Grafika pro zaèáteèníky. Grafika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafika pro zaèáteèníky. Grafika"

Transkript

1 Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Grafika pro zaèáteèníky Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky Digitální fotografie...rastrová a vektorová grafika, formáty, prostøedí CoreLDRAW, obdélník, elipsa, mnohoúhelník, posun, kopie, mazání, vlastnosti, klonování, linky, vrstvy, text, seskupování...

2 SPŠ SOU Pilotní projekt v rámci I. etapy realizace Státní informaèní politiky ve vzdìlávání (SIPVZ) zpracovala Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì, Trutnov, Školní Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì,trutnov, Školní 101. Všechna práva vyhrazena.

3 Na poèítaèi lze pracovat nejen s textem nebo èísly, ale také s obrázky. Buï pro doplnìní a oivení textových dokumentù nebo pro tvorbu rùzných plakátù, poutaèù, schémat, výkresù, reklam a podobnì. Pro práci s grafikou se pouívají rùzné programy - buï prohlíeèe obrázkù (pouze pro prohlíení obrázkù) nebo grafické editory (pro vytváøení a úpravy obrázkù). Jejich úroveò je od nejjednodušších nástrojù pro malování a po profesionální programy v cenì statisícù korun. Princip grafických editorù Grafické editory vám umoòují prostøednictvím rùzných nástrojù vytváøet jednotlivé prvky kresby, nastavovat jejich vlastnosti, upravovat je a aplikovat na nì rùzné efekty. Podle zpùsobu popisu obrazu jsou dva typy grafiky -rastrová a vektorová. Rastrová grafika Obrázek je popsán prostøednictvím vlastností (barvou) jednotlivých bodù (pixelù), ze kterých je tvoøen. Èím vìtším poètem bodù je obrázek tvoøen, tím je kvalitnìjší. Tento parametr se nazývá rozlišení obrázku, vyjadøuje se pomocí jednotky DPI (poèet bodù na 1 palec, 1 palec = 2,54 cm). Dalším parametrem je poèet barev, které jsou rozlišovány. To je parametr s názvem barevná hloubka obrázku, vyjadøuje poèet bitù pro vyjádøení barvy kadého bodu. Napøíklad obrázek v kvalitì 600 DPI a 24 bitù (rozlišení a barevná hloubka). Se zvyšováním kvality obrázku (rozlišení a barevné hloubky) podstatnì narùstá objem dat, který ho popisuje (roste velikost souboru ve kterém je uloen). Výhodou rastrové grafiky je jednoduchý popis, vìtšina komponent pro poèítaèové zpracování grafiky pracuje také rastrovì (monitor, tiskárna, skener, digitální fotoaparát). Proto se snadno získávají z rùzných zdrojù a jednoduše se pøenášejí na jednotlivá zaøízení. Nevýhodou je velký objem dat. Zvìtšování nebo tvorba výøezù, sniuje kvalitu a zvyšuje objem dat (velikost výsledného souboru). Další nevýhodou je sloitá editace (dodateèná zmìna) obrázku. Rastrové editory se pouívají pro zpracování a úpravu obrázkù, napøíklad získaných z rùzných zaøízení (skener, digitální fotoaparát), které jsou v rastrové podobì. Vektorová grafika V tomto pøípadì je obrázek popsán jako souhrn rùzných geometrických tvarù (prvkù, objektù). Napøíklad úseèek, krunic, obdélníkù, køivek, vyplnìných tvarù a dalších. Kadý prvek je popsán matematickými funkcemi definièních bodù (obrys a tvar) a dalšími vlastnostmi. Napøíklad úseèka je jednoznaènì popsána souøadnicemi koncových bodù, tlouškou, barvou a typem èáry. Výhodou vektorové grafiky je snadná editace kresby, menší objem dat nutných pro popsání obrázku a monost velké zmìny mìøítka (zvìtšení) pøi zachování stejné kvality výsledného obrázku. Nevýhodou je nutnost pøepoèítávání na jednotlivé body pøi práci s obrazovkou nebo tiskárnou (obì pracují jako rastrová zaøízení). Vektorové editory umoòují kreslit pøesnìjší kresby a rùznì je upravovat. Jakási vyšší kategorie tìchto programù, pouívaná hlavnì pro technické kreslení a modelování se oznaèuje zkratkou CAD (konstruování s podporou poèítaèe). Tyto programy umoòují nejen kreslit a upravovat výkresy, ale jsou to celé provázané systémy pro usnadnìní návrhu nìjakého zaøízení, ale i kontrolu funkènosti, vazeb jednotlivých prvkù, výpoèty, pøípravu výrobní dokumentace a další. Formáty obrázkù Jednotlivé programy pracují s rùznými formáty obrázkù, rùzným zpùsobem ukládají (kódují) informace o jednotlivých bodech nebo prvcích. Formát obrázku je vyjádøen pøíponou souboru obsahujícího obrázek. U rastrových obrázkù mùe být pouito komprese pro sníení objemu dat nutných pro popis obrázku. Komprese mùe být bezztrátová, to znamená, e soubor stále obsahuje všechny informace a kvalita se nemìní. Napøíklad nemusí být v popisu øada jednotlivých bodù stejné barvy za sebou, ale vyjádøí se to jako barva bodu a jejich poèet. Ztrátová 1

4 komprese znamená zmenšení objemu dat obrázku vypuštìním nìkterých ménì podstatných vlastností, které lidské oko stejnì nerozliší. Dojde pøitom k èásteènému sníení kvality obrázku, ale objem dat se nìkolikanásobnì zmenší. Zde je pøehled nejpouívanìjších: BMP TIFF JPG - bitmapa, jednoduché popsání bodù rastrového obrázku, bez komprese. - rastrový obrázek, bezztrátová komprese, univerzální formát, který podporuje vìtšina programù, která umí pracovat s obrázky (úprava, vkládání, editace) - (JPEG) rastrová grafika, ztrátová komprese, jeden z nejpouívanìjších formátù v elektronické komunikaci, internetové grafice a digitální fotografiii WMF CDR PSD GIF - Windows metafile, vektorová grafika, podporovaná systémem Windows - èasto pouívaný vektorový formát vytvoøený ve vektorovém programu CorelDRAW - rastrová grafika vytvoøená v jednom z nejoblíbenìjším profesionálním programu pro úpravu obrázkùadobe Photoshop - rastrová grafika pouívaná pøedevším v internetové grafice, bezztrátová komprese CorelDRAW Pro práci s grafikou se pouívá mnoho programù rùzné úrovnì a také ceny. Pro rastrovou grafiku to jsou jednoduché programy podobné programu Malování, který je Vodorovné pravítko Okno nástrojù Nabídkový pruh Panely nástrojù Panel vlastností Svislý posuvník Svislé pravítko Stavový øádek Stavový øádek Vodorovný posuvník Paleta barev 2

5 souèástí pøíslušenství systému Windows, bývají vìtšinou zdarma nebo pomìrnì levné. Pro vánìjší práci s rastrovou grafikou je jakýmsi standardem program Adobe Photoshop. Èasto se také pouívá program Corel PhotoPaint (souèást balíku grafických programù). Pro vektorovou grafiku lze pouít Zoner Callisto, pro kreslení rùzných schémat a plánkù program Microsoft Visio a další. Jedním z nejpouívanìjších programù pro vektorovou grafiku je program CorelDRAW. V souèasnosti je na trhu ji verze 11. Následující èást pøíruèky vychází z verze 8, která je v souèasnosti u nás ještì stále nejpou- ívanìjší. Program se spouští výbìrem stejnojmenného zástupce v nabídce Start Programy CorelDRAW 8. Po spuštìní se objeví okno s informacemi o verzi a autorských právech. Dále se na popøedí objeví úvodní okno, kde si mùete vybrat, zda chcete vytvoøit nový obrázek, otevøít poslední, otevøít nìjaký ji existující, pouít šablonu (pøipravený vzor) nebo spustit CorelTUTOR (výukový program). jednotlivých stránek a posuvník. Na spodním okraji je stavový a informaèní øádek (zobrazuje souøadnice a nastavenou výplò). V popøedí okna je zobrazený panel vlastností, který se prùbìnì mìní podle situace. Práce se soubory Pøímo z programu je moné otevøít ji existující grafiku volbou Soubor Otevøít. V zobrazeném oknì mùete vybrat disk a sloku, kde se nachází pøíslušný soubor. V pravé èásti okna se pøípadnì zobrazí náhled vybraného souboru. Ve spodní èásti lze v poli Soubory typu vybrat formát souboru (lze pracovat i s obrázky z jiných programù). Pomocí pøíkazu Importovat v nabídce Soubor lze pøevést do programu i další formáty souborù. V tom pøípadì je nutné v poli soubory typu vybrat pøíslušný typ souboru. Pøíkazem Uloit jako (pøípadnì Exportovat) v nabídce soubor mùete otevøený soubor uloit na disk v rùzných formátech. Popis prostøedí Pokud vyberete volbu Nová grafika, zobrazí se v oknì programu vlastní prostøedí s prostorem pro kresbu. Nahoøe je nabídkový pruh, pod ním panel nástrojù s èasto pouívanými funkcemi. V nejvìtším oknì je naznaèen list papíru, prostor pro váš obrázek. Na levém a horním okraji je zobrazené pravítko. Úplnì vlevo je Okno nástrojù (sloupec pro pøepínání reimù práce). Vpravo je zobrazena paleta (sloupec pro výbìr barvy). Dole jsou záloky Kreslení obdélníku, elipsy a mnohoúhelníku Pokud chcete nakreslit nìjaký prvek, musíte vybrat pøíslušný nástroj (nejlépe ve sloupci vlevo v oknì nástrojù). U nìkterých nástrojù je zobrazen symbol èerného trojúhelníku. To znamená, e je zde na výbìr více nástrojù. Pro jejich výbìr je nutné zde kliknout na levé tlaèítko myši a chvíli pøidret stisknuté. Rozvine se nabídka ve které potom mùete vybrat jiný vhodný nástroj. Vyberte Nástroj Obdélník (tlaèítko je zapnuté, kurzor myši ve tvaru køíe se symbolem obdélníku). Najedete na místo prvního rohu, 3

6 stisknete levé tlaèítko a taením roztáhnete obdélník. Pøi taení se ve stavovém øádku prùbìnì mìní souøadnice a vypisuje se šíøka a výška. Pokud stisknete a podríte pøi taení klávesu CTRL, budete kreslit ètverec. Pokud pøi taení budete dret stisknutou klávesu SHIFT, tak první zadaný bod nebude rohem, ale støedem obdélníku. Pro kreslení elipsy vyberte Nástroj Elipsa a taením roztáhnìte dva body pomyslného obdélníku opsaného elipse. Opìt lze vyuít vliv klávesy CTRL (krunice) a SHIFT (zadání støedem a polomìrem). Pro kreslení mnohoúhelníku zapnìte Nástroj Mnohoúhelník a taením nakreslíte pìtiúhelník. V panelu vlastností lze v poli Poèet vrcholù nastavit poèet stran mnohoúhelníku. V dalším poli panelu vlastností lze nastavit, zda se jedná o mnohoúhelník nebo hvìzdu. Pøi tìchto operacích se ve stavovém øádku (dole) prùbìnì zobrazují souøadnice a mìøítko). Pokud do objektu znovu klepnete, zmìní se úchyty na šipky, jste v reimu otáèení. Najetím myši na nìkterý z tìchto úchytù lze taením otáèet objekt. Otáèení se provádí kolem støedu otáèení (standardnì ve støedu objektu, zvýraznìný). Taením myší lze zmìnit jeho polohu a otáèet kolem jiného bodu. Ve støedech stran jsou zobrazeny symboly oboustranné šipky. Jejich posunem lze objekt v pøíslušném smìru deformovat. Posun, kopie, mazání objektu Pokud chcete s nìjakým objektem pracovat, musíte ho vybrat (oznaèit). Pro práci s objekty zapnìte Nástroj Výbìr (ikona s èernou šipkou v levém panelu). Pokud kliknete na daný objekt, oznaèí se a jsou okolo nìho zobrazeny definièní body (ètvereèky v rozích a støedech stran, ve støedu je zobrazen køíek). Za støedový køíek (kurzor ve tvaru rùice šipek) lze taením myší objekt pøesunout na jiné místo. Taením za rohové úchyty (kurzor ve tvaru oboustranné šipky) lze mìnit velikost objektu (proporcionálnì, zachovává se pomìr šíøky a výšky objektu). Taením za úchyt ve støedu strany se mìní rozmìr v pøíslušném smìru. Mazání vybraného objektu lze provést klávesou DELETE. Více objektù najednou lze vybrat pomocí okna (musíte mít zapnutý nástroj Výbìr, kurzor ve tvaru èerné šipky). Najedete do prázdného prostoru, stisknete a dríte levé tlaèítko myši a taením roztáhnete okno (èárkovaná èára). Všechny objekty, které jsou celé uvnitø jsou vybrané. Zmìna vlastností V oknì Panelu vlastností jsou zobrazeny vlastnosti vybraného objektu. Symboly x: a y: jsou oznaèeny hodnoty souøadnic støedu objektu v pøíslušných osách. Zmìnou hodnot v tìchto polích se objekt pøesune na zadanou pozici. Ve vedlejších polích (symboly kóty) jsou vypsány aktuální hodnoty šíøky a výšky objektu a lze je také stejnì upravovat. Pokud je zapnutý pøepínaè Neproporèní zmìna velikosti (symbol visacího zámku), tak je moné nastavovat nezávisle šíøku a výšku. Pokud není zapnutý, zùstane zachován pomìr šíøky a výšky (to znamená, e zmìnou jedné velièiny se pøíslušnì zmìní i druhá). Pøípadnì je moné zadat pomìrnou zmìnu velikosti 4

7 nastavením mìøítka ve vedlejším poli. V dalším poli (symbol zatoèené šipky) je moné zadat úhel otoèení ve stupních. Pomocí dalších ikon je moné objekt zrcadlit (pøeklopit) podle vodorovné nebo svislé osy. Další ikony se mìní podle typu vybraného objektu. Pro obdélník je moné nastavit velikost zaoblení rohù. Pro elipsu nebo krunici lze vybrat uzavøenou krunici, výseè, nebo oblouk a nastavit pøíslušné úhly v dalších polích. U mnohoúhelníku lze nastavit poèet vrcholù a zda se jedná o mnohoúhelník nebo hvìzdu. V dùleitých bodech objektu jsou zobrazeny malé prázdné ètvereèky. Jejich taením lze mìnit nìkteré parametry. U obdélníku mùete nastavit zaoblení rohù. U krunice úhel výseèe (kurzor uvnitø) nebo oblouku (kurzor vnì). U mnohoúhelníku lze mìnit pozici vrcholù. Kopírování a klonování Kopii objektu lze provést pomocí schránky. Vybraný objekt zkopírujete do schránky pøíkazem Úpravy Kopírovat (nebo klávesovou zkratkou CTRL + C). Potom lze objekt vloit pøíkazem Úpravy Vloit (nebo CTRL + V). Oba objekty jsou na stejné pozici (pøes sebe) a je potøeba kopii posunout na pøíslušnou pozici. Moná lépe pouitelný je pøíkaz Duplikovat v nabídce Úpravy (nebo CTRL + D). Tím se vytvoøí nová kopie vybraného objektu, ale posunutá v ose x a y. Pøíkaz Úpravy Klonovat se chová obdobnì, ale pùvodní objekt a klonovaný jsou vzájemnì provázané, zmìnou vlastností originálu se stejnì zmìní i vlastnosti klonu. Kreslící pomùcky Pro usnadnìní kreslení lze vyuít nástroje, které vám umoní pøesnou kresbu nebo rozmístìní objektù. Møíky Zapnutím møíky si mùete zobrazit bodový rastr. Ten vám umoòuje snadno kreslit a umisovat objekty v pravidelných krocích. Pro zobrazení møíky vyberte pøíkaz Møíka v nabídce Zobrazit. Potom lze nastavit, e veškeré výbìry a posuny se budou odehrávat právì po jednotlivých bodech møíky. To zajistíte pøíkazem Pøichytit k møíce v nabídce Uspoøádání nebo výbìrem ikony na panelu vlastností (nesmí být vybraný ádný objekt). Nastavení jiné rozteèe bodù møíky lze nastavit pøíkazem Monosti v nabídce Nástroje (nebo zase ikonou Monosti na panelu vlastností). V zobrazeném oknì mezi rùznými nastaveními je poloka Dokument a dále volba Møíky a vodící linky. V pravé èásti okna je potom vlastní nastavení. Zde lze nastavit hustotu bodù nebo velikost mezer a tím nastavit krok. Vodící linky Další uiteènou pomùckou jsou vodící linky. Ty vám umoòují snadno srovnat jednotlivé objekty do nìjakých linií. Pro umístìní vodících linek staèí najet myší do horního pravítka, stisknout a dret levé tlaèítko myši a najet do grafické plochy. Po uvolnìní tlaèítka je na toto místo umístìna vodorovná vodící linka. Stejnì lze umístit svislé vodící linky. Taením myší je lze pøesunout na jinou pozici. Taením pravým tlaèítkem myši je lze na jiné místo pøesunout nebo zkopírovat. Pokud chcete pøesnì umístit jednotlivé vodící linky (otoèit nebo vymazat), tak mùete pouít pøíkaz Nastavení vodících linek... v nabídce Uspoøádání. Pokud máte definované nìjaké vodící linky, mùete zapnout funkci Pøichytit k vodícím linkám (na panelu vlastností nebo v nabídce Uspoøádání). Potom pøi posunu 5

8 nìjakého objektu se významné body (støed, rohy nebo kvadranty) pøi pøiblíení k vodící lince nastaví pøesnì na ni. Pøichytit k objektùm Lze také nastavit vzájemný vztah jednotlivých objektù. K tomu slouí funkce Pøichytit k objektùm v nabídce Uspoøádání (nebo ikona na panelu vlastností). Potom pøi posunu objektu jsou pøi pøiblíení k významnému bodu jiného objektu umístìny pøesnì do tìchto bodù. Podobnì jako v jiných programech je samozøejmì moné pouít funkci Zpìt pro vrácení posledního provedeného kroku. Vrstvy Pøi tvorbì grafiky v programu CorelDRAW lze také vyuít práci s vrstvami. Mùete si nadefinovat nìkolik rùznì pojmenovaných vrstev. Do vrstev mùete umisovat jednotlivé prvky kresby. Potom nastavením atributù (vlastností) vrstvy, mùete nastavit chování prvkù v ní obsaených. Standardnì jsou všechny atributy zapnuty, jejich výbìrem se vypnou. Pokud je vypnutý atribut viditelná (pøípadnì tisknutelná nebo upravitelná) nezobrazují se (netisknou se nebo je nelze upravovat) prvky dané vrstvy. K práci s vrstvami slouí ukotvitelný panel Správce objektù. Zapne se v nabídce Zobrazit Ukotvitelné panely. V zobrazeném oknì jsou vypsány jednotlivé vrstvy a prvky v nich obsaené. Pomocí tlaèítka Nová vrstva mùete vytvoøit novou vrstvu a pojmenovat ji. Výbìrem pøíslušné vrstvy se tato stává aktuální vrstvou a novì vytvoøené prvky do ní budou umisovány. Ji vytvoøené prvky mùete pøesunout do jiné vrstvy pouhým pøetaením objektu na vybranou vrstvu. Pomocí symbolù u dané vrstvy mùete nastavovat její atributy (nebo kliknutím pravým tlaèítkem myši). Ukotvitelné panely Podobnì je moné zapnout (nebo vypnout) i další ukotvitelné panely. Èasto pouívaný je panel Vlastnosti objektù, kde je moné pro vybraný objekt podrobnì nastavovat vlastnosti výplnì, obrysu a další. Pro pøesnou práci je nutné èasto mìnit mìøítko zobrazení a pohledy na jednotlivé detaily kresby. To lze snadno nastavit pomocí nástroje Lupa (Posun) v oknu nástrojù (standardnì úplnì vlevo). Pak lze rùznì zvìtšovat jednotlivé objekty kliknutím kurzorem ve tvaru lupy nebo zobrazit vybranou oblast (roztaením okna) do celého okna. Pokud nechcete zvìtšovat mìøítko, ale naopak zmenšovat, je nutné pøi kliknutí lupou dret stisknutou klávesu SHIFT. Další uiteèné funkce jsou na Panelu vlastností, napøíklad funkce Zobrazit všechny objekty kdy se nastaví takové mìøítko, aby byly viditelné všechny objekty. Ukotvitelný panel Správce zobrazení vám umoòuje nadefinovat si (a pojmenovat) èasto pouívané pohledy na grafiku a rychle je nastavovat jejich výbìrem. Rozbalovací nabídky Pro øadu èinností a úprav grafiky je vhodné zapnout si Rozbalovací nabídky. To lze provést v nabídce Zobrazit Rozbalovací nabídky. S jejich pomocí je moné snadno zrcadlit objekty, mìnit jejich rozmìry nebo umístìní a další vlastnosti. Barvy a výplnì Pro vybrané objekty lze snadno nastavit barvu obrysu a výplnì. Pokud máte vybraný objekt, staèí kliknout na pole palety (sloupec vpravo s barevnými poli). Pokud kliknete na barevné pole levým tlaèítkem myši, nastaví se na tuto barvu výplò. Kliknutím pravým 6

9 tlaèítkem myši nastavíte barvu obrysu. Pokud není vybraný ádný objekt, tak výbìr barvy obrysu nebo výplnì se bude vztahovat na novì vytvoøené objekty. Pokud na objekt kliknete pravým tlaèítkem myši, mùete po výbìru poloky Vlastnosti nastavovat nìkteré parametry podrobnìji. V záloce Výplò mùete vybrat nejen barvu, ale také barevný pøechod, vzor nebo texturu (napodobeninu vzhledu nìjakého materiálu). V záloce Obrys mùete nastavit parametry obrysové èáry, nejen barvu a tloušku, ale i zakonèení nebo navazování. nebo podtrené. Podrobnìjší vlastnosti textu lze nastavit ikonou Formátovat text. Pomocí ikony Upravit text lze pohodlnìji s textem pracovat ve zvláštním oknì. Ikona Pøevést text pøevede øetìzcový text na odstavcový. S øetìzcovým textem lze dále pracovat. Velice pìkná a uiteèná je funkce Pøizpùsobit text osnovì. Nejdøíve musíte mít napsaný text a vytvoøený nìjaký tvar (krunici, oblouk, køivku). Po výbìru textu a zapnutí funkce jste vyzváni k výbìru tvaru (kurzor ve tvaru silné šipky). Potom je text pøizpùsoben podle tohoto tvaru (napøíklad kolem krunice). Práce s textem Program CorelDRAW má velké monosti práce s textem. Po výbìru nástroje Text na oknì nástrojù se zmìní Panel vlastností a kurzor je ve tvaru køíku (zamìøovaèe) se symbolem písmene A. V programu lze pouívat dva typy objektu textu øetìzcový text a odstavcový text. Øetìzcový text Po zapnutí nástroje Text staèí kliknout do pracovní plochy, objeví se zde textový kurzor a mùete zadat text. Tento text je potom objekt s podobnými monostmi jako jiné grafické objekty (je moné stejnì mìnit pozici, velikost, otoèení ). Na panelu vlastností lze nastavit typ písma, velikost, tuèné, kurzíva Odstavcový text Po zapnutí nástroje Text je moné kurzorem roztáhnout obdélník, do kterého mùete napsat text. Tento zpùsob práce s textem vám umoòuje pracovat s vìtším rozsahem textu, oznaèený rámec se chová podobnì jako stránka v textovém editoru. Je moné pracovat se zarovnáním, tabulátory, odrákami a dalšími prvky. As celým rámcem textu lze dále pracovat jako s jakýmkoli jiným objektem. Efekty Vytvoøené objekty je moné dále upravovat pomocí rùzných efektù. Napøíklad nástroj Interaktivní pøechod v oknì nástrojù vytvoøí 7

10 postupnou zmìnu jednoho tvaru na jiný, staèí táhnout myší z jednoho objektu na jiný. Nástrojem Interaktivní vysunutí mùete vytvoøit z objektu prostorový útvar, Interaktivní stín vám umoní nastavit stín objektu. Seskupení objektù Pro snazší práci s více objekty je moné spojit je do jedné skupiny. Potom s touto skupinou pracujete jako s jedním objektem. Staèí vybrat více objektù (pomocí okna po zapnutí nástroje Výbìr) a pøíkazem Seskupit v nabídce Zmìnit se vybrané objekty spojí. Nìkdy mùe být obtíné vybrat pøesnì nìkteré objekty do skupiny. Mùete ale vybrat jeden objekt ukázáním a potom vyuít klávesu SHIFT pro pøidání do výbìru. Nebo si zapnìte ukotvitelný panel Správce objektù Skupinu objektù lze myší pøesunout do jiné libovolné skupiny a vytváøet tak vnoøené seskupené objekty (skupiny ve skupinách) Kombinace objektù Mùete rùzným zpùsobem kombinovat nìkolik objektù a vytvoøit z nich jeden objekt. Mùete vytvoøit jejich prùnik, slouèit je nebo oøíznout. Pøíkazy pro tyto operace jsou v nabídce Zmìnit. Po jejich výbìru se zobrazí rozbalovací nabídka. Po výbìru jednoho objektu lze kliknout na Prùnik (pøípadnì Slouèit nebo Oøíznout) a musíte vybrat další objekt (kliknutím na nìj silnou èernou šipkou). Pomocí voleb v nabídce je moné nastavit další vlastnosti. v nabídce Zobrazit. Zde mùete vybrat pøíslušnou vrstvu a po jejím rozvinutí (symbol +) se zobrazí seznam všech objektù v ní, se struèným popisem. Kliknutím na nìkterý objekt se tento vybere. Vybrat více objektù v tomto seznamu je moné klasicky pomocí klávesy CTRL. Skupinu více objektù mùete zrušit výbìrem pøíkazu Zrušit skupinu v nabídce Zmìnit (nebo ikonou na panelu vlastností). Skupinu také lze zrušit klávesou CTRL +U. Nastavení programu a dokumentu V nabídce Nástroje Monosti mùete nastavit chování a zobrazení programu, jako napøíklad rozlišení dokumentu, zobrazení barev, chování textu, tisk, odkládací disky, vzhled panelu nástrojù a další dùleitá nastavení. Corel TUTOR V pøípadì potøeby mùete vyuít nápovìdu programu. V nabídce Nápovìda je volba CorelTUTOR, co je jakýsi krátký výukový program. Zde si mùete vybrat vysvìtlení zobrazit postup provádìní nìkterých èinností krok za krokem pøímo na pøipravených objektech. 8

11 Nabídka kurzù v rámci projektu SIPVZ Windows pro zaèáteèníky Základní vlastnosti a obsluha, okno, práce se soubory a slokami. Text pro zaèáteèníky Principy textových editorù, pohyb v textu, práce s blokem, odstavcem, tabulátory. Tabulka pro zaèáteèníky Principy tabulkových kalkulátorù, buòka, oblast, formátování, vzorce a grafy. Internet Principy Internetu, domény a adresy, ovládání prohlíeèe, portály a vyhledávání dat. Grafika pro zaèáteèníky Principy grafických editorù, jednoduché objekty a jejich editace, výplnì, efekty. Windows pro pokroèilé Nastavení vlastností systému, pøíslušenství, vyhledávání a práce s daty. Text pro pokroèilé Tabulky a obrázky, práce s objekty, pravopis, styly a šablony, hromadná korespondence. Tabulka pro pokroèilé Øady, adresace bunìk, úpravy tabulek a grafù, listy, práce se seznamy. Internetová komunikace Elektronická pošta, práce se zprávami, viry, fre , chat a konference. Digitální fotografie Z digitálního fotoaparátu do poèítaèe, úprava fotografií, formáty dat, archivace.

12 SPŠ SOU Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Vzdìlávací nabídka Ètyøleté studijní obory s maturitou vhodné pro chlapce i dìvèata Slaboproudá elektrotechnika (26-43-M/004) Strojírenství (23-41-M/001) zamìøení na poèítaèovou grafiku Elektronické poèítaèové systémy (26-47-M/002) Technické lyceum (78-42-M/001) Tøíleté uèební obory Elektrikáø(ka) - slaboproud (26-51-H/002) (vhodné i pro dìvèata) Elektrikáø - silnoproud (26-51-H/003) Nástrojaø (23-52-H/001) Zámeèník - zámeènice (23-51-H/001) Nástavbové studium Podnikání v technických povoláních (64-41-L/516) (dvouleté denní studium pro absolventy uèebních oborù) Školní 101, Trutnov tel.: , fax: URL:

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internetová komunikace Internet Internetová komunikace

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra polygrafie a fotofyziky Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Polygrafické sešity 3 (1998) OBSAH 1. Technické

Více

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra polygrafie a fotofyziky Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Polygrafické sešity 3 (1998) Dodatek OBSAH 13.

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. Vladimír P. Polách

ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. Vladimír P. Polách ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Vladimír P. Polách Univerzita Palackého v Olomouci 2008 1 T E Č R 1. vydání Vladimír P. Polách, 2008 ISBN 978-80-244-2063-9 2 OBSAH 1 DTP, pre-press a ti jiní 5

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Informace v tomto dokumentu není smluvní a může býti modifikována bez předběžného upozornění. Software popsaný v tomto manuálu je dodáván s uživatelskou

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

EdiCAD DESIGN SOLUTION

EdiCAD DESIGN SOLUTION SoftCAD.3D SoftCAD.3D Práce v 3D prostoru pomocí EdiCAD DESIGN SOLUTION pøirozených lidských gest SoftCAD.3D - prostorový modeláø vybavený intuitivním u ivatelským rozhraním urèený pro vytváøení modelù

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Realitní kanceláø - manuál

Realitní kanceláø - manuál Realitní kanceláø - manuál Spravujte svou realitní kanceláø pohodlnì, rychle a efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Realitní kanceláøe...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Obsah této uživatelské příručky a s ní souvisejícího softwarového produktu Corel PHOTO- PAINT jsou vlastnictvím společnosti Corel Corporation a případně dalších

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA GRAFICKÝ SW COREL VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

METODICKÁ PŘÍRUČKA GRAFICKÝ SW COREL VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary METODICKÁ PŘÍRUČKA GRAFICKÝ SW COREL VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání NOVÝ SVĚT, reg.č. CZ.1.07/1.3.42/03.0010 Základní umělecká škola Antonína

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2014 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2016 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více