Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ"

Transkript

1 56 ČERVENEC SRPEN 2009 Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem Ve ökolnìm roce 2008/2009 si ökola vytyëila vìce cìl, kterè se dajì rozdïlit do dvou velk ch oblastì, a to oblast pedagogick a oblast zlepöenì technickèho stavu budov a ökolnìch pozemk. NejvÏtöÌm spïchem v pedagogickè oblasti je bezesporu zìsk nì dotacì z evropsk ch fond na projekt s n zvem Podpora zav dïnì systèmu nov ch v ukov ch metod na Zä MutÏnick. Projekt se t k p edevöìm oblasti enviroment lnì v uky, v uky anglickèho jazyka, novinkou je zav dïnì e-learningovè v uky. Cel tato Ëinnost je dotov na Ë stkou p esahujìcì 2 miliony KË a projekt bude probìhat dva roky. V r mci projektu ökola zìskala jiû v roce 2009 vybavenì novè uëebny informatiky v celkovè Ë stce p l milionu korun. RealizaËnÌ t m projektu tvo Ì 10 pedagogick ch pracovnìk ökoly. äkola jiû v loúskèm roce podala û dost o za azenì do projektu VIP- KariÈra II, kter rovnïû financov n z EvropskÈho soci lnìho fondu. äkola ve v bïrovèm ÌzenÌ uspïla (PokraËov nì na stranï 4) Výměna oken v MŠ V p tek 5. Ëervna Evropskou z kladnì ökolu v»ejkovickè ulici navötìvil prim tor nïmeckèho saskèho mïsta Lipska Burkhard Jund. LipskÈho prim tora doprov zel p edseda Spolku pro upevúov nì partnerstvì Lipska a Brna historik doktor Thomas Krzenck, kter je zachycen na snìmku se starostou mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady V ûenì vinohradötì spoluobëanè, po roce se opït ocit me na prahu p ÌjemnÈho obdobì letnìch mïsìc, nach zìme se v Ëase zaëìnajìcìch pr zdnin a dovolen ch. ZnaËn Ë st vinohradskè ml deûe, ale i vïtöina dospïl ch se rozjede do vöech svïtov ch stran za pozn nìm, za dobrodruûstvìm a z ejmï nejëastïji si prostï Ñjenì tak odpoëinout, vydechnout po celoroënì pr ci. Vinohrady se, jako ostatnï kaûd rok, z etelnï Ñvypr zdnìì. Neznamen to vöak, ûe se ûivot v obci zastavì. Letos a jeötï i v p ÌötÌm roce probïhne (vlastnï jiû probìh ) tak zvan druh etapa regenerace obecnìho bytovèho fondu. NÏkte Ì z V s se mne dotazovali na termìny uskuteë- Úovan ch oprav. Tak tedy: po konzultaci bytovèho seku s firmami prov dïjìcìmi regeneraënì stavebnì pr ce byly stanoveny n sledujìcì termìny. Na domï Mikulovsk 15, 17, 19 a 21 se pr ce uskuteënì (ony se jiû uskuteëúujì) v rozpïtì kvïtna 2009 aû z Ì tèhoû roku. Obytn objekt ve VlËnovskÈ ulici Ë. 3, 5, 7 a 9 se podrobì regeneraci v dobï od Ëervna 2009 do Ìjna V tèûe ulici v bytovèm objektu Ë. 2, 4, 6, 8 probïhne (probìh ) regenerace od kvïtna 2009 do Ëervence 2009 (oprava a zateplenì st echy, v mïny vodoinstalace a v mïny oken) a v termìnu od ledna 2010 do kvïtna 2010 bude provedeno zateplenì fas dy. Regenerace domu v Pruö neckè 11, 13, 15, a 17 se uskuteënì v dobï od Ìjna 2009 do kvïtna KompletnÌ regenerace dom s peëovatelskou sluûbou v BzeneckÈ 19 a 21 a na P lavskèm n mïstì 1 a 2 bude uskuteënïna (i s ohledem na p ijatelnïjöì podmìnky letnìho obdobì pro obyvatele tïchto objekt ) v dobï od kvïtna 2010 nejpozdïji do z Ì roku Regenerace bytovèho souboru i v tèto druhè etapï (prvnì probïhla v letech 2007ñ2008) p edstavuje dokonëenì v mïny oken, celkovou sanaci a zateplenì obvodov ch stïn a st ech dom, dokonëenì v mïn stoupacìch potrubì studenè vody a teplè uûitkovè vody vëetnï leûat ch potrubì i rekonstrukci balkon vëetnï z bradlì a rekonstrukci domovnìch vchod. PochopitelnÏ, ûe takovèto rozs hlè opravy nïco stojì. Ot zka penïû byla a je i v tomto p ÌpadÏ ot zkou z sadnì. Pro Vaöi p edstavu: Druh etapa regenerace zahrnujìcì celkem 445 byt v öesti obytn ch domech obn öì celkovou Ë stku 115 milion korun. Ona suma bude hrazena vïrem ve v öi 57 milion korun a pochopitelnï vlastnìmi prost edky mïstskè Ë sti, kterè p edstavuje Ë stka 27 milion. ObdobnÏ jako v prvnì etapï regenerace bude i nynì n pomocno mïsto Brno. S prim torem Romanem Onderkou a s n mïstkem prim tora Ing. Oliverem PospÌöilem jsem osobnï projedn val û dost o finanënì p ispïnì mïsta Brna z Fondu rozvoje bydlenì. Dohodli jsme se, ûe brnïnsk radnice p ispïje Vinohrad m nemalou Ë stkou 31 milion korun. Jsem r d, ûe vedenì brnïnskè radnice je n m trvale naklonïno, a ûe p es potìûe, kterè dneönì doba zejmèna v ekonomickèm sektoru p in öì, nezapomìn na Vinohrady a jeho obyvatele. O to je pomoc vedenì Brna cennïjöì. V ûenì spoluobëanè, Vy kter ch se regenerace dot k Ëi se v blìzkèm Ëase dotkne. ZatnÏte, prosìm, zuby a vydrûte nep Ìjemnosti, kterè, bohuûel, stavebnì a opravnè pr ce obn öejì. OdmÏnou V m bude p ÌjemnÏjöÌ bydlenì a naöim Vinohrad m se zase o nïco zkr ölì habitus, jednoduöe ñ budou zase o fous hezëì. V p ekladu do Ëeötiny znamen latinskè slovo regenerace, kromï jinèho, tèû znovuzrozenì Ëi znovuoûivenì. VÏ Ìm, spolu s V mi, ûe dokonëenì druhè etapy regenerace obecnìho bytovèho fondu (PokraËov nì na stranï 2) Jiû delöì dobu se totiû snaûìme najìt finanënì prost edky, kterè pot ebujeme na v mïnu oken v mate sk ch ökolk ch. V p edchozìm roce jsme byli nuceni akutnï eöit p Ìpad, kdy doölo k v ûnè hav rii s n sledn m vypadenìm sklenïnè v plnï okna u Mä Pruö neck. Protoûe bylo nutno tuto z - leûitost akutnï eöit, doölo k okamûitè v mïnï oken v p ÌsluönÈ uëebnï. Finance, kterè jsme do tèto akce v z vïru roku 2007 do tèto mate skè ökoly vloûili, dos hly Ë stky cca 300 tisìc KË. O dalöì finance na v mïnu zb vajìcìch oken jsme poû dali mïsto Brno na letoönì rok. Tato naöe û dost z stala nevyslyöena. Protoûe ve stejnèm stavu jsou i okna u mate sk ch ökolek Velkopavlovick 15 a Bo etick 7, rozhodli jsme se hledat finance na v mïnu oken tïchto mate sk ch ökol ve vlastnìch zdrojìch. V sledkem je, ûe jsme vyëlenili tèmï 2,4 mil KË z naöich vlastnìch zdroj. Za tyto finance bude provedena v mïna oken v uëebn ch a s nimi souvisejìcìch mìstnostech u mate sk ch ökolek Velkopavlovick 15 a Bo etick 7. Protoûe n m v prvnì adï jde o zdravì naöich dïtì, bude provedena v mïna v uëebn ch. Kaûd z tïchto ökolek m sv j hospod sk pavilon, kde je kuchynï, skladovè prostory a dalöì z zemì ökole. V tïchto prostor ch okna prozatìm vymïúov na nebudou. D vodem je cìlenè smï ov nì finanënìch prost edk ve prospïch naöich dïtì. SouËasnÏ jsme nezapomnïli ani na problèmy s nikov mi dve mi v budovï Mä Bo etick 26, kterè sv m technick m stavem jiû neodpovìdaly poûadovan m parametr m. I tyto dve e budou v pr bïhu pr zdnin vymïnïny. DÏtem v mate sk ch ökol ch v ulici Velkopavlovick 15 a Bo etick 7 tak v raznï zlepöìme prost edì v jejich ökolk ch. V nastolenèm reûimu bychom chtïli pokraëovat i v p ÌötÌm roce a pevnï vï- Ìm, ûe i v roce 2010 najdeme finanënì zdroje, kterè n m v naöich z mïrech dovolì pokraëovat. Ing. Ji Ì Pustina mìstostarosta M» Brno-Vinohrady

2 Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ dlouhodob pron jem spoleëenskèho s lu P - lavskè n m. 15 od do pro SdruûenÌ taoistickèho Tai Chi; ñ zmïny ve VolebnÌm du ökolskè rady Zä MutÏnick dle ß 167 z k.ë. 49/2009 Sb. a volebnì d ökolskè rady Zä MutÏnick v plnèm znïnì; ñ poskytnutì dotacì z rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady organizacìm Ratolest, o. s., Domov sv. MarkÈty pro matky s dïtmi v tìsni, Svaz tïlesnï postiûen ch v»r, PeËovatelsk sluûba NAZARIA, o. p. s., ROSKA Brno-venkov a EFFETA, DCHB-OCHB; ñ hradu za uûìv nì 1/3 pozemk p. Ë. 9288/2, 8601/2 a 9289/2 vöe k.. éidenice za obdobì od do ; ñ novou v öi kauce p i uzavìr nì Dohody o kauci p ed povolenìm vstupu do zelenï s firmami prov - dïjìcìmi stavebnì pr ce u objekt ; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 11 a Ë. 12; ñ n vrh na uzav enì servisnì smlouvy kamerovèho systèmu s firmou PERFECTED, s. r. o.; ñ nov Ël nek 30a. Pravidel pro vym h nì nedoplatk n jemnèho, plateb za sluûby spojen ch s uûìv nìm byt a poplatk z prodlenì ve znïnì: 30a. Minim lnì Ë stka 50 % poplatku z prodlenì, kterou je moûnè prominout, ËinÌ 1000 KË; ñ dohodu o ukonëenì soudnìho sporu a p ed nì bytu v domï Blatnick 2; ñ slevu z n jemnèho v bytï domu Blatnick 4 ve v öi jednoho mïsìënìho n jemnèho z d vodu zhoröenì podmìnek uûìv nì bytu; ñ z ÌzenÌ vlastnìch jednotek spoleën ch televiznìch antèn na domech Bo etick 10, 12 a 14, 16, Bo etick 15, 17 a 19, 21, Bo etick 18, 20 a 22, 24 a»ejkovick 1, 3 a 5, 7; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt a p idïlenì bod ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu v domï P lavskè n mïstì 12 a v domï Pruö neck 11; ñ dohody o v mïn ch byt ; ñ pron jem nebytov ch prostor ñ mìstnosti Ë. 4 v domï Bo etick 17; ñ spl tky na hradu nedoplatku na n jemnèm ve 3 p Ìpadech; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì ve 4 p Ìpadech; V ûenì vinohradötì spoluobëanè... (DokonËenÌ ze strany 1) spolu s probìhajìcìmi obdobn mi opravami druûstevnìch dom p ispïjì k oûivenì nebo chcete-li znovuzrozenì cel ch Vinohrad. Kdyû uû hovo Ìme o stavebnìm poëìn nì na Vinohradech musìm dodat, ûe takè zaë tkem druhè poloviny roku, tedy o pr zdnin ch (snahou je, aby tak bylo v mïsìci srpnu), se uskuteënì regenerace dïtskèho h iötï na ValtickÈ ñ zn mèho BarevÚ ku. H iötï bude obsahovat adu tzv. hernìch prvk (houpaëky, prolèzaëky, hrad, skluzavku, pìskoviötï...), umoûnì dïtem jìzdu na dïtsk ch jìzdnìch prost edcìch (jin formulace mne bohuûel nenapad ), h iötï poskytne ku dïtsk m hr m labyrint (tedy bludiötï) a adu dalöìch hru dïtì umoûúujìcìch a podporujìcìch prvk. Nezbytnou souë stì h iötï bude i zeleú. JejÌ v sadba bude vöak moûn aû po vegetaënìm obdobì ñ v Ìjnu nebo zaë tkem listopadu. V ûenì VinohraÔanÈ. DvÏ velmi p ÌjemnÈ ud - losti jsem v ned vnè dobï zaûil. V p tek 29. kvïtna jsem mïl Ëest (ostatnï jiû pot etì) p edat maturitnì vysvïdëenì abiturient m vinohradskèho gymn zia Globe. Vûdy je velmi osvïûujìcì a povzn öejìcì pohled na mladè, odhodlanè lidi ñ v tomto p ÌpadÏ studenty vinohradskèho gymn zia ñ kte Ì uëinili prvnì z vaûn ûivotnì krok. Vöichni, jak jsem se jich v kr tkosti mohl zeptat, majì p edstavu o svèm budoucìm studijnìm a tak i ûivotnìm smï ov nì. P ejme jim na jejich dr ze ûivotem hodnï spïch. DruhÈ p ÌjemnÈ setk nì jsem proûil o t den pozdïji ñ v p tek 5. Ëervna. V onen den navötìvil Vinohrady a Evropskou z kladnì ökolu na»ejkovickè prim tor nïmeckèho saskèho mïsta Lipska Burkhard Jund. S Lipskem udrûuje mïsto Brno partnerskè vztahy jiû vìce jak pïtat icet let. Setk nì s lipsk m panem prim torem na Vinohradech bylo po vöech str nk ch znaënï zajìmavè. Pro mne osobnï bylo ono setk nì umocnïno jeötï dalöì okolnostì. LipskÈho prim tora doprov zel p edseda Spolku pro upevúov nì partnerstvì Lipska a Brna (pro nïmëin e: ÑVerein zur Fˆrderung der St dtepartnerschaft LeipzigñBrnoì) historik doktor Thomas Krzenck. Doktor Krzenck je m j spoluû k z dob historick ch studiì. Proûili jsem spolu dku let a jsme velmi dob Ì p telè. LeË nevidïli jsme se s Thomasem rovn ch dvacet let a onen nedostatek jsme se rozhodli napravit. Doktor Krzenck k n m do republiky jezdì dosti Ëasto a do Brna samoz ejmï takè. Dohodli jsme se, ûe na jeho p ÌötÌch n vötïv ch (jeötï v Ëervenci) probereme moûnosti partnerstvì Vinohrad s nïkterou mïstskou Ë stì v Lipsku. TakovÈ ÑuûöÌì partnerstvì m ûe b t zajìmavè pro adu VinohraÔan, p edevöìm pro ml deû, ökoly, seniory a podobnï. Na jistè koordinaci moûnèho partnerstvì s lipskou stranou se domlouv me dnes nap Ìklad s Evropskou z kladnì ökolou na»ejkovickè. JeötÏ jedno p ÌjemnÈ zjiötïnì ñ zruöenì ve ejnè zak zky malèho rozsahu na realizaci akce ParkoviötÏ Velkopavlovick ñ p edl ûdïnì a odvedenì deöùov ch vod; ñ text v zvy k pod nì nabìdky ve ejnè zak zky malèho rozsahu na realizaci akce ParkoviötÏ Velkopavlovick ñ odvedenì deöùov ch vod a seznam firem, kterè budou vyzv ny k p edloûenì nabìdky; ñ zruöenì ve ejnè zak zky malèho rozsahu na Zpracov nì PD na akci Zä MutÏnick 23 ñ Fotovoltaick elektr rna; ñ za z kladï z pisu z jedn nì v bïrovè komise p idïlenì zak zky na realizaci akce StavebnÌ pravy Zä MutÏnick 23 v BrnÏ, technologie stravov nì a nezbytnè stavebnì pravy firmï KOMFORT, a. s.; ñ doplnïnì textu Zad nì aktualizace zemnìho pl - nu mïsta Brno; ñ na z kladï z pisu z jedn nì v bïrovè komise p idïlenì zak zky na realizaci akce V mïna oken Mä Velkopavlovick 15, Mä Bo etick 7 a v mïna vchodov ch dve Ì Mä Bo etick 26 firmï AL plast, spol. s r. o.; ñ uzav enì prostoru ñ dvornìho traktu Velkopavlovick 25 v kombinaci z suvn sloupek + umìstïnì n dob pro zeleú; ñ program XII. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno- Vinohrady 1. Ëervna Rada m. Ë. Brno-Vinohrady jmenuje: ñ na novè t ÌletÈ funkënì obdobì do äkolskè rady Zä MutÏnick 23 od tyto z stupce z izovatele: Mgr. Ji Ìho Kar ska, Ing. Ji Ìho Pustinu a Mgr. Petra Plevu. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ û dost sportovnìho klubu Mal baseballov liga o zmïnu podmìnek n jemnì smlouvy, tj. v mïry, ceny n jmu a doby n jmu; ñ v sledky v poëtu a mï enì hustoty z ivèho toku elektromagnetickè vlny v domï Bzeneck 13; ñ p echody n jm byt a zmïnu v n jemnì smlouvï; ñ zmïnu stavby hotelu Velk Klajdovka na pozemcìch parc. Ë a 8005/2 v k.. éidenice. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s p edpokl danou v öì symbolickèho n jmu 1 KË/ rok za celou pronajìmanou plochu sportovnìmu klubu Mal baseballov liga; ñ s navrhovan mi opat enìmi v r mci projektu na zlepöenì prost edì v lokalitï Pod Kavkami za podmìnky, ûe na pozemku p. Ë. 7999/1 k.. éidenice v ploöe vys zenèho vinohradu v r mci V m prozradìm. Vztah Dr. Thomase Krzencka k naöì zemi je vskutku hlubok. S hrdostì mi Thomas sdïloval jmèno svèho syna ñ jmenuje se ñ V clav. V ûenì spoluobëanè. V m, kte Ì z st v te (p edevöìm senior m), p eji p ÌjemnÈ proûitì letnìch dn na Vinohradech. VinohradskÈ ml deûi p eji proûitì pr zdnin podle vlastnìch p edstav. A V m, kte Ì budete pob vat aù jiû kdekoliv, p eji mnoho z ûitk, hlubok odpoëinek, hezkè poëasì ñ a hlavnï öùastn n vrat dom. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta Vítání nových občánků V sobotu 23. kvïtna jsme ve vinohradskè ob- adnì sìni slavnostnìm zp sobem p ivìtali a zapsali do pamïtnì knihy naöì mïstskè Ë sti celkem 20 novorozen ch obë nk. Jsou to: Valentina Blaûkov, Lucie»erm - kov, Nina»ern, Tom ö Hegr, Krist na Horniakov, Jakub Kaman, Ema Keprtov, Jolana Kohutov, Tom ö Koval, Filip KrejËi Ìk, Kryötof M tl, Kl ra MotyËkov, Tom ö NÏmec, Kl ra Peö kov, Michal Romanovsk, Michal Straka, Martin äìr, Kl ra VlasatÌkov, VÌt Zdr hal, Tom ö Zr stek. P ejeme jim hodnï zdravì, l skyplnè a podnïtnè prost edì a spïön ûivot! Sbor pro obëanskè z leûitosti Z 39. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 19. května prov dïn ch pracì nebudou dotëeny plochy vys - zen ch vinic a do pèëe budou zahrnuty pouze svahy teras a d le nebude dotëena plocha upraven a vyuûìvan sportovnìm klubem MBL; ñ s rozöì enìm z kladnovè stanice spoleënosti T-Mobile Czech Republic, a. s., na domech Bzeneck 13, 15; ñ bez p ipomìnek s p edloûen m materi lem N vrh na ÌzenÌ statut rnìho mïsta Brna, kter m se mïnì a doplúuje na ÌzenÌ statut rnìho mïsta Brna Ë. 2/ 2002, kter m se vymezujì mìstnì komunikace, nebo jejich seky, jeû lze uûìt ke st nì vozidel jen po zaplacenì ceny a s materi lem N vrh na ÌzenÌ statut rnìho mïsta Brna o maxim lnìch cen ch o nucenè odtahy osobnìch automobil, za sluûby parkoviöù urëen ch ke st eûenì takto odtaûen ch osobnìch automobil a maxim lnì pauö lnì cenï za p iloûenì a odstranïnì technick ch prost edk k zabr nïnì odjezdu vozidla, platn ch na zemì mïsta Brna. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ RadÏ mïsta Brna schv lit zmïny na ÌzenÌ statut rnìho mïsta Brna Ë. 1/2002, kter m se vyd v TrûnÌ d. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady trv : ñ na usnesenì Ë. 478/04/4 21. sch ze Rady mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady ze dne , kter m neschv lila poskytnutì integraënìho bytu pro azylanty. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady odkl d : ñ materi l zad nì zemnì studie OdkaliötÏ H dy na jedn nì 40. sch ze rady dne Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì ve 2 p Ìpadech; ñ prominutì n klad soudnìho ÌzenÌ ve 2 p Ìpadech. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady zruöuje: ñ usnesenì Ë. 864/08/5 z mimo dnè sch ze RM», konanè dne Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nesouhlasì: ñ s poskytnutìm finanënìch prost edk ve v öi 7800 KË ZO»SOP Pozemkov spolek H dy na spolufinancov nì projektu na zlepöenì prost edì v lokalitï Pod Kavkami za p edpokladu zìsk nì finanënìch prost edk z fondu MéP a realizace projektu. 2

3 Na konci ökolnìho roku probìh v mate skè ökole Pruö neck hned nïkolik akcì. Jednou z nich je i RozlouËenÌ s p edökol ky a v r mci tohoto louëenì i velmi oblìben Galerie na plotï. P edökolnì dïti zde vystavujì svè autoportrèty, kde ztv r- ÚujÌ, jak se samy vidì. Za pomoci panì uëitelek a zrcadla si uvïdomujì svou podobu, pozn vajì se a zaëìnajì samy sebe vnìmat jako osobnost. PortrÈty jsou p ekvapivï velmi vïrohodnè a zda ilè. Ze zkuöenosti vìme, ûe dïtsk kresba m velkou vypovìdajìcì hodnotu o osobnosti dìtïte, o tom co dìtï cìtì a proûìv. Kombinuje se v nì realita i fantazie dìtïte. Je zn mo, ûe dïti se velmi dob e vyjad ujì kresbou pr vï v p edökolnìm vïku, v obdobì, kdy v nich jeötï p evl d spont nnost. NenÌ n hodou, ûe kresba postavy se objevuje jako d leûit diagnostick prvek p i posuzov nì ökolnì zralosti dìtïte p ed vstupem do ökoly. DÏtem se tato akce velmi lìbì, pozn vajì nejen sebe samè, ale i svè kamar dy. Je to hezk zp sob rozlouëenì se nejen se ökolkou, ale i s kamar dy. DÏti majì radost, ûe je jejich pr ce prezentov na na ve ejnosti. Kresby naöich dïtì jsou nejen zda ilè, ale i n paditè a vtipnè. M ûete se o tom sami p esvïdëit, jsou st le vystaveny na plotï ökolnì zahrady. Za SdruûenÌ rodië Mgr. MarkÈta KlÌmov Galerie na plotě v MŠ Prušánecká Topol bílý uspěl v soutěži o Brněnský strom roku 2009 Letos jiû po des tè probïhla anketa o BrnÏnsk strom roku 2009, kterou organizuje Ekologick institut Veronica za podpory Statut rnìho mïsta Brna, do kterè bylo moûno nominovat stromy, kterè rostou ve mïstï BrnÏ. I Vinohrady nominovaly sv j strom, a to Topola bìlèho, kter byl i s jin mi vybr n odbornou porotou, kter pak n slednï zve ejnila deset uchazeë, o kterè bylo moûno hlasovat a vybrat tak strom Brna V letoönì jubilejnì des tè anketï hlasovalo 874 obëan, a to aû do 8. 6., kdy bylo hlasov nì ukonëeno a dopadlo takto: AbsolutnÌm vìtïzem s celkov m poëtem 214 hlas skonëil Buk lesnì rostoucì v z meckè zahradï v LÌöni, na druhèm mìstï Javor mlèë s 137 hlasy v MetodÏjovÏ ulici v Kr lovï Poli a na t etìm rovnïû pïknèm mìstï se umìstil n ö vinohradsk strom Topol bìl v lokalitï P lavskèho n mïstì nedaleko radnice se 102 hlasy. VÏ Ìm, ûe si tento 20 metr vysok, koöat, siln a zdrav strom kr snè t etì mìsto pr vem zaslouûì. Michal Krejsa Projekt z EU na EZŠ Projekt ökoly Zv öenì rovnï znalostì vyuûìv nì IT na EZä je v plnèm proudu a poëìtaëe majì za sebou zah ÌvacÌ kolo. SystÈmy a programy se instalujì, vöe je p ipraveno k pouûitì. JeötÏ p ed koncem ökolnìho roku probïhlo setk nì pedagog ökoly se ökoliteli projektu z AZ Soft, s. r. o., kde byli pedagogovè sezn meni s pl novanou strukturou ökolenì. Stanovili si cìle vzdïl v nì v r mci projektu a byli informov ni o budoucìm pr bïhu akcì. äkolitelè naslouchali pot eb m ökoly, p nìm z ËastnÏn ch a zjiöùovali stav znalostì p ed zah jenìm prvnìho ökolenì. JeötÏ p ed koncem ökolnìho roku, dalo by se Ìct, ûe jiû na zaë tku pr zdnin, probïhnou prvnì systèmovè lekce. äkolenì pedagogovè si ut ÌdÌ vïdomosti a odnesou novè znalosti s sebou na zaslouûenou dovolenou. Nic n m nebude br nit v p ÌpravnÈm t dnu pokraëovat v tom, co jsme na konci ökolnìho roku zah jili. RealizaËnÌ t m projektu Maturitní týden na Gymnáziu Globe Ve dnech 25.ñ28. kvïtna probïhly i na Gymn ziu Globe zkouöky dospïlosti. Maturitu skl dalo 20 student, kte Ì bïhem maturitnìho t dne p edvedli vïdomosti i schopnost komunikace. PrvotnÌ nejistotu a nervozitu, se kter mi p ich zeli, postupnï vyst Ìdaly radost, spïch a pochvaly pedagog i rodië. MaturitnÌ zkouöku sloûilo 19 student, z toho 5 student prospïlo s vyznamen nìm. P edsedkynï maturitnì komise Mgr. J. Kulkov z Gymn zia Brno ñ VÌdeÚsk povaûovala roveú naöich maturit za srovnatelnou s rovnì svè mate skè ökoly, na velmi vysokè rovni byla podle jejìho hodnocenì angliëtina. To n s tïöì, protoûe dovednosti student v angliëtinï jsou naöì prioritou. Celot dennì snaûenì bylo zavröeno 29. kvïtna slavnostnìm p ed - v nìm maturitnìch vysvïdëenì v ob adnì sìni vinohradskè radnice za Ëasti rodië, pedagog a student septimy, kte Ì zde budou st t, snad stejnï spïönï, p ÌötÌ rok. Studenti zavröili st edoökolsk studia p evzetìm maturitnìho vysvïdëenì z rukou starosty PhDr. Ji Ìho»ejky. P ejeme naöim letoönìm absolvent m, aby na svè cestï dospïlostì obst li a gymn ziu dïlali dobrè jmèno.»as jde d l a do uvolnïn ch lavic zasednou od z Ì novì û ci primy, kte Ì nastupujì po p tè t ÌdÏ do naöì ökoly. Vzhledem k v born m vztah m ökoly s mïstskou Ë stì jsou p ijìm ni p ev ûnï bez ökolnèho. éivot na gymn ziu se blìûì k z vïru letoönìho ökolnìho roku. Patn ctiletì prvú ci sice st le r di sedì u sv ch poëìtaë, m lo je vöak tïöì sedït u uëebnic Ëeötiny. P ÌjemnÏjöÌ jsou n vötïvy divadel ñ ta poslednì byla na Lakomci v MahelovÏ divadle. P ed studenty septimy je ökolnì rok, kter bude ve znamenì nov ch ñ st tnìch maturit. Naöi septim ni je zvl dnou. Mgr. J. RohlÌnkov, Dr. L. Bartkov P ed v nì maturitnìch vysvïdëenì na vinohradskè radnici 3

4 Projekt ideální školy V lednu byl na Z kladnì ökole MutÏnick 23 zah jen dalöì st ednïdob projekt s n zvem Ide lnì ökola. Sv m obsahem spadal p edevöìm do v tvarnè v chovy, ale zasahoval i jinè p edmïty, nap Ìklad Ëesk jazyk a rodinnou v chovu. DÏti se ve skupin ch zam ölely nad tìm, jak by takov to ökola mïla vypadat, jakè by mïla mìt okolì, budovu, uëebny a vybavenì. SvÈ n zory pak v tvarnï zpracov valy, p ÌpadnÏ je doplnily kr tk m povìd nìm Ëi b sniëkou. Starosta Lipska v EZŠ V sledkem pak byla cel ada n vrh, p ev ûnï prostorov ch objekt budov i t Ìd. NÏkterÈ skupiny si na svè pr ci daly opravdu z leûet a objekty by mohly slouûit pro inspiraci mnoh m architekt m souëasn ch ökol. Vöechny pr ce byly umìstïny v prostoru p ed sborovnou ökoly, kde je mohou zhlèdnout rodiëe i öirok ve ejnost. Ty nejlepöì projekty byly ocenïny a jejich tv rci odmïnïni drobn mi cenami. Na z vïr ryvek z jednè b sniëky, kterou jedna ze skupin doprovodila sv j projekt. Tenhle projekt jsme udïlali, aby n m ökolu p edïlali MÌsto öaten sk ÌÚky, mìsto seöit notebooky, bude to lepöì pro holky i pro kluky MÌsto tabule LCD televizky, hlavnï û dnou whisky Po ökole ökolnì bus odveze n s a zìtra jsme tu zas. PhDr. Marcela KuchyÚkov Foto: Mgr. Helena Myna Ìkov V znamnèho ûivotnìho jubilea 50 let se dne 13. Ëervna doûil vinohradsk obëan, poslanec PoslaneckÈ snïmovny Parlamentu»eskÈ republiky a zastupitel mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady Mgr. Petr Pleva Dne 5. Ëervna n s svojì n vötïvou poctil Burkhard Jung, starosta mïsta Lipska, kterè je partnerem mïsta Brna. Burkhard Jung promluvil k û k m ökoly, kr tce prezentoval mïsto Lipsko a zhlèdl program p ipraven û ky ËeskÈ i mezin - rodnì sekce naöì ökoly. Setk nì probïhlo v p ÌjemnÈm a neform lnìm duchu, za Ëasti vedoucìho odboru ökolstvì MMB Mgr. JelÌnka, starosty mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky a z stupc N ö zahraniënì v let zaëal srazem na P lavskèm n mïstì, kde jsme se shrom ûdili pod vedenìm panì uëitelky BielikovÈ a panì z stupkynï»echovè. V autobusu n s p ivìtali idiëi Karel a Olda. Po cestï jsme se stavili pro dïti z N mïötï nad Oslavou a pak jeötï pro panì pr vodkyni do Prahy. A mohlo se vyrazit. Ve Ëty i r no jsme dojeli k eurotunelu. Za chvilku uû jsme byli v Anglii. PrvnÌ den jsme se proöli Lond n. NavötÌvili jsme d m voskov ch figurìn Madam Tussaud a p es kr snè Trafalgar Square a kolem Big Benu jsme doöli aû k London Eye. Z lond nskèho oka byla skvïl vyhlìdka na mïsto. To uû se ale schylovalo k veëeru a my, celkem vyëerpanì z cesty, se tïöili, aû si pro n s dojdou rodiny, ve kter ch jsme byli na t i noci ubytov ni. V rodin ch to probìhalo v pohodï a va ili takè dob e. Co n s vöechny ale zaskoëilo, byly bramb rky s octovou p ÌchutÌ, kterè byly v Anglii celkem popul rnì a od rodin jsme je dost vali v balìëcìch na cesty. DalöÌ dny jsme se podìvali na Stonehenge a zajeli do mïsta Winchester a kolejì Cambridge. P edposlednì den jsme opït chodili po Lond nï. VidÏli jsme sìdlo kr lovny AlûbÏty Buckinghamsk mèdiì. Pan starosta Jung si z Brna odvezl takè v tvarnè pr ce naöich û k, kterè byly vytvo eny pro Mezin rodnì ökolu v Lipsku, kter je od ledna roku 2009 naöìm ofici lnìm partnerem. V p ÌötÌm ökolnìm roce bychom r di uskuteënili v mïnnè n vötïvy û k naöich ökol pod patron - tem Statut rnìho mïsta Brna a Lipska. Mgr. Jan ävih lek, editel ökoly Výlet za moře na Britské ostrovy pal c. Potom n s takè pobavilo st Ìd nì str ûì. Cel pobyt zavröila prohlìdka Toweru a plavba lodì do GreenwichskÈho parku, podìvat se na nult polednìk. Po celou dobu n m svìtilo slunìëko a nezapröelo, a tak n m pobyt velice rychle utekl. MnozÌ by si to urëitï jeötï prodlouûili. Ale stejnï to byla ûasn akce a myslìm, ûe kaûd si odtud odnesl ty nejkr snïjöì vzpomìnky. Ludmila Moliöov, IX. A (DokonËenÌ ze strany 1) a v nejbliûöì dobï podepìöe smlouvu s Ministerstvem ökolstvì. CÌlem tohoto projektu je zìskat finanënì prost edky na pr ci ökolnìho psychologa, kter by v r mci svè odbornosti posìlil a doplnil t m poradensk ch pracovnìk, coû by umoûnilo vznik ökolnìho poradenskèho pracoviötï. Psycholog by takè koordinoval pedagogicko-psychologickè poradenstvì ve ökole. Psycholog bude vytv et odbornè z zemì v oblasti ökolnì psychologie pro pot eby û k a rodië, pedagog a vedenì ökoly. äkola takè podala û dost do projektu Rozvoj jazykov ch a didaktick ch kompetencì pedagogick ch pracovnìk v JihomoravskÈm kraji. Tento projekt se t k moûn ch st ûì v zahraniëì pro uëitele cizìch jazyk. Projekt zatìm nenì vyhodnocen. Z izovatel naöì ökoly MÏstsk Ë st Brno-Vinohrady podal û dost o dotaci na Ministerstvo financì. Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem M» Vinohrady obdrûela Ëelovou dotaci na rekonstrukci ökolnì kuchynï ve v öi 5 milion korun, zb vajìcì 2 miliony dokr v MMB ze svèho rozpoëtu. Rekonstrukce ökolnì kuchynï probïhne v termìnu od do Z roveú odbor ökolstvì Magistr tu rozhodl o zasl nì 120 tisìc korun na vybavenì zrekonstruovanè kuchynï. Z d vodu zah jenì rekonstrukce v polovinï Ëervna byla v uka v tomto ökolnìm roce ukonëena se souhlasem MäMT jiû ke SouË stì rekonstrukce varny je i po ÌzenÌ elektronickèho stravovacìho systèmu. äkola s p edstihem nechala zrekonstruovat i veöker n bytek v jìdelnï ökoly. äkola prost ednictvìm M» Vinohrady takè podala û dost o dotaci v r mci projektu ZkvalitnÏnÌ sportovnìho prost edì v JihomoravskÈm kraji a zìskala na ja e tèmï 80 tisìc korun na po ÌzenÌ zahradnìho traktoru k prov dïnì drûby venkovnìch sportoviöù ökoly a travnat ch ploch v jejich okolì. Zbyl ch 40 % ceny traktoru musì ökola zajistit ze sv ch zdroj, tedy ze sv ch spor. Naöe ökola za pomoci z izovatele dokonëuje v mïnu v ökovï nastaviteln ch lavic a ûidlì. V tomto roce mïstsk Ë st Vinohrady p ispïla ökole Ë stkou 200 tisìc korun. äkola, û ci a rodiëe s napïtìm ËekajÌ, jestli se mïstskè Ë sti Vinohrady poda Ì zìskat dotaci z evropsk ch fond na v mïnu oken a zateplenì ökoly. äkola se takè snaûì vlastnìmi prost edky upravovat a zlepöovat venkovnì are l. Do konce pr zdnin chceme dokonëit n tïr zhruba poloviny dèlky oplocenì ökoly. Po Ìdili jsme pro û - ky bazèn s pìskovcovou filtracì. NejdraûöÌ vöak byla zemnì elektrick p Ìpojka k bazènu. St le pokraëujeme ve vnit nì v zdobï ökoly. PaedDr. Ilona Sokolov, editelka ökoly 4

5 V nedïli 7. Ëervna r no jsme vöichni nedoëkavì ËastnÌci z jezdu Klubu maminek nask kali tady na Vinohradech do autobusu. Po 100 kilometrech n s p ivìtala slunn zoologick zahrada Leön. DÏti hromadnï vybïhly smïr prvnì zvì tka a my dospïlì za nimi. Takûe jsme vidïli nestydatèho samce gorily, co si st le na nïëem pochutn val a obëas uk zal p ed tatìnky, kdo je tady nejvïtöì chlap, potom roztomilè hladovè tuëú ky p i snìdani mo sk ch rybek, kte Ì je obratnï chytali, n dhernè bìlè konï, co si od dïtì dali zelenè listy, velikè mraveneënìky svaëìcì nïco plnï jinèho neû mravence, houf h dajìcìch se plameú k, poëetnou rodinku kotul i s ml Ôaty, zarostlou expozici spìcìch tygr, kte Ì asi zrovna tr vili snìdani, koëkujìcì se ZŠ Mutěnická: bazén i sport V poslednìm kvïtnovèm t dnu jste mohli slyöet a vidït k ik rozdov dïn ch dïtì, öplouch nì a st Ìk nì vody nejen u font ny pod vinohradskou radnicì, ale iè na zahradï Zä MutÏnick. Nov bazèn byl postaven a napuötïn v tu nejvhodnïjöì dobu. Jednak jako d rek k blìûìcìmu se Dni dïtì a jednak proto, ûe dìky kr snèmu teplèmu poëasì ve dne i v noci mohl b t hned vyuûìv n. BazÈn nenì velk a zpoë tku jsme mïli obavy, jestli se zvl dnou vyst Ìdat vöichni. Hned prvnì den si vöak dïti,radïji rychle osvojily dohodnut pravidla, aby se mohly v p ÌjemnÏ teplè vodï co nejvìc vydov dït. Ti mènï otuûilì vyuûìvali k osvïûenì sprchu. BazÈn je umìstïn na slunnèm mìstï uprost ed ökolnì zahrady v tïsnè blìzkosti dïtskèho h iötï.vï Ìme, ûe n m poëasì bude p t, aby si jej dïti p ed blìûìcìmi pr zdninami jeötï co nejvìc uûily. Do vnit nìch prostor byl pro dïti zakoupen takè nov st l na stolnì tenis. Je lehk, mobilnì a snadno se d sloûit. Je to v hodnè v dobï, kdy je pot eba chodbu vyuûìt k jin m z jmov m Ëinnostem. Po nïkolika trènincìch byl pro dïti uspo d n turnaj ve Ëty ech vïkov ch kategoriìch. P ekvapivï dobrè v kony pod valy i ti nejmenöì. OdmÏnou pro vìtïze byl nov set na pingpong, kter tïm nejlepöìm p edala panì editelka. P vodnì st l byl p emìstïn do venkovnìho atria a d l slouûì zejmèna ke spokojenosti kluk. Velkou sportovnì ud lostì tïchto dn byla i ObvodnÌ olympi da ökolnìch druûin, kter se podruhè uskuteënila na naöem ökolnìm h iöti. I p es rannì nep ÌzeÚ poëasì, jsme nakonec p ece jen mohli k lehkoatletick m disciplìn m venkovnì h iötï vyuûìt. Ke zd rnèmu pr bïhu p ispïli svou pomocì na jednotliv ch stanoviötìch i û ci 9. A. DÏti ökolnì druûiny z osmi ökol odch zely spokojenè se spoustou d rk pro jednotlivce i kolektivy. DÌky velmi vyrovnan m v kon m se kluci a dïvëata z naöì ökoly umìstili na kr snè t etìm mìstï. Foto NadÏûda Niziolov Výlet do zoo Lešná medvïdy, slunìcì se lemury s vyvalen mi b Ìöky smïr slunce, dva lenivè lvy, co taky vyh Ìvali tïla, t i slonice, kterè zrovna popadla ûìzeú a nap jely se z jezìrka, n dhernè ûirafy s jejich houpav m krokem a nakonec horkem zcela p epadlè obrovskè nosoroûëì sleëny, kterè leûely naúahúanè v malè ubikaci a jen odfukovaly. A nejmenöì Ëlenka v letu p i pohledu na nï je oznaëila jako: ÑjÈjikÈ chlo chloì (velik pras tka). Nakonec jsme se skoro vöichni uchozenì potkali u z mku na laviëk ch. DÏtem nakoupili Ñjimijuì (zmrzlinu). V let se vyda il, poëasì nadmìru p - lo, takûe za rok nashledanou. ik Slovo dïkuji se v dneönì dobï p Ìliö neuûìv a mnoh m se zd b t zastaralè a nemodernì. JeötÏ umìme podïkovat za drah dar, penìze... ale jinak? Toto podïkov nì vöak mì Ì zcela jinam a nem û dn hmotn podtext ñ je to dìk za ochotu, laskav a mil p Ìstup, za dobrou radu i pouëenì. SmÏ uje do mìst, kam se mnoho vinohradsk ch obëan bïûnï nedostane, snad jen kdyû p ijedou nïkolikr t do roka pouùovè atrakce a oni vyvedou svoje dïti za z bavou. V p ebujelè zeleni k ovì, star ch strom a na rumiöti stojì tèmï zapomenutè p ÌzemnÌ domky, ve kter ch p eb v mìstnì jednotka dobrovoln ch hasië. Zde, ve skromn ch podmìnk ch, smysluplnï tr vì sv j voln Ëas nïkolik desìtek dïtì a mlad ch lidì z naöì mïstskè Ë sti, pro kterè se stal poû rnì sport velk m konìëkem. A pr vï dva z stupci ze sboru dobrovoln ch hasië, Milan Smutn a Tom ö Karas, naöi b valì absolventi, zavìtali poslednì kvïtnovou st edu k n m do mate skè ökoly, aby poskytli dïtem mnoho uûiteën ch rad. V milè a p telskè atmosfè e dïti zìsk valy d leûitè informace o poû rnì prevenci, jak se chovat v p ÌpadÏ ohroûenì ohnïm, a na modelovè situaci si vyzkouöely r znè zp soby p ivol nì pomoci. Poděkování hasičům Po zajìmavè besedï se dïti odebraly k hasië m na n vötïvu. Zde si prohlèdly prostory zbrojnice, hasiëskè vybavenì a z sahovou techniku. Na prostranstvì p ed budovou si kaûd mohl vyzkouöet, jak se drûì hasìcì proudnice a sednout za volant hasiëskèho auta. A to se nepoötïstì jen tak kaûdèmu! Na rozlouëenou hasiëi rozdali vöem malè d rky k poû rnì prevenci a zahoukali sirènou na autï. Plny z ûitk se dïti vracely zpït do ökolky, protoûe uû byl Ëas obïda. Bylo to velice p ÌjemnÏ a pouënï proûitè dopoledne a vï Ìme, ûe aû naöe dïti troöku povyrostou, mnohè z nich rozöì Ì ady mìstnìho sboru dobrovoln ch hasië. TÏöÌ n s, ûe i dneönì ml deû m ûe zajìmavï proûìvat chvìle volna, neziötnï pom hat druh m lidem a p sobit na obyvatele Vinohrad v oblasti poû rnì prevence. Naöi dobrovolnì hasiëi nechybì na û dnè akci v mate skè ökole, kde je jejich Ëast nezbytn, aù je to Rej ËarodÏjnic nebo RozlouËenÌ se ökol ky. Velmi si jich v ûìme a vï Ìme, ûe v blìzkè budoucnosti naleznou d stojnïjöì prostory, kde by mohli ve sv ch aktivit ch pokraëovat. Ji ina KotouËkov, Mä Velkopavlovick 5

6 SIMPLY CLEVER PŘIJĎTE TO ŘÍCT NÁM! Nabízíme Vám komplexní přípravu Vašeho vozu. Veškeré prohlídky provedou a případné nedostatky odstraní naši profesionální mecha - nici proškolení přímo výrobcem. Pracujeme pouze s nejmodernějším diagnostickým zařízením a použí - váme Škoda originální díly. Samo - zřejmou součástí přípravy na STK je prověření všech požadovaných parametrů, včetně seřízení světel. Budete mít naprostou jistotu, že je Váš automobil dokonale připraven. ŠkodaService ŠkodaOriginální díly ŠkodaOriginální příslušenství ČEKÁ VÁŠ VŮZ STK? Váš autorizovaný servisní partner Škoda: Masná 20, Brno tel.: HYPOTÉKY POJIŠTĚNÍ FONDY PENZIJNÍ FONDY STAVEBNÍ SPOŘENÍ Ludmila Slaběňáková, www. lsbmbrno.cz tel.: (O2), (T-Mobile), (Netbox) KADEŘNICE JANA SLOVÁČKOVÁ, TEL J po předložení inzerátu do šrotovné 50, J MALÍŘSKÉ PRÁCE. TEL , MOBIL KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka na vaöi kuchyú öuplìky pod linku sk ÌÚky na mìru v mïna pracovnì desky Vrba , NABÍDKA REKLAMNÍCH A INZERTNÍCH SLUŽEB PERIODIKA VINOHRADSKÝ INFORM Cena za cm 2 tiskové plochy černo-bílá... Kč 20, Cena za cm 2 tiskové plochy podtisk textu, text černá... Kč 25, Základny sloupců 9,2 cm nebo 18,8 cm, celkový rozsah výška stránky do 26,5 cm Cena za celostránkovou inzerci (18,8 26,5 cm) černobílá... Kč 9 970, s šedým podtiskem... Kč , Cena za 1/2 strany (18,8 13,25 / 9,2 26,5 cm) černobílá... Kč 4 985, s šedým podtiskem... Kč 6 230, Cena za 1/2 strany (9,2 13,25 / 18,8 6,6 cm) černobílá... Kč 2 440, s šedým podtiskem... Kč 3 050, Řádková inzerce barva černobílá pouze do rozsahu 1 řádku cena za jeden řádek... Kč 60, Celkový náklad 5850 výtisků. Informace: tel / BINGO ROZMARÝN, a.s. Pálavské náměstí 5, Brno-Vinohrady Kulečníkový sál 4 snooker, 4 pool a 1 karambol. Letní slevy: Snooker... 80, Kč/hod. Pool, karambol... 40, Kč/hod. Rezervace na tel.: Denně hod. Herna BINGO bar, VHA, VLT a ruleta Příjemné prostředí, klimatizace. Bezbariérový přístup. Přijďte k nám a zjistíte jaké další akce jsme pro Vás připravili. Těší se na Vás kolektiv Binga. Ml. p r koupì na Vin. byt (s balkonem). Platba v hotovosti. Tel. SMS KoupÌm gar û na Vinohradech, platba hotovï. Tel VymÏnÌm OB 2+1 (40 m 2 ) éidenice za 3ñ4+1. Tel Hled m OB 2+kk na Vin. k v mïnï za OB 3+1, LÌöeÚ, ul. Mol kova. Tel

7 ERKDWêMtGHOQtþHN SUDYi,WDOVNiSL]]D SHþHQiNROHQD X]HQiåHEUD DPQRKRGDOãtFKVSHFLDOLW ãlsn\ MXNHER[ YêKHUQtDXWRPDW\ /(71Ë=$+5È'.$3/ =8 8GOiPHSURYiVQDSiQt SURPRFH VYDWE\$ 729â( SRGQLNRYpYHþtUN\ DU$]QpVRXNURPpDNFH'(11

8 Organizace výuky na EZŠ Brno Od z Ì 2009 budou v budovï EZä Brno spolup sobit dva samostatnè subjekty: 1) Evropsk z kladnì ökola, st tnì ökola s programem v uky nïkter ch p edmït v cizìm jazyce, s v ukou AJ jiû od 1. t Ìdy. Tato ökola bude i nad le poskytovat bezplatnè z kladnì vzdïl v nì dïtem od 1. do 9. t Ìdy ze sp dov ch, ale takè nesp dov ch Ë stì mïsta Brna. 2) International School of Brno, o. p. s., (Mezin rodnì ökola Brno ñ obecnï prospïön spoleënost) registrujìcì dïti od 3 do 15 let. Tato ökola m statut zahraniënì ökoly na zemì»r, vyuëovacìm jazykem je zde angliëtina. IS of Brno je od Ëlenem Rady mezin rodnìch ökol. TÏöÌme se na setk nì s prvú Ëky EvropskÈ Zä i Mezin rodnì ökoly Brno. DalöÌ informace poskytneme r di osobnï, Ëi prost ednictvìm VedenÌ EZä Brno Výsledková listina II. LETNÍ TRÉNINK X. ROČNÍKU VÁNOČNÍHO TURNAJE V KUŽELKÁCH po adì n zev druûstva poëet bod 1. HASI»I SA M CLUB LUCIE PÿEMLOUV NÕ P LAV CI TLUP CI 236 Pozvánka na letní Grill Párty V pátek se od 16 hod. v restauraci Sherwood, uskuteční letní grilování. K občerstvení se budou zdarma podávat klobásy a k poslechu zahraje hudební kapela. Více informací na Srdečně zve Michal Krejsa Dětský sportovní den na EZŠ V ter 9. Ëervna byla br na h iötï EZä a Mä»ejkovick otev en doko n pro vöechny dïti a jejich rodiëe. vodnì slovo pat ilo z stupci editele ökoly Mgr. JaromÌru PospÌchalovi a potè vyé ci 4. t Ìd Zä MutÏnick se pravidelnï zapojujì do dopravnï v chovnè soutïûe s n zvem EmpÌk cyklista. SoutÏû, jejìû VI. roënìk byl pr vï ukonëen, po d Odbor prevence MÏstskÈ policie Brno s cìlem p ipravit dïti staröì deseti let na jejich novou ûivotnì roli idiëe nemotorovèho vozidla ñ cyklisty a zvyöovat tak bezpeënost dïtì v silniënìm provozu. V pr bïhu celèho ökolnìho roku absolvovali û ci t i hodiny teorie s dopravnìmi policisty a t i praktickè jìzdy na dopravnìm h iöti. Na z vïr museli zvl dnout dopravnì test a jìzdu po dopravnìm h iöti. Aby se to poda ilo co nejvïtöìmu poëtu û k, za adily t ÌdnÌ uëitelky v Daltonu intenzivnì procviëov nì dopravnìch znalostì. 3. Ëervna p iöli letos naposledy do naöì ökoly dopravnì policistè, aby p edali spïön m û k m Pr kaz cyklisty. ÿidië k na kolo dostala cel polovina vöech Ëtvrù k, t i z nich Karel Pavl sek, Jan KrejËÌ a Daniel Paseka byli dokonce v obou disciplìn ch bezchybnì. V hodnocenì jednotliv ch t Ìd skonëila 4. B na 4. mìstï a 4. A na 7. mìstï. V hodnocenì ökol Úspěch malých cyklistů stoupili û ci z hudebnïpohybovèho krouûku panì uëitelky M drovè a panì uëitelky»iëatkovè s KolobÏûkov m taneëkem. DÏti, kterè si p iöly tento den uûìt, se rozebïhly k jednotliv m stanoviötìm a soutïûily v nejr znïjöìch disciplìn ch nap. Hladov medvïd, SlonÌ chobot, Nebojsa, Kuûelky a v mnoh ch dalöìch. OdmÏnou jim byl na kaûdèm stanoviöti sladk bonbûnek. Ani rodiëe nep iöli zkr tka. Bylo pro nï p ipraveno drobnè pohoötïnì, kterè urëitï v tento tepl sluneën den p iölo vhod. Cel m odpolednìm programem n s prov zela ûiv kapela sestaven z uëitel ökoly. Zdena Matulov jsme dìky vyrovnan m v sledk m obou t Ìd p ed- Ëili dalöìch 21 z kladnìch ökol a obsadili 1. mìsto. P ed nì putovnìho poh ru pro nejlepöì ökolu do rukou panì editelky a ocenïnì nej spïönïjöìch Foto: Mgr. Tereza Zimov û k probïhlo 16. Ëervna v are lu Velodromu TJ Favoritu Brno. Vöem Ëtvrù k m gratulujeme k velkèmu spïchu a p ejeme mnoho bezpeënï najet ch kilometr. Mgr. Dagmar V gnerov a Mgr. Tereza Zimov Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech P i psanì esemesky p ipravil lapka hocha o mobil O tom, ûe ani mobilnì telefon svìran v ruce nemusì b t vûdy v bezpeëì, vì od 16. kvïtna svè sedmn ctilet mladìk z Brna. P ivolan m str ûnìk m si totiû postïûoval, ûe p i vystupov nì z autobusu se stal terëem nezn mèho nenechavce. Pachatel vyuûil mladìkova zabr nì se do psanì esemesky a mobilnì telefon mu neëekanï sebral i s rozepsanou textovou zpr vou a utekl pryë. äkodu na mobilu odhadl okraden BrÚan asi na 3500 korun, p Ìpadem se d le zab vajì republikovì policistè. P i vyk z nì z domu musel po sobï jeötï uklidit SuterÈn domu s ubikacì a popelnicì z roveú si v ter 18. kvïtna spletl pïtadvacetilet BrÚan. Jeho poëìn nì s nelibostì sledovali obyvatelè Ëinû ku ve VlËnovskÈ ulici, kte Ì si nakonec p ivolali na pomoc str ûnìky. HlÌdka ve sklepï muûe probudila a vyk zala pryë. JeötÏ p ed tìm, neû tak uëinil, musel dotyën po sobï uklidit zneëiötïnou chodbu i prostranstvì za domem. PartnerskÈ nehody umocnily emoce kombinovanè s alkoholem Zjit enè emoce kombinovanè s alkoholem nemìvajì povïtöinou dobr konec. SvÈ o tom vì i devïtat icetilet ûena, kter si 13. Ëervna p iöla na vinohradskou sluûebnu mïstskè policie postïûovat na svèho o devït let mladöìho druha. Uk zalo se, ûe oba byli v jednè z tamnìch restauracì, odkud se dom vr tili v podnapilèm stavu. Tam slovo dalo slovo a mezi partnery doölo k rozep i s n slednou strkanicì, p i nìû ûena zavr vorala a upadla na zem. P d byl natolik neöùastn, neboù p i nïm ûena ztratila zub a pohmoûdila rameno. DotyËn lèka skè oöet enì nepoûadovala a sdïlila, ûe podobn incident s druhem jeötï nemïla. P ÌpadnÈ dalöì öet enì p Ìpadu bylo p ed no spr vnìmu org nu. Dom nestaëila dojìt, p enocovat musela na z chytce Na chodnìku leûìcì ûena nenechala 12. Ëervna lhostejn mi obyvatele vinohradskèho sìdliötï. Narychlo p ivolanì str ûnìci vöak p i prvotnì komunikaci se sedmat icetiletou ûenou hned poznali, ûe za jejìm kolapsem nestojì û dn zdravotnì jma, ale dosti siln podnapilost. DÌky nì ztratila BrÚanka p i cestï dom schopnost jakèkoli koordinace tïla a zhroutila se na zem. AËkoli ji od obydlì dïlila jen nep Ìliö velk vzd lenost, skonëila nakonec v jinè Ë sti Brna, kde se musela podrobit vyst ÌzlivÏnÌ pod dozorem zamïstnanc protialkoholnì z chytnè stanice. Mgr. ZdenÏk Nov k Tiskov odbor, MÏstsk policie Brno MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: PhDr. Petr Vl Ëil. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 14. srpna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem Strana 6 MarkÈta Zinnerov : "Kde padajì hvïzdy" Christine Gohlov : "Julie na pr zdnin ch" William King: "äed lovec" Ladislav Lahoda: "Tajnosti podzemì" Bender Lionel: " Encyklopedie p Ìrody" DoporuËujeme:

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální VISION1 KIA MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2002 Sorento do hor i do divadla Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN Carens jen těžko najde srovnání Rio je pro rodinu ideální Obsah Editorial 4-5 KIA Sorento

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více