Grafika pro zaèáteèníky. Grafika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafika pro zaèáteèníky. Grafika"

Transkript

1 Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Grafika pro zaèáteèníky Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky Digitální fotografie...rastrová a vektorová grafika, formáty, prostøedí CoreLDRAW, obdélník, elipsa, mnohoúhelník, posun, kopie, mazání, vlastnosti, klonování, linky, vrstvy, text, seskupování...

2 SPŠ SOU Pilotní projekt v rámci I. etapy realizace Státní informaèní politiky ve vzdìlávání (SIPVZ) zpracovala Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì, Trutnov, Školní Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì,trutnov, Školní 101. Všechna práva vyhrazena.

3 Na poèítaèi lze pracovat nejen s textem nebo èísly, ale také s obrázky. Buï pro doplnìní a oivení textových dokumentù nebo pro tvorbu rùzných plakátù, poutaèù, schémat, výkresù, reklam a podobnì. Pro práci s grafikou se pouívají rùzné programy - buï prohlíeèe obrázkù (pouze pro prohlíení obrázkù) nebo grafické editory (pro vytváøení a úpravy obrázkù). Jejich úroveò je od nejjednodušších nástrojù pro malování a po profesionální programy v cenì statisícù korun. Princip grafických editorù Grafické editory vám umoòují prostøednictvím rùzných nástrojù vytváøet jednotlivé prvky kresby, nastavovat jejich vlastnosti, upravovat je a aplikovat na nì rùzné efekty. Podle zpùsobu popisu obrazu jsou dva typy grafiky -rastrová a vektorová. Rastrová grafika Obrázek je popsán prostøednictvím vlastností (barvou) jednotlivých bodù (pixelù), ze kterých je tvoøen. Èím vìtším poètem bodù je obrázek tvoøen, tím je kvalitnìjší. Tento parametr se nazývá rozlišení obrázku, vyjadøuje se pomocí jednotky DPI (poèet bodù na 1 palec, 1 palec = 2,54 cm). Dalším parametrem je poèet barev, které jsou rozlišovány. To je parametr s názvem barevná hloubka obrázku, vyjadøuje poèet bitù pro vyjádøení barvy kadého bodu. Napøíklad obrázek v kvalitì 600 DPI a 24 bitù (rozlišení a barevná hloubka). Se zvyšováním kvality obrázku (rozlišení a barevné hloubky) podstatnì narùstá objem dat, který ho popisuje (roste velikost souboru ve kterém je uloen). Výhodou rastrové grafiky je jednoduchý popis, vìtšina komponent pro poèítaèové zpracování grafiky pracuje také rastrovì (monitor, tiskárna, skener, digitální fotoaparát). Proto se snadno získávají z rùzných zdrojù a jednoduše se pøenášejí na jednotlivá zaøízení. Nevýhodou je velký objem dat. Zvìtšování nebo tvorba výøezù, sniuje kvalitu a zvyšuje objem dat (velikost výsledného souboru). Další nevýhodou je sloitá editace (dodateèná zmìna) obrázku. Rastrové editory se pouívají pro zpracování a úpravu obrázkù, napøíklad získaných z rùzných zaøízení (skener, digitální fotoaparát), které jsou v rastrové podobì. Vektorová grafika V tomto pøípadì je obrázek popsán jako souhrn rùzných geometrických tvarù (prvkù, objektù). Napøíklad úseèek, krunic, obdélníkù, køivek, vyplnìných tvarù a dalších. Kadý prvek je popsán matematickými funkcemi definièních bodù (obrys a tvar) a dalšími vlastnostmi. Napøíklad úseèka je jednoznaènì popsána souøadnicemi koncových bodù, tlouškou, barvou a typem èáry. Výhodou vektorové grafiky je snadná editace kresby, menší objem dat nutných pro popsání obrázku a monost velké zmìny mìøítka (zvìtšení) pøi zachování stejné kvality výsledného obrázku. Nevýhodou je nutnost pøepoèítávání na jednotlivé body pøi práci s obrazovkou nebo tiskárnou (obì pracují jako rastrová zaøízení). Vektorové editory umoòují kreslit pøesnìjší kresby a rùznì je upravovat. Jakási vyšší kategorie tìchto programù, pouívaná hlavnì pro technické kreslení a modelování se oznaèuje zkratkou CAD (konstruování s podporou poèítaèe). Tyto programy umoòují nejen kreslit a upravovat výkresy, ale jsou to celé provázané systémy pro usnadnìní návrhu nìjakého zaøízení, ale i kontrolu funkènosti, vazeb jednotlivých prvkù, výpoèty, pøípravu výrobní dokumentace a další. Formáty obrázkù Jednotlivé programy pracují s rùznými formáty obrázkù, rùzným zpùsobem ukládají (kódují) informace o jednotlivých bodech nebo prvcích. Formát obrázku je vyjádøen pøíponou souboru obsahujícího obrázek. U rastrových obrázkù mùe být pouito komprese pro sníení objemu dat nutných pro popis obrázku. Komprese mùe být bezztrátová, to znamená, e soubor stále obsahuje všechny informace a kvalita se nemìní. Napøíklad nemusí být v popisu øada jednotlivých bodù stejné barvy za sebou, ale vyjádøí se to jako barva bodu a jejich poèet. Ztrátová 1

4 komprese znamená zmenšení objemu dat obrázku vypuštìním nìkterých ménì podstatných vlastností, které lidské oko stejnì nerozliší. Dojde pøitom k èásteènému sníení kvality obrázku, ale objem dat se nìkolikanásobnì zmenší. Zde je pøehled nejpouívanìjších: BMP TIFF JPG - bitmapa, jednoduché popsání bodù rastrového obrázku, bez komprese. - rastrový obrázek, bezztrátová komprese, univerzální formát, který podporuje vìtšina programù, která umí pracovat s obrázky (úprava, vkládání, editace) - (JPEG) rastrová grafika, ztrátová komprese, jeden z nejpouívanìjších formátù v elektronické komunikaci, internetové grafice a digitální fotografiii WMF CDR PSD GIF - Windows metafile, vektorová grafika, podporovaná systémem Windows - èasto pouívaný vektorový formát vytvoøený ve vektorovém programu CorelDRAW - rastrová grafika vytvoøená v jednom z nejoblíbenìjším profesionálním programu pro úpravu obrázkùadobe Photoshop - rastrová grafika pouívaná pøedevším v internetové grafice, bezztrátová komprese CorelDRAW Pro práci s grafikou se pouívá mnoho programù rùzné úrovnì a také ceny. Pro rastrovou grafiku to jsou jednoduché programy podobné programu Malování, který je Vodorovné pravítko Okno nástrojù Nabídkový pruh Panely nástrojù Panel vlastností Svislý posuvník Svislé pravítko Stavový øádek Stavový øádek Vodorovný posuvník Paleta barev 2

5 souèástí pøíslušenství systému Windows, bývají vìtšinou zdarma nebo pomìrnì levné. Pro vánìjší práci s rastrovou grafikou je jakýmsi standardem program Adobe Photoshop. Èasto se také pouívá program Corel PhotoPaint (souèást balíku grafických programù). Pro vektorovou grafiku lze pouít Zoner Callisto, pro kreslení rùzných schémat a plánkù program Microsoft Visio a další. Jedním z nejpouívanìjších programù pro vektorovou grafiku je program CorelDRAW. V souèasnosti je na trhu ji verze 11. Následující èást pøíruèky vychází z verze 8, která je v souèasnosti u nás ještì stále nejpou- ívanìjší. Program se spouští výbìrem stejnojmenného zástupce v nabídce Start Programy CorelDRAW 8. Po spuštìní se objeví okno s informacemi o verzi a autorských právech. Dále se na popøedí objeví úvodní okno, kde si mùete vybrat, zda chcete vytvoøit nový obrázek, otevøít poslední, otevøít nìjaký ji existující, pouít šablonu (pøipravený vzor) nebo spustit CorelTUTOR (výukový program). jednotlivých stránek a posuvník. Na spodním okraji je stavový a informaèní øádek (zobrazuje souøadnice a nastavenou výplò). V popøedí okna je zobrazený panel vlastností, který se prùbìnì mìní podle situace. Práce se soubory Pøímo z programu je moné otevøít ji existující grafiku volbou Soubor Otevøít. V zobrazeném oknì mùete vybrat disk a sloku, kde se nachází pøíslušný soubor. V pravé èásti okna se pøípadnì zobrazí náhled vybraného souboru. Ve spodní èásti lze v poli Soubory typu vybrat formát souboru (lze pracovat i s obrázky z jiných programù). Pomocí pøíkazu Importovat v nabídce Soubor lze pøevést do programu i další formáty souborù. V tom pøípadì je nutné v poli soubory typu vybrat pøíslušný typ souboru. Pøíkazem Uloit jako (pøípadnì Exportovat) v nabídce soubor mùete otevøený soubor uloit na disk v rùzných formátech. Popis prostøedí Pokud vyberete volbu Nová grafika, zobrazí se v oknì programu vlastní prostøedí s prostorem pro kresbu. Nahoøe je nabídkový pruh, pod ním panel nástrojù s èasto pouívanými funkcemi. V nejvìtším oknì je naznaèen list papíru, prostor pro váš obrázek. Na levém a horním okraji je zobrazené pravítko. Úplnì vlevo je Okno nástrojù (sloupec pro pøepínání reimù práce). Vpravo je zobrazena paleta (sloupec pro výbìr barvy). Dole jsou záloky Kreslení obdélníku, elipsy a mnohoúhelníku Pokud chcete nakreslit nìjaký prvek, musíte vybrat pøíslušný nástroj (nejlépe ve sloupci vlevo v oknì nástrojù). U nìkterých nástrojù je zobrazen symbol èerného trojúhelníku. To znamená, e je zde na výbìr více nástrojù. Pro jejich výbìr je nutné zde kliknout na levé tlaèítko myši a chvíli pøidret stisknuté. Rozvine se nabídka ve které potom mùete vybrat jiný vhodný nástroj. Vyberte Nástroj Obdélník (tlaèítko je zapnuté, kurzor myši ve tvaru køíe se symbolem obdélníku). Najedete na místo prvního rohu, 3

6 stisknete levé tlaèítko a taením roztáhnete obdélník. Pøi taení se ve stavovém øádku prùbìnì mìní souøadnice a vypisuje se šíøka a výška. Pokud stisknete a podríte pøi taení klávesu CTRL, budete kreslit ètverec. Pokud pøi taení budete dret stisknutou klávesu SHIFT, tak první zadaný bod nebude rohem, ale støedem obdélníku. Pro kreslení elipsy vyberte Nástroj Elipsa a taením roztáhnìte dva body pomyslného obdélníku opsaného elipse. Opìt lze vyuít vliv klávesy CTRL (krunice) a SHIFT (zadání støedem a polomìrem). Pro kreslení mnohoúhelníku zapnìte Nástroj Mnohoúhelník a taením nakreslíte pìtiúhelník. V panelu vlastností lze v poli Poèet vrcholù nastavit poèet stran mnohoúhelníku. V dalším poli panelu vlastností lze nastavit, zda se jedná o mnohoúhelník nebo hvìzdu. Pøi tìchto operacích se ve stavovém øádku (dole) prùbìnì zobrazují souøadnice a mìøítko). Pokud do objektu znovu klepnete, zmìní se úchyty na šipky, jste v reimu otáèení. Najetím myši na nìkterý z tìchto úchytù lze taením otáèet objekt. Otáèení se provádí kolem støedu otáèení (standardnì ve støedu objektu, zvýraznìný). Taením myší lze zmìnit jeho polohu a otáèet kolem jiného bodu. Ve støedech stran jsou zobrazeny symboly oboustranné šipky. Jejich posunem lze objekt v pøíslušném smìru deformovat. Posun, kopie, mazání objektu Pokud chcete s nìjakým objektem pracovat, musíte ho vybrat (oznaèit). Pro práci s objekty zapnìte Nástroj Výbìr (ikona s èernou šipkou v levém panelu). Pokud kliknete na daný objekt, oznaèí se a jsou okolo nìho zobrazeny definièní body (ètvereèky v rozích a støedech stran, ve støedu je zobrazen køíek). Za støedový køíek (kurzor ve tvaru rùice šipek) lze taením myší objekt pøesunout na jiné místo. Taením za rohové úchyty (kurzor ve tvaru oboustranné šipky) lze mìnit velikost objektu (proporcionálnì, zachovává se pomìr šíøky a výšky objektu). Taením za úchyt ve støedu strany se mìní rozmìr v pøíslušném smìru. Mazání vybraného objektu lze provést klávesou DELETE. Více objektù najednou lze vybrat pomocí okna (musíte mít zapnutý nástroj Výbìr, kurzor ve tvaru èerné šipky). Najedete do prázdného prostoru, stisknete a dríte levé tlaèítko myši a taením roztáhnete okno (èárkovaná èára). Všechny objekty, které jsou celé uvnitø jsou vybrané. Zmìna vlastností V oknì Panelu vlastností jsou zobrazeny vlastnosti vybraného objektu. Symboly x: a y: jsou oznaèeny hodnoty souøadnic støedu objektu v pøíslušných osách. Zmìnou hodnot v tìchto polích se objekt pøesune na zadanou pozici. Ve vedlejších polích (symboly kóty) jsou vypsány aktuální hodnoty šíøky a výšky objektu a lze je také stejnì upravovat. Pokud je zapnutý pøepínaè Neproporèní zmìna velikosti (symbol visacího zámku), tak je moné nastavovat nezávisle šíøku a výšku. Pokud není zapnutý, zùstane zachován pomìr šíøky a výšky (to znamená, e zmìnou jedné velièiny se pøíslušnì zmìní i druhá). Pøípadnì je moné zadat pomìrnou zmìnu velikosti 4

7 nastavením mìøítka ve vedlejším poli. V dalším poli (symbol zatoèené šipky) je moné zadat úhel otoèení ve stupních. Pomocí dalších ikon je moné objekt zrcadlit (pøeklopit) podle vodorovné nebo svislé osy. Další ikony se mìní podle typu vybraného objektu. Pro obdélník je moné nastavit velikost zaoblení rohù. Pro elipsu nebo krunici lze vybrat uzavøenou krunici, výseè, nebo oblouk a nastavit pøíslušné úhly v dalších polích. U mnohoúhelníku lze nastavit poèet vrcholù a zda se jedná o mnohoúhelník nebo hvìzdu. V dùleitých bodech objektu jsou zobrazeny malé prázdné ètvereèky. Jejich taením lze mìnit nìkteré parametry. U obdélníku mùete nastavit zaoblení rohù. U krunice úhel výseèe (kurzor uvnitø) nebo oblouku (kurzor vnì). U mnohoúhelníku lze mìnit pozici vrcholù. Kopírování a klonování Kopii objektu lze provést pomocí schránky. Vybraný objekt zkopírujete do schránky pøíkazem Úpravy Kopírovat (nebo klávesovou zkratkou CTRL + C). Potom lze objekt vloit pøíkazem Úpravy Vloit (nebo CTRL + V). Oba objekty jsou na stejné pozici (pøes sebe) a je potøeba kopii posunout na pøíslušnou pozici. Moná lépe pouitelný je pøíkaz Duplikovat v nabídce Úpravy (nebo CTRL + D). Tím se vytvoøí nová kopie vybraného objektu, ale posunutá v ose x a y. Pøíkaz Úpravy Klonovat se chová obdobnì, ale pùvodní objekt a klonovaný jsou vzájemnì provázané, zmìnou vlastností originálu se stejnì zmìní i vlastnosti klonu. Kreslící pomùcky Pro usnadnìní kreslení lze vyuít nástroje, které vám umoní pøesnou kresbu nebo rozmístìní objektù. Møíky Zapnutím møíky si mùete zobrazit bodový rastr. Ten vám umoòuje snadno kreslit a umisovat objekty v pravidelných krocích. Pro zobrazení møíky vyberte pøíkaz Møíka v nabídce Zobrazit. Potom lze nastavit, e veškeré výbìry a posuny se budou odehrávat právì po jednotlivých bodech møíky. To zajistíte pøíkazem Pøichytit k møíce v nabídce Uspoøádání nebo výbìrem ikony na panelu vlastností (nesmí být vybraný ádný objekt). Nastavení jiné rozteèe bodù møíky lze nastavit pøíkazem Monosti v nabídce Nástroje (nebo zase ikonou Monosti na panelu vlastností). V zobrazeném oknì mezi rùznými nastaveními je poloka Dokument a dále volba Møíky a vodící linky. V pravé èásti okna je potom vlastní nastavení. Zde lze nastavit hustotu bodù nebo velikost mezer a tím nastavit krok. Vodící linky Další uiteènou pomùckou jsou vodící linky. Ty vám umoòují snadno srovnat jednotlivé objekty do nìjakých linií. Pro umístìní vodících linek staèí najet myší do horního pravítka, stisknout a dret levé tlaèítko myši a najet do grafické plochy. Po uvolnìní tlaèítka je na toto místo umístìna vodorovná vodící linka. Stejnì lze umístit svislé vodící linky. Taením myší je lze pøesunout na jinou pozici. Taením pravým tlaèítkem myši je lze na jiné místo pøesunout nebo zkopírovat. Pokud chcete pøesnì umístit jednotlivé vodící linky (otoèit nebo vymazat), tak mùete pouít pøíkaz Nastavení vodících linek... v nabídce Uspoøádání. Pokud máte definované nìjaké vodící linky, mùete zapnout funkci Pøichytit k vodícím linkám (na panelu vlastností nebo v nabídce Uspoøádání). Potom pøi posunu 5

8 nìjakého objektu se významné body (støed, rohy nebo kvadranty) pøi pøiblíení k vodící lince nastaví pøesnì na ni. Pøichytit k objektùm Lze také nastavit vzájemný vztah jednotlivých objektù. K tomu slouí funkce Pøichytit k objektùm v nabídce Uspoøádání (nebo ikona na panelu vlastností). Potom pøi posunu objektu jsou pøi pøiblíení k významnému bodu jiného objektu umístìny pøesnì do tìchto bodù. Podobnì jako v jiných programech je samozøejmì moné pouít funkci Zpìt pro vrácení posledního provedeného kroku. Vrstvy Pøi tvorbì grafiky v programu CorelDRAW lze také vyuít práci s vrstvami. Mùete si nadefinovat nìkolik rùznì pojmenovaných vrstev. Do vrstev mùete umisovat jednotlivé prvky kresby. Potom nastavením atributù (vlastností) vrstvy, mùete nastavit chování prvkù v ní obsaených. Standardnì jsou všechny atributy zapnuty, jejich výbìrem se vypnou. Pokud je vypnutý atribut viditelná (pøípadnì tisknutelná nebo upravitelná) nezobrazují se (netisknou se nebo je nelze upravovat) prvky dané vrstvy. K práci s vrstvami slouí ukotvitelný panel Správce objektù. Zapne se v nabídce Zobrazit Ukotvitelné panely. V zobrazeném oknì jsou vypsány jednotlivé vrstvy a prvky v nich obsaené. Pomocí tlaèítka Nová vrstva mùete vytvoøit novou vrstvu a pojmenovat ji. Výbìrem pøíslušné vrstvy se tato stává aktuální vrstvou a novì vytvoøené prvky do ní budou umisovány. Ji vytvoøené prvky mùete pøesunout do jiné vrstvy pouhým pøetaením objektu na vybranou vrstvu. Pomocí symbolù u dané vrstvy mùete nastavovat její atributy (nebo kliknutím pravým tlaèítkem myši). Ukotvitelné panely Podobnì je moné zapnout (nebo vypnout) i další ukotvitelné panely. Èasto pouívaný je panel Vlastnosti objektù, kde je moné pro vybraný objekt podrobnì nastavovat vlastnosti výplnì, obrysu a další. Pro pøesnou práci je nutné èasto mìnit mìøítko zobrazení a pohledy na jednotlivé detaily kresby. To lze snadno nastavit pomocí nástroje Lupa (Posun) v oknu nástrojù (standardnì úplnì vlevo). Pak lze rùznì zvìtšovat jednotlivé objekty kliknutím kurzorem ve tvaru lupy nebo zobrazit vybranou oblast (roztaením okna) do celého okna. Pokud nechcete zvìtšovat mìøítko, ale naopak zmenšovat, je nutné pøi kliknutí lupou dret stisknutou klávesu SHIFT. Další uiteèné funkce jsou na Panelu vlastností, napøíklad funkce Zobrazit všechny objekty kdy se nastaví takové mìøítko, aby byly viditelné všechny objekty. Ukotvitelný panel Správce zobrazení vám umoòuje nadefinovat si (a pojmenovat) èasto pouívané pohledy na grafiku a rychle je nastavovat jejich výbìrem. Rozbalovací nabídky Pro øadu èinností a úprav grafiky je vhodné zapnout si Rozbalovací nabídky. To lze provést v nabídce Zobrazit Rozbalovací nabídky. S jejich pomocí je moné snadno zrcadlit objekty, mìnit jejich rozmìry nebo umístìní a další vlastnosti. Barvy a výplnì Pro vybrané objekty lze snadno nastavit barvu obrysu a výplnì. Pokud máte vybraný objekt, staèí kliknout na pole palety (sloupec vpravo s barevnými poli). Pokud kliknete na barevné pole levým tlaèítkem myši, nastaví se na tuto barvu výplò. Kliknutím pravým 6

9 tlaèítkem myši nastavíte barvu obrysu. Pokud není vybraný ádný objekt, tak výbìr barvy obrysu nebo výplnì se bude vztahovat na novì vytvoøené objekty. Pokud na objekt kliknete pravým tlaèítkem myši, mùete po výbìru poloky Vlastnosti nastavovat nìkteré parametry podrobnìji. V záloce Výplò mùete vybrat nejen barvu, ale také barevný pøechod, vzor nebo texturu (napodobeninu vzhledu nìjakého materiálu). V záloce Obrys mùete nastavit parametry obrysové èáry, nejen barvu a tloušku, ale i zakonèení nebo navazování. nebo podtrené. Podrobnìjší vlastnosti textu lze nastavit ikonou Formátovat text. Pomocí ikony Upravit text lze pohodlnìji s textem pracovat ve zvláštním oknì. Ikona Pøevést text pøevede øetìzcový text na odstavcový. S øetìzcovým textem lze dále pracovat. Velice pìkná a uiteèná je funkce Pøizpùsobit text osnovì. Nejdøíve musíte mít napsaný text a vytvoøený nìjaký tvar (krunici, oblouk, køivku). Po výbìru textu a zapnutí funkce jste vyzváni k výbìru tvaru (kurzor ve tvaru silné šipky). Potom je text pøizpùsoben podle tohoto tvaru (napøíklad kolem krunice). Práce s textem Program CorelDRAW má velké monosti práce s textem. Po výbìru nástroje Text na oknì nástrojù se zmìní Panel vlastností a kurzor je ve tvaru køíku (zamìøovaèe) se symbolem písmene A. V programu lze pouívat dva typy objektu textu øetìzcový text a odstavcový text. Øetìzcový text Po zapnutí nástroje Text staèí kliknout do pracovní plochy, objeví se zde textový kurzor a mùete zadat text. Tento text je potom objekt s podobnými monostmi jako jiné grafické objekty (je moné stejnì mìnit pozici, velikost, otoèení ). Na panelu vlastností lze nastavit typ písma, velikost, tuèné, kurzíva Odstavcový text Po zapnutí nástroje Text je moné kurzorem roztáhnout obdélník, do kterého mùete napsat text. Tento zpùsob práce s textem vám umoòuje pracovat s vìtším rozsahem textu, oznaèený rámec se chová podobnì jako stránka v textovém editoru. Je moné pracovat se zarovnáním, tabulátory, odrákami a dalšími prvky. As celým rámcem textu lze dále pracovat jako s jakýmkoli jiným objektem. Efekty Vytvoøené objekty je moné dále upravovat pomocí rùzných efektù. Napøíklad nástroj Interaktivní pøechod v oknì nástrojù vytvoøí 7

10 postupnou zmìnu jednoho tvaru na jiný, staèí táhnout myší z jednoho objektu na jiný. Nástrojem Interaktivní vysunutí mùete vytvoøit z objektu prostorový útvar, Interaktivní stín vám umoní nastavit stín objektu. Seskupení objektù Pro snazší práci s více objekty je moné spojit je do jedné skupiny. Potom s touto skupinou pracujete jako s jedním objektem. Staèí vybrat více objektù (pomocí okna po zapnutí nástroje Výbìr) a pøíkazem Seskupit v nabídce Zmìnit se vybrané objekty spojí. Nìkdy mùe být obtíné vybrat pøesnì nìkteré objekty do skupiny. Mùete ale vybrat jeden objekt ukázáním a potom vyuít klávesu SHIFT pro pøidání do výbìru. Nebo si zapnìte ukotvitelný panel Správce objektù Skupinu objektù lze myší pøesunout do jiné libovolné skupiny a vytváøet tak vnoøené seskupené objekty (skupiny ve skupinách) Kombinace objektù Mùete rùzným zpùsobem kombinovat nìkolik objektù a vytvoøit z nich jeden objekt. Mùete vytvoøit jejich prùnik, slouèit je nebo oøíznout. Pøíkazy pro tyto operace jsou v nabídce Zmìnit. Po jejich výbìru se zobrazí rozbalovací nabídka. Po výbìru jednoho objektu lze kliknout na Prùnik (pøípadnì Slouèit nebo Oøíznout) a musíte vybrat další objekt (kliknutím na nìj silnou èernou šipkou). Pomocí voleb v nabídce je moné nastavit další vlastnosti. v nabídce Zobrazit. Zde mùete vybrat pøíslušnou vrstvu a po jejím rozvinutí (symbol +) se zobrazí seznam všech objektù v ní, se struèným popisem. Kliknutím na nìkterý objekt se tento vybere. Vybrat více objektù v tomto seznamu je moné klasicky pomocí klávesy CTRL. Skupinu více objektù mùete zrušit výbìrem pøíkazu Zrušit skupinu v nabídce Zmìnit (nebo ikonou na panelu vlastností). Skupinu také lze zrušit klávesou CTRL +U. Nastavení programu a dokumentu V nabídce Nástroje Monosti mùete nastavit chování a zobrazení programu, jako napøíklad rozlišení dokumentu, zobrazení barev, chování textu, tisk, odkládací disky, vzhled panelu nástrojù a další dùleitá nastavení. Corel TUTOR V pøípadì potøeby mùete vyuít nápovìdu programu. V nabídce Nápovìda je volba CorelTUTOR, co je jakýsi krátký výukový program. Zde si mùete vybrat vysvìtlení zobrazit postup provádìní nìkterých èinností krok za krokem pøímo na pøipravených objektech. 8

11 Nabídka kurzù v rámci projektu SIPVZ Windows pro zaèáteèníky Základní vlastnosti a obsluha, okno, práce se soubory a slokami. Text pro zaèáteèníky Principy textových editorù, pohyb v textu, práce s blokem, odstavcem, tabulátory. Tabulka pro zaèáteèníky Principy tabulkových kalkulátorù, buòka, oblast, formátování, vzorce a grafy. Internet Principy Internetu, domény a adresy, ovládání prohlíeèe, portály a vyhledávání dat. Grafika pro zaèáteèníky Principy grafických editorù, jednoduché objekty a jejich editace, výplnì, efekty. Windows pro pokroèilé Nastavení vlastností systému, pøíslušenství, vyhledávání a práce s daty. Text pro pokroèilé Tabulky a obrázky, práce s objekty, pravopis, styly a šablony, hromadná korespondence. Tabulka pro pokroèilé Øady, adresace bunìk, úpravy tabulek a grafù, listy, práce se seznamy. Internetová komunikace Elektronická pošta, práce se zprávami, viry, fre , chat a konference. Digitální fotografie Z digitálního fotoaparátu do poèítaèe, úprava fotografií, formáty dat, archivace.

12 SPŠ SOU Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Vzdìlávací nabídka Ètyøleté studijní obory s maturitou vhodné pro chlapce i dìvèata Slaboproudá elektrotechnika (26-43-M/004) Strojírenství (23-41-M/001) zamìøení na poèítaèovou grafiku Elektronické poèítaèové systémy (26-47-M/002) Technické lyceum (78-42-M/001) Tøíleté uèební obory Elektrikáø(ka) - slaboproud (26-51-H/002) (vhodné i pro dìvèata) Elektrikáø - silnoproud (26-51-H/003) Nástrojaø (23-52-H/001) Zámeèník - zámeènice (23-51-H/001) Nástavbové studium Podnikání v technických povoláních (64-41-L/516) (dvouleté denní studium pro absolventy uèebních oborù) Školní 101, Trutnov tel.: , fax: URL:

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Lenka Bednaříková SEZNÁMENÍ S OKNEM APLIKACE Panel nabídek Panel nástrojů Panel vlastností Ukotvitelné panely Okno nástrojů Paleta barev Okno obrázku Stavový řádek

Více

Zoner Callisto. text. tabulky

Zoner Callisto. text. tabulky Středa 30. listopadu Zoner Callisto vektorový kreslící program, grafická informace je ukládána ve formě matematického zápisu Panel základních nástrojů text tabulky vkládání obrázků výběr a editace objektů

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

Vektorová grafika. Návod do cvičení z Informatiky pro ekonomy I

Vektorová grafika. Návod do cvičení z Informatiky pro ekonomy I 1 Práce ve vektorovém editoru 1.1 Principy vektorového obrazu Vektorová grafika Návod do cvičení z Informatiky pro ekonomy I Vektorový obraz je reprezentován pomocí geometrických prvků (úsečky, křivky,

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 5 8 CorelDRAW X4 praktická

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie Adobe PHOTOSHOP 7.0 Obsah: 1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím 1.1 Vektory a bitmapy 1.2 Grafické formáty 1.3 Pracovní plocha 1.3.1 Volba z panelu nástrojù 1.3.2 Panel nástrojù 1.4 Zaèátek 2.0 Lekce 2:

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite 10 Uživatelské rozhraní Nové ikony a ovládací prvky poskytují modernější a intuitivnější pracovní prostředí. Interaktivní nástroj Tabulka Umožňuje vytvářet a importovat tabulky a zajišťovat strukturovaná

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Digitální fotografie. Digitální fotografie. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Digitální fotografie. Digitální fotografie. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Digitální fotografie Internet Internetová komunikace

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů Seznámení Corel Draw Okno programu Objeví se po spuštění, většinou je připraven nový, prázdný dokument, obvyklá velikost A4. Pamatujme, že na běžném monitoru se stránka zobrazí menší, takže při tisku budou

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

EdiCAD DESIGN SOLUTION

EdiCAD DESIGN SOLUTION SoftCAD.3D SoftCAD.3D Práce v 3D prostoru pomocí EdiCAD DESIGN SOLUTION pøirozených lidských gest SoftCAD.3D - prostorový modeláø vybavený intuitivním u ivatelským rozhraním urèený pro vytváøení modelù

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky Zpracoval: ing. Jaroslav Chlubný Počítačová grafika Počítačová grafika a digitální fotografie zaujímá v současnosti stále významnější místo v našem životě. Uveďme si jen několik

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internet Internetová komunikace Grafika

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ Kopírování jednoho prvku je častá činnost v mnoha editorech. Vícenásobné kopírování znamená opakování jednoho prvku v

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

Mazání obsahu Vymazat obsah buòky Vymazat formát buòky Smazání komentáøù a hypertextových odkazù Vymazat vše

Mazání obsahu Vymazat obsah buòky Vymazat formát buòky Smazání komentáøù a hypertextových odkazù Vymazat vše MS OFFICE 2013 PODROBNÉ OSNOVY MS Excel základy První spuštìní Spuštìní aplikace Minipanel nástrojù Skrývání pásu karet Úvod do MS Excel Vytvoøení nového sešitu Vytvoøení dokumentu Vlastnosti souboru Uložení

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Tematický celek: počítačová grafika Název projektu: Zvyšování

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

1. Nastavení dokumentu

1. Nastavení dokumentu Obsah as a asta 2. Okno / více dokumentů otevírání, zavírání, vytváření nového, přepínání, ukládání 3. Barevný režim dokumentu 4. Zobrazení, vlastní pohledy 5. Objekty vkládání 1. Nastavení dokumentu Uprostřed

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Základy počítačové grafiky

Základy počítačové grafiky Gymnázium Petra Bezruče, příspěvková organizace Vrchlického, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Základy počítačové grafiky Metodický

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

SoftCAD.3D. Cvièení se SoftCAD.3D. pro nové uživatele

SoftCAD.3D. Cvièení se SoftCAD.3D. pro nové uživatele SoftCAD.3D Cvièení pro nové uživatele 1984-1999 Welgate - ArchiTECH.PC, ArchiTECH.GL, SoftCAD.2D, SoftCAD.3D, APC.Draft are trademarks of Welgate. Edited by SoftCAD. 1997 SoftCAD International - All Rights

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D INKSCAPE - Základy Tato prezentace se vám bude snažit přiblížit základy práce s vektorovou grafikou, v našem případě v programu Inkscape. Ukážeme si navigaci na plátně, práci s objekty, výplní, seskupováním

Více

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internetová komunikace Internet Internetová komunikace

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU "manuál vizuálního stylu" Tento dokument popisuje jednotný vizuální styl spoleèností ÈSAD Havíøov a.s., ÈSAD Karviná a.s. a ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Jednotný vizuální styl je významným nástrojem komunikaèní

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007 MS Word je textový editor (program pro tvorbu a editaci textových dokumentů). Ve verzi 2007 došlo k zásadní změně v grafickém prostředí a tedy i ovládání programu. Základní ovládací prvky aplikace: RÁM

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

DUM 01 téma: Úvod do Corelu

DUM 01 téma: Úvod do Corelu DUM 01 téma: Úvod do Corelu ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více