4. přednáška Finanční účetnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. přednáška Finanční účetnictví"

Transkript

1 4. přednáška Finanční účetnictví Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Charakteristika dlouhodobého majetku -slouží dlouhodobě pro dosahování zisku způsobem, k němuž byl určen tj. delší dobu než jeden rok - postupná spotřeba, tj. opotřebení, které se projevuje ztrátou původních užitečných vlastností - pojetí doby použitelnosti -z úpravy odepisování v Zákoně o dani z příjmu vyplývá, že se jedná o využitelnost především s ohledem na technické a morální opotřebení samotného prostředku jiné pojetí použitelnosti (především US GAAP) = doba ekonomické použitelnosti, tj. doba, po kterou podnik zamýšlí využívat prostředek k vytváření zisku, s ohledem na vývoj tržních podmínek a poptávky po výkonech, k jejichž získání majetek slouží. (může být odlišná od doby technické životnosti) -charakteristiky, které podmiňují vykazování dlouhodobého majetku v účetních výkazech: - v našich předpisech nejsou specifikovány - jednoznačně formulované v Mezinárodních účetních standardech (vztahují se obecně ke všem aktivům) a) být zdrojem budoucích ekonomických užitků, b) být kontrolován účetní jednotkou (účetní jednotka je musí ovládat, disponovat jím, což je dále upřesněno tak, že má možnost zamezit přístupu jiným subjektům k užitkům z aktiva plynoucím), c) být výsledkem minulých událostí, d) být ocenitelné. - členění: 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek 3. Dlouhodobý finanční majetek Účetní zachycení účty 0. účtové třídy

2 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 01. skupina účtů Pořizovací cena vyšší než ,- Kč. - od je ponecháno na účetní jednotce, jakou částku si stanoví jako rozhodující nesmí překročit ,-, musí být stanovena na začátku účetního období a uvedena v příloze k účetní závěrce členěn do skupin, které jsou sledovány na uvedených účtech: - Zřizovací výdaje účetní společnosti - účet Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - účet Software - účet Ocenitelná práva (patenty, licence a pod.) - účet Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - účet Dlouhodobý hmotný majetek 02., 03. skupina účtů Pořizovací cena vyšší než ,-, účetní jednotka stanoví vlastní hranici viz výše. -odepisovaný - Stavby - účet Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - účet Pěstitelské celky trvalých porostů - účet Základní stádo a tažná zvířata - účet Jiný dlouhodobý hmotný majetek - účet 029 neodpisovaný - Pozemky - účet Umělecká díla a sbírky - účet Dlouhodobý finanční majetek 06. skupina účtů - Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem (vlastnictví nad 50% hlasovacích práv) - účet Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem (vlastnictví nad 20% a max. 50 % hlasovacích práv) - účet Realizovatelné cenné papíry a podíly (vlastnictví do 20 % hlasovacích práv) - účet Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - účet Půjčky podnikům ve skupině - účet Ostatní půjčky - účet Jiný dlouhodobý finanční majetek - účet 069 Proces pořizování - postupně narůstající výdaje 04. Nedokončený dlouhodobý majetek - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - účet Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - účet Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek - účet 043

3 Pro evidenci poskytnutých záloh - skupina Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek - účet Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - účet Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek - účet 053 Pro evidenci postupného opotřebení (oprávek) účt. skupiny 07 a 08 Pro evidenci opravných položek k veškerému dlouhodobému majetku - - účtová skupina 09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku slouží Oceňování dlouhodobého majetku: 1) pořizovací cenou - při pořízení od externího dodavatele, která se skládá z fakturované ceny, tj. ceny pořízení, a dalších nákladů spojených s jeho pořízením: a) na přípravu a zabezpečení investic, a to včetně např. úroků, odvodů za trvalé či dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě do doby uvedení pořizované investice do užívání b) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, umělecká díla, která tvoří součást stavebních objektů, poplatky za dočasné odnětí zemědělské půdy pro zařízení staveniště, technickou rekultivaci, c) přepravné, clo, montáž, instalace, d) zabezpečovací a konzervační práce, popř. udržovací a dekonzervační práce v případě zastavení investiční akce, zabezpečení investiční akce, výdaje na geologické práce aj. e) náklady na připojení k inženýrským sítím f) jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv na lesních a jiných porostech. ( Sleva dodavatele (skonto) vždy snižuje cenu pořízení.) Do pořizovací ceny dlouhodobého majetku nelze zahrnout: - penále, poplatky z prodlení a peněžní náhrady škod souvisejí s pořízením majetku, - výdaje na přípravu pracovníků pro nově pořizovaný majetek, - výdaje na zásobení nové výroby, - výdaje na biologickou rekultivaci, - další výdaje na přípravu a zabezpečení výstavby vzniklé po uvedení investice do užívání - daně dědické a darovací, které jsou spojeny s pořízením investice 2) vlastními náklady výroby - při pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností účetní jednotky (ve vlastní režii), která zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a podíl výrobní režie. Při tomto způsobu oceňování existuje omezení, že vlastní náklady nesmí přesáhnout reprodukční cenu nabytého majetku pokud ano, pro ocenění majetku nabytého vlastní činností se použije cena reprodukční (nižší). 3) reprodukční pořizovací ceně, kterou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, popř. cena stanovená soudním znalcem.

4 Oceňování finančního dlouhodobého majetku (finančních investic) - pořizovací cenou (v cizích měnách nákupní cenou v tuzemské měně na základě přepočtu kurzem platným v den nákupu) - reálnou hodnotou hodnotou v okamžiku vykazování (účetní závěrky) - stanovuje se podle jednotlivých druhů finančního majetku: a) jako tržní cena (na burze) b) ekvivalenční hodnota Účtování pořízení dlouhodobého majetku (hmotný, nehmotný dlouh. majetek) 1. nákupem (za úplatu) 2. vlastní činností 3. bezúplatným nabytím Pořízení majetku nákupem Schéma účtování pořízení nákupem: 041- Nedokončený DNM 01-Dlouh.nehmotný maj Nedokončený DHM 02-Dlouh.hm. maj. odepis. - Dodavatelé 03-Dlouh.hm.maj.neodepis. 221-Běžný účet, 211-Pokladna cena pořízení DM (fa) vedlejší náklady pořízení (fa) převedení DM do užívání v pořizovací ceně Jiné závazky vedlejší náklady pořízení (hrazené z B.Ú.či v hot.) (343 - Daň z přidané hodnoty) částka DPH (v případě plátce DPH) clo vyúčtované při nákupu ze zemí mimo EU

5 Příklad Pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákupem (v podmínkách plátce DPH) Pol. Transakce Částka MD D 1 Faktura za frézu a) celková částka b) smluvní cena - základ daně (cena bez DPH) c) DPH (19%) 2 Faktura za přepravu frézy celková částka b) smluvní cena - základ daně (bez DPH) c) DPH (19%) , , , , ,- 760, Zaplacení dodavateli a dopravci , Uvedení frézy do provozu, možno odpisovat , Refundace DPH u finančního úřadu , Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností = aktivace (nutná pro správné a pravdivé vyčíslení hospodářského výsledku účetní jednotky, zajišťuje souměřitelnost nákladů a výnosů (věcná a časová). = zahrnutí do výnosů účty účtové skupiny 62 - Aktivace Schéma účtování aktivace: Různé účty(mat.na skl., běžný účet,zaměstnanci) 5xx - Nákladové účty vynaložení prostředků při výrobě ve vlastní režii 62x - Aktivace. 041 Nedokončený DNM 042 Nedokončený DHM aktivace nákladů při dokončení výroby 01x DNM 02x DHM převod do užívání

6 Příklad Pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve vlastní režii: Podnik si ve vlastní režii pořizuje výrobní halu a zařízení pro výrobní halu. Pol. Transakce Částka MD D Výstavba výrobní haly: 1 Zúčtování jednotlivých nákladů při výstavbě /různé účty Různé účty nákladů 2 Vlastní náklady na stavbu haly aktivace (dok.stavby) Převzetí do užívání (kolaudační řízení) Výroba zařízení pro vlastní potřebu: 4 Materiál čerpaný na výrobu ze skladu (501) Mzdy (pro jednoduchost se neuvažují srážky) (521) Ostatní náklady (neuvažuje se DPH) Aktivace zařízení (nákladové účty položky 1+2+3) Zařazení do užívání a počátek odpisování Pořízení majetku bezúplatným nabytím Za bezúplatné nabytí lze považovat nabytí v různých podobách: a) nabytí darováním Příklad Účtování přijetí darovaného majetku stroje, pozemku Pol. Transakce Částka MD D 1. Stroj (reprodukční cena) Pozemek (reprodukční cena) b) zjištění majetku dosud neevidovaného v účetnictví - např. po koupi podniku v dražbě se zjistí, že k areálu patří ještě pozemek. Příklad: Inventurou bylo zjištěno, že v účetní jednotce nabyté v dražbě není zaúčtování majetku kompletní, kromě výrobní haly je ještě vlastníkem parcely, na níž výrobní hala stojí Na téže parcele je ještě využitelná stavba-nemovitost. Bylo to ověřeno na katastru nemovitostí. Zaúčtování této situace bude provedeno takto: Pol. Transakce Částka MD D 1 Parcela (pozemek se neodpisuje) Nemovitost-stavba (odepisuje se)

7 c) nepeněžitá úhrada vkladu do společnosti Příklad: Do akciové společnosti vkládá akcionář kromě peněžité úhrady též budovu v hodnotě Kč(hodnotu stanovil soudní znalec).situace bude účtována u emitenta akcií takto: Pol. Transakce Částka MD D 1 Emise akcií v hodnotě , Úhrada části akcií peněžitou formou , Úhrada akcií nepeněžitou formou vkladem budovy v odhadní cenou dle soudního znalce - zápis v katastru nemovitostí , Zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku , Pořízení dlouhodobého majetku nákupem s použitím úvěru Příklad Účtování pořízení výrobní linky s využitím úvěrového rámce Výchozí podmínky: cena pořizovaného dlouhodobého majetku včetně DPH je 1 mld. Kč Vlastní finanční prostředky účetní jednotky jsou ve výši 10 mil. Kč. Účetní jednotka proto žádá o poskytnutí úvěru do výše pořizovací ceny úvěr je bankou pouze přislíben formou tzv. úvěrového rámce. Pol. Transakce Částka MD D Povolení úvěrového rámce - evidence v podrozvaze 1 000, Faktura za dodávky součástí linky (ve skutečnosti mnoho faktur účtovaných stejně) a) celkem b) nákupní cena linky bez DPH c) DPH 600,- 504,- 96, Fyzické dodání linky - potvrzení o převzetí - cena linky (bez montáže) 504, Faktura za montáž a) celkem 400,- b) smluvní cena bez DPH c) DPH 336,- 64, Refundace DPH - úhrada na běžný účet 160, Úhrada dodávky a montážních prací bankou 1 000,- 461 (ve skutečnosti účtováno bance postupně) 6 Uvedení do provozu předávací protokol 840, (zahájení odpisování, 3. odpisová skupina - 12 let) 8 Úroky dle čerpání - faktura z banky (čtvrtletně)) x Úhrada úroků (čtvrtletně) x Splácení úvěru (postupné dílčí splátky v celkové výši) 1 000, Zrušení evidence úvěrového rámce v podrozvaze po 1 000,- 75. splacení Pozn.: DPH z pol. 10 se zúčtovává a vyrovnává s finančním úřadem měsíčně.

8 Pořízení dlouhodobého majetku s poskytnutou zálohou Záloha = 05. skupina účtů (podle druhu pořizovaného majetku), Příklad : Pořízení softwaru s poskytnutím zálohy: Pol. Transakce částka MD D 1 Na objednaný software poskytnuta záloha , Faktura dodavatele a) celková částka b) smluvní cena (bez DPH) c) DPH , , , Zúčtování zálohy , Úhrada doplatku faktury , Instalace software a převod do užívání , Účtování dlouhodobého nehmotného majetku - Zřizovací výdaje Zřizovací výdaje jsou zvláštním druhem nehmotného dlouhodobého majetku. (výdaje spojené se založením podniku či společnosti, které vznikají zpravidla před zapsáním účetní jednotky do obchodního rejstříku) dlouhodobý nehmotný majetek - musí převýšit ve svém souhrnu částku ,- Kč. (jinak na účet Náklady příštích období a provést jednorázový odpis. Nebo na nákladové účty) - Jako další složky dlouhodobého nehmotného majetku se i zřizovací výdaje odepisují po dobu 5 let. Zřizovací výdaje je možné účtovat dvojím způsobem: 1) přímo na účet 011-Zřizovací výdaje (viz níže uvedený příklad), 2) nejprve do nákladů (na příslušné nákladové účty) a poté aktivovat tyto náklady do dlouhodobého nehmotného majetku prostřednictvím účtu Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku:

9 Příklad Účtování zřizovacích výdajů při založení akciové společnosti: Pol. Transakce částka MD D 1 Výběr peněz z bankovního účtu do pokladny , Zřizovací výdaje hrazené v hotovosti , Faktura právnické kanceláře obdržená faktura - úhrada faktury z bank. účtu , , Faktura za natištění akcií - úhrada faktury z bank. účtu , , Pronájem sálu na valnou hromadu faktura - uhrazení faktury z bank. účtu , , Poštovné za pozvánky placeno hotově , Odměny pořadatelů hotově , Příklad Účtování aktivace zřizovacích výdajů Pol. Transakce částka MD D 1 Úhrada soudních poplatků v hotovosti , Faktura za pronájem sálu , Výdaje na služební cesty v hotovosti , Aktivace celkových zřizovacích výdajů , Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku Odpis - částka, která má vyjadřovat snížení hodnoty tohoto majetku za jedno účetní období Příčinou ztráty hodnoty -fyzické opotřebení -morální opotřebení, zastarávání Odpis jako vyjádření opotřebení majetku může být vztahován a) na časové období (zpravidla za jedno účetní období) - časové odpisy (převažuje) nebo b) na jednotku výkonu (1 výrobek) - výkonové odpisy. oprávky - souhrn odpisů za všechna období používání majetku. Při evidenci odpisů po dobu odepisování - dva způsoby: přímý a nepřímý.

10 Současná úprava účtování odpisů - do nákladů a zároveň jako nepřímé snížení hodnoty dlouhodobého majetku, tj. navýšení oprávek: Schéma: 01.,02.- Dlouhodobý majetek PZ pořiz.cena 07.,08. - Oprávky k dl.maj Odpisy. PZ oprávky zúčtování odpisů Zůstatková cena = PC oprávky výše odpisů - zákoně o dani z příjmu - odpisy daňové. X odpisy účetní. stanovuje účetní jednotka - na účtech daňové odpisy je pak nutné vypočítat neúčetním způsobem, mimo systém účtů, Pro odpisy účetní i daňové - jen do výše 100% pořizovací ceny majetku. Odepisování však není ze zákona povinné, je možné je i na určitou dobu přerušit a opět stejným způsobem potom pokračovat. Odpisovat se v praxi začíná od počátku následujícího měsíce po uvedení dlouhodobého majetku do užívání. Daňové odpisy 1)odpisové skupiny - klasifikace dlouhodobého majetku spolu s jeho zařazením do odpisových skupin je v příloze uvedeného zákona. Odpisové skupiny majetku, 30 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů platné pro r. 2005: Odpisová skupina Doba odpisování 1 3 roky 1a 4 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let Pozn.: Stanovená doba odpisování se nevztahuje na hmotný majetek, u něhož došlo v průběhu odpisování k prodloužení doby odpisování, např. po rekonstrukci.

11 2) dva možné způsoby odepisování lineární či degresivní a dále matematické postupy pro výpočet odpisů a) rovnoměrné (lineární) odepisování - odpisové sazby (v % pořizovací ceny), které se v jednotlivých odpisových skupinách liší : Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu ,3 1a 14,2 28, , ,5 10, ,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2 (ze zvýšené vstupní ceny hmotného a nehmotného majetku se stanoví odpisy tohoto majetku za dané zdaňovací období ve výši procenta jeho zvýšené vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní cenu.) b) zrychlené /degresivní/ odepisování hmotného a nehmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto koeficienty : Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu a Pozn.: Pro některé druhy majetku, uvedené v zákoně č. 586/1992 Sb. 32, je možné u prvonabyvatele majetku v prvním roce odpisování zvýšit odpisy o 20%, 15% a 10%. algoritmus :v prvním roce - výše odpisů rovna podílu jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu platného v prvním roce odpisování odpis = PC / k v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny majetku a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem a počtem let, po které byl již odepisován(n) odpis = 2 x ZC / k-n

12 Příklad 1. Výpočet daňových degresivních odpisů - doba odepisování 4 roky, odpisová skupina 1a, jde tedy o motorová vozidla. Nedošlo ani ke zvýšení hodnoty rekonstrukcí, ani ke změně doby odpisování novelizací zákona. Pořizovací hodnota majetku je Kč. Rok Výpočet odpisů Zůstatková cena /4 = x /(5-1) = x75 000/(5-2) = x25 000/(5-3) = Příklad 2. Výpočet daňových lineárních odpisů - doba odepisování 4 roky, odpisová skupiny 1a, jde tedy o motorová vozidla. Nedošlo ani ke zvýšení hodnoty rekonstrukcí, ani ke změně doby odepisování novelizací zákona. Pořizovací hodnota majetku je Kč. Rok Výpočet odpisů Zůstatková cena 1 0,01x x14,2 = ,01x x28,6 = ,01x x28,6 = ,01x x28,6 =

13 Vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a) Vyřazení majetku po jeho odepsání oprávky = pořizovací cena pořizovací cena je 100,- vytvořené oprávky jsou ve výši 100,- : Účetní vyřazení = vyloučení z obou účtů (MD oprávky, D majetkový účet 022 Dlouhodobý hm. majetek 082 Oprávky k dl. hm. maj. PZ Pořizovací PZ Oprávky cena 100,- 100,- 100,- vyřazení majetku 100,- KZ 0,- KZ 0,- Dokladem pro účtování je protokol o vyřazení majetku. b) Vyřazení dlouhodobého majetku, který nebyl plně odepsán tzn. oprávky jsou nižší než pořizovací cena pořizovací cena = 100,- vytvořené oprávky = 70,- Účtování: 1) dodatečný odpis jeho zůstatkové ceny do nákladů - na vrub účtu 551 Náklady spojené s vyřazením, popř. získaný materiál či náhradní díly se účtují jako běžné provozní náklady, resp. výnosy. 2) pak je možné majetek účetně vyřadit vyloučit z účtu oprávek a majetkového účtu. Schéma: 01.-Dlouhodobý nehm. majetek 07.-Oprávky k dl.nehm.majetku 02.-Dlouhodobý hm. majetek 08.-Oprávky k dl.hm.maj. 551-Odpisy PZ pořiz.cena PZ oprávky (70,-) (100,-) 1) doúčtování zůst.ceny (30,-) 2) účetní vyřazení (100,-) Dokladem protokol o vyřazení

14 c) Vyřazení majetku prodejem (oprávky obvykle nižší než pořizovací cena) Nutno zaúčtovat: 1) prodej (včetně DPH je-li plátce) 2) doúčtování oprávek 3) úbytek majetku účetní vyřazení Schéma: 641-Tržby z prodeje dl.majetku 311 Odběratelé (221-Běžný účet, 211-Pokladna) (343-Daň z přidané hodnoty) 1.vystavená faktura za prodaný dl.majetek (40,-) (47,6) DPH (7,6) 01.-Dlouhodobý nehm. majetek 07.-Oprávky k dl.nehm.majetku 541-ZC prodaného 02.-Dlouhodobý hm. majetek 08.-Oprávky k dl.hm.maj. dlouhodobého maj. PZ pořiz.cena PZ (70,-) (100,-) 2.doúčtování zůst.ceny (30,-) 3. účetní vyřazení (100,-) d) Vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku poškození (oprávky obvykle nižší ne PC) Nutno zaúčtovat: - doúčtovat zůstatkovou cenu = škoda (mimořádný náklad) účet 582 Škody. účetní vyřazení poškozeného či zničeného majetku vyloučení z účtu oprávek a maj.účtu : 01.-Dlouhodobý nehm.majetek 07.-Oprávky k dl.nehm.majetku 02.-Dlouhodobý hm.majetek 08.-Oprávky k dl.hm.majetku 582-Škody PZ pořiz.cena PZ (85,-) (100,-) 1. doúčtování zůst.ceny (15,-) 2. účetní vyřazení (100,-) Přijatá náhrada od pojišťovny : 1) v případě dokladu od pojišťovny o přiznání náhrady 378 / 688 2) v případě pravděpodobného přijetí náhrady (na konci roku) 388 / 688 V příštím roce po příjetí dokladu o přiznání náhrady: 378 / 388

15 e) Přeřazení z podnikání do osobního užívání - v podniku fyzické osoby, která vede podvojné účetnictví. - účet Účet individuálního podnikatele evidence vloženého kapitálu a jeho změn (zvýšení i snížení ). - snížení vlastního kapitálu odpovídající zůstatkové ceně vyřazovaného majetku, o ni se navýší oprávky, - pak je majetek účetně vyřazen : a/ odpis zůstatkové ceny: MD 491-Účet ind.podnikatele D 07x,08x - Oprávky b/ účetní vyřazení MD 07x,08x - Oprávky D 01x,02x - Účet DM 01.,02.-Dlouhodobý majetek 07.,08.-Oprávky k Účet ind.podnikatele PZ-pořiz.cena PZ 370,- (500,-) a) přeřazení v zůst.ceně 130,- b) účetní vyřazení 500,-) f) Vyřazení majetku jeho vkladem do jiné kapitálové společnosti Příklad: V uvedeném příkladu jde vstup akcionáře do společnosti, který svůj podíl uhrazuje nepeněžitým vkladem - strojem, který byl vyroben na zakázku a je již nesnadné a nákladné jej znovu opatřit. Oba účastníci vedou samostatné účetnictví, tj. mohou mít různé ocenění uvedeného stroje, neznají jeho ocenění u druhého účastníka. Majetek (stroj) je pro tento účel u emitenta akcií-příjemce stroje oceněn soudním znalcem odhadní cenou ve výši ,-. Emitované akcie mají nominální hodnotu ,-. V účetnictví vlastníka je stroj veden v pořizovací ceně , vytvořené oprávky jsou ve výši ,-, zůstatková cena tedy je ,-. Vzhledem k ocenění odhadní cenou však jeho zůstatková cena ,- stačí k úhradě akcií v hodnotě ,- a ještě je tu rozdíl, ve výši ,-.který je považován za výnos. U emitenta vzniká rozdíl mezi nominální hodnotou akcií a odhadní cenou ve výši ,-, který je považován za dodatečný zdroj : a) Účtování u emitenta (prodejce) akcií: Pol. Transakce Částka MD D 1 Emise akcií v nominální hodnotě , Akcie splaceny nepeněžitým vkladem-strojem a) odhadní cena stroje b) velikost uhrazené pohledávky c) emisní ážio dodatečný zdroj Uvedení stroje do užívání, počátek odpisování Zápis zvýšení kapitálu do obchodního rejstříku

16 b) U kupce akcií upisovatele akcií se účtuje: Pol. Transakce Částka MD D 1 Upsání akcií Úhrada akcií nepeněžitým vkladem strojem - pořizovací cena stroje - oprávky - úhrada závazku Převzetí akcií, podstatný vliv (účet 062) Výnos

17

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Dlouhodobý majetek (účtová třída 0)

Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Charakteristika dlouhodobého majetku -slouží dlouhodobě pro dosahování zisku způsobem, k němuž byl určen tj. delší dobu než jeden rok - postupná spotřeba, tj. opotřebení,

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Účtování DM pracovní list.notebook

Účtování DM pracovní list.notebook Účtování M pracovní list.notebook Při pořízení dlouhodobého majetku se používají účty: 04. Nedokončený HM a NM a pořizovaný FM Tyto (kalkulační) účty slouží k zaznamenání jednotlivých nákladů spojených

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Tato účetní třída zahrnuje veškeré účty složek hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, oprávky a opravné položky k majetku. Obsahuje tyto účetní skupiny: 01 -

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Ztráta a její vypořádání

Ztráta a její vypořádání Ztráta a její vypořádání Ztráta a) nebude uhrazována v běžném účetním období - může být převedena neuhrazena do dalších let - účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let, na kterém je ztráta evidována- strana

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky 12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky ad a) Základní kapitál se může zvyšovat několika způsoby: 1. upsáním (emisí) nových akcií, pokud

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více