výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl"

Transkript

1 předmět: Český jazyk hod/t zkratka předmětu Čj 9 Čj Čj Čj ročník: kontrola hodin za rok 297 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl. Ţák: Jazyk., sluch. a zrak. příprava 9 9 OSV - rozvoj poznávání -skládá a rozkládá slova podle sluchu Hlásky a, o, e, u, i, y 20 9 OSV - kreativita -pozná jednotlivá písmena ve vztahu k Uvolňovací cviky /uc/ skládá a čte všechny druhy slabik Hlásky l, s, m, p, t, otevřené slabiky skládá a čte všechny druhy slov Uc, Pís.2 s plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem Otevřené i slabiky zrakema slova z nich správně řadí slova ve větě, slabiky ve slově Pís. a 2 hlásky s. 6-20, ve slabikář slabice s čte správně dlouhé a krátké samohláskyslova se zavřenou slabikou na konci správně odpovídá na kontrolní otázky Pís.2 s , slabikář s naslouchá pohádkám, příběhům, Slova s dvojhláskou,jednoslabič.,shluk souhl recituje básničky, zná říkadla, rozpočítadla Písanka s rozumí mluveným pokynům přiměřené sloţitosti Sl. s 2 souhl. na začátku správně dýchá a volí vhodné Pís. 3 s , sl. s Sl. zavřená se 2 souhl. na začátku uvolňuje si ruku, nacvičuje správné Slabikotvorné -r,-l na konci slova 6 3 -píše čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky Pís. 4 s. 1-15, sl. s rozlišuje písmo psací a tiskací Sl. se 2 souhl. uprostřed slova, di, ti, ni, dě, píše správné tvary písmen, spojuje Pís. 4 s , sl. s dodrţuje správné pořadí písmen, píše Příprava vystoupení ke Dni Matek 2 4 MDV - vnímání autora -píše velká písmena u vlastních jmen osob Slova a na s bě, počátku pě, vě, věty mě, slabikotvor. -r uvnitř 22 5 MDV - realizační tým -dodrţuje úhlednost písma a Pís.4 s , pís 5 s. 1-8, slabikář 6 5 -zvládá opsat a přepsat slova a věty Plynulost čtení, shluky, tvoření vět 23 6 Pís. 5 s. 9-25, opisy a přepisy 7 6

2 předmět: Matematika hod/t zkratka předmětu M 4 M M M ročník: kontrola hodin za rok 132 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl. Ţák: Počítání v řadě 0-5, určení počtu 4 9 OSV - rozvoj poznávání -zapíše čísla 0-20, rozliší číslice tiskací a Vztahy psací menší, rovno, větší, numerace doplní chybějící čísla v řadě Numerace 0-5, psaní číslic 4, podle obr. rozhodne o vztahu více, méněnumerace 0-6, 0-7, porovnávání, sl. úlohy spočítá prvky daného souboru do 20 (včetně) Numerace 0-8, trojúhel., obdél., čtverec pč - stříhání tvarů -vytvoří skupinu s daným počtem prvků Numerace 0-10, kruh, sl. úlohy sčítá a odčítá v oboru 0-10, Numerace 0-20, krychle, kvádr, porovnávání12 2 -řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel Numerace 0-20 bez přechodu, metr, litr, kilogram řeší slovní úlohy se sčítáním a Slovní úlohy o více, o méně 4 3 -řeší slovní úlohy vedoucí ke vztahu: Numerace 0-20 bez i s přechodem přes porovná přirozená čísla (> < =) Tělesa válec, koule 4 4 pč - modelování -zobrazí číslo na číselné ose Numerace 0-20 s přechodem, opakování řeší slovní úlohy se sčítáním a Opakování numerace 0-20, těles, útvarů řeší sl. úlohy s jednotkami m, l, kg, -má předst.,co jednotky vyjadřují -orientuje se v prostoru, rozlišuje pojmy -porovná předměty podle velikosti, -rozezná geometrické tvary: -rozezná krychli, kvádr, válec, kouli ;

3 předmět: Prvouka hod/t zkratka předmětu Prv 2 Prv Prv Prv ročník: kontrola hodin za rok 66 poznámky,eko..,ochr.čl. -popíše bezpečnou cestu do školy Škola - budova, okolí, chování 5 9 OSV - poznávání lidí -uvede příklady ze ţivota ţivočichů a Rok a roční obd., podzim, ptáci, počasí 8 10 VDO - společnost a škola -chápe fci lesa, zná jeho obyvatele, pozná Les, základní stromyjehličnaté a listnaté stromy 4 11 EMV - ekosystémy -pojmenuje členy své rodiny a popíše jejich Rodina roli, rozliší - vztahy, blízké příbuzenské vztahy v rodině 4 11 linka bezpečí OSV - rozvoj poznávání -charakterizuje roční doby z hlediska Zima - Mikuláš, Vánoce, Nový rok 4 12 vv- kresba -vyjmenuje části dne, uvede svůj reţim dne Části s časovými dne, hodiny, údaji, seznámí se s určování hodin 5 1 ţivel. pohromy -uvede zákl. zásady osobní hygieny, Naše tělo - výţiva, péče 5 2 -vysvětlí pojmy: zdraví, nemoc, úraz, očkování, Nemoc, v očkování, modelových nebezpečí, příkladech tel. uvede čísla způsoby 4 léčby 3 běţných onemocnění EMV - člověk a prostředí -uvede důleţitá tel. čísla -vysvětlí pojem jarní rovnodennost, Jaro - jarní práce 3 3 -vysvětlí pojem sázení, setí, vyjmenuje některé stěhovavé ptáky -rozeznává části rostlin, pozná některé jarní Jarní květiny, klíčení, Velikonoce 4 4 -uvede zákl. potřeby rostlin, seznámí se s Velik. zvyky -chápe rozdíl mezi městem a vesnicí, zná Moje svoji bydliště, adresu, dopr.značky, zajímavosti v má místě vlast bydliště 4 4 VES - Evropa a svět -umí rozpoznat naši vlajku, st. hymnu, -zapamatuje si Svátek matek Svátek maminek 2 5 čj - básně -vysvětlí, co je opylení, znají uţitečnost mravenců Včely a mravenci, léčivé rostliny 4 5 -znají správné zásady sběru a uchovávání léč. bylin -začlení správně zvířata do prostředí, rozlišuje Zvířata pojmy - domácí,hospodářská samec -samice -mládě a v přírodě 4 5 -vyjmenuje známá lidská povolání, ví, co Lidská znamenají povolání, léto, plody léta 3 6 pč- modelování ovoce -zná nebezpečí jedovatých hub, na obrázku Houby, rozliší nebezpečí základní léta, druhy prázdniny 3 6 cvičný poplach

4 předmět: Hudební výchova hod/t zkratka předmětu Hv 1 Hv Hv Hv ročník: kontrola hodin za rok 33 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl. -rozlišuje hlasy a zvuky kolem sebe, Hlasy, zvuky, tóny, rytm. deklamace 2 9 -dovede v klidu vyslech.krátkou ukázku Dětsk. hud.nástr., zpěv 3 písní 2 9 symfonické hudby -toleruje různé ţánry Melodická ozvěna, rytmus, klíč G - psaní zpaměti zazpívá 10 písní, s oporou Hra na tělo, Pod naším okýnkem při zpěvu správně otevírá ústa, dovede zazpívat brumendo -doprovází zpěv tleskáním, pleskáním, Doprovod písní, tón - barva, síla, klíč G seznámí se s nástroji Orff. instrument. Poslech - vánoč. koledy, 2 písně správně zvolí doprov. nástroj podle -tech.správně pouţívá jednoduché Hra na dětské hudeb.nástroje, kvalita zpěvu 3 12 nástroje Orffova instrumentáře Hudební paměť, nota půlová a celá, 2 písně 4 1 -zapamatuje si krátkou rytm.a melod. ukázku a dokáţe ji zopakovat Nota čtvrť.,poslech č.hymny, hra na tělo 2 2 -seznámí se s housl. klíčem a jeho zápisem Dechové do notové hudební osnovy nástroje 1 2 -zná taktovou čáru Ráz a dynamika písní, strunné h. nástr., 2 3 vv- ilustrace písně -pozná notu celou, půl., čtvrť., osm. a zapíše Zesilování, ji do notové zeslabování, osnovy 2 písně 2 3 -píše noty správ. tvaru na lin. a v mez. Bicí h. nástroje, poznávání nástrojů 2 4 Příprava vystoupení ke Dni matek 1 4 MDV - vnímání autora -podle zvuku a tvaru pozná nejznámější MDV - realizační tým hudební nástroje Noty podle délky, vztah ţáků k hudbě, takty 2 5 Doprovod písní, noty, hudeb. nástroje, písně 2 6

5 předmět: Výtvarná výchova hod/t zkratka předmětu VV 1 VV VV VV ročník: kontrola hodin za rok 33 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl. -uvede základní pracovní pravidla (hygiena Pracovní při práci, návyky,zapouštění rozmístění prac. barev, pomůcek, 3ilustrace4 9převlečení, ochranný ubrus, ) OSV - kreativita -zvládá techniku zapouštění barev, vhodně barvy kombinuje a míchá -výtvarně ztvární čtený text -dokáţe míchat a překrývat barvy, Hra s barvou, přírodniny, práce s papírem 4 10 prv- plody a listí stromů -rozlišuje neobvyklé materiály a nástroje (ruka, dřívko, nit, kůra, písek, kov, kůţe) - zvládne stříhat papír podle linie, skládá (čepice, lodička, parník, kelímek,šipka, ) -s fantazií kombinuje různé materiály, podle Barvy sluchových podzimu, a ilustrace, zrakových dekorač. vjemů 4vyjadřuje práce 11 barvy podzimu -podle zrak. vním. vytvoří obraz skuteč. Vyjádření skutečnosti, koláţ, kresba 3 tuţí 12 -ovládá kresbu tuţí -tvůrčím způs. experimentuje s barvami Kresba, práce s barvou, ilustrace 4 1 -vybere vhodnou techniku Karnevalové masky, ilustrace 3 2 čtení pohádky -dekorativně ozdobí velik. kraslice Barevné pastely, kraslice, zdobení3 3 -dokáţe míchat a překrývat barvy, rozezná Malba, teplé míchání a studené, barev, světlé malba a tmavé podle 3předlohy4 4 -seznámí se s prací s moduritem Práce s moduritem, přáníčka, otisky3 5 -vhodně zvolí techniku pro zadané témavýtvarné vyjádření skutečnosti, ilustrace 3 6

6 předmět: Pracovní činnosti hod/t zkratka předmětu Pč 1 Pč Pč Pč ročník: kontrola hodin za rok 33 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl. -seznámí se s různými materiály, Modelování, stříhání, skládání papíru 4 9 OSV - kreativita technikami práce -dovede obkreslit jednoduché šablony Modelování, skládání, obkreslování šablon 4 10 prv - plody a listí stromů -modeluje - válení, hnětení, vytlačování -při práci s mater.dbá na osob. čistotu a Přírodniny, bezpečnost. LEGO, práce s textilem sestaví jednoduché modely dle vlastního rozhodnutí, návrhu, plánku. Stříhání, lepení, vánoční ozdoby podle vzor. výrob. a výkl. vyrobí vlastní výrobek. Tvorba tiskátek, skládání, lepení, vytrhávání 4 1 prv - jarní květiny -bezpečně zachází s díly stavebnice Stavebnice MERKUR, modelování 3 2 -zhotoví jednoduché výrobky pomocí elementárních Práce s vlnou, dovedností skládání, a záloţka činností 3 3 -podle prac. postupu vytvoří výrobek Vizovické těsto, práce s barev. papírem 4 4 tulipány Napichovátka, rak papírník, Pinokio 3 5 Práce montáţní a demontáţní 2 6

7 předmět: Tělesná výchova hod/t zkratka předmětu Tv 2 Tv Tv Tv ročník: kontrola hodin za rok 66 výstupy - kompetence poč. m.mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl. -uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních činnostech, Zásady za pomoci bezpečnosti, učitele je běh, dodrţuje slalom, lavičky 4 9 prv - správné dýchání MKV-lidské vztahy -dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru prv - naše tělo - péče -zvládá některé pohybové hry a je schopen je hrát se spoluţáky Lano, ţebřiny, i mimo pohyb. TV a závod. hry 4 9 -reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele OSV-komunikace -zvládá přihr. rukou vyvolenou i opač. Ţebřiny, přihrávky, průprava pro kotoul vpřed7 10 OSV-kooperace -zvládá kotoul vpřed Běh, ţebřiny, lavičky, kotoul vpřed zvládá zákl. chůze na lavičce s dopomocí učitele Lavičky, ţebřiny, kotoul do stoje zvládá základní způsoby házení a chytání míče Sport. hry - přihrávka obouruč, chytání míče4 12 OSV-kooperace -zvládá základy gymnast. odrazu Běh, ţebřiny, nácvik driblinku, bedna, kotoul7 1 -zvládá základní estetické drţení těla (snaţí se o to) Lano, rytm. gymnastika, lidové tance 7 2 prv - naše tělo - péče -zvládá základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůzi, běh, poskoky) Trénování běţecké vytrvalosti 3 3 -zvládá kotoul vzad Průprava pro kotoul vzad, kotoul vzad 3 3 -předvede nízký a polovysoký start Běh na 20 m, nízký a vysoký start 6 4 -zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky Vytrvalý běh v terénu, hod míčkem z místa 4 5 a hodu míčkem -zvládá základy šplhu s dopomocí učitele Šplh na tyči, laně, sportovní hry-vybíjená 6 6

8 předmět: ČESKÝ JAZYK hod/t zkratka předmětu ČJ 5 ČJ ČJ ČJ ročník: kontrola hodin za rok 184 Ţák 1.Opakování učiva 1. roč. 5 9 Zásady slušného chování pouţívá větu jako jednotku projevu, 2.Věta.Pořádek vět.druhy vět, vět.melodie. 13 Pozdravy OSV-mezilidské vztahy řadí věty podle děje, rozlišuje druhy Opakování, souhrn. 1 Prv-Člověk mezi lidmi. vět, řadí slova ve větě tak,aby věta 3.Věta a slovo.rozlišování slov ve větě Vypravování dávala smysl,určí nadřazenost,pod- Psaní předloţek.slovní význam.vlastní Obrázková osnova řazenost slov,rozlišuje jm. obecná jména. Podzim Prv-Roční obd. a vlastní,dodrţuje pravid. psaní vl.j., Opakování, souhrn. 2 dělí slova na konci řádku, rozlišuje 4.Slovo, slabika, hláska Rozhovor, oslovení hlásky,řadí slova podle abecedy, a)slabika, dělení slov, slovo neslabičné. Společenské chování OSV- komunikace správně vyslovuje a píše dlouhé a b)hláska a písm. Abeceda a její význam. Vykání, tykání krát. samohl.,zdůvodní psaní i-y po c)zv.stavba slova.druhy hlásek.vzorce slov Prv-Člověk mezi lidmi. tvrd.a měk. souhl., pozná podst.jm., d)samohl.dlouhé, krátké.pravopis ú, ů. 12 "Kouzelná slova" příd.jm.,slovesa a předloţ. v textu, Opakování, souhrn. 1 Prosím, děkuji,dovolíš OSV- komunikace aplikuje v praxi výslov. a psaní slov e)souhlásky (třídění).souhl. tvrdé, měkké. Prv-Člověk mezi lidmi. se skup. dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě, f)psaní di, ti, ni, dy, ty, ny. 2 Vypravování zdůvodňuje a správně píše párové Opakování, souhrn. Roční období Prv souhl. na konci a uprostřed slov. 5.Slovní druhy.podstatná jména., vlastní 13 3 Společenský styk jména.předloţky.slovesa. Omluva OSV-mezilidské vztahy Ţák 6.Slabiky dě, tě, ně. 5 Prv-Člověk mezi lidmi. uţívá slušné oslovení, prosbu a po- 7.Slabiky bě, pě, vě, mě. 5 děkování, píše věcně i formálně Opakování, souhrn. 2 4 Popis kamaráda správně jednoduchá sdělení,dodrţu- 8.Párové souhlásky. 15 je posloupnost děje, pojmenuje Párové souhlásky na konci slova Slohová cvičení osoby a předměty a popíše jejich Párové souhlásky uprostřed slova. 5 vlastnosti. Opakování, souhrn. 5 9.Závěrečné opakování učiva 15 6

9 předmět: Čtení a literární výchova + psaní hod/t zkratka předmětu Čt / Ps 5 Čt / Ps Čt / Ps Čt / Ps ročník: kontrola hodin za rok 184 Ţák Čítanka str Čítanka pro 2. ročník nak- MDV- vnímání autora plynule čte s porozuměním, recituje Psaní l,e,b,f,h,k, d,ď,t,ť ladatelství Fortuna MDV- tvorba sdělení báseň, domýšlí jednoduché příběhy, Čítanka str Prv-Podzim.Rodina. OSV- rozvoj poznávání převypravuje příběh, orientuje se Psaní 1,4,7,u,U,i,r,ř,n,ň,m,N,M, v textu čítanky a jiném textu pro děti, Čítanka str Prv-Zdraví. dramatizuje příběhy, spojuje obsah Psaní v,v,y,y,w,w,c,č,ch,ch,e,6 textu s ilustrací, čte pohádky, knihy Čítanka str Prv-Vánoce.Zima. o přírodě, věcech, vypráví o nich. Psaní O,o,A,a,d,ď,g,G,q,Q Čítanka str Psaní 0,9, j,p,g,g,q,q,y,i,j Čítanka str Ţák Psaní H,K,X,x,8,4,P,B,R píše písmena a číslice podle normy Čítanka str Prv-Jaro.Velikonoce. psaní, správně spojuje písmena a Psaní Ř,T,Ť,F,3,5,s,š,S,Š,L slabiky, pouţívá interpunk. znaménka Čítanka str ve slovech a větách, opisuje a přepisuje Psaní D,Z,Ţ,z,ţ,DATUM Prv-Čas. jednoduché texty, uţívá velká písmena Čítanka str ve slovech a i ve větě, píše správně X,L,C,D,M, PŘÁNÍ, ADRESA,POZDRAV Prv-Na poště. adresu. Čítanka str OPAKOVÁNÍ Mimočítanková četba - 2 knihy.

10 předmět: MATEMATIKA hod/t zkratka předmětu M 5 M M M ročník: kontrola hodin za rok 184 Ţák Opakování učiva 1. ročníku OSV- rozvoj poznávání sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes Procvičování + - do 20 s přech. Tělesa. 5 Pč - modelování. 10,spočítá prvky souboru do 100, vytvo- Numerace do ří konkrétní soubory prvků do 100,po- Geometrické tvary. 1 Pč - skládání papíru. rovnává čísla do 100, zapíše vztahy Opakování, souhrn. 2 mezi nimi pomocí symbolů, orientuje Sčítání a odčítání do se na číselné ose, sčítá a odčítá dvoj- Procvičování + - do 100. Bod.Úsečka cif.č. s č.jednocif. v oboru do 100 s Opakování, souhrn. 5 přechodem přes 10,řeší slovní úlohy Opakování. Lomená čára Vv-návrh látky na šaty. vedoucí ke sčít., odčít. a porovnávání Úsečka. Přímka. 2 čísel, uţívá tyto počet.operace v praxi, Zavedení operace násobení. 14 řeší úlohy se vztahy o x- více(méně), Zavedení operace dělení uţívá spoje násobilek2,3,4,5,6,7,8,9, Násobilka 2. 9 dělí v oboru těchto násobilek, řeší Násobilka úlohy na nás.a dělení,vyuţívá násobení Násobilka 4. 7 a děl. v prakt. situacích,řeší jedn.příkl. Násobilka 5. 6 se závorkami. Porovnávání úseček. Střed úsečky. 3 Ţák Měření úsečky. Jednot. délky -cm, dm, m rozezná geom.tělesa a tvary v praxi, Opakování, souhrn. 2 vymodeluje zákl.tělesa, rýsuje bod, Násobilka 6. 7 přímku, úsečku, změří úsečku na cm, Násobilka 7. 3 narýsuje úsečku dané délky v cm, Násobilka 7. Násobilka porovnává délky úseček, najde střed Násobilka 9. 7 úsečky, měří na cm, dm, m v praxi,za- Násobilka píše délku v cm, dm, m. Obvod útvaru. Opakování, souhrn Závěrečné opakování učiva. 5

11 předmět: PRVOUKA hod/t zkratka předmětu PRV 2 PRV PRV PRV ročník: kontrola hodin za rok 74 Ţák 1.Člověk mezi lidmi.rodina.příbuzní. Li- 4 9 Společenské chování OSV-mezilidské vztahy rozlišuje základní a širší příbuz.vztahy, dé kolem nás. Společenský styk MKV- kulturní diference popíše role rodin.příslušníků a vztahy 2.Čas a lidé. Průběh lidského ţivota.minu- 4 mezi nimi, předvede základní pravidla lost - souč. - bud. Rok,roční období,měsí Vv-Barvy podzimu. sluš.chov.ve spol.a rodině,orientuje se ce,svátky. Čas - měsíc,týden,den,hodiny. M do 100, násobení. v čase,na př.porovná minulost a souč., 3.Chceme být zdraví. Lidské tělo, lidské 1 Tv-Drţení těla. OSV- rozvoj poznávání rozliší kalendářní a školní rok,vymezí smysly, péče o zdraví. Nemoc, úraz, 1.po Protidrogová výchova MKV- etnický původ týdny,dny,hodiny a minuty,stanoví moc. Ochrana člověka vhodný denní reţim pro dítě,vysvětlí 4.Zaměstnání lidí. Na poště. Adresa.Ob- 3 Čj - Adresa. péči o sluch a zrak,popíše prevenci chod, sluţby.v pekárně.stavba domu. U Pč-Lego. nemocí a úrazů,předvede ošetření drob. mění,věda. Doprava. Chodec a cyklista, do- 7 1 Ekologie poranění,uvede,jak se chovat v situaci pravní značky. Opakování. Dopravní výchova obec.ohroţení či ohr.lids.ţivota,vyjm. 5.Příroda kolem nás.krajina. 1 Ekologie EMV- životní prostředí a popíše různá povolání,vysvětlí potřebu Květiny.Léčivé rostliny.opakování. 4 2 různosti lidí a jejich povolání pro spol., Uţitkové rostliny - zelenina. 2 dodrţuje správné návyky chodce,rozliší Ovocné stromy - keře - byliny. 2 3 různé dopr. prostředky,uvede příklady Stromy jehličnaté a listnaté.opakování. 4 správného chování chodce a cyklisty, Doma chovaní ţivočichové.uţitková zvířata. 2 zapíše adresu domů,popíše proměny Ţivot u lidských obydlí. 2 4 Hygiena EMV- životní prostředí přírody v roč.obd.,uvede a pozná nejzn. Ţivot v ZOO. 2 rostl.a ţivoč.,rozpozná bylinu a dřevinu, Ţivot v lese.opakování. 4 Ekologie EMV- ekosystémy uvede př.ovoce zeleniny,pozná a pojm. Ţivot na poli. 2 5 Den Země-úklid lesa. domácí zvíř.a jejich mláďata,uvede př. Ţivot u vody a ve vodě. 3 EMV- ekosystémy volně ţij.zvíř.,uvede př.ţiv.a rostl.v přír. Ţivot na louce.opakování. 3 společenstvech,popíše ohledupl.chov. Ochrana přírody. 4 6 Ekologie EMV- člověk a prostředí k přírodě, aktivně chrání přírodu. 6.Opakování. 2

12 předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA hod/t zkratka předmětu HV 1 HV HV HV ročník: kontrola hodin za rok 36 Ţák Hej, meduli 4 9 MDV-vnímání autora zazpívá zpaměti nejméně 5 písní, Nic nedbám Tv-Rytmická gymnastika. OSV-rozvoj poznávání při zpěvu správně dýchá, Zvuk, tón. Nota.Notová osnova. reaguje na dirigenta-dynamika,tempo, Škubejte,kravičky 3 10 při zpěvu sleduje obrys melodie v not. Čtyři koně ve dvoře záznamu,vytleská rytmus textů se čtvr. Houslový klíč.noty podle délky. M a osminovými hodnotami,aktivně se Pohádka 4 11 zapojí do 3 hudebně pohybových her, Bude zima, bude mráz Prv-Podzim. ovládá prvky hry na tělo,zvládá jednod. Nota h1. Pomlka čtvrťová. taneč.pohyb,dokáţe pohybem vyjádřit Písnička o vrabci 3 12 Prv-Zima. výraz a náladu hudby,dokáţe v klidu Ve městě i ve vůkolí Prv-Vánoce. vyslechnout krátké ukázky různých Nota a1.pomlka osminová. hudeb.ţánrů,vysvětlí rozdíl ve stavbě Sněhulák 4 1 hud.nástrojů,pozná a napíše houslový Zahrajte mi, muzikanti, vesele klíč,umí číst a psát noty poţadovaných Nota g1. hodnot,dokáţe je vyhledat v notovém Kalamajka 3 2 záznamu,slovně charakterizuje podobu Zimní not. Těţko mě matička vychovala 5 3 Krokodýl Já mám koně 3 4 Kdes, holubičko, lítala Prv-Jaro. Nota c2. Ţeţuličko, kde jsi byla 4 5 Holka modrooká Dú,kravičky,dú Perpentykl 3 6 Opakování

13 předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA hod/t zkratka předmětu VV 1 VV VV VV ročník: kontrola hodin za rok 36 Ţák Tématická práce - Prázdniny. 4 9 uvědoměle zachází s některými výtvar. Vlaštovky. Prv-Podzim. OSV-kreativita prostředky a materiály,ovládá základ. Podzimní krajina. Barvy podzimu. výtvarné techniky,organizuje a plánuje Jeţek. vlastní výtvarnou práci,uplatňuje při Podzimní slunce - otisky práci vlastní představivost a fantazii, Podzimní strom - frotáţ. rozeznává různý charakter lineární Tém. práce - Pouštění draka. kresby,vyuţívá základní klasifikaci Ovoce. Návrh látky na šaty - vosk M-Geometrické tvary. barev,světlostní a teplotní kontrast, Ptáčci na podzim - rozfoukaná skvrna. chápe výrazové vlastnosti barvy, Čert. Ryba - klovatina, suchý pastel Prv-Zima. experimentuje s barvami,dokáţe Vánoční přání. míchat a překrývat barvy,kombinuje Výtv. osv. skutečnosti - domácí přístroj. 4 1 výtvarné techniky a materiály, Zimní krajina - strom.zvířátka v zimě - koláţ zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí,vede Sněhulák - tupování. o tom dialog,vyjadř.se k tvorbě své i Ilustrace pohádky, příběhu.lampa - koláţ. 3 2 Lv-mimočít.četba. druhých,toleruje jejich způsoby výtvar. Kočičky, jehnědy. vyjádření,porovnává vlastní interpretaci Narcis.Jarní slunce.les - koláţ + malba. 5 3 Prv-Jaro.Les. s interpretací uznávanou,inspiruje se Velikonoční zajíček. Ekologie. jí,ověřuje vliv své činnosti na okolí, Velikonoční přání. 3 4 vystavuje své práce,podílí se na výzdo- Tém. Práce - Velikonoce u nás doma. bě školy,porovnává rozdíly ve výtvar. Jarní hry dětí - zapouštění,kresba tuší vyjadřování malířů. Motýl - soutisk. Přání ke dni matek. 4 5 Perníkové srdce - dekor.t. Dţbánek - dekorace Ilustrace pohádky. 3 6 Lv-mimočít.četba. Mořský břeh. Těšíme se na prázdniny. Prv-Léto.

14 předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI hod/t zkratka předmětu PČ 1 PČ PČ PČ ročník: kontrola hodin za rok 36 Ţák Obal na knihu 4 9 OSV-kreativita naplánuje a organ.svou praktic.činnost, Ošetřování pokojových rostlin Prv-Rostliny. vybere vhod.materiál,pomůcky a nástr., Slunečnice - krep. papír připraví si prac.místo,udrţuje pořádek Podzimníček Prv-Podzim. na prac.místě,dodrţuje zásady bezp. Záloţka do knihy 3 10 a hygieny práce,rozlišuje druhy zprac. Zvířátka z přírodního materiálu Prv-Zvířata. materiálu,určí jeho vlastnosti,provádí Větrník zákl.praktic.činnosti s drobným Origami pejsek, kočička 4 11 M-Geom.tvary. materiálem,papírem a kartonem,model. Modelína - pohár hmotami,textilem,provádí jednoduché Lego Prv-Stavba domu. montáţní a demont.práce se stavebni- Panáček z vlny cemi,provádí jednoduché pěstitelské Mikuláš 3 12 Prv-Zima. činnosti,předvede péči o pokoj.rostliny, Stojan na tuţky připraví tabuli pro jednoduché stolování Vánoční ozdoby na stromeček a předvede chování při stolování,vyrobí Sněhulák. Šití - textilní hračka. 4 1 podle jednoduchého návodu výrobek Figurka z ker.hlíny 3 2 váţící se k lid.tradicím, k roč.období, Vaření pudinku vyrobí dle fantazie jednoduché výrobky, Robot M-Tělesa. uvede jednoduchý pracovní postup. Přesazování pokojových rostlin 5 3 Prv-Rostliny. Figurka z korku.tulipán.pásové vystřih. Kraslice. Stojánek na vajíčko. 3 4 Prv-Jaro.Velikonoce. Bambule - kuře. Motýl. Keramický kachel.drátěnný šperk. 4 5 Květina - krep.papír. Lodička. Košíček - papírové tkaní. 3 6 Lego.

15 předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA hod/t zkratka předmětu TV 2 TV TV TV ročník: kontrola hodin za rok 74 Uplatňuje pravidla bezpečnosti,reaguje Zásady bezpečnosti. Pořadová cvičení Ochrana člověka. na základní pokyny,signály a gesta Atletika učitele,dovede se samostatně převléci Běh.Nízký start. Běh na 50m na výkonnost do cv.úboru,zvládá zákl.tech.běhu, Hod kriketovým míčkem. skoku do dálky,hodu kr.míčkem. Skok daleký. 10 Zvládá základní gymnastické drţení Skok do dálky z místa. těla, kotoul vpřed vzad,základy gymn. Gymnastika.Rytmická gymnastika Hv-Takt 2/4, 3/4. odrazu,chůze na lavičce,uţívá zákl.těl. Cvičení prostná. názvosloví.umí vyjádřit jednoduchou Přeskok. Polkový krok. 12 melodii a rytmus pohybem,snaţí se o Hrazda. 1 est.drţení těla.zvládá základní zp.ház. Kladina. Valčíkový krok. a chyt.míče,spolupracuje se spoluhráči Míčové hry 22 2 OSV-kooperace při kolekt.hrách. Průpravná cvičení. Herní cvičení. OSV-mezilidské vztahy Uvědomuje si různá nebezpečí při spor- Basketbal (základy). 3 tu a snaţí se jim za pomoci učitele Vybíjená. 4 Prv-Člověk mezi lidmi. zabránit.uvědomuje si význam TV pro Atletika 14 5 zdraví a správné drţení těla. Běh.Nízký start. Běh na 50m na výkonnost Vytrvalostní běh. Hod kriketovým míčkem. 6 Skok daleký. (Průběţně během roku vkládat cvičení obratnosti, rychlosti, vytrvalosti a síly. Švihadla, plné míče, lavičky, ţebřiny,šplh na tyči,švedská bedna, - viz.mp Belšan) V zimě - bruslení (dle počasí). Prv-Zdraví člověka. Ochrana člov.-cvič.popl.

16 předmět: ČESKÝ JAZYK hod/t zkratka předmětu Čj 8 Čj Čj Čj ročník: kontrola hodin za rok 264 čte plynule věty a souvětí, člení text opakování, písanka, čítanka 28 9 OSV-kreativita OSV- komunikace pracuje s chybou, v chybně napsaném pár. souhl.uvnitř slov,abc,písan.,čítanka dodrţuje slovosled ve větách stavba sl.,vs pob, sl.souznačná,čt,ps Prv - atlas rostlin - rozliší věty a souvětí - spojuje věty, doplňuje souvětí VS pol, podst.jm.,rod,číslo, PS, ČT Prv - ochrana před bleskem Prv - atlas rostlin - třídí slova podle významu, vyhledává slova pády pod.jm.,vs po M,popis práce - svícen 28 1 VV - tvorba svícnu MDV- tvorba sdělení souznačná a protikladná z jablka, ČT, PS Vánoce, vánoční zvyky - rozlišuje slabiky, hlásky, určuje počet slabik VS po M a P, popis, ČT a PS vyjmenuje vyjmenovaná slova, pouţívá jejich znalost v praktických cvičeních slovesa,vs po S, sl.protiklad.,čt a PS určí ve větě podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, předloţky - skloňuje podstatná jména, rozlišuje číslovs po V a Z, přídav.jm,zájmena, ČT a PS 26 4 jednotné a mnoţné, rod muţský, ţenský apříprava vystoupení na Den Matek MDV- vnímání autora střední MDV- realizační tým - při psaní jmen měst, vesnic, hor, řek dodrţuje číslovky aţ citoslovce, ČT a PS 28 5 pravidla pravopisu - určí osobu, číslo a čas, časuje slovesa v čase přítomném, minulém a budoucím přehled slovních druhů, věta jednoduchá 24 6 čtení z čítanky, písanka

17 předmět: Anglický jazyk hod/t zkratka předmětu Aj 3 Aj Aj Aj ročník: kontrola hodin za rok 99 Žák: Unit 1. Introduction. Audioorální kurz. 9 9 Pozdraví, představí se, rozloučí se, vy- Hello. Goodbye. What s your name? OSV - poznávání lidí jádří souhlas a nesouhlas. Unit 2. What s this? Good morning Rozumí jednoduchým pokynům, pojme- How are you? Article: a + noun. novává věci školní potřeby. Unit 3. Numbers M 2, numerace do 100. Počítá do 10, uţívá telefonní číslo. How old are you? Article: an + a e i o u. Popřeje k narozeninám, pojmenovává Unit 4. Happy birthday! It s a kite hračky. Vyjádří svůj věk. Unit 5. He s seven. She s eight Hraje hru Bingo, rozumí pojmenování. Possessives: his, her. Revision. Bingo! Odpovídá kladně či záporně na jedno- Unit 6. Is it aeroplane? Yes, it is. No, it 4 12 duché otázky. Article: the + noun. Adj.: the big/ small. Pojmenovává členy rodiny, části těla. Unit 7. This is my family. Faces and hair Prv 3, rodina Vyjadřuje, co má a nemá. Unit 8. Have you got your bag? Yes, I have Porovnává základní velikosti. No, I haven t. Adj.: tall, short, etc. Vyjadřuje základní smyslové vjemy. Unit 9. Can you see an elephant? Yes, 6 3 OSV - rozvoj poznávání Orientuje se v prostoru. I can./ No, I can t. Turn right, turn left. Poznává základní barvy, pojmenovává Unit 10. Show me the green kite. What 6 3 oblečení. colour is it? Clothes. Revision Zazpívá píseň, vyjádří pohybově. Unit 11. Parts of the body. He s from 6 4 Prv 3, tělo. Uţívá vazby there is, there are. Unit 12. There s /There are Is there...? 6 4 Orientuje se při popisu obrázku. Prep.: in, on. Plural nouns: -s / -es. EMV -člověk a prostředí Vyjádří počet - kolik? Unit 13. How many? Prep.:at the bank Zodpoví kolik je hodin. Unit 14. What time is it? The clock song. 5 5 Prv 2, čas a lidé Poznává základní geometrické tvary. Unit 15. Square, circle, triangle. 6 6 Vyhodnocuje své dosavadní vědomosti. Revision. Oxford: Chatterbox 1

18 předmět: MATEMATIKA hod/t zkratka předmětu M 5 M M M ročník: kontrola hodin za rok čte a píše trojciferná čísla sčí. a odč., porovnávání,řady násobků 16 9 OSV- rozvoj poznávání - písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná geom.-bod, přímka, číselná osa pouţívá sčítání a odčítání v oboru do - řeší slovní úlohy (na porovnání dvou závorky,úsečka,polopřímka, násob.a děl uţívá spoje všech násobilek malé násobilky poloha přímek v rov.,sč.a odč. 2cif.zpam dělí dvojciferné číslo jednociferným - řeší slovní úlohy vedoucí k násobení písem.sč.a odč.,zaokrouhl.,porovnávání,čas 9 12 Prv- vlastnosti látek - označí bod, krajní body úsečky, průsečík přiroz.č. do 1000, rovina a rov.útvary 3 12 dvou přímek Nakupujeme v mlékárně 1 12 Prv - surovina, výrobek - změří délku úsečky s přesností na milimetry pamětné sč.a odč.,jednotky délky,obj.,hm sestrojí úsečku dané délky s uţitím jednotky čtverec,obdelník,trojúhelník 6 1 milimetr - převede jednotky délky: zaokrouhl.3cif.čísel,pamět.sč.a odč. 6 2 km na m písemné sč.a odč.,kruţnice,kruh,4úhelníky 7 2 m na dm, cm, mm dm na cm, mm dělení se zbytkem,přenášení úseček,kruh 19 3 cm na mm - pomocí stavebnice (dostupných materiálů) násob. 2cif.a 3cif.čísel 1cif.činitelem 7 4 sestrojí modely staveb tvaru kvádru, krychle střed úsečky, 3a4úhelník,porov.úseček 3 4 dělení a násob.mimo obor násobilek 6 4 jednotky času, pís.násob.1cif.činitelem 14 5 konstrukce trojúhel.,tělesa, kruh a kruţnice 3 5 kapesní kalkulátor, opakování učiva 14 6

19 předmět: Prvouka hod/t zkratka předmětu Prv 3 Prv Prv Prv ročník: kontrola hodin za rok 99 -začlení svou obec do příslušného kraje Orientace v krajině, Domov a obec 10 9 EMV- ekosystémy -ukáţe přírodní a umělé prvky v okolí EMV- člověk a prostředí -uvede příklady moţnosti vyuţití různýchdopr.nehoda, kultura,radnice,zdraví občanů VDO- demokracie dopravních prostředků v nejbliţším -uvede základní vlastnosti látek Člověk v přírodě,volný čas,ochrana přírody EMV- ţivotní prostředí -uvede příklady změn látek -uvede příklady vyuţití hornin a nerostů Látky kolem nás, čas,objem,teplota,hmot ţivelné pohromy Látky z našeho okolí,horniny a nerosty 11 1 tísňové volání EMV- podmínky ţivota -zdůvodní význam správného drţení těla -popíše správnou volbu oblečení a obuvi Ţivá příroda - člověk - kostra,svaly,klouby 8 2 VV - postava člověka OSV- sebepoznání pro různé modelové situace MKV- kulturní diference -vysvětlí význam péče o zdraví, otuţování Smysly,znaky ţivota,ústrojí člka,zdraví 10 3 MKV- lidské vztahy - dokáţe vyjmenovat základní lidské orgány, části lidského těla a smysly Ţivočich. Tělo,znaky,průběh ţivota,kočka d HV - písně o zvířatech - popíše znaky ţivota člověka - vyjmenuje zásady zdravého ţivota Rostliny a houby 10 5 únik nebezpeč.látek -popíše části rostlin - popíše části těla ţivočichů Průběh ţivota rostlin, opakování popíše znaky ţivota ţivočichů cvičný poplach rozliší rostliny kvetoucí a nekvetoucí

20 předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA hod/t zkratka předmětu HV 1 HV HV HV ročník: kontrola hodin za rok 34 -zazpívá nejméně 5 písní zpaměti, Opakování teorie a písní, Dú valaši,dú 3 9 -předvede správné rozezpívání -dodrţuje pravidla hlasové hygieny poslech-kontrabas, housle, Dievča čo robíš reaguje na gesta dirigenta -zapojí se do instrumentální hry lehká a těţká doba,karneval zvířat, takty 3 11 pohybové vyjádření zvířat - rozlišuje lehkou a těţkou dobu -pohybově vyjádří charakter melodie hudeb.nástroje,koledy, A já su synek taktuje 2/4 a 3/4 takt -v klidu sleduje kratší symfonické Ach synku, Koulelo se koulelo 4 1 nebo nástrojové skladby -rozliší hru na kontrabas, housle,flétnu hudební značky, Okolo Frýdku, Na tý louce 3 2 VV - ilustrace k písni klavír, trubku, -napíše, čte, vyhledá a označí pomlky druhy not, Komáři se ţenili,malá noč.hudba 4 3 MDV- realizační tým a 4 druhy not podle délky vystoupení Den Matek MDV- vnímání autora -správně do osnovy napíše houslový Sen noci svatoj.,takt 3/4,nácvik písní 3 4 klíč a stupnici C dur -rozezná a pojmenuje noty c1-c2 Měsíční sonáta, Roţnovské hodiny, 2 5 Lúčka zelená, Jarní slunce 2 5 -při zpěvu sleduje obrys melodie v notovém záznamu Opakování učiva, Spi,synáčku spi, 2 6 Státní hymna, Okolo Třeboňe 2 6 Stupnice C dur

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl předmět: Český jazyk hod/t zkratka předmětu Čj 9 Čj Čj Čj ročník: 1. 297 1. 1. 1. kontrola hodin za rok 297 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Matematika její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Ročník: I. Vzdělávací předmět: Matematika Očekávané výstupy z RVP ZV Školní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

1.třída. český jazyk: čtení a psaní. matematika a její aplikace:

1.třída. český jazyk: čtení a psaní. matematika a její aplikace: 1.třída český jazyk: - zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká - umí jednotlivá písmena a hlásky, správně přečíst, vyslovit a napsat - umí skládat slabiky, slova čte slabiky, slova - tvoří

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Školní rok ročníky. Třídy: 3. A třídní učitelka Mgr. Hana Skalová počet žáků B třídní učitelka Mgr. Jana Berkovcová počet žáků 20

Školní rok ročníky. Třídy: 3. A třídní učitelka Mgr. Hana Skalová počet žáků B třídní učitelka Mgr. Jana Berkovcová počet žáků 20 Školní rok 2016 2017 3. ročníky Třídy: 3. A třídní učitelka Mgr. Hana Skalová počet žáků 19 3. B třídní učitelka Mgr. Jana Berkovcová počet žáků 20 3. C třídní učitelka Mgr. Iva Horníková počet žáků 19

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Číselná řada a osa, trojciferná čísla v oboru do 1000 Žák: ČaPO: čte a píše trojciferná čísla ČaPO: vytvoří daný soubor s daným počtem prvků do 100 ČaPO: znázorní

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více