Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ"

Transkript

1 56 ČERVENEC SRPEN 2009 Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem Ve ökolnìm roce 2008/2009 si ökola vytyëila vìce cìl, kterè se dajì rozdïlit do dvou velk ch oblastì, a to oblast pedagogick a oblast zlepöenì technickèho stavu budov a ökolnìch pozemk. NejvÏtöÌm spïchem v pedagogickè oblasti je bezesporu zìsk nì dotacì z evropsk ch fond na projekt s n zvem Podpora zav dïnì systèmu nov ch v ukov ch metod na Zä MutÏnick. Projekt se t k p edevöìm oblasti enviroment lnì v uky, v uky anglickèho jazyka, novinkou je zav dïnì e-learningovè v uky. Cel tato Ëinnost je dotov na Ë stkou p esahujìcì 2 miliony KË a projekt bude probìhat dva roky. V r mci projektu ökola zìskala jiû v roce 2009 vybavenì novè uëebny informatiky v celkovè Ë stce p l milionu korun. RealizaËnÌ t m projektu tvo Ì 10 pedagogick ch pracovnìk ökoly. äkola jiû v loúskèm roce podala û dost o za azenì do projektu VIP- KariÈra II, kter rovnïû financov n z EvropskÈho soci lnìho fondu. äkola ve v bïrovèm ÌzenÌ uspïla (PokraËov nì na stranï 4) Výměna oken v MŠ V p tek 5. Ëervna Evropskou z kladnì ökolu v»ejkovickè ulici navötìvil prim tor nïmeckèho saskèho mïsta Lipska Burkhard Jund. LipskÈho prim tora doprov zel p edseda Spolku pro upevúov nì partnerstvì Lipska a Brna historik doktor Thomas Krzenck, kter je zachycen na snìmku se starostou mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady V ûenì vinohradötì spoluobëanè, po roce se opït ocit me na prahu p ÌjemnÈho obdobì letnìch mïsìc, nach zìme se v Ëase zaëìnajìcìch pr zdnin a dovolen ch. ZnaËn Ë st vinohradskè ml deûe, ale i vïtöina dospïl ch se rozjede do vöech svïtov ch stran za pozn nìm, za dobrodruûstvìm a z ejmï nejëastïji si prostï Ñjenì tak odpoëinout, vydechnout po celoroënì pr ci. Vinohrady se, jako ostatnï kaûd rok, z etelnï Ñvypr zdnìì. Neznamen to vöak, ûe se ûivot v obci zastavì. Letos a jeötï i v p ÌötÌm roce probïhne (vlastnï jiû probìh ) tak zvan druh etapa regenerace obecnìho bytovèho fondu. NÏkte Ì z V s se mne dotazovali na termìny uskuteë- Úovan ch oprav. Tak tedy: po konzultaci bytovèho seku s firmami prov dïjìcìmi regeneraënì stavebnì pr ce byly stanoveny n sledujìcì termìny. Na domï Mikulovsk 15, 17, 19 a 21 se pr ce uskuteënì (ony se jiû uskuteëúujì) v rozpïtì kvïtna 2009 aû z Ì tèhoû roku. Obytn objekt ve VlËnovskÈ ulici Ë. 3, 5, 7 a 9 se podrobì regeneraci v dobï od Ëervna 2009 do Ìjna V tèûe ulici v bytovèm objektu Ë. 2, 4, 6, 8 probïhne (probìh ) regenerace od kvïtna 2009 do Ëervence 2009 (oprava a zateplenì st echy, v mïny vodoinstalace a v mïny oken) a v termìnu od ledna 2010 do kvïtna 2010 bude provedeno zateplenì fas dy. Regenerace domu v Pruö neckè 11, 13, 15, a 17 se uskuteënì v dobï od Ìjna 2009 do kvïtna KompletnÌ regenerace dom s peëovatelskou sluûbou v BzeneckÈ 19 a 21 a na P lavskèm n mïstì 1 a 2 bude uskuteënïna (i s ohledem na p ijatelnïjöì podmìnky letnìho obdobì pro obyvatele tïchto objekt ) v dobï od kvïtna 2010 nejpozdïji do z Ì roku Regenerace bytovèho souboru i v tèto druhè etapï (prvnì probïhla v letech 2007ñ2008) p edstavuje dokonëenì v mïny oken, celkovou sanaci a zateplenì obvodov ch stïn a st ech dom, dokonëenì v mïn stoupacìch potrubì studenè vody a teplè uûitkovè vody vëetnï leûat ch potrubì i rekonstrukci balkon vëetnï z bradlì a rekonstrukci domovnìch vchod. PochopitelnÏ, ûe takovèto rozs hlè opravy nïco stojì. Ot zka penïû byla a je i v tomto p ÌpadÏ ot zkou z sadnì. Pro Vaöi p edstavu: Druh etapa regenerace zahrnujìcì celkem 445 byt v öesti obytn ch domech obn öì celkovou Ë stku 115 milion korun. Ona suma bude hrazena vïrem ve v öi 57 milion korun a pochopitelnï vlastnìmi prost edky mïstskè Ë sti, kterè p edstavuje Ë stka 27 milion. ObdobnÏ jako v prvnì etapï regenerace bude i nynì n pomocno mïsto Brno. S prim torem Romanem Onderkou a s n mïstkem prim tora Ing. Oliverem PospÌöilem jsem osobnï projedn val û dost o finanënì p ispïnì mïsta Brna z Fondu rozvoje bydlenì. Dohodli jsme se, ûe brnïnsk radnice p ispïje Vinohrad m nemalou Ë stkou 31 milion korun. Jsem r d, ûe vedenì brnïnskè radnice je n m trvale naklonïno, a ûe p es potìûe, kterè dneönì doba zejmèna v ekonomickèm sektoru p in öì, nezapomìn na Vinohrady a jeho obyvatele. O to je pomoc vedenì Brna cennïjöì. V ûenì spoluobëanè, Vy kter ch se regenerace dot k Ëi se v blìzkèm Ëase dotkne. ZatnÏte, prosìm, zuby a vydrûte nep Ìjemnosti, kterè, bohuûel, stavebnì a opravnè pr ce obn öejì. OdmÏnou V m bude p ÌjemnÏjöÌ bydlenì a naöim Vinohrad m se zase o nïco zkr ölì habitus, jednoduöe ñ budou zase o fous hezëì. V p ekladu do Ëeötiny znamen latinskè slovo regenerace, kromï jinèho, tèû znovuzrozenì Ëi znovuoûivenì. VÏ Ìm, spolu s V mi, ûe dokonëenì druhè etapy regenerace obecnìho bytovèho fondu (PokraËov nì na stranï 2) Jiû delöì dobu se totiû snaûìme najìt finanënì prost edky, kterè pot ebujeme na v mïnu oken v mate sk ch ökolk ch. V p edchozìm roce jsme byli nuceni akutnï eöit p Ìpad, kdy doölo k v ûnè hav rii s n sledn m vypadenìm sklenïnè v plnï okna u Mä Pruö neck. Protoûe bylo nutno tuto z - leûitost akutnï eöit, doölo k okamûitè v mïnï oken v p ÌsluönÈ uëebnï. Finance, kterè jsme do tèto akce v z vïru roku 2007 do tèto mate skè ökoly vloûili, dos hly Ë stky cca 300 tisìc KË. O dalöì finance na v mïnu zb vajìcìch oken jsme poû dali mïsto Brno na letoönì rok. Tato naöe û dost z stala nevyslyöena. Protoûe ve stejnèm stavu jsou i okna u mate sk ch ökolek Velkopavlovick 15 a Bo etick 7, rozhodli jsme se hledat finance na v mïnu oken tïchto mate sk ch ökol ve vlastnìch zdrojìch. V sledkem je, ûe jsme vyëlenili tèmï 2,4 mil KË z naöich vlastnìch zdroj. Za tyto finance bude provedena v mïna oken v uëebn ch a s nimi souvisejìcìch mìstnostech u mate sk ch ökolek Velkopavlovick 15 a Bo etick 7. Protoûe n m v prvnì adï jde o zdravì naöich dïtì, bude provedena v mïna v uëebn ch. Kaûd z tïchto ökolek m sv j hospod sk pavilon, kde je kuchynï, skladovè prostory a dalöì z zemì ökole. V tïchto prostor ch okna prozatìm vymïúov na nebudou. D vodem je cìlenè smï ov nì finanënìch prost edk ve prospïch naöich dïtì. SouËasnÏ jsme nezapomnïli ani na problèmy s nikov mi dve mi v budovï Mä Bo etick 26, kterè sv m technick m stavem jiû neodpovìdaly poûadovan m parametr m. I tyto dve e budou v pr bïhu pr zdnin vymïnïny. DÏtem v mate sk ch ökol ch v ulici Velkopavlovick 15 a Bo etick 7 tak v raznï zlepöìme prost edì v jejich ökolk ch. V nastolenèm reûimu bychom chtïli pokraëovat i v p ÌötÌm roce a pevnï vï- Ìm, ûe i v roce 2010 najdeme finanënì zdroje, kterè n m v naöich z mïrech dovolì pokraëovat. Ing. Ji Ì Pustina mìstostarosta M» Brno-Vinohrady

2 Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ dlouhodob pron jem spoleëenskèho s lu P - lavskè n m. 15 od do pro SdruûenÌ taoistickèho Tai Chi; ñ zmïny ve VolebnÌm du ökolskè rady Zä MutÏnick dle ß 167 z k.ë. 49/2009 Sb. a volebnì d ökolskè rady Zä MutÏnick v plnèm znïnì; ñ poskytnutì dotacì z rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady organizacìm Ratolest, o. s., Domov sv. MarkÈty pro matky s dïtmi v tìsni, Svaz tïlesnï postiûen ch v»r, PeËovatelsk sluûba NAZARIA, o. p. s., ROSKA Brno-venkov a EFFETA, DCHB-OCHB; ñ hradu za uûìv nì 1/3 pozemk p. Ë. 9288/2, 8601/2 a 9289/2 vöe k.. éidenice za obdobì od do ; ñ novou v öi kauce p i uzavìr nì Dohody o kauci p ed povolenìm vstupu do zelenï s firmami prov - dïjìcìmi stavebnì pr ce u objekt ; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 11 a Ë. 12; ñ n vrh na uzav enì servisnì smlouvy kamerovèho systèmu s firmou PERFECTED, s. r. o.; ñ nov Ël nek 30a. Pravidel pro vym h nì nedoplatk n jemnèho, plateb za sluûby spojen ch s uûìv nìm byt a poplatk z prodlenì ve znïnì: 30a. Minim lnì Ë stka 50 % poplatku z prodlenì, kterou je moûnè prominout, ËinÌ 1000 KË; ñ dohodu o ukonëenì soudnìho sporu a p ed nì bytu v domï Blatnick 2; ñ slevu z n jemnèho v bytï domu Blatnick 4 ve v öi jednoho mïsìënìho n jemnèho z d vodu zhoröenì podmìnek uûìv nì bytu; ñ z ÌzenÌ vlastnìch jednotek spoleën ch televiznìch antèn na domech Bo etick 10, 12 a 14, 16, Bo etick 15, 17 a 19, 21, Bo etick 18, 20 a 22, 24 a»ejkovick 1, 3 a 5, 7; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt a p idïlenì bod ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu v domï P lavskè n mïstì 12 a v domï Pruö neck 11; ñ dohody o v mïn ch byt ; ñ pron jem nebytov ch prostor ñ mìstnosti Ë. 4 v domï Bo etick 17; ñ spl tky na hradu nedoplatku na n jemnèm ve 3 p Ìpadech; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì ve 4 p Ìpadech; V ûenì vinohradötì spoluobëanè... (DokonËenÌ ze strany 1) spolu s probìhajìcìmi obdobn mi opravami druûstevnìch dom p ispïjì k oûivenì nebo chcete-li znovuzrozenì cel ch Vinohrad. Kdyû uû hovo Ìme o stavebnìm poëìn nì na Vinohradech musìm dodat, ûe takè zaë tkem druhè poloviny roku, tedy o pr zdnin ch (snahou je, aby tak bylo v mïsìci srpnu), se uskuteënì regenerace dïtskèho h iötï na ValtickÈ ñ zn mèho BarevÚ ku. H iötï bude obsahovat adu tzv. hernìch prvk (houpaëky, prolèzaëky, hrad, skluzavku, pìskoviötï...), umoûnì dïtem jìzdu na dïtsk ch jìzdnìch prost edcìch (jin formulace mne bohuûel nenapad ), h iötï poskytne ku dïtsk m hr m labyrint (tedy bludiötï) a adu dalöìch hru dïtì umoûúujìcìch a podporujìcìch prvk. Nezbytnou souë stì h iötï bude i zeleú. JejÌ v sadba bude vöak moûn aû po vegetaënìm obdobì ñ v Ìjnu nebo zaë tkem listopadu. V ûenì VinohraÔanÈ. DvÏ velmi p ÌjemnÈ ud - losti jsem v ned vnè dobï zaûil. V p tek 29. kvïtna jsem mïl Ëest (ostatnï jiû pot etì) p edat maturitnì vysvïdëenì abiturient m vinohradskèho gymn zia Globe. Vûdy je velmi osvïûujìcì a povzn öejìcì pohled na mladè, odhodlanè lidi ñ v tomto p ÌpadÏ studenty vinohradskèho gymn zia ñ kte Ì uëinili prvnì z vaûn ûivotnì krok. Vöichni, jak jsem se jich v kr tkosti mohl zeptat, majì p edstavu o svèm budoucìm studijnìm a tak i ûivotnìm smï ov nì. P ejme jim na jejich dr ze ûivotem hodnï spïch. DruhÈ p ÌjemnÈ setk nì jsem proûil o t den pozdïji ñ v p tek 5. Ëervna. V onen den navötìvil Vinohrady a Evropskou z kladnì ökolu na»ejkovickè prim tor nïmeckèho saskèho mïsta Lipska Burkhard Jund. S Lipskem udrûuje mïsto Brno partnerskè vztahy jiû vìce jak pïtat icet let. Setk nì s lipsk m panem prim torem na Vinohradech bylo po vöech str nk ch znaënï zajìmavè. Pro mne osobnï bylo ono setk nì umocnïno jeötï dalöì okolnostì. LipskÈho prim tora doprov zel p edseda Spolku pro upevúov nì partnerstvì Lipska a Brna (pro nïmëin e: ÑVerein zur Fˆrderung der St dtepartnerschaft LeipzigñBrnoì) historik doktor Thomas Krzenck. Doktor Krzenck je m j spoluû k z dob historick ch studiì. Proûili jsem spolu dku let a jsme velmi dob Ì p telè. LeË nevidïli jsme se s Thomasem rovn ch dvacet let a onen nedostatek jsme se rozhodli napravit. Doktor Krzenck k n m do republiky jezdì dosti Ëasto a do Brna samoz ejmï takè. Dohodli jsme se, ûe na jeho p ÌötÌch n vötïv ch (jeötï v Ëervenci) probereme moûnosti partnerstvì Vinohrad s nïkterou mïstskou Ë stì v Lipsku. TakovÈ ÑuûöÌì partnerstvì m ûe b t zajìmavè pro adu VinohraÔan, p edevöìm pro ml deû, ökoly, seniory a podobnï. Na jistè koordinaci moûnèho partnerstvì s lipskou stranou se domlouv me dnes nap Ìklad s Evropskou z kladnì ökolou na»ejkovickè. JeötÏ jedno p ÌjemnÈ zjiötïnì ñ zruöenì ve ejnè zak zky malèho rozsahu na realizaci akce ParkoviötÏ Velkopavlovick ñ p edl ûdïnì a odvedenì deöùov ch vod; ñ text v zvy k pod nì nabìdky ve ejnè zak zky malèho rozsahu na realizaci akce ParkoviötÏ Velkopavlovick ñ odvedenì deöùov ch vod a seznam firem, kterè budou vyzv ny k p edloûenì nabìdky; ñ zruöenì ve ejnè zak zky malèho rozsahu na Zpracov nì PD na akci Zä MutÏnick 23 ñ Fotovoltaick elektr rna; ñ za z kladï z pisu z jedn nì v bïrovè komise p idïlenì zak zky na realizaci akce StavebnÌ pravy Zä MutÏnick 23 v BrnÏ, technologie stravov nì a nezbytnè stavebnì pravy firmï KOMFORT, a. s.; ñ doplnïnì textu Zad nì aktualizace zemnìho pl - nu mïsta Brno; ñ na z kladï z pisu z jedn nì v bïrovè komise p idïlenì zak zky na realizaci akce V mïna oken Mä Velkopavlovick 15, Mä Bo etick 7 a v mïna vchodov ch dve Ì Mä Bo etick 26 firmï AL plast, spol. s r. o.; ñ uzav enì prostoru ñ dvornìho traktu Velkopavlovick 25 v kombinaci z suvn sloupek + umìstïnì n dob pro zeleú; ñ program XII. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno- Vinohrady 1. Ëervna Rada m. Ë. Brno-Vinohrady jmenuje: ñ na novè t ÌletÈ funkënì obdobì do äkolskè rady Zä MutÏnick 23 od tyto z stupce z izovatele: Mgr. Ji Ìho Kar ska, Ing. Ji Ìho Pustinu a Mgr. Petra Plevu. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ û dost sportovnìho klubu Mal baseballov liga o zmïnu podmìnek n jemnì smlouvy, tj. v mïry, ceny n jmu a doby n jmu; ñ v sledky v poëtu a mï enì hustoty z ivèho toku elektromagnetickè vlny v domï Bzeneck 13; ñ p echody n jm byt a zmïnu v n jemnì smlouvï; ñ zmïnu stavby hotelu Velk Klajdovka na pozemcìch parc. Ë a 8005/2 v k.. éidenice. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s p edpokl danou v öì symbolickèho n jmu 1 KË/ rok za celou pronajìmanou plochu sportovnìmu klubu Mal baseballov liga; ñ s navrhovan mi opat enìmi v r mci projektu na zlepöenì prost edì v lokalitï Pod Kavkami za podmìnky, ûe na pozemku p. Ë. 7999/1 k.. éidenice v ploöe vys zenèho vinohradu v r mci V m prozradìm. Vztah Dr. Thomase Krzencka k naöì zemi je vskutku hlubok. S hrdostì mi Thomas sdïloval jmèno svèho syna ñ jmenuje se ñ V clav. V ûenì spoluobëanè. V m, kte Ì z st v te (p edevöìm senior m), p eji p ÌjemnÈ proûitì letnìch dn na Vinohradech. VinohradskÈ ml deûi p eji proûitì pr zdnin podle vlastnìch p edstav. A V m, kte Ì budete pob vat aù jiû kdekoliv, p eji mnoho z ûitk, hlubok odpoëinek, hezkè poëasì ñ a hlavnï öùastn n vrat dom. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta Vítání nových občánků V sobotu 23. kvïtna jsme ve vinohradskè ob- adnì sìni slavnostnìm zp sobem p ivìtali a zapsali do pamïtnì knihy naöì mïstskè Ë sti celkem 20 novorozen ch obë nk. Jsou to: Valentina Blaûkov, Lucie»erm - kov, Nina»ern, Tom ö Hegr, Krist na Horniakov, Jakub Kaman, Ema Keprtov, Jolana Kohutov, Tom ö Koval, Filip KrejËi Ìk, Kryötof M tl, Kl ra MotyËkov, Tom ö NÏmec, Kl ra Peö kov, Michal Romanovsk, Michal Straka, Martin äìr, Kl ra VlasatÌkov, VÌt Zdr hal, Tom ö Zr stek. P ejeme jim hodnï zdravì, l skyplnè a podnïtnè prost edì a spïön ûivot! Sbor pro obëanskè z leûitosti Z 39. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 19. května prov dïn ch pracì nebudou dotëeny plochy vys - zen ch vinic a do pèëe budou zahrnuty pouze svahy teras a d le nebude dotëena plocha upraven a vyuûìvan sportovnìm klubem MBL; ñ s rozöì enìm z kladnovè stanice spoleënosti T-Mobile Czech Republic, a. s., na domech Bzeneck 13, 15; ñ bez p ipomìnek s p edloûen m materi lem N vrh na ÌzenÌ statut rnìho mïsta Brna, kter m se mïnì a doplúuje na ÌzenÌ statut rnìho mïsta Brna Ë. 2/ 2002, kter m se vymezujì mìstnì komunikace, nebo jejich seky, jeû lze uûìt ke st nì vozidel jen po zaplacenì ceny a s materi lem N vrh na ÌzenÌ statut rnìho mïsta Brna o maxim lnìch cen ch o nucenè odtahy osobnìch automobil, za sluûby parkoviöù urëen ch ke st eûenì takto odtaûen ch osobnìch automobil a maxim lnì pauö lnì cenï za p iloûenì a odstranïnì technick ch prost edk k zabr nïnì odjezdu vozidla, platn ch na zemì mïsta Brna. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ RadÏ mïsta Brna schv lit zmïny na ÌzenÌ statut rnìho mïsta Brna Ë. 1/2002, kter m se vyd v TrûnÌ d. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady trv : ñ na usnesenì Ë. 478/04/4 21. sch ze Rady mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady ze dne , kter m neschv lila poskytnutì integraënìho bytu pro azylanty. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady odkl d : ñ materi l zad nì zemnì studie OdkaliötÏ H dy na jedn nì 40. sch ze rady dne Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì ve 2 p Ìpadech; ñ prominutì n klad soudnìho ÌzenÌ ve 2 p Ìpadech. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady zruöuje: ñ usnesenì Ë. 864/08/5 z mimo dnè sch ze RM», konanè dne Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nesouhlasì: ñ s poskytnutìm finanënìch prost edk ve v öi 7800 KË ZO»SOP Pozemkov spolek H dy na spolufinancov nì projektu na zlepöenì prost edì v lokalitï Pod Kavkami za p edpokladu zìsk nì finanënìch prost edk z fondu MéP a realizace projektu. 2

3 Na konci ökolnìho roku probìh v mate skè ökole Pruö neck hned nïkolik akcì. Jednou z nich je i RozlouËenÌ s p edökol ky a v r mci tohoto louëenì i velmi oblìben Galerie na plotï. P edökolnì dïti zde vystavujì svè autoportrèty, kde ztv r- ÚujÌ, jak se samy vidì. Za pomoci panì uëitelek a zrcadla si uvïdomujì svou podobu, pozn vajì se a zaëìnajì samy sebe vnìmat jako osobnost. PortrÈty jsou p ekvapivï velmi vïrohodnè a zda ilè. Ze zkuöenosti vìme, ûe dïtsk kresba m velkou vypovìdajìcì hodnotu o osobnosti dìtïte, o tom co dìtï cìtì a proûìv. Kombinuje se v nì realita i fantazie dìtïte. Je zn mo, ûe dïti se velmi dob e vyjad ujì kresbou pr vï v p edökolnìm vïku, v obdobì, kdy v nich jeötï p evl d spont nnost. NenÌ n hodou, ûe kresba postavy se objevuje jako d leûit diagnostick prvek p i posuzov nì ökolnì zralosti dìtïte p ed vstupem do ökoly. DÏtem se tato akce velmi lìbì, pozn vajì nejen sebe samè, ale i svè kamar dy. Je to hezk zp sob rozlouëenì se nejen se ökolkou, ale i s kamar dy. DÏti majì radost, ûe je jejich pr ce prezentov na na ve ejnosti. Kresby naöich dïtì jsou nejen zda ilè, ale i n paditè a vtipnè. M ûete se o tom sami p esvïdëit, jsou st le vystaveny na plotï ökolnì zahrady. Za SdruûenÌ rodië Mgr. MarkÈta KlÌmov Galerie na plotě v MŠ Prušánecká Topol bílý uspěl v soutěži o Brněnský strom roku 2009 Letos jiû po des tè probïhla anketa o BrnÏnsk strom roku 2009, kterou organizuje Ekologick institut Veronica za podpory Statut rnìho mïsta Brna, do kterè bylo moûno nominovat stromy, kterè rostou ve mïstï BrnÏ. I Vinohrady nominovaly sv j strom, a to Topola bìlèho, kter byl i s jin mi vybr n odbornou porotou, kter pak n slednï zve ejnila deset uchazeë, o kterè bylo moûno hlasovat a vybrat tak strom Brna V letoönì jubilejnì des tè anketï hlasovalo 874 obëan, a to aû do 8. 6., kdy bylo hlasov nì ukonëeno a dopadlo takto: AbsolutnÌm vìtïzem s celkov m poëtem 214 hlas skonëil Buk lesnì rostoucì v z meckè zahradï v LÌöni, na druhèm mìstï Javor mlèë s 137 hlasy v MetodÏjovÏ ulici v Kr lovï Poli a na t etìm rovnïû pïknèm mìstï se umìstil n ö vinohradsk strom Topol bìl v lokalitï P lavskèho n mïstì nedaleko radnice se 102 hlasy. VÏ Ìm, ûe si tento 20 metr vysok, koöat, siln a zdrav strom kr snè t etì mìsto pr vem zaslouûì. Michal Krejsa Projekt z EU na EZŠ Projekt ökoly Zv öenì rovnï znalostì vyuûìv nì IT na EZä je v plnèm proudu a poëìtaëe majì za sebou zah ÌvacÌ kolo. SystÈmy a programy se instalujì, vöe je p ipraveno k pouûitì. JeötÏ p ed koncem ökolnìho roku probïhlo setk nì pedagog ökoly se ökoliteli projektu z AZ Soft, s. r. o., kde byli pedagogovè sezn meni s pl novanou strukturou ökolenì. Stanovili si cìle vzdïl v nì v r mci projektu a byli informov ni o budoucìm pr bïhu akcì. äkolitelè naslouchali pot eb m ökoly, p nìm z ËastnÏn ch a zjiöùovali stav znalostì p ed zah jenìm prvnìho ökolenì. JeötÏ p ed koncem ökolnìho roku, dalo by se Ìct, ûe jiû na zaë tku pr zdnin, probïhnou prvnì systèmovè lekce. äkolenì pedagogovè si ut ÌdÌ vïdomosti a odnesou novè znalosti s sebou na zaslouûenou dovolenou. Nic n m nebude br nit v p ÌpravnÈm t dnu pokraëovat v tom, co jsme na konci ökolnìho roku zah jili. RealizaËnÌ t m projektu Maturitní týden na Gymnáziu Globe Ve dnech 25.ñ28. kvïtna probïhly i na Gymn ziu Globe zkouöky dospïlosti. Maturitu skl dalo 20 student, kte Ì bïhem maturitnìho t dne p edvedli vïdomosti i schopnost komunikace. PrvotnÌ nejistotu a nervozitu, se kter mi p ich zeli, postupnï vyst Ìdaly radost, spïch a pochvaly pedagog i rodië. MaturitnÌ zkouöku sloûilo 19 student, z toho 5 student prospïlo s vyznamen nìm. P edsedkynï maturitnì komise Mgr. J. Kulkov z Gymn zia Brno ñ VÌdeÚsk povaûovala roveú naöich maturit za srovnatelnou s rovnì svè mate skè ökoly, na velmi vysokè rovni byla podle jejìho hodnocenì angliëtina. To n s tïöì, protoûe dovednosti student v angliëtinï jsou naöì prioritou. Celot dennì snaûenì bylo zavröeno 29. kvïtna slavnostnìm p ed - v nìm maturitnìch vysvïdëenì v ob adnì sìni vinohradskè radnice za Ëasti rodië, pedagog a student septimy, kte Ì zde budou st t, snad stejnï spïönï, p ÌötÌ rok. Studenti zavröili st edoökolsk studia p evzetìm maturitnìho vysvïdëenì z rukou starosty PhDr. Ji Ìho»ejky. P ejeme naöim letoönìm absolvent m, aby na svè cestï dospïlostì obst li a gymn ziu dïlali dobrè jmèno.»as jde d l a do uvolnïn ch lavic zasednou od z Ì novì û ci primy, kte Ì nastupujì po p tè t ÌdÏ do naöì ökoly. Vzhledem k v born m vztah m ökoly s mïstskou Ë stì jsou p ijìm ni p ev ûnï bez ökolnèho. éivot na gymn ziu se blìûì k z vïru letoönìho ökolnìho roku. Patn ctiletì prvú ci sice st le r di sedì u sv ch poëìtaë, m lo je vöak tïöì sedït u uëebnic Ëeötiny. P ÌjemnÏjöÌ jsou n vötïvy divadel ñ ta poslednì byla na Lakomci v MahelovÏ divadle. P ed studenty septimy je ökolnì rok, kter bude ve znamenì nov ch ñ st tnìch maturit. Naöi septim ni je zvl dnou. Mgr. J. RohlÌnkov, Dr. L. Bartkov P ed v nì maturitnìch vysvïdëenì na vinohradskè radnici 3

4 Projekt ideální školy V lednu byl na Z kladnì ökole MutÏnick 23 zah jen dalöì st ednïdob projekt s n zvem Ide lnì ökola. Sv m obsahem spadal p edevöìm do v tvarnè v chovy, ale zasahoval i jinè p edmïty, nap Ìklad Ëesk jazyk a rodinnou v chovu. DÏti se ve skupin ch zam ölely nad tìm, jak by takov to ökola mïla vypadat, jakè by mïla mìt okolì, budovu, uëebny a vybavenì. SvÈ n zory pak v tvarnï zpracov valy, p ÌpadnÏ je doplnily kr tk m povìd nìm Ëi b sniëkou. Starosta Lipska v EZŠ V sledkem pak byla cel ada n vrh, p ev ûnï prostorov ch objekt budov i t Ìd. NÏkterÈ skupiny si na svè pr ci daly opravdu z leûet a objekty by mohly slouûit pro inspiraci mnoh m architekt m souëasn ch ökol. Vöechny pr ce byly umìstïny v prostoru p ed sborovnou ökoly, kde je mohou zhlèdnout rodiëe i öirok ve ejnost. Ty nejlepöì projekty byly ocenïny a jejich tv rci odmïnïni drobn mi cenami. Na z vïr ryvek z jednè b sniëky, kterou jedna ze skupin doprovodila sv j projekt. Tenhle projekt jsme udïlali, aby n m ökolu p edïlali MÌsto öaten sk ÌÚky, mìsto seöit notebooky, bude to lepöì pro holky i pro kluky MÌsto tabule LCD televizky, hlavnï û dnou whisky Po ökole ökolnì bus odveze n s a zìtra jsme tu zas. PhDr. Marcela KuchyÚkov Foto: Mgr. Helena Myna Ìkov V znamnèho ûivotnìho jubilea 50 let se dne 13. Ëervna doûil vinohradsk obëan, poslanec PoslaneckÈ snïmovny Parlamentu»eskÈ republiky a zastupitel mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady Mgr. Petr Pleva Dne 5. Ëervna n s svojì n vötïvou poctil Burkhard Jung, starosta mïsta Lipska, kterè je partnerem mïsta Brna. Burkhard Jung promluvil k û k m ökoly, kr tce prezentoval mïsto Lipsko a zhlèdl program p ipraven û ky ËeskÈ i mezin - rodnì sekce naöì ökoly. Setk nì probïhlo v p ÌjemnÈm a neform lnìm duchu, za Ëasti vedoucìho odboru ökolstvì MMB Mgr. JelÌnka, starosty mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky a z stupc N ö zahraniënì v let zaëal srazem na P lavskèm n mïstì, kde jsme se shrom ûdili pod vedenìm panì uëitelky BielikovÈ a panì z stupkynï»echovè. V autobusu n s p ivìtali idiëi Karel a Olda. Po cestï jsme se stavili pro dïti z N mïötï nad Oslavou a pak jeötï pro panì pr vodkyni do Prahy. A mohlo se vyrazit. Ve Ëty i r no jsme dojeli k eurotunelu. Za chvilku uû jsme byli v Anglii. PrvnÌ den jsme se proöli Lond n. NavötÌvili jsme d m voskov ch figurìn Madam Tussaud a p es kr snè Trafalgar Square a kolem Big Benu jsme doöli aû k London Eye. Z lond nskèho oka byla skvïl vyhlìdka na mïsto. To uû se ale schylovalo k veëeru a my, celkem vyëerpanì z cesty, se tïöili, aû si pro n s dojdou rodiny, ve kter ch jsme byli na t i noci ubytov ni. V rodin ch to probìhalo v pohodï a va ili takè dob e. Co n s vöechny ale zaskoëilo, byly bramb rky s octovou p ÌchutÌ, kterè byly v Anglii celkem popul rnì a od rodin jsme je dost vali v balìëcìch na cesty. DalöÌ dny jsme se podìvali na Stonehenge a zajeli do mïsta Winchester a kolejì Cambridge. P edposlednì den jsme opït chodili po Lond nï. VidÏli jsme sìdlo kr lovny AlûbÏty Buckinghamsk mèdiì. Pan starosta Jung si z Brna odvezl takè v tvarnè pr ce naöich û k, kterè byly vytvo eny pro Mezin rodnì ökolu v Lipsku, kter je od ledna roku 2009 naöìm ofici lnìm partnerem. V p ÌötÌm ökolnìm roce bychom r di uskuteënili v mïnnè n vötïvy û k naöich ökol pod patron - tem Statut rnìho mïsta Brna a Lipska. Mgr. Jan ävih lek, editel ökoly Výlet za moře na Britské ostrovy pal c. Potom n s takè pobavilo st Ìd nì str ûì. Cel pobyt zavröila prohlìdka Toweru a plavba lodì do GreenwichskÈho parku, podìvat se na nult polednìk. Po celou dobu n m svìtilo slunìëko a nezapröelo, a tak n m pobyt velice rychle utekl. MnozÌ by si to urëitï jeötï prodlouûili. Ale stejnï to byla ûasn akce a myslìm, ûe kaûd si odtud odnesl ty nejkr snïjöì vzpomìnky. Ludmila Moliöov, IX. A (DokonËenÌ ze strany 1) a v nejbliûöì dobï podepìöe smlouvu s Ministerstvem ökolstvì. CÌlem tohoto projektu je zìskat finanënì prost edky na pr ci ökolnìho psychologa, kter by v r mci svè odbornosti posìlil a doplnil t m poradensk ch pracovnìk, coû by umoûnilo vznik ökolnìho poradenskèho pracoviötï. Psycholog by takè koordinoval pedagogicko-psychologickè poradenstvì ve ökole. Psycholog bude vytv et odbornè z zemì v oblasti ökolnì psychologie pro pot eby û k a rodië, pedagog a vedenì ökoly. äkola takè podala û dost do projektu Rozvoj jazykov ch a didaktick ch kompetencì pedagogick ch pracovnìk v JihomoravskÈm kraji. Tento projekt se t k moûn ch st ûì v zahraniëì pro uëitele cizìch jazyk. Projekt zatìm nenì vyhodnocen. Z izovatel naöì ökoly MÏstsk Ë st Brno-Vinohrady podal û dost o dotaci na Ministerstvo financì. Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem M» Vinohrady obdrûela Ëelovou dotaci na rekonstrukci ökolnì kuchynï ve v öi 5 milion korun, zb vajìcì 2 miliony dokr v MMB ze svèho rozpoëtu. Rekonstrukce ökolnì kuchynï probïhne v termìnu od do Z roveú odbor ökolstvì Magistr tu rozhodl o zasl nì 120 tisìc korun na vybavenì zrekonstruovanè kuchynï. Z d vodu zah jenì rekonstrukce v polovinï Ëervna byla v uka v tomto ökolnìm roce ukonëena se souhlasem MäMT jiû ke SouË stì rekonstrukce varny je i po ÌzenÌ elektronickèho stravovacìho systèmu. äkola s p edstihem nechala zrekonstruovat i veöker n bytek v jìdelnï ökoly. äkola prost ednictvìm M» Vinohrady takè podala û dost o dotaci v r mci projektu ZkvalitnÏnÌ sportovnìho prost edì v JihomoravskÈm kraji a zìskala na ja e tèmï 80 tisìc korun na po ÌzenÌ zahradnìho traktoru k prov dïnì drûby venkovnìch sportoviöù ökoly a travnat ch ploch v jejich okolì. Zbyl ch 40 % ceny traktoru musì ökola zajistit ze sv ch zdroj, tedy ze sv ch spor. Naöe ökola za pomoci z izovatele dokonëuje v mïnu v ökovï nastaviteln ch lavic a ûidlì. V tomto roce mïstsk Ë st Vinohrady p ispïla ökole Ë stkou 200 tisìc korun. äkola, û ci a rodiëe s napïtìm ËekajÌ, jestli se mïstskè Ë sti Vinohrady poda Ì zìskat dotaci z evropsk ch fond na v mïnu oken a zateplenì ökoly. äkola se takè snaûì vlastnìmi prost edky upravovat a zlepöovat venkovnì are l. Do konce pr zdnin chceme dokonëit n tïr zhruba poloviny dèlky oplocenì ökoly. Po Ìdili jsme pro û - ky bazèn s pìskovcovou filtracì. NejdraûöÌ vöak byla zemnì elektrick p Ìpojka k bazènu. St le pokraëujeme ve vnit nì v zdobï ökoly. PaedDr. Ilona Sokolov, editelka ökoly 4

5 V nedïli 7. Ëervna r no jsme vöichni nedoëkavì ËastnÌci z jezdu Klubu maminek nask kali tady na Vinohradech do autobusu. Po 100 kilometrech n s p ivìtala slunn zoologick zahrada Leön. DÏti hromadnï vybïhly smïr prvnì zvì tka a my dospïlì za nimi. Takûe jsme vidïli nestydatèho samce gorily, co si st le na nïëem pochutn val a obëas uk zal p ed tatìnky, kdo je tady nejvïtöì chlap, potom roztomilè hladovè tuëú ky p i snìdani mo sk ch rybek, kte Ì je obratnï chytali, n dhernè bìlè konï, co si od dïtì dali zelenè listy, velikè mraveneënìky svaëìcì nïco plnï jinèho neû mravence, houf h dajìcìch se plameú k, poëetnou rodinku kotul i s ml Ôaty, zarostlou expozici spìcìch tygr, kte Ì asi zrovna tr vili snìdani, koëkujìcì se ZŠ Mutěnická: bazén i sport V poslednìm kvïtnovèm t dnu jste mohli slyöet a vidït k ik rozdov dïn ch dïtì, öplouch nì a st Ìk nì vody nejen u font ny pod vinohradskou radnicì, ale iè na zahradï Zä MutÏnick. Nov bazèn byl postaven a napuötïn v tu nejvhodnïjöì dobu. Jednak jako d rek k blìûìcìmu se Dni dïtì a jednak proto, ûe dìky kr snèmu teplèmu poëasì ve dne i v noci mohl b t hned vyuûìv n. BazÈn nenì velk a zpoë tku jsme mïli obavy, jestli se zvl dnou vyst Ìdat vöichni. Hned prvnì den si vöak dïti,radïji rychle osvojily dohodnut pravidla, aby se mohly v p ÌjemnÏ teplè vodï co nejvìc vydov dït. Ti mènï otuûilì vyuûìvali k osvïûenì sprchu. BazÈn je umìstïn na slunnèm mìstï uprost ed ökolnì zahrady v tïsnè blìzkosti dïtskèho h iötï.vï Ìme, ûe n m poëasì bude p t, aby si jej dïti p ed blìûìcìmi pr zdninami jeötï co nejvìc uûily. Do vnit nìch prostor byl pro dïti zakoupen takè nov st l na stolnì tenis. Je lehk, mobilnì a snadno se d sloûit. Je to v hodnè v dobï, kdy je pot eba chodbu vyuûìt k jin m z jmov m Ëinnostem. Po nïkolika trènincìch byl pro dïti uspo d n turnaj ve Ëty ech vïkov ch kategoriìch. P ekvapivï dobrè v kony pod valy i ti nejmenöì. OdmÏnou pro vìtïze byl nov set na pingpong, kter tïm nejlepöìm p edala panì editelka. P vodnì st l byl p emìstïn do venkovnìho atria a d l slouûì zejmèna ke spokojenosti kluk. Velkou sportovnì ud lostì tïchto dn byla i ObvodnÌ olympi da ökolnìch druûin, kter se podruhè uskuteënila na naöem ökolnìm h iöti. I p es rannì nep ÌzeÚ poëasì, jsme nakonec p ece jen mohli k lehkoatletick m disciplìn m venkovnì h iötï vyuûìt. Ke zd rnèmu pr bïhu p ispïli svou pomocì na jednotliv ch stanoviötìch i û ci 9. A. DÏti ökolnì druûiny z osmi ökol odch zely spokojenè se spoustou d rk pro jednotlivce i kolektivy. DÌky velmi vyrovnan m v kon m se kluci a dïvëata z naöì ökoly umìstili na kr snè t etìm mìstï. Foto NadÏûda Niziolov Výlet do zoo Lešná medvïdy, slunìcì se lemury s vyvalen mi b Ìöky smïr slunce, dva lenivè lvy, co taky vyh Ìvali tïla, t i slonice, kterè zrovna popadla ûìzeú a nap jely se z jezìrka, n dhernè ûirafy s jejich houpav m krokem a nakonec horkem zcela p epadlè obrovskè nosoroûëì sleëny, kterè leûely naúahúanè v malè ubikaci a jen odfukovaly. A nejmenöì Ëlenka v letu p i pohledu na nï je oznaëila jako: ÑjÈjikÈ chlo chloì (velik pras tka). Nakonec jsme se skoro vöichni uchozenì potkali u z mku na laviëk ch. DÏtem nakoupili Ñjimijuì (zmrzlinu). V let se vyda il, poëasì nadmìru p - lo, takûe za rok nashledanou. ik Slovo dïkuji se v dneönì dobï p Ìliö neuûìv a mnoh m se zd b t zastaralè a nemodernì. JeötÏ umìme podïkovat za drah dar, penìze... ale jinak? Toto podïkov nì vöak mì Ì zcela jinam a nem û dn hmotn podtext ñ je to dìk za ochotu, laskav a mil p Ìstup, za dobrou radu i pouëenì. SmÏ uje do mìst, kam se mnoho vinohradsk ch obëan bïûnï nedostane, snad jen kdyû p ijedou nïkolikr t do roka pouùovè atrakce a oni vyvedou svoje dïti za z bavou. V p ebujelè zeleni k ovì, star ch strom a na rumiöti stojì tèmï zapomenutè p ÌzemnÌ domky, ve kter ch p eb v mìstnì jednotka dobrovoln ch hasië. Zde, ve skromn ch podmìnk ch, smysluplnï tr vì sv j voln Ëas nïkolik desìtek dïtì a mlad ch lidì z naöì mïstskè Ë sti, pro kterè se stal poû rnì sport velk m konìëkem. A pr vï dva z stupci ze sboru dobrovoln ch hasië, Milan Smutn a Tom ö Karas, naöi b valì absolventi, zavìtali poslednì kvïtnovou st edu k n m do mate skè ökoly, aby poskytli dïtem mnoho uûiteën ch rad. V milè a p telskè atmosfè e dïti zìsk valy d leûitè informace o poû rnì prevenci, jak se chovat v p ÌpadÏ ohroûenì ohnïm, a na modelovè situaci si vyzkouöely r znè zp soby p ivol nì pomoci. Poděkování hasičům Po zajìmavè besedï se dïti odebraly k hasië m na n vötïvu. Zde si prohlèdly prostory zbrojnice, hasiëskè vybavenì a z sahovou techniku. Na prostranstvì p ed budovou si kaûd mohl vyzkouöet, jak se drûì hasìcì proudnice a sednout za volant hasiëskèho auta. A to se nepoötïstì jen tak kaûdèmu! Na rozlouëenou hasiëi rozdali vöem malè d rky k poû rnì prevenci a zahoukali sirènou na autï. Plny z ûitk se dïti vracely zpït do ökolky, protoûe uû byl Ëas obïda. Bylo to velice p ÌjemnÏ a pouënï proûitè dopoledne a vï Ìme, ûe aû naöe dïti troöku povyrostou, mnohè z nich rozöì Ì ady mìstnìho sboru dobrovoln ch hasië. TÏöÌ n s, ûe i dneönì ml deû m ûe zajìmavï proûìvat chvìle volna, neziötnï pom hat druh m lidem a p sobit na obyvatele Vinohrad v oblasti poû rnì prevence. Naöi dobrovolnì hasiëi nechybì na û dnè akci v mate skè ökole, kde je jejich Ëast nezbytn, aù je to Rej ËarodÏjnic nebo RozlouËenÌ se ökol ky. Velmi si jich v ûìme a vï Ìme, ûe v blìzkè budoucnosti naleznou d stojnïjöì prostory, kde by mohli ve sv ch aktivit ch pokraëovat. Ji ina KotouËkov, Mä Velkopavlovick 5

6 SIMPLY CLEVER PŘIJĎTE TO ŘÍCT NÁM! Nabízíme Vám komplexní přípravu Vašeho vozu. Veškeré prohlídky provedou a případné nedostatky odstraní naši profesionální mecha - nici proškolení přímo výrobcem. Pracujeme pouze s nejmodernějším diagnostickým zařízením a použí - váme Škoda originální díly. Samo - zřejmou součástí přípravy na STK je prověření všech požadovaných parametrů, včetně seřízení světel. Budete mít naprostou jistotu, že je Váš automobil dokonale připraven. ŠkodaService ŠkodaOriginální díly ŠkodaOriginální příslušenství ČEKÁ VÁŠ VŮZ STK? Váš autorizovaný servisní partner Škoda: Masná 20, Brno tel.: HYPOTÉKY POJIŠTĚNÍ FONDY PENZIJNÍ FONDY STAVEBNÍ SPOŘENÍ Ludmila Slaběňáková, www. lsbmbrno.cz tel.: (O2), (T-Mobile), (Netbox) KADEŘNICE JANA SLOVÁČKOVÁ, TEL J po předložení inzerátu do šrotovné 50, J MALÍŘSKÉ PRÁCE. TEL , MOBIL KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka na vaöi kuchyú öuplìky pod linku sk ÌÚky na mìru v mïna pracovnì desky Vrba , NABÍDKA REKLAMNÍCH A INZERTNÍCH SLUŽEB PERIODIKA VINOHRADSKÝ INFORM Cena za cm 2 tiskové plochy černo-bílá... Kč 20, Cena za cm 2 tiskové plochy podtisk textu, text černá... Kč 25, Základny sloupců 9,2 cm nebo 18,8 cm, celkový rozsah výška stránky do 26,5 cm Cena za celostránkovou inzerci (18,8 26,5 cm) černobílá... Kč 9 970, s šedým podtiskem... Kč , Cena za 1/2 strany (18,8 13,25 / 9,2 26,5 cm) černobílá... Kč 4 985, s šedým podtiskem... Kč 6 230, Cena za 1/2 strany (9,2 13,25 / 18,8 6,6 cm) černobílá... Kč 2 440, s šedým podtiskem... Kč 3 050, Řádková inzerce barva černobílá pouze do rozsahu 1 řádku cena za jeden řádek... Kč 60, Celkový náklad 5850 výtisků. Informace: tel / BINGO ROZMARÝN, a.s. Pálavské náměstí 5, Brno-Vinohrady Kulečníkový sál 4 snooker, 4 pool a 1 karambol. Letní slevy: Snooker... 80, Kč/hod. Pool, karambol... 40, Kč/hod. Rezervace na tel.: Denně hod. Herna BINGO bar, VHA, VLT a ruleta Příjemné prostředí, klimatizace. Bezbariérový přístup. Přijďte k nám a zjistíte jaké další akce jsme pro Vás připravili. Těší se na Vás kolektiv Binga. Ml. p r koupì na Vin. byt (s balkonem). Platba v hotovosti. Tel. SMS KoupÌm gar û na Vinohradech, platba hotovï. Tel VymÏnÌm OB 2+1 (40 m 2 ) éidenice za 3ñ4+1. Tel Hled m OB 2+kk na Vin. k v mïnï za OB 3+1, LÌöeÚ, ul. Mol kova. Tel

7 ERKDWêMtGHOQtþHN SUDYi,WDOVNiSL]]D SHþHQiNROHQD X]HQiåHEUD DPQRKRGDOãtFKVSHFLDOLW ãlsn\ MXNHER[ YêKHUQtDXWRPDW\ /(71Ë=$+5È'.$3/ =8 8GOiPHSURYiVQDSiQt SURPRFH VYDWE\$ 729â( SRGQLNRYpYHþtUN\ DU$]QpVRXNURPpDNFH'(11

8 Organizace výuky na EZŠ Brno Od z Ì 2009 budou v budovï EZä Brno spolup sobit dva samostatnè subjekty: 1) Evropsk z kladnì ökola, st tnì ökola s programem v uky nïkter ch p edmït v cizìm jazyce, s v ukou AJ jiû od 1. t Ìdy. Tato ökola bude i nad le poskytovat bezplatnè z kladnì vzdïl v nì dïtem od 1. do 9. t Ìdy ze sp dov ch, ale takè nesp dov ch Ë stì mïsta Brna. 2) International School of Brno, o. p. s., (Mezin rodnì ökola Brno ñ obecnï prospïön spoleënost) registrujìcì dïti od 3 do 15 let. Tato ökola m statut zahraniënì ökoly na zemì»r, vyuëovacìm jazykem je zde angliëtina. IS of Brno je od Ëlenem Rady mezin rodnìch ökol. TÏöÌme se na setk nì s prvú Ëky EvropskÈ Zä i Mezin rodnì ökoly Brno. DalöÌ informace poskytneme r di osobnï, Ëi prost ednictvìm VedenÌ EZä Brno Výsledková listina II. LETNÍ TRÉNINK X. ROČNÍKU VÁNOČNÍHO TURNAJE V KUŽELKÁCH po adì n zev druûstva poëet bod 1. HASI»I SA M CLUB LUCIE PÿEMLOUV NÕ P LAV CI TLUP CI 236 Pozvánka na letní Grill Párty V pátek se od 16 hod. v restauraci Sherwood, uskuteční letní grilování. K občerstvení se budou zdarma podávat klobásy a k poslechu zahraje hudební kapela. Více informací na Srdečně zve Michal Krejsa Dětský sportovní den na EZŠ V ter 9. Ëervna byla br na h iötï EZä a Mä»ejkovick otev en doko n pro vöechny dïti a jejich rodiëe. vodnì slovo pat ilo z stupci editele ökoly Mgr. JaromÌru PospÌchalovi a potè vyé ci 4. t Ìd Zä MutÏnick se pravidelnï zapojujì do dopravnï v chovnè soutïûe s n zvem EmpÌk cyklista. SoutÏû, jejìû VI. roënìk byl pr vï ukonëen, po d Odbor prevence MÏstskÈ policie Brno s cìlem p ipravit dïti staröì deseti let na jejich novou ûivotnì roli idiëe nemotorovèho vozidla ñ cyklisty a zvyöovat tak bezpeënost dïtì v silniënìm provozu. V pr bïhu celèho ökolnìho roku absolvovali û ci t i hodiny teorie s dopravnìmi policisty a t i praktickè jìzdy na dopravnìm h iöti. Na z vïr museli zvl dnout dopravnì test a jìzdu po dopravnìm h iöti. Aby se to poda ilo co nejvïtöìmu poëtu û k, za adily t ÌdnÌ uëitelky v Daltonu intenzivnì procviëov nì dopravnìch znalostì. 3. Ëervna p iöli letos naposledy do naöì ökoly dopravnì policistè, aby p edali spïön m û k m Pr kaz cyklisty. ÿidië k na kolo dostala cel polovina vöech Ëtvrù k, t i z nich Karel Pavl sek, Jan KrejËÌ a Daniel Paseka byli dokonce v obou disciplìn ch bezchybnì. V hodnocenì jednotliv ch t Ìd skonëila 4. B na 4. mìstï a 4. A na 7. mìstï. V hodnocenì ökol Úspěch malých cyklistů stoupili û ci z hudebnïpohybovèho krouûku panì uëitelky M drovè a panì uëitelky»iëatkovè s KolobÏûkov m taneëkem. DÏti, kterè si p iöly tento den uûìt, se rozebïhly k jednotliv m stanoviötìm a soutïûily v nejr znïjöìch disciplìn ch nap. Hladov medvïd, SlonÌ chobot, Nebojsa, Kuûelky a v mnoh ch dalöìch. OdmÏnou jim byl na kaûdèm stanoviöti sladk bonbûnek. Ani rodiëe nep iöli zkr tka. Bylo pro nï p ipraveno drobnè pohoötïnì, kterè urëitï v tento tepl sluneën den p iölo vhod. Cel m odpolednìm programem n s prov zela ûiv kapela sestaven z uëitel ökoly. Zdena Matulov jsme dìky vyrovnan m v sledk m obou t Ìd p ed- Ëili dalöìch 21 z kladnìch ökol a obsadili 1. mìsto. P ed nì putovnìho poh ru pro nejlepöì ökolu do rukou panì editelky a ocenïnì nej spïönïjöìch Foto: Mgr. Tereza Zimov û k probïhlo 16. Ëervna v are lu Velodromu TJ Favoritu Brno. Vöem Ëtvrù k m gratulujeme k velkèmu spïchu a p ejeme mnoho bezpeënï najet ch kilometr. Mgr. Dagmar V gnerov a Mgr. Tereza Zimov Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech P i psanì esemesky p ipravil lapka hocha o mobil O tom, ûe ani mobilnì telefon svìran v ruce nemusì b t vûdy v bezpeëì, vì od 16. kvïtna svè sedmn ctilet mladìk z Brna. P ivolan m str ûnìk m si totiû postïûoval, ûe p i vystupov nì z autobusu se stal terëem nezn mèho nenechavce. Pachatel vyuûil mladìkova zabr nì se do psanì esemesky a mobilnì telefon mu neëekanï sebral i s rozepsanou textovou zpr vou a utekl pryë. äkodu na mobilu odhadl okraden BrÚan asi na 3500 korun, p Ìpadem se d le zab vajì republikovì policistè. P i vyk z nì z domu musel po sobï jeötï uklidit SuterÈn domu s ubikacì a popelnicì z roveú si v ter 18. kvïtna spletl pïtadvacetilet BrÚan. Jeho poëìn nì s nelibostì sledovali obyvatelè Ëinû ku ve VlËnovskÈ ulici, kte Ì si nakonec p ivolali na pomoc str ûnìky. HlÌdka ve sklepï muûe probudila a vyk zala pryë. JeötÏ p ed tìm, neû tak uëinil, musel dotyën po sobï uklidit zneëiötïnou chodbu i prostranstvì za domem. PartnerskÈ nehody umocnily emoce kombinovanè s alkoholem Zjit enè emoce kombinovanè s alkoholem nemìvajì povïtöinou dobr konec. SvÈ o tom vì i devïtat icetilet ûena, kter si 13. Ëervna p iöla na vinohradskou sluûebnu mïstskè policie postïûovat na svèho o devït let mladöìho druha. Uk zalo se, ûe oba byli v jednè z tamnìch restauracì, odkud se dom vr tili v podnapilèm stavu. Tam slovo dalo slovo a mezi partnery doölo k rozep i s n slednou strkanicì, p i nìû ûena zavr vorala a upadla na zem. P d byl natolik neöùastn, neboù p i nïm ûena ztratila zub a pohmoûdila rameno. DotyËn lèka skè oöet enì nepoûadovala a sdïlila, ûe podobn incident s druhem jeötï nemïla. P ÌpadnÈ dalöì öet enì p Ìpadu bylo p ed no spr vnìmu org nu. Dom nestaëila dojìt, p enocovat musela na z chytce Na chodnìku leûìcì ûena nenechala 12. Ëervna lhostejn mi obyvatele vinohradskèho sìdliötï. Narychlo p ivolanì str ûnìci vöak p i prvotnì komunikaci se sedmat icetiletou ûenou hned poznali, ûe za jejìm kolapsem nestojì û dn zdravotnì jma, ale dosti siln podnapilost. DÌky nì ztratila BrÚanka p i cestï dom schopnost jakèkoli koordinace tïla a zhroutila se na zem. AËkoli ji od obydlì dïlila jen nep Ìliö velk vzd lenost, skonëila nakonec v jinè Ë sti Brna, kde se musela podrobit vyst ÌzlivÏnÌ pod dozorem zamïstnanc protialkoholnì z chytnè stanice. Mgr. ZdenÏk Nov k Tiskov odbor, MÏstsk policie Brno MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: PhDr. Petr Vl Ëil. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 14. srpna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost 59 LISTOPAD 2009 28. výročí Dne Vinohrad V pondïlì 28. z Ì se p ed SpoleËensk m s lem na n mïstìëku u poöty uskuteënila akce na poëest 28. v roëì zah jenì v stavby naöeho domova ñ Vinohrad. Akce se uskuteënila

Více

Na Vinohradech se opět koštovalo

Na Vinohradech se opět koštovalo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 8. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Vánoce Jaroslav Vrchlický

Vánoce Jaroslav Vrchlický SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010 65 KVĚTEN 2010 Jak se změnily Vinohrady V minulèm Informu jsem popisoval jak se za uplynulè Ëty i roky zmïnily Vinohrady v bytovè oblasti. Dnes bych chtïl ve v Ëtu zmïn pokraëovat a chtïl bych se zamï

Více

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava 124 ŘÍJEN 2015 Akce na Vinohradech 28. 9. 2015: v r mci dne Vinohrad probïhne ve SpoleËenskÈm s le na P lavskèm n mïstì 15, Brno-Vinohrady koncert pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce. V Ëase od 15.00 do

Více

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad 23 ÈERVENEC SRPEN 2006 SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad äkolnì rok ubìh mal m dïtem pomalu, ale prvnìm maturant m vinohradskèho Gymn zia Globe ubïhlo 9 mïsìc z vratnï

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 33 ČERVEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jistï se tèmï vöichni shodneme, ûe letoönì p ljubilejnì vinohradsk koöt vìn i p es nep Ìliö dob e provedenou anonci navötìvil (oproti p edch zejìcìm roënìk

Více

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady.

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. 29 ÚNOR 2007 V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. ZajÌmalo by n s, jakè pohledy v rozvoji naöì mïstskè Ë sti m ûeme oëek vat. Ptali jsme se starosty obce PhDr.

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE Strana 2 Zastupitelé schválili Program rozvoje města (dokonëenì ze str. 1) Na analytickou Ë st navazuje n vrhov, kter v prioritnìch oblastech - lidskè zdroje, ekonomika, ûivotnì prost edì a infrastruktura

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 14. schůze konaná dne: 11. 7. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, p. Kiková, Ing. Boček, Ing.Kohut, Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4)

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 11. Ìjna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

PROSINEC 2010 LEDEN 2011

PROSINEC 2010 LEDEN 2011 72 PROSINEC 2010 LEDEN 2011 Jsou tu Vánoce Zdeněk H.Kučera Příroda oblékla bílý šat, krajem zní opět zvonky saní, nebeská pošta přijímá zas pro Ježíška tisíce přání. Po štědrovečerní večeři se vánoční

Více

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m VzpomÌnka na lèto na Vinohradech. 115 PROSINEC 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì podzimnì volebnì gaudium se koneënï i na Vinohradech doklop talo ke svèmu oëek vanèmu z vïru. Po obecnìch volb

Více

Obec Blatnice a XVI. vinohradský košt

Obec Blatnice a XVI. vinohradský košt 43 KVĚTEN 2008 P i p Ìleûitosti oslav 63. v roëì osvobozenì mïsta Brna se starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady setkal s ËastnÌky odboje druhè svïtovè v lky. Na snìmku z leva JUDr. Konr d Dubsk, Sl vka

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo:

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo: U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady od 21.jednání ZMP. 2. splnění úkolu uloženého usnesením č. 85/1 3. informaci

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu 28 LEDEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, vï Ìm, ûe jsme vöichni letoönì adventnì Ëas a v noënì sv tky proûili vnit nï vyrovnanì, v klidnè a mìrnè n ladï, ûe jsme udïlali radost naöim blìzk m a ûe

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 10 DUBEN 2005 v kvïtnu letoönìho roku uplyne jiû öedes t let od ukonëenì nejstraönïjöìho v leënèho konfliktu v dïjin ch lidstva. Vstoupil do dïjin pod oznaëenìm Druh svïtov

Více

Rada 76 (10.03.2014) 1

Rada 76 (10.03.2014) 1 Zápis č. 76 ze schůze rady města Velešín, konané dne 10.03.2014 Přítomni: Jaroslav Bartizal, Mgr. Josef Klíma, František Ondrášek, Jiří Růžička Omluven: Ing. Vladimír Jantač Host: Karel Krejčí jednatel

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Optimalizace sìtï ökol na Vinohradech ÈERVEN 2006

Optimalizace sìtï ökol na Vinohradech ÈERVEN 2006 22 ÈERVEN 2006 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, nemohu zaëìt n ö vodnìk jinak, neû reminiscencì na ned vn, v po adì jiû Ëtrn ct vinohradsk koöt vìn. P lo mu z ejmï vöe co takovèmu velkolepèmu kulturnìmu

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/005 z 5. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.02.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 2 Ze

Více

Dvan ct koöt vìn se vyda il

Dvan ct koöt vìn se vyda il MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ÈERVEN 2004 ZDARMA Vyuûijme historickou p Ìleûitost! V ûenì spoluobëanè, v p tek a sobotu 11. a 12. Ëervna se i v mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady uskuteënì volby do EvropskÈho parlamentu.

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Stopy Ëasu (redakce) 126 PROSINEC 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto chvìlìch vöichni proûìv me p edv noënì Ëas. VÏtöina z n s se plnï v tïchto dnech snaûì vûìt do n lady Ëi atmosfèry onè p

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 15.09.2014 v 17:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 9 členů ZM dle prezenční listiny Karel Šust MUDr.

Více

Mladé kapely aneb Vinohradsk Woodstock 2015 na obzoru

Mladé kapely aneb Vinohradsk Woodstock 2015 na obzoru 121 ČERVEN 2015 DruhÈho kvïtna navötìvil Vinohrady premièr Bohuslav Sobotka. P ijel na tradiënì Vinohradskou v stavu vìn. V naöì obci pobyl vïënï zanepr zdnïn p edseda vl dy»eskè republiky p es Ëty i hodiny.

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

Cesta do Knjaûevce a zpït za Ëty i dny a nïkolik minut

Cesta do Knjaûevce a zpït za Ëty i dny a nïkolik minut 38 PROSINEC 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, adventnì Ëas, kter m pr vï vöichni proch zìme, je dobou klidu, ticha, vnit nìho mìru a oëek v nì. VÏtöina z n s naplúuje onen Ëas kromï bïûn ch pracovnìch

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ Ujedn nì mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

1/ Ověření zápisu: Ověřením zápisu č. 7 jsou pověřeni p. Cejpková a p. Mgr. Halaburt. 2/ Kontrola usnesení a zápisu:

1/ Ověření zápisu: Ověřením zápisu č. 7 jsou pověřeni p. Cejpková a p. Mgr. Halaburt. 2/ Kontrola usnesení a zápisu: Z á p i s z 7. schůze obecního zastupitelstva v Abertamech dne 05. 03. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- přítomno: 6

Více

,, Školka plná pohody

,, Školka plná pohody ,, Školka plná pohody 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice Adresa: ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, 751 17 Zřizovatel školy: OÚ Horní

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

Provozní řád venkovní hrací plochy mateřské školy

Provozní řád venkovní hrací plochy mateřské školy Provozní řád venkovní hrací plochy mateřské školy Mateřská škola Svojetice Louňovická 358 251 62 Mukařov tel. 731666902 E-mail: skolka@svojetice.cz www. skolka-svojetice.cz zřizovatel : Obecní úřad Svojetice

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì spoluobëanè.......................................... 2 RADNICE.....................................................

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

22. Řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný 8.10. 2014

22. Řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný 8.10. 2014 22. Řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný Přítomni: Ing. Mikeš, p. Šilhán, p. Zahradník, sl. Kučerová, p. Matěcha, pí Kinská Omluveni: p. Vyvlečka Hosté: sl. Pajkrtová Návrhová komise: Ing. Mikeš, pí

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 146/2008 Rada města Lanškroun podle čl. IV. Obecně závazné vyhlášky Města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Současná situace v oblasti prevence kriminality z pohledu Policie ČR

Současná situace v oblasti prevence kriminality z pohledu Policie ČR Současná situace v oblasti prevence kriminality z pohledu Policie ČR III. Krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2012 Mapa Karlovarského kraje Kriminalita podle druhů 2011 2500 2000

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK................................................ 2 Slovo starostky.......................................... 2 RADNICE.................................................

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. LISTOPAD 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. LISTOPAD 2004 ZDARMA 5 MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. LISTOPAD 2004 ZDARMA Richard Svoboda je nov m brnïnsk m prim torem Nov m brnïnsk m prim torem je PhDr. Richard Svoboda, zvolen do mïstskèho zastupitelstva za ObËanskou demokratickou

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016 Účetní uzávěrka za r. 2015 Mateřské školy Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037 (mat. č. 123/2016) Usnesení č. 115/2016 účetní závěrku

Více

Zápis.06/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.06/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.06/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 24.04.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Robert Nešpor,

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 V ûenì spoluobëanè..........................................

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 27. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 09.12.2015 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

ad 1) Zahájení Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/008

ad 1) Zahájení Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/008 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/008 z 8. zasedání ZMČ Brno-jih konaného dne 13.12.2007 v kinosále VUVL-SM, s.r.o., Mariánské náměstí 1, Brno-Komárov Materiály:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

1.1.11 Poměry a úměrnosti I

1.1.11 Poměry a úměrnosti I 1.1.11 Poměry a úměrnosti I Předpoklady: základní početní operace, 010110 Poznámka: Následující látka bohužel patří mezi ty, kde je nejvíce rozšířené používání samospasitelných postupů, které umožňují

Více

Rada 24 (16. 11. 2015) 1

Rada 24 (16. 11. 2015) 1 Zápis č. 24 ze schůze rady města Velešín, konané dne 16.11.2015 Přítomen: Mgr. Hana Císařová, Mgr. Josef Klíma, Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička, Ing. Lenka Šípková Začátek: 10,00 hod Konec: 11,00 hod P

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více