S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení"

Transkript

1 S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská Část I. základní ustanovení Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Lešenská. Sídlem družstva je Lešenská 535, Praha 8 Troja, PSČ: Čl. 2. Datum vzniku družstva Družstvo vzniklo zápisem do obchodního rejstříku dne , odd. Dr, vložka Čl. 3. Družstvo Družstvo je právnickou osobou a obchodní korporací. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto závazků vyplývající Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným k zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení Čl. 4. Předmět činnosti družstva Předmětem činnosti družstva je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a opravy a správa majetku družstva, k nimž se družstvo zavázalo Část II. vznik a zánik členství, orgány družstva Čl. 5. Vznik členství Členství v družstvu vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, c) převodem a přechodem družstevního podílu, d) jiným způsobem stanoveným zákonem Členem družstva mohou být zletilé fyzické osoby nebo právnické osoby. Osoba, která je nezletilá se může stát členem družstva jen z titulu dědění Čl. 6. Přijetí člena Za člena družstva může být přijata pouze osoba splňující podmínky uvedené v článku 5 odst stanov Členství vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení: základního členského vkladu ve výši 1.050,- Kč (slovy: jeden tisíc padesát korun českých), příspěvku na nedělitelný fond ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), manipulačního poplatku ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) Družstvo vrátí základní členský vklad a příspěvek na nedělitelný fond do třiceti dnů od rozhodnutí o nepřijetí za člena Čl. 7. Přechod družstevního podílu Úmrtím člena přechází na dědice, nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených

2 Čl. 8. Převod družstevního podílu Převod družstevního podílu nepodléhá souhlasu družstva. Převodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu anebo k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s ním spojených, a to včetně dluhů převodce vůči družstvu a dluhů družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami. K převodu družstevního podílu na nabyvatele ve vztahu k družstvu dochází předložením smlouvy o převodu družstevního podílu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu družstevního podílu a písemný souhlas nabyvatele družstevního podílu. Při převodu musí být splněny podmínky podle čl. 5 odst stanov Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno Zastavení družstevního podílu je vyloučeno. Čl. 9. Společné členství manželů Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas Právní vztahy z družstevního podílu ve společném jmění manželů se řídí ustanoveními občanského zákoníku o manželském majetkovém právu a společném jmění manželů Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, a tedy se společným členstvím manželů v družstvu, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, a tedy se společným členstvím manželů v družstvu spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo Pro bydlení manželů se použijí ustanovení občanského zákoníku o manželském majetkovém právu, zahrnující i některá ustanovení o bydlení manželů a ustanovení občanského zákoníku o bydlení po zániku manželství v rámci ustanovení o zániku manželství.

3 Čl. 10. Členská práva a povinnosti Člen má zejména tato práva: a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze, b) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu O výši nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu rozhoduje členská schůze c) volit a být volen do družstevních orgánů, pokud má plnou způsobilost k právním úkonům, d) podílet se přímo nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce na jednání, řízení a kontrole družstva, pokud tato činnost není vyhrazena voleným orgánům družstva, e) vznášet připomínky a návrhy na způsob nakládání s prostředky družstva, navrhovat podnikatelské záměry a aktivity družstva, vyžadovat potřebné informace od představenstva družstva, f) být informován o hospodaření družstva, g) podílet se přednostně na využití společných a nebytových prostor a ostatního majetku družstva, h) na roční vyúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, i) odvolat se proti rozhodnutí orgánů družstva k členské schůzi a proti rozhodnutí členské schůze k místně příslušnému soudu, j) přenechat družstevní byt nebo jeho část další osobě do podnájmu za těchto podmínek: - podnájem bude sjednán písemně, výlučně na dobu určitou, která nepřesáhne jeden rok. Podnájem může být obnoven za stejných podmínek - podnájem bude realizován fyzické osobě. Člen družstva zajistí ve smlouvě, aby podnájemce nemohl jakýmkoli způsobem byt dále pronajímat - člen družstva zajistí, aby uživatel bytu dodržoval všechna pravidla užívání bytu a společných prostor v rozsahu platném pro všechny družstevníky - člen družstva odpovídá za škody způsobené uživatelem bytu družstvu nebo jeho členům - člen družstva neprodleně oznámí představenstvu údaje nezbytné pro stanovení poplatků za služby s bytem spojené - stanovení poplatků za služby u bytů pronajatých zcela nebo zčásti přísluší představenstvu družstva - podnájem bytu je podmíněn souhlasem představenstva družstva Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy družstva, obecně závazné předpisy mající vztah k provozu domu, k soužití občanů a k veřejnému pořádku a plnit usnesení orgánů družstva, b) hradit v pravidelných měsíčních splátkách prostřednictvím družstva podíl na úvěru, který poskytla družstvu Česká spořitelna, a.s., a nájemné, jehož výše je schválena členskou schůzí. Platba se provádí měsíčně tak, aby byla nejpozději do posledního dne daného měsíce na účtu družstva. Nezaplatí-li člen družstva svůj podíl na úvěru (splátku dalšího členského vkladu) do pěti dnů po jeho splatnosti, je povinen zaplatit družstvu úrok z prodlení ve výši 1% (slovy: jedno procento) denně z dlužné částky. Nezaplatí-li člen družstva nájemné do pěti dnů po jeho splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy, c) platit úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo zálohy na ně. Zálohy jsou splatné tak, aby byly nejpozději do posledního dne daného měsíce na účtu družstva. Nezaplatí-li člen družstva úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo zálohy na ně do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy, d) hradit příspěvky na činnost družstva, mimořádné platby a poplatky za úkony ve výši určené členskou schůzí,

4 e) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt i společné prostory a zařízení domů, f) umožnit pověřeným zástupcům družstva (po předchozím oznámení) zjištění technického stavu bytu a oprávněným osobám odečet měřidel nutný pro rozpočítání nákladů na služby spojené s užíváním bytu, g) oznámit představenstvu družstva nejpozději do třiceti dnů změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, které jsou nutné pro vedení členské evidence a účtování záloh na poskytované služby, h) uhradit škodu způsobenou družstvu zaviněným porušením povinností vyplývajících z těchto stanov nebo platných právních předpisů, i) hradit veškeré drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou (vysvětlení termínu drobné opravy bytu a náklady spojené s běžnou údržbou bytu se řídí právními předpisy.), j) oznámit představenstvu družstva bez zbytečného odkladu potřebu těch oprav v bytě, které jsou hrazeny z prostředků družstva a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne, k) přispívat na úhradu ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze až do výše maximálně trojnásobku základního členského vkladu; uhrazovací povinnost přitom nesmí být uložena ve vyšším rozsahu, než kolik činí skutečná výše ztráty družstva. Uhrazovací povinnost lze uložit, pokud ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou, která byla projednána členskou schůzí, a k úhradě ztráty byl přednostně použit nerozdělený zisk z minulých let, nedělitelný fond nebo jiné fondy, které lze k úhradě ztráty použít, a rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti bylo přijato do jednoho roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla l) neprovádět v bytě ani ve společných prostorách domu stavební nebo jiné úpravy, kterými by došlo k ohrožení bezpečnosti nebo majetku osob, narušení statiky nebo narušení či omezení funkce technického zařízení domu. Stavební úpravy v bytě provádět pouze se souhlasem představenstva družstva a příslušných správních orgánů. m) zajistit v podnájemní smlouvě, aby podnájemce nemohl jakýmkoli způsobem byt dále pronajímat. Porušení této povinnosti je hrubé porušení povinnosti člena družstva vyplývající z nájmu a zakládá důvod k vyloučení člena z družstva Čl. 11. Majetková účast člena v družstvu Majetkovou účast člena v družstvu tvoří členský vklad. Další členský vklad představuje majetkovou účast člena na pořízení, koupi, modernizaci či rekonstrukci bytového domu ve vlastnictví družstva Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný ve výši 1.050,- Kč (slovy: jeden tisíc padesát korun českých). Členství v družstvu nevznikne přede dnem splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu Všechny vklady se hradí na účet družstva Čl. 12. Seznam členů Družstvo vede seznam svých členů a udržuje jej v souladu se skutečným stavem. Do seznamu členů se zapisuje kromě jména, bydliště a data narození, event. názvu, sídla a identifikačního čísla, jiné doručovací adresy a ové adresy i výše základního členského vkladu a dalšího členského vkladu, datum jeho zaplacení, popř. další rozhodné skutečnosti.

5 Představenstvo družstva může umožnit tomu, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu členů nahlédl. Člen družstva má právo žádat o vydání potvrzení svého členství a obsahu jeho zápisu v evidenci Čl. 13. Zánik členství Členství v družstvu zaniká písemnou dohodou, vystoupením, úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby - člena, vyloučením, zánikem družstva, případně dalšími způsoby dle zákona Dohoda dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Členství končí sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství předá družstvo členovi Vystoupení člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby 3 (slovy: tří) měsíců. Tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení, které může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva Úmrtí člena zemře-li člen dnem jeho smrti členství končí jakož i zrušením právnické osoby bez právního nástupce končí její členství v družstvu Vyloučení - představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena družstva zejména z těchto důvodů: a) je v prodlení s úhradou pravidelné měsíční splátky České spořitelně, a.s., prostřednictvím družstva o dva měsíce a více (netýká se to případu, kdy splátku neuhradí družstvo z důvodů stojících výhradně na jeho straně), b) jestliže nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, c) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členu družstva, d) zneužije-li majetku družstva, e) použije-li majetku družstva pro své podnikání či pro podnikání třetí osoby bez souhlasu představenstva družstva, f) poruší hrubě členské povinnosti nebo obecně závazné právní předpisy, které se ke členství v družstvu a k užívání bytu či nebytových prostor vztahují. Vyloučení předchází písemná výstraha představenstva. Představenstvo rozhodne o vyloučení, nesplní-li člen družstva požadavky představenstva k nápravě obsažené ve výstraze, a to ve lhůtě do 30 třiceti kalendářních dnů, event. delší lhůtě stanovené představenstvem ve výstraze g) Rozhodnutí o vyloučení z družstva lze vydat jen do tří (3) měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo důvod k vyloučení, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy důvod k vyloučení vznikl Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi družstva, resp. společným členům družstva, doručeno písemně do vlastních rukou a musí obsahovat důvod podle odstavce těchto stanov a poučení o možnosti podat námitky (odvolání). Členství zaniká dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.. Pokud člen nesouhlasí s rozhodnutím představenstva, může podat odvolání k členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek

6 13.8. Není-li právo na odvolání uplatněno do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení, členství zaniká. Ostatní procesní ustanovení týkající se vyloučení upravuje zákon Zánik družstva členství zaniká zánikem družstva bez právního nástupce a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku Zánik společného členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku. Čl. 14. Majetkové vypořádání Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná výplatě splacené majetkové účasti dosavadního člena družstva, tj. součtu splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří (3) měsíců po schválení účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na uvolnění bytu Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu Zánikem členství v důsledku převodu družstevního podílu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou Převodem bytu do vlastnictví pozbývá člen družstva nárok na výplatu splaceného dalšího členského vkladu Čl.15. Nájem družstevního bytu Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se zato, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu Družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu Veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním včetně zařizovacích předmětů a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce (společní nájemci), není-li dále stanoveno jinak. Nájemce nehradí opravy rozvodů k bytovému rozváděči, vodoinstalačních, kanalizačních a plynových stoupacích rozvodů vč. sekčních uzávěrů, topných rozvodů vč. topných těles, opravy a výměny domácích telefonů a rozvodů k nim, opravy a výměny bytových měřičů tepla a vody, pokud se s družstvem nedohodne jinak. To neplatí v případě, že k poškození uvedených zařízení došlo zaviněním ze strany nájemce. V takovém případě opravy a výměny hradí nájemce sám.

7 15.5. Nepostará-li se nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby k zajištění řádné údržby bytu, nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, byla provedena kontrola stavu bytu, nebo provedena instalace a údržba zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k provedení udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných přímo družstvem, a také umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu Nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo, a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti družstvu vznikla Nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu Nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez písemného souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil V případě skončení nájmu nájemce odevzdá byt družstvu v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li družstvo klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Nájemce je povinen odevzdat byt ve stavu, v němž jej převzal, odstranit v bytě změny, které provedl bez souhlasu družstva, pokud nesdělí družstvo nájemci, že odstranění změn nežádá. Změny provedené se souhlasem družstva odstraní nájemce, pokud si strany ujednaly, že při skončení nájmu nájemce uvede byt do původního stavu. Zařízení a předměty upevněné na zdech, podlaze a stropu bytu, které nelze odstranit bez nepřiměřeného snížení hodnoty nebo poškození bytu nebo domu, přecházejí upevněním do vlastnictví družstva Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li jeho chov družstvu nebo ostatním nájemcům obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Pokud vyvolá chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady družstvu O nájmu družstevních nebytových prostorů platí přiměřeně ustanovení těchto stanov o nájmu družstevního bytu a ustanovení občanského zákoníku o nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Čl.16. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním družstevního bytu Nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné v poměrné výši nákladů a výdajů za správu, provoz a technické zhodnocení družstevního domu za stanovené období a dále úhradu za plnění spojená s užíváním družstevního bytu Celkovou výši nájemného a úhrad za poskytovaná plnění stanoví podle jiných právních předpisů členská schůze Nájemné spolu s úhradou za poskytovaná plnění se platí zálohově, a to měsíčně nejpozději do posledního dne příslušného měsíce.

8 16.4. Vyúčtování zálohy na nájemné za kalendářní rok provede družstvo se členem nejpozději do konce dubna následujícího roku Vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) se provádí odděleně pro každý druh zálohy, a to nejpozději do čtyř měsíců po uplynutí zúčtovacího období, nestanoví-li jiný právní předpis jinak Přeplatek nebo nedoplatek z vyúčtování záloh podle odst. 4. a 5. je splatný nejpozději do tří měsíců po vyúčtování, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Při výplatě přeplatku nájemného nebo úhrad za plnění spojená s užíváním bytu (nebytového prostoru) má družstvo právo započíst své splatné pohledávky vůči nájemci družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru). Čl. 17. Orgány družstva Orgány družstva jsou: členská schůze, představenstvo, složené ze tří členů: předsedy, místopředsedy a jednoho člena, kontrolní komise, složená ze tří členů: předsedy, místopředsedy a jednoho člena Členská schůze členská schůze je nevyšším orgánem družstva Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva družstva a kontrolní komise, c) schvalovat řádnou účetní závěrku, d) rozhodovat o užití zisku, příp. způsobu úhrady ztráty, rozhodovat o zřízení dalších fondů, způsobu jejich tvorby a užití, e) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, f) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva, g) rozhodovat o změně výše základního členského vkladu h) schvalovat výši příspěvků členů na činnost družstva, i) rozhodovat o otázkách spojených s členstvím v družstvu a s nájmem bytu a nebytových prostor, j) rozhodovat o odvolání proti vyloučení člena z družstva, k) jmenovat likvidátora, rozhodovat o rozdělení likvidačního zůstatku, l) projednávat a schvalovat zprávy představenstva o činnosti družstva, m) projednávat zprávy kontrolní komise a rozhodovat o řešení zjištěných skutečností, n) pověřovat kontrolní komisi konkrétními úkoly, o) projednávat připomínky a návrhy členů družstva, p) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, q) rozhodovat o přijetí úvěru, r) schvalovat zásady hospodaření, projednávat plán údržby a rekonstrukcí domu jako základ pro výši nájemného, schvalovat výši nájmu, s) rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí t) Jednání členské schůze svolává představenstvo družstva podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 10% členů družstva, kteří mají alespoň 1/5 všech hlasů nebo kontrolní komise. Jestliže členskou

9 schůzi nesvolá představenstvo tak, aby se konala do třiceti (30) dnů od doručení žádosti, postupuje se dle 640 a 641 odst. 2 zákona o obchodních korporacích Svolavatel členské schůze nejméně patnáct dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva domovní nástěnce nebo ji zašle prostou poštou členům na adresu uvedenou v seznamu členů nebo vhodí do poštovní schránky nebo zajistí osobní předání a nebo ji odešle i na adresu elektronickou ( ). Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze Členskou schůzi řídí předseda představenstva družstva nebo místopředseda představenstva družstva Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna na členské schůzi nadpoloviční většina členů družstva. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů družstva Rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty, může členská schůze jen po předchozím písemném souhlasu všech členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem Není-li členská schůze schopná usnášení, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří (3) týdnů od data původního konání členské schůze. Náhradní členská schůze musí zachovat pořad jednání a je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných Při hlasování má každý člen jeden hlas. Hlasuje se veřejně, zdvižením ruky. Manželé (společní členové družstva) mají také jeden hlas. Člen družstva může zmocnit k zastupování na členské schůzi jinou osobu Členská schůze projednává odvolání proti rozhodnutí představenstva Z každé členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: datum a místo konání členské schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Členové družstva budou seznámeni se zněním zápisu formou jeho uveřejnění na internetových stránkách družstva nejpozději do třiceti (30) dnů po konání členské schůze Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Schází se podle potřeby. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Představenstvo plní zejména tyto úkoly: ---

10 řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny členské schůzi, plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost, svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro její jednání, vč. řádné účetní závěrky a návrhu na použití zisku, předkládá návrhy na přijetí člena, Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda, je-li pro právní jednání, které činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva družstva Za činnost předsedy, místopředsedy a člena představenstva družstva náleží odměna a náhrada nákladů spojených s výkonem funkce. Odměnu schvaluje na základě návrhu kontrolní komise a smlouvy o výkonu funkce členská schůze Schůze představenstva svolává předseda představenstva nebo místopředseda představenstva pozvánkou doručenou nejpozději čtrnáct (14) dní před konáním schůze. Se souhlasem všech členů představenstva může být schůze představenstva svolána i jiným způsobem. Pro platnost usnesení představenstva je vyžadováno jeho řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny všech členů a souhlasu většiny hlasů přítomných členů Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti členů družstva. Její působnost je dána zákonem. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva Kontrolní komise je oprávněna požadovat od představenstva družstva jakékoliv informace o činnosti a hospodaření družstva. V odůvodněných případech se mohou její členové účastnit jednání představenstva Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise povinna požádat o svolání členské schůze Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu Kontrolní komise o své činnosti pořizuje zápisy. Na přijaté písemné stížnosti členů je povinna odpovědět do třiceti dnů písemnou formou Za činnost kontrolní komise jejím členům náleží odměna a náhrada nákladů spojených s výkonem funkce. Odměnu schvaluje na základě návrhu představenstva a smlouvy o výkonu funkce členská schůze Schůze kontrolní komise svolává předseda kontrolní komise nebo místopředseda kontrolní komise pozvánkou doručenou nejpozději čtrnáct (14) dní před konáním schůze. Se souhlasem všech členů kontrolní komise může být schůze kontrolní komise svolána i jiným způsobem. Pro platnost usnesení kontrolní komise je vyžadováno její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny všech členů a souhlasu většiny hlasů přítomných členů Členové představenstva a kontrolní komise jsou voleni na období pěti (5) let. V průběhu tohoto období mohou být odvoláni usnesením členské schůze Čl. 18. Rozhodování per rollam

11 18.1. Představenstvo družstva může rozhodnout, že se rozhodnutí členské schůze uskuteční per rollam V případě rozhodování per rollam zašle prokazatelně představenstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům písemný návrh rozhodnutí Návrh rozhodnutí obsahuje: a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění; b) lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů od doručení návrhu členovi družstva; c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí; d) další údaje, určí-li tak stanovy Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odst. 3) písm. b) představenstvu družstva písemný souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem souhlasí Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí vyjádření člena mít formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká Usnesení je přijato hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina členů družstva. Část III. hospodaření družstva Čl. 19. Zajištění řádného hospodaření Družstvo hospodaří samostatně a náklady své činnosti hradí z výnosů, získaných především z nájmu případně z dalších zdrojů Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku a předložit ji ke schválení členské schůzi Přehled činnosti družstva v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího hospodaření musí být zřejmé z výroční zprávy o hospodaření, jejíž vypracování je povinno zabezpečit představenstvo a předložit spolu s účetní závěrkou k projednání členské schůzi Družstvo je povinno plnit své povinnosti vůči státu. Za tuto činnost odpovídá představenstvo Nedělitelný fond družstvo při svém vzniku vytvořilo nedělitelný fond ve výši ,- Kč (dvacet tři tisíc pět set korun českých) Nedělitelný fond nesmí být za trvání družstva rozdělen mezi členy. Z tohoto fondu lze uhradit případnou ztrátu z hospodaření družstva na základě rozhodnutí členské schůze O způsobu použití zisku rozhoduje členská schůze Případnou ztrátu z hospodaření hradí družstvo podle rozhodnutí členské schůze: ---- a) ze zisku minulých období, b) z nedělitelného fondu nebo jiných fondů, c) jiný způsobem podle rozhodnutí členské schůze

12 Čl. 20. Základní kapitál Zapisovaný základní kapitál činí ,- Kč (slovy: padesát tisíc čtyři sta korun českých) a tvoří jej souhrn základních členských vkladů Základní kapitál se může zvýšit přijetím nových členů družstva Základní členský vklad činí 1.050,- Kč (jeden tisíc padesát korun českých). Při přijetí za člena za trvání družstva na základě písemné přihlášky musí být základní členský vklad splacen nejpozději v den podání přihlášky do pokladny družstva nebo na jeho účet Část IV. likvidace družstva Čl Družstvo se ruší právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo z dalších důvodů stanovených zákonem O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Průběh likvidace upravuje zákon Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva v poměru podle výše jejich členských vkladů (článek 11 odst stanov) Část V. společná ustanovení Čl Družstvo zabezpečuje řádnou správu, údržbu a opravy družstevního majetku a domu, nebytových a společných prostor, poskytování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor Družstvo zprostředkovává služby v níže uvedeném rozsahu: dodávku vody, tepla, elektrické energie a plynu, odvod splaškových vod a odvoz odpadků, úklid společných prostor domu a přilehlých chodníků, administrativní úkony spojené se správou domů a úhradou daní a pojištění, úkony spojené s vedením technické dokumentace domu a jeho částí včetně všech bytů a nebytových prostor Náklady na vodné a stočné, odvoz odpadků a spotřeba elektrické energie ve společných prostorách se za určité období roku rozúčtují podle skutečného počtu uživatelů bytu, vodné a stočné dále ještě podle odečtu stavu vodoměrů Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být doručeno nebo prokazatelně oznámeno Lhůta k podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení a činí patnáct (15) kalendářních dnů od doručení rozhodnutí, není-li těmito stanovami nebo zákonem stanovena lhůta delší Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem nebo rozhodnutím členské schůze Veškeré opravy nad ,- Kč (dvěstětisíckč), které hradí družstvo, jsou podmíněny souhlasem členské schůze.

13 Část VI. závěrečná ustanovení Čl Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem. Pokud by tyto stanovy odporovaly v některé své části platnému právnímu řádu, jsou neplatná pouze v odporujícím ustanovení a všechna ostatní ustanovení stanov zůstávají nadále v platnosti. - Čl. 24 Podřízení se rekodifikaci Družstvo se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikace bytového družstva a) Firma: Bytové družstvo Čujkovova 6 b) Sídlo: Čujkovova 1725/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 c) Bytové

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Milady Horákové 34, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Milady Horákové 34, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Milady Horákové 34, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Milady Horákové 34, Brno -------------------------------- 2. Sídlo: Brno, Milady Horákové 332/34, PSČ

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Ravennská 321,322 2) Sídlo: Praha 10 - Horní Měcholupy, Ravennská 322, PSČ: 109 00 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

STANOVY Bytového družstva ÚLEHLY II.

STANOVY Bytového družstva ÚLEHLY II. STANOVY Bytového družstva ÚLEHLY II. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo ÚLEHLY II. ------------------------------------------------------------ 2) Sídlo: Uherský Brod, ul. V. Růžičky

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY Družstva Ružinovská 1162

STANOVY Družstva Ružinovská 1162 STANOVY Družstva Ružinovská 1162 ČLÁNEK I Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob 2. Družstvo

Více

STANOVY. Bytového družstva Komenského nám. 56

STANOVY. Bytového družstva Komenského nám. 56 STANOVY Bytového družstva Komenského nám. 56 I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Komenského nám. 56 2. Sídlem je: Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Komenského nám. 56,

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY Bytového družstva Masná 8

STANOVY Bytového družstva Masná 8 Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním právním dokumentem družstva. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých

Více

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva.

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen stanovy) jsou základním dokumentem družstva. STANOVY Bytového družstva Na Malovance 14. 1. Obecná ustanovení. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva. 2. Obchodní jméno a sídlo. 2.1. Firma družstva zní: Bytové

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA Tyto stanovy byly přijaty usnesením členské schůze dne 8. 7. 2014. O rozhodnutí členské schůze byl seprán notářský zápis. Bytové družstvo Kociánka, Kocianova 1588/5,

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor

Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor Uzavřená dle ustanovení 2235 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) a stanov BDU Radnice Ostrava-Jih 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této

Více

STANOVY Bytového družstva Štíty

STANOVY Bytového družstva Štíty STANOVY Bytového družstva Štíty Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní postavení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více