Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání"

Transkript

1 Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá, Petra Drahňvská

2 Obsah: 1. Externí determinanty nabídky DV Záměry v blasti pskytvatelů nabídky DV Pdpra lkálních sítí pskytvatelů nabídky DV Metdická pdpra vzdělavatelům metdika šklení Pdpra invativních frem dalšíh vzdělávání a dstupnsti vzdělání Tvrba návrhu vzdělávacíh kurzu na téma Invativní frmy dalšíh vzdělávání 6 Cílem je: Pdpra práce se vzdělavateli - lektry Záměry v blasti marketingu nabídky DV Pdpra marketingu nabídky DV Kuchařka marketingu Pdpra marketingu nabídky DV prfesinalizace pracvníků vzdělávacích institucí v tét blasti Rzcestník pr stimulaci nabídky DV Záměry v blasti příjemců nabídky DV Pdpra dstupnsti nabídky DV Pdpra slaďvání nabídky DV s celživtním kariérvým pradenstvím Pdpra pr znevýhdněné skupiny Fórum pr vzdělávání znevýhdněných Pdpra pr znevýhdněné - Analytická studie Stimulace speciálníh trhu nabídky DV Přílhy: Přílha č. 1 Návrh bsahvé struktury metdiky pr šklení Využití síťvání pr tvrbu vzdělávací nabídky Přílha č. 2 - Návrh struktury metdickéh nástrje Kuchařky marketingu Přílha č. 3 - Dpručení pr návrh struktury rzcestníku: z 14

3 Kncepční část Analytick - kncepční studie navazuje na analytické práce a jejich výsledky ppsané v analytické části. Kncepční část tedy reflektuje stávající legislativní kntext a jednak strategické dkumenty, a t na evrpské, nárdní i krajské úrvni. Z těcht dkumentů je kladen důraz zejména na Strategii celživtníh učení. Tat kncepční část sučasně reflektuje ptřeby aktérů v blasti nabídky DV. Oblast nabídky dalšíh vzdělávání (dále DV) je nutn pjímat a chápat v širkém kntextu. Důvdem je velké spektrum institucí, které nabídku DV frmují a vlivňují a také velká skupina různých typů účastníků DV. Dalším důvdem, prč pjímat tt téma v širším kntextu, je phled na danu prblematiku jak ptiku sektru veřejnéh a privátníh, tak neziskvéh. Neméně důležitým faktrem je také dpad vlivů vzdělávacích aktivit na takřka celu splečnst. V kncepci hlavních záměrů na další bdb, budeme pracvat s návrhy pěti dminantních faktrů, které nabídku DV zásadně determinují, jedná se : A) EXTERNÍ DETERMINANTY B) POSKYTOVATELÉ (REALIZUJÍCÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ) C) MARKETING NABÍDKY E) PŘÍJEMCI (VZDĚLÁVAJÍCÍ SE CÍLOVÁ SKUPINA) D) POPTÁVKA A) Externí determinanty DV - reprezentují jednak určitu makr-úrveň nabídky DV (zejména vliv plitických, eknmických a sciálních institucí či situací) a zárveň také reflektují vlivy zdla, tzv. mikr-úrveň (zejména vliv rdiny, známých či například zaměstnavatele). Jde vlivy klníh prstředí, které frmují tvrbu nabídky DV. B) Pskytvatelé DV - představují aktéry, kteří pskytují neb mají ptenciál pskytvat služby v blasti dalšíh vzdělávání, zejména prfesníh. Jde ty, kteří primárně utvářejí nabídku DV. C) Marketing nabídky DV - zastupuje kmplexní marketingvu pdpru u aktérů pskytujících služby v blasti dalšíh vzdělávání. Zejména jde frmu a způsb transferu nabídky DV d pskytvatele k příjemci. D) Pptávka DV kncepční návrhy pr tut determinantu jsu řešeny v jiné aktivitě prjektu Kncept - Stimulace pptávky p DV jedntlivců i pdniků. 3 z 14

4 E) Příjemci DV - představují vzdělávající se cílvu skupinu nabídky DV, s mnha rzličnými zájmy a ptřebami. Může jít jedntlivce či jedntlivce v rámci instituce (čast v rámci zaměstnaneckéh vztahu). Tat skupina není hmgenní, všem je mžné ji schematicky dále dělit a členit a sledvat specifika těcht pdskupin příjemců (např. s hledem na stávající pzici na trhu práce či s hledem na různá sciální či zdravtní znevýhdnění příjemců). 4 z 14

5 Návrh hlavních záměrů rzvje systémvéh prstředí nabídky DV 1. Externí determinanty nabídky DV Pjat z nejširšíh phledu na danu prblematiku, externí determinanty vlivňují nabídku DV jak celek, jak shra, z phledu celkvých změn ve splečnsti, tak zdla, díky vlivu jedntlivých aktérů a jejich různých zájmů a mtivací se dále vzdělávat. Prt všechny dále navržené kncepční záměry - blast pskytvatelů nabídky DV, marketingu nabídky DV a příjemců nabídky DV - tyt externí determinanty vždy reflektují. 2. Záměry v blasti pskytvatelů nabídky DV Jak již byl zmíněn, sféra nabídky DV je velmi širká - knkrétněji: pčet institucí, které na tmt pli půsbí, se phybuje v řádech tisíců. Jde instituce jak v kmerční, tak neziskvé, tak veřejné sféře. Jak firmy, tak neziskvé rganizace vč. kmr, asciací, tak škly neb úřady a jimi zřízené instituce mhu pskytvat a pskytují různé frmy dalšíh prfesníh vzdělávání a t jak kmerčně, tak neziskvě, bez hledu na typ instituce resp. pskytvatele DV Pdpra lkálních sítí pskytvatelů nabídky DV Cílem tét pdpry je zasíťvat, tedy zvýšit prpjení mezi jedntlivými lkálními hráči, zejména na reginálních trzích vzdělávání napříč sektry (tj. mezi vzdělávacími splečnstmi, šklami, neziskvými rganizacemi, úřady práce, reginálními kmrami či asciacemi). Prvním krkem k tmut zasíťvání a ke sdílení infrmací a knw-hw bude navržení platfrmy - Dialg pr nabídku dalšíh vzdělávání na úrvni krajů. Záměrem je mtivvat jedntlivé aktéry ke splupráci, ke sdílení infrmací, znalstí a k výměně zkušenstí. Nepůjde však puze prpjení na infrmační a metdické bázi, ale pdpřena bude mim jiné i mžnst sdílení infrastruktury pr vzdělávání (např. pskytnutí prstr či techniky škl p vyučvání atp.). Realizace: kraje, Krajské rady pr rzvj lidský zdrjů, AIVD, NÚOV 2.2. Metdická pdpra vzdělavatelům metdika šklení Cílem je inicivat funkční a mderní výchdiska pr kmunikaci a vzdělávání vzdělavatelů, akademických pracvníků a dalších pracvníků (př. knihvníků), atd., a tak přispět sekundárně i ke zvýšení kvality infrmačníh vzdělávání pr příjemce z řad zájemců DV. Tat další aktivita pr síťvání pskytvatelů bude spčívat v tvrbě metdiky pr šklení s názvem Využití síťvání pr tvrbu vzdělávací nabídky a následně v její distribuci cílvým skupinám v krajích. Pr evaluaci a přens metdiky v praxi bude vhdnu platfrmu využití seminářů v rámci prjektu UNIV 2 Kraje. Návrh bsahu metdiky viz. přílha č. 1. Realizace: NUOV, kraje + případně jimi vybrané příspěvkvé rganizace, AIVD, UNIV2 5 z 14

6 2.3. Pdpra invativních frem dalšíh vzdělávání a dstupnsti vzdělání Cílem je pdpřit invativní frmy studia, nevázané na míst vzdělávání. Především jde distanční frmy vzdělávání, které tevírají mžnsti pr větší dstupnst nabídky DV a zárveň přibližují nabídku DV i části znevýhdněných skupin příjemců. Kncepční činnst má za cíl: Invvat stávající metdiky pr tvrbu distančníh vzdělávání ve splupráci s Nárdním centrem distančníh vzdělávání a s centry dalšíh či distančníh vzdělávání při univerzitách a vyských šklách Zpřístupnit metdiku příjemcům z řad pskytvatelů a vzdělavatelů zejména na reginální úrvni (škly, instituce a firmy) Realizace: Nárdní centrum distančníh vzdělávání, centra dalšíh či distančníh vzdělávání při univerzitách a vyských šklách, NÚOV 2.4. Tvrba návrhu vzdělávacíh kurzu na téma Invativní frmy dalšíh vzdělávání Cílem je: Akreditvat invvanu metdiku na MŠMT (v rámci akreditace vzdělávacích prgramů přádaných v systému dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků - DVPP) Převést metdiku d e-learningvé pdby a pskytnut ji aktérům na pli DV Evaluvat metdiku nejen s vybranými zástupci se vzrkem pskytvatelů DV Tímt subrem aktivit se zvýší prfesinalizace vzdělavatelů šklitelů, tedy standard tvrby studijních textů a pdpří schpnst vzdělavatelů hvřit jazykem účastníků distančních frem vzdělávání. Realizace: NÚOV, MŠMT 2.5. Pdpra práce se vzdělavateli - lektry Cílem je stimulvat zaměstnavatele ke zlepšvání a standardizaci kvality svých interních a externích lektrů v návaznsti na připravvaný rating lektra. Tat blast bude kncepčně řešena v subkapitle prjektu Kncept - Kvalita nabídky DV. 6 z 14

7 3. Záměry v blasti marketingu nabídky DV Naším záměrem je vytvřit využitelnu, prakticku metdiku v blasti marketingu nabídky DV: chceme nejen vytvřit pdpůrný nástrj marketingu pr aktéry na pli nabídky DV, kteří budu mít aktivní zájem vlastní rzvj v blasti. Také chceme inicivat dbrnu diskuzi ke kvalitě a standardům marketingu DV. Tyt záměry budu cíleny zejména na pdpru rzvje nabídky DV a kperace v jedntlivých reginech. Tímt se na straně nabídky DV: dplní prváděné marketingvé aktivity jedntlivých pskytvatelů tam, kde nyní chybí neb nejsu dstačující napmůže zvýšit kvalita splupráce mezi reginálními aktéry usnadní se příjemcům DV uspkjení jejich vzdělávacích ptřeb nabídky se více přiblíží příjemcům zjednduší se a zpřehlední nabídka v blasti DV Svůj nezanedbatelný vliv na pdpru nabídky dalšíh vzdělávání mají marketingvé aktivity a vhdné PR, a t nejen pr kmerční sektr, ale i pr NNO i veřejnu správu. Právě vzdělávací instituce, převážně neziskvéh charakteru, v sučasné dbě pdceňují či vůbec neřešímarketingvé strategie v blasti DV tj. prcesy mezi nabídku a pptávku DV v jejich tržním segmentu. Sptřebitel resp. jedntlivec či rganizace na straně pptávky vnímá velku škálu nabídky jak celek a minimálně pdvědmě jedntlivé nabídky srvnává, ale nerzlišuje typ pskytvatele. Pkud tedy např. škly či NNO blast marketingu a PR nabídky DV v sučasné dbě prti firmám pdceňují, mhu marketingvé aktivity (pr nekmerční instituce zdánlivě marginální aktivity) významně vlivnit chvání právě jejich ptencinálních klientů. Prtže teprve díky vhdně zvleným marketingvým pstupům se nabídka střetává s pptávku (pskytvatel si najde a získá klienta DV). Běžný pptávající dnes čast nabídku např. škl či NNO nezná neb na základě nekvalitníh PR může nabízené služby pdcenit či nedcenit. Tent fakt pak může být jeden z limitů a zárveň důvdů, prč někteří aktéři (např. škly) stále nedminují v určitých segmentech trhu s DV, ačkliv mají ptřebné knw-hw, zdrje a velký ptenciál stát se např. v daném reginu významným pskytvatelem DV. Je zřejmé, že zásah d samtnéh způsbu nabízení služeb - vlivňvat shra marketing jedntlivých subjektů - není vhdným nástrjem, který by přinesl zefektivnění nabídky DV. Navíc není cílem uměle vlivňvat tržní prstředí. Ptřeba tut blast systematičtěji pdpřit však vychází nejen ze strategických dkumentů, ze zadání prjektu Kncept, ale ptvrdily ji také dpvědi respndentů v piltním šetření v analytické části zaměřené na nabídku DV. Prt jsme se sustředili na záměry, které mají kvalitativní a metdický charakter. Realizace: NÚOV 7 z 14

8 3.1. Pdpra marketingu nabídky DV Kuchařka marketingu Cílem je navrhnut a rzšířit typizvanu marketingvu metdiku Kuchařka marketingu pr vzdělávací instituce a pr lepší uchpení vzdělávacíh prduktu s hledem na ptřeby příjemců nabídky DV, zejména v jejich lkálním prstředí. V přílze kncepční části je publikván návrh struktury Kuchařky marketingu, který bude při následujících činnstech rzpracván a evaluván vzdělavateli. Tent materiál se snaží pdat jednduchý a praktický návd, jak DV prdávat, nabízet, jak najít svéh klienta a jak k němu DV nejefektivněji dstat. Cílem není tvrba další becné učebnice marketingu, ale knkrétní metdika, kteru bude mci zájemce aplikvat, jak ve škle, tak v NNO neb v malém pdniku, s inspirační databanku příkladů dbré praxe (jak z ČR, tak ze zahraničí). Těžištěm metdiky bude zaměření se na praktické zkušensti a pstupy z prdeje dalšíh vzdělávání. Kuchařka marketingu zjedndušeně ppíše prces, jehž cílem je pdpřit pskytnutí vzdělávacíh prduktu (bezplatně neb za úplatu) vzdělávanému subjektu prstřednictvím vzdělávací instituce. Tent prces lze slžit z něklika sub-prcesů, které se prjevují v marketingvém cyklu a výrazně vlivňují živtaschpnst vzdělávacíh prduktu a ptažm vzdělávací instituce: Analýza vzdělávacích služeb Analýza vzdělávací instituce Mnitring marketingu a zpětná vazba Vytipvání tržních příležitstí Vlastní marketingvá kampaň Realizace: NÚOV 8 z 14

9 3.2. Pdpra marketingu nabídky DV prfesinalizace pracvníků vzdělávacích institucí v tét blasti Cílem bude vytvření základních nástrjů a následně systému pr šklení pracvníků vzdělávacích institucí v tématech marketingu a navazující prfesinalizace manažerů vzdělávání v institucích nabízejících DV. Nedílnu sučástí tét pdpry bude diskuze a stanvení institucinálníh garanta kvality marketingu nabídky DV. Realizace: NÚOV ve splupráci s vybraným ddavatelem v blasti marketingu 3.3. Rzcestník pr stimulaci nabídky DV Cílem je vytvření struktury prtálu, který by služil jak rzcestník pr nabídku DV. Ten by umžnil zájemcům jakukliv frmu vzdělávání, ať už v pdbě přidružené služby k existujícímu webvému rzhraní (např. neb v pdbě nvéh samstatnéh nástrje (např. dstat se skrze jedntlivá kritéria k pžadvaným infrmacím nabídce DV na míru. Návrhy ke struktuře rzcestníku nabídky DV jsu sučástí přílhy č. 2. Realizace: NÚOV s vybraným ddavatelem v blasti ICT 4. Záměry v blasti příjemců nabídky DV 4.1. Pdpra dstupnsti nabídky DV Cílem je zvýšit dstupnst nabídky vzdělávání v místech segregvaných mezenu nabídku DV, s hledem na využití synergií s jinými místně prbíhajícími aktivitami (splupráce s úřady práce, knihvnami, šklami, Czech POINTy, kresními hspdářskými kmrami, ). Kncepčně bude řešen v rámci pdpry lkálních sítí pskytvatelů nabídky DV. Realizace: NÚOV, kraje 4.2 Pdpra slaďvání nabídky DV s celživtním kariérvým pradenstvím Významnu funkci v blasti DV zaujímá kariérvéh pradenství. Ideálním stavem nabídky DV jsu vícezdrjvé mžnsti výběru DV, a t jak z hlediska frem a metd, tak užívaných technlgií a zprstředkvatelů, v sučasnsti zejména internetvéh prstředí a kntaktních míst v rámci různých institucí. Je však zřejmé, že kariérvý management, tzn. schpnst člvěka řídit vlastní prfesní dráhu (mj. zahrnující také rientaci v nabídce DV), vládá méně lidí než sučasný trh práce pžaduje. Kvalitní nabídka DV může tyt ptřeby p snadnější rientaci a výběru výrazně saturvat. Cílem záměru je neustále zhledňvat rli kariérvéh pradenství při pracích na prjektu Kncept a tím i rzvíjet a dtvářet síť pradenských služeb, která může významným 9 z 14

10 způsbem pdprvat přibližvání nabídky DV pptávce. Pmcí pradenskéh zázemí v Nárdním ústavu dalšíh vzdělávání půjde zprstředkvat kmunikační kanály pr infrmace dalším vzdělávání všem pradenským subjektům, které s dspělými sbami pracují, čímž se napmůže spluvytvářet a krdinvat pradenské služby na nárdní úrvni. Realizace: Centrum kariérvéh pradenství NÚOV, Nárdní pradenské fórum 4.3. Pdpra pr znevýhdněné skupiny Fórum pr vzdělávání znevýhdněných Důležitu kapitlu kncepčníh dkumentu je pdpra v blasti nabídky DV pr znevýhdněné skupiny (dále ZS). Kncepční činnst bude spčívat v nastavení splupráce s pradenskými rganizacemi, které s hrženými cílvými skupinami pracují a návrh pr vytvření Fóra pr vzdělávání znevýhdněných skupin. T vše za plné akceptace jedntlivých aktérů a existujících metd práce. V případě znevýhdněných slupin byvatel nejde puze standardní vztah nabídky a pptávky na trhu, ale nabídka DV se zárveň stává nástrjem sciální plitiky státu. Investice např. d vzdělávání migrantů či sb jinak znevýhdněných na trhu práce (abslventi, starší lidé, ženy atp.) jsu zárveň sciálním nákladem (např. sučást nákladů na aktivní plitiku zaměstnansti), který stát nese. Na trhu tedy figuruje specifická skupina klientů, kteří jsu zpravidla slvváni nabídku DV (případně ji sami aktivně vyhledávají) ze strany veřejných institucí či NNO - jde šklení sciálně vylučených neb skupin a jedntlivců, kteří jsu hrženi exkluzí. Pdle zákna zaměstnansti jde : sby se zdravtním pstižením, sby d 25 let věku, abslventi vyských škl p dbu 2 let p úspěšném uknčení studia, nejdéle však d 30 let věku, těhtné ženy, kjící ženy a matky d devátéh měsíce p prdu, sby pečující dítě d 15 let věku, sby starší 50 let věku, sby, které jsu vedeny v evidenci uchazečů zaměstnání déle než 6 měsíců, sby, které ptřebují zvláštní pmc; těmit sbami se rzumí zejména fyzické sby, které se přechdně citly v mimřádně btížných pměrech neb které v nich žijí, sby splečensky nepřizpůsbené, sby p uknčení výknu trestu dnětí svbdy a sby ze scikulturně znevýhdněnéh prstředí. 10 z 14

11 Zásadním prblémem zůstávají případy trpící kumulací něklika znevýhdňujících faktrů, např. mladiství s nízku úrvní kvalifikace, dluhdbě nezaměstnaní bezdmvci apd. Splečným faktrem je u většiny znevýhdněných skupin úrveň dsaženéh vzdělání a dsažené kvalifikace. Dále také nesulad struktur stávající a pžadvané kvalifikace (jak uchazečů, tak abslventů škl) Hlavním cílem je upravit nabídku DV, tak aby zhlednila typ znevýhdnění a mezila půsbení kumulativních faktrů (např. v blasti marketingu, didaktiky atp.). Kncepční činnst bude spčívat v nastavení splupráce s pradenskými rganizacemi, které s hrženými cílvými skupinami pracují. Realizace: NÚOV, Rada vlády pr NNO a pr nárdnstní menšiny, IPPP 4.4. Pdpra pr znevýhdněné - Analytická studie Další kncepční návrh v tét specifické části nabídky DV bude zaměřena na realizaci analytické studie, která zmapuje výši, způsb a efektivitu distribuce finančních prstředků vydávaných d blasti dalšíh vzdělávání na znevýhdněné sby na trhu práce a také na analýzu příčin nízké účasti ZS bčanů na DV. Cílem bude hledat nástrje pr zlepšení situace, zejména právě u sciálně znevýhdněných sb Realizace: NÚOV, IPPP, vybrané neziskvé rganizace 4.5. Stimulace speciálníh trhu nabídky DV Cílem je stimulace speciálníh trhu nabídky DV a sučasně i pracvníh trhu pr sby se zdravtním a jiným znevýhdněním. Detailní záměry budu specifikvány s hledem na závěry ze studie a výsledky kulatéh stlu v aktéry ze sektru práce se ZS. Realizace: NÚOV, MPSV 11 z 14

12 5. Přílhy: Přílha č. 1 Návrh bsahvé struktury metdiky pr šklení Využití síťvání pr tvrbu vzdělávací nabídky Úvd d tématu: C je t síťvání (netwrking)? Efektivní metdy sdílení knw-hw a infrastruktury pr DV Způsby splupráci, sdílení materiálů a dbré praxe mezi institucemi pr nabídku DV na reginální úrvni Základní nástrje a metdy Druhy zapjení institucí a firem d sítí v partnerských reginech Budvání trvaléh prpjení mezi partnerskými reginy a rganizacemi Tvrba prfesinální sítě v sektru DV v každém reginu Vytváření ddavatelských knsrcií Splečná publicita a PR Strategie řízení vztahu se zákazníky 12 z 14

13 Přílha č. 2 - Návrh struktury metdickéh nástrje Kuchařky marketingu 1. Marketing vzdělávání jak prces 2. Analýza vzdělávacích ptřeb ptencinálních sptřebitelů - Zmapvání pžadavků a ptřeb trhu - Segmentace trhu 3. Analýza vlastní nabídky vzdělávacích prduktů 4. Analýza vlastní pzice na vzdělávacím trhu a vytipvání tržních příležitstí - Zmapvání ptenciální knkurence 5. SWOT analýza vzdělávací instituce ppis vlastní pzice na trhu 6. Vytipvání tržních příležitstí (i ve zdánlivě netržním prstředí) 7. Vytvření a realizace marketingvéh prgramu (kampaně) 8. Marketingvý mix (7P) 1P Vzdělávací prdukt (kurz) 2P Cena vzdělávacíh prduktu (kurzu) 3P Prpagace vzdělávacíh prduktu (kurzu) 4P Distribuce vzdělávacíh prduktu (kurzu) 5P Prstředí pskytnutí vzdělávacíh prduktu (kurzu) 6P Lidé pskytující vzdělávací prdukt (kurz) 7P Prcesy zajišťující pskytnutí vzdělávacíh prduktu (kurzu) 13 z 14

14 Přílha č. 3 - Dpručení pr návrh struktury rzcestníku: Platfrma pr pskytvatele DV a pr zájemce DV. Zajistit pskytvatelům DV dstatečné pvědmí platfrmě mezi ptencinálními zájemci (pdmínku je kvalitní prpagace). Infrmace existenci platfrmy šířit prstřednictvím všech aktérů DV zejména prstřednictvím úřadů práce, krajských úřadů, městských úřadů, škl, praden, knihven, asciací a kmr, viz. infrmace pdpře síťvání v reginech. Pr přehlednst stránek zajistit mžnst jedntlivé nabídky vyhledávat dle zadaných kritérií: br či téma kurzu (IT, jazyky, marketing, účetnictví, kultura,...) regin, ve kterém kurzy prbíhají úrveň kurzu (pr začátečníky, mírně pkrčilé, středně pkrčilé, ) frma spluúčasti (zdarma, placené, ) způsb zaknčení (certifikát, ) typ studia (denní, víkendu, večerní,.) jmén lektra či jmén nabízející instituce cena (zejm. v případě tevřených kurzů) termín a další Vedle tét nabídkvé části platfrmy (nabídka pskytvatelů) rvněž zajistit a prpjit se stranu pptávky příjemců tj. nabídnut umístění např. těcht typů infrmací: stáže pr studenty témata šklních prací pptávka na speciální kurzy a další Krmě nabídky DV (kurzů, šklení, ), využít mžnsti vyhledávání či sdílení invativních či alternativních metd výuky (např. s hledem na znevýhdněné skupiny na trhu práce). 14 z 14

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5 Vítejte na setkání Jihmravské partnerství E5 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 25.10.2016 www.rrajm.cz 1 představení činnsti RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra scieknmicky slabším

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) ÚROVEŇ 2 ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné; http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=682

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové Řídící výbr Paktu zaměstnansti KHK 27. března 2018 Hradec Králvé Výknná rada Paktu zaměstnansti KHK Aktivity v rce 2017 5x jednání Výknné rady mapvání aktivit jedntlivých aktérů v blasti zaměstnansti diskuze

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok 1 Úvd... 4 2 Plán realizace Dluhdbéh záměru UHK pr rk 2018... 6 2.1.1 Invace studijních prgramů (P1/DC1) pdle pžadavků praxe, pr zvýšení kvality, splupráce s dběratelsku sféru, prstupnsti prgramů atd....

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015 Návrh rámcvéh pstupu a knceptu implementace standardů taxi MODRÝ ANDĚl s.r.., srpen 2015 Obsah Prhlášení a mtivace k návrhům standardů 3 Návrh rámcvéh knceptu zavedení standardů 4 Pdrbnější rzpad realizačních

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování Buňka ARC Pmc při řešení knfliktů a bji prti btěžvání Jarmila LOOKS a Julien PERRIARD, pracvníci dpvědní za buňku ARC ASCCRE, CZ delegace, 19. května 2011 Vývj situace v Lausanne 1995 : Zalžení Skupiny

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn Příprava na nvé prgramvací bdbí 2014 až 2020 z phledu legislativních změn Knference samspráv Olmuckéh kraje 27. únra 2012 Zdeněk Semrád ředitel Úřadu Reginální rady NUTS 2 Severvýchd Legislativní výchdiska

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Péče o uživatele drog v českých věznicích pohled NNO. Olga Škvařilová Sdružení Podané ruce, o.s. Brno

Péče o uživatele drog v českých věznicích pohled NNO. Olga Škvařilová Sdružení Podané ruce, o.s. Brno Péče uživatele drg v českých věznicích phled NNO Olga Škvařilvá Sdružení Pdané ruce,.s. Brn Urban Drug Plicies in The Glbalised Wrld Praha 2010 1 Osnva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Situace v českých

Více