Upravený rozpočet po 2. změně k Rekapitulace příjmů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015. Rekapitulace příjmů"

Transkript

1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové ,00 nedaňové 8 050,00 přijaté transfery ,95 kapitálové 7 200,00 ostatní ,81 celkem příjmy ,76 Financování ,00 Příjmy + financování ,76 Příjmy 1

2 druh příjmu Daňové ,00 podíl na daních ze SR ,00 DPFO - závislá činnost ,00 DPPO - právnické osoby ,00 DPPO - srážková daň 3 500,00 DPH - přidaná hodnota ,00 daň z příjmu OSVČ 3 500,00 daň z nemovitých věcí ,00 poplatek za ukládání odpadu ,00 ostatní daně a poplatky ,00 poplatek za svoz odpadů 7 000,00 poplatek za psy 450,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 350,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 260,00 ostatní správní poplatky 6 000,00 Nedaňové 8 050,00 z vlastní činnosti 2 500,00 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 750,00 Kadaňské noviny 150,00 Ticketportál 300,00 ostatní příjmy 300,00 pronájem majetku 3 800,00 nájem z pozemků 750,00 nájem z bytů a nebytů 3 050,00 dary 50,00 neinvestiční 50,00 sankční platby 1 700,00 pokuty městské policie 250,00 pokuty přestupkové komise 100,00 pokuty - dopravní agendy 1 000,00 ostatní sankční platby 350,00 Přijaté transfery ,95 příspěvek na výkon přenesené působnosti ,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí 4 190,00 pěstounská péče - Úřad práce 3 100,00 mzdy Úřad práce 500,00 zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ 805,00 OP Životní prostředí - Zateplení tělocvičny DDM Kadaň - SFŽP 1 582,11 OP Životní prostředí - Zateplení hasičské zbrojnice - SFŽP 1 460,10 OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum sociálních služeb Prunéřov 6 475,58 OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Standardizace SPOD Kadaň 1 010,16 dotace hasiči 470,00 Příjmy I. 2

3 druh příjmu Kapitálové 7 200,00 prodej nemovitostí 7 200,00 Strážiště I ,00 Strážiště II ,00 prodej nemovitostí 300,00 prodej bytů 600,00 Rafanda - prodej bytů na splátky 120,00 Ostatní ,81 úroky z bankovních účtů 200,00 správa bytů ,00 vrácené zápůjčky 370,00 pojistné plnění 289,81 ostatní příjmy 500,00 Příjmy II. 3

4 Financování ,00 změna stavu na bankovních účtech ,00 Financování 4

5 Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí ,00 Odbor životního prostředí ,89 Odbor dopravy ,00 Odbor regionálního rozvoje ,00 Odbor výstavby ,38 Stavební úřad 150,00 Odbor školství 5 705,00 Odbor sociálních věcí ,96 Organizační složky 3 659,60 Příspěvkové organizace ,00 Ostatní výdaje ,93 celkem výdaje ,76 Výdaje 5

6 Odbor vnitřních věcí ,00 mzdové a sociální náklady ,00 platy ,00 náhrady mezd v době nemoci 180,00 OON 3 344,00 ošatné 80,00 sociální pojištění ,00 zdravotní pojištění 4 144,00 pojistné z mezd 260,00 platy - hasiči 261,20 OON - hasiči 120,00 sociální pojištění - hasiči 65,30 zdravotní pojištění - hasiči 23,50 refundace mezd 70,00 Úřad práce - mzdy 500,00 převod do sociálního fondu 1 350,00 neinvestiční náklady 8 618,00 ochranné pomůcky 50,00 knihy, tisk 85,00 drobný hmotný majetek 355,00 nákup materiálu 1 350,00 pohonné hmoty 290,00 poštovné 530,00 telekomunikace a radiokomunikace 400,00 poradenské a právní služby 500,00 nákup služeb 2 760,00 školení a vzdělávání 250,00 opravy a údržba 600,00 údržba budov do 300 tis. Kč + revize 250,00 výběrové řízení na dodávky elektrické energie 180,00 programové vybavení 300,00 SPOZ 70,00 cestovné 200,00 pohoštění 230,00 GIS 200,00 dálniční známky 8,00 léky a zdravotnický materiál 10,00 investiční náklady 422,00 programové vybavení 200,00 stroje, přístroje a zařízení 222,00 OVV 6

7 Odbor životního prostředí ,89 údržba zeleně 4 592,00 investice v zeleni 2 230,00 hřiště u Šuplíku 3 200,00 údržba sportovišť 2 511,41 údržba zahrad Františkánského kláštera 165,00 ochrana přírody a krajiny 175,00 spoluúčast města k dotaci SFŽP na ošetření stromů - Smetanovy sady 630,63 údržba cyklostezek 320,00 údržba naučných stezek 170,00 konzultace les 50,00 údržba lesů 250,00 myslivost 20,00 odpadové hospodářství 208,00 veřejná doprava na akce města a letní železniční doprava 330,00 psí útulek 350,00 deratizace a desinfekce 50,00 likvidace autovraků 5,00 vodní hospodářství 180,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 150,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 745,85 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 700,00 TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 100,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO 1 146,00 OŽP 7

8 Odbor dopravy ,00 TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 1 000,00 TSK s.r.o. - MAD 3 900,00 TSK s.r.o. - zimní údržba 2 500,00 TSK s.r.o. - čištění města 3 800,00 TSK s.r.o. - blokové čištění 500,00 BESIP 130,00 zimní rekreační doprava 80,00 OD 8

9 Odbor regionálního rozvoje ,00 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 500,00 územní plánování 200,00 regenerace MPR a MPZ 700,00 ochrana památek a péče o kulturní dědictví 500,00 záchrana objektů na Špitálském předměstí - rezerva ,00 příspěvek na kostel sv. Alžběty a sv. rodiny 120,00 ORRaUP 9

10 Odbor výstavby zeleň úpravy Löschnerova náměstí úprava Komenského ulice - "Studentské náměstí" - 1. etapa úprava Nábřeží Maxipsa Fíka Smetanovy sady - obnova cest doprava chodníky a komunikace cyklostezka Prunéřovské údolí školství údržba škol a školských zařízení zateplení DDM Šuplík - podíl města zateplení DDM Šuplík - dotace SFŽP kultura fresky - klášter vnitřní správa údržba budov a hřbitova zateplení hasičárny - podíl města zateplení hasičárny - dotace SFŽP investice do veřejného osvětlení přístavba skladu Orfea zateplení Orfea energie města sportoviště ostatní sportoviště - údržba zimní stadion - údržba TSK s.r.o. údržba veřejného osvětlení dešťová kanalizace a fontány hřbitov - budovy opravy komunikací modulové WC správa odboru - projekty OV 10

11 , , , ,00 300, , , , , , ,00 700, ,11 640,00 640, , , , , , , , , , , , , ,00 650,00 360,00 600,00 100, ,00 OV 10

12 Stavební úřad 150,00 nutné zabezpečovací práce, exekuce 150,00 SU 11

13 Odbor školství, kultury a sportu 5 705,00 školství 110,00 náklady - školství 110,00 sport 80,00 náklady - sport 80,00 kultura 5 515,00 propagace města 1 245,00 narozeniny Maxipsa Fíka 300,00 ostatní - výlep, plakáty 90,00 Císařský den 2 200,00 Advent 230,00 Turistické informační centrum 900,00 Kadaňské noviny 250,00 Ticketportál 300,00 OŠKS 12

14 Odbor sociálních věcí ,96 činnosti odboru a ostatní služby 430,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 4 190,00 pěstounská péče 4 183,22 terénní program - spoluúčast 45,00 OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum sociálních služeb Prunéřov 6 475,58 OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Standardizace SPOD Kadaň 1 010,16 OSVaZ 13

15 Organizační složky 3 659,60 Městská policie 2 469,00 ochranné pomůcky 2,00 prádlo, oděv, obuv 150,00 drobný hmotný majetek 80,00 nákup materiálu 100,00 pohonné hmoty 320,00 telekomunikace a radiokomunikace 110,00 školení a vzdělávání 120,00 nákup služeb 798,00 poštovné 2,00 odtahy vozidel 50,00 opravy a udržování 400,00 cestovné 10,00 prevence kriminality a patologických jevů 5,00 kolky 10,00 nájemné 10,00 dálniční známka 2,00 stroje, přístroje a zařízení 300,00 Požární ochrana 1 170,60 drobný hmotný majetek 95,60 ochranné pomůcky 140,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 1,00 nákup materiálu 110,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 35,00 školení a vzdělávání 20,00 nákup služeb 50,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 150,00 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 7,00 stroje, přístroje a zařízení 350,00 Civilní ochrana 20,00 krizový fond 20,00 Org.složky 14

16 Příspěvkové organizace ,00 Městská správa sociálních služeb 7 530,00 provoz 5 500,00 investice 2 030,00 Kulturní zařízení Kadaň ,00 provoz KZK a městské knihovny ,00 sportovní hala - provoz 2 250,00 Školská zařízení ,00 1.ZŠ 3 690,00 provoz obec 3 690,00 2.ZŠ 3 335,00 provoz obec 3 335,00 3.ZŠ 3 030,00 provoz obec 3 030,00 5.ZŠ 3 410,00 provoz obec 3 410,00 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 475,00 provoz obec 1 475,00 DDM Šuplík 1 480,00 provoz obec 1 480,00 ZUŠ 860,00 provoz obec 860,00 1.MŠ 726,00 provoz obec 726,00 3.MŠ 862,00 provoz obec 862,00 4.MŠ 816,00 provoz obec 816,00 6.MŠ 906,00 provoz obec 906,00 9.MŠ 1 705,00 provoz obec 1 705,00 10.MŠ 1 490,00 provoz obec 1 490,00 PO 15

17 Ostatní výdaje ,93 Transfery a dary ,00 sportovní organizace 2 800,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00 ostatní organizace 600,00 dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit 700,00 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov 150,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 50,00 Vodní záchranná služba 10,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - provoz 4 750,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice do mov. i nemovitého majetku 4 000,00 příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 1 500,00 mzdy zimní stadion 2 700,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 2 500,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 1 000,00 TJ Vodní sporty Kadaň - dračí loď 110,00 dar - reklama na nákup auta pro MěSSS 30,00 dar na nákup monitoru vitálních funkcí pro postiženého Ládíka 30,00 Atletika Kadaň - nákup časomíry 440,00 příspěvky za členství - Euroregion, SHS 100,00 příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 ZS a koupaliště - platba dle usnes. č. 4/ MZ 17 96,00 Ostatní výdaje ,93 majetkoprávní úsek 400,00 pojištění 1 900,00 nákup pozemků 1 300,00 poplatky bance 100,00 daň z nabytí nemovitých věcí 200,00 zápůjčka OS Světlo 250,00 zápůjčka Poradna pro mezilidské vztahy 120,00 zabezpečení lékařské pohotovostní služba - dotace KÚ 805,00 DPH 2 000,00 FK Tatran - údržba 500,00 správa bytů ,00 příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) 4 297,31 nájemné 200,00 ostatní sportoviště - energie 1 000,00 zimní stadion - energie 3 800,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa 655,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty 151,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí 268,00 udržitelnost multifunkční hřiště 1 367,72 udržitelnost č.p ,00 udržitelnost Löschnerovo náměstí 250,00 udržitelnost cyklostezka Želina 50,00 ostatní výdaje 250,00 rezerva - podíly k dotacím 6 500,00 rezerva ,90 Ostatní 16

18 Sociální fond Příjmy 1 450,00 převod zůstatku z roku ,00 příděl do fondu pro rok ,00 Výdaje 1 450,00 penzijní připojištění 335,00 stravenky 520,00 kulturní a společenské akce 100,00 výročí 30,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 425,00 rezerva 40,00 Sociální fond 17

19 náklady na Organizace města výnosy investice zisk provoz Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o , , , ,00 Technické služby Kadaň s.r.o , ,00 30,00 Kabelová televize Kadaň a.s , , , ,00 Nemocnice Kadaň s.r.o , , , ,00 Celkem , , , ,00 organizace města 18

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2014 usnesením číslo 50/2014-3. Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r.

Více

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000 Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 00 1 583 300 000 Název akce Název odboru / Název oddělení celkem příjmy podrobně A) Daňové příjmy města a poplatky 1 315 756 00 Daňové příjmy ze státního rozpočtu Daň z příjmu

Více

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 Schválený zastupitelstvem města dne 28. 1. 2013 pod usnesením č. 241/2013 V Kolíně dne 29. 1. 2013 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet 2013

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Rozpočet na rok 2015 - návrh

Rozpočet na rok 2015 - návrh Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok - návrh schválený Zastupitelstvem města dne 26. 1. pod usnesením č.56/ V Kolíně dne 27. 1. Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Pol Rozpočet - příjmy druh

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj Běžné Kapitálové Výdaje Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB) 15 300,00 15

Více

Skutečnost Rozpočet. Správní poplatky 258 1361 výstavba 320 335 205,00 125,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 284 320 335 205,00 125,00

Skutečnost Rozpočet. Správní poplatky 258 1361 výstavba 320 335 205,00 125,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 284 320 335 205,00 125,00 Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Skutečnost Rozpočet Text 2006 2007 2008 2009 2010 Správní poplatky 258 1361 výstavba 320 335 205,00 125,00

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Závazné ukazatele rozpočtu Města Loštice na rok 2013 závazný ukazatel Příjmy Běžné příjmy celkem 34 506 694,00 z toho Daňové příjmy 27 951 550,00 Nedaňové příjmy

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více