Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období"

Transkript

1 kapitla: Strategická část Schválen dne Strategie kmunitně vedenéh místníh rzvje pr prgramvé bdbí Na území místní akční skupiny Rzvj Krnvska Nsitel Strategie MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ROZVOJ KRNOVSKA

2 Příprava Strategie kmunitně vedenéh místníh rzvje na území místní akční skupiny Rzvj Krnvska byla realizvána i díky finanční pdpře v rámci realizace prjektu Operačníh prgramu Technická pmc a rvněž i díky Mravskslezskému kraji. Zpracvatel a nsitel Strategie: Místní akční skupina Rzvj Krnvska Metdik Strategie: Ing. Pavel Antny Zpracvatelským tým Strategie: Ing. Pavel Antny Václav Kalda Martina Jalamasvá Ing. Kristýna Kutálkvá Ing. Jana Dhnalvá Ing. Pavel Žiška a klektiv (Agentura pr reginální rzvj, a.s.) PhDr. Dušan Janák, PhD., a klektiv (Slezská univerzita v Opavě, Centrum empirických výzkumů) + všichni aktivní účastníci při jednáních pracvních skupin, veřejných prjednání, atd.

3 Obsah strategické části: 2.1. Úvd d strategické části Definvání MISE pslání Strategie a principy Definvání pslání Strategie Principy Strategie Definvání VIZE a na ní navazujících priritních blastí a strategických cílů Definvání dluhdbé VIZE Definvání priritních blastí rzvje území Definvání strategických cílů rzvje území Specifické cíle, patření a aktivity Ppis integrvaných rysů Strategie Ppis invativních rysů Strategie Vazba na strategické dkumenty Akční plán Prgramvý rámec pr Integrvaný reginální perační prgram Prgramvý rámec pr Operační prgram Zaměstnanst Prgramvý rámec Prgramu rzvje venkva Integrvané rysy napříč prgramvými rámci Vazba na hrizntální témata Zdrje financvání patření MAS Seznam tabulek a brázků

4 Seznam pužitých zkratek CZ-NACE ESIF ICT IROP IZS KDŘ LEADER MAS MK MMR MPSV MSK MSP MŠMT MV MZe NNO OPPIK OPŽP ORP OSVČ OÚ OP VVV OPZ PRV SCLLD SFDI SFŽP SWOT analýza ÚP Klasifikace eknmických činnstí Evrpské strukturální a investiční fndy Infrmační a kmunikační technlgie Integrvaný reginální perační prgram Integrvaný záchranný systém Krátký ddavatelský řetězec Liaisn Entre Actins de Dévelppement de l Écnmie Rurale 1 Místní akční skupina Ministerstv kultury Ministerstv pr místní rzvj Ministerstv práce a sciálních věcí Mravskslezský kraj Malé a střední pdniky Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy Ministerstv vnitra Ministerstv zemědělství Nestátní neziskvé rganizace Operační prgram Pdnikání a invace a knkurenceschpnst Operační prgram Živtní prstředí Obec s rzšířenu půsbnstí Osba samstatně výdělečně činná Obecní úřad Operační prgram Věda, výzkum a vzdělávání Operační prgram Zaměstnanst Prgram rzvje venkva Strategie kmunitně vedenéh místníh rzvje Státní fnd dpravní infrastruktury Státní fnd živtníh prstředí S - strenghts (silná stránka), W weaknesses (slabá stránka), O pprtunities (příležitst), T threats (hrzba) Úřad práce 1 Český překlad zní: prpjení rzvjvých aktivit a venkvské eknmiky. Principů metdy LEADER využívá místní akční skupina. LEADER pvzbuzuje místní ptenciál prpjením různých subjektů, které na území půsbí.

5 S t r á n k a 1 2) Strategická část 2.1. Úvd d strategické části Strategická část tht dkumentu je návrhvu části dané Strategie. Celá vypracvaná hierarchie strategické části byla vystavěna na základě pdnětů a reakcí k tmu vytvřených pracvních skupin, které se scházely za tímt účelem. Pracvní skupiny byly sestaveny dle daných blastí rzvje Kvalita živta v bcích, Živtní prstředí a rzvj infrastruktury, Eknmika a rzvj pdnikání. Jednání se účastnila širká veřejnst zastupující všechny sektry typické pr zapjení d fungvání místní akční skupiny neziskvý sektr, bčanský sektr, veřejný sektr. Pracvních skupin se účastnili vždy dbrníci na danu prblematiku. Pr vhdné a efektivní zacílení dané struktury strategické části pslužil jak prvtní vstup výsledky ze scieknmické analýzy Suhrnná výzkumná zpráva Strategie kmunitně vedenéh rzvje na území MAS Rzvj Krnvska na prgramvé bdbí , pdlžené daty ze SWOT analýzy a Analýzy prblémů a ptřeb. Dané vstupy byly především kvantitativníh charakteru, leč čast přené hdntvé sudy vzešlé například z dtazníkvéh šetření či z pracvních jednání při tvrbě SWOT analýzy a Analýzy prblémů a ptřeb. Pté byl zvlen již výše zmíněný pstup pr zpracvávání strategické části, a t jednání pracvních skupin pr získání kvalitativních výstupů a erudvaných infrmací rzvjvých blastech v území. Daná struktura strategické části je graficky znázrněna níže pr rychlejší vizuální rientaci. Strategická část nutně navazuje a staví zárveň i na evaluaci z minuléh Strategickéh plánu LEADER místní akční skupiny Rzvj Krnvska pr prgramvé bdbí a na další stěžejní strategické dkumenty. Obrázek č. 1 Obecné znázrnění struktury strategické části Dluhdbá vize Priritní blast Strategický cíl Specifický cíl Opatření Aktivity

6 S t r á n k a Definvání MISE pslání Strategie a principy Definvání pslání Strategie Záměr vypracvat Strategii kmunitně vedenéh místníh rzvje na území MAS Rzvj Krnvska pr bdbí vychází z místníh partnerství bčanskéh, veřejnéh, pdnikatelskéh a neziskvéh sektru MAS Rzvj Krnvska. Tt partnerství je také vlastníkem strategie, jejímž nsitelem Strategie je MAS Rzvj Krnvska. Partnerství pvěřil přípravu a realizací strategické části rganizační slžku MAS Rzvj Krnvska becně prspěšné splečnsti Rzvj Krnvska,.p.s. a její pracvníky. Strategie kmunitně vedenéh místníh rzvje na území MAS Rzvj Krnvska, je zpracvána prt, aby pmáhala zlepšvat kvalitu živta byvatel území Krnvska, byla nápmcna při eliminaci prblémů spjených s územím, napmáhala integraci znevýhdněných a vytvářela prstr pr seberealizaci bčanů reginu. Svu kmplexnstí by strategie měla přispívat také k psílení eknmické úrvně reginu. Jejím cílem je také chrana a rzvj přírdníh a kulturníh bhatství a psílení reginální identity reginu. Místní akční skupina jak nsitel Strategie má za úlhu vhdně inicivat a integrvat připravvané prjekty a akce v území či s dpadem na území, usilvat udržitelnst realizvaných prjektů, na jejich invativní stránku pr území. Tt pvede ke splnění dluhdbé vize Strategie, na které se shdla kmunita jak celek a kteru přijali za své především partneři místní akční skupiny, jakž i místní akční skupina jak takvá. S hledem na nepříznivu scieknmicku situaci, ve které se regin dluhdbě nachází, se Strategie kmunitně vedenéh místníh rzvje zaměřuje především na pdpru místních aktivit, které účinně zapjují d rzvje své bčany a aktéry v území. V tmt přístupu je viděn zásadní zdrj energie pr zastavení a brat z dalšíh prhlubvání splečenské i eknmické regrese směrem k rzvji Principy Strategie Klíčvými principy, na kterých je vystavěna tvrba Strategie a především pak její realizace, jsu udržitelnst, respektvání principů metdy LEADER, kmunitně vedený místní rzvj, splupráce, invace, integrace, transparentnst prcesů a zachvání respektu: Udržitelnst: - Pdprvat eklgicky šetrné pstupy ve všech sférách pdnikání - Rzvíjet eknmický živt v blasti v suladu s principy trvale udržitelnéh rzvje a sciálně dpvědnéh pdnikání. - Klást důraz na sciální rzměr trvale udržitelnéh živta Splupráce: - Využít příhraniční plhu reginu a splupracvat s plskými partnery. - Zvýšit a zefektivnit splupráci na nejnižší mžné míře, tzn. splupráce veřejnéh, sukrméh a neziskvéh sektru na území, ale rvněž i splupráci v řešení prblémů nadreginálníh charakteru s danými aktéry, především pak s statními místními akčními skupinami a jinými adekvátními partnery.

7 S t r á n k a 3 Metda LEADER, kmunitně vedený místní rzvj: - Přispívat k rzvji bčanskéh a kmunitníh živta, pdprvat účast bčanů na plitickém rzhdvání. - Mbilizvat vnitřní zdrje a prpjvat všechny sektry v daném území místní aktéři vědí nejlépe, c dané území ptřebuje. Seskupení aktivních aktérů pd jednu stabilní střechu místní akční skupinu. Transparentnst prcesů: - O efektivní alkaci získaných finančních zdrjů z ESIF fndů rzhduje Partnerství na základě vystavených pravidel, které jsu zaktveny v zakladatelských dkumentech místní akční skupiny a jsu známy všem Partnerům. Invace: - Inspirvat aktéry k nvátrským, invativním pstjům k řešení danéh prblému či ptřeby implementvat již jinde efektivní řešení, které bude na území Krnvska invativní, např. pprvé pužit (příklady dbré praxe). Myšlenku není udělat z Krnvska vědecké centrum, pstačí naučit lepšímu vnímání invativních metd a jejich aplikaci. Zachvání respektu: - Na úrvni MAS jednat vždy dle nastlených a platných pravidel, být tevřený názrům, inicivat nvé myšlenky a přístupy, zachvávat a pečvat demkratické hdnty. - Napmáhat rzvji sciální slidarity, vytvářet kvalitní mezigenerační vztahy Integrace: - Pdprvat integrvané prjekty a na sebe navazující tj. takvé, které neřeší puze dílčí prblémy, ale usilují vyřešení prblémů a ptřeb jak celku Definvání VIZE a na ní navazujících priritních blastí a strategických cílů Definvání dluhdbé VIZE Na základě výsledků analytických pdkladů v jedntlivých tematických blastech, tj. na základě sci-eknmické analýzy, SWOT analýzy a Analýzy prblémů a ptřeb a na základě jasnéh vymezení a suhlasu pracvních skupin byla definvána strategická vize jak průnik definvaných priritních blastí a strategických cílů. Tat dluhdbá vize je základním kamenem strategie, v níž Partnerství deklaruje, že dané území chce dsáhnut tht stavu a bude plnění tét vize usilvat. Vize je stavem, kteréh se chce dsáhnut v dluhdbém hrizntu.

8 S t r á n k a 4 Vize Strategie Krnvsk nabízející příležitst k seberealizaci, prpjující všechny subjekty na místní úrvni a regin s vlídnu tváří navenek chránící a rzvíjející své kulturní i přírdní dědictví. Mtt Strategie Krnvsk je prstrem k radstnému a naplněnému živtu všech K dsažení tét vize a mtta je nutná splupráce a aktivní účast kmunity, kteří mhu vytvářet a měnit pdmínky pr fungvání místních aktérů za účelem udržitelnéh rzvje území. Pr splnění vize je třeba dané aktéry a jejich aktivity umně řídit, mtivvat, inicivat a rganizvat Definvání priritních blastí rzvje území Na základě definvané dluhdbé vize a na základě jednání pracvních skupin byly vytvřeny tyt čtyři priritní blasti, které rzpracvávají definvanu vizi. Priritní blast A) Pdpra eknmiky a zaměstnansti Priritní blast B) Zemědělství, lesnictví a živtní prstředí Priritní blast C) - Vzdělávání, lidské zdrje pr buducnst Priritní blast D) Kmunitní živt splečnsti Obrázek č. 2 Vize a priritní blasti Krnvsk nabízející příležitst k seberealizaci, prpjující všechny subjekty na místní úrvni a regin s vlídnu tváří navenek chránící a rzvíjející své kulturní i přírdní dědictví. Priritní blast A Priritní blast B Priritní blast C Priritní blast D

9 S t r á n k a Definvání strategických cílů rzvje území Na základě hlavní závěrů analytické části Strategie a na základě definvané dluhdbé vize a priritních blastí byly definvány čtyři strategické cíle. Strategické cíle jsu plněny na základě plnění specifických cílů, které se skládají z jedntlivých patření a jejich aktivit, jak je sepsán níže v pdkapitle 2.4. Specifické cíle, patření a aktivity. V tét pdkapitle je také zdůvdněn výběr priritních blastí a strategických cílů, jakž i naplňvání strategických cílů prstřednictvím indikátrů, které jsu určeny pr autevaluaci místní akční skupinu Rzvj Krnvska. Priritní blast A) Pdpra eknmiky a zaměstnansti Strategický cíl A) Krnvsk silné, směřující k silnější eknmice a nabízející více vhdných pracvních příležitstí Priritní blast B) Zemědělství, lesnictví a živtní prstředí Strategický cíl B) Krnvsk užitečné, využívající svéh ptenciálu k rzvji v suladu s chranu svéh přírdníh bhatství. Priritní blast C) - Vzdělávání, lidské zdrje pr buducnst Strategický cíl C) Krnvsk chytré, přinášející kvalitní a dstupné vzdělání napříč kmunitu Priritní blast D) Kmunitní živt splečnsti Strategický cíl D) Krnvsk přívětivé, zajišťující kvalitní a plnhdntný živt bčanům, tevřené a vstřícné k návštěvníkům 2.4. Specifické cíle, patření a aktivity Priritní blast A) Pdpra eknmiky a zaměstnansti Zdůvdnění vybrané PO A) a strategickéh cíle A: Z výstupů scieknmické analýzy a na základě SWOT-analýzy a analýzy prblémů a ptřeb se jeví jak nejpalčivějším prblémem vyská míra nezaměstnansti, častá nezaměstnatelnst určitéh segmentu splečnsti, nedstatek pracvních příležitstí je také důvdem významnéh prblému, kterým je migrace byvatelstva. Sučasně se mnzí zaměstnavatelé ptýkají s nedstatkem kvalifikvané dbrné pracvní síly, hlavně v technických brech. Prblémvým se jeví rvněž klesající pčet živnstníků a t i těch, kteří pskytují služby, které dnes jsu nabízeny puze v centru území v městě Krnv. Samtnu kapitlu, která výrazně determinuje eknmické a zaměstnanecké prstředí je výskyt sciálně znevýhdněných a vylučených lkalit a s nimi spjených sb sciálně vylučených či hržených sciálním vylučením. Svu rli v tét prblematice hraje také periferní plha území.

10 S t r á n k a 6 Sektr zemědělství, lesnictví a živtní prstředí tvří samstatnu priritní blast vzhledem k charakteru území a důležitsti, tedy včetně tvrby pracvních příležitstí v tmt sektru. Cíl PO a strategickéh cíle: Cílem je snížení bariér vstupu nezaměstnaných na trh práce, napmci zaměstnavatelům k přijetí vhdných zaměstnanců frmu vzdělávání, zašklení, získávání praxe a dalšími metdami a celkvě vlivnit situaci prsazváním prrdinných patření, rvných příležitstí, začleňvání. Bude pdprvána vzájemná splupráce všech aktérů na trhu práce. Snahu rvněž je usilvat vznik pracvních příležitstí pr mladu generaci. Pr řešení tht prblému byla zvlena patření a prstřednictvím jejich aktivit se usiluje snížení daných jevů, psílení knkurenceschpnsti blasti a zavádění invativních přístupu, k čemuž je však zaptřebí i ptřebné kperace s jinými aktéry, a t nejen v území. Kvantitativní indikátry: Jsu t indikátry ukazatelů definvaných v sci-eknmické analýze, které se vztahují k dané priritní blasti Pdpra eknmiky a zaměstnansti. Jsu t indikátry, které budu pravidelně evaluvány ze strany nsitele strategie, ač jsu dané indikátry závislé na mnhých prměnných (především plitika státu a síla její eknmiky) a dstupnsti relevantních dat srvnatelných s daty sci-eknmické analýzy. Tabulka č. 1 Kvantitativní indikátry strategickéh cíle A Indikátr K datu Výchzí stav Knečný stav v rce 2023 Pčet pdnikatelských subjektů a více Pčet živnstníků a více Pčet uchazečů zaměstnání a méně 2 Při měření indikátru pčet uchazečů zaměstnání je ptřebné myslet zárveň na skladbu pčtu uchazečů, tzn. kntrlvat rvněž i pčet uchazečů nad 50 let, pčet uchazečů OZP, atd.

11 S t r á n k a 7 Obrázek č. 3 Grafická struktura PO A) Pdpra eknmiky a zaměstnansti Pdpra eknmiky a zaměstnansti Chci rzvíjet firmu, chci zalžit firmu Chci pmci znevýhdněným sciální pdnikání Chci zaměstnání, chci zaměstnat Chci invvat, být knkurenceschpný Chci zhdntit t, c tady máme Učím se hledat práci, učíme najít práci Pdmínky startu a rzvje Pdpra stávajících i nvých MSP, OSVČ Zakládáme sciální pdnik Využíváme pdmínky, hdnty krajiny a území Splupracujeme nabízíme práci Zvyšuji kvalitu zaměstnanců lidské zdrje Chci mdernizvat Splupracujeme Rdina sulad práce s rdinu Ptřebuji pradit, pdpřit,pmci Chci zavádět nvé pracvní pstupy Rzvíjíme sciální pdnik - priritní blast - specifické cíle - patření Specifický cíl A. 1. Chci zaměstnání, chci zaměstnat Cíl/Účel: Cílem je pdprvat vznik pracvních příležitstí, pdpřit aktivity veducí ke snížení nezaměstnansti a k tvrbě nvých pracvních příležitstí, k lepší rientaci na trhu práce, k pracvnímu a tedy i sciálnímu začlenění cílvých skupin. Cílem je tedy zvyšvat kvalifikaci, dvednsti, získávání praxe, pracvních návyků a zapracvání cílvých skupin. Cílvé skupiny: sby hržené sciálním vylučením a sby sciálně vylučené, sby nezaměstnané a neaktivní sby, sby s kumulací hendikepu na trhu práce, sby se zdravtním pstižením, sby jinak znevýhdněné, sby vracejí se na trh práce z mateřské/rdičvské dvlené Indikátry výsledku a výstupu: Plnění daných indikátrů bude zjišťván prstřednictvím ankety či dtazníkvéh šetření a prstřednictvím databáze realizvaných prjektů.

12 S t r á n k a 8 Tabulka č. 2 Indikátry výsledku a výstupu specifickéh cíle Chci zaměstnání, chci zaměstnat Indikátr výsledků Měrná jedntka Plánvaná hdnta 1. Zvýšení příležitstí pr zaměstnanst cílvých skupin +/- Zlepšení stavu Indikátr výstupu Měrná jedntka Plánvaná hdnta 1. Pčet realizvaných prjektů Pčet 15 Seznam patření: V každém z patření jsu navíc ještě uvedeny příklady pdprvatelných aktivit. A Učím se hledat práci, učíme najít práci A Splupracujeme nabízíme práci A. 1.3 Rdina sulad práce s rdinu Návaznst patření: - Analytická část Zaměstnanst - Analytická část Sciální infrastruktura - SWOT analýzy tabulka č. 52., 54. a 55 - Suhrnná výzkumná zpráva Strategie kmunitně vedenéh rzvje MAS Rzvj Krnvska na prgramvé bdbí SD Mezibecní splupráce Opatření A Učím se hledat práci, učíme najít práci Aktivita A Pdpra veducí k uplatnění sb hržených sciálním vylučením neb sb sciálně vylučených na trhu práce Budu pdprvány aktivity veducí ke zvyšvání základních kmpetencí, pracvních návyků cílvé skupiny, zvýšení uplatnitelnsti změnu kvalifikace a dalšíh vzdělávání, cílenéh pradenství v různých blastech a navyšvání mtivace pracvat a další aktivity. Aktivita A Pdpra pracvníh začlenění statních hržených skupin na trhu práce Budu pdprvány aktivity, které pvedu k pracvnímu a tedy i k sciálnímu začlenění hržených skupin na trhu práce, a t především frmu zvyšvání či změny kvalifikace, cílenéh pradenství, navyšvání mtivace pracvat a eliminvat bariéry na straně firem, které mezují vstup d zaměstnání. Opatření A Splupracujeme nabízíme práci Aktivita A Splupracujeme s úřadem práce a pracvními agenturami Budu pdprvány aktivity invativních přístupů daných subjektů na trhu práce aplikací stávajících i nvých frem aktivní plitiky zaměstnansti veducích ke zvýšení pracvníh uplatnění, k prevenci před ztrátu zaměstnání a získání nvých pracvních příležitstí zvýšení a změny kvalifikace, získání praxe, získávání pracvních návyků, pdpra celživtníh vzdělávání, rzvj základních kmpetencí, mtivační aktivity, pdpra prstupnéh zaměstnávání a zprstředkvání zaměstnání, apd.

13 S t r á n k a 9 Aktivita A Splupracujeme se všemi subjekty Budu pdprvány aktivity veducí ke zvýšení pvědmí ptřebách lkálníh trhu práce frmu splupráce úřadu práce, bcí, škl, NNO, rdičů a firem například při přádání burz práce, exkurzí za praxí, získávání praxe pr zvýšení uplatnitelnsti, praktická výuka dvednstí a další aktivity. Pdpra veškeré, ptřebné pradenské činnsti suvisející s aktivitami a prblémy trhu práce (firemní pradenství, zahájení OSVČ, kmunikace se všemi subjekty vlivňující lkální trh práce, rdinné pradenství atd.). Opatření A Rdina sulad práce s rdinu Aktivita A Pdpra flexibilních frem zaměstnání Budu pdprvány aktivity směřující k usnadnění pracvníh uplatnění zkrácený a snížený pracvní úvazek, práce na dálku, sdílení pracvníh místa, dprava d zaměstnání, atd. Aktivita A Prrdinná patření Budu pdprvány aktivity směřující k tmu, aby dšl ke sladění pracvníh a rdinnéh živta, tzn. umžnit především ženám - matkám kntakt se zaměstnáním v dbě péče dítě a směřvat k pstupnému návratu či prvtnímu vstupu na trh práce frmu individuální péče děti, šklních družin, klubů, pdpru pdnikvých i veřejných dětských skupin a další. Specifický cíl A. 2. Chci rzvíjet firmu, chci zalžit firmu Cíl/Účel: Cílem je pdprvat zejména drbné pdnikání a rzvj stávajících firem dstupnými frmami. Jedntlivá patření a aktivity pvedu k dstranění části bariér při zahájení pdnikání, budu napmáhat k rzvji firem včetně ptřebnéh pradenství. Cílvé skupiny: sby hržené sciálním vylučením a sby sciálně vylučené, sby nezaměstnané a neaktivní sby, sby s kumulací hendikepu na trhu práce, sby se zdravtním pstižením, sby jinak znevýhdněné, sby vracejí se na trh práce z mateřské/rdičvské dvlené, sby začínající pdnikat, OSVČ, pdnikatelské subjekty Indikátry výsledku a výstupu: Plnění daných indikátrů bude zjišťván prstřednictvím ankety či dtazníkvéh šetření a prstřednictvím databáze realizvaných prjektů. Tabulka č. 3 Indikátry výsledku a výstupu specifickéh cíle Chci rzvíjet firmu, chci zalžit firmu Indikátr výsledků Měrná jedntka Plánvaná hdnta 1. Spkjenst s pdnikatelským prstředím +/- Zlepšení stavu Indikátr výstupu Měrná jedntka Plánvaná hdnta 1. Pčet realizvaných prjektů Pčet 8 Seznam patření: V každém z patření jsu navíc ještě uvedeny příklady pdprvatelných aktivit. A Pdmínky startu a rzvje A Zvyšuji kvalitu zaměstnanců lidské zdrje

14 S t r á n k a 10 A Ptřebuji pradit, pdpřit, pmci Návaznst patření: - Analytická část Zaměstnanst - Suhrnná výzkumná zpráva Strategie kmunitně vedenéh rzvje na území MAS Rzvj Krnvska na prgramvé bdbí SWOT analýzy tabulka č. 52., 54. a 55 Opatření A Pdmínky startu a rzvje Aktivita A Pdpra před zahájením pdnikání Budu pdprvány aktivity veducí ke zvýšení kvalifikace a získání ptřebných znalstí před zahájením OSVČ neb sukrméh pdnikání frmu vzdělávání a pradenství a další aktivity. Aktivita A Vytváření pdmínek pr zahájení a rzšiřvání pdnikání Budu pdprvány aktivity ze strany bcí frmu pskytnutí becních prstr za zvýhdněných pdmínek. Bezúrčné půjčky, účelvé dtace, pskytnutí becních nemvitstí za zvýhdněný nájem. Aktivity veducí k vhdným pbídkvým mechanismům a další aktivity. Opatření A Zvyšuji kvalitu zaměstnanců lidské zdrje Aktivita A Vzdělaný zaměstnanec záruka kvality Budu pdprvány aktivity veducí k tvrbě pdnikvých vzdělávacích prgramů včetně pršklení lektrů, kariérní pradenství, zavádění age-managementu, získávání praxe a zapracvání, sdružvání pdnikatelů za účelem splečnéh vzdělávání, vzdělávací a rekvalifikační prgramy pskytvané zaměstnavatelem. Budvání šklicích středisek (výstavba, reknstrukce), přízení vybavení včetně ptřebných pmůcek a vzdělávacích prgramů. Opatření A Ptřebuji pradit, pdpřit, pmci Aktivita A Pdpra vzniku nvých pracvních příležitstí Budu pdprvány aktivity firem na místním lkálním trhu práce zaměstnávající cílvé skupiny frmu úhrady mzdvých nákladů. Aktivita A Pdpra při bsazvání uvlněnéh pracvníh místa Budu pdprvány aktivity firem, které např. vlivem restrukturalizace, nedstatečné nabídky práce, vlivem přirzenéh úbytku, na místním lkálním trhu práce, u kterých existuje uvlněné pracvní míst frmu mzdvých náhrad. Aktivita A Infrmační zázemí pr pdnikatele Budu pdprvány aktivity typu budvání pdnikatelských inkubátrů, pradenských center, napmáhání při hledání zdrjů financvání, pskytnutí pradenských, infrmačních a knzultačních služeb včetně finančníh pradenství pskytvány pdnikatelům i zájemcům pdnikání a další aktivity.

15 S t r á n k a 11 Specifický cíl A. 3. Chci invvat, být knkurenceschpný Cíl/Účel: Cílem je pdpra invativních přístupů ve všech sférách eknmiky, na trhu práce včetně aktivní plitiky zaměstnansti ÚP. Opatření a aktivity pdpří vznik nvých myšlenek, které pvedu k udržitelnsti pdnikání, k jeh invaci na místní úrvni a k psílení knkurenceschpnsti firem a pdniků. Aktivity jsu zde cíleny především na malé a střední pdniky, které jsu splu se živnstníky základem pdnikání na našem venkvě. Cílvé skupiny: firmy především však malé a střední pdniky, OSVČ Indikátry výsledku a výstupu: Plnění daných indikátrů bude zjišťván prstřednictvím ankety či dtazníkvéh šetření a prstřednictvím databáze realizvaných prjektů. Tabulka č. 4 Indikátry výsledku a výstupu specifickéh cíle Chci invvat, být knkurenceschpný Indikátr výsledků Měrná jedntka Plánvaná hdnta 1. Zvýšení spkjensti s mžnstmi zvyšvání +/- Zlepšení stavu knkurenceschpnsti Indikátr výstupu Měrná jedntka Plánvaná hdnta 1. Pčet realizvaných prjektů Pčet 6 Seznam patření: V každém z patření jsu navíc ještě uvedeny příklady pdprvatelných aktivit. A Pdpra stávajících i nvých malých a středních pdniků A Chci mdernizvat A. 3.3 Chci zavádět nvé pracvní pstupy Návaznst patření: - Analytická část Zaměstnanst - Suhrnná výzkumná zpráva Strategie kmunitně vedenéh rzvje na území MAS Rzvj Krnvska na prgramvé bdbí SD Mezibecní splupráce - SWOT analýzy tabulka č. 52., 54. a 55 Opatření A Pdpra stávajících i nvých malých a středních pdniků a OSVČ Aktivita A MSP a OSVČ základ venkva Budu pdprvány aktivity, které pvedu k zavedení ptřebných invací, zajištění a rzšiřvání specifickéh knw-hw, k využívání knkurenčních výhd a investice služící k zalžení neb rzvji jejich činnstí. Budu pdprvány aktivity veducí k pradenství u začínajících MSP, k vzájemné splupráci a splupráci s statními subjekty na území a další.

16 S t r á n k a 12 Opatření A Chci mdernizvat Aktivita A Investice d mdernizace pdniku Přízení neb výstavba pdnikatelských nemvitstí, reknstrukce a mdernizace stávajících prstr k pdnikání, bnva strjů a zařízení s myšlenku nastlení envirnmentálníh principu pdnikání (například využívání eklgicky šetrných výrbků, snižvání sptřeby energie např. rekuperací dpadníh tepla, znvuvyužití druhtných prduktů výrby v pdniku), aktivity veducí k rzšíření kapacity pdniku a další. Opatření A Chci zavádět nvé pracvní pstupy Aktivita A Nvě, jinak a lépe Budu pdprvány aktivity veducí ke zvýšení technlgické úrvně pdniku prstřednictvím přízení ICT technlgii. Zavádění vnitřních infrmačních systému pdniku, racinalizace výrbních pstupů. Prsazvání invativních řešení jak v pdnikvých prcesech, tak ve výrbě (vývj nvých prduktů). Budu pdprváni zaměstnanci s kreativním přístupem v práci, zapjení řadvých zaměstnanců d vnitřníh rzhdvacíh prcesu, přízení patentvých licencí, výzkum a vývj a další. Specifický cíl A. 4. Chci pmci znevýhdněným sciální pdnikání Cíl/Účel: Cílem je pdpřit veškeré aktivity suvisející se sciálním pdnikáním napmáhající k začlenění znevýhdněných skupin. Na základě dluhdbých ukazatelů dchází k nárůstu znevýhdněných skupin na trhu práce. Pdpru vzniku sciálních pdniků a sciálníh pdnikání frmu všech patření a aktivit se čekává eliminace tht trendu a snížení pčtu znevýhdněných a zárveň zvýšení pčtu eknmických subjektů na trhu. Sciální pdnik (včetně OSVČ splňujících principy sciálníh pdnikání a spadajících d cílvých skupin) musí přispívat k pdpře sciálníh začleňvání a minimálně 30% zaměstnanců musí pcházet z cílvých skupin. Cílvé skupiny: sby hržené sciálním vylučením a sby sciálně vylučené, sby dluhdbě nezaměstnané neb pakvaně nezaměstnané, sby se zdravtním pstižením, sby v neb p výknu trestu, sby puštějící institucinální zařízení, subjekty sciálníh pdnikání, sby samstatně výdělečně činné splňující principy sciálníh pdnikání. Indikátry výsledku a výstupu: Dané indikátry budu zjišťvány prstřednictvím ankety či dtazníkvéh šetření a prstřednictvím databáze realizvaných prjektů Tabulka č. 5 Indikátry výsledku a výstupu specifickéh cíle Chci pmci znevýhdněným sciální pdnikání Indikátr výsledků Měrná jedntka Plánvaná hdnta 1. Zlepšení prstředí pr sciální pdniky +/- Zlepšení stavu Indikátr výstupu Měrná jedntka Plánvaná hdnta 1. Pčet realizvaných prjektů Pčet 10

17 S t r á n k a 13 Seznam patření: V každém z patření jsu navíc ještě uvedeny příklady pdprvatelných aktivit. A Zakládáme sciální pdnik A Splupracujeme A. 4.3 Rzvíjíme sciální pdnik Návaznst patření: - Analytická část Zaměstnanst - Suhrnná výzkumná zpráva Strategie kmunitně vedenéh rzvje MAS Rzvj Krnvska na prgramvé bdbí SWOT analýzy tabulka č. 52., 54. a 55 - SD Mezibecní splupráce Opatření A Zakládáme sciální pdnik Aktivita A Aby t fungval Budu pdprvány aktivity suvisející se vznikem nvéh sciálníh pdniku (nvě vzniklý subjekt, včetně OSVČ splňujících principy sciálníh pdnikání a spadajících d cílvých skupin). Jedná se zejména např. přízení výrbních prstředků, reknstrukce či stavební úpravy bjektů, nvá výstavba, přízení nezbytnéh materiálu a pracvních pmůcek, mzdvé a sbni výdaje pdpřených sb i pracvníků sciálníh pdniku, pradenství týkající se sciálníh pdnikání, průzkumu trhu, tvrby pdnikatelských plánů apd. Opatření A Splupracujeme Aktivita A Kd může, pmůže Budu pdprvány aktivity směřující k pdpře fungvání sciálních pdniků včetně OSVČ splňujících principy sciálníh pdnikání a spadajících d cílvých skupin v území jak například dkup výrbků frmu bdbnu náhradnímu plnění. Aktivity agenturních činnstí v rámci pdpry činnsti a uplatnění sciálních pdniků, další pdpra lkální splupráce mezi sciálními pdniky a aktéry v území. Pdpra vazby prjektů financujících veřejné zakázky na spluúčast sciálních firem a sciálně dpvědnéh pdnikání. Aktivita A Jen tak dále Opatření A Rzvíjíme sciální pdnik Budu pdprvány aktivity suvisející s rzšířením stávajícíh sciálníh pdniku včetně OSVČ splňujících principy sciálníh pdnikání a spadajících d cílvých skupin. Jedná se zejména např. přízení výrbních prstředků, reknstrukce či stavební úpravy bjektů, nvá výstavba, přízení nezbytnéh materiálu a pracvních pmůcek, mzdvé a sbni výdaje pdpřených sb i pracvníků sciálníh pdniku, pradenská činnst suvisející s rzvjem sciálníh pdnikání.

18 S t r á n k a 14 Specifický cíl A. 5. Chci zhdntit t, c tady máme Cíl/Účel: Cílem je pdpřit aktivity, které pvedu k lepšímu zhdncení místních zdrjů, survin a prstředí. Danými patřeními se dcílí efektivníh využívání místníh ptenciálu, cž pvede k zatraktivnění území včetně tvrby nvých pracvních míst. Djde rvněž k psílení reginu, místních eknmik a hspdářskéh vývje. Cílvé skupiny: bčané, návštěvníci, bce, zaměstnavatelé Indikátry výsledku a výstupu: Plnění daných indikátrů bude zjišťván prstřednictvím ankety či dtazníkvéh šetření a prstřednictvím databáze realizvaných prjektů. Tabulka č. 6 Indikátry výsledku a výstupu specifickéh cíle Chci zhdntit t, c tady máme Indikátr výsledků Měrná jedntka Plánvaná hdnta 1. Zlepšení vnímání území jak atraktivní blasti +/- Zlepšení stavu Indikátr výstupu Měrná jedntka Plánvaná hdnta 1. Pčet realizvaných prjektů Pčet 10 Seznam patření: V každém z patření jsu navíc ještě uvedeny příklady pdprvatelných aktivit. A Využíváme pdmínky, hdnty krajiny a území Návaznst patření: - Analytická část Hspdářství - Analytická část Zaměstnanst - Analytická část Živtní prstředí - SWOT analýzy tabulka č. 52., 54. a 55 - Suhrnná výzkumná zpráva Strategie kmunitně vedenéh rzvje MAS Rzvj Krnvska na prgramvé bdbí SD Mezibecní splupráce Opatření A Využíváme pdmínky, hdnty krajiny a území Aktivita A Využití brwnfields k pdnikatelským účelům. Budu pdprvány aktivity směřující k reknstrukci zastaralé infrastruktury a brwnfields a jejich přeměna na pdnikatelské bjekty neb pdnikatelské zóny, které jsu v suladu se směřváním a ptřebami danéh území, dané bce. V případě extrémně nevyhvujícíh stavu nemvitsti bude rvněž pdprvána demlice takvýcht bjektů a následná regenerace plch např. nvu výstavbu. Aktivita A Pdpra cestvníh ruchu Budu pdprvány aktivity frmu prpagace (např. marketingvé kampaně, prpagační materiály, internetvé prtály a mbilní aplikace zviditelňující regin, budvání infrmačních tabulí, naučných stezek), frmu prpagace typu přádání kulturních akcí, využití histrie reginu, péče kulturní a přírdní památky. Další příklad aktivit je budvání turistických míst a míst pr vlnčasvé vyžití

19 S t r á n k a 15 lanvá centra, hřiště na paintball, sprtviště a další a s tím suvisející infrastruktury turistické stezky, cyklstezky, hippstezky, infcentra a rvněž i ubytvání. Budu pdprvány aktivity veducí k užší prvázansti s Plskem a cílení prpagace území na Plsku stranu, ale i d dalších reginu ČR, využití nádražních budv úzkrzchdné dráhy pr pdnikání a turistiku, aktivity veducí k překnání mimsezónníh výpadku v cestvním ruchu a k budvání dbrých vztahů mezi turisty a místními bčany, využití tradic a tradičních řemesel pr turistiku, prdej suvenýrů, atd. Aktivita A Využití místních zdrjů Budu pdprvány aktivity veducí k využití místních přírdních survin a zdrjů vdní zdrje a minerální prameny, lesy apd. (pískvny, kamenlmy, atd.) Priritní blast B) - Zemědělství a lesnictví, živtní prstředí Zdůvdnění vybrané PO B) a strategickéh cíle B: Dle výstupu z analytické části a histrickéh vývje je naše území úzce spjat s přírdními zdrji a pdmínkami. Důležitu a významnu rli v celém území hraje zemědělství splečně s lesním hspdářstvím, a t je samzřejmě i úzce spjat s živtním prstředím a přírdními pdmínkami. V sučasnsti zaměření zemědělské výrby inklinuje k dtacím a intervencím nastlených zemědělsku plitiku státu, respektive EU, cž čast vede k tmu, že zemědělský pdnikatel není stimulván k vytváření přidaných a užitečných hdnt pr danu splečnst a území. Sektr zemědělství, lesnictví a živtní prstředí tvří samstatnu priritní blast vzhledem k charakteru území a důležitsti, tedy včetně tvrby pracvních příležitstí v tmt sektru. V území je nevyužit ptenciál v pdbě zpracvávání rstlinné a živčišné výrby. Bude pdprvána snaha vytváření přidané hdnty a zhdncení zemědělské prdukce v území, případně další zpracvání a finalizace prduktů a výrbků z místních zdrjů. Tím djde ke zhdncení existujícíh ptenciálu území s úzku vazbu na celkvu situaci v reginu včetně zaměstnansti apd. Nevyužité kapacity zemědělských pdnikatelů by se daly využít také směrem k diverzifikaci jejich činnsti. Tedy přidávání dalších hdnt d území, a t vše s myšlenku udržitelnéh a knkurenceschpnéh zemědělství. Existence lesů dkresluje krajinný ráz Krnvska a činí jej pestřejším. Na území však nadále existují limity v blasti efektivní a šetrné těžby dřevní hmty, cž tvří významnu rli v blasti zaměstnansti. Využití lesů nelze chápat jen pr hspdářské účely, ale také pr jeh psílení rekreační a ekstabilizační funkce. Cíl PO a strategickéh cíle: Cílem je zvýšit knkurenceschpnst místních zemědělců a jejich prdukce, pdpřit zemědělce v rientaci na místní trh a jeh ptřeby a zefektivnit místní zemědělství tak, aby byl prspěšné rzvji celé splečnsti. Cílem v blasti lesnictví je zefektivnění hspdářskéh účelu lesů a psílení jejich rekreační a ekstabilizační funkce. Veškeré stanvé pririty a patření musí mít pzitivní případně neutrální vliv na kvalitu živtníh prstředí. Cílem je rvněž naučit aktéry přizpůsbvat a adaptvat se na změny živtníh prstředí. Kvantitativní indikátry: Jsu t indikátry ukazatelů definvaných v sci-eknmické analýze, které se vztahují k dané priritní blasti Zemědělství a lesnictví, živtní prstředí. Jsu t indikátry, které budu pravidelně evaluvány ze strany nsitele strategie, ač jsu dané indikátry závislé na

20 S t r á n k a 16 mnhých prměnných (především demtivující zemědělská plitika státu a EU, přírdní pdmínky) a dstupnsti relevantních dat srvnatelných s daty sci-eknmické analýzy. Tabulka č. 7 Kvantitativní indikátry strategickéh cíle B Indikátr K datu Výchzí stav Knečný stav v rce 2023 Pčet zemědělských pdnikatelů a více Lesní pzemky (ha) , ,1 a více Obrázek č. 4 Grafická struktura PO B) Zemědělství a lesnictví, živtní prstředí Zemědělství a lesnictví, živtní prstředí Chci efektivní, mderní a prspěšné zemědělství Chci zdravý, čistý, prspěšný a bezpečný les Chci chránit, zlepšvat živtní prstředí Chci mdernizvat technické vybavení Chci efektivně a šetrně zhdntit, c nám les dává Chci chránit a zlepšvat své živtní prstředí Chci lépe zhdntit prdukci Chci rzšiřvat jiné činnsti a být prspěšný Chci les zdravý, čistý a prspěšný všem Chci les bezpečný Subjekty reagující na klimatické změny - priritní blast - specifické cíle - patření

21 S t r á n k a 17 Specifický cíl B. 1. Chci efektivní, mderní a prspěšné zemědělství Cíl/Účel: Cílem je prstřednictvím daných aktivit u cílvých skupin dspět k udržitelnému, efektivnímu, diverzifikvanému a mdernizvanému zemědělství s tvrbu přidané hdnty i nvých pracvních příležitstí, cž vše vede ke zvyšvání knkurenceschpnsti místníh zemědělství. Cílem je také rzšiřvání vědmstí a pskytvání infrmací suvisejících s mderními invativními přístupy, diverzifikací a chranu živtníh prstředí. Cílvé skupiny: zemědělské pdnikatelské subjekty, mikrpdniky a malé pdniky, vlastníci zemědělské půdy, zákazníci Indikátry výsledku a výstupu: Plnění daných indikátrů bude zjišťván prstřednictvím ankety či dtazníkvéh šetření a prstřednictvím databáze realizvaných prjektů. Tabulka č. 8 Indikátry výsledku a výstupu specifickéh cíle Chci efektivní, mderní a prspěšné zemědělství Indikátr výsledků Měrná jedntka Plánvaná hdnta Spkjenst s patřeními veducí ke zvýšení knkurenceschpnsti +/- Zvýšení Indikátr výstupu Měrná jedntka Plánvaná hdnta 1. Pčet realizvaných prjektů Pčet 15 Seznam patření: V každém z patření jsu navíc ještě uvedeny příklady pdprvatelných aktivit. B Chci mdernizvat technické vybavení B Chci lépe zhdntit prdukci B Chci rzšiřvat jiné činnsti a být prspěšný splečnsti Návaznst patření: - Analytická část Hspdářství - Analytická část Zaměstnanst - Analytická část Živtní prstředí - Suhrnná výzkumná zpráva Strategie kmunitně vedenéh rzvje MAS Rzvj Krnvska na prgramvé bdbí SWOT analýzy - SD Mezibecní splupráce Opatření B Chci mdernizvat technické vybavení Aktivita B Mdernizace a udržitelnst zemědělských firem Budu pdprvány aktivity se zaměřením na přízení a mdernizaci zemědělských strjů, bjektů, plch, plních cest, tak aby zemědělská činnst byla efektivnější a zvýšila se její udržitelnst d buducna. Sučástí aktivit je rvněž mdernizace a invace pstupu ve výrbě (např. kupě sftwarů, nvé zavedení či zefektivnění pracvníh pstupu, nvé metdy ve výrbě a zpracvání,

22 S t r á n k a 18 vývj nvých systémů, atd.). Pdprvány budu aktivity jak v rstlinné, tak živčišné výrbě. Je mžná i pdpra těcht aktivit frmu splupráce více subjektů. Opatření B Chci lépe zhdntit prdukci Aktivita B Ze surviny výrbek Budu pdprvány aktivity směřující ke zpracvání a zhdncení zemědělské prdukce v místě vzniku. Aktivity rzvíjí zpracvatelský průmysl zemědělských prduktů a pdprují tak místní prdukci, mžné samzásbitelství a zaměstnanst. Aktivitami se především myslí investiční a neinvestiční prjekty, které pvedu k rzvji zpracvání zemědělské prdukce, včetně vybudvání zázemí, pdpry marketingu a uvedení výrbků na trh například frmu prdeje ze dvra, farmářské trhy, atd. Je mžná i pdpra těcht aktivit frmu splupráce více subjektů. Aktivita B Z druhtné surviny výrbek Budu pdprvány aktivity, které pvedu k využití vedlejších prduktů zemědělské činnsti a tedy k efektivnějšímu a udržitelnějšímu pstupu v blasti zemědělství například peletvací zařízení, biplynvé stanice, atd., a t jak pr účely danéh zemědělce, tak jak výrbek určený k prdeji. Opatření B Chci rzšiřvat jiné činnsti a být prspěšný splečnsti Aktivita B Zemědělství s nvými přístupy Budu pdprvány aktivity, které rzšíří zaměření a činnsti cílvých skupin mim zemědělský sektr a pvedu i k tvrbě nvých pracvních příležitstí a zhdncení místníh ptenciálu. Pdprvány budu aktivity d vybraných nezemědělských činnstí, jak je např. agrturistika, velkbchd a malbchd, atd. Mezi další aktivity rvněž patří pdpra šklkařské prdukce, šlechtitelské činnsti apd. Aktivita B Infrmvaný zemědělec a ptravinář Budu pdprvány aktivity veducí k navyšvání dvednstí, zkušenstí a infrmací v blasti zemědělské a ptravinářské činnsti frmu stáží, exkurzí, wrkshpů, předávání zkušenstí a znalstí v mderních a invativních blastech. Pdpra v distribuci, prpagaci a pptávaném pradenství, atd. Aktivita B Pdpra místníh trhu a prdukce Budu pdprvány aktivity, které urychlí a zefektivní zpracvání místní prdukce a ddání výrbku knečnému sptřebiteli. Jedná se psílení a zkrácení řetězce: výrbce ddavatel zákazník. Aktivity pvedu k tmu, aby prvvýrbce byl blíže ke svému zákazníkvi. Aktivita B Zemědělec prspěšný svému prstředí Budu pdprvány aktivity, které budu v suladu s eklgicky šetrným hspdařením. Důraz bude kladen na využívání bnvitelných zdrjů a energií s c nejmenším zatěžváním prstředí, pdprván bude také prpjení ekzemědělství s agrturistiku, atd. Mezi další aktivity patří pdpra dvětví zemědělství, které přinášejí více pracvních příležitstí (sadařství, živčišná výrba, sciální zemědělství, atd.).

23 S t r á n k a 19 Specifický cíl B. 2. Chci zdravý, čistý, prspěšný a bezpečný les Cíl/Účel: Cílem je nastavit pdmínky pr efektivní využití survin v suladu s šetrnými přístupy a chranu lesníh bhatství. Sučástí je i zpřístupnění lesů, které suvisí se zaručením určité bezpečnsti v lesích. Cílem je dále pdpra rzšiřvání vědmstí a pskytvání infrmací suvisejících s mderními invativními přístupy. Cílvé skupiny: sukrmí a veřejní držitelé lesů a jiné sukrmprávní a veřejnprávní subjekty a jejich sdružení, církve, sdružení, subjekty zabývající se zpracváním dřeva, bčané a turisté Indikátry výsledku a výstupu: Plnění daných indikátrů bude zjišťván prstřednictvím ankety či dtazníkvéh šetření a prstřednictvím databáze realizvaných prjektů. Tabulka č. 9 Indikátry výsledku a výstupu specifickéh cíle Chci zdravý, čistý, prspěšný a bezpečný les Indikátr výsledků Měrná jedntka Plánvaná hdnta 1. Zlepšení pdmínek prstředí v lese +/- Zlepšení stavu Indikátr výstupu Měrná jedntka Plánvaná hdnta 1. Pčet realizvaných prjektů Pčet 5 Seznam patření: V každém z patření jsu navíc ještě uvedeny příklady pdprvatelných aktivit. B Chci efektivně a šetrně zhdntit, c nám les dává B Chci les zdravý, čistý a prspěšný všem B Chci les bezpečný Návaznst patření: - Analytická část Hspdářství - Analytická část Zaměstnanst - Analytická část Živtní prstředí - Suhrnná výzkumná zpráva Strategie kmunitně vedenéh rzvje MAS Rzvj Krnvska na prgramvé bdbí SWOT analýzy - SD Mezibecní splupráce Opatření B Chci efektivně a šetrně zhdntit, c nám les dává Aktivita B Mderní technika Budu pdprvány investiční aktivity d přízení lesnické techniky a technlgie pr efektivní a šetrné hspdaření v lesích. Aktivita B Zpracvání dřeva Budu pdprvány aktivity suvisející s investicí d zázemí pr subjekty, které dřev jak základní survinu prvtně pracují a výsledek jejich činnsti je pté určen k dalšímu pužití ve výrbě.

24 S t r á n k a 20 Opatření B Chci les zdravý, čistý a prspěšný všem Aktivita B Zatraktivnění lesa Budu pdprvány aktivity, které zpřístupní a zatraktivní les všem svým ptenciálním návštěvníkům, jedná se zejména výstavbu a řádné značení stezek včetně dplňkvéh mbiliáře, značení přírdních unikátů lesů, budvání rzhleden či výsadba p kalamitách a přírdních živlech, kácení pškzených a nemcných strmů, atd. Opatření B Chci les bezpečný Aktivita B Les - chrana před přírdními živly Budu pdprvány aktivity směřující k nastavení bezpečnstních prvků d lesů a jejich vdních tků, které preventivně budu chránit území před mžnými přírdními hrzbami, jak jsu pvdně, erze půdy, větrné smrště, atd. Jedná se zejména budvání retenčních nádrží, zábrany sesuvu půdy, atd. Aktivita B Les bezpečný člvěku, les chráněný Budu pdprvány aktivity veducí k bezpečnějšímu phybu v lesích a zárveň aktivity, které chrání strmy před jejich škůdci. Aktivity se týkají především výsadby meliračních a zpevňujících dřevin a tak dále. Aktivita B Lesní cesty a zázemí lesnické činnsti Budu pdprvány aktivity, které přispějí k bezpečnějšímu přístupu, snadnějšímu phybu a pracvním činnstem sb i lesní techniky v lesích. Specifický cíl B. 3. Chci chránit, zlepšvat živtní prstředí Cíl/Účel: Cílem je eliminvat a zabraňvat pškzvání a znehdncvání přírdy jak takvé a napmáhat k její chraně a zlepšení přírdních pdmínek. Cílem je také naučit místní subjekty resilienci a adaptabilitě na nvé klimatické změny a výzvy z nich plynucí. Cílvé skupiny: bce, bčané, turisté Indikátry výsledku a výstupu: Plnění daných indikátrů bude zjišťván prstřednictvím ankety či dtazníkvéh šetření a prstřednictvím databáze realizvaných prjektů. Tabulka č. 10 Indikátry výsledku a výstupu specifickéh cíle Chci chránit, zlepšvat živtní prstředí Indikátr výsledků Měrná jedntka Plánvaná hdnta 1. Zlepšení adaptability prstředí na významné změny klimatu +/- Zvýšení Indikátr výstupu Měrná jedntka Plánvaná hdnta 1. Pčet realizvaných prjektů Pčet 8

25 S t r á n k a 21 Seznam patření: V každém z patření jsu navíc ještě uvedeny příklady pdprvatelných aktivit. B Chci chránit a zlepšvat své živtní prstředí B Subjekty reagující na klimatické změny Návaznst patření: - Analytická část Hspdářství - Analytická část Živtní prstředí - Suhrnná výzkumná zpráva Strategie kmunitně vedenéh rzvje MAS Rzvj Krnvska na prgramvé bdbí SWOT analýzy Opatření B Chci chránit a zlepšvat své živtní prstředí Aktivita B Zatčíme s dpady Budu pdprvány aktivity, které pvedu k předcházení vzniku dpadu jak kmunálníh, tak průmyslvéh (např. frmu racinalizace výrbníh pstupu, druhtné využití dpadu), dále aktivity směřující k zajištění kvalitníh a efektivníh systému svzu a zpracvání a využívání kmunálníh či tříděnéh dpadu, splečná krdinace dpadvé plitiky jedntlivých bcí. Dalšími aktivitami mhu být budvání ptřebných sběrných dvrů, sběrných hnízd a kmpstáren, přizvání dmácích kmpstérů a nádb na tříděný dpad d bcí i dmácnstí a další. Aktivita B Šetříme energii Budu pdprvány aktivity veducí ke snížení energetické nárčnsti budv (například zateplení bálky budvy, výměna ken a dveří, výměna ktle za zařízení s nižší sptřebu energie a nižšími emisemi, využití dpadníh tepla, užívání sptřebičů s nižší sptřebu energie apd.) a k většímu využívání bnvitelných zdrjů energie (např. ftvltaické systémy, využití bimasy, budvání vdních a větrných elektráren, pasivní dmy a tak dále). Aktivita B Klběh vdy Budu pdprvány aktivity, které pvedu k ptřebným investicím v bcích v pdbě dbudvání neb reknstrukce či mdernizace kanalizační sítě a vybudvání neb mdernizace či intenzifikace čistíren dpadních vd. Pdprvány budu i dmácí či pdnikvé čistírny dpadních vd a alternativní způsby čištění dpadních vd například frmu křenvých systémů. Dalšími aktivitami jsu budvání neb mdernizace zdrjů pitné vdy a vdvdní sítě, včetně vdárenských zařízení (vdjemy, úpravny vd atd.). Aktivity budu směřvat k efektivnějšímu a šetrnějšímu využívání vdy. Aktivita B Chráníme přírdu a krajinu Budu pdprvány aktivity zajišťující psílení bidiverzity území, péči vzácné druhy a jejich bitpy, bnvu malých bitpů, prevence a bj prti invazivním druhům, zajišťvání péče významné lkality v území, péče památné strmy, tvrba a bnva veřejné zeleně v bcích, budvání a bnva vdních nádrží, retenčních prstr, pdpra zadržvání vdy v krajině, prtipvdňvá patření na vdních tcích a nádržích a prtierzní patření v krajině, budvání

26 S t r á n k a 22 krajinných prvků (remízky, aleje, větrlamy). T vše se zachváním či minimálním zásahem d přirzenéh rázu krajiny. Aktivita B Osvětvá činnst Budu pdprvány aktivity, jak jsu například wrkshpy, semináře, knference a prezentační akce, infrmační a světvé kampaně směřvané k eklgické výchvě byvatelstva i firem, k pdněcvání zdpvědnějšímu přístupu k přírdě, k třídění dpadů, ale i pradenství směřvané k bčanům ve vztahu k eklgickým prjektům, tvrba energetických kncepcí bcí, atd. Opatření B Subjekty reagující na klimatické změny Aktivita B Resilience a adaptabilita na živtní změny v prstředí Budu pdprvány plšně všechny aktivity z Opatření B Chci chránit a zlepšvat své živtní prstředí, které pvedu k psílení resilience na klimatické změny (tedy naučit se schpnsti využít zkušenstí s negativními klimatickými a přírdními jevy k nastartvání invativních myšlenek umžňující bnvu neb rzvj v hržené blasti), ale i veškeré statní aktivity suvisející se zvyšváním resilience a adaptability na změny klimatu. Priritní blast C) - Vzdělávání, lidské zdrje pr buducnst Zdůvdnění vybrané PO C) a strategickéh cíle C: Oblast vzdělávání a lidských zdrjů je dluhdbě prvázena ve venkvském prstředí něklika faktry definvanými v scieknmické analýze. Především v suvislsti se stárnutím a migrací byvatelstva dchází k úbytku pčtu dětí v ZŠ a MŠ, cž by mhl vést k rušení šklských zařízení na venkvě. Limitujícím prvkem je chybějící zařízení pr děti d tří let věku, jehž existence by umžnila pružnější návrat rdičů na trh práce. Velké rezervy jsu také ve využívání šklských zařízení místní kmunitu. Není dstatečně prvázán systém vzdělávání s ptřebami firem a trhu práce, rezervy jsu také ve využití šklských zařízení v rámci kmunitníh živta a ptřeb splečnsti. Je nutné vzít v ptaz i rzšiřující se pčet sciálně znevýhdněných a vylučených lkalit v území správníh bvdu ORP Krnv (viz strategické dkumenty ČR). Z jednání z pracvních skupin rvněž vyplývá, že chybí výuka spjatá s praxí a místním trhem práce, která by naučila děti, žáky a studenty ptřebným kmpetencím, zejména v blasti technických a přírdních věd. Zárveň existují limity rvněž i u samtnéh pedaggickéh sbru, který se neptkává s praxí a stává se puhým řečníkem. Cíl PO a strategickéh cíle: Cílem je vychvat v území buducí generaci vědmstně i prakticky dvednu, která bude cítit sunáležitst s místním územím. Tent fakt pvede ke zvýšení knkurenceschpnsti celéh území. K tmu jsu ptřebné krky veducí k ptimalizaci vzdělávacích zařízení za účelem efektivníh získávání ptřebných kmpetencí, k naplnění inkluzivníh a kmunitníh vzdělávání napříč územím a splečnstí. Záměrem místníh partnerství je nerušit sučasná šklská zařízení v území, ppřípadě vše strategicky naplánvat a mít vše připravené s ptenciálními partnery. Kvantitativní indikátry: Jsu t indikátry ukazatelů definvaných v sci-eknmické analýze, které se vztahují k dané priritní blasti Vzdělávání, lidské zdrje pr buducnst. Jsu t indikátry, které budu pravidelně evaluvány ze strany nsitele strategie, ač jsu dané indikátry závislé na mnhých prměnných (plitika státu v blasti šklství atd.) a dstupnsti relevantních dat srvnatelných s daty sci-eknmické analýzy.

27 S t r á n k a 23 Tabulka č. 11 Kvantitativní indikátry strategickéh cíle C Indikátr K datu Výchzí stav Knečný stav v rce 2023 Pčet vyskšklsky vzdělaných lidí a více % vlných kapacit v MŠ Šklní rk 2013/ , 1 % 16, 1 % a méně % vlných kapacit v ZŠ Šklní rk 2013/ , 8 % 36, 8 % a méně Obrázek č. 5 Grafická struktura PO C) Vzdělávání a lidské zdrje pr buducnst Vzdělávání a lidské zdrje pr buducnst Chci se učit mderně a efektivně Chci učit mderně a efektivně Chci splupracvat při vzdělávání, zábavě a výchvě Připravujeme se jít d škly Učím se klíčvým kmpetencím Učím s kvalitní výbavu a zázemím Učím nvě s přehledem Zapjení všech aktérů z území pr děti Diverzifikace šklských zařízení Učíme se všichni všechn Vzdělávání nejen pr děti - priritní blast - specifické cíle - patření

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 28. 2. 2018 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí,

Více

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5 Vítejte na setkání Jihmravské partnerství E5 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 25.10.2016 www.rrajm.cz 1 představení činnsti RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra scieknmicky slabším

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje.p.s. PRV Žádsti pdpru v rámci perace 19.2.1 Mst, 22. 06. 2018 PROGRAM SEMINÁŘE 08:50 09:00 Prezence účastníků

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn, Jihmravský kraj 28. 2. 2017 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1 Interreg V-A Rakusk Česká republika Interreg Rakusk - ČR/ Oddělení prjektvé pdpry 1 Obecné infrmace Výzva vyhlášena - kntinuální Zejména reginální a místní prjekty s přeshraničním významem Nutn splnit

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 27. 2. 2019 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí, cestvní

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn Příprava na nvé prgramvací bdbí 2014 až 2020 z phledu legislativních změn Knference samspráv Olmuckéh kraje 27. únra 2012 Zdeněk Semrád ředitel Úřadu Reginální rady NUTS 2 Severvýchd Legislativní výchdiska

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1 JUDr. Vladimír Gašpar www.rrajm.cz 1 Struktura prezentace Rámcvé zhdncení implementace RIS I.,II. Metda frmulace RIS 3 Priritní sy a cíle RIS 3 Akční plán RIS na léta 2009-13 www.rrajm.cz 2 Reginální invační

Více

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové Řídící výbr Paktu zaměstnansti KHK 27. března 2018 Hradec Králvé Výknná rada Paktu zaměstnansti KHK Aktivity v rce 2017 5x jednání Výknné rady mapvání aktivit jedntlivých aktérů v blasti zaměstnansti diskuze

Více

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Úvd Strategie rzvje infrastruktury pr prstrvé infrmace v ČR d rku 2020 (GeInfStrategie) Eva Kubátvá, krdinátrka prjektu Prstrvé infrmace jak sučást digitální buducnsti, Praha, 22. května 2014 Usnesení

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod Přílha k metdice Ochrana vd Dtace v lesním hspdářství v blasti vd Ústav pr hspdářsku úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 1 Obsah 1. Úvd...3 2. Dtace z nárdních prgramů d blasti vd...4 2.1. Závazná pravidla

Více

Seminář k přípravě projektů OP VK

Seminář k přípravě projektů OP VK Seminář k přípravě prjektů OP VK VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strukturální fndy EU (ESF) prstředky EU v gesci nárdních rgánů MŠMT (individuální prjekty) resp. Kraje (glbální granty), 2007-2013 Rzvj

Více

Jak ovlivňují chráněná území rozvoj v obcích? výsledky ankety

Jak ovlivňují chráněná území rozvoj v obcích? výsledky ankety Jak vlivňují chráněná území rzvj v bcích? výsledky ankety Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Veselí n. Mravu, 25. 4. 2013 FOND MIKROPROJEKTŮ www.rrajm.cz 1 Dstupnst infrmací (CHÚ/chrana

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STRATEGIE 3I = infrastructure, inhabitants, institutins čili infrastruktura, lidé, instituce Priritní sa 1 Knkurenceschpné, dstupné a bezpečné reginy INFRASTRUKTURA

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták Nuzvé zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták dd. KM RED MHMP 2 Obsah Nuzvé náhradní zásbvání vdu Právní předpisy Plánvací dkumentace Systém zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Nuzvé zásbvání

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16 Zápis z diskusníh fóra pracvní skupiny č. 16 (Průřezvá skupina) Termín knání: 25. 5. 2017 Míst knání: Ostrava Mariánské Hry, budva DTO Facilitátři: Mgr. Jarslava Krömervá, PhDr. Jarslava Sýkrvá Téma: Kvalita

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu)

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu) Pineers f Change Hrní Rakusk - Jižní Čechy Detail návrhu PC (pjetí záměru ze strany českéh partnerskéh týmu) 1 Účel kurzu Účelem je dsáhnut th, aby talentvaní jedinci realizvali své nápady, a t v příhraničním

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk a MěÚ Nepmuk verze 11/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 11/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 12/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 I. Splečnst Academy center.p.s. byla ntářským zápisem zakládající listiny zalžena dne 21. 4. 2008. Její zakladatelem je pan Ing. Jsef Mráz (540430/1078) bytem

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166. Přadvé čísl pr ptřeby ÚAP: 13 Obec: JANŮV DŮL DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 214 V bci byl zaznamenán mezirční (214-215) mírný nárůst pčtu byvatel, v bci je jich 166. I. ZAMĚSTNANOST Kód bce 546658 Od

Více

Návrh priorit programového dokumentu regionu soudržnosti Střední Čechy pro programové období Zpracováno firmou Deloitte Advisory s.r.o.

Návrh priorit programového dokumentu regionu soudržnosti Střední Čechy pro programové období Zpracováno firmou Deloitte Advisory s.r.o. Návrh pririt prgramvéh dkumentu reginu sudržnsti Střední Čechy pr prgramvé bdbí 2014 2020 Zpracván firmu Delitte Advisry s.r.. Návrh pririt reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Střední Čechy pr

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr financvání 23. 05. 2018 Dmažlice OBSAH

Více

Doporučená struktura podnikatelského plánu

Doporučená struktura podnikatelského plánu Dpručená struktura pdnikatelskéh plánu 1 Pdnikatelský Plán Účel vypracvání pdnikatelskéh plánu má něklik rvin: Pr pdnikatele je tent dkument mžnstí zamyslet se ve strukturvané frmě nad jedntlivými blastmi

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Struktura pdnikatelskéh záměru JÍZDNÍ ŘÁD FIRMY 1. Úvd a shrnutí (Executive Summary) Tent první ddíl shrnuje důležitst, atraktivitu a finanční zajímavst pdnikatelskéh záměru. Měl by bsahvat představení

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj sciálních a bčanských kmpetencí

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva prodloužení

PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva prodloužení Osnva studie prveditelnsti PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva prdlužení pr klastry, které dsud nebdržely veřejnu pdpru na rzvj klastru ze zdrjů OPPP/OPPI 1. Stručný ppis prjektu Název prjektu klastru

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ Rzvj dstupnsti a kvality sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji www.scialniprjekty.cz Příprava Plánu rzvje sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji pr bdbí 2011-15 Pracvní skupina: PODPORA SENIORŮ V

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více