výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl"

Transkript

1 předmět: Český jazyk hod/t zkratka předmětu Čj 9 Čj Čj Čj ročník: kontrola hodin za rok 297 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl. Ţák: Jazyk., sluch. a zrak. příprava 9 9 OSV - rozvoj poznávání -skládá a rozkládá slova podle sluchu Hlásky a, o, e, u, i, y 20 9 OSV - kreativita -pozná jednotlivá písmena ve vztahu k Uvolňovací cviky /uc/ skládá a čte všechny druhy slabik Hlásky l, s, m, p, t, otevřené slabiky skládá a čte všechny druhy slov Uc, Pís.2 s plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem Otevřené i slabiky zrakema slova z nich správně řadí slova ve větě, slabiky ve slově Pís. a 2 hlásky s. 6-20, ve slabikář slabice s čte správně dlouhé a krátké samohláskyslova se zavřenou slabikou na konci správně odpovídá na kontrolní otázky Pís.2 s , slabikář s naslouchá pohádkám, příběhům, Slova s dvojhláskou,jednoslabič.,shluk souhl recituje básničky, zná říkadla, rozpočítadla Písanka s rozumí mluveným pokynům přiměřené sloţitosti Sl. s 2 souhl. na začátku správně dýchá a volí vhodné Pís. 3 s , sl. s Sl. zavřená se 2 souhl. na začátku uvolňuje si ruku, nacvičuje správné Slabikotvorné -r,-l na konci slova 6 3 -píše čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky Pís. 4 s. 1-15, sl. s rozlišuje písmo psací a tiskací Sl. se 2 souhl. uprostřed slova, di, ti, ni, dě, píše správné tvary písmen, spojuje Pís. 4 s , sl. s dodrţuje správné pořadí písmen, píše Příprava vystoupení ke Dni Matek 2 4 MDV - vnímání autora -píše velká písmena u vlastních jmen osob Slova a na s bě, počátku pě, vě, věty mě, slabikotvor. -r uvnitř 22 5 MDV - realizační tým -dodrţuje úhlednost písma a Pís.4 s , pís 5 s. 1-8, slabikář 6 5 -zvládá opsat a přepsat slova a věty Plynulost čtení, shluky, tvoření vět 23 6 Pís. 5 s. 9-25, opisy a přepisy 7 6

2 předmět: Matematika hod/t zkratka předmětu M 4 M M M ročník: kontrola hodin za rok 132 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl. Ţák: Počítání v řadě 0-5, určení počtu 4 9 OSV - rozvoj poznávání -zapíše čísla 0-20, rozliší číslice tiskací a Vztahy psací menší, rovno, větší, numerace doplní chybějící čísla v řadě Numerace 0-5, psaní číslic 4, podle obr. rozhodne o vztahu více, méněnumerace 0-6, 0-7, porovnávání, sl. úlohy spočítá prvky daného souboru do 20 (včetně) Numerace 0-8, trojúhel., obdél., čtverec pč - stříhání tvarů -vytvoří skupinu s daným počtem prvků Numerace 0-10, kruh, sl. úlohy sčítá a odčítá v oboru 0-10, Numerace 0-20, krychle, kvádr, porovnávání12 2 -řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel Numerace 0-20 bez přechodu, metr, litr, kilogram řeší slovní úlohy se sčítáním a Slovní úlohy o více, o méně 4 3 -řeší slovní úlohy vedoucí ke vztahu: Numerace 0-20 bez i s přechodem přes porovná přirozená čísla (> < =) Tělesa válec, koule 4 4 pč - modelování -zobrazí číslo na číselné ose Numerace 0-20 s přechodem, opakování řeší slovní úlohy se sčítáním a Opakování numerace 0-20, těles, útvarů řeší sl. úlohy s jednotkami m, l, kg, -má předst.,co jednotky vyjadřují -orientuje se v prostoru, rozlišuje pojmy -porovná předměty podle velikosti, -rozezná geometrické tvary: -rozezná krychli, kvádr, válec, kouli ;

3 předmět: Prvouka hod/t zkratka předmětu Prv 2 Prv Prv Prv ročník: kontrola hodin za rok 66 poznámky,eko..,ochr.čl. -popíše bezpečnou cestu do školy Škola - budova, okolí, chování 5 9 OSV - poznávání lidí -uvede příklady ze ţivota ţivočichů a Rok a roční obd., podzim, ptáci, počasí 8 10 VDO - společnost a škola -chápe fci lesa, zná jeho obyvatele, pozná Les, základní stromyjehličnaté a listnaté stromy 4 11 EMV - ekosystémy -pojmenuje členy své rodiny a popíše jejich Rodina roli, rozliší - vztahy, blízké příbuzenské vztahy v rodině 4 11 linka bezpečí OSV - rozvoj poznávání -charakterizuje roční doby z hlediska Zima - Mikuláš, Vánoce, Nový rok 4 12 vv- kresba -vyjmenuje části dne, uvede svůj reţim dne Části s časovými dne, hodiny, údaji, seznámí se s určování hodin 5 1 ţivel. pohromy -uvede zákl. zásady osobní hygieny, Naše tělo - výţiva, péče 5 2 -vysvětlí pojmy: zdraví, nemoc, úraz, očkování, Nemoc, v očkování, modelových nebezpečí, příkladech tel. uvede čísla způsoby 4 léčby 3 běţných onemocnění EMV - člověk a prostředí -uvede důleţitá tel. čísla -vysvětlí pojem jarní rovnodennost, Jaro - jarní práce 3 3 -vysvětlí pojem sázení, setí, vyjmenuje některé stěhovavé ptáky -rozeznává části rostlin, pozná některé jarní Jarní květiny, klíčení, Velikonoce 4 4 -uvede zákl. potřeby rostlin, seznámí se s Velik. zvyky -chápe rozdíl mezi městem a vesnicí, zná Moje svoji bydliště, adresu, dopr.značky, zajímavosti v má místě vlast bydliště 4 4 VES - Evropa a svět -umí rozpoznat naši vlajku, st. hymnu, -zapamatuje si Svátek matek Svátek maminek 2 5 čj - básně -vysvětlí, co je opylení, znají uţitečnost mravenců Včely a mravenci, léčivé rostliny 4 5 -znají správné zásady sběru a uchovávání léč. bylin -začlení správně zvířata do prostředí, rozlišuje Zvířata pojmy - domácí,hospodářská samec -samice -mládě a v přírodě 4 5 -vyjmenuje známá lidská povolání, ví, co Lidská znamenají povolání, léto, plody léta 3 6 pč- modelování ovoce -zná nebezpečí jedovatých hub, na obrázku Houby, rozliší nebezpečí základní léta, druhy prázdniny 3 6 cvičný poplach

4 předmět: Hudební výchova hod/t zkratka předmětu Hv 1 Hv Hv Hv ročník: kontrola hodin za rok 33 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl. -rozlišuje hlasy a zvuky kolem sebe, Hlasy, zvuky, tóny, rytm. deklamace 2 9 -dovede v klidu vyslech.krátkou ukázku Dětsk. hud.nástr., zpěv 3 písní 2 9 symfonické hudby -toleruje různé ţánry Melodická ozvěna, rytmus, klíč G - psaní zpaměti zazpívá 10 písní, s oporou Hra na tělo, Pod naším okýnkem při zpěvu správně otevírá ústa, dovede zazpívat brumendo -doprovází zpěv tleskáním, pleskáním, Doprovod písní, tón - barva, síla, klíč G seznámí se s nástroji Orff. instrument. Poslech - vánoč. koledy, 2 písně správně zvolí doprov. nástroj podle -tech.správně pouţívá jednoduché Hra na dětské hudeb.nástroje, kvalita zpěvu 3 12 nástroje Orffova instrumentáře Hudební paměť, nota půlová a celá, 2 písně 4 1 -zapamatuje si krátkou rytm.a melod. ukázku a dokáţe ji zopakovat Nota čtvrť.,poslech č.hymny, hra na tělo 2 2 -seznámí se s housl. klíčem a jeho zápisem Dechové do notové hudební osnovy nástroje 1 2 -zná taktovou čáru Ráz a dynamika písní, strunné h. nástr., 2 3 vv- ilustrace písně -pozná notu celou, půl., čtvrť., osm. a zapíše Zesilování, ji do notové zeslabování, osnovy 2 písně 2 3 -píše noty správ. tvaru na lin. a v mez. Bicí h. nástroje, poznávání nástrojů 2 4 Příprava vystoupení ke Dni matek 1 4 MDV - vnímání autora -podle zvuku a tvaru pozná nejznámější MDV - realizační tým hudební nástroje Noty podle délky, vztah ţáků k hudbě, takty 2 5 Doprovod písní, noty, hudeb. nástroje, písně 2 6

5 předmět: Výtvarná výchova hod/t zkratka předmětu VV 1 VV VV VV ročník: kontrola hodin za rok 33 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl. -uvede základní pracovní pravidla (hygiena Pracovní při práci, návyky,zapouštění rozmístění prac. barev, pomůcek, 3ilustrace4 9převlečení, ochranný ubrus, ) OSV - kreativita -zvládá techniku zapouštění barev, vhodně barvy kombinuje a míchá -výtvarně ztvární čtený text -dokáţe míchat a překrývat barvy, Hra s barvou, přírodniny, práce s papírem 4 10 prv- plody a listí stromů -rozlišuje neobvyklé materiály a nástroje (ruka, dřívko, nit, kůra, písek, kov, kůţe) - zvládne stříhat papír podle linie, skládá (čepice, lodička, parník, kelímek,šipka, ) -s fantazií kombinuje různé materiály, podle Barvy sluchových podzimu, a ilustrace, zrakových dekorač. vjemů 4vyjadřuje práce 11 barvy podzimu -podle zrak. vním. vytvoří obraz skuteč. Vyjádření skutečnosti, koláţ, kresba 3 tuţí 12 -ovládá kresbu tuţí -tvůrčím způs. experimentuje s barvami Kresba, práce s barvou, ilustrace 4 1 -vybere vhodnou techniku Karnevalové masky, ilustrace 3 2 čtení pohádky -dekorativně ozdobí velik. kraslice Barevné pastely, kraslice, zdobení3 3 -dokáţe míchat a překrývat barvy, rozezná Malba, teplé míchání a studené, barev, světlé malba a tmavé podle 3předlohy4 4 -seznámí se s prací s moduritem Práce s moduritem, přáníčka, otisky3 5 -vhodně zvolí techniku pro zadané témavýtvarné vyjádření skutečnosti, ilustrace 3 6

6 předmět: Pracovní činnosti hod/t zkratka předmětu Pč 1 Pč Pč Pč ročník: kontrola hodin za rok 33 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl. -seznámí se s různými materiály, Modelování, stříhání, skládání papíru 4 9 OSV - kreativita technikami práce -dovede obkreslit jednoduché šablony Modelování, skládání, obkreslování šablon 4 10 prv - plody a listí stromů -modeluje - válení, hnětení, vytlačování -při práci s mater.dbá na osob. čistotu a Přírodniny, bezpečnost. LEGO, práce s textilem sestaví jednoduché modely dle vlastního rozhodnutí, návrhu, plánku. Stříhání, lepení, vánoční ozdoby podle vzor. výrob. a výkl. vyrobí vlastní výrobek. Tvorba tiskátek, skládání, lepení, vytrhávání 4 1 prv - jarní květiny -bezpečně zachází s díly stavebnice Stavebnice MERKUR, modelování 3 2 -zhotoví jednoduché výrobky pomocí elementárních Práce s vlnou, dovedností skládání, a záloţka činností 3 3 -podle prac. postupu vytvoří výrobek Vizovické těsto, práce s barev. papírem 4 4 tulipány Napichovátka, rak papírník, Pinokio 3 5 Práce montáţní a demontáţní 2 6

7 předmět: Tělesná výchova hod/t zkratka předmětu Tv 2 Tv Tv Tv ročník: kontrola hodin za rok 66 výstupy - kompetence poč. m.mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl. -uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních činnostech, Zásady za pomoci bezpečnosti, učitele je běh, dodrţuje slalom, lavičky 4 9 prv - správné dýchání MKV-lidské vztahy -dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru prv - naše tělo - péče -zvládá některé pohybové hry a je schopen je hrát se spoluţáky Lano, ţebřiny, i mimo pohyb. TV a závod. hry 4 9 -reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele OSV-komunikace -zvládá přihr. rukou vyvolenou i opač. Ţebřiny, přihrávky, průprava pro kotoul vpřed7 10 OSV-kooperace -zvládá kotoul vpřed Běh, ţebřiny, lavičky, kotoul vpřed zvládá zákl. chůze na lavičce s dopomocí učitele Lavičky, ţebřiny, kotoul do stoje zvládá základní způsoby házení a chytání míče Sport. hry - přihrávka obouruč, chytání míče4 12 OSV-kooperace -zvládá základy gymnast. odrazu Běh, ţebřiny, nácvik driblinku, bedna, kotoul7 1 -zvládá základní estetické drţení těla (snaţí se o to) Lano, rytm. gymnastika, lidové tance 7 2 prv - naše tělo - péče -zvládá základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůzi, běh, poskoky) Trénování běţecké vytrvalosti 3 3 -zvládá kotoul vzad Průprava pro kotoul vzad, kotoul vzad 3 3 -předvede nízký a polovysoký start Běh na 20 m, nízký a vysoký start 6 4 -zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky Vytrvalý běh v terénu, hod míčkem z místa 4 5 a hodu míčkem -zvládá základy šplhu s dopomocí učitele Šplh na tyči, laně, sportovní hry-vybíjená 6 6

8 předmět: ČESKÝ JAZYK hod/t zkratka předmětu ČJ 5 ČJ ČJ ČJ ročník: kontrola hodin za rok 184 Ţák 1.Opakování učiva 1. roč. 5 9 Zásady slušného chování pouţívá větu jako jednotku projevu, 2.Věta.Pořádek vět.druhy vět, vět.melodie. 13 Pozdravy OSV-mezilidské vztahy řadí věty podle děje, rozlišuje druhy Opakování, souhrn. 1 Prv-Člověk mezi lidmi. vět, řadí slova ve větě tak,aby věta 3.Věta a slovo.rozlišování slov ve větě Vypravování dávala smysl,určí nadřazenost,pod- Psaní předloţek.slovní význam.vlastní Obrázková osnova řazenost slov,rozlišuje jm. obecná jména. Podzim Prv-Roční obd. a vlastní,dodrţuje pravid. psaní vl.j., Opakování, souhrn. 2 dělí slova na konci řádku, rozlišuje 4.Slovo, slabika, hláska Rozhovor, oslovení hlásky,řadí slova podle abecedy, a)slabika, dělení slov, slovo neslabičné. Společenské chování OSV- komunikace správně vyslovuje a píše dlouhé a b)hláska a písm. Abeceda a její význam. Vykání, tykání krát. samohl.,zdůvodní psaní i-y po c)zv.stavba slova.druhy hlásek.vzorce slov Prv-Člověk mezi lidmi. tvrd.a měk. souhl., pozná podst.jm., d)samohl.dlouhé, krátké.pravopis ú, ů. 12 "Kouzelná slova" příd.jm.,slovesa a předloţ. v textu, Opakování, souhrn. 1 Prosím, děkuji,dovolíš OSV- komunikace aplikuje v praxi výslov. a psaní slov e)souhlásky (třídění).souhl. tvrdé, měkké. Prv-Člověk mezi lidmi. se skup. dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě, f)psaní di, ti, ni, dy, ty, ny. 2 Vypravování zdůvodňuje a správně píše párové Opakování, souhrn. Roční období Prv souhl. na konci a uprostřed slov. 5.Slovní druhy.podstatná jména., vlastní 13 3 Společenský styk jména.předloţky.slovesa. Omluva OSV-mezilidské vztahy Ţák 6.Slabiky dě, tě, ně. 5 Prv-Člověk mezi lidmi. uţívá slušné oslovení, prosbu a po- 7.Slabiky bě, pě, vě, mě. 5 děkování, píše věcně i formálně Opakování, souhrn. 2 4 Popis kamaráda správně jednoduchá sdělení,dodrţu- 8.Párové souhlásky. 15 je posloupnost děje, pojmenuje Párové souhlásky na konci slova Slohová cvičení osoby a předměty a popíše jejich Párové souhlásky uprostřed slova. 5 vlastnosti. Opakování, souhrn. 5 9.Závěrečné opakování učiva 15 6

9 předmět: Čtení a literární výchova + psaní hod/t zkratka předmětu Čt / Ps 5 Čt / Ps Čt / Ps Čt / Ps ročník: kontrola hodin za rok 184 Ţák Čítanka str Čítanka pro 2. ročník nak- MDV- vnímání autora plynule čte s porozuměním, recituje Psaní l,e,b,f,h,k, d,ď,t,ť ladatelství Fortuna MDV- tvorba sdělení báseň, domýšlí jednoduché příběhy, Čítanka str Prv-Podzim.Rodina. OSV- rozvoj poznávání převypravuje příběh, orientuje se Psaní 1,4,7,u,U,i,r,ř,n,ň,m,N,M, v textu čítanky a jiném textu pro děti, Čítanka str Prv-Zdraví. dramatizuje příběhy, spojuje obsah Psaní v,v,y,y,w,w,c,č,ch,ch,e,6 textu s ilustrací, čte pohádky, knihy Čítanka str Prv-Vánoce.Zima. o přírodě, věcech, vypráví o nich. Psaní O,o,A,a,d,ď,g,G,q,Q Čítanka str Psaní 0,9, j,p,g,g,q,q,y,i,j Čítanka str Ţák Psaní H,K,X,x,8,4,P,B,R píše písmena a číslice podle normy Čítanka str Prv-Jaro.Velikonoce. psaní, správně spojuje písmena a Psaní Ř,T,Ť,F,3,5,s,š,S,Š,L slabiky, pouţívá interpunk. znaménka Čítanka str ve slovech a větách, opisuje a přepisuje Psaní D,Z,Ţ,z,ţ,DATUM Prv-Čas. jednoduché texty, uţívá velká písmena Čítanka str ve slovech a i ve větě, píše správně X,L,C,D,M, PŘÁNÍ, ADRESA,POZDRAV Prv-Na poště. adresu. Čítanka str OPAKOVÁNÍ Mimočítanková četba - 2 knihy.

10 předmět: MATEMATIKA hod/t zkratka předmětu M 5 M M M ročník: kontrola hodin za rok 184 Ţák Opakování učiva 1. ročníku OSV- rozvoj poznávání sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes Procvičování + - do 20 s přech. Tělesa. 5 Pč - modelování. 10,spočítá prvky souboru do 100, vytvo- Numerace do ří konkrétní soubory prvků do 100,po- Geometrické tvary. 1 Pč - skládání papíru. rovnává čísla do 100, zapíše vztahy Opakování, souhrn. 2 mezi nimi pomocí symbolů, orientuje Sčítání a odčítání do se na číselné ose, sčítá a odčítá dvoj- Procvičování + - do 100. Bod.Úsečka cif.č. s č.jednocif. v oboru do 100 s Opakování, souhrn. 5 přechodem přes 10,řeší slovní úlohy Opakování. Lomená čára Vv-návrh látky na šaty. vedoucí ke sčít., odčít. a porovnávání Úsečka. Přímka. 2 čísel, uţívá tyto počet.operace v praxi, Zavedení operace násobení. 14 řeší úlohy se vztahy o x- více(méně), Zavedení operace dělení uţívá spoje násobilek2,3,4,5,6,7,8,9, Násobilka 2. 9 dělí v oboru těchto násobilek, řeší Násobilka úlohy na nás.a dělení,vyuţívá násobení Násobilka 4. 7 a děl. v prakt. situacích,řeší jedn.příkl. Násobilka 5. 6 se závorkami. Porovnávání úseček. Střed úsečky. 3 Ţák Měření úsečky. Jednot. délky -cm, dm, m rozezná geom.tělesa a tvary v praxi, Opakování, souhrn. 2 vymodeluje zákl.tělesa, rýsuje bod, Násobilka 6. 7 přímku, úsečku, změří úsečku na cm, Násobilka 7. 3 narýsuje úsečku dané délky v cm, Násobilka 7. Násobilka porovnává délky úseček, najde střed Násobilka 9. 7 úsečky, měří na cm, dm, m v praxi,za- Násobilka píše délku v cm, dm, m. Obvod útvaru. Opakování, souhrn Závěrečné opakování učiva. 5

11 předmět: PRVOUKA hod/t zkratka předmětu PRV 2 PRV PRV PRV ročník: kontrola hodin za rok 74 Ţák 1.Člověk mezi lidmi.rodina.příbuzní. Li- 4 9 Společenské chování OSV-mezilidské vztahy rozlišuje základní a širší příbuz.vztahy, dé kolem nás. Společenský styk MKV- kulturní diference popíše role rodin.příslušníků a vztahy 2.Čas a lidé. Průběh lidského ţivota.minu- 4 mezi nimi, předvede základní pravidla lost - souč. - bud. Rok,roční období,měsí Vv-Barvy podzimu. sluš.chov.ve spol.a rodině,orientuje se ce,svátky. Čas - měsíc,týden,den,hodiny. M do 100, násobení. v čase,na př.porovná minulost a souč., 3.Chceme být zdraví. Lidské tělo, lidské 1 Tv-Drţení těla. OSV- rozvoj poznávání rozliší kalendářní a školní rok,vymezí smysly, péče o zdraví. Nemoc, úraz, 1.po Protidrogová výchova MKV- etnický původ týdny,dny,hodiny a minuty,stanoví moc. Ochrana člověka vhodný denní reţim pro dítě,vysvětlí 4.Zaměstnání lidí. Na poště. Adresa.Ob- 3 Čj - Adresa. péči o sluch a zrak,popíše prevenci chod, sluţby.v pekárně.stavba domu. U Pč-Lego. nemocí a úrazů,předvede ošetření drob. mění,věda. Doprava. Chodec a cyklista, do- 7 1 Ekologie poranění,uvede,jak se chovat v situaci pravní značky. Opakování. Dopravní výchova obec.ohroţení či ohr.lids.ţivota,vyjm. 5.Příroda kolem nás.krajina. 1 Ekologie EMV- životní prostředí a popíše různá povolání,vysvětlí potřebu Květiny.Léčivé rostliny.opakování. 4 2 různosti lidí a jejich povolání pro spol., Uţitkové rostliny - zelenina. 2 dodrţuje správné návyky chodce,rozliší Ovocné stromy - keře - byliny. 2 3 různé dopr. prostředky,uvede příklady Stromy jehličnaté a listnaté.opakování. 4 správného chování chodce a cyklisty, Doma chovaní ţivočichové.uţitková zvířata. 2 zapíše adresu domů,popíše proměny Ţivot u lidských obydlí. 2 4 Hygiena EMV- životní prostředí přírody v roč.obd.,uvede a pozná nejzn. Ţivot v ZOO. 2 rostl.a ţivoč.,rozpozná bylinu a dřevinu, Ţivot v lese.opakování. 4 Ekologie EMV- ekosystémy uvede př.ovoce zeleniny,pozná a pojm. Ţivot na poli. 2 5 Den Země-úklid lesa. domácí zvíř.a jejich mláďata,uvede př. Ţivot u vody a ve vodě. 3 EMV- ekosystémy volně ţij.zvíř.,uvede př.ţiv.a rostl.v přír. Ţivot na louce.opakování. 3 společenstvech,popíše ohledupl.chov. Ochrana přírody. 4 6 Ekologie EMV- člověk a prostředí k přírodě, aktivně chrání přírodu. 6.Opakování. 2

12 předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA hod/t zkratka předmětu HV 1 HV HV HV ročník: kontrola hodin za rok 36 Ţák Hej, meduli 4 9 MDV-vnímání autora zazpívá zpaměti nejméně 5 písní, Nic nedbám Tv-Rytmická gymnastika. OSV-rozvoj poznávání při zpěvu správně dýchá, Zvuk, tón. Nota.Notová osnova. reaguje na dirigenta-dynamika,tempo, Škubejte,kravičky 3 10 při zpěvu sleduje obrys melodie v not. Čtyři koně ve dvoře záznamu,vytleská rytmus textů se čtvr. Houslový klíč.noty podle délky. M a osminovými hodnotami,aktivně se Pohádka 4 11 zapojí do 3 hudebně pohybových her, Bude zima, bude mráz Prv-Podzim. ovládá prvky hry na tělo,zvládá jednod. Nota h1. Pomlka čtvrťová. taneč.pohyb,dokáţe pohybem vyjádřit Písnička o vrabci 3 12 Prv-Zima. výraz a náladu hudby,dokáţe v klidu Ve městě i ve vůkolí Prv-Vánoce. vyslechnout krátké ukázky různých Nota a1.pomlka osminová. hudeb.ţánrů,vysvětlí rozdíl ve stavbě Sněhulák 4 1 hud.nástrojů,pozná a napíše houslový Zahrajte mi, muzikanti, vesele klíč,umí číst a psát noty poţadovaných Nota g1. hodnot,dokáţe je vyhledat v notovém Kalamajka 3 2 záznamu,slovně charakterizuje podobu Zimní not. Těţko mě matička vychovala 5 3 Krokodýl Já mám koně 3 4 Kdes, holubičko, lítala Prv-Jaro. Nota c2. Ţeţuličko, kde jsi byla 4 5 Holka modrooká Dú,kravičky,dú Perpentykl 3 6 Opakování

13 předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA hod/t zkratka předmětu VV 1 VV VV VV ročník: kontrola hodin za rok 36 Ţák Tématická práce - Prázdniny. 4 9 uvědoměle zachází s některými výtvar. Vlaštovky. Prv-Podzim. OSV-kreativita prostředky a materiály,ovládá základ. Podzimní krajina. Barvy podzimu. výtvarné techniky,organizuje a plánuje Jeţek. vlastní výtvarnou práci,uplatňuje při Podzimní slunce - otisky práci vlastní představivost a fantazii, Podzimní strom - frotáţ. rozeznává různý charakter lineární Tém. práce - Pouštění draka. kresby,vyuţívá základní klasifikaci Ovoce. Návrh látky na šaty - vosk M-Geometrické tvary. barev,světlostní a teplotní kontrast, Ptáčci na podzim - rozfoukaná skvrna. chápe výrazové vlastnosti barvy, Čert. Ryba - klovatina, suchý pastel Prv-Zima. experimentuje s barvami,dokáţe Vánoční přání. míchat a překrývat barvy,kombinuje Výtv. osv. skutečnosti - domácí přístroj. 4 1 výtvarné techniky a materiály, Zimní krajina - strom.zvířátka v zimě - koláţ zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí,vede Sněhulák - tupování. o tom dialog,vyjadř.se k tvorbě své i Ilustrace pohádky, příběhu.lampa - koláţ. 3 2 Lv-mimočít.četba. druhých,toleruje jejich způsoby výtvar. Kočičky, jehnědy. vyjádření,porovnává vlastní interpretaci Narcis.Jarní slunce.les - koláţ + malba. 5 3 Prv-Jaro.Les. s interpretací uznávanou,inspiruje se Velikonoční zajíček. Ekologie. jí,ověřuje vliv své činnosti na okolí, Velikonoční přání. 3 4 vystavuje své práce,podílí se na výzdo- Tém. Práce - Velikonoce u nás doma. bě školy,porovnává rozdíly ve výtvar. Jarní hry dětí - zapouštění,kresba tuší vyjadřování malířů. Motýl - soutisk. Přání ke dni matek. 4 5 Perníkové srdce - dekor.t. Dţbánek - dekorace Ilustrace pohádky. 3 6 Lv-mimočít.četba. Mořský břeh. Těšíme se na prázdniny. Prv-Léto.

14 předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI hod/t zkratka předmětu PČ 1 PČ PČ PČ ročník: kontrola hodin za rok 36 Ţák Obal na knihu 4 9 OSV-kreativita naplánuje a organ.svou praktic.činnost, Ošetřování pokojových rostlin Prv-Rostliny. vybere vhod.materiál,pomůcky a nástr., Slunečnice - krep. papír připraví si prac.místo,udrţuje pořádek Podzimníček Prv-Podzim. na prac.místě,dodrţuje zásady bezp. Záloţka do knihy 3 10 a hygieny práce,rozlišuje druhy zprac. Zvířátka z přírodního materiálu Prv-Zvířata. materiálu,určí jeho vlastnosti,provádí Větrník zákl.praktic.činnosti s drobným Origami pejsek, kočička 4 11 M-Geom.tvary. materiálem,papírem a kartonem,model. Modelína - pohár hmotami,textilem,provádí jednoduché Lego Prv-Stavba domu. montáţní a demont.práce se stavebni- Panáček z vlny cemi,provádí jednoduché pěstitelské Mikuláš 3 12 Prv-Zima. činnosti,předvede péči o pokoj.rostliny, Stojan na tuţky připraví tabuli pro jednoduché stolování Vánoční ozdoby na stromeček a předvede chování při stolování,vyrobí Sněhulák. Šití - textilní hračka. 4 1 podle jednoduchého návodu výrobek Figurka z ker.hlíny 3 2 váţící se k lid.tradicím, k roč.období, Vaření pudinku vyrobí dle fantazie jednoduché výrobky, Robot M-Tělesa. uvede jednoduchý pracovní postup. Přesazování pokojových rostlin 5 3 Prv-Rostliny. Figurka z korku.tulipán.pásové vystřih. Kraslice. Stojánek na vajíčko. 3 4 Prv-Jaro.Velikonoce. Bambule - kuře. Motýl. Keramický kachel.drátěnný šperk. 4 5 Květina - krep.papír. Lodička. Košíček - papírové tkaní. 3 6 Lego.

15 předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA hod/t zkratka předmětu TV 2 TV TV TV ročník: kontrola hodin za rok 74 Uplatňuje pravidla bezpečnosti,reaguje Zásady bezpečnosti. Pořadová cvičení Ochrana člověka. na základní pokyny,signály a gesta Atletika učitele,dovede se samostatně převléci Běh.Nízký start. Běh na 50m na výkonnost do cv.úboru,zvládá zákl.tech.běhu, Hod kriketovým míčkem. skoku do dálky,hodu kr.míčkem. Skok daleký. 10 Zvládá základní gymnastické drţení Skok do dálky z místa. těla, kotoul vpřed vzad,základy gymn. Gymnastika.Rytmická gymnastika Hv-Takt 2/4, 3/4. odrazu,chůze na lavičce,uţívá zákl.těl. Cvičení prostná. názvosloví.umí vyjádřit jednoduchou Přeskok. Polkový krok. 12 melodii a rytmus pohybem,snaţí se o Hrazda. 1 est.drţení těla.zvládá základní zp.ház. Kladina. Valčíkový krok. a chyt.míče,spolupracuje se spoluhráči Míčové hry 22 2 OSV-kooperace při kolekt.hrách. Průpravná cvičení. Herní cvičení. OSV-mezilidské vztahy Uvědomuje si různá nebezpečí při spor- Basketbal (základy). 3 tu a snaţí se jim za pomoci učitele Vybíjená. 4 Prv-Člověk mezi lidmi. zabránit.uvědomuje si význam TV pro Atletika 14 5 zdraví a správné drţení těla. Běh.Nízký start. Běh na 50m na výkonnost Vytrvalostní běh. Hod kriketovým míčkem. 6 Skok daleký. (Průběţně během roku vkládat cvičení obratnosti, rychlosti, vytrvalosti a síly. Švihadla, plné míče, lavičky, ţebřiny,šplh na tyči,švedská bedna, - viz.mp Belšan) V zimě - bruslení (dle počasí). Prv-Zdraví člověka. Ochrana člov.-cvič.popl.

16 předmět: ČESKÝ JAZYK hod/t zkratka předmětu Čj 8 Čj Čj Čj ročník: kontrola hodin za rok 264 čte plynule věty a souvětí, člení text opakování, písanka, čítanka 28 9 OSV-kreativita OSV- komunikace pracuje s chybou, v chybně napsaném pár. souhl.uvnitř slov,abc,písan.,čítanka dodrţuje slovosled ve větách stavba sl.,vs pob, sl.souznačná,čt,ps Prv - atlas rostlin - rozliší věty a souvětí - spojuje věty, doplňuje souvětí VS pol, podst.jm.,rod,číslo, PS, ČT Prv - ochrana před bleskem Prv - atlas rostlin - třídí slova podle významu, vyhledává slova pády pod.jm.,vs po M,popis práce - svícen 28 1 VV - tvorba svícnu MDV- tvorba sdělení souznačná a protikladná z jablka, ČT, PS Vánoce, vánoční zvyky - rozlišuje slabiky, hlásky, určuje počet slabik VS po M a P, popis, ČT a PS vyjmenuje vyjmenovaná slova, pouţívá jejich znalost v praktických cvičeních slovesa,vs po S, sl.protiklad.,čt a PS určí ve větě podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, předloţky - skloňuje podstatná jména, rozlišuje číslovs po V a Z, přídav.jm,zájmena, ČT a PS 26 4 jednotné a mnoţné, rod muţský, ţenský apříprava vystoupení na Den Matek MDV- vnímání autora střední MDV- realizační tým - při psaní jmen měst, vesnic, hor, řek dodrţuje číslovky aţ citoslovce, ČT a PS 28 5 pravidla pravopisu - určí osobu, číslo a čas, časuje slovesa v čase přítomném, minulém a budoucím přehled slovních druhů, věta jednoduchá 24 6 čtení z čítanky, písanka

17 předmět: Anglický jazyk hod/t zkratka předmětu Aj 3 Aj Aj Aj ročník: kontrola hodin za rok 99 Žák: Unit 1. Introduction. Audioorální kurz. 9 9 Pozdraví, představí se, rozloučí se, vy- Hello. Goodbye. What s your name? OSV - poznávání lidí jádří souhlas a nesouhlas. Unit 2. What s this? Good morning Rozumí jednoduchým pokynům, pojme- How are you? Article: a + noun. novává věci školní potřeby. Unit 3. Numbers M 2, numerace do 100. Počítá do 10, uţívá telefonní číslo. How old are you? Article: an + a e i o u. Popřeje k narozeninám, pojmenovává Unit 4. Happy birthday! It s a kite hračky. Vyjádří svůj věk. Unit 5. He s seven. She s eight Hraje hru Bingo, rozumí pojmenování. Possessives: his, her. Revision. Bingo! Odpovídá kladně či záporně na jedno- Unit 6. Is it aeroplane? Yes, it is. No, it 4 12 duché otázky. Article: the + noun. Adj.: the big/ small. Pojmenovává členy rodiny, části těla. Unit 7. This is my family. Faces and hair Prv 3, rodina Vyjadřuje, co má a nemá. Unit 8. Have you got your bag? Yes, I have Porovnává základní velikosti. No, I haven t. Adj.: tall, short, etc. Vyjadřuje základní smyslové vjemy. Unit 9. Can you see an elephant? Yes, 6 3 OSV - rozvoj poznávání Orientuje se v prostoru. I can./ No, I can t. Turn right, turn left. Poznává základní barvy, pojmenovává Unit 10. Show me the green kite. What 6 3 oblečení. colour is it? Clothes. Revision Zazpívá píseň, vyjádří pohybově. Unit 11. Parts of the body. He s from 6 4 Prv 3, tělo. Uţívá vazby there is, there are. Unit 12. There s /There are Is there...? 6 4 Orientuje se při popisu obrázku. Prep.: in, on. Plural nouns: -s / -es. EMV -člověk a prostředí Vyjádří počet - kolik? Unit 13. How many? Prep.:at the bank Zodpoví kolik je hodin. Unit 14. What time is it? The clock song. 5 5 Prv 2, čas a lidé Poznává základní geometrické tvary. Unit 15. Square, circle, triangle. 6 6 Vyhodnocuje své dosavadní vědomosti. Revision. Oxford: Chatterbox 1

18 předmět: MATEMATIKA hod/t zkratka předmětu M 5 M M M ročník: kontrola hodin za rok čte a píše trojciferná čísla sčí. a odč., porovnávání,řady násobků 16 9 OSV- rozvoj poznávání - písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná geom.-bod, přímka, číselná osa pouţívá sčítání a odčítání v oboru do - řeší slovní úlohy (na porovnání dvou závorky,úsečka,polopřímka, násob.a děl uţívá spoje všech násobilek malé násobilky poloha přímek v rov.,sč.a odč. 2cif.zpam dělí dvojciferné číslo jednociferným - řeší slovní úlohy vedoucí k násobení písem.sč.a odč.,zaokrouhl.,porovnávání,čas 9 12 Prv- vlastnosti látek - označí bod, krajní body úsečky, průsečík přiroz.č. do 1000, rovina a rov.útvary 3 12 dvou přímek Nakupujeme v mlékárně 1 12 Prv - surovina, výrobek - změří délku úsečky s přesností na milimetry pamětné sč.a odč.,jednotky délky,obj.,hm sestrojí úsečku dané délky s uţitím jednotky čtverec,obdelník,trojúhelník 6 1 milimetr - převede jednotky délky: zaokrouhl.3cif.čísel,pamět.sč.a odč. 6 2 km na m písemné sč.a odč.,kruţnice,kruh,4úhelníky 7 2 m na dm, cm, mm dm na cm, mm dělení se zbytkem,přenášení úseček,kruh 19 3 cm na mm - pomocí stavebnice (dostupných materiálů) násob. 2cif.a 3cif.čísel 1cif.činitelem 7 4 sestrojí modely staveb tvaru kvádru, krychle střed úsečky, 3a4úhelník,porov.úseček 3 4 dělení a násob.mimo obor násobilek 6 4 jednotky času, pís.násob.1cif.činitelem 14 5 konstrukce trojúhel.,tělesa, kruh a kruţnice 3 5 kapesní kalkulátor, opakování učiva 14 6

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl předmět: Český jazyk hod/t zkratka předmětu Čj 9 Čj Čj Čj ročník: 1. 297 1. 1. 1. kontrola hodin za rok 297 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl.

Více

Jazyková výchova - věta, slovo, slabika, hláska - písmeno velké, malé, tištěné, psané - poznávání písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám

Jazyková výchova - věta, slovo, slabika, hláska - písmeno velké, malé, tištěné, psané - poznávání písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup - zná písmena tiskací a psací, malá a velká

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace) nácvik říkadel, básní

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace) nácvik říkadel, básní JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK očekávané výstupy z školní výstupy učivo RVP ZV Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty pozná písmena (mimo X,W,Q); poznávání písmenek;

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Ročník: 1 Téma Učivo Očekávané výstupy. Komunikační a slohová výchova

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Ročník: 1 Téma Učivo Očekávané výstupy. Komunikační a slohová výchova Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 1 Komunikační a slohová výchova čtení naslouchání mluvený projev písemný projev zvuková stránka jazyka slovní zásoba a tvoření

Více

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace)

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace) JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty pozná písmena (mimo X,W,Q); poznávání písmenek; M - čtení s porozuměním slovních úloh přiměřeného

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním.

zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním. Očekávané výstupy ŠVP 1 Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk a literatura 1. ročník poděkuje, požádá, omluví se, zapojí se do rozhovoru používá správnou intonaci rozumí pokynům v psané podobě, rozumí

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast: Obor vzdělávacích oblastí: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA UČEBNÍ OSNOVY pro ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Devět šťastných let ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA 97 Učební osnovy pro 1. stupeň Rozdělení podle předmětů: 1. Český jazyk 1. ročník (6) 2. ročník (9)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost,

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : ČESKÝ JAZYK... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA(VOLITELNÝ)... 23 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT :

Více

5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ

5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 1. stupeň 5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ 5.1.1VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...2 5.1.1.1Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE K A P K A /1 Příloha: Učební

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr.šumperk Nádražní 77, 788 32, Staré Město, tel. +420 583 239 230, zsstaremesto@post.cz PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP platnost od 1. 9. 2014 Obsah

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany BILINGVNÍ PROGRAM Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň Příloha 1 Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT UMĚNÍ A KULTURA

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více