Třikrát zlato pro Vinohrady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třikrát zlato pro Vinohrady"

Transkript

1 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony si umïjì nejopravdovïji pr zdninovè t dny a mïsìce vychutnat a proûìt. ÿada jich odcestuje s rodiëi do zahraniëì, ada dïtì i my dospïlì se r di spokojìme s p ÌjemnÏ str ven mi chvìlemi u rybnìk, ek Ëi v lesìch, na ËeskÈm nebo moravskèm venkovï, na hor ch i v nìûin ch. N dhernè jsou nepochybnï tèû bezstarostnè pr zdninovè pobyty u babiëek, aù ûijì kdekoliv, na kterè n m odrostl m zb vajì bohuûel jiû jen pïknè vzpomìnky. P eji tedy vöem vinohradsk m dïtem, jejich rodië m i dalöìm dospïl m na pr zdninov ch cest ch a pobytech p ÌjemnÈ proûitì chvil volna podle jejich vlastnìch p edstav. RovnÏû jim vöem p eji ñ a to povaûuji za z sadnì ñ öùastn a bezpeën n vrat zpït do Vinohrad. V naöì obci ûije ovöem i poëetn skupina VinohraÔan, kter se letos o pr zdninovèm Ëase nebude z naöì obce z r zn ch d vod nijak zvl öù vzdalovat. Tak trochu do nì takè pat Ìm. TÏmto naöim obyvatel m, kte Ì spojì dobu letnìch pr zdninov ch dn s Vinohrady, p eji rovnïû p ÌjemnÈ a vlìdnè lèto. P edevöìm jim vöak p eji co nejmenöì potìûe, kterè by mohly vyvïrat z rekonstrukënìch a stavebnìch pracì na vozovce a p ilehl ch prostranstvìch v severnì Ë sti P lavskèho n mïstì. V ûenì spoluobëanè, v letoönìm roce tomu bude jiû dvacet let, kdy vznikl znak MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady. Vinohradsk obec tak v onom roce 1992 form lnï posìlila svè samospr vnè postavenì i tìm, ûe poëala uûìvat vlastnì znak. Se znakem reprezentujìcìm naöi obec se setk v me vöichni pomïrnï Ëasto p i rozmanit ch p Ì- leûitostech. Znak Vinohrad je koncipov n tak, aby demonstroval soun leûitost naöì mïstskè Ë sti s mïstem Brnem (o tom vypovìd jeho prav p le), ale takè obsahuje (v levè p li) symboly vinohradskè samostatnosti a charakteru obce. Jsem r d, ûe jsem se p ed tïmi dvaceti lety na vzniku znaku Vinohrad angaûoval jako autor a heraldik (jednoduöe sdïleno, heraldika = pomocn vïda historick, nauka a vïda o znacìch, tedy erbech; heraldika je sou- ËasnÏ i umïnìm). kol navrhnout vinohradsk znak spolu se mnou tehdy eöil v born v tvarnìk a b jeën muû, pan Karel Ambro. Dodejme, ûe o Ëty i roky pozdïji, v roce 1996, byla vinohradskè ve ejnosti poprvè p edstavena bìloëerven vlajka se zlat m hroznem, kter spolu se znakem obce plnì dodnes v znamnou reprezentaënì roli. Na vzniku podoby vinohradskè vlajky jsem rovnïû autorsky spolupracoval; tentokr te s velmi talentovanou, vöestrannï nadanou kolegynì, historiëkou, v tvarnicì i b snì kou, doktorkou Jind iökou BranËÌkovou. Snad pro plnost, k podtrûenì onoho malèho dvacetiletèho jubilea, si dovolìm p edloûit blason neboli heraldick popis vinohradskèho znaku. Tedy blasonov nì znaku Vinohrad je n sledujìcì: Gotick ötìt ötìpen ; v pravè polovinï st ÌbrnÈ polob evno (nebo tèû st Ìbrn hlava), ËervenÈ b evno, st ÌbrnÈ b evno a Ëerven pata. V levè polovinï st ÌbrnÈ polob evno (nebo tèû st Ìbrn hlava) v ËervenÈm poli zlat hrozen s ponkem o patn cti kuliëk ch. Zkuste si nïkdy n ö znak podle onoho blasonu projìt. HezkÈ pr zdniny a dovolenè se öùastn mi n vraty dom p eji V m vöem. Ji Ì»ejka starosta ČERVENEC SRPEN 2012 Třikrát zlato pro Vinohrady MÏsÌc duben byl pro Vinohrady velice spïön. StaËil jeden vìkend a vinohradskè dïti zìskaly pro Vinohrady t i zlatè medaile. Jako prvnì ji p ivezly dïti z Mä SnÏhurka, kterè vyhr ly se sv m country tancem v choreografii Ivky BurianovÈ na Medl neckè s pce 2012 v I. kategorii dïtì do 7 let. DruhÈ zlato zìskali ÑMladÌ hasiëiì ze Sboru dobrovoln ch hasië Brno-Vinohrady, jejich vedoucì Katka Kincov je na nejmenöì Ëleny sboru pr vem pyön. A do t etice vöeho dobrèho zìskaly dïti z taneënì skupiny Carolka Brno-Vinohrady takè prvnì mìsto v country taneënì soutïûi ÑO Medl neckou s pkuì v II. kategorii dïtì do 12 let. VÌtÏzn tanec v choreografii Zuzany KovandovÈ a Rendy HrabovskÈho se jmenuje ÑKocourì. Vöem dïtem a vedoucìm dïkujeme za kr snou reprezentaci sìdliötï Vinohrady. Zuzana Kovandov Pojďte s námi do pohádky Nejen û ky naöì ökoly, jejich sourozence, rodiëe a prarodiëe, ale i spoustu kolemjdoucìch, p il kalo ve Ëtvrtek 7. Ëervna cosi netradiënìho, co probìhalo na ökolnì zahradï Zä MutÏnick. Konala se tam jiû druh zahradnì slavnost, letos opït v poh dkovèm stylu. V vodu vystoupily roztlesk vaëky a maûoretky KIKI, jejich mladöì skupina KIKINKY, orient lnì taneënice a princezniëky z TaneËnÌho aerobiku. Ty vt hly div ky p Ìmo do poh dky. Pro vöechny holky a kluky bylo p ipraveno dvan ct stanoviöù, kaûdè motivovanè jinou poh dkou. DÏti pomohly uva it Lotrandovi gul ö, Popelce p ebrat luötïniny, SaxanÏ vymèst pavu- Ëiny plnè pavouk a jinè havïti, Bajajovi vysvobodit princeznu... Za splnïnì kolu vûdy dostaly do hracì karty razìtko. Dvan ct tisk tek jim potom otev elo dve e do t in ctè komnaty, ze kterè si odnesly voúavou odmïnu ñ grilovan öpek Ëek. Po celou dobu vyhr valy pìsniëky z poh dek a kr snï svìtilo slunìëko. NenÌ se proto Ëemu divit, ûe vöichni z ËastnÏnÌ odch zeli spokojeni a s smïvem na tv i. Hana Blaûkov, vychovatelka äd Vítání dětí do života V sobotu 16. Ëervna 2012 se konaly ve vinohradskè ob adnì sìni ob ady vìt nì dïtì do ûivota. V nich jsme slavnostnìm zp sobem p ivìtali a zapsali do pamïtnì knihy Vinohrad öestn ct novorozen ch obë nk. Jsou to: Jolana Ad mkov, Lenka Brabcov, Nikola Durcov, Luk ö Fiala, Ond ej Gˆttinger, AdÈla Havelkov, Kl ra Hlouökov, Tom ö Kraic, Nina Langrov, Barbora Liter kov, Luk ö NejedlÌk, Timea Pechov, Marie Slab, Ji Ì Tepl, Miroslav Toman, Eliöka Blanka Vep ekov. P ejeme jim, aby v l skyplnè pèëi vyr stali do zdravì, do kr sy, k radosti sv ch rodië a n s vöech. Sbor pro obëanskè z leûitosti

2 Ze VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Vinohrady dne 11. června 2012 schvaluje ñ z vïreën Ëet mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok 2011; ñ plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok 2011; ñ rozpoëtov opat enì Ë. 6, 7, 8 a 9; ñ pouûitì 10 % kladnèho v sledku hospoda enì (po zdanïnì) z vedlejöì hospod skè Ëinnosti roku 2011 na nebytovè Ëely; ñ p edloûen ÑKritÈria pro hodnocenì nalèhavosti bytovè pot eby ûadatele o byt v mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady", upraven v textu, kter se t k p idïlenì bod za invaliditu ûadatele (p ÌsluönÌka) dom cnosti. bere na vïdomì ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za I. ËtvrtletÌ ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za I. ËtvrtletÌ 2012; ñ plnïnì rozpoëtu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady k ; ñ plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za I. ËtvrtletÌ roku souhlasì ñ s celoroënìm hospoda enìm a finanënìm vypo- d nìm mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok doporuëuje ñ Zastupitelstvu mïsta Brna odprodej 13 pozemk a Ë sti pozemku; ñ majetkopr vnì vztah ke 2 pozemk m pron jmem z pozice mïsta Brna vzhledem k probìhajìcìmu restituënìmu ÌzenÌ. nedoporuëuje ñ Zastupitelstvu mïsta Brna odprodej 3 pozemk a 2 Ë stì pozemk. Krásné prázdniny přeje sdružení rodičů Čejka äkolnì rok uplynul a m me tu pr zdniny! Za tu dobu se n m v EZä»ejkovick poda ilo ve spolupr ci s vedenìm ökoly uskuteënit nïkolik zda il ch akcì a p ispït n mïty k rozvoji ökoly a v p ÌötÌm ökolnìm roce v tom opït s pln m nasazenìm budeme pokraëovat. RodiË m takè dïkujeme za finanënì p ÌspÏvky na n kup sportovnìch dres pro dïti, kter bude zrealizov n bïhem lèta. Vöem zamïstnanc m ökoly, dïtem a rodië m p ejeme kr snè lèto plnè odpoëinku a pohody a v z Ì se tïöìme na dalöì spolupr ci. TakÈ zveme dalöì rodiëe, p idejte se k n m, info o n s Rada sdruûenì»ejka Z 24. a 25. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady konané ve dnech 16. května a 6. června 2012 Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schvaluje: ñ Ëleny a n hradnìky komise pro posouzenì kvalifikace a hodnocenì nabìdek ve ejnè zak zky ÑCeloroËnÌ drûba mìstnìch komunikacì v mïstskè Ë sti Brno-Vinohradyì; ñ p idïlenì zak zky na realizaci akce: ÑZv öenè p echody na mìstnìch komunikacìch VlËnovsk a Bzeneck ì; ñ smlouvu o dìlo na realizaci akce: ÑZv öenè p echody na mìstnìch komunikacìch VlËnovsk a Bzeneck Ñ; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt v 60 p Ìpadech; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy v 5 p Ìpadech; ñ spl tky na hradu nedoplatku na n jemnèm a sluûb ch za uûìv nì bytu ve 2 p Ìpadech; ñ dohodu o v mïnï bytu ve 3 p Ìpadech; ñ odeps nì nedobytnè pohled vky ve 2 p Ìpadech; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì ve 3 p Ìpadech; ñ zpïtvzetì v povïdi n jmu bytu; ñ uhradit n jemkyni Ë stku jako hradu za uûìv nì 1/3 pozemk ; ñ uzav enì n jemnì smlouvy na pozemek; ñ ukonëenì n jemnì smlouvy k Ë sti pozemku; ñ zve ejnïnì z mïru pronajmout Ë st pozemku; ñ RozpoËtov opat enì Ë. 10 a 11; ñ pron jem uvolnïnèho bytu ve 2 p Ìpadech; ñ dohodu o ukonëenì n jmu bytu; ñ SdruûenÌ hasië»ech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovoln ch hasië Brno-Vinohrady z ÌzenÌ fakturaënìho odbïrnèho mìsta vody v pronajat ch nebytov ch prostor ch v objektu Bzeneck 23; ñ SpoleËnosti Liga vozìëk pron jem jìdelny, p eds lì a soci lnìho z zemì objektu Bzeneck 23; ñ zmïnu doby pron jmu nebytov ch prostor; ñ odprodej varnèho kotle; ñ text v zvy k pod nì nabìdky na realizaci ve ejnè zak zky malèho rozsahu na zpracov nì dokumentace: ÑProjektov dokumentace pro SP ñ StavebnÌ V prvnìm ËervnovÈm t dnu se dïti ze Zä MutÏnick seznamovaly s exotick mi zvì tky prost ednictvìm poslechu poh dek a bajek nebo dìky zapojenì do soutïûe, kterou pro nï p ipravili studenti st ednìch ökol. V r mci celorepublikovè kampanï a pod z ötitou projektu CelÈ»esko Ëte dïtem probïhl v po adì jiû druh roënìk ËtenÌ s mal mi ökol ky. Projekt s n zvem Ñ»tenÌ s Piöùuchouì p ipravili û ci Gymn zia Globe a St ednì ökoly KNIH. P smo b sniëek, poh dek a z vïreënè soutïûe bavilo nejen samotnè dïti, ale i studenty st ednìch ökol, kte Ì p ÌpravÏ vïnovali cel mïsìc. DÏti si mohly p inesenè knihy i samy prohlèdnout a prolistovat. Studenti byli p ekvapeni, s jak m z jmem ökol ci naslouchajì a kolik toho o zvì atech vïdì. SouË stì bylo i povìd nì s dïtmi o jejich vlastnì ËetbÏ. NÏkterÈ se mohly pochlubit celou sbìrkou p eëten ch knìûek, jinè si k individu lnì ËetbÏ svoji cestu teprve hledajì. D leûitè bylo ovöem dïtem uk zat, jak kr snè m ûe b t ËtenÌ poutavèho p ÌbÏhu a jak obohacujìcì je vz jemnè sdìlenì p eëtenèho. Celorepublikov projekt CelÈ»esko Ëte dïtem se zamï uje na podporu Ëten skè gramotnosti dïtì, na propagaci hodnotnè literatury a budov nì pevn ch vazeb v rodinï prost ednictvìm spoleënèho ËtenÌ. Podporou hlasitèho Čtení s Pišťuchou pravy objektu stravovacìho pavilonu Bzeneck 23 ñ VÌce Ëelov s l a parkoviötïì; ñ zve ejnïnì z mïru pronajmout nebytovè prostory v objektu Zä MutÏnick 23; ñ se zmïnou svï enì pozemku; ñ text v zvy k pod nì nabìdky ve ejnè zak zky malèho rozsahu na realizaci akce: ÑHudebnÌ ökola»ejkovick 8 ñ zpracov nì projektovè dokumentace pro stavebnì povolenì a realizaci opravy vstupnì podesty, realizace opravy vstupnì podesty, n tïr vstupnì l vky a schodiötïì. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s p eloûkou VTL plynovodu DN 500 PodolÌ-MalomÏ ice, lokalita Pod H dy, podle p edloûenè PD pro zemnì a stavebnì ÌzenÌ; ñ s p ijetìm Ëlena bytovèho druûstva BD Vinohrady ve 2 p Ìpadech; ñ se zve ejnïnìm z mïru pronajmout nebytovè prostory. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady ruöì: ñ Ë st usnesenì Ë. 469/11/6 16. sch ze RM» Brno- Vinohrady, t kajìcì se v povïdi n jmu bytu. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady odebìr : ñ souhlas, kter byl bytovou a dislokaënì komisì udïlen k doëasnèmu podn jmu bytu. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ informaci o navezenì suti a zasyp nì nerovnostì na Ë sti pozemku mïsta Brna. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady vyluëuje: ñ z dalöì Ëasti v zad vacìm ÌzenÌ ve ejnè zak zky ÑCeloroËnÌ drûba mìstnìch komunikacì v M» Brno-Vinohradyì dodavatele z d vodu neprok - z nì z kladnìch kvalifikaënìch p edpoklad. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ pron jem nebytov ch prostor v objektu Bzeneck 23. p edëìt nì pom h me utv et pevnè pouto mezi rodiëem a dìtïtem. Jde tedy takè o snahu po obnovenì tradice dom cìho, rodinnèho ËtenÌ. Realizace ËtenÌ dïtem v sìdliöti Vinohrady byla spolufinancov na z prost edk ESF v r mci aktivit projektu CZ.1.7./ / Na webov ch str nk ch projektu CelÈ»esko Ëte dïtem se dozvìd me, ûe ÑHrdinou kampanï je dìtï, nikoliv kniha. Tady se ne Ìk ñ jdi a Ëti si ñ ale ñ pojô, budu ti ËÌst.ì HlavnÌm mottem je vïta: Ñ»tÏme dïtem 20 minut dennï. Kaûd den!ì O tom, jak moudr je tato v zva, svïdëilo dïtskè nadöenì a radost, kterè jsme mohli zaûìt na vlastnì k ûi. Mgr. Zuzana RadÏvov 2

3 Pomalu se dïtem blìûì pr zdniny, se kter mi je spojen konec ökolnìho roku a p ed v nì vysvïd- ËenÌ. NÏkte Ì se na tento den tïöì, ale jsou i û ci, kte Ì se tohoto dne ob vajì. OËek vajì nep Ìliö kladnè hodnocenì za celoroënì pr ci v lavici, kterè se nemusì shodovat s oëek v nìm rodië. DÏti s nevyveden mi zn mkami majì strach z reakce rodië a bojì se jìt mnohdy dom. Kaûd m rokem je moûnè zaznamenat nïjak neöùastn p ÌbÏh, kter se odehraje pr vï v souvislosti s vysvïdëenìm. DÃTI: ñ o vysvïdëenì s rodiëi mluvte jeötï d Ìve, neû ho dostanete ñ pokud dostanete horöì zn mku, neû rodiëe oëek vali, je lepöì jim radïji dop edu zavolat ñ vezmïte si na pomoc nïkoho z jin ch blìzk ch osob okolo v s ñ ne moc dobrou zpr vu sdïlte nejd Ìve rodiëi, se kter m si lèpe rozumìte ñ poû dejte rodiëe o pomoc. VÏta: Ñmami, tati, vìm, ûe jsem to pokazil(a) a chci se zlepöitì, m ûe pomoci ñ velmi zdvo ile zd raznïte, ûe m te i pïknè zn mky Naöe druhè povìd nì o tomto tèmatu bude o rodinnèm vina stvì otce a syna äebestov ch ze Str ûnice. V roce 1999 se zmïnilo ve firmu VÕNO-VÕN Morava, s. r. o. a po zakoupenì Z - meck ch sklep Str ûnice v roce 2002 se prezentujì pod touto obchodnì znaëkou. Pro vinohradskè koöty dod vajì jiû adu let vzorky sv ch vìn a hlavnï v poslednìch letech jsou hlavnìm spolupo adatelem naöich v stav vìn. Proto jsme si na letoönì v stavï vìn naöli chvìli Ëasu na malè posezenì s p edstavitelem firmy p. VladimÌrem äebestou mladöìm. Jako firma pat Ì spìöe k tïm menöìm. VlastnÌ asi 70 ha vinic, vykupujì hrozny i od soukrom ch vina. A co je zajìmavè, majì vinice i na v chodnìm Slovensku. Na vinicìch pïstujì vöechny z kladnì bìlè i ËervenÈ odr dy. NejlepöÌch a oceúovan ch v sledk dosahujì Frankovka, Cabernet Moravia i Cabernet sauvignon, z bìl ch vìn pak RulandskÈ öedè, VeltlÌn zelen, TramÌn Ëerven. Ne zcela bïûnou odr dou bìl ch vìn z jejich nabìdky je DÏvÌn. Tato odr da byla vyölechtïna v roce 1998 v BratislavÏ k ÌûenÌm TramÌnu ËervenÈho a VeltlÌnu ËervenobÌlÈho. VlastnÌ v roba vìna, dozr v nì a ökolenì, l hvov nì, ale i ÌzenÈ degustace a prohlìdky pak probìhajì opravdu v historick ch z meck ch sklepech ve Str ûnici. Ty pat Ì k moravsk m unik t m. MajÌ t i patra a nejstaröì poch zì z konce 14. stoletì. ÑP i prav ch sklep jsme objevili zazdïnè historickè schodiötï, na kterè dlouhè lèta lidsk noha nevkroëila. Kdysi propojovalo vöechny t i patra Z meck ch sklep. Toto schodiötï jsme zp Ìstupnili ve ejnosti spolu s novou degustaënì mìstnostì,ì uvedl VladimÌr äebesta. V sudovè Ë sti jsou v dubov ch sudech uloûena pouze vìna Ëerven, bìl Vysvědčení Vinohrady a vinaři 2 ñ p i n vratu ze ökoly nepom ölejte na tïk, ani na jinè hlouposti. RodiËe by mïli velkè starosti a dom se budete chtìt stejnï d Ìv nebo pozdïji vr tit ñ lze se i obr tit na Linky d vïry, nap Ìklad: , , RODI»E: ñ pokud se o ökolnì prospïch zajìm te, zn mky s p edstihem uû moûn vìte ñ ökolnì v sledky jsou p edevöìm odrazem vrozen ch schopnostì ñ vysvïdëenì je jenom vysvïdëenì, nenì to ot zka ûivota a smrti ñ nereagujte hned. Dop ejte sobï i jemu Ëasov odstup, neû zaënete vysvïdëenì komentovat ñ oceúte to, co se na vysvïdëenì vaöeho dìtïte d, i kdyby to byla jedniëka z chov nì. Kaûd ji nem. ñ nesrovn vejte svoje dìtï s jin mi. M ûe to vzbudit dojem, ûe byste radïji mïli doma nïkoho jinèho neû je samotnè Kr snè a sluneënè pr zdniny bez raz p ejì policistè KrajskÈho editelstvì Policie JihomoravskÈho kraje nprap. Petra HrazdÌrov, KrajskÈ editelstvì policie JmK, PreventivnÏ informaënì oddïlenì vìna jsou v nerezov ch n dob ch. NejstaröÌ sud m p es 200 let a m obsah asi 12 tisìc litr. Mezi chlouby sklepa pat Ì jejich nejstaröì vìno ñ meönì RulandskÈ öedè roënìku 1967 a je pr opravdu lahodnè. Ve slepï jsou rekonstruov ny t i historickè mìstnosti, kterè pojmou aû 130 lidì. Individu lnï lze sklepy navötìvit t eba v dobï Str ûnick ch slavnostì na konci Ëervna, kdy majì ve sklepech Ñden otev en ch dve Ìì a samoz ejmï lze i ochutnat adu z jejich vìn. Sv vìna dod vajì v BrnÏ asi na 40 mìst ñ vinotèky, vin rny, restaurace i obchody. UrËitÏ je pro n s zajìmavè, ûe na Vinohradech na MutÏnickÈ 15 majì svoji podnikovou prodejnu, kde lze nakoupit vìna z jejich nabìdky za ceny jako ve sklepï ve Str ûnici. Se sv mi vìny se ËastnÌ jak nïkter ch mezin rodnìch soutïûì, tak ady oblastnìch p ehlìdek vìn. TÏöÌ je pak i ady ocenïnì z tïchto p ehlìdek vìn a to vëetnï mezin rodnìch. Na z vïr nezb v neû podïkovat p. äebestovi za Ëas, kter rozhovoru vïnoval a pop t jemu i firmï hodnï spïch a p tel m vìna hezk z ûitek p i ochutn v nì vìn Z meck ch sklep Str ûnice. PhDr. Frantiöek Korvas, Ji Ì PavliÚ k, p edseda vina skè komise Brno-Vinohrady Cyklohlídky MP Brno vyrazily do terénu PoËÌnaje 1. kvïtnem vyrazily znovu do terènu cyklohlìdky MÏstskÈ policie Brno. S nastupujìcìm letnìm obdobìm nasazuje MÏstsk policie str ûnìky na jìzdnìch kolech do sluûby kaûdoroënï. V hodou dvou desìtek cyklohlìdek je fakt, ûe str ûnìci mohou operativnïji vykon vat hlìdkovou Ëinnost na rozlehl ch prostranstvìch mïstskè aglomerace, a to p edevöìm tam, kde je mezi lokalitami v hodnè pouûìvat zrychlen p esun a nenì moûnè ho prov dït motorizovan mi prost edky. CyklohlÌdky budou dohlìûet na dodrûov nì ve ejnèho po- dku a monitorovat mïstsk mobili v brnïnsk ch parcìch Ëi v p ÌrodnÌch lokalit ch vyuûìvan ch k rekreaci a odpoëinku. Jelikoû se vyuûìv nì cyklohlìdek v minul ch letech brnïnskè MÏstskÈ policii osvïdëilo, doölo k rozöì enì poëtu lokalit, kam str ûnìci na jìzdnìch kolech vyr ûejì. Z ivï ûlutè trikoty cyklohlìdek s oznaëenìm MÏstsk policie budou moci obëanè v letnìch mïsìcìch potk vat a obracet se na nï s konkrètnìmi podnïty zejmèna v okolì BrnÏnskÈ p ehrady, v Mari nskèm dolì v LÌöni, ale takè ve vinohradsk ch Ak tk ch. CyklohlÌdky se budou mj. zamï ovat takè na dodrûov nì pravidel silniënìho provozu na cyklostezk ch. Mgr. Pavel äoba, MÏstsk policie Brno Liga vozíčkářů nabídne unikátní službu hendikepovaným SamotÏ a nudï se kaûd r d v ûivotï vyhne obloukem. LidÈ se zdravotnìm postiûenìm jsou ale Ëasto odk z ni na druhè, aby jim v boji proti tïmto dvïma nep tel m pomohli. Liga vozìëk p ipravila jedineënou nabìdku pro ty z nich, kte Ì chtïjì Ëas tr vit ve spoleënosti, rozvìjet se, chtïjì zaûìt nïco zajìmavèho. NovÈ prostory od z Ì otevìr lidem se zdravotnìm postiûenìm z Brna a okolì Centrum dennìch sluûeb. V nov ch bezbarièrov ch prostor ch najdou od z Ì z jemci nejen novè z ûitky, ale i individu lnì p Ìstup. ÑBudeme se spoleënï uëit r zn m v tvarn m technik m, pracìm s r zn mi materi ly, vyzkouöìme si relaxaënì cviëenì i vzdïl vacì a trèninkovè programy, m ûeme uspo dat v let za kulturou i za sportem, nap Ìklad se nauëìme pètanque nebo minigolf,ì popsala vedoucì programu Hana Svobodov. Vöechny aktivity jsou vöak dobrovolnè, pokud by nïkdo radïji pracoval na poëìtaëi nebo se vïnoval jin m Ëinnostem, najde v centru podporu zrovna tak. VhodnÈ je pravidelnè doch zenì v urëitèm intervalu, kter si kaûd m ûe s m zvolit ñ nap Ìklad t i dny v t dnu. A taky vïk ñ klienti by mïli b t ve vïku od 19 do 64 let. ÑV BrnÏ a okolì se podobnè sluûby vyskytujì, vïtöinou jsou vöak zamï eny na seniory, na ment lnï postiûenè nebo duöevnï nemocnè lidi. My chceme oslovit p edevöìm tïlesnï postiûenè, pro kterè zatìm podobn moûnost neexistuje,ì dodala Hana Svobodov. Centrum dennìch sluûeb ale uvìt i klienty s jin m postiûenìm, je dobrè se v tomto p ÌpadÏ domluvit, zda se jedn pro konkrètnìho ËlovÏka o vhodnou sluûbu. A proë se vlastnï tento projekt takto rozöi uje a nabìzì modernì a kr snè prostory v ulici Bzeneck na brnïnsk ch Vinohradech? Mnoho lidì nem s k m tr vit Ëas, mnozì peëovatelè pot ebujì chvilku oddech a odpoëinek. ÑNavÌc chceme klienty nauëit nïco novèho. Centrum dennìch sluûeb bude fungovat od 8.00 do kaûd vöednì den,ì up esnila vedoucì programu. Z jemci se m ûou dozvïdït vìc na webov ch str nk ch Ligy vozìëk (www. ligavozic.cz), nebo se rovnou m ûou obr tit na Hanu Svobodovou ( , , 3

4 Exkurze na bylinkovou zahr dku ve ValticÌch V sobotu 11. srpna 2012 se opït se vyd me do Lednicko-valtickÈho are lu. Po ËervnovÈ exkurzi do Lednice se tentokr t podìv me na jeho druh konec, do Valtic. NavötÌvÌme unik tnì bylinkovou zahradu, kter vznikla jako n sledovnìk tradice pïstov nì lèëiv ch bylin ve ValticÌch dem Milosrdn ch brat Ì. Pro z jemce bude domluvena prohlìdka z meckè expozice a z meckèho sklepa s moûnostì ochutn vky vìn (vstupnè nenì v cenï). Na exkurzi je pot eba p ihl sit se dop edu. Pro vìce informacì nebo p ihl öky m ûete kontaktovat koordin torku Terezu éiûkovou, telefonicky na ËÌslo nebo em rezekvitek.cz. Exkurze na pötrosì farmu Cyklus environment lnï zamï en ch exkurzì RezekvÌtku bude pokraëovat i na podzim. V sobotu 15. z Ì 2012 navötìvìme pötrosì farmu, kter se nach zì v kr snè krajinï DrahanskÈ vrchoviny. BÏhem prohlìdky farmy se dozvìme nïco m lo o chovu pötros africk ch, jejich ölechtïnì, o zpracov nì pötrosìho masa a pötrosìch produkt. Budeme si moci prohlèdnout dalöì zvì ata chovan na farmï ñ pötrosy emu, nandu, kozy i ovce, a takè nakoupit v robky produkovanè farmou. Na exkurzi je pot eba p ihl sit se dop edu. Pro vìce informacì nebo p ihl öky m ûete kontaktovat koordin torku Terezu éiûkovou, tel.: Ëi P ÌmÏstskÈ t bory RezekvÌtku Jako kaûd rok, i letos p ipravil RezekvÌtek pro dïti ökolnìho a p edökolnìho vïku nabìdku letnìch p ÌmÏstsk ch t bor. PrvnÌ t bor je pro dïti ve vïku 8 aû 13 let s tèmatem ÑCesta kolem svïtaì probïhne v termìnu 16. aû 20. Ëervence 2012, druh t bor pro dïti p edökolnìho vïku a prvú Ëky s tèmatem ÑZ poh dky do poh dkyì se uskuteënì od 13. do 17. srpna PoslednÌ pr zdninov t den 27. aû 31. srpna 2012 si s n mi m ûou dïti ve vïku 8 aû 13 let uûìt na t bo e s tèmatem ÑMravenËÌ dobrodruûstvìì. SouË stì programu t bor jsou v let do okolì Brna a nïkdy i d l, z bavnè i pouënè hry, soutïûe, sportovnì aktivity, tvo ivè Ëinnosti a samoz ejmï celot borov hra. Program je zajiötïn dennï od 9 do 17 hodin. Sraz v klubovnï RezekvÌtku, Kamenn 6, Brno. VÌce informacì na tel nebo rezekvitek.cz. Slatinský kros bude v září V sobotu 8. z Ì probïhne jiû 6. roënìk bïûeckèho z vodu, kter je urëen p edevöìm pro dïti. Ovöem zabïhat si m ûe kaûd. TratÏ budou p ipraveny pro vöechny kategorie od nejmenöìch dïtì aû po dospïlè. P ijôte si zasportovat v centru Slatiny a str vit spoleënè dopoledne, kterè bude doplnïno i o dalöì atrakce pro dïti. P ihl öky a vìce informacì najdete na Mgr. Luk ö Plach Preventivní projekty MP Brno o prázdninách JÌzda zruënosti v Luû nk ch V obdobì pr zdnin kaûdoroënï v raznï nar st poëet cyklist. Protoûe zejmèna na silnicìch b vajì nejvìce zranitelnè dïti, nabìzejì i letos str ûnìci z odboru prevence MÏstskÈ policie Brno pr vï jim moûnost vyzkouöet si vöechno tak ÌkajÌc v p edstihu. Na dïtskèm dopravnìm h iöti v parku Luû nky v obdobì od do kaûdè ter a Ëtvrtek v dobï od 9 do hodin budou dïtem pod dohledem str ûnìk vötïpov ny z sady bezpeënèho chov nì v silniënìm provozu. PraktickÈ jìzdy na dopravnìm h iöti, dopravnì testy, omalov nky, ale i k Ìûovky ËekajÌ na vöechny ty, kte Ì se rozhodnou p ijìt, aby pozn vali dopravnì znaëky, eöili modelovè situace a hledali spr vn eöenì nebezpeën ch situacì v silniënìm provozu. DÏti se sezn mì s povinnou v bavou jìzdnìho kola a technikou jìzdy, kter jim napom ûe Ëastnit se silniënìho provozu bez nehod a raz. Sou- Ë stì projektu je i osvïta t kajìcì se problematiky bezpeënè jìzdy na koleëkov ch bruslìch a skateboardu. Nejezdi bez p ilby na hlavï PrevencÌ dïtsk ch raz zp soben ch n - sledky dopravnìch nehod se zab v projekt MÏstskÈ policie Brno, kter je zamï en na cìlovou skupinu dïtì ñ cyklist, jezdc na koleëkov ch bruslìch. SpojenÌ informaënì a motivaënì kampanï o z - konnè povinnosti pouûìv nì ochrann ch p ileb pro cyklisty do 18 let, m p ispït ke zv öenì podìlu dïtì ñ cyklist, kterè v silniënìm provozu pouûìvajì ochrannè p ilby. RodiËe by s po ÌzenÌm tïchto pom cek rozhodnï nemïli v hat. Jak je realita, zjistì v terènu tzv. ÑbezpeËnÈ patrolyì, sloûenè ze str ûnìk odboru prevence, a doplnïnè o str ûnìka s zemnì odpovïdnostì. Ty budou v uveden ch dnech p sobit na vytipovan ch silniënìch secìch, cyklostezk ch a dalöìch mìstech se zv öen m pohybem cyklist a brusla a odmïúovat dïti s p ilbou (a brusla e s chr niëi), drobn mi d rky, kterè jeötï zv öì jejich bezpeëì v silniënìm provozu (blikaëky, reflexnì p sky apod.). S pr zdnou neodjedou ani dospïlì, kte Ì budou mìt vöe v po dku. TermÌny: , , a vûdy od 13 do 18 hodin. Mgr. Pavel äoba, mluvëì MÏstskÈ policie Brno Jazyková škola Pálavské náměstí 1 pro ökolnì rok 2012 /13 otvìr odpolednì a veëernì kurzy angliëtiny, nïmëiny, italötiny a novï öpanïlötiny. l V uka zaëìn od 10. z Ì ñ 1 t dnï ñ celkem 36 vyuëovacìch dvojhodin. l Informace: na tel ñ mimo pr zdnin, ñ po celou dobu ñ panì Pisa Ìkov ñ vedoucì Jä. l P ihl öky nov ch a st vajìcìch pokraëujìcìch z jemc p ijìm me ve dnech 28. srpna, 29. srpna a 30. srpna. od do hodin v uëebnï JazykovÈ ökoly, P lavskè n mïstì 1, nebo v pr bïhu pr zdnin na ovè adrese: brno.cz do 20. srpna l V bïr kurzovnèho vöech frekventant (nov ch i pokraëujìcìch) bude probìhat v uëebnï JazykovÈ ökoly ve dnech a od do hodin. l KurzovnÈ se hradì hotovï, nebo bankovnìm p evodem p ed zah jenìm v uky. l P esnè termìny v uky budou frekventant m sdïleny p i hradï kurzovnèho angliëtina zaë teënìci, mìrnï pokroëilì, pokroëilì, znaënï pokroëilì, konverzace, obchodnì, p Ìprava na FCE nïmëina zaë teënìci, konverzace, pokroëilì italötina zaë teënìci a pokroëilì öpanïlötina zaë teënìci Kurzy budou z Ìzeny podle typ ñ skupiny od 7 do 12 frekventant. CenÌk ñ celoroënì p edplatnè dospïlì KË konverzace angliëtina, nïmëina a p Ìprava na FCE KË studenti do 19 let KË V cenï nenì zahrnuta uëebnice, kterou si ËastnÌci opat Ì sami. VyuËovacÌ hodina trv 45 minut, dvouhodina 90 minut. KurzovnÈ se platì hotovï p ed zah jenìm kurzu a je nevratnè. ZameökanÈ hodiny vlastnì vinou se nenahrazujì a kurzovnè se nevracì. P ihl öky ke staûenì na Rozvrh z Ìzen ch kurz bude vyvïöen od 6. z Ì 2012 v oknï uëebny JazykovÈ ökoly. 4

5 Měl sílu a byl bouřlivák prof. Jan Gajdoš ( ) MilÌ vinohradötì spoluobëanè, v letnìm vyd nì VinohradskÈho INFORMU pokraëuji v pìsemnèm seri lu o prof. Janu Gajdoöovi, v znamnèm gymnastovi mezi svïtov mi v lkami, vzornèm sokolovi, uëiteli, trenèrovi, ale hlavnï uölechtilèm ËlovÏku, bojovnìkovi ve sportu, ale i ve skuteënèm ûivotï. Lucembursko ñ mezin rodnì tïlocviën z vod 1930 ZvÌtÏzilo zde ËeskoslovenskÈ druûstvo, druûstvo nejzdatnïjöì. PodmÌnky soutïûe nebylo moûnè dodrûet, protoûe druh den tonulo z vodiötï v bl tï, a tak se kolektiv rozhodëìch usnesl, ûe rozhodnou v sledky prvnìho dne, kdy se z vodilo v prostn ch a Ëty i hlavnì n - adì. Roz aôovacì z vod, poslednì za Ëasti Gajdoöova uëitele Ladislava V chy, z ejm m favorizov nìm jednoho Ëlena druûstva pozbyl z vod pro cviëence na cenï a V chu p imïl k rozhodnutì, ûe vìce do z vodu nep jde. A svè slovo takè dodrûel. V Lucembursku sice s borci jeötï nastoupil, ale byl to jeho poslednì z vod. V cha opustil z vodnickè pole, p estoûe mu bylo teprve 30 rok. Jan se vracì velmi nerad ve vzpomìnk ch k tomuto z vodu, protoûe byly nejhoröì z celèho obdobì jeho z vodïnì. V Lucemburku se z vodilo za öpatn ch podmìnek a öpatnèho za ÌzenÌ. Prostn se cviëila v gar ûi na betonu, neboù venku pröelo. Gajdoö cviëil prostn na vïtöì ploöe. Najednou p edvedl salto nazad a rovnou do rozhodëìch. Ti utekli, stolek a ûidle porazili, z pisy a papìry po zemi. Jan se ned vyruöit a s smïvem cviëì svoje kr sn prostn aû do konce. Dostal nejlepöì zn mku ze vöech, 14,90 z 15 bod. Zde dos hl druhèho mìsta za PrimoûiÊem z Jugosl vie. OpÏt mïl sm lu. Kdyby se byly zapoëìtaly dva druhy prostèho tïlocviku, kterè mïli vöichni z vodnìci hotovy, byl prv Gajdoö, druh Lˆffler a aû t etì PrimoûiÊ. O tom se hlasovalo, Jugosl vci se p idali k MaÔar m, prost tïlocvik se ökrtl a PrimoûiÊ byl prv. Sm la se mu lepila na paty. Jugosl vci budou mìt na Lucemburk smutnou pam tku: zabil se jim tam p dem z kruh spolubojovnìk AntonÌn Malej. Po adì vìtïz : 1.»OS (896,30 bodu) 2. Francie (875,75) 3. Jugosl vie (829,80) 4. MaÔarsko (781,50) 5. Lucembursko 6. Belgie Po adì jednotlivc : 1. mìsto: PrimoûiÊ (152,54) 2. mìsto: Gajdoö (150,55) 3. mìsto: Lˆffler (148,65 ) O tomto po adì pìöe Frantiöek Erben: ÑP ejeme bratru PrimoûiÊovi, skvïlèmu borci, mimo dnèmu tïlocviënèmu talentu a milèmu kamar dovi, jeho vìtïzstvì... Ale jistï nikdo, kdo zn naöe borce a takè ostatnì vynikajìcì borce v Lucemburku o prim t bojujìcì, nem ûe pop Ìt, ûe nejlepöìmi na lucemburskèm poli byli Gajdoö a Lˆffler, a jenom oni dva soupe ili mezi sebou o prvenstvì, nikdo jin. Nebyl to jen skok dalek, v nïmû mïli naöi borci p evahu nade vöemi. Byl to vöechen prost tïlocvik v bec..." SÚatek s prof. Jarmilou Raclovou-Gajdoöovou Protoûe mïl Gajdoö jiû zajiötïnè zamïstn nì, rozhodl se, ûe se oûenì. Se svou p ÌtelkynÌ Jarkou jiû byli d vno domluvenì, zb valo jen uzav Ìt súatek. ÑPo kr tk ch p Ìprav ch p edstoupil jsem tedy s Jarkou v p tek dne 30. Ìjna 1930 na brnïnskè radnici p ed ednìka, kter n s oddal. JemnÏ pröelo, kdyû jsme odjìûdïli z radnice ke Stopk m na slavnostnì obïd, kterèho se kromï n s dvou z Ëastnili pouze svïdci, övagr Jar. Kluka a prof. Jos. Pokora.ì (rukopis Jan Gajdoö: VzpomÌnky) Plni l sky, vìry a nadïje vstupovali novomanûelè Gajdoöovi do novèho ûivota. S nadöenìm se Jan vrhl do novè pr ce v tïlocviënï, tentokr t na Sjezd francouzsk ch gymnast v Pa Ìûi, kam se rozhodl vzìt i svoji ûenu jako n hradu svatebnì cesty. Mezin rodnì z vod o svïtov p ebor v Pa Ìûi 1931 Z vod v Pa Ìûi byl takè vìcebojem s atletikou, a tak mïl Jan neëekanou p Ìleûitost odvety za Lucembursko.» st Ëtrn ct PonÏvadû se mïl z vod odehr vat p ed oëima jeho ûeny, zaëal se p ipravovat tìm intenzivnïji. Ale dlouho se z tèto intenzìvnì pr ce netïöil. Byl p eloûen jako st edoökolsk uëitel od 1. nora 1931 do B eclavi, kam musel ËasnÏ r no dojìûdït kaûd den, chtïl-li se p ipravovat v BrnÏ, kde byla jedin moûnost dnï se p ipravit na z vod. éivot se stal obtìûnïjöì ñ podle p edpis musel bydlet v mìstï p sobiötï, coû znamenalo, ûe si musel v B eclavi najmout byt, a tam alespoú jednou Ëi dvakr t v t dnu p espal. Jinak dojìûdïl na p Ìpravu do Brna a doma, u rodië, v éidenicìch se stravoval. Na sobotu a nedïli jezdìval za ûenou do P erova, kde tehdy jeötï p sobila, nebo se oba sjìûdïli v BrnÏ. Tak se jeho energie t Ìötila Ëasn m vst - v nìm, nepohodln mi cestami vlakem a nepravideln m stravov nìm. Nov starost nastala, kdyû si jeho ûena zaëala na Ìkat na bolesti v pravèm boku. älo o podr ûdïnì slepèho st eva a jednoho dne musela na operaci, kterè se podrobila v P erovï u doktora äautr Ëka. Brzy bylo zase dob- e, a tak se zase Honza s plnou vervou vrhl do pr ce v tïlocviënï. Nastala opït celodennì p Ìprava v Praze, na niû p ijel dob e p ipraven. A tu se jeho v kon jeötï zlepöil, takûe z poslednìch vyluëovacìch z vod vyöel jako naprost vìtïz. Potom p ijela Jarka a spoleënï s druûstvem a v pravou»os jeli do Pa Ìûe na z vod a na koloni lnì svïtovou v stavu. ZatÌmco se druûstvo p ipravovalo, prohlìûela si jeho ûena mïsto a jeho pamïtihodnosti. KoneËnÏ se p iblìûil den z vodu, kter byl po d n UniÌ francouzsk ch gymnast. Po organizaënì str nce zklamal z vod plnï ñ z vodiötï nebylo p ipraveno, rozhodëì nebyli vëas na mìstï, takûe z vod zaëal s hodinov m zpoûdïnìm. Jejich vedoucì se takè dopustil chyby, ûe nedal p Ìkaz, aby jejich n adì bylo vëas dopraveno ze San MandÈ do joinvillskè ökoly, kde z vodili. Honza si vylosoval jedniëku a musel zah jit z - vod. Nebylo to pro nïho öùastnè vylosov nì, ale dobrè aspoú bylo, ûe zah jili z vod na kruzìch. D le cviëenci pokraëovali bradly. Tato situace nebyla pro Jana v bec dobr, ponïvadû bradla, p ipraven Francouzi k z vodu, naprosto konstrukcì nepostaëovala pro jeho sestavu, v nìû mïl toë ze stoje do stoje. Musel tedy v poslednì chvìli p epracovat sestavu a utvo it si novou, kterou nikdy nezkouöel. Honzovo rozëilenì bylo velikè a vypl valo z vïdomì, ûe musì zahodit pr ci jednoho roku jen proto, ûe nïkte Ì lidè byli pohodlnì a nep ipravili vëas n adì, na nïmû se po celou dobu z - vodnìci p ipravovali. Z vodnìci umïle protahovali n stup, a tak se poda- ilo odd lit zah jenì z vodu na bradlech aû do okamûiku, kdy se auto s jejich bradly objevilo na z vodiöti. RozhodËÌ byli uû sice rozhnïvanì, ale Janova bradlov sestava byla zachr nïna. Zato na hrazdï mïl sm lu. P i z vïreënè roznoûce se zachytil za ûerô a dopadl na Tikalovo koleno, p i- Ëemû si pohmoûdil meziûebernì svaly. Ale p esto dopadl z vod dob e. Na prostn ch zìskal mistrovstvì a v celè z vodï vedl aû po öplh, kter opït vinou Francouz nebyl regulèrnì ani dèlkou, ani z vïsem. Aû do tèto poslednì disciplìny mïl Gajdoö t i body n skoku ñ ty mu mïly zajistit vìtïzstvì v celèm z vodu. LeË osud si zahr l s nìm pot etì a on mìsto maxim lnì zn mky, jìû vûdy dosahoval a dos hl i den p ed z vodem na regulèrnìm lanï, dostal pouze 6 bod, a tìm byl vy azen na 3. mìsto jen proto, ûe organizace z vod byla öpatn. Jak ostatnï vypadala, svïdëì takè nap. bïh, kde se startovalo jen pomocì kapesnìku, lano mìsto 8 m mï ilo nejmènï 15 m a koule se mï ila od Ë ry, jako se mï Ì oötïp. Zkr tka, ani z vodiötï, ani rozhodëì nebyli dob e p ipravenì, a proto se z vod prot hl aû do pozdnìch ve- ËernÌch hodin. RozhodËÌ u lana si svìtili zapalovaëem na stopky, kdyû borec z lana slezl ñ jak mohli vidït dob e na dohmat ve v öi 8 m, to se nevì, stejnï jako to nevidïli ani rozhodëì. Ne zrovna rozladïn, ale takè ne plnï spokojen opouötïl Jan tehdy z vodiötï. Z stali se ûenou jeötï nïkolik dn v Pa Ìûi, prohlèdli si okolì, zajeli na verdunskè bojiötï a vr tili se dom. (PokraËov nì v dalöìm ËÌsle VinohradskÈho Informu) Mgr. Ivana Gajdoöov Krouûky Lipky ve ökolnìm roce 2012/2013 Lipka nabìzì v novèm ökolnìm roce mnoûstvì z jmov ch krouûk a kurz pro dïti i dospïlè. Krouûky probìhajì v interièrech pracoviöù, v okolnìch p ÌrodnÌch zahrad ch a mnohdy takè v p ÌrodÏ mimo Brno. P estoûe n plú krouûk je rozmanit, vöechny spojuje jejich environment lnì rozmïr a vedenì dïtì k ochranï p Ìrody. Lipka se tak snaûì b t toëiötïm vnìmav m dïtem i dospïl m, jimû nejsou dalöì osudy ûivotnìho prost edì lhostejnè a majì v li pro jeho zlepöov nì sami nïco udïlat. V naöì nabìdce najdete krouûky p ÌrodovÏdnÈ, tvo ivè, taneënì, sportovnì, chovatelskè i jazykovè. VÌce informacì o krouûcìch a p ihl öky hledejte na PoslednÌ voln mìsta na letnìch t borech Lipka a jejì Ëty i brnïnsk pracoviötï nabìzì poslednì mìsta na p ÌmÏstsk ch i pobytov ch t borech. DÏti se mohou tïöit na poutav t borov program, z bavnè pozn v nì p Ìrody, novè kamar dy i tajemn dobrodruûstvì. Aktu lnì nabìdku t bor najdete na Prázdninové ohlédnutí za úspěchy klubu Likusák NÌzkoprahov klub Likus k je uû osm m rokem otev en pro dïti a ml deû z LÌönÏ a Vinohrad, kterè ve svèm ûivotï eöì nïjakè trable, se kter mi si nevïdì rady. Za dobu jeho existence proölo sluûbou uû vìce jak dva tisìce mlad ch lidì, jejichû spoleën m jmenovatelem jsou problèmy, do kter ch se dost vajì ñ aù uû eöì potìûe ve ökole, s vrstevnìky nebo v rodinï, jsou vystaveni svod m drog nebo sv m chov nìm balancujì na hranï z kona. Pod hlaviëkou organizace Ratolest Brno se snaûìme pom hat tïmto mlad m lidem eöit jejich obtìûnè ûivotnì situace, poskytovat jim podporu a ukazovat nov smïr. O kvalitï a smysluplnosti naöì pr ce svïdëì takè fakt, ûe jsme od nora otev eli novou poboëku NÌzkoprahovÈho klubu Likus k v mïstskè Ë sti Nov LÌskovec, kde ve spolupr ci s mìstnì samospr vou postupnï rozjìûdìme terènnì formu sluûby p Ìmo v ulicìch sìdliötï. V p ÌötÌm roce pl nujeme v NovÈm LÌskovci otev Ìt druhou klubovnu, kam by mohly dïti doch zet a bezpeënï tady tr vit sv j voln Ëas. TakÈ v letoönìm roce se snaûìme prohlubovat naöi spolupr ci s mìstnìmi institucemi, v kvïtnu jsme v LÌöni uspo dali jiû pravidelnè Otev enè setk nì s odbornou ve ejnostì, v r mci kterèho jsme do diskuze p izvali mìstnì odbornìky, z stupce samospr vy, policie i v chovnè poradce. Zapojili jsme se do dvou lìöeúsk ch akcì pro ve ejnost VelikonoËnÌ jarmark a LÌöeÚ sobï. RovnÏû se n m poda- ilo zìskat pro naöi Ëinnost z ötitu od starosty M» Brno-LÌöeÚ a mìstostarosty M» Brno-Vinohrady, jejichû spolupr ce je pro n s velmi d leûit. Nemal m spïchem je zìsk nì podpory ze sbìrkovèho projektu Pomozte dïtem!, kter realizuje spoleënï Nadace rozvoje obëanskè spoleënosti a»esk televize. V b eznu n s tak navötìvilo Ku e a öt b»eskè televize, kter nat Ëel report û o naöem projektu M me plno! aneb Jak neskonëit na prac ku. Ani p es pr zdniny v Likus ku nezah lìme. I nad le pracujeme na zlepöov nì naöich sluûeb, p ipravujeme zajìmavè akce pro klienty a sledujeme novè trendy v soci lnì pr ci. Od Ëervna do z Ì p ech zì klub Likus k na letnì reûim, coû znamen, ûe klubovna bude otev ena pouze v terky a st edy od 15 do 19 hodin. ZbylÈ dny budou pracovnìci chodit p Ìmo za mlad mi lidmi do ulic LÌönÏ, Vinohrad a NovÈho LÌskovce. VÌce informacì najdete na naöich str nk ch Lucie Quisov 5

6 Era hypotéka Nejlepší klíč k vašemu bydlení S Era hypotékou získáte prostředky na koupi či rekonstrukci vlastního bydlení, když úspory nestačí. REGIONÁLNÍ FINANČNÍ CENTRUM BRNO Orlí 30, Brno tel.: , ERA JE OBCHODNÍ ZNAČKA ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka na vaöi kuchyú vest. sk ÌnÏ v mïna pracovnì desky sk ÌÚky na mìru Vrba , MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Malíř pokojů Tel.: Brno Počítačové služby, odvirování, instalace, servis. tel CVIČENÍ O PRÁZDNINÁCH ( ) Líšeň, ul. Rašelinová 11 Gymnázium Integra PONDĚLÍ 19 hod. PILATES Vinohrady, ul. Bzenecká 23 škola, centrum Louka ÚTERÝ 19 hod. PILATES ČTVRTEK 19 hod. POWER JOGA (DYNAMICKÁ FITNESS JOGA) Cvičíme za každého počasí venkovní terasy nebo sál. S sebou podložku, ručník, pití, over ball. Info: nebo NEJLEVNĚJŠÍ VÝROBKY PRO VÁŠ VŮZ ZDRAVOTNÕ SESTRA ñ KOSMETI»KA 16 LET PRAXE ñ NABÕZÕ: l pro dïti: Nast elov nì n uönic (od 3 mïsìc ) l pro ml deû: Oöet enì aknè pomocì AHA peelingu, piercing, obr zky na tïlo (na 3 aû 5 let) l pro ûeny: PermanentnÌ make-up, barevnè poradenstvì, poradenstvì v lìëenì, trval na asy, chemick peeling (pigmentace, vr sky), lepenì as, orient lnì depilace (obliëej, ruce, nohy), brazilsk depilace t Ìsel, prodej lèëebnè kosmetiky Kosmetika Ivana, StrakatÈho 11, Brno-éidenice tel ProvoznÌ doba pouze na objedn vku! Nově jsme pro Vás otevřeli druhou pobočku na ulici Žarošická 24, Brno-Vinohrady. Můžete u nás využít služby jako je: solárium, kavitační liposukce, radiofrekvenční ošetření facelifting, přístrojová lymfatická masáž, kosmetika, nehtová modeláž, prodlužování řas způsobem řasa na řasu. Více na Využijte akční zaváděcí ceny. Otevřeno: Po Pá hod. So Ne hod., tel , V ROBA SKÿÕNÃK NA MÕRU VyrobÌme v m jakoukoliv sk ÌÚku dle vaöeho zad nì. NynÌ AKCE 30 % SLEVA na: ñ OHRANÃN NAFORM TOVAN DÕLCE DLE VAäEHO Pÿ NÕ ñ V BÃR Z 300 DEKORŸ ñ LAMINO, MASIV SMRK A BUK, OSB ñ cena je bez mont ûe a vrt nì (moûno dodat). Domestav, äpit lka 23, Brno, M:

7 Pºestavby vozë na pohon LPG LPG» Autorizovaný servis s bohatými zkušenostmi s opravami vozidel» Vyškolení pracovníci na pºestavby vozë na LPG» Úsporn jší provoz vozidla» Profesionalita, kvalita, rychlost montáže na LPG Kontaktujte nás na tel. ísle a pºesv d te se sami o našich kvalitách. Autocentrum K.E.I. Žarošická 21, Brno-Vinohrady T: KOSMETIKA A MASÁŽE MARTINA ROZNOSOVÁ, Kmochova 12, Obřany tel: , sleva na kompletní kosmetické ošetření nebo na lymfodrenážní kůru. S tímto kuponem je sleva platná do PŘIJĎTE SI ODPOČINOUT TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU. Kadeřnictví HELA Otevírací doba: út pá hod., so na objednávku Dámské, pánské, dětské služby. Prodlužování vlasů, nízké ceny, spokojenost. Blatnická 4 - Vinohrady, tel.: Hled m ke koupi menöì RD nebo byt v BrnÏ Vinohradech. Tel.: Prod m gar û ñ P lavskè n mïstì. Tel PÈËe o Vaöe babiëky a dïdeëky v pohodlì domova. Tel.: VymÏnÌm OB 3+1 Vinohrady, 8. patro s balkûnem za OB 4+1 nebo 5+1 na Vinohradech. Tel.: VymÏnÌm byt 4+1 OB na Vinohradech za 3+1 OB na Vinohradech. Tel.: Prod m gar û, ul. VÏstonick. Tel VymÏnÌm OB 5+1 na Vinohradech za OB 3+1. Tel ZÁMEČNÍK - Vinohrady, dveře, zámky, klíče, nouzové otevírání Tel Kancel»SOB pojiöùovny, a.s., Brno, Bzeneck 16 (p ÌzemÌ). PojiötÏnÌ dom cnosti, odpovïdnosti, aut, cestovnì a ostatnì. TermÌn sch zky dle domluvy tel. ËÌslo

8 Kouzelné Vinohrady podruhé v Akátkách V sobotu luû neckè pracoviötï Louka a 43. pion rsk skupina Vinohrady p ipravili druh roënìk akce ÑKouzelnÈ Vinohradyì, urëenè pro vöechny dïti z Vinohrad. P ed rokem byla akce motivovan Harrym Potterem, v letoönìm roce jsme se vypravili do kouzelnèho svïta Letopis Narnie. Na dïti Ëekala trasa pln kol, sportovnìch a vïdomostnìch disciplìn. Jejich pomoc pot eboval nejen lev Aslan, ale takè Edmund, Petr, Zuzana a samoz ejmï stateën Lucinka. NejvÌce si dïti uûìvaly st elbu z praku, lanovè p ek ûky, malov nì na obliëej a stanoviötï ÑMinotau Ì z pasyì. SvÈ dovednosti si mohli malì z vodnìci vyzkouöet na stanoviöti Ñä la pana Tumnuseì, kde bylo jejich kolem p iöìt knoflìk na ob Ì ö lu.»ichovè buúky si dïti procviëily u vychytralèho Liö ka, kde rozezn valy pytlìky ko enì a bylinky naöì kuchynï. NezapomnÏli jsme ani na nejmenöì dïti, pro kterè byl urëen cel lesìk s rozliën mi stanoviöti pod n zvem ÑKouzeln Maceökaì. AtmosfÈra celèho z vodu byla opravdu kouzeln, coû n m potvrzovali rodiëe 360 dïtì, kterè se z vodu z Ëastnily. V z vïru na ty, kte Ì zdolali vöechny disciplìny, Ëekala ob Ì trampolìna a odmïna. Jak Ìk jedna z maminek ä rka Mr Ëkov : ÑLinda si disciplìny moc uûila, p edevöìm se jì lìbily narnijskè kulisy a kost myì. VelkÈ dìky pat Ì vöem vedoucìm 43. PS Vinohrady a pedagog m ze SV» Luû nky, kte Ì akci vïnovali nemalè silì. Jiû teô se tïöìme na dalöì roënìk Kouzeln ch Vinohrad, kter v p ÌötÌm roce probïhne na Den dïtì. Mgr. Kate ina KoneËn Městská policie se otevírá komunikaci se sluchově znevýhodněnými MÏstsk policie Brno p ich zì s nabìdkou, dìky nìû dojde ke zkvalitnïnì parametr komunikace osob se sluchov m postiûenìm. Hned na dvou mìstech uû nynì nabìzì indukënì smyëku, usnadúujìcì komunikaci obëan m trpìcìm problèmy sluchu, kte Ì pro dorozumìv nì s okolìm pouûìvajì naslouchacì pom cky. V hody tohoto modernìho prost edku mohou sluchov m handicapem znev hodnïnì obëanè vyuûìt hned na dvou pracoviötìch, a to na Jednotce projedn v nì p estupk MP Brno (K enov 4) a takè v budovï editelstvì MÏstskÈ policie Brno (ätef nikova 43). Uûivatel m naslouchacìch pom cek tak brnïnötì str ûnìci umoûnì jasnïjöì a z etelnïjöì komunikaci. NejvÏtöÌ p Ìnos p Ìstroje totiû spoëìv v tom, ûe usmïrúuje eë a omezuje rozptylujìcì okolnì ruchy. DÌky tomu doch zì k eliminaci pocit frustrace, kterè sluchovï postiûenì p i komunikaci Ëasto zaûìvajì, a hovor se v raznï zlepöì. MÌsta, kde lze indukënì smyëky vyuûìt jsou oznaëena z eteln m piktogramem. IndukËnÌ smyëky jsou prim rnï urëeny k vyuûìv nì na takto oznaëen ch mìstech, v p ÌpadÏ pot eby je vöak lze dìky tomu, ûe jsou p enosnè, vyuûìt takè p i jedn nì v jin ch Ë stech budov. VybavenÌ MÏstskÈ policie Brno indukënìmi smyëkami je dalöìm v razn m krokem ke sniûov - nì barièr p i komunikaci s ve ejnostì. Mgr. Pavel äoba, mluvëì MÏstskÈ policie Brno DOMEČEK PŘEJE KRÁSNÉ PRÁZDNINY LetoönÌ rok byl pro skupinu DB WAY velmi spïön. DÏti, kterè trènujì dvakr t t dnï v DomeËku, zìskaly nïkolik ocenïnì. Ëastnily se soutïûì po celè»eskè republice a vystupovaly na r zn ch akcìch. VÏtöina dïtì tancuje ve skupinï druh m rokem, ale p ibylo n m i plno öikovn ch zaë teënìk. S formacì ÑJE TO VO HVIEZDACHì, kter je ve stylu street dance, zìskaly dïti na p eboru Brna 3. mìsto a postoupily na MistrovstvÌ Moravy, kde skonëily na 6. mìstï. Velk m spïchem byla Ëast na soutïûi ve ZlÌnÏ, kde dïti z 28 formacì vybojovaly kr snè 3. mìsto. Letos si zasoutïûily i s formacì ÑBYE BYEì, kter je ve stylu disco dance. S touhle formacì se dïtem poda ilo vytancovat zlatou a st Ìbrnou medaili. NemÈnÏ spïönì byli i junio i, kte Ì na p eboru Úspěchy DB WAY Dům Naděje Vinohrady SkonËil dalöì ökolnì rok, pro ÑËerven DomeËekì jiû devaten ct. Devaten ct let nabìzìme pestrou ök lu nejr znïjöìch aktivit obyvatel m Vinohrad a dalöìm z jemc m z blìzkèho i vzd lenïjöìho okolì. TÏöÌ n s z jem o naöi Ëinnost, kter je zamï ena na dïti od toho nej tlejöìho kojeneckèho vïku, p es ökol ky aû po dospïlè. Za uplynul ökolnì rok se m ûeme pochlubit nïkolika zda il mi akcemi, mezi kterè pat Ì tradiënì karneval, akademie, V noce na Vinohradech, divadelnì p edstavenì a mnohè dalöì. Mlad m taneënìk m ze skupiny DB Way, p sobìcìm v DomeËku, se letos poda ilo zìskat mnoho pïkn ch umìstïnì v taneënìch soutïûìch. äkolnì rok skonëil, ale naöe pr ce pokraëuje i o pr zdnin ch. Pro dïti jsme p ipravili nabìdku nïkolika t bor, a tak se tïöìme, ûe n m poëasì bude p t a vöichni si nast vajìcì pr zdniny jaksepat Ì uûijeme a po nich se zase sejdeme v DomeËku, aù uû v kurzech nebo na nïjakè akci. DÏkujeme v m vöem, kte Ì n s navötïvujete, za p ÌzeÚ a p ejeme dïtem i dospïl m kr snè pr zdniny a dovolenè, plnè pohody a p Ìjemn ch z ûitk. Ivana Heindlov Brna skonëili na 2. mìstï a postoupili na MistrovstvÌ Moravy. Na dalöì soutïûi v Ku imi vybojovali opït kr snè 2. mìsto. TaneËnÌk m moc gratulujeme a dïkujeme takè rodië m a vöem, kte Ì s n mi jezdili a podporovali n s! SimËa, ä rka a VÏra LetoönÌ rok, kter byl vyhl öen evropsk m rokem aktivnìho st rnutì a mezigeneraënì solidarity, n s vede k up enì pozornosti na to, jak senio- i ûijì a jakè je jejich mìsto ve spoleënosti. P edstavuje impuls, dìky kterèmu si ve ejnost m ûe vìce uvïdomit, ûe lidsk ûivot nekonëì po öedes tce, a ûe p Ìnos senior pro celou spoleënost je st le nedocenïn. R znè generace se p ece vz - jemnï doplúujì a obohacujì. To, ûe se navz jem pot ebujì, jim umoûúuje vytv et mnoho dobrèho a ûivot mladè i staröì generace je dìky tomu mnohem pest ejöì. D stojnost ûivota kaûdèho seniora a moûnost tr vit svè st Ì aktivnï a smysluplnï bez ohledu na omezenì dan vïkem a zdravotnìm stavem, by v modernì spoleënosti mïlo b t samoz ejmostì. P estoûe tomu tak nenì vöude, na Vinohradech v DomÏ nadïje klienti mohou dny proûìvat s maxim lnì moûnou mìrou zapojenì do ËinnostÌ, kterè jim domov nabìzì s ohledem na jejich zdravotnì stav. V tèto nen padnè budovï na okraji sìdliötï, o kterè ada obyvatel Vinohrad ani nevì, vyuûìvajì klienti sluûeb dennìho stacion e a pobytovèho za ÌzenÌ ñ domova se zvl ötnìm reûimem. ProûÌvat radost z kr sn ch tepl ch dn jim umoûúuje velk zahrada, kterou vyuûìvajì k proch zk m a k spoleënèmu posezenì i k setk nì se sv mi rodinami. Vz jemnè obohacov nì generacì je bïûnou souë stì programu v domovï. DÌky vst Ìcnosti a obïtavosti ady uëitelek mate sk ch ökol dïti z nïkolika mate sk ch ökol z Vinohrad pravidelnï navötïvujì klienty a zpest ujì jim den sv m vystoupenìm. Pro seniory je setk nì s dïtmi potïöenìm. DÏtem, kterè Ëasto s vlastnìmi prarodiëi b vajì v kontaktu minim lnï, umoûúuje pozn nì staröì generace a toho, ûe se star ËlovÏk dok - ûe radovat a s vdïënostì p ijìmat jejich dïtskou snahu. AktivnÌ a spokojen ûivot je moûnè proûìvat i tehdy, kdyû zdravì tolik neslouûì a ani nenì moûnè z st vat ve svèm vlastnìm domovï. Vaöim soused m, kte Ì svè st Ì tr vì v DomÏ nadïje na VelkopavlovickÈ, se to da Ì. MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 17. srpna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více