Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze"

Transkript

1 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze

2

3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 11. schůze

4

5 Pořad 11. schůze 1. Senátní tisk č. 97 Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky se jmenováním soudců Ústavního soudu 2. Senátní tisk č. 104 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 3. Senátní tisk č. 100 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 4. Senátní tisk č. 112 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 5. Senátní tisk č. 103 Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond 6. Senátní tisk č. 114 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů 7. Senátní tisk č. 98 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů 8. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala dne 22. května Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady, která se koná ve dnech června Evropský senátní tisk č. K 011/09 Sdělení Komise Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse 11. Evropský senátní tisk č. K 054/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii Zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost Evropský senátní tisk č. K 055/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii Koordinace ex ante týkající se plánů zásadních reforem hospodářské politiky 12. Senátní tisk č. 99 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů 13. Senátní tisk č. 101 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 1

6 zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 14. Senátní tisk č. 102 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 15. Senátní tisk č. 116 Návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) 16. Senátní tisk č. 111 Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 17. Senátní tisk č. 113 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 18. Senátní tisk č. 115 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 19. Senátní tisk č. 117 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 20. Evropský senátní tisk č. N 032/09 Návrh směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí 21. Senátní tisk č. 66 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března Senátní tisk č. 93 Konvergenční program České republiky aktualizace duben Evropský senátní tisk č. K 003/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě 24. Evropský senátní tisk č. K 005/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajistit fungování vnitřního trhu s energií 25. Senátní tisk č. 89 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy 26. Senátní tisk č. 58 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňujícímu Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu Senátní tisk č. 59 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaného za Českou republiku dne 10. prosince Evropský senátní tisk č. N 039/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro 2

7 registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice členských států Evropské unie Evropský senátní tisk č. N 040/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program registrovaných cestujících (RTP) Evropský senátní tisk č. N 041/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES) a programu registrovaných cestujících (RTP) 29. Evropský senátní tisk č. N 021/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva Evropský senátní tisk č. K 022/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Čisté zdroje energie pro dopravu: Evropská strategie pro alternativní paliva 30. Evropský senátní tisk č. K 023/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o "Čtvrtém železničním balíčku - dokončení jednotného evropského železničního prostoru na podporu evropské konkurenceschopnosti a růstu" Evropský senátní tisk č. N 024/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici Evropský senátní tisk č. N 025/09 Návrh směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice EP a Rady 2012/34/EU ze dne o vytvoření jednotného evrop. žel. prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostát. služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení žel. infrastruktury Evropský senátní tisk č. N 026/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 Evropský senátní tisk č. N 027/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění) Evropský senátní tisk č. N 028/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (přepracované znění) Evropský senátní tisk č. N 029/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků 3

8 31. Návrh na zpětvzetí senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk č. 758/ 32. Senátní tisk č. 127 Návrhy kandidátů pro volbu osoby navržené Senátem ke jmenování do funkce inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů 33. Senátní tisk č. 96 Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 34. Senátní tisk č. 57 Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 35. Senátní tisk č. 61 Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů o změně některých zákonů souvisejících s výplatou sociálních dávek 36. Senátní tisk č. 63 Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok Senátní tisk č. 64 Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok Senátní tisk č. 85 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok Senátní tisk č. 127 Návrhy kandidátů pro volbu osoby navržené Senátem ke jmenování do funkce inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů 40. Senátní tisk č. 110 Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání 41. Senátní tisk č. 119 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 42. Senátní tisk č. 120 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 43. Senátní tisk č. 118 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů 44. Senátní tisk č. 121 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 4

9 45. Senátní tisk č. 122 Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech 46. Senátní tisk č. 123 Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů 47. Senátní tisk č. 124 Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 48. Senátní tisk č. 125 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí 5

10 9. funkční období Obsah 11. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 20. června Jednání zahájila a řídila 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Miloš Vystrčil... 2 Senátor Jan Hajda... 2 Senátor Miloš Vystrčil... 2 Senátor Miloš Vystrčil... 2 Senátor Miloš Vystrčil... 2 Senátor Miloš Vystrčil Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu (senátní tisk č. 97)... 4 Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Prezident ČR Miloš Zeman... 4 Senátor Miroslav Antl... 5 Senátor Zdeněk Berka... 7 Ludvík David... 7 Pavel Rychetský... 8 Kateřina Šimáčková... 9 Miloslav Výborný Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská Senátor Miroslav Škaloud Senátor Jaroslav Doubrava Další část schůze řídila 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Miloš Vystrčil Senátor Jaroslav Palas Senátor Jiří Dienstbier Senátor Petr Šilar Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jiří Čunek Senátor Vladimír Dryml Senátorka Alena Dernerová Senátor Zdeněk Brož Senátor Stanislav Juránek Senátor Vladimír Dryml Miloslav Výborný Senátor Miroslav Antl Senátor Tomáš Kladívko Senátor Tomáš Kladívko Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Tomáš Kladívko I

11 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 104) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Senátor Josef Řihák Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 100) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Senátor Jan Veleba Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Miluše Horská Senátor Jan Horník Senátor Jiří Bis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 112) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Eliška Wagnerová Senátorka Eliška Wagnerová Miroslav Singer Senátor Jan Hajda Senátorka Veronika Vrecionová Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond (senátní tisk č. 103) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Bis Senátor Vladimír Dryml Miroslav Singer Senátor Jiří Bis Další část schůze řídil místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 114) II

12 Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Veronika Vrecionová Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 98) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jaromír Strnad Senátor Vladimír Dryml Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala dne 22. května Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Miroslav Krejča místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Miroslav Krejča Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské rady, která se koná ve dnech června Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Miroslav Krejča místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Miroslav Krejča Sdělení Komise Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse (evropský senátní tisk č. K 011/09) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Dagmar Zvěřinová Senátorka Dagmar Zvěřinová Senátní tisky č. K 54/09 a K 55/09 - Koordinace hospodářských reforem v EU (evropský senátní tisk č. K 054/09, č. K 055/09) Senátorka Dagmar Zvěřinová Senátorka Dagmar Zvěřinová Senátorka Dagmar Zvěřinová Senátorka Milada Emmerová Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 99) III

13 Poslanec Jan Husák Senátor Jan Hajda Senátorka Marta Bayerová Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 101) Poslanec Jan Husák Senátor Karel Korytář Senátor Miroslav Antl Senátorka Daniela Filipiová Senátorka Daniela Filipiová Senátor Petr Vícha Poslanec Jan Husák Senátor Karel Korytář Poslanec Jan Husák Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 102) Poslanec Jan Smutný Senátor Jiří Lajtoch Senátor Petr Vícha Senátor Jan Horník Senátor Jiří Čunek Senátor Tomáš Jirsa Senátor Stanislav Juránek Senátor Luděk Jeništa Senátor Miroslav Krejča Senátor Jozef Regec Senátor Jan Horník místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Karel Kapoun Další část schůze řídila 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Miroslav Antl Senátor Jiří Čunek Senátor Luděk Jeništa Senátor Petr Gawlas Senátor Jan Horník Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Senátor Miroslav Nenutil Poslanec Jan Smutný Senátor Petr Vícha Senátor Jiří Lajtoch Návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České IV

14 republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) (senátní tisk č. 116) Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Jiří Bis Předseda Senátu Milan Štěch Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (senátní tisk č. 111) Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Petr Šilar den schůze 21. června Jednání zahájila a řídila 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Miloš Vystrčil Senátor Jiří Lajtoch Senátor Miloš Vystrčil Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 113) Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Senátorka Milada Emmerová Senátor Vladimír Dryml Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Senátor Vladimír Dryml Senátor Jan Horník Senátorka Milada Emmerová Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 115) Poslankyně Lenka Andrýsová Poslankyně Lenka Andrýsová Senátor Leopold Sulovský Senátorka Eliška Wagnerová Poslankyně Lenka Andrýsová Senátor Leopold Sulovský Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 117) Poslanec Jiří Pospíšil V

15 Senátor Miroslav Antl Senátorka Veronika Vrecionová Návrh směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (evropský senátní tisk č. N 032/09) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Dagmar Zvěřinová Senátor Karel Korytář Senátor Jiří Dienstbier Senátor Pavel Lebeda Senátor Jiří Čunek Senátor Jiří Čunek Senátor Jiří Čunek Senátor Vladimír Dryml Senátor Miloš Vystrčil Senátor Jaromír Štětina Senátor Jiří Dienstbier Senátor Miroslav Škaloud Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013 (senátní tisk č. 66) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Josef Řihák Konvergenční program České republiky aktualizace duben 2013 (senátní tisk č. 93) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jan Hajda Senátor Josef Táborský Senátor Miroslav Krejča Senátor Miroslav Škaloud Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jan Hajda Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě (evropský senátní tisk č. K 003/09) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Luděk Jeništa Senátor Karel Korytář Senátor Miroslav Škaloud VI

16 Senátor Luděk Jeništa Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajistit fungování vnitřního trhu s energií (evropský senátní tisk č. K 005/09) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Miroslav Krejča Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy (senátní tisk č. 89) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Tomáš Kladívko Další část schůze řídil místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Tomáš Grulich Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňujícímu Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000 (senátní tisk č. 58) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Miroslav Antl Senátor Tomáš Kladívko Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaného za Českou republiku dne 10. prosince 2002 (senátní tisk č. 59) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Miroslav Antl Senátní tisky č. N 39/09, N 40/09, N 41/09 - Balíček k inteligentním hranicím EU (evropský senátní tisk č. N 039/09, č. N 040/09, č. N 041/09) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Tomáš Grulich Senátní tisky č. N 21/09 a K 22/09 - Evropská strategie pro alternativní paliva (evropský senátní tisk č. N 021/09, č. K 022/09) VII

17 Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Miroslav Krejča Senátor Miroslav Škaloud Senátní tisky č. K 23/09, N 24/09, N 25/09, N 26/09, N 27/09, N 28/09, N 29/09 - IV. železniční balíček (evropský senátní tisk č. K 023/09, č. N 024/09, č. N 025/09, č. N 026/09, č. N 027/09, č. N 028/09, č. N 029/09) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Tomáš Grulich Senátor Tomáš Grulich Návrh na zpětvzetí senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk č. 758/ Senátor Miloš Vystrčil Senátor Petr Vícha Návrhy kandidátů pro volbu osoby navržené Senátem ke jmenování do funkce inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů (senátní tisk č. 127) Senátor Tomáš Kladívko Jiřina Rippelová Senátor Tomáš Kladívko Senátor Tomáš Kladívko Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Miluše Horská Senátor Tomáš Kladívko den schůze 26. června Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 96) Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Miroslav Nenutil Senátor Martin Tesařík Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Jiří Bis Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Stanislav Juránek Senátor Jiří Dienstbier Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Petr Bratský Senátor Stanislav Juránek Senátor Milan Pešák VIII

18 Senátor Miroslav Škaloud Senátor Martin Tesařík Senátor Zdeněk Brož Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Miroslav Nenutil Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě (senátní tisk č. 57) Senátor František Bublan Senátor Jan Hajda Senátorka Dagmar Terelmešová Senátor Stanislav Juránek Senátor Tomio Okamura Senátor Jan Horník Senátor Jaroslav Kubera Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Petr Gawlas Senátor Miroslav Škaloud Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jiří Šesták Senátor Tomio Okamura Senátor Jan Veleba Předseda Senátu Milan Štěch Senátor František Bublan Senátor Jan Hajda Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Miluše Horská Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů o změně některých zákonů souvisejících s výplatou sociálních dávek (senátní tisk č. 61) Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Miloš Janeček Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2012 (senátní tisk č. 63) Miloslav Kala Senátor Jan Veleba Senátor Lubomír Franc Miloslav Kala Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2012 (senátní tisk č. 64) Miloslav Vaněk Senátor Leopold Sulovský Miloslav Vaněk IX

19 38. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2012 (senátní tisk č. 85) Igor Němec Senátor Miroslav Antl Senátor Karel Korytář Igor Němec Senátor Miroslav Antl Návrhy kandidátů pro volbu osoby navržené Senátem ke jmenování do funkce inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů (senátní tisk č. 127) Senátor Tomáš Kladívko Senátor Tomáš Kladívko Další část schůze řídil místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Tomáš Kladívko Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (senátní tisk č. 110) Předseda Senátu Milan Štěch Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Hassan Mezian Senátor Jaromír Štětina Senátor Jan Horník Senátor Stanislav Juránek Senátor Václav Homolka Senátor Jiří Šesták Předseda Senátu Milan Štěch Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 119) Poslanec Jiří Rusnok Senátor Karel Korytář Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 120) Poslanec Jan Kubata Senátor Jan Hajda Senátor Jan Horník Senátor Miroslav Nenutil Senátor Jiří Bis Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Miluše Horská X

20 Senátor Jan Horník Poslanec Jan Kubata Senátor Jan Hajda Poslanec Jan Kubata Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 118) Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Petr Šilar den schůze 3. července Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 121) Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Senátorka Veronika Vrecionová Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech (senátní tisk č. 122) Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Senátor Jiří Lajtoch Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů (senátní tisk č. 123) Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Senátor Jiří Lajtoch XI

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 10. schůze Pořad 10. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 8. schůze Pořad 8. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 26. schůze Pořad 26. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze Pořad

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 16. schůze Pořad

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona, kterým

Více

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí.

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Žádost o vyslovení souhlasu

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 45. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na volbu místopředsedů

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 20. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Tisk č. 324 Audiozáznam k bodu schůze Videozáznam k bodu schůze Senátní tisk

Více

XIII. KONGRES ODS ODS. Nabízíme pravici. Františkovy Lázně, 13. 15. prosince 2002

XIII. KONGRES ODS ODS. Nabízíme pravici. Františkovy Lázně, 13. 15. prosince 2002 XIII. KONGRES ODS Nabízíme pravici Františkovy Lázně, 13. 15. prosince 2002 ODS Ve dnech 13. 15. prosince 2002 se ve Společenském domě ve Františkových Lázních konal XIII. Kongres Občanské demokratické

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 38. schůze Poslanecké sněmovny 1. Zákon o podporovaných

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 36. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 8. března 2011 Zapsala: V. Šaldová Obsahový rejstřík: Str. 2-6 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva Str.

Více

USTAVNÍ SOUD ČR Joštova 8, 660 83 Brno Došlo dne; -6-01" 2012. ^ krát Přílohy; ČJ.: víz flselný kód Vyřizuje: 4^

USTAVNÍ SOUD ČR Joštova 8, 660 83 Brno Došlo dne; -6-01 2012. ^ krát Přílohy; ČJ.: víz flselný kód Vyřizuje: 4^ Ústavní soud Joštova 8 660 83 Brno 2 USTAVNÍ SOUD ČR Joštova 8, 660 83 Brno Došlo dne; -6-01" 2012 v ^ krát Přílohy; ČJ.: víz flselný kód Vyřizuje: 4^ Třikrát Navrhovatel: Skupina 45 poslanců, podepsaných

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více