Třikrát zlato pro Vinohrady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třikrát zlato pro Vinohrady"

Transkript

1 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony si umïjì nejopravdovïji pr zdninovè t dny a mïsìce vychutnat a proûìt. ÿada jich odcestuje s rodiëi do zahraniëì, ada dïtì i my dospïlì se r di spokojìme s p ÌjemnÏ str ven mi chvìlemi u rybnìk, ek Ëi v lesìch, na ËeskÈm nebo moravskèm venkovï, na hor ch i v nìûin ch. N dhernè jsou nepochybnï tèû bezstarostnè pr zdninovè pobyty u babiëek, aù ûijì kdekoliv, na kterè n m odrostl m zb vajì bohuûel jiû jen pïknè vzpomìnky. P eji tedy vöem vinohradsk m dïtem, jejich rodië m i dalöìm dospïl m na pr zdninov ch cest ch a pobytech p ÌjemnÈ proûitì chvil volna podle jejich vlastnìch p edstav. RovnÏû jim vöem p eji ñ a to povaûuji za z sadnì ñ öùastn a bezpeën n vrat zpït do Vinohrad. V naöì obci ûije ovöem i poëetn skupina VinohraÔan, kter se letos o pr zdninovèm Ëase nebude z naöì obce z r zn ch d vod nijak zvl öù vzdalovat. Tak trochu do nì takè pat Ìm. TÏmto naöim obyvatel m, kte Ì spojì dobu letnìch pr zdninov ch dn s Vinohrady, p eji rovnïû p ÌjemnÈ a vlìdnè lèto. P edevöìm jim vöak p eji co nejmenöì potìûe, kterè by mohly vyvïrat z rekonstrukënìch a stavebnìch pracì na vozovce a p ilehl ch prostranstvìch v severnì Ë sti P lavskèho n mïstì. V ûenì spoluobëanè, v letoönìm roce tomu bude jiû dvacet let, kdy vznikl znak MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady. Vinohradsk obec tak v onom roce 1992 form lnï posìlila svè samospr vnè postavenì i tìm, ûe poëala uûìvat vlastnì znak. Se znakem reprezentujìcìm naöi obec se setk v me vöichni pomïrnï Ëasto p i rozmanit ch p Ì- leûitostech. Znak Vinohrad je koncipov n tak, aby demonstroval soun leûitost naöì mïstskè Ë sti s mïstem Brnem (o tom vypovìd jeho prav p le), ale takè obsahuje (v levè p li) symboly vinohradskè samostatnosti a charakteru obce. Jsem r d, ûe jsem se p ed tïmi dvaceti lety na vzniku znaku Vinohrad angaûoval jako autor a heraldik (jednoduöe sdïleno, heraldika = pomocn vïda historick, nauka a vïda o znacìch, tedy erbech; heraldika je sou- ËasnÏ i umïnìm). kol navrhnout vinohradsk znak spolu se mnou tehdy eöil v born v tvarnìk a b jeën muû, pan Karel Ambro. Dodejme, ûe o Ëty i roky pozdïji, v roce 1996, byla vinohradskè ve ejnosti poprvè p edstavena bìloëerven vlajka se zlat m hroznem, kter spolu se znakem obce plnì dodnes v znamnou reprezentaënì roli. Na vzniku podoby vinohradskè vlajky jsem rovnïû autorsky spolupracoval; tentokr te s velmi talentovanou, vöestrannï nadanou kolegynì, historiëkou, v tvarnicì i b snì kou, doktorkou Jind iökou BranËÌkovou. Snad pro plnost, k podtrûenì onoho malèho dvacetiletèho jubilea, si dovolìm p edloûit blason neboli heraldick popis vinohradskèho znaku. Tedy blasonov nì znaku Vinohrad je n sledujìcì: Gotick ötìt ötìpen ; v pravè polovinï st ÌbrnÈ polob evno (nebo tèû st Ìbrn hlava), ËervenÈ b evno, st ÌbrnÈ b evno a Ëerven pata. V levè polovinï st ÌbrnÈ polob evno (nebo tèû st Ìbrn hlava) v ËervenÈm poli zlat hrozen s ponkem o patn cti kuliëk ch. Zkuste si nïkdy n ö znak podle onoho blasonu projìt. HezkÈ pr zdniny a dovolenè se öùastn mi n vraty dom p eji V m vöem. Ji Ì»ejka starosta ČERVENEC SRPEN 2012 Třikrát zlato pro Vinohrady MÏsÌc duben byl pro Vinohrady velice spïön. StaËil jeden vìkend a vinohradskè dïti zìskaly pro Vinohrady t i zlatè medaile. Jako prvnì ji p ivezly dïti z Mä SnÏhurka, kterè vyhr ly se sv m country tancem v choreografii Ivky BurianovÈ na Medl neckè s pce 2012 v I. kategorii dïtì do 7 let. DruhÈ zlato zìskali ÑMladÌ hasiëiì ze Sboru dobrovoln ch hasië Brno-Vinohrady, jejich vedoucì Katka Kincov je na nejmenöì Ëleny sboru pr vem pyön. A do t etice vöeho dobrèho zìskaly dïti z taneënì skupiny Carolka Brno-Vinohrady takè prvnì mìsto v country taneënì soutïûi ÑO Medl neckou s pkuì v II. kategorii dïtì do 12 let. VÌtÏzn tanec v choreografii Zuzany KovandovÈ a Rendy HrabovskÈho se jmenuje ÑKocourì. Vöem dïtem a vedoucìm dïkujeme za kr snou reprezentaci sìdliötï Vinohrady. Zuzana Kovandov Pojďte s námi do pohádky Nejen û ky naöì ökoly, jejich sourozence, rodiëe a prarodiëe, ale i spoustu kolemjdoucìch, p il kalo ve Ëtvrtek 7. Ëervna cosi netradiënìho, co probìhalo na ökolnì zahradï Zä MutÏnick. Konala se tam jiû druh zahradnì slavnost, letos opït v poh dkovèm stylu. V vodu vystoupily roztlesk vaëky a maûoretky KIKI, jejich mladöì skupina KIKINKY, orient lnì taneënice a princezniëky z TaneËnÌho aerobiku. Ty vt hly div ky p Ìmo do poh dky. Pro vöechny holky a kluky bylo p ipraveno dvan ct stanoviöù, kaûdè motivovanè jinou poh dkou. DÏti pomohly uva it Lotrandovi gul ö, Popelce p ebrat luötïniny, SaxanÏ vymèst pavu- Ëiny plnè pavouk a jinè havïti, Bajajovi vysvobodit princeznu... Za splnïnì kolu vûdy dostaly do hracì karty razìtko. Dvan ct tisk tek jim potom otev elo dve e do t in ctè komnaty, ze kterè si odnesly voúavou odmïnu ñ grilovan öpek Ëek. Po celou dobu vyhr valy pìsniëky z poh dek a kr snï svìtilo slunìëko. NenÌ se proto Ëemu divit, ûe vöichni z ËastnÏnÌ odch zeli spokojeni a s smïvem na tv i. Hana Blaûkov, vychovatelka äd Vítání dětí do života V sobotu 16. Ëervna 2012 se konaly ve vinohradskè ob adnì sìni ob ady vìt nì dïtì do ûivota. V nich jsme slavnostnìm zp sobem p ivìtali a zapsali do pamïtnì knihy Vinohrad öestn ct novorozen ch obë nk. Jsou to: Jolana Ad mkov, Lenka Brabcov, Nikola Durcov, Luk ö Fiala, Ond ej Gˆttinger, AdÈla Havelkov, Kl ra Hlouökov, Tom ö Kraic, Nina Langrov, Barbora Liter kov, Luk ö NejedlÌk, Timea Pechov, Marie Slab, Ji Ì Tepl, Miroslav Toman, Eliöka Blanka Vep ekov. P ejeme jim, aby v l skyplnè pèëi vyr stali do zdravì, do kr sy, k radosti sv ch rodië a n s vöech. Sbor pro obëanskè z leûitosti

2 Ze VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Vinohrady dne 11. června 2012 schvaluje ñ z vïreën Ëet mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok 2011; ñ plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok 2011; ñ rozpoëtov opat enì Ë. 6, 7, 8 a 9; ñ pouûitì 10 % kladnèho v sledku hospoda enì (po zdanïnì) z vedlejöì hospod skè Ëinnosti roku 2011 na nebytovè Ëely; ñ p edloûen ÑKritÈria pro hodnocenì nalèhavosti bytovè pot eby ûadatele o byt v mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady", upraven v textu, kter se t k p idïlenì bod za invaliditu ûadatele (p ÌsluönÌka) dom cnosti. bere na vïdomì ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za I. ËtvrtletÌ ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za I. ËtvrtletÌ 2012; ñ plnïnì rozpoëtu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady k ; ñ plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za I. ËtvrtletÌ roku souhlasì ñ s celoroënìm hospoda enìm a finanënìm vypo- d nìm mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok doporuëuje ñ Zastupitelstvu mïsta Brna odprodej 13 pozemk a Ë sti pozemku; ñ majetkopr vnì vztah ke 2 pozemk m pron jmem z pozice mïsta Brna vzhledem k probìhajìcìmu restituënìmu ÌzenÌ. nedoporuëuje ñ Zastupitelstvu mïsta Brna odprodej 3 pozemk a 2 Ë stì pozemk. Krásné prázdniny přeje sdružení rodičů Čejka äkolnì rok uplynul a m me tu pr zdniny! Za tu dobu se n m v EZä»ejkovick poda ilo ve spolupr ci s vedenìm ökoly uskuteënit nïkolik zda il ch akcì a p ispït n mïty k rozvoji ökoly a v p ÌötÌm ökolnìm roce v tom opït s pln m nasazenìm budeme pokraëovat. RodiË m takè dïkujeme za finanënì p ÌspÏvky na n kup sportovnìch dres pro dïti, kter bude zrealizov n bïhem lèta. Vöem zamïstnanc m ökoly, dïtem a rodië m p ejeme kr snè lèto plnè odpoëinku a pohody a v z Ì se tïöìme na dalöì spolupr ci. TakÈ zveme dalöì rodiëe, p idejte se k n m, info o n s Rada sdruûenì»ejka Z 24. a 25. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady konané ve dnech 16. května a 6. června 2012 Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schvaluje: ñ Ëleny a n hradnìky komise pro posouzenì kvalifikace a hodnocenì nabìdek ve ejnè zak zky ÑCeloroËnÌ drûba mìstnìch komunikacì v mïstskè Ë sti Brno-Vinohradyì; ñ p idïlenì zak zky na realizaci akce: ÑZv öenè p echody na mìstnìch komunikacìch VlËnovsk a Bzeneck ì; ñ smlouvu o dìlo na realizaci akce: ÑZv öenè p echody na mìstnìch komunikacìch VlËnovsk a Bzeneck Ñ; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt v 60 p Ìpadech; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy v 5 p Ìpadech; ñ spl tky na hradu nedoplatku na n jemnèm a sluûb ch za uûìv nì bytu ve 2 p Ìpadech; ñ dohodu o v mïnï bytu ve 3 p Ìpadech; ñ odeps nì nedobytnè pohled vky ve 2 p Ìpadech; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì ve 3 p Ìpadech; ñ zpïtvzetì v povïdi n jmu bytu; ñ uhradit n jemkyni Ë stku jako hradu za uûìv nì 1/3 pozemk ; ñ uzav enì n jemnì smlouvy na pozemek; ñ ukonëenì n jemnì smlouvy k Ë sti pozemku; ñ zve ejnïnì z mïru pronajmout Ë st pozemku; ñ RozpoËtov opat enì Ë. 10 a 11; ñ pron jem uvolnïnèho bytu ve 2 p Ìpadech; ñ dohodu o ukonëenì n jmu bytu; ñ SdruûenÌ hasië»ech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovoln ch hasië Brno-Vinohrady z ÌzenÌ fakturaënìho odbïrnèho mìsta vody v pronajat ch nebytov ch prostor ch v objektu Bzeneck 23; ñ SpoleËnosti Liga vozìëk pron jem jìdelny, p eds lì a soci lnìho z zemì objektu Bzeneck 23; ñ zmïnu doby pron jmu nebytov ch prostor; ñ odprodej varnèho kotle; ñ text v zvy k pod nì nabìdky na realizaci ve ejnè zak zky malèho rozsahu na zpracov nì dokumentace: ÑProjektov dokumentace pro SP ñ StavebnÌ V prvnìm ËervnovÈm t dnu se dïti ze Zä MutÏnick seznamovaly s exotick mi zvì tky prost ednictvìm poslechu poh dek a bajek nebo dìky zapojenì do soutïûe, kterou pro nï p ipravili studenti st ednìch ökol. V r mci celorepublikovè kampanï a pod z ötitou projektu CelÈ»esko Ëte dïtem probïhl v po adì jiû druh roënìk ËtenÌ s mal mi ökol ky. Projekt s n zvem Ñ»tenÌ s Piöùuchouì p ipravili û ci Gymn zia Globe a St ednì ökoly KNIH. P smo b sniëek, poh dek a z vïreënè soutïûe bavilo nejen samotnè dïti, ale i studenty st ednìch ökol, kte Ì p ÌpravÏ vïnovali cel mïsìc. DÏti si mohly p inesenè knihy i samy prohlèdnout a prolistovat. Studenti byli p ekvapeni, s jak m z jmem ökol ci naslouchajì a kolik toho o zvì atech vïdì. SouË stì bylo i povìd nì s dïtmi o jejich vlastnì ËetbÏ. NÏkterÈ se mohly pochlubit celou sbìrkou p eëten ch knìûek, jinè si k individu lnì ËetbÏ svoji cestu teprve hledajì. D leûitè bylo ovöem dïtem uk zat, jak kr snè m ûe b t ËtenÌ poutavèho p ÌbÏhu a jak obohacujìcì je vz jemnè sdìlenì p eëtenèho. Celorepublikov projekt CelÈ»esko Ëte dïtem se zamï uje na podporu Ëten skè gramotnosti dïtì, na propagaci hodnotnè literatury a budov nì pevn ch vazeb v rodinï prost ednictvìm spoleënèho ËtenÌ. Podporou hlasitèho Čtení s Pišťuchou pravy objektu stravovacìho pavilonu Bzeneck 23 ñ VÌce Ëelov s l a parkoviötïì; ñ zve ejnïnì z mïru pronajmout nebytovè prostory v objektu Zä MutÏnick 23; ñ se zmïnou svï enì pozemku; ñ text v zvy k pod nì nabìdky ve ejnè zak zky malèho rozsahu na realizaci akce: ÑHudebnÌ ökola»ejkovick 8 ñ zpracov nì projektovè dokumentace pro stavebnì povolenì a realizaci opravy vstupnì podesty, realizace opravy vstupnì podesty, n tïr vstupnì l vky a schodiötïì. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s p eloûkou VTL plynovodu DN 500 PodolÌ-MalomÏ ice, lokalita Pod H dy, podle p edloûenè PD pro zemnì a stavebnì ÌzenÌ; ñ s p ijetìm Ëlena bytovèho druûstva BD Vinohrady ve 2 p Ìpadech; ñ se zve ejnïnìm z mïru pronajmout nebytovè prostory. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady ruöì: ñ Ë st usnesenì Ë. 469/11/6 16. sch ze RM» Brno- Vinohrady, t kajìcì se v povïdi n jmu bytu. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady odebìr : ñ souhlas, kter byl bytovou a dislokaënì komisì udïlen k doëasnèmu podn jmu bytu. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ informaci o navezenì suti a zasyp nì nerovnostì na Ë sti pozemku mïsta Brna. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady vyluëuje: ñ z dalöì Ëasti v zad vacìm ÌzenÌ ve ejnè zak zky ÑCeloroËnÌ drûba mìstnìch komunikacì v M» Brno-Vinohradyì dodavatele z d vodu neprok - z nì z kladnìch kvalifikaënìch p edpoklad. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ pron jem nebytov ch prostor v objektu Bzeneck 23. p edëìt nì pom h me utv et pevnè pouto mezi rodiëem a dìtïtem. Jde tedy takè o snahu po obnovenì tradice dom cìho, rodinnèho ËtenÌ. Realizace ËtenÌ dïtem v sìdliöti Vinohrady byla spolufinancov na z prost edk ESF v r mci aktivit projektu CZ.1.7./ / Na webov ch str nk ch projektu CelÈ»esko Ëte dïtem se dozvìd me, ûe ÑHrdinou kampanï je dìtï, nikoliv kniha. Tady se ne Ìk ñ jdi a Ëti si ñ ale ñ pojô, budu ti ËÌst.ì HlavnÌm mottem je vïta: Ñ»tÏme dïtem 20 minut dennï. Kaûd den!ì O tom, jak moudr je tato v zva, svïdëilo dïtskè nadöenì a radost, kterè jsme mohli zaûìt na vlastnì k ûi. Mgr. Zuzana RadÏvov 2

3 Pomalu se dïtem blìûì pr zdniny, se kter mi je spojen konec ökolnìho roku a p ed v nì vysvïd- ËenÌ. NÏkte Ì se na tento den tïöì, ale jsou i û ci, kte Ì se tohoto dne ob vajì. OËek vajì nep Ìliö kladnè hodnocenì za celoroënì pr ci v lavici, kterè se nemusì shodovat s oëek v nìm rodië. DÏti s nevyveden mi zn mkami majì strach z reakce rodië a bojì se jìt mnohdy dom. Kaûd m rokem je moûnè zaznamenat nïjak neöùastn p ÌbÏh, kter se odehraje pr vï v souvislosti s vysvïdëenìm. DÃTI: ñ o vysvïdëenì s rodiëi mluvte jeötï d Ìve, neû ho dostanete ñ pokud dostanete horöì zn mku, neû rodiëe oëek vali, je lepöì jim radïji dop edu zavolat ñ vezmïte si na pomoc nïkoho z jin ch blìzk ch osob okolo v s ñ ne moc dobrou zpr vu sdïlte nejd Ìve rodiëi, se kter m si lèpe rozumìte ñ poû dejte rodiëe o pomoc. VÏta: Ñmami, tati, vìm, ûe jsem to pokazil(a) a chci se zlepöitì, m ûe pomoci ñ velmi zdvo ile zd raznïte, ûe m te i pïknè zn mky Naöe druhè povìd nì o tomto tèmatu bude o rodinnèm vina stvì otce a syna äebestov ch ze Str ûnice. V roce 1999 se zmïnilo ve firmu VÕNO-VÕN Morava, s. r. o. a po zakoupenì Z - meck ch sklep Str ûnice v roce 2002 se prezentujì pod touto obchodnì znaëkou. Pro vinohradskè koöty dod vajì jiû adu let vzorky sv ch vìn a hlavnï v poslednìch letech jsou hlavnìm spolupo adatelem naöich v stav vìn. Proto jsme si na letoönì v stavï vìn naöli chvìli Ëasu na malè posezenì s p edstavitelem firmy p. VladimÌrem äebestou mladöìm. Jako firma pat Ì spìöe k tïm menöìm. VlastnÌ asi 70 ha vinic, vykupujì hrozny i od soukrom ch vina. A co je zajìmavè, majì vinice i na v chodnìm Slovensku. Na vinicìch pïstujì vöechny z kladnì bìlè i ËervenÈ odr dy. NejlepöÌch a oceúovan ch v sledk dosahujì Frankovka, Cabernet Moravia i Cabernet sauvignon, z bìl ch vìn pak RulandskÈ öedè, VeltlÌn zelen, TramÌn Ëerven. Ne zcela bïûnou odr dou bìl ch vìn z jejich nabìdky je DÏvÌn. Tato odr da byla vyölechtïna v roce 1998 v BratislavÏ k ÌûenÌm TramÌnu ËervenÈho a VeltlÌnu ËervenobÌlÈho. VlastnÌ v roba vìna, dozr v nì a ökolenì, l hvov nì, ale i ÌzenÈ degustace a prohlìdky pak probìhajì opravdu v historick ch z meck ch sklepech ve Str ûnici. Ty pat Ì k moravsk m unik t m. MajÌ t i patra a nejstaröì poch zì z konce 14. stoletì. ÑP i prav ch sklep jsme objevili zazdïnè historickè schodiötï, na kterè dlouhè lèta lidsk noha nevkroëila. Kdysi propojovalo vöechny t i patra Z meck ch sklep. Toto schodiötï jsme zp Ìstupnili ve ejnosti spolu s novou degustaënì mìstnostì,ì uvedl VladimÌr äebesta. V sudovè Ë sti jsou v dubov ch sudech uloûena pouze vìna Ëerven, bìl Vysvědčení Vinohrady a vinaři 2 ñ p i n vratu ze ökoly nepom ölejte na tïk, ani na jinè hlouposti. RodiËe by mïli velkè starosti a dom se budete chtìt stejnï d Ìv nebo pozdïji vr tit ñ lze se i obr tit na Linky d vïry, nap Ìklad: , , RODI»E: ñ pokud se o ökolnì prospïch zajìm te, zn mky s p edstihem uû moûn vìte ñ ökolnì v sledky jsou p edevöìm odrazem vrozen ch schopnostì ñ vysvïdëenì je jenom vysvïdëenì, nenì to ot zka ûivota a smrti ñ nereagujte hned. Dop ejte sobï i jemu Ëasov odstup, neû zaënete vysvïdëenì komentovat ñ oceúte to, co se na vysvïdëenì vaöeho dìtïte d, i kdyby to byla jedniëka z chov nì. Kaûd ji nem. ñ nesrovn vejte svoje dìtï s jin mi. M ûe to vzbudit dojem, ûe byste radïji mïli doma nïkoho jinèho neû je samotnè Kr snè a sluneënè pr zdniny bez raz p ejì policistè KrajskÈho editelstvì Policie JihomoravskÈho kraje nprap. Petra HrazdÌrov, KrajskÈ editelstvì policie JmK, PreventivnÏ informaënì oddïlenì vìna jsou v nerezov ch n dob ch. NejstaröÌ sud m p es 200 let a m obsah asi 12 tisìc litr. Mezi chlouby sklepa pat Ì jejich nejstaröì vìno ñ meönì RulandskÈ öedè roënìku 1967 a je pr opravdu lahodnè. Ve slepï jsou rekonstruov ny t i historickè mìstnosti, kterè pojmou aû 130 lidì. Individu lnï lze sklepy navötìvit t eba v dobï Str ûnick ch slavnostì na konci Ëervna, kdy majì ve sklepech Ñden otev en ch dve Ìì a samoz ejmï lze i ochutnat adu z jejich vìn. Sv vìna dod vajì v BrnÏ asi na 40 mìst ñ vinotèky, vin rny, restaurace i obchody. UrËitÏ je pro n s zajìmavè, ûe na Vinohradech na MutÏnickÈ 15 majì svoji podnikovou prodejnu, kde lze nakoupit vìna z jejich nabìdky za ceny jako ve sklepï ve Str ûnici. Se sv mi vìny se ËastnÌ jak nïkter ch mezin rodnìch soutïûì, tak ady oblastnìch p ehlìdek vìn. TÏöÌ je pak i ady ocenïnì z tïchto p ehlìdek vìn a to vëetnï mezin rodnìch. Na z vïr nezb v neû podïkovat p. äebestovi za Ëas, kter rozhovoru vïnoval a pop t jemu i firmï hodnï spïch a p tel m vìna hezk z ûitek p i ochutn v nì vìn Z meck ch sklep Str ûnice. PhDr. Frantiöek Korvas, Ji Ì PavliÚ k, p edseda vina skè komise Brno-Vinohrady Cyklohlídky MP Brno vyrazily do terénu PoËÌnaje 1. kvïtnem vyrazily znovu do terènu cyklohlìdky MÏstskÈ policie Brno. S nastupujìcìm letnìm obdobìm nasazuje MÏstsk policie str ûnìky na jìzdnìch kolech do sluûby kaûdoroënï. V hodou dvou desìtek cyklohlìdek je fakt, ûe str ûnìci mohou operativnïji vykon vat hlìdkovou Ëinnost na rozlehl ch prostranstvìch mïstskè aglomerace, a to p edevöìm tam, kde je mezi lokalitami v hodnè pouûìvat zrychlen p esun a nenì moûnè ho prov dït motorizovan mi prost edky. CyklohlÌdky budou dohlìûet na dodrûov nì ve ejnèho po- dku a monitorovat mïstsk mobili v brnïnsk ch parcìch Ëi v p ÌrodnÌch lokalit ch vyuûìvan ch k rekreaci a odpoëinku. Jelikoû se vyuûìv nì cyklohlìdek v minul ch letech brnïnskè MÏstskÈ policii osvïdëilo, doölo k rozöì enì poëtu lokalit, kam str ûnìci na jìzdnìch kolech vyr ûejì. Z ivï ûlutè trikoty cyklohlìdek s oznaëenìm MÏstsk policie budou moci obëanè v letnìch mïsìcìch potk vat a obracet se na nï s konkrètnìmi podnïty zejmèna v okolì BrnÏnskÈ p ehrady, v Mari nskèm dolì v LÌöni, ale takè ve vinohradsk ch Ak tk ch. CyklohlÌdky se budou mj. zamï ovat takè na dodrûov nì pravidel silniënìho provozu na cyklostezk ch. Mgr. Pavel äoba, MÏstsk policie Brno Liga vozíčkářů nabídne unikátní službu hendikepovaným SamotÏ a nudï se kaûd r d v ûivotï vyhne obloukem. LidÈ se zdravotnìm postiûenìm jsou ale Ëasto odk z ni na druhè, aby jim v boji proti tïmto dvïma nep tel m pomohli. Liga vozìëk p ipravila jedineënou nabìdku pro ty z nich, kte Ì chtïjì Ëas tr vit ve spoleënosti, rozvìjet se, chtïjì zaûìt nïco zajìmavèho. NovÈ prostory od z Ì otevìr lidem se zdravotnìm postiûenìm z Brna a okolì Centrum dennìch sluûeb. V nov ch bezbarièrov ch prostor ch najdou od z Ì z jemci nejen novè z ûitky, ale i individu lnì p Ìstup. ÑBudeme se spoleënï uëit r zn m v tvarn m technik m, pracìm s r zn mi materi ly, vyzkouöìme si relaxaënì cviëenì i vzdïl vacì a trèninkovè programy, m ûeme uspo dat v let za kulturou i za sportem, nap Ìklad se nauëìme pètanque nebo minigolf,ì popsala vedoucì programu Hana Svobodov. Vöechny aktivity jsou vöak dobrovolnè, pokud by nïkdo radïji pracoval na poëìtaëi nebo se vïnoval jin m Ëinnostem, najde v centru podporu zrovna tak. VhodnÈ je pravidelnè doch zenì v urëitèm intervalu, kter si kaûd m ûe s m zvolit ñ nap Ìklad t i dny v t dnu. A taky vïk ñ klienti by mïli b t ve vïku od 19 do 64 let. ÑV BrnÏ a okolì se podobnè sluûby vyskytujì, vïtöinou jsou vöak zamï eny na seniory, na ment lnï postiûenè nebo duöevnï nemocnè lidi. My chceme oslovit p edevöìm tïlesnï postiûenè, pro kterè zatìm podobn moûnost neexistuje,ì dodala Hana Svobodov. Centrum dennìch sluûeb ale uvìt i klienty s jin m postiûenìm, je dobrè se v tomto p ÌpadÏ domluvit, zda se jedn pro konkrètnìho ËlovÏka o vhodnou sluûbu. A proë se vlastnï tento projekt takto rozöi uje a nabìzì modernì a kr snè prostory v ulici Bzeneck na brnïnsk ch Vinohradech? Mnoho lidì nem s k m tr vit Ëas, mnozì peëovatelè pot ebujì chvilku oddech a odpoëinek. ÑNavÌc chceme klienty nauëit nïco novèho. Centrum dennìch sluûeb bude fungovat od 8.00 do kaûd vöednì den,ì up esnila vedoucì programu. Z jemci se m ûou dozvïdït vìc na webov ch str nk ch Ligy vozìëk (www. ligavozic.cz), nebo se rovnou m ûou obr tit na Hanu Svobodovou ( , , 3

4 Exkurze na bylinkovou zahr dku ve ValticÌch V sobotu 11. srpna 2012 se opït se vyd me do Lednicko-valtickÈho are lu. Po ËervnovÈ exkurzi do Lednice se tentokr t podìv me na jeho druh konec, do Valtic. NavötÌvÌme unik tnì bylinkovou zahradu, kter vznikla jako n sledovnìk tradice pïstov nì lèëiv ch bylin ve ValticÌch dem Milosrdn ch brat Ì. Pro z jemce bude domluvena prohlìdka z meckè expozice a z meckèho sklepa s moûnostì ochutn vky vìn (vstupnè nenì v cenï). Na exkurzi je pot eba p ihl sit se dop edu. Pro vìce informacì nebo p ihl öky m ûete kontaktovat koordin torku Terezu éiûkovou, telefonicky na ËÌslo nebo em rezekvitek.cz. Exkurze na pötrosì farmu Cyklus environment lnï zamï en ch exkurzì RezekvÌtku bude pokraëovat i na podzim. V sobotu 15. z Ì 2012 navötìvìme pötrosì farmu, kter se nach zì v kr snè krajinï DrahanskÈ vrchoviny. BÏhem prohlìdky farmy se dozvìme nïco m lo o chovu pötros africk ch, jejich ölechtïnì, o zpracov nì pötrosìho masa a pötrosìch produkt. Budeme si moci prohlèdnout dalöì zvì ata chovan na farmï ñ pötrosy emu, nandu, kozy i ovce, a takè nakoupit v robky produkovanè farmou. Na exkurzi je pot eba p ihl sit se dop edu. Pro vìce informacì nebo p ihl öky m ûete kontaktovat koordin torku Terezu éiûkovou, tel.: Ëi P ÌmÏstskÈ t bory RezekvÌtku Jako kaûd rok, i letos p ipravil RezekvÌtek pro dïti ökolnìho a p edökolnìho vïku nabìdku letnìch p ÌmÏstsk ch t bor. PrvnÌ t bor je pro dïti ve vïku 8 aû 13 let s tèmatem ÑCesta kolem svïtaì probïhne v termìnu 16. aû 20. Ëervence 2012, druh t bor pro dïti p edökolnìho vïku a prvú Ëky s tèmatem ÑZ poh dky do poh dkyì se uskuteënì od 13. do 17. srpna PoslednÌ pr zdninov t den 27. aû 31. srpna 2012 si s n mi m ûou dïti ve vïku 8 aû 13 let uûìt na t bo e s tèmatem ÑMravenËÌ dobrodruûstvìì. SouË stì programu t bor jsou v let do okolì Brna a nïkdy i d l, z bavnè i pouënè hry, soutïûe, sportovnì aktivity, tvo ivè Ëinnosti a samoz ejmï celot borov hra. Program je zajiötïn dennï od 9 do 17 hodin. Sraz v klubovnï RezekvÌtku, Kamenn 6, Brno. VÌce informacì na tel nebo rezekvitek.cz. Slatinský kros bude v září V sobotu 8. z Ì probïhne jiû 6. roënìk bïûeckèho z vodu, kter je urëen p edevöìm pro dïti. Ovöem zabïhat si m ûe kaûd. TratÏ budou p ipraveny pro vöechny kategorie od nejmenöìch dïtì aû po dospïlè. P ijôte si zasportovat v centru Slatiny a str vit spoleënè dopoledne, kterè bude doplnïno i o dalöì atrakce pro dïti. P ihl öky a vìce informacì najdete na Mgr. Luk ö Plach Preventivní projekty MP Brno o prázdninách JÌzda zruënosti v Luû nk ch V obdobì pr zdnin kaûdoroënï v raznï nar st poëet cyklist. Protoûe zejmèna na silnicìch b vajì nejvìce zranitelnè dïti, nabìzejì i letos str ûnìci z odboru prevence MÏstskÈ policie Brno pr vï jim moûnost vyzkouöet si vöechno tak ÌkajÌc v p edstihu. Na dïtskèm dopravnìm h iöti v parku Luû nky v obdobì od do kaûdè ter a Ëtvrtek v dobï od 9 do hodin budou dïtem pod dohledem str ûnìk vötïpov ny z sady bezpeënèho chov nì v silniënìm provozu. PraktickÈ jìzdy na dopravnìm h iöti, dopravnì testy, omalov nky, ale i k Ìûovky ËekajÌ na vöechny ty, kte Ì se rozhodnou p ijìt, aby pozn vali dopravnì znaëky, eöili modelovè situace a hledali spr vn eöenì nebezpeën ch situacì v silniënìm provozu. DÏti se sezn mì s povinnou v bavou jìzdnìho kola a technikou jìzdy, kter jim napom ûe Ëastnit se silniënìho provozu bez nehod a raz. Sou- Ë stì projektu je i osvïta t kajìcì se problematiky bezpeënè jìzdy na koleëkov ch bruslìch a skateboardu. Nejezdi bez p ilby na hlavï PrevencÌ dïtsk ch raz zp soben ch n - sledky dopravnìch nehod se zab v projekt MÏstskÈ policie Brno, kter je zamï en na cìlovou skupinu dïtì ñ cyklist, jezdc na koleëkov ch bruslìch. SpojenÌ informaënì a motivaënì kampanï o z - konnè povinnosti pouûìv nì ochrann ch p ileb pro cyklisty do 18 let, m p ispït ke zv öenì podìlu dïtì ñ cyklist, kterè v silniënìm provozu pouûìvajì ochrannè p ilby. RodiËe by s po ÌzenÌm tïchto pom cek rozhodnï nemïli v hat. Jak je realita, zjistì v terènu tzv. ÑbezpeËnÈ patrolyì, sloûenè ze str ûnìk odboru prevence, a doplnïnè o str ûnìka s zemnì odpovïdnostì. Ty budou v uveden ch dnech p sobit na vytipovan ch silniënìch secìch, cyklostezk ch a dalöìch mìstech se zv öen m pohybem cyklist a brusla a odmïúovat dïti s p ilbou (a brusla e s chr niëi), drobn mi d rky, kterè jeötï zv öì jejich bezpeëì v silniënìm provozu (blikaëky, reflexnì p sky apod.). S pr zdnou neodjedou ani dospïlì, kte Ì budou mìt vöe v po dku. TermÌny: , , a vûdy od 13 do 18 hodin. Mgr. Pavel äoba, mluvëì MÏstskÈ policie Brno Jazyková škola Pálavské náměstí 1 pro ökolnì rok 2012 /13 otvìr odpolednì a veëernì kurzy angliëtiny, nïmëiny, italötiny a novï öpanïlötiny. l V uka zaëìn od 10. z Ì ñ 1 t dnï ñ celkem 36 vyuëovacìch dvojhodin. l Informace: na tel ñ mimo pr zdnin, ñ po celou dobu ñ panì Pisa Ìkov ñ vedoucì Jä. l P ihl öky nov ch a st vajìcìch pokraëujìcìch z jemc p ijìm me ve dnech 28. srpna, 29. srpna a 30. srpna. od do hodin v uëebnï JazykovÈ ökoly, P lavskè n mïstì 1, nebo v pr bïhu pr zdnin na ovè adrese: brno.cz do 20. srpna l V bïr kurzovnèho vöech frekventant (nov ch i pokraëujìcìch) bude probìhat v uëebnï JazykovÈ ökoly ve dnech a od do hodin. l KurzovnÈ se hradì hotovï, nebo bankovnìm p evodem p ed zah jenìm v uky. l P esnè termìny v uky budou frekventant m sdïleny p i hradï kurzovnèho angliëtina zaë teënìci, mìrnï pokroëilì, pokroëilì, znaënï pokroëilì, konverzace, obchodnì, p Ìprava na FCE nïmëina zaë teënìci, konverzace, pokroëilì italötina zaë teënìci a pokroëilì öpanïlötina zaë teënìci Kurzy budou z Ìzeny podle typ ñ skupiny od 7 do 12 frekventant. CenÌk ñ celoroënì p edplatnè dospïlì KË konverzace angliëtina, nïmëina a p Ìprava na FCE KË studenti do 19 let KË V cenï nenì zahrnuta uëebnice, kterou si ËastnÌci opat Ì sami. VyuËovacÌ hodina trv 45 minut, dvouhodina 90 minut. KurzovnÈ se platì hotovï p ed zah jenìm kurzu a je nevratnè. ZameökanÈ hodiny vlastnì vinou se nenahrazujì a kurzovnè se nevracì. P ihl öky ke staûenì na Rozvrh z Ìzen ch kurz bude vyvïöen od 6. z Ì 2012 v oknï uëebny JazykovÈ ökoly. 4

5 Měl sílu a byl bouřlivák prof. Jan Gajdoš ( ) MilÌ vinohradötì spoluobëanè, v letnìm vyd nì VinohradskÈho INFORMU pokraëuji v pìsemnèm seri lu o prof. Janu Gajdoöovi, v znamnèm gymnastovi mezi svïtov mi v lkami, vzornèm sokolovi, uëiteli, trenèrovi, ale hlavnï uölechtilèm ËlovÏku, bojovnìkovi ve sportu, ale i ve skuteënèm ûivotï. Lucembursko ñ mezin rodnì tïlocviën z vod 1930 ZvÌtÏzilo zde ËeskoslovenskÈ druûstvo, druûstvo nejzdatnïjöì. PodmÌnky soutïûe nebylo moûnè dodrûet, protoûe druh den tonulo z vodiötï v bl tï, a tak se kolektiv rozhodëìch usnesl, ûe rozhodnou v sledky prvnìho dne, kdy se z vodilo v prostn ch a Ëty i hlavnì n - adì. Roz aôovacì z vod, poslednì za Ëasti Gajdoöova uëitele Ladislava V chy, z ejm m favorizov nìm jednoho Ëlena druûstva pozbyl z vod pro cviëence na cenï a V chu p imïl k rozhodnutì, ûe vìce do z vodu nep jde. A svè slovo takè dodrûel. V Lucembursku sice s borci jeötï nastoupil, ale byl to jeho poslednì z vod. V cha opustil z vodnickè pole, p estoûe mu bylo teprve 30 rok. Jan se vracì velmi nerad ve vzpomìnk ch k tomuto z vodu, protoûe byly nejhoröì z celèho obdobì jeho z vodïnì. V Lucemburku se z vodilo za öpatn ch podmìnek a öpatnèho za ÌzenÌ. Prostn se cviëila v gar ûi na betonu, neboù venku pröelo. Gajdoö cviëil prostn na vïtöì ploöe. Najednou p edvedl salto nazad a rovnou do rozhodëìch. Ti utekli, stolek a ûidle porazili, z pisy a papìry po zemi. Jan se ned vyruöit a s smïvem cviëì svoje kr sn prostn aû do konce. Dostal nejlepöì zn mku ze vöech, 14,90 z 15 bod. Zde dos hl druhèho mìsta za PrimoûiÊem z Jugosl vie. OpÏt mïl sm lu. Kdyby se byly zapoëìtaly dva druhy prostèho tïlocviku, kterè mïli vöichni z vodnìci hotovy, byl prv Gajdoö, druh Lˆffler a aû t etì PrimoûiÊ. O tom se hlasovalo, Jugosl vci se p idali k MaÔar m, prost tïlocvik se ökrtl a PrimoûiÊ byl prv. Sm la se mu lepila na paty. Jugosl vci budou mìt na Lucemburk smutnou pam tku: zabil se jim tam p dem z kruh spolubojovnìk AntonÌn Malej. Po adì vìtïz : 1.»OS (896,30 bodu) 2. Francie (875,75) 3. Jugosl vie (829,80) 4. MaÔarsko (781,50) 5. Lucembursko 6. Belgie Po adì jednotlivc : 1. mìsto: PrimoûiÊ (152,54) 2. mìsto: Gajdoö (150,55) 3. mìsto: Lˆffler (148,65 ) O tomto po adì pìöe Frantiöek Erben: ÑP ejeme bratru PrimoûiÊovi, skvïlèmu borci, mimo dnèmu tïlocviënèmu talentu a milèmu kamar dovi, jeho vìtïzstvì... Ale jistï nikdo, kdo zn naöe borce a takè ostatnì vynikajìcì borce v Lucemburku o prim t bojujìcì, nem ûe pop Ìt, ûe nejlepöìmi na lucemburskèm poli byli Gajdoö a Lˆffler, a jenom oni dva soupe ili mezi sebou o prvenstvì, nikdo jin. Nebyl to jen skok dalek, v nïmû mïli naöi borci p evahu nade vöemi. Byl to vöechen prost tïlocvik v bec..." SÚatek s prof. Jarmilou Raclovou-Gajdoöovou Protoûe mïl Gajdoö jiû zajiötïnè zamïstn nì, rozhodl se, ûe se oûenì. Se svou p ÌtelkynÌ Jarkou jiû byli d vno domluvenì, zb valo jen uzav Ìt súatek. ÑPo kr tk ch p Ìprav ch p edstoupil jsem tedy s Jarkou v p tek dne 30. Ìjna 1930 na brnïnskè radnici p ed ednìka, kter n s oddal. JemnÏ pröelo, kdyû jsme odjìûdïli z radnice ke Stopk m na slavnostnì obïd, kterèho se kromï n s dvou z Ëastnili pouze svïdci, övagr Jar. Kluka a prof. Jos. Pokora.ì (rukopis Jan Gajdoö: VzpomÌnky) Plni l sky, vìry a nadïje vstupovali novomanûelè Gajdoöovi do novèho ûivota. S nadöenìm se Jan vrhl do novè pr ce v tïlocviënï, tentokr t na Sjezd francouzsk ch gymnast v Pa Ìûi, kam se rozhodl vzìt i svoji ûenu jako n hradu svatebnì cesty. Mezin rodnì z vod o svïtov p ebor v Pa Ìûi 1931 Z vod v Pa Ìûi byl takè vìcebojem s atletikou, a tak mïl Jan neëekanou p Ìleûitost odvety za Lucembursko.» st Ëtrn ct PonÏvadû se mïl z vod odehr vat p ed oëima jeho ûeny, zaëal se p ipravovat tìm intenzivnïji. Ale dlouho se z tèto intenzìvnì pr ce netïöil. Byl p eloûen jako st edoökolsk uëitel od 1. nora 1931 do B eclavi, kam musel ËasnÏ r no dojìûdït kaûd den, chtïl-li se p ipravovat v BrnÏ, kde byla jedin moûnost dnï se p ipravit na z vod. éivot se stal obtìûnïjöì ñ podle p edpis musel bydlet v mìstï p sobiötï, coû znamenalo, ûe si musel v B eclavi najmout byt, a tam alespoú jednou Ëi dvakr t v t dnu p espal. Jinak dojìûdïl na p Ìpravu do Brna a doma, u rodië, v éidenicìch se stravoval. Na sobotu a nedïli jezdìval za ûenou do P erova, kde tehdy jeötï p sobila, nebo se oba sjìûdïli v BrnÏ. Tak se jeho energie t Ìötila Ëasn m vst - v nìm, nepohodln mi cestami vlakem a nepravideln m stravov nìm. Nov starost nastala, kdyû si jeho ûena zaëala na Ìkat na bolesti v pravèm boku. älo o podr ûdïnì slepèho st eva a jednoho dne musela na operaci, kterè se podrobila v P erovï u doktora äautr Ëka. Brzy bylo zase dob- e, a tak se zase Honza s plnou vervou vrhl do pr ce v tïlocviënï. Nastala opït celodennì p Ìprava v Praze, na niû p ijel dob e p ipraven. A tu se jeho v kon jeötï zlepöil, takûe z poslednìch vyluëovacìch z vod vyöel jako naprost vìtïz. Potom p ijela Jarka a spoleënï s druûstvem a v pravou»os jeli do Pa Ìûe na z vod a na koloni lnì svïtovou v stavu. ZatÌmco se druûstvo p ipravovalo, prohlìûela si jeho ûena mïsto a jeho pamïtihodnosti. KoneËnÏ se p iblìûil den z vodu, kter byl po d n UniÌ francouzsk ch gymnast. Po organizaënì str nce zklamal z vod plnï ñ z vodiötï nebylo p ipraveno, rozhodëì nebyli vëas na mìstï, takûe z vod zaëal s hodinov m zpoûdïnìm. Jejich vedoucì se takè dopustil chyby, ûe nedal p Ìkaz, aby jejich n adì bylo vëas dopraveno ze San MandÈ do joinvillskè ökoly, kde z vodili. Honza si vylosoval jedniëku a musel zah jit z - vod. Nebylo to pro nïho öùastnè vylosov nì, ale dobrè aspoú bylo, ûe zah jili z vod na kruzìch. D le cviëenci pokraëovali bradly. Tato situace nebyla pro Jana v bec dobr, ponïvadû bradla, p ipraven Francouzi k z vodu, naprosto konstrukcì nepostaëovala pro jeho sestavu, v nìû mïl toë ze stoje do stoje. Musel tedy v poslednì chvìli p epracovat sestavu a utvo it si novou, kterou nikdy nezkouöel. Honzovo rozëilenì bylo velikè a vypl valo z vïdomì, ûe musì zahodit pr ci jednoho roku jen proto, ûe nïkte Ì lidè byli pohodlnì a nep ipravili vëas n adì, na nïmû se po celou dobu z - vodnìci p ipravovali. Z vodnìci umïle protahovali n stup, a tak se poda- ilo odd lit zah jenì z vodu na bradlech aû do okamûiku, kdy se auto s jejich bradly objevilo na z vodiöti. RozhodËÌ byli uû sice rozhnïvanì, ale Janova bradlov sestava byla zachr nïna. Zato na hrazdï mïl sm lu. P i z vïreënè roznoûce se zachytil za ûerô a dopadl na Tikalovo koleno, p i- Ëemû si pohmoûdil meziûebernì svaly. Ale p esto dopadl z vod dob e. Na prostn ch zìskal mistrovstvì a v celè z vodï vedl aû po öplh, kter opït vinou Francouz nebyl regulèrnì ani dèlkou, ani z vïsem. Aû do tèto poslednì disciplìny mïl Gajdoö t i body n skoku ñ ty mu mïly zajistit vìtïzstvì v celèm z vodu. LeË osud si zahr l s nìm pot etì a on mìsto maxim lnì zn mky, jìû vûdy dosahoval a dos hl i den p ed z vodem na regulèrnìm lanï, dostal pouze 6 bod, a tìm byl vy azen na 3. mìsto jen proto, ûe organizace z vod byla öpatn. Jak ostatnï vypadala, svïdëì takè nap. bïh, kde se startovalo jen pomocì kapesnìku, lano mìsto 8 m mï ilo nejmènï 15 m a koule se mï ila od Ë ry, jako se mï Ì oötïp. Zkr tka, ani z vodiötï, ani rozhodëì nebyli dob e p ipravenì, a proto se z vod prot hl aû do pozdnìch ve- ËernÌch hodin. RozhodËÌ u lana si svìtili zapalovaëem na stopky, kdyû borec z lana slezl ñ jak mohli vidït dob e na dohmat ve v öi 8 m, to se nevì, stejnï jako to nevidïli ani rozhodëì. Ne zrovna rozladïn, ale takè ne plnï spokojen opouötïl Jan tehdy z vodiötï. Z stali se ûenou jeötï nïkolik dn v Pa Ìûi, prohlèdli si okolì, zajeli na verdunskè bojiötï a vr tili se dom. (PokraËov nì v dalöìm ËÌsle VinohradskÈho Informu) Mgr. Ivana Gajdoöov Krouûky Lipky ve ökolnìm roce 2012/2013 Lipka nabìzì v novèm ökolnìm roce mnoûstvì z jmov ch krouûk a kurz pro dïti i dospïlè. Krouûky probìhajì v interièrech pracoviöù, v okolnìch p ÌrodnÌch zahrad ch a mnohdy takè v p ÌrodÏ mimo Brno. P estoûe n plú krouûk je rozmanit, vöechny spojuje jejich environment lnì rozmïr a vedenì dïtì k ochranï p Ìrody. Lipka se tak snaûì b t toëiötïm vnìmav m dïtem i dospïl m, jimû nejsou dalöì osudy ûivotnìho prost edì lhostejnè a majì v li pro jeho zlepöov nì sami nïco udïlat. V naöì nabìdce najdete krouûky p ÌrodovÏdnÈ, tvo ivè, taneënì, sportovnì, chovatelskè i jazykovè. VÌce informacì o krouûcìch a p ihl öky hledejte na PoslednÌ voln mìsta na letnìch t borech Lipka a jejì Ëty i brnïnsk pracoviötï nabìzì poslednì mìsta na p ÌmÏstsk ch i pobytov ch t borech. DÏti se mohou tïöit na poutav t borov program, z bavnè pozn v nì p Ìrody, novè kamar dy i tajemn dobrodruûstvì. Aktu lnì nabìdku t bor najdete na Prázdninové ohlédnutí za úspěchy klubu Likusák NÌzkoprahov klub Likus k je uû osm m rokem otev en pro dïti a ml deû z LÌönÏ a Vinohrad, kterè ve svèm ûivotï eöì nïjakè trable, se kter mi si nevïdì rady. Za dobu jeho existence proölo sluûbou uû vìce jak dva tisìce mlad ch lidì, jejichû spoleën m jmenovatelem jsou problèmy, do kter ch se dost vajì ñ aù uû eöì potìûe ve ökole, s vrstevnìky nebo v rodinï, jsou vystaveni svod m drog nebo sv m chov nìm balancujì na hranï z kona. Pod hlaviëkou organizace Ratolest Brno se snaûìme pom hat tïmto mlad m lidem eöit jejich obtìûnè ûivotnì situace, poskytovat jim podporu a ukazovat nov smïr. O kvalitï a smysluplnosti naöì pr ce svïdëì takè fakt, ûe jsme od nora otev eli novou poboëku NÌzkoprahovÈho klubu Likus k v mïstskè Ë sti Nov LÌskovec, kde ve spolupr ci s mìstnì samospr vou postupnï rozjìûdìme terènnì formu sluûby p Ìmo v ulicìch sìdliötï. V p ÌötÌm roce pl nujeme v NovÈm LÌskovci otev Ìt druhou klubovnu, kam by mohly dïti doch zet a bezpeënï tady tr vit sv j voln Ëas. TakÈ v letoönìm roce se snaûìme prohlubovat naöi spolupr ci s mìstnìmi institucemi, v kvïtnu jsme v LÌöni uspo dali jiû pravidelnè Otev enè setk nì s odbornou ve ejnostì, v r mci kterèho jsme do diskuze p izvali mìstnì odbornìky, z stupce samospr vy, policie i v chovnè poradce. Zapojili jsme se do dvou lìöeúsk ch akcì pro ve ejnost VelikonoËnÌ jarmark a LÌöeÚ sobï. RovnÏû se n m poda- ilo zìskat pro naöi Ëinnost z ötitu od starosty M» Brno-LÌöeÚ a mìstostarosty M» Brno-Vinohrady, jejichû spolupr ce je pro n s velmi d leûit. Nemal m spïchem je zìsk nì podpory ze sbìrkovèho projektu Pomozte dïtem!, kter realizuje spoleënï Nadace rozvoje obëanskè spoleënosti a»esk televize. V b eznu n s tak navötìvilo Ku e a öt b»eskè televize, kter nat Ëel report û o naöem projektu M me plno! aneb Jak neskonëit na prac ku. Ani p es pr zdniny v Likus ku nezah lìme. I nad le pracujeme na zlepöov nì naöich sluûeb, p ipravujeme zajìmavè akce pro klienty a sledujeme novè trendy v soci lnì pr ci. Od Ëervna do z Ì p ech zì klub Likus k na letnì reûim, coû znamen, ûe klubovna bude otev ena pouze v terky a st edy od 15 do 19 hodin. ZbylÈ dny budou pracovnìci chodit p Ìmo za mlad mi lidmi do ulic LÌönÏ, Vinohrad a NovÈho LÌskovce. VÌce informacì najdete na naöich str nk ch Lucie Quisov 5

6 Era hypotéka Nejlepší klíč k vašemu bydlení S Era hypotékou získáte prostředky na koupi či rekonstrukci vlastního bydlení, když úspory nestačí. REGIONÁLNÍ FINANČNÍ CENTRUM BRNO Orlí 30, Brno tel.: , ERA JE OBCHODNÍ ZNAČKA ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka na vaöi kuchyú vest. sk ÌnÏ v mïna pracovnì desky sk ÌÚky na mìru Vrba , MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Malíř pokojů Tel.: Brno Počítačové služby, odvirování, instalace, servis. tel CVIČENÍ O PRÁZDNINÁCH ( ) Líšeň, ul. Rašelinová 11 Gymnázium Integra PONDĚLÍ 19 hod. PILATES Vinohrady, ul. Bzenecká 23 škola, centrum Louka ÚTERÝ 19 hod. PILATES ČTVRTEK 19 hod. POWER JOGA (DYNAMICKÁ FITNESS JOGA) Cvičíme za každého počasí venkovní terasy nebo sál. S sebou podložku, ručník, pití, over ball. Info: nebo NEJLEVNĚJŠÍ VÝROBKY PRO VÁŠ VŮZ ZDRAVOTNÕ SESTRA ñ KOSMETI»KA 16 LET PRAXE ñ NABÕZÕ: l pro dïti: Nast elov nì n uönic (od 3 mïsìc ) l pro ml deû: Oöet enì aknè pomocì AHA peelingu, piercing, obr zky na tïlo (na 3 aû 5 let) l pro ûeny: PermanentnÌ make-up, barevnè poradenstvì, poradenstvì v lìëenì, trval na asy, chemick peeling (pigmentace, vr sky), lepenì as, orient lnì depilace (obliëej, ruce, nohy), brazilsk depilace t Ìsel, prodej lèëebnè kosmetiky Kosmetika Ivana, StrakatÈho 11, Brno-éidenice tel ProvoznÌ doba pouze na objedn vku! Nově jsme pro Vás otevřeli druhou pobočku na ulici Žarošická 24, Brno-Vinohrady. Můžete u nás využít služby jako je: solárium, kavitační liposukce, radiofrekvenční ošetření facelifting, přístrojová lymfatická masáž, kosmetika, nehtová modeláž, prodlužování řas způsobem řasa na řasu. Více na Využijte akční zaváděcí ceny. Otevřeno: Po Pá hod. So Ne hod., tel , V ROBA SKÿÕNÃK NA MÕRU VyrobÌme v m jakoukoliv sk ÌÚku dle vaöeho zad nì. NynÌ AKCE 30 % SLEVA na: ñ OHRANÃN NAFORM TOVAN DÕLCE DLE VAäEHO Pÿ NÕ ñ V BÃR Z 300 DEKORŸ ñ LAMINO, MASIV SMRK A BUK, OSB ñ cena je bez mont ûe a vrt nì (moûno dodat). Domestav, äpit lka 23, Brno, M:

7 Pºestavby vozë na pohon LPG LPG» Autorizovaný servis s bohatými zkušenostmi s opravami vozidel» Vyškolení pracovníci na pºestavby vozë na LPG» Úsporn jší provoz vozidla» Profesionalita, kvalita, rychlost montáže na LPG Kontaktujte nás na tel. ísle a pºesv d te se sami o našich kvalitách. Autocentrum K.E.I. Žarošická 21, Brno-Vinohrady T: KOSMETIKA A MASÁŽE MARTINA ROZNOSOVÁ, Kmochova 12, Obřany tel: , sleva na kompletní kosmetické ošetření nebo na lymfodrenážní kůru. S tímto kuponem je sleva platná do PŘIJĎTE SI ODPOČINOUT TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU. Kadeřnictví HELA Otevírací doba: út pá hod., so na objednávku Dámské, pánské, dětské služby. Prodlužování vlasů, nízké ceny, spokojenost. Blatnická 4 - Vinohrady, tel.: Hled m ke koupi menöì RD nebo byt v BrnÏ Vinohradech. Tel.: Prod m gar û ñ P lavskè n mïstì. Tel PÈËe o Vaöe babiëky a dïdeëky v pohodlì domova. Tel.: VymÏnÌm OB 3+1 Vinohrady, 8. patro s balkûnem za OB 4+1 nebo 5+1 na Vinohradech. Tel.: VymÏnÌm byt 4+1 OB na Vinohradech za 3+1 OB na Vinohradech. Tel.: Prod m gar û, ul. VÏstonick. Tel VymÏnÌm OB 5+1 na Vinohradech za OB 3+1. Tel ZÁMEČNÍK - Vinohrady, dveře, zámky, klíče, nouzové otevírání Tel Kancel»SOB pojiöùovny, a.s., Brno, Bzeneck 16 (p ÌzemÌ). PojiötÏnÌ dom cnosti, odpovïdnosti, aut, cestovnì a ostatnì. TermÌn sch zky dle domluvy tel. ËÌslo

8 Kouzelné Vinohrady podruhé v Akátkách V sobotu luû neckè pracoviötï Louka a 43. pion rsk skupina Vinohrady p ipravili druh roënìk akce ÑKouzelnÈ Vinohradyì, urëenè pro vöechny dïti z Vinohrad. P ed rokem byla akce motivovan Harrym Potterem, v letoönìm roce jsme se vypravili do kouzelnèho svïta Letopis Narnie. Na dïti Ëekala trasa pln kol, sportovnìch a vïdomostnìch disciplìn. Jejich pomoc pot eboval nejen lev Aslan, ale takè Edmund, Petr, Zuzana a samoz ejmï stateën Lucinka. NejvÌce si dïti uûìvaly st elbu z praku, lanovè p ek ûky, malov nì na obliëej a stanoviötï ÑMinotau Ì z pasyì. SvÈ dovednosti si mohli malì z vodnìci vyzkouöet na stanoviöti Ñä la pana Tumnuseì, kde bylo jejich kolem p iöìt knoflìk na ob Ì ö lu.»ichovè buúky si dïti procviëily u vychytralèho Liö ka, kde rozezn valy pytlìky ko enì a bylinky naöì kuchynï. NezapomnÏli jsme ani na nejmenöì dïti, pro kterè byl urëen cel lesìk s rozliën mi stanoviöti pod n zvem ÑKouzeln Maceökaì. AtmosfÈra celèho z vodu byla opravdu kouzeln, coû n m potvrzovali rodiëe 360 dïtì, kterè se z vodu z Ëastnily. V z vïru na ty, kte Ì zdolali vöechny disciplìny, Ëekala ob Ì trampolìna a odmïna. Jak Ìk jedna z maminek ä rka Mr Ëkov : ÑLinda si disciplìny moc uûila, p edevöìm se jì lìbily narnijskè kulisy a kost myì. VelkÈ dìky pat Ì vöem vedoucìm 43. PS Vinohrady a pedagog m ze SV» Luû nky, kte Ì akci vïnovali nemalè silì. Jiû teô se tïöìme na dalöì roënìk Kouzeln ch Vinohrad, kter v p ÌötÌm roce probïhne na Den dïtì. Mgr. Kate ina KoneËn Městská policie se otevírá komunikaci se sluchově znevýhodněnými MÏstsk policie Brno p ich zì s nabìdkou, dìky nìû dojde ke zkvalitnïnì parametr komunikace osob se sluchov m postiûenìm. Hned na dvou mìstech uû nynì nabìzì indukënì smyëku, usnadúujìcì komunikaci obëan m trpìcìm problèmy sluchu, kte Ì pro dorozumìv nì s okolìm pouûìvajì naslouchacì pom cky. V hody tohoto modernìho prost edku mohou sluchov m handicapem znev hodnïnì obëanè vyuûìt hned na dvou pracoviötìch, a to na Jednotce projedn v nì p estupk MP Brno (K enov 4) a takè v budovï editelstvì MÏstskÈ policie Brno (ätef nikova 43). Uûivatel m naslouchacìch pom cek tak brnïnötì str ûnìci umoûnì jasnïjöì a z etelnïjöì komunikaci. NejvÏtöÌ p Ìnos p Ìstroje totiû spoëìv v tom, ûe usmïrúuje eë a omezuje rozptylujìcì okolnì ruchy. DÌky tomu doch zì k eliminaci pocit frustrace, kterè sluchovï postiûenì p i komunikaci Ëasto zaûìvajì, a hovor se v raznï zlepöì. MÌsta, kde lze indukënì smyëky vyuûìt jsou oznaëena z eteln m piktogramem. IndukËnÌ smyëky jsou prim rnï urëeny k vyuûìv nì na takto oznaëen ch mìstech, v p ÌpadÏ pot eby je vöak lze dìky tomu, ûe jsou p enosnè, vyuûìt takè p i jedn nì v jin ch Ë stech budov. VybavenÌ MÏstskÈ policie Brno indukënìmi smyëkami je dalöìm v razn m krokem ke sniûov - nì barièr p i komunikaci s ve ejnostì. Mgr. Pavel äoba, mluvëì MÏstskÈ policie Brno DOMEČEK PŘEJE KRÁSNÉ PRÁZDNINY LetoönÌ rok byl pro skupinu DB WAY velmi spïön. DÏti, kterè trènujì dvakr t t dnï v DomeËku, zìskaly nïkolik ocenïnì. Ëastnily se soutïûì po celè»eskè republice a vystupovaly na r zn ch akcìch. VÏtöina dïtì tancuje ve skupinï druh m rokem, ale p ibylo n m i plno öikovn ch zaë teënìk. S formacì ÑJE TO VO HVIEZDACHì, kter je ve stylu street dance, zìskaly dïti na p eboru Brna 3. mìsto a postoupily na MistrovstvÌ Moravy, kde skonëily na 6. mìstï. Velk m spïchem byla Ëast na soutïûi ve ZlÌnÏ, kde dïti z 28 formacì vybojovaly kr snè 3. mìsto. Letos si zasoutïûily i s formacì ÑBYE BYEì, kter je ve stylu disco dance. S touhle formacì se dïtem poda ilo vytancovat zlatou a st Ìbrnou medaili. NemÈnÏ spïönì byli i junio i, kte Ì na p eboru Úspěchy DB WAY Dům Naděje Vinohrady SkonËil dalöì ökolnì rok, pro ÑËerven DomeËekì jiû devaten ct. Devaten ct let nabìzìme pestrou ök lu nejr znïjöìch aktivit obyvatel m Vinohrad a dalöìm z jemc m z blìzkèho i vzd lenïjöìho okolì. TÏöÌ n s z jem o naöi Ëinnost, kter je zamï ena na dïti od toho nej tlejöìho kojeneckèho vïku, p es ökol ky aû po dospïlè. Za uplynul ökolnì rok se m ûeme pochlubit nïkolika zda il mi akcemi, mezi kterè pat Ì tradiënì karneval, akademie, V noce na Vinohradech, divadelnì p edstavenì a mnohè dalöì. Mlad m taneënìk m ze skupiny DB Way, p sobìcìm v DomeËku, se letos poda ilo zìskat mnoho pïkn ch umìstïnì v taneënìch soutïûìch. äkolnì rok skonëil, ale naöe pr ce pokraëuje i o pr zdnin ch. Pro dïti jsme p ipravili nabìdku nïkolika t bor, a tak se tïöìme, ûe n m poëasì bude p t a vöichni si nast vajìcì pr zdniny jaksepat Ì uûijeme a po nich se zase sejdeme v DomeËku, aù uû v kurzech nebo na nïjakè akci. DÏkujeme v m vöem, kte Ì n s navötïvujete, za p ÌzeÚ a p ejeme dïtem i dospïl m kr snè pr zdniny a dovolenè, plnè pohody a p Ìjemn ch z ûitk. Ivana Heindlov Brna skonëili na 2. mìstï a postoupili na MistrovstvÌ Moravy. Na dalöì soutïûi v Ku imi vybojovali opït kr snè 2. mìsto. TaneËnÌk m moc gratulujeme a dïkujeme takè rodië m a vöem, kte Ì s n mi jezdili a podporovali n s! SimËa, ä rka a VÏra LetoönÌ rok, kter byl vyhl öen evropsk m rokem aktivnìho st rnutì a mezigeneraënì solidarity, n s vede k up enì pozornosti na to, jak senio- i ûijì a jakè je jejich mìsto ve spoleënosti. P edstavuje impuls, dìky kterèmu si ve ejnost m ûe vìce uvïdomit, ûe lidsk ûivot nekonëì po öedes tce, a ûe p Ìnos senior pro celou spoleënost je st le nedocenïn. R znè generace se p ece vz - jemnï doplúujì a obohacujì. To, ûe se navz jem pot ebujì, jim umoûúuje vytv et mnoho dobrèho a ûivot mladè i staröì generace je dìky tomu mnohem pest ejöì. D stojnost ûivota kaûdèho seniora a moûnost tr vit svè st Ì aktivnï a smysluplnï bez ohledu na omezenì dan vïkem a zdravotnìm stavem, by v modernì spoleënosti mïlo b t samoz ejmostì. P estoûe tomu tak nenì vöude, na Vinohradech v DomÏ nadïje klienti mohou dny proûìvat s maxim lnì moûnou mìrou zapojenì do ËinnostÌ, kterè jim domov nabìzì s ohledem na jejich zdravotnì stav. V tèto nen padnè budovï na okraji sìdliötï, o kterè ada obyvatel Vinohrad ani nevì, vyuûìvajì klienti sluûeb dennìho stacion e a pobytovèho za ÌzenÌ ñ domova se zvl ötnìm reûimem. ProûÌvat radost z kr sn ch tepl ch dn jim umoûúuje velk zahrada, kterou vyuûìvajì k proch zk m a k spoleënèmu posezenì i k setk nì se sv mi rodinami. Vz jemnè obohacov nì generacì je bïûnou souë stì programu v domovï. DÌky vst Ìcnosti a obïtavosti ady uëitelek mate sk ch ökol dïti z nïkolika mate sk ch ökol z Vinohrad pravidelnï navötïvujì klienty a zpest ujì jim den sv m vystoupenìm. Pro seniory je setk nì s dïtmi potïöenìm. DÏtem, kterè Ëasto s vlastnìmi prarodiëi b vajì v kontaktu minim lnï, umoûúuje pozn nì staröì generace a toho, ûe se star ËlovÏk dok - ûe radovat a s vdïënostì p ijìmat jejich dïtskou snahu. AktivnÌ a spokojen ûivot je moûnè proûìvat i tehdy, kdyû zdravì tolik neslouûì a ani nenì moûnè z st vat ve svèm vlastnìm domovï. Vaöim soused m, kte Ì svè st Ì tr vì v DomÏ nadïje na VelkopavlovickÈ, se to da Ì. MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 17. srpna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

28. září DEN VINOHRAD

28. září DEN VINOHRAD 90 ZÁŘÍ 2012 28. září DEN VINOHRAD Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce Mandolínový orchestr Moravan Hudební škola Yamaha 14.00 17.00 hod. zábavné odpoledne Společenský sál Pálavské náměstí 15 (vedle Alberta)

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava 124 ŘÍJEN 2015 Akce na Vinohradech 28. 9. 2015: v r mci dne Vinohrad probïhne ve SpoleËenskÈm s le na P lavskèm n mïstì 15, Brno-Vinohrady koncert pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce. V Ëase od 15.00 do

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 33 ČERVEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jistï se tèmï vöichni shodneme, ûe letoönì p ljubilejnì vinohradsk koöt vìn i p es nep Ìliö dob e provedenou anonci navötìvil (oproti p edch zejìcìm roënìk

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Na Vinohradech se opět koštovalo

Na Vinohradech se opět koštovalo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 8. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost 59 LISTOPAD 2009 28. výročí Dne Vinohrad V pondïlì 28. z Ì se p ed SpoleËensk m s lem na n mïstìëku u poöty uskuteënila akce na poëest 28. v roëì zah jenì v stavby naöeho domova ñ Vinohrad. Akce se uskuteënila

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Vánoce Jaroslav Vrchlický

Vánoce Jaroslav Vrchlický SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Starobrněnské filmové léto na Vinohradech. Sbírka je otevřena, pomoc Brna začíná

Starobrněnské filmové léto na Vinohradech. Sbírka je otevřena, pomoc Brna začíná 100 ČERVENEC SRPEN 2013 Starobrněnské filmové léto na Vinohradech Ve dnech 21. 7. ñ 23. 7. 2013 navötìvì Vinohrady Kinematograf brat Ì»adÌk. PromÌtat se bude v prostor ch basketbalovèho h iötï na ulici

Více

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad 23 ÈERVENEC SRPEN 2006 SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad äkolnì rok ubìh mal m dïtem pomalu, ale prvnìm maturant m vinohradskèho Gymn zia Globe ubïhlo 9 mïsìc z vratnï

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ

Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ 56 ČERVENEC SRPEN 2009 Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem Ve ökolnìm roce 2008/2009 si ökola vytyëila vìce cìl, kterè se dajì rozdïlit do dvou velk ch oblastì, a to oblast pedagogick a oblast zlepöenì

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Současná situace v oblasti prevence kriminality z pohledu Policie ČR

Současná situace v oblasti prevence kriminality z pohledu Policie ČR Současná situace v oblasti prevence kriminality z pohledu Policie ČR III. Krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2012 Mapa Karlovarského kraje Kriminalita podle druhů 2011 2500 2000

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

Mladé kapely aneb Vinohradsk Woodstock 2015 na obzoru

Mladé kapely aneb Vinohradsk Woodstock 2015 na obzoru 121 ČERVEN 2015 DruhÈho kvïtna navötìvil Vinohrady premièr Bohuslav Sobotka. P ijel na tradiënì Vinohradskou v stavu vìn. V naöì obci pobyl vïënï zanepr zdnïn p edseda vl dy»eskè republiky p es Ëty i hodiny.

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná, Údolní 633, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2015 Obsah: 1. Obecná

Více

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Společnost pro kriminalistiku Society for Criminalistics Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Vážené kolegyně, vážení kolegové, až budete tento QR číst, bude to možná už celý měsíc poté, co jsme se těšili

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 10 DUBEN 2005 v kvïtnu letoönìho roku uplyne jiû öedes t let od ukonëenì nejstraönïjöìho v leënèho konfliktu v dïjin ch lidstva. Vstoupil do dïjin pod oznaëenìm Druh svïtov

Více

Vítání dětí. Žáci ze ZŠ Mutěnická na škole v přírodě

Vítání dětí. Žáci ze ZŠ Mutěnická na škole v přírodě 122 ČERVENEC SRPEN 2015 Vítání dětí V sobotu 6. Ëervna 2015 se na vinohradskè radnici opït konalo vìt nì dïtì. SlavnostnÌm zp sobem bylo p. starostou uvìt no a do pamïtnì knihy zaps no 11 nìûe uveden ch

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m VzpomÌnka na lèto na Vinohradech. 115 PROSINEC 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì podzimnì volebnì gaudium se koneënï i na Vinohradech doklop talo ke svèmu oëek vanèmu z vïru. Po obecnìch volb

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA 7 VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto dnech spoleënï stojìme na konci ËtvrtÈho roku t etìho tisìciletì a nïkte Ì se z jmem, nïkte Ì v obav

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Město Králíky Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Přítomní členové MZ: Ing. Zima, ing. Tóth, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, p.zezulka ing.rýc,, ing. Danielová, p.juránek,, MUDr.Bartáková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Příloha zpráva Domov mládeže

VÝROČNÍ ZPRÁVA Příloha zpráva Domov mládeže VÝROČNÍ ZPRÁVA Příloha zpráva Domov mládeže 1 8 5 6 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 1. Základní údaje o domově mládeže Domov mládeže, Kamenický Šenov, 9.

Více

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Stopy Ëasu (redakce) 126 PROSINEC 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto chvìlìch vöichni proûìv me p edv noënì Ëas. VÏtöina z n s se plnï v tïchto dnech snaûì vûìt do n lady Ëi atmosfèry onè p

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4)

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 11. Ìjna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Obecní Zpravodaj IV/2015

Obecní Zpravodaj IV/2015 Obecní Zpravodaj IV/2015 Vážení spoluobčané, Předkládáme Vám aktuální informace z našich obcí: Realizované akce Znovuodhalení pomníku obětem první světové války Dne 28. října, byl v Květinově, znovu odhalen

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady.

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. 29 ÚNOR 2007 V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. ZajÌmalo by n s, jakè pohledy v rozvoji naöì mïstskè Ë sti m ûeme oëek vat. Ptali jsme se starosty obce PhDr.

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlìûeëe Internet Explorer

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55 Domácí řád I. Úvodní ustanovení II. 1. Domácí řád, Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, Trnávka 55, obsahuje

Více

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava 82 PROSINEC 2011 Vinohradské vinné trhy V p tek 2. prosince 2011 budou v prostor ch SpoleËenskÈho s lu KVIC, nad Albertem P lavskè n mïstì 15, prod vat svè v robky vina i ze Str ûnice, Bzence, Mikulova,

Více

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2010/2011 Školní rok 2010/2011 Září 2010 BAREVNÁ DUHA byla v televizi!!! Kdo si 20. 9. 2010 ráno před odchodem do zaměstnání nebo do školy pustil televizi Nova, toho čekalo příjemné překvapení. V ranních zprávách

Více

Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Bc. Martin Frei Neomluveni : - PROGRAM ZASEDÁNÍ

Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Bc. Martin Frei Neomluveni : - PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 34. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 29. června 2011 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

Biologie všedního dne

Biologie všedního dne Pavel Vlach Zdeňka Chocholoušková Biologie všedního dne Věnováno Tomáši Kučerovi recenzovali: hlavní recenzenti: Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. Katedra biologie a environmentálních studií PF UK Praha Prof.

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1. Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 00/, PS 40, 60 7 Praha 6 Kategorie: Místo konání: Muži Hazlov Datum: 0. -. květen 006 Všeobecná ustanovení. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Jiskra Hazlov..

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

PROSINEC 2010 LEDEN 2011

PROSINEC 2010 LEDEN 2011 72 PROSINEC 2010 LEDEN 2011 Jsou tu Vánoce Zdeněk H.Kučera Příroda oblékla bílý šat, krajem zní opět zvonky saní, nebeská pošta přijímá zas pro Ježíška tisíce přání. Po štědrovečerní večeři se vánoční

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY!

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY! Dovolujeme si Vám zaslat tiskovou zprávu Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. Děkujeme za zveřejnění zprávy a jsme připraveni zodpovědět případné dotazy. SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ

Více

RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ

RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ VilÈm Kraus a kol. TRADICE A SOU»ASNOST Autorsk kolektiv Prof. ing. VilÈm Kraus, CSc. (vedoucì) Ing. Ji Ì KopeËek Miroslav Kotrba Ing. VÌtÏzslav Koukal, CSc. Ing. Petr

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Listopad na Vinohradech

Listopad na Vinohradech 125 LISTOPAD 2015 Listopad na Vinohradech Zveme v s v sobotu 7. 11. 2015 od 9.00 do 14.00 hodin na VINOHRADSK TRHY. Vydl ûdïn plocha p ed radnicì (ze strany parku), Velkopavlovick 25, Brno-Vinohrady. Je

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 6. volební období Z Á P I S

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 6. volební období Z Á P I S Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 6. volební období Z Á P I S z 14. schůze Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti konané dne 1. března 2013 2 Přítomni: dle prezenční listiny 1. Zahájení

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA 4 MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA Vinohrady se opït skvïle bavily äanci d unik tnì chr nïn dìlna Unik tnì chr nïnou dìlnu tzv. dohledovèho centra datov ch sìtì spoleënosti Netbox ofici lnï otev eli

Více

Obec Blatnice a XVI. vinohradský košt

Obec Blatnice a XVI. vinohradský košt 43 KVĚTEN 2008 P i p Ìleûitosti oslav 63. v roëì osvobozenì mïsta Brna se starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady setkal s ËastnÌky odboje druhè svïtovè v lky. Na snìmku z leva JUDr. Konr d Dubsk, Sl vka

Více