Stručný popis simulace Global Marketplace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný popis simulace Global Marketplace"

Transkript

1 I listen, I forget. I see, I remember. I do, I understand. Old Chinese Proverb Stručný popis simulace Global Marketplace Celkovým cílem zařazené simulace je rozvíjet profesionální dovednosti v oblasti řízení společnosti. Prostřednictvím počítačové simulace se přenesete do velmi realistického mezinárodního obchodního prostředí, kde budete provozovat virtuální společnost po dobu dvou let (osm kol rozhodování). Budete úzce spolupracovat s týmem spolužáků a řídit vysoce komplexní a integrované podnikání. K dosažení úspěchu budete potřebovat plně využít získané interpersonální dovednosti a zároveň potrénujete angličtinu. V průběhu simulace můžete využívat online nápovědu integrovanou do vlastní simulace, stejně tak jako přednášejícího, který bude poskytovat jak zpětnou vazbu, tak i podněcovat vaše podnikatelské myšlení, abyste ze hry získali co nejvíce pro své budoucí povolání. Simulace není zaměřena přímo na oblast školského managementu, ale je vhodným doplňkem pro získání základních manažerských přístupů, které v rámci svého studia v jiných předmětech nezískáváte. V průběhu jednotlivých lekcí budou možné vazby mezi simulací a školským prostředím diskutovány s přednášejícím. Základní cíle V rámci předmětu budeme využívat simulace Marketplace jako učebního prostředí. Dozvíte se, jaké to je pohybovat se na rychle se měnícím konkurenčním trhu, kde jsou zákazníci nároční a konkurence se usilovně snaží získat váš podíl na trhu. V této oblasti se prostředí velmi blíží naší školské realitě, kde díky poklesu demografické křivky a předchozí ne vždy systémovým otvíráním dalších a další oborů kapacita škol v některých oblastech výrazně převažuje poptávku a pro úspěšný rozvoj zejména technických a odborných škol je třeba vynakládat stálé úsilí.

2 V rámci simulace projdete základními fázemi rozvoje společnosti od jejího založení, přes analýzy a plánování, konkurenční boj a získávání prostředků na další rozvoj. Měli byste získat základní představu o rolích a fungování útvarů zabývajících se marketingem, provozem, účetnictvím, financemi a dalšími oblastmi. Opakovaně budete muset vyhodnocovat získaná data, plánovat zlepšení obchodní strategie a tuto pak dlouhodobě realizovat. Při tom budete čelit řadě vlivů a hrozeb jak z vnitřního, tak zejména z vnějšího prostředí. Zde se opět velmi blížíme školské realitě, kde budeme muset reagovat na měnící se legislativu a na tlaky řady vlivových stran. Postupně se naučíte upravovat svou strategii v souvislosti se zpětnou vazbou trhu na vaše rozhodnutí, budete schopni lépe posuzovat jednotlivé příležitosti a hrozby, pochopíte propojení jednotlivých součástí společnosti, naučíte se hledat kompromisy tak, abyste dokázali být v dlouhodobém horizontu úspěšní. Základní činnosti Níže je uveden stručný výčet základních činností, které v rámci simulace budete provádět: Analýza dat získaných prostřednictvím výzkumu trhu; plánování a vedení marketingové kampaně; návrh výrobků pro jednotlivé segmenty trhu; návrh reklamní kampaně, podpora a rozvoj prodejních síl, cenová politika; alokace limitovaných finančních prostředků mezi výzkum a vývoj, výrobu, řízení kvality, reklamu a distribuci; výběr projektů V&V pro uvádění nových produktů na trh; negociace s konkurenty, tvorba strategických partnerství; řešení právních otázek souvisejících s nekalou konkurencí; nábor zaměstnanců, podpora prodeje; nastavení výrobního programu, operativní řízení výbory, plánování a rozvoj kapacit; rozvoj programů na podporu kvality; řízení cash-flow; získávání kapitálů na kapitálovém a finančním trhu; nastavení strategie a taktiky v reakci na finanční výkonnost, konkurenci a potřeby a požadavky zákazníků. Specifickým cílem simulace je rozvoj manažerských schopnosti díky možnosti získat ucelený pohled na komplexní podnikatelské prostředí. Simulace vám pomůže: 2

3 Rozvíjet strategické plánování a rozhodovací dovednosti v rychle se měnícím prostředí; vyjasnit vztahy a vazby mezi jednotlivými rozhodnutími a finanční výkonností; vštípit nezbytnost konání činností, které přidávají hodnotu pro zákazníka; uvědomit si, jak je důležité používat údaje o trhu a konkurenční signály pro nastavení strategického plánu a přesnější zaměření obchodních taktik; podpořit lepší rozhodování díky zjištění, jaký vliv může mít jednotlivé rozhodnutí na výkon ostatních i organizace jako celku; usnadnit učení důležitých obchodních konceptů, principů a způsobů myšlení; umožnit prožít výzvy a ocenění ze založení a provozu vlastního podnikání; budování sedůvěry prostřednictvím znalostí a zkušeností. K dosažení výše uvedeného je třeba vytvořit silný tým, který dokáže účinně řídit řadu procesů. Schopnost vést, týmová práce a interpersonální dovednosti jsou nezbytným předpokladem k úspěchu. Simulace vám bude sloužit jako případové studie, ve které si můžete vytvořit svůj osobní styl práce s ostatními a vyzkoušet bez hrozby problémů různé varianty řešení. 3

4 Organizace simulace Každé rozhodovací kolo má dominantní aktivitu a sadu rozhodnutí, která jsou s ním spojená. Tyto jednotlivé aktivity vás provedou životním cyklem podniku od podoby start-upu, přes rozvoj a růst do období počáteční dospělosti, kdy by měl podnik začít být soběstačný bez dodatečných investic z okolí. Jednotlivé přednášky jsou svou náplní uzpůsobeny aktuální fázi vývoje firmy, abyste tak dostávali potřebné informace nikoliv utříděné podle jednotlivých disciplin, ale podle potřeby ve správný okamžik. Aktivity daného rozhodovacího kola tak nemají za následek jen představení nového materiálu, ale také provázání s obsahem známým z předchozích kol, takže dochází k fixování díky opakování a zjišťování souvislostí. Podnikatelské činnosti jako je vůdcovství, řízení týmů, analýza cash-flow, vytváření hodnot při navrhování výrobků, plánování výroby na základě poptávky, strategické plánování a řízení se nesnadno učí. Vyžadují opakované cvičení, aby se staly součástí vašeho myšlení. Virtuální týmy Virtuální podnikání se rychle stává realitou a to i ve světě vzdělávání. Když nastoupíte po skončení studia do práce, můžete pracovat z domova v Praze, komunikovat s částí managementu třeba v Londýně, koordinovat zásilky z továrny v Šanghaji a to všechno pro poskytování služeb zákazníkům, kteří jsou třeba v Brně. Budete používat mobilní telefony, , videokonference, budete stále ve spojení se členy svého dodavatelského řetězce. Pro usnadnění učení práce ve virtuální organizaci je celá simulace založena na webové aplikaci. Z logistického pohledu tak budete mít přístup ke společnému souboru údajů potřebných pro rozhodování týmu, který bude uložen na serveru dostupném prostřednictvím sítě. Každý tým tak bude moci pracovat z libovolného místa s připojením na internet. Každý člen týmu se bude moci přihlásit na server, přezkoumat aktuální situaci, činit rozhodnutí a ukládat je k použití dalšími členy týmu. Poté, co každý vykoná činnosti, za které bude v rámci týmu zodpovědný, bude informovat postup zbytku týmu. Pochopitelně se jedná o týmovou práci, takže poté, co každý splní své povinnosti, je nezbytné je diskutovat v rámci týmu, dělat společné analýzy, rozhodovat o strategii a taktice. Výhodou online aplikace je i snadnost monitoringu a zpětné vazby ze strany instruktora, který se tak může lépe připravovat na společné hodiny a efektivně využívat čas k řešení problematických okruhů. 4

5 Podnikatelský plán a jeho prezentace Každý tým bude v průběhu simulace zpracovávat a prezentovat podnikatelský záměr dalšího rozvoje společnosti představenstvu firmy. Očekává se "profesionální" prezentace s využitím vizuálních pomůcek. Stručná osnova pro vypracování Návod na vypracování podnikatelského záměru je uvedena v další části textu. Hodnocení výkonnosti firmy K měření výkonnosti vaší firmy bude využito metody Balanced Scorecard. Celková výkonnost týmu bude založena na součinu finanční výkonnosti, efektivnosti působení na trhu, marketingové výkonnosti, investice do budoucnosti firmy, produktivity výroby, správy aktiv a zvyšování majetku firmy. Celkové hodnocení se vypočítá pro každou firmu zvlášť a následně může dojít k porovnání úspěšnosti v jednotlivých oblastech i v celkové soutěži. Práce v týmu V rámci týmu budete spolupracovat se třemi nebo čtyřmi dalšími studenty a budete reprezentovat podnikatelskou firmu, která bude soutěžit na trhu s dalšími týmy. Rozdělení rolí v rámci týmu Správa vašeho podnikání bude náročný úkol. V úspěšných firmám je zodpovědnost za jednotlivé úseky delegována na různé pracovníky a dochází tak k dělbě práce. Každý tak bude zodpovídat za jednu nebo dvě z níže uvedených oblastí a to v pozici víceprezidenta/náměstka vaší společnosti: 1) VP Marketing 2) VP Řízení prodeje 3) VP Marketingový výzkum 4) VP Výroba 5) VP Finance a účetnictví. 5

6 Aby se zajistilo, že vidíte souvislost mezi svými rozhodnutími a balanced scorecard, každý účastník bude, kromě role víceprezidenta, zodpovědný za alespoň dvě výkonnostní kriteria z balanced scorecard. Vzhledem k tomu, že cílem simulace je rozvoj manažerských dovedností všech žáků, budou všichni muset přebrat odpovědnost za řízení týmu na určité období a to v pozici prezidenta/ředitele společnosti. Úkolem prezidenta je stanovovat harmonogram prací a jednání, dohlížet na zadání úkolů, sledovat celkový výkon (Balanced Scorecard), a pomáhat týmu dosahovat silné podnikatelské výkonnosti. Role prezidenta bude putovní. První osoba bude organizovat fázi založení, včetně ustanovení týmu a rolí jednotlivých členů, nastavení pravidel a norem. Druhá osoba bude zodpovědná za počáteční fázi businessu (2-4 čtvrtletí) včetně přípravy výchozí strategie a její realizaci v průběhu dvou prvních čtvrtletí v rámci testovacích trhů. Třetí osoba bude dohlížet na přípravu podnikatelského plánu a jeho prezentaci investorům (páté čtvrtletí). Čtvrtý člověk bude řídit vlastní realizaci podnikatelského záměru (čtvrtletí 6 až 8). Pátý/případně první člen týmu budu zodpověný za závěrečnou prezentaci představenstvu. Po skončení funkčního období na pozici prezidenta společnosti by měl tento dostat zpětnou vazbu od ostatních členů týmu o svém výkonu v dané roli. Ustanovování týmů Bude probíhat ve dvou variantách podle počtu účastníků semináře V případě malého počtu budou týmy vytvořeny instruktorem. V případě dostatečného počtu na začátku semestru každý účastník vytvoří životopis a motivační dopis, ve kterém se bude ucházet o jednu pozici ve firmě. Následně vystoupí před skupinou a bude se snažit požadovanou pozici získat. Náhodně budou vybráni prezidenti jednotlivých firem, kteří následně budou vybírat členy svých týmů formou draftu. Pořadí výběru v jednotlivých kolech bude dáno losem. Po výběru druhého/dalšího člena týmu bude v dalším kole výběr probíhat na základě konzultace prezidenta s dalším/dalšími členy týmu. Pracovní setkání Předseda správní rady (instructor) se bude pravidelně setkávat s každým týmem zhruba na 20 minut v rámci každého kola. Během těchto porad bude tým diskutovat: 6

7 1) výkon v průběhu předchozího čtvrtletí 2) analýzu trhu 3) strategii pro aktuální čtvrtletí a do budoucna 4) aktuální rozhodnutí, a 5) pro forma finanční výhledy pro aktuální čtvrtletí. Tato setkání budou vedena prezidentem společnosti a pro jejich efektivní průběh bude v předstihu instruktorovi předložen program jednání. Program by měl obsahovat témata, která je třeba řešit, odpovědnou osobu a předpokládanou časovou dotaci na daný bod. Cca 5 minut by mělo být věnováno otázkám a odpovědím. Každý z účastníků schůzky musí být připraven a schopen obhájit plánovaná rozhodnutí, aby tak mohl prokázat zvládnutí jednotlivých disciplin ve své gesci, stejně tak jako porozumění vzájemným vazbám mezi útvary firmy. Otázky na instruktura. Soubory nápovědy v programu obsahují odpovědi na většinu předpokládaných otázek, které jsou nezbytné k úspěšnému absolvování simulace. Studenti mají nicméně tendenci pokládat otázky i tam, kde mohou odpověď bez problémů najít sami. Vzhledem k počtu studentů je tento postup časově velmi náročný a každá otázka na instruktora, která je uvedena v souborech nápovědy tak bude zpoplatněna částkou $ 10,000 z rozpočtu tázající firmy. První část kurzu vyžaduje normální zátěž srovnatelnou s jinými předměty. Během prvního čtvrtletí hry je časová náročnost velmi malá. Nicméně s průběhem času se stejně jako v reálné firmě zvyšuje s nabíhajícími dalšími činnostmi a nejvyšší je ve 3-4 čtvrtletí a při tvorbě podnikatelského plánu, kdy může dosáhnout 3-4 hodin týdně. Po schválení podnikatelského plánu se časová náročnost ustaluje v rozmezí 2-3 hodin týdně, což je způsobeno jednak již dostatečnou znalostí software, a také připraveným plánem, který, pokud je dobře vytvořen, vyžaduje spíše drobné úpravy než stálé tvoření. Zvýšená časová náročnost je částečně způsobena i formátem hry, která je pro většinu studentů natolik zajímavá, že strategii promýšlí stále, ať už cestou do školy, v hospodě či na rande. Řízení času. Time management bude mít zásadní vliv na váš úspěch v rámci simulace. Je třeba dělat daleko vice rozhodnutí, než může jedinec zvládnout. Také to není moudré, aby se všichni podíleli na všech aspektech podnikání, protože by tak docházelo ke zbytečným časovým ztrátám. Z tohoto důvodu je nutné 7

8 rozdělit práci mezi jednotlivé členy týmu. Jak vhodně rozdělit odpovědnost je popsáno v souborech nápovědy, které jsou součástí simulace. Tyto postupy můžete použít jako základní vodítko. V případě, kdy v průběhu simulace zjistíte, že dochází ke konfliktům, nebo není zátěž rozložena rovnoměrně na členy týmu, klidně udělejte změny podle potřeb. Prezident by měl předsedat každému setkání a zajistit, že diskuse se bude věnovat řešení problematiky nikoliv věcem s činností firmy nesouvisejícím. Každé setkání by mělo mít předem připraven program jednání a časový harmonogram a nemělo by trvat déle než dvě hodiny. Zdlouhavé schůzky nejsou produktivní a pouze zvyšují úroveň frustrace, že věci nejsou hotové. Setkání by mělo mít za výstup rozdělení dalších úkolů s termíny jejich splnění mezi jednotlivé členy týmu. Splnění úkolů by mělo být vstupním bodem následujícího jednání. Pro efektivní využití času setkání je nezbytné, aby každý člen týmu měl předem připraveny body, které se ho týkají. Měl by vědět, jaké vstupy, výstupy a problémy jeho oblast v danou chvíli potřebuje řešit a na jednání by měl přijít s návrhy řešení. Tyto návrhy by měly být posouzeny a na základě společného rozhodnutí odsouhlaseny nebo patřičně upraveny. 8

9 Osnova podnikatelského plánu Podnikatelský plán by měl obsahovat následující složky: 1. Shrnutí 2. Přehled finančních výkonnosti a úspěšnosti na trhu v průběhu uplynulého roku 3. Hodnocení současné situace a trhu minimálně v členění A. Zákazníci B. Konkurence C. Silné a slabé stránky společnosti D. Hlavní problémy / příležitosti k řešení v následujícím roce 4. Strategie pro příští rok v podnikání (Co bude třeba udělat pro udržení nebo vylepšení pozice) v oblasti: A. Marketingové strategie B. Strategie řízení výroby C. Obchodní strategie D. Finanční strategie 5. Žádost o finanční prostředky s odpovídající nabídkou 6. Pro forma cash flow, rozvahu a výkaz zisků a ztrát na kola Taktický plán do konce simulace 9

10 Závěrečná zpráva pro představenstvo/správní radu Zpráva by měla obsahovat následující součásti: 1. Zhodnocení finanční, obchodní a provozní výkonnosti v průběhu druhého roku 2. Zdůraznění klíčových rysů podnikatelského plánu, který byl předložen pro získání dodatečného kapitálu se zaměřením na A. Marketingovou strategii B. Prodejní kanály C. Výrobní strategii D. Finanční strategii 3. Posoudit dodržení podnikatelského plánu v průběhu druhého roku A. Posouzení přijatých opatření, která nebyla v souladu s podnikatelským plánem B. Zdůvodnění odchylek od podnikatelského záměru C. Posouzení cílů vzhledem ke skutečnému naplnění podle klíčových ukazatelů výkonnosti 4. Zhodnocení aktuální situace a na trhu A. Analýza konkurence B. SWOT analýza 5. Shrnutí připravenosti firmy pro další účinkování na trhu (plány) 6. Shrnutí základních poznatků a ponaučení 10

11 Aktivity v jednotlivých kolech simulace První kolo: Ustanovení týmu a nastavení pravidel Posouzení týmových dovedností a pracovního stylu, přiřazení odpovědnosti Organizace práce a stanovení osobních cílů Vytvoření skupinových norem Stanovení požadované image firmy Rozhodnutí o názvu společnosti Úpis akcií realizačnímu týmu Objednávka průzkumu trhu trh. Druhé kolo: Vyhodnocení tržních příležitostí, prvotní nastavení procesů, a připrava vstupu na testovací Analýza marketingového průzkumu - posouzení segmentů, trhů, a potenciálu pro hospodářskou soutěž o Analýza tržních příležitostí Určení firemních cílů a strategického směřování o Určení a seřazení firemních cílů o Vytvoření mise firmy o Výběr cílových segmentů o Stanovení strategického směřování Vytváření hodnoty pro zákazníka propojení jednotlivých komponent s přínosy o Návrh prvních značek/výrobků pro testovací trh o Vyhodnocení dopadu různých součástí výrobku na přestavovací náklady a časové ztráty, posouzení úspor z rozsahu 11

12 Výběr testovacích trhů o Otevření prodejen Nastavení výroby srovnání regionálních rozdílů v nákladech na pracovní sílu a distribuci, posouzení hospodárnosti investice podle velikosti továrny o Založení výrobní provozovny + stanovení velikosti Úpis akcií realizačnímu týmu Třetí kolo: Ověření strategií a předpokladů na testovacím trhu Řízení prodeje Nábor prodejních sil + případný specializační trénink o Stanovení cen + akční nabídky o Stanovení priorit prodeje o Rozhodnutí o promoakcích na prodejně o Otevření nových prodejen Reklama o Návrh reklamních sdělení o Stanovení komunikačních kanálů a četnosti sdělení Stanovení výrobního plánu na příští čtvrtletí o Odhad poptávky pro jednotlivé značky o Nastavení výrobního programu (cílové a signální meze + provozní kapacita) Stanovení rozpočtu pro průzkum trhu Úpis akcií realizačnímu týmu Posouzení pro forma cash flow Čtvrté kolo: Vyhodnocení tržního testu a revize strategie 12

13 Vyhodnocení finanční výkonnosti o analýza ziskovosti hodnocení výkonnosti na trhu o hodnocení zákazníky návrh značky, cena, reklama o analýza poptávky podle společností a značek o Taktika konkurence zvolené segmenty a výběr marketingové taktiky Objednání průzkumu trhu Revize taktiky podle potřeby a pokračování působení na testovacích trzích o Návrh značky o Prodejní cena, priority prodeje a POP displeje o Otevření dalších obchodů o Nábor a trénink prodejců o Návrh reklamních sdělení a stanovení komunikačních kanálů a četnosti sdělení Výroba o stanovení fixní kapacity o cílové a signální meze o zlepšování kvality o investice do snížení nákladů spojených s přechody mezi výrobky Úpis akcií realizačnímu týmu Posouzení pro forma cash flow Páté kolo: Získávání externích zdrojů financí, příprava podnikatelského plánu Zhodnocení finanční výkonnosti 13

14 o analýza ziskovosti Hodnocení výkonnosti na trhu o hodnocení zákazníky návrh značky, cena, reklama o analýza poptávky podle společností a značek o Taktika konkurence zvolené segmenty a výběr marketingové taktiky Tvorba podnikateského záměru na následující dva roky o Cíle - marketingové, finanční, vlastnická struktura o Marketingová strategie o Výrobní strategie o Finanční strategie o Pro forma účetnictví - peněžní toky a finanční výkazy o Určení výše žádosti o investici, nabízený počet akcií a jednotková cena Prezentace podnikatelského záměru investorům a vyjednávání o investici Investice do výzkumu a vývoje nových technologií Rozšiřování působení na další trhy. Šesté kolo: Monitoring aktivit, průběžné investice a rozvoj Hodnocení výkonnosti Úprava strategie Marketing - postupné změny v taktice o Použití Activity Based Costing (ABC) pro hodnocení ziskovosti značek a prodejních míst 14

15 o Analýza poptávky po jednotlivých značkách pro odhad cenové elasticity, citlivosti na reklamu na počet prodejců a jejich výcvik o Neustálé zlepšování značek (R & D) Výroba o Úprava fixní kapacity o Harmonogram výroby o Cílové a signální meze o Zlepšování kvality Investice do snížení nákladů spojených s přechody mezi výrobky Posouzení pro forma cash flow Sedmé a osmé kolo: Pokračující monitoring a zlepšování, zavádění nových výrobků Postupné zlepšování značek o výzkum a vývoj o cenotvorba o akce na podporu prodeje o zlepšování kvality Výroba o Úpravy fixní capacity o Plánování výroby o Cílové a signální meze 15

16 o Zlepšování kvality Deváté kolo: Zpráva pro představenstvo Zpráva o činnosti od předložení podnikatelského záměru o Tržní a finanční výsledky firmy o Ocenění/hodnota firmy o Odchylky od plánu, zdůvodnění Plán činnosti pro další období 16

17 Aktivity v jednotlivých kolech simulace na co si dát pozor První kolo V prvním kole představuje největší úskalí rozhodnutí o investici do výzkumu trhu. Je třeba si uvědomit, že každý výzkum je založen na šetření vybraného vzorku populace a výsledky jsou tak zatíženy určitou chybou. Podle toho, jak velký vzorek je vybrán a jaká metoda šetření je zvolena se může hodnota chyby zvětšovat či zmenšovat. Pokud vyžadujete velmi přesné údaje, pravděpodobně budete muset investovat výrazně větší částku, než pro získání rámcového přehledu. Při prozkoumání tabulky nákladů a očekávané chybovosti je zřejmé, že závislost mezi cenou, velikostí vzorku a chybovostí není rozhodně lineární. Záleží na každém týmu, jakou strategii zvolí. Uspořené prostředky je možné uložit na termínovaný vklad a získat tím dodatečné prostředky, které lze v budoucnu investovat do rozvoje podnikání. Na druhou stranu zvažte, jaký dopad mohou mít o procento přesnější informace při prodeji 100, 1000, výrobků. Výzkum trhu bude k dispozici i v dalších kolech (jak volně dostupné informace, tak informace placené), základní údaje o struktuře zákazníků, jejich rozdělení v rámci globálního trhu i o jejich potřebách a přáních získáte pouze z výzkumu objednaného v prvním kole. Údaje získávané později budou tyto výchozí informace doplňovat a upřesňovat. V prvním kole, stejně jako v dalších třech kolech má tým k dispozici základní kapitál, který je ve výši 1 mil $. Prostředky, které v daném kole nepotřebujete k financování probíhajících aktivit (nákup výzkumu trhu, stavba továrny, otevírání obchodů ) můžete nechat na běžném účtu, nebo je můžete na přechodnou dobu uložit na termínovaný vklad, kde díky vyššímu úročení získáte výnosy. Prostředky uložené na termínovaný vklad nejsou v daném čtvrtletí k dispozici pro krytí případných nečekaných výdajů a lze je využít až po připsání úroků v dalším kole. V prvním kole nehrozí riziko nečekaných výdajů a využití tohoto instrumentu je tak velmi vhodným rozšířením aktivit. V dalších kolech je již třeba zvážit, zda rizika uložení na termínovaný vklad nepřeváží možné přínosy. Rovněž je třeba posuzovat míru nabízeného úroku a tuto porovnávat se ziskovostí ostatních podnikových aktivit (většina firem raději prostředky investuje do podnikání, kde je ziskovost větší než u banky). Při rozhodování o alokaci volných prostředků je ale také potřeba zvážit, jaká je rizikovost jednotlivých možností. Většinou platí, že kde je větší možnost zhodnocení, je také větší riziko v případě neúspěšného odhadu vývoje dané oblasti. 17

18 Druhé kolo Po úspěšném založení firmy a rozdělení odpovědností mezi jednotlivé členy týmu v rámci prvního kola začíná opravdová práce. Ve druhém kole je třeba rozhodnout o strategickém směrování firmy a zahájit budování obchodní sítě otevřením vhodného testovacího trhu. Při realizaci těchto kroků je třeba zvažovat i směřování jednotlivých obchodních značek. V minulém kole jste si objednali průzkum trhu, na jehož základě budete nyní rozhodovat o směřování svého podnikání. Bude třeba zanalyzovat získané informace a s přihlédnutím k disponibilním finančním prostředkům, které máte k dispozici, rozhodnout o založení výrobního závodu a otevření obchodů. Pro usnadnění rozhodování v dalším kole bude vhodné případně navrhnout i jeden až dva výrobky, se kterými budete následně vstupovat na testovací trh. Než se pustíte do návrhu výrobků, zkuste si uvědomit, co ovlivňuje vaše rozhodování při nakupování. Jsou to vlastnosti výrobku, nebo přínosy, které můžete jeho pořízením získat? Většina zákazníků se sice nechá ovlivnit reklamou, ale přesto výrobky nakupuje hlavně z důvodů přínosů, které poskytují. Je proto nezbytné si uvědomit, jak jednotlivé komponenty, které do výrobku implementujete, ovlivní jeho finální funkční hodnotu. Ne vždy zákazník ocení výrobek nadupaný špičkovými komponenty a dá raději přednost průměrnému produktu za daleko nižší cenu a i v případě, kdy budou dva výrobky srovnatelně drahé, upřednostní výrobek nižších parametrů, prostě proto, že ten lepší by mohl být levnější, kdyby nebyl tak dobrý, nebo proto, že stejně řadu z implementovaných funkcí nikdy nevyužijí. Z průzkumu trhu získáte informace o tom, jaké potřeby vaši zákazníci mají a na vás bude pokusit se vytvořit produkty, které tyto potřeby budou uspokojovat. K tomu, abyste stvořili vhodné produkty budete muset hledat vhodnou kombinaci jednotlivých komponent tak, aby výsledný produkt poskytoval hodnotu, za kterou bude zákazník ochoten zaplatit. Z průzkumu trhu zjistíte, že budete moci obsluhovat pět segmentů zákazníků. Těmito segmenty jsou: Cost cutters Inovators Mercedes Workhorse Traveller 18

19 Při podrobnějším prostudování požadavků a charakteristik jednotlivých segmentů brzy zjistíte, že některé benefity jsou určitým segmentům společné a v některých se výrazně liší. Na základě těchto informací se můžete pokusit tvořit produkty šité na míru určitému segmentu, případně použít univerzální produkt, který bude uspokojovat některé potřeby několika segmentů zároveň. Z vlastní zkušenosti asi víte, že pokud jste často na cestách, požadujete od svého počítače, aby nebyl těžký, aby vydržel dlouhou dobu v provozu bez připojení do sítě, abyste měli přístup na internet, aby monitor měl dobré rozlišení i při špatných světelných podmínkách atd. Pokud se tedy rozhodnete orientovat svoji nabídku na segment označený Traveller, určitě budete muset své počítače vybavit komponentami, které použití v terénu usnadní. Takovýto počítač zároveň možná ocení i manažeři, kteří ho budou mít jako druhou volbu ke standardnímu počítači v kanceláři. Naopak konstruktéři a další pracovníci, kteří potřebují velmi výkonné stroje s vysokým rozlišením a mírou detailu pravděpodobně po notebooku nesáhnou a pro jejich uspokojení budete muset konstruovat zcela odlišný produkt. Záleží pochopitelně jen na vás, jakou strategii zvolíte, které segmenty se rozhodnete na začátku obsluhovat a jaké produkty jim nabídnete. Rozhodnutí může mít zásadní vliv na vaši úspěšnost v závislosti na volbě ostatních účastníků a hlavně na vašich výkonech. Není žádná správná či špatná volba segmentu. Pokud budete postupovat správně, každý segment vám umožní rozvoj, byť zaměření na náročnější segmenty od počátku podnikání, kdy ještě nemáte dostatečné zkušenosti ani dostatečně kvalitní produkty většinou nepovede ke generování dostatečného cashflow a váš rozvoj se tak může zbytečně zbrzdit. Je zcela běžné, že firmy procházejí vývojem a postupně svoje portfolio doplňují o komplikovanější a komplexnější produkty. Při tvorbě výrobku je potřeba mít na zřeteli, že ne vždy je více lépe. Jednotlivé druhy produktů a skupiny zákazníků mohou mít rozdílný přístup, jak dokumentují následující obrázky. Zkuste se u každého z obrázků zamyslet a najít příklady ze školy, které zobrazenému průběhu odpovídají. 19

20 Nadšení Více je vždy lepší Chladné přijetí Méně Více Nadšení Chladné přijetí Více je pozitivní do určitého okamžiku poté přestává mít na spokojenost vliv Méně Více 20

21 Nadšení Více je pozitivní do určitého bodu, následně se mění na negativní Chladné přijetí Méně Více Nadšení Málo přináší uspokojení, vice vede k nespokojenosti Chladné přijetí Méně Více 21

22 Nadšení Do určitého bodu nemá výrazný vliv pak dochází k růstu Chladné přijetí Méně Více Nadšení Libovolná hodnota je špatná Chladné přijetí Méně Více 22

23 Nadšení Indiferentní přítomnost daného prvku nemá žádný vliv Chladné přijetí Méně Více Výběr komponentů, které přinášejí hodnotu pro segment Traveller Portability Use on road Connect to office Easy to use Rugged casement Microcircuity flat LCD display High resolution Wireless modem 6 hour battery Low profile built-in disc Compact keyboard Trackball mouse Wrist rest on keyboard Převzato z: The Learning Strategy and Mental Discipline of Integrated Business Management 23

24 Kromě vlastního návrhu výrobků, který v tomto kole můžete začít poprvé zvažovat, budete muset přijmout rozhodnutí, která jsou z dlouhodobého hlediska daleko klíčovější, protože případné chyby nelze snadno napravit (změnit parametry výrobku sice stojí určité prostředky a trvá nějakou dobu, ale jedná se o změnu poměrně nenáročnou). Druhé kole je okamžikem, kdy musíte zvolit místo pro svůj výrobní závod a také určit jeho prvotní výrobní kapacitu. Simulace má v tomto ohledu oproti reálnému světu jedno omezení a tím je nemožnost výrobní závod v průběhu doby stěhovat případně otevírat další filiálky (ale ani v reálném světě byste pravděpodobně v průběhu dvou let závod nestěhovali). Z toho důvodu je volba umístění závodu velmi důležitá a pro celou simulaci ovlivní vaše budoucí náklady a tím i případnou konkurenceschopnost. Kromě výrobního závodu, který bude k využití připraven na začátku třetího kola, je třeba také zvážit otevření obchodů. Vzhledem k tomu, že neznáte situaci na trhu, nemáte dostatek prostředků a nevíte, jaká bude úspěšnost vašich produktů, simulace vám umožní otevřít pouze dva obchody v tomto i v následujícím kole. Volba jejich umístění záleží na vaší strategii a nejste v tomto směru nijak omezeni (kromě disponibilních prostředků). Rozhodnutí týkající se otevírání/zavírání obchodů a zvyšování kapacity výrobního závodu jsou strategická a jejich výsledky jsou dostupné až v dalším kole. Proto je třeba konat s dostatečným předstihem, abyste byli připraveni na konkurenční prostředí. Co všechno je tedy potřeba zvážit při volbě umístění výrobního závodu? V první řadě strategii a cílovou skupinu, kterou chcete obsluhovat. Jak již bylo řečeno, volba je definitivní, takže musíte uvažovat v horizontu dvou let. Jednotlivé regiony se pochopitelně liší výrobními náklady. Pokud byste se rozhodovali pouze na základě výrobních nákladů, volby by patrně byla velmi snadná a vybrali byste nejlevnější region. Reálný svět ale s sebou přináší i řadu dalších nákladů a tak i v simulaci musíte zohlednit minimálně ještě náklady na distribuci výrobků (dále byste měli zvažovat i dobu potřebnou pro dopravu, rizika spojená s jednotlivými regiony atd.). Na počátku simulace nebudou ani výrobní ani přepravní náklady hrát výraznou roli, protože množství vyráběných kusů bude poměrně malé a jednotkové výrobní náklady tak budou vysoké. S narůstajícím množstvím vyrobených produktů však vliv obou skupin nákladů bude získávat na důležitosti a ve chvíli, kdy se 24

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Měnící se požadavky na straně zákazníků: vlastní strategie - předpoklad úspěchu

Měnící se požadavky na straně zákazníků: vlastní strategie - předpoklad úspěchu Truck Forum 2007 Měnící se požadavky na straně zákazníků: vlastní strategie - předpoklad úspěchu Jaroslav Kuchař, Managing Partner, INCOMA Consult INCOMAConsult(1) Obsah 1. Potřebujeme strategii? 2. Základní

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace Souhra Řešení problémů Test Your Team Komunikace 1 Tvořivost Kondice Výkonnost Váš tým ve formě Charakter programu: Jedná se o celodenní program vhodný pro firemní týmy. Zahrnuje pestrou řadu zajímavých

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku Zpracoval: Ing. Ladislav Vlk Finanční analytik Datum: 01. 09. 2008 Počet stran: 9 www.esteem.cz 2 Důvody pro oceňování podniku Dané zákonem:

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Úloha marketingu v řízení podniků I 1.semestr kombinovaného studia 6 ( 3 setkání á 2 hod ) Metodický list č.1 Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Záměrem úvodní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011 Strategické plánování a budování značky 12. duben 2011 Nejlepší cesta k předpovědění budoucnosti je tvořit jí. Peter F. Drucker, 1909-2005 Co je strategické plánování? Proces umožňující efektivní řízení

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více