu ( T,p Hustta plynu za nrmálníh stavu ( 0C, 0.0 MPa) Mìrný bjem páry pøi tepltì T a tlaku p2 Mìrný bjem páry pøi tepltì T a tlaku p/2 Abslutní teplta pøed ventilem ( T = 27 + t) Pmìrný hmtnstní bsah syté páry v mkré páøe Regulaèní pmìr -2- L R P S L H/H - lineární charakteristika Kv/Kv 00 = (H/H 00) - rvnprcentní charakteristika (4-prcentní) (4. H/H 00 ) Kv/Kv 00 = e - parablická charakteristika 2 Kv/Kv 00 = (H/H 00) - LDMspline charakteristika 2 Kv/Kv 00 = (H/H 00)-0.80.(H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) P S R

3 Zásady pr vlbu typu ku elky Ku elky s výøezy nepu ívat v pøípadì nadkritických tlakvých spádù pøi vstupním pøetlaku p > 0,4 MPa a pr regulaci syté = páry. V tìcht pøípadech dpruèujeme pu ít dìrvanu ku elku. Tut ku elku je nutné pu ít také v dy, kdy hrzí nebezpeèí kavitace z dùvdu velkéh tlakvéh spádu neb erze stìn tìlesa armatury z dùvdu vyských rychlstí regulvanéh média. V pøípadì pu ití tvarvané ku elky (z dùvdu maléh Kvs) pr pøetlak p >,6 MPa a nadkritický tlakvý spád je nutné vlit = jak ku elku tak sedl patøené návarem z tvrdkvu. Ucpávky - Vlnvec Vlnvcvá ucpávka je vhdná pr nízké i vyské teplty v rzsahu -50 a 550 C. Je zde zaruèena abslutní tìsnst ventilu vzhledem k vnìjšímu klí. Standardnì se pu ívá s bezpeènstní ucpávku PTFE. Nevy aduje velké vládací síly. Ucpávky - O -kru ek EPDM Ucpávka je urèena pr neagresivní média, prvzvané pøi teltách 0 a 40 C. Vyniká svu splehlivstí a dlhdbu tìsnstí. Má schpnst tìsnit i pøi mírnì pškzeném táhle ventilu. Nízké tøecí síly um òují pu ití phnù s nízku svu silu. ivtnst tìsnicích kru kù je závislá na prvzních pdmínkách a v prùmìru je vyšší ne cyklù. Pu ití vlnvcvé ucpávky Pr RV 02, RV 0 Pr RV 2xx Vlnvcvá ucpávka je vhdná na aplikace pr silnì agresivní, jedvatá neb jinak nebezpeèná média, u kterých je vy advána abslutní tìsnst ventilu vzhledem k vnìjšímu klí. V tìcht pøípadech je nutné rvnì prvìøit snášenlivst pu itých materiálù tìlesa a vnitøních èástí armatury s daným médiem. U bzvláštì nebezpeèných tekutin se dpruèuje pu ít vlnvec s bezpeènstní ucpávku, která zabrání úniku média pøi prušení vlnvce. Vlnvec je rvnì výbrným øešením pøi tepltách média pd bdem mrazu, kdy namrzání táhla zpùsbuje pøedèasné znièení ucpávky, neb pøi vyských tepltách, kde slu í rvnì jak chladiè. Ucpávky - DRSpack (PTFE) DRSpack (Direct Radial Sealing Pack) je ucpávka s vysku tìsnicí schpnstí pøi nízkých i vyských prvzních tlacích. Nejpu ívanìjší typ ucpávky vhdný pr teplty 0 a 260 C. Rzsah ph je 0 a 4. Ucpávka um òuje pu ití phnù s nízku svu silu. Knstrukce um òuje jednduchu výmìnu celé ucpávky. Prùmìrná ivtnst ucpávky DRSpack je vyšší ne cyklù. ivtnst vlnvcvé ucpávky Materiál vlnvce C C Teplta 400 C C C není vhdný Hdnty v tabulce jsu zaruèené minimální pèty cyklù pøi plném zdvihu ventilu, kdy dchází k maximálnímu prdlu ení a stlaèení vlnvce. Pøi regulaci, kdy se ku elka ventilu phybuje klem støední plhy puze v èásteèném rzsahu zdvihu, je ivtnst vlnvce a nìklikanásbnì vyšší a závisí na knkrétních pdmínkách. --

4 Zjedndušený pstup návrhu dvucestnéh regulaèníh ventilu Dán : médium vda, 55 C, statický tlak v místì pøipjení 000 kpa (0 bar), p =80 kpa (0,8 bar), p =5 DISP POTRUBÍ kpa (0,5 bar), p SPOTØEBIÈ=25 kpa (0,25 bar), nminální - - prùtk Q NOM=8 m.h, minimální prùtk Q MIN =, m.h. p DISP= p VENTIL+ p + p SPOTØEBIÈ POTRUBÍ p = p - p - p = = 40 kpa (0,4 bar) VENTIL DISP Q NOM SPOTØEBIÈ POTRUBÍ Kv = = 8 = 2,7 m.h p 0,4 VENTIL Bezpeènstní pøídavek na výrbní tlerance (za pøedpkladu, e prùtk Q nebyl pøedimenzván): Kvs = (, a,). Kv = (, a,). 2,7 = 4 a 6,5 m.h Ze sérivì vyrábìné øady Kv hdnt vybereme nejbli ší Kvs - hdntu, tj. Kvs = 6 m.h. Tét hdntì dpvídá svìtlst DN 2. Vybereme-li pøírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s tìsnìním v sedle kv-ptfe, ucpávku PTFE a prùtènu charakteristiku rvnprcentní, dstáváme typvé èísl : RV 2x XXX 42 R 6/ x v kódu ventilu (2x) znaèí jeh prvedení (pøímý neb reverzní) a závisí na pu itém phnu, který je vlen pdle ptøeb regulaèníh systému (typ, výrbce, napìtí, zpùsb øízení, ptøebná vládací síla apd.) Urèení tlakvé ztráty zvlenéh ventilu pøi plném tevøení a daném prùtku ( ( Q 8 p = ( 2 2 NOM = = 0,25 bar (25 kpa) VENTIL H00 Kvs 6 ( Takt vypètená skuteèná tlakvá ztráta regulaèní armatury by mìla být zhlednìna v hydraulickém výpètu sítì. - Urèení autrity zvlenéh ventilu pventil H00 a = = 25 = 0, p 80 pøièem a by mìl být rvn nejménì 0,. Kntrla zvlenéh ventilu vyhvuje. Upzrnìní : výpèet autrity regulaèníh ventilu je tøeba vztahvat k tlakvému rzdílu na ventilu v zavøeném stavu, tedy k dispziènímu tlaku vìtve pdisppøi nulvém prùtku. Nikli tedy k tlaku èerpadla p ÈERPADLO, prt e p < p vlivem DISP ÈERPADLO tlakvých ztrát ptrubní sítì a k místu napjení regulvané vìtve. V tmt pøípadì pr jednduchst uva ujme p DISP H00 = p = p. DISP H0 VENTIL H0 DISP Kntrla regulaèníh pmìru - Prvedeme stejný výpèet pr minimální prùtk Q MIN =, m.h. Tmut prùtku dpvídají tlakvé ztráty p POTR QMIN =0,40 kpa, p =0,66 kpa. p = 80-0,4-0,66 = 78,94 = 79 kpa. SPOTØ QMIN VENTIL QMIN - Kv MIN= QMIN =, =,46 m.h p 0,79 VENTIL QMIN Ptøebný regulaèní pmìr r= Kvs = 6 = Kv,46 MIN má být menší ne udávaný regulaèní pmìr ventilu r = 50. Kntrla vyhvuje. Vlba vhdné charakteristiky Na základì vypètených hdnt KvNOM a KvMIN je m né z grafu prùtèných charakteristik deèíst hdntu pøíslušných zdvihù ventilu pr jedntlivé charakteristiky a pdle nich zvlit nejvhdnìjší køivku. Zde pr rvnprcentní charakteristiku h NOM= 96%, h MIN = 4%. V tmt pøípadì vyhví lépe charakteristika LDMspline (9% a 0% zdvihu). Tmu dpvídá typvé èísl : RV 2x XXX 42 S 6/220-2 Typické schéma uspøádání regulaèní smyèky s pu itím dvucestnéh regulaèníh ventilu Pznámka : Pdrbnìjší pkyny pr výpèet a návrh regulaèních armatur LDM jsu uvedeny ve výpètvé smìrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušenì pr vdu. Pøesný výpèet je výhdnìjší prvést pmcí výpètvéh sftware VENTILY, který bsahuje té ptøebné kntrlní výpèty, a který je k dispzici zdarma na vy ádání. -4-

5 Zjedndušený pstup návrhu tøícestnéh smìšvacíh ventilu O Dán: médium vda, 90 C, statický tlak v místì pøipjení 000 kpa (0 bar), p ÈERPADLO2= 40 kpa (0,4 bar), p POTRUBÍ = 0 kpa (0, bar), p SPOTØEBIÈ = 20 kpa (0,2 bar), nminální - prùtk Q NOM = 7 m.h p ÈERPADLO2 = p + p SPOTØEBIÈ + ppotrubí VENTIL p = p - p - p = = 0 kpa (0,bar) VENTIL ÈERPADLO2 SPOTØEBIÈ POTRUBÍ Kv = QNOM = 7 = 22, m.h p 0, VENTIL - Bezpeènstní pøídavek na výrbní tlerance (za pøedpkladu, e prùtk Q nebyl pøedimenzván): Kvs=(,a,).Kv=(,a,).22,=24,a 28,7m.h Ze sérivì vyrábìné øady Kv hdnt vybereme nejbli ší Kvs hdntu, tj. Kvs = 25 m.h. Tét hdntì dpvídá svìtlst DN Vybereme-li pøírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s tìsnìním v sedle kv-kv, ucpávku PTFE a prùtènu charakteristiku lineární, dstáváme typvé èísl : RV 2x XXX 4 L 6/40-40 x v kódu ventilu (2x) znaèí jeh prvedení (pøímý neb reverzní) a závisí na pu itém phnu, který je vlen pdle ptøeb regulaèníh systému (typ, výrbce, napìtí, zpùsb øízení, ptøebná vládací síla apd.) - Urèení skuteèné tlakvé ztráty zvlenéh ventilu pøi plném tevøení ( ( ( 2 2 QNOM 7 p VENTIL H00= = = 0,08 bar (8 kpa) Kvs 25 ( Takt vypètená skuteèná tlakvá ztráta regulaèní armatury by mìla být zhlednìna v hydraulickém výpètu sítì. Upzrnìní : U tøícestných ventilù je nejdùle itìjší pdmínku bezchybné funkce ddr ení minimálníh rzdílu dispzièních tlakù na hrdlech A i B. Tøícestné ventily sice dká í zpracvat i znaèný diferenèní tlak mezi hrdly A a B, avšak za cenu defrmace regulaèní charakteristiky a tím zhršení regulaèních vlastnstí. Jsu-li prt pchybnsti rzdílu tlakù mezi bìma hrdly (napø. kdy je tøícestný ventil bez tlakvéh ddìlení pøím napjen na primární sí ), dpruèujeme pr kvalitní regulaci pu ít dvucestnéh ventilu ve spjení s pevným zkratem. Autrita pøímé vìtve tøícestnéh ventilu je v tmt zapjení za pøedpkladu knstantníh prùtku kruhem sptøebièe pventil H00 a= = 8 =, p 8 VENTIL H0 c znamená, e závislst prùtku pøímu vìtví ventilu dpvídá ideální prùtèné køivce ventilu. V tmt pøípadì jsu Kvs bu vìtví shdná, bì charakteristiky lineární, tzn. e suètvý prùtk je témìø knstantní. Kmbinace rvnprcentní charakteristiky v cestì A s lineární charakteristiku v cestì B bývá nìkdy výhdné zvlit v pøípadech, kdy se nelze vyhnut zatí ení vstupù A prti B diferenèním tlakem neb kdy jsu parametry na primární stranì pøíliš vyské. Typické schéma uspøádání regulaèníh kruhu s pu itím trjcestnéh smìšvacíh ventilu Pznámka : Pdrbnìjší pkyny pr výpèet a návrh regulaèních armatur LDM jsu uvedeny ve výpètvé smìrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušenì pr vdu. Pøesný výpèet je výhdnìjší prvést pmcí výpètvéh sftware VENTILY, který bsahuje té ptøebné kntrlní výpèty, a který je k dispzici zdarma na vy ádání. -5-

6 RV 02 H RV 0 H Regulaèní ventily DN 5-50, PN 6 s phny Hneywell Ppis Regulaèní ventily øady RV 02 jsu dvucestné neb trjcestné armatury se závitvým pøipjením. Materiál tìlesa je msaz. Regulaèní ventily øady RV 0 jsu tyté armatury v pøírubvém prvedení. Materiál tìlesa je šedá litina. Tyt ventily se vyrábí v následujícím prvedení : - trjcestný regulaèní ventil - dvucestný regulaèní ventil reverzní - dvucestný rhvý regulaèní ventil Ventily v prvedení RV 02 H a RV 0 H jsu vládány elektrickými neb elektrhydraulickými phny výrbce Hneywell. Pu ití Ventily jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice pr teplty d 50 C. Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a tepltì média jsu uvedeny v tabulce na stranì 24 tht katalgu. Pracvní média Ventily øady RV 02 a RV 0 jsu urèeny k regulaci prùtku a tlaku kapalin, plynù a par bez abrazivních pøímìsí jak je vda, nízktlaká vdní pára (platí jen pr RV 02), vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatury. Kyselst, resp. zásaditst média by nemìla pøesáhnut rzsah ph 4.5 a 9.5. Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt. Mntá ní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí v dy zpùsbem, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese (vstupy A, B a výstupab). U rzdìlvacíh ventilu je smìr tku paèný (vstup AB a výstupya, B) Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn pd ventilem. Technické parametry Knstrukèní øada Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvitý tlak Materiál tìlesa Materiál ku elky Rzsah pracvních teplt Stavební délky Pøipjení Typ ku elky Prùtèná charakteristika Hdnty Kvs Netìsnst Regulaèní pmìr Ucpávkvé tìsnìní RV 02 RV 0 Trjcestný regulaèní ventil Dvucestný regulaèní ventil reverzní DN 5 a 50 PN 6 Brnz 42 5 Šedá litina EN-JL 040 Msaz a 40 C Øada M4 dle DIN 202 (4/982) Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Nátrubek s vnitøním závitem Pøíruba typu B (hrubá tìsnící lišta) Dle ÈSN-EN 092- (4/2002) Válcvá s výøezy Lineární; rvnprcentní (pr základní hdnty Kvs) 0.6 a 40 m /hd Tøída III. dle ÈSN-EN 49 (5/200 (<0. % Kvs) ve vìtvi A-AB 50: O - kru ek EPDM Pznámka Hdnta jmenvitéh zdvihu phnu nesuhlasí s jmenvitým zdvihem ventilu. Prt je nutné pøi pu ití dprvéh vysílaèe plhy pèítat se zmenšením jeh rzsahu na plvinu u zdvihu 0 mm a na ètyøi pìtiny u zdvihu 6 mm. Stejným zpùsbem se redukuje rzsah pøíméh øízení u phnù ML 7420A006 a ML 7425B004, tj. na 5-0 V u zdvihu 0 mm a na 2-0 V u ventilù se zdvihen 6 mm. -6-

7 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù DN tlakvý spád u ventilù RV 02 nepøekrèil hdntu 0.6 MPa a u ventilù RV 0 hdntu 0.4 MPa. Ovládání (phn) ML 6420A, ML 7420A, ML 6425B, ML 7425B Oznaèení v typvém èísle EHA, EHB, EHC, EHD Osvá síla 600 N Kvs [m /hd] pmax H MPa Rzmìry a hmtnsti ventilù RV 02 DN C L L2 L V V2 S H D m mm mm mm mm mm mm mm mm kg G / G / G G / G / G M 8x Rzmìry a hmtnsti ventilù RV 0 DN D D2 D nxd a f L V V2 H mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm x x D mm M 8x m kg Schéma sestavení úplnéh typvéh èísla ventilu. Ventil 2. Oznaèení typu. Typ vládání *) phny s havarijní funkcí (uzavírá pøímá vìtev) 4. Prvedení 5. Materiálvé prvedení tìlesa 6. Prùtèná charakteristika Puze pr základní hdntu Kvs 7. Jmen. prùtkvý suèinitel Kvs 8. Jmenvitý tlak PN 9. Pracvní teplta C 0. Jmenvitá svìtlst Regulaèní ventil Ventily z brnzi Ventily z šedé litiny Elektrické phny Elektrický phn ML 6420A007 Elektrický phn ML 6420A05 Elektrický phn ML 7420A006 Elektrický phn ML 6425B005 *) Elektrický phn ML 7425B004 *) XX RV X X X X X X Závitvé dvucestné pøímé Platí pr Závitvé dvucestné rhvé RV 02 2 Závitvé trjcestné smìšvací (rzdìlvací) Pøírubvé dvucestné pøímé 4 Platí pr Pøírubvé dvucestné rhvé 5 RV 0 Pøírubvá trjcestné smìšvací (rzdìlvací) 6 Šedá litina Brnz 5 Lineární Rvnprcentní 2 Èísl slupce dle tabulky Kvs suèinitele X PN 6 DN (24 V, -bdvé ø.) (20 V, -bdvé ø.) (24 V, 0(2)...0 V) (24 V, -bdvé ø.) (24 V, 0(2)...0 V) E - E H A E H A E H B E H C E H D X X X X - XX / 6 XXX - 40 XX XX Pøíklad bjednávky : Regulaèní ventil trjcestný DN 25, PN 6 s elektrickým phnem Hneywell ML 6420A007, v materiálvém prvedení brnz, pøipjení závit G, prùtèná charakteristika lineární, Kvs = 0 m /hd se znaèí : RV 02 EHA 5-6/

8 200 line RV/HU2xH Regulaèní ventily a havarijní uzávìry DN 5-50, PN 6 a 40 s phny Hneywell Ppis Regulaèní ventily RV 2, RV 22 a RV 2 (dále jen RV 2x jsu jednsedlvé armatury urèené k regulaci a uzavírání prùtku média. Vzhledem k silám pu itých phnù jsu vhdné pr regulaci pøi ni ších tlakvých spádech. Prùtèné charakteristiky, Kvs suèinitele a netìsnst dpvídají mezinárdním standardùm. Havarijní uzávìry øady HU 2x jsu ventily té e knstrukèní øady, se zvýšenu tìsnstí v sedle. Jsu uzpùsbeny pr pøipjení elektrhydraulických phnù se zabezpeèvací funkcí (pøi výpadku elektrické energie ventil uzavøe). Ventily typu RV 2x H jsu svým reverzním prvedením uzpùsbeny pr pøipjení phnù Hneywell. Pu ití Tyt ventily jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice, energetice a chemickém prùmyslu. Dle prvzních pdmínek je m né pu ít prvedení ventilù z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpruèení ÈSN-EN 50- (/2002) (celi) resp. ÈSN-EN 50- (/2002) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltì média jsu uvedeny v tabulce na stranì 24 tht katalgu. Pracvní média Ventily øady RV / HU 2x jsu urèeny k regulaci (RV 2x resp. k regulaci a uzavíráni (HU 2x prùtku a tlaku kapalin, plynù a par bez abrazivních pøímìsí jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatury. Pu ití ventilù z tvárné litiny (RV 2 na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být pøehøátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní pøetlak p 0,4 MPa pøi nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa pøi pdkritickém tlakvém spádu. V pøípadì, e jsu tyt parametry media pøekrèeny, je nutné pu ít tìles ventilu z cellitiny (RV 22. Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt, èi jiným vhdným zpùsbem zajistit, e regulvané médium nebsahuje abrazivní pøímìsi neb jiné mechanické neèistty. Mntá ní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí v dy zpùsbem, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese. Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn pd ventilem. Pøi tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn pøed nadmìrným pùsbením tepla d ptrubí, napø. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklnìním phnu ze svislé sy. > = >= Technické parametry Knstrukèní øada RV/HU2 RV/HU22 RV/HU2 Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvité tlaky Jednsedlvý regulaèní ventil dvucestný reverzní DN 5 a 50 PN 6, PN 40 Materiál tìlesa Tvárná litina EN-JS 025 Litá cel.069 (GP240GH) Litá krzivzdrná cel.458 (EN-GJS LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9--2) Materiál sedla : DIN W.Nr./ÈSN DN 5-50 DN / / / / / / Materiál ku elky : DN / / / DIN W.Nr./ÈSN DN / / / Rzsah pracvních teplt -20 a 00 C -20 a 00 C -20 a 00 C Stavební délky Pøipjvací pøíruby Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Dle ÈSN-EN 092- (4/2002) Tìsnící plchy pøírub Typ B (hrubá tìsnící lišta) neb Typ F (výkru ek) dle ÈSN-EN 092- (4/2002) Typ ku elky Válcvá s výøezy, tvarvaná, dìrvaná Prùtèná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline,parablická Hdnty Kvs 0.4 a 60 m /hd Netìsnst Tøída III. dle ÈSN-EN 49 (5/200 (<0.% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - kv Tøída IV. dle ÈSN-EN 49 (5/200 (<0.0% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - PTFE Regulaèní pmìr r 50: Ucpávkvé tìsnìní O - kru ek EPDM t =40 C, DRSpack (PTFE) t =40 C, vlnvec t =00 C max Pznámka: Pr nízké pracvní teplty (-200 a +250 C) m n ddat ventil RV/HU 2 s tìlesem z materiálu.408 (litá krzivzdrná austenitická cel) -8- max max

9 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý tlakvý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù Ovládání (phn) ML 6420A, ML 7420A, ML 6425B, ML 7425B ML 642A, ML 742A ML 642B ML 742B Oznaèení v typvém èísle EHA, EHB, EHE, EHF EHG, EHH Osvá síla EHC, EHD 600 N 800 N 800 N Kvs [m /hd] pmax pmax pmax DN H kv PTFE kv PTFE kv PTFE ) 6. 2) ) tvarvaná ku elka 2) válcvá ku elka s lineární charakteristiku, tvarvaná ku elka s rvnprcentní, LDMspline a parablicku charakter. Dìrvané ku elky je m n ddat puze u takt znaèených hdnt Kvs s následujícími mezeními: - hdnty Kvs 2.5 a.0 m /hd puze s lineární charakteristiku - dle hdnty Kvs ve slupci è.2 je m né ddat dìrvanu ku elku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Rzmìry a hmtnsti ventilù RV / HU 2x DN spád na ventilu nepøekrèil hdntu.6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (nelze pu ít pr tvarvané ku elky) Vlnvcvé prvedení ucpávky je m né pu ít puze pr válcvé ku elky. Rvnprcentní, LDMspline a parablická char. d Kvs =.0 Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu.6 MPa. Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné p knzultvat s výrbcem. PN 6 PN 40 PN 6, PN 40 # # # D D2 D d n D D2 D d n D f D4 D5 L V V2 V2 V V a m m2 mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg max s hledem na døíve platné nrmy vyu ita m nst vlby pètu spjvacích šrubù, nabízená nrmu ÈSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku mv - hmtnst, kteru je nutn pøièíst k váze ventilu pøi vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV / HU 2 m - ventily RV / HU 22 a RV / HU

10 200 line RV 2x H Regulaèní ventily DN 25-50, PN 6 a 40 s phny Hneywell Ppis Regulaèní ventily RV 2, RV 22 a RV 2 (dále jen RV 2x) jsu jednsedlvé armatury s tlakvì dlehèenu ku elku, urèené k regulaci a uzavírání prùtku média. Tt prvedení ventilù um òuje i pøi nízkých silách pu itých phnù regulaci pøi vyských tlakvých spádech. Prùtèné charakteristiky, Kvs suèinitele a netìsnst dpvídají mezinárdním standardùm. Ventily typu RV 2x H jsu svým reverzním prvedením uzpùsbeny pr pøipjení phnù Hneywell. Pu ití Tyt ventily jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice, energetice a chemickém prùmyslu. Dle prvzních pdmínek je m né pu ít prvedení ventilù z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpruèení ÈSN-EN 50- (/2002) (celi) resp. ÈSN-EN 50- (/2002) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltì média jsu uvedeny v tabulce na stranì 24 tht katalgu. Pracvní média Ventily øady RV 2x jsu urèeny k regulaci prùtku a tlaku kapalin, plynùa par bez abrazivních pøímìsí jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatury. Pu ití ventilù z tvárné litiny (RV 2) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být pøehøátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní pøetlak p 0,4 MPa pøi nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa pøi pdkritickém tlakvém spádu. V pøípadì, e jsu tyt parametry media pøekrèeny, je nutné pu ít tìles ventilu z cellitiny (RV 22). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt, èi jiným vhdným zpùsbem zajistit, e regulvané médium nebsahuje abrazivní pøímìsi neb jiné mechanické neèistty. Mntá ní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí v dy zpùsbem, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese. Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn pd ventilem. Pøi tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn pøed nadmìrným pùsbením tepla d ptrubí, napø. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklnìním phnu ze svislé sy. > = > = Technické parametry Knstrukèní øada RV 2 RV 22 RV 2 Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvité tlaky Jednsedlvý regulaèní ventil dvucestný reverzní s tlakvì dlehèenu ku elku DN 25 a 50 PN 6, PN 40 Materiál tìlesa Tvárná litina EN-JS 025 Litá cel.069 (GP240GH) Litá krzivzdrná cel.458 (EN-GJS LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9--2) Materiál sedla : DIN W.Nr./ÈSN DN DN / / / / / / Materiál ku elky : DN / / / DIN W.Nr./ÈSN DN / / / Rzsah pracvních teplt -20 a 260 C -20 a 260 C -20 a 260 C Stavební délky Pøipjvací pøíruby Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Dle ÈSN-EN 092- (4/2002) Tìsnící plchy pøírub Typ B (hrubá tìsnící lišta) neb Typ F (výkru ek) dle ÈSN-EN 092- (4/2002) Typ ku elky Válcvá s výøezy, dìrvaná Prùtèná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline,parablická Hdnty Kvs 4 a 60 m /hd Netìsnst Tøída III. dle ÈSN-EN 49 (5/200 (<0.% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - kv Tøída IV. dle ÈSN-EN 49 (5/200 (<0.0% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - PTFE Regulaèní pmìr r 50: Ucpávkvé tìsnìní O - kru ek EPDM t =40 C, DRSpack (PTFE) t =40 C, vlnvec t =260 C max Pznámka: Pr nízké pracvní teplty (-200 a +250 C) m n ddat ventil RV/HU 2 s tìlesem z materiálu.408 (litá krzivzdrná austenitická cel) max max -0-

11 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù Ovládání (phn) ML 6420A, ML 7420A, ML 6425B, ML 7425B ML 642A, ML 742A ML 642B, ML 742B Oznaèení v typ. èísle EHA, EHB, EHC, EHD EHE, EHF EHG, EHH Osvá síla 600 N 800 N 800 N Kvs [m /hd] pmax pmax pmax DN H 2 kv PTFE kv PTFE kv PTFE (.60).60 (.60) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) (.0).60 (.60) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) (0.60).60 (.60) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) (0.0).60 (.60) 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) ( ).60 (.25) 4.00 (.40) 4.00 (4.00) (2.0) 4.00 (4.00) (.40) 4.00 (.0) (0.70) 4.00 (2.60) ( ) 4.00 (2.0) puze lineární charakteristika Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE ucpávky je nutné pmax knzultvat s výrbcem. (xx) - hdnty p Dìrvané ku elky je m n ddat puze u takt znaèených max v závrkách jsu urèeny pr dìrvanu ku elku hdnt Kvs s následujícím mezením : Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu.6 MPa. - dle hdnty Kvs ve slupci è.2 je m né ddat dìrvanu ku elku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Rzmìry a hmtnsti ventilù RV 2x DN tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu.6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. PN 6 PN 40 PN 6, PN 40 # # # D D2 D d n D D2 D d n D f D4 D5 L V V2 V2 V V a m m2 mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg s hledem na døíve platné nrmy vyu ita m nst vlby pètu spjvacích šrubù, nabízená nrmu ÈSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku mv - hmtnst, kteru je nutn pøièíst k váze ventilu pøi vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV 2 m - ventily RV 22 a RV

12 200 line RV 2x5 H Regulaèní ventily DN 5-65, PN 6 a 40 s phny Hneywell Ppis Regulaèní ventily RV 25, RV 225 a RV 25 (dále jen RV 2x5) jsu trjcestné armatury se smìšvací neb rzdìlvací funkcí. Vzhledem k silám pu itých phnù jsu vhdné pr regulaci pøi ni ších tlakvých spádech. Prùtèné charakteristiky, Kvs suèinitele a netìsnst dpvídají mezinárdním standardùm. Pøi pu ití elektrhydraulickéh phnu se zabezpeèvací funkcí se pøi výpadku elektrické energie uzavøe pøímá vìtev. Ventily typu RV 2x5 H jsu svým reverzním prvedením uzpùsbeny pr pøipjení phnù Hneywell. Pu ití Pracvní média Ventily øady RV 2x5 jsu urèeny k regulaci prùtku a tlaku kapalin, plynù a par bez abrazivních pøímìsí jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatury. Pu ití ventilù z tvárné litiny (RV 25) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být pøehøátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní pøetlak p 0,4 MPa pøi nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa pøi pdkritickém tlakvém spádu. V pøípadì, e jsu tyt parametry media pøekrèeny, je nutné pu ít tìles ventilu z cellitiny (RV 225). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpruèuje zaøadit d ptrubí pøed ventil filtr mechanických neèistt, èi jiným vhdným zpùsbem zajistit, e regulvané médium nebsahuje abrazivní pøímìsi neb jiné mechanické neèistty. = > = > Tyt ventily jsu urèeny pr pu ití v tpenáøské a klimatizaèní technice, energetice a chemickém prùmyslu. Dle prvzních pdmínek je m né pu ít prvedení ventilù z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpruèení ÈSN-EN 50- (/2002) (celi) resp. ÈSN-EN 50- (/2002) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní pøetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltì média jsu uvedeny v tabulce na stranì 24 tht katalgu. Technické parametry -2- Mntá ní plhy V pøípadì pu ití ventilu jak smìšvacíh, musí být namntván d ptrubí v dy zpùsbem, aby smìr tku média suhlasil se šipkami na tìlese a nástavci (vstupy A, B a výstup AB). U rzdìlvacíh ventilu je smìr tku paèný(vstup AB a výstupy A, B). Mntá ní plha je libvlná krmì plhy, kdy je phn pd ventilem. Pøi tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn pøed nadmìrným pùsbením tepla d ptrubí, napø. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklnìním phnu ze svislé sy. Knstrukèní øada RV 25 RV 225 RV 25 Prvedení Rzsah svìtlstí Jmenvité tlaky Regulaèní ventil trjcestný s reverzní funkcí DN 5 a 65 PN 6, PN 40 Materiál tìlesa Tvárná litina EN-JS 025 Litá cel.069 (GP240GH) Litá krzivzdrná cel.458 (EN-GJS LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9--2) Materiál sedla : DIN W.Nr./ÈSN DN 5-50 DN / / / / / / Materiál ku elky : DN 5-65 DIN W.Nr./ÈSN.402 / / / Rzsah pracvních teplt -20 a 00 C -20 a 00 C -20 a 00 C Stavební délky Pøipjvací pøíruby Øada dle ÈSN-EN 558- (/997) Dle ÈSN-EN 092- (4/2002) Tìsnící plchy pøírub Typ B (hrubá tìsnící lišta) neb Typ F (výkru ek) dle ÈSN-EN 092- (4/2002) Typ ku elky Prùtèná charakteristika Válcvá s výøezy, tvarvaná Lineární, rvnprcentní v pøímé vìtvi Hdnty Kvs.6 a 6 m /hd Netìsnst ve vìtvi A-AB Tøída III. dle ÈSN-EN 49 (5/200 (<0.% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - kv Tøída IV. dle ÈSN-EN 49 (5/200 (<0.0% Kvs) pr regulaèní ventil s tìsn. v sedle kv - PTFE Regulaèní pmìr r 50: Ucpávkvé tìsnìní O - kru ek EPDM t =40 C, DRSpack (PTFE) t =40 C, vlnvec t =00 C max Pznámka: Pr nízké pracvní teplty (-200 a +250 C) m n ddat ventil RV 25 s tìlesem z materiálu.408 (litá krzivzdrná austenitická cel) max max

13 Prùtkvé suèinitele Kvs a diferenèní tlaky Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, pøi kterém je zaruèen splehlivé tevøení a zavøení. Z dùvdu ivtnsti sedla a ku elky se dpruèuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnù DN Ovládání (phn) ML 6420A, ML 7420A, ML 642A, ML 742A ML 6425B, ML 7425B Oznaèení v typvém èísle EHA, EHB, EHE, EHF EHC, EHD Osvá síla 600 N 800 N Kvs [m /hd] pmax pmax H 2 kv PTFE kv PTFE ku elka v pøímé vìtvi tvarvaná, v nár ní vìtvi válcvá 2) v nár ní vìtvi ku elka válcvá, v pøímé vìtvi pr lineární charakteristiku válcvá, pr rvnprcentní charakteristiku ku elka tvarvaná kv - prvedení sedla s tìsnìním kv - kv PTFE - prvedení sedla s tìsnìním kv - PTFE (nelze pu ít pr tvarvané ku elky) Rzmìry a hmtnsti ventilù RV 2x5 tlakvý spád na ventilu nepøekrèil hdntu.6 MPa. V paèném pøípadì je vhdné pu ít dìrvanu ku elku neb dsedací plchy sedla a ku elky s navaøenu vrstvu tvrdkvu. Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsu urèeny pr ucpávku PTFE neb O-kru ek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné pmax knzultvat s výrbcem. Vlnvcvé prvedení ucpávky je m né pu ít puze pr válcvé ku elky. Pr ventily PN 6 nesmí p pøekrèit hdntu.6 MPa. 4 PN 6 PN 40 PN 6, PN 40 # # # DN D D2 D d n D D2 D d n D f D4 D5 L V V2 V2 V V a m m2 mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg s hledem na døíve platné nrmy vyu ita m nst vlby pètu spjvacích šrubù, nabízená nrmu ÈSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku mv - hmtnst, kteru je nutn pøièíst k váze ventilu pøi vlnvcvém prvedení ucpávky m - ventily RV 25 m - ventily RV 225 a RV

14 Schéma sestavení úplnéh typvéh èísla ventilù RV / HU 2x, RV 2x, RV 2x5 XX XXX XXX. Ventil Regulaèní ventil RV Platí puze pr RV / HU 2x Havarijní uzávìr HU 2. Oznaèení typu Ventily z tvárné litiny EN-JS Ventily z lité celi.069, Ventily z krzivzdrné celi Ventil reverzní Ventil reverzní tlakvì dlehèený Ventil smìšvací (rzdìlvací) reverzní 5. Typ vládání Elektrický phn E 2) Phny s havarijí funkcí XXXX El. phn ML 6420A007 El. phn ML 6420A05 (24 V, -bd) (20 V, -bd) EHA EHA El. phn ML 7420A006 (24 V, 0(2)...0 V) EHB 2) El. phn ML 6425B005 (24 V, -bd) EHC 2) El. phn ML 7425B004 (24 V, 0(2)...0 V) EHD El. phn ML 642A005 (24 V, -bd) EHE El. phn ML 642A0 (20 V, -bd) EHE El. phn ML 742A004 (24 V, 0-0V, 4-20mA) EHF El. phn ML 642B004 El. phn ML 642B02 (24 V, -bd) (20 V, -bd) EHG EHG El. phn ML 742B00 (24 V, 0-0V, 4-20mA) EHH 4. Pøipjení Pøíruba s hrubu tìsnící lištu Pøíruba s výkru kem 2 5. Materiálvé prvedení Uhlíkvá cel.069 (-20 a 400 C) tìlesa Tvárná litina EN-JS 025 (-20 a 00 C) CrM cel.757 (-20 a 500 C) (v závrkách jsu uvedeny Austenit nerez cel.458 (-20 a 400 C) rzsahy pracvních teplt) Jiný materiál dle dhdy 9 6. Tìsnìní v sedle Kv - kv ) ) d DN 25; t max = 260 C Mìkké tìsnìní (kv - PTFE) v pøímé vìtvi Návar tìsnících plch tvrdkvem 2 7. Druh ucpávky O - kru ek EPDM DRSpack (PTFE) Vlnvec Vlnvec s bezpeènstní ucpávku PTFE Prùtèná charakteristika Lineární L 4) Nelze pu ít pr RV 2x5 Rvnprcentní v pøímé vìtvi 4) LDMspline 4) Parablická 4) Lineární - dìrvaná ku elka 4) Rvnprcentní - dìrvaná ku elka R S P D Q 4) Parablická - dìrvaná ku elka Z 9. Kvs Èísl slupce dle tabulky Kvs suèinitelù X 0. Jmenvitý tlak PN PN 6 PN 40. Pracvní teplta C O - kru ek EPDM 5) Nelze pu ít pr RV / HU 2x DRSpack (PTFE) Vlnvec 5) Vlnvec XX - XX / XXX - XXX Jmenvitá svìtlst DN DN XXX Pøíklad bjednávky : Regulaèní ventil dvucestný DN 65, PN 40, s elektrickým phnem M 642A026, materiál tvárná litina, hrubá tìsnící lišta, tìsnìní v sedle kv-kv, ucpávka PTFE, lineární charakteristika, Kvs = 6 m /hd se znaèí : RV 2 EHE 4 L 40/

15 Ventily RV / HU 2x Øez ventilem s válcvu ku elku s výøezy Øez ventilem s dìrvanu ku elku Ventily RV / HU 2x Øez tlakvì vyvá eným ventilem s válcvu ku elku s výøezy Øez tlakvì vyvá eným ventilem s dìrvanu ku elku Ventily RV 2x5 Øez trjcestným ventilem s válcvu ku elku s výøezy -5-

16 EHA EHC Elektrické phny ML 6420A... a ML 6425B005 Hneywell Technické parametry Typ ML 6420A007 ML 6420A05 ML 6425B005 Oznaèení v typvém èísle ventilu EHA EHC Napájecí napìtí Frekvence 24 V 20 V Hz 24 V Pøíkn 7VA 5 VA Øízení - bdvé Dba pøechdu min,8 min Dba pøestavìní u bezpeènstní funkce 2 s Jmenvitá síla 600 N Zdvih 20 mm Krytí IP 54 Maximální teplta média 40 C (pøi pu ití vlnvcvé ucpávky 220 C) Pøípustná teplta klí -0 a 50 C Pøípustná vlhkst klí 5a 95% Hmtnst, kg 2,4 kg Pøíslušenství Pár pmcných spínaèù Ptencimetr 0 k Ptencimetr Rzmìry phnu ML 6420A ML 6425B -6-

17 Schémata zapjení phnù ML 6420A007 (24 V) ML 6425B005 (24 V, havarijní funkce) ML 6420A05 (20 V) -7-

18 EHB EHD Elektrické phny ML 7420A006 a ML 7425B004 Hneywell Technické parametry Typ Oznaèení v typvém èísle ventilu ML 7420A006 EHB ML 7425B004 EHD Napájecí napìtí Frekvence Pøíkn Øízení 24 V Hz 7VA 0(2)...0 V Dba pøechdu min,8 min Dba pøestavìní u bezpeènstní funkce 2 s Jmenvitá síla 600 N Zdvih 20 mm Krytí IP 54 Maximální teplta média 40 C (pøi pu ití vlnvcvé ucpávky 220 C) Pøípustná teplta klí -0 a 50 C Pøípustná vlhkst klí 5a 95% Hmtnst, kg 2,4 kg Pøíslušenství Pár pmcných spínaèù Ptencimetr 0 k Ptencimetr Rzmìry phnu ML 7420A006 ML 7425B004-8-

19 Schémata zapjení phnù ML 7420A006 (24 V) ML 7425B004 (24 V, havarijní funkce) -9-

20 EHE EHG Elektrické phny ML 642A... a ML 642B... Hneywell Technické parametry Typ ML 642A005 ML 642A0 ML 642B004 ML 642B02 Oznaèení v typvém èísle ventilu EHE EHG Napájecí napìtí 24 V 20 V 24 V 20 V Frekvence Pøíkn Øízení Hz 9VA - bdvé Dba pøechdu,9 min,5 min Jmenvitá síla 800 N Zdvih 20 mm 8 mm Krytí IP 54 Maximální teplta média 40 C (pøi pu ití vlnvcvé ucpávky 220 C) Pøípustná teplta klí -0 a 50 C Pøípustná vlhkst klí 5a 95% Hmtnst 2, kg Pøíslušenství Pár pmcných spínaèù Ptencimetr jednduchý x 5 pr zdvih 20 mm Ptencimetr jednduchý x 5 pr zdvih 8 mm Ptencimetr dvjitý 2 x 5 pr zdvih 20 mm Ptencimetr dvjitý 2 x 5 pr zdvih 8 mm Rzmìry phnu ML 642A, B ML 642A ML 642B M N O P R S T

21 Schémata zapjení phnù ML 642A, B (24 V) ML 642A, B (20 V) -2-

22 EHF EHH Elektrické phny ML 742A004 a ML 742B00 Hneywell Technické parametry Typ Oznaèení v typvém èísle ventilu Napájecí napìtí Frekvence Pøíkn Øízení ML 742A004 ML 742B00 EHF EHH 24 V Hz 2W/24VA 0(2)...0 V; 0(4)...20 ma Dba pøechdu,9 min,5 min Jmenvitá síla 800 N Zdvih 20 mm 8 mm Krytí IP 54 Maximální teplta média 40 C (pøi pu ití vlnvcvé ucpávky 220 C) Pøípustná teplta klí -0 a 50 C Pøípustná vlhkst klí Hmtnst 5a 95% 2,0 kg Pznámka : Phn ML 742A004 nahrazuje phn M 742A06 Phn ML 742B00 nahrazuje phn M 742B04 Pøíslušenství Pár pmcných spínaèù Rzmìry phnu ML 742A, B ML 742A ML 742B M N O P R S T

23 Schéma zapjení phnu ML 742A, B (24 V, s ptencimetrem a kncvými spínaèi) -2-

24 Maximální dvlené pracvní pøetlaky [MPa] Materiál PN Teplta [ C ] Brnz 42 5 Šedá litina EN-JL 040 (EN-GJL-250) Tvárná litina EN-JS 025 (EN-GJS LT) Uhlíkvá cel ,60,60,50 4,00,60,4,44,40,88,50,40,60,40,0,48,0,0,20,0,00 0,80 (GP240GH) Chrmmlybdenvá cel 40 4,00 4,00,90,60,20 2,70, (G7CrM5-5) 40 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00,90,0,80 Austenit. nerez. cel.458 6,60,50,40,0,0,20,20 (GX5CrNiMNb9--2) 40 4,00,80,50,40,0,0, Pznámky: -24-

25 LDM, spl. s r.. Litmyšlská Èeská Tøebvá LDM, spl. s r.. Kanceláø Praha Tiskaøská Praha 0 - Malešice LDM, spl. s r.. Kanceláø Ústí nad Labem Mezní Ústí nad Labem LDM servis, spl. s r.. Litmyšlská Èeská Tøebvá tel.: fax: tel.: fax: tel.: fax: tel.: fax: Váš partner LDM, spl. s r.. si vyhrazuje práv zmìnit své výrbky a specifikace bez pøedchzíh upzrnìní. -25-

01-07.1 08.02.CZ. Ventily LDM s pohony Belimo -1-

01-07.1 08.02.CZ. Ventily LDM s pohony Belimo -1- 0-07. 08.0.CZ Ventily LDM s phny Belim A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: + 49 504 6, Fax: + 49 504 57, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpèet suèinitele Kv Praktický

Více

01-05.1 10.02.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls

01-05.1 10.02.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls 0-05. 0.0.CZ Ventily LDM s phny Jhnsn Cntrls -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-03.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)

01-03.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa) 01-0.1 11.02.CZ Ventily LDM s phny Siemens (Landis & Staefa) -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených.

Více

01-08.3 07.03.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony

01-08.3 07.03.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony 0-08. 07.0.CZ Ventily LDM s pneumatickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní

Více

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku 01-01.1 10.0.CZ Pøímèinné regulátry tlaku -1- Diagramy prùtku redukèním ventilem v závislsti na pklesu výstupníh tlaku Ventily a vybavené pru inu s rzsahem 0.08 a 0. MPa. RD 10 V1 16/1-xx, vstupní tlak

Více

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line 0-02.4 04.0.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

02-03.2 07.03.CZ Vstøikovací hlava VH

02-03.2 07.03.CZ Vstøikovací hlava VH 0-03. 07.03.CZ Vstøikvací hlava -- Vstøikvací hlava DN 5, 40, 50 PN 5 a 60 Ppis Vstøikvací hlava (dále jen ) je zaøízení urèené k regulaci teplty vdní páry. je vybavena mechanicku rzprašvací trysku speciálníh

Více

01-10.2 07.00.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s pneumatickými pohony

01-10.2 07.00.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s pneumatickými pohony 0-0. 07.00.CZ Ventily LDM v prvedení dle ANSI/ASME B6.5 s pneumatickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

01-08.1 10.05.CZ Ventily LDM s pohony SPA Praha

01-08.1 10.05.CZ Ventily LDM s pohony SPA Praha 0-08. 0.05.CZ Ventily LDM s phny SPA Praha -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

01-02.1 01.11.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 01.11.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02. 0..CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony 0-0..02.CZ Ventily LDM v prvedení dle ANSI/ASME B6.5 s elektrmechanickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-05.1 01.06.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls

01-05.1 01.06.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls 0-05. 0.06.CZ Ventily LDM s phny Jhnsn Cntrls -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line 01-01.2 04.03.CZ Pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku a pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku s mezvaèem prùtku BEE line Pstup návrhu regulátru diferenèníh tlaku Dán : médium vda, 70 C, statický tlak

Více

01-02.1 11.08.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 11.08.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02..08.CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-08.3 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro

01-08.3 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro 0-08. 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými phny Fxbr -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.1 01.11.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1-

01-02.1 01.11.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1- 0-02. 0..CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fa: +420 49 504 7, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpčet sučinitele

Více

01-02.1 09.04.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 09.04.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02. 09.04.CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 0-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-03.1 04.11.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)

01-03.1 04.11.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa) 0-0. 04..CZ Ventily LDM s phny Siemens (Landis & Staefa) -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených.

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

CZ Ventily LDM s pohony Sauter

CZ Ventily LDM s pohony Sauter 0-04. 0.02.CZ Ventily LDM s phny Sauter -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil

Více

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line 0-02.5 08.2.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

CZ Ventily LDM s pohony Belimo

CZ Ventily LDM s pohony Belimo 0-07. 0.6.CZ Ventily LDM s phny Belim -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1-

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G47... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

01-02.7. Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 02.14.CZ -1-

01-02.7. Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 02.14.CZ -1- 01-02.7 02.1.CZ Dvucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113-1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže

Více

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-02. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV 2 (Ex) UV 26 (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 25 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV 2x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi

Více

CZ Ventily LDM v seismickém provedení

CZ Ventily LDM v seismickém provedení 0-02.2 02..CZ Ventily LDM v seismickém prvedení -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony

CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-0. 0..CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508 0-07.1 07.03.CZ Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508-1- SiZ 1508 Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením DN5x40a 350x600 PN 160, 50, 400 Pu ítí Pjistný ventil plnzdvi

Více

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 09.15.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

01-02.7 10.06.CZ Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113

01-02.7 10.06.CZ Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 01-02.7 10.06.CZ Dvucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113-1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZSG 5 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis,

Více

CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro

CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro 0-08. 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými phny Fxbr -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252 Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ 3252-1 a typ 3252-7 Vysokotlaký ventil typ 3252 Pou ití Regulaèní ventil urèený k regulaci malých prùtokových mno ství v chemickém prùmyslu. Jmenovitá svìtlost

Více

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZSG 9 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE 0-03.6.10.CZ Chladič páry CHPE -1- CHPE Chladič páry DN 0 až 0 PN až 3 Ppis Chladič páry (dále je CHPE) je zařízeí určeé k regulaci teplty vdí páry. CHPE je slže z tělesa, které je sučástí paríh ptrubí

Více

02-04.2 05.12.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806

02-04.2 05.12.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806 02-04.2 05.2.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

CZ Regulační ventily LDM COMAR line

CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT REGULAÈNÍ VENTILY REGULAÈNÍ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 V41 111 540 ventil regulaèní X X X X X X X X X X X V41 111 616 ventil regulaèní X X

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZSG 3 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

CZ. Ventily řady 200 line s pohony LDM ANT40 -1-

CZ. Ventily řady 200 line s pohony LDM ANT40 -1- 01-0.8 10.06.CZ Ventily řady 00 line s phny LDM ANT A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +40 493 504 61, Fax: +40 493 504 57, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

Turbínový plynomìr typ TZ

Turbínový plynomìr typ TZ Turbínvý pynmìr typ TZ (/6) Turbínvý pynmìr typ TZ širký mìøící rzsah rzšíøený mìøící rzsah na :30 stupeò krytí prti vivùm kníh prstøedí IP 67 vybavení NF, SF a VF vysíaèi impuzù pøizpùsbení pr pøipjení

Více

02-01.2 03.14.CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line

02-01.2 03.14.CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line 0-0. 0..CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených.

Více

CYKLO FILTRY TYPU CYCLOPAC A CYKLOPEX

CYKLO FILTRY TYPU CYCLOPAC A CYKLOPEX Y FTRY TYU Y YX FTR TYU Y S Y cyklfiltre se pužívají pr extrakci prachu vznikléh pøi výrbních prcesech a jeh separaci ze vzduchu. Filtr se vìtšinu pužívá pøi výrbních prcesech, které prdukují velké mnžství

Více

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502 0-0. 0.05.CZ Redukční stanice RS 50 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1-

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1- 0-05.4 0.05.CZ Regulačí vetil ajížděcí G9... -- Výpčet sučiitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédutím ke stavu regulačíh kruhu a pracvích pdmíek látky pdle vzrců íže uvedeých. Regulačí vetil musí

Více

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X POJISTNÉ VENTILY SEVEROÈESKÁ ARMATURKA, a. s. POJISTNÉ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 10 15 5 40 50 65 80 100 15 150 00 P1 17 040 VP pružinový nízkozdvižný nerezový X X X X P1 17 040C

Více

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ 3244-1 a typ 3244-7 Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US Pou ití Smìšovací nebo rozdìlovací ventil pro chemický prùmysl a výstavbu

Více

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2-

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2- 01-01.2 04.11.CZ Přímočinné regulátory diferenčního tlaku a přímočinné regulátory diferenčního tlaku s omezovačem průtoku Přímočinné regulátory výstupního tlaku BEE line -1- tlaku -1-1 SET VENTIL SPOTŘEBIČ

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry

RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry Průmyslové armatury - CI0362-2015/04 RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry Regulace průtoku kapalin, plynů a par bez abrazivních příměsí (voda, pára, vzduch). Jednosedlové dvoucestné

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9. Ovládací èleny ventilu - elektrické...

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9. Ovládací èleny ventilu - elektrické... BR 11 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace...4 Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9 Ovládací èleny ventilu - elektrické... 12 Konstrukèní rozmìry ventilu... 14 Znaèení ventilu

Více

02 07.9 05.15.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 25

02 07.9 05.15.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 25 0 0.9 05.5.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 5 -- Řada PV 5 Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový,

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

SESTAVY SYSTÉMU. Plastové komínové systémy RICOMGAS - PPs

SESTAVY SYSTÉMU. Plastové komínové systémy RICOMGAS - PPs RICOMGAS - SESTAVY SYSTÉMU Jednduché plastvé systémy flexibilní DN, 0, 0,, 0 Jednduché plastvé systémy DN, 0, 0,, 0 Plastvý kaskádvý systém DN 0,, 0 v. /0 Katalg plastvéh kmínvéh systému slu í pr navrhvání

Více

Regul tory tlaku bez pomocné energie. Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418

Regul tory tlaku bez pomocné energie. Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418 Regul tory tlaku bez pomocné energie Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418 Pou ití Regulátory tlaku pro po adované hodnoty od 0,05 bar do 28 bar

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

CZ Uzavírací ventily UV 526

CZ Uzavírací ventily UV 526 2 -.2 5.15.CZ Uzavírací ventily UV 52-1- UV 52 Uzavírací ventily až 5 PN, a Popis Uzavírací ventily UV 52 jsou jednosedlové dvoucestné ventily, určené k uzavírání průtoku média. V případě použití tvarové

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Rohový ventil typ 3347

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Rohový ventil typ 3347 Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ 3347-1 a typ 3347-7 Rohový ventil typ 3347 Pou ití Regulaèní ventil pro potravináøský a farmaceutický prùmysl. Jmen. svìtlost DN 15 a 125 1 2 a 5 Jmen. Tlak

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY

UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název UZAVÍRACÍ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 V25 111 025 ventil uzavírací vlnovcový nerezový X V25 111 040 ventil uzavírací

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

CZ. Plnozdvižné pojistné ventily s přídavným zatížením typpv

CZ. Plnozdvižné pojistné ventily s přídavným zatížením typpv 02-07.3 10.06.CZ Plnzdvižné pjistné ventily s přídavným zatížením typpv1509-1- PV 1509 Plnzdvižné pjistné ventily s přídavným zatížením DN 65 x 100 až 350 x 600 Pužítí Pjistný ventil plnzdvižný s přídavným

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR Země půvdu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML je EU, knkrétně Itálie. Země půvdu pužitéh materiálu na výrbu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML : vdící lišty - EU jezdců včetně příslušenství - EU valivé

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

PowerEgg2 Detektor a spínač síťových napětí

PowerEgg2 Detektor a spínač síťových napětí PwerEgg2 PwerEgg2 Detektr a spínač síťvých napětí HW grup PwerEgg2 je určen pr detekci a spínání, resp. dpínání střídavéh síťvéh napětí 110 až 230V s galvanickým ddělením řídících a řízených částí. PwerEgg2

Více

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2 Změkčvače vdy Změkčvače vdy Jednkhutvé Dvukhutvé Autmatické......... 2,3 Testry... 2 Náplně (pryskyřice, sůl)... 2 Změkčvače vdy Pkud Vám leží na srdci dluhá živtnst a bezprblémvé užívání jedntlivých zařízení,

Více

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX-3-60 426 2.98

Více

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11 VENTIL ODLEHČOVACÍ KT 3019 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 100; 200 dm 3 /min Tlakvý ventil se vkládá d hydraulickéh bvdu, kde umžňuje p dsažení nastavenéh tlaku tlakvé dpjení připjvací brazec dle

Více

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR)

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR) KELL s.r.. Mlýnská 326/13 602 00 Brn mbil: +420 776 286 170, inf@kell.cz IČ 29265673, DIČ CZ29265673 Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělvací rzvdy vnitřní - místní rzhlas (MR) LÁZNĚ HODONÍN - PAVILON EVA

Více

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU DISCONECTOR - ZAMEZOVAÈ ZPÌTNÉHO PRÙTOKU BRA.ECO 3T doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.ECO 3T DN závitový zamezovaè zpìtného prùtoku s nastavitelnou redukcí tlaku;

Více

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAD-3-60-UC 426 2.98

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

Technická zpráva Kontrola ohybového napětí čepu v kritických místech na SO Papírny Olšany PS4-sušící válec-srpen2013

Technická zpráva Kontrola ohybového napětí čepu v kritických místech na SO Papírny Olšany PS4-sušící válec-srpen2013 Strana: 1/12 Technická zpráva 108018 Kntrla hybvéh napětí čepu v kritických místech na SO Papírny Olšany PS4-sušící válec-srpen201 Vypracval : Ing.Otakar Kzel Datum: 2.8..201 Adresa: PAPKON s.r.., Cihelná

Více

CZ. Regulační ventily RV

CZ. Regulační ventily RV 0-0. 0.05.CZ Regulační ventily RV 50 A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +40 49 504 6, Fax: +40 49 504 57, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpčet sučinitele Kv Praktický

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

02 07.7 05.15.CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61

02 07.7 05.15.CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61 0 07.7 05..CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 6 -- Řada PV 6 Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový,

Více

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 50 do 0 C výtisk èerven 1996 Pøehledový list T 000 CZ Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku Regulaèní ventil Pou

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz TC-BQO 426 2.98 81.03 Použití Èerpadlové typové

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Popis Pøipojovací šroubení Vekolux firmy HEIMEIER slouží k pøipojení otopného tìlesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavì, k jeho uzavírání,

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více