ZÁPIS A USNESENÍ Z VII. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 13. ZÁÍ 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS A USNESENÍ Z VII. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 13. ZÁÍ 2007"

Transkript

1 ZÁPIS A USNESENÍ Z VII. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 13. ZÁÍ 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v hod. s konstatováním následujících skuteností: - Jednání bylo ádn svoláno a vyhlášeno. - Pi zahájení jednání bylo pítomno 9 len. Omluveni: p. Josef Stank, Mgr. Stanislav Vavrys, Mgr. Vít Hubaka, Mgr. Ludmila Kotlaíková - dostaví se pozdji, Mgr. Jana Líeníková - dostaví se pozdji, Ing. Marek Haso - dostaví se pozdji - ZO je tím usnášeníschopné. - Program jednání byl schválen jednomysln HLASOVÁNÍ: Zapisovatelkou byla urena Petra Lorencová. - Ovovateli zápisu byli ureni Ing. Josef Kucha, pí Drahomíra Sasinková - Byla zvolena návrhová komise ve složení: pedseda: Jakub Buchta, DiS. lenové: Ing. Jan Seka HLASOVÁNÍ: Jakub Buchta, DiS Ing. Jan Seka zápis z minulého zasedání ZO byl ádn oven a vyložen k nahlédnutí ve stanoveném termínu 10 dn na úední desce a na obecních informaních tabulích. Námitky proti nmu nebyly podány a zápis je k dispozici. 1. Kontrola usnesení z posledního zasedání Starosta pedal slovo Ing. Kuchaovi Dostavil se Ing. Marek Haso Ing. Kucha uvedl, že z posledního zasedání ZO vyplynuly následující úkoly: - usnesení. 6/9 - Žádosti o prodej pozemk - p. Vagunda-Drgá - usnesení. 6/13 - Zámr prodat pozemek parc /1 paní Herzánové Starosta odpovdl, že požadavky p. Vagundy-Drgáe byly projednány ve stavební komisi a na všechny požadavky byla odeslána písemná odpov. V souvislosti se zámry p. Vagundy-Drgáe provést demolici domu. p. 53 za úelem vybudování parkovišt vydá obec Lužice písemné vyjádení v rámci ízení o odstranní stavby. P. Vagunda-Drgá nkteré písemné žádosti vzal zpt ješt ped zasedáním stavební komise. Starosta dále odpovdl, že zámr prodeje pozemku paní Herzánové je souástí dnešního jednání. USNESENÍ. 7/1: ZO bere na vdomí kontrolu usnesení z posledního zasedání ZO. HLASOVÁNÍ: Zpráva KV a FV Starosta pedal slovo Ing. Kuchaovi. Ing. Kucha seznámil pítomné zastupitele se zasedáním KV, který se sešel dne V programu tohoto zasedání bylo: 1) Projednán zápis KV ze dne a sice bod 2, kde zstávají nedoešeny pohledávky (Ing. Ivo Makudera, p. Hrdina), tj. bod 3 a dále bod 4, tj. odstranní závad na komunikacích ul. Velkomoravská, kde práce provádla fa BaS

2 2) Projednán zápis KV ze dne bod. 8, kde KV doporuuje zastupitelstvu obce zvážit navýšené požadavky na obecní rozpoet v souvislosti s pípravou výstavby sportovní víceúelové haly pi ZŠ - viz rozpotové opatení. 3. 3) KV upozoruje ZO, že po schválení rozpotového opatení. 3 dojde k nevyrovnanému rozpotu, a sice píjmy ,- K a výdaje ,- K, ili rozdíl iní ,- K, pitom vynaložené náklady na dostavbu domu. p. 894 ve výši ,- K se do snížení rozpotu nepromítly. 4) Nesrovnalosti mezi úpravou rozpotu. 3 a jejím vlenním do schváleného rozpotu Obce Lužice na rok 2007 (nap. v 3639, 3349, 3399) budou vysvtleny na ZO. Starosta uvedl, že co se týká pohledávek Ing. Makudery, tak pohledávka iní cca 8.000,- K. P. Hrdina má pohledávky splnny, ale není schopen vystavit fakturu na zbývající práce, které jsou již odpracovány. Pí Bastlová dodala, že na Ing. Makuderu je podána exekuce a naše pohledávka je v exekuci v poadí, protože je jich podáno více. Ing. Kucha podotkl, že pípad se táhne již od roku 2000 a už by se ml ukonit. Pí Valoušková dodala, že pokud jsou ped námi další exekuce, tak není možné v souasnosti pohledávku po p. Makuderovi vymoci. Ing. Seka doporuuje prominutí pohledávky, protože ji stejn nikdy nevymžeme vzhledem k výši a potu pohledávek. Pí Valoušková doporuuje na píštím zasedání ZO rozhodnout, zda bude pohledávka prominuta. Ing. Kucha doporuuje ob ástky (p. Hrdiny i Ing. Makudery) upesnit na píští zasedání ZO a poté rozhodnout. Starosta dále uvedl, že co se týká odstranní závad na komunikaci ul. Velkomoravská firmou BaS, tak záruní lhty jsou prošlé. Starosta písemn vyzve firmu k odstranní závad na vlastní náklady vzhledem k tomu, že byl použitý nevhodný materiál Dostavila se Mgr. Jana Líeníková a Mgr. Ludmila Kotlaíková. Dále starosta uvedl, že co se týká bodu. 2 zápisu KV, tak financování výstavby je ze strany obce prbžn zajišováno. Tento bod je samostatným bodem dnešního jednání. K bodu. 3 pí Valoušková konstatovala, že pro letošní rok je nevyrovnaný rozpoet a schodek bude vyrovnán zstatkem z pedešlých období. Rozdíl ve výši ,- K bude použit na splátku revolvingového úvru. ástka ,- K nebyla vyerpána a je perozdlena do výdajové ásti rozpotu. Bod. 4 je souástí rozpotového opatení. 3. Starosta dále pedalo slovo Ing. Pkovi. Ing. Pek uvedl, že od posledního zasedání ZO neprobhlo jednání FV. FV je naplánován na záí Místostarostka požádala FV o dodržení termínu aktualizace smrnice 3/2003 o Pravidlech k poskytování dotací na veejn prospšné aktivity na další rok. USNESENÍ 7/2 a): ZO bere na vdomí zprávu KV. HLASOVÁNÍ: USNESENÍ 7/2 b): ZO bere na vdomí informaci pedsedy FV. HLASOVÁNÍ: Úprava rozpotu. 3 Starosta pedal slovo paní Valouškové. Paní Valoušková seznámila pítomné s úpravou rozpotu. 3. Píjmová ást se navyšuje o ,- K a výdajová ást o ,- K. Schodek rozpotu bude pokrytý snížením splátky revolvingového úvru ve výši ,- K. Ing. Seka se dotázal na položku nájem budovy ZS a údržba majetku - v komentái je ástka ,- K a v úprav rozpotu ,- K. Pí Valoušková odpovdla, že navýšení ,- K je uvedeno v popisu 3639 a je zpsobeno smnami a odkupy pozemk

3 Ing. Kucha se dotázal na paragraf 3349 a Pí Valoušková odpovdla, že ve schváleném rozpotu na položce 3349 nebylo nic a byl špatn zaútován paragraf, proto je nyní opraven. Ing. Seka se dále dotázal na paragraf 3419 pol dotace na výstavbu hišt s umlým povrchem na volejbal a košíkovou pro TJ Sokol Lužice. Jedná se o dotaci 300 tis. K z rozpotu obce. Proto Ing. Seka požádal o vysvtlení investiního zámru. Starosta uvedl, že v roce 2007 TJ Sokol Lužice požádal eskou obec sokolskou o dotaci na výstavbu volejbalového kurtu s umlým povrchem. Pidlení této dotace je podmínno finanní spoluúastí TJ Sokol Lužice a realizací stavby do Vzhledem k tomu, že dotace od obce sokolské byla pidlena ve výši 400 tis. K, požádala TJ Sokol Lužice o dotaci obec Lužice ve výši 300 tis. K. Tato ástka je nezbytná pro dokonení stavby v roce Je nutno zvážit, zda obec Lužice poskytne dotaci 300 tis. K a vybuduje se hišt s umlým povrchem v celkové hodnot 700 tis. K, nebo dotaci 300 tis. K neposkytneme a dotace ve výši 400 tis. K se vrátí. Starosta poskytnutí dotace ve výši 300 tis. K z rozpotu obce doporuil. Mgr. Kotlaíková dodala, že TJ Sokol obdržela dotaci také kvli tomu, že píští rok uplyne 100 let od založení TJ Sokol v Lužicích. Ing. Kucha se dále dotázal na parkovací plochy v areálu Lužák - ástka 300 tis. K. Starosta odpovdl, že se nejedná pouze o již vybudované parkovišt u Lužáku, ale v této ástce jsou zahrnuta parkovišt, která se budou realizovat v ul. Velkomoravská, Lomená. Ing. Kucha se dále dotázal na plynovod na ul. Kratiny - ástka 368 tis. K. Byla zde dohoda, že z poloviny budou hradit ástku plynai a z druhé obec. Starosta odpovdl, že celkové náklady na plynofikaci ul. Kratiny iní 997 tis. K. Jihomoravská plynárenská, a. s., za 47 % celkových náklad. V souasnosti je podepsána kupní smlouva a na úet obce Lužice byla pevedena ze strany Jihomoravská plynárenská, a. s., ástka 376 tis. K. Zbývající ástku ve výši ,- K uhradí Jihomoravská plynárenská, a. s., po provedení vkladu na katastrální úad. Ing. Kucha se dále dotázal na halu - kdy byla zahájena, kdy bude ukonena stavba a kolik stálo výbrové ízení. Pí Valoušková odpovdla, že v souvislosti s výbrovým ízením byly uhrazeny faktury ve výši ,- K a dále byla uhrazena ástka ve výši ,- K v souvislosti s vypracování a podáním žádosti na Ministerstvo financí o poskytnutí dotace ve výši 15 mil. K. Starosta doplnil, že souástí výbrového ízení je vypracování zadávací dokumentace, která musí obsahovat vlastní PD a žádosti vetn formulá ISPROFIN. Návazn pak probhlo výbrové ízení na bankoví ústav, kterého se úastnila se eská spoitelna a Komerní banka. Zahájení stavby probhlo 10. ervence 2007 a lhta je 175 dn. Každou stedu je kontrolní den, kde je pítomen stavební dozor, projektant, dodavatel a investor. Kontrolního dne se mže úastnit kterýkoli ze zastupitel. Na posledním jednání bylo konstatováno, že ukonení stavby do je nereálné a termín se bude muset prodloužit. Probíhají jednání na Ministerstvu financí o prodloužení termínu výstavby. Ing. Seka se dotázal na drcení a tídní stavební suti - ástka 345 tis. K. Vše bylo odevzdáno ve sbrném dvoe? Starosta odpovdl, že se jedná o drcení a tídní stavební suti za benzinovou stanicí. Materiál bude použít jako recyklát na výstavbu zpevnných ploch. Ing. Kucha se dále dotázal na navýšení píspvk v ástka ,- K. Pí Valoušková odpovdla, že je v této ástce zahrnut nákup sklokeramické tabule pro tídu ZUŠ v ZŠ za ,- K. Starosta dodal, že vzhledem k tomu, že do školní družiny chodí vtší poet dtí než v minulosti, je poteba posílit v dob vydávání obd pedagogický dozor. Další finanní prostedky v tomto paragrafu jsou ureny pro mimoškolní vyuování se zamením na kulturu a folklorní tradice. Ing. Kucha se dále dotázal na ástku 48 tis. K - tvrtletník pro kabelovou televizi. Zda se tato ástka platí jednou za rok? Pí Valoušková odpovdla, že ano. Jeden tvrtletník stojí 12 tis. K. Ing. Pek se dotázal, kolik lidí se pipojilo na internet pes kabelovou televizi? - 3 -

4 Pí Valoušková odpovdla, že prozatím pes 40. USNESENÍ. 7/3: ZO schvaluje úpravu rozpotu. 3 v píjmové ásti ve výši ,- K a výdajové ásti ve výši ,- K. Rozdíl ve výši ,- K bude pokryt finanními prostedky z revolvingového úvru. HLASOVÁNÍ: Zdržel se: Ing. Kucha, Ing. Seka odešel p. Krchnivý. 4. Úprava nájemného v obecních bytech od Starosta pedal slovo paní Valouškové. Paní Valoušková seznámila pítomné s úpravou nájemného v obecních bytech od Dle zákona se musí zvýšení nájemného oznámit nájemcm 3 msíce dopedu. USNESENÍ. 7/4: ZO schvaluje úpravu nájemného v obecních bytech od , dle sbírky zákon. 151 pílohy 4a, dle maximálního pírstku o 46,3%, tj. na 13,58,- K/m Obnovení revolvingového úvru Starosta seznámil pítomné, že již tetím rokem máme možnost v pípad poteby erpat revolvingový úvr do výše 3mil. K. Tento úvr je však nutné po schválení v zastupitelstvu každým rokem obnovit. USNESENÍ. 7/5: ZO schvaluje obnovení revolvingového úvru u Komerní banky, a. s., za stejných podmínek jako v pedešlém roce. 6. Schválení vcného bemene a) E.ON distribuce a. s. Beclavská NN Starosta seznámil s vcným bemenem ve prospch E.ON distribuce a. s. na ul. Beclavská NN. Jedná se hlavn o bezproblémové zajištní pístupu k sítím na cizích pozemcích, aby mohly být provozovány. USNESENÍ. 7/6 a): ZO schvaluje Smlouvu o zízení práva odpovídajícího vcnému bemenu ve prospch E.ON Distribuce a. s. - Beclavská, mezi Obcí Lužice a E.ON Distribuce a. s. b) E.ON distribuce a. s. Lužák Starosta seznámil s vcným bemenem ve prospch E.ON distribuce a. s. na Lužák. USNESENÍ. 7/6 b): ZO schvaluje Smlouvu o zízení práva odpovídajícího vcnému bemenu ve prospch E.ON Distribuce a. s. - Lužák (ul. Zahrádkáská), mezi Obcí Lužice a E.ON Distribuce a. s. c) VaK Hodonín a. s. Starosta seznámil s vcným bemenem ve prospch VaK Hodonín a. s. USNESENÍ. 7/6 c): ZO schvaluje Smlouvu o zízení vcného bemene k nemovitosti mezi VaK Hodonín a. s. a obcí Lužice

5 7. Pozemky a) Zámr prodeje pozemku pí ehánkové Starosta pedal slovo pí Bastlové. Pí Bastlová seznámila pítomné s žádostí pí ehánkové z ul. eská o prodej ásti pozemku parc pro vyrovnání hraniní áry tak, jak je vyznaeno v materiálech na piložené kopii katastrální mapy. Jedná se o úzký pruh z pozemku, kde v souasnosti stojí dm zakoupený od pí Jeábkové. Starosta podotkl, že musí nejprve probhnout demolice objektu. Až se rozhodne, jaké bude využití pozemku, je možné zvážit možnost prodeje pedmtné ásti pozemku. Situace byla projednána ve stavební komisi, která v souasné dob nedoporuuje odprodání ásti pozemku. Ing. Seka doporuil, aby se prozatím ást pozemku neprodávala. USNESENÍ. 7/7 a): ZO neschvaluje zámr prodeje pozemku (ást parcely. 1370) paní ehánkové tak, jak je vyznaeno na piložené kopii katastrální mapy. b) Zámr prodeje pozemku parc /1 Pí Bastlová seznámila pítomné s tím, že po prošetení bodu 13 ze zasedání zastupitelstva obce z bylo zjištno, že Obec Lužice je vlastníkem pozemku parc /1 o výme 526 m 2 a pedkládá zámr prodat tento pozemek. USNESENÍ. 7/7 b): ZO schvaluje zámr prodeje pozemku ve vlastnictví obce Lužice, parc /1, o výme 526 m 2 k. ú. Lužice u Hodonína. c) Odkoupení pozemk u Staré šachty Pí Bastlová dále seznámila pítomné s odkoupením pozemk U Staré šachty. Jedná se o pozemek 1634/2 o výme 830 m 2 v k. ú. Lužice u Hodonína, a to od Ing. Davida Švarcera - podíl 1/6, Dany Fukalíkové - podíl 5/12 a od Jany Jelínkové - podíl 5/12 za cenu v míst obvyklou. Starosta dodal, že nkteré pozemky jsou v exekuci a v minulost byl zámr schválen. Tato polní cesta je výhledov souástí inženýrských sítí. USNESENÍ. 7/7 c): ZO schvaluje odkoupení pozemku U Staré šachty, parc /2 o výme 830 m 2 v k. ú. Lužice u Hodonína, a to od Ing. Davida Švarcera - podíl 1/6, Dany Fukalíkové - podíl 5/12 a od Jany Jelínkové - podíl 5/12 za cenu v míst obvyklou. 8. Schválení výsledk zadávacího ízení na služby pro poskytnutí investiního úvru ke spolufinancování dostavby víceúelové sportovní haly Starosta seznámil pítomné s výsledky zadávacího ízení na služby pro poskytnutí investiního úvru ke spolufinancování dostavby víceúelové sportovní haly. Probhlo výbrové ízení na bankovní ústav, který by poskytl pjku na výstavbu haly. Výbrové ízení probhlo za úasti zastupitel, radních, ekonomky OÚ, pedsedy FV obce a zástupce zpracovatele Ing. Rubíka. Bylo obesláno pt úastník a reagovali pouze dva (eská spoitelna, a. s., a Komerní banka, a. s.). eská spoitelna, a. s., byla vylouena ze zadávacího ízení, protože znevýhodovala zadavatele a dále porušila zadávací podmínky zadavatele pi pedasné úhrad mimoádné splátky. Oznámení o vylouení ze zadávacího ízení bylo zasláno eské spoiteln, a. s., dne Dne podala eská spoitelna, a. s., námitky proti rozhodnutí o vylouení ze zadávacího ízení k veejné zakázce na služby pro Poskytnutí investiního úvru ke spolufinancování stavby Obec Lužice - Dostavba sportovní vybavenosti ZŠ Lužice. Dne zaslala Obec Lužice eské spoiteln, a. s., rozhodnutí o nevyhovní podaných námitek a potvrdila svoje rozhodnutí o vylouení uchazee ze zadávacího ízení vetn uvedení dvod. V souasné dob oekáváme reakci eské spoitelna, a. s., na toto rozhodnutí

6 Ing. Kucha se dotázal, zda bude njaká komplikace pi uzavení úvru s Komerní bankou. Starosta dodal, že do doby ukonení zadávacího ízení není možné uzavít smlouvu o poskytnutí úvru. USNESENÍ. 7/8: ZO schvaluje výsledky zadávacího ízení na služby pro poskytnutí investiního úvru ke spolufinancování dostavby víceúelového sportovního zaízení ZŠ Lužice. 9. Prodej pozemk spolenosti Forest Starosta peet žádost spolenosti Forest o odprodej pozemk parc /1, 2064/1, 2066/2, 2066/3 a 2080/3 v k. ú. Mikulice, zapsaných na LV Tento bod byl již projednáván s tím, že se odsouhlasil zámr prodat tyto pozemky. Jedná se plochu, kterou tvoí louka s pilehlým okrajem lesa. Ing. Seka se dotázal, zda by nebylo vhodné pozemky pronajat. Ing. Kucha doplnil, že pokud pozemky bude mít spolenost Forest v pronájmu, bude je muset i udržovat. USNESENÍ. 7/9 a): ZO schvaluje prodej pozemk parc /1, 2064/1, 2066/2, 2066/3 a 2080/3 v k. ú. Mikulice, zapsaných na LV. 2506, spolenosti Forest. HLASOVÁNÍ: Zdržel se: Proti: Ing. Haso Ing. Pek, Mgr. Kotlaíková, Ing. Kucha, pí Sasinková, Ing. Seka, p. Buchta, DiS. Usnesení nebylo pijato, protože nebylo schváleno nadpoloviní vtšinou zastupitel. Proto je podán návrh na nové usnesení, ve znní: USNESENÍ. 7/9 b): ZO ukládá RO zjistit do píštího zasedání ZO podmínky pronájmu pozemk parc /1, 2064/1, 2066/2, 2066/3 a 2080/3 v k. ú. Mikulice, zapsaných na LV HLASOVÁNÍ: Zdržel se: Místostarostka 10. Majetkoprávní vypoádání budovy Hájenka Starosta seznámil pítomné s vývojem sporu mezi Mysliveckým sdružením Velká Morava se sídlem v Mikulicích a obcí Lužice o vlastnictví objektu Hájenky. p. 32, který se nachází na pozemcích ve vlastnictví obce Lužice v k. ú. Lužice u Hodonína. Tento objekt bude v závru roku 2007 poddolován. V dsledku devastace bude nezbytné stavbu odstranit. Vzhledem k tomu, že obec Lužice si je vdoma významu innosti myslivc a podporuje myslivost, má zájem na vybudování nového objektu Hájenky, která bude ve vlastnictví obce Lužice. Využívání tohoto objektu Mysliveckým sdružení Velká Morava, jehož leny jsou i obané Lužic, bude ošeteno smlouvou o pronájmu. Aby mohl být realizován výše uvedený postup je nutno vyešit stávající majetkoprávní spor o vlastnictví objektu stávající Hájenky. Proto právní zástupce obce Lužice vyzval Myslivecké sdružení Velká Morava, aby do oznámilo, zda je ochotno pevést objekt Hájenky zpt do vlastnictví obce Lužice. Pokud nedojde k dohod, podá obec Lužice žalobu na urení vlastníka. Starosta dále dodal, že Myslivecké sdružení Velká Morava nemá dostatené finanní zázemí, aby jako majitel objektu bylo schopno hradit provozní náklady, údržbu, nájem za pozemky, vcná bemena apod. V pípad finanních potíží tohoto sdružení by se Hájenka stala pedmtem prodeje nebo exekuce. Problémy s novým majitelem a využitím objektu by se pro obec Lužice staly neešitelnými. Obec Lužice je garantem provozu zaízení, které bude podporovat myslivost, ale pouze za pedpokladu plné kompetence k tomu zaízení. Ing. Pek se dotázal, kdo bude platit soudní poplatky? Starosta odpovdl, že souasné náklady na právního zástupce hradí obec. V pípad podání žaloby na urení vlastníka uhradí náklady ta strana, která soudní spor prohraje. Ing. Kucha podotkl, že pozemek pod Hájenkou je ve vlastnictví obce a to hraje podstatnou roli v této kauze

7 USNESENÍ. 7/10: ZO bere na vdomí informaci o souasném stavu ešení majetkoprávního vypoádání budovy Hájenky. V pípad, že nedojde k dohod, schvaluje zastupitelstvo podání žaloby na urení vlastnického práva. 11. Bankomat - podmínky provozu Starosta dále seznámil pítomné s návrhem smlouvy na provoz bankomatu v obci. ástka za nainstalování bankomatu je 86 tis. K a za msíc je nutno dodržet 900 výbr. Ing. Kucha doplnil, že pokud nebude výbr 900 za msíc, tak za každý chybjící výbr obec zaplatí 25,- K. Ing. Pek dodal, že pijde doba, kdy budou banky nabízet instalaci bankomat a podmínky pro jejich provoz efektivnji. Ing. Haso se dotázal, kde se zvažuje umístní bankomatu? Starosta odpovdl, že v budov bývalého kina. USNESENÍ. 7/11: ZO neschvaluje smlouvu o instalaci bankomatu. HLASOVÁNÍ: Zdržel se: Starosta, Ing. Haso, Ing. Kucha 12. Zpoplatnní ukládání stavební sut Starosta seznámil pítomné se skuteností, že došlo k enormnímu nárstu náklad na likvidaci stavební suti ze sbrného dvora. Vzhledem k tomu, že stavební su není komunální odpad, za jehož likvidaci obané platí, musí být tato služba zpoplatnna. Dále uvedl, že vývoz stavební suti do sbrného dvoru je zjišován pouze pro malé objemy, aby obané nemuseli malá množství vyvážet na skládku, piemž doprava by byla dražší než poplatek za uložení. Stavební su vtších oprav a rekonstrukcí je nutné odvážet na skládku v Mutnicích. USNESENÍ. 7/12: ZO schvaluje zpoplatnní ukládání stavební sut. Výše poplatku bude stanovena na základ náklad spojených s likvidací. 13. Oplocenka pro venení ps Místostarostka seznámila pítomné s tím, že byla v minulosti schválena Vyhláška o podmínkách držení a pohybu ps na území obce Lužice. Souástí vyhlášky je stanovení lokalit, kde mohou být psi vypuštni bez vodítka. I v tchto lokalitách je však volný pohyb ps problematický. Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti na volný pohyb ps a na druhé stran majitelé ps poukazují na to, že platí poplatky, aby se pro venení ps vytvoili podmínky, navrhuje obec zídit oplocený prostor, kde bude možný bezproblémový volný pohyb ps. První taková lokalita je navržena v lesoparku na Ploštinách. Ing. Seka, kolik oplocení bude stát? Starosta odpovdl, že oplocení bude stát cca 30 tis. K. Za poplatky se ron vybere cca 45 tis. K. USNESENÍ. 7/13: ZO schvaluje vytvoení oploceného prostoru pro venení ps na parc /2 v k. ú. Lužice u Hodonína. HLASOVÁNÍ: Zdržel se: p. Buchta, DiS. 14. Informace starosty Starosta informoval pítomné, že byly dokoneny rekonstrukce v mateské škole. Výhledov je v MŠ nutno ešit rekonstrukci stechy, výmnu oken, rekonstrukci kotelny a vybudování druhé ložnice pro dti

8 Dále starosta vyzval zastupitele, aby zvážili výmnu plastiky žehu ped hbitovem. Mezi vstupem do hbitova a smutení síní stojí plastika žehu, jejíž souasný stav je havarijní a oprava je nereálná. Proto starosta navrhl nahradit tuto betonovou plastiku kvádrem z pískovce s textem. USNESENÍ. 7/14: ZO schvaluje nahradit betonovou plastiku žehu kvádrem z pískovce. 15. Zmna k. ú. Starosta seznámil pítomné se zmnou katastrální hranice. Katastrální hranice mezi k. ú. Lužice u Hodonín a k. ú. Hodonín probíhá v oblasti Ploštin mezi silnicí Lužice - Hodonín a tratí D Lužice - Hodonín nelogicky napí tímto územím. Dostáváme se tak do situace, kdy stavby povoluje na svém katastru Msto Hodonín s tím, že napojení na inženýrské sít je možné pouze na sít v k. ú. Lužice u Hodonína. Proto zastupitelstvo obce Lužice schválilo v roce 2003 žádost o zmnu katastrální hranice. Novou hranicí bude eka Kyjovka, obdobn jako ve zbývající ásti za tratí D. Miské práce, související s touto zmnou, prezentují 160 tis. K. Náklady na legislativu hradí Msto Hodonín. USNESENÍ. 7/15: ZO schvaluje uvolnní finanních prostedk ve výši cca ,- K na legislativu a dokumentaci v souvislosti se zmnou hranice k. ú. Lužice u Hodonína. 16. Rzné Místostarostka pozvala všechny pítomné na Vinobraní, které se koná Dále informovala, že pijedou na návštvu Francouzi a také lužití obané z Lužic u Šternberka. 17. Diskuse Starosta pedal slovo pítomným obanm. P. Harca se dotázal na rozdlování stavebních pozemk, nelíbí se mu rozhodování zastupitelstva pi pidlování tchto pozemk obanm. Od roku 1992 ml na OÚ podanou žádost o pidlení stavebního místa p. Grdina z Hodonína a jeho žádost nebyla brána vbec v potaz. Jak bude zdvodnno lidem to, že zde má p. Grdina 15 let podanou žádost, ale nebyla mu dána píležitost, protože je z Hodonína. Nejedná se pouze o p. Grdinu, ale také o lužiany, kteí v poadníku byli, ale místa nedostali. Nelíbí se mu rozdlování pozemk, které je podobné jako za pedchozího zastupitelstva. Starosta odpovdl, že žádost p. Grdiny z roku 1992 není zapsána v knize stavební komise ani v seznamu uchaze o stavební místa. Manželé Grdinovi podali žádost o stavební místo dne Dne byl manželm Grdinovým, obdobn jako ostatním žadatelm, zaslán dotazník k aktualizaci jejich žádosti. Tento vyplnný dotazník obdržela obec Lužice vyplnný zpt Z výše uvedeného vyplývá, že tvrzení o podání žádosti v roce 1992 se nezakládá na pravd. Dále starosta uvedl, že tato problematika byla probírána na zastupitelstvu obce, a to vetn pravidel, která byla zohledována pi výbru. Výbr probhl za úasti rady obce a každý prodej byl schválen v zastupitelstvu. Výbr byl proveden z poadníku, který byl veden od roku Z tohoto poadníku byli vybrání ti lidé, kteí pro jsou obec perspektivní a skýtají záruku, že pro obec budou pínosem. Z celého seznamu bylo vybráno 18 zájemc, s každým z nich byl samostatn proveden pohovor na zasedání rady obce, do jaké míry souhlasí s pedloženými regulativy pro tuto výstavbu. Stavební zámry jsou zde omezeny poddolováním a pedkupním právem obce, aby nedocházelo k spekulativním prodejm pozemk a stavby byly zkolaudovány do tí let. Po tchto pohovorech odstoupilo od zámru výstavby 7 zájemc. Ze zbývajících 11 bylo vybráno 8 zájemc, kteí dle názoru zastupitelstva nejlépe splovali podmínky výbru. Místostarostka dodala, že všichni, kdo mli v minulosti podanou žádost, byli osloveni, aby ji aktualizovali nebo zrušili. P. Harca s výše uvedenými argumenty nesouhlasil a uvedl, že nap. p. Ulehla pro Lužice nic neudlal a stavební místo mu bylo pidleno. Starosta odpovdl, že p. Ulehla pochází z Lužic, bydlí provizorn s manželkou a jedním díttem v Hodonín a chtl by i nadále bydlet v Lužicích

9 Dále starosta uvedl, že pro další žadatele o stavební místo se pipravuje 40 stavebních míst v lokalit Vinohrádky. Starosta dodal, že lokalita Kratiny byla mimo jiné pipravena také proto, že v dob, kdy byly pozemky vykupovány, nebylo zde jediné stavební místo a lidé, kteí byli pro Lužice ochotní nco dlat odcházeli a stavli jinde. P. Harca dále uvedl, že obanm z Hodonína budou nabídnuty stavební místa v lokalit Vinohrádky za 1.700,- K za metr. Starosta odpovdl, že cena 1.700,- K nebyla nikde uvádna a je nesmyslná. P. Harca dále vznesl požadavek, že by se mlo zapsat do Zpravodaje, kolik stojí kruh v parku U Vrchnice a ostatní, co se zde realizuje (sochy). Na zastupitelstvu se mluví o tom, že nejsou finanní prostedky na mnoho vcí, a zde se buduje nco, co k niemu není, namísto toho, aby se zde daly nap. lavky. Požaduje o uvedení ve Zpravodaji, kolik tahle realizace stála a kolik ješt bude stát, a lidé vdí, kam peníze zbyten jdou. Starosta odpovdl, že finanní prostedky jsou uvádny v rozpotech, které jsou veejné, dále také v zápisech ze zasedání zastupitelstev. Dále dodal, že park byl zahájen demolicí zbrojnice, a to z toho dvodu, aby zde nestály garáže jako nap. u hbitova. Všichni, kteí v této lokalit bydlí se snažili, aby byla plocha využita pro park a hišt. Za pedchozího zastupitelstva zde byl udlán kopec na sákování a byl také zpracován projekt, který ešil realizaci parku v této lokalit. V návaznosti na zahájenou výstavbu parku byla vypracována studie, která komplexn eší dokonení této investiní akce. Výstavba je provádna postupn na základ finanních možností obce a sponzor. Na výstavbu pispli Moravské naftové doly ástkou 200 tis. K v roce 2005 a 150 tis. K v roce 2006 a firma PLUS ástkou 180 tis. K v roce Obec Lužice investovala do tohoto projektu v roce ,- K, v roce ,- K, v roce ,- K. Vzhledem k tomu, že v roce 2007 jsme dotace ani sponzorské dary neobdrželi, pokrauje se v tomto zámru pouze z vlastních prostedk. Letos bude dokonena kruhová plocha, která je v projektu urena pro laviky a herní prvky pro dti. Chodníky, které byly budovány v minulosti byly v dezolátním stavu, a proto se rekonstruují. V budoucnu budou sloužit souasn jako dráha pro bruslení na kolekových bruslích. P. Harca podotkl, že na kolekových bruslích se nebude jezdit po kachlikách. Starosta dodal, že kachliky nemají sražené hrany, jsou to kachliky oficiáln urené pro jízdu na kolekových bruslích. Již dnes jsou asté akce dtí na kolekových bruslích, které však musí jezdit po vozovkách, v budoucnu se chce docílit toho, že budou jezdit mimo prostor vozovek a budou mít v tomto parku pro soutže prostor. P. Harca dále dodal k asfaltové ploše, že kdyby se trochu uvažovalo, tak se udlá takové hišt, jak mají jinde, nap. v Josefov, Mikulicích apod., protože to, co zde bylo realizováno stálo nemalé peníze, za které zde mohlo být poádné kvalitní hišt. Starosta odpovdl, že stávající hišt je voln pístupné a je odolnjší vi vandalismu. Hišt s umlým povrchem bude do konce roku vybudováno v areálu TJ Sokol Lužice, za finanní spoluúasti obce. Dále P. Harca dodal, že lidé na zastupitelstvo ani chodit nechtjí, protože jeho prbh je o niem. Dále poukázal na to, že se na kopec v parku U Vrchnice instaluje socha, i když každý dobe ví, že je v zim kopec plný dtí. Položení sochy nevymyslel žádný architekt, ale dnešní zastupitelstvo. Dále dodal, že je nutné poslouchat více názor lidí. Dále se p. Harca dotázal, pro se nedlal dotazník ped tím, než se dlaly kruhové objezdy nebo kabelová televize? Dále požaduje vyíslení finanních prostedk, které se vložili do opravy kruhového objezdu (oprava nájezdu a výjezdu, apod.). Není pravda, že jsou špatní idii, ale to, že byl domrven projekt. Aby autobus, který vjíždí a zastaví ti auta, protože se nemže vytoit, to je špatný idi? Starosta dodal, že ob kižovatky splují dané parametry. Nájezdy, o kterých p. Harca mluví, byly upraveny v dsledku arogance a neschopnosti idi a na základ požadavk lidí stejného smýšlení jako p. Harca. Pokud se však budou dlat podobné ústupky od projektu, tak se zpomalení provozu a zvýšení bezpenosti v obci nedocílí. P. Harca uvedl, že jestli je nkdo arogantní, tak je to tím, že si starosta nedá íct. Žádá, aby byl udlán dotazník k osob starosty, a garantuje, že hodn lidí s ním nebude spokojeno. Dále dodal, že si starosta nepizná chybu a z jednání odešel s tím, že již vícekrát nepijde. Ing. Jií Seka dodal, že ten, kdo chce budovat halu, pop. nco vtšího, tak si njaké peníze naspoí a musí umt s penzi zacházet. Je riskantní se zadlužit na dalších min let. Doposud neslyšel, jaké jsou podmínky (úroky) od banky

10 Starosta dodal, že ob pihlášené banky byly v úroku rovnocenné. Podmínky a návrhy smluv mli všichni zastupitelé k dispozici a po uzavení výbrového ízení budou k dispozici veejnosti. Dále dodal, že v letech obec nevytvoila ani korunu dluhu. Poítalo se s tím, že jestli obec získá dotaci na sportovní halu, tak si vezme úvr, aby mohla být stavba realizována. Úvr bude ve výši 24 mil. K, prezentuje zadlužení na 15 let pi splátkách cca 130 tis. K msín. Ing. Seka podotkl, že i v minulosti se vybudovala kanalizace za 62 mil. K a bez dluh. Starosta odpovdl, že se s finanními prostedky pracuje tak, že se na jedné stran naplují možnosti obce a aby se vyšlo vtší ásti obyvatel vstíc, proto se musí pípadn vzít úvr, mnit rozpotová opatení atd. Ing. Seka dále podotkl k rozhazování penz. Konkrétn pro TJ Sokol, který ml na realizaci hišt získat dotaci, ale nezískal ji, obec v tichosti schválila ástku na to na co se pvodn dotaci nepodailo získat a následn zbytek na dodlání tohoto hišt, a to i pesto, že hišt není využívané. Dále hišt na plážový volejbal na Lužáku také není využívané. Další je rozšíení nekuácké místnosti na Lužáku. Když nejsou finanní prostedky na chodníky, pro se rozšiuje restaurace? Starosta odpovdl následující. Co se týká hišt TJ Sokol, tak všechny dotace a zmny rozpotu se schvalují nikoli tiše, ale pouze na veejném zasedání zastupitelstva obce Lužice. len TJ Sokol Lužice je cca 150. Areál TJ Sokol Lužice je jediným zaízením v obci, kde se dá realizovat výuka tlesné výchovy základní školy a poádat kulturní a spoleenské akce. Vzhledem k tomu, že bžecké disciplíny žáci ZŠ trénovali na místních komunikacích, že pro ZŠ nebylo k dispozici volejbalové hišt a zejména na základ požadavku ZŠ podpoila obec finann výstavbu asfaltových bžeckých drah a dvou volejbalových hiš v areálu TJ Sokol Lužice. K areálu Lužák starosta doplnil, že pvodní zámr byl uvést restauraci do stavu, který by odpovídal tehdejším požadavkm a potebám. Proto obec investovala 1,5 mil. K a 1,5 mil. K investoval vybraný nájemce p. Sobotka, což byla pro obec v podstat bezúroná pjka, která se splácí zápotem v nájemném. V této dob nebylo možné investovat vtší ástku, protože ji obec nemla k dispozici a nebylo jisté, jak bude restaurace prosperovat. Rozšíení restauraních prostor reaguje na celoroní provoz a stávající poteby veejnosti. Dále dodal, že hišt na Lužáku byla používána již v minulosti. V souasné dob byla upravena hišt na nohejbal, která jsou pravideln využívána lužickými sportovci, a plážové hišt pro lidi, kteí se zde koupou a nemusí mít sportovní obuv. Co se týká pístavby nekuácké místnosti restaurace, je zde velký zájem o soukromé akce a v pípad konání takové akce se musela restaurace z dvodu malé kapacity uzavít, což je s provozem restaurace nesluitelné. Restaurace na Lužáku je, mimo restaurace U Konek, jediné slušné místo, kde mžeme pozvat návštvu na obd, aniž by jsme se museli stydt. Starosta dále dodal, že v souasnosti nelze pokraovat v rekonstrukci ul. Velkomoravská a to proto, že E.ON provede v roce 2008 rekonstrukci elektrického vedení NN. V úseku od Starého kvartýru po ul. Ke Koupališti bude kabel bude uložen v zemi. Rekonstrukce mže být zahájena až následn. Ped rekonstrukcí chodník je však nutné zajistit peložení plynovodu, vodovodu a telefonních kabel vetn financování. Ing. Seka se dále zeptal, zda se zvýšil nájem v restauraci Lužák. Starosta odpovdl, že nájem se zvýšil od 1. ledna 2007 o 2.000,- K msín. Ing. Seka dále podotkl, že když se opravoval Kohútek, tak Dolní Bojanovice požádaly ostatní obce o finanní podporu. Pro tedy obec Lužice nepožádá Hodonín, aby pispl na opravu Lužáku, když jej navštvují i Hodoáci. Starosta odpovdl, že se musí srovnávat vci srovnatelné. Vodní zdroj Kohútek je ojedinlý a je v zájmu všech okolních obcí udržet jeho provoz, což není pípad areálu Lužák. Mgr. Kotlaíková poukázala na to, že se asto mluví jen o problémech. Je však pravda, že se udlalo i plno dobrých vcí. Jsou problémy, ale ty jsou všude. Ing. Kucha pipomnl, že z hlediska historie byl Lužák prodán za 422 tis. K p. Skoumalovi a zpátky byl obci prodán za 1,6 mil. K. P. Sobotka byl ochoten spolupracovat s obcí a splovat dané požadavky. V dnešní dob je Lužák velmi hezkým prostedím a vtšina oban jej chválí

11 18. Závr Starosta podkoval pítomným za pipomínky a aktivním pístup k jednotlivým bodm. Zapsala: Petra Lorencová místostarostka Mgr. Jana AMBROŽOVÁ.. starosta Ing. Jaroslav KREML ovovatel Ing. Josef Kucha ovovatel pí Drahomíra Sasinková

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2011 vypracovala ing. Irena Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ÁST 1. Úvod 2. Struná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 115 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 8. 7. 2009 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová pan Miroslav

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

Křehké zvonky modrých svlačců voní zrána podzimem. V myšlenkách je jedno přání, vlaštovičko, neodlétej, zůstaň ještě mezi námi.

Křehké zvonky modrých svlačců voní zrána podzimem. V myšlenkách je jedno přání, vlaštovičko, neodlétej, zůstaň ještě mezi námi. SLOVO REDAKC E začíná podzim. Nic překvapivého. Školákům vláčejícím aktovky i nám ostatním, chystajícím se na burčák, plískanice a mlhy se jen švitořivě vysmívají vlaštovky, které se na svou jižní dovolenou

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně.

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Řídí redakční rada: Odpovědná redaktorka: Mgr. Jana Ambrožová Členové: Mgr. Miroslav Hunča, Miluška Kopřivová, Ing. Jaroslav Kreml, Petra Lorencová, PhDr.

Více

. 3. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE. 5. zasedání ZO Ptení 8. 7. 2010

. 3. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE. 5. zasedání ZO Ptení 8. 7. 2010 Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení V dubnu 1999 vyšlo 1. íslo Ptenského zpravodaje. Stalo se tak z rozhodnutí nových zastupitel, kte í cht li ve svém volebním období lépe informovat všechny ob

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov.

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov. Obecní úad Struhaov * Mnichovická 79 * www.struharov.cz - /9 Toto íslo vyšlo. íjna Vážení a milí, Snad nám dokážete odpustit, že naše noviny mají letos trochu zpoždní. Ve víru ešení velkých projekt, je

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005 ÍSLO / V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU. USNESENÍ Z. ZASEDÁNÍ RR ZS konané dne. dubna v Lázních Bohdane# Za úasti, tj., % len Republikové rady!zs a n#kterých vedoucích pracovník úst(edí!zs se uskutenilo

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXVI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 25. KVĚTNA 2006

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXVI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 25. KVĚTNA 2006 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXVI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 25. KVĚTNA 2006 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17:00 hod. s konstatováním

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. ŘÍJNA 2009

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. ŘÍJNA 2009 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. ŘÍJNA 2009 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více