ZÁPIS A USNESENÍ Z VII. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 13. ZÁÍ 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS A USNESENÍ Z VII. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 13. ZÁÍ 2007"

Transkript

1 ZÁPIS A USNESENÍ Z VII. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 13. ZÁÍ 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v hod. s konstatováním následujících skuteností: - Jednání bylo ádn svoláno a vyhlášeno. - Pi zahájení jednání bylo pítomno 9 len. Omluveni: p. Josef Stank, Mgr. Stanislav Vavrys, Mgr. Vít Hubaka, Mgr. Ludmila Kotlaíková - dostaví se pozdji, Mgr. Jana Líeníková - dostaví se pozdji, Ing. Marek Haso - dostaví se pozdji - ZO je tím usnášeníschopné. - Program jednání byl schválen jednomysln HLASOVÁNÍ: Zapisovatelkou byla urena Petra Lorencová. - Ovovateli zápisu byli ureni Ing. Josef Kucha, pí Drahomíra Sasinková - Byla zvolena návrhová komise ve složení: pedseda: Jakub Buchta, DiS. lenové: Ing. Jan Seka HLASOVÁNÍ: Jakub Buchta, DiS Ing. Jan Seka zápis z minulého zasedání ZO byl ádn oven a vyložen k nahlédnutí ve stanoveném termínu 10 dn na úední desce a na obecních informaních tabulích. Námitky proti nmu nebyly podány a zápis je k dispozici. 1. Kontrola usnesení z posledního zasedání Starosta pedal slovo Ing. Kuchaovi Dostavil se Ing. Marek Haso Ing. Kucha uvedl, že z posledního zasedání ZO vyplynuly následující úkoly: - usnesení. 6/9 - Žádosti o prodej pozemk - p. Vagunda-Drgá - usnesení. 6/13 - Zámr prodat pozemek parc /1 paní Herzánové Starosta odpovdl, že požadavky p. Vagundy-Drgáe byly projednány ve stavební komisi a na všechny požadavky byla odeslána písemná odpov. V souvislosti se zámry p. Vagundy-Drgáe provést demolici domu. p. 53 za úelem vybudování parkovišt vydá obec Lužice písemné vyjádení v rámci ízení o odstranní stavby. P. Vagunda-Drgá nkteré písemné žádosti vzal zpt ješt ped zasedáním stavební komise. Starosta dále odpovdl, že zámr prodeje pozemku paní Herzánové je souástí dnešního jednání. USNESENÍ. 7/1: ZO bere na vdomí kontrolu usnesení z posledního zasedání ZO. HLASOVÁNÍ: Zpráva KV a FV Starosta pedal slovo Ing. Kuchaovi. Ing. Kucha seznámil pítomné zastupitele se zasedáním KV, který se sešel dne V programu tohoto zasedání bylo: 1) Projednán zápis KV ze dne a sice bod 2, kde zstávají nedoešeny pohledávky (Ing. Ivo Makudera, p. Hrdina), tj. bod 3 a dále bod 4, tj. odstranní závad na komunikacích ul. Velkomoravská, kde práce provádla fa BaS

2 2) Projednán zápis KV ze dne bod. 8, kde KV doporuuje zastupitelstvu obce zvážit navýšené požadavky na obecní rozpoet v souvislosti s pípravou výstavby sportovní víceúelové haly pi ZŠ - viz rozpotové opatení. 3. 3) KV upozoruje ZO, že po schválení rozpotového opatení. 3 dojde k nevyrovnanému rozpotu, a sice píjmy ,- K a výdaje ,- K, ili rozdíl iní ,- K, pitom vynaložené náklady na dostavbu domu. p. 894 ve výši ,- K se do snížení rozpotu nepromítly. 4) Nesrovnalosti mezi úpravou rozpotu. 3 a jejím vlenním do schváleného rozpotu Obce Lužice na rok 2007 (nap. v 3639, 3349, 3399) budou vysvtleny na ZO. Starosta uvedl, že co se týká pohledávek Ing. Makudery, tak pohledávka iní cca 8.000,- K. P. Hrdina má pohledávky splnny, ale není schopen vystavit fakturu na zbývající práce, které jsou již odpracovány. Pí Bastlová dodala, že na Ing. Makuderu je podána exekuce a naše pohledávka je v exekuci v poadí, protože je jich podáno více. Ing. Kucha podotkl, že pípad se táhne již od roku 2000 a už by se ml ukonit. Pí Valoušková dodala, že pokud jsou ped námi další exekuce, tak není možné v souasnosti pohledávku po p. Makuderovi vymoci. Ing. Seka doporuuje prominutí pohledávky, protože ji stejn nikdy nevymžeme vzhledem k výši a potu pohledávek. Pí Valoušková doporuuje na píštím zasedání ZO rozhodnout, zda bude pohledávka prominuta. Ing. Kucha doporuuje ob ástky (p. Hrdiny i Ing. Makudery) upesnit na píští zasedání ZO a poté rozhodnout. Starosta dále uvedl, že co se týká odstranní závad na komunikaci ul. Velkomoravská firmou BaS, tak záruní lhty jsou prošlé. Starosta písemn vyzve firmu k odstranní závad na vlastní náklady vzhledem k tomu, že byl použitý nevhodný materiál Dostavila se Mgr. Jana Líeníková a Mgr. Ludmila Kotlaíková. Dále starosta uvedl, že co se týká bodu. 2 zápisu KV, tak financování výstavby je ze strany obce prbžn zajišováno. Tento bod je samostatným bodem dnešního jednání. K bodu. 3 pí Valoušková konstatovala, že pro letošní rok je nevyrovnaný rozpoet a schodek bude vyrovnán zstatkem z pedešlých období. Rozdíl ve výši ,- K bude použit na splátku revolvingového úvru. ástka ,- K nebyla vyerpána a je perozdlena do výdajové ásti rozpotu. Bod. 4 je souástí rozpotového opatení. 3. Starosta dále pedalo slovo Ing. Pkovi. Ing. Pek uvedl, že od posledního zasedání ZO neprobhlo jednání FV. FV je naplánován na záí Místostarostka požádala FV o dodržení termínu aktualizace smrnice 3/2003 o Pravidlech k poskytování dotací na veejn prospšné aktivity na další rok. USNESENÍ 7/2 a): ZO bere na vdomí zprávu KV. HLASOVÁNÍ: USNESENÍ 7/2 b): ZO bere na vdomí informaci pedsedy FV. HLASOVÁNÍ: Úprava rozpotu. 3 Starosta pedal slovo paní Valouškové. Paní Valoušková seznámila pítomné s úpravou rozpotu. 3. Píjmová ást se navyšuje o ,- K a výdajová ást o ,- K. Schodek rozpotu bude pokrytý snížením splátky revolvingového úvru ve výši ,- K. Ing. Seka se dotázal na položku nájem budovy ZS a údržba majetku - v komentái je ástka ,- K a v úprav rozpotu ,- K. Pí Valoušková odpovdla, že navýšení ,- K je uvedeno v popisu 3639 a je zpsobeno smnami a odkupy pozemk

3 Ing. Kucha se dotázal na paragraf 3349 a Pí Valoušková odpovdla, že ve schváleném rozpotu na položce 3349 nebylo nic a byl špatn zaútován paragraf, proto je nyní opraven. Ing. Seka se dále dotázal na paragraf 3419 pol dotace na výstavbu hišt s umlým povrchem na volejbal a košíkovou pro TJ Sokol Lužice. Jedná se o dotaci 300 tis. K z rozpotu obce. Proto Ing. Seka požádal o vysvtlení investiního zámru. Starosta uvedl, že v roce 2007 TJ Sokol Lužice požádal eskou obec sokolskou o dotaci na výstavbu volejbalového kurtu s umlým povrchem. Pidlení této dotace je podmínno finanní spoluúastí TJ Sokol Lužice a realizací stavby do Vzhledem k tomu, že dotace od obce sokolské byla pidlena ve výši 400 tis. K, požádala TJ Sokol Lužice o dotaci obec Lužice ve výši 300 tis. K. Tato ástka je nezbytná pro dokonení stavby v roce Je nutno zvážit, zda obec Lužice poskytne dotaci 300 tis. K a vybuduje se hišt s umlým povrchem v celkové hodnot 700 tis. K, nebo dotaci 300 tis. K neposkytneme a dotace ve výši 400 tis. K se vrátí. Starosta poskytnutí dotace ve výši 300 tis. K z rozpotu obce doporuil. Mgr. Kotlaíková dodala, že TJ Sokol obdržela dotaci také kvli tomu, že píští rok uplyne 100 let od založení TJ Sokol v Lužicích. Ing. Kucha se dále dotázal na parkovací plochy v areálu Lužák - ástka 300 tis. K. Starosta odpovdl, že se nejedná pouze o již vybudované parkovišt u Lužáku, ale v této ástce jsou zahrnuta parkovišt, která se budou realizovat v ul. Velkomoravská, Lomená. Ing. Kucha se dále dotázal na plynovod na ul. Kratiny - ástka 368 tis. K. Byla zde dohoda, že z poloviny budou hradit ástku plynai a z druhé obec. Starosta odpovdl, že celkové náklady na plynofikaci ul. Kratiny iní 997 tis. K. Jihomoravská plynárenská, a. s., za 47 % celkových náklad. V souasnosti je podepsána kupní smlouva a na úet obce Lužice byla pevedena ze strany Jihomoravská plynárenská, a. s., ástka 376 tis. K. Zbývající ástku ve výši ,- K uhradí Jihomoravská plynárenská, a. s., po provedení vkladu na katastrální úad. Ing. Kucha se dále dotázal na halu - kdy byla zahájena, kdy bude ukonena stavba a kolik stálo výbrové ízení. Pí Valoušková odpovdla, že v souvislosti s výbrovým ízením byly uhrazeny faktury ve výši ,- K a dále byla uhrazena ástka ve výši ,- K v souvislosti s vypracování a podáním žádosti na Ministerstvo financí o poskytnutí dotace ve výši 15 mil. K. Starosta doplnil, že souástí výbrového ízení je vypracování zadávací dokumentace, která musí obsahovat vlastní PD a žádosti vetn formulá ISPROFIN. Návazn pak probhlo výbrové ízení na bankoví ústav, kterého se úastnila se eská spoitelna a Komerní banka. Zahájení stavby probhlo 10. ervence 2007 a lhta je 175 dn. Každou stedu je kontrolní den, kde je pítomen stavební dozor, projektant, dodavatel a investor. Kontrolního dne se mže úastnit kterýkoli ze zastupitel. Na posledním jednání bylo konstatováno, že ukonení stavby do je nereálné a termín se bude muset prodloužit. Probíhají jednání na Ministerstvu financí o prodloužení termínu výstavby. Ing. Seka se dotázal na drcení a tídní stavební suti - ástka 345 tis. K. Vše bylo odevzdáno ve sbrném dvoe? Starosta odpovdl, že se jedná o drcení a tídní stavební suti za benzinovou stanicí. Materiál bude použít jako recyklát na výstavbu zpevnných ploch. Ing. Kucha se dále dotázal na navýšení píspvk v ástka ,- K. Pí Valoušková odpovdla, že je v této ástce zahrnut nákup sklokeramické tabule pro tídu ZUŠ v ZŠ za ,- K. Starosta dodal, že vzhledem k tomu, že do školní družiny chodí vtší poet dtí než v minulosti, je poteba posílit v dob vydávání obd pedagogický dozor. Další finanní prostedky v tomto paragrafu jsou ureny pro mimoškolní vyuování se zamením na kulturu a folklorní tradice. Ing. Kucha se dále dotázal na ástku 48 tis. K - tvrtletník pro kabelovou televizi. Zda se tato ástka platí jednou za rok? Pí Valoušková odpovdla, že ano. Jeden tvrtletník stojí 12 tis. K. Ing. Pek se dotázal, kolik lidí se pipojilo na internet pes kabelovou televizi? - 3 -

4 Pí Valoušková odpovdla, že prozatím pes 40. USNESENÍ. 7/3: ZO schvaluje úpravu rozpotu. 3 v píjmové ásti ve výši ,- K a výdajové ásti ve výši ,- K. Rozdíl ve výši ,- K bude pokryt finanními prostedky z revolvingového úvru. HLASOVÁNÍ: Zdržel se: Ing. Kucha, Ing. Seka odešel p. Krchnivý. 4. Úprava nájemného v obecních bytech od Starosta pedal slovo paní Valouškové. Paní Valoušková seznámila pítomné s úpravou nájemného v obecních bytech od Dle zákona se musí zvýšení nájemného oznámit nájemcm 3 msíce dopedu. USNESENÍ. 7/4: ZO schvaluje úpravu nájemného v obecních bytech od , dle sbírky zákon. 151 pílohy 4a, dle maximálního pírstku o 46,3%, tj. na 13,58,- K/m Obnovení revolvingového úvru Starosta seznámil pítomné, že již tetím rokem máme možnost v pípad poteby erpat revolvingový úvr do výše 3mil. K. Tento úvr je však nutné po schválení v zastupitelstvu každým rokem obnovit. USNESENÍ. 7/5: ZO schvaluje obnovení revolvingového úvru u Komerní banky, a. s., za stejných podmínek jako v pedešlém roce. 6. Schválení vcného bemene a) E.ON distribuce a. s. Beclavská NN Starosta seznámil s vcným bemenem ve prospch E.ON distribuce a. s. na ul. Beclavská NN. Jedná se hlavn o bezproblémové zajištní pístupu k sítím na cizích pozemcích, aby mohly být provozovány. USNESENÍ. 7/6 a): ZO schvaluje Smlouvu o zízení práva odpovídajícího vcnému bemenu ve prospch E.ON Distribuce a. s. - Beclavská, mezi Obcí Lužice a E.ON Distribuce a. s. b) E.ON distribuce a. s. Lužák Starosta seznámil s vcným bemenem ve prospch E.ON distribuce a. s. na Lužák. USNESENÍ. 7/6 b): ZO schvaluje Smlouvu o zízení práva odpovídajícího vcnému bemenu ve prospch E.ON Distribuce a. s. - Lužák (ul. Zahrádkáská), mezi Obcí Lužice a E.ON Distribuce a. s. c) VaK Hodonín a. s. Starosta seznámil s vcným bemenem ve prospch VaK Hodonín a. s. USNESENÍ. 7/6 c): ZO schvaluje Smlouvu o zízení vcného bemene k nemovitosti mezi VaK Hodonín a. s. a obcí Lužice

5 7. Pozemky a) Zámr prodeje pozemku pí ehánkové Starosta pedal slovo pí Bastlové. Pí Bastlová seznámila pítomné s žádostí pí ehánkové z ul. eská o prodej ásti pozemku parc pro vyrovnání hraniní áry tak, jak je vyznaeno v materiálech na piložené kopii katastrální mapy. Jedná se o úzký pruh z pozemku, kde v souasnosti stojí dm zakoupený od pí Jeábkové. Starosta podotkl, že musí nejprve probhnout demolice objektu. Až se rozhodne, jaké bude využití pozemku, je možné zvážit možnost prodeje pedmtné ásti pozemku. Situace byla projednána ve stavební komisi, která v souasné dob nedoporuuje odprodání ásti pozemku. Ing. Seka doporuil, aby se prozatím ást pozemku neprodávala. USNESENÍ. 7/7 a): ZO neschvaluje zámr prodeje pozemku (ást parcely. 1370) paní ehánkové tak, jak je vyznaeno na piložené kopii katastrální mapy. b) Zámr prodeje pozemku parc /1 Pí Bastlová seznámila pítomné s tím, že po prošetení bodu 13 ze zasedání zastupitelstva obce z bylo zjištno, že Obec Lužice je vlastníkem pozemku parc /1 o výme 526 m 2 a pedkládá zámr prodat tento pozemek. USNESENÍ. 7/7 b): ZO schvaluje zámr prodeje pozemku ve vlastnictví obce Lužice, parc /1, o výme 526 m 2 k. ú. Lužice u Hodonína. c) Odkoupení pozemk u Staré šachty Pí Bastlová dále seznámila pítomné s odkoupením pozemk U Staré šachty. Jedná se o pozemek 1634/2 o výme 830 m 2 v k. ú. Lužice u Hodonína, a to od Ing. Davida Švarcera - podíl 1/6, Dany Fukalíkové - podíl 5/12 a od Jany Jelínkové - podíl 5/12 za cenu v míst obvyklou. Starosta dodal, že nkteré pozemky jsou v exekuci a v minulost byl zámr schválen. Tato polní cesta je výhledov souástí inženýrských sítí. USNESENÍ. 7/7 c): ZO schvaluje odkoupení pozemku U Staré šachty, parc /2 o výme 830 m 2 v k. ú. Lužice u Hodonína, a to od Ing. Davida Švarcera - podíl 1/6, Dany Fukalíkové - podíl 5/12 a od Jany Jelínkové - podíl 5/12 za cenu v míst obvyklou. 8. Schválení výsledk zadávacího ízení na služby pro poskytnutí investiního úvru ke spolufinancování dostavby víceúelové sportovní haly Starosta seznámil pítomné s výsledky zadávacího ízení na služby pro poskytnutí investiního úvru ke spolufinancování dostavby víceúelové sportovní haly. Probhlo výbrové ízení na bankovní ústav, který by poskytl pjku na výstavbu haly. Výbrové ízení probhlo za úasti zastupitel, radních, ekonomky OÚ, pedsedy FV obce a zástupce zpracovatele Ing. Rubíka. Bylo obesláno pt úastník a reagovali pouze dva (eská spoitelna, a. s., a Komerní banka, a. s.). eská spoitelna, a. s., byla vylouena ze zadávacího ízení, protože znevýhodovala zadavatele a dále porušila zadávací podmínky zadavatele pi pedasné úhrad mimoádné splátky. Oznámení o vylouení ze zadávacího ízení bylo zasláno eské spoiteln, a. s., dne Dne podala eská spoitelna, a. s., námitky proti rozhodnutí o vylouení ze zadávacího ízení k veejné zakázce na služby pro Poskytnutí investiního úvru ke spolufinancování stavby Obec Lužice - Dostavba sportovní vybavenosti ZŠ Lužice. Dne zaslala Obec Lužice eské spoiteln, a. s., rozhodnutí o nevyhovní podaných námitek a potvrdila svoje rozhodnutí o vylouení uchazee ze zadávacího ízení vetn uvedení dvod. V souasné dob oekáváme reakci eské spoitelna, a. s., na toto rozhodnutí

6 Ing. Kucha se dotázal, zda bude njaká komplikace pi uzavení úvru s Komerní bankou. Starosta dodal, že do doby ukonení zadávacího ízení není možné uzavít smlouvu o poskytnutí úvru. USNESENÍ. 7/8: ZO schvaluje výsledky zadávacího ízení na služby pro poskytnutí investiního úvru ke spolufinancování dostavby víceúelového sportovního zaízení ZŠ Lužice. 9. Prodej pozemk spolenosti Forest Starosta peet žádost spolenosti Forest o odprodej pozemk parc /1, 2064/1, 2066/2, 2066/3 a 2080/3 v k. ú. Mikulice, zapsaných na LV Tento bod byl již projednáván s tím, že se odsouhlasil zámr prodat tyto pozemky. Jedná se plochu, kterou tvoí louka s pilehlým okrajem lesa. Ing. Seka se dotázal, zda by nebylo vhodné pozemky pronajat. Ing. Kucha doplnil, že pokud pozemky bude mít spolenost Forest v pronájmu, bude je muset i udržovat. USNESENÍ. 7/9 a): ZO schvaluje prodej pozemk parc /1, 2064/1, 2066/2, 2066/3 a 2080/3 v k. ú. Mikulice, zapsaných na LV. 2506, spolenosti Forest. HLASOVÁNÍ: Zdržel se: Proti: Ing. Haso Ing. Pek, Mgr. Kotlaíková, Ing. Kucha, pí Sasinková, Ing. Seka, p. Buchta, DiS. Usnesení nebylo pijato, protože nebylo schváleno nadpoloviní vtšinou zastupitel. Proto je podán návrh na nové usnesení, ve znní: USNESENÍ. 7/9 b): ZO ukládá RO zjistit do píštího zasedání ZO podmínky pronájmu pozemk parc /1, 2064/1, 2066/2, 2066/3 a 2080/3 v k. ú. Mikulice, zapsaných na LV HLASOVÁNÍ: Zdržel se: Místostarostka 10. Majetkoprávní vypoádání budovy Hájenka Starosta seznámil pítomné s vývojem sporu mezi Mysliveckým sdružením Velká Morava se sídlem v Mikulicích a obcí Lužice o vlastnictví objektu Hájenky. p. 32, který se nachází na pozemcích ve vlastnictví obce Lužice v k. ú. Lužice u Hodonína. Tento objekt bude v závru roku 2007 poddolován. V dsledku devastace bude nezbytné stavbu odstranit. Vzhledem k tomu, že obec Lužice si je vdoma významu innosti myslivc a podporuje myslivost, má zájem na vybudování nového objektu Hájenky, která bude ve vlastnictví obce Lužice. Využívání tohoto objektu Mysliveckým sdružení Velká Morava, jehož leny jsou i obané Lužic, bude ošeteno smlouvou o pronájmu. Aby mohl být realizován výše uvedený postup je nutno vyešit stávající majetkoprávní spor o vlastnictví objektu stávající Hájenky. Proto právní zástupce obce Lužice vyzval Myslivecké sdružení Velká Morava, aby do oznámilo, zda je ochotno pevést objekt Hájenky zpt do vlastnictví obce Lužice. Pokud nedojde k dohod, podá obec Lužice žalobu na urení vlastníka. Starosta dále dodal, že Myslivecké sdružení Velká Morava nemá dostatené finanní zázemí, aby jako majitel objektu bylo schopno hradit provozní náklady, údržbu, nájem za pozemky, vcná bemena apod. V pípad finanních potíží tohoto sdružení by se Hájenka stala pedmtem prodeje nebo exekuce. Problémy s novým majitelem a využitím objektu by se pro obec Lužice staly neešitelnými. Obec Lužice je garantem provozu zaízení, které bude podporovat myslivost, ale pouze za pedpokladu plné kompetence k tomu zaízení. Ing. Pek se dotázal, kdo bude platit soudní poplatky? Starosta odpovdl, že souasné náklady na právního zástupce hradí obec. V pípad podání žaloby na urení vlastníka uhradí náklady ta strana, která soudní spor prohraje. Ing. Kucha podotkl, že pozemek pod Hájenkou je ve vlastnictví obce a to hraje podstatnou roli v této kauze

7 USNESENÍ. 7/10: ZO bere na vdomí informaci o souasném stavu ešení majetkoprávního vypoádání budovy Hájenky. V pípad, že nedojde k dohod, schvaluje zastupitelstvo podání žaloby na urení vlastnického práva. 11. Bankomat - podmínky provozu Starosta dále seznámil pítomné s návrhem smlouvy na provoz bankomatu v obci. ástka za nainstalování bankomatu je 86 tis. K a za msíc je nutno dodržet 900 výbr. Ing. Kucha doplnil, že pokud nebude výbr 900 za msíc, tak za každý chybjící výbr obec zaplatí 25,- K. Ing. Pek dodal, že pijde doba, kdy budou banky nabízet instalaci bankomat a podmínky pro jejich provoz efektivnji. Ing. Haso se dotázal, kde se zvažuje umístní bankomatu? Starosta odpovdl, že v budov bývalého kina. USNESENÍ. 7/11: ZO neschvaluje smlouvu o instalaci bankomatu. HLASOVÁNÍ: Zdržel se: Starosta, Ing. Haso, Ing. Kucha 12. Zpoplatnní ukládání stavební sut Starosta seznámil pítomné se skuteností, že došlo k enormnímu nárstu náklad na likvidaci stavební suti ze sbrného dvora. Vzhledem k tomu, že stavební su není komunální odpad, za jehož likvidaci obané platí, musí být tato služba zpoplatnna. Dále uvedl, že vývoz stavební suti do sbrného dvoru je zjišován pouze pro malé objemy, aby obané nemuseli malá množství vyvážet na skládku, piemž doprava by byla dražší než poplatek za uložení. Stavební su vtších oprav a rekonstrukcí je nutné odvážet na skládku v Mutnicích. USNESENÍ. 7/12: ZO schvaluje zpoplatnní ukládání stavební sut. Výše poplatku bude stanovena na základ náklad spojených s likvidací. 13. Oplocenka pro venení ps Místostarostka seznámila pítomné s tím, že byla v minulosti schválena Vyhláška o podmínkách držení a pohybu ps na území obce Lužice. Souástí vyhlášky je stanovení lokalit, kde mohou být psi vypuštni bez vodítka. I v tchto lokalitách je však volný pohyb ps problematický. Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti na volný pohyb ps a na druhé stran majitelé ps poukazují na to, že platí poplatky, aby se pro venení ps vytvoili podmínky, navrhuje obec zídit oplocený prostor, kde bude možný bezproblémový volný pohyb ps. První taková lokalita je navržena v lesoparku na Ploštinách. Ing. Seka, kolik oplocení bude stát? Starosta odpovdl, že oplocení bude stát cca 30 tis. K. Za poplatky se ron vybere cca 45 tis. K. USNESENÍ. 7/13: ZO schvaluje vytvoení oploceného prostoru pro venení ps na parc /2 v k. ú. Lužice u Hodonína. HLASOVÁNÍ: Zdržel se: p. Buchta, DiS. 14. Informace starosty Starosta informoval pítomné, že byly dokoneny rekonstrukce v mateské škole. Výhledov je v MŠ nutno ešit rekonstrukci stechy, výmnu oken, rekonstrukci kotelny a vybudování druhé ložnice pro dti

8 Dále starosta vyzval zastupitele, aby zvážili výmnu plastiky žehu ped hbitovem. Mezi vstupem do hbitova a smutení síní stojí plastika žehu, jejíž souasný stav je havarijní a oprava je nereálná. Proto starosta navrhl nahradit tuto betonovou plastiku kvádrem z pískovce s textem. USNESENÍ. 7/14: ZO schvaluje nahradit betonovou plastiku žehu kvádrem z pískovce. 15. Zmna k. ú. Starosta seznámil pítomné se zmnou katastrální hranice. Katastrální hranice mezi k. ú. Lužice u Hodonín a k. ú. Hodonín probíhá v oblasti Ploštin mezi silnicí Lužice - Hodonín a tratí D Lužice - Hodonín nelogicky napí tímto územím. Dostáváme se tak do situace, kdy stavby povoluje na svém katastru Msto Hodonín s tím, že napojení na inženýrské sít je možné pouze na sít v k. ú. Lužice u Hodonína. Proto zastupitelstvo obce Lužice schválilo v roce 2003 žádost o zmnu katastrální hranice. Novou hranicí bude eka Kyjovka, obdobn jako ve zbývající ásti za tratí D. Miské práce, související s touto zmnou, prezentují 160 tis. K. Náklady na legislativu hradí Msto Hodonín. USNESENÍ. 7/15: ZO schvaluje uvolnní finanních prostedk ve výši cca ,- K na legislativu a dokumentaci v souvislosti se zmnou hranice k. ú. Lužice u Hodonína. 16. Rzné Místostarostka pozvala všechny pítomné na Vinobraní, které se koná Dále informovala, že pijedou na návštvu Francouzi a také lužití obané z Lužic u Šternberka. 17. Diskuse Starosta pedal slovo pítomným obanm. P. Harca se dotázal na rozdlování stavebních pozemk, nelíbí se mu rozhodování zastupitelstva pi pidlování tchto pozemk obanm. Od roku 1992 ml na OÚ podanou žádost o pidlení stavebního místa p. Grdina z Hodonína a jeho žádost nebyla brána vbec v potaz. Jak bude zdvodnno lidem to, že zde má p. Grdina 15 let podanou žádost, ale nebyla mu dána píležitost, protože je z Hodonína. Nejedná se pouze o p. Grdinu, ale také o lužiany, kteí v poadníku byli, ale místa nedostali. Nelíbí se mu rozdlování pozemk, které je podobné jako za pedchozího zastupitelstva. Starosta odpovdl, že žádost p. Grdiny z roku 1992 není zapsána v knize stavební komise ani v seznamu uchaze o stavební místa. Manželé Grdinovi podali žádost o stavební místo dne Dne byl manželm Grdinovým, obdobn jako ostatním žadatelm, zaslán dotazník k aktualizaci jejich žádosti. Tento vyplnný dotazník obdržela obec Lužice vyplnný zpt Z výše uvedeného vyplývá, že tvrzení o podání žádosti v roce 1992 se nezakládá na pravd. Dále starosta uvedl, že tato problematika byla probírána na zastupitelstvu obce, a to vetn pravidel, která byla zohledována pi výbru. Výbr probhl za úasti rady obce a každý prodej byl schválen v zastupitelstvu. Výbr byl proveden z poadníku, který byl veden od roku Z tohoto poadníku byli vybrání ti lidé, kteí pro jsou obec perspektivní a skýtají záruku, že pro obec budou pínosem. Z celého seznamu bylo vybráno 18 zájemc, s každým z nich byl samostatn proveden pohovor na zasedání rady obce, do jaké míry souhlasí s pedloženými regulativy pro tuto výstavbu. Stavební zámry jsou zde omezeny poddolováním a pedkupním právem obce, aby nedocházelo k spekulativním prodejm pozemk a stavby byly zkolaudovány do tí let. Po tchto pohovorech odstoupilo od zámru výstavby 7 zájemc. Ze zbývajících 11 bylo vybráno 8 zájemc, kteí dle názoru zastupitelstva nejlépe splovali podmínky výbru. Místostarostka dodala, že všichni, kdo mli v minulosti podanou žádost, byli osloveni, aby ji aktualizovali nebo zrušili. P. Harca s výše uvedenými argumenty nesouhlasil a uvedl, že nap. p. Ulehla pro Lužice nic neudlal a stavební místo mu bylo pidleno. Starosta odpovdl, že p. Ulehla pochází z Lužic, bydlí provizorn s manželkou a jedním díttem v Hodonín a chtl by i nadále bydlet v Lužicích

9 Dále starosta uvedl, že pro další žadatele o stavební místo se pipravuje 40 stavebních míst v lokalit Vinohrádky. Starosta dodal, že lokalita Kratiny byla mimo jiné pipravena také proto, že v dob, kdy byly pozemky vykupovány, nebylo zde jediné stavební místo a lidé, kteí byli pro Lužice ochotní nco dlat odcházeli a stavli jinde. P. Harca dále uvedl, že obanm z Hodonína budou nabídnuty stavební místa v lokalit Vinohrádky za 1.700,- K za metr. Starosta odpovdl, že cena 1.700,- K nebyla nikde uvádna a je nesmyslná. P. Harca dále vznesl požadavek, že by se mlo zapsat do Zpravodaje, kolik stojí kruh v parku U Vrchnice a ostatní, co se zde realizuje (sochy). Na zastupitelstvu se mluví o tom, že nejsou finanní prostedky na mnoho vcí, a zde se buduje nco, co k niemu není, namísto toho, aby se zde daly nap. lavky. Požaduje o uvedení ve Zpravodaji, kolik tahle realizace stála a kolik ješt bude stát, a lidé vdí, kam peníze zbyten jdou. Starosta odpovdl, že finanní prostedky jsou uvádny v rozpotech, které jsou veejné, dále také v zápisech ze zasedání zastupitelstev. Dále dodal, že park byl zahájen demolicí zbrojnice, a to z toho dvodu, aby zde nestály garáže jako nap. u hbitova. Všichni, kteí v této lokalit bydlí se snažili, aby byla plocha využita pro park a hišt. Za pedchozího zastupitelstva zde byl udlán kopec na sákování a byl také zpracován projekt, který ešil realizaci parku v této lokalit. V návaznosti na zahájenou výstavbu parku byla vypracována studie, která komplexn eší dokonení této investiní akce. Výstavba je provádna postupn na základ finanních možností obce a sponzor. Na výstavbu pispli Moravské naftové doly ástkou 200 tis. K v roce 2005 a 150 tis. K v roce 2006 a firma PLUS ástkou 180 tis. K v roce Obec Lužice investovala do tohoto projektu v roce ,- K, v roce ,- K, v roce ,- K. Vzhledem k tomu, že v roce 2007 jsme dotace ani sponzorské dary neobdrželi, pokrauje se v tomto zámru pouze z vlastních prostedk. Letos bude dokonena kruhová plocha, která je v projektu urena pro laviky a herní prvky pro dti. Chodníky, které byly budovány v minulosti byly v dezolátním stavu, a proto se rekonstruují. V budoucnu budou sloužit souasn jako dráha pro bruslení na kolekových bruslích. P. Harca podotkl, že na kolekových bruslích se nebude jezdit po kachlikách. Starosta dodal, že kachliky nemají sražené hrany, jsou to kachliky oficiáln urené pro jízdu na kolekových bruslích. Již dnes jsou asté akce dtí na kolekových bruslích, které však musí jezdit po vozovkách, v budoucnu se chce docílit toho, že budou jezdit mimo prostor vozovek a budou mít v tomto parku pro soutže prostor. P. Harca dále dodal k asfaltové ploše, že kdyby se trochu uvažovalo, tak se udlá takové hišt, jak mají jinde, nap. v Josefov, Mikulicích apod., protože to, co zde bylo realizováno stálo nemalé peníze, za které zde mohlo být poádné kvalitní hišt. Starosta odpovdl, že stávající hišt je voln pístupné a je odolnjší vi vandalismu. Hišt s umlým povrchem bude do konce roku vybudováno v areálu TJ Sokol Lužice, za finanní spoluúasti obce. Dále P. Harca dodal, že lidé na zastupitelstvo ani chodit nechtjí, protože jeho prbh je o niem. Dále poukázal na to, že se na kopec v parku U Vrchnice instaluje socha, i když každý dobe ví, že je v zim kopec plný dtí. Položení sochy nevymyslel žádný architekt, ale dnešní zastupitelstvo. Dále dodal, že je nutné poslouchat více názor lidí. Dále se p. Harca dotázal, pro se nedlal dotazník ped tím, než se dlaly kruhové objezdy nebo kabelová televize? Dále požaduje vyíslení finanních prostedk, které se vložili do opravy kruhového objezdu (oprava nájezdu a výjezdu, apod.). Není pravda, že jsou špatní idii, ale to, že byl domrven projekt. Aby autobus, který vjíždí a zastaví ti auta, protože se nemže vytoit, to je špatný idi? Starosta dodal, že ob kižovatky splují dané parametry. Nájezdy, o kterých p. Harca mluví, byly upraveny v dsledku arogance a neschopnosti idi a na základ požadavk lidí stejného smýšlení jako p. Harca. Pokud se však budou dlat podobné ústupky od projektu, tak se zpomalení provozu a zvýšení bezpenosti v obci nedocílí. P. Harca uvedl, že jestli je nkdo arogantní, tak je to tím, že si starosta nedá íct. Žádá, aby byl udlán dotazník k osob starosty, a garantuje, že hodn lidí s ním nebude spokojeno. Dále dodal, že si starosta nepizná chybu a z jednání odešel s tím, že již vícekrát nepijde. Ing. Jií Seka dodal, že ten, kdo chce budovat halu, pop. nco vtšího, tak si njaké peníze naspoí a musí umt s penzi zacházet. Je riskantní se zadlužit na dalších min let. Doposud neslyšel, jaké jsou podmínky (úroky) od banky

10 Starosta dodal, že ob pihlášené banky byly v úroku rovnocenné. Podmínky a návrhy smluv mli všichni zastupitelé k dispozici a po uzavení výbrového ízení budou k dispozici veejnosti. Dále dodal, že v letech obec nevytvoila ani korunu dluhu. Poítalo se s tím, že jestli obec získá dotaci na sportovní halu, tak si vezme úvr, aby mohla být stavba realizována. Úvr bude ve výši 24 mil. K, prezentuje zadlužení na 15 let pi splátkách cca 130 tis. K msín. Ing. Seka podotkl, že i v minulosti se vybudovala kanalizace za 62 mil. K a bez dluh. Starosta odpovdl, že se s finanními prostedky pracuje tak, že se na jedné stran naplují možnosti obce a aby se vyšlo vtší ásti obyvatel vstíc, proto se musí pípadn vzít úvr, mnit rozpotová opatení atd. Ing. Seka dále podotkl k rozhazování penz. Konkrétn pro TJ Sokol, který ml na realizaci hišt získat dotaci, ale nezískal ji, obec v tichosti schválila ástku na to na co se pvodn dotaci nepodailo získat a následn zbytek na dodlání tohoto hišt, a to i pesto, že hišt není využívané. Dále hišt na plážový volejbal na Lužáku také není využívané. Další je rozšíení nekuácké místnosti na Lužáku. Když nejsou finanní prostedky na chodníky, pro se rozšiuje restaurace? Starosta odpovdl následující. Co se týká hišt TJ Sokol, tak všechny dotace a zmny rozpotu se schvalují nikoli tiše, ale pouze na veejném zasedání zastupitelstva obce Lužice. len TJ Sokol Lužice je cca 150. Areál TJ Sokol Lužice je jediným zaízením v obci, kde se dá realizovat výuka tlesné výchovy základní školy a poádat kulturní a spoleenské akce. Vzhledem k tomu, že bžecké disciplíny žáci ZŠ trénovali na místních komunikacích, že pro ZŠ nebylo k dispozici volejbalové hišt a zejména na základ požadavku ZŠ podpoila obec finann výstavbu asfaltových bžeckých drah a dvou volejbalových hiš v areálu TJ Sokol Lužice. K areálu Lužák starosta doplnil, že pvodní zámr byl uvést restauraci do stavu, který by odpovídal tehdejším požadavkm a potebám. Proto obec investovala 1,5 mil. K a 1,5 mil. K investoval vybraný nájemce p. Sobotka, což byla pro obec v podstat bezúroná pjka, která se splácí zápotem v nájemném. V této dob nebylo možné investovat vtší ástku, protože ji obec nemla k dispozici a nebylo jisté, jak bude restaurace prosperovat. Rozšíení restauraních prostor reaguje na celoroní provoz a stávající poteby veejnosti. Dále dodal, že hišt na Lužáku byla používána již v minulosti. V souasné dob byla upravena hišt na nohejbal, která jsou pravideln využívána lužickými sportovci, a plážové hišt pro lidi, kteí se zde koupou a nemusí mít sportovní obuv. Co se týká pístavby nekuácké místnosti restaurace, je zde velký zájem o soukromé akce a v pípad konání takové akce se musela restaurace z dvodu malé kapacity uzavít, což je s provozem restaurace nesluitelné. Restaurace na Lužáku je, mimo restaurace U Konek, jediné slušné místo, kde mžeme pozvat návštvu na obd, aniž by jsme se museli stydt. Starosta dále dodal, že v souasnosti nelze pokraovat v rekonstrukci ul. Velkomoravská a to proto, že E.ON provede v roce 2008 rekonstrukci elektrického vedení NN. V úseku od Starého kvartýru po ul. Ke Koupališti bude kabel bude uložen v zemi. Rekonstrukce mže být zahájena až následn. Ped rekonstrukcí chodník je však nutné zajistit peložení plynovodu, vodovodu a telefonních kabel vetn financování. Ing. Seka se dále zeptal, zda se zvýšil nájem v restauraci Lužák. Starosta odpovdl, že nájem se zvýšil od 1. ledna 2007 o 2.000,- K msín. Ing. Seka dále podotkl, že když se opravoval Kohútek, tak Dolní Bojanovice požádaly ostatní obce o finanní podporu. Pro tedy obec Lužice nepožádá Hodonín, aby pispl na opravu Lužáku, když jej navštvují i Hodoáci. Starosta odpovdl, že se musí srovnávat vci srovnatelné. Vodní zdroj Kohútek je ojedinlý a je v zájmu všech okolních obcí udržet jeho provoz, což není pípad areálu Lužák. Mgr. Kotlaíková poukázala na to, že se asto mluví jen o problémech. Je však pravda, že se udlalo i plno dobrých vcí. Jsou problémy, ale ty jsou všude. Ing. Kucha pipomnl, že z hlediska historie byl Lužák prodán za 422 tis. K p. Skoumalovi a zpátky byl obci prodán za 1,6 mil. K. P. Sobotka byl ochoten spolupracovat s obcí a splovat dané požadavky. V dnešní dob je Lužák velmi hezkým prostedím a vtšina oban jej chválí

11 18. Závr Starosta podkoval pítomným za pipomínky a aktivním pístup k jednotlivým bodm. Zapsala: Petra Lorencová místostarostka Mgr. Jana AMBROŽOVÁ.. starosta Ing. Jaroslav KREML ovovatel Ing. Josef Kucha ovovatel pí Drahomíra Sasinková

ZÁPIS A USNESENÍ Z VIII. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. LISTOPADU 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z VIII. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. LISTOPADU 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z VIII. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. LISTOPADU 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 28. ERVNA 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 28. ERVNA 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 28. ERVNA 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

K bodu 1 programu: 51. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne 3. 10. 2006 v 18:00 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: 51. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne 3. 10. 2006 v 18:00 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z 51. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 3. 10. 2006 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: 51. zasedání ZM Praha Bchovice

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z IV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 26. dubna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z IV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 26. dubna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z IV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 26. dubna 2007 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. ZÁŘÍ 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. ZÁŘÍ 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. ZÁŘÍ 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.10 hod. - Jednání bylo řádně

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. LISTOPADU 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. LISTOPADU 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. LISTOPADU 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.00 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ ze 14. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 16. prosince 2004 ve 14.30 hodin v objektu bývalé ZŠ ve Velké Úp, p. 236 Pítomni: Alan Tomášek,

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Usnesení. 492 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15. 05. 2006 Usnesení. 493 Rada msta Vimperk bere na vdomí zprávu o aktivitách a zámrech

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 16. ÚNORA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 16. ÚNORA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 16. ÚNORA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006 Pítomni: Hosté: Stanislava Chumanová, Ing. Jaroslav Zámeník, Mgr. Karel Steleek, Luboš Dreneni, Mgr. Pavel Dvoák Zdenk Ženíšek, tajemník MÚ Ing. Jana

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:00 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing. David Plešinger,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p.

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. 15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. Mašek, Štauber V úvodu požádala starostka zastupitele o doplnní programu

Více

Dle prezenní listiny. Pítomni :

Dle prezenní listiny. Pítomni : Z á p i s. 11 z veejného mimoádného zasedání zastupitelstva obce Staré Hradišt, které se konalo dne 28. listopadu 2007 v zasedací místnosti Obecního úadu ve Starém Hradišti Pítomni : Program : Dle prezenní

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání a

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin.

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Zápis z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Pítomno: dle prezenní listiny Program jednání: 1) Rozbor hospodaení k 31.3.2006. 2) Rozpotové opatení. 1/2006. 3) Žádost

Více

23. zasedání. ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014. Program jednání

23. zasedání. ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014. Program jednání IPRM Kopivnice Obytná zóna Kopivnice JIH 23. zasedání ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014 Píloha. 1 záznamu IPRM Kopivnice Obytná zóna Kopivnice JIH Program jednání projednání a schválení seznamu projekt pedložených

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zápis. 2. ze zasedání zastupitelstva obce Starého Hradišt konaného dne 29. listopadu v zasedací místnosti obecního úadu ve Starém Hradišti

Zápis. 2. ze zasedání zastupitelstva obce Starého Hradišt konaného dne 29. listopadu v zasedací místnosti obecního úadu ve Starém Hradišti Zápis. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Starého Hradišt konaného dne 29. listopadu v zasedací místnosti obecního úadu ve Starém Hradišti Pítomni: dle prezenní listiny Program zasedání: 1. Schválení inventarizaní

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev...

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev... Stránka. 1 z 5 U S N E S E N Í z 2. schze Rady mstského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 16. 12. 2002 od 9.00 do 13.00 hodin v kancelái tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavba 2. Usn.. 11/02 Výbrová

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXVIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 11. ZÁŘÍ 2014

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXVIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 11. ZÁŘÍ 2014 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXVIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 11. ZÁŘÍ 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.10 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012

Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012 Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012 Tento zápis není doslovným záznamem prbhu jednání. Zápis pesn zachycuje pítomné osoby, pedložené návrhy, výsledky hlasování a pijatá usnesení.

Více

Zápis a usnesení z III. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 27. 02. 2003

Zápis a usnesení z III. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 27. 02. 2003 Zápis a usnesení z III. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 27. 02. 2003 Přítomni:viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav Kreml v 17 hod. s konstatováním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 20.07.2005

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 20.07.2005 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 20.07.2005 Starosta p ivítal všechny p ítomné. P ítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.k.dyk, p.h.ková ová, p.b.wolf, p.m.topinková, p.v.fará,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z á p i s. Hosté: pí Danuše Frajtová, Ing. Petr Kocián, Ing. Marie Hrubá, p. Jan Pávek, zástupci firmy LIDL p. Ducho, p. Jaroš a ing. arch.

Z á p i s. Hosté: pí Danuše Frajtová, Ing. Petr Kocián, Ing. Marie Hrubá, p. Jan Pávek, zástupci firmy LIDL p. Ducho, p. Jaroš a ing. arch. Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, které se konalo dne 26.6.2008 od 17.00 hodin v malém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni: Ing.

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 20.12.2002

Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 20.12.2002 Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 20.12.2002 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17,05 s konstatováním následujících

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Pehled usnesení z 18. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 8. 2011 v kancelái starosty

Pehled usnesení z 18. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 8. 2011 v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 18. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 8. 2011 v kancelái

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 20. ÚNORA 2014

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 20. ÚNORA 2014 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 20. ÚNORA 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 050/2009-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 050/2009-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 050/2009-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol Z á p i s. 15 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 9. 3. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Ivana ierná Peterová p. Bohumil

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 070/2009-N Bod 1. Bod 2.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 070/2009-N Bod 1. Bod 2. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 070/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 34 konaného dne 16. kvtna 2012

Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 34 konaného dne 16. kvtna 2012 Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 34 konaného dne 16. kvtna 2012 Tento zápis není doslovným záznamem prbhu jednání. Zápis pesn zachycuje pítomné osoby, pedložené návrhy, výsledky hlasování a pijatá

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.09.2005

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.09.2005 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.09.2005 Starosta p ivítal všechny p ítomné. P ítomni : p. K.Koch, p.a.krejnický, p.l.vorel, p.f.fará, p.v.fará, p.m.topinková, p.b.wolf,

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 19. ÚNORA 2015

ZÁPIS A USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 19. ÚNORA 2015 ZÁPIS A USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 19. ÚNORA 2015 Přítomni: viz prezenční listina (příloha č.1) Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.00 hod. Jednání

Více