Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy"

Transkript

1 Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999

2 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy 1) (dále jen Zásady ) se v následujících ustanoveních uvedených pod body A/1, A/2, A/3, C/1, C/3 vztahují na všechny formy prodeje obecního bytového fondu v majetku hl. m. Prahy. V dalších ustanoveních (poínaje bodem A/4) je podrobnji upraven pouze postup pi prodeji celých bytových dom se tymi a více byty. Postup pi prodeji obecního bytového fondu v majetku hl. m. Prahy podle zákona.72/1994 Sb., kterým se upravují... vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm..., ve znní pozdjších pedpis, je upraven Rámcovými pravidly pro prodej byt a nebytových prostor..., jež jsou uvedeny v píloze. 1 tchto Zásad. Postup pi prodeji rodinných a bytových dom nesvených mstským ástem, v nichž se nachází menší poet byt než-li tyi, je dále upraven samostatnými pravidly schválenými Zastupitelstvem hl. m. Prahy 2). Mstské ásti hl.m. Prahy, resp. hl.m. Praha /u majetku nesveného mstským ástem/ provedou aktuální výbr bytových dom, rodinných dom a pípadn dalších budov s byty, které budou navrženy k prodeji jako celek, anebo navrženy k prodeji po bytových a pípadn nebytových jednotkách podle zákona.72/1994 Sb., ve znní pozdjších pedpis. V rámci tohoto výbru musí být specifikovány i domy vybrané k ponechání v majetku hl. m. Prahy. Výbr bude proveden na základ hledisek technických, ekonomických, demografických a sociálních. Zámry prodeje bytových dom, rodinných dom, pípadn jiných budov s byty, byt a nebytových prostor svených mstským ástem hl.m. Prahy bude Zastupitelstvo hl.m. Prahy posuzovat v kontextu s bytovou politikou mstských ástí a pi jejich schvalování, respektive vydávání stanoviska k tmto zámrm, bude pihlížet zejména k celkové situaci v oblasti bydlení na území spravovaném mstskou ástí. Proto musí být pedkládané zámry doloženy bytovou politiku schválenou zastupitelstvy mstských ástí. Tato bytová politika nesmí být v rozporu se schválenou celomstskou bytovou politikou a musí obsahovat zejména: Vymezení sveného obecního bytového fondu, který bude ponechán v majetku hl. m. Prahy, kvalifikovaný odhad celkového bytového fondu na území spravovaném mstskou ástí, vymezení úkol v oblasti bydlení, které mstská ást v rámci své psobnosti a povinností bude zabezpeovat a uvedení postupu pi jejich zabezpeování. Bez pedchozího souhlasu Zastupitelstva hl. m. Prahy nemohou mstské ásti zámry prodeje realizovat. U bytového fondu nesveného mstským ástem bude postupováno obdobným zpsobem ale s tím, že kompetentním orgánem ve vci bytové politiky vztažené k nakládání s tímto bytovým fondem bude rada Zastupitelstva hl. m. Prahy. Minimální množství bytového fondu ve vlastnictví hl.m. Prahy z celkového bytového fondu, který se nachází na území hl. m. Prahy není v rámci tchto Zásad pevn celomstsky stanoveno. Hlavní msto Praha bude prbžn sledovat prbh privatizace bytového fondu i novu bytovou výstavbu a zpracovávat tvrtletní pehledy aktuálního stavu, které budou pedkládány Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 2

3 Ve vlastnictví obce (hl. m. Prahy) budou ponechány zejména tyto celé bytové domy a pípadn jiné budovy s více než temi byty: jsou-li historickými nebo kulturními památkami msta v dobrém nebo alespo vyhovujícím technickém stavu v. topného systému, zejména jsouli mladší osmnácti let u staveb zdných nebo dvanácti let u staveb panelových v nichž se nacházejí kotelny dodávající teplo a teplou užitkovou vodu do jiných dom, v pípadech, kdy by po jejich prodeji mohly vzniknout problémy v tchto dodávkách které jsou souástí vtších celk bytové zástavby vhodné jako obecní bytový fond v nichž se nacházejí úkryty civilní obrany sloužící v pípad nutnosti také pro obyvatele jiných dom bezbariérové domy Ve vlastnictví obce (hl. m. Prahy) budou rovnž ponechány celé domy nebo, v pípad využití prodeje byt podle zákona. 72/1994 Sb., ve znní pozdjších pedpis, jednotky vymezující nebytové prostory: ve kterých sídlí zdravotnické, sociální, humanitární, kulturní, vzdlávací, dtské, mládežnické a tlovýchovné organizace, družstva invalid apod., piemž zachování jejich stávajícího sídla je v zájmu msta v nichž sídlí Policie R, Mstská policie hl. m. Prahy, hasiské sbory apod. kde u dom s více než temi byty iní obchodn dobe využitelná nebytová podlahová plocha více než 15 % ze soutu plochy bytových a nebytových prostor domu 2. V pípadech, kdy jsou podle Zásad prodávány domy nebo jiné budovy s byty, ve kterých se nacházejí úkryty a pípadn i jiná zaízení civilní obrany, je mstská ást povinna, resp. hl.m. Praha (u majetku nesveného mstským ástem) splnit ob následující podmínky: a) Každý zámr prodeje tchto dom pedem projednat s odborem obrany Magistrátu hl. m. Prahy, bez jehož pedchozího písemného souhlasu nelze dm prodat. b) Pi prodeji tchto dom uzavít smlouvu o zízení vcného bezúplatného bemene podle vzoru pipraveného odborem obrany Magistrátu hl.m. Prahy. 3. Souasn s prodejem dom (budov) s byty a bytových a nebytových jednotek podle tchto Zásad je vhodný (pi prodeji podle zákona.72 ve vymezených pípadech nutný) prodej tmito domy (budovami) zastavných pozemk a v nkterých pípadech také pozemk s tmito domy (budovami) funkn souvisejících. Pokud zastavné a funkn související pozemky nebudou prodávány souasn s pedmtnými domy (budovami), musí být (jsouli ve vlastnictví prodávajícího) novým vlastníkm dom (budov) pronajaty. V nájemní smlouv se zakotví na zastavné pozemky vždy, a na pozemky související je-li to žádoucí, pedkupní právo pro vlastníka domu (budovy). Zastavné pozemky by mly, nebrání-li tomu vážné dvody být prodávány souasn s domem (budovou). 4. Souasn se zákonným zveejnním zámru prodeje celých bytových dom s více než temi byty vetn dalších staveb a pozemk s tmito domy souvisejících (dále jen nemovitosti) se zveejní obecné podmínky prodeje. Po zveejnní a schválení zámru prodeje se vyzvou oprávnní 3) nájemci byt v prodávaných nemovitostech doporueným 3

4 dopisem s doruenkou do vlastních rukou, aby se ve lht nejmén 60 dn vyjádili, zda budou mít o koupi nabízené nemovitosti zájem, pop. zda budou mít zájem o pronájem souvisejících pozemk nebo jejich ástí, bude-li to souást nabídky. V pípad zájmu podle uinné nabídky musí oprávnní nájemci byt, užívající nejmén 50% podlahové plochy 4) všech byt v nabídnuté nemovitosti, o prodej této nemovitosti požádat písemn doporueným dopisem píslušnou mstskou ást hl. m. Prahy, resp. hl. m. Prahu (u majetku nesveného mstským ástem). Žádost musí obsahovat souhlas se zveejnnými obecnými podmínkami prodeje a prohlášení o budoucím ustavení družstva i obchodní spolenosti podle obchodního zákoníku za úelem koup nabídnuté nemovitosti. Po té, co kupujícímu byly sdleny veškeré pro prodej podstatné informace o nemovitosti, které má prodávající k dispozici a podrobné podmínky prodeje vetn kupní ceny a zpsobu jejího uhrazení je nabídka kompletní a prodávající mže požadovat uzavení kupní smlouvy v jím stanoveném pimeném termínu. Neuzavení kupní smlouvy v tomto termínu zavinné kupujícím mže mít za následek ztrátu pedkupního práva vyplývajícího z postupu stanoveného v tchto Zásadách. Pi realizaci prodeje podle výše uvedeného postupu musí být stanovené podmínky bezpodmínen dodrženy a kupní smlouva mže být uzavena pouze s právnickou osobou, jejímiž leny (v pípad družstva) nebo spoleníky (v pípad s.r.o.) jsou výhradn oprávnní nájemci byt v nemovitosti. 5. Pokud o prodej celých nemovitostí ve smyslu pedchozího bodu A/4 nebude projeven zájem podle bodu A/4., mže mstská ást hl. m. Prahy, resp. hl. m. Praha (u majetku nesveného mstským ástem) rozhodnout, že nemovitost bude nabídnuta k pednostnímu odprodeji právnické osob vzniklé z oprávnných nájemc byt užívajících mén než 50% podlahové plochy byt v nemovitosti nebo mén než tyem nájemcm byt v této nemovitosti jako fyzickým osobám anebo nájemci (nájemcm) nebytových prostor v této nemovitosti urených k podnikání, pokud jejich celková pronajímatelná plocha pedstavuje alespo 10 % celkové podlahové plochy byt a nebytových prostor v nemovitosti a nejde o nájemce z ad státních podnik, akciových spoleností se státní úastí, zahraniních firem, zahraniních spoleností apod. 6. Pokud se nemovitosti neprodají podle pedchozích ustanovení bod A/4, A/5, zstávají v majetku hl. m. Prahy sveném mstským ástem, resp. hl. m. Prahy (u majetku nesveného mstským ástem) a pi jejich pípadném prodeji se na základ nového zámru prodeje postupuje podle Rámcových pravidel pro prodej byt a nebytových prostor... uvedených v píloze tchto Zásad nebo podle ustanovení Statutu hl. m. Prahy obecn platných pro prodej nemovitostí. 7. Pi prodeji nemovitostí je v kupní smlouv nutno zakotvit ochranná a sankní opatení proti spekulaci a zneužití poskytovaných výhod a zpsob vypoádání v pípad odstoupení od smlouvy z dvodu jejího porušení nkterou ze smluvních stran. Dále je nutno zídit zástavní právo i omezení pevodu nemovitosti na období do splacení poslední splátky (viz bod B/2.b). V kupní smlouv se proto vyhradí pedkupní právo obce na dobu 10 let od podpisu kupní smlouvy nebo do doby splacení nemovitosti dohodnuté v kupní smlouv, nejmén však na dobu 3 let (dívjším splacením nemovitosti nevznikne nárok na zmnu doby pedkupního práva), zástavní právo a závazek kupujícího neuskutenit pevod byt a nebytových prostor podle zákona. 72/1994 Sb., ve znní pozdjších pedpis, po dobu splácení nemovitosti, pod sankním opatením ve výši 50 % kupní ceny nemovitosti. V kupní smlouv se také zakotví povinnost kupujícího pojistit 5) dm po dobu splácení kupní ceny. 4

5 B) Stanovení ceny nemovitostí pro prodeje dle bod A/4, A/5 tchto Zásad a stanovení dalších podmínek pi prodeji dle uvedených bod Kupní cena staveb prodávané nemovitosti se stanoví na základ znaleckého posudku zpracovaného podle vyhlášky Ministerstva financí R. 279/1997 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona.151/1997 Sb., o oceování majetku...,ve znní pozdjších pedpis. Cenu dle znaleckého posudku lze zvýšit s pihlédnutím k rozsahu a komerní využitelnosti nebytových prostor a také v pípad byt pronajímaných za neregulované nájemné, jež se nacházejí v prodávané nemovitosti. Postup pi zvýšení ceny pro oba pípady stanoví zastupitelstva mstských ástí hl. m. Prahy, respektive rada Zastupitelstva hl. m. Prahy u majetku nesveného mstským ástem Kupní cena pozemku() prodávané nemovitosti se stanoví podle vyhlášky Ministerstva financí R. 279/1997 Sb., ve znní pozdjších pedpis, pípadn ve smyslu ustanovení této vyhlášky s využitím platné cenové mapy pozemk hl. m. Prahy. Pro zjištní této ceny bude podle uvedených pedpis zpracován znalecký posudek V pípadech realizace v kupní smlouv vyhrazeného pedkupního práva obce se cena domu pednostn nabízeného obci stanoví takto: Kupní cena = cena, za kterou byl dm prodán, zvýšená o zhodnocení provedené na náklad nového majitele, snížená o opotebení domu i jeho pípadné znehodnocení. V pípad, že inflaní vývoj mny za období od prodeje nemovitosti pekroí 20%, mže Zastupitelstvo mstské ásti hl. m. Prahy, která využívá pedkupního práva, nebo rada Zastupitelstva hl. m. Prahy / u majetku nesveného mstským ástem/ rozhodnout na základ žádosti prodávajícího o úprav této ceny koeficientem inflace, odpovídajícím soutu koeficient inflace zveejovaných SÚ za celé roky jež uplynou mezi pevody nemovitosti. 2. Pokud se prodej uskuteuje právnickým osobám podle bodu A/4. tchto Zásad, poskytnou se jim následující výhody: a) Sleva z ceny domu() a s ním(i) souvisejících staveb prodávané nemovitosti stanovené dle bodu B/1.1 tchto Zásad až o 30%, u panelové výstavby až o 60%. (Z ceny pozemk se sleva neposkytuje; v mimoádn odvodnných pípadech mže její poskytnutí výjimen schválit Zastupitelstvo hl.m. Prahy). b) Píslušné Zastupitelstvo mstské ásti hl.m. Prahy, resp. Zastupitelstvo hl.m. Prahy (u majetku nesveného mstským ástem) mže rozložit splácení stanovené kupní ceny domu až na 10 let a to v pravidelných msíních nebo tvrtletních bezúroných splátkách. Lhta splácení bží ode dne podepsání kupní smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouv jinak, iní první splátka nejvýše 25 % kupní ceny. O její konkrétní výši rozhodne Zastupitelstvo mstské ásti hl. m. Prahy, respektive Zastupitelstvo hl. m. Prahy (u majetku nesveného mstským ástem) svým usnesením. 5

6 c) Možnost zptného erpání finanních prostedk ze zaplacené kupní ceny na údržbu bytových dom mže stanovit mstská ást, respektive hl. m. Praha u majetku nesveného mstským ástem. 3. Minimální ástka, kterou musí kupující mající pedkupní právo dle bodu A/5 tchto Zásad zaplatit do 60 dn po nabytí úinnosti kupní smlouvy, je 25 % z kupní ceny nemovitosti. Zbývajících 75 % kupní ceny musí být zaplaceno v roních splátkách úroených 10% ron nejdéle do 5 let. 4. Náklady na poízení odhadu soudního znalce dle vyhlášky Ministerstva financí R. 279/1997 Sb., ve znní pozdjších pedpis, nese vždy prodávající. Zaplacení dan z pevodu nemovitosti podle zákona. 357/1992 Sb., ve znní zákona. 18/1993 Sb. a zákona. 322/1993 Sb. je povinností prodávajícího. C) Závrená a pechodná ustanovení 1. Tyto "Zásady" nabývají úinnosti dne V rozsahu v nich vymezeném se vztahují na veškerý bytový fond ve vlastnictví hl. m. Prahy a proto jsou závazné i pro všechny mstské ásti hl. m. Prahy. Úinnost tchto Zásad pro schvalování nebo odsouhlasování nových zámr prodeje Zastupitelstvem hl.m. Prahy koní Po tomto datu lze podle Zásad realizovat pouze díve schválené nebo odsouhlasené prodeje. 2. Vymezení platnosti pedchozích novel Zásad : Podle novel schválených ped lze realizovat prodeje jen ve zcela výjimených a mimoádn odvodnných pípadech, kdy v dob jejich platnosti byla kupujícímu uinna závazná nabídka, kterou pijal, a kdy se strany dohodly, že perušení prodeje nezavinné kupujícím tuto nabídku neovlivní. Novela "Zásad" schválená Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne je platná od tohoto data pro všechny prodeje bytových dom podle "Zásad" až do Po tomto datu lze podle ní pouze dokonit ped tímto datem závazn rozpracované prodeje (to je v pípadech, kdy byla kupujícími pijata konkrétní nabídka k odkoupení). Novely "Zásad" se nevztahují na kupní smlouvy uzavené pede dnem úinnosti tchto novel. 3. Zastupitelstvo hl.m. Prahy mže vylouit z prodeje podle tchto Zásad nemovitosti, na nichž má hlavní msto odvodnný zájem a pro jejich pípadný prodej urit zvláštní podmínky nad rámec tchto Zásad. 4. Nedílnou souástí tchto Zásad je jejich Píloha íslo 1, ve které jsou uvedena Rámcová pravidla pro prodej obecních byt a nebytových prostor v nemovitostech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví hl. m. Prahy, podle zákona.72/1994 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 6

7 Píloha.1 k Zásadám postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy I. Všeobecná ást Rámcová pravidla pro prodej obecních byt a nebytových prostor v nemovitostech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví hl. m. Prahy, podle zákona.72/1994 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1. Prodej podle tchto Rámcových pravidel... se ídí všeobecnými ustanoveními uvedenými v Zásadách pro prodej bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy pod body A/1, A/2, A/3, C/1, C/3 a ustanoveními zákona.72/1994 Sb., kterým se upravují... vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm..., ve znní pozdjších pedpis. 2. Bytové jednotky mohou být prodány pouze oprávnným 3) nájemcm byt nacházejících se v pedmtné nemovitosti, anebo, pokud o n tito ve smyslu zákona.72/1994 Sb., ve znní pozdjších pedpis, neprojeví zájem, právnické osob, jejímiž leny jsou výhradn oprávnní nájemci nebo vlastníci byt v této nemovitosti. 3. Nebytové jednotky mohou být prodávány jen ve zvlášt odvodnných pípadech. Stávajícím nájemcm nebytových jednotek urených k prodeji mže být poskytnuto pedkupní právo pouze v pípad, že ádn platí nájemné a plní všechna ustanovení nájemní smlouvy. II. Stanovení ceny a platebních podmínek 1. Kupní cena bytových jednotek se stanoví na základ znaleckého posudku zpracovaného podle vyhlášky ministerstva financí R.279/1997 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona.151/1997 Sb., o oceování majetku..., ve znní pozdjších pedpis. Minimáln 50% kupní ceny musí být uhrazeno pi podpisu kupní smlouvy. Zbývající ást kupní ceny mže být rozložena do pravidelných bezúroných splátek tak, aby poslední splátka byla zaplacena nejpozdji do 3 let od podpisu kupní smlouvy. 2. Kupní cena nebytových jednotek nesmí být nižší než-li cena stanovená ve znaleckém posudku zpracovaném podle vyhlášky ministerstva financí R.279/1997 Sb., o oceování staveb, pozemk a trvalých porost, ve znní pozdjších pedpis. Celá kupní cena za nebytovou jednotku musí být uhrazena pi podpisu kupní smlouvy. III. Protispekulaní opatení 1. V kupní smlouv musí být zakotveno zástavní právo ve prospch prodávajícího po dobu splácení bytové jednotky. 2. V kupní smlouv na pevod bytové jednotky musí být zakotveno pedkupní právo ve prospch prodávajícího na dobu 5 -ti let od podpisu kupní smlouvy, nebo v závislosti na kratší dob splacení jednotky dohodnuté v kupní smlouv na dobu kratší, nejmén však 3 let. 7

8 3. V pípadech realizace v kupní smlouv vyhrazeného pedkupního práva obce se cena bytu nebo nebytového prostoru pednostn nabízeného obci stanoví takto: Kupní cena = cena, za kterou byla bytová nebo nebytová jednotka prodána, zvýšená o zhodnocení provedené na náklad nového majitele, snížená o opotebení nebo pípadné znehodnocení jednotky V pípad, že inflaní vývoj mny za období od prodeje bytové jednotky pekroí 20%, mže Zastupitelstvo mstské ásti hl. m. Prahy, která využívá pedkupního práva, nebo rada Zastupitelstva hl. m. Prahy / u majetku nesveného mstským ástem/ rozhodnout na základ žádosti prodávajícího o úprav této ceny koeficientem inflace, odpovídajícím soutu koeficient inflace zveejovaných SÚ za celé roky jež uplynou mezi pevody bytové jednotky. IV. Závrená doporuení 1. Formu prodeje podle zákona.72/1994 Sb., ve znní pozdjších pedpis, využívat jen v odvodnných pípadech, kdy nelze nebo není výhodné prodat nemovitost jako celek. Takovými pípady jsou zejména domy, v nichž byly prodány nkteré byty podle díve platného zákona. 52/1966 Sb.,ve znní pozdjších pedpis, domy v nichž se nacházejí družstevní nástavbové byty, domy v nichž si obec hodlá ponechat ve vlastnictví pouze nebytové prostory nebo nkteré (nap. bezbarierové) byty. Jednotlivou bytovou nebo nebytovou jednotku v nemovitosti prodávat jen výjimen a v mimoádn odvodnném pípad, nap. je-li zcela nevyužitelná pro poteby obce a její vlastnictví není výhodné. 2. Prodat pokud možno všechny bytové jednotky v pedmtné nemovitosti, nebo vlastnictví pouze ásti bytových jednotek v nemovitostech mže pinést obci urité komplikace, zejména pi zajišování správy a údržby objekt a pozemk. (Obec bude ve vtšin pípad na rozdíl od ostatních vlastník jednotek souasn v pozici pronajímatele byt a nebytových prostor, což je spojeno s nkterými zákonnými povinnostmi.) 1 Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy, schválené usnesením ZHMP. 23/6 ze dne , ve znní pozdjších zmn a doplk (schválených usneseními ZHMP. 26/16 ze dne ,. 41/15 ze dne ,. 42/7 ze dne ,. 45/11 ze dne ,. 8/14 ze dne a.17/8 ze dne ). 2 Zásady postupu pi úplatném pevodu rodinných dom a bytových dom s jedním až temi byty, vetn pozemk, se kterými tvoí jeden funkní celek, schválené usnesením rady ZHMP. 483 ze dne Oprávnným nájemcem bytu pro úely tchto Zásad v. jejich pílohy je nájemce jemuž vznikl a trvá nájem bytu na dobu neuritou dle píslušných ustanovení obanského zákoníku, který nemá dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu, má v pedmtném byt trvalé bydlišt a nemá pronajat a ani nevlastní jiný byt (vyjma pípad, že na nm nelze spravedliv požadovat aby užíval jeden byt). 4 Podle 2, odst. g), zákona.72/1994 Sb., kterým se upravují... vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm..., ve znní pozdjších pedpis, se podlahovou plochou bytu rozumí podlahová plocha všech místností bytu vetn místností, které tvoí píslušenství bytu. 5 Podle 788 a následujících zákona. 40/1964 Sb., ve znní pozdjších pedpis (obanský zákoník) proti poškození nebo zniení majetku vzniklého v dsledku živelné pohromy, pípadn jiné nahodilé události. 8

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více