Dotační možnosti pro podnikatele v období z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu"

Transkript

1 Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni )

2 Operační prgram Zaměstnanst (OPZ) Priritní sa 1, specifický cíl 1.1.1: Zvýšit zaměstnanst pdpřených sb, zejména starších, mladších, nízkkvalitikvaných a znevýhdněných Příklady prjektů pr pradenské a vzdělávací instituce: zprstředkvání zaměstnání; pradenské a infrmační činnsti a prgramy; bilanční a pracvní diagnstika; rekvalifikace; rzvj základních kmpetencí; pdpra vytváření nvých pracvních míst; pdpra umístění na uvlněná pracvní místa; pdpra aktivit k získání pracvních návyků a zkušenstí; pdpra flexibilních frem zaměstnání a dměňvání; dprvdná patření umžňující začlenění na trh práce; mtivační aktivity; pracvní rehabilitace; realizace nvých či invativních nástrjů aktivní plitiky zaměstnansti 09/2015 (průběžná) 11/2015 (klvá) Priritní sa 1, specifický cíl 1.2.1: Snížit rzdíly v pstavení žen a mužů na trhu práce Příklady prjektů pr zaměstnavatele: vybudvání a prvz zařízení péče děti typu dětská skupina První předpkládaná výzva: 04/2015 (průběžná)

3 Priritní sa 1, specifický cíl 1.3.1: Zvýšit dbrnu úrveň znalstí, dvednstí a kmpetencí pracvníků a sulad kvalifikační úrvně pracvní síly s pžadavky trhu práce Příklady prjektů pr zaměstnavatele: další prfesní vzdělávání zaměstnanců pdprvané zaměstnavateli, zaměřené na dbrné i klíčvé kmpetence (IT, jazyky, sft skills, dbrné vzdělávání. apd.). tvrba a realizace pdnikvých vzdělávacích prgramů, včetně přípravy pdnikvých lektrů a instruktrů pdpra a pradenství při vytváření a zavádění mderních systémů řízení a rzvje lidských zdrjů v pdnicích pdpra sdružvání MSP za účelem vzdělávání (např. frmu vzdělávacích klastrů) tvrba a realizace vzdělávacích prgramů pr zaměstnance, kteří jsu hrženíi prpuštěním prpra zavádění age managementu První předpkládaná výzva pr pdniky: 09/2015 (klvá) Příklady dalších prjektů pr pradenské a vzdělávací instituce pradenské a infrmační aktivity v blasti kariérvéh pradenství, rientace na trhu práce, mžnstí služeb zaměstnansti atd., vzdělávací a rekvalifikační prgramy pr zaměstnance pdniků prcházejících restrukturalizací neb knčících svji činnst, včetně prpuštěných zaměstnanců, pdpra prfesníh vzdělávání OSVČ, pdpra dbrné praxe a stáží v pdnicích, pdpra splupráce pdniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďvání kvalifikační úrvně a kvalifikační struktury pracvní síly s pžadavky trhu práce. První předpkládaná výzva: n/a

4 Priritní sa 1, specifický cíl 1.5.1: Snížit míru nezaměstnansti mladých sb v reginu NUTS II Severzápad Příklady prjektů pr pradenské a vzdělávací instituce: Pdpra učňvské přípravy a dbrných stáží, dbrné vzdělávání a příprava, pskytnutí prvních pracvních zkušenstí, pdpra nábru mladých pracvníků a pdpra vytváření pracvních míst, pdpra mbility mladých pracvníků, pdpra zahájení pdnkání První předpkládaná výzva: n/a Priritní sa 2, specifický cíl Priritní sa 2, specifický cíl Zvýšit uplatnitelnst sb hržených sciálním vylučením neb sciálně vylučených ve splečnsti a na trhu práce Rzvj sektru sciální eknmiky Příklady prjektů pr zaměstnavatele n/a Příklady prjektů pr OSVČ, sciální pdniky, bchdní splečnsti: Vznik a rzvj pdnikatelských aktivit v blasti sciálníh pdnikání, zavedení systému pdpry startu, rzvje a udržitelnsti sciálních pdniků (zapjení i sukrméh sektru), včetně aktivit veducích k zajištění snadnějšíh přístupu k jejich financvání První předpkládaná výzva: 08/2015 (klvá)

5 Priritní sa 2, specifický cíl Priritní sa 2, specifický cíl Zvýšit kvalitu a udržitelnst systému sciálních služeb, služeb pr rdiny a děti a dalších navazujících služeb pdprujících sciální začleňvání Zvýšit kvalitu péče duševní zdraví a přispět k udržitelnsti systému zdravtnictví cílenu pdpru zdraví, zdravéh živtníh stylu a prevence nemcí Příklady prjektů pr zaměstnavatele n/a Příklady prjektů pr vzdělávací instituce Vzdělávání v sciální blasti, v blasti kncepční, strategické a manažerské u pracvníků v sciálních službách, pracvníků pracujících s dětmi, pracvníků v službách pr rdiny a děti a dalších navazujících službách a rganizacích pdprujících sciální začleňvání včetně rgánů sciálně právní chrany dětí, vzdělávání nefrmálních pečvatelů; Vzdělávání sciálních pracvníků pracujících ve službách a ve veřejné správě například v blastech rzvje schpnsti psudit sciální situaci klienta, case managementu, multidisciplinárníh plánvání pdpry a pmci v rámci knkrétní situace klienta, dvednsti síťvání v rámci knkrétníh území, rzpznání rizik a dpadů institucinalizace a jejíh předcházení, apd.; Vzdělávání pracvníků a dalších relevantních aktérů v blasti prevence diskriminace a rvných příležitstí, v blasti chrany práv zranitelných skupina prevence špatnéh zacházení; a další První předpkládaná výzva: 08/2015 (klvá)

6 Priritní sa 3, specifický cíl Sciální invace v blasti sciálníh začleňvání a přístupu na trh práce pr nejhrženější skupiny na trhu práce Zvýšit efektivitu sciálních invací a mezinárdní splupráce v tematických blastech OPZ Pravděpdbné příklady prjektů pr zaměstnavatele a vzdělávací instituce Rzvj a udržení existující funkční invace - replikace invačníh řešení a jeh rzšíření, kvalitativní změna invačníh řešení a systémvá změna (včetně zahraničních invací, realizace s partnery); Vývj pstupů řešení, demnstrace řešení a jeh zlepšvání, rzvj a udržení invačníh řešení pr definvané cílvé skupiny; Např. v těcht blastech: zprstředkvání práce, invace v zaměstnávání mladých a starších lidí, invace přispívající k rvným příležitstem na trhu práce a s důrazem na sladvání pracvníh a rdinnéh živta, vznik nvých pracvních příležitstí a přeměnu stávajících pracvních pzic v kntextu tzv. green ecnmy a kreativních dvětví přizpůsbení pracvníků, pdniků a pdnikatelů změnám trhu práce, rzvj lidských zdrjů ve firmách, invace na pracvištích, rzvj dalšíh vzdělávání a strategií celživtníh vzdělávání pr zaměstnance adaptace na nvé technlgie zajištující udržitelný rzvj invativní způsby adaptace zaměstnanců na nvé technlgie na pracvišt vytváření invativních frem rganizace práce příznivých zejména pr starší sby za účelem dluhdbějšíh udržení starších pracvníků v zaměstnání, dále pr rdiče s malými dětmi a sby pečující další závislé členy rdiny První předpkládaná výzva: 06/2015 (klvá) Příklady dalších prjektů pr vzdělávací instituce Mbilita vzdělávací a mtivační aktivity, zahraniční stáže pr cílvu skupinu, pradenství, přímá pdpra sb, pmc při hledání zaměstnání p jejich návratu d ČR

7 První předpkládaná výzva: 09/2015 (klvá) Operační prgram Živtní prstředí (OPŽP) Priritní sa 1, specifický cíl 1.3 Zajistit pvdňvu chranu Příklady prjektů pr fyzické sby pdnikající hspdaření se srážkvými vdami v intravilánu a jejich další využití namíst jejich urychlenéh dvádění kanalizací d tků, bnvení, výstavba a reknstrukce, případně mdernizace vdních děl služící pvdňvé chraně, stabilizvání a sanace svahvých nestabilit hržujících zdraví, majetek a bezpečnst vyplývajících z Registru svahvých nestabilit. 03/2015 (klvá) 10-12/2015 (klvá) Priritní sa 2, specifický cíl 2.2 Snížit emise stacinárních zdrjů pdílející se na expzici byvatelstva nadlimitním kncentracím znečišťujících látek Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) Náhrada a reknstrukce stávajících stacinárních zdrjů znečišťvání, Přízení technlgií a změny technlgických pstupů veducí ke snížení emisí znečišťujících látek neb ke snížení úrvně znečištění vzduší. Například: kmpletní neb dílčí náhrada či reknstrukce stávajících stacinárních zdrjů znečišťvání,

8 přízení ddatečných technlgií ke snížení emisí znečišťujících látek (např. tkaninvé filtry, elektrstatické dlučvače, technlgie ke snižvání emisí z prdukce, skladvání a aplikace statkvých hnjiv (v zemědělských prvzech)), přízení ddatečných technlgií ke snížení úrvně znečištění vzduší (např. vdní clny, skrápění, dprašvací neb mlžící zařízení), čistící vzy (puze pkrčilé technlgie s vysku účinnstí dstraňvání prachvých částic, nebudu pdprvány kartáčvací vzy bez dsávání a krpicí vzy), změny technlgických pstupů za účelem snížení emisí, rzšiřvání a reknstrukce sustav centralizvanéh zásbvání tepelnu energií. Pdprvána budu zejm. patření zaměřená na tyt technlgie: těžba a zpracvání nerstných survin, zejména mechanické perace, výrba a zpracvání kvů, metalurgie, výrba a zpracvání pevných paliv. Priritní patření: budu prefervána patření snížení emisí u pvrchu země (v dýchací zóně) budu prefervána patření významně snižující emise TZL budu prefervána patření zavádějící technlgie s nejlepšími envirnmentálními parametry /2015 (klvá) Priritní sa 3, specifický cíl 3.1 Prevence vzniku dpadů Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) předcházení vzniku průmyslvých dpadů (např. aplikace technlgií, které sníží měrné mnžství dpadů vznikajících ve výrbě)

9 pdprvání realizace neb mdernizace technlgií, jejichž výstupem bude menší mnžství prdukvaných dpadů na jedntku výrbku, řešících primárně nakládání s dpady danéh pdniku, zavádění tzv. systému dr-t-dr /2015 (klvá) Priritní sa 3, specifický cíl 3.2 Zvýšit pdíl materiálvéh a energetickéh využití dpadů Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) Příklady pdprvaných prjektů: výstavba a mdernizace zařízení pr sběr, třídění a úpravu dpadů, dplnění systémů ddělenéh sběru, skladvání a manipulace s dpady, budvání nvých a mdernizace stávajících sběrných dvrů, třídící a dtřiďvací linky zabezpečující kvalitní výstupní survinu a linky s navazujícími technlgiemi, dplnění překladišť a skladů pr KO a jeh vytříděné slžky a pr další dpady, které nejsu z kategrie nebezpečné, budvání systémů ddělenéh sběru bidpadů, pdpra a rzvj systému sběru, shrmažďvání a nakládání s nebezpečnými a zdravtnickými dpady, budvání kmpstáren s využitím kmpstu převážně na zemědělské půdě, budvání sběru a svzu gastrdpadů/kuchyňských dpadů, dplnění systému sběru u výrbků na knci živtnsti, výstavba a mdernizace zařízení pr materiálvé využití dpadů, zařízení na úpravu neb využívání statních dpadů, technlgie pr zpracvání stavebních prvků ze zateplvacích systémů (např. zpracvání stavebníh plystyrénu, stavebních prvků z PVC ), budvání zařízení na energetické využití kmunálních dpadů (ZEVO)

10 zařízení pr tepelné zpracvání dpadů, výstavba biplynvých stanic pr zpracvání bidpadů, zařízení pr tepelné zpracvání zdravtnických a nebezpečných dpadů, či jejich mdernizace, zařízení pr nakládání s nebezpečnými dpady, či jejich mdernizace, reknstrukce zařízení pr spluspalvání dpadů, instalace ktlů na spalvání dpadů v teplárnách. 03/2015 (klvá) Priritní sa 3, specifický cíl 3.3 Rekultivvat staré skládky Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly prvzvány před účinnstí zákna č. 238/1991 Sb 10-12/2015 (klvá) Priritní sa 3, specifický cíl 3.4 Dknčit inventarizaci a dstranit eklgické zátěže Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) v rámci inventarizace a priritizace bude pkračvat plnění databáze kntaminvaných míst a průběžná aktualizace údajů u již evidvaných lkalit, na základě žádstí, a zpracvaných a schválených prjektů budu realizvány detailní průzkumy ptenciálně kntaminvaných lkalit, u nichž není znám půvdce znečištění, a t včetně zpracvání analýz rizik a hdncení priritizace, na základě žádstí, a zpracvaných a schválených prjektů budu realizvány sanační zásahy u nejvážněji kntaminvaných lkalit, u nichž míra kntaminace představuje rizik pr lidské zdraví či eksystémy.

11 1-3/2015 (klvá) 4-6/2015 (klvá) Priritní sa 3, specifický cíl 3.5 Snížit envirnmentální rizika a rzvíjet systémy jejich řízení Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) reknstrukce zařízení výrb s nebezpečnými chemickými látkami, reknstrukce chladícíh zařízení - změnu chladiva, snížením mnžství kapalnéh čpavku, náhradu chladícíh zařízení, mdernizací rzvdů, prtipžární izlace zásbníků LPG, vybudvání bezpečnéh stáčení vstupních survin a nvých prduktů, reknstrukce skladvacích nádrží vč. realizace havarijních jímek, reknstrukce skladů hřlavých kapalin, reknstrukce skladvacích nádrží kapalných uhlvdíků, reknstrukce skladů kapalných průmyslvých hnjiv, výstavba zabezpečených skladů agrchemikálií, mdernizace zabezpečvacíh zařízení u vlečky pr přepravu nebezpečných látek, znalstní prtály - vytvření ucelenéh znalstníh systému nebezpečných chemických látek pr ptřeby implementace nařízení CLP s hledem na specifika GHS, TDG a na pžadavky prevence závažných havárií, infrmační systémy pr pdpru prevence závažných havárií, vytvření expertních center REACH pr hdncení rizik chemických látek, vybavení pracviště pr hdncení rizik chemických látek /2015 (klvá)

12 Priritní sa 4, specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu chrany nárdně významných chráněných území Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) Zajišťvání péče NP, CHKO, NPR, NPP a lkality sustavy Natura 2000 (realizace patření k zajištění či zlepšení stavu předmětů chrany včetně tvrby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr infrmací, tvrba infrmačních a technických nástrjů a pdkladů pr zajištění chrany a péče NP, CHKO, NPR, NPP a lkality sustavy Natura 2000 a cílvé rganismy /2015 (klvá) Priritní sa 4, specifický cíl 4.2 Psílit bidiverzitu Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) péče vzácné druhy (ve vlné krajině i urbanizvaném prstředí) a jejich bitpy vč. bnvy a tvrby těcht bitpů, péče cenná stanviště a jejich bnva a tvrba, prevence šíření a mezvání výskytu invazních druhů (včetně jejich sledvání) hdncení rizik a tvrby metdických a kncepčních pdkladů a nástrjů), předcházení, minimalizace a náprava škd způsbených zvláště chráněnými druhy živčichů na majetku (s výjimku patření prti rybžravým predátrům pdprvaným v rámci akvakultury prstřednictvím OP Rybářství) /2015 (klvá) Priritní sa 4, specifický cíl 4.3 Psílit přirzené funkce krajiny Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) zprůchdnění migračních bariér pr vdní živčichy a patření k mezvání úmrtnsti živčichů spjené s rzvjem technické infrastruktury - vyplývající z kncepce zprůchdnění říční sítě;

13 revitalizace a pdpra samvlné renaturace vdních tků a niv, bnva ekstabilizačních funkcí vdních a na vdu vázaných eksystémů - vyplývající z POP vytváření, regenerace či psílení funkčnsti krajinných prvků a struktur, zlepšvání druhvé, věkvé a prstrvé struktury lesů (s výjimku lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mim ZCHÚ a území sustavy Natura 2000, realizace přírdě blízkých patření vyplývajících z kmplexních studií cílených na zpmalení pvrchvéh dtku vdy, prtierzní chranu, a adaptaci na změnu klimatu /2015 (průběžná) první 2 drážky 01-03/2015 (klvá) bez mezení Priritní sa 4, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prstředí v sídlech Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) revitalizace funkčních plch a prvků sídelní zeleně. 03/2015 (klvá)

14 Integrvaný reginální perační prgram (IROP) Priritní sa 1, specifický cíl 1.2 Zvýšení pdílu udržitelných frem dpravy Příklady prjektů pr dpravce ve veřejné linkvé dpravě pdle zákna č. 111/1994 Sb., silniční dpravě Nákup nízkemisních a bezemisních vzidel, využívajících alternativní zdrje paliv jak je elektřina, CNG a další, splňujících nrmu EURO 6 pr přepravu sb. Vzidla zhledňují specifické ptřeby účastníků dpravy se ztíženu mžnstí phybu a rientace. n/a Priritní sa 2, specifický cíl 2.2 Vznik nvých a rzvj existujících pdnikatelských aktivit v blasti sciálníh pdnikání Příklady prjektů pr MSP a OSVČ Sciální pdnikání v bcích s rzšířenu půsbnstí, na jejichž území se nachází sciálně vylučená lkalita Výstavba, reknstrukce a vybavení sciálních pdniků, vznik nvéh sciálníh pdniku, rzšíření kapacity pdniku, aktivity OSVČ činných v sciálním pdnikání. 09/2015 (klvá) Priritní sa 2, specifický cíl 2.3 Rzvj infrastruktury pr pskytvání zdravtních služeb a péče zdraví Příklady prjektů pr subjekty pskytující veřejnu službu v blasti zdravtní péče pdle zákna č. 372/2011 Sb. neb zákna 258/2000 Sb. přízení technlgií a přístrjvéh vybavení ptřebnéh pr péči v pdpřeném bru následné péče deinstitucinalizace psychiatrické péče.

15 09/2015 (průběžná) Zvýšení kvality návazné péče Priritní sa 2, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dstupnsti infrastruktury pr vzdělávání a celživtní učení Příklady prjektů pr zařízení péče děti d 3 let, škly a šklská zařízení a další subjekty pdílející se na realizaci vzdělávacích aktivit Pdpra infrastruktury pr předšklní vzdělávání - pdpra mateřských škl, jeslí, dětských skupin a předšklníh vzdělávání pr děti d 6 let, zejména v sciálně vylučených lkalitách Pdpra infrastruktury pr celživtní vzdělávání 11/2015 (průběžná) Priritní sa 2, specifický cíl 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Příklady prjektů pr vlastníky bytvých dmů a splečenství vlastníků bytvých jedntek - budvy se čtyřmi a více byty, krmě fyzických sb nepdnikajících Pdpra energetických úspr v blasti bytvých dmů Snižvání sptřeby energie zlepšením tepelných vlastnstí budv Zařízení pr vytápění neb přípravu teplé vdy Přechd na šetrné, eklgické zdrje. 09/2015 (průběžná)

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více