Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání"

Transkript

1 Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá, Petra Drahňvská

2 Obsah: 1. Externí determinanty nabídky DV Záměry v blasti pskytvatelů nabídky DV Pdpra lkálních sítí pskytvatelů nabídky DV Metdická pdpra vzdělavatelům metdika šklení Pdpra invativních frem dalšíh vzdělávání a dstupnsti vzdělání Tvrba návrhu vzdělávacíh kurzu na téma Invativní frmy dalšíh vzdělávání 6 Cílem je: Pdpra práce se vzdělavateli - lektry Záměry v blasti marketingu nabídky DV Pdpra marketingu nabídky DV Kuchařka marketingu Pdpra marketingu nabídky DV prfesinalizace pracvníků vzdělávacích institucí v tét blasti Rzcestník pr stimulaci nabídky DV Záměry v blasti příjemců nabídky DV Pdpra dstupnsti nabídky DV Pdpra slaďvání nabídky DV s celživtním kariérvým pradenstvím Pdpra pr znevýhdněné skupiny Fórum pr vzdělávání znevýhdněných Pdpra pr znevýhdněné - Analytická studie Stimulace speciálníh trhu nabídky DV Přílhy: Přílha č. 1 Návrh bsahvé struktury metdiky pr šklení Využití síťvání pr tvrbu vzdělávací nabídky Přílha č. 2 - Návrh struktury metdickéh nástrje Kuchařky marketingu Přílha č. 3 - Dpručení pr návrh struktury rzcestníku: z 14

3 Kncepční část Analytick - kncepční studie navazuje na analytické práce a jejich výsledky ppsané v analytické části. Kncepční část tedy reflektuje stávající legislativní kntext a jednak strategické dkumenty, a t na evrpské, nárdní i krajské úrvni. Z těcht dkumentů je kladen důraz zejména na Strategii celživtníh učení. Tat kncepční část sučasně reflektuje ptřeby aktérů v blasti nabídky DV. Oblast nabídky dalšíh vzdělávání (dále DV) je nutn pjímat a chápat v širkém kntextu. Důvdem je velké spektrum institucí, které nabídku DV frmují a vlivňují a také velká skupina různých typů účastníků DV. Dalším důvdem, prč pjímat tt téma v širším kntextu, je phled na danu prblematiku jak ptiku sektru veřejnéh a privátníh, tak neziskvéh. Neméně důležitým faktrem je také dpad vlivů vzdělávacích aktivit na takřka celu splečnst. V kncepci hlavních záměrů na další bdb, budeme pracvat s návrhy pěti dminantních faktrů, které nabídku DV zásadně determinují, jedná se : A) EXTERNÍ DETERMINANTY B) POSKYTOVATELÉ (REALIZUJÍCÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ) C) MARKETING NABÍDKY E) PŘÍJEMCI (VZDĚLÁVAJÍCÍ SE CÍLOVÁ SKUPINA) D) POPTÁVKA A) Externí determinanty DV - reprezentují jednak určitu makr-úrveň nabídky DV (zejména vliv plitických, eknmických a sciálních institucí či situací) a zárveň také reflektují vlivy zdla, tzv. mikr-úrveň (zejména vliv rdiny, známých či například zaměstnavatele). Jde vlivy klníh prstředí, které frmují tvrbu nabídky DV. B) Pskytvatelé DV - představují aktéry, kteří pskytují neb mají ptenciál pskytvat služby v blasti dalšíh vzdělávání, zejména prfesníh. Jde ty, kteří primárně utvářejí nabídku DV. C) Marketing nabídky DV - zastupuje kmplexní marketingvu pdpru u aktérů pskytujících služby v blasti dalšíh vzdělávání. Zejména jde frmu a způsb transferu nabídky DV d pskytvatele k příjemci. D) Pptávka DV kncepční návrhy pr tut determinantu jsu řešeny v jiné aktivitě prjektu Kncept - Stimulace pptávky p DV jedntlivců i pdniků. 3 z 14

4 E) Příjemci DV - představují vzdělávající se cílvu skupinu nabídky DV, s mnha rzličnými zájmy a ptřebami. Může jít jedntlivce či jedntlivce v rámci instituce (čast v rámci zaměstnaneckéh vztahu). Tat skupina není hmgenní, všem je mžné ji schematicky dále dělit a členit a sledvat specifika těcht pdskupin příjemců (např. s hledem na stávající pzici na trhu práce či s hledem na různá sciální či zdravtní znevýhdnění příjemců). 4 z 14

5 Návrh hlavních záměrů rzvje systémvéh prstředí nabídky DV 1. Externí determinanty nabídky DV Pjat z nejširšíh phledu na danu prblematiku, externí determinanty vlivňují nabídku DV jak celek, jak shra, z phledu celkvých změn ve splečnsti, tak zdla, díky vlivu jedntlivých aktérů a jejich různých zájmů a mtivací se dále vzdělávat. Prt všechny dále navržené kncepční záměry - blast pskytvatelů nabídky DV, marketingu nabídky DV a příjemců nabídky DV - tyt externí determinanty vždy reflektují. 2. Záměry v blasti pskytvatelů nabídky DV Jak již byl zmíněn, sféra nabídky DV je velmi širká - knkrétněji: pčet institucí, které na tmt pli půsbí, se phybuje v řádech tisíců. Jde instituce jak v kmerční, tak neziskvé, tak veřejné sféře. Jak firmy, tak neziskvé rganizace vč. kmr, asciací, tak škly neb úřady a jimi zřízené instituce mhu pskytvat a pskytují různé frmy dalšíh prfesníh vzdělávání a t jak kmerčně, tak neziskvě, bez hledu na typ instituce resp. pskytvatele DV Pdpra lkálních sítí pskytvatelů nabídky DV Cílem tét pdpry je zasíťvat, tedy zvýšit prpjení mezi jedntlivými lkálními hráči, zejména na reginálních trzích vzdělávání napříč sektry (tj. mezi vzdělávacími splečnstmi, šklami, neziskvými rganizacemi, úřady práce, reginálními kmrami či asciacemi). Prvním krkem k tmut zasíťvání a ke sdílení infrmací a knw-hw bude navržení platfrmy - Dialg pr nabídku dalšíh vzdělávání na úrvni krajů. Záměrem je mtivvat jedntlivé aktéry ke splupráci, ke sdílení infrmací, znalstí a k výměně zkušenstí. Nepůjde však puze prpjení na infrmační a metdické bázi, ale pdpřena bude mim jiné i mžnst sdílení infrastruktury pr vzdělávání (např. pskytnutí prstr či techniky škl p vyučvání atp.). Realizace: kraje, Krajské rady pr rzvj lidský zdrjů, AIVD, NÚOV 2.2. Metdická pdpra vzdělavatelům metdika šklení Cílem je inicivat funkční a mderní výchdiska pr kmunikaci a vzdělávání vzdělavatelů, akademických pracvníků a dalších pracvníků (př. knihvníků), atd., a tak přispět sekundárně i ke zvýšení kvality infrmačníh vzdělávání pr příjemce z řad zájemců DV. Tat další aktivita pr síťvání pskytvatelů bude spčívat v tvrbě metdiky pr šklení s názvem Využití síťvání pr tvrbu vzdělávací nabídky a následně v její distribuci cílvým skupinám v krajích. Pr evaluaci a přens metdiky v praxi bude vhdnu platfrmu využití seminářů v rámci prjektu UNIV 2 Kraje. Návrh bsahu metdiky viz. přílha č. 1. Realizace: NUOV, kraje + případně jimi vybrané příspěvkvé rganizace, AIVD, UNIV2 5 z 14

6 2.3. Pdpra invativních frem dalšíh vzdělávání a dstupnsti vzdělání Cílem je pdpřit invativní frmy studia, nevázané na míst vzdělávání. Především jde distanční frmy vzdělávání, které tevírají mžnsti pr větší dstupnst nabídky DV a zárveň přibližují nabídku DV i části znevýhdněných skupin příjemců. Kncepční činnst má za cíl: Invvat stávající metdiky pr tvrbu distančníh vzdělávání ve splupráci s Nárdním centrem distančníh vzdělávání a s centry dalšíh či distančníh vzdělávání při univerzitách a vyských šklách Zpřístupnit metdiku příjemcům z řad pskytvatelů a vzdělavatelů zejména na reginální úrvni (škly, instituce a firmy) Realizace: Nárdní centrum distančníh vzdělávání, centra dalšíh či distančníh vzdělávání při univerzitách a vyských šklách, NÚOV 2.4. Tvrba návrhu vzdělávacíh kurzu na téma Invativní frmy dalšíh vzdělávání Cílem je: Akreditvat invvanu metdiku na MŠMT (v rámci akreditace vzdělávacích prgramů přádaných v systému dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků - DVPP) Převést metdiku d e-learningvé pdby a pskytnut ji aktérům na pli DV Evaluvat metdiku nejen s vybranými zástupci se vzrkem pskytvatelů DV Tímt subrem aktivit se zvýší prfesinalizace vzdělavatelů šklitelů, tedy standard tvrby studijních textů a pdpří schpnst vzdělavatelů hvřit jazykem účastníků distančních frem vzdělávání. Realizace: NÚOV, MŠMT 2.5. Pdpra práce se vzdělavateli - lektry Cílem je stimulvat zaměstnavatele ke zlepšvání a standardizaci kvality svých interních a externích lektrů v návaznsti na připravvaný rating lektra. Tat blast bude kncepčně řešena v subkapitle prjektu Kncept - Kvalita nabídky DV. 6 z 14

7 3. Záměry v blasti marketingu nabídky DV Naším záměrem je vytvřit využitelnu, prakticku metdiku v blasti marketingu nabídky DV: chceme nejen vytvřit pdpůrný nástrj marketingu pr aktéry na pli nabídky DV, kteří budu mít aktivní zájem vlastní rzvj v blasti. Také chceme inicivat dbrnu diskuzi ke kvalitě a standardům marketingu DV. Tyt záměry budu cíleny zejména na pdpru rzvje nabídky DV a kperace v jedntlivých reginech. Tímt se na straně nabídky DV: dplní prváděné marketingvé aktivity jedntlivých pskytvatelů tam, kde nyní chybí neb nejsu dstačující napmůže zvýšit kvalita splupráce mezi reginálními aktéry usnadní se příjemcům DV uspkjení jejich vzdělávacích ptřeb nabídky se více přiblíží příjemcům zjednduší se a zpřehlední nabídka v blasti DV Svůj nezanedbatelný vliv na pdpru nabídky dalšíh vzdělávání mají marketingvé aktivity a vhdné PR, a t nejen pr kmerční sektr, ale i pr NNO i veřejnu správu. Právě vzdělávací instituce, převážně neziskvéh charakteru, v sučasné dbě pdceňují či vůbec neřešímarketingvé strategie v blasti DV tj. prcesy mezi nabídku a pptávku DV v jejich tržním segmentu. Sptřebitel resp. jedntlivec či rganizace na straně pptávky vnímá velku škálu nabídky jak celek a minimálně pdvědmě jedntlivé nabídky srvnává, ale nerzlišuje typ pskytvatele. Pkud tedy např. škly či NNO blast marketingu a PR nabídky DV v sučasné dbě prti firmám pdceňují, mhu marketingvé aktivity (pr nekmerční instituce zdánlivě marginální aktivity) významně vlivnit chvání právě jejich ptencinálních klientů. Prtže teprve díky vhdně zvleným marketingvým pstupům se nabídka střetává s pptávku (pskytvatel si najde a získá klienta DV). Běžný pptávající dnes čast nabídku např. škl či NNO nezná neb na základě nekvalitníh PR může nabízené služby pdcenit či nedcenit. Tent fakt pak může být jeden z limitů a zárveň důvdů, prč někteří aktéři (např. škly) stále nedminují v určitých segmentech trhu s DV, ačkliv mají ptřebné knw-hw, zdrje a velký ptenciál stát se např. v daném reginu významným pskytvatelem DV. Je zřejmé, že zásah d samtnéh způsbu nabízení služeb - vlivňvat shra marketing jedntlivých subjektů - není vhdným nástrjem, který by přinesl zefektivnění nabídky DV. Navíc není cílem uměle vlivňvat tržní prstředí. Ptřeba tut blast systematičtěji pdpřit však vychází nejen ze strategických dkumentů, ze zadání prjektu Kncept, ale ptvrdily ji také dpvědi respndentů v piltním šetření v analytické části zaměřené na nabídku DV. Prt jsme se sustředili na záměry, které mají kvalitativní a metdický charakter. Realizace: NÚOV 7 z 14

8 3.1. Pdpra marketingu nabídky DV Kuchařka marketingu Cílem je navrhnut a rzšířit typizvanu marketingvu metdiku Kuchařka marketingu pr vzdělávací instituce a pr lepší uchpení vzdělávacíh prduktu s hledem na ptřeby příjemců nabídky DV, zejména v jejich lkálním prstředí. V přílze kncepční části je publikván návrh struktury Kuchařky marketingu, který bude při následujících činnstech rzpracván a evaluván vzdělavateli. Tent materiál se snaží pdat jednduchý a praktický návd, jak DV prdávat, nabízet, jak najít svéh klienta a jak k němu DV nejefektivněji dstat. Cílem není tvrba další becné učebnice marketingu, ale knkrétní metdika, kteru bude mci zájemce aplikvat, jak ve škle, tak v NNO neb v malém pdniku, s inspirační databanku příkladů dbré praxe (jak z ČR, tak ze zahraničí). Těžištěm metdiky bude zaměření se na praktické zkušensti a pstupy z prdeje dalšíh vzdělávání. Kuchařka marketingu zjedndušeně ppíše prces, jehž cílem je pdpřit pskytnutí vzdělávacíh prduktu (bezplatně neb za úplatu) vzdělávanému subjektu prstřednictvím vzdělávací instituce. Tent prces lze slžit z něklika sub-prcesů, které se prjevují v marketingvém cyklu a výrazně vlivňují živtaschpnst vzdělávacíh prduktu a ptažm vzdělávací instituce: Analýza vzdělávacích služeb Analýza vzdělávací instituce Mnitring marketingu a zpětná vazba Vytipvání tržních příležitstí Vlastní marketingvá kampaň Realizace: NÚOV 8 z 14

9 3.2. Pdpra marketingu nabídky DV prfesinalizace pracvníků vzdělávacích institucí v tét blasti Cílem bude vytvření základních nástrjů a následně systému pr šklení pracvníků vzdělávacích institucí v tématech marketingu a navazující prfesinalizace manažerů vzdělávání v institucích nabízejících DV. Nedílnu sučástí tét pdpry bude diskuze a stanvení institucinálníh garanta kvality marketingu nabídky DV. Realizace: NÚOV ve splupráci s vybraným ddavatelem v blasti marketingu 3.3. Rzcestník pr stimulaci nabídky DV Cílem je vytvření struktury prtálu, který by služil jak rzcestník pr nabídku DV. Ten by umžnil zájemcům jakukliv frmu vzdělávání, ať už v pdbě přidružené služby k existujícímu webvému rzhraní (např. neb v pdbě nvéh samstatnéh nástrje (např. dstat se skrze jedntlivá kritéria k pžadvaným infrmacím nabídce DV na míru. Návrhy ke struktuře rzcestníku nabídky DV jsu sučástí přílhy č. 2. Realizace: NÚOV s vybraným ddavatelem v blasti ICT 4. Záměry v blasti příjemců nabídky DV 4.1. Pdpra dstupnsti nabídky DV Cílem je zvýšit dstupnst nabídky vzdělávání v místech segregvaných mezenu nabídku DV, s hledem na využití synergií s jinými místně prbíhajícími aktivitami (splupráce s úřady práce, knihvnami, šklami, Czech POINTy, kresními hspdářskými kmrami, ). Kncepčně bude řešen v rámci pdpry lkálních sítí pskytvatelů nabídky DV. Realizace: NÚOV, kraje 4.2 Pdpra slaďvání nabídky DV s celživtním kariérvým pradenstvím Významnu funkci v blasti DV zaujímá kariérvéh pradenství. Ideálním stavem nabídky DV jsu vícezdrjvé mžnsti výběru DV, a t jak z hlediska frem a metd, tak užívaných technlgií a zprstředkvatelů, v sučasnsti zejména internetvéh prstředí a kntaktních míst v rámci různých institucí. Je však zřejmé, že kariérvý management, tzn. schpnst člvěka řídit vlastní prfesní dráhu (mj. zahrnující také rientaci v nabídce DV), vládá méně lidí než sučasný trh práce pžaduje. Kvalitní nabídka DV může tyt ptřeby p snadnější rientaci a výběru výrazně saturvat. Cílem záměru je neustále zhledňvat rli kariérvéh pradenství při pracích na prjektu Kncept a tím i rzvíjet a dtvářet síť pradenských služeb, která může významným 9 z 14

10 způsbem pdprvat přibližvání nabídky DV pptávce. Pmcí pradenskéh zázemí v Nárdním ústavu dalšíh vzdělávání půjde zprstředkvat kmunikační kanály pr infrmace dalším vzdělávání všem pradenským subjektům, které s dspělými sbami pracují, čímž se napmůže spluvytvářet a krdinvat pradenské služby na nárdní úrvni. Realizace: Centrum kariérvéh pradenství NÚOV, Nárdní pradenské fórum 4.3. Pdpra pr znevýhdněné skupiny Fórum pr vzdělávání znevýhdněných Důležitu kapitlu kncepčníh dkumentu je pdpra v blasti nabídky DV pr znevýhdněné skupiny (dále ZS). Kncepční činnst bude spčívat v nastavení splupráce s pradenskými rganizacemi, které s hrženými cílvými skupinami pracují a návrh pr vytvření Fóra pr vzdělávání znevýhdněných skupin. T vše za plné akceptace jedntlivých aktérů a existujících metd práce. V případě znevýhdněných slupin byvatel nejde puze standardní vztah nabídky a pptávky na trhu, ale nabídka DV se zárveň stává nástrjem sciální plitiky státu. Investice např. d vzdělávání migrantů či sb jinak znevýhdněných na trhu práce (abslventi, starší lidé, ženy atp.) jsu zárveň sciálním nákladem (např. sučást nákladů na aktivní plitiku zaměstnansti), který stát nese. Na trhu tedy figuruje specifická skupina klientů, kteří jsu zpravidla slvváni nabídku DV (případně ji sami aktivně vyhledávají) ze strany veřejných institucí či NNO - jde šklení sciálně vylučených neb skupin a jedntlivců, kteří jsu hrženi exkluzí. Pdle zákna zaměstnansti jde : sby se zdravtním pstižením, sby d 25 let věku, abslventi vyských škl p dbu 2 let p úspěšném uknčení studia, nejdéle však d 30 let věku, těhtné ženy, kjící ženy a matky d devátéh měsíce p prdu, sby pečující dítě d 15 let věku, sby starší 50 let věku, sby, které jsu vedeny v evidenci uchazečů zaměstnání déle než 6 měsíců, sby, které ptřebují zvláštní pmc; těmit sbami se rzumí zejména fyzické sby, které se přechdně citly v mimřádně btížných pměrech neb které v nich žijí, sby splečensky nepřizpůsbené, sby p uknčení výknu trestu dnětí svbdy a sby ze scikulturně znevýhdněnéh prstředí. 10 z 14

11 Zásadním prblémem zůstávají případy trpící kumulací něklika znevýhdňujících faktrů, např. mladiství s nízku úrvní kvalifikace, dluhdbě nezaměstnaní bezdmvci apd. Splečným faktrem je u většiny znevýhdněných skupin úrveň dsaženéh vzdělání a dsažené kvalifikace. Dále také nesulad struktur stávající a pžadvané kvalifikace (jak uchazečů, tak abslventů škl) Hlavním cílem je upravit nabídku DV, tak aby zhlednila typ znevýhdnění a mezila půsbení kumulativních faktrů (např. v blasti marketingu, didaktiky atp.). Kncepční činnst bude spčívat v nastavení splupráce s pradenskými rganizacemi, které s hrženými cílvými skupinami pracují. Realizace: NÚOV, Rada vlády pr NNO a pr nárdnstní menšiny, IPPP 4.4. Pdpra pr znevýhdněné - Analytická studie Další kncepční návrh v tét specifické části nabídky DV bude zaměřena na realizaci analytické studie, která zmapuje výši, způsb a efektivitu distribuce finančních prstředků vydávaných d blasti dalšíh vzdělávání na znevýhdněné sby na trhu práce a také na analýzu příčin nízké účasti ZS bčanů na DV. Cílem bude hledat nástrje pr zlepšení situace, zejména právě u sciálně znevýhdněných sb Realizace: NÚOV, IPPP, vybrané neziskvé rganizace 4.5. Stimulace speciálníh trhu nabídky DV Cílem je stimulace speciálníh trhu nabídky DV a sučasně i pracvníh trhu pr sby se zdravtním a jiným znevýhdněním. Detailní záměry budu specifikvány s hledem na závěry ze studie a výsledky kulatéh stlu v aktéry ze sektru práce se ZS. Realizace: NÚOV, MPSV 11 z 14

12 5. Přílhy: Přílha č. 1 Návrh bsahvé struktury metdiky pr šklení Využití síťvání pr tvrbu vzdělávací nabídky Úvd d tématu: C je t síťvání (netwrking)? Efektivní metdy sdílení knw-hw a infrastruktury pr DV Způsby splupráci, sdílení materiálů a dbré praxe mezi institucemi pr nabídku DV na reginální úrvni Základní nástrje a metdy Druhy zapjení institucí a firem d sítí v partnerských reginech Budvání trvaléh prpjení mezi partnerskými reginy a rganizacemi Tvrba prfesinální sítě v sektru DV v každém reginu Vytváření ddavatelských knsrcií Splečná publicita a PR Strategie řízení vztahu se zákazníky 12 z 14

13 Přílha č. 2 - Návrh struktury metdickéh nástrje Kuchařky marketingu 1. Marketing vzdělávání jak prces 2. Analýza vzdělávacích ptřeb ptencinálních sptřebitelů - Zmapvání pžadavků a ptřeb trhu - Segmentace trhu 3. Analýza vlastní nabídky vzdělávacích prduktů 4. Analýza vlastní pzice na vzdělávacím trhu a vytipvání tržních příležitstí - Zmapvání ptenciální knkurence 5. SWOT analýza vzdělávací instituce ppis vlastní pzice na trhu 6. Vytipvání tržních příležitstí (i ve zdánlivě netržním prstředí) 7. Vytvření a realizace marketingvéh prgramu (kampaně) 8. Marketingvý mix (7P) 1P Vzdělávací prdukt (kurz) 2P Cena vzdělávacíh prduktu (kurzu) 3P Prpagace vzdělávacíh prduktu (kurzu) 4P Distribuce vzdělávacíh prduktu (kurzu) 5P Prstředí pskytnutí vzdělávacíh prduktu (kurzu) 6P Lidé pskytující vzdělávací prdukt (kurz) 7P Prcesy zajišťující pskytnutí vzdělávacíh prduktu (kurzu) 13 z 14

14 Přílha č. 3 - Dpručení pr návrh struktury rzcestníku: Platfrma pr pskytvatele DV a pr zájemce DV. Zajistit pskytvatelům DV dstatečné pvědmí platfrmě mezi ptencinálními zájemci (pdmínku je kvalitní prpagace). Infrmace existenci platfrmy šířit prstřednictvím všech aktérů DV zejména prstřednictvím úřadů práce, krajských úřadů, městských úřadů, škl, praden, knihven, asciací a kmr, viz. infrmace pdpře síťvání v reginech. Pr přehlednst stránek zajistit mžnst jedntlivé nabídky vyhledávat dle zadaných kritérií: br či téma kurzu (IT, jazyky, marketing, účetnictví, kultura,...) regin, ve kterém kurzy prbíhají úrveň kurzu (pr začátečníky, mírně pkrčilé, středně pkrčilé, ) frma spluúčasti (zdarma, placené, ) způsb zaknčení (certifikát, ) typ studia (denní, víkendu, večerní,.) jmén lektra či jmén nabízející instituce cena (zejm. v případě tevřených kurzů) termín a další Vedle tét nabídkvé části platfrmy (nabídka pskytvatelů) rvněž zajistit a prpjit se stranu pptávky příjemců tj. nabídnut umístění např. těcht typů infrmací: stáže pr studenty témata šklních prací pptávka na speciální kurzy a další Krmě nabídky DV (kurzů, šklení, ), využít mžnsti vyhledávání či sdílení invativních či alternativních metd výuky (např. s hledem na znevýhdněné skupiny na trhu práce). 14 z 14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr partnery Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská Vzdělávací ptřeby sciálních pracvníků Charit v lmucké arcidiecézi Bc. Michaela Ktěšvská Diplmvá práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplmvá práce se věnuje prblematice celživtníh vzdělávání a učení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Výstup č. 2 prjektu Evaluace principu mezinárdní splupráce prgramu iniciativy splečenství EQUAL Zadavatel: Ministerstv práce a sciálních věcí Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Seminární práce. Klastry

Seminární práce. Klastry Seminární práce Klastry Reginální management 2006 Tmáš Severa 5. PÚPN 1 1. Definice klastru Kncepce klastrů není nvá. Již v rce 1890 si vlivný britský eknm Alfred Marshall všiml, že průmyslvé bry jsu čast

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Design pro růst a prosperitu

Design pro růst a prosperitu Design pr růst a prsperitu Rapprt Zpráva a et dpručení recmmandatins Evrpskéh výbru du pr Cmité veducí directeur pstavení v Bericht eurpéen blasti designu und du design Empfehlungen des Úvdní slv a shrnutí

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH Jednání EMF s kmisařem G. Verheugenem k prblematice autmbilvéh průmyslu 24. 11. 2008 Brusel TUH Účast: Jsef Středula Přípravné jednání P.Scherrer pděkval všem za t, že jsme přijeli d Bruselu připravili

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hdncení SEA Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR pr prgramvé bdbí 2014-2020 1. Průběžná zpráva Zpráva zpracvána k datu: 15. 8. 2013 Zpráva zpracvána pr: Hlavní měst Praha, Magistrát

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Doporučení FoRS pro přípravu programu ZRS pro Etiopii

Doporučení FoRS pro přípravu programu ZRS pro Etiopii FRS České fórum pr rzvjvu splupráci FRS Czech Frum fr Develpment C-peratin Dpručení FRS pr přípravu prgramu ZRS pr Etipii 1. Úvd Etipie je jednu z nejzastalejších a nejvíce zalidněných zemí na světě a

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více