Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy"

Transkript

1 Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999

2 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy 1) (dále jen Zásady ) se v následujících ustanoveních uvedených pod body A/1, A/2, A/3, C/1, C/3 vztahují na všechny formy prodeje obecního bytového fondu v majetku hl. m. Prahy. V dalších ustanoveních (poínaje bodem A/4) je podrobnji upraven pouze postup pi prodeji celých bytových dom se tymi a více byty. Postup pi prodeji obecního bytového fondu v majetku hl. m. Prahy podle zákona.72/1994 Sb., kterým se upravují... vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm..., ve znní pozdjších pedpis, je upraven Rámcovými pravidly pro prodej byt a nebytových prostor..., jež jsou uvedeny v píloze. 1 tchto Zásad. Postup pi prodeji rodinných a bytových dom nesvených mstským ástem, v nichž se nachází menší poet byt než-li tyi, je dále upraven samostatnými pravidly schválenými Zastupitelstvem hl. m. Prahy 2). Mstské ásti hl.m. Prahy, resp. hl.m. Praha /u majetku nesveného mstským ástem/ provedou aktuální výbr bytových dom, rodinných dom a pípadn dalších budov s byty, které budou navrženy k prodeji jako celek, anebo navrženy k prodeji po bytových a pípadn nebytových jednotkách podle zákona.72/1994 Sb., ve znní pozdjších pedpis. V rámci tohoto výbru musí být specifikovány i domy vybrané k ponechání v majetku hl. m. Prahy. Výbr bude proveden na základ hledisek technických, ekonomických, demografických a sociálních. Zámry prodeje bytových dom, rodinných dom, pípadn jiných budov s byty, byt a nebytových prostor svených mstským ástem hl.m. Prahy bude Zastupitelstvo hl.m. Prahy posuzovat v kontextu s bytovou politikou mstských ástí a pi jejich schvalování, respektive vydávání stanoviska k tmto zámrm, bude pihlížet zejména k celkové situaci v oblasti bydlení na území spravovaném mstskou ástí. Proto musí být pedkládané zámry doloženy bytovou politiku schválenou zastupitelstvy mstských ástí. Tato bytová politika nesmí být v rozporu se schválenou celomstskou bytovou politikou a musí obsahovat zejména: Vymezení sveného obecního bytového fondu, který bude ponechán v majetku hl. m. Prahy, kvalifikovaný odhad celkového bytového fondu na území spravovaném mstskou ástí, vymezení úkol v oblasti bydlení, které mstská ást v rámci své psobnosti a povinností bude zabezpeovat a uvedení postupu pi jejich zabezpeování. Bez pedchozího souhlasu Zastupitelstva hl. m. Prahy nemohou mstské ásti zámry prodeje realizovat. U bytového fondu nesveného mstským ástem bude postupováno obdobným zpsobem ale s tím, že kompetentním orgánem ve vci bytové politiky vztažené k nakládání s tímto bytovým fondem bude rada Zastupitelstva hl. m. Prahy. Minimální množství bytového fondu ve vlastnictví hl.m. Prahy z celkového bytového fondu, který se nachází na území hl. m. Prahy není v rámci tchto Zásad pevn celomstsky stanoveno. Hlavní msto Praha bude prbžn sledovat prbh privatizace bytového fondu i novu bytovou výstavbu a zpracovávat tvrtletní pehledy aktuálního stavu, které budou pedkládány Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 2

3 Ve vlastnictví obce (hl. m. Prahy) budou ponechány zejména tyto celé bytové domy a pípadn jiné budovy s více než temi byty: jsou-li historickými nebo kulturními památkami msta v dobrém nebo alespo vyhovujícím technickém stavu v. topného systému, zejména jsouli mladší osmnácti let u staveb zdných nebo dvanácti let u staveb panelových v nichž se nacházejí kotelny dodávající teplo a teplou užitkovou vodu do jiných dom, v pípadech, kdy by po jejich prodeji mohly vzniknout problémy v tchto dodávkách které jsou souástí vtších celk bytové zástavby vhodné jako obecní bytový fond v nichž se nacházejí úkryty civilní obrany sloužící v pípad nutnosti také pro obyvatele jiných dom bezbariérové domy Ve vlastnictví obce (hl. m. Prahy) budou rovnž ponechány celé domy nebo, v pípad využití prodeje byt podle zákona. 72/1994 Sb., ve znní pozdjších pedpis, jednotky vymezující nebytové prostory: ve kterých sídlí zdravotnické, sociální, humanitární, kulturní, vzdlávací, dtské, mládežnické a tlovýchovné organizace, družstva invalid apod., piemž zachování jejich stávajícího sídla je v zájmu msta v nichž sídlí Policie R, Mstská policie hl. m. Prahy, hasiské sbory apod. kde u dom s více než temi byty iní obchodn dobe využitelná nebytová podlahová plocha více než 15 % ze soutu plochy bytových a nebytových prostor domu 2. V pípadech, kdy jsou podle Zásad prodávány domy nebo jiné budovy s byty, ve kterých se nacházejí úkryty a pípadn i jiná zaízení civilní obrany, je mstská ást povinna, resp. hl.m. Praha (u majetku nesveného mstským ástem) splnit ob následující podmínky: a) Každý zámr prodeje tchto dom pedem projednat s odborem obrany Magistrátu hl. m. Prahy, bez jehož pedchozího písemného souhlasu nelze dm prodat. b) Pi prodeji tchto dom uzavít smlouvu o zízení vcného bezúplatného bemene podle vzoru pipraveného odborem obrany Magistrátu hl.m. Prahy. 3. Souasn s prodejem dom (budov) s byty a bytových a nebytových jednotek podle tchto Zásad je vhodný (pi prodeji podle zákona.72 ve vymezených pípadech nutný) prodej tmito domy (budovami) zastavných pozemk a v nkterých pípadech také pozemk s tmito domy (budovami) funkn souvisejících. Pokud zastavné a funkn související pozemky nebudou prodávány souasn s pedmtnými domy (budovami), musí být (jsouli ve vlastnictví prodávajícího) novým vlastníkm dom (budov) pronajaty. V nájemní smlouv se zakotví na zastavné pozemky vždy, a na pozemky související je-li to žádoucí, pedkupní právo pro vlastníka domu (budovy). Zastavné pozemky by mly, nebrání-li tomu vážné dvody být prodávány souasn s domem (budovou). 4. Souasn se zákonným zveejnním zámru prodeje celých bytových dom s více než temi byty vetn dalších staveb a pozemk s tmito domy souvisejících (dále jen nemovitosti) se zveejní obecné podmínky prodeje. Po zveejnní a schválení zámru prodeje se vyzvou oprávnní 3) nájemci byt v prodávaných nemovitostech doporueným 3

4 dopisem s doruenkou do vlastních rukou, aby se ve lht nejmén 60 dn vyjádili, zda budou mít o koupi nabízené nemovitosti zájem, pop. zda budou mít zájem o pronájem souvisejících pozemk nebo jejich ástí, bude-li to souást nabídky. V pípad zájmu podle uinné nabídky musí oprávnní nájemci byt, užívající nejmén 50% podlahové plochy 4) všech byt v nabídnuté nemovitosti, o prodej této nemovitosti požádat písemn doporueným dopisem píslušnou mstskou ást hl. m. Prahy, resp. hl. m. Prahu (u majetku nesveného mstským ástem). Žádost musí obsahovat souhlas se zveejnnými obecnými podmínkami prodeje a prohlášení o budoucím ustavení družstva i obchodní spolenosti podle obchodního zákoníku za úelem koup nabídnuté nemovitosti. Po té, co kupujícímu byly sdleny veškeré pro prodej podstatné informace o nemovitosti, které má prodávající k dispozici a podrobné podmínky prodeje vetn kupní ceny a zpsobu jejího uhrazení je nabídka kompletní a prodávající mže požadovat uzavení kupní smlouvy v jím stanoveném pimeném termínu. Neuzavení kupní smlouvy v tomto termínu zavinné kupujícím mže mít za následek ztrátu pedkupního práva vyplývajícího z postupu stanoveného v tchto Zásadách. Pi realizaci prodeje podle výše uvedeného postupu musí být stanovené podmínky bezpodmínen dodrženy a kupní smlouva mže být uzavena pouze s právnickou osobou, jejímiž leny (v pípad družstva) nebo spoleníky (v pípad s.r.o.) jsou výhradn oprávnní nájemci byt v nemovitosti. 5. Pokud o prodej celých nemovitostí ve smyslu pedchozího bodu A/4 nebude projeven zájem podle bodu A/4., mže mstská ást hl. m. Prahy, resp. hl. m. Praha (u majetku nesveného mstským ástem) rozhodnout, že nemovitost bude nabídnuta k pednostnímu odprodeji právnické osob vzniklé z oprávnných nájemc byt užívajících mén než 50% podlahové plochy byt v nemovitosti nebo mén než tyem nájemcm byt v této nemovitosti jako fyzickým osobám anebo nájemci (nájemcm) nebytových prostor v této nemovitosti urených k podnikání, pokud jejich celková pronajímatelná plocha pedstavuje alespo 10 % celkové podlahové plochy byt a nebytových prostor v nemovitosti a nejde o nájemce z ad státních podnik, akciových spoleností se státní úastí, zahraniních firem, zahraniních spoleností apod. 6. Pokud se nemovitosti neprodají podle pedchozích ustanovení bod A/4, A/5, zstávají v majetku hl. m. Prahy sveném mstským ástem, resp. hl. m. Prahy (u majetku nesveného mstským ástem) a pi jejich pípadném prodeji se na základ nového zámru prodeje postupuje podle Rámcových pravidel pro prodej byt a nebytových prostor... uvedených v píloze tchto Zásad nebo podle ustanovení Statutu hl. m. Prahy obecn platných pro prodej nemovitostí. 7. Pi prodeji nemovitostí je v kupní smlouv nutno zakotvit ochranná a sankní opatení proti spekulaci a zneužití poskytovaných výhod a zpsob vypoádání v pípad odstoupení od smlouvy z dvodu jejího porušení nkterou ze smluvních stran. Dále je nutno zídit zástavní právo i omezení pevodu nemovitosti na období do splacení poslední splátky (viz bod B/2.b). V kupní smlouv se proto vyhradí pedkupní právo obce na dobu 10 let od podpisu kupní smlouvy nebo do doby splacení nemovitosti dohodnuté v kupní smlouv, nejmén však na dobu 3 let (dívjším splacením nemovitosti nevznikne nárok na zmnu doby pedkupního práva), zástavní právo a závazek kupujícího neuskutenit pevod byt a nebytových prostor podle zákona. 72/1994 Sb., ve znní pozdjších pedpis, po dobu splácení nemovitosti, pod sankním opatením ve výši 50 % kupní ceny nemovitosti. V kupní smlouv se také zakotví povinnost kupujícího pojistit 5) dm po dobu splácení kupní ceny. 4

5 B) Stanovení ceny nemovitostí pro prodeje dle bod A/4, A/5 tchto Zásad a stanovení dalších podmínek pi prodeji dle uvedených bod Kupní cena staveb prodávané nemovitosti se stanoví na základ znaleckého posudku zpracovaného podle vyhlášky Ministerstva financí R. 279/1997 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona.151/1997 Sb., o oceování majetku...,ve znní pozdjších pedpis. Cenu dle znaleckého posudku lze zvýšit s pihlédnutím k rozsahu a komerní využitelnosti nebytových prostor a také v pípad byt pronajímaných za neregulované nájemné, jež se nacházejí v prodávané nemovitosti. Postup pi zvýšení ceny pro oba pípady stanoví zastupitelstva mstských ástí hl. m. Prahy, respektive rada Zastupitelstva hl. m. Prahy u majetku nesveného mstským ástem Kupní cena pozemku() prodávané nemovitosti se stanoví podle vyhlášky Ministerstva financí R. 279/1997 Sb., ve znní pozdjších pedpis, pípadn ve smyslu ustanovení této vyhlášky s využitím platné cenové mapy pozemk hl. m. Prahy. Pro zjištní této ceny bude podle uvedených pedpis zpracován znalecký posudek V pípadech realizace v kupní smlouv vyhrazeného pedkupního práva obce se cena domu pednostn nabízeného obci stanoví takto: Kupní cena = cena, za kterou byl dm prodán, zvýšená o zhodnocení provedené na náklad nového majitele, snížená o opotebení domu i jeho pípadné znehodnocení. V pípad, že inflaní vývoj mny za období od prodeje nemovitosti pekroí 20%, mže Zastupitelstvo mstské ásti hl. m. Prahy, která využívá pedkupního práva, nebo rada Zastupitelstva hl. m. Prahy / u majetku nesveného mstským ástem/ rozhodnout na základ žádosti prodávajícího o úprav této ceny koeficientem inflace, odpovídajícím soutu koeficient inflace zveejovaných SÚ za celé roky jež uplynou mezi pevody nemovitosti. 2. Pokud se prodej uskuteuje právnickým osobám podle bodu A/4. tchto Zásad, poskytnou se jim následující výhody: a) Sleva z ceny domu() a s ním(i) souvisejících staveb prodávané nemovitosti stanovené dle bodu B/1.1 tchto Zásad až o 30%, u panelové výstavby až o 60%. (Z ceny pozemk se sleva neposkytuje; v mimoádn odvodnných pípadech mže její poskytnutí výjimen schválit Zastupitelstvo hl.m. Prahy). b) Píslušné Zastupitelstvo mstské ásti hl.m. Prahy, resp. Zastupitelstvo hl.m. Prahy (u majetku nesveného mstským ástem) mže rozložit splácení stanovené kupní ceny domu až na 10 let a to v pravidelných msíních nebo tvrtletních bezúroných splátkách. Lhta splácení bží ode dne podepsání kupní smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouv jinak, iní první splátka nejvýše 25 % kupní ceny. O její konkrétní výši rozhodne Zastupitelstvo mstské ásti hl. m. Prahy, respektive Zastupitelstvo hl. m. Prahy (u majetku nesveného mstským ástem) svým usnesením. 5

6 c) Možnost zptného erpání finanních prostedk ze zaplacené kupní ceny na údržbu bytových dom mže stanovit mstská ást, respektive hl. m. Praha u majetku nesveného mstským ástem. 3. Minimální ástka, kterou musí kupující mající pedkupní právo dle bodu A/5 tchto Zásad zaplatit do 60 dn po nabytí úinnosti kupní smlouvy, je 25 % z kupní ceny nemovitosti. Zbývajících 75 % kupní ceny musí být zaplaceno v roních splátkách úroených 10% ron nejdéle do 5 let. 4. Náklady na poízení odhadu soudního znalce dle vyhlášky Ministerstva financí R. 279/1997 Sb., ve znní pozdjších pedpis, nese vždy prodávající. Zaplacení dan z pevodu nemovitosti podle zákona. 357/1992 Sb., ve znní zákona. 18/1993 Sb. a zákona. 322/1993 Sb. je povinností prodávajícího. C) Závrená a pechodná ustanovení 1. Tyto "Zásady" nabývají úinnosti dne V rozsahu v nich vymezeném se vztahují na veškerý bytový fond ve vlastnictví hl. m. Prahy a proto jsou závazné i pro všechny mstské ásti hl. m. Prahy. Úinnost tchto Zásad pro schvalování nebo odsouhlasování nových zámr prodeje Zastupitelstvem hl.m. Prahy koní Po tomto datu lze podle Zásad realizovat pouze díve schválené nebo odsouhlasené prodeje. 2. Vymezení platnosti pedchozích novel Zásad : Podle novel schválených ped lze realizovat prodeje jen ve zcela výjimených a mimoádn odvodnných pípadech, kdy v dob jejich platnosti byla kupujícímu uinna závazná nabídka, kterou pijal, a kdy se strany dohodly, že perušení prodeje nezavinné kupujícím tuto nabídku neovlivní. Novela "Zásad" schválená Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne je platná od tohoto data pro všechny prodeje bytových dom podle "Zásad" až do Po tomto datu lze podle ní pouze dokonit ped tímto datem závazn rozpracované prodeje (to je v pípadech, kdy byla kupujícími pijata konkrétní nabídka k odkoupení). Novely "Zásad" se nevztahují na kupní smlouvy uzavené pede dnem úinnosti tchto novel. 3. Zastupitelstvo hl.m. Prahy mže vylouit z prodeje podle tchto Zásad nemovitosti, na nichž má hlavní msto odvodnný zájem a pro jejich pípadný prodej urit zvláštní podmínky nad rámec tchto Zásad. 4. Nedílnou souástí tchto Zásad je jejich Píloha íslo 1, ve které jsou uvedena Rámcová pravidla pro prodej obecních byt a nebytových prostor v nemovitostech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví hl. m. Prahy, podle zákona.72/1994 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 6

7 Píloha.1 k Zásadám postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy I. Všeobecná ást Rámcová pravidla pro prodej obecních byt a nebytových prostor v nemovitostech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví hl. m. Prahy, podle zákona.72/1994 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1. Prodej podle tchto Rámcových pravidel... se ídí všeobecnými ustanoveními uvedenými v Zásadách pro prodej bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy pod body A/1, A/2, A/3, C/1, C/3 a ustanoveními zákona.72/1994 Sb., kterým se upravují... vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm..., ve znní pozdjších pedpis. 2. Bytové jednotky mohou být prodány pouze oprávnným 3) nájemcm byt nacházejících se v pedmtné nemovitosti, anebo, pokud o n tito ve smyslu zákona.72/1994 Sb., ve znní pozdjších pedpis, neprojeví zájem, právnické osob, jejímiž leny jsou výhradn oprávnní nájemci nebo vlastníci byt v této nemovitosti. 3. Nebytové jednotky mohou být prodávány jen ve zvlášt odvodnných pípadech. Stávajícím nájemcm nebytových jednotek urených k prodeji mže být poskytnuto pedkupní právo pouze v pípad, že ádn platí nájemné a plní všechna ustanovení nájemní smlouvy. II. Stanovení ceny a platebních podmínek 1. Kupní cena bytových jednotek se stanoví na základ znaleckého posudku zpracovaného podle vyhlášky ministerstva financí R.279/1997 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona.151/1997 Sb., o oceování majetku..., ve znní pozdjších pedpis. Minimáln 50% kupní ceny musí být uhrazeno pi podpisu kupní smlouvy. Zbývající ást kupní ceny mže být rozložena do pravidelných bezúroných splátek tak, aby poslední splátka byla zaplacena nejpozdji do 3 let od podpisu kupní smlouvy. 2. Kupní cena nebytových jednotek nesmí být nižší než-li cena stanovená ve znaleckém posudku zpracovaném podle vyhlášky ministerstva financí R.279/1997 Sb., o oceování staveb, pozemk a trvalých porost, ve znní pozdjších pedpis. Celá kupní cena za nebytovou jednotku musí být uhrazena pi podpisu kupní smlouvy. III. Protispekulaní opatení 1. V kupní smlouv musí být zakotveno zástavní právo ve prospch prodávajícího po dobu splácení bytové jednotky. 2. V kupní smlouv na pevod bytové jednotky musí být zakotveno pedkupní právo ve prospch prodávajícího na dobu 5 -ti let od podpisu kupní smlouvy, nebo v závislosti na kratší dob splacení jednotky dohodnuté v kupní smlouv na dobu kratší, nejmén však 3 let. 7

8 3. V pípadech realizace v kupní smlouv vyhrazeného pedkupního práva obce se cena bytu nebo nebytového prostoru pednostn nabízeného obci stanoví takto: Kupní cena = cena, za kterou byla bytová nebo nebytová jednotka prodána, zvýšená o zhodnocení provedené na náklad nového majitele, snížená o opotebení nebo pípadné znehodnocení jednotky V pípad, že inflaní vývoj mny za období od prodeje bytové jednotky pekroí 20%, mže Zastupitelstvo mstské ásti hl. m. Prahy, která využívá pedkupního práva, nebo rada Zastupitelstva hl. m. Prahy / u majetku nesveného mstským ástem/ rozhodnout na základ žádosti prodávajícího o úprav této ceny koeficientem inflace, odpovídajícím soutu koeficient inflace zveejovaných SÚ za celé roky jež uplynou mezi pevody bytové jednotky. IV. Závrená doporuení 1. Formu prodeje podle zákona.72/1994 Sb., ve znní pozdjších pedpis, využívat jen v odvodnných pípadech, kdy nelze nebo není výhodné prodat nemovitost jako celek. Takovými pípady jsou zejména domy, v nichž byly prodány nkteré byty podle díve platného zákona. 52/1966 Sb.,ve znní pozdjších pedpis, domy v nichž se nacházejí družstevní nástavbové byty, domy v nichž si obec hodlá ponechat ve vlastnictví pouze nebytové prostory nebo nkteré (nap. bezbarierové) byty. Jednotlivou bytovou nebo nebytovou jednotku v nemovitosti prodávat jen výjimen a v mimoádn odvodnném pípad, nap. je-li zcela nevyužitelná pro poteby obce a její vlastnictví není výhodné. 2. Prodat pokud možno všechny bytové jednotky v pedmtné nemovitosti, nebo vlastnictví pouze ásti bytových jednotek v nemovitostech mže pinést obci urité komplikace, zejména pi zajišování správy a údržby objekt a pozemk. (Obec bude ve vtšin pípad na rozdíl od ostatních vlastník jednotek souasn v pozici pronajímatele byt a nebytových prostor, což je spojeno s nkterými zákonnými povinnostmi.) 1 Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy, schválené usnesením ZHMP. 23/6 ze dne , ve znní pozdjších zmn a doplk (schválených usneseními ZHMP. 26/16 ze dne ,. 41/15 ze dne ,. 42/7 ze dne ,. 45/11 ze dne ,. 8/14 ze dne a.17/8 ze dne ). 2 Zásady postupu pi úplatném pevodu rodinných dom a bytových dom s jedním až temi byty, vetn pozemk, se kterými tvoí jeden funkní celek, schválené usnesením rady ZHMP. 483 ze dne Oprávnným nájemcem bytu pro úely tchto Zásad v. jejich pílohy je nájemce jemuž vznikl a trvá nájem bytu na dobu neuritou dle píslušných ustanovení obanského zákoníku, který nemá dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu, má v pedmtném byt trvalé bydlišt a nemá pronajat a ani nevlastní jiný byt (vyjma pípad, že na nm nelze spravedliv požadovat aby užíval jeden byt). 4 Podle 2, odst. g), zákona.72/1994 Sb., kterým se upravují... vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm..., ve znní pozdjších pedpis, se podlahovou plochou bytu rozumí podlahová plocha všech místností bytu vetn místností, které tvoí píslušenství bytu. 5 Podle 788 a následujících zákona. 40/1964 Sb., ve znní pozdjších pedpis (obanský zákoník) proti poškození nebo zniení majetku vzniklého v dsledku živelné pohromy, pípadn jiné nahodilé události. 8

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb.

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. I. Úvod 1. Zásadami pevodu byt a nebytových prostor z majetku Msta Hodonína (dále vlastník) se stanovují pravidla pevodu byt, nebytových

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Msto Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IO: zveejuje

Msto Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IO: zveejuje dle usnesení. 505 Rady msta Vimperk ze dne 22.5.2006 nabídku. 6/06 pronájmu pozemku vhodného pro výstavbu nízkopodlažního bytového domu, zapsaného u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek ZNALECKÝ POSUDEK. 1136/19/2015 O cenásti pozemku. 5983 v k.ú. a obci Písek Objednatel znaleckého posudku: msto Písek Velké námstí 114/3 39719 Písek Úel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením zastupitelstva MČ Praha 2: číslo, z. Vymezení pojmů

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM,

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, kteří nevyužili možnosti koupě bytu v rámci 1. nabídek dle Zásad prodeje bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov Rozdělovník: Výtisk č. Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov Zásady Z / 03 /2014 Pravidla prodeje bytových domů a jednotek z majetku města Útvar Převzal Datum Výtisk č. 1 STA 11 ŽPR 2

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #4571/SKL/2014-SKLM@T 4571/SKL/2014-SKLM.j.: UZSVM/SKL/4468/2014-SKLM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Zbiroh (dále jen zastupitelstvo) svým usnesením č. 16 ze dne 27.4.2016 rozhodlo

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při privatizaci pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

ZÁSADY PRIVATIZACE OBECNÍCH BYTŮ, PŘEVEDENÝCH PO R. 1990 BEZÚPLATNĚ NA OBEC, NYNÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉHO MČ PRAHA 11

ZÁSADY PRIVATIZACE OBECNÍCH BYTŮ, PŘEVEDENÝCH PO R. 1990 BEZÚPLATNĚ NA OBEC, NYNÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉHO MČ PRAHA 11 ZÁSADY Příloha usnesení č. 15/9/Z/2011 PRIVATIZACE OBECNÍCH BYTŮ, PŘEVEDENÝCH PO R. 1990 BEZÚPLATNĚ NA OBEC, NYNÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉHO MČ PRAHA 11 I. Důvody rozhodnutí Důvodem pro privatizaci

Více

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R za okres v katastru Praha-východ Brandýs nad Labem Datum vyhlášení kola : 1.22006 Poslední den podání žádosti o nabídnuté

Více

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů PRAVIDLA POSTUPU PŘI PRODEJI BYTOVÝCH JEDNOTEK, BYTOVÝCH DOMŮ, ZASTAVĚNÝCH A FUNKČNĚ SOUVISEJÍCÍCH POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (dále jen Pravidla ) schválená usnesením Zastupitelstva hl.

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Obec Doupovské Hradiště Obecní úřad Doupovské Hradiště-Lučiny č.p. 1, Doupovské Hradiště

Obec Doupovské Hradiště Obecní úřad Doupovské Hradiště-Lučiny č.p. 1, Doupovské Hradiště Obec Doupovské Hradiště Obecní úřad Doupovské Hradiště-Lučiny č.p. 1, 362 72 Doupovské Hradiště USNESENÍ Z 6. řádného zasedání zastupitelstva obce Doupovské Hradiště, konaného v řádném termínu ve středu

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.01.2007 Usnesení. 19 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 8. 1. 2007. Usnesení. 20 Rada msta souhlasí v souladu s 715 obanského zákoníku s výmnou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

M ě s t o B r n o. V Y H L Á Š K A č. 15/1998,

M ě s t o B r n o. V Y H L Á Š K A č. 15/1998, M ě s t o B r n o V Y H L Á Š K A č. 15/1998, Úplné znění vyhlášky města Brna č. 3/1996 o pravidlech prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

O Z N Á M E N Í. o výb rovém ízení íslo C/37/2015 a jeho podmínkách. na zjišt ní zájemce o koupi nemovitého majetku v kat. území Horní P na.

O Z N Á M E N Í. o výb rovém ízení íslo C/37/2015 a jeho podmínkách. na zjišt ní zájemce o koupi nemovitého majetku v kat. území Horní P na. #1498/CJH/2015-CJHM@+ 1498/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1490/2015-CJHM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišteské Budjovice Odbor Odlouené pracovišt Jindichv Hradec, Na Hradbách

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku, DBS města Písku V Písku dne: 07.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna zásad prodeje nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla )

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání dne 23. 9. 2003 schválilo tato Pravidla: ČÁST PRVNÍ Čl.

Více

Článek 1 Výklad pojmů

Článek 1 Výklad pojmů P r o v á d ě c í p ř e d p i s, kterým se stanoví podmínky pro prodej a pronájem pozemků zastavěných bytovými domy, funkčně souvisejících pozemků a ostatních pozemků Článek 1 Výklad pojmů 1. Zastavěným

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více