S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení"

Transkript

1 S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská Část I. základní ustanovení Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Lešenská. Sídlem družstva je Lešenská 535, Praha 8 Troja, PSČ: Čl. 2. Datum vzniku družstva Družstvo vzniklo zápisem do obchodního rejstříku dne , odd. Dr, vložka Čl. 3. Družstvo Družstvo je právnickou osobou a obchodní korporací. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto závazků vyplývající Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným k zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení Čl. 4. Předmět činnosti družstva Předmětem činnosti družstva je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a opravy a správa majetku družstva, k nimž se družstvo zavázalo Část II. vznik a zánik členství, orgány družstva Čl. 5. Vznik členství Členství v družstvu vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, c) převodem a přechodem družstevního podílu, d) jiným způsobem stanoveným zákonem Členem družstva mohou být zletilé fyzické osoby nebo právnické osoby. Osoba, která je nezletilá se může stát členem družstva jen z titulu dědění Čl. 6. Přijetí člena Za člena družstva může být přijata pouze osoba splňující podmínky uvedené v článku 5 odst stanov Členství vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení: základního členského vkladu ve výši 1.050,- Kč (slovy: jeden tisíc padesát korun českých), příspěvku na nedělitelný fond ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), manipulačního poplatku ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) Družstvo vrátí základní členský vklad a příspěvek na nedělitelný fond do třiceti dnů od rozhodnutí o nepřijetí za člena Čl. 7. Přechod družstevního podílu Úmrtím člena přechází na dědice, nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených

2 Čl. 8. Převod družstevního podílu Převod družstevního podílu nepodléhá souhlasu družstva. Převodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu anebo k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s ním spojených, a to včetně dluhů převodce vůči družstvu a dluhů družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami. K převodu družstevního podílu na nabyvatele ve vztahu k družstvu dochází předložením smlouvy o převodu družstevního podílu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu družstevního podílu a písemný souhlas nabyvatele družstevního podílu. Při převodu musí být splněny podmínky podle čl. 5 odst stanov Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno Zastavení družstevního podílu je vyloučeno. Čl. 9. Společné členství manželů Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas Právní vztahy z družstevního podílu ve společném jmění manželů se řídí ustanoveními občanského zákoníku o manželském majetkovém právu a společném jmění manželů Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, a tedy se společným členstvím manželů v družstvu, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, a tedy se společným členstvím manželů v družstvu spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo Pro bydlení manželů se použijí ustanovení občanského zákoníku o manželském majetkovém právu, zahrnující i některá ustanovení o bydlení manželů a ustanovení občanského zákoníku o bydlení po zániku manželství v rámci ustanovení o zániku manželství.

3 Čl. 10. Členská práva a povinnosti Člen má zejména tato práva: a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze, b) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu O výši nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu rozhoduje členská schůze c) volit a být volen do družstevních orgánů, pokud má plnou způsobilost k právním úkonům, d) podílet se přímo nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce na jednání, řízení a kontrole družstva, pokud tato činnost není vyhrazena voleným orgánům družstva, e) vznášet připomínky a návrhy na způsob nakládání s prostředky družstva, navrhovat podnikatelské záměry a aktivity družstva, vyžadovat potřebné informace od představenstva družstva, f) být informován o hospodaření družstva, g) podílet se přednostně na využití společných a nebytových prostor a ostatního majetku družstva, h) na roční vyúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, i) odvolat se proti rozhodnutí orgánů družstva k členské schůzi a proti rozhodnutí členské schůze k místně příslušnému soudu, j) přenechat družstevní byt nebo jeho část další osobě do podnájmu za těchto podmínek: - podnájem bude sjednán písemně, výlučně na dobu určitou, která nepřesáhne jeden rok. Podnájem může být obnoven za stejných podmínek - podnájem bude realizován fyzické osobě. Člen družstva zajistí ve smlouvě, aby podnájemce nemohl jakýmkoli způsobem byt dále pronajímat - člen družstva zajistí, aby uživatel bytu dodržoval všechna pravidla užívání bytu a společných prostor v rozsahu platném pro všechny družstevníky - člen družstva odpovídá za škody způsobené uživatelem bytu družstvu nebo jeho členům - člen družstva neprodleně oznámí představenstvu údaje nezbytné pro stanovení poplatků za služby s bytem spojené - stanovení poplatků za služby u bytů pronajatých zcela nebo zčásti přísluší představenstvu družstva - podnájem bytu je podmíněn souhlasem představenstva družstva Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy družstva, obecně závazné předpisy mající vztah k provozu domu, k soužití občanů a k veřejnému pořádku a plnit usnesení orgánů družstva, b) hradit v pravidelných měsíčních splátkách prostřednictvím družstva podíl na úvěru, který poskytla družstvu Česká spořitelna, a.s., a nájemné, jehož výše je schválena členskou schůzí. Platba se provádí měsíčně tak, aby byla nejpozději do posledního dne daného měsíce na účtu družstva. Nezaplatí-li člen družstva svůj podíl na úvěru (splátku dalšího členského vkladu) do pěti dnů po jeho splatnosti, je povinen zaplatit družstvu úrok z prodlení ve výši 1% (slovy: jedno procento) denně z dlužné částky. Nezaplatí-li člen družstva nájemné do pěti dnů po jeho splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy, c) platit úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo zálohy na ně. Zálohy jsou splatné tak, aby byly nejpozději do posledního dne daného měsíce na účtu družstva. Nezaplatí-li člen družstva úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo zálohy na ně do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy, d) hradit příspěvky na činnost družstva, mimořádné platby a poplatky za úkony ve výši určené členskou schůzí,

4 e) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt i společné prostory a zařízení domů, f) umožnit pověřeným zástupcům družstva (po předchozím oznámení) zjištění technického stavu bytu a oprávněným osobám odečet měřidel nutný pro rozpočítání nákladů na služby spojené s užíváním bytu, g) oznámit představenstvu družstva nejpozději do třiceti dnů změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, které jsou nutné pro vedení členské evidence a účtování záloh na poskytované služby, h) uhradit škodu způsobenou družstvu zaviněným porušením povinností vyplývajících z těchto stanov nebo platných právních předpisů, i) hradit veškeré drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou (vysvětlení termínu drobné opravy bytu a náklady spojené s běžnou údržbou bytu se řídí právními předpisy.), j) oznámit představenstvu družstva bez zbytečného odkladu potřebu těch oprav v bytě, které jsou hrazeny z prostředků družstva a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne, k) přispívat na úhradu ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze až do výše maximálně trojnásobku základního členského vkladu; uhrazovací povinnost přitom nesmí být uložena ve vyšším rozsahu, než kolik činí skutečná výše ztráty družstva. Uhrazovací povinnost lze uložit, pokud ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou, která byla projednána členskou schůzí, a k úhradě ztráty byl přednostně použit nerozdělený zisk z minulých let, nedělitelný fond nebo jiné fondy, které lze k úhradě ztráty použít, a rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti bylo přijato do jednoho roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla l) neprovádět v bytě ani ve společných prostorách domu stavební nebo jiné úpravy, kterými by došlo k ohrožení bezpečnosti nebo majetku osob, narušení statiky nebo narušení či omezení funkce technického zařízení domu. Stavební úpravy v bytě provádět pouze se souhlasem představenstva družstva a příslušných správních orgánů. m) zajistit v podnájemní smlouvě, aby podnájemce nemohl jakýmkoli způsobem byt dále pronajímat. Porušení této povinnosti je hrubé porušení povinnosti člena družstva vyplývající z nájmu a zakládá důvod k vyloučení člena z družstva Čl. 11. Majetková účast člena v družstvu Majetkovou účast člena v družstvu tvoří členský vklad. Další členský vklad představuje majetkovou účast člena na pořízení, koupi, modernizaci či rekonstrukci bytového domu ve vlastnictví družstva Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný ve výši 1.050,- Kč (slovy: jeden tisíc padesát korun českých). Členství v družstvu nevznikne přede dnem splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu Všechny vklady se hradí na účet družstva Čl. 12. Seznam členů Družstvo vede seznam svých členů a udržuje jej v souladu se skutečným stavem. Do seznamu členů se zapisuje kromě jména, bydliště a data narození, event. názvu, sídla a identifikačního čísla, jiné doručovací adresy a ové adresy i výše základního členského vkladu a dalšího členského vkladu, datum jeho zaplacení, popř. další rozhodné skutečnosti.

5 Představenstvo družstva může umožnit tomu, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu členů nahlédl. Člen družstva má právo žádat o vydání potvrzení svého členství a obsahu jeho zápisu v evidenci Čl. 13. Zánik členství Členství v družstvu zaniká písemnou dohodou, vystoupením, úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby - člena, vyloučením, zánikem družstva, případně dalšími způsoby dle zákona Dohoda dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Členství končí sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství předá družstvo členovi Vystoupení člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby 3 (slovy: tří) měsíců. Tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení, které může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva Úmrtí člena zemře-li člen dnem jeho smrti členství končí jakož i zrušením právnické osoby bez právního nástupce končí její členství v družstvu Vyloučení - představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena družstva zejména z těchto důvodů: a) je v prodlení s úhradou pravidelné měsíční splátky České spořitelně, a.s., prostřednictvím družstva o dva měsíce a více (netýká se to případu, kdy splátku neuhradí družstvo z důvodů stojících výhradně na jeho straně), b) jestliže nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, c) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členu družstva, d) zneužije-li majetku družstva, e) použije-li majetku družstva pro své podnikání či pro podnikání třetí osoby bez souhlasu představenstva družstva, f) poruší hrubě členské povinnosti nebo obecně závazné právní předpisy, které se ke členství v družstvu a k užívání bytu či nebytových prostor vztahují. Vyloučení předchází písemná výstraha představenstva. Představenstvo rozhodne o vyloučení, nesplní-li člen družstva požadavky představenstva k nápravě obsažené ve výstraze, a to ve lhůtě do 30 třiceti kalendářních dnů, event. delší lhůtě stanovené představenstvem ve výstraze g) Rozhodnutí o vyloučení z družstva lze vydat jen do tří (3) měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo důvod k vyloučení, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy důvod k vyloučení vznikl Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi družstva, resp. společným členům družstva, doručeno písemně do vlastních rukou a musí obsahovat důvod podle odstavce těchto stanov a poučení o možnosti podat námitky (odvolání). Členství zaniká dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.. Pokud člen nesouhlasí s rozhodnutím představenstva, může podat odvolání k členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek

6 13.8. Není-li právo na odvolání uplatněno do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení, členství zaniká. Ostatní procesní ustanovení týkající se vyloučení upravuje zákon Zánik družstva členství zaniká zánikem družstva bez právního nástupce a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku Zánik společného členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku. Čl. 14. Majetkové vypořádání Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná výplatě splacené majetkové účasti dosavadního člena družstva, tj. součtu splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří (3) měsíců po schválení účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na uvolnění bytu Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu Zánikem členství v důsledku převodu družstevního podílu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou Převodem bytu do vlastnictví pozbývá člen družstva nárok na výplatu splaceného dalšího členského vkladu Čl.15. Nájem družstevního bytu Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se zato, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu Družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu Veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním včetně zařizovacích předmětů a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce (společní nájemci), není-li dále stanoveno jinak. Nájemce nehradí opravy rozvodů k bytovému rozváděči, vodoinstalačních, kanalizačních a plynových stoupacích rozvodů vč. sekčních uzávěrů, topných rozvodů vč. topných těles, opravy a výměny domácích telefonů a rozvodů k nim, opravy a výměny bytových měřičů tepla a vody, pokud se s družstvem nedohodne jinak. To neplatí v případě, že k poškození uvedených zařízení došlo zaviněním ze strany nájemce. V takovém případě opravy a výměny hradí nájemce sám.

7 15.5. Nepostará-li se nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby k zajištění řádné údržby bytu, nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, byla provedena kontrola stavu bytu, nebo provedena instalace a údržba zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k provedení udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných přímo družstvem, a také umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu Nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo, a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti družstvu vznikla Nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu Nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez písemného souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil V případě skončení nájmu nájemce odevzdá byt družstvu v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li družstvo klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Nájemce je povinen odevzdat byt ve stavu, v němž jej převzal, odstranit v bytě změny, které provedl bez souhlasu družstva, pokud nesdělí družstvo nájemci, že odstranění změn nežádá. Změny provedené se souhlasem družstva odstraní nájemce, pokud si strany ujednaly, že při skončení nájmu nájemce uvede byt do původního stavu. Zařízení a předměty upevněné na zdech, podlaze a stropu bytu, které nelze odstranit bez nepřiměřeného snížení hodnoty nebo poškození bytu nebo domu, přecházejí upevněním do vlastnictví družstva Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li jeho chov družstvu nebo ostatním nájemcům obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Pokud vyvolá chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady družstvu O nájmu družstevních nebytových prostorů platí přiměřeně ustanovení těchto stanov o nájmu družstevního bytu a ustanovení občanského zákoníku o nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Čl.16. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním družstevního bytu Nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné v poměrné výši nákladů a výdajů za správu, provoz a technické zhodnocení družstevního domu za stanovené období a dále úhradu za plnění spojená s užíváním družstevního bytu Celkovou výši nájemného a úhrad za poskytovaná plnění stanoví podle jiných právních předpisů členská schůze Nájemné spolu s úhradou za poskytovaná plnění se platí zálohově, a to měsíčně nejpozději do posledního dne příslušného měsíce.

8 16.4. Vyúčtování zálohy na nájemné za kalendářní rok provede družstvo se členem nejpozději do konce dubna následujícího roku Vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) se provádí odděleně pro každý druh zálohy, a to nejpozději do čtyř měsíců po uplynutí zúčtovacího období, nestanoví-li jiný právní předpis jinak Přeplatek nebo nedoplatek z vyúčtování záloh podle odst. 4. a 5. je splatný nejpozději do tří měsíců po vyúčtování, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Při výplatě přeplatku nájemného nebo úhrad za plnění spojená s užíváním bytu (nebytového prostoru) má družstvo právo započíst své splatné pohledávky vůči nájemci družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru). Čl. 17. Orgány družstva Orgány družstva jsou: členská schůze, představenstvo, složené ze tří členů: předsedy, místopředsedy a jednoho člena, kontrolní komise, složená ze tří členů: předsedy, místopředsedy a jednoho člena Členská schůze členská schůze je nevyšším orgánem družstva Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva družstva a kontrolní komise, c) schvalovat řádnou účetní závěrku, d) rozhodovat o užití zisku, příp. způsobu úhrady ztráty, rozhodovat o zřízení dalších fondů, způsobu jejich tvorby a užití, e) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, f) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva, g) rozhodovat o změně výše základního členského vkladu h) schvalovat výši příspěvků členů na činnost družstva, i) rozhodovat o otázkách spojených s členstvím v družstvu a s nájmem bytu a nebytových prostor, j) rozhodovat o odvolání proti vyloučení člena z družstva, k) jmenovat likvidátora, rozhodovat o rozdělení likvidačního zůstatku, l) projednávat a schvalovat zprávy představenstva o činnosti družstva, m) projednávat zprávy kontrolní komise a rozhodovat o řešení zjištěných skutečností, n) pověřovat kontrolní komisi konkrétními úkoly, o) projednávat připomínky a návrhy členů družstva, p) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, q) rozhodovat o přijetí úvěru, r) schvalovat zásady hospodaření, projednávat plán údržby a rekonstrukcí domu jako základ pro výši nájemného, schvalovat výši nájmu, s) rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí t) Jednání členské schůze svolává představenstvo družstva podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 10% členů družstva, kteří mají alespoň 1/5 všech hlasů nebo kontrolní komise. Jestliže členskou

9 schůzi nesvolá představenstvo tak, aby se konala do třiceti (30) dnů od doručení žádosti, postupuje se dle 640 a 641 odst. 2 zákona o obchodních korporacích Svolavatel členské schůze nejméně patnáct dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva domovní nástěnce nebo ji zašle prostou poštou členům na adresu uvedenou v seznamu členů nebo vhodí do poštovní schránky nebo zajistí osobní předání a nebo ji odešle i na adresu elektronickou ( ). Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze Členskou schůzi řídí předseda představenstva družstva nebo místopředseda představenstva družstva Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna na členské schůzi nadpoloviční většina členů družstva. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů družstva Rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty, může členská schůze jen po předchozím písemném souhlasu všech členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem Není-li členská schůze schopná usnášení, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří (3) týdnů od data původního konání členské schůze. Náhradní členská schůze musí zachovat pořad jednání a je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných Při hlasování má každý člen jeden hlas. Hlasuje se veřejně, zdvižením ruky. Manželé (společní členové družstva) mají také jeden hlas. Člen družstva může zmocnit k zastupování na členské schůzi jinou osobu Členská schůze projednává odvolání proti rozhodnutí představenstva Z každé členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: datum a místo konání členské schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Členové družstva budou seznámeni se zněním zápisu formou jeho uveřejnění na internetových stránkách družstva nejpozději do třiceti (30) dnů po konání členské schůze Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Schází se podle potřeby. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Představenstvo plní zejména tyto úkoly: ---

10 řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny členské schůzi, plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost, svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro její jednání, vč. řádné účetní závěrky a návrhu na použití zisku, předkládá návrhy na přijetí člena, Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda, je-li pro právní jednání, které činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva družstva Za činnost předsedy, místopředsedy a člena představenstva družstva náleží odměna a náhrada nákladů spojených s výkonem funkce. Odměnu schvaluje na základě návrhu kontrolní komise a smlouvy o výkonu funkce členská schůze Schůze představenstva svolává předseda představenstva nebo místopředseda představenstva pozvánkou doručenou nejpozději čtrnáct (14) dní před konáním schůze. Se souhlasem všech členů představenstva může být schůze představenstva svolána i jiným způsobem. Pro platnost usnesení představenstva je vyžadováno jeho řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny všech členů a souhlasu většiny hlasů přítomných členů Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti členů družstva. Její působnost je dána zákonem. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva Kontrolní komise je oprávněna požadovat od představenstva družstva jakékoliv informace o činnosti a hospodaření družstva. V odůvodněných případech se mohou její členové účastnit jednání představenstva Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise povinna požádat o svolání členské schůze Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu Kontrolní komise o své činnosti pořizuje zápisy. Na přijaté písemné stížnosti členů je povinna odpovědět do třiceti dnů písemnou formou Za činnost kontrolní komise jejím členům náleží odměna a náhrada nákladů spojených s výkonem funkce. Odměnu schvaluje na základě návrhu představenstva a smlouvy o výkonu funkce členská schůze Schůze kontrolní komise svolává předseda kontrolní komise nebo místopředseda kontrolní komise pozvánkou doručenou nejpozději čtrnáct (14) dní před konáním schůze. Se souhlasem všech členů kontrolní komise může být schůze kontrolní komise svolána i jiným způsobem. Pro platnost usnesení kontrolní komise je vyžadováno její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny všech členů a souhlasu většiny hlasů přítomných členů Členové představenstva a kontrolní komise jsou voleni na období pěti (5) let. V průběhu tohoto období mohou být odvoláni usnesením členské schůze Čl. 18. Rozhodování per rollam

11 18.1. Představenstvo družstva může rozhodnout, že se rozhodnutí členské schůze uskuteční per rollam V případě rozhodování per rollam zašle prokazatelně představenstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům písemný návrh rozhodnutí Návrh rozhodnutí obsahuje: a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění; b) lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů od doručení návrhu členovi družstva; c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí; d) další údaje, určí-li tak stanovy Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odst. 3) písm. b) představenstvu družstva písemný souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem souhlasí Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí vyjádření člena mít formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká Usnesení je přijato hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina členů družstva. Část III. hospodaření družstva Čl. 19. Zajištění řádného hospodaření Družstvo hospodaří samostatně a náklady své činnosti hradí z výnosů, získaných především z nájmu případně z dalších zdrojů Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku a předložit ji ke schválení členské schůzi Přehled činnosti družstva v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího hospodaření musí být zřejmé z výroční zprávy o hospodaření, jejíž vypracování je povinno zabezpečit představenstvo a předložit spolu s účetní závěrkou k projednání členské schůzi Družstvo je povinno plnit své povinnosti vůči státu. Za tuto činnost odpovídá představenstvo Nedělitelný fond družstvo při svém vzniku vytvořilo nedělitelný fond ve výši ,- Kč (dvacet tři tisíc pět set korun českých) Nedělitelný fond nesmí být za trvání družstva rozdělen mezi členy. Z tohoto fondu lze uhradit případnou ztrátu z hospodaření družstva na základě rozhodnutí členské schůze O způsobu použití zisku rozhoduje členská schůze Případnou ztrátu z hospodaření hradí družstvo podle rozhodnutí členské schůze: ---- a) ze zisku minulých období, b) z nedělitelného fondu nebo jiných fondů, c) jiný způsobem podle rozhodnutí členské schůze

12 Čl. 20. Základní kapitál Zapisovaný základní kapitál činí ,- Kč (slovy: padesát tisíc čtyři sta korun českých) a tvoří jej souhrn základních členských vkladů Základní kapitál se může zvýšit přijetím nových členů družstva Základní členský vklad činí 1.050,- Kč (jeden tisíc padesát korun českých). Při přijetí za člena za trvání družstva na základě písemné přihlášky musí být základní členský vklad splacen nejpozději v den podání přihlášky do pokladny družstva nebo na jeho účet Část IV. likvidace družstva Čl Družstvo se ruší právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo z dalších důvodů stanovených zákonem O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Průběh likvidace upravuje zákon Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva v poměru podle výše jejich členských vkladů (článek 11 odst stanov) Část V. společná ustanovení Čl Družstvo zabezpečuje řádnou správu, údržbu a opravy družstevního majetku a domu, nebytových a společných prostor, poskytování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor Družstvo zprostředkovává služby v níže uvedeném rozsahu: dodávku vody, tepla, elektrické energie a plynu, odvod splaškových vod a odvoz odpadků, úklid společných prostor domu a přilehlých chodníků, administrativní úkony spojené se správou domů a úhradou daní a pojištění, úkony spojené s vedením technické dokumentace domu a jeho částí včetně všech bytů a nebytových prostor Náklady na vodné a stočné, odvoz odpadků a spotřeba elektrické energie ve společných prostorách se za určité období roku rozúčtují podle skutečného počtu uživatelů bytu, vodné a stočné dále ještě podle odečtu stavu vodoměrů Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být doručeno nebo prokazatelně oznámeno Lhůta k podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení a činí patnáct (15) kalendářních dnů od doručení rozhodnutí, není-li těmito stanovami nebo zákonem stanovena lhůta delší Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem nebo rozhodnutím členské schůze Veškeré opravy nad ,- Kč (dvěstětisíckč), které hradí družstvo, jsou podmíněny souhlasem členské schůze.

13 Část VI. závěrečná ustanovení Čl Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem. Pokud by tyto stanovy odporovaly v některé své části platnému právnímu řádu, jsou neplatná pouze v odporujícím ustanovení a všechna ostatní ustanovení stanov zůstávají nadále v platnosti. - Čl. 24 Podřízení se rekodifikaci Družstvo se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Článek 3. Sídlo, IČ 1) Sídlem družstva je Praha 4 - Modřany, Rodopská 3157, PSČ 143 00. IČ: 63081458

Článek 3. Sídlo, IČ 1) Sídlem družstva je Praha 4 - Modřany, Rodopská 3157, PSČ 143 00. IČ: 63081458 Nové znění stanov družstva Bytové družstvo Rodopská 3157, IČ 630 81 458, se sídlem Praha 4 - Modřany, Rodopská 3157, PSČ 143 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr,

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Malešovská 1650 2) Sídlo: Praha 9, Malešovská 1650, PSČ 190 16 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

S T A N O V Y. Preambule

S T A N O V Y. Preambule S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A A D A M U S O V A 11 Preambule Bytové družstvo Adamusova 11 (dále jen jako družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno a vzniklo

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Poruba 1060 2) Sídlo Ostrava-Poruba, Hlavní tř. 1060 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH 2 Čl. I. Základní ustanovení, předmět činnosti 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva 1 STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ----------------------------------------------------------- 2) Sídlo: Karlovská 564/5c, Dolní Kounice, 664 64-----------------------------------------------------------

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Obchodní firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl.

Více

STANOVY Bytového družstva

STANOVY Bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO REPUBLIKA se sídlem Neratovice, nám. Republiky čp. 993, okres Mělník, PSČ 277 11 STANOVY Bytového družstva 1/26 Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Vltava 12 (dále v těchto stanovách také jen jako družstvo ). ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Může spravovat i domy s byty a nebytovými

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název: Bytové družstvo Švédská 2) Sídlo: Švédská 25, 466 02 Jablonec nad Nisou 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno 12. července

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15 Část I. Základní ustanovení: Článek 1 Článek 2 Článek 3 - Obchodní firma a sídlo Družstva - Právní postavení Družstva - Předmět činnosti Družstva

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Belgická 2-4 2. Sídlo: Prostějov, Belgická 4163/2, PSČ 796 04 3. Bytové družstvo Belgická

Více

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva Vážení členové družstva, přikládáme návrh nového znění stanov družstva. Nejde vlastně o změnu stanov, pouze o přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Změny jsou

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

STANOVY. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Základní ustanovení STANOVY Vltava Lužec, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Vltava Lužec, bytové družstvo 2) Sídlo: Lužec nad Vltavou, Jiráskova 267, PSČ 277 06 3) Bytové družstvo (dále též jen družstvo

Více

STANOVY. Část II. Činnosti družstva

STANOVY. Část II. Činnosti družstva STANOVY. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Krov 2) Sídlo: 120 00 Praha 2, Polská 2269 / 60-62 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném Městským

Více

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Dobevská 875 (dále jen "družstvo") 2. Sídlo: Praha 4 Kamýk, Dobevská 875, PSČ 143 00 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí,

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva PREAMBULE Družstvo Bytové družstvo 99 se ve smyslu ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podrobuje zákonu

Více

STANOVY Družstva garážníků - Osada

STANOVY Družstva garážníků - Osada STANOVY Družstva garážníků - Osada Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma : Družstvo garážníků - Osada 2) Sídlo : Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy 1233/16, PSČ 700 30 3) Družstvo je zapsáno ve

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

STANOVY. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1

STANOVY. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 STANOVY bytového družstva PODĚBRADOVA 61A Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1) Firma: Bytové družstvo PODĚBRADOVA 61A 2) Sídlo: Ostrava Moravská Ostrava, Poděbradova 3055/61a, PSČ 702 00 3) Identifikační

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo "Máj sekce 207 C" (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese České

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více