Performanãní studia STUDIE. Marek Hlavica ANAL ZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Performanãní studia STUDIE. Marek Hlavica ANAL ZY"

Transkript

1 _Hlavica :18 Stránka 3 Marek Hlavica Performanãní studia STUDIE ANAL ZY Divadelní kolství ve své stávající podobû nemá perspektivu. Jeho úzce vymezen pfiedmût zájmu z nûj ãiní okrajov obor, kter pfietrvává jen setrvaãností a budí zájem jen jako Ïivoucí fosilie, jakási podivná kulturní latimérie. Studenti herectví sice absolvují rolemi v âechovov ch a Shakespearov ch hrách, ale je tû s nezaschl m inkoustem na diplomu bûïí na konkurz na roli v televizním seriálu. V lep ím pfiípadû dostanou roliãku v tuzemské m dlové opefie, pravdûpodobnûj í ale je, Ïe budou dabovat nûjakou mexickou telenovelu. Divadlo si budou pûstovat jen jako zahrádkáfi d ni na kompostu coby zdroj vtipn ch historek, které se jim budou hodit, aï budou mít vlastní talk show v prime time. Jejich kolegové reïiséfii uï v té dobû budou dávno reïírovat nûjakou reality show ãi zábavní pofiad. A divadelní vûdci? Ti, pokud divadlo po absolutoriu neodloïí do uplíku jako hfiích mládí, buì budou ne kodnû opra- ovat Tylovu bustu v nûjakém akademickém muzeu, nebo budou obhospodafiovat pfiehlédnuteln sloupeãek na tfiiadvacáté stranû regionálního deníku a za pár volàáskû pro pfiíbuzné budou ochotni napsat, Ïe Katefiina BroÏová je dobrá hereãka. Îe divadelní kritika ovlivàuje divadlo, mûïe vûfiit jen ãlovûk, jenï si myslí, Ïe v fuk pohání automobil. Divadlo, tak jak je v souãasnosti vyuãováno na divadelních oborech, je Modr mauritius vzácn a uctívan muzeální exponát, ale jinak veskrze bezv znamn a neuïiteãn fenomén. Nebylo by vhodnûj í, kdyby divadlo vykroãilo z dotovan ch ãern ch dûr na ãerstv vzduch? Nemûli by se herci odpoutat od literárních pfiíbûhû a sbírat pfiíbûhy mezi lidmi Ïiv mi, trpícími, poníïen mi a poté je pfiedvádût? Sbírat útrïky reality a z nich tvofiit umûní? UpozorÀovat na aktuální spoleãenské ãi ekologické problémy mediálními pfiedstaveními po zpûsobu nûkter ch ekologick ch hnutí (Greenpeace)? Nebo to snad není divadlo? Divadelní vûdci by svou pozornost pfiesunuli k tûm nejzajímavûj ím a nejpûsobivûj ím projevûm divadelnosti v souãasném svûtû politické kampanû, sportovní akce, spoleãenské rituály, kulturní performance, divadelní aspekty lidské komunikace nebo prezentace sexuální, genderové, rasové a národnostní identity. Cel svût se jeví jako divadlo, cel svût tak lze zkoumat a v takovém svûtû je také kaïd souãasnû reïisérem, hercem i divákem. Stojí snad studenti divadelních oborû o to, aby se z nich stávali krtci, ktefií se umí obratnû pohybovat pouze ve tmû divadelních sálû, ale na slunci jsou slepí a bezmocní? Nenazrál ãas na radikální reformu divadelních oborû na vysok ch kolách? Takto nûjak by mohl zaãínat manifest ohla ující pfiíchod nového akademického oboru. Na poslední poloïenou otázku by byla jasná odpovûì: âas nazrál a pfiichází nov obor, jenï se jmenuje performanãní studia. A kdo není s námi, je proti nám, a kdo chvíli stál, jiï stojí opodál. Cíl této studie je ov em jin : jelikoï akademick obor performanãních studií jiï témûfi tfiicet let existuje, nazrál ãas na jeho kritické zhodnocení, prozkoumání jeho v voje, smyslu a souãasné podoby a na posouzení, zda je opravdu budoucností, nebo naopak hrozbou tradiãních divadelních oborû. Obor performanãních studií se zaãal rodit v sedmdesát ch letech 20. století a jeho první samostatná katedra vznikla v roce 1980 na New York University. Zájem o nûj v raznû vzrostl v letech devadesát ch. V souãasnosti jiï existují desítky kateder performanãních studií, mimo USA také v Austrálii, Anglii, Walesu, Francii ãi Brazílii. Pfiedná ky o teorii performancí se na mnoha univerzitách celého svûta staly souãástí studijních programû nejen teatrologie, ale také antropologie, etnografie, sociologie, literatury, historie ãi kulturních studií. Katedry performanãních studií Na tomto místû by bylo vhodné pfiedstavit jednu ukázkovou katedru tohoto oboru. Tento úkol je v ak velmi obtíïnû splniteln, neboè kaïdé akademické pracovi tû performanãních studií chápe tento obor jinak a navzájem se mnohdy 3

2 _Hlavica :18 Stránka 4 li í zcela zásadnû a nezfiídka se jeví jako naprosté a nesluãitelné protiklady. Pfiesto jsou slouãeny pod názvem performanãní studia. Napfiíklad katedru performanãních studií na chicagské Northwestern University je moïno charakterizovat jako jist typ katedry alternativního a komunitního divadla, která sice zdûraz- Àuje zejména spoleãenskou funkci divadla, pfiípadnû zkoumá rozmanité projevy divadelnosti ve spoleãnosti, ale své studenty pfiesto vychovává zejména ke komunikaci skrze umûlecké dílo, artefakt a nikoli pfiednostnû k sociální práci a aktivismu. Absolventi katedry se buì vûnují divadlu, aè jiï v mal ch, alternativních ãi komunitních divadlech, nebo sociální ãinnosti v komunitních centrech, kde velmi ãasto pouïívají divadlo jako prostfiedek komunikace ãi prezentace komunit a men in. Katedra se tedy drïí dûrazu na estetickou komunikaci, odli nû v ak chápe text jako v chozí materiál inscenací, neboè ve své souãasné podobû obor pod pojmem text nechápe pouze psané a ti tûné literární dílo, uï vûbec ne pouze dramatick text, n brï celou spoleãnost. Nikoli tedy literární text, n brï cel kulturní text. Naopak performanãní studia na australské University of Sydney se jeví b t spí e katedrou sociologické divadelní vûdy ãi divadelní sociologie. Studenti se nevûnují tvorbû divadelních inscenací, ale k divadlu a performancím se vztahují pouze jejich popisem, anal zou a zkoumáním a mají v slovnû zakázáno se jak mkoli zpûsobem na vzniku zkouman ch performancí podílet. Obor se vûnuje rûzn m podobám performanãních aktivit ãlovûka tance, divadla, hudby, rituálû, karnevalû atd. Napfiíklad základní pfiedná kou v prvním roãníku je Performing Australia (Australské performance), ve které se student seznámí s rûzn mi podobami performancí v souãasné Austrálii, od hip-hopu po operu v Sydney, od domorod ch rituálû po zahajovací olympijsk ceremoniál. Zájem studentû se pak zamûfiuje na v echny místní kulturní performance, které se snaïí analyzovat zejména ze sociologického hlediska a v roli úãastného, ale nikoli úãastnícího se pozorovatele. Absolventi takové katedry jsou schopni zkoumat rûzné ãásti a prvky celého procesu vzniku pfiedstavení, od spoleãenského kontextu a pfiípravy aï po pfiijetí diváky a po zpûtn vliv na spoleãnost. Newyorská katedra performanãních studií se divadlu vzdálila nejvíce. Termín performance v jejím názvu neodkazuje na nûjaké konkrétní kulturní fenomény, aè jiï úzce na divadelní pfiedstavení, ãi maximálnû iroce na rûzné performance spoleãenského Ïivota, n brï performance je chápána jako ústfiední analytick nástroj, s jehoï pomocí lze zkoumat v podstatû cokoli. Není tedy podstatné, co performance je (anglicky is ), protoïe v e mûïe b t zkoumáno jako ( as ) performance. Hlavním pfiedmûtem zájmu je anal za Ïivota jedince i celé spoleãnosti pomocí konceptu performance. Divadlo se ze studijního plánu katedry takfika vytratilo a bylo nahrazeno pfiedná kami o feministick ch performancích, performativitû rodov ch rolí, poststrukturalismu ãi psychoanal ze. Hlavním tématem vût iny prací vznikl ch na katedfie je anal za identity jedince. Toto téma v ak není zkoumáno tradiãními pfiístupy, aè jiï sociologick mi, filozofick mi ãi psychologick mi, n brï právû specifick m pfiístupem performanãních studií, tedy tak, jak je identita pfiedvádûna, nakolik je toto pfiedvádûní ovlivnûno spoleãností a nakolik si lze vytváfiet vlastní identitu uvnitfi spoleãnosti. Studenti jsou v pfiedná kách seznamováni s performativními aspekty souãasného politického Ïivota, zábavního prûmyslu, tance ãi amanství. Velk dûraz je kladen na interdisciplinární a interkulturní v zkum, a proto mûïeme mezi pedagogy nalézt antropology, sociology, filozofy ãi psychology a souãasnû také zástupce kaïdé v znamné geografické ãi kulturní oblasti, svûtadílu ãi svûtového názoru. Studenti tedy získávají velmi iroce pojaté vzdûlání o rozmanit ch kulturních jevech a moïn ch zpûsobech jejich anal zy, zároveà ale jsou nabádáni k tomu, aby se tyto poznatky snaïili aplikovat lokálnû, v jim vlastní komunitû. Je moïno fiíci, Ïe katedra vzdûlává dle hesla mysli globálnû, jednej lokálnû. Od studentû se oãekává politická a spoleãenská angaïovanost, zkoumání a následné ovlivàování rûzn ch kulturních jevû, napravování svûta. Tato tfii akademická pracovi tû performanãních studií jsme uvedli jako jisté krajní body, ukázky toho, ãím v ím mû- Ïe obor b t. Najít mezi nimi nûjak pevn stfied je obtíïné. Za rozumn kompromis mezi rûzn mi tendencemi lze povaïovat takové chápání performanãních studií, jaké je populární zejména ve Velké Británii. Tam mûïeme v posledních deseti letech pozorovat v voj, bûhem nûhoï se sousloví performanãní studia stává standardní souãástí pojmenování oborû drama ãi divadlo, neboè zejména bakaláfisk ch programû s tímto názvem lze v souãasnosti napoãítat desítky. Obvykle je moïno na tûchto kolách studovat i samostatn obor herectví, av ak v oboru performanãních studií (ãi v jeho jin ch názvov ch variantách) se kromû základních pfiedmûtû, jeï se zamûfiují na his- 4

3 _Hlavica :18 Stránka 5 torii a teorii divadla, pfiedná í napfiíklad také o vztahu divadla k spoleãnosti a kulturnímu kontextu, o vztahu divadla a komunity ãi praxi komunitního divadla, ale i o formách prezentace kulturní pfiíslu nosti ãi pohlaví. Zdá se, Ïe na nûkter ch souãasn ch britsk ch divadelních a divadelnûvûdn ch kolách je zfiejm pfiíklon k sociologickému chápání divadla. Ani tam v ak nelze název oboru automaticky pfiifiazovat konkrétnímu obsahu. KaÏdá kola mûïe pojmûm drama, divadlo ãi performanãní studia dávat jin obsah. ZáleÏí na kontextu celé univerzity, na pfiedchozí tradici katedry ãi na personálním sloïení pedagogického sboru. Takové chápaní performanãních studií, zejména jako souãásti velk ch univerzit, se jeví jako velmi Ïivotné a perspektivní. Nûkteré pûvodní divadelní katedry (ãi lépe fieãeno katedry divadelní vûdy) svûj tradiãní pfiedmût zájmu neopou tûjí, ale obohacují jeho zkoumání o anal zu kulturního a spoleãenského kontextu a o mezioborov pfiístup. Koncept performance Obor performanãních studií tedy mûïe nab vat rûzn ch podob, od témûfi tradiãní divadelní vûdy obohacené zkoumáním kulturních souvislostí divadla, pfies divadelní katedry kladoucí dûraz na alternativní divadlo a netradiãní vyuïití divadelních prostfiedkû, aï po spoleãenskovûdná pracovi tû, která tradiãní divadlo chápou jen jako jeden (a nezfiídka ten nejménû zajímav ) prvek v irokém spektru performativních aktivit ãlovûka. To v e umoïàuje koncept performance, jímï se v echny tyto obory za tièují. V posledních desetiletích se pojem performance stal velmi oblíben m v mnoha oborech od umûní aï po sociologii, antropologii, lingvistiku, psychologii ãi filozofii. Od padesát ch let 20. století, kdy se poprvé zaãal ve spoleãensk ch vûdách pouïívat, se pfiíklady jeho uplatnûní prudce mnoïí. Samotné slovo performance se k nám dostalo z anglického jazykového prostfiedí, jeho etymologie v ak odkazuje na starofrancouzsk v raz parfournir s v znamem zcela dokonãit, dosáhnout, dovr it. Postupnû se jeho v znam roz ífiil od obecného oznaãení konání, vykonávání ãi provedení i na pfiedvedení, pfiedstavení divadelní hry ãi filmu, interpretaci dramatické role a také na samotné umûlecké dílo performanci. Historie pojmu performance v teoretickém uvaïování zaãíná od ãtyfiicát ch let 20. století, kdy britsk profesor morální filozofie a lingvista John Langshaw Austin zaãal vypracovávat svou koncepci performativu. Austinovo uvaïování o performativech je shrnuto v jeho nejznámûj ím díle, jímï se stal soubor pfiedná ek, které vedl na Harvardovû univerzitû v roce 1955 a které vy ly posmrtnû v roce 1962 pod názvem How To Do Things with Words (ãesky Jak udûlat nûco slovy, 2000). Pojmem performativ oznaãuje Austin v povûdní akty, které... nepopisují, neoznamují ani nekonstatují vûbec nic, nejsou pravdivé ãi nepravdivé ; a vyslovení vûty znamená vykonání urãitého ãinu, anebo je jeho souãástí tento ãin sám by pfiitom normálnû nebyl popisován jako fieãení nûãeho. 1 Jako pfiíklady uvádí: Pfiitakání I do, tzn. beru si tuto Ïenu za svou právoplatnou manïelku vyslovené v prûbûhu svatebního obfiadu. Kfitím tuto loì jménem Královna AlÏbûta vyslovené pfii roztfií tûní láhve o pfiíì. Dávám a odkazuji své hodinky svému bratrovi vyskytující se v poslední vûli. Sázím se s tebou o estipenci, Ïe zítra bude pr- et. 2 Takov koncept performativu lze zajisté i zpochybnit, neboè lze namítnout, Ïe taková slova sama o sobû toho udûlají jen málo, a mnozí autofii tak i uãinili, napfiíklad John R. Searle, nicménû prvenství v uplatnûní pojmu performance v oboru lingvistiky a v pfienesení pozornosti od kompetence k performanci Austinovi odepfiít nelze. V souãasné lingvistice nelze hovofiit o jediném smûru v voje. MnoÏství prací, jeï se zamûfiují na performativní sloïku jazyka, na sociální okolnosti promluvy a nemoïnost vystoupení z fietûzu citací, je vyváïeno neménû poãetn m okruhem autorû, ktefií se soustfieìují na více ãi ménû formální, obecnûj- í a univerzálnûj í struktury. Nûktefií zastánci performativního pfiístupu se pokou ejí aplikovat fieãov akt napfiíklad i na umûleckou literaturu, která byla pûvodnû Austinem vylouãena z jeho v zkumu. V lingvistice byl pfiedchûdcem uvaïování o performanci v carsk zakladatel strukturální lingvistiky Ferdinand de Saussure se sv m rozdûlením fieãi (langage) na jazyk (langue) a mluvu (parole). Autorem a lingvistou, kter v znamnû poznamenal chápání pojmu performance, a to i pfiesto, Ïe jej nepouïíval, je nepochybnû rusk literární vûdec Michail Michajloviã Bachtin. JiÏ v roce 1928 obhajoval tzv. sociologickou poetiku: Charakteristick rys estetické komunikace spoãívá tedy v tom, Ïe se plnû realizuje vytvofiením umûleckého díla a jeho ustaviãn m znovuvytváfiením v aktivnû spolupracujícím vûdomí tvofiivého vnímatele a Ïe nemá zapotfiebí dal ích objektivizací. 3 Dále uvádí, Ïe: Slovo je sociální akt, není sobûstaãné jako nûjaká abstraktnû lingvistická veliãina a nedá se ani psychologicky vyãlenit z izolovanû chápaného subjektiv- 5

4 _Hlavica :18 Stránka 6 ního vûdomí mluvãího. [...] Praktick Ïivotní smysl a v znam (aè uï je jak koli) se neshoduje s ãistû slovní podobou promluvy. [...] Îivot tedy nepûsobí na promluvu zvnûj ka, ale prostupuje ji zevnitfi jako jednota a shoda bytí. 4 Autor zde obhajuje spoleãenskou podstatu jazyka, lze jej tedy povaïovat za pfiedchûdce sociolingvistiky, a také anticipuje budoucí (napfiíklad Derridovo) uvaïování o jazyku jako o stále obnovované citaci pfiedchozích promluv. Jiná Bachtinova kniha by mohla b t povaïována za základní pro obor performanãních studií. Je jí práce í Óapple ÂÒÚ Ó îapple ÌÒÛ ê ÎÂ Ë Ì appleó Ì fl ÍÛÎ ÚÛapple Òapple Ì ÂÍÓ fl Ë êâìâòò ÌÒ (ãesky François Rabelais a lidová kultura stfiedovûku a renesance, 1975), jiï pfiedloïil jako doktorskou disertaãní práci k obhajobû v roce 1941, av ak publikována byla aï v roce Za vzor a pfiedchûdce mnoha dal ích prací oboru by mohla b t povaïována jednak sv m zamûfiením na lidov smích a jeho formy, kter Ïto zájem je v souãasnosti smûfiován na rûzné formy populární (masové) zábavy, a také podrobn mi anal zami karnevalu jako spoleãenského jevu, tedy soustfiedûním na sváteãní, mimofiádn projev, kter je vytrïen z bûïného fiádu vûcí. Karneval je také velmi vhodnou ukázkou sociálního jednání, které se nabízí k rozboru svou divadelností, performativností. To, co pí e Bachtin o karnevalu, by bylo moïno uvádût i v souvislosti s performancemi a jejich studiem: Karneval osvobozoval vûdomí od nadvlády oficiálního svûtového názoru, dovoloval pohledût na svût novû: bez strachu a pokory, s neomezovanou kritiãností, ale zároveà bez nihilismu, kladnû, protoïe karneval odhaloval nevyãerpateln materiální princip svûta, vznikání a promûnu, nezdolnost a vûãn triumf toho, co je nové, nesmrtelnost lidu. 5 Bachtin upozoràuje na mimofiádné postavení karnevalu a jeho v znam v Ïivotû tehdej ích spoleãností: Vliv karnevalového pojímání svûta na nazírání a my lení lidí byl neodolateln : nutil je, aby se jakoby zbavovali svého oficiálního stavu (mni ského, klerického, uãeneckého) a aby pojímali svût v karnevalovém smíchovém aspektu. 6 Vnímání svûta jako performance, tak jak je propagováno oborem performanãních studií, budí zdání podobnosti s Bachtinov m pojmenováním svûta karnevalu. Performanãní studia v ak odkazují na jin my lenkov kontext a jiné autory, více se drïí v obecné rovinû, zatímco Bachtin vychází ze studia konkrétního materiálu. Základní rozdíl v ak lze spatfiovat v tom, Ïe zatímco karnevalové pojímání svûta u Rabelaise a potaïmo u Bachtina je poodstoupením od tradiãního fiádu svûta, nastavením zrcadla, performanãní studia odmítají existenci jiného svûta neï performativního. V oborech sociologie a antropologie lze za pfiedchûdce performanãních studií povaïovat ty autory, ktefií z rûzn ch pohledû zkoumali divadelní aspekt lidského chování a moïnosti uplatnûní metafory svûta jako divadla coby analytického nástroje. Za jednoho z prvních autorû, ktefií tuto metodu pou- Ïili, mûïeme povaïovat amerického literárního kritika, filozofa a sociálního psychologa Kennetha Duva Burkeho. Ve ãtyfiicát ch letech 20. století jeho zájem o rétoriku vyvrcholil ve vytvofiení systému anal zy textu, kter naz val dramatismem (dramatism) a kter vysvûtlil ve své knize A Grammar of Motives (Gramatika motivû, 1945). Dal í v znamnou osobností, kterou je vhodné zmínit na tomto místû, je americk psychiatr, sociální psycholog a sociolog, zakladatel psychodramatu a sociodramatu Jacob Levy Moreno. Morenova aplikace dramatu na lidské chování v ak nebyla pouze analytická, n brï zejména terapeutická. V padesát ch letech zaãíná pfiib vat vûdcû, ktefií pfii svém v zkumu aplikují metaforu svûta jako divadla ãi pojem performance. První soustfiedûn prûzkum kaïdodenní divadelnosti provedl a do sociologie pojem performance vnesl kanadsk sociolog Erving Goffman svou knihou The Presentation of Self in Everyday Life (1959, ãesky V ichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v kaïdodenním Ïivotû, 1999). Ve své studii se Goffman pokusil podrobnû rozebrat...jedno sociologické hledisko, z nûjï mûïe b t zkoumán spoleãensk Ïivot probíhající v uzavfieném prostfiedí budovy nebo továrny. 7 Tato úvodní poznámka je v ak mnohdy pfiehlíïena. Goffmanova studie je základním dílem performanãních studií, je s oblibou citována, ãasto je na ni odkazováno, av ak jen zfiídka je také pfiipomínáno, Ïe GoffmanÛv pohled na spoleãnost jako na divadelní pfiedstavení byl mínûn jen jako prezentace jednoho moïného hlediska a Goffman sám se pfii pouïití svého modelu snaïil...nezlehãovat jeho zjevné nedostatky 8. Performanci si urãuje Goffman takto: Pfiedstavení ãi hereck v kon je moïné definovat jako ve kerou aktivitu jednoho úãastníka pfii konkrétní pfiíleïitosti, jejímï úãelem je udûlat dojem na kteréhokoli z ostatních úãastníkû. 9 PfiestoÏe se Goffman stále drïí v rámci jasného odli ení mezi divadelností a skuteãn m Ïivotem, na mnoha místech své práce dokazuje obtíïnost udrïení této teze. Otázku, kde lze vést hraniãní ãáru mezi pfiedstavením a Ïivotem, nechává nezodpovûzenou, po- 6

5 _Hlavica :18 Stránka 7 nechává ji v podobû paradoxu:...tvrzení, Ïe svût je divadlo, je dostateãnû známé na to, aby si ãtenáfii byli vûdomi jeho omezení a byli tolerantní vûãi jeho pouïití, protoïe si uvûdomí, Ïe si kdykoli budou moci snadno dokázat, Ïe je není moïné brát pfiíli váïnû. 10 Souãasní vykladaãi konceptu performance Goffmanovu jistotu snadného dûkazu nesdílejí. Druh m autorem, jehoï v znam je pro pochopení konceptu performance podobnû zásadní jako GoffmanÛv, je antropolog Victor Turner. Jeho pfiínos k interpretaci performance a také oboru performanãních studií nepramení pouze z jeho my lenek a knih, n brï také z pfiátelského vztahu k zakladateli performanãních studií na New York University a nejaktivnûj ímu propagátorovi tohoto oboru Richardu Schechnerovi a z projektû, které spoleãnû uskuteãnili. Ve své disertaãní práci, která vycházela z v zkumu u stfiedoafrického kmene Ndembu, vypracovává Turner koncept sociálního dramatu. PouÏití metafory svûta jako divadla coby jednotky popisu a anal zy 11 se mu jevilo jako nejvhodnûj í pro porozumûní událostem, jeï sledoval. Sociální drama je podle nûj...objektivnû izolovatelná ãást spoleãensk ch vztahû konfliktního, soupefiivého ãi agonického typu. 12 Takovéto uvûdomûní si divadelního potenciálu spoleãenského Ïivota Turner dále rozpracovával. Hovofiil o divadelním potenciálu a vûdomû pfiitom odkazoval na obdobnost, ãi snad aï shodnost zkouman ch rituálû s evropsk m dramatem. Zkoumal sociální dramata od lokálních typû aï po nadnárodní a v ímal si, Ïe...spoleãensk Ïivot, dokonce ve zjevnû nejklidnûj ích chvílích, je tûhotn sociálními dramaty 13. Uvûdomil si, Ïe v echna sociální dramata jsou procesuálnû strukturována a snaïil se tuto základní strukturu popsat. Rozli uje ãtyfii základní fáze sociálního dramatu pfiekroãení (breach), krizi (crisis), napravující procesy (redressive or remedial procedures) a reintegraci (reintegration). 14 Je zfiejmé, Ïe takovéto dûlení pomûrnû vûrnû kopíruje Aristotelovo ãlenûní antického dramatu. Turner vztah sociálního dramatu a divadla také obrací: Kofieny divadla jsou v sociálním dramatu. [...] Divadlo je hypertrofie, nadsázka právního a rituálního procesu; není to jen prostá kopie pfiirozeného procesuálního modelu sociálního dramatu. Divadlo má proto charakter zákona v akci vy etfiování, soud, dokonce i trest, a také charakter náboïenské akce svatost, m tiãnost, boïskost, dokonce i nadpfiirozenost, ãasto aï k obûti. Grotowski zachytil tento aspekt velmi dobfie sv m pojmem svat herec a profánní posvátné. 15 Podle Turnera Aristoteles popsal nûco obecnû platného a nelze mu vyt kat, Ïe zkoumal pouze jednu, místnû a historicky pfiíslu nou tradici. Pfii hledání kofienû divadla jde Turner je tû dál, kdyï tvrdí, Ïe divadlo se rodí z tfietí fáze sociálního dramatu, z nápravné, rodí se jako rituální proces souãasnû s pfiíbuzn mi právními a politick mi procesy. Sv m tvrzením o vzájemné propojenosti estetického a sociálního dramatu stojí Turner u základu souãasného chápání performance i souãasné podoby oboru performanãních studií, neboè i on se vyskytuje na hranû mezi umûním a spoleãensk mi vûdami. TurnerÛv názor na zrod divadla v ak mûïeme nahlédnout také skepticky, tedy v tom smyslu, Ïe kaïd pokus o nalezení jakéhokoli kofiene divadla musí skonãit nezdarem, neboè ífie divadelních projevû je pfiíli rozmanitá a nezjednodu itelná. V poãátcích souãasného uvaïování o performanci stojí také autofii, ktefií se vûnovali paradoxní podstatû hry a pokusûm o její uchopení. V tuzemsku jsou dobfie známa základní díla Johana Huizingy, Eugena Finka ãi Rogera Cailloise. PfiestoÏe nelze zcela ztotoïnit hru a performanci, lze fiíci, Ïe hra je v základu chápání konceptu performance. Podobnû jako performance je hra nûãím neopravdov m, ale pfiece skuteãn m. Stejnû obtíïnû jsou také hra i performance definovatelné. Tûmto autorûm je spoleãné to, Ïe odli ují hru od reálného svûta, stále chápou hru jako ne-v ední fenomén. V souãasné dobû v ak ãasto zaznívají i názory, Ïe takovéto dûlení nemá oprávnûní a Ïe hru je nutno vnímat jako fenomén srovnateln, ne-li totoïn s realitou. Kritiku Huizingy a Cailloise z tohoto hlediska publikoval jiï v roce 1968 Jacques Ehrmann 16 a podobné názory jsou v souãasnosti obvykle citovány z díla Jacquese Derridy. Francouzsk literární kritik a filozof Jacques Derrida je jedním z nejvíce diskutovan ch myslitelû souãasnosti, je pravdûpodobnû nejv znamnûj ím pfiedstavitelem filozofického smûru poststrukturalismu a je autorem, na kterého odkazuje mnoho dal ích badatelû v oboru performanãních studií. Mnozí jiní autofii pouïívají jím vytvofiené ãi zkoumané pojmy jako otevfiená struktura, logocentrismus, hra diferencí, trs diference ãi pouïívají hesla derridovského typu jako v znam znaku se neustále dûje, jazyk je moc, která nám neustále vládne nebo není nic neï diference. Od nûj pfievzat m termínem dekonstrukce se za tièuje vût ina aktivit performanãních studií. Derrida, více neï kter koli jin souãasn 7

6 _Hlavica :18 Stránka 8 myslitel, mûïe b t z tohoto pohledu povaïován za apo tola pojmu performance v oblasti filozofie. Toto odváïné tvrzení ponûkud naru uje skuteãnost, Ïe Derrida sám pojem performance pouïíval pouze minimálnû, pouze v citaci jin ch autorû, a ve svém vlastním slovníku jej v podstatû nemûl. Souãasnû je také nutno pfiistupovat ke v em odkazûm na Derridu s vûdomím toho, Ïe zastánci a obhájci oboru performanãních studií obvykle pfiicházejí z jin ch oborû, neï je filozofie, a proto musíme jejich pfiihlá ení se k Derridovi chápat pouze jako nekritické, dalo by se fiíci amatérské. V tradiãní divadelní teorii pojem performance a performativity pfiíli zájmu nevzbudil, lépe fieãeno svou pfiítomností vzbudil obrannou reakci zastáncû jedineãnosti divadla. Nelze vylouãit, Ïe si mnozí teatrologové vzali ponauãení i z v voje my lení Richarda Schechnera, tedy z dûsledkû jeho odmítnutí divadla jako stfiedu úvah. V teatrologii, jak to ve své studii pojmenoval Jan Roubal, kter se ve svém uvaïování opírá o v znamnou nûmeckou teoretiãku a historiãku divadla Eriku Fischer-Lichteovou, lze spí e sledovat pokusy...pojmenovat vlastní esenciální obsah divadelního procesu, pojmenovat nûjaké základní vlastnosti, které se projevují v ude tam, kde se dûje divadlo nebo nûco v nûãem divadlu podobného. Popfiípadû tam, kde alespoà identifikujeme jeho ãásteãné analogie, stopy a projevy. Touto hledanou esenciální vlastností má b t tzv. teatralita. 17 Pokud se divadelníci uchylují k pojmu performance, pak spí e ve snaze zdûraznit ir í a hlub í chápání divadla. Napfiíklad se lze setkat s pouïitím pojmu performer ve smyslu herec, jehoï projev je otevfien k jin m druhûm umûní. 18 Velkou odezvu naopak získal koncept performance ve feministické filozofii a je tam dodnes velmi populární. Rodová studia, queer 19 studia a jiné obory zamûfiené na men iny zkoumají identitu jedince a odmítají tvrzení, Ïe identita je nûco pfiedem daného, pfiirozeného ãi nûco nezvratného. Zejména takové spoleãenské kategorie jako pohlaví ãi rasa jsou zpochybàovány a jsou usvûdãovány ze své vykonstruovanosti. Také je obvykle dokazováno, Ïe konstrukce tûchto kategorií je v moci a v zájmu majoritních spoleãensk ch skupin. Pfii pokusu definovat skuteãnou podstatu identity jedince se jako vhodn nabízí právû koncept performance. Za nejv znamnûj í souãasnou pfiedstavitelku tohoto uvaïování lze povaïovat Judith Butlerovou, americkou filozofku zamûfienou na teorii pohlavních rolí, feminismus a teorii queer. 20 Ve svém eseji Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory (Performativní jednání a konstituování rodu: fenomenologick a feministick esej) z roku 1988 navazuje na tvrzení Simone de Beauvoirové, Ïe...Ïenou se nerodíme, n brï se jí spí e stáváme 21, a na pfiíkladech divadelních, antropologick ch, filozofick ch a zejména fenomenologick ch dokazuje, Ïe to,...co se naz vá rodovou identitou, je performativní v kon vynucen spoleãensk mi sankcemi a tabu 22. Rod (pohlaví) neexistuje jako nûco pfiirozeného, n brï je to...konstrukce, která ãasto skr vá svûj pûvod. Spoleãenská tichá dohoda pfiedvádût, vytváfiet a udrïovat oddûlené a polární rody jako kulturní fikce je zatemnûné dûvûryhodností samotn ch pfiedstavení. TvÛrci rodu jsou uhranuti sv mi vlastními fikcemi, ãímï konstrukce vyvolává víru ve svou nutnost a pfiirozenost. 23 Podle Butlerové je rodová realita performativní, coï znamená, Ïe je...reálná pouze do té míry, nakolik je pfiedvádûná 24. Z tohoto pohledu pak hraní pohlavní role transvestity není niãím men ím ani jin m, o nic men í performancí, neï pohlavní role nûkoho, kdo splàuje tradiãní spoleãenská oãekávání kladená na roli muïe ãi Ïeny. Takové úvahy jsou klasick m pfiíkladem aplikace konceptu performance pfii anal ze spoleãnosti. Podobnû lze analyzovat jakoukoli spoleãenskou kategorii, napfiíklad rasu, tfiídu, povolání, národnost, jakoukoli spoleãenskou akci, jednání ãi chování. Dokonce i zdánlivû neakãní jevy jako je architektura, právo ãi literatura mohou b t chápány a zkoumány jako performance. Pojem performance tedy jiï v souãasnosti není omezen na to, co je kulturnû ãi tradiãnû povaïováno za performanci, n brï performance je chápána jako zpûsob vnímání svûta. Popularita této metody je setrvalá a princip jejího pouïití je pomûrnû jednoduch. U spoleãensk ch vûd lze takovou popularitu dávat do souvislosti s dlouhodobou nespokojeností se statick mi modely spoleãnosti, s nedostatky vnímání spoleãnosti jako textu, zatímco vnímání jako performance umoïàuje chápat spoleãnost dynamicky jako jednání, jako vzájemnû propojen vztah divákû a hercû, kdy kaïd je souãasnû divákem, hercem i reïisérem. Performance jako analytick nástroj, metafora se jeví b t velmi vhodn m zpûsobem zkoumání spoleãnosti zejména pro svou neautoritativnost, otevfienost a nepfiedpojatost. Neménû tak je v born m nástrojem pro zpochybnûní jakékoli autority, konvence, tradice. JiÏ dfiíve jsme poukázali na v raznou politickou angaïovanost performanãních studií. 8

7 _Hlavica :18 Stránka 9 Za zhruba padesát let aktivní existence ve vûdeckém my lení se pojem performance velmi promûnil. Pfiestal b t protikladem, druhou ãástí austinovské dichotomie (konstativ performativ) a pokusil se osamostatnit se. Zatímco ve filozofii se neprosadil nijak v raznû, pak zejména v oborech zkoumajících kulturu a lidské chování získal velkou popularitu. Nûktefií autofii mu pfiipisují takov v znam, Ïe tvrdí, Ïe ve kerá realita je performativní, Ïe performance je ideálním nástrojem na zkoumání reality. My se v ak spí e kloníme k názoru, Ïe performance je pouze pozoruhodn m analytick m nástrojem, jenï má mnoho pfiedností, ale obsahuje i nemálo nedostatkû. K této skepsi pfiispívá i fakt, Ïe samotn koncept performance je obtíïnû definovateln a Ïe na performanci samotnou také musíme pohlíïet jako na performanci, ãímï se pfiedem zbavujeme moïnosti dosáhnout jakéhokoli objektivního v sledku, a tedy jakéhokoli vûdeckého závûru. Je-li celá vûda pouhou performancí, pak nám nezb vá, neï se s tím smífiit a pfiedvádût dál vûdu, performovat ji tak, abychom uspokojili i ty, kdo v objektivitu vûdy vûfií, i ty, ktefií vûfií jen v performanci objektivity. Paralelnû s rozvojem uïívání pojmu performance v teoretickém my lení se rozvíjelo také jeho uplatnûní v oblasti teorie umûní. Pojem performance jako souhrnn název pro oznaãení urãit ch umûleck ch v konû se zaãal pouïívat v sedmdesát ch letech 20. století, kdy v umûní pfiib valo nov ch projevû, které se vyskytovaly na hranici dosud pojmenovan ch ÏánrÛ a druhû umûní, a dosavadní slovník pfiestával dostaãovat. Objevovaly se logicky také rûzné pokusy teoreticky uchopit a pojmenovat tyto projevy. V tûchto oznaãeních se ãasto odráïelo subjektivní v chodisko umûlce ãi teoretika, zdûrazàoval se nûjak prvek díla ãi jeho odli nost od nûjakého tradiãního umûní. Mezi takové pojmy mûïeme fiadit konceptuální umûní, Ïivé umûní, akãní malífiství, happening, events, environment, intermédia a mnoho dal ích. Právû aï ve zmínûné dobû pojem performance zaãal pfievládat nad ostatními, svou obecností se zdál b t nejvhodnûj ím k pfiekrytí velmi irokého území a stal se oblíben m aï módním oznaãením. Za svou popularitu zfiejmû nejvíce vdûãí své otevfienosti, nepfiíznakovosti, nezatíïenosti dal ími v znamy. Pod spoleãnou stfiechou tohoto pojmu se mohli setkat rûzní umûlci, aè jiï vycházeli z oblasti v tvarné, tance, divadla ãi hudby. Obvykl m poãáteãním bodem pfii v kladu dûjin umûní performance je pfielom 19. a 20. století. Zrození performance je umísèováno do prostfiedí futurismu a dadaismu, zmiàuje se Alfred Jarry ãi Filippo Tommaso Marinetti. Autorka jednoho z nejlep ích pfiehledû 25 v voje tohoto umûleckého druhu, Rose Lee Goldbergová, poãíná své dûjiny performance v roce 1909, tedy v roce, kdy byl oti tûn první futuristick manifest. V dal ím v kladu lineárnû sleduje v voj avantgardního umûní pfies dadaismus, konstruktivismus a surrealismus aï k Bauhausu. Pfiíchod Josefa a Anni Albersov ch na Black Mountain College v americké Severní Karolínû pak oznaãuje jako zaãátek dûjin performance v USA, kde toto umûní od konce ãtyfiicát ch let zaïilo asi nejvût í rozkvût. Tento její v klad dûjin je nepochybnû moïn a vût ina dal ích autorû pfiehledû jej nezpochybnila. Marvin Carlson v ak dokládá jeho jistou nedostateãnost a omezenost, neboè, jak pí e: Soustfiedit se nejvíce ãi pouze na avantgardní aspekty moderního umûní performance, jak vût ina pisatelû na toto téma ãiní, mûïe omezit porozumûní jak sociální funkce takového umûní dnes, tak i jeho vztahu k jin m performativním aktivitám v minulosti. 26 Carlson vyt ká Goldbergové zúïené zamûfiení na samotné umûní performance a obrací svou badatelskou pozornost více do historie, k irokému spektru performanãních aktivit, které vïdy doprovázejí lidskou spoleãnost. ZmiÀuje stfiedovûké klauny, zpûváky, Ïongléry, zápasníky, mimy ãi provazochodce. V souãasnosti je umûní performance velmi iroká oblast rûzn ch umûleck ch forem, jeï spojuje pfiedev ím jejich akãnost a Ïivost vznikají a odehrávají se v pfiímém kontaktu s divákem a prolínají se v nich prostfiedky fiady dal ích umûní divadla, hudby, filmu, v tvarn ch umûní. V ãet souãasn ch podob umûní performance by byl velmi dlouh a není cílem této studie. Pro nás je podstatné uvûdomûní si spoleãn ch rysû umûní performance a oboru performanãních studií. Mezi nû patfií zejména ona Ïivost, okamïitost, dûní v akci a v kontextu daného místa a ãasu. Tak jako vznikají umûlecké performance, tak i obor performanãních studií zkoumá pfiedmûty svého zájmu. Navíc je studentûm oboru nezfiídka pfiipomínáno, Ïe nejsou pouze nestrann mi pozorovateli, ale Ïe souãasnû jsou i performery, jsou diváky i herci souãasnû. Performanãní studia se snaïí pfiekraãovat zaïitou (ale v souãasnosti jen obtíïnû udr- Ïitelnou) dichotomii mezi vûdou a umûním, tedy mezi objektivním a racionálním analyzováním svûta a mezi umûleckou (citovou, praktickou...) tvorbou. SnaÏí se b t umûleckou vûdou a vûdeck m umûním. Dafií se jim to se stfiídav mi úspûchy. 9

8 _Hlavica :18 Stránka 10 Historie performanãních studií Z dosud uvedeného by se mohlo zdát, Ïe performanãní studia vznikla jako reakce na promûàující se svût, jenï se jeví b t stále více vizuální, teatrální, na nové poznatky zejména v oblasti spoleãensk ch vûd a na dynamick rozvoj nov ch umûleck ch forem. To je zajisté pravda, nicménû historii performanãních studií mûïeme také vyprávût jako pfiíbûh konkrétních jednotlivcû, ktefií obor vytváfieli a utváfiejí. I zde mûïeme nalézt nûkolik narativû, které jsou velmi odli né. ada v znamn ch osobností oboru performanãních studií jsou pûvodem antropologové ãi sociologové, ktefií se k performanãním studiím pfiiklonili poté, co je jejich dosavadní obory zaãaly omezovat a oni pocítili potfiebu realizovat se v oboru ménû svázaném tradiãními metodologiemi, pfiedmûty v zkumu i formami prezentace v sledkû. My se v ak nyní zamûfiíme na jednoho tvûrce, jenï pro nás mûïe b t zajímavûj í, neboè jeho cesta k performanãním studiím nevedla z oblasti spoleãensk ch vûd, n brï od divadla. Richard Schechner (nar. 1934) je v znamn m americk m teoretikem divadla i divadelním reïisérem. Prvního vrcholu své kariéry dosáhl v edesát ch letech 20. století, kdy se mu ze standardního akademického ãasopisu podafiilo vytvofiit nejv znamnûj í divadelnûvûdné periodikum v USA, a moïná i v celém svûtû. The Drama Review byla v edesát ch letech nejzasvûcenûj ím magazínem experimentálního a radikálního divadla, jenï analyzoval tvorbu progresivních soudob ch umûlcû, komentoval nejnovûj í dûní v dramatické tvorbû a zprostfiedkoval komunikaci mezi divadlem v Evropû a Americe. JiÏ v té dobû (a nepochybnû pod vlivem dûní v tehdej ím divadle) se snaïil Schechner vytvofiit teorii divadla, která by byla schopna obsáhnout v echny jeho novû vznikající formy a podoby. Tak vznikl jeho slavn esej est zásad environmentálního divadla (Six Axioms for Environmental Theatre) 27. Schechner v ak nechtûl b t pouze teoretikem, n brï touïil své teze aplikovat i v praxi. Tak v roce 1967 vznikla jeho divadelní skupina The Performance Group 28 a o rok pozdûji také osobitá adaptace Euripidov ch Bakchantek, inscenace Dionysus in 69. Tu lze povaïovat za druh nejvût í SchechnerÛv úspûch. I v následujících letech Schechner pokraãoval v divadelních experimentech s prostorem a ãasem v divadle, se spoluúãastí divákû, s hledáním hranice umûní a Ïivota, nicménû Ïádná z jeho dal- ích inscenací se nesetkala s v znamnûj ím ohlasem. Schechner postupnû opustil The Performance Group a pfiijal nabídku vyuãovat na New York University. To bylo v sedmdesát ch letech a v té dobû se také intenzivnû vûnoval cestování po svûtû, poznávání rûzn ch kultur a jejich divadelních projevû a také prom lení své teorie divadla. Pojem environmentální divadlo opustil a dal pfiednost termínu performance, jejíï teorii se sna- Ïil vypracovat. Své poznatky shrnul v fiadû pozoruhodn ch a dodnes podnûtn ch studií, napfi. Essays on Performance Theory, (Eseje o teorii performancí, 1977), Ritual, Play, and Performance (Rituál, hra a performance, editor spoleãnû s Mady Schumanovou, 1976) ãi Between Theater and Anthropology (Mezi divadlem a antropologií, 1985). Zatímco se jeho divadelní experimenty setkávaly u divadelníkû spí e jen s rozpaky, v hor- ím pfiípadû i posmûchem, jeho teoretické úvahy budily vût í zájem. Pravdûpodobnû povzbuzen tímto zájmem pokraãoval Schechner v jejich rozvíjení, a jelikoï byl vïdy nejen muï bystr ch úvah, ale i rázn ch ãinû, rozhodl se vytvofiit akademickou instituci, jeï by na jeho uvaïování navázala a dále je rozvíjela. Tak v roce 1980 vznikla na New York University Katedra performanãních studií. Dal ích patnáct let zasvûtil Schechner rozvoji a obhajování oboru. Právû úvodní odstavce této studie jsou pokusem o nápodobu Schechnerova stylu argumentace pro vznik oboru. Lze v nich jistû snadno odhalit manipulativnost, demagogii a zjednodu ování, ale úãelem, jenï mûl svûtit tyto prostfiedky, byla snaha vytvofiit obor, jenï spojí divadelní tvorbu se spoleãenskovûdním pfiístupem, o nezbytnosti ãehoï byl Schechner pfiesvûdãen. V pfií tím ãísle Divadelní revue se k Schechnerovû tvorbû, uvaïování, promûnám a také k pozdûj ímu pfiehodnocování ãinû vrátíme podrobnûji, neboè je pozoruhodnou ukázkou osobního v voje jednoho divadelníka, kter se snaïil spojit divadlo se sociálními vûdami a obãas i dost bolestivû poznal moïnosti a hranice tohoto spojení. Pro nás je v tuto chvíli pouze dûleïité vûdomí toho, Ïe performanãní studia nejsou jak by se snad mohlo zdát sociologií divadla, akademick m oborem, jenï se snaïí divadlo ãi metaforu divadla pouïít k porozumûní svûtu a na nûjï opravdov divadelník musí pohlíïet nejen s kolegiálním respektem, ale i odstupem a jist m chladem. Jsou pokusem o nalezení spojnice mezi divadelním umûním, jeï, snad za to autor nebude kamenován, trpí obãas jist m pocitem v luãnosti a autismem, a Ïivotem, jenï se mnohdy a mnohému jedinci jeví mnohem barvitûj í neï ta ãerná místnost, v níï vrzají prkna znamenající svût. 10

9 _Hlavica :18 Stránka 11 Co dál? Cílem této studie bylo pfiedstavit obor performanãních studií, jejich souãasnou podobu a my lenkov kontext, v nûmï obor vznikl a existuje. Jejím základem byla autorova disertaãní práce obhájená na Divadelní fakultû JAMU v roce 2008 a na tuto práci lze odkázat zájemce o bliï í poznání oboru. 29 Nyní se je tû pokusíme shrnout, co lze na performanãních studiích povaïovat za inspirativní a co naopak budí jisté obavy. Za podnûtné na oboru povaïujeme zejména: 1) Snahu porozumût lépe souãasnému svûtu. Zní to jako fráze, ale v základu je správná my lenka akademické obory i umûní by mûli pozorovat a reflektovat souãasn svût, jeho promûny, osudy jeho obyvatel i cel ch kultur. Na to lze rychle namítnout: to se bûïnû dûje. MoÏná ano, ale nechè kaïd ãtenáfi na chvíli zadrïí svou námitku a zauvaïuje, zda se tak dûje skuteãnû. Staãí si vedle sebe poloïit programy souãasn ch ãesk ch divadel a dne ní noviny. Opravdu lze trvat na tom, Ïe oba dokumenty pocházejí ze stejné doby? 2) Interdisciplinaritu. Akademick obor performanãních studií se zrodil také z nespokojenosti s tradiãním dûlením akademick ch disciplín. Za neudrïitelné povaïoval oddûlování umûleck ch oborû od vûdeck ch a praxe od teorie. Také se snaïil naru it strukturu a hierarchii oborû, tak jak se na univerzitách ustavila zejména v posledních pfiibliïnû tfiech stoletích, tedy v dobû aï pfiíli spoléhající na racionalitu a schopnost ãlovûka kategorizovat a tím pochopit svût. Bûhem tûchto let se nûkteré akademické obory uzavfiely do sv ch peãlivû vypracovan ch taxonomií a metodologií, jeï jsou po zpûsobu ortodoxních náboïenství pfiedávány z profesora na asistenta, a pfiestoïe snaha o jejich otevfiení není v Ïádném pfiípadû mladá, lze se s takov mi pracovi ti setkat dodnes. 3) Roz ifiování hranic divadla smûrem k performanci. Tady uï moïná zíváte: to v e uï tady bylo, a jestli teì nûco divadlo potfiebuje, tak najít a obhájit svou podstatu. V druhé polovinû 20. století jiï byly tvûrci pfiekroãeny v echny myslitelné hranice divadla a alternativní divadelní postupy jiï mûïeme chápat jako tradiãní, nûkdo by moïná fiekl zpáteãnické. Snaha performanãních studií roz ífiit hranice divadla k performanci v ak mífií jin m smûrem. Smûfiuje ke spoleãenské ãi kulturní performanci. Performanãní studia se o tradiãní divadlo nezajímají jako o estetick fenomén, n brï v první fiadû jako o fenomén spoleãensk. Takové performance nejsou konkurencí pro tradiãní divadlo. Jsou specifickou lidskou aktivitou, existující na hranici mezi umûním a sociální sluïbou, mezi estetikou a etikou a upfiednostàující spí e to druhé z uveden ch párov ch dvojic. Vût í zastoupení takovéhoto divadla (performancí) v tuzemském kontextu by v Ïádném pfiípadû neohrozilo Ïádn z tradiãních divadelních ÏánrÛ. Pouze by nabídlo dal í alternativu a zv ilo by rozmanitost forem divadelního Ïivota. 4) DÛraz na osobní angaïovanost performera. Tato charakteristika performanãních studií se prolíná v emi ostatními v e uveden mi. Pfiesto je vhodné ji uvést i samostatnû a zdûraznit tak její v znam. Performanãní studia jsou oborem, jenï by bylo také moïno nazvat anarchistick m, tedy odmítajícím jakékoli vûdce, vûdãí my lenky, autority a vládu. Obor performanãních studií je prostfiedím, které má vzpouru ve svém základu. Vytrvale se snaïí odmítat jakoukoli formu institucionalizace, hierarchizace, autoritativnosti. Je tû pfied padesáti lety by pravdûpodobnû nemûl nejmen í anci na své ustavení v prostfiedí akademick ch institucí. Jednoznaãnû by byl oznaãen za nevûdeck, infantilní, diletantsk ãi anarchistick. Zhruba od sedmdesát ch let 20. století v ak procházejí akademické instituce nejrozvinutûj ích zemí velkou promûnou, kterou nûktefií jedinci hodnotí jako nejvût í krizi a naopak jiní ji vítají jako zaãátek koneãného osvobození vzdûlávání od nadvlády jedné ideologie, kultury a rasy. Performanãní studia jsou ve svém základu silnû spjata s poststrukturalismem. Ten se mûïe jevit jako odmítnutí ve keré objektivity a racionality, mûïe b t pfiímou cestou do nihilismu, souãasnû v ak mûïe b t také velmi osvobozujícím a podnûcujícím jedince v poznávání sama sebe. A podobnou anci nabízí i obor performanãních studií. Nezaruãuje ani neslibuje nikomu nic, ale vyz vá a povzbuzuje k takovému experimentu, ke svobodnému hledání vlastního postavení ve svûtû, vlastní role v divadle svûta. I v tom je pro nás velmi inspirativní a v tom je moïná i ãlovûku bliï í, neï jiné obory, jeï se mohou pochlubit exaktnûj ími metodologiemi a terminologiemi. TakÏe jsou performanãní studia spásou a budoucností divadelního kolství? TûÏko fiíct. Nepochybnû jsou inspirací, podnûtem k uvaïování kaïdého jednotlivce, zda svou práci dûlá dobfie a zda by ji nemohl dûlat jinak a lépe. Nûkteré charakteristiky a vlastnosti performanãních studií se jeví jako lákavé a slibné. Na druhou stranu, pfii podrobnûj ím pohledu na existující katedry performanãních studií, se ãlovûk nemûïe zbavit dojmu, Ïe nové ko tû sice dobfie mete, ale za rok je stejnû zaprá ené jako to staré. Nûktefií akademici performanãních 11

10 _Hlavica :18 Stránka 12 studií pûsobí spí e jako fanatici ideologie performativismu, mnohé jejich publikace jsou nesrozumitelné a zahalené do nepochopiteln ch termínû a frází a za lákav mi pfiísliby se nezfiídka skr vá to, co lze bez velk ch fieãí dûlat (a dûlá se) na tradiãních divadelních ãi spoleãenskovûdn ch oborech. A co se t ãe svobodného a tvofiivého v voje osobností pedagogû a studentû? Není lep í zaãít pfiímo u sebe, tady a teì, a nezakládat kvûli tomu novou instituci? Ale moïná je tento skeptick závûr dán jen konzervativní povahou autora této studie. On sám své místo vidí jinde a necítí se b t povolán k tomu, aby do (zdánlivû?) stojatého Poznámky 1) Austin, J. L.: Jak udûlat nûco slovy, Filosofia, Praha 2000, s ) TamtéÏ, s ) Bachtin, M. M.: Formální metoda v literární vûdû, Lidové nakladatelství, Praha 1980, s ) TamtéÏ, s ) Bachtin, M. M.: François Rabelais a lidová kultura stfiedovûku a renesance, Odeon, Praha 1975, s ) TamtéÏ, s ) Goffman, E.: V ichni hrajeme divadlo (Sebeprezentace v kaïdodenním Ïivotû), Nakladatelství Studia Ypsilon, Praha 1999, s. 7. 8) TamtéÏ, s. 7. 9) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) Turner, V.: From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play, PAJ Publications, New York 1982, s ) Turner, V.: The Anthropology of Performance, PAJ Publications, New York 1987, s ) Turner, V.: From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play, c.d., s ) Turner, V.: The Anthropology of Performance, c.d., s ) Turner, V.: From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play, c.d., s ) Viz Ehrmann, J.: Homo ludens Revisited, in: Game, Play, Literature, Eastern Press, New Haven ) Roubal, J.: O podstatû divadla a teatrality (Pár nesoustavn ch poznámek k jejich koncepcím v souãasné nûmecké divadelní teorii), Divadelní revue 10, 1999, ã. 3, s. 8. a kalného rybníka ãeského vysokého kolství vypustil tiku (nebo Ïraloka?) performanãních studií. Ale kdyby nûjaká pfiiplula, tak ji uvítá a ve volném ãase ji bude chodit krmit a sledovat, jak se kapfiíci vztekají. Ichtyologie je také pozoruhodná vûda. Marek Hlavica (1972), absolvent Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky na Divadelní fakultû JAMU a doktorského studia tamtéï. Televizní scenárista a dramaturg, pedagog Divadelní fakulty JAMU. 18) Barba, E.: The Paper Canoe: A Guide to Theatre anthropology, Routledge, New York and London 1995, s. 9 ãi Grotowski, J.: Performer, Svût a divadlo 1999, ã. 3, s ) Pojem queer (angl. podivn, svérázn, tepl, homosexuální) je termín uïívan od poãátku devadesát ch let 20. století jako vhodnûj í a ir í oznaãení pro obor studií zamûfien ch na gaye, lesbiãky, transsexuály etc. Queer studies se vûnují ve ker m aspektûm ne-heterosexuální praxe. 20) Vydala napfi. knihy Gender Trouble: Feminism and Subversion of Identity (1990), Bodies that Matter: On the Discursive Limits of Sex (1993), Excitable Speech (1997). 21) Viz Beauvoirová, S.: Druhé pohlaví, Orbis, Praha ) Butler, J.: Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory, in: Bial, H. (ed.): The Performance Studies Reader, Routledge, New York and London 2004, s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) Goldberg, R.: Performance Art. From Futurism to the Present, Thames and Hudson, London ) Carlson, M.: Performance: A Critical Introduction, Routledge, New York and London 1996, s ) Poprvé oti tûno v The Drama Review (jaro 1968), kniïnû in Schechner, R.: Public Domain (Essays On The Theatre), Discus Books, New York 1970, s ) Pfiímou inspirací pro vznik skupiny byl pobyt J. Grotowského v New Yorku. 29) Práci vydalo Ediãní stfiedisko JAMU v r

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Zprávy památkové péãe / roãník 65 / 2005 / ãíslo 1 / METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE

Zprávy památkové péãe / roãník 65 / 2005 / ãíslo 1 / METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE 69 70 METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE JUBILEUM K Ïivotnímu jubileu prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc. Dne 11. února 2005 se doïil sedmdesáti pûti let prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.,

Více

Jazyk filmu: znaky a syntaxe

Jazyk filmu: znaky a syntaxe Filmov obraz nebo zvuk má (podobnû jako psan jazyk, ale do vût í míry) denotativní v znam: je tím, ãím je, a nemusíme se nijak snaïit jej rozpoznat. MÛÏe to pûsobit jako zjednodu ující v rok, ale tuto

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU Pavel Bachmann âesk neziskov sektor a pfiíãiny jeho nedostateãné transparentnosti Role neziskového sektoru, kter je nezastupitelnou souãástí

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Ekonomika a management MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Vendula Macháãková Úvod Tento pfiíspûvek pfiiná í shrnutí v zkumu, kter autorka provádûla na podzim roku 2012. Pfiíspûvek je zamûfien

Více

3 KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU AVâEM SPOâÍVALA NOVÁ SYNTÉZA

3 KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU AVâEM SPOâÍVALA NOVÁ SYNTÉZA 3 KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU AVâEM SPOâÍVALA NOVÁ SYNTÉZA Konec devatenáctého století znamenal z hlediska darwinismu urãité pfie lapování na místû, a to zejména v porovnání s boufiliv m

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Dûlba moci jako nástroj konstitucionalismu

Dûlba moci jako nástroj konstitucionalismu JURIS_07_13_zlom 25.10.2013 10:00 Stránka 11 âlánky JURISPRUDENCE 7/2013 tornû nevyjádfiil k otázkám pfiedloïen m Nejvy ím správním soudem a nevyjasnil problém posuzování podjatosti vedoucích ústfiedních

Více

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení Jifií Jan Pensante Politika a my lení Ú V A H Y Z K O N C E 2. T I S Í C I L E T Í Praha 2000 V VOJ PROBÍHÁ NEROVNOMùRNù Jifií Jan Pensante, 2000 Cherm, 2000 ISBN 80-902521-7-6 V voj v rûzn ch ãástech

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 013-021_Lichte 1.9.2009 18:19 Stránka 13 Erika Fischer-Lichte âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 V posledních letech se roz ífiil názor, Ïe kulturu není patfiiãné chápat pouze

Více

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr bulletin 12 akademick Kapr obecn je vítan m úlovkem sportovních rybáfiû, ale z hlediska vlivu na kvalitu vody není nijak uïiteãn. (O skuteãném obrazu rybích obsádek se dozvíte na str. 4 5.) ab PROSINEC

Více

BULLETIN2 / 2000. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS

BULLETIN2 / 2000. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS BULLETIN2 / 2000 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS RIHA v Lond nû Souãástí 30. Kongresu dûjin umûní byl veãer, kter uspofiádala RIHA pro úãastníky kongresu

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie

Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie âlánky JURISPRUDENCE 2/2014 Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie JI Í KOLMAN, CENTRUM V ZKUMU GLOBÁLNÍ ZMùNY, AKADEMIE

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií:

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: KAPITOLA 1 Kdo je toxický muž? Definice toxického muže Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: 1. Vyvolává ve vás negativní emoce. 2. Nechová se k vám správnû. 3. Vzbuzuje ve vás negativní

Více

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici Schváleno XXXI. sjezdem âssd, Praha, 28. 30. 3. 2003 Obsah: 1. Kdo jsme a kam smûfiujeme...3 1.1. Historické kofieny a zásady

Více

Interakce mezi trhy a duálnû kotované akcie: pfiípad âeské republiky

Interakce mezi trhy a duálnû kotované akcie: pfiípad âeské republiky DT: 336.76; 336.763.2 klíčová slova: akciové indexy kauzalita kointegrace duálně kotované akcie Interakce mezi trhy a duálnû kotované akcie: pfiípad âeské republiky Richard PODPIERA* 1. Úvod V populárním

Více