STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva"

Transkript

1 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích. 2. Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. 3. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě nemovitostí, zajišťování bytových potřeb svých členů, potřeb souvisejících s bydlením, zajišťování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, zajišťování jiných potřeb svých členů. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Předmětem činnosti družstva je koupě nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pronájem vlastních nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz těchto nemovitostí, bytů, nebytových a společných prostor, včetně zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav těchto nemovitostí, bytového a nebytového fondu. 2. Tyto činnosti družstvo vykonává v rozsahu stanoveném 4 Živnostenského zákona, které nejsou živností ve smyslu tohoto zákona. Článek 4 Právní postavení družstva 1. Družstvo je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 2. Členové družstva neručí za závazky družstva. 3. Na trvání družstva nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů. Družstvo však musí mít stále nejméně 5 členů, pokud se jedná o fyzické osoby, nebo nejméně 2 členy, jsou-li tito členové osobami právnickými. Článek 5 Základní kapitál družstva 1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. 2. Výše základního kapitálu družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku - zapisovaný základní kapitál - činí ,-Kč, slovy: jedno-sto-osm-tisíc-korun-českých. 3. Zapisovaný základní kapitál družstva lze zvýšit nebo snížit usnesením členské schůze, schváleným nadpoloviční většinou hlasů všech členů družstva. Zapisovaný základní kapitál musí činit nejméně ,-Kč. Článek 6 Základní členský vklad 1. Základní členský vklad členů činí a. pro právnické osoby jako členy družstva stanoven ve výši ,- Kč,- Kč, slovy: padesát-tisíc-korunčeských. b. pro fyzické osoby jako členy družstva je stanoven ve výši 1.000,- Kč,- Kč, slovy: jeden-tisíc-korunčeských.

2 2. Základní členský vklad u zakladatelů družstva právnických osob musí být v souladu s usnesením ustavující členské schůze ke dni konání ustavující schůze družstva částečně splacen formou vstupního vkladu ve výši ,- Kč, zůstatek základního čl. vkladu ve výši ,- Kč musí být splacen nejpozději do 3 let od data konání ustavující schůze družstva. Základní členský vklad u zakladatelů družstva fyzických osob musí být v souladu s usnesením ustavující členské schůze zcela splacen ke dni konání ustavující schůze družstva. 3. Nově přijatý člen je povinen splatit zápisné (administrativní poplatek spojený se zápisem nového člena družstva) při podání přihlášky do družstva a základní členský vklad do 15 dnů ode dne přijetí za člena, jinak členství nevznikne. Pokud členství nevznikne, zápisné se nevrací. 4. Výši zápisného uchazeče o členství družstva stanoví svým rozhodnutím představenstvo družstva a to v jednotné výši pro právnické i fyzické osoby. 5. Zakládající členové zápisné neplatí. Článek 7 Další členský vklad členů družstva 1. Členové družstva se mohou zavazovat k dalším členským vkladům. 2. V rámci členské přihlášky se uchazeč o členství zavazuje, bude-li přijat za člena družstva, převzít závazek k dalšímu členskému vkladu. Výše takového dalšího členského vkladu u jednotlivého člena družstva se stanoví v závislosti na podlahové ploše a dalších vlastnostech konkrétní nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, který bude jednotlivý člen na základě nájemní smlouvy užívat, a činí minimálně 20% z celkové ceny bytu nebo nebytového prostoru vč. DPH. Člen družstva se může zavázat převzít závazek k dalšímu členskému vkladu ve vyšší výši, než je uvedena v předchozí větě, avšak jen na základě rozhodnutí vyjádřeném v členské přihlášce. 3. Další členský vklad členů, kteří převzali závazek k jeho úhradě v rámci členské přihlášky, je splatný v částech a termínech uvedených v oznámení o přijetí členské přihlášky představenstvem družstva. Článek 8 Společná ustanovení k členským vkladům a zápisnému 1. Členské vklady a zápisné se splácejí na účet družstva. 2. Základní členské vklady a zápisné mohou být pouze peněžité, další členský vklad může být peněžitý i nepeněžitý. V případě nepeněžitého vkladu se jeho výše stanoví rozhodnutím představenstva, nejvýše však ve výši obvyklé ceny stanovené znaleckým posudkem vypracovaným soudním znalcem určeným představenstvem družstva. 3. Členové družstva mají na základě rozhodnutí členské schůze vůči družstvu uhrazovací povinnost ke krytí ztrát družstva, a to až do výše trojnásobku základního členského vkladu. Článek 9 Další majetková účast na činnosti družstva 1. Člen družstva se na činnosti družstva může dále podílet majetkovou účastí. 2. Tyto stanovy určují, že podmínky další majetkové účasti, její výši, způsob a lhůty splácení, způsob majetkového vypořádání při ukončení členství v družstvu, budou stanoveny ve směrnici družstva, která bude doručena všem členům družstva. 3. O další majetkové účasti musí být uzavřená samostatná dohoda. 4. Stane-li se dědic členských práv a povinností zemřelého člena sám členem družstva, přechází na něho i další majetková účast zemřelého člena, v případě že právnická osoba, jejíž členství v družstvu zaniká, má svého právního nástupce, přechází na tohoto nástupce i další majetková účast původního člena družstva. 5. Další majetkovou účast je možno převést spolu s členskými právy a povinnostmi na jinou fyzickou nebo právnickou osobu. 6. Směrnicí družstva mohou být upraveny podmínky další majetkové účasti odchylně od ustanovení předchozích bodů článku 9 stanov.

3 II. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Článek 10 Vznik členství 1. Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické. 2. Členství v družstvu není podmíněno pracovněprávním vztahem k družstvu. 3. Při zakládání družstva se stává dnem vzniku družstva členem družstva uchazeč o členství v družstvu, který se zúčastnil ustavující schůze družstva, jestliže zároveň splnil tyto podmínky: a) podal písemnou přihlášku za člena družstva nejpozději na ustavující schůzi družstva, b) zavázal se k úhradě základního členského vkladu ve výši stanovené ustavující členskou schůzí c) zavázal se na ustavující schůzi družstva k plnění dalších povinností člena družstva určených zákonem, těmito stanovami a usneseními jednotlivých orgánů družstva. 4. Za trvání družstva vzniká členství v družstvu: a) přijetím za člena družstva na základě písemné členské přihlášky, o přijetí rozhoduje představenstvo družstva, členství vzniká až zaplacením základního členského vkladu b) převodem členství v družstvu za podmínek daných zákonem a těmito stanovami c) přechodem členství děděním, přechodem členství v důsledku sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva nebo jiným zákonným způsobem. 5. Písemná přihláška do družstva musí obsahovat: a) označení, že jde o přihlášku do družstva označeného v záhlaví těchto stanov b) označení přihlašované osoby, tj.: ba) jméno, příjmení, datum narození a bydliště v případě fyzické osoby bb) firmu nebo název, sídlo a IČ v případě právnické osoby c) datum sepsání členské přihlášky d) podpis přihlašované fyzické osoby nebo statutárního orgánu přihlašované právnické osoby vč. jejího označení 6. Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu manžely i jejich společné členství v družstvu, z tohoto členství jsou manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně, s výjimkou, kdy manželé doloží družstvu, že jsou oprávněni nabývat věci majetkové povahy do výlučného vlastnictví každého z nich. 7. Členství v družstvu je založeno na principu dobrovolnosti a rovnosti všech členů. Členství v družstvu nevzniká před zaplacením vstupního vkladu. Článek 11 Převod členství 1. Převod členských práv a povinností je možný jen s písemným souhlasem představenstva. Stávající člen družstva musí představenstvu předložit písemné vyhotovení dohody o převodu členských práv se všemi náležitostmi. Rozhodnutím představenstva o schválení dohody o převodu členských práv a povinností se stává nabyvatel členských práv a povinností členem družstva a to v rozsahu práv a povinností převádějícího člena. Proti zamítavému rozhodnutí představenstva se může člen odvolat k členské schůzi. 2. Pokud se jedná o převod členských práv a povinností, se kterými je spojeno právo nájmu bytu, nepodléhá taková dohoda o převodu členských práv a povinností souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu nebo později dnem uvedeným ve smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. Jedná-li se o převod členství z fyzické osoby na právnickou osobu, je nabyvatel členství povinen doplatit rozdíl mezi základním čl. vkladem stanoveným pro fyzickou osobu a právnickou osobu. Jedná-li se o převod členství z právnické osoby na fyzickou osobu, stává se rozdíl mezi základním čl. vkladem stanoveným pro právnickou osobu a fyzickou osobu dalším čl. vkladem nabyvatele členství. Člen, s jehož členstvím se pojí právo nájmu k více než jednomu bytu ve vlastnictví družstva, je oprávněn samostatně převést členská práva a povinnosti vážící se pouze k jednomu bytu. Převodem členských práv a povinností (členského podílu) dle předchozí věty se nabyvatel stává členem družstva, aniž by členovi převádějícímu takto vymezený členský podíl (práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu) členství v družstvu zaniklo.

4 Článek 12 Přechod členství děděním Smrtí člena družstva přecházejí jeho členská práva a povinnosti na dědice, na základě pravomocného usnesení o vypořádání dědictví. Článek 13 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a. písemnou dohodou b. vystoupením c. vyloučením d. prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, prohlášením insolvence, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce e. smrtí fyzické osoby, pokud její členství nepřejde na dědice f. vstupem do likvidace, prohlášením konkurzu nebo zánikem právnické osoby, nepřešla-li členská práva na jejího nástupce g. zánikem družstva h. dalšími způsoby stanovenými zákonem nebo těmito stanovami. 2. Pokud byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje. Jestliže již družstvo vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí jej člen do 2 měsíců od zrušení konkursu družstvu nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu. 3. Písemná dohoda musí být podepsána představenstvem a musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká a o dni, k němuž dojde k vyklizení a předání užívané nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. 4. Vystoupením zaniká členství k poslednímu dni v měsíci, ve kterém člen písemně oznámil své vystoupení družstvu. Dnem oznámení je den, kdy bylo písemné oznámení družstvu doručeno. Oznámení lze odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva družstva. Vypořádací podíl bude vyplacen po uplynutí 3 měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo a po vyklizení a řádném předání bytu užívané nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru. 5. O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva. Člen může být vyloučen, jestliže: a. opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti uvedené v zákoně, ve stanovách a dalších vnitrodružstevních předpisech. Tomuto vyloučení musí předcházet písemné napomenutí, jehož vyhotovení zajistí představenstvo družstva a které musí obsahovat uvedení důvodu, pro který je napomenutí udíleno. Tento důvod nemůže být dodatečně změněn. Rozhodnutí o napomenutí musí být členu družstva doručeno a musí v něm být určena lhůta k vyjádření b. byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva c. zneužil majetku družstva pro svou soukromou potřebu nebo použil majetku družstva pro své podnikání bez souhlasu družstva d. přijal majetkový či jiný prospěch od jiné osoby za účelem jejího zvýhodnění při vztazích vůči družstvu e. je v prodlení s úhradou členského vkladu, úhradou za užívání družstevních nemovitostí a služeb s nimi spojených nebo jinými platbami určenými orgány družstva nebo vyplývající přímo z těchto stanov po dobu 3 měsíců. Tato lhůta může být prodloužena na základě písemné žádosti o odklad plateb, která je doručená družstvu a o této žádosti o odklad plateb bylo představenstvem družstva kladně rozhodnuto. 6. Vyloučením zaniká členství dnem doručení písemného rozhodnutí členovi. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen odvolat ke členské schůzi, odvolání má odkladný účinek. Právo na odvolání zaniká, není-li uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení. Konečné rozhodnutí o vyloučení podléhá soudnímu přezkoumání. Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí představenstva o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu na určení neplatnosti uplatněno do tří měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději do jednoho roku od jejího konání, zaniká. 7. Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadla členská práva a povinnosti. Do skončení dědického řízení hradí povinné platby za zemřelého člena dědic

5 nebo dědicové, na které přešel nájem bytu podle 706 Občanského zákoníku. Ve sporných případech může družstvo rozhodnout, že bude povinné platby hradit ze svých zdrojů do vydání pravomocného rozhodnutí v dědickém řízení, přičemž dědic je povinen dlužné částky družstvu splatit. 8. Zánik společného členství manželů je uveden v článku 14 těchto stanov. 9. Prodlení s úhradou platby proti stanovenému termínu je sankcionováno v souladu s právními předpisy platnými v době porušování těchto členských povinností (tj. zejména smluvní a zákonný úrok z prodlení). Výši smluvního úroku z prodlení stanoví představenstvo svým usnesením. O případném zmírnění tvrdosti sankce může rozhodnout představenstvo, na základě písemné žádosti člena doručené představenstvu, a to pouze za předpokladu, že člen uhradil před termínem doručení písemné žádosti člena o zmírnění tvrdosti sankce své splatné závazky s výjimkou těch příslušenství, o kterých má být rozhodováno. V případě prodlení plateb člena představenstva rozhoduje o případném zmírnění tvrdosti sankce členská schůze po projednání kontrolní komisí. Úhradou smluvního a zákonného úroku není dotčen nárok na náhradu škody. 10. Má-li právnická osoba, jejíž členství v družstvu zaniká, svého právního nástupce, vstupuje tento nástupce do všech dosavadních jejích členských práv a povinností. Článek 14 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká: a. smrtí jednoho z manželů, b. dohodou rozvedených manželů o úpravě práv bydlení po rozvodu manželství c. rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu rozvedenými manželi. d. doručením oznámení o vypořádání společného jmění manželů družstvu, je-li členství v družstvu a nájem družstevní nemovitosti předmětem dohody o vypořádání společného jmění manželů. 2. Zanikne-li společné členství manželů v družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem družstva pozůstalý manžel. Po rozvodu manželství zůstává členem družstva ten, který byl určen dohodou rozvedených manželů nebo rozhodnutím soudu. 3. Společné členství manželů v družstvu zaniká i převodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, vyloučením a zánikem družstva po ukončení likvidace. Článek 15 Majetkové vypořádání při zániku členství 1. Zanikne-li členství za trvání družstva, má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl, který je určen poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených počtem ukončených roků jejich členství. 2. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jež je v nedělitelném fondu a jestliže to vyplývá ze stanov i v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. Nárok na podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství. 3. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo, a to za podmínky vyklizení a řádného předání nemovitost, bytu nebo nebytového prostoru, k němuž měl bývalý člen právo nájmu. Pokud to situace dovoluje, může družstvo uspokojit nárok nebo jeho část i dříve. 4. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. 5. Zánikem členství v důsledku převodu členských práv a povinnosti nebo výměny bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu či výměny nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru vypořádají mezi sebou. 6. Předchozí odstavce se nevztahují na zakládající členy družstva v případě, že nezískali oprávnění k užívání bytu nebo nebytového prostoru. V takovém případě, mají zakládající členové družstva při zániku členství v družstvu nárok na vypořádací podíl v nominální výši zaplaceného základního členského vkladu; vypořádací podíl náležející zakládajícímu členu družstva je splatný nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od zániku členství. 7. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva.

6 Článek 16 Evidence členů 1. Představenstvo družstva vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby jako člena, datum vzniku členství, výše podílu na zapisovaném základním kapitálu družstva, výše jeho členského vkladu a výše, v níž byl splacen, výše zápisného, členského vkladu, dalšího členského vkladu, stav jejich splacení a datum platby, označení nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, datum zániku členství v družstvu, výše a datum splacení vypořádacího podílu, datum zániku členství v družstvu, výše, způsob a datum vypořádání likvidačního zůstatku. 2. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Družstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Článek 17 Práva a povinnosti členů družstva 1. Člen družstva má zejména tato práva: a. účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze a veškeré další činnosti, která není vyhrazena voleným orgánům družstva b. volit a být volen za člena orgánů družstva c. účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje d. vznášet připomínky, stížnosti a náměty včetně hodnocení činnosti družstva jako celku, jeho orgánů a pracovníků. O vyřízení musí být informován do 30 dnů po jejich podání písemně e. být seznámen obvyklým způsobem s řádnou účetní závěrkou družstva a na požádání obdržet její písemné vyhotovení f. být seznámen obvyklým způsobem s ročním vyúčtováním zaplacených úhrad za užívání bytových a nebytových prostor a poskytovaných služeb spojených s jejich užíváním g. právo na převod členských práv a povinností podle těchto stanov a platných právních předpisů a při zániku členství jinak než převodem či přechodem členských práv a povinností na vypořádací podíl podle stanov h. uzavřít s družstvem smlouvu o nájmu nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, dojde-li k převodu či přechodu členských práv a povinností nebo na základě dohody o výměně bytu nebo po splnění podmínek smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru. V případě nabytí nemovitosti s byty a nebytovými prostory užívanými členy či nečleny družstva, do vlastnictví družstva, vzniká členovi družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, který užíval dosud, a to na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu vydaného představenstvem družstva. V případě nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, ke kterému nemá žádný z členů družstva užívací právo, bude tato nemovitost, byt nebo nebytový prostor nabídnut členům družstva, popř. zájemcům o členství v družstvu formou nabídky uveřejněné obvyklým způsobem, zejména elektronicky. O pořadí uchazečů rozhodne představenstvo na základě písemných nabídek uchazečů doručených družstvu a na základě doporučení kontrolní komise. 2. Člen družstva má zejména následující povinnosti: a. zaplatit členský vklad způsobem a ve lhůtách určených těmito stanovami, ustavující schůzí družstva a orgány družstva. Nesplatí-li člen uvedené částky ve stanoveném termínu, mohou být proti tomuto členovi uplatněny sankce, např. smluvní úrok z prodlení a zákonný úrok z prodlení nebo může být z družstva vyloučen, přesáhne-li toto prodlení lhůtu tří měsíců b. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva c. platit řádně a ve stanovených lhůtách úhrady za užívání nemovitosti, bytu nebo nebytových prostor, včetně úhrad na zajištění řádného provozu a chodu příslušné nemovitosti, úhrady za užívání prostor a věcí tvořících součásti a příslušenství věci hlavní, jakož i úhrady za služby spojené s užíváním nemovitosti, bytových a nebytových prostor a plnit další podmínky nájemní smlouvy. Nesplatí-li člen uvedené částky ve stanoveném termínu, mohou být proti tomuto členovi uplatněny sankce, např. smluvní úrok z prodlení a zákonný úrok z prodlení nebo může být z družstva vyloučen, přesáhne-li toto prodlení lhůtu tří měsíců d. dodržovat provozní řád a dbát, aby on i další osoby užívající byt plně respektovali práva ostatních nájemců v nemovitostech a prostorách ve vlastnictví družstva. e. chránit zájmy a majetek družstva, zejména upozorňovat orgány družstva na všechny případy jeho ohrožení f. usilovat o odstranění zjištěných nedostatků v činnosti družstva

7 g. oznamovat družstvu do 30 dnů veškeré změny, týkající se člena a ostatních osob užívajících s ním nemovitost, bytový či nebytových prostor, které jsou podstatné pro vedení členské a ostatní evidence a pro zúčtování služeb h. podílet se poměrnou částí na úhradě výdajů na činnost družstva, daňových a jiných poplatků a přispívat poměrnou částí na úhradu případné ztráty družstva, a to až do výše svého členského vkladu i. umožnit zástupcům družstva po předchozím oznámení provedení kontroly užívaných nemovitostí a prostor za účelem zjištění jejich technického stavu a stavu veškerých měřidel spotřeby j. hradit veškeré drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu k. oznamovat družstvu písemně záměr provedení jakékoli stavební činnosti a opravy prováděné v nemovitosti, bytovém či nebytovém prostoru, na jejich součástech a příslušenstvích, vyjma drobných oprav v bytě a běžné údržby. l. provádět stavební činnosti a opravy v nemovitosti, bytovém či nebytovém prostoru, na jejich součástech a příslušenstvích, nad rámec drobných oprav a běžné údržby, výlučně po udělení písemného souhlasu představenstvem družstva a dále vždy v souladu se stavebním zákonem a související legislativou v platném znění m. předat družstvu veškeré podklady související s provedenou stavební činností a opravami, které podléhají stavebnímu povolení, ohlášení stavebních úprav nebo hlášení udržovacích prací do 30-ti dnů po dokončení prací nebo do 15-ti dnů od vydání kolaudačního souhlasu. 3. Orgány družstva mohou rozšířit práva a povinnosti členů podle potřeb družstva. Rozšíření však nesmí být v rozporu s obecně platnými právními předpisy a těmito stanovami. Článek 18. Práva a povinnosti družstva k členům družstva 1. Družstvo má vůči členovi povinnost naplňovat jeho práva podle těchto stanov a naproti tomu má družstvo právo požadovat po členech plnění jejich povinností vůči družstvu. 2. Družstvo vede seznam všech svých členů dle čl. 16 těchto stanov. 3. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Právní zájem člena družstva se presumuje. 4. Pokud tak rozhodne členská schůze, a v případě, že je k tomu dán souhlas financující bankou, je družstvo povinno převést bezplatně do vlastnictví členovi družstva bytovou jednotku, kterou má takový člen družstva v nájmu a to za předpokladu, že člen družstva má vůči družstvu vyrovnány veškeré závazky (zejména uhrazen členský vklad, další vklad a další peněžité závazky vyplývající ze stanov či jiných vnitřních předpisů družstva nebo jiných smluvních ujednání mezi družstvem a členem družstva) a který má na základě nájemní smlouvy právo ten který byt nebo nebytový prostor užívat, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy člen družstva nájemce o takový převod písemně požádá. 5. Družstvo si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu se členem družstva, u kterho se lze oprávněně domnívat, že nebude schopen platit své závazky vůči družstvu. 6. Další vzájemná práva a povinnosti člena a družstva jsou upravena příslušnými ustanoveními těchto stanov, příslušnými ustanoveními České a Evropské legislativy. Článek 19. Nájemní smlouvy O nájmu bytu ve vlastnictví družstva bude mezi členem družstva a družstvem uzavřena nájemní smlouva, která bude, kromě obligatorních náležitostí podle občanského zákoníku, obsahovat rovněž výši a způsob placení splátek členského podílu a dalších plateb a poplatků souvisejících s nájmem bytu, službami, správou a opravami domu atd. U nájmu nemovitosti nebo nebytového prostoru se postupuje obdobně. III. Orgány DRUŽSTVA 1. Orgány družstva jsou: a. členská schůze b. představenstvo c. kontrolní komise Článek 20 Struktura orgánů a jejich jednání

8 2. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva. Za právnickou osobu jedná písemně zmocněná fyzická osoba. 3. Funkční období členů orgánů družstva nesmí přesáhnout pět let, členové prvních orgánů mohou být volení jen na období nejvýše tří let. Členové orgánů mohou být opětovně voleni. 4. Funkce člena představenstva a funkce člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Člen kontrolní komise nemůže být ředitelem ani prokuristou družstva. 5. Představenstvo a kontrolní komise jsou způsobilé se usnášet, jestliže byly platně svolány a je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují jinak. Každý člen představenstva a kontrolní komise má jeden hlas. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy souhlas kvalifikované většiny. Představenstvo a kontrolní komise rozhodují veřejným hlasováním (aklamací), pokud nerozhodnou, že o určitých otázkách se bude hlasovat neveřejně. Usnesení představenstva a kontrolní komise družstva mohou být též přijata hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. 6. Členům představenstva a kontrolní komise náleží odměna za výkon funkce nebo za jinou pro družstvo prospěšnou činnost. Odměnu schvaluje členská schůze. Bližší podmínky stanovení a výplaty odměn stanoví členská schůze. 7. O průběhu jednání představenstva a kontrolní komise se pořizuje zápis, který musí obsahovat: i. název a sídlo družstva a označení orgánu družstva, ii. datum, hodina a místo konání, iii. popis jednotlivých bodů programu, iv. rozhodnutí s uvedením výsledku hlasování, v. nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. o Součástí zápisu jsou návrhy a prohlášení předložená na jednání orgánu k projednání, pozvánka na jednání příslušného orgánu, listina přítomných. 8. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu družstva, který jej zvolil. Příslušný orgán družstva musí projednat odstoupení člena na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení považuje za projednané. Výkon funkce člena orgánu družstva končí dnem, kdy příslušný orgán odstoupení projednal nebo měl projednat. Jestliže odstupující osoba oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce do dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na její žádost dřívější okamžik zániku funkce. 9. Jestliže člen orgánu družstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí být do tří měsíců zvolen nový člen orgánu družstva. Do doby zvolení nového člena orgánu družstva může orgán družstva povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. 10. Vztah mezi družstvem a členem orgánu může být upraven mandátní nebo obdobnou smlouvou. Článek 21 Členská schůze 1. Schůze členů družstva je nejvyšším orgánem družstva. 2. Členská schůze je svolávána představenstvem dle potřeby, nejméně však jednou za rok písemnou pozvánkou s programem, zaslanou členům dopisem, či předanou osobně proti podpisu případně zaslanou elektronickou formou na poslední družstvu známou ovou adresu a to nejméně 7 dnů před konáním schůze. Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo kontrolní komise, a to tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti. Nesplní-li tuto povinnost, je oprávněna svolat členskou schůzi osoba písemně pověřená osobami, které svolání členské schůze vyžadovaly. 3. Na žádost jedné třetiny členů družstva nebo kontrolní komise, popřípadě 3 delegátů, zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze. 4. Do působnosti členské schůze patří: a. měnit stanovy b. volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise c. schvalovat řádnou účetní závěrku d. rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsob úhrady ztráty e. rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu f. rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva g. rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích h. rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny

9 členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem. 5. Členské schůze se mohou konat formou dílčích schůzí, svolaných představenstvem s výjimkou rozhodování o zániku nebo přeměně družstva. 6. Bude-li mít družstvo alespoň 200 členů, plní působnost čl. schůze shromáždění delegátů. O klíči pro určení počtu delegátů rozhoduje představenstvo. 7. Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů nebo delegátů. 8. Členská schůze na počátku svého jednání zvolí předsedajícího schůze, zapisovatele a dva ověřovatelé zápisu. Do zvolení předsedajícího schůze řídí členskou schůzi svolavatel. Na členské schůzi se hlasuje aklamací (veřejně), neusnese-li se členská schůze na tajném hlasování a to třeba i v jediném bodu programu. 9. Pro platnost usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných hlasů s výjimkou rozhodování o změně stanov, zrušení nebo přeměně družstva nebo o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích družstva, kdy se vyžaduje dvoutřetinové většiny přítomných hlasů. 10. Při hlasování členské schůze má každý člen družstva jeden hlas připadající na každých 1.000,- Kč svého základního členského vkladu, s výjimkou hlasování o změně stanov, zrušení nebo přeměně družstva nebo o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích družstva, kdy má každý člen pouze jeden hlas. 11. Pokud jsou ke dni konání členské schůze manželé společnými členy družstva, postačí, zúčastní-li se jí jeden z nich. Pokud se účastní oba, musí hlasovat jednotně. Pokud hlasují rozdílně, má se za to, že se hlasování zdrželi. Obdobně se postupuje v případě, že manželství společných členů již bylo rozvedeno, ale nedošlo dosud k dohodě či rozhodnutí podle 705, odst. 2 občanského zákoníku. 12. Člen družstva může být na členské schůzi zastoupen jinou osobou, popř. jiným členem družstva, a to na základě písemné plné moci. 13. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná členská schůze. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odstavce 7) tohoto článku stanov. 14. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a. datum a místo konání schůze b. přijatá usnesení c. výsledky hlasování d. nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. - zápis podepisují předsedající schůze, zapisovatel a ověřovatelé zápisu. Přílohu zápisu tvoří prezenční listina, pozvánka na čl. schůzi a podklady, které byly předloženy k jednotlivým bodům jednání. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov. 15. Člen družstva může podat návrh soudu na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, jestliže požádal o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala nebo jestliže námitku oznámil družstvu do jednoho měsíce od konání této schůze. Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky nebo od oznámení námitky družstvu. Článek 22 Představenstvo 1. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu. 2. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva. 3. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svoji činnost. Za představenstvo jedná navenek předseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. K jednání za družstvo mohou být písemně zmocněni předsedou společně s místopředsedou představenstva jiní členové družstva, případně další osoby a to jako zmocněnci. 4. Podepisování jménem družstva se provádí tak, že k obchodní firmě družstva připojí svůj podpis k tomu oprávněné osoby. 5. Představenstvo se schází podle potřeby. Svolává jej předseda a v jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva pozvánkou, zaslanou členům představenstva elektronickou formou na poslední družstvu známou ovou adresu a to alespoň 3 dny přede dnem konání zasedání představenstva. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 6. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva (případně též dále označovaného jako předseda družstva) a místopředsedu představenstva (případně též dále označovaného jako místopředseda družstva). Opětovná volba je možná. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. V případě současné

10 nepřítomnosti předsedy i místopředsedy je zastupuje člen představenstva. Zastupováním mohou být pověřeni i další členové představenstva v určitém pořadí stanoveném představenstvem. 7. Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva i běžnou činnost družstva. 8. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Zasedání řídí předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen představenstva. K usnesení je zapotřebí souhlasu většiny hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. Hlasuje se aklamací. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích (včetně výsledků hlasování) se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předsedající a podepisuje jej předsedající a zapisovatel. Usnesení lze přijímat hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové představenstva. V takovém případě se hlasující osoby pokládají za přítomné. 9. Funkce člena představenstva zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním, smrtí, nebo odstoupením. Odstoupení z funkce je člen představenstva povinen oznámit představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo představenstvo. V případě ukončení členství v představenstvu odstoupením nebo smrtí člena představenstva může představenstvo povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. 10. Pro členy představenstva, popřípadě členy jiných orgánů podílejících se na řízení družstva, platí obdobně 193 odst. 2, 194 odst. 2 první až pátá věta a odstavce 4 až 7 obchodního zákoníku. 11. Řízením a organizováním běžné činnosti družstva může být pověřen ředitel družstva, jmenovaný a odvolávaný představenstvem. 12. Představenstvo zejména: - řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny jiným orgánům, - plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost, - projednává podněty, návrhy a stížnosti členů družstva, na něž je povinno odpovědět do 30 dnů, - svolává členské schůze a připravuje pro ně podklady, - odpovídá za vypracování řádné účetní závěrky a sestavení výroční zprávy o hospodaření družstva, - výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou předkládá k projednání členské schůzi po předchozím projednání v kontrolní komisi, - předkládá členské schůzi návrh na rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát, - projednává případy porušení či neplnění povinností členy družstva a je oprávněno vydávat písemné výstrahy, - odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy družstva, - oznamuje obchodnímu rejstříku změnu stanov, - vede seznam členů družstva a členskou evidenci dle čl. 16 stanov, - vykonává zaměstnavatelská práva a povinnosti, - rozhoduje o udělení souhlasu s přijetím za člena družstva, - rozhoduje o udělení souhlasu s převodem členských práv a povinností, s výjimkou převodu členských práv a povinností souvisejících s převodem bytu, - rozhoduje o udělení souhlasu se vstupem dědice členských práv a povinností do družstva, - uzavírá s členem družstva písemnou dohodu o ukončení členství v družstvu, - rozhoduje o vyloučení člena družstva, - jmenuje ředitele družstva. Článek 23 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva, je odpovědna členské schůzi, na ostatních orgánech družstva je nezávislá. 2. Kontrolní komise je oprávněná kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise má tři členy. 3. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 4. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje z jednání nápravy. 5. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. 6. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, opětovná volba je možná. 7. Kontrolní komise je oprávněná vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. Totéž platí i ve vztahu k řediteli 8. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. 9. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání kontrolní komise svolává předseda a v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen komise pozvánkou, zaslanou členům kontrolní komise

11 elektronickou formou na poslední družstvu známou ovou adresu a to alespoň 3 dny přede dnem konání zasedání kontrolní komise. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Zasedání řídí předseda a v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen kontrolní komise. K usnesení je zapotřebí souhlasu většiny hlasů jejích členů. O předložených návrzích rozhoduje aklamací. O průběhu zasedání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích (včetně výsledků hlasování) se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předsedající a podepisuje jej předsedající a zapisovatel. Usnesení lze přijímat hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. V takovém případě se hlasující osoby pokládají za přítomné. 10. Kontrolní komise je oprávněna zejména: - kontrolovat veškerou činnost družstva a jeho orgánů a k tomu účelu si vyžadovat od představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva, - uplatňovat nároky družstva z odpovědnosti členů statutárního orgánu družstva za škodu, - projednávat stížnosti členů družstva, - vyjadřovat se k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva, - účastnit se zasedání představenstva, - na zjištěné nedostatky upozorňovat představenstvo a požadovat zjednání nápravy. 11. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 12. Kontrolní komise může k jednotlivým úkonům pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. 13. Funkce člena kontrolní komise zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním, smrtí, nebo odstoupením. Odstoupení z funkce je člen kontrolní komise povinen oznámit kontrolní komisi. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala kontrolní komise. V případě ukončení členství v kontrolní komisi odstoupením nebo smrtí člena kontrolní komise může kontrolní komise povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. 14. Pro členy kontrolní komise platí obdobně 193 odst. 2, 194 odst. 2 první až pátá věta a odstavce 4 až 7 obchodního zákoníku. Článek 24 Zákaz konkurence S ohledem na skutečnost, že družstvo není založeno za účelem podnikání, uplatňuje se pro členy orgánů družstva zákaz konkurence přiměřeně. Zákaz konkurence se nevztahuje na členy orgánů družstva, kteří jsou současně členy statutárních orgánů právnických osob, členů družstva. IV. HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Článek 25 Společná ustanovení k hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří samostatně a na svůj účet. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. 2. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. 3. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí. 4. Představenstvo předkládá účetní závěrku k projednání členské schůzi. Článek 26 Způsob použití zisku a úhrada případné ztráty 1. Členská schůze rozhodne o použití zisku, případně na způsobu úhrady ztrát. 2. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se stanoví poměrem jeho splaceného vkladu ke splaceným vkladům všech členů k poslednímu dni rozhodného období. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí. 3. Případná ztráta se nejdříve vypořádá prostřednictvím zajišťovacích fondů. Pokud tyto fondy nepostačují k úhradě ztráty, zatíží se vklady členů poměrem, ve kterém se vypočte jejich podíl na zisku.

12 Článek 27 Nedělitelný fond 1. Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje o 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, kdy výše tohoto fondu dosáhne částky, rovnající se základnímu zapisovanému kapitálu. 2. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy, ani se k němu nepřihlíží při výpočtu vypořádacího podílu člena. Nedělitelný fond lze použít pouze k úhradě ztrát družstva. 3. Při vzniku družstva je nedělitelný fond zřízen plněním zakládajících členů ve výši 100,- Kč na jednoho zakládajícího člena fyzickou osobu a 5.000,- Kč na jednoho člena právnickou osobu. Článek 28 Rozdělení zisku 1. Po projednání řádné účetní závěrky členská schůze rozhodne o rozdělení zisku těmito možnými způsoby: - platby daní, případně úhrada jiných zákonem stanovených závazků, - doplnění nedělitelného a dalších fondů družstva, jsou-li zřízeny, - rozdělení mezi členy, - k dalším platbám podle rozhodnutí členské schůze. - zůstane jako nerozdělený zisk 2. Usnese-li se členská schůze při projednání řádné účetní závěrky o rozdělení zisku mezi členy, určuje se podíl člena na zisku poměrem výše splaceného vkladu člena ke splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí. Rozdělení zisku mezi členy je možné až po splnění zákonem stanovených povinností (zejména platby daní, přídělů do nedělitelného fondu, fondu rozvoje). 3. Případný nerozdělený zisk lze použít k úhradě ztráty. Ztráty družstva jsou kryty z nedělitelného fondu případně dalších družstvem vytvořených zajišťovacích fondů. Ztráty družstva lze rovněž krýt prostřednictvím uhrazovací povinnosti členů družstva přesahující členský vklad (čl. 8 odstavec 3 stanov), rozhodne-li o tom členská schůze. V. ZÁNIK, ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA Článek 29 Zánik družstva 1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje: a. usnesením členské schůze b. zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující c. rozhodnutím soudu 3. O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis. Článek 30 Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva 1. Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení jmění, která na něj přechází. Při rozdělení družstva členská schůze určí, jak se jmění družstva a jeho členové rozdělí. 2. Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, jestliže to oznámí představenstvu družstva do jednoho týdne po usnesení členské schůze. Nárok na vypořádací podíl podle ustanovení článku 15 těchto stanov je povinen uhradit členu, který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva do jednoho měsíce ode dne, kdy na něj přešlo jmění družstva. 3. Při sloučení družstva s jiným družstvem - jmění slučovaného družstva a členství přecházejí na přejímající družstvo ke dni výmazu slučovaného družstva z obchodního rejstříku. 4. Při splynutí družstev - přechází jmění a členství na nově vzniklé družstvo dnem, ke kterému bylo nově vzniklé družstvo zapsáno do obchodního rejstříku. 5. Při rozdělení družstva - přechází jmění družstva a členství na družstva vzniklá rozdělením ke dni, kdy tato družstva byla zapsána do obchodního rejstříku.

13 Článek 31 Likvidace družstva 1. Likvidace družstva se provede podle obchodního zákoníku, popř. podle zvláštního zákona, stanoví-li jiný způsob likvidace. Vstup družstva do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se užívá firmy družstva s dovětkem "v likvidaci". 2. Likvidátora popř. likvidátory jmenuje představenstvo na návrh členské schůze. Likvidátoři jsou povinni vypracovat návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který projedná členská schůze. Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku musí být na požádání předložen každému členu družstva. 3. Každý člen družstva nebo jiná oprávněná osoba může do tří měsíců ode dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo těmito stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne zároveň o rozdělení likvidačního zůstatku. Do uplynutí tří měsíců, nebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek rozdělen. VI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 32 Platnost a účinnost stanov 1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení ustavující schůzí družstva. Účinnosti nabývají dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku. 2. O změně stanov rozhoduje členská schůze. Předseda a místopředseda družstva jsou povinni do 30 dnů od schválení změny stanov uvědomit o tom rejstříkový soud. Změny stanov se vydávají formou písemných, číslovaných dodatků ke stanovám, přičemž jednotlivé dodatky musí obsahovat také úplné aktuální znění stanov. Článek 33 Stanovy a obecně platné právní předpisy 1. Pokud v těchto stanovách není určeno jinak, platí ustanovení obchodního zákoníku, občanského zákoníku a navazujících právních předpisů ČR a Evropských společenství. 2. Pokud by tyto stanovy v některém svém ustanovení odporovaly obecně platným právním předpisům, např. vlivem pozdější změny zákona, jsou neplatné pouze v tomto odporujícím ustanovení a jejich celková platnost tím není dotčena. Tyto stanovy byly schváleny ustavující čl. schůzí dne

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204

Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204 (Schválený text změny stanov příslušných odstavců článků) Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204 ČÁST I. Úvodní ustanovení Článek 1. 1.1. Název firmy: Bytové družstvo Sportovní 3204. 1.2. Sídlo družstva:

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více