4. přednáška Finanční účetnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. přednáška Finanční účetnictví"

Transkript

1 4. přednáška Finanční účetnictví Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Charakteristika dlouhodobého majetku -slouží dlouhodobě pro dosahování zisku způsobem, k němuž byl určen tj. delší dobu než jeden rok - postupná spotřeba, tj. opotřebení, které se projevuje ztrátou původních užitečných vlastností - pojetí doby použitelnosti -z úpravy odepisování v Zákoně o dani z příjmu vyplývá, že se jedná o využitelnost především s ohledem na technické a morální opotřebení samotného prostředku jiné pojetí použitelnosti (především US GAAP) = doba ekonomické použitelnosti, tj. doba, po kterou podnik zamýšlí využívat prostředek k vytváření zisku, s ohledem na vývoj tržních podmínek a poptávky po výkonech, k jejichž získání majetek slouží. (může být odlišná od doby technické životnosti) -charakteristiky, které podmiňují vykazování dlouhodobého majetku v účetních výkazech: - v našich předpisech nejsou specifikovány - jednoznačně formulované v Mezinárodních účetních standardech (vztahují se obecně ke všem aktivům) a) být zdrojem budoucích ekonomických užitků, b) být kontrolován účetní jednotkou (účetní jednotka je musí ovládat, disponovat jím, což je dále upřesněno tak, že má možnost zamezit přístupu jiným subjektům k užitkům z aktiva plynoucím), c) být výsledkem minulých událostí, d) být ocenitelné. - členění: 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek 3. Dlouhodobý finanční majetek Účetní zachycení účty 0. účtové třídy

2 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 01. skupina účtů Pořizovací cena vyšší než ,- Kč. - od je ponecháno na účetní jednotce, jakou částku si stanoví jako rozhodující nesmí překročit ,-, musí být stanovena na začátku účetního období a uvedena v příloze k účetní závěrce členěn do skupin, které jsou sledovány na uvedených účtech: - Zřizovací výdaje účetní společnosti - účet Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - účet Software - účet Ocenitelná práva (patenty, licence a pod.) - účet Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - účet Dlouhodobý hmotný majetek 02., 03. skupina účtů Pořizovací cena vyšší než ,-, účetní jednotka stanoví vlastní hranici viz výše. -odepisovaný - Stavby - účet Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - účet Pěstitelské celky trvalých porostů - účet Základní stádo a tažná zvířata - účet Jiný dlouhodobý hmotný majetek - účet 029 neodpisovaný - Pozemky - účet Umělecká díla a sbírky - účet Dlouhodobý finanční majetek 06. skupina účtů - Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem (vlastnictví nad 50% hlasovacích práv) - účet Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem (vlastnictví nad 20% a max. 50 % hlasovacích práv) - účet Realizovatelné cenné papíry a podíly (vlastnictví do 20 % hlasovacích práv) - účet Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - účet Půjčky podnikům ve skupině - účet Ostatní půjčky - účet Jiný dlouhodobý finanční majetek - účet 069 Proces pořizování - postupně narůstající výdaje 04. Nedokončený dlouhodobý majetek - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - účet Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - účet Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek - účet 043

3 Pro evidenci poskytnutých záloh - skupina Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek - účet Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - účet Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek - účet 053 Pro evidenci postupného opotřebení (oprávek) účt. skupiny 07 a 08 Pro evidenci opravných položek k veškerému dlouhodobému majetku - - účtová skupina 09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku slouží Oceňování dlouhodobého majetku: 1) pořizovací cenou - při pořízení od externího dodavatele, která se skládá z fakturované ceny, tj. ceny pořízení, a dalších nákladů spojených s jeho pořízením: a) na přípravu a zabezpečení investic, a to včetně např. úroků, odvodů za trvalé či dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě do doby uvedení pořizované investice do užívání b) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, umělecká díla, která tvoří součást stavebních objektů, poplatky za dočasné odnětí zemědělské půdy pro zařízení staveniště, technickou rekultivaci, c) přepravné, clo, montáž, instalace, d) zabezpečovací a konzervační práce, popř. udržovací a dekonzervační práce v případě zastavení investiční akce, zabezpečení investiční akce, výdaje na geologické práce aj. e) náklady na připojení k inženýrským sítím f) jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv na lesních a jiných porostech. ( Sleva dodavatele (skonto) vždy snižuje cenu pořízení.) Do pořizovací ceny dlouhodobého majetku nelze zahrnout: - penále, poplatky z prodlení a peněžní náhrady škod souvisejí s pořízením majetku, - výdaje na přípravu pracovníků pro nově pořizovaný majetek, - výdaje na zásobení nové výroby, - výdaje na biologickou rekultivaci, - další výdaje na přípravu a zabezpečení výstavby vzniklé po uvedení investice do užívání - daně dědické a darovací, které jsou spojeny s pořízením investice 2) vlastními náklady výroby - při pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností účetní jednotky (ve vlastní režii), která zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a podíl výrobní režie. Při tomto způsobu oceňování existuje omezení, že vlastní náklady nesmí přesáhnout reprodukční cenu nabytého majetku pokud ano, pro ocenění majetku nabytého vlastní činností se použije cena reprodukční (nižší). 3) reprodukční pořizovací ceně, kterou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, popř. cena stanovená soudním znalcem.

4 Oceňování finančního dlouhodobého majetku (finančních investic) - pořizovací cenou (v cizích měnách nákupní cenou v tuzemské měně na základě přepočtu kurzem platným v den nákupu) - reálnou hodnotou hodnotou v okamžiku vykazování (účetní závěrky) - stanovuje se podle jednotlivých druhů finančního majetku: a) jako tržní cena (na burze) b) ekvivalenční hodnota Účtování pořízení dlouhodobého majetku (hmotný, nehmotný dlouh. majetek) 1. nákupem (za úplatu) 2. vlastní činností 3. bezúplatným nabytím Pořízení majetku nákupem Schéma účtování pořízení nákupem: 041- Nedokončený DNM 01-Dlouh.nehmotný maj Nedokončený DHM 02-Dlouh.hm. maj. odepis. - Dodavatelé 03-Dlouh.hm.maj.neodepis. 221-Běžný účet, 211-Pokladna cena pořízení DM (fa) vedlejší náklady pořízení (fa) převedení DM do užívání v pořizovací ceně Jiné závazky vedlejší náklady pořízení (hrazené z B.Ú.či v hot.) (343 - Daň z přidané hodnoty) částka DPH (v případě plátce DPH) clo vyúčtované při nákupu ze zemí mimo EU

5 Příklad Pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákupem (v podmínkách plátce DPH) Pol. Transakce Částka MD D 1 Faktura za frézu a) celková částka b) smluvní cena - základ daně (cena bez DPH) c) DPH (19%) 2 Faktura za přepravu frézy celková částka b) smluvní cena - základ daně (bez DPH) c) DPH (19%) , , , , ,- 760, Zaplacení dodavateli a dopravci , Uvedení frézy do provozu, možno odpisovat , Refundace DPH u finančního úřadu , Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností = aktivace (nutná pro správné a pravdivé vyčíslení hospodářského výsledku účetní jednotky, zajišťuje souměřitelnost nákladů a výnosů (věcná a časová). = zahrnutí do výnosů účty účtové skupiny 62 - Aktivace Schéma účtování aktivace: Různé účty(mat.na skl., běžný účet,zaměstnanci) 5xx - Nákladové účty vynaložení prostředků při výrobě ve vlastní režii 62x - Aktivace. 041 Nedokončený DNM 042 Nedokončený DHM aktivace nákladů při dokončení výroby 01x DNM 02x DHM převod do užívání

6 Příklad Pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve vlastní režii: Podnik si ve vlastní režii pořizuje výrobní halu a zařízení pro výrobní halu. Pol. Transakce Částka MD D Výstavba výrobní haly: 1 Zúčtování jednotlivých nákladů při výstavbě /různé účty Různé účty nákladů 2 Vlastní náklady na stavbu haly aktivace (dok.stavby) Převzetí do užívání (kolaudační řízení) Výroba zařízení pro vlastní potřebu: 4 Materiál čerpaný na výrobu ze skladu (501) Mzdy (pro jednoduchost se neuvažují srážky) (521) Ostatní náklady (neuvažuje se DPH) Aktivace zařízení (nákladové účty položky 1+2+3) Zařazení do užívání a počátek odpisování Pořízení majetku bezúplatným nabytím Za bezúplatné nabytí lze považovat nabytí v různých podobách: a) nabytí darováním Příklad Účtování přijetí darovaného majetku stroje, pozemku Pol. Transakce Částka MD D 1. Stroj (reprodukční cena) Pozemek (reprodukční cena) b) zjištění majetku dosud neevidovaného v účetnictví - např. po koupi podniku v dražbě se zjistí, že k areálu patří ještě pozemek. Příklad: Inventurou bylo zjištěno, že v účetní jednotce nabyté v dražbě není zaúčtování majetku kompletní, kromě výrobní haly je ještě vlastníkem parcely, na níž výrobní hala stojí Na téže parcele je ještě využitelná stavba-nemovitost. Bylo to ověřeno na katastru nemovitostí. Zaúčtování této situace bude provedeno takto: Pol. Transakce Částka MD D 1 Parcela (pozemek se neodpisuje) Nemovitost-stavba (odepisuje se)

7 c) nepeněžitá úhrada vkladu do společnosti Příklad: Do akciové společnosti vkládá akcionář kromě peněžité úhrady též budovu v hodnotě Kč(hodnotu stanovil soudní znalec).situace bude účtována u emitenta akcií takto: Pol. Transakce Částka MD D 1 Emise akcií v hodnotě , Úhrada části akcií peněžitou formou , Úhrada akcií nepeněžitou formou vkladem budovy v odhadní cenou dle soudního znalce - zápis v katastru nemovitostí , Zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku , Pořízení dlouhodobého majetku nákupem s použitím úvěru Příklad Účtování pořízení výrobní linky s využitím úvěrového rámce Výchozí podmínky: cena pořizovaného dlouhodobého majetku včetně DPH je 1 mld. Kč Vlastní finanční prostředky účetní jednotky jsou ve výši 10 mil. Kč. Účetní jednotka proto žádá o poskytnutí úvěru do výše pořizovací ceny úvěr je bankou pouze přislíben formou tzv. úvěrového rámce. Pol. Transakce Částka MD D Povolení úvěrového rámce - evidence v podrozvaze 1 000, Faktura za dodávky součástí linky (ve skutečnosti mnoho faktur účtovaných stejně) a) celkem b) nákupní cena linky bez DPH c) DPH 600,- 504,- 96, Fyzické dodání linky - potvrzení o převzetí - cena linky (bez montáže) 504, Faktura za montáž a) celkem 400,- b) smluvní cena bez DPH c) DPH 336,- 64, Refundace DPH - úhrada na běžný účet 160, Úhrada dodávky a montážních prací bankou 1 000,- 461 (ve skutečnosti účtováno bance postupně) 6 Uvedení do provozu předávací protokol 840, (zahájení odpisování, 3. odpisová skupina - 12 let) 8 Úroky dle čerpání - faktura z banky (čtvrtletně)) x Úhrada úroků (čtvrtletně) x Splácení úvěru (postupné dílčí splátky v celkové výši) 1 000, Zrušení evidence úvěrového rámce v podrozvaze po 1 000,- 75. splacení Pozn.: DPH z pol. 10 se zúčtovává a vyrovnává s finančním úřadem měsíčně.

8 Pořízení dlouhodobého majetku s poskytnutou zálohou Záloha = 05. skupina účtů (podle druhu pořizovaného majetku), Příklad : Pořízení softwaru s poskytnutím zálohy: Pol. Transakce částka MD D 1 Na objednaný software poskytnuta záloha , Faktura dodavatele a) celková částka b) smluvní cena (bez DPH) c) DPH , , , Zúčtování zálohy , Úhrada doplatku faktury , Instalace software a převod do užívání , Účtování dlouhodobého nehmotného majetku - Zřizovací výdaje Zřizovací výdaje jsou zvláštním druhem nehmotného dlouhodobého majetku. (výdaje spojené se založením podniku či společnosti, které vznikají zpravidla před zapsáním účetní jednotky do obchodního rejstříku) dlouhodobý nehmotný majetek - musí převýšit ve svém souhrnu částku ,- Kč. (jinak na účet Náklady příštích období a provést jednorázový odpis. Nebo na nákladové účty) - Jako další složky dlouhodobého nehmotného majetku se i zřizovací výdaje odepisují po dobu 5 let. Zřizovací výdaje je možné účtovat dvojím způsobem: 1) přímo na účet 011-Zřizovací výdaje (viz níže uvedený příklad), 2) nejprve do nákladů (na příslušné nákladové účty) a poté aktivovat tyto náklady do dlouhodobého nehmotného majetku prostřednictvím účtu Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku:

9 Příklad Účtování zřizovacích výdajů při založení akciové společnosti: Pol. Transakce částka MD D 1 Výběr peněz z bankovního účtu do pokladny , Zřizovací výdaje hrazené v hotovosti , Faktura právnické kanceláře obdržená faktura - úhrada faktury z bank. účtu , , Faktura za natištění akcií - úhrada faktury z bank. účtu , , Pronájem sálu na valnou hromadu faktura - uhrazení faktury z bank. účtu , , Poštovné za pozvánky placeno hotově , Odměny pořadatelů hotově , Příklad Účtování aktivace zřizovacích výdajů Pol. Transakce částka MD D 1 Úhrada soudních poplatků v hotovosti , Faktura za pronájem sálu , Výdaje na služební cesty v hotovosti , Aktivace celkových zřizovacích výdajů , Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku Odpis - částka, která má vyjadřovat snížení hodnoty tohoto majetku za jedno účetní období Příčinou ztráty hodnoty -fyzické opotřebení -morální opotřebení, zastarávání Odpis jako vyjádření opotřebení majetku může být vztahován a) na časové období (zpravidla za jedno účetní období) - časové odpisy (převažuje) nebo b) na jednotku výkonu (1 výrobek) - výkonové odpisy. oprávky - souhrn odpisů za všechna období používání majetku. Při evidenci odpisů po dobu odepisování - dva způsoby: přímý a nepřímý.

10 Současná úprava účtování odpisů - do nákladů a zároveň jako nepřímé snížení hodnoty dlouhodobého majetku, tj. navýšení oprávek: Schéma: 01.,02.- Dlouhodobý majetek PZ pořiz.cena 07.,08. - Oprávky k dl.maj Odpisy. PZ oprávky zúčtování odpisů Zůstatková cena = PC oprávky výše odpisů - zákoně o dani z příjmu - odpisy daňové. X odpisy účetní. stanovuje účetní jednotka - na účtech daňové odpisy je pak nutné vypočítat neúčetním způsobem, mimo systém účtů, Pro odpisy účetní i daňové - jen do výše 100% pořizovací ceny majetku. Odepisování však není ze zákona povinné, je možné je i na určitou dobu přerušit a opět stejným způsobem potom pokračovat. Odpisovat se v praxi začíná od počátku následujícího měsíce po uvedení dlouhodobého majetku do užívání. Daňové odpisy 1)odpisové skupiny - klasifikace dlouhodobého majetku spolu s jeho zařazením do odpisových skupin je v příloze uvedeného zákona. Odpisové skupiny majetku, 30 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů platné pro r. 2005: Odpisová skupina Doba odpisování 1 3 roky 1a 4 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let Pozn.: Stanovená doba odpisování se nevztahuje na hmotný majetek, u něhož došlo v průběhu odpisování k prodloužení doby odpisování, např. po rekonstrukci.

11 2) dva možné způsoby odepisování lineární či degresivní a dále matematické postupy pro výpočet odpisů a) rovnoměrné (lineární) odepisování - odpisové sazby (v % pořizovací ceny), které se v jednotlivých odpisových skupinách liší : Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu ,3 1a 14,2 28, , ,5 10, ,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2 (ze zvýšené vstupní ceny hmotného a nehmotného majetku se stanoví odpisy tohoto majetku za dané zdaňovací období ve výši procenta jeho zvýšené vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní cenu.) b) zrychlené /degresivní/ odepisování hmotného a nehmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto koeficienty : Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu a Pozn.: Pro některé druhy majetku, uvedené v zákoně č. 586/1992 Sb. 32, je možné u prvonabyvatele majetku v prvním roce odpisování zvýšit odpisy o 20%, 15% a 10%. algoritmus :v prvním roce - výše odpisů rovna podílu jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu platného v prvním roce odpisování odpis = PC / k v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny majetku a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem a počtem let, po které byl již odepisován(n) odpis = 2 x ZC / k-n

12 Příklad 1. Výpočet daňových degresivních odpisů - doba odepisování 4 roky, odpisová skupina 1a, jde tedy o motorová vozidla. Nedošlo ani ke zvýšení hodnoty rekonstrukcí, ani ke změně doby odpisování novelizací zákona. Pořizovací hodnota majetku je Kč. Rok Výpočet odpisů Zůstatková cena /4 = x /(5-1) = x75 000/(5-2) = x25 000/(5-3) = Příklad 2. Výpočet daňových lineárních odpisů - doba odepisování 4 roky, odpisová skupiny 1a, jde tedy o motorová vozidla. Nedošlo ani ke zvýšení hodnoty rekonstrukcí, ani ke změně doby odepisování novelizací zákona. Pořizovací hodnota majetku je Kč. Rok Výpočet odpisů Zůstatková cena 1 0,01x x14,2 = ,01x x28,6 = ,01x x28,6 = ,01x x28,6 =

13 Vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a) Vyřazení majetku po jeho odepsání oprávky = pořizovací cena pořizovací cena je 100,- vytvořené oprávky jsou ve výši 100,- : Účetní vyřazení = vyloučení z obou účtů (MD oprávky, D majetkový účet 022 Dlouhodobý hm. majetek 082 Oprávky k dl. hm. maj. PZ Pořizovací PZ Oprávky cena 100,- 100,- 100,- vyřazení majetku 100,- KZ 0,- KZ 0,- Dokladem pro účtování je protokol o vyřazení majetku. b) Vyřazení dlouhodobého majetku, který nebyl plně odepsán tzn. oprávky jsou nižší než pořizovací cena pořizovací cena = 100,- vytvořené oprávky = 70,- Účtování: 1) dodatečný odpis jeho zůstatkové ceny do nákladů - na vrub účtu 551 Náklady spojené s vyřazením, popř. získaný materiál či náhradní díly se účtují jako běžné provozní náklady, resp. výnosy. 2) pak je možné majetek účetně vyřadit vyloučit z účtu oprávek a majetkového účtu. Schéma: 01.-Dlouhodobý nehm. majetek 07.-Oprávky k dl.nehm.majetku 02.-Dlouhodobý hm. majetek 08.-Oprávky k dl.hm.maj. 551-Odpisy PZ pořiz.cena PZ oprávky (70,-) (100,-) 1) doúčtování zůst.ceny (30,-) 2) účetní vyřazení (100,-) Dokladem protokol o vyřazení

14 c) Vyřazení majetku prodejem (oprávky obvykle nižší než pořizovací cena) Nutno zaúčtovat: 1) prodej (včetně DPH je-li plátce) 2) doúčtování oprávek 3) úbytek majetku účetní vyřazení Schéma: 641-Tržby z prodeje dl.majetku 311 Odběratelé (221-Běžný účet, 211-Pokladna) (343-Daň z přidané hodnoty) 1.vystavená faktura za prodaný dl.majetek (40,-) (47,6) DPH (7,6) 01.-Dlouhodobý nehm. majetek 07.-Oprávky k dl.nehm.majetku 541-ZC prodaného 02.-Dlouhodobý hm. majetek 08.-Oprávky k dl.hm.maj. dlouhodobého maj. PZ pořiz.cena PZ (70,-) (100,-) 2.doúčtování zůst.ceny (30,-) 3. účetní vyřazení (100,-) d) Vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku poškození (oprávky obvykle nižší ne PC) Nutno zaúčtovat: - doúčtovat zůstatkovou cenu = škoda (mimořádný náklad) účet 582 Škody. účetní vyřazení poškozeného či zničeného majetku vyloučení z účtu oprávek a maj.účtu : 01.-Dlouhodobý nehm.majetek 07.-Oprávky k dl.nehm.majetku 02.-Dlouhodobý hm.majetek 08.-Oprávky k dl.hm.majetku 582-Škody PZ pořiz.cena PZ (85,-) (100,-) 1. doúčtování zůst.ceny (15,-) 2. účetní vyřazení (100,-) Přijatá náhrada od pojišťovny : 1) v případě dokladu od pojišťovny o přiznání náhrady 378 / 688 2) v případě pravděpodobného přijetí náhrady (na konci roku) 388 / 688 V příštím roce po příjetí dokladu o přiznání náhrady: 378 / 388

15 e) Přeřazení z podnikání do osobního užívání - v podniku fyzické osoby, která vede podvojné účetnictví. - účet Účet individuálního podnikatele evidence vloženého kapitálu a jeho změn (zvýšení i snížení ). - snížení vlastního kapitálu odpovídající zůstatkové ceně vyřazovaného majetku, o ni se navýší oprávky, - pak je majetek účetně vyřazen : a/ odpis zůstatkové ceny: MD 491-Účet ind.podnikatele D 07x,08x - Oprávky b/ účetní vyřazení MD 07x,08x - Oprávky D 01x,02x - Účet DM 01.,02.-Dlouhodobý majetek 07.,08.-Oprávky k Účet ind.podnikatele PZ-pořiz.cena PZ 370,- (500,-) a) přeřazení v zůst.ceně 130,- b) účetní vyřazení 500,-) f) Vyřazení majetku jeho vkladem do jiné kapitálové společnosti Příklad: V uvedeném příkladu jde vstup akcionáře do společnosti, který svůj podíl uhrazuje nepeněžitým vkladem - strojem, který byl vyroben na zakázku a je již nesnadné a nákladné jej znovu opatřit. Oba účastníci vedou samostatné účetnictví, tj. mohou mít různé ocenění uvedeného stroje, neznají jeho ocenění u druhého účastníka. Majetek (stroj) je pro tento účel u emitenta akcií-příjemce stroje oceněn soudním znalcem odhadní cenou ve výši ,-. Emitované akcie mají nominální hodnotu ,-. V účetnictví vlastníka je stroj veden v pořizovací ceně , vytvořené oprávky jsou ve výši ,-, zůstatková cena tedy je ,-. Vzhledem k ocenění odhadní cenou však jeho zůstatková cena ,- stačí k úhradě akcií v hodnotě ,- a ještě je tu rozdíl, ve výši ,-.který je považován za výnos. U emitenta vzniká rozdíl mezi nominální hodnotou akcií a odhadní cenou ve výši ,-, který je považován za dodatečný zdroj : a) Účtování u emitenta (prodejce) akcií: Pol. Transakce Částka MD D 1 Emise akcií v nominální hodnotě , Akcie splaceny nepeněžitým vkladem-strojem a) odhadní cena stroje b) velikost uhrazené pohledávky c) emisní ážio dodatečný zdroj Uvedení stroje do užívání, počátek odpisování Zápis zvýšení kapitálu do obchodního rejstříku

16 b) U kupce akcií upisovatele akcií se účtuje: Pol. Transakce Částka MD D 1 Upsání akcií Úhrada akcií nepeněžitým vkladem strojem - pořizovací cena stroje - oprávky - úhrada závazku Převzetí akcií, podstatný vliv (účet 062) Výnos

17

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Analysis of methods of accounting fixed

Více

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Tato účetní třída zahrnuje veškeré účty složek hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, oprávky a opravné položky k majetku. Obsahuje tyto účetní skupiny: 01 -

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Vnitřní směrnice č: 3/2005

ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Vnitřní směrnice č: 3/2005 ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vnitřní směrnice č: 3/2005 Obec: Malá Štáhle Adresa: Malá Štáhle 27,795 01 Rýmařov IČO: 00575968 Datum zpracování: 31.července 2005 Schváleno zastupitelstvem obce

Více

předmětu Finanční účetnictví 1

předmětu Finanční účetnictví 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční účetnictví 1 Letní semestr - 5 konzultací školní rok 2005/2006 Obsah konzultací: 1. konzultace - Účtování dlouhodobého majetku a/ vymezení, členění,

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Vypracovala: Jana Horňáčková strana 1 vnitřní směrnice č.2/2009 ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vnitřní

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Pavel Novotný. Finanční účetnictví

Pavel Novotný. Finanční účetnictví Finanční účetnictví Pavel Novotný Finanční účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2007 Úvod Předmět Finanční účetnictví navazuje na obor Základy účetnictví, jehož znalosti jsou východiskem,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Ztráta a její vypořádání

Ztráta a její vypořádání Ztráta a její vypořádání Ztráta a) nebude uhrazována v běžném účetním období - může být převedena neuhrazena do dalších let - účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let, na kterém je ztráta evidována- strana

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Evidence dlouhodobého

Více

Daňové právo České republiky

Daňové právo České republiky Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony,

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více