Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze"

Transkript

1 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze

2

3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 4. schůze

4

5 Pořad 4. schůze 1. Senátní tisk č. 16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 2. Senátní tisk č. 17 Návrh zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 3. Senátní tisk č. 24 Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 4. Změna zasedacího pořádku 5. Senátní tisk č. 29 Návrhy kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv 6. Senátní tisk č. 400 Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 7. Senátní tisk č. 15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 8. Senátní tisk č. 19 Návrh zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) 9. Evropský senátní tisk č. N 183/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie 10. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech prosince Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské rady konané ve dnech února Evropský senátní tisk č. N 191/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací 13. Senátní tisk č. 18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů 14. Senátní tisk č. 23 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 15. Senátní tisk č. 26 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb. 1

6 16. Senátní tisk č. 437 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací nové hraniční dokumenty česko-polských státních hranic v souladu s článkem 10 odst. 5 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna Senátní tisk č. 32 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti 18. Senátní tisk č. 13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 19. Senátní tisk č. 14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 20. Senátní tisk č. 416 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací "Protokol mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995", který byl podepsán v Praze dne 11. září Senátní tisk č. 431 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé, která byla podepsána dne 11. května 2012 v Bruselu 22. Senátní tisk č. 5 Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) 23. Senátní tisk č. 364 Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin) 24. Senátní tisk č. 392 Návrh senátního návrhu zákona senátorky Veroniky Vrecionové a dalších, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 25. Senátní tisk č. 404 Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 2

7 26. Senátní tisk č. 435 Petice "Zachovejte nemocnici v Roudnici nad Labem!" 27. Senátní tisk č. 21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 28. Senátní tisk č. 22 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 29. Senátní tisk č. 25 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 30. Evropský senátní tisk č. N 001/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám 31. Evropský senátní tisk č. N 180/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES Evropský senátní tisk č. N 181/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel Evropský senátní tisk č. N 182/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES 32. Senátní tisk č. 444 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou 33. Senátní tisk č. 20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 34. Evropský senátní tisk č. N 185/08 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů 35. Evropský senátní tisk č. N 200/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 36. Senátní tisk č. 406 Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody a dalších, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 37. Senátní tisk č. 34 Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 3

8 38. Senátní tisk č. 440 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Boženy Sekaninové, Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se zrušuje karta sociálních systémů 39. Návrh na změnu v orgánech Senátu 4

9 9. funkční období Obsah 4. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 30. ledna Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Jan Horník Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 16)... 2 Poslanec Pavel Bém... 2 Senátorka Alena Dernerová... 5 Senátor Miroslav Antl místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková... 7 Senátor Vladimír Dryml... 8 Senátor Jan Veleba... 9 Senátor Petr Gawlas... 9 Senátor Pavel Lebeda Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Tomáš Jirsa Senátorka Milada Emmerová Senátor Miloš Janeček Senátor Jan Veleba Poslanec Pavel Bém Senátorka Alena Dernerová Senátorka Alena Dernerová Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Návrh zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 17) Poslankyně Lenka Kohoutová Senátor Miroslav Nenutil Senátor Stanislav Juránek Senátor Stanislav Juránek Senátor Jan Horník Senátor Stanislav Juránek Senátor Jaroslav Kubera I

10 Poslankyně Lenka Kohoutová Senátor Miroslav Nenutil Senátor Miroslav Nenutil Poslankyně Lenka Kohoutová Senátor Miroslav Nenutil Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (senátní tisk č. 24) Ministr ČR Petr Mlsna Senátorka Marta Bayerová Senátor Miloš Malý Senátor Miloš Vystrčil Senátor Miloš Malý Senátor Miloš Malý Senátor Miloš Vystrčil Senátor Jiří Dienstbier Senátor Radko Martínek Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Miloš Vystrčil Senátor Petr Vícha Ministr ČR Petr Mlsna Senátorka Marta Bayerová Senátorka Marta Bayerová Senátorka Marta Bayerová Senátorka Marta Bayerová Změna zasedacího pořádku Volba kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv (senátní tisk č. 29) Senátor Tomáš Kladívko Senátor Marcel Chládek Pavel Čáslava Filip Dienstbier Stanislav Křeček Pavel Varvařovský Senátor Miroslav Antl Senátorka Eliška Wagnerová místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jaroslav Kubera Pavel Varvařovský Pavel Varvařovský Senátor Tomáš Kladívko Další část schůze řídila 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Tomáš Kladívko II

11 6. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (senátní tisk č. 400) Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Petr Vícha Senátor Miloš Vystrčil Miloslav Kala Senátor Jaroslav Kubera Senátor Vladimír Dryml Senátorka Dagmar Zvěřinová Senátor Jiří Dienstbier Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Petr Vícha Senátor Jan Horník Senátor Miloš Vystrčil Senátor Pavel Lebeda Senátor Luděk Jeništa Senátor Stanislav Juránek Další část schůze řídil místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Jiří Dienstbier Senátor Vladimír Dryml Senátor Radko Martínek Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek Senátorka Eliška Wagnerová Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jaroslav Kubera Senátorka Eliška Wagnerová Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 15) Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek Senátorka Eliška Wagnerová Senátorka Eliška Wagnerová Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Jaroslav Kubera Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek Senátor Jaroslav Kubera Senátor Miloš Vystrčil Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jiří Dienstbier Senátor Miloš Vystrčil Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek Senátor Miroslav Antl III

12 8. Návrh zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) (senátní tisk č. 19) Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek Senátor Miroslav Antl Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (evropský senátní tisk č. N 183/08) Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek Senátor Miroslav Krejča Senátor Miroslav Antl Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech prosince Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek Senátor Miroslav Krejča místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské rady konané ve dnech února Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek Senátor Miroslav Krejča místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Eva Syková Senátor Jan Hajda Senátor Jiří Dienstbier Senátor Ivo Bárek Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Petr Šilar Senátor Miloš Vystrčil Senátor Petr Šilar Senátor Miloš Vystrčil Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek Senátor Miroslav Krejča Senátor Jan Hajda Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (evropský senátní tisk č. N 191/08) Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek Senátor Miroslav Krejča Senátor Jiří Dienstbier IV

13 Senátor Jiří Dienstbier Senátor Miroslav Krejča Senátor Jiří Dienstbier Senátor Miroslav Krejča Senátor Jiří Dienstbier Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 18) Poslanec Ivan Ohlídal Senátorka Eva Syková Senátor Miroslav Krejča Senátorka Eva Syková Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 23) Poslankyně Anna Putnová Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Marcel Chládek Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Miroslav Krejča Senátor Jaroslav Kubera Senátor Pavel Lebeda Senátor Radko Martínek Senátorka Eva Syková Senátor Marcel Chládek Senátor Miloš Vystrčil Senátor Jan Žaloudík Senátorka Milada Emmerová Poslankyně Anna Putnová Senátor Marcel Chládek Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb. (senátní tisk č. 26) Poslanec Jan Chvojka Senátor Radek Sušil den schůze 31. ledna Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch V

14 16. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací nové hraniční dokumenty českopolských státních hranic v souladu s článkem 10 odst. 5 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna 1995 (senátní tisk č. 437) Ministr vnitra ČR Jan Kubice Senátor Miloš Malý Senátor Radko Martínek Senátorka Božena Sekaninová Senátor Marcel Chládek Senátor Miloš Vystrčil Senátor Marcel Chládek Senátorka Božena Sekaninová Senátorka Božena Sekaninová Senátor Miloš Vystrčil Senátor Jan Horník Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti (senátní tisk č. 32) Ministr vnitra ČR Jan Kubice Senátor Miroslav Krejča Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 13) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Lajtoch Senátor Miroslav Škaloud Senátor Marcel Chládek Senátor Petr Vícha Senátor Miroslav Škaloud Senátor Radko Martínek Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Lajtoch Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Miluše Horská VI

15 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (senátní tisk č. 14) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jan Hajda Senátor Miloš Malý Senátorka Marta Bayerová Senátor Libor Michálek Senátor Ivo Bárek Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jan Hajda Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací "Protokol mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995", který byl podepsán v Praze dne 11. září 2012 (senátní tisk č. 416) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jaromír Strnad Senátor Jaroslav Sykáček Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé, která byla podepsána dne 11. května 2012 v Bruselu (senátní tisk č. 431) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Tomáš Kladívko Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) (senátní tisk č. 5) Senátor Marcel Chládek Senátor Jaromír Jermář Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin) (senátní tisk č. 364) Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Jiří Bis VII

16 Senátor Petr Gawlas Senátor Jiří Oberfalzer Další část schůze řídil místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Návrh senátního návrhu zákona senátorky Veroniky Vrecionové a dalších, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 392) Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Petr Šilar Senátor Miroslav Škaloud Senátor Martin Tesařík Senátor Petr Šilar Senátor Petr Šilar Senátorka Eliška Wagnerová Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 404) Senátor Jiří Dienstbier Senátor Miroslav Nenutil Senátor Miroslav Škaloud místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Martin Tesařík Senátor Radko Martínek Senátor Miloš Vystrčil Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Miroslav Škaloud Senátor Miroslav Nenutil Senátor Jiří Dienstbier Senátor Miroslav Nenutil Senátor Miloš Vystrčil Senátor Miroslav Nenutil Senátor Radko Martínek Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Dienstbier Senátor Miroslav Nenutil Senátor Jiří Dienstbier Další část schůze řídila 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková VIII

17 26. Petice "Zachovejte nemocnici v Roudnici nad Labem!" (senátní tisk č. 435) Senátor Hassan Mezian Senátor Marcel Chládek Václav Kejř Ondřej Krajník Josef Krajník Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Zdeněk Kabátek Vladimír Urban Senátor Pavel Lebeda Senátor Hassan Mezian Senátor Jaroslav Sykáček Senátorka Milada Emmerová Senátor Jan Žaloudík Senátor Marcel Chládek Senátor Zdeněk Schwarz Ondřej Kárník Senátor Pavel Lebeda Senátor Miloš Janeček Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Hassan Mezian Senátor Jaroslav Doubrava Josef Krajník Senátor Marcel Chládek Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 21) Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Senátorka Alena Dernerová Senátor Vladimír Plaček Senátor Jan Žaloudík Senátor Vladimír Plaček Senátor Jiří Oberfalzer Senátorka Alena Dernerová Senátorka Eva Syková Senátorka Eliška Wagnerová Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Senátorka Alena Dernerová Senátorka Alena Dernerová Senátorka Alena Dernerová Senátor Jiří Oberfalzer Senátorka Alena Dernerová Senátorka Alena Dernerová Senátorka Alena Dernerová IX

18 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 22) Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Senátor Miloš Janeček Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 25) Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Senátor Jan Žaloudík Senátor Vladimír Plaček místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jan Žaloudík Senátor Jan Žaloudík Senátor Jan Žaloudík Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Senátor Jan Žaloudík Senátor Jan Žaloudík Senátor Jan Žaloudík Senátor Jan Žaloudík Senátor Jan Žaloudík Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Miluše Horská Senátor Jan Horník Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (evropský senátní tisk č. N 001/09) Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová Senátor Luděk Jeništa Senátor Tomio Okamura Senátor Radko Martínek Senátor František Bublan Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová Senátor Luděk Jeništa Senátor Miloš Vystrčil Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (evropský senátní tisk č. N 180/08, č. N 181/08, č. N 182/08) Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Senátor Miroslav Škaloud X

19 32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou (senátní tisk č. 444) Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Senátor Jan Hajda Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 20) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Martin Tesařík Senátor Jiří Bis místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Miroslav Škaloud Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Martin Tesařík místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Martin Tesařík Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů (evropský senátní tisk č. N 185/08) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Miroslav Škaloud Senátor Jiří Bis Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Další část schůze řídila 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (evropský senátní tisk č. N 200/08) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Jan Látka Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody a dalších, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 406) XI

20 Senátor Jiří Oberfalzer Senátorka Marta Bayerová Senátor Jiří Dienstbier Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Jaromír Štětina Senátor Tomio Okamura Senátor Václav Homolka Senátor Petr Bratský Senátor Jiří Oberfalzer Senátorka Marta Bayerová Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 34) Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Jiří Lajtoch Senátor Jiří Oberfalzer Návrh senátního návrhu zákona senátorů Boženy Sekaninové, Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se zrušuje karta sociálních systémů (senátní tisk č. 440) Senátorka Božena Sekaninová Senátorka Milada Emmerová Senátorka Božena Sekaninová Návrh na změnu v orgánech Senátu Senátor Tomáš Kladívko Senátorka Eliška Wagnerová XII

21 Těsnopisecká zpráva z 4. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 30. ledna 2013 (Jednání zahájeno v hodin.) Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch. Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, vítám vás na 4. schůzi Senátu Parlamentu ČR. Tato schůze byla svolána na návrh Organizačního výboru podle 49, odst. 1 zákona o jednacím řádu Senátu. Pokud budu zmiňovat jednotlivé paragrafy, jedná se o ustanovení zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Pozvánka na dnešní schůzi vám byla zaslána v pondělí 4. ledna tohoto roku. Z dnešní schůze se omluvili tito senátoři: Zdeněk Besta, Jan Hajda, Daniela Filipiová, Eva Richtrová, Jiří Čunek, Jan Horník, Petr Guziana. Prosím vás, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami. Vidím, že pan senátor Jan Horník je přítomen, takže si ho ze záznamu vyškrtneme. Jan Horník je přítomen. Pro vaši informaci připomínám, že náhradní karty jsou k dispozici u prezence v předsálí Jednacího sálu. A nyní podle 56, odst. 4 určíme 2 ověřovatele této schůze. Navrhuji, aby ověřovateli 4. schůze Senátu byli senátoři Hassan Mezian a Miroslav Škaloud. Má někdo z vás připomínky k tomuto mému návrhu? Nejsou připomínky, takže přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu, aby ověřovateli 4. schůze Senátu byli senátoři Hassan Mezian a Miroslav Škaloud. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Děkuji. Při hlasování č. 1 bylo registrováno 59 senátorek a senátorů, kvórum pro přijetí 30, pro návrh se kladně vyslovilo 56, proti nikdo. Návrh byl schválen. Takže senátoři Hassan Mezian a Miroslav Škaloud byli určeni jako ověřovatelé této schůze. Nyní přistoupíme ke schválení pořadu 4. schůze Senátu. Návrh na jeho změnu a doplnění v souladu s usnesením organizačního výboru vám byl rozdán na lavice. Dnes ráno jsem obdržel zprávu, že pan ministr Petr Mlsna se do Senátu může dostavit nejdříve v 11 hodin. Proto vám navrhuji, abychom jako první dva body našeho dnešního jednání projednali senátní tisky č. 16 a 18. Má někdo z vás další návrh na změnu či doplnění pořadu schůze? Prosím, pan senátor Jan Horník. 1

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 26. schůze Pořad 26. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 11. schůze Pořad 11. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 10. schůze Pořad 10. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 25. schůze Pořad 25. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 8. schůze Pořad 8. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze Pořad

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 16. schůze Pořad

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona, kterým

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Tisk č. 324 Audiozáznam k bodu schůze Videozáznam k bodu schůze Senátní tisk

Více

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí.

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 45. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na volbu místopředsedů

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Žádost o vyslovení souhlasu

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 20. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

15.10 hodin) (pokračuje Heger)

15.10 hodin) (pokračuje Heger) 4. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/11/ - vrácený prezidentem republiky Stanovisko

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 5/2003 4. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Nebuďme sobečtí a nebojme se! Vám se

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 1 STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, paní starostky, páni starostové, vzácní hosté, dovoluji si zahájit 40. zasedání ZHMP,

Více