8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze"

Transkript

1 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

2

3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze

4

5 Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č. 352 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. Evropský senátní tisk č. K 147/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu 3. Senátní tisk č. 356 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů 4. Senátní tisk č. 362 Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích letech 2013 a 2014 s výhledem na rok Senátní tisk č. 338 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok Senátní tisk č. 351 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. 7. Informace vlády ČR o výsledcích neformálního jednání Evropské rady, která se konala dne 23. května Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané ve dnech června Senátní tisk č. 339 Konvergenční program České republiky 10. Evropský senátní tisk č. N 128/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut Evropský senátní tisk č. N 131/08 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT): přínos EIT pro inovativnější Evropu 11. Evropský senátní tisk č. N 125/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu rámcového programu pro výzkum a inovace ( ) Evropský senátní tisk č. N 126/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu rámcového programu pro výzkum a inovace ( ) 1

6 Evropský senátní tisk č. K 129/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Horizont Rámcový program pro výzkum a inovace Evropský senátní tisk č. N 130/08 Návrh rozhodnutí Rady o zřízení zvláštního programu k provedení Horizontu rámcového programu pro výzkum a inovace ( ) 12. Evropský senátní tisk č. N 127/08 Návrh nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu ( ), který doplňuje Horizont rámcový program pro výzkum a inovace 13. Senátní tisk č. 354 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 14. Senátní tisk č. 344 Petice "Za zachování dětského a gynekologickoporodnického oddělení v Žatecké nemocnici" 15. Evropský senátní tisk č. N 152/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění 16. Senátní tisk č. 355 Návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou 17. Senátní tisk č. 258 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001, podepsaná dne 3. listopadu 2011 v Praze 18. Senátní tisk č. 358 Návrh zákona o kontrole (kontrolní řád) 19. Senátní tisk č. 350 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 20. Senátní tisk č. 353 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 21. Senátní tisk č. 319 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 137 a č. 138 ze dne 30. září Senátní tisk č. 349 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 2

7 23. Evropský senátní tisk č. K 133/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Energetický plán do roku Evropský senátní tisk č. K 150/08 Zpráva Komise - Zpráva o překážkách obchodu a investic (2012) 25. Senátní tisk č. 309 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě 26. Senátní tisk č. 311 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím a Protokol doplňující Úmluvu o potlačení protiprávního zmocnění se letadel 27. Senátní tisk č. 316 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu 28. Evropský senátní tisk č. K 155/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Účetní pravidla pro využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v závazcích Unie v oblasti změny klimatu Evropský senátní tisk č. N 156/08 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účetních pravidlech a akčních plánech týkajících se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy, změnami využívání půdy a lesnictvím 29. Evropský senátní tisk č. K 148/08 Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Provádění tematické strategie pro ochranu půdy a probíhající činnosti 30. Senátní tisk č. 360 Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Gajdůškové, senátora Jana Žaloudíka a dalších, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 31. Senátní tisk č. 248 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů 32. Senátní tisk č. 343 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích 33. Senátní tisk č. 366 Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání 3

8 34. Evropský senátní tisk č. N 136/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování koncesí Evropský senátní tisk č. N 137/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek Evropský senátní tisk č. N 138/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb 35. Senátní tisk č. 312 Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Palečkové a dalších, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 36. Senátní tisk č. 357 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 37. Evropský senátní tisk č. N 158/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb 38. Evropský senátní tisk č. N 160/08 Návrh nařízení Rady o výkonu práva na kolektivní akci v rámci svobody usazování a volného pohybu služeb 39. Senátní tisk č. 364 Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin) 4

9 8. funkční období Obsah 23. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 13. června Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátorka Miluše Horská... 1 Senátor Jaromír Štětina... 2 Senátor Jaromír Štětina... 2 Senátor Jaromír Štětina... 2 Senátor Jaromír Štětina... 2 Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 352)... 3 Ministr zemědělství ČR Petr Bendl... 4 Senátor Josef Řihák... 4 Senátor Václav Vlček... 5 Senátor Jaroslav Kubera... 6 Senátorka Daniela Filipiová... 7 Senátorka Daniela Filipiová... 8 Senátorka Soňa Paukrtová... 9 Senátor Luděk Sefzig Senátor Luděk Sefzig Senátor Jiří Čunek Senátor Miloš Vystrčil Senátor Vladimír Dryml Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jiří Čunek Senátor Ivo Bárek Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Josef Řihák Senátor Jaroslav Kubera Senátorka Daniela Filipiová Senátor Josef Řihák Senátor Josef Řihák Senátor Josef Řihák Senátor Josef Řihák Senátor Josef Řihák Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart I

10 2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu (evropský senátní tisk č. K 147/08) Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Luděk Sefzig Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jan Hajda Senátor Jaroslav Kubera Senátor Vladimír Dryml Senátor Luděk Sefzig Senátor Miroslav Škaloud Senátor Miroslav Krejča Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Luděk Sefzig Senátor Richard Svoboda Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 356) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Jaroslav Sykáček Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015 (senátní tisk č. 362) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Jozef Regec Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Milan Pešák Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011 (senátní tisk č. 338) Pavel Varvařovský Senátorka Hana Doupovcová Senátor Miroslav Antl Senátorka Marta Bayerová Senátor Tomáš Jirsa Pavel Varvařovský Senátorka Hana Doupovcová Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. (senátní tisk č. 351) II

11 Další část schůze řídil ministr obrany ČR Alexandr Vondra Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Jiří Bis Senátorka Dagmar Zvěřinová Senátor Miloš Janeček Senátor Richard Svoboda Informace vlády ČR o výsledcích neformálního jednání Evropské rady, která se konala dne 23. května Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské rady konané ve dnech června Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Konvergenční program České republiky (senátní tisk č. 339) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Jan Hajda Senátor Luděk Sefzig Předseda Senátu Milan Štěch Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Jan Hajda Senátor Karel Korytář Senátor Zdeněk Besta Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Petr Pakosta Senátor Miroslav Škaloud Senátor Ivo Bárek Senátor Luděk Sefzig Senátor Karel Korytář Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Miloš Vystrčil Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková III

12 Senátor Miroslav Škaloud Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Předseda Senátu Milan Štěch Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Jan Hajda Evropský inovační a technologický institut (evropský senátní tisk č. N 128/08, č. N 131/08) Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala Senátor Miroslav Krejča Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Soňa Paukrtová Horizont rámcového programu pro výzkum a inovace ( ) (evropský senátní tisk č. N 125/08, č. N 126/08, č. K 129/08, č. N 130/08) Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala Senátor Miroslav Krejča Senátor Petr Vícha Návrh nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu ( ), který doplňuje Horizont rámcový program pro výzkum a inovace (evropský senátní tisk č. N 127/08) Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala Senátor Miroslav Krejča Senátor Jiří Bis Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Miroslav Škaloud Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 354) Senátor Jaroslav Palas Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Senátor Jan Hajda Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jan Hajda Senátor Vladimír Dryml Senátor Jan Horník Senátor Jaroslav Kubera IV

13 Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Martin Tesařík Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Petr Vícha Senátor Jaroslav Kubera Senátor Vladimír Dryml Senátor Miloš Vystrčil Senátor Jan Horník Senátor Stanislav Juránek Senátor Jiří Čunek Senátor Jaroslav Palas den schůze 14. června Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Petice "Za zachování dětského a gynekologicko-porodnického oddělení v Žatecké nemocnici" (senátní tisk č. 344) Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Jaromír Jermář Senátor Jaromír Jermář Senátor Jaromír Jermář Senátor Marcel Chládek Čestmír Novák Petr Antoni Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Pavel Horák Jana Lavičková Senátor Luděk Sefzig Senátor Petr Bratský Senátor Jan Žaloudík Senátorka Dagmar Terelmešová Senátorka Alena Dernerová Senátor Marcel Chládek Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Jana Juřenčáková Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Marcel Chládek Senátor Jaromír Jermář Senátor Jiří Čunek Pavel Horák Petr Veselský Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Marcel Chládek Čestmír Novák Petr Veselský Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger V

14 Senátor Marcel Chládek Senátor Marcel Chládek Senátor Marcel Chládek Senátor Marcel Chládek Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění (evropský senátní tisk č. N 152/08) Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Senátor Josef Táborský Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátorka Alena Dernerová Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jan Žaloudík Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Senátor Josef Táborský Návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou (senátní tisk č. 355) Ministr vnitra ČR Jan Kubice Senátor Jozef Regec Senátor Miloš Malý Senátor Stanislav Juránek Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001, podepsaná dne 3. listopadu 2011 v Praze (senátní tisk č. 258) Ministr vnitra ČR Jan Kubice Senátor Miloš Malý Senátor Tomáš Kladívko Návrh zákona o kontrole (kontrolní řád) (senátní tisk č. 358) Ministr vnitra ČR Jan Kubice Senátor Vítězslav Jonáš Senátorka Jiřina Rippelová Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart VI

15 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 350) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Petr Pakosta Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 353) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Lajtoch Senátor Tomáš Kladívko Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jaromír Štětina Senátor Luděk Sefzig Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Tomáš Kladívko Předseda Senátu Milan Štěch Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jaromír Štětina Předseda Senátu Milan Štěch Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Lajtoch Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 137 a č. 138 ze dne 30. září 2011 (senátní tisk č. 319) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Tomáš Kladívko Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 349) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Senátor Jaromír Strnad Senátor Miroslav Nenutil Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Energetický plán do roku 2050 (evropský senátní tisk č. K 133/08) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba VII

16 Senátor Miroslav Škaloud Senátor Miloš Vystrčil Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Miroslav Škaloud Senátor Tomáš Jirsa Senátor Miloš Vystrčil Senátor Jiří Bis Senátor Ivo Bárek Senátor Luděk Sefzig Senátor Miroslav Krejča Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Senátor Miroslav Škaloud Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Zpráva Komise - Zpráva o překážkách obchodu a investic (2012) (evropský senátní tisk č. K 150/08) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Senátor Josef Táborský Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě (senátní tisk č. 309) Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Petr Pakosta Senátor Jaroslav Sykáček Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím a Protokol doplňující Úmluvu o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (senátní tisk č. 311) Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Petr Pakosta Senátor Jaroslav Sykáček Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (senátní tisk č. 316) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Karel Šebek Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Účetní VIII

17 pravidla pro využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v závazcích Unie v oblasti změny klimatu (evropský senátní tisk č. K 155/08, č. N 156/08) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Miroslav Krejča Senátor Miroslav Škaloud Senátor Petr Vícha Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Provádění tematické strategie pro ochranu půdy a probíhající činnosti (evropský senátní tisk č. K 148/08) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Miroslav Krejča Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Gajdůškové, senátora Jana Žaloudíka a dalších, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) (senátní tisk č. 360) Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Alena Dernerová Senátor Václav Vlček Senátor Jan Žaloudík Senátorka Miluše Horská Senátor Jan Žaloudík Senátor Václav Vlček Senátorka Miluše Horská Senátor Jiří Dienstbier Senátor Pavel Lebeda Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátorka Miluše Horská Senátorka Alena Dernerová Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Alena Dernerová Senátorka Alena Dernerová Senátor Petr Bratský Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 248) Senátor Jiří Dienstbier IX

18 Senátor Miroslav Nenutil Senátor Martin Tesařík Senátor Josef Řihák Senátor Miloš Vystrčil Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Tomáš Jirsa Senátor Luděk Sefzig Senátor Karel Šebek Senátor Miroslav Škaloud Senátor Petr Pakosta Senátor Tomáš Jirsa Senátor Jiří Dienstbier Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Petr Vícha Senátor Petr Vícha Senátor Miroslav Nenutil Senátor Miloš Vystrčil Senátor Miloš Vystrčil Senátor Jiří Dienstbier Senátor Miroslav Nenutil Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích (senátní tisk č. 343) Senátor Miroslav Nenutil Senátor Jaromír Jermář Senátor Miroslav Nenutil Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (senátní tisk č. 366) Předseda Senátu Milan Štěch Legislativní balíček k udělování koncesí a zadávání veřejných zakázek (evropský senátní tisk č. N 136/08, č. N 137/08, č. N 138/08) Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Senátor Josef Táborský Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Palečkové a dalších, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 312) Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Petr Guziana X

19 36. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 357) Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Senátor Pavel Čáslava Senátor Miroslav Nenutil Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (evropský senátní tisk č. N 158/08) Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Jaroslav Doubrava Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Senátor Jaroslav Doubrava Návrh nařízení Rady o výkonu práva na kolektivní akci v rámci svobody usazování a volného pohybu služeb (evropský senátní tisk č. N 160/08) Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Senátor Antonín Maštalíř Senátor Miroslav Škaloud Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Antonín Maštalíř Senátor Antonín Maštalíř Senátor Antonín Maštalíř Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin) (senátní tisk č. 364) Senátor Petr Pakosta Senátor Jiří Bis XI

20 Těsnopisecká zpráva z 23. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 13. června 2012 (Jednání zahájeno v hodin.) Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch. Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, vítám vás na 23. schůzi Senátu Parlamentu České republiky. Tato schůze byla svolána na návrh Organizačního výboru podle 48, odst. 1 zákona o jednacím řádu Senátu. Pokud budu zmiňovat jednotlivé paragrafy, jedná se o ustanovení zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Pozvánka na dnešní schůzi vám byla zaslána ve čtvrtek 24. května letošního roku. Z dnešní schůze se omluvili tito senátoři: Tomáš Grulich, Otakar Veřovský, Karel Kapoun. Prosím vás, abyste se nyní zaregistrovali svými identifikačními kartami, pokud jste tak doposud neučinili. Připomínám, že náhradní karty jsou k dispozici u prezence předsálí Jednacího sálu. A nyní, podle 56, odst. 4, určíme 2 ověřovatele této schůze. Navrhuji, aby ověřovateli 23. schůze Senátu byli senátoři Josef Táborský a Adolf Jílek. Má někdo z vás připomínky k tomuto mému návrhu? Žádné připomínky nejsou, přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu, aby ověřovatel 23. schůze Senátu byli senátoři Josef Táborský a Adolf Jílek. Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji. V okamžiku hlasování č. 1 bylo registrováno 49 senátorek a senátorů. Kvorum pro přijetí 25. Pro návrh se kladně vyslovilo 48, proti návrhu nebyl nikdo. Návrh byl přijat a ověřovateli této schůze Senátu byli určeni senátoři Josef Táborský a Adolf Jílek. Nyní přistoupíme ke schválení pořadu 23. schůze Senátu. Návrh na jeho změnu a doplnění v souladu s usnesením Organizačního výboru vám byl rozdán na lavice. Má někdo z vás další návrhy na změnu či doplnění pořadu schůze? Ano, hlásí se paní senátorka Miluše Horská, které uděluji slovo. A pak se připraví pan senátor tak už ne. Prosím. Senátorka Miluše Horská: Dobré ráno, vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové. Já navrhuji na vyřazení bod 22 (senátní tisk č. 199) návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské a dalších, kterým se mění zákon 1

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 26. schůze Pořad 26. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 21. schůze Pořad 21. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 10. schůze Pořad 10. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 11. schůze Pořad 11. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 25. schůze Pořad 25. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 4. schůze Pořad 4. schůze 1. Senátní tisk č. 16

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 21. schůze Pořad 21. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 8. schůze Pořad 8. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze Pořad

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 16. schůze Pořad

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 17. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 17. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 17. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 17. schůze Pořad 17. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Tisk č. 324 Audiozáznam k bodu schůze Videozáznam k bodu schůze Senátní tisk

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona, kterým

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 2. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zasedacího pořádku

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Žádost o vyslovení souhlasu

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 38. schůze Poslanecké sněmovny 1. Zákon o podporovaných

Více

15.10 hodin) (pokračuje Heger)

15.10 hodin) (pokračuje Heger) 4. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/11/ - vrácený prezidentem republiky Stanovisko

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 20. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 45. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na volbu místopředsedů

Více