4. přednáška Finanční účetnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. přednáška Finanční účetnictví"

Transkript

1 4. přednáška Finanční účetnictví Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Charakteristika dlouhodobého majetku -slouží dlouhodobě pro dosahování zisku způsobem, k němuž byl určen tj. delší dobu než jeden rok - postupná spotřeba, tj. opotřebení, které se projevuje ztrátou původních užitečných vlastností - pojetí doby použitelnosti -z úpravy odepisování v Zákoně o dani z příjmu vyplývá, že se jedná o využitelnost především s ohledem na technické a morální opotřebení samotného prostředku jiné pojetí použitelnosti (především US GAAP) = doba ekonomické použitelnosti, tj. doba, po kterou podnik zamýšlí využívat prostředek k vytváření zisku, s ohledem na vývoj tržních podmínek a poptávky po výkonech, k jejichž získání majetek slouží. (může být odlišná od doby technické životnosti) -charakteristiky, které podmiňují vykazování dlouhodobého majetku v účetních výkazech: - v našich předpisech nejsou specifikovány - jednoznačně formulované v Mezinárodních účetních standardech (vztahují se obecně ke všem aktivům) a) být zdrojem budoucích ekonomických užitků, b) být kontrolován účetní jednotkou (účetní jednotka je musí ovládat, disponovat jím, což je dále upřesněno tak, že má možnost zamezit přístupu jiným subjektům k užitkům z aktiva plynoucím), c) být výsledkem minulých událostí, d) být ocenitelné. - členění: 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek 3. Dlouhodobý finanční majetek Účetní zachycení účty 0. účtové třídy

2 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 01. skupina účtů Pořizovací cena vyšší než ,- Kč. - od je ponecháno na účetní jednotce, jakou částku si stanoví jako rozhodující nesmí překročit ,-, musí být stanovena na začátku účetního období a uvedena v příloze k účetní závěrce členěn do skupin, které jsou sledovány na uvedených účtech: - Zřizovací výdaje účetní společnosti - účet Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - účet Software - účet Ocenitelná práva (patenty, licence a pod.) - účet Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - účet Dlouhodobý hmotný majetek 02., 03. skupina účtů Pořizovací cena vyšší než ,-, účetní jednotka stanoví vlastní hranici viz výše. -odepisovaný - Stavby - účet Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - účet Pěstitelské celky trvalých porostů - účet Základní stádo a tažná zvířata - účet Jiný dlouhodobý hmotný majetek - účet 029 neodpisovaný - Pozemky - účet Umělecká díla a sbírky - účet Dlouhodobý finanční majetek 06. skupina účtů - Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem (vlastnictví nad 50% hlasovacích práv) - účet Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem (vlastnictví nad 20% a max. 50 % hlasovacích práv) - účet Realizovatelné cenné papíry a podíly (vlastnictví do 20 % hlasovacích práv) - účet Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - účet Půjčky podnikům ve skupině - účet Ostatní půjčky - účet Jiný dlouhodobý finanční majetek - účet 069 Proces pořizování - postupně narůstající výdaje 04. Nedokončený dlouhodobý majetek - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - účet Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - účet Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek - účet 043

3 Pro evidenci poskytnutých záloh - skupina Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek - účet Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - účet Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek - účet 053 Pro evidenci postupného opotřebení (oprávek) účt. skupiny 07 a 08 Pro evidenci opravných položek k veškerému dlouhodobému majetku - - účtová skupina 09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku slouží Oceňování dlouhodobého majetku: 1) pořizovací cenou - při pořízení od externího dodavatele, která se skládá z fakturované ceny, tj. ceny pořízení, a dalších nákladů spojených s jeho pořízením: a) na přípravu a zabezpečení investic, a to včetně např. úroků, odvodů za trvalé či dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě do doby uvedení pořizované investice do užívání b) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, umělecká díla, která tvoří součást stavebních objektů, poplatky za dočasné odnětí zemědělské půdy pro zařízení staveniště, technickou rekultivaci, c) přepravné, clo, montáž, instalace, d) zabezpečovací a konzervační práce, popř. udržovací a dekonzervační práce v případě zastavení investiční akce, zabezpečení investiční akce, výdaje na geologické práce aj. e) náklady na připojení k inženýrským sítím f) jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv na lesních a jiných porostech. ( Sleva dodavatele (skonto) vždy snižuje cenu pořízení.) Do pořizovací ceny dlouhodobého majetku nelze zahrnout: - penále, poplatky z prodlení a peněžní náhrady škod souvisejí s pořízením majetku, - výdaje na přípravu pracovníků pro nově pořizovaný majetek, - výdaje na zásobení nové výroby, - výdaje na biologickou rekultivaci, - další výdaje na přípravu a zabezpečení výstavby vzniklé po uvedení investice do užívání - daně dědické a darovací, které jsou spojeny s pořízením investice 2) vlastními náklady výroby - při pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností účetní jednotky (ve vlastní režii), která zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a podíl výrobní režie. Při tomto způsobu oceňování existuje omezení, že vlastní náklady nesmí přesáhnout reprodukční cenu nabytého majetku pokud ano, pro ocenění majetku nabytého vlastní činností se použije cena reprodukční (nižší). 3) reprodukční pořizovací ceně, kterou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, popř. cena stanovená soudním znalcem.

4 Oceňování finančního dlouhodobého majetku (finančních investic) - pořizovací cenou (v cizích měnách nákupní cenou v tuzemské měně na základě přepočtu kurzem platným v den nákupu) - reálnou hodnotou hodnotou v okamžiku vykazování (účetní závěrky) - stanovuje se podle jednotlivých druhů finančního majetku: a) jako tržní cena (na burze) b) ekvivalenční hodnota Účtování pořízení dlouhodobého majetku (hmotný, nehmotný dlouh. majetek) 1. nákupem (za úplatu) 2. vlastní činností 3. bezúplatným nabytím Pořízení majetku nákupem Schéma účtování pořízení nákupem: 041- Nedokončený DNM 01-Dlouh.nehmotný maj Nedokončený DHM 02-Dlouh.hm. maj. odepis. - Dodavatelé 03-Dlouh.hm.maj.neodepis. 221-Běžný účet, 211-Pokladna cena pořízení DM (fa) vedlejší náklady pořízení (fa) převedení DM do užívání v pořizovací ceně Jiné závazky vedlejší náklady pořízení (hrazené z B.Ú.či v hot.) (343 - Daň z přidané hodnoty) částka DPH (v případě plátce DPH) clo vyúčtované při nákupu ze zemí mimo EU

5 Příklad Pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákupem (v podmínkách plátce DPH) Pol. Transakce Částka MD D 1 Faktura za frézu a) celková částka b) smluvní cena - základ daně (cena bez DPH) c) DPH (19%) 2 Faktura za přepravu frézy celková částka b) smluvní cena - základ daně (bez DPH) c) DPH (19%) , , , , ,- 760, Zaplacení dodavateli a dopravci , Uvedení frézy do provozu, možno odpisovat , Refundace DPH u finančního úřadu , Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností = aktivace (nutná pro správné a pravdivé vyčíslení hospodářského výsledku účetní jednotky, zajišťuje souměřitelnost nákladů a výnosů (věcná a časová). = zahrnutí do výnosů účty účtové skupiny 62 - Aktivace Schéma účtování aktivace: Různé účty(mat.na skl., běžný účet,zaměstnanci) 5xx - Nákladové účty vynaložení prostředků při výrobě ve vlastní režii 62x - Aktivace. 041 Nedokončený DNM 042 Nedokončený DHM aktivace nákladů při dokončení výroby 01x DNM 02x DHM převod do užívání

6 Příklad Pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve vlastní režii: Podnik si ve vlastní režii pořizuje výrobní halu a zařízení pro výrobní halu. Pol. Transakce Částka MD D Výstavba výrobní haly: 1 Zúčtování jednotlivých nákladů při výstavbě /různé účty Různé účty nákladů 2 Vlastní náklady na stavbu haly aktivace (dok.stavby) Převzetí do užívání (kolaudační řízení) Výroba zařízení pro vlastní potřebu: 4 Materiál čerpaný na výrobu ze skladu (501) Mzdy (pro jednoduchost se neuvažují srážky) (521) Ostatní náklady (neuvažuje se DPH) Aktivace zařízení (nákladové účty položky 1+2+3) Zařazení do užívání a počátek odpisování Pořízení majetku bezúplatným nabytím Za bezúplatné nabytí lze považovat nabytí v různých podobách: a) nabytí darováním Příklad Účtování přijetí darovaného majetku stroje, pozemku Pol. Transakce Částka MD D 1. Stroj (reprodukční cena) Pozemek (reprodukční cena) b) zjištění majetku dosud neevidovaného v účetnictví - např. po koupi podniku v dražbě se zjistí, že k areálu patří ještě pozemek. Příklad: Inventurou bylo zjištěno, že v účetní jednotce nabyté v dražbě není zaúčtování majetku kompletní, kromě výrobní haly je ještě vlastníkem parcely, na níž výrobní hala stojí Na téže parcele je ještě využitelná stavba-nemovitost. Bylo to ověřeno na katastru nemovitostí. Zaúčtování této situace bude provedeno takto: Pol. Transakce Částka MD D 1 Parcela (pozemek se neodpisuje) Nemovitost-stavba (odepisuje se)

7 c) nepeněžitá úhrada vkladu do společnosti Příklad: Do akciové společnosti vkládá akcionář kromě peněžité úhrady též budovu v hodnotě Kč(hodnotu stanovil soudní znalec).situace bude účtována u emitenta akcií takto: Pol. Transakce Částka MD D 1 Emise akcií v hodnotě , Úhrada části akcií peněžitou formou , Úhrada akcií nepeněžitou formou vkladem budovy v odhadní cenou dle soudního znalce - zápis v katastru nemovitostí , Zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku , Pořízení dlouhodobého majetku nákupem s použitím úvěru Příklad Účtování pořízení výrobní linky s využitím úvěrového rámce Výchozí podmínky: cena pořizovaného dlouhodobého majetku včetně DPH je 1 mld. Kč Vlastní finanční prostředky účetní jednotky jsou ve výši 10 mil. Kč. Účetní jednotka proto žádá o poskytnutí úvěru do výše pořizovací ceny úvěr je bankou pouze přislíben formou tzv. úvěrového rámce. Pol. Transakce Částka MD D Povolení úvěrového rámce - evidence v podrozvaze 1 000, Faktura za dodávky součástí linky (ve skutečnosti mnoho faktur účtovaných stejně) a) celkem b) nákupní cena linky bez DPH c) DPH 600,- 504,- 96, Fyzické dodání linky - potvrzení o převzetí - cena linky (bez montáže) 504, Faktura za montáž a) celkem 400,- b) smluvní cena bez DPH c) DPH 336,- 64, Refundace DPH - úhrada na běžný účet 160, Úhrada dodávky a montážních prací bankou 1 000,- 461 (ve skutečnosti účtováno bance postupně) 6 Uvedení do provozu předávací protokol 840, (zahájení odpisování, 3. odpisová skupina - 12 let) 8 Úroky dle čerpání - faktura z banky (čtvrtletně)) x Úhrada úroků (čtvrtletně) x Splácení úvěru (postupné dílčí splátky v celkové výši) 1 000, Zrušení evidence úvěrového rámce v podrozvaze po 1 000,- 75. splacení Pozn.: DPH z pol. 10 se zúčtovává a vyrovnává s finančním úřadem měsíčně.

8 Pořízení dlouhodobého majetku s poskytnutou zálohou Záloha = 05. skupina účtů (podle druhu pořizovaného majetku), Příklad : Pořízení softwaru s poskytnutím zálohy: Pol. Transakce částka MD D 1 Na objednaný software poskytnuta záloha , Faktura dodavatele a) celková částka b) smluvní cena (bez DPH) c) DPH , , , Zúčtování zálohy , Úhrada doplatku faktury , Instalace software a převod do užívání , Účtování dlouhodobého nehmotného majetku - Zřizovací výdaje Zřizovací výdaje jsou zvláštním druhem nehmotného dlouhodobého majetku. (výdaje spojené se založením podniku či společnosti, které vznikají zpravidla před zapsáním účetní jednotky do obchodního rejstříku) dlouhodobý nehmotný majetek - musí převýšit ve svém souhrnu částku ,- Kč. (jinak na účet Náklady příštích období a provést jednorázový odpis. Nebo na nákladové účty) - Jako další složky dlouhodobého nehmotného majetku se i zřizovací výdaje odepisují po dobu 5 let. Zřizovací výdaje je možné účtovat dvojím způsobem: 1) přímo na účet 011-Zřizovací výdaje (viz níže uvedený příklad), 2) nejprve do nákladů (na příslušné nákladové účty) a poté aktivovat tyto náklady do dlouhodobého nehmotného majetku prostřednictvím účtu Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku:

9 Příklad Účtování zřizovacích výdajů při založení akciové společnosti: Pol. Transakce částka MD D 1 Výběr peněz z bankovního účtu do pokladny , Zřizovací výdaje hrazené v hotovosti , Faktura právnické kanceláře obdržená faktura - úhrada faktury z bank. účtu , , Faktura za natištění akcií - úhrada faktury z bank. účtu , , Pronájem sálu na valnou hromadu faktura - uhrazení faktury z bank. účtu , , Poštovné za pozvánky placeno hotově , Odměny pořadatelů hotově , Příklad Účtování aktivace zřizovacích výdajů Pol. Transakce částka MD D 1 Úhrada soudních poplatků v hotovosti , Faktura za pronájem sálu , Výdaje na služební cesty v hotovosti , Aktivace celkových zřizovacích výdajů , Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku Odpis - částka, která má vyjadřovat snížení hodnoty tohoto majetku za jedno účetní období Příčinou ztráty hodnoty -fyzické opotřebení -morální opotřebení, zastarávání Odpis jako vyjádření opotřebení majetku může být vztahován a) na časové období (zpravidla za jedno účetní období) - časové odpisy (převažuje) nebo b) na jednotku výkonu (1 výrobek) - výkonové odpisy. oprávky - souhrn odpisů za všechna období používání majetku. Při evidenci odpisů po dobu odepisování - dva způsoby: přímý a nepřímý.

10 Současná úprava účtování odpisů - do nákladů a zároveň jako nepřímé snížení hodnoty dlouhodobého majetku, tj. navýšení oprávek: Schéma: 01.,02.- Dlouhodobý majetek PZ pořiz.cena 07.,08. - Oprávky k dl.maj Odpisy. PZ oprávky zúčtování odpisů Zůstatková cena = PC oprávky výše odpisů - zákoně o dani z příjmu - odpisy daňové. X odpisy účetní. stanovuje účetní jednotka - na účtech daňové odpisy je pak nutné vypočítat neúčetním způsobem, mimo systém účtů, Pro odpisy účetní i daňové - jen do výše 100% pořizovací ceny majetku. Odepisování však není ze zákona povinné, je možné je i na určitou dobu přerušit a opět stejným způsobem potom pokračovat. Odpisovat se v praxi začíná od počátku následujícího měsíce po uvedení dlouhodobého majetku do užívání. Daňové odpisy 1)odpisové skupiny - klasifikace dlouhodobého majetku spolu s jeho zařazením do odpisových skupin je v příloze uvedeného zákona. Odpisové skupiny majetku, 30 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů platné pro r. 2005: Odpisová skupina Doba odpisování 1 3 roky 1a 4 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let Pozn.: Stanovená doba odpisování se nevztahuje na hmotný majetek, u něhož došlo v průběhu odpisování k prodloužení doby odpisování, např. po rekonstrukci.

11 2) dva možné způsoby odepisování lineární či degresivní a dále matematické postupy pro výpočet odpisů a) rovnoměrné (lineární) odepisování - odpisové sazby (v % pořizovací ceny), které se v jednotlivých odpisových skupinách liší : Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu ,3 1a 14,2 28, , ,5 10, ,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2 (ze zvýšené vstupní ceny hmotného a nehmotného majetku se stanoví odpisy tohoto majetku za dané zdaňovací období ve výši procenta jeho zvýšené vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní cenu.) b) zrychlené /degresivní/ odepisování hmotného a nehmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto koeficienty : Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu a Pozn.: Pro některé druhy majetku, uvedené v zákoně č. 586/1992 Sb. 32, je možné u prvonabyvatele majetku v prvním roce odpisování zvýšit odpisy o 20%, 15% a 10%. algoritmus :v prvním roce - výše odpisů rovna podílu jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu platného v prvním roce odpisování odpis = PC / k v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny majetku a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem a počtem let, po které byl již odepisován(n) odpis = 2 x ZC / k-n

12 Příklad 1. Výpočet daňových degresivních odpisů - doba odepisování 4 roky, odpisová skupina 1a, jde tedy o motorová vozidla. Nedošlo ani ke zvýšení hodnoty rekonstrukcí, ani ke změně doby odpisování novelizací zákona. Pořizovací hodnota majetku je Kč. Rok Výpočet odpisů Zůstatková cena /4 = x /(5-1) = x75 000/(5-2) = x25 000/(5-3) = Příklad 2. Výpočet daňových lineárních odpisů - doba odepisování 4 roky, odpisová skupiny 1a, jde tedy o motorová vozidla. Nedošlo ani ke zvýšení hodnoty rekonstrukcí, ani ke změně doby odepisování novelizací zákona. Pořizovací hodnota majetku je Kč. Rok Výpočet odpisů Zůstatková cena 1 0,01x x14,2 = ,01x x28,6 = ,01x x28,6 = ,01x x28,6 =

13 Vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a) Vyřazení majetku po jeho odepsání oprávky = pořizovací cena pořizovací cena je 100,- vytvořené oprávky jsou ve výši 100,- : Účetní vyřazení = vyloučení z obou účtů (MD oprávky, D majetkový účet 022 Dlouhodobý hm. majetek 082 Oprávky k dl. hm. maj. PZ Pořizovací PZ Oprávky cena 100,- 100,- 100,- vyřazení majetku 100,- KZ 0,- KZ 0,- Dokladem pro účtování je protokol o vyřazení majetku. b) Vyřazení dlouhodobého majetku, který nebyl plně odepsán tzn. oprávky jsou nižší než pořizovací cena pořizovací cena = 100,- vytvořené oprávky = 70,- Účtování: 1) dodatečný odpis jeho zůstatkové ceny do nákladů - na vrub účtu 551 Náklady spojené s vyřazením, popř. získaný materiál či náhradní díly se účtují jako běžné provozní náklady, resp. výnosy. 2) pak je možné majetek účetně vyřadit vyloučit z účtu oprávek a majetkového účtu. Schéma: 01.-Dlouhodobý nehm. majetek 07.-Oprávky k dl.nehm.majetku 02.-Dlouhodobý hm. majetek 08.-Oprávky k dl.hm.maj. 551-Odpisy PZ pořiz.cena PZ oprávky (70,-) (100,-) 1) doúčtování zůst.ceny (30,-) 2) účetní vyřazení (100,-) Dokladem protokol o vyřazení

14 c) Vyřazení majetku prodejem (oprávky obvykle nižší než pořizovací cena) Nutno zaúčtovat: 1) prodej (včetně DPH je-li plátce) 2) doúčtování oprávek 3) úbytek majetku účetní vyřazení Schéma: 641-Tržby z prodeje dl.majetku 311 Odběratelé (221-Běžný účet, 211-Pokladna) (343-Daň z přidané hodnoty) 1.vystavená faktura za prodaný dl.majetek (40,-) (47,6) DPH (7,6) 01.-Dlouhodobý nehm. majetek 07.-Oprávky k dl.nehm.majetku 541-ZC prodaného 02.-Dlouhodobý hm. majetek 08.-Oprávky k dl.hm.maj. dlouhodobého maj. PZ pořiz.cena PZ (70,-) (100,-) 2.doúčtování zůst.ceny (30,-) 3. účetní vyřazení (100,-) d) Vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku poškození (oprávky obvykle nižší ne PC) Nutno zaúčtovat: - doúčtovat zůstatkovou cenu = škoda (mimořádný náklad) účet 582 Škody. účetní vyřazení poškozeného či zničeného majetku vyloučení z účtu oprávek a maj.účtu : 01.-Dlouhodobý nehm.majetek 07.-Oprávky k dl.nehm.majetku 02.-Dlouhodobý hm.majetek 08.-Oprávky k dl.hm.majetku 582-Škody PZ pořiz.cena PZ (85,-) (100,-) 1. doúčtování zůst.ceny (15,-) 2. účetní vyřazení (100,-) Přijatá náhrada od pojišťovny : 1) v případě dokladu od pojišťovny o přiznání náhrady 378 / 688 2) v případě pravděpodobného přijetí náhrady (na konci roku) 388 / 688 V příštím roce po příjetí dokladu o přiznání náhrady: 378 / 388

15 e) Přeřazení z podnikání do osobního užívání - v podniku fyzické osoby, která vede podvojné účetnictví. - účet Účet individuálního podnikatele evidence vloženého kapitálu a jeho změn (zvýšení i snížení ). - snížení vlastního kapitálu odpovídající zůstatkové ceně vyřazovaného majetku, o ni se navýší oprávky, - pak je majetek účetně vyřazen : a/ odpis zůstatkové ceny: MD 491-Účet ind.podnikatele D 07x,08x - Oprávky b/ účetní vyřazení MD 07x,08x - Oprávky D 01x,02x - Účet DM 01.,02.-Dlouhodobý majetek 07.,08.-Oprávky k Účet ind.podnikatele PZ-pořiz.cena PZ 370,- (500,-) a) přeřazení v zůst.ceně 130,- b) účetní vyřazení 500,-) f) Vyřazení majetku jeho vkladem do jiné kapitálové společnosti Příklad: V uvedeném příkladu jde vstup akcionáře do společnosti, který svůj podíl uhrazuje nepeněžitým vkladem - strojem, který byl vyroben na zakázku a je již nesnadné a nákladné jej znovu opatřit. Oba účastníci vedou samostatné účetnictví, tj. mohou mít různé ocenění uvedeného stroje, neznají jeho ocenění u druhého účastníka. Majetek (stroj) je pro tento účel u emitenta akcií-příjemce stroje oceněn soudním znalcem odhadní cenou ve výši ,-. Emitované akcie mají nominální hodnotu ,-. V účetnictví vlastníka je stroj veden v pořizovací ceně , vytvořené oprávky jsou ve výši ,-, zůstatková cena tedy je ,-. Vzhledem k ocenění odhadní cenou však jeho zůstatková cena ,- stačí k úhradě akcií v hodnotě ,- a ještě je tu rozdíl, ve výši ,-.který je považován za výnos. U emitenta vzniká rozdíl mezi nominální hodnotou akcií a odhadní cenou ve výši ,-, který je považován za dodatečný zdroj : a) Účtování u emitenta (prodejce) akcií: Pol. Transakce Částka MD D 1 Emise akcií v nominální hodnotě , Akcie splaceny nepeněžitým vkladem-strojem a) odhadní cena stroje b) velikost uhrazené pohledávky c) emisní ážio dodatečný zdroj Uvedení stroje do užívání, počátek odpisování Zápis zvýšení kapitálu do obchodního rejstříku

16 b) U kupce akcií upisovatele akcií se účtuje: Pol. Transakce Částka MD D 1 Upsání akcií Úhrada akcií nepeněžitým vkladem strojem - pořizovací cena stroje - oprávky - úhrada závazku Převzetí akcií, podstatný vliv (účet 062) Výnos

17

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

9.přednáška Dlouhodobý majetek

9.přednáška Dlouhodobý majetek 9.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek představuje pro podnik základní vybavení prostředky umožňujícími vykonávat činnost pro kterou byl zřízení, k dosahování

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Dlouhodobý majetek (účtová třída 0)

Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Charakteristika dlouhodobého majetku -slouží dlouhodobě pro dosahování zisku způsobem, k němuž byl určen tj. delší dobu než jeden rok - postupná spotřeba, tj. opotřebení,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. Dlouhodobý majetek a jeho členění: - majetek, který podniku slouží dobu delší než 1 rok, během používání neztrácí

Více

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy Otázka: Majetek firmy dlouhodobý Předmět: Ekonomie Přidal(a): Mortez Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy - charakteristika, rozdělení a evidence DM - oceňování DM Dlouhodobý majetek zahrnuje se do aktiv

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Aktiva brutto korekce netto hodnota netto v min. obbobí

Aktiva brutto korekce netto hodnota netto v min. obbobí Finanční účetnictví 1 4. přednáška 8. 3. 07 Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku Odpis - částka, která má vyjadřovat snížení hodnoty tohoto majetku za jedno účetní období Příčinou ztráty hodnoty

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

b) DPH 21%...Kč ,-

b) DPH 21%...Kč ,- ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 5.3.20XX základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU

SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU Směrnice č.3 SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU Obec: Suchohrdly Adresa: Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02 Znojmo IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Bajerová Anna Směrnici schválila: Matochová Hana Směrnice

Více

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2015 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad.

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. UcFI 6. přednáška Účtování provozu banky Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. a) dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný -

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Bc. Jitka Pohnerová Odborné semináře pro obce ČÚS č. 710 V rámci elektronického systému vzdělávání se budeme zabývat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Účtování DM pracovní list.notebook

Účtování DM pracovní list.notebook Účtování M pracovní list.notebook Při pořízení dlouhodobého majetku se používají účty: 04. Nedokončený HM a NM a pořizovaný FM Tyto (kalkulační) účty slouží k zaznamenání jednotlivých nákladů spojených

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Finanční účetnictví 1

Finanční účetnictví 1 Finanční účetnictví 1 3. přednáška 28.2.07 Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Charakteristika dlouhodobého majetku -slouží dlouhodobě pro dosahování zisku způsobem, k němuž byl určen tj. delší dobu než

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Členění DM: opakovat z ekonomiky vše o DM DNM nehmotný ú. s. 01 DHM hmotný evidujeme v ú. s. 02 Odpisovaný a 03 - nedopisovaný DFM finanční ú. s.

Členění DM: opakovat z ekonomiky vše o DM DNM nehmotný ú. s. 01 DHM hmotný evidujeme v ú. s. 02 Odpisovaný a 03 - nedopisovaný DFM finanční ú. s. 4. OCEŇOVÁNÍ A POŘIZOVÁNÍ DNM A DHM Dlouhodobý majetek ú. t. 0 jsou tam účty aktivní (RA) pouze 07, 08 a 09 jsou kontra-aktivní (snižují hodnotu majetku, k němuž se vztahují) Členění DM: opakovat z ekonomiky

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A Č. Text MD D 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (3) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (3) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (3) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek Pohledávky Vlastní kapitál Závazky Rezervy Uzavření účetních knih,

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více