ZÁPIS A USNESENÍ Z VII. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 13. ZÁÍ 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS A USNESENÍ Z VII. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 13. ZÁÍ 2007"

Transkript

1 ZÁPIS A USNESENÍ Z VII. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 13. ZÁÍ 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v hod. s konstatováním následujících skuteností: - Jednání bylo ádn svoláno a vyhlášeno. - Pi zahájení jednání bylo pítomno 9 len. Omluveni: p. Josef Stank, Mgr. Stanislav Vavrys, Mgr. Vít Hubaka, Mgr. Ludmila Kotlaíková - dostaví se pozdji, Mgr. Jana Líeníková - dostaví se pozdji, Ing. Marek Haso - dostaví se pozdji - ZO je tím usnášeníschopné. - Program jednání byl schválen jednomysln HLASOVÁNÍ: Zapisovatelkou byla urena Petra Lorencová. - Ovovateli zápisu byli ureni Ing. Josef Kucha, pí Drahomíra Sasinková - Byla zvolena návrhová komise ve složení: pedseda: Jakub Buchta, DiS. lenové: Ing. Jan Seka HLASOVÁNÍ: Jakub Buchta, DiS Ing. Jan Seka zápis z minulého zasedání ZO byl ádn oven a vyložen k nahlédnutí ve stanoveném termínu 10 dn na úední desce a na obecních informaních tabulích. Námitky proti nmu nebyly podány a zápis je k dispozici. 1. Kontrola usnesení z posledního zasedání Starosta pedal slovo Ing. Kuchaovi Dostavil se Ing. Marek Haso Ing. Kucha uvedl, že z posledního zasedání ZO vyplynuly následující úkoly: - usnesení. 6/9 - Žádosti o prodej pozemk - p. Vagunda-Drgá - usnesení. 6/13 - Zámr prodat pozemek parc /1 paní Herzánové Starosta odpovdl, že požadavky p. Vagundy-Drgáe byly projednány ve stavební komisi a na všechny požadavky byla odeslána písemná odpov. V souvislosti se zámry p. Vagundy-Drgáe provést demolici domu. p. 53 za úelem vybudování parkovišt vydá obec Lužice písemné vyjádení v rámci ízení o odstranní stavby. P. Vagunda-Drgá nkteré písemné žádosti vzal zpt ješt ped zasedáním stavební komise. Starosta dále odpovdl, že zámr prodeje pozemku paní Herzánové je souástí dnešního jednání. USNESENÍ. 7/1: ZO bere na vdomí kontrolu usnesení z posledního zasedání ZO. HLASOVÁNÍ: Zpráva KV a FV Starosta pedal slovo Ing. Kuchaovi. Ing. Kucha seznámil pítomné zastupitele se zasedáním KV, který se sešel dne V programu tohoto zasedání bylo: 1) Projednán zápis KV ze dne a sice bod 2, kde zstávají nedoešeny pohledávky (Ing. Ivo Makudera, p. Hrdina), tj. bod 3 a dále bod 4, tj. odstranní závad na komunikacích ul. Velkomoravská, kde práce provádla fa BaS

2 2) Projednán zápis KV ze dne bod. 8, kde KV doporuuje zastupitelstvu obce zvážit navýšené požadavky na obecní rozpoet v souvislosti s pípravou výstavby sportovní víceúelové haly pi ZŠ - viz rozpotové opatení. 3. 3) KV upozoruje ZO, že po schválení rozpotového opatení. 3 dojde k nevyrovnanému rozpotu, a sice píjmy ,- K a výdaje ,- K, ili rozdíl iní ,- K, pitom vynaložené náklady na dostavbu domu. p. 894 ve výši ,- K se do snížení rozpotu nepromítly. 4) Nesrovnalosti mezi úpravou rozpotu. 3 a jejím vlenním do schváleného rozpotu Obce Lužice na rok 2007 (nap. v 3639, 3349, 3399) budou vysvtleny na ZO. Starosta uvedl, že co se týká pohledávek Ing. Makudery, tak pohledávka iní cca 8.000,- K. P. Hrdina má pohledávky splnny, ale není schopen vystavit fakturu na zbývající práce, které jsou již odpracovány. Pí Bastlová dodala, že na Ing. Makuderu je podána exekuce a naše pohledávka je v exekuci v poadí, protože je jich podáno více. Ing. Kucha podotkl, že pípad se táhne již od roku 2000 a už by se ml ukonit. Pí Valoušková dodala, že pokud jsou ped námi další exekuce, tak není možné v souasnosti pohledávku po p. Makuderovi vymoci. Ing. Seka doporuuje prominutí pohledávky, protože ji stejn nikdy nevymžeme vzhledem k výši a potu pohledávek. Pí Valoušková doporuuje na píštím zasedání ZO rozhodnout, zda bude pohledávka prominuta. Ing. Kucha doporuuje ob ástky (p. Hrdiny i Ing. Makudery) upesnit na píští zasedání ZO a poté rozhodnout. Starosta dále uvedl, že co se týká odstranní závad na komunikaci ul. Velkomoravská firmou BaS, tak záruní lhty jsou prošlé. Starosta písemn vyzve firmu k odstranní závad na vlastní náklady vzhledem k tomu, že byl použitý nevhodný materiál Dostavila se Mgr. Jana Líeníková a Mgr. Ludmila Kotlaíková. Dále starosta uvedl, že co se týká bodu. 2 zápisu KV, tak financování výstavby je ze strany obce prbžn zajišováno. Tento bod je samostatným bodem dnešního jednání. K bodu. 3 pí Valoušková konstatovala, že pro letošní rok je nevyrovnaný rozpoet a schodek bude vyrovnán zstatkem z pedešlých období. Rozdíl ve výši ,- K bude použit na splátku revolvingového úvru. ástka ,- K nebyla vyerpána a je perozdlena do výdajové ásti rozpotu. Bod. 4 je souástí rozpotového opatení. 3. Starosta dále pedalo slovo Ing. Pkovi. Ing. Pek uvedl, že od posledního zasedání ZO neprobhlo jednání FV. FV je naplánován na záí Místostarostka požádala FV o dodržení termínu aktualizace smrnice 3/2003 o Pravidlech k poskytování dotací na veejn prospšné aktivity na další rok. USNESENÍ 7/2 a): ZO bere na vdomí zprávu KV. HLASOVÁNÍ: USNESENÍ 7/2 b): ZO bere na vdomí informaci pedsedy FV. HLASOVÁNÍ: Úprava rozpotu. 3 Starosta pedal slovo paní Valouškové. Paní Valoušková seznámila pítomné s úpravou rozpotu. 3. Píjmová ást se navyšuje o ,- K a výdajová ást o ,- K. Schodek rozpotu bude pokrytý snížením splátky revolvingového úvru ve výši ,- K. Ing. Seka se dotázal na položku nájem budovy ZS a údržba majetku - v komentái je ástka ,- K a v úprav rozpotu ,- K. Pí Valoušková odpovdla, že navýšení ,- K je uvedeno v popisu 3639 a je zpsobeno smnami a odkupy pozemk

3 Ing. Kucha se dotázal na paragraf 3349 a Pí Valoušková odpovdla, že ve schváleném rozpotu na položce 3349 nebylo nic a byl špatn zaútován paragraf, proto je nyní opraven. Ing. Seka se dále dotázal na paragraf 3419 pol dotace na výstavbu hišt s umlým povrchem na volejbal a košíkovou pro TJ Sokol Lužice. Jedná se o dotaci 300 tis. K z rozpotu obce. Proto Ing. Seka požádal o vysvtlení investiního zámru. Starosta uvedl, že v roce 2007 TJ Sokol Lužice požádal eskou obec sokolskou o dotaci na výstavbu volejbalového kurtu s umlým povrchem. Pidlení této dotace je podmínno finanní spoluúastí TJ Sokol Lužice a realizací stavby do Vzhledem k tomu, že dotace od obce sokolské byla pidlena ve výši 400 tis. K, požádala TJ Sokol Lužice o dotaci obec Lužice ve výši 300 tis. K. Tato ástka je nezbytná pro dokonení stavby v roce Je nutno zvážit, zda obec Lužice poskytne dotaci 300 tis. K a vybuduje se hišt s umlým povrchem v celkové hodnot 700 tis. K, nebo dotaci 300 tis. K neposkytneme a dotace ve výši 400 tis. K se vrátí. Starosta poskytnutí dotace ve výši 300 tis. K z rozpotu obce doporuil. Mgr. Kotlaíková dodala, že TJ Sokol obdržela dotaci také kvli tomu, že píští rok uplyne 100 let od založení TJ Sokol v Lužicích. Ing. Kucha se dále dotázal na parkovací plochy v areálu Lužák - ástka 300 tis. K. Starosta odpovdl, že se nejedná pouze o již vybudované parkovišt u Lužáku, ale v této ástce jsou zahrnuta parkovišt, která se budou realizovat v ul. Velkomoravská, Lomená. Ing. Kucha se dále dotázal na plynovod na ul. Kratiny - ástka 368 tis. K. Byla zde dohoda, že z poloviny budou hradit ástku plynai a z druhé obec. Starosta odpovdl, že celkové náklady na plynofikaci ul. Kratiny iní 997 tis. K. Jihomoravská plynárenská, a. s., za 47 % celkových náklad. V souasnosti je podepsána kupní smlouva a na úet obce Lužice byla pevedena ze strany Jihomoravská plynárenská, a. s., ástka 376 tis. K. Zbývající ástku ve výši ,- K uhradí Jihomoravská plynárenská, a. s., po provedení vkladu na katastrální úad. Ing. Kucha se dále dotázal na halu - kdy byla zahájena, kdy bude ukonena stavba a kolik stálo výbrové ízení. Pí Valoušková odpovdla, že v souvislosti s výbrovým ízením byly uhrazeny faktury ve výši ,- K a dále byla uhrazena ástka ve výši ,- K v souvislosti s vypracování a podáním žádosti na Ministerstvo financí o poskytnutí dotace ve výši 15 mil. K. Starosta doplnil, že souástí výbrového ízení je vypracování zadávací dokumentace, která musí obsahovat vlastní PD a žádosti vetn formulá ISPROFIN. Návazn pak probhlo výbrové ízení na bankoví ústav, kterého se úastnila se eská spoitelna a Komerní banka. Zahájení stavby probhlo 10. ervence 2007 a lhta je 175 dn. Každou stedu je kontrolní den, kde je pítomen stavební dozor, projektant, dodavatel a investor. Kontrolního dne se mže úastnit kterýkoli ze zastupitel. Na posledním jednání bylo konstatováno, že ukonení stavby do je nereálné a termín se bude muset prodloužit. Probíhají jednání na Ministerstvu financí o prodloužení termínu výstavby. Ing. Seka se dotázal na drcení a tídní stavební suti - ástka 345 tis. K. Vše bylo odevzdáno ve sbrném dvoe? Starosta odpovdl, že se jedná o drcení a tídní stavební suti za benzinovou stanicí. Materiál bude použít jako recyklát na výstavbu zpevnných ploch. Ing. Kucha se dále dotázal na navýšení píspvk v ástka ,- K. Pí Valoušková odpovdla, že je v této ástce zahrnut nákup sklokeramické tabule pro tídu ZUŠ v ZŠ za ,- K. Starosta dodal, že vzhledem k tomu, že do školní družiny chodí vtší poet dtí než v minulosti, je poteba posílit v dob vydávání obd pedagogický dozor. Další finanní prostedky v tomto paragrafu jsou ureny pro mimoškolní vyuování se zamením na kulturu a folklorní tradice. Ing. Kucha se dále dotázal na ástku 48 tis. K - tvrtletník pro kabelovou televizi. Zda se tato ástka platí jednou za rok? Pí Valoušková odpovdla, že ano. Jeden tvrtletník stojí 12 tis. K. Ing. Pek se dotázal, kolik lidí se pipojilo na internet pes kabelovou televizi? - 3 -

4 Pí Valoušková odpovdla, že prozatím pes 40. USNESENÍ. 7/3: ZO schvaluje úpravu rozpotu. 3 v píjmové ásti ve výši ,- K a výdajové ásti ve výši ,- K. Rozdíl ve výši ,- K bude pokryt finanními prostedky z revolvingového úvru. HLASOVÁNÍ: Zdržel se: Ing. Kucha, Ing. Seka odešel p. Krchnivý. 4. Úprava nájemného v obecních bytech od Starosta pedal slovo paní Valouškové. Paní Valoušková seznámila pítomné s úpravou nájemného v obecních bytech od Dle zákona se musí zvýšení nájemného oznámit nájemcm 3 msíce dopedu. USNESENÍ. 7/4: ZO schvaluje úpravu nájemného v obecních bytech od , dle sbírky zákon. 151 pílohy 4a, dle maximálního pírstku o 46,3%, tj. na 13,58,- K/m Obnovení revolvingového úvru Starosta seznámil pítomné, že již tetím rokem máme možnost v pípad poteby erpat revolvingový úvr do výše 3mil. K. Tento úvr je však nutné po schválení v zastupitelstvu každým rokem obnovit. USNESENÍ. 7/5: ZO schvaluje obnovení revolvingového úvru u Komerní banky, a. s., za stejných podmínek jako v pedešlém roce. 6. Schválení vcného bemene a) E.ON distribuce a. s. Beclavská NN Starosta seznámil s vcným bemenem ve prospch E.ON distribuce a. s. na ul. Beclavská NN. Jedná se hlavn o bezproblémové zajištní pístupu k sítím na cizích pozemcích, aby mohly být provozovány. USNESENÍ. 7/6 a): ZO schvaluje Smlouvu o zízení práva odpovídajícího vcnému bemenu ve prospch E.ON Distribuce a. s. - Beclavská, mezi Obcí Lužice a E.ON Distribuce a. s. b) E.ON distribuce a. s. Lužák Starosta seznámil s vcným bemenem ve prospch E.ON distribuce a. s. na Lužák. USNESENÍ. 7/6 b): ZO schvaluje Smlouvu o zízení práva odpovídajícího vcnému bemenu ve prospch E.ON Distribuce a. s. - Lužák (ul. Zahrádkáská), mezi Obcí Lužice a E.ON Distribuce a. s. c) VaK Hodonín a. s. Starosta seznámil s vcným bemenem ve prospch VaK Hodonín a. s. USNESENÍ. 7/6 c): ZO schvaluje Smlouvu o zízení vcného bemene k nemovitosti mezi VaK Hodonín a. s. a obcí Lužice

5 7. Pozemky a) Zámr prodeje pozemku pí ehánkové Starosta pedal slovo pí Bastlové. Pí Bastlová seznámila pítomné s žádostí pí ehánkové z ul. eská o prodej ásti pozemku parc pro vyrovnání hraniní áry tak, jak je vyznaeno v materiálech na piložené kopii katastrální mapy. Jedná se o úzký pruh z pozemku, kde v souasnosti stojí dm zakoupený od pí Jeábkové. Starosta podotkl, že musí nejprve probhnout demolice objektu. Až se rozhodne, jaké bude využití pozemku, je možné zvážit možnost prodeje pedmtné ásti pozemku. Situace byla projednána ve stavební komisi, která v souasné dob nedoporuuje odprodání ásti pozemku. Ing. Seka doporuil, aby se prozatím ást pozemku neprodávala. USNESENÍ. 7/7 a): ZO neschvaluje zámr prodeje pozemku (ást parcely. 1370) paní ehánkové tak, jak je vyznaeno na piložené kopii katastrální mapy. b) Zámr prodeje pozemku parc /1 Pí Bastlová seznámila pítomné s tím, že po prošetení bodu 13 ze zasedání zastupitelstva obce z bylo zjištno, že Obec Lužice je vlastníkem pozemku parc /1 o výme 526 m 2 a pedkládá zámr prodat tento pozemek. USNESENÍ. 7/7 b): ZO schvaluje zámr prodeje pozemku ve vlastnictví obce Lužice, parc /1, o výme 526 m 2 k. ú. Lužice u Hodonína. c) Odkoupení pozemk u Staré šachty Pí Bastlová dále seznámila pítomné s odkoupením pozemk U Staré šachty. Jedná se o pozemek 1634/2 o výme 830 m 2 v k. ú. Lužice u Hodonína, a to od Ing. Davida Švarcera - podíl 1/6, Dany Fukalíkové - podíl 5/12 a od Jany Jelínkové - podíl 5/12 za cenu v míst obvyklou. Starosta dodal, že nkteré pozemky jsou v exekuci a v minulost byl zámr schválen. Tato polní cesta je výhledov souástí inženýrských sítí. USNESENÍ. 7/7 c): ZO schvaluje odkoupení pozemku U Staré šachty, parc /2 o výme 830 m 2 v k. ú. Lužice u Hodonína, a to od Ing. Davida Švarcera - podíl 1/6, Dany Fukalíkové - podíl 5/12 a od Jany Jelínkové - podíl 5/12 za cenu v míst obvyklou. 8. Schválení výsledk zadávacího ízení na služby pro poskytnutí investiního úvru ke spolufinancování dostavby víceúelové sportovní haly Starosta seznámil pítomné s výsledky zadávacího ízení na služby pro poskytnutí investiního úvru ke spolufinancování dostavby víceúelové sportovní haly. Probhlo výbrové ízení na bankovní ústav, který by poskytl pjku na výstavbu haly. Výbrové ízení probhlo za úasti zastupitel, radních, ekonomky OÚ, pedsedy FV obce a zástupce zpracovatele Ing. Rubíka. Bylo obesláno pt úastník a reagovali pouze dva (eská spoitelna, a. s., a Komerní banka, a. s.). eská spoitelna, a. s., byla vylouena ze zadávacího ízení, protože znevýhodovala zadavatele a dále porušila zadávací podmínky zadavatele pi pedasné úhrad mimoádné splátky. Oznámení o vylouení ze zadávacího ízení bylo zasláno eské spoiteln, a. s., dne Dne podala eská spoitelna, a. s., námitky proti rozhodnutí o vylouení ze zadávacího ízení k veejné zakázce na služby pro Poskytnutí investiního úvru ke spolufinancování stavby Obec Lužice - Dostavba sportovní vybavenosti ZŠ Lužice. Dne zaslala Obec Lužice eské spoiteln, a. s., rozhodnutí o nevyhovní podaných námitek a potvrdila svoje rozhodnutí o vylouení uchazee ze zadávacího ízení vetn uvedení dvod. V souasné dob oekáváme reakci eské spoitelna, a. s., na toto rozhodnutí

6 Ing. Kucha se dotázal, zda bude njaká komplikace pi uzavení úvru s Komerní bankou. Starosta dodal, že do doby ukonení zadávacího ízení není možné uzavít smlouvu o poskytnutí úvru. USNESENÍ. 7/8: ZO schvaluje výsledky zadávacího ízení na služby pro poskytnutí investiního úvru ke spolufinancování dostavby víceúelového sportovního zaízení ZŠ Lužice. 9. Prodej pozemk spolenosti Forest Starosta peet žádost spolenosti Forest o odprodej pozemk parc /1, 2064/1, 2066/2, 2066/3 a 2080/3 v k. ú. Mikulice, zapsaných na LV Tento bod byl již projednáván s tím, že se odsouhlasil zámr prodat tyto pozemky. Jedná se plochu, kterou tvoí louka s pilehlým okrajem lesa. Ing. Seka se dotázal, zda by nebylo vhodné pozemky pronajat. Ing. Kucha doplnil, že pokud pozemky bude mít spolenost Forest v pronájmu, bude je muset i udržovat. USNESENÍ. 7/9 a): ZO schvaluje prodej pozemk parc /1, 2064/1, 2066/2, 2066/3 a 2080/3 v k. ú. Mikulice, zapsaných na LV. 2506, spolenosti Forest. HLASOVÁNÍ: Zdržel se: Proti: Ing. Haso Ing. Pek, Mgr. Kotlaíková, Ing. Kucha, pí Sasinková, Ing. Seka, p. Buchta, DiS. Usnesení nebylo pijato, protože nebylo schváleno nadpoloviní vtšinou zastupitel. Proto je podán návrh na nové usnesení, ve znní: USNESENÍ. 7/9 b): ZO ukládá RO zjistit do píštího zasedání ZO podmínky pronájmu pozemk parc /1, 2064/1, 2066/2, 2066/3 a 2080/3 v k. ú. Mikulice, zapsaných na LV HLASOVÁNÍ: Zdržel se: Místostarostka 10. Majetkoprávní vypoádání budovy Hájenka Starosta seznámil pítomné s vývojem sporu mezi Mysliveckým sdružením Velká Morava se sídlem v Mikulicích a obcí Lužice o vlastnictví objektu Hájenky. p. 32, který se nachází na pozemcích ve vlastnictví obce Lužice v k. ú. Lužice u Hodonína. Tento objekt bude v závru roku 2007 poddolován. V dsledku devastace bude nezbytné stavbu odstranit. Vzhledem k tomu, že obec Lužice si je vdoma významu innosti myslivc a podporuje myslivost, má zájem na vybudování nového objektu Hájenky, která bude ve vlastnictví obce Lužice. Využívání tohoto objektu Mysliveckým sdružení Velká Morava, jehož leny jsou i obané Lužic, bude ošeteno smlouvou o pronájmu. Aby mohl být realizován výše uvedený postup je nutno vyešit stávající majetkoprávní spor o vlastnictví objektu stávající Hájenky. Proto právní zástupce obce Lužice vyzval Myslivecké sdružení Velká Morava, aby do oznámilo, zda je ochotno pevést objekt Hájenky zpt do vlastnictví obce Lužice. Pokud nedojde k dohod, podá obec Lužice žalobu na urení vlastníka. Starosta dále dodal, že Myslivecké sdružení Velká Morava nemá dostatené finanní zázemí, aby jako majitel objektu bylo schopno hradit provozní náklady, údržbu, nájem za pozemky, vcná bemena apod. V pípad finanních potíží tohoto sdružení by se Hájenka stala pedmtem prodeje nebo exekuce. Problémy s novým majitelem a využitím objektu by se pro obec Lužice staly neešitelnými. Obec Lužice je garantem provozu zaízení, které bude podporovat myslivost, ale pouze za pedpokladu plné kompetence k tomu zaízení. Ing. Pek se dotázal, kdo bude platit soudní poplatky? Starosta odpovdl, že souasné náklady na právního zástupce hradí obec. V pípad podání žaloby na urení vlastníka uhradí náklady ta strana, která soudní spor prohraje. Ing. Kucha podotkl, že pozemek pod Hájenkou je ve vlastnictví obce a to hraje podstatnou roli v této kauze

7 USNESENÍ. 7/10: ZO bere na vdomí informaci o souasném stavu ešení majetkoprávního vypoádání budovy Hájenky. V pípad, že nedojde k dohod, schvaluje zastupitelstvo podání žaloby na urení vlastnického práva. 11. Bankomat - podmínky provozu Starosta dále seznámil pítomné s návrhem smlouvy na provoz bankomatu v obci. ástka za nainstalování bankomatu je 86 tis. K a za msíc je nutno dodržet 900 výbr. Ing. Kucha doplnil, že pokud nebude výbr 900 za msíc, tak za každý chybjící výbr obec zaplatí 25,- K. Ing. Pek dodal, že pijde doba, kdy budou banky nabízet instalaci bankomat a podmínky pro jejich provoz efektivnji. Ing. Haso se dotázal, kde se zvažuje umístní bankomatu? Starosta odpovdl, že v budov bývalého kina. USNESENÍ. 7/11: ZO neschvaluje smlouvu o instalaci bankomatu. HLASOVÁNÍ: Zdržel se: Starosta, Ing. Haso, Ing. Kucha 12. Zpoplatnní ukládání stavební sut Starosta seznámil pítomné se skuteností, že došlo k enormnímu nárstu náklad na likvidaci stavební suti ze sbrného dvora. Vzhledem k tomu, že stavební su není komunální odpad, za jehož likvidaci obané platí, musí být tato služba zpoplatnna. Dále uvedl, že vývoz stavební suti do sbrného dvoru je zjišován pouze pro malé objemy, aby obané nemuseli malá množství vyvážet na skládku, piemž doprava by byla dražší než poplatek za uložení. Stavební su vtších oprav a rekonstrukcí je nutné odvážet na skládku v Mutnicích. USNESENÍ. 7/12: ZO schvaluje zpoplatnní ukládání stavební sut. Výše poplatku bude stanovena na základ náklad spojených s likvidací. 13. Oplocenka pro venení ps Místostarostka seznámila pítomné s tím, že byla v minulosti schválena Vyhláška o podmínkách držení a pohybu ps na území obce Lužice. Souástí vyhlášky je stanovení lokalit, kde mohou být psi vypuštni bez vodítka. I v tchto lokalitách je však volný pohyb ps problematický. Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti na volný pohyb ps a na druhé stran majitelé ps poukazují na to, že platí poplatky, aby se pro venení ps vytvoili podmínky, navrhuje obec zídit oplocený prostor, kde bude možný bezproblémový volný pohyb ps. První taková lokalita je navržena v lesoparku na Ploštinách. Ing. Seka, kolik oplocení bude stát? Starosta odpovdl, že oplocení bude stát cca 30 tis. K. Za poplatky se ron vybere cca 45 tis. K. USNESENÍ. 7/13: ZO schvaluje vytvoení oploceného prostoru pro venení ps na parc /2 v k. ú. Lužice u Hodonína. HLASOVÁNÍ: Zdržel se: p. Buchta, DiS. 14. Informace starosty Starosta informoval pítomné, že byly dokoneny rekonstrukce v mateské škole. Výhledov je v MŠ nutno ešit rekonstrukci stechy, výmnu oken, rekonstrukci kotelny a vybudování druhé ložnice pro dti

8 Dále starosta vyzval zastupitele, aby zvážili výmnu plastiky žehu ped hbitovem. Mezi vstupem do hbitova a smutení síní stojí plastika žehu, jejíž souasný stav je havarijní a oprava je nereálná. Proto starosta navrhl nahradit tuto betonovou plastiku kvádrem z pískovce s textem. USNESENÍ. 7/14: ZO schvaluje nahradit betonovou plastiku žehu kvádrem z pískovce. 15. Zmna k. ú. Starosta seznámil pítomné se zmnou katastrální hranice. Katastrální hranice mezi k. ú. Lužice u Hodonín a k. ú. Hodonín probíhá v oblasti Ploštin mezi silnicí Lužice - Hodonín a tratí D Lužice - Hodonín nelogicky napí tímto územím. Dostáváme se tak do situace, kdy stavby povoluje na svém katastru Msto Hodonín s tím, že napojení na inženýrské sít je možné pouze na sít v k. ú. Lužice u Hodonína. Proto zastupitelstvo obce Lužice schválilo v roce 2003 žádost o zmnu katastrální hranice. Novou hranicí bude eka Kyjovka, obdobn jako ve zbývající ásti za tratí D. Miské práce, související s touto zmnou, prezentují 160 tis. K. Náklady na legislativu hradí Msto Hodonín. USNESENÍ. 7/15: ZO schvaluje uvolnní finanních prostedk ve výši cca ,- K na legislativu a dokumentaci v souvislosti se zmnou hranice k. ú. Lužice u Hodonína. 16. Rzné Místostarostka pozvala všechny pítomné na Vinobraní, které se koná Dále informovala, že pijedou na návštvu Francouzi a také lužití obané z Lužic u Šternberka. 17. Diskuse Starosta pedal slovo pítomným obanm. P. Harca se dotázal na rozdlování stavebních pozemk, nelíbí se mu rozhodování zastupitelstva pi pidlování tchto pozemk obanm. Od roku 1992 ml na OÚ podanou žádost o pidlení stavebního místa p. Grdina z Hodonína a jeho žádost nebyla brána vbec v potaz. Jak bude zdvodnno lidem to, že zde má p. Grdina 15 let podanou žádost, ale nebyla mu dána píležitost, protože je z Hodonína. Nejedná se pouze o p. Grdinu, ale také o lužiany, kteí v poadníku byli, ale místa nedostali. Nelíbí se mu rozdlování pozemk, které je podobné jako za pedchozího zastupitelstva. Starosta odpovdl, že žádost p. Grdiny z roku 1992 není zapsána v knize stavební komise ani v seznamu uchaze o stavební místa. Manželé Grdinovi podali žádost o stavební místo dne Dne byl manželm Grdinovým, obdobn jako ostatním žadatelm, zaslán dotazník k aktualizaci jejich žádosti. Tento vyplnný dotazník obdržela obec Lužice vyplnný zpt Z výše uvedeného vyplývá, že tvrzení o podání žádosti v roce 1992 se nezakládá na pravd. Dále starosta uvedl, že tato problematika byla probírána na zastupitelstvu obce, a to vetn pravidel, která byla zohledována pi výbru. Výbr probhl za úasti rady obce a každý prodej byl schválen v zastupitelstvu. Výbr byl proveden z poadníku, který byl veden od roku Z tohoto poadníku byli vybrání ti lidé, kteí pro jsou obec perspektivní a skýtají záruku, že pro obec budou pínosem. Z celého seznamu bylo vybráno 18 zájemc, s každým z nich byl samostatn proveden pohovor na zasedání rady obce, do jaké míry souhlasí s pedloženými regulativy pro tuto výstavbu. Stavební zámry jsou zde omezeny poddolováním a pedkupním právem obce, aby nedocházelo k spekulativním prodejm pozemk a stavby byly zkolaudovány do tí let. Po tchto pohovorech odstoupilo od zámru výstavby 7 zájemc. Ze zbývajících 11 bylo vybráno 8 zájemc, kteí dle názoru zastupitelstva nejlépe splovali podmínky výbru. Místostarostka dodala, že všichni, kdo mli v minulosti podanou žádost, byli osloveni, aby ji aktualizovali nebo zrušili. P. Harca s výše uvedenými argumenty nesouhlasil a uvedl, že nap. p. Ulehla pro Lužice nic neudlal a stavební místo mu bylo pidleno. Starosta odpovdl, že p. Ulehla pochází z Lužic, bydlí provizorn s manželkou a jedním díttem v Hodonín a chtl by i nadále bydlet v Lužicích

9 Dále starosta uvedl, že pro další žadatele o stavební místo se pipravuje 40 stavebních míst v lokalit Vinohrádky. Starosta dodal, že lokalita Kratiny byla mimo jiné pipravena také proto, že v dob, kdy byly pozemky vykupovány, nebylo zde jediné stavební místo a lidé, kteí byli pro Lužice ochotní nco dlat odcházeli a stavli jinde. P. Harca dále uvedl, že obanm z Hodonína budou nabídnuty stavební místa v lokalit Vinohrádky za 1.700,- K za metr. Starosta odpovdl, že cena 1.700,- K nebyla nikde uvádna a je nesmyslná. P. Harca dále vznesl požadavek, že by se mlo zapsat do Zpravodaje, kolik stojí kruh v parku U Vrchnice a ostatní, co se zde realizuje (sochy). Na zastupitelstvu se mluví o tom, že nejsou finanní prostedky na mnoho vcí, a zde se buduje nco, co k niemu není, namísto toho, aby se zde daly nap. lavky. Požaduje o uvedení ve Zpravodaji, kolik tahle realizace stála a kolik ješt bude stát, a lidé vdí, kam peníze zbyten jdou. Starosta odpovdl, že finanní prostedky jsou uvádny v rozpotech, které jsou veejné, dále také v zápisech ze zasedání zastupitelstev. Dále dodal, že park byl zahájen demolicí zbrojnice, a to z toho dvodu, aby zde nestály garáže jako nap. u hbitova. Všichni, kteí v této lokalit bydlí se snažili, aby byla plocha využita pro park a hišt. Za pedchozího zastupitelstva zde byl udlán kopec na sákování a byl také zpracován projekt, který ešil realizaci parku v této lokalit. V návaznosti na zahájenou výstavbu parku byla vypracována studie, která komplexn eší dokonení této investiní akce. Výstavba je provádna postupn na základ finanních možností obce a sponzor. Na výstavbu pispli Moravské naftové doly ástkou 200 tis. K v roce 2005 a 150 tis. K v roce 2006 a firma PLUS ástkou 180 tis. K v roce Obec Lužice investovala do tohoto projektu v roce ,- K, v roce ,- K, v roce ,- K. Vzhledem k tomu, že v roce 2007 jsme dotace ani sponzorské dary neobdrželi, pokrauje se v tomto zámru pouze z vlastních prostedk. Letos bude dokonena kruhová plocha, která je v projektu urena pro laviky a herní prvky pro dti. Chodníky, které byly budovány v minulosti byly v dezolátním stavu, a proto se rekonstruují. V budoucnu budou sloužit souasn jako dráha pro bruslení na kolekových bruslích. P. Harca podotkl, že na kolekových bruslích se nebude jezdit po kachlikách. Starosta dodal, že kachliky nemají sražené hrany, jsou to kachliky oficiáln urené pro jízdu na kolekových bruslích. Již dnes jsou asté akce dtí na kolekových bruslích, které však musí jezdit po vozovkách, v budoucnu se chce docílit toho, že budou jezdit mimo prostor vozovek a budou mít v tomto parku pro soutže prostor. P. Harca dále dodal k asfaltové ploše, že kdyby se trochu uvažovalo, tak se udlá takové hišt, jak mají jinde, nap. v Josefov, Mikulicích apod., protože to, co zde bylo realizováno stálo nemalé peníze, za které zde mohlo být poádné kvalitní hišt. Starosta odpovdl, že stávající hišt je voln pístupné a je odolnjší vi vandalismu. Hišt s umlým povrchem bude do konce roku vybudováno v areálu TJ Sokol Lužice, za finanní spoluúasti obce. Dále P. Harca dodal, že lidé na zastupitelstvo ani chodit nechtjí, protože jeho prbh je o niem. Dále poukázal na to, že se na kopec v parku U Vrchnice instaluje socha, i když každý dobe ví, že je v zim kopec plný dtí. Položení sochy nevymyslel žádný architekt, ale dnešní zastupitelstvo. Dále dodal, že je nutné poslouchat více názor lidí. Dále se p. Harca dotázal, pro se nedlal dotazník ped tím, než se dlaly kruhové objezdy nebo kabelová televize? Dále požaduje vyíslení finanních prostedk, které se vložili do opravy kruhového objezdu (oprava nájezdu a výjezdu, apod.). Není pravda, že jsou špatní idii, ale to, že byl domrven projekt. Aby autobus, který vjíždí a zastaví ti auta, protože se nemže vytoit, to je špatný idi? Starosta dodal, že ob kižovatky splují dané parametry. Nájezdy, o kterých p. Harca mluví, byly upraveny v dsledku arogance a neschopnosti idi a na základ požadavk lidí stejného smýšlení jako p. Harca. Pokud se však budou dlat podobné ústupky od projektu, tak se zpomalení provozu a zvýšení bezpenosti v obci nedocílí. P. Harca uvedl, že jestli je nkdo arogantní, tak je to tím, že si starosta nedá íct. Žádá, aby byl udlán dotazník k osob starosty, a garantuje, že hodn lidí s ním nebude spokojeno. Dále dodal, že si starosta nepizná chybu a z jednání odešel s tím, že již vícekrát nepijde. Ing. Jií Seka dodal, že ten, kdo chce budovat halu, pop. nco vtšího, tak si njaké peníze naspoí a musí umt s penzi zacházet. Je riskantní se zadlužit na dalších min let. Doposud neslyšel, jaké jsou podmínky (úroky) od banky

10 Starosta dodal, že ob pihlášené banky byly v úroku rovnocenné. Podmínky a návrhy smluv mli všichni zastupitelé k dispozici a po uzavení výbrového ízení budou k dispozici veejnosti. Dále dodal, že v letech obec nevytvoila ani korunu dluhu. Poítalo se s tím, že jestli obec získá dotaci na sportovní halu, tak si vezme úvr, aby mohla být stavba realizována. Úvr bude ve výši 24 mil. K, prezentuje zadlužení na 15 let pi splátkách cca 130 tis. K msín. Ing. Seka podotkl, že i v minulosti se vybudovala kanalizace za 62 mil. K a bez dluh. Starosta odpovdl, že se s finanními prostedky pracuje tak, že se na jedné stran naplují možnosti obce a aby se vyšlo vtší ásti obyvatel vstíc, proto se musí pípadn vzít úvr, mnit rozpotová opatení atd. Ing. Seka dále podotkl k rozhazování penz. Konkrétn pro TJ Sokol, který ml na realizaci hišt získat dotaci, ale nezískal ji, obec v tichosti schválila ástku na to na co se pvodn dotaci nepodailo získat a následn zbytek na dodlání tohoto hišt, a to i pesto, že hišt není využívané. Dále hišt na plážový volejbal na Lužáku také není využívané. Další je rozšíení nekuácké místnosti na Lužáku. Když nejsou finanní prostedky na chodníky, pro se rozšiuje restaurace? Starosta odpovdl následující. Co se týká hišt TJ Sokol, tak všechny dotace a zmny rozpotu se schvalují nikoli tiše, ale pouze na veejném zasedání zastupitelstva obce Lužice. len TJ Sokol Lužice je cca 150. Areál TJ Sokol Lužice je jediným zaízením v obci, kde se dá realizovat výuka tlesné výchovy základní školy a poádat kulturní a spoleenské akce. Vzhledem k tomu, že bžecké disciplíny žáci ZŠ trénovali na místních komunikacích, že pro ZŠ nebylo k dispozici volejbalové hišt a zejména na základ požadavku ZŠ podpoila obec finann výstavbu asfaltových bžeckých drah a dvou volejbalových hiš v areálu TJ Sokol Lužice. K areálu Lužák starosta doplnil, že pvodní zámr byl uvést restauraci do stavu, který by odpovídal tehdejším požadavkm a potebám. Proto obec investovala 1,5 mil. K a 1,5 mil. K investoval vybraný nájemce p. Sobotka, což byla pro obec v podstat bezúroná pjka, která se splácí zápotem v nájemném. V této dob nebylo možné investovat vtší ástku, protože ji obec nemla k dispozici a nebylo jisté, jak bude restaurace prosperovat. Rozšíení restauraních prostor reaguje na celoroní provoz a stávající poteby veejnosti. Dále dodal, že hišt na Lužáku byla používána již v minulosti. V souasné dob byla upravena hišt na nohejbal, která jsou pravideln využívána lužickými sportovci, a plážové hišt pro lidi, kteí se zde koupou a nemusí mít sportovní obuv. Co se týká pístavby nekuácké místnosti restaurace, je zde velký zájem o soukromé akce a v pípad konání takové akce se musela restaurace z dvodu malé kapacity uzavít, což je s provozem restaurace nesluitelné. Restaurace na Lužáku je, mimo restaurace U Konek, jediné slušné místo, kde mžeme pozvat návštvu na obd, aniž by jsme se museli stydt. Starosta dále dodal, že v souasnosti nelze pokraovat v rekonstrukci ul. Velkomoravská a to proto, že E.ON provede v roce 2008 rekonstrukci elektrického vedení NN. V úseku od Starého kvartýru po ul. Ke Koupališti bude kabel bude uložen v zemi. Rekonstrukce mže být zahájena až následn. Ped rekonstrukcí chodník je však nutné zajistit peložení plynovodu, vodovodu a telefonních kabel vetn financování. Ing. Seka se dále zeptal, zda se zvýšil nájem v restauraci Lužák. Starosta odpovdl, že nájem se zvýšil od 1. ledna 2007 o 2.000,- K msín. Ing. Seka dále podotkl, že když se opravoval Kohútek, tak Dolní Bojanovice požádaly ostatní obce o finanní podporu. Pro tedy obec Lužice nepožádá Hodonín, aby pispl na opravu Lužáku, když jej navštvují i Hodoáci. Starosta odpovdl, že se musí srovnávat vci srovnatelné. Vodní zdroj Kohútek je ojedinlý a je v zájmu všech okolních obcí udržet jeho provoz, což není pípad areálu Lužák. Mgr. Kotlaíková poukázala na to, že se asto mluví jen o problémech. Je však pravda, že se udlalo i plno dobrých vcí. Jsou problémy, ale ty jsou všude. Ing. Kucha pipomnl, že z hlediska historie byl Lužák prodán za 422 tis. K p. Skoumalovi a zpátky byl obci prodán za 1,6 mil. K. P. Sobotka byl ochoten spolupracovat s obcí a splovat dané požadavky. V dnešní dob je Lužák velmi hezkým prostedím a vtšina oban jej chválí

11 18. Závr Starosta podkoval pítomným za pipomínky a aktivním pístup k jednotlivým bodm. Zapsala: Petra Lorencová místostarostka Mgr. Jana AMBROŽOVÁ.. starosta Ing. Jaroslav KREML ovovatel Ing. Josef Kucha ovovatel pí Drahomíra Sasinková

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p.

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. 15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. Mašek, Štauber V úvodu požádala starostka zastupitele o doplnní programu

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání a

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 20.12.2002

Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 20.12.2002 Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 20.12.2002 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17,05 s konstatováním následujících

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 20.07.2005

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 20.07.2005 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 20.07.2005 Starosta p ivítal všechny p ítomné. P ítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.k.dyk, p.h.ková ová, p.b.wolf, p.m.topinková, p.v.fará,

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev...

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev... Stránka. 1 z 5 U S N E S E N Í z 2. schze Rady mstského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 16. 12. 2002 od 9.00 do 13.00 hodin v kancelái tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavba 2. Usn.. 11/02 Výbrová

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 26. ČERVNA 2014

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 26. ČERVNA 2014 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 26. ČERVNA 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 22. PROSINCE 2005

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 22. PROSINCE 2005 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 22. PROSINCE 2005 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17:00 hod. s

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZÁPIS 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006

ZÁPIS 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006 Pítomni : dle prezenní listiny Zahájení : 18.05 h. Konec : 19.25 h. 1. K zápisu a usnesení minulé schze ( 6.10.06) a ust. zasedání ZO nebyly

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva, které se konalo dne 14.7.2004 od 17.00 hod. v kancelái starosty

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva, které se konalo dne 14.7.2004 od 17.00 hod. v kancelái starosty Obec Kyselka tel.,fax: 353941127,353941289 Zastoupená starostou obce Josefem Janátem e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IO 254 762.j. 310/2004 Zápis ze zasedání Obecního

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 17 konané dne 29. 11. 2011 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více