Dotační možnosti pro podnikatele v období z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu"

Transkript

1 Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni )

2 Operační prgram Zaměstnanst (OPZ) Priritní sa 1, specifický cíl 1.1.1: Zvýšit zaměstnanst pdpřených sb, zejména starších, mladších, nízkkvalitikvaných a znevýhdněných Příklady prjektů pr pradenské a vzdělávací instituce: zprstředkvání zaměstnání; pradenské a infrmační činnsti a prgramy; bilanční a pracvní diagnstika; rekvalifikace; rzvj základních kmpetencí; pdpra vytváření nvých pracvních míst; pdpra umístění na uvlněná pracvní místa; pdpra aktivit k získání pracvních návyků a zkušenstí; pdpra flexibilních frem zaměstnání a dměňvání; dprvdná patření umžňující začlenění na trh práce; mtivační aktivity; pracvní rehabilitace; realizace nvých či invativních nástrjů aktivní plitiky zaměstnansti 09/2015 (průběžná) 11/2015 (klvá) Priritní sa 1, specifický cíl 1.2.1: Snížit rzdíly v pstavení žen a mužů na trhu práce Příklady prjektů pr zaměstnavatele: vybudvání a prvz zařízení péče děti typu dětská skupina První předpkládaná výzva: 04/2015 (průběžná)

3 Priritní sa 1, specifický cíl 1.3.1: Zvýšit dbrnu úrveň znalstí, dvednstí a kmpetencí pracvníků a sulad kvalifikační úrvně pracvní síly s pžadavky trhu práce Příklady prjektů pr zaměstnavatele: další prfesní vzdělávání zaměstnanců pdprvané zaměstnavateli, zaměřené na dbrné i klíčvé kmpetence (IT, jazyky, sft skills, dbrné vzdělávání. apd.). tvrba a realizace pdnikvých vzdělávacích prgramů, včetně přípravy pdnikvých lektrů a instruktrů pdpra a pradenství při vytváření a zavádění mderních systémů řízení a rzvje lidských zdrjů v pdnicích pdpra sdružvání MSP za účelem vzdělávání (např. frmu vzdělávacích klastrů) tvrba a realizace vzdělávacích prgramů pr zaměstnance, kteří jsu hrženíi prpuštěním prpra zavádění age managementu První předpkládaná výzva pr pdniky: 09/2015 (klvá) Příklady dalších prjektů pr pradenské a vzdělávací instituce pradenské a infrmační aktivity v blasti kariérvéh pradenství, rientace na trhu práce, mžnstí služeb zaměstnansti atd., vzdělávací a rekvalifikační prgramy pr zaměstnance pdniků prcházejících restrukturalizací neb knčících svji činnst, včetně prpuštěných zaměstnanců, pdpra prfesníh vzdělávání OSVČ, pdpra dbrné praxe a stáží v pdnicích, pdpra splupráce pdniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďvání kvalifikační úrvně a kvalifikační struktury pracvní síly s pžadavky trhu práce. První předpkládaná výzva: n/a

4 Priritní sa 1, specifický cíl 1.5.1: Snížit míru nezaměstnansti mladých sb v reginu NUTS II Severzápad Příklady prjektů pr pradenské a vzdělávací instituce: Pdpra učňvské přípravy a dbrných stáží, dbrné vzdělávání a příprava, pskytnutí prvních pracvních zkušenstí, pdpra nábru mladých pracvníků a pdpra vytváření pracvních míst, pdpra mbility mladých pracvníků, pdpra zahájení pdnkání První předpkládaná výzva: n/a Priritní sa 2, specifický cíl Priritní sa 2, specifický cíl Zvýšit uplatnitelnst sb hržených sciálním vylučením neb sciálně vylučených ve splečnsti a na trhu práce Rzvj sektru sciální eknmiky Příklady prjektů pr zaměstnavatele n/a Příklady prjektů pr OSVČ, sciální pdniky, bchdní splečnsti: Vznik a rzvj pdnikatelských aktivit v blasti sciálníh pdnikání, zavedení systému pdpry startu, rzvje a udržitelnsti sciálních pdniků (zapjení i sukrméh sektru), včetně aktivit veducích k zajištění snadnějšíh přístupu k jejich financvání První předpkládaná výzva: 08/2015 (klvá)

5 Priritní sa 2, specifický cíl Priritní sa 2, specifický cíl Zvýšit kvalitu a udržitelnst systému sciálních služeb, služeb pr rdiny a děti a dalších navazujících služeb pdprujících sciální začleňvání Zvýšit kvalitu péče duševní zdraví a přispět k udržitelnsti systému zdravtnictví cílenu pdpru zdraví, zdravéh živtníh stylu a prevence nemcí Příklady prjektů pr zaměstnavatele n/a Příklady prjektů pr vzdělávací instituce Vzdělávání v sciální blasti, v blasti kncepční, strategické a manažerské u pracvníků v sciálních službách, pracvníků pracujících s dětmi, pracvníků v službách pr rdiny a děti a dalších navazujících službách a rganizacích pdprujících sciální začleňvání včetně rgánů sciálně právní chrany dětí, vzdělávání nefrmálních pečvatelů; Vzdělávání sciálních pracvníků pracujících ve službách a ve veřejné správě například v blastech rzvje schpnsti psudit sciální situaci klienta, case managementu, multidisciplinárníh plánvání pdpry a pmci v rámci knkrétní situace klienta, dvednsti síťvání v rámci knkrétníh území, rzpznání rizik a dpadů institucinalizace a jejíh předcházení, apd.; Vzdělávání pracvníků a dalších relevantních aktérů v blasti prevence diskriminace a rvných příležitstí, v blasti chrany práv zranitelných skupina prevence špatnéh zacházení; a další První předpkládaná výzva: 08/2015 (klvá)

6 Priritní sa 3, specifický cíl Sciální invace v blasti sciálníh začleňvání a přístupu na trh práce pr nejhrženější skupiny na trhu práce Zvýšit efektivitu sciálních invací a mezinárdní splupráce v tematických blastech OPZ Pravděpdbné příklady prjektů pr zaměstnavatele a vzdělávací instituce Rzvj a udržení existující funkční invace - replikace invačníh řešení a jeh rzšíření, kvalitativní změna invačníh řešení a systémvá změna (včetně zahraničních invací, realizace s partnery); Vývj pstupů řešení, demnstrace řešení a jeh zlepšvání, rzvj a udržení invačníh řešení pr definvané cílvé skupiny; Např. v těcht blastech: zprstředkvání práce, invace v zaměstnávání mladých a starších lidí, invace přispívající k rvným příležitstem na trhu práce a s důrazem na sladvání pracvníh a rdinnéh živta, vznik nvých pracvních příležitstí a přeměnu stávajících pracvních pzic v kntextu tzv. green ecnmy a kreativních dvětví přizpůsbení pracvníků, pdniků a pdnikatelů změnám trhu práce, rzvj lidských zdrjů ve firmách, invace na pracvištích, rzvj dalšíh vzdělávání a strategií celživtníh vzdělávání pr zaměstnance adaptace na nvé technlgie zajištující udržitelný rzvj invativní způsby adaptace zaměstnanců na nvé technlgie na pracvišt vytváření invativních frem rganizace práce příznivých zejména pr starší sby za účelem dluhdbějšíh udržení starších pracvníků v zaměstnání, dále pr rdiče s malými dětmi a sby pečující další závislé členy rdiny První předpkládaná výzva: 06/2015 (klvá) Příklady dalších prjektů pr vzdělávací instituce Mbilita vzdělávací a mtivační aktivity, zahraniční stáže pr cílvu skupinu, pradenství, přímá pdpra sb, pmc při hledání zaměstnání p jejich návratu d ČR

7 První předpkládaná výzva: 09/2015 (klvá) Operační prgram Živtní prstředí (OPŽP) Priritní sa 1, specifický cíl 1.3 Zajistit pvdňvu chranu Příklady prjektů pr fyzické sby pdnikající hspdaření se srážkvými vdami v intravilánu a jejich další využití namíst jejich urychlenéh dvádění kanalizací d tků, bnvení, výstavba a reknstrukce, případně mdernizace vdních děl služící pvdňvé chraně, stabilizvání a sanace svahvých nestabilit hržujících zdraví, majetek a bezpečnst vyplývajících z Registru svahvých nestabilit. 03/2015 (klvá) 10-12/2015 (klvá) Priritní sa 2, specifický cíl 2.2 Snížit emise stacinárních zdrjů pdílející se na expzici byvatelstva nadlimitním kncentracím znečišťujících látek Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) Náhrada a reknstrukce stávajících stacinárních zdrjů znečišťvání, Přízení technlgií a změny technlgických pstupů veducí ke snížení emisí znečišťujících látek neb ke snížení úrvně znečištění vzduší. Například: kmpletní neb dílčí náhrada či reknstrukce stávajících stacinárních zdrjů znečišťvání,

8 přízení ddatečných technlgií ke snížení emisí znečišťujících látek (např. tkaninvé filtry, elektrstatické dlučvače, technlgie ke snižvání emisí z prdukce, skladvání a aplikace statkvých hnjiv (v zemědělských prvzech)), přízení ddatečných technlgií ke snížení úrvně znečištění vzduší (např. vdní clny, skrápění, dprašvací neb mlžící zařízení), čistící vzy (puze pkrčilé technlgie s vysku účinnstí dstraňvání prachvých částic, nebudu pdprvány kartáčvací vzy bez dsávání a krpicí vzy), změny technlgických pstupů za účelem snížení emisí, rzšiřvání a reknstrukce sustav centralizvanéh zásbvání tepelnu energií. Pdprvána budu zejm. patření zaměřená na tyt technlgie: těžba a zpracvání nerstných survin, zejména mechanické perace, výrba a zpracvání kvů, metalurgie, výrba a zpracvání pevných paliv. Priritní patření: budu prefervána patření snížení emisí u pvrchu země (v dýchací zóně) budu prefervána patření významně snižující emise TZL budu prefervána patření zavádějící technlgie s nejlepšími envirnmentálními parametry /2015 (klvá) Priritní sa 3, specifický cíl 3.1 Prevence vzniku dpadů Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) předcházení vzniku průmyslvých dpadů (např. aplikace technlgií, které sníží měrné mnžství dpadů vznikajících ve výrbě)

9 pdprvání realizace neb mdernizace technlgií, jejichž výstupem bude menší mnžství prdukvaných dpadů na jedntku výrbku, řešících primárně nakládání s dpady danéh pdniku, zavádění tzv. systému dr-t-dr /2015 (klvá) Priritní sa 3, specifický cíl 3.2 Zvýšit pdíl materiálvéh a energetickéh využití dpadů Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) Příklady pdprvaných prjektů: výstavba a mdernizace zařízení pr sběr, třídění a úpravu dpadů, dplnění systémů ddělenéh sběru, skladvání a manipulace s dpady, budvání nvých a mdernizace stávajících sběrných dvrů, třídící a dtřiďvací linky zabezpečující kvalitní výstupní survinu a linky s navazujícími technlgiemi, dplnění překladišť a skladů pr KO a jeh vytříděné slžky a pr další dpady, které nejsu z kategrie nebezpečné, budvání systémů ddělenéh sběru bidpadů, pdpra a rzvj systému sběru, shrmažďvání a nakládání s nebezpečnými a zdravtnickými dpady, budvání kmpstáren s využitím kmpstu převážně na zemědělské půdě, budvání sběru a svzu gastrdpadů/kuchyňských dpadů, dplnění systému sběru u výrbků na knci živtnsti, výstavba a mdernizace zařízení pr materiálvé využití dpadů, zařízení na úpravu neb využívání statních dpadů, technlgie pr zpracvání stavebních prvků ze zateplvacích systémů (např. zpracvání stavebníh plystyrénu, stavebních prvků z PVC ), budvání zařízení na energetické využití kmunálních dpadů (ZEVO)

10 zařízení pr tepelné zpracvání dpadů, výstavba biplynvých stanic pr zpracvání bidpadů, zařízení pr tepelné zpracvání zdravtnických a nebezpečných dpadů, či jejich mdernizace, zařízení pr nakládání s nebezpečnými dpady, či jejich mdernizace, reknstrukce zařízení pr spluspalvání dpadů, instalace ktlů na spalvání dpadů v teplárnách. 03/2015 (klvá) Priritní sa 3, specifický cíl 3.3 Rekultivvat staré skládky Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly prvzvány před účinnstí zákna č. 238/1991 Sb 10-12/2015 (klvá) Priritní sa 3, specifický cíl 3.4 Dknčit inventarizaci a dstranit eklgické zátěže Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) v rámci inventarizace a priritizace bude pkračvat plnění databáze kntaminvaných míst a průběžná aktualizace údajů u již evidvaných lkalit, na základě žádstí, a zpracvaných a schválených prjektů budu realizvány detailní průzkumy ptenciálně kntaminvaných lkalit, u nichž není znám půvdce znečištění, a t včetně zpracvání analýz rizik a hdncení priritizace, na základě žádstí, a zpracvaných a schválených prjektů budu realizvány sanační zásahy u nejvážněji kntaminvaných lkalit, u nichž míra kntaminace představuje rizik pr lidské zdraví či eksystémy.

11 1-3/2015 (klvá) 4-6/2015 (klvá) Priritní sa 3, specifický cíl 3.5 Snížit envirnmentální rizika a rzvíjet systémy jejich řízení Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) reknstrukce zařízení výrb s nebezpečnými chemickými látkami, reknstrukce chladícíh zařízení - změnu chladiva, snížením mnžství kapalnéh čpavku, náhradu chladícíh zařízení, mdernizací rzvdů, prtipžární izlace zásbníků LPG, vybudvání bezpečnéh stáčení vstupních survin a nvých prduktů, reknstrukce skladvacích nádrží vč. realizace havarijních jímek, reknstrukce skladů hřlavých kapalin, reknstrukce skladvacích nádrží kapalných uhlvdíků, reknstrukce skladů kapalných průmyslvých hnjiv, výstavba zabezpečených skladů agrchemikálií, mdernizace zabezpečvacíh zařízení u vlečky pr přepravu nebezpečných látek, znalstní prtály - vytvření ucelenéh znalstníh systému nebezpečných chemických látek pr ptřeby implementace nařízení CLP s hledem na specifika GHS, TDG a na pžadavky prevence závažných havárií, infrmační systémy pr pdpru prevence závažných havárií, vytvření expertních center REACH pr hdncení rizik chemických látek, vybavení pracviště pr hdncení rizik chemických látek /2015 (klvá)

12 Priritní sa 4, specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu chrany nárdně významných chráněných území Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) Zajišťvání péče NP, CHKO, NPR, NPP a lkality sustavy Natura 2000 (realizace patření k zajištění či zlepšení stavu předmětů chrany včetně tvrby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr infrmací, tvrba infrmačních a technických nástrjů a pdkladů pr zajištění chrany a péče NP, CHKO, NPR, NPP a lkality sustavy Natura 2000 a cílvé rganismy /2015 (klvá) Priritní sa 4, specifický cíl 4.2 Psílit bidiverzitu Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) péče vzácné druhy (ve vlné krajině i urbanizvaném prstředí) a jejich bitpy vč. bnvy a tvrby těcht bitpů, péče cenná stanviště a jejich bnva a tvrba, prevence šíření a mezvání výskytu invazních druhů (včetně jejich sledvání) hdncení rizik a tvrby metdických a kncepčních pdkladů a nástrjů), předcházení, minimalizace a náprava škd způsbených zvláště chráněnými druhy živčichů na majetku (s výjimku patření prti rybžravým predátrům pdprvaným v rámci akvakultury prstřednictvím OP Rybářství) /2015 (klvá) Priritní sa 4, specifický cíl 4.3 Psílit přirzené funkce krajiny Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) zprůchdnění migračních bariér pr vdní živčichy a patření k mezvání úmrtnsti živčichů spjené s rzvjem technické infrastruktury - vyplývající z kncepce zprůchdnění říční sítě;

13 revitalizace a pdpra samvlné renaturace vdních tků a niv, bnva ekstabilizačních funkcí vdních a na vdu vázaných eksystémů - vyplývající z POP vytváření, regenerace či psílení funkčnsti krajinných prvků a struktur, zlepšvání druhvé, věkvé a prstrvé struktury lesů (s výjimku lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mim ZCHÚ a území sustavy Natura 2000, realizace přírdě blízkých patření vyplývajících z kmplexních studií cílených na zpmalení pvrchvéh dtku vdy, prtierzní chranu, a adaptaci na změnu klimatu /2015 (průběžná) první 2 drážky 01-03/2015 (klvá) bez mezení Priritní sa 4, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prstředí v sídlech Příklady prjektů pr fyzické a právnické sby bez mezení (dle PD) revitalizace funkčních plch a prvků sídelní zeleně. 03/2015 (klvá)

14 Integrvaný reginální perační prgram (IROP) Priritní sa 1, specifický cíl 1.2 Zvýšení pdílu udržitelných frem dpravy Příklady prjektů pr dpravce ve veřejné linkvé dpravě pdle zákna č. 111/1994 Sb., silniční dpravě Nákup nízkemisních a bezemisních vzidel, využívajících alternativní zdrje paliv jak je elektřina, CNG a další, splňujících nrmu EURO 6 pr přepravu sb. Vzidla zhledňují specifické ptřeby účastníků dpravy se ztíženu mžnstí phybu a rientace. n/a Priritní sa 2, specifický cíl 2.2 Vznik nvých a rzvj existujících pdnikatelských aktivit v blasti sciálníh pdnikání Příklady prjektů pr MSP a OSVČ Sciální pdnikání v bcích s rzšířenu půsbnstí, na jejichž území se nachází sciálně vylučená lkalita Výstavba, reknstrukce a vybavení sciálních pdniků, vznik nvéh sciálníh pdniku, rzšíření kapacity pdniku, aktivity OSVČ činných v sciálním pdnikání. 09/2015 (klvá) Priritní sa 2, specifický cíl 2.3 Rzvj infrastruktury pr pskytvání zdravtních služeb a péče zdraví Příklady prjektů pr subjekty pskytující veřejnu službu v blasti zdravtní péče pdle zákna č. 372/2011 Sb. neb zákna 258/2000 Sb. přízení technlgií a přístrjvéh vybavení ptřebnéh pr péči v pdpřeném bru následné péče deinstitucinalizace psychiatrické péče.

15 09/2015 (průběžná) Zvýšení kvality návazné péče Priritní sa 2, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dstupnsti infrastruktury pr vzdělávání a celživtní učení Příklady prjektů pr zařízení péče děti d 3 let, škly a šklská zařízení a další subjekty pdílející se na realizaci vzdělávacích aktivit Pdpra infrastruktury pr předšklní vzdělávání - pdpra mateřských škl, jeslí, dětských skupin a předšklníh vzdělávání pr děti d 6 let, zejména v sciálně vylučených lkalitách Pdpra infrastruktury pr celživtní vzdělávání 11/2015 (průběžná) Priritní sa 2, specifický cíl 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Příklady prjektů pr vlastníky bytvých dmů a splečenství vlastníků bytvých jedntek - budvy se čtyřmi a více byty, krmě fyzických sb nepdnikajících Pdpra energetických úspr v blasti bytvých dmů Snižvání sptřeby energie zlepšením tepelných vlastnstí budv Zařízení pr vytápění neb přípravu teplé vdy Přechd na šetrné, eklgické zdrje. 09/2015 (průběžná)

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STRATEGIE 3I = infrastructure, inhabitants, institutins čili infrastruktura, lidé, instituce Priritní sa 1 Knkurenceschpné, dstupné a bezpečné reginy INFRASTRUKTURA

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Adaptace na změnu klimatu v reginech Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Pririty Ministerstva živtníh prstředí a Vlády ČR pr adaptační patření Brn, 17. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod Přílha k metdice Ochrana vd Dtace v lesním hspdářství v blasti vd Ústav pr hspdářsku úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 1 Obsah 1. Úvd...3 2. Dtace z nárdních prgramů d blasti vd...4 2.1. Závazná pravidla

Více

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn Příprava na nvé prgramvací bdbí 2014 až 2020 z phledu legislativních změn Knference samspráv Olmuckéh kraje 27. únra 2012 Zdeněk Semrád ředitel Úřadu Reginální rady NUTS 2 Severvýchd Legislativní výchdiska

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták Nuzvé zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták dd. KM RED MHMP 2 Obsah Nuzvé náhradní zásbvání vdu Právní předpisy Plánvací dkumentace Systém zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Nuzvé zásbvání

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Operační program Životní prostředí SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1 JUDr. Vladimír Gašpar www.rrajm.cz 1 Struktura prezentace Rámcvé zhdncení implementace RIS I.,II. Metda frmulace RIS 3 Priritní sy a cíle RIS 3 Akční plán RIS na léta 2009-13 www.rrajm.cz 2 Reginální invační

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Návrh priorit programového dokumentu regionu soudržnosti Střední Čechy pro programové období Zpracováno firmou Deloitte Advisory s.r.o.

Návrh priorit programového dokumentu regionu soudržnosti Střední Čechy pro programové období Zpracováno firmou Deloitte Advisory s.r.o. Návrh pririt prgramvéh dkumentu reginu sudržnsti Střední Čechy pr prgramvé bdbí 2014 2020 Zpracván firmu Delitte Advisry s.r.. Návrh pririt reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Střední Čechy pr

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu C je Technlgická platfrma (TP)? V evrpském m hspdářsk ském m prstru vznikají tzv. technlgické platfrmy, půvdnp vdně jak nefrmáln lní ad-hc pradenská seskupení,, pzději dle určitých zásad z stanvených a

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE

eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE 16. 7. 2015 Ing. Jsef Praks, OPŘIT MK 1 eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE - NÁVRH

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 12/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk a MěÚ Nepmuk verze 11/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 11/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Pr typy patření vyplývající z plánů dílčích pvdí neb z Kncepce zprůchdnění říční sítě ČR Kritéria průběžných výzev SC

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE

e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE 3. 12. 2015 Ing. Jsef Praks, OPŘIT MK 1 e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE - NÁVRH STRATEGIE Základní

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Programové cíle rozvoje VŠE v Praze pro období 2014-18

Programové cíle rozvoje VŠE v Praze pro období 2014-18 Prgramvé cíle rzvje VŠE v Praze pr bdbí 2014-18 Výchdiska prgramvých cílů rzvje VŠE Pzitiva Tradičně vnímána (zvláště u starší generace) jak přední VŠ eknmickéh zaměření v ČR. Začíná být pzitivně vnímána

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Zpráva o procesu podpory transformace v České republice za rok 2010

Zpráva o procesu podpory transformace v České republice za rok 2010 Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb 3P Cnsulting, s. r.. Římská 12 120 00 Praha 2 Zpráva prcesu pdpry transfrmace v České republice za rk 2010 Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Příležitosti a rizika profesní komory pro soci{lní pracovníky v soci{lních služb{ch

Příležitosti a rizika profesní komory pro soci{lní pracovníky v soci{lních služb{ch Příležitsti a rizika prfesní kmry pr sci{lní pracvníky v sci{lních služb{ch Presentace pr seminář Výbru pr sciální plitiku PČR 3.3.2015 Daniela Luskvá Pčty sci{lních pracvníků v sci{lních služb{ch Nejsilnější

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu Psilvání administrativní kapacity bcí na bázi mezibecní splupráce verze 7/2016 Dtační a grantvé příležitsti verze 7/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 9/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Seznam maturitních témat

Seznam maturitních témat Seznam maturitních témat Studijní br 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Šklní rk 2016/2017 EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ 1. Tržní eknmika pjem eknmie, mikreknmie a makreknmie základní eknmické pjmy-ptřeby,statky, služby, živtní

Více