Tato publikace vdìèí za svùj vznik nejen autorùm, ale i finanèní podpoøe mìsta Holešova,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tato publikace vdìèí za svùj vznik nejen autorùm, ale i finanèní podpoøe mìsta Holešova,"

Transkript

1 STØÍPKY Z DÌJIN TRATÍ KROMÌØÍŽSKÉ DRÁHY Tato publikace vdìèí za svùj vznik nejen autorùm, ale i finanèní podpoøe mìsta Holešova, jehož obèanùm, potažmo jejich voleným zástupcùm patøí dík. Stejnì tak zaslouží podìkování manželky autorù, které mlèky trpìly zaneprázdnìní otcù rodin, ale mnohdy i zastaly jejich práci doma. Nakonec, ale ne v poslední øadì, dlužíme dík všem pøispívatelùm za jejich podklady, fotografie, vzpomínky. Martin Šùstal, Vojtìch Kopøiva 1

2 2

3 Úvod Mezi významné mezníky v novodobé historii našeho kraje se bezpochyby zapsala stavba a zahájení železnièního provozu na tratích bývalé spoleènosti Kromìøížské dráhy. Po stavbì trati Hulín Kromìøíž v roce 1880 byla roku 1882 železnice prodloužena z Hulína do Holešova a záhy i do Bystøice pod Hostýnem. První vlak na holešovské nádraží po novì zbudované železné dráze slavnostnì pøijel 24. záøí V Bystøici ho uvítali 15. listopadu téhož roku. Jistì nebude bez zajímavosti pøiblížit historické prvopoèátky tohoto období a ukázat, za jakých okolností byla naše dráha budována. Zavedení pravidelné železnièní dopravy mìlo znaèný význam pro novì vznikající prùmysl zdejšího kraje. Velmi brzy pøinesla dráha hluboké a pronikavé zmìny do života obyvatelstva mìst a okolních vesnic. Nový druh dopravy vedl k nebývalému rozmachu kdysi zaostalé oblasti. Všem, kteøí se zajímají o železnièní dopravu a mají rádi své mìsto, v nìmž žijí, nebo na nìj, vzdáleni od domova rádi vzpomínají, je urèena tato publikace, která vychází u pøíležitosti stodvacátého výroèí místní železné dráhy Hulín Bystøice pod Hostýnem. Nejde o ucelené klasické dílo, ale spíše o faktografické zpracování historicky podložených dokumentù umožòujících z pohledu souèasníkù pøiblížit øadu skuteèností vztahujících se k tomuto, pøed 120 lety budovanému nároènému technickému dílu. O vztahu Kromìøíže ke stavbì Severní dráhy císaøe Ferdinanda. ( ) Mnohá literatura o historii železnic dodnes udržuje živou povìst, že pùvodní pøedstava vedení trati Severní dráhy císaøe Ferdinanda pøes Kromìøíž byla zmaøena odmítavým postojem konzervativního mìš anstva ovlivnìného pøedsudky proti železnici. Jiné historické prameny však naznaèují pravdìpodobnìjší verzi pøíèin dnešního stavu. Železnièní tra z Vídnì do Bochnie mìla skuteènì mimo jiné spojovat významná mìsta moravské zemì, k nimž arcibiskupská Kromìøíž nepochybnì patøila. Také je pravda, že proti železnici existovaly argumenty o jejím zhoubném vlivu na drùbež, dobytek i obyvatele a tìmto argumentùm bylo tu více, tu ménì popøáno sluchu. Ale podíváme-li se na mapu støední Moravy z poloviny pøedminulého století, uvidíme klikatici a místy dokonce sí slepých ramen øeky Moravy, tehdy ještì neregulované. A jedno takové místo se táhne právì od Troubek u Pøerova mezi Kromìøíží a Hulínem k Tlumaèovu. Tomuto území se vyhnula dokonce císaøsko královská silnice z Vídnì pøes Uherské Hradištì na Olomouc a po pøísném prùzkumu i železnièní inženýøi trasující stavbu zmínìné železnice. Vždy silnice spojující Hulín a Kromìøíž musela být vedena po sedmi mostech. Odklon trati od bran kromìøížských pøispìl jistì ke spokojenosti opatrnìjších obyvatel a tìch, kteøí žili z povoznictví formanù a majitelù zájezdních hostincù. Ale pokrokovìjší èást obyvatel se nemohla smíøit s touto situací a brzy po zahájení provozu na Ferdinandovì dráze žádala o její pøeložení ke Kromìøíži. 3

4 V roce 1868 zadalo mìsto dokonce zpracování projektu na stavbu spojovací dráhy z Kromìøíže do Hulína. Ale už v té dobì byly pøedpisy pro stavbu železnic pomìrnì pøísné a také stavba sama byla finanènì velmi nároèná a proto se snaha kromìøížských opìt nesetkala s úspìchem. Založení Spoleènosti Kromìøížské dráhy, stavba trati Kromìøíž Hulín a Kromìøíž Zborovice. ( ) Až když v roce 1880 vyšel tzv. zákon o sekundárních drahách, který pøinesl úlevy ve stavbì i provozu vedlejších železnic, ale i v placení poplatkù a daní, hnuly se ledy správným smìrem. Protože vydání zákona bylo avizováno již nìjakou dobu dopøedu, vznikla už v roce 1879 akciová spoleènost pro stavbu dráhy Kromìøíž Hulín. Akciová spoleènost vydala 250 akcií po tisíci zlatých. Jedním z hlavních akcionáøù se stal olomoucký arcibiskup hrabì Fürstenberg, který se na stavbì podílel deseti tisíci zlatými, druhým byl hrabì Friesse, velkostatkáø a prùmyslník. Hybnou pákou spoleènosti byl pan J. Troltsch a øeditel Josef Nezdara. Pùvodní sídlo spoleènosti bylo ve Vídni, ale po získání koncese se spoleènost pøestìhovala do Kromìøíže. Koncese pro stavbu dráhy byla vydána 30. èervna Už pøed jejím vydáním byly na místo budoucí stanice navezeny mìstskými cihelnami cihly a kámen a po vydání koncese se stavba rozbìhla. Tra byla dlouhá 7,5 km a bylo na ní postaveno 19 tzv. objektù, tj. mùstkù a propustkù. Kromìøížské nádraží bylo postaveno stavitelem Mesenským. Provoz pro nákladní dopravu byl zahájen 1. prosince a pro osobní 15. prosince téhož roku. Ke slavnostnímu otevøení dráhy došlo ale už 28. listopadu Ten den po dvanácté hodinì dojel z Hulína do Kromìøíže zvláštní vlak sestavený z pìti vozù I. tøídy, tažený lokomotivou Severní dráhy Nestor. Lokomotiva byla vyzdobena znaky a vlajkami rakouských zemí a velikým znakem mìsta Kromìøíže na èele. Mezi slavnostními hosty byl i moravský místodržící baron Korb z Weidheimu, generální inspektor Severní dráhy císaøe Ferdinanda baron Eichler a vysocí úøedníci ministerstva obchodu, pod nìž tehdy železnice spadaly. Ve stanièní budovì se podával obìd a potom se panstvo odebralo na zámek. Zpoèátku jezdily na trati tøi páry vlakù, a to v èasech 5.28, a z Kromìøíže do Hulína a v 6.40, a zpìt, jízdnì mìlo být 20 krejcarù ve tøetí a 30 ve druhé tøídì. Dále bylo stanoveno, že za náklad 100 kg tìžký v kusech se má platit 7 krejcarù, za náklad jednoho kusu 3 a pùl krejcaru, za náklad pro Vùz spoleènosti Kromìøížské dráhy. 4

5 celý vagón, do nìjž se vešlo kg, se má platit 5 krejcarù za cent, za uhlí a koks 4 krejcary za cent. Ostatní sazby se mìly spoèítat podle tarifu Severní dráhy za vzdálenost (dnes bychom øekli tarifní) 7 km. Prakticky souèasnì se vznikem akciové spoleènosti Kromìøížské dráhy vzniklo v Kromìøíži družstvo mìsta Kromìøíže a cukrovarù v Kromìøíži, Zborovicích, Kvasicích a Hulínì pro stavbu železnièní trati Kromìøíž Zborovice. Se stavbou bylo zapoèato až v roce 1881 a pro veøejnost byla otevøena 1. listopadu téhož roku. Stavba trati byla velmi jednoduchá, mosty (i most pøes Moravu) byly døevìné a v Kotojedech v km 2,9 bylo dokonce použito rozšíøeného mostu silnièního. Spoleènost pùvodnì plánovala prodloužení této trati do Koryèan a pøes Buèovice dále do Brna. K této stavbì ale nedošlo, pøestože napø. hrabì Friesse hodlal darovat ke stavbì potøebné pozemky. Stavba trati Hulín Bystøice pod Hostýnem. ( ) Poèátkem roku 1881 bylo zahájeno úspìšné jednání mezi akciovou spoleèností Kromìøížské dráhy a zástupci pøedstavenstva mìsta Holešova a mìsta Bystøice o zøízení železné dráhy z Hulína do Bystøice. Souèasnì probíhala pøedbìžná jednání se všemi obcemi ležícími na trase pøedpokládané dráhy. Ještì téhož roku vypracovala spoleènost Kromìøížské dráhy situaèní návrh na stavbu. Trasa dráhy byla vytýèena a vymìøena se všemi potøebnými provozními objekty. Zpracované projekty a pøedpokládané stavební náklady musely být pøiloženy k žádosti o koncesi. Žádost o List koncesionální se podávala u císaøského dvora prostøednictvím c. a k. ministerstva obchodu. První úøední záznam o stavbì dráhy v Holešovì pochází z 16. ledna 1881, kde zástupci mìsta pøislíbili akciové spoleènosti všemožnou podporu. Zásadní a koneèné rozhodnutí o stavbì dráhy Hulín Holešov bylo pøijato na mimoøádném zasedání obecního výboru mìsta Holešova dne 5. února Co a jak se na této schùzi projednávalo, nám pøiblíží opis zápisu z tohoto zasedání: S e z e n í, odbývané dne 5. února 1881 L. P. Ponìvadž se výbor v zákonitém poètu shromáždil, bylo sezení za pøedsedacího mìš anosty Františka Pokorného v nedìli o tøetí hodinì odpoledne slavnostnì otevøené a k uzavírání co mocné prohlášené. Po pøedsevzatém otevøení sezení, zapoèíná pán pøedsedací mìš anosta dle jednacího øádu 214 a dle pøiloženého programu pokraèovati. On žádá slavné zastupitelstvo obce, o jakou výšku akcií na novou dráhu obec upsati míní. Pakli se tak uzavøe, by se dále podjedným v tom poradilo, kterak a na jaký zpùsob jmenovaná výška akcií se krýti má. Pán Viktor Lusar, kterému se k jeho žádosti za celý obecní výbor slovo udìlilo, navrhuje: Obec mìsta Holešova uvažujíc, že své skrovné pøíjmy jen denním trhùm mìsta odbývaným ponejvíce dìkuje, zrale uvažujíc, že zamýšlená stavba spojovací dráhy holešovsko hulínské za takovou pøíèinu, že obchod zdejší obce mìstské vzdálenými 5

6 místy k Pøerovu na k Napajedlùm a tam stávajícími nádražími valnì trpí, že vystavením dráhy by netoliko nejen mìsto, nýbrž i chudí obyvatelé jeho, jelikož zde v nynìjší dobì každý prùmysl a každý obchod jakéhokoliv jména velmi vážnì zaostává, velikých výhod nabýti muselo a pro chudý lid práci a obživu nalézti mìlo. Uvažujíc dále, že by potomci naši pro ten pøípad, že bychom tuto tak dùležitou vìc uèiniti opomnìli, navším právem a ne bez pøíèiny obviòovali, že jsme naši obec a naše obèany nedobøe zastupovali a zanedbávali. Žádám slavné zastupitelstvo mìsta Holešova, uvedené dùkladné dùvody oceniti a uzavøíti. Dále žádám pøedstavenstvo mìsta Holešova, že jest oprávnìno pøi svolení ze strany Vysokého zemského výboru na zamýšlenou stavbu spojovací dráhy 15 kusù akcií po 1000 zlatých upsati a ku krytí jmenované sumy se opravòuje k pùjèce dluhu v celém obnosu zlatých z Moravské hypotéèní banky a proti úroènímu pojištìní do knihy pozemkové znìjící na realitu èíslo 24, 38 a 39 pro výtah èíslo 114, která mìstu Holešovu co majetek patøí, pod èíslem vložním 27, 42 a 43 zanešena jest. Tento návrh Victora Lusara byl také vøele podporován obecními radními Josefem Charuzou, Josefem Holubem a Antonínem Janálem. Také stavitel a èlen obecního výboru Antonín Fišer vydatnì podporoval stavbu místní dráhy v Holešovì. Proti návrhu Victora Lusara protestoval toliko jediný èlen obecního výboru František Pospíšil. Nemohl však dostateènì svými dùvody návrh stavby vyvrátiti. Proto byl návrh Victora Lusara pøi hlasování pøijat všemi pøítomnými èleny obecního výboru. Na sezení odbývaném 24. dubna 1881 bylo pøedstavenstvo mìsta seznámeno se schválením svého zámìru o pùjèce na nákup akcií s upozornìním Vysokého moravského zemského výboru v Brnì, který zámìr schvaloval, na vèasné placení poplatkù a úrokù. Zároveò si mìsto dalo podmínku, aby stanovištì dráhy, èili nádraží, bylo postaveno na konci mìsta za Kromìøížskou ulicí. Rovnìž zástupci mìsta Bystøice pod Hostýnem zahájili pøímé jednání s akciovou spoleèností o stavbì dráhy, a to o prodloužení z Holešova do Bystøice. Pùvodnì se tra mìla stavìt ve dvou èástech: nejprve úsek do Holešova, pozdìji pak do Bystøice pod Hostýnem a pokraèovat mìl do Valašského Meziøíèí (ale v úplnì jiné trase než dnes, jak se doètete dále). Ovšem prozíravá politika a snaha bystøických obecních radních a starosty mìsta, továrníka Augustina Thoneta, získat napojení mìsta na železnièní tra slavila brzy svùj úspìch. Dne 12. února 1881 je svoláno zasedání obecního výboru, aby projednalo žádost øeditelství Kromìøížské dráhy o stavbì a ukonèení dráhy v Bystøici pod Hostýnem. Na doporuèení pøednesené radním Karlem Spáèilem, jaké výhody pøinese mìstu železná dráha, byla všemi pøítomnými èleny výboru navržená stavba dráhy jednomyslnì pøijata. V prùbìhu roku 1881 byly provádìny nezbytné pøípravné práce na celém úseku budoucí místní dráhy. Prvními vlaštovkami, které oznamují pøíchod železné dráhy, jsou trasující inženýøi. Pøišli, ohlásili se na panstvích, ve mìstech i obcích. Ale jinak s nimi nebylo o vedení dráhy mnoho øeèí. Mìli jasný úkol: nalézt nejvhodnìjší trasu, jak jim pøikazovala povinnost a jejich odborné zkušenosti. Škody, které pøi mìøení nadìlali, ihned zaplatili. Mìøièi pøímo v terénu promìøovali novou tra za každého poèasí a èasto ve velkém spìchu. Mnohdy se stávalo, že pøes noc sedláci vytahali ze svých polí kolíky znaèící budoucí trasu dráhy a mìøièi museli celé mìøení znovu 6

7 opakovat. Venkovský lid se poøád bál, že jim vlaky budou nièit úrodu, plašit dobytek a slepice pøestanou snášet. Proto bylo nuceno zemské gubernium vydat cirkulární naøízení (èili obìžník) na své podøízené úøady, kterým se mìlo zamezit odcizování návìstních tyèí a kolíkù. Bylo tøeba zavést dozor a každou ztrátu nahradit: za odcizenou trasovací tyè se platila pokuta 5 zlatých nebo bylo 5 dní vìzení, za odcizený kolík 1 zlatý nebo jeden den vìzení. V tìchto otázkách se osobní zájmy obyvatel nejèastìji støetávaly se zájmy a potøebami novì budované dopravní cesty. Trasující inženýøi s nikým nic neprojednávali. Vlastní projednání celé té tøíštì zájmù a starostí veøejných i soukromých, dotèených navrhovanou stavbou, ponechávali politickým pochozím komisím. Do pøíchodu zimy byly vykonány všechny pøípravné práce a závìreèné detailní posouzení trati. V únoru pøišla z Vídnì zpráva o schváleném a vydaném Listu koncesionálním: ZÁKONNÍK ØÍŠSKÝ pro království a zemì v radì øíšské zastoupené 31. List koncesionální ku stavbe železnice lokomotivní z Hulína do Bystøice My, František Josef První, z boží milosti císaø Rakouský Apoštolský král Uherský, král Èeský, Dalmatský, Charvátský, Slavonský, Halièský, Vladimiøský a Illyrský, arcivojvoda Rakouský, velkovojvoda Krakovský, vojvoda Lotarinský, Salzburský, Štyrský, Korutanský, Krajanský, Bukovinský, Horno a Dolnoslezský, velkokníže Sedmihradský, markrabì Moravský, knížecí hrabì Habsburský a Tyrolský, atd. atd. Jakož akcionáøská spoleènost privilegované železnice Kromìøížské žádala o propùjèení koncese ku stavbì a užívání železnice místní z Hulína do Bystøice, tedy se nám vidí, uvažujíc obecnou užiteènost toho podniknutí, propùjèiti jmenované spoleènosti této koncese dle zákona o povolování železnic, daného dne 14. záøí 1854 (è zák. øíšsk.), též dle zákona, daného dne 25. kvìtna 1880 (è. 56. zák. øíšsk.), jak tuto se klade: 1 Propùjèujeme akcionáøské spoleènosti privilegované železnice Kromìøížské práva ku stavbì a užívání železnice lokomotivní, jakožto železnice místní s pravidelnou kolejí ze štace Hulínské priv. Severní dráhy císaøe Ferdinanda, na prodloužení nynìjší èáry Hulínsko Kromìøížsko Zborovické, vedoucí pøes Holešov do Bystøice. 7

8 Následuje dalších osm paragrafù upravujících výsady v placení poplatkù a daní, ale i povinnosti urèené spoleènosti pøi stavbì a provozu dráhy a za nimi závìreèný desátý: 10 Správì státní zùstavuje se kromì toho právo, pakli pøes to, že by výstraha dána byla, porušily se opìt aneb nesplnily závazky v listu koncesionálním, ve výminkách koncesionálních nebo v zákonech uložené, aby uèinila ve pøíèinì toho opatøení dle zákona a prohlásila dle okolností, ještì døíve, než koncese dojde, koncesi za pominulou. Tomu na svìdomí vydáváme tento list, opatøen velkou peèetí Naší, ve Vídni, hlavním mìstì øíšském a Našem sídelním, dvacátého šestého dne mìsíce února léta Pánì tisícího osmistého osmdesátého druhého, panování Našeho roku tøicátého ètvrtého. František Josef m. p. Taffe m. p. Pino m. p. Dunajewski m. p. (Pod císaøem podepsaní pánové byli pøedseda vlády, ministr obchodu a ministr financí.) Po skonèení všech pøípravných prací a vydaném Listu koncesionelním se pøenesla stavba trvale do terénu. Pøedevším bylo nutno provést vyvlastnìní pozemkù a vykonat politickou komisionální pochùzku za úèelem zjištìní protipožárních opatøení a projednání požadavkù obyvatel i obcí ve vztahu k zamýšlené stavbì trati. V úseku Hulín Holešov pracovala komise podle zápisù z jednání s pøedstavenstvem obce Tøebìtice ve dnech dubna 1882, z Holešova do Bystøice se pochùzka konala kvìtna Pøed provedením pochùzky byly v dotèených obcích po dobu ètrnácti dnù vyloženy pomùcky projektu, jakož i seznamy nemovitostí pøedvídaných k vyvlastnìní. Nová dráha pøetínala silnice i staré hospodáøské cesty, vodní toky, oddìlovala hospodáøství od polí ležících za humny. Zasahovala tak podstatnì do veøejných i soukromých zájmù, do každodenního života obèanù. Zápisy, které se provádìly po celou dobu pochùzky, se týkaly pøedevším soukromých pozemkù a chalup, zdìdìných po pøedcích. Spolu se spisy o výkupu pozemkù nám prozradí názor prostých lidí na novì budovanou dopravní cestu. Po skonèení práce pochozí komise byl sepsán protokol, který byl podepsán všemi èleny pochozí komise a zástupci všech 10. úèastnìných obcí, pøes které vedla trasa budoucí dráhy. Ze zápisu si zaslouží pozornost nìkteré konkrétní zajímavosti: Pøedstavenstvo mìsta Holešova souhlasí s umístìním nádraží zdejšího a souhlasí s názvem stanice Holešov. Pokud se týká smìru trati v obci Plaèkov a trasy dráhy vedoucí pøes pozemek cihelny, bylo dohodnuto posunutí trati tak, že cihelna a pøíslušné pozemky u ní zùstanou v celistvosti. Pøedstavenstvo uplatòuje požadavek nestavìti v Holešovì øepné nákladištì. Žádosti Panského dvora o výstavbì vlastní koleje z nádraží zdejšího neèiní zástupce mìsta žádných námitek. Obec mìsta Holešova podporuje stavbu místní dráhy a neèiní nièeho proti dohodnuté trase dráhy. 8

9 Se zástupci Dobrotic bylo dáno do zápisu toto: Pøedstavenstvo obce a dotyèní majitelé jsou s ustanovením, jak slavná komise uzavøela, úplnì spokojení a nežádají by ani pøejezdu pøi pozemcích parcele è a 1791, když soubìžná cesta po pravé stranì dráhy mezi urèenými pozemky bude vyhotovena a takto spojena s cestami, které vedou po pravé stranì dráhy. Z tìchto pøíèin ustupují také od svých námitek podaných dne Naproti tomu v Jankovicích nemìla stavba dráhy takovou podporu: Pøedstavenstvo obce Jankovice prohlašuje, že jsme jménem naší obce stížnost a také pøání písemnì podali dne na c. k. okresní hejtmanství v Holešovì a žádáme, aby toto podání bylo k protokolu pøipojeno. Co se týká dalších požadavkù dráhy, žádných námitek neèiníme, než aby se nám na cestì od okresní silnice vedoucí do Jankovic most pøes Rusavu vystavìl na útraty spoleènosti dráhy. Dále si pøejeme, aby cesta v km 12,6 na levé stranì dráhy spojena byla pomocí pøejezdu se starou cestou na pravé stranì dráhy. Dále bylo nutno v Jankovicích opatøiti na náklady dráhy dva domy omítkou, a jejich støechy v celém rozsahu pokrýt bøidlicí. Pøedstavenstvo obce mìsta Bystøice pod Hostýnem vyjádøilo, krom všeobecné podpory stavbì, snad nejlépe pøání všech dotèených majitelù pozemkù, které dodnes omezuje možnosti zvyšování rychlosti vlakù: Koneènì žádáme, aby pøi vypracování detailního projektu byl brán ohled na vyvlastòovací øízení, aby dráha pozemky zbyteènì neprotínala a co možná nejvíce se pøiblížila polní cestì. Po skonèení politické pochùzky, která rozhodla o vyvlastnìní pozemkù, pøišli výkupní komisaøi. Ti mìli za úkol urovnat napjatý vztah venkovského lidu k dráze a rozhodnout o odškodnìní za vyvlastnìné pozemky. Aby se pøedešlo pøi výstavbì rùzným neshodám, vydala císaøská dvorní kanceláø dekret o stavebním povolení k výstavbì železných drah a zároveò podmínky pro výkup pozemkù pro železnièní úèely. Dekret stanovil zásadu platnou dodnes, že rozhodnutí o nuceném vyvlastnìní pozemkù náleží politickým úøadùm a rozhodnutí o odškodnìní za vyvlastnìné pozemky soudùm. Pro výkup pozemkù bylo v každé obci vypsáno místní øízení a ustanovena výkupní komise. Èlenem této komise byl úøedník komorní prokuratury, zkušený v jednání s lidmi všech stavù a znalý v otázkách politických i právních. Dalším èlenem komise byl výkupní komisaø spoleènosti Kromìøížské dráhy. Jeho úkolem bylo pøipravit komisi podklady, z nichž bylo zøejmé, kudy má dráha vést a jakých pozemkù a objektù se výkup týká. Øízení svolávala c. k. okresní hejtmanství na žádost výkupního komisaøe. Základem výkupního jednání byl odhad provedený pøísežným znalcem. Po provedení ocenìní se musel majitel vyjádøit, zda s ním souhlasí. Buï bylo dosaženo dohody nebo pøi tvrdohlavém zdráhání byl majitel odkázán na poøad práva a soudu. Øeditelství Kromìøížské dráhy vyplácelo majitelùm nemovitostí odškodné ihned na ruku. Výkup pozemkù mìl být ukonèen do konce roku 1883, poté všechny nároky na odškodnìní skonèily. Vedení Spoleènosti pøistoupilo na požadavky obce Holešova o zachování celistvosti pozemkù u cihelny a stejnì tak vyhovìlo pøedstavenstvu obce Jankovice a nepostavilo pøedpokládané nákladištì u Jankovic, ale postavilo je ve vstøícnìjším Hlinsku. Svým postojem jako by si jankoviètí zavøeli cestu k vlastní železnièní 9

10 zastávce, nebo od té doby mnohokrát požadovaná zastávka dodnes nestojí. Na stavbì nové železné dráhy z Hulína do Bystøice pod Hostýnem pracovalo témìø lidí ze všech krajù nejen Èech a Moravy, ale celé monarchie. Vedení stavby bylo svìøeno vrchnímu inženýrovi, kterému byl v Holešovì postaven domek s pracovnou a provozním zaøízením. Práce na trati byly rozdìleny na stavební úseky. Na pøilehlých úsecích vedli stavební práce partafíøi. Pro každého byl postaven domek rozdìlený na dvì èásti. V jedné, menší místnosti bydlel pán s paní, ve druhé bylo nìkolik stolù a lavic a tato místnost sloužila jako obchod a hospoda. Dìlníci si postavili vìtšinou jen chatrè latí a proutí, nìkteøí v úpatí stránì vyhrabali na dva sáhy velikou jamku, zhotovili okno a dveøe, støechu z prken a hlíny. Prvními dìlníky byli nádeníci na kopání, pøevážení a rovnání hlíny. Z Hulína do Holešova byl pro stavbu velkou výhodou mimoøádnì pøíznivý, skoro rovný terén. Mnohem složitìjší podmínky však nastaly za Holešovem, kde vede trasa podhorským terénem. Jedinou mechanizací pøi stavbì byl krumpáè a lopata, nejvìtším pomocníkem kùò. Konì tahaly dvoukolové vozíky se zeminou a potom i se štìrkem, pražci a kolejnicemi. Ponìvadž trasa stavby pøetínala cesty i potoky, museli nastoupit tesaøi a zedníci, postavit mosty, propustky a pøejezdy. Podle schváleného projektu všech 59 cest z celého úseku mìlo být svedeno na 27 pøejezdù. Proti tomu se samozøejmì ohrazovali majitelé polností i ostatní uživatelé cest a proto po dlouhých jednáních bylo dohodnuto vybudovat 10 pøejezdù mezi Hulínem a Holešovem a 23 pøejezdù na zbytku dráhy. Dále bylo dohodnuto, že všechny pøejezdy budou vybaveny závorami, které budou podle potøeby obsluhovány. O stavebních pomìrech svìdèí i fakt, že zatímco mezi Holešovem a Bystøicí byly postaveny 3 mosty a 27 propustkù, mezi Hulínem a Holešovem pouze 7 propustkù. Všechny mosty byly døevìné, propustky byly vìtšinou døevìné, pouze ètyøi mìly zdìná jádra z kamene a klenby ze silnì vypálených cihel popø. z kvádrù. Po dokonèení spodní stavby zapoèaly práce na železnièním svršku. Ten stavìli odborníci a práce postupovala velmi rychle. Už v zaèátkem èervna 1882 se konaly pøípravy na zkušební provoz. Zahájení provozu do Holešova a Bystøice pod Hostýnem. (1882) 3. èervna 1882 byla dána obèanùm Holešova na vìdomí zpráva o pøipravované první jízdì parního vlaku z Hulína do Holešova. První zkušební jízda do Holešova byla uskuteènìna 5. èervna a do Dobrotic 7. èervna Aèkoliv nešlo o slavnostní zahájení provozu, pøišlo na nádraží mnoho zvìdavcù, kteøí vlak do té chvíle ještì nevidìli. Na zahájení prozatímní nákladní dopravy mìl nejvìtší zájem Emanuel Proskowetz, majitel novì stavìného cukrovaru ve Všetulích. Vleèná dráha cukrovaru byla postavena souèasnì se stavbou místní dráhy a tak mohl být dopraven všechen stavební materiál, stroje i ostatní zaøízení již po železnici pøímo na staveništì. Rovnìž holešovský továrník Kneisl mìl zájem na zahájení prozatímní nákladní dopravy do Holešova. Tak 10. èervna 1882 pøijel do Holešova první nákladní vlak, který pøivezl ètyøi vozy uhlí pro Kneislovu továrnu. 10

11 Zaèátkem záøí byly dokonèeny všechny práce nástupištì, budovy pro provoz i ostatní provozní zaøízení a byly zahájeny pøípravy ke slavnostnímu otevøení. Provoz pro osobní i nákladní dopravu byl zahájen 24. záøí, ale ke slavnostnímu otevøení trati do Holešova došlo již v nedìli 22. záøí. Po tøetí hodinì odpolední pøijel z Hulína slavnostní vlak vyzdobený vlajkami a znaky rakouských zemí na holešovské nádraží rovnìž vyzdobené vìnci, prapory a velkým znakem mìsta. Sešlo se na nìm velké množství holešovských obèanù, slavnostnì odìných sedlákù, pøíslušníkù cechù i úøadù, kteøí vítali vlak støelbou a hudbou. Vlakem pøijeli zástupce Severní dráhy, Kromìøížské dráhy, Zemského výboru Markrabství moravského, úøedníci ministerstva obchodu a další hosté. Otevøení železnièního provozu mìlo ráz národní slavnosti a stalo se velkou událostí pro mìsto i široké okolí. Mezitím pokraèovaly stavební práce na dalším úseku trati, do Bystøice pod Hostýnem. Bylo ještì tøeba dokonèit kladení svršku a provést zkušební jízdy, dùležité jak pro vyzkoušení kvality trati, tak tady i pro vyzkoušení pevnosti mostù. Tra byla dokonèena zaèátkem øíjna a 15. øíjna byla provedena první zkušební jízda. Po zkušebních jízdách a komisionální prohlídce byla tra pøedána do trvalého provozu. Provoz na trati Holešov Bystøice pod Hostýnem byl zahájen 15. listopadu 1882 pøíjezdem slavnostního vlaku na sváteènì vyzdobené bystøické nádraží, kde se za všeobecného nadšení a radosti odehrála, tak jako pøedtím v Holešovì, slavnost otevøení. Z obecní kroniky dobrotické: Obèanùm Dobrotic a Jankovic dáno na vìdomí, že bude provedena zkušební jízda prvního vlaku dne 7. èervna v odpoledních hodinách. K této události sešlo se mnoho místních i pøespolních obèanù na nové zastávce v Dobroticích, kde oèekávali pøíjezd prvního vlaku. Tato událost neušla ani školním dìtem. Tehdejší uèitel Josef Kulaj toho dne upustil od školního vyuèování a se všemi žáky dobrotskými a jankovskými pøišli na zastávku k uvítání pøíjezdu prvního vlaku. Nová zastávka byla vyzdobena prapory a vìnci. Zraky èekajících obèanù upøenì oèekávaly, kdy uvidí pøíjezd tohoto pekelného stroje. Po chvíli bylo vidìti, že se pøed zahradami nìco èerného objevilo. Z èekajících zvìdavcù nìkdo promluvil: Už ten èert jede. Vrcholná éra a konec Spoleènosti Kromìøížské dráhy. ( ) Zprovoznìním trati Hulín Bystøice pod Hostýnem Spoleènost Kromìøížské dráhy prakticky završila své dílo, i když její plány byly daleko vìtší. Jednak to byl již zmínìný projekt trati Kromìøíž Koryèany, v jejíž èásti leží tra do Zborovic, dále od roku 1881 do roku 1887 úèast na stavbì a provozu místní dráhy Studénka Štramberk. Dne 14. února 1883 získala spoleènost koncesi na stavbu dráhy z Bystøice do Valašského Meziøíèí. Protokol sepsaný v Kojetínì v roce 1886 pøed zahájením stavby moravsko slezské dráhy mìst se odvolává na starší projekt vedení trati z Bystøice pod Hostýnem Kuchyòským údolím pøes Kelè a Choryni. K zahájení této stavby ovšem nedošlo. 11

12 Kojetín Po osm let, kdy existovala spoleènost Kromìøížské dráhy, vyznaèovaly se její vztahy se Severní drahou zøejmì urèitou rivalitou (navzdory tomu, že Severní dráha provádìla provoz na tratích Kromìøížské dráhy). Tak napøíklad do roku 1883 nedovolila Severní dráha spoleèný provoz obou spoleèností na svém nádraží a ani kolejové propojení s novì postavenou tratí na Holešov a Bystøici pod Hostýnem. O historii tohoto propojení se literatura i historické prameny rozcházejí. V Hulínì skuteènì existovala urèitou dobu tøi nádraží: kromìøížské v místech odboèení dnešní vleèky do bývalého cukrovaru, hlavní, t. j. dnešní první nástupištì, a holešovské, t. j. dnešní druhé nástupištì. Podle našeho názoru došlo ke spojení tratí Kromìøížské dráhy od Holešova na Kromìøíž v roce 1883 a to úvra ovì na jižním zhlaví stanice s pøemostìním kromìøížské trati pøes hlavní tra. Zbytky náspu na jižní stranì stanice byly patrny ještì v polovinì minulého století. Pøeložky kromìøížské trati kolem Hulína na sever a pøemostìní v dnešním místì se dráha doèkala až po pøevzetí Severní drahou v roce Zmìna souvisela se stavbou tzv. moravsko-slezské dráhy mìst a zde se v pøesné dataci prameny opìt neshodly. Je ovšem jisto, že to bylo mezi léty Drážní tìleso jižní trasy lze dodnes vidìt v místì, kde tra od Kromìøíže uhýbá ostøe vlevo. Potom, co získala Kromìøížská dráha koncesi na prodloužení trati z Bystøice na Valašské Meziøíèí, nabyly obavy Severní dráhy z nového, by zatím nevýznamného konkurenta reálných rozmìrù. Vždy nejdelší tra na evropském kontinentì, z Vídnì do Bochnie byla nejvýnosnìjší tratí v celé monarchii. V roce 1887 èinil èistý výnos akcií pøes 50 milionù zlatých a pøepravní monopol Severní dráhy mezi Dolním Rakouskem, Ostravskem a Polskem byl trnem v oku mnohým významným pánùm, kte- 12

13 øí by rádi podpoøili jiný konkurenèní podnik. Severní dráha vynaložila nemálo prostøedkù, aby si své výsadní postavení udržela, nejen vùèi Kromìøížské dráze. Její snaha se zøejmì neminula úèinkem, stejnì jako fakt, že s koncem roku 1883 mìla skonèit úèinnost Zákona o podružných drahách, který stavbu vedlejších drah (bez omezení jejich délky) usnadòoval. Tak se po roce 1883 rozvoj podniku zastavil a omezil se jen na provoz již vybudovaných tratí. Když byla v roce 1886 navzdory pøedpokladùm prodloužena po dlouhém a složitém právním boji koncese spoleènosti Severní dráhy císaøe Ferdinanda, byl jí souèasnì uložen úkol v zájmu hospodáøské a vojenské politiky státu postavit tra z Kojetína pøes Hulín, Valašské Meziøíèí a Tìšín do Bílska a nìkteré další tratì na Moravì. Pøitom jí byla dána možnost využít dosud vybudovaných místních drah v ose nové trati. Severní dráha vyøešila problém spoluúèasti existujících místních drah (Kromìøížské, trati Valašské Meziøíèí Krásno Spoleènosti rakouských místních drah a trati Ostrava Frýdlant nad Ostravicí Spoleènosti ostravsko frýdlantské dráhy) jejich vykoupením. Jednání o prodeji byla velmi obtížná se všemi zúèastnìnými spoleènostmi. O vyrovnání s Kromìøížskou dráhou jednala Severní dráha více jak rok. Její pùvodní plán, totiž odkoupit jen pro stavbu nutnou tra Kromìøíž Bystøice, byl pro spoleènost Kromìøížské dráhy nepøijatelný. Po dlouhých jednáních byla tedy mezi nimi podepsána kupní smlouva 7. ledna 1887 se zpìtnou platností od 1. ledna Severní dráha vyplatila Akciové spoleènosti Kromìøížských drah dva milióny sto tisíc zlatých jako náhradu za všechny Kromìøížské železnice. Pøedáním provozu 14. ledna tak skonèila krátká, ale pro náš kraj významná existence Císaøsko královské privilegované akciové spoleènosti Kromìøížské dráhy. Lokomotivy Kromìøížské dráhy Provoz na tratích Kromìøížské dráhy od poèátku zajiš ovala Severní dráha císaøe Ferdinanda. Ta objednala pro tento úèel postupnì šest lokomotiv. Byly to v roce 1880 dodaný parní motorový vùz systému Elbel - Gölsdorf pojmenovaný po nejvìtším akcionáøi a zakladateli podniku Fürstenberg, malá dvounápravová tendrovka Kromeriz, v následujícím roce ještì jedna Freiberg a vìtší, tøínápravové tendrovky Zbrovitz, Holesow a v roce 1883 ještì Bistritz. Tyto lokomotivy pøešly v roce 1887 do majetku Severní dráhy císaøe Ferdinanda, která je zaøadila do skupiny IX a oèíslovala Pro rychle se vzmáhající železnièní dopravu byly tyto lokomotivy brzy slabé a Severní dráha pro nì nemìla použití. Lokomotivy Kromeriz a Freiberg byly pravdìpodobnì vyøazeny jako první a snad prodány nìkterému cukrovaru nebo na jinou vleèku jako posunovací. V roce 1895 byla vyøazena lokomotiva Zborovitz ; stroje Holesow a Bystritz byly odstaveny ve frýdecké výtopnì. S výjimkou prvních tøí jmenovaných se ostatní doèkaly zestátnìní Severní dráhy a lokomotiva Holesow dokonce dojezdila až u ÈSD v roce Lokomotiva Bistritz se pøi dìlení majetku bývalého Rakousko Uherska dostala do majetku nástupnické železnice Polska. 13

Poštovnictví v našich zemích v letech 1526 1722

Poštovnictví v našich zemích v letech 1526 1722 KAPITOLA IV. Poštovnictví v našich zemích v letech 1526 1722 Poštovní jízdní posel, døevoøez Hanse Schäuffleina (1496 1539) ZAVEDENÍ POŠTY V ÈESKÝCH ZEMÍCH V ROCE 1526 Po smrti èeského a uherského krále

Více

VÝVOJ DOPRAVNÍHO ARCHIVNICTVÍ. Miroslav Kunt

VÝVOJ DOPRAVNÍHO ARCHIVNICTVÍ. Miroslav Kunt VÝVOJ DOPRAVNÍHO ARCHIVNICTVÍ V ÈESKOSLOVENSKU SE ZVLÁŠTNÍM ZØETELEM K ARCHIVÙM ŽELEZNIÈNÍM. Miroslav Kunt I. Dopravní (železnièní) archivy. Doprava je velice široký pojem. Pouze u železnic, této znaènì

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

K VÝVOJI SPRÁVNÍCH STRUKTUR SOUKRO- MÝCH SOCIETÁRNÍCH INSTITUCÍ VE DRU- HÉM A TØETÍM DECENIU 20. STOLETÍ

K VÝVOJI SPRÁVNÍCH STRUKTUR SOUKRO- MÝCH SOCIETÁRNÍCH INSTITUCÍ VE DRU- HÉM A TØETÍM DECENIU 20. STOLETÍ K VÝVOJI SPRÁVNÍCH STRUKTUR SOUKRO- MÝCH SOCIETÁRNÍCH INSTITUCÍ VE DRU- HÉM A TØETÍM DECENIU 20. STOLETÍ (STATUTÁRNÍ I DALŠÍ ORGÁNY AGRÁRNÍ BANKY 1911-1929) Jiøí Novotný - Jiøí Šouša Instituce soukromoprávního

Více

Únor 2004/èíslo 2 Roèník II. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králická pevnostní oblast rekordní návštìvnost v roce 2003

Únor 2004/èíslo 2 Roèník II. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králická pevnostní oblast rekordní návštìvnost v roce 2003 Králický zpravodaj 2/2004-1 Únor 2004/èíslo 2 Roèník II. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králická pevnostní oblast rekordní návštìvnost v roce 2003 Od roku 2000 se traduje v rámci projektu Králická pevnostní

Více

A POKUSY O ZALOŽENÍ BURZY V PRAZE

A POKUSY O ZALOŽENÍ BURZY V PRAZE ÈESKÁ TRŽNICE PLODIN A VÝROBKÙ A POKUSY O ZALOŽENÍ BURZY V PRAZE Eva Drašarová I. PRVNÍ VRCHOLNÉ INSTITUCE KE ZPROSTØEDKOVÁNÍ OBCHODU V ÈECHÁCH. Úvodem Sedmnáctého dubna roku 87 byla v Praze slavnostnì

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

pøíznivá, což má pro tyto památky všeobecnì neblahé dùsledky. Nutnost zabývat se odpovìdnì tìmito problémy

pøíznivá, což má pro tyto památky všeobecnì neblahé dùsledky. Nutnost zabývat se odpovìdnì tìmito problémy Aktuální otázky ochrany vesnických památkových sídelních celkù Kromìøíž - Rymice, 4. - 5.10.1994 Sborník pøíspìvkù ze semináøe poøádaného SUPP v Praze, PúU v Brnì a Muzeem Kromìøížska v Kromìøíži 2 Ochrana

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK ARCHIVU

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK ARCHIVU PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK 3 STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU 1 Státní ústøední archiv v Praze 1995 2 OBSAH HOSPODÁØSKÉ DÌJINY - JEDNOTA PRO POVZBUZENÍ PRÙMYSLU V ÈECHÁCH (A. Špiritová) - Pøíloha - Zusammenfassung

Více

KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9

KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9 2008 KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9 OBSAH Výbìr z významných událostí roku 2008 v Èeské republice 1-9 Roky s osmièkou na konci v dìjinách Prahy 9 10-12 Slovo starosty 13 Událost roku 14-21 Zprávy z radnice

Více

Náchodský zpravodaj 1. Bøeznové zamyšlení. malých i velkých èokoládových zajíèkù obklopených. možných barev. Ano, èas koledy s pomlázkami

Náchodský zpravodaj 1. Bøeznové zamyšlení. malých i velkých èokoládových zajíèkù obklopených. možných barev. Ano, èas koledy s pomlázkami Titulní foto zrekonstruovaný interiér Mìstské knihovny v Náchodì. Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodští kouzelníci... str. 5 Knížka J. Škvoreckého...

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

Z HISTORIE KNIHOVNY V KLATOVECH

Z HISTORIE KNIHOVNY V KLATOVECH 1860 2010 NABÍZÍME VÁM STRUÈNÝ POHLED DO HISTORIE KNIHOVNICTVÍ V KLATOVECH. Z BOHATÉHO ARCHIVU MÌSTSKÉ KNIHOVNY JSME VYBRALI TO, O ÈEM SI MYSLÍME, ŽE BY VÁS MOHLO ZAUJMOUT. SLUŽBY PRO ÈTENÁØE SE VŠAK BÌHEM

Více

145 let. Záchranné služby hl. m. Prahy

145 let. Záchranné služby hl. m. Prahy 145 let Záchranné služby hl. m. Prahy 1 ISBN 80-902895-2-5 2 Neptal se tu nikdo z nás: Kdo jest to, kdo potøebuje naší pomoci? Èím jest? Jakého jest politického smýšlení? Jakého jest náboženství? Naše

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Kdo je kdo - díl tøetí

Kdo je kdo - díl tøetí Králický zpravodaj 02/2005-1 Únor 2005/èíslo 2 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Zdravotní záchranná služba v Èervené Vodì funguje Èinnost rychlé zdravotní služby se sídlem v Èervené Vodì byla po podání

Více

Autobusy. Rozšíøení autobusové dopravy o spoje uvedené v únorovém vydání Napajedelských novin platí od 15. bøezna 2002.

Autobusy. Rozšíøení autobusové dopravy o spoje uvedené v únorovém vydání Napajedelských novin platí od 15. bøezna 2002. NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. BŘEZEN 2002 CENA 5 KČ Velikonoční vajíčko Tìlocvièná jednota Sokol poøádá v sobotu 23. bøezna pro dìti z našeho mìsta tradièní zábavné sportovní odpoledne

Více

3/2008 SRDEÈNÌ VÁS ZVEME NA SETKÁNÍ DOPRAVY 10. 4. 2008 - TOP HOTEL PRAHA VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STR. 43. Aktivity Sdružení

3/2008 SRDEÈNÌ VÁS ZVEME NA SETKÁNÍ DOPRAVY 10. 4. 2008 - TOP HOTEL PRAHA VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STR. 43. Aktivity Sdružení 3/2008 Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 tel.: +420 241 040 111 fax: +420 241 040 170 e-mail: sdruzeni@cesmad.com Aktivity Sdružení Jak správnì postupovat

Více

Prùvodce nauènou stezkou Údolím Radbuzy. Jiøí Cais Ladislav Voldøich

Prùvodce nauènou stezkou Údolím Radbuzy. Jiøí Cais Ladislav Voldøich Prùvodce nauènou stezkou Údolím Radbuzy Jiøí Cais Ladislav Voldøich Obsah Zastavení 1. Zastavení 2. Zastavení 3. Zastavení 4. Zastavení 5. Zastavení 6. Mapa Zastavení 7. Zastavení 8. Zastavení 9. Soutok

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více