Závěrečný účet Města Vimperk. za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet Města Vimperk. za rok 2008"

Transkript

1 Závěrečný účet Města Vimperk za rok 2008 K o m e n t á ř 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (v tis.kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění Ukazatel rozpočet opatření rozpočet k k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy , , , ,2 118,99 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , , ,1 117,07 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , , ,0 112,81 Třída 4 - Přijaté dotace , , , ,2 98,14 Příjmy celkem , , , ,4 107,92 Třída 5 - Běžné výdaje , , , ,7 90,15 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , , ,5 91,61 Výdaje celkem , , , ,2 90,61 Saldo: Přímy - Výdaje 4 013, , , ,2-118,80 Třída 8 - Financování Splátky úvěrů ,9 0, , ,0 99,99 Prostředky na ZBÚ min.let 5 000, , , ,1 ** Financování celkem , , , ,2 ** Přebytek (-), ztráta (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 ** Rozpočtové hospodaření města za rok 2008 skončilo ziskem v částce ,41 Kč. Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na odboru finančním městského úřadu (výkaz FIN 2-12). Daňové příjmy byly vyšší ve skutečnosti proti upravenému rozpočtu o tis.kč, na navýšení se podílely jednotlivé daně a poplatky takto : - výnos na dani z příjmu právnických osob tis.kč, - výnos na dani z přidané hodnoty tis.kč, - výnos na dani z příjmu fyzických osob tis.kč, - výnos daně z nemovitostí 361 tis.kč, - výběr místních poplatků tis.kč, - výběr správních a ostatních poplatků tis.kč. Nedaňové příjmy byly ve skutečnost proti upravenému rozpočtu vyšší o tis.kč, a to převážně v následujících oblastech : - pronájem majetku 442 tis.kč, - prodej drobného majetku, materiálu 385 tis.kč, - příspěvky od EKO-KOM 331 tis.kč, - úroky z finančích prostředků na bankovních účtech tis.kč, - pronájem tepelného hospodářství tis.kč, - výběr sankčních plateb tis.kč, - ostatní příspěvky a náhrady 186 tis.kč. 1

2 Kapitálové příjmy se podařilo překročit proti upravenému rozpočtu o tis.kč, a to převážně z důvodu uskutečnění prodejů koncem roku 2008 : - pozemky v celkové částce 429 tis.kč, - bytové domy a ostatní nemovitosti tis.kč. Běžné výdaje - nevyčerpaná částka v celkové výši tis.kč vznikla úsporou finančních prostředků téměř ve všech oblastech činnosti města. Největší částky vznikly v následujících oblastech : - sociální péče tis.kč, - veřejné osvětlení (el.energie, opravy) tis.kč, - sběr a svoz odpadů 365 tis.kč - místní správa (většina položek) tis.kč, - komunikace (ZSS, opravy) 339 tis.kč, - kultura 316 tis.kč, - cestovní ruch 219 tis.kč, - platby DPH tis.kč, - úhrada úroků z úvěrů 397 tis.kč, - zůstatek rezerv tis.kč. Kapitálové výdaje nevyčerpaná částka na investice v celkové výši tis.kč se skládá převážně z těchto položek : - bytové domy 165 tis.kč, - parkoviště v tržnici tis.kč, - kanalizace Vimperk-Hrabice, Sušická ulice tis.kč, - vodovod Vimperk-Hrabice, Sušická ulice tis.kč, - rekonstrukce MŠ Klostermannova ul. 108 tis.kč, - územní plán Města 634 tis.kč, - rekonstrukce budovy úřadu 801 tis.kč, - kompostárna 253 tis.kč, - nákup nemovitostí 122 tis.kč. 2. Hospodářská činnost města Město vykonává následující hospodářskou činnost : nákup zboží a jeho prodej poskytování služeb v oblasti internetu, kopírování, kroužkové vazby pro veřejnost činnost parkovacích automatů propagační činnost v oblasti ubytovacích služeb inzertní činnost ve Vimperských novinách pronájem majetku města, jehož správu provádí na základě mandátní smlouvy Městská správa domů, s.r.o. Vimperk Hospodářská činnost města skončila v roce 2008 ziskem ve výši 5 380,7 tis.kč rozpis podle druhu činnosti je uveden v příloze č Účelové fondy města 3.1 Fond rozvoje bydlení stav k ,66 Kč Příjmy fondu tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům na opravy opláštění budov. V roce 2008 nebyly poskytnuty žádné půjčky. 2

3 3.2 Fond sociální stav k ,11 Kč Tvorba a čerpání fondu se v roce 2008 řídily rozpočtem sociálního fondu, schváleným usnesením ZM č. 241 z , a zásadami pro použití sociálního fondu, schválenými dne usnesením RM č Cizí finanční prostředky Město eviduje cizí finanční prostředky na zvláštním účtu, jeho stav k činil ,30 Kč, a to - mzdové prostředky za období 12/ ,-- - přijaté kauce ,-- - přijaté dědictví opatrovnictví ,20 - úroky ,10 5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Finanční vypořádání a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2008 bylo pro jednotlivé příspěvkové organizace schváleno usneseními Rady města Vimperk č ze dne Celkové příjmy těchto organizací činily v roce 2008 částku ,16 tis.kč. Celkové výdaje dosáhly částky ,38 tis.kč. Hospodaření příspěvkových organizací skončilo převahou výdajů nad příjmy, tj. z t r á t o u ve výši 205,22 tis.kč přehledy o hospodaření a majetku podle jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze č. 3 a Hospodaření organizací založených městem Hospodaření založených obchodních společností /přehled v příloze č. 5/ skončilo v roce 2008 takto : Městská správa domů s.r.o., Vimperk tis.kč Městské lesy s.r.o., Vimperk + 81 tis.kč Městské služby s.r.o., Vimperk tis.kč Celkově skončilo hospodaření založených obchodních společností z i s k e m ve výši tis.kč. 7. Vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům Město získalo v roce 2008 transfery od jiných rozpočtů v celkové výši 118,9 mil. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání je uveden v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtované, při finančním vypořádání za rok 2008 byly nevyčerpané finanční prostředky z transferů od MPSV na výplatu sociálních dávek v částce Kč vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím JčK dne Čerpání transferu MF na výdaje spojené s organizací voleb v roce 2008 bylo překročeno o částku Kč, při finančním vypořádání byla tato částka uhrazena na účet Města dne poskytovatel ÚZ Účel položka příjem čerpání % MF - VPS Agenda v oblasti sociálních služeb , ,00 100,00 MF - VPS Agenda sociálně - právní ochrany dětí , ,00 100,00 MF - VPS Volby do krajů a Senátu v r , ,00 138,22 MF - VPS Souhrnný dotační vztah , ,00 100,00 SFŽP Doúčtování dotace z r , ,00 100,00 ERDF Doúčtování dotace z r , ,05 100,00 3

4 MPSV Příspěvek na péči - soc.dávky , ,00 97,62 MPSV Hmotná nouze, ZP - soc.dávky , ,00 91,82 MZe Odměny lesním hospodářům , ,00 100,00 MK Restaurování fasetových luceren , ,00 100,00 MK Program regenerace kulturních památek , ,00 100,00 MZe Výsadba melioračních dřevin , ,00 100,00 MK MěKS - festival "žesťů" , ,00 100,00 MPSV Aktivní politika zaměstnanosti , ,00 100,00 MŽP Ošetření památných stromů , ,00 100,00 MF - SFA Revitalizace náměstí , ,00 100,00 MZE Vodovod Vimperk Hrabice , ,00 100,00 MZE Kanalizace Vimperk Hrabice , ,00 100,00 MZE ČOV zvýšení kapacity , ,00 100,00 KÚ - JčK Přebor ve snowboardu ZŠ TGM , ,00 100,00 KÚ - JčK Oprava kaple Výškovice , ,00 100,00 KÚ - JčK Sbor dobrovolných hasičů , ,00 100,00 KÚ - JčK Sbor dobrovolných hasičů , ,00 100,00 KÚ - JčK Administrace POV , ,00 100,00 KÚ - JčK NaturVision , ,00 100,00 KÚ - JčK MěKS - "Vimperský Kašpárek" , ,00 100,00 KÚ - JčK MěKS - "Keltská Šumava" , ,00 100,00 KÚ - JčK MěKS Šumavské řemeslné slavnosti , ,00 100,00 KÚ - JčK ZŠ TGM sportovní třídy , ,00 100,00 KÚ - JčK ZŠ TGM - prevence sociálně patolog.jevů , ,00 100,00 KÚ - JčK Vybavení tělocvičny ZŠ Smetanova ul , ,00 100,00 KÚ - JčK Letní tábor pro děti ohrožené patolog.jevy , ,00 100,00 KÚ - JčK Autobusové zastávky - rekonstrukce , ,00 100,00 KÚ - JčK ZŠ TGM střecha tělocvičny , ,00 100,00 KÚ - JčK ČOV zvýšení kapacity , ,00 100,00 obce dojíždějící žáci, přestupky podle smluv , ,00 100,00 c e l k e m , ,05 98,18 Kromě uvedených transferů město převedlo v průběhu roku 2008 z nerozděleného zisku minulých let, tj. z kladného výsledku hospodářské činnosti, do rozpočtu města částku 2 609,4 tis.kč. 8. Závazky města K datu eviduje město následující dlouhodobé závazky : Úvěry v celkové částce Kč, z toho : ,- Kč úvěr od České spořitelny na rekonstrukci tepelného hospodářství, splácení ve čtvrtletních splátkách od roku 2005, roční splátka ve výši 3 466,8 tis.kč je kryta roční částkou nájemného, bude splaceno v roce 2012, ,- Kč úvěr od ČSOB čerpaný v roce 2006 na dofinancování nákupu budovy MÚ v ulici Nad Stadionem 199, splácení probíhá ve čtvrtletních splátkách, roční splátka ve výši 733,4 tis.kč, bude doplaceno v roce 2013, ,- Kč - úvěr od ČSOB čerpaný v letech na výstavbu bytových domů, splácení ve čtvrtletních splátkách od třetího čtvrtletí 2007, roční splátka tis.kč, bude splaceno v roce

5 Ostatní dlouhodobé závazky v celkové částce ,-- Kč zahrnují předplacené nájemné na pronájem bytů a nebytových prostor. Závazky z leasingu osobních automobilů v celkové částce ,58 Kč, z toho : - Škoda FABIA (ODSH) od 7/ ,60 Kč - SUZUKI IGNIS (OŽP) od 6/ ,98 Kč Tyto závazky nejsou uvedeny v účetní závěrce města, jsou evidovány podle platných účetních standardů na podrozvahových účtech. Objem všech dlouhodobých závazků se proti roku 2007 snížil o tis.kč převážně vlivem splácení jistin úvěrů a leasingu v průběhu roku K má město krátkodobé závazky v celkové částce ,30 Kč, z toho : závazky vůči dodavatelům v částce tis. Kč, z toho : tis.kč z hospodářské činnosti ve správě Městské správy domů, tis.kč z rozpočtového hospodaření města. Objem těchto krátkodobých závazků se proti roku 2007 snížil o tis Kč. Po lhůtě splatnosti jsou závazky vůči dodavatelům ve výši 338,6 tis.kč. závazky vůči zaměstnancům v částce tis.kč, závazky do lhůty splatnosti, nárůst o 84 tis.kč proti roku 2007, přijaté zálohy (na nájmy a na služby v souvislosti s nájmy) v částce tis.kč, závazky do lhůty splatnosti, nárůst proti roku 2007 o tis.kč, závazky vůči státu (daňové, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení) ve výši tis.kč, jedná se o závazky do lhůty splatnosti, pokles proti roku 2007 o 937 tis.kč představuje především nižší daň z příjmu z hospodářské činnosti města za rok 2007 o tis.kč, ostatní závazky ve výši 94 tis.kč souvisejí se stavem finančních prostředků na účtu cizích prostředků 9. Pohledávky města K eviduje město pohledávky v celkové částce ,91 Kč, z toho : pohledávky z hospodářské činnosti v celkové částce 7511 tis. Kč Zvýšení oproti roku 2007 o 132 tis.kč tis.kč - hospodářská činnost provozovaná městem ( 700 tis.kč za KVINT s.r.o., 2 tis.kč inzerce ve VN) tis.kč - hospodářská činnost provozovaná Městskou správou domů - neuhrazené nájemné a vyúčtování služeb z bytů a nebytových prostor, úroky z prodlení z toho - pohledávky do lhůty splatnosti 483 tis.kč - pohledávky po lhůtě splatnosti tis.kč 5

6 pohledávky z hlavní činosti (rozpočtové hospodaření) v celkové částce tis. Kč Proti roku 2007 vykazuje evidence těchto pohledávek navýšení o tis.kč ,- Kč - místní poplatky ,- Kč - stavební povolení, poplatek za znečištění ovzduší ,- Kč - svoz a likvidace odpadů podnikatelé ,- Kč - nájemné za tepelné hospodářství MěS za rok ,- Kč - nájemné za tepelné hospodářství konec roku ,- Kč - nájemné z lesního hospodářství MěL za rok ,- Kč - nájemné z pozemků, hrobových míst, reklamních ploch ,- Kč - nájemné z nebytových prostor - 400,- Kč - nájemné z kontejnerů pro rekreační chalupy ,- Kč - pokuty vč. souvisejících nákladů žízení ,- Kč - exekuční náklady a náklady soudního řízení ,- Kč - ostatní vydané faktury, úroky z prodlení ,- Kč - prodej materiálu ,- Kč - prodej nemovitostí z toho - pohledávky do lhůty splatnosti tis.kč - pohledávky po lhůtě splatnosti tis.kč - přeplatky 171 tis.kč V roce 2007 byl nižší stav evidovaných pohledávek způsoben přeplatkem u prodejů nemovitostí (3 887 tis.kč). V roce 2008 došlo ve srovnání s rokem 2007 k poklesu u místních poplatků (o 814 tis.), u prodeje nemovitostí na splátky (o 911 tis.) a u příspěvku na výživu (o 645 tis.), naopak k navýšení došlo u pronájmu tepelného hospodářství (o 895 tis.), u pokut (o 65 tis.), u likvidace odpadů podnikatelů (o 132 tis.) poskytnuté provozní zálohy ve výši tis. Kč Ke snížení oproti roku 2007 o tis.kč došlo hlavně u záloh na elektrickou energii o tis. a u záloh poskytnutých MěSD na teplo, plyn a elektrickou energii o tis. pohledávky za státem ve výši tis. Kč Jedná se o nadměrný odpočet DPH za měsíce 11 a 12/2008, uhrazeno začátkem roku V roce 2007 byla toto částka o 14 tis.vyšší. ostatní pohledávky ve výši tis. Kč, z toho částku tis. činí pohledávka za nájemníky (= úhrada faktur rozpočítávaných do služeb nájemníkům v průběhu celého roku) vyúčtování služeb provedeno až v roce Proti roku 2007 došlo u těchto pohledávek k poklesu o 24 tis.kč. Celkový objem pohledávek města se proti roku 2007 snížil o 191 tis.kč. 10. Zástava majetku Ke dni má město provedenou zástavu majetku ve výši ,05 Kč, tj. účetní hodnota zastavených nemovitostí : ve prospěch MMR ČR částka ,60 Kč zástava domu čp.182 v ulici 1.máje ve Vimperku včetně pozemku st.parc. 902 v k.ú.vimperk proti dotaci ve výši tis.kč na opravu domu čp.182 v ulici 1.máje ve Vimperku; zástava platí do , 6

7 ve prospěch ČSOB částka ,45,- Kč zástava bytových domů Pod Pekárnou č.p. 590, 591, 592 a pozemku p.č. 1842/59 v k.ú.vimperk proti úvěru ve výši tis.kč, ukončení zástavy po splacení úvěru v roce Dále ke dni má město blokován majetek ve výši poskytnutých dotací v celkové částce tis.kč, a to : druh majetku hodnota ukončení způsob blokace blokace blokace Komunikace Skláře Hajná Hora nelze převést ani zastavit Ulice Zlatá Stezka, pč Vimperk nelze převést ani zastavit Ulice Podzámčí, p.č.330,357/1,382,388 Vimperk nelze převést ani zastavit Koryto Křesánovského potoka p.č.1768/1,1769 Vimperk nelze převést ani zastavit Nemocnice, čp.158 výměna oken nelze převést, zastavit ani dlouhodobě pronajmout ČOV Vimperk zvýšení kapacity nelze převést Revitalizace náměstí nelze převést ani zastavit Vodovod Vimperk Hrabice nelze převést Kanalizace Vimperk Hrabice nelze převést 11. Členství Města Vimperk v dobrovolných svazcích a sdruženích obcí Město Vimperk je členem několika dobrovolných svazků obcí (DSO) a sdružení obcí, kterým každoročně poskytuje příspěvky : Název příspěvek za rok Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko (= DSO) ,- Kč - Nadace pro jihočeské cyklostezky SMOJK ,- Kč - Sdružení historických sídel 8 050,- Kč - Euroregion Šumava jihozápadní Čechy ,- Kč Podle závěrečného účtu DSO skončilo hospodaření Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko v roce 2008 ziskem ve výši ,72 Kč. 12. Přehled AKTIV a PASIV Města Vimperk k Přehled je uveden v příloze č. 6 rozvaha k : Podstatné rozdíly stavu jednotlivých účtů v rozvaze k proti počátečním stavům k vznikly z těchto důvodů : Účet 013-Software nárůst v průběhu roku 2008 ve výši 253 tis.kč vznikl rozšířením licencí programu Microsoft server pro potřeby městského úřadu Účet 019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nárůst v průběhu roku 2008 ve výši tis.kč vznikl zařazením změny č.3 územního plánu a územně analytických podkladů do užívání Účet 041-Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek v průběhu roku 2008 došlo ke zvýšení o 678 tis.kč začalo pořizování nového územního plánu města 7

8 Účet 031-Pozemky nárůst v průběhu roku 2008 o tis.kč obsahuje nákup pozemků v celkové částce tis.kč, směna pozemků v částce 338 tis.kč, bezúplatné převody pozemků od PF v částce 876 tis.kč, dary v částce 119 tis.kč, převod historického majetku v částce tis.kč, prodej pozemků vyřazení z majetku v částce tis.kč. Účet 021-Stavby v průběhu roku 2008 došlo ke zvýšení o tis.kč, toto zvýšení představuje zařazení ukončených investic do užívání, a to - Nemocnice výměna oken ( tis.), - Zimní stadion ( tis.), - Bytové domy - dokončení (+ 778 tis.), - ZTV 48 b.j. ( tis.), - Autobusové zastávky rekonstrukce (+ 330 tis.), - Kanalizace v ul.hřbitovní a 1.máje (+ 567 tis.), - Revitalizace náměstí ( tis.), - Komunikace ul.rožmberská, Zámecká alej ( tis.), - Parkoviště v tržnici (+ 386 tis.), - ČOV zvýšení kapacity ( tis.), - VS Rokle ( tis.) - MŠ Klostermannova - kuchyně ( tis.), - zhodnocení staveb U Sloupů - rekonstrukce nájemníky (+ 80 tis.), nákup areálu Podzámčí ( tis.), hala u kotelny geometrické zaměření a zařazení do majetku (+ 995 tis.), vyřazení nemovitostí v pořizovacích cenách, a to : - U Sloupů likvidace budovy tělocvičny ( tis.), - prodané bytové domy ( tis.), - prodej staveb v areálu U Sloupů ( tis.), - prodané ostatních nebytových staveb čp. 119, 47, 48 ( tis.) Účet 022-Samostatné movité věci a soubory movitých věcí zvýšení v průběhu roku 2008 o tis.kč zahrnuje : pořízení dlouhodobého hmotného majetku (+ 104 tis.zařízení na dětské hřiště, tis. server, dataprojektor a frankovací stroj pro městský úřad, tis.radar, + 61 tis.ocelový kontejner do sběrného dvora), mobilní kamerový systém (+ 57 tis.), nové zařízení úpravny vody (+ 54 tis.), nákup 2 ks parkovacích automatů (+ 218 tis.), vybavení kuchyně MŠ Klostermannova ul. (+ 609 tis.), vyřazení nefunkčních parkovacích automatů v pořizovací ceně (- 398 tis.), vyřazení PC v pořizovacích cenách (- 28 tis.), prodej vnitřního zařízení budov U Sloupů (- 85 tis.). Účet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek nárůst v průběhu roku 2008 o 785 tis.kč vznikl převážně z důvodu pořízení vybavení dětských hřišť (+ 58 tis.), ostatního vybavení veřejného prostranství a sběrného dvora (+ 431 tis.), vybavení dobrovolných hasičů (+ 68 tis.) doplnění inventáře a zařízení výpočetní techniky pro kanceláře městského úřadu a pro organizační složky města (+ 836 tis.), vyřazení porouchaného zařízení a PC na základě inventarizace majetku (- 608 tis.). 8

9 Účet 042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek snížení v průběhu roku 2008 o 976 tis.kč souvisí na jedné straně se zvýšením tohoto účtu při pořízení nových investic v roce 2008 v celkové částce tis.kč, z toho např. rekonstrukce škol (3 844 tis.), budov MÚ (1 100 tis.), sportovišť ( tis.), komunikací ( tis.), kanalizace ( tis.), vodovodu (5 500 tis.), bytových a nebytových domů (1 854 tis.), sběrného dvora (926 tis.), autokempu (314 tis.), rozšíření plynovodu (399 tis.), pořízení pozemků (1 116 tis.), apod. na druhé straně se snížením tohoto účtu zařazením nových investic do užívání v celkové částce tis.kč (viz účty 021, 022, 031). Účet 112-Materiál na skladě ke zvýšení o tis.kč došlo v průběhu roku především zařazením zásoby dlažebních kostek v prostorách kasáren U Sloupů do majetku v reprodukční pořizovací ceně zjištěno při inventarizaci majetku v roce Vimperk, Zpracoval : Ing. Jana Králová, vedoucí finančního odboru Přílohy č. 1 Plnění rozpočtu za rok 2008 příjmy, výdaje a financování č. 2 Hospodářská činnost města za rok 2008 č. 3 Hospodaření příspěvkových organizací k č. 4 Zkrácená rozvaha příspěvkových organizací k č. 5 Přehled hospodaření založených obchodních společností k č. 6 Roční účetní závěrka k výkazy vč.přílohy č. 7 Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Záv re ný ú et m sta Vimperk. za rok 2010. M sto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Záv re ný ú et m sta Vimperk. za rok 2010. M sto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk M sto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Záv re ný ú et m sta Vimperk za rok 2010 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, ve zn ní platných p edpis ) Ing. Jana Králová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2007

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2007 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2007 Zpracoval: Martin Ondra Dne: únor-březen / 2008 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2010

Závěrečný účet města Třince za rok 2010 Závěrečný účet města Třince za rok 2010 Schváleno na 4. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 19.04.2011 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města A. Aktiva B. Pasiva 3. Výkaz zisku a ztráty

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. schv. rozpočet. skutečnost 312 758 303 046 594 428 325 819 305 299 650 351 55 923 109,41

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. schv. rozpočet. skutečnost 312 758 303 046 594 428 325 819 305 299 650 351 55 923 109,41 OBSAH HODNOTÍCÍ ZPRÁVA... 2 1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2013... 2 1.1 Souhrnné výsledky finančního hospodaření... 2 1.2 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku... 2 1.3 Zhodnocení rozpočtových výsledků

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Město Rokycany Závěrečný účet za rok 2009

Město Rokycany Závěrečný účet za rok 2009 Město Rokycany Závěrečný účet za rok 2009 Obsah Strana 3 28 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Rokycany za rok 2009 29 Výsledky hospodaření dle rozpočtu za roky 2004-2009 30 Účetní výsledek hospodaření

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Závěrečný účet obce Seč za rok 2012 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Seč za rok 2012 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Seč za rok 2012 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA za rok 2011 Zpracoval: Martin Ondra Dne: únor - březen / 2012 OBSAH: (1) Úvodní komentář... 2 (2) Zahrnuté úpravy rozpočtu... 2 (3) Plnění příjmů z daní od Finančního

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva Stálá aktiva se v porovnání se stavem k 01.01.2013 zvýšila o 163.325 tis. Kč. Jednalo se hlavně o zvýšení

Více

Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje

Více

Závěrečný účet obce Seč za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Seč za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Seč za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013 Schváleno usnesením Zastupitelstva města Kojetína č. Z447/03-14, ze dne 25.3.2014. Město Kojetín Březen 2014

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) I. Základní charakteristiky finančního hospodaření města Závěrečný účet města Hlinska je zpracován v souladu s ~ 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2010

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2010 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2010 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2011 OBSAH: (1) Zahrnuté úpravy rozpočtu... 2 (2) Plnění příjmů z daní od Finančního úřadu... 3 (3) Plnění jednotlivých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 MĚSTO JESENÍK ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 Městský úřad Jeseník Odbor finanční Obsah: I. Textová část 1. Základní informace o účetní jednotce 3-5 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 5-9 3.

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Příspěvkové organizace města : Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - náměstí Míru 128, okres Česká Lípa - IČO : 6843132 Základní škola U lesa Nový Bor, Boženy

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více