Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,45 dotace ,93 kapitálové ,00 ostatní ,70

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70"

Transkript

1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové ,00 nedaňové ,45 dotace ,93 kapitálové ,00 ostatní ,70 celkem příjmy ,08 Příjmy 1

2 druh p íjmu Daňové ,00 podíl na daních ze SR ,00 DPFO - závislá činnost ,00 DPPO - právnické osoby ,00 DPPO - srážková daň 1 600,00 DPH - přidaná hodnota ,00 daň z příjmu OSVČ ,00 daň z nemovitostí ,00 daň z příjmu za obce ,00 poplatek za ukládání odpadu 8 000,00 ostatní daně a poplatky ,00 poplatek za svoz odpadů 7 300,00 poplatek za užívání VHP 900,00 poplatek za užívání VHP dle vyhlášky 1 500,00 poplatek za psy 450,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 ostatní správní poplatky 6 000,00 Nedaňové ,45 z vlastní činnosti 1 568,70 kulturní dům 400,00 pult centrální ochrany 300,00 parkovací automaty 368,70 ostatní příjmy (inzerce a prodej) 500,00 pronájem majetku 2 700,00 nájem z pozemků 700,00 nájem z bytů a nebytů 2 000,00 dary 6 918,75 neinvestiční 553,75 investiční 5 670,00 dar Nadace Duhová energie pro Nemocnici Kada ň s.r.o. 215,00 dar Nadace Duhová energie - cyklostezky 280,00 dar Nadace Duhová energie - zprac. projekt. dokumentace sport. haly 200,00 sankční platby 1 470,00 pokuty městské policie 400,00 pokuty přestupkové komise 70,00 pokuty - odbor dopravy 800,00 ostatní sankční platby 200,00 správa bytového fondu ,00 Dotace ,93 dávky soc.péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným ,00 dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým 9 580,00 dávky v případě mimořádných událostí 80,00 státní správa 4 889,00 školství - provoz KÚ 2 986,00 školství - NIV (včetně mezd) - KÚ ,33 školství - vzdělávání - účelová dotace P1 258,60 školství - účelová dotace - Volnočasové aktivity ,00 dotace KÚ na projekt "Volnočasové aktivity 2004" 50,00 školství - dotace "hodina" 43,84 školství - účelová dotace "Program podpory škol" 201,00 MěSSS 5 597,00 hasiči 400,00 dotace z KÚ na neinvestiční výdaje pro hasiče 127,80 úřad práce 200,00 volby do EP 287,88 volby do krajského zastupitelstva 255,00 dotace pro životní prostředí 815,18 Regenerace panelových sídliš ť "B" 5 900,00 Program regenerace MPR MPZ - dotace 1 909,30 Dotace KÚ na projekt Víceúčelové sport. haly - I. etapa 200,00 dotace z KÚ - Betlém 50,00 Františkánský klášter 500,00 příspěvek MK na obnovu františkánského kláštera 900,00 Programy Phare 590,00 referát veřejné správy - delimitované místo ,00 Příjmy I. 2

3 druh p íjmu Kapitálové ,00 prodej nemovitostí ,00 Strážiště I ,00 Strážiště II ,00 splátky prodaných nemovitostí 3 000,00 prodej investičního majetku 1 328,00 prodej pozemků 500,00 prodej bytů ,00 úroky ze splátek 300,00 Ostatní ,70 neinvestiční náklady na žáka 170,00 6% ze zisku z VHP 1 200,00 vrácení půjčky Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o ,00 vrácení půjčky K-Centrum 250,00 úroky z bankovních účtů 300,00 převod hospodářského výsledku z roku ,70 odvody přebytků org. s přímým vztahem - Profireal 7 000,00 výstavba - soutěžní dokumentace 120,00 ostatní příjmy 1 000,00 akce "Stromy pro naše děti" 205,00 celkem příjmy ,08 Příjmy II. 3

4 Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí ,75 Odbor životního prostředí ,18 Odbor dopravy 5 550,00 Odbor regionálního rozvoje 1 821,53 Odbor výstavby ,77 Stavební úřad 40,00 Odbor školství 9 640,00 Odbor sociálních věcí ,00 Organizační složky 6 113,80 Příspěvkové organizace ,77 Ostatní výdaje ,28 výdaje celkem ,08 Výdaje 4

5 Odbor vnitřních věcí ,75 mzdové a sociální náklady ,00 mzdy ,00 sociální pojištění ,00 zdravotní pojištění 3 843,00 pojistné z mezd 245,00 mzdy - dotace hasiči 296,00 sociální pojištění - dotace hasiči 77,00 zdravotní pojištění - dotace hasiči 27,00 refundace mezd 200,00 převod do sociálního fondu 500,00 neinvestiční náklady ,75 ochranné pomůcky 60,00 knihy, tisk 250,00 drobný hmotný majetek 1 791,75 materiál 1 900,00 pohonné hmoty 400,00 poštovné 1 000,00 telekomunikace a radiokomunikace 1 150,00 poradenské a právní služby 1 350,00 nákup služeb 1 430,00 školení a vzdělávání 400,00 opravy a údržba 1 000,00 programové vybavení 435,00 SPOZ 90,00 cestovné 270,00 pohoštění 300,00 GIS 250,00 dálniční známky 10,00 investiční náklady 895,00 stroje a zařízení 300,00 výpočetní technika 200,00 programové vybavení 15,00 dopravní prostředky 380,00 OVV 5

6 Odbor životního prostředí ,18 údržba zeleně 4 245,00 investice v zeleni 1 280,00 investice v zeleni - květinová výzdoba 190,00 výsadba stromů v lesoparku - "Stromy pro naše děti" 380,00 údržba sportovišť 140,50 ochrana životního prostředí - monitoring 37,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 2 910,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 300,00 konzultace les 14,00 pračky vzduchu 20,00 psí útulek 500,00 deratizace 57,00 myslivost 20,00 údržba lesů 150,00 dotace - údržba lesů 42,58 vodní hospodářství 336,00 odpadové hospodářství 150,00 ochrana přírody a krajiny 295,00 dotace - ochrana přírody a krajiny 352,50 likvidace vraků 60,00 Františkánský klášter - zahrada 149,50 dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 123,55 dotace - dosadba nelesní zeleně 221,64 dotace - odborný lesní hospodář 74,91 OŽP 6

7 Odbor dopravy 5 550,00 TSK s.r.o. - údržba dopravního značení 1 067,00 TSK s.r.o. - MHD 3 790,00 příspěvek k investiční dotaci na nákup autobusu MHD 0,00 BESIP 65,00 ztrátové linky 458,00 sponzorský dar na vylepšení dopravního systému (měřič rychlosti) 170,00 OD 7

8 Odbor regionálního rozvoje 1 821,53 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 571,53 územní plánování 1 250,00 ORRaUP 8

9 Odbor výstavby ,77 zeleň 2 075,00 úprava cest na Svatém kopci 400,00 ozelenění průtahu 1 675,00 vodohospodářství 4 500,00 ČOV Úhošťany 4 500,00 doprava ,76 chodníky a komunikace ,56 chodníky a komunikace - dar 2 000,00 chodníky - Regenerace panelových sídlišť "B" - dotace 5 900,00 rekonstrukce mostku Brodce 498,20 rekonstrukce IS Nerudova 4 552,00 IS Kadaňská Jeseň 3 730,00 cyklostezky 400,00 cyklostezky - dar Nadace Duhová energie 280,00 chodníky u 3.ZŠ 1 000,00 opěrná zeď u garáží 582,00 rekonstrukce IS Jiráskova 800,00 školství ,60 údržba škol a školských zařízení 3 903,60 výměna oken a fasáda 2.ZŠ Kadaň 3 232,00 výměna oken 6.MŠ 1 600,00 výměna oken 9.MŠ + jesle 1 500,00 kultura 9 351,30 rekonstrukce Střelnice 5 359,25 rekonstrukce Střelnice - dotace 475,75 kulturní dům 458,20 fresky - klášter 300,00 fresky - klášter - dotace 900,00 mostek Říční 929,05 mostek Říční - dotace 929,05 vnitřní správa 8 494,11 údržba budov MěÚ, MěSSS a hřbitova 3 710,00 rekonstrukce hasičské zbrojnice 4 284,11 údržba hradeb a kláštera 500,00 místní hospodářství ,00 údržba do veřejného osvětlení 1 877,00 investice do veřejného osvětlení 723,00 ostatní sportoviště - údržba 1 500,00 ostatní sportoviště - energie 1 000,00 zimní stadion a koupaliště - údržba 1 500,00 zimní stadion a koupaliště - energie 4 900,00 energie města 6 000,00 rekonstrukce VS na ZS 4 200,00 zatraktivnění koupaliště Kadaň 3 380,00 výstavba sportovní haly 1 910,00 domov důchodců ,00 energetický audit 400,00 fasáda domu čp ,50 fasáda domu čp. 7 - dotace 504,50 TSK s.r.o ,00 správa odboru - projekty 6 740,00 správa - dotace KÚ 200,00 správa - dar Nadace Duhová energie - projekt sport. haly 200,00 rezerva odboru 500,00 OVaSM 9

10 Stavební úřad 40,00 mapové podklady, dokumentace 20,00 odborné posudky 20,00 SU 10

11 Odbor školství a kultury 9 640,00 školství 245,00 literatura a ostatní 10,00 ceny pro soutěže škol 85,00 plavání, pronájem sálů 150,00 sport 145,00 ceny pro sportovce 80,00 sportovec města 15,00 pořádání sportovních akcí 50,00 kultura 9 250,00 kulturní dům 1 800,00 Kadaňské noviny 350,00 propagace 1 330,00 info systém DARUMA 170,00 Kostel Stětí - klubové pořady, folk 300,00 Orfeum - koncerty - pop, rock 800,00 ostatní - výlep, plakáty 300,00 Císařův den 1 195,00 Vinobraní 130,00 Advent 105,00 údržba ve Stětí 60,00 Muzeum Františkánský klášter 1 800,00 Františkánský klášter - kulturní pořady 500,00 Františkánský klášter - kulturní pořady - dotace z KÚ 50,00 Městská galerie Josefa Lieslera 150,00 Městská galerie Karla Havlíčka 210,00 OŠKS 11

12 Odbor sociálních věcí ,00 dávky sociální péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným jednotlivcům ,00 dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým 9 580,00 dávky v případě mimořádných událostí 80,00 výkony smluvních lékařů a sociálně právní ochrana 220,00 výkony smluvních lékařů a sociálně právní ochrana - dotace 50,00 OSVaZ 12

13 Organizační složky 6 113,80 Městská policie 3 128,00 ochranné pomůcky 30,00 prádlo, oděv, obuv 200,00 knihy, tisk 20,00 drobný hmotný majetek 180,00 materiál 150,00 pohonné hmoty 250,00 telekomunikace a radiokomunikace 200,00 konzultační, poradenské služby 300,00 školení a vzdělávání 150,00 nákup služeb 70,00 opravy a udržování 265,00 programové vybavení 20,00 cestovné 30,00 nákup materiálu j.n. 5,00 nákup materiálu j.n. - sponzorské dary 8,00 výpočetní technika 100,00 dopravní prostředky 350,00 stroje, přístroje a zařízení 800,00 Požární ochrana 2 810,80 drobný hmotný majetek 1 232,00 ochranné pomůcky 318,00 prádlo, oděvy, obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 0,00 materiál 120,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 41,00 školení a vzdělávání 14,80 poradenské a právní služby 75,00 havarijní pojištění (zápůjčka OkÚ) 0,00 nákup služeb 40,00 cestovné 0,00 opravy a udržování 300,00 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 10,00 stroje a zařízení 450,00 Civilní ochrana a obrana 175,00 drobný hmotný majetek 60,00 materiál 115,00 Org.složky 13

14 Příspěvkové organizace ,77 Městská správa sociálních služeb ,00 provoz 7 300,00 dotace KÚ 5 597,00 dotace ÚP - mzdy 200,00 Městská správa kin 1 500,00 provoz 1 500,00 Městská knihovna 2 950,00 provoz 2 950,00 Školská zařízení ,77 1.ZŠ ,57 provoz obec 3 000,00 provoz KÚ 698,53 NIV (včetně mezd) - KÚ ,04 2.ZŠ ,39 provoz obec 2 100,00 provoz KÚ 473,48 NIV (včetně mezd) - KÚ 9 978,91 3.ZŠ ,84 provoz obec 2 210,00 provoz KÚ 521,44 NIV (včetně mezd) - KÚ ,40 účelová dotace "Program podpory škol" 201,00 5.ZŠ ,23 provoz obec 2 540,00 provoz KÚ 491,92 NIV (včetně mezd) - KÚ ,31 ZVŠ 5 540,90 provoz obec 750,00 provoz KÚ 110,69 NIV (včetně mezd) - KÚ 4 680,21 DDM Šuplík 4 338,99 provoz obec 2 400,00 NIV (včetně mezd) - KÚ 1 938,99 ZUŠ 3 981,19 provoz obec 460,00 sponzorský dar 25,00 NIV (včetně mezd) - KÚ 3 496,19 1.MŠ 2 960,39 provoz obec 625,00 provoz KÚ 79,94 NIV (včetně mezd) - KÚ 2 255,45 3.MŠ 3 099,98 provoz obec 620,00 provoz KÚ 98,39 NIV (včetně mezd) - KÚ 2 381,59 4.MŠ 3 946,29 provoz obec 705,00 provoz KÚ 109,46 NIV (včetně mezd) - KÚ 3 131,83 6.MŠ 3 574,75 provoz obec 740,00 provoz KÚ 110,68 NIV (včetně mezd) - KÚ 2 724,07 9.MŠ 4 163,93 provoz obec 1 110,00 provoz KÚ 122,98 NIV (včetně mezd) - KÚ 2 930,95 10.MŠ 3 941,06 provoz obec 750,00 provoz KÚ 122,98 NIV (včetně mezd) - KÚ 3 068,08 Speciální základní škola při NsP 2 131,26 provoz obec 305,00 provoz KÚ 45,51 NIV (včetně mezd) - KÚ 1 780,75 PO 14

15 Ostatní výdaje ,28 Příspěvky a dary ,00 sportovní organizace 1 600,00 ostatní organizace 900,00 Nemocnice s poliklinikou (včetně jeslí) 4 500,00 příspěvek na činnost Nemocnice Kadaň s.r.o ,00 příspěvek na pojištění Nemocnice Kadaň s.r.o. 195,00 dar Nadace Duhová energie pro Nemocnici Kadaň s.r.o. - inf. systém 215,00 mzdy zimní stadion 2 800,00 SK Kadaň s.r.o ,00 FK Tatran 500,00 SK Kadaň - doprava mládeže 150,00 Vodní záchranná služba Nechranice 100,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS 170,00 Ostatní výdaje ,28 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 8 160,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 480,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 340,00 majetkoprávní úsek 300,00 pojištění 2 605,00 nákup pozemků 205,00 renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 500,00 poplatky bance 250,00 odměna za správu nemovitostí - Profireal 6 500,00 odměna za prodej bytů - Profireal 3 000,00 oprava a údržba bytového fondu ,00 zateplení domů - Profireal 7 000,00 smluvní lékař 0,00 daň z převodu nemovitostí 2 550,00 daň z příjmů právnických osob za obce ,00 volby do EP 287,88 volby do krajského zastupitelstva 255,00 půjčka K-Centrum 250,00 finanční výpomoc Profirealu 2 800,00 ostatní výdaje 420,00 odškodnění za poškozené hroby po vichřici 50,00 finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC v roce ,70 rezerva 2 458,70 celkem výdaje ,08 Ostatní 15

16 Organizace města příjmy výdaje zisk provoz investice Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o , , ,00 274,00 Technické služby Kadaň s.r.o , ,00 0,00 800,00 Kabelová televize Kadaň a.s , ,00 0, ,00 celkem , , , ,00 organizace města 16

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj Běžné Kapitálové Výdaje Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB) 15 300,00 15

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000 Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 00 1 583 300 000 Název akce Název odboru / Název oddělení celkem příjmy podrobně A) Daňové příjmy města a poplatky 1 315 756 00 Daňové příjmy ze státního rozpočtu Daň z příjmu

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2014 usnesením číslo 50/2014-3. Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 Schválený zastupitelstvem města dne 28. 1. 2013 pod usnesením č. 241/2013 V Kolíně dne 29. 1. 2013 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet 2013

Více

Skutečnost Rozpočet. Správní poplatky 258 1361 výstavba 320 335 205,00 125,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 284 320 335 205,00 125,00

Skutečnost Rozpočet. Správní poplatky 258 1361 výstavba 320 335 205,00 125,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 284 320 335 205,00 125,00 Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Skutečnost Rozpočet Text 2006 2007 2008 2009 2010 Správní poplatky 258 1361 výstavba 320 335 205,00 125,00

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více