S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení"

Transkript

1 S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská Část I. základní ustanovení Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Lešenská. Sídlem družstva je Lešenská 535, Praha 8 Troja, PSČ: Čl. 2. Datum vzniku družstva Družstvo vzniklo zápisem do obchodního rejstříku dne , odd. Dr, vložka Čl. 3. Družstvo Družstvo je právnickou osobou a obchodní korporací. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto závazků vyplývající Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným k zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení Čl. 4. Předmět činnosti družstva Předmětem činnosti družstva je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a opravy a správa majetku družstva, k nimž se družstvo zavázalo Část II. vznik a zánik členství, orgány družstva Čl. 5. Vznik členství Členství v družstvu vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, c) převodem a přechodem družstevního podílu, d) jiným způsobem stanoveným zákonem Členem družstva mohou být zletilé fyzické osoby nebo právnické osoby. Osoba, která je nezletilá se může stát členem družstva jen z titulu dědění Čl. 6. Přijetí člena Za člena družstva může být přijata pouze osoba splňující podmínky uvedené v článku 5 odst stanov Členství vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení: základního členského vkladu ve výši 1.050,- Kč (slovy: jeden tisíc padesát korun českých), příspěvku na nedělitelný fond ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), manipulačního poplatku ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) Družstvo vrátí základní členský vklad a příspěvek na nedělitelný fond do třiceti dnů od rozhodnutí o nepřijetí za člena Čl. 7. Přechod družstevního podílu Úmrtím člena přechází na dědice, nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených

2 Čl. 8. Převod družstevního podílu Převod družstevního podílu nepodléhá souhlasu družstva. Převodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu anebo k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s ním spojených, a to včetně dluhů převodce vůči družstvu a dluhů družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami. K převodu družstevního podílu na nabyvatele ve vztahu k družstvu dochází předložením smlouvy o převodu družstevního podílu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu družstevního podílu a písemný souhlas nabyvatele družstevního podílu. Při převodu musí být splněny podmínky podle čl. 5 odst stanov Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno Zastavení družstevního podílu je vyloučeno. Čl. 9. Společné členství manželů Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas Právní vztahy z družstevního podílu ve společném jmění manželů se řídí ustanoveními občanského zákoníku o manželském majetkovém právu a společném jmění manželů Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, a tedy se společným členstvím manželů v družstvu, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, a tedy se společným členstvím manželů v družstvu spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo Pro bydlení manželů se použijí ustanovení občanského zákoníku o manželském majetkovém právu, zahrnující i některá ustanovení o bydlení manželů a ustanovení občanského zákoníku o bydlení po zániku manželství v rámci ustanovení o zániku manželství.

3 Čl. 10. Členská práva a povinnosti Člen má zejména tato práva: a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze, b) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu O výši nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu rozhoduje členská schůze c) volit a být volen do družstevních orgánů, pokud má plnou způsobilost k právním úkonům, d) podílet se přímo nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce na jednání, řízení a kontrole družstva, pokud tato činnost není vyhrazena voleným orgánům družstva, e) vznášet připomínky a návrhy na způsob nakládání s prostředky družstva, navrhovat podnikatelské záměry a aktivity družstva, vyžadovat potřebné informace od představenstva družstva, f) být informován o hospodaření družstva, g) podílet se přednostně na využití společných a nebytových prostor a ostatního majetku družstva, h) na roční vyúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, i) odvolat se proti rozhodnutí orgánů družstva k členské schůzi a proti rozhodnutí členské schůze k místně příslušnému soudu, j) přenechat družstevní byt nebo jeho část další osobě do podnájmu za těchto podmínek: - podnájem bude sjednán písemně, výlučně na dobu určitou, která nepřesáhne jeden rok. Podnájem může být obnoven za stejných podmínek - podnájem bude realizován fyzické osobě. Člen družstva zajistí ve smlouvě, aby podnájemce nemohl jakýmkoli způsobem byt dále pronajímat - člen družstva zajistí, aby uživatel bytu dodržoval všechna pravidla užívání bytu a společných prostor v rozsahu platném pro všechny družstevníky - člen družstva odpovídá za škody způsobené uživatelem bytu družstvu nebo jeho členům - člen družstva neprodleně oznámí představenstvu údaje nezbytné pro stanovení poplatků za služby s bytem spojené - stanovení poplatků za služby u bytů pronajatých zcela nebo zčásti přísluší představenstvu družstva - podnájem bytu je podmíněn souhlasem představenstva družstva Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy družstva, obecně závazné předpisy mající vztah k provozu domu, k soužití občanů a k veřejnému pořádku a plnit usnesení orgánů družstva, b) hradit v pravidelných měsíčních splátkách prostřednictvím družstva podíl na úvěru, který poskytla družstvu Česká spořitelna, a.s., a nájemné, jehož výše je schválena členskou schůzí. Platba se provádí měsíčně tak, aby byla nejpozději do posledního dne daného měsíce na účtu družstva. Nezaplatí-li člen družstva svůj podíl na úvěru (splátku dalšího členského vkladu) do pěti dnů po jeho splatnosti, je povinen zaplatit družstvu úrok z prodlení ve výši 1% (slovy: jedno procento) denně z dlužné částky. Nezaplatí-li člen družstva nájemné do pěti dnů po jeho splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy, c) platit úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo zálohy na ně. Zálohy jsou splatné tak, aby byly nejpozději do posledního dne daného měsíce na účtu družstva. Nezaplatí-li člen družstva úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo zálohy na ně do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy, d) hradit příspěvky na činnost družstva, mimořádné platby a poplatky za úkony ve výši určené členskou schůzí,

4 e) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt i společné prostory a zařízení domů, f) umožnit pověřeným zástupcům družstva (po předchozím oznámení) zjištění technického stavu bytu a oprávněným osobám odečet měřidel nutný pro rozpočítání nákladů na služby spojené s užíváním bytu, g) oznámit představenstvu družstva nejpozději do třiceti dnů změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, které jsou nutné pro vedení členské evidence a účtování záloh na poskytované služby, h) uhradit škodu způsobenou družstvu zaviněným porušením povinností vyplývajících z těchto stanov nebo platných právních předpisů, i) hradit veškeré drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou (vysvětlení termínu drobné opravy bytu a náklady spojené s běžnou údržbou bytu se řídí právními předpisy.), j) oznámit představenstvu družstva bez zbytečného odkladu potřebu těch oprav v bytě, které jsou hrazeny z prostředků družstva a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne, k) přispívat na úhradu ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze až do výše maximálně trojnásobku základního členského vkladu; uhrazovací povinnost přitom nesmí být uložena ve vyšším rozsahu, než kolik činí skutečná výše ztráty družstva. Uhrazovací povinnost lze uložit, pokud ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou, která byla projednána členskou schůzí, a k úhradě ztráty byl přednostně použit nerozdělený zisk z minulých let, nedělitelný fond nebo jiné fondy, které lze k úhradě ztráty použít, a rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti bylo přijato do jednoho roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla l) neprovádět v bytě ani ve společných prostorách domu stavební nebo jiné úpravy, kterými by došlo k ohrožení bezpečnosti nebo majetku osob, narušení statiky nebo narušení či omezení funkce technického zařízení domu. Stavební úpravy v bytě provádět pouze se souhlasem představenstva družstva a příslušných správních orgánů. m) zajistit v podnájemní smlouvě, aby podnájemce nemohl jakýmkoli způsobem byt dále pronajímat. Porušení této povinnosti je hrubé porušení povinnosti člena družstva vyplývající z nájmu a zakládá důvod k vyloučení člena z družstva Čl. 11. Majetková účast člena v družstvu Majetkovou účast člena v družstvu tvoří členský vklad. Další členský vklad představuje majetkovou účast člena na pořízení, koupi, modernizaci či rekonstrukci bytového domu ve vlastnictví družstva Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný ve výši 1.050,- Kč (slovy: jeden tisíc padesát korun českých). Členství v družstvu nevznikne přede dnem splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu Všechny vklady se hradí na účet družstva Čl. 12. Seznam členů Družstvo vede seznam svých členů a udržuje jej v souladu se skutečným stavem. Do seznamu členů se zapisuje kromě jména, bydliště a data narození, event. názvu, sídla a identifikačního čísla, jiné doručovací adresy a ové adresy i výše základního členského vkladu a dalšího členského vkladu, datum jeho zaplacení, popř. další rozhodné skutečnosti.

5 Představenstvo družstva může umožnit tomu, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu členů nahlédl. Člen družstva má právo žádat o vydání potvrzení svého členství a obsahu jeho zápisu v evidenci Čl. 13. Zánik členství Členství v družstvu zaniká písemnou dohodou, vystoupením, úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby - člena, vyloučením, zánikem družstva, případně dalšími způsoby dle zákona Dohoda dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Členství končí sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství předá družstvo členovi Vystoupení člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby 3 (slovy: tří) měsíců. Tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení, které může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva Úmrtí člena zemře-li člen dnem jeho smrti členství končí jakož i zrušením právnické osoby bez právního nástupce končí její členství v družstvu Vyloučení - představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena družstva zejména z těchto důvodů: a) je v prodlení s úhradou pravidelné měsíční splátky České spořitelně, a.s., prostřednictvím družstva o dva měsíce a více (netýká se to případu, kdy splátku neuhradí družstvo z důvodů stojících výhradně na jeho straně), b) jestliže nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, c) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členu družstva, d) zneužije-li majetku družstva, e) použije-li majetku družstva pro své podnikání či pro podnikání třetí osoby bez souhlasu představenstva družstva, f) poruší hrubě členské povinnosti nebo obecně závazné právní předpisy, které se ke členství v družstvu a k užívání bytu či nebytových prostor vztahují. Vyloučení předchází písemná výstraha představenstva. Představenstvo rozhodne o vyloučení, nesplní-li člen družstva požadavky představenstva k nápravě obsažené ve výstraze, a to ve lhůtě do 30 třiceti kalendářních dnů, event. delší lhůtě stanovené představenstvem ve výstraze g) Rozhodnutí o vyloučení z družstva lze vydat jen do tří (3) měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo důvod k vyloučení, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy důvod k vyloučení vznikl Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi družstva, resp. společným členům družstva, doručeno písemně do vlastních rukou a musí obsahovat důvod podle odstavce těchto stanov a poučení o možnosti podat námitky (odvolání). Členství zaniká dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.. Pokud člen nesouhlasí s rozhodnutím představenstva, může podat odvolání k členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek

6 13.8. Není-li právo na odvolání uplatněno do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení, členství zaniká. Ostatní procesní ustanovení týkající se vyloučení upravuje zákon Zánik družstva členství zaniká zánikem družstva bez právního nástupce a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku Zánik společného členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku. Čl. 14. Majetkové vypořádání Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná výplatě splacené majetkové účasti dosavadního člena družstva, tj. součtu splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří (3) měsíců po schválení účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na uvolnění bytu Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu Zánikem členství v důsledku převodu družstevního podílu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou Převodem bytu do vlastnictví pozbývá člen družstva nárok na výplatu splaceného dalšího členského vkladu Čl.15. Nájem družstevního bytu Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se zato, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu Družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu Veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním včetně zařizovacích předmětů a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce (společní nájemci), není-li dále stanoveno jinak. Nájemce nehradí opravy rozvodů k bytovému rozváděči, vodoinstalačních, kanalizačních a plynových stoupacích rozvodů vč. sekčních uzávěrů, topných rozvodů vč. topných těles, opravy a výměny domácích telefonů a rozvodů k nim, opravy a výměny bytových měřičů tepla a vody, pokud se s družstvem nedohodne jinak. To neplatí v případě, že k poškození uvedených zařízení došlo zaviněním ze strany nájemce. V takovém případě opravy a výměny hradí nájemce sám.

7 15.5. Nepostará-li se nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby k zajištění řádné údržby bytu, nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, byla provedena kontrola stavu bytu, nebo provedena instalace a údržba zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k provedení udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných přímo družstvem, a také umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu Nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo, a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti družstvu vznikla Nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu Nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez písemného souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil V případě skončení nájmu nájemce odevzdá byt družstvu v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li družstvo klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Nájemce je povinen odevzdat byt ve stavu, v němž jej převzal, odstranit v bytě změny, které provedl bez souhlasu družstva, pokud nesdělí družstvo nájemci, že odstranění změn nežádá. Změny provedené se souhlasem družstva odstraní nájemce, pokud si strany ujednaly, že při skončení nájmu nájemce uvede byt do původního stavu. Zařízení a předměty upevněné na zdech, podlaze a stropu bytu, které nelze odstranit bez nepřiměřeného snížení hodnoty nebo poškození bytu nebo domu, přecházejí upevněním do vlastnictví družstva Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li jeho chov družstvu nebo ostatním nájemcům obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Pokud vyvolá chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady družstvu O nájmu družstevních nebytových prostorů platí přiměřeně ustanovení těchto stanov o nájmu družstevního bytu a ustanovení občanského zákoníku o nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Čl.16. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním družstevního bytu Nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné v poměrné výši nákladů a výdajů za správu, provoz a technické zhodnocení družstevního domu za stanovené období a dále úhradu za plnění spojená s užíváním družstevního bytu Celkovou výši nájemného a úhrad za poskytovaná plnění stanoví podle jiných právních předpisů členská schůze Nájemné spolu s úhradou za poskytovaná plnění se platí zálohově, a to měsíčně nejpozději do posledního dne příslušného měsíce.

8 16.4. Vyúčtování zálohy na nájemné za kalendářní rok provede družstvo se členem nejpozději do konce dubna následujícího roku Vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) se provádí odděleně pro každý druh zálohy, a to nejpozději do čtyř měsíců po uplynutí zúčtovacího období, nestanoví-li jiný právní předpis jinak Přeplatek nebo nedoplatek z vyúčtování záloh podle odst. 4. a 5. je splatný nejpozději do tří měsíců po vyúčtování, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Při výplatě přeplatku nájemného nebo úhrad za plnění spojená s užíváním bytu (nebytového prostoru) má družstvo právo započíst své splatné pohledávky vůči nájemci družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru). Čl. 17. Orgány družstva Orgány družstva jsou: členská schůze, představenstvo, složené ze tří členů: předsedy, místopředsedy a jednoho člena, kontrolní komise, složená ze tří členů: předsedy, místopředsedy a jednoho člena Členská schůze členská schůze je nevyšším orgánem družstva Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva družstva a kontrolní komise, c) schvalovat řádnou účetní závěrku, d) rozhodovat o užití zisku, příp. způsobu úhrady ztráty, rozhodovat o zřízení dalších fondů, způsobu jejich tvorby a užití, e) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, f) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva, g) rozhodovat o změně výše základního členského vkladu h) schvalovat výši příspěvků členů na činnost družstva, i) rozhodovat o otázkách spojených s členstvím v družstvu a s nájmem bytu a nebytových prostor, j) rozhodovat o odvolání proti vyloučení člena z družstva, k) jmenovat likvidátora, rozhodovat o rozdělení likvidačního zůstatku, l) projednávat a schvalovat zprávy představenstva o činnosti družstva, m) projednávat zprávy kontrolní komise a rozhodovat o řešení zjištěných skutečností, n) pověřovat kontrolní komisi konkrétními úkoly, o) projednávat připomínky a návrhy členů družstva, p) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, q) rozhodovat o přijetí úvěru, r) schvalovat zásady hospodaření, projednávat plán údržby a rekonstrukcí domu jako základ pro výši nájemného, schvalovat výši nájmu, s) rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí t) Jednání členské schůze svolává představenstvo družstva podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 10% členů družstva, kteří mají alespoň 1/5 všech hlasů nebo kontrolní komise. Jestliže členskou

9 schůzi nesvolá představenstvo tak, aby se konala do třiceti (30) dnů od doručení žádosti, postupuje se dle 640 a 641 odst. 2 zákona o obchodních korporacích Svolavatel členské schůze nejméně patnáct dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva domovní nástěnce nebo ji zašle prostou poštou členům na adresu uvedenou v seznamu členů nebo vhodí do poštovní schránky nebo zajistí osobní předání a nebo ji odešle i na adresu elektronickou ( ). Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze Členskou schůzi řídí předseda představenstva družstva nebo místopředseda představenstva družstva Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna na členské schůzi nadpoloviční většina členů družstva. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů družstva Rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty, může členská schůze jen po předchozím písemném souhlasu všech členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem Není-li členská schůze schopná usnášení, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří (3) týdnů od data původního konání členské schůze. Náhradní členská schůze musí zachovat pořad jednání a je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných Při hlasování má každý člen jeden hlas. Hlasuje se veřejně, zdvižením ruky. Manželé (společní členové družstva) mají také jeden hlas. Člen družstva může zmocnit k zastupování na členské schůzi jinou osobu Členská schůze projednává odvolání proti rozhodnutí představenstva Z každé členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: datum a místo konání členské schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Členové družstva budou seznámeni se zněním zápisu formou jeho uveřejnění na internetových stránkách družstva nejpozději do třiceti (30) dnů po konání členské schůze Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Schází se podle potřeby. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Představenstvo plní zejména tyto úkoly: ---

10 řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny členské schůzi, plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost, svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro její jednání, vč. řádné účetní závěrky a návrhu na použití zisku, předkládá návrhy na přijetí člena, Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda, je-li pro právní jednání, které činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva družstva Za činnost předsedy, místopředsedy a člena představenstva družstva náleží odměna a náhrada nákladů spojených s výkonem funkce. Odměnu schvaluje na základě návrhu kontrolní komise a smlouvy o výkonu funkce členská schůze Schůze představenstva svolává předseda představenstva nebo místopředseda představenstva pozvánkou doručenou nejpozději čtrnáct (14) dní před konáním schůze. Se souhlasem všech členů představenstva může být schůze představenstva svolána i jiným způsobem. Pro platnost usnesení představenstva je vyžadováno jeho řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny všech členů a souhlasu většiny hlasů přítomných členů Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti členů družstva. Její působnost je dána zákonem. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva Kontrolní komise je oprávněna požadovat od představenstva družstva jakékoliv informace o činnosti a hospodaření družstva. V odůvodněných případech se mohou její členové účastnit jednání představenstva Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise povinna požádat o svolání členské schůze Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu Kontrolní komise o své činnosti pořizuje zápisy. Na přijaté písemné stížnosti členů je povinna odpovědět do třiceti dnů písemnou formou Za činnost kontrolní komise jejím členům náleží odměna a náhrada nákladů spojených s výkonem funkce. Odměnu schvaluje na základě návrhu představenstva a smlouvy o výkonu funkce členská schůze Schůze kontrolní komise svolává předseda kontrolní komise nebo místopředseda kontrolní komise pozvánkou doručenou nejpozději čtrnáct (14) dní před konáním schůze. Se souhlasem všech členů kontrolní komise může být schůze kontrolní komise svolána i jiným způsobem. Pro platnost usnesení kontrolní komise je vyžadováno její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny všech členů a souhlasu většiny hlasů přítomných členů Členové představenstva a kontrolní komise jsou voleni na období pěti (5) let. V průběhu tohoto období mohou být odvoláni usnesením členské schůze Čl. 18. Rozhodování per rollam

11 18.1. Představenstvo družstva může rozhodnout, že se rozhodnutí členské schůze uskuteční per rollam V případě rozhodování per rollam zašle prokazatelně představenstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům písemný návrh rozhodnutí Návrh rozhodnutí obsahuje: a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění; b) lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů od doručení návrhu členovi družstva; c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí; d) další údaje, určí-li tak stanovy Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odst. 3) písm. b) představenstvu družstva písemný souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem souhlasí Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí vyjádření člena mít formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká Usnesení je přijato hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina členů družstva. Část III. hospodaření družstva Čl. 19. Zajištění řádného hospodaření Družstvo hospodaří samostatně a náklady své činnosti hradí z výnosů, získaných především z nájmu případně z dalších zdrojů Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku a předložit ji ke schválení členské schůzi Přehled činnosti družstva v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího hospodaření musí být zřejmé z výroční zprávy o hospodaření, jejíž vypracování je povinno zabezpečit představenstvo a předložit spolu s účetní závěrkou k projednání členské schůzi Družstvo je povinno plnit své povinnosti vůči státu. Za tuto činnost odpovídá představenstvo Nedělitelný fond družstvo při svém vzniku vytvořilo nedělitelný fond ve výši ,- Kč (dvacet tři tisíc pět set korun českých) Nedělitelný fond nesmí být za trvání družstva rozdělen mezi členy. Z tohoto fondu lze uhradit případnou ztrátu z hospodaření družstva na základě rozhodnutí členské schůze O způsobu použití zisku rozhoduje členská schůze Případnou ztrátu z hospodaření hradí družstvo podle rozhodnutí členské schůze: ---- a) ze zisku minulých období, b) z nedělitelného fondu nebo jiných fondů, c) jiný způsobem podle rozhodnutí členské schůze

12 Čl. 20. Základní kapitál Zapisovaný základní kapitál činí ,- Kč (slovy: padesát tisíc čtyři sta korun českých) a tvoří jej souhrn základních členských vkladů Základní kapitál se může zvýšit přijetím nových členů družstva Základní členský vklad činí 1.050,- Kč (jeden tisíc padesát korun českých). Při přijetí za člena za trvání družstva na základě písemné přihlášky musí být základní členský vklad splacen nejpozději v den podání přihlášky do pokladny družstva nebo na jeho účet Část IV. likvidace družstva Čl Družstvo se ruší právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo z dalších důvodů stanovených zákonem O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Průběh likvidace upravuje zákon Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva v poměru podle výše jejich členských vkladů (článek 11 odst stanov) Část V. společná ustanovení Čl Družstvo zabezpečuje řádnou správu, údržbu a opravy družstevního majetku a domu, nebytových a společných prostor, poskytování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor Družstvo zprostředkovává služby v níže uvedeném rozsahu: dodávku vody, tepla, elektrické energie a plynu, odvod splaškových vod a odvoz odpadků, úklid společných prostor domu a přilehlých chodníků, administrativní úkony spojené se správou domů a úhradou daní a pojištění, úkony spojené s vedením technické dokumentace domu a jeho částí včetně všech bytů a nebytových prostor Náklady na vodné a stočné, odvoz odpadků a spotřeba elektrické energie ve společných prostorách se za určité období roku rozúčtují podle skutečného počtu uživatelů bytu, vodné a stočné dále ještě podle odečtu stavu vodoměrů Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být doručeno nebo prokazatelně oznámeno Lhůta k podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení a činí patnáct (15) kalendářních dnů od doručení rozhodnutí, není-li těmito stanovami nebo zákonem stanovena lhůta delší Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem nebo rozhodnutím členské schůze Veškeré opravy nad ,- Kč (dvěstětisíckč), které hradí družstvo, jsou podmíněny souhlasem členské schůze.

13 Část VI. závěrečná ustanovení Čl Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem. Pokud by tyto stanovy odporovaly v některé své části platnému právnímu řádu, jsou neplatná pouze v odporujícím ustanovení a všechna ostatní ustanovení stanov zůstávají nadále v platnosti. - Čl. 24 Podřízení se rekodifikaci Družstvo se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 -

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - ČÁST I ZÁKLADNÍ POJMY ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Bytové družstvo (dále družstvo), je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova 1 Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název firmy: Bytové družstvo Morávkova 2) Sídlo firmy: Jana Morávka 422, 254 01 Jílové u Prahy 3) Bytové družstvo (dále jen

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I.

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I. STANOVY Stavebního bytového družstva Mělník Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma:Stavební bytové družstvo Mělník 2) Sídlo :Nová 223, 276 01 Mělník 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY:

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY: STANOVY: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3 Obsah: Část I. Základní ustanovení strana 2 Část II. Činnost družstva strana 2 Část III. Členství v družstvu strana

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba STANOVY Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb

Více

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení.

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení. S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo České Budějovice 2) Sídlo : České Budějovice Krčínova 1107/30 3) Bytové

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE Schváleno na shromáždění delegátů dne 30. října 2014 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 5 Čl. 1 Firma a sídlo družstva.. 5 Čl. 2 Poslání družstva. 5 ČÁST

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích

STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo v Hranicích 2) Sídlo: 28. října 565, 753 01 Hranice I - Město 3) Stavební bytové družstvo

Více