STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW (DÁLE JEN DRUŽSTVO) OBSAH 1. ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY ČLÁNEK ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA ČLÁNEK PŘEDMĚT ČINNOSTI ČLÁNEK ZÁKLADNÍ KAPITÁL ČLÁNEK ZÁKLADNÍ ČLENSKÝ VKLAD A ZÁPISNÉ ČLÁNEK DALŠÍ ČLENSKÝ VKLAD ČÁST DRUHÁ: VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU ČLÁNEK VZNIK ČLENSTVÍ ČLÁNEK SPOLEČNÉ ČLENSTVÍ MANŽELŮ V DRUŽSTVU A SPOLEČNÝ NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU ČLÁNEK ZÁNIK ČLENSTVÍ ČLÁNEK ČLENSKÝ PODÍL ČLÁNEK PŘECHOD A PŘEVOD ČLENSKÉHO PODÍLU ČLÁNEK MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ, VYPOŘÁDACÍ PODÍL ČLÁNEK ČLENSKÁ EVIDENCE ČLÁNEK ČLENSKÁ PRÁVA ČLÁNEK ČLENSKÉ POVINNOSTI ČLÁNEK PRÁVA A POVINNOSTI ORGÁNŮ DRUŽSTVA ČÁST TŘETÍ: NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU ČLÁNEK OBECNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK NÁJEMNÍ SMLOUVA ČLÁNEK / 26

2 NÁJEM A PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTU ČLÁNEK ZÁNIK PRÁVA NÁJMU ČLÁNEK DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ DRUŽSTVA ČLÁNEK DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI DRUŽSTVA ČÁST ČTVRTÁ: ORGÁNY DRUŽSTVA A JEJICH KOMPETENCE ČLÁNEK OBECNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK ČLENSKÁ SCHŮZE ČLÁNEK PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA ČLÁNEK KONTROLNÍ KOMISE ČLÁNEK ODBORNÉ KOMISE ČLÁNEK ODMĚNY ČLENŮM ORGÁNŮ DRUŽSTVA ČLÁNEK ZÁKAZ KONKURENCE A ODPOVĚDNOST ČLENŮ ORGÁNŮ DRUŽSTVA ZA ŠKODU ČLÁNEK SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ORGÁNECH DRUŽSTVA ČÁST PÁTÁ: HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ČLÁNEK HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ČLÁNEK FONDY DRUŽSTVA ČLÁNEK NEDĚLITELNÝ FOND ČLÁNEK ZAMĚSTNÁNÍ V DRUŽSTVU ČLÁNEK ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁTY ČLÁNEK VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČLÁNEK ZÁNIK A LIKVIDACE DRUŽSTVA ČLÁNEK SLOUČENÍ, SPLYNUTÍ A ROZDĚLENÍ DRUŽSTVA ČÁST ŠESTÁ: SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK DORUČENÍ ROZHODNUTÍ A PŘÍPADNÁ ODVOLÁNÍ ČLÁNEK ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ / 26

3 1. ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů Družstvo je právnickou osobou, zapisuje se do obchodního rejstříku a zřizuje se na dobu neurčitou Družstvo vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za jeho závazky. Na základě rozhodnutí členské schůze může být členům družstva uložena uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva. Stejná povinnost může být uložena těm členům družstva, kteří způsobí družstvu škodu. Uhrazovací povinnost však nemůže přesáhnout trojnásobek členského vkladu (základní a další) ČLÁNEK 2 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA Družstvo přijalo název obchodní firmy: Bytové družstvo JW Sídlo družstva: Werichova 946/3, Praha ČLÁNEK 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI Předmětem činnosti družstva je pronájem a správa bytových a nebytových prostor a zajišťování služeb souvisejících s řádným hospodařením a provozem domu, bytů, nebytových prostor a pozemků ČLÁNEK 4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů členů družstva Základní zapisovaný kapitál družstva činí ,- Kč (slovy padesát tisíc Korun českých) Zapisovaný základní kapitál družstva lze zvýšit nebo snížit pouze usnesením členské schůze, schváleným nadpoloviční většinou všech členů družstva. Zapisovaný základní kapitál nesmí klesnout pod výši stanovenou obchodním zákoníkem ČLÁNEK 5 ZÁKLADNÍ ČLENSKÝ VKLAD A ZÁPISNÉ Základní členský vklad činí 1 100,- Kč (slovy jeden tisíc jedno sto korun českých) Zápisné činí 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) / 26

4 Základní členský vklad, zápisné a další majetkovou účast (dle odstavce 1.6. bodu B) je povinen každý uchazeč o členství v družstvu uhradit určenému členu představenstva (správci vkladu) způsobem stanoveným Ustavující členskou schůzí. Členství nevzniká před zaplacením základního členského vkladu ČLÁNEK 6 A) DALŠÍ ČLENSKÝ VKLAD Družstvo je založeno jako bytové družstvo za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů a k zajištění úhrady a následného právního převodu domu, bytů, nebytových prostor a pozemků do vlastnictví družstva. K realizaci této činnosti družstva se členové družstva zavazují k uhrazení dalšího členského vkladu. Finanční prostředky získané tímto vkladem budou družstvem použity na úhradu kupní ceny následujících nemovitostí: budovy: č. p. čp. 946, na pozemku č. parc. 1798/65, v k.ú. Hlubočepy ) ), obec Praha, část obce Hlubočepy (400289), kraj - Hlavní město Praha, zapsané na LV č. 1189, pozemku: - parc.č. 1798/65 o výměře 491 m2 v katastrálním území Hlubočepy (728837), obec Praha, část obce Hlubočepy (400289), kraj Hlavní město Praha, zapsaný na LV č Další členský vklad představuje majetkovou účast člena družstva na koupi nemovitostí uvedených v odstavci a tohoto článku. Další členský vklad se stanoví jako podíl z kupní ceny domu a pozemku, vypočítaný podle podílu plochy bytu (bytem pro výpočet plochy bytu je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení) člena družstva k součtu ploch všech družstevních bytů v obytném domě. Výše a splácení dalšího členského vkladu je evidováno podle odstavce 2.7 čl Každý člen družstva se zavazuje splatit další členský vklad ve výši a lhůtě schválené členskou schůzí v návaznosti na Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy (dále jen Pravidla) Každý člen družstva může do termínu určeného představenstvem zaplatit poměrnou část dalšího členského vkladu, příp. celý další členský vklad. Bližší údaje budou členům družstva oznámeny písemně a způsobem obvyklým pro předávání zpráv družstevníkům (nástěnka, internetové stránky ) U člena družstva, jenž nedoplatí celý další členský vklad, popř. jeho část najednou, platí nevyvratitelná domněnka, že požádal družstvo o zajištění úvěru na částku rovnající se nezaplacené části jeho dalšího členského vkladu, kterou neuhradil do termínu určeného představenstvem. Družstvo zajistí u vybraného bankovního ústavu úvěr rovnající se rozdílu mezi kupní cenou a vybranou částkou na dalších členských vkladech. Každý člen družstva, který nezaplatil v dané lhůtě další členský vklad najednou, je povinen podílet se na splácení úvěru způsobem stanoveným těmito Stanovami a Platebním řádem. Člen družstva, který zaplatil další členský vklad najednou, se na splácení úvěru nebude podílet. Mimořádnou splátku dalšího členského vkladu nebo úvěru je člen oprávněn zaplatit pouze prostřednictvím družstva v termínech daných představenstvem, jež budou stanoveny dle podmínek úvěrové smlouvy nebo po dohodě s příslušným bankovním ústavem, který úvěr družstvu poskytne / 26

5 Majetkovou účast člena družstva (členský podíl) tvoří souhrn základního členského vkladu a dalšího členského vkladu Dodatečně přijímaný člen družstva, který má zájem stát se nájemcem družstevního bytu, příp. nebytového prostoru v domě, je povinen se navíc podílet na činnosti družstva členským vkladem ve výši určené členskou schůzí. Podmínky vkladu, jeho výši, způsob a lhůty splácení určí členská schůze B) DALŠÍ MAJETOVÁ ÚČAST Další majetková účast je tvořena dalším čl. vkladem členů družstva. Prostředky další majetkové účasti mohou být použity na střední a generální opravy, na nutné investice do bytového fondu v havarijních případech, a na překlenutí nedostatku zdrojů na úhradu termínovaných jednorázových plateb, na úhradu splátek úvěrů Každý člen družstva se zavazuje splatit další majetkovou účast ve výši a lhůtě schválené ustavující členskou schůzí v případě zakládajícího člena. Těmito Stanovami ( odstavec ) v případě člena přijímaného za doby trvání Družstva Další majetková účast pro je pro členy přijímané za doby trvání družstva určena částkou 1 500,- Kč (jeden tisíc pět set korun českých). Pro zakládající členy Družstva je výše další majetkové účasti určena usnesením Ustavující schůze družstva K další majetkové účasti se nepřihlíží při výpočtu vypořádacího podílu člena družstva. 2. ČÁST DRUHÁ: VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU 2.1. ČLÁNEK 7 VZNIK ČLENSTVÍ Členem družstva může být pouze fyzická osoba. Nezletilá osoba se může stát členem družstva v případech vymezených zákonem Zakládajícím členem družstva se má právo se stát pouze uchazeč o členství splňující tyto podmínky: a) jedná se o fyzickou osobu, která splňuje podmínky tzv. Oprávněného nájemce dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy přijatých usnesením číslo 17/4 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne , v platném znění (dále jen Pravidla) Oprávněným nájemcem se pro účely těchto Pravidel v případě prodeje technologickyfunkčního celku rozumí fyzická osoba oprávněná z platné nájemní smlouvy, popř. z jiného platného rozhodnutí orgánů ve své době příslušných k hospodaření s byty (např. z tzv. dekretu na byt). Pokud je nájemcem právnická osoba, pak je oprávněným nájemcem pro účely těchto Pravidel fyzická osoba podnájemce, má-li platnou podnájemní smlouvu. Oprávněný nájemce nesmí mít ke dni založení bytového družstva žádné nevypořádané závazky vůči hl. m. Praze, vztahující se k nájmu bytu či nebytového prostoru, současně s ním není vedeno soudní či exekuční řízení a není nájemcem ani vlastníkem či spoluvlastníkem jiného bytu či nemovitosti určené k bydlení (vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt). Při prodeji technologicky funkčních celků se v rámci společného nájmu pro účely těchto Pravidel považují za oprávněné nájemce výhradně manželé nebo jeden ze společných nájemců, který předloží dohodu mezi společnými nájemci s úředně ověřenými podpisy, z které vyplyne, který z nich se stane členem bytového družstva, 5 / 26

6 b) podal písemnou přihlášku do družstva, c) zaplatil základní členský vklad ve výši 1 100,- Kč (slovy jeden tisíc jedno sto korun českých), nevratné zápisné ve výši 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých), (viz již odstavec 1.5.1, čl. 5, těchto Stanov) a další majetkovou účast ve výši 1 500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých), d) zaváže se: k dodržování Stanov a dalších interních předpisů družstva, usnesení členské schůze a orgánů družstva, k plnění všech finančních závazků vůči družstvu, mj. k úhradě dalšího členského vkladu V případě, že jsou společnými nájemci bytu jiné osoby než manželé (případně bývalí manželé), může se členem družstva stát jen jeden z nich. Pokud se společní nájemci nedohodnou, který z nich se členem družstva stane, není družstvo povinno přijmout do družstva žádného z nich. V případě, že se společní nájemci dodatečně dohodnou, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání ustavující členské schůze družstva, který z nich se členem družstva stane, má družstvo povinnost přijmout tohoto nájemce dodatečně do družstva za stejných podmínek, jako zakládajícího člena družstva. Totéž platí v případě, že jeden z nájemců předloží pravomocné rozhodnutí soudu, že je oprávněn se stát členem družstva, pokud prokáže, že návrh v této věci podal soudu nejpozději do šesti měsíců ode dne konání ustavující členské schůze družstva Nového člena družstva za trvání družstva, kromě výjimky dle odstavce 2.1.3, lze přijmout pouze po splnění těchto podmínek: a) podá písemnou přihlášku do družstva, b) uhradí základní členský vklad ve výši 1 100,- Kč (slovy jeden tisíc jedno sto korun českých), zápisné ve výši 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) a další majetkovou účast ve výši 1 500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) nejpozději k datu podání přihlášky do družstva, c) zaplatí další členský vklad ve výši a způsobem stanovaným členskou schůzí, a d) zaváže se: k dodržování Stanov a dalších interních předpisů družstva, usnesení členské schůze a orgánů družstva, k plnění všech finančních závazků vůči družstvu V případě nepřijetí uchazeče za člena je družstvo povinno uchazeči nepřijetí zdůvodnit a vrátit splacený základní členský vklad, zápisné, příp. další zaplacené platby do 30 dnů po rozhodnutí orgánu družstva o nepřijetí do družstva Náležitosti písemné přihlášky do družstva jsou: a) označení, že se jedná o přihlášku do Bytového družstva JW, b) jméno a příjmení uchazeče, jeho datum narození a trvalé bydliště, c) jméno a příjmení manžela (manželky), datum narození a trvalé bydliště, d) prohlášení ve smyslu odstavce 2.1.2/d) čl.7 těchto Stanov, e) datum sepsání přihlášky, f) podpis uchazeče o členství v družstvu / 26

7 Členství v družstvu vzniká: a) pro zakládající členy - při splnění podmínek odstavce čl.7, těchto Stanov - dnem vzniku družstva, kterým je den zápisu do obchodního rejstříku, b) pro členy přijímané za doby trvání družstva, kteří byli v době ustavující členské schůze družstva společnými nájemci bytu, avšak nedošlo mezi nimi v té době k dohodě, příp. nebylo soudně rozhodnuto, který z nich se stane členem družstva - při splnění podmínek uvedených v odstavci a čl. 7, těchto Stanov - rozhodnutím členské schůze, ---- c) pro členy přijímané za doby trvání družstva - při splnění podmínek uvedených v odstavci čl. 7, těchto Stanov rozhodnutím členské schůze o přijetí za člena družstva, d) převodem členství, e) přechodem členství, f) jiným způsobem stanoveným zákonem Nový člen družstva v případě uvedeném v odstavci 2.1.7, písmeno d) tohoto článku se stává členem družstva dnem, kdy družstvu byla předložena Smlouva o převodu členských práv a povinností nebo dnem uvedeným v této Smlouvě nebo kdy družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství spolu s písemným souhlasem nabyvatele. Nový člen je v tomto případě povinen: a) uzavřít s družstvem nájemní smlouvu, resp. poskytnout součinnost k úpravě nájemního vztahu na základě Nájemní smlouvy k bytu tak, aby odpovídal skutečnosti, b) pokračovat v úhradě dosud nesplacené části dalšího členského vkladu ve výši a způsobem určeným usnesením členské schůze na základě evidence dle odstavce 2.7 čl. 13 těchto Stanov, pokud tento další členský vklad již nebyl v plné výši splacen Děděním přecházejí členská práva a povinnosti na dědice určeného v rozhodnutí o ukončení dědického řízení. Takovýto dědic se může rozhodnout, zda se stane členem družstva či nikoli. V případě, že se dědic rozhodne nestát se členem družstva, má nárok na vypořádací podíl člena družstva, jehož členská práva a povinnosti zdědil. Družstvo je povinno tento vypořádací podíl vyplatit v souladu s ustanovením odstavce 2.6 čl. 12 těchto Stanov Členství v družstvu je založeno na principu dobrovolnosti a rovnosti všech členů ČLÁNEK 8 SPOLEČNÉ ČLENSTVÍ MANŽELŮ V DRUŽSTVU A SPOLEČNÝ NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU Společný nájem družstevního bytu může vzniknout jen mezi manžely Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu i společné členství manželů v družstvu. Společné členství vznikne také při převodu členských práv a povinností na jednoho z manželů za doby trvání manželství. Společné členství manželů nevznikne, pokud 7 / 26

8 vzájemné majetkové vztahy, práva a povinnosti společného bydlení byly za trvání manželství zrušeny, vypořádány nebo tehdy, jestliže manželé spolu trvale nežijí Vznikne-li jednomu z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství Manželé mají při hlasování právo jednoho hlasu. Ze společného členství v družstvu jsou oba manželé oprávněni společně a nerozdílně. Při vyřizování běžných záležitostí v souvislosti s členstvím v družstvu a nájmem družstevního bytu může jednat kterýkoli z manželů Jestliže jeden z rozvedených manželů nabyl právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za trvání manželství, a rozvedení manželé se nedohodnou, soud na základě návrhu jednoho z rozvedených manželů rozhodne o zrušení práva společného nájmu družstevního bytu a o tom, kdo z rozvedených manželů bude jako člen družstva nadále nájemcem bytu. Tím zanikne i společné členství rozvedených manželů v družstvu Jestliže jeden z manželů nabyl práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu před uzavřením manželství, zanikne právo společného nájmu družstevního bytu rozvodem manželství a právo byt užívat připadne tomu z manželů, který právo nájmu družstevního bytu nabyl před uzavřením manželství Společné členství zaniká také dohodou rozvedených manželů, zrušením společných majetkových práv a povinností a dalšími druhy zániku členství dle odstavce čl. 9 těchto Stanov Smrtí jednoho z manželů, kteří byli společnými nájemci bytu, zaniká společný nájem bytu manžely. Jestliže právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu vzniklo za trvání manželství, zůstává pozůstalý manžel členem družstva a nájemcem družstevního bytu. Jestliže zemřel ten z manželů, který právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nabyl před uzavřením manželství, přechází jeho smrtí právo nájmu družstevního bytu na dědice, kterému připadlo členství v družstvu Vznik a zánik společného členství musí člen družstva nejpozději do 30 dnů oznámit představenstvu spolu s předložením kopií příslušných dokumentů. V případě porušení této povinnosti odpovídá za škodu způsobenou družstvu ČLÁNEK 9 ZÁNIK ČLENSTVÍ Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením z družstva, c) vyloučením z družstva, d) převodem členství, e) úmrtím člena, který je fyzickou osobou, f) prohlášením konkurzu na majetek člena družstva nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena družstva, / 26

9 g) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, h) právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle exekučního řádu, i) zánikem družstva bez právního nástupce (likvidací), j) zánikem společného členství manželů v družstvu pro jednoho z manželů k) z dalších důvodů uvedených v zákoně ad a) Písemná dohoda musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zanikne a časový údaj o dni, ke kterému dojde k vyklizení a předání bytu. Písemná dohoda musí být podepsána členem družstva a nejméně dvěma členy představenstva ad b) Vystoupením z družstva zaniká členství v družstvu na základě písemného oznámení uplynutím doby dvou měsíců po doručení oznámení představenstvu družstva. Vystoupit z družstva může člen družstva z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. Oznámení o vystoupení z družstva lze odvolat jen písemně se souhlasem členské schůze ad c) O vyloučení člena družstva rozhoduje představenstvo. Člen družstva může být vyloučen, jestliže: ca) přes písemnou výstrahu představenstva opětovně nebo závažným způsobem porušuje povinnosti uvedené v zákoně, ve Stanovách, Domovním řádu a dalších interních předpisech družstva, cb) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu a jeho majetku nebo proti členu družstva, cc) je v prodlení se splácením a přes výzvu představenstva ve stanovené lhůtě neuhradil: a. další členský vklad, k jehož úhradě se zavázal a jeho dluh odpovídá výši trojnásobku měsíční splátky dalšího členského vkladu nebo i částky nižší, pokud doba prodlení úhrady byť jednotlivé platby překročí dobu tří měsíců, nebo b. je v prodlení s úhradami: I. Nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu (tj. např. služby), popřípadě i jiných plateb, k jejichž úhradě se zavázal, a to včetně příslušenství uvedených plateb (dále společně jen Platby ) a jeho dluh odpovídá výši trojnásobku měsíční platby, II. Jakékoli Platby, nebo i části Platby, pokud doba prodlení s úhradou byť jednotlivé Platby či její části překročí dobu tří měsíců, III. popřípadě pokud je v opakovaném prodlení s Platbami nebo částmi Plateb. Za opakované prodlení se považuje třetí případ prodlení, a písemně nepožádal družstvo o odklad povinnosti k úhradě plateb nejpozději do deseti pracovních dnů poté, co součet dlužné částky dosáhl výše v tomto odstavci Stanov uvedené, popř. co uplynula mezní doba prodlení s úhradou byť jednotlivé platby. V případě souhlasu s odkladem je důvod k vyloučení dán poté, co člen družstva podmínky, za kterých byl orgánem družstva odklad povolen, nesplní cd) Žádosti o odklad plateb dle odstavce bodu cc) čl. 9 těchto Stanov nebylo vyhověno (v takovém případě je pak dán důvod k vyloučení poté, co člen družstva neuhradí své závazky ani do deseti pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo orgánem družstva zamítnutí jeho žádosti o odklad doručeno) / 26

10 ce) Člen družstva přestane splňovat podmínky Oprávněného nájemce dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy. V tomto případě může být člen družstva bez jakéhokoli předchozího upozornění vyloučen. Toto ustanovení pozbývá platnosti dnem uzavření kupní smlouvy, obsahem které bude koupě nemovitostí uvedených v odstavci 1.6.2, čl. 6, těchto Stanov do vlastnictví bytového družstva Rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být členu oznámeno písemně. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena bude členovi družstva zasláno formou doporučeného dopisu s dodejkou na adresu uvedenou v členské evidenci dle odstavce 2.7 čl.13 těchto Stanov. Tato zásilka bude považována za doručenou okamžikem jejího doručení do sféry osobní dispozice adresáta. V případě, že člen družstva uvedl v členské evidenci dle odstavce 2.7 čl. 13 těchto Stanov také ovou adresu, bude rozhodnutí představenstva o vyloučení člena členovi družstva zasláno také na ovou adresu Členství zaniká dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení bylo členovi družstva doručeno podle způsobu doručování zásilky dle tohoto odstavce Stanov, pokud člen nepodá do 3 měsíců ode dne doručení prostřednictvím představenstva odvolání k členské schůzi. Před rozhodnutím členské schůze musí být členovi družstva dána možnost se k věci vyjádřit. Tato povinnost je splněna například doručením pozvánky na členskou schůzi, která bude o této věci rozhodovat. V případě nesouhlasu s rozhodnutím členské schůze, nebo s postupem vyloučení může vyloučený člen navrhnout, aby rozhodnutí členské schůze za neplatné prohlásil soud. Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí o vyloučení týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy nebo Stanovami. Návrh musí být u soudu podán v souladu s platnými a účinnými právními předpisy V případě, kdy člen družstva ztratí způsobilost Oprávněného nájemníka (viz odstavec písmeno a) čl. 7 těchto Stanov a bude na základě upozornění MHMP z družstva vyloučen, před datem podpisu kupní smlouvy na předmětnou nemovitost, nemá toto vyloučení člena družstva odkladný účinek Rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena podléhá soudnímu přezkoumání postupem, který je v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku ad e) Smrtí člena družstva přecházejí členská práva a povinnosti na dědice. V této souvislosti je povinen analogicky dědic splnit povinnosti uvedené v odstavci bodu a) a b), čl. 7 těchto Stanov. Pokud se dědic nechce stát členem družstva, má nárok na vyplacení vypořádacího podílu, který by připadl na zůstavitele způsobem uvedeným v odstavci 2.6 čl. 12 těchto Stanov ad f) Jestliže byl zrušen konkurz na majetek člena družstva z jiných důvodů, než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje. Pokud však družstvo již takovému členu vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí člen jakékoli plnění, které v této souvislosti od družstva přijal, do 2 měsíců od zrušení konkursu družstvu nahradit. Toto platí i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního platného a účinného právního předpisu ad i) Zánik společného členství manželů je upraven v odstavci 2.2 čl. 8 těchto Stanov ČLÁNEK 10 ČLENSKÝ PODÍL 10 / 26

11 Členský podíl je souhrn práv a povinností člena družstva, včetně základního členského vkladu a dále zahrnuje majetkovou účast člena družstva na úhradě kupní ceny za pořízení domu s pozemkem (formou dalšího členského vkladu) ČLÁNEK 11 PŘECHOD A PŘEVOD ČLENSKÉHO PODÍLU Úmrtím člena přechází jeho členství v družstvu na toho dědice, kterému připadl členský podíl Dohoda o převodu členských práv a povinností nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu orgánům družstva nebo pozdějším dnem, uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství v družstvu nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství ČLÁNEK 12 MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ, VYPOŘÁDACÍ PODÍL Zánikem členství podle odstavce 2.3 čl. 9 těchto Stanov za trvání družstva vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl, není-li v odstavci čl. 12 těchto Stanov uvedeno jinak Vypořádací podíl se určuje podle ustanovení 233 a násl. Obchodního zákoníku Výplata vypořádacího podílu je vázána na vyklizení a řádné předání družstevního bytu, k němuž měl bývalý člen právo nájmu Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členovi. O započtené pohledávky družstva se vypořádací podíl sníží Zánikem členství v důsledku převodu nebo přechodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu nebo v důsledku výměny bytu, nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou ČLÁNEK 13 ČLENSKÁ EVIDENCE Představenstvo vede seznam členů družstva, do něhož se zapisuje: a) jméno, příjmení, datum narození, při společném členství manželů data obou manželů (slouží pouze pro vnitřní potřebu družstva a nebude prezentováno navenek s výjimkou případného soudního řízení), adresa člena družstva osob žijících s ním (s nimi) ve společné domácnosti, b) datum vzniku členství v družstvu, / 26

12 c) údaj o uhrazení zápisného, d) údaj o uhrazení základního členského vkladu, e) údaje o výši dalšího členského vkladu a údaje o jeho splácení (výše a data jednotlivých plateb- nevztahuje se na pravidelné splátky úvěru), f) číslo bytu, jeho velikosti (rozměrů) a příslušenství, ke kterému má člen družstva právo užívání na základě nájemní smlouvy, g) datum zániku členství v družstvu, a pokud vznikl nárok na vyplacení vypořádacího podílu, údaje o vyplacení vypořádacího podílu (výše a datum platby) Každý člen družstva je povinen oznámit představenstvu jakoukoli změnu v zapisovaných údajích. Představenstvo tyto změny bez zbytečného odkladu vyznačí do seznamu členů Představenstvo je povinno umožnit nahlédnutí členu družstva do té části seznamu, která se ho týká, kdykoli tento člen o to požádá Představenstvo je povinno vydat do 5 pracovních dnů členovi družstva potvrzení o jeho členství a obsahu zápisu, týkajícího se tohoto člena v tomto seznamu, na základě jeho písemné žádosti Představenstvo se při zpracování osobních údajů řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novel ČLÁNEK 14 ČLENSKÁ PRÁVA Člen družstva má právo: a) na uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou, který jako člen oprávněně užívá na základě dosavadní nájemní smlouvy nebo k jehož užívání získá nárok vznikem členství v družstvu b) účastnit se osobně nebo prostřednictvím zástupce s plnou mocí na jednání a rozhodování členské schůze, c) žádat svolání mimořádné členské schůze; písemnou žádost musí podepsat nejméně třetina členů družstva, d) podílet se na řízení a kontrole družstva přímo a prostřednictvím volených orgánů družstva, e) volit a být volen do orgánů družstva, f) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se k jeho orgánům s připomínkami, náměty a jeho stížnostmi, pokud se týkají činnosti družstva a být o jejich vyřízení informován, g) být informován o činnosti orgánů družstva, o ročním vyúčtování záloh za služby, které jsou spojené s užíváním bytu (příp. nebytových prostorů), o stavu hospodaření družstva, o provedené roční účetní závěrce družstva atd., h) podílet se na rozdělení a využívání zisku družstva odpovídající jeho finanční a majetkové účasti, i) navrhnout soudu určení neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s platnými a účinnými právními předpisy či Stanovami. Návrh může člen podat, požádá-li o 12 / 26

13 zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil představenstvu družstva do jednoho měsíce od data konání schůze. Návrh soudu lze podat do 1 měsíce od žádosti o zaprotokolování námitky nebo jejího oznámení představenstvu, j) na vystoupení z družstva a na vypořádací podíl při zániku družstva či ukončení členství v družstvu Právo k užívání bytu se stává nedílnou součástí členských práv. Další práva člena družstva vyplývají z platných a účinných právních předpisů a těchto Stanov Pouze za předpokladu, že členská schůze rozhodnutím nadpoloviční většiny všech členů družstva rozhodne o převodech bytů do vlastnictví v souladu s platnou a účinnou právní úpravou, a jakmile bude dokončeno tzv. Prohlášení vlastníka budovy, má právo člen družstva požádat písemně družstvo o převod družstevního bytu, včetně předmětného podílu na pozemku a souvisejících společných prostorů, do vlastnictví. Podmínkou převodu bude skutečnost, že člen družstva bude mít uhrazen celý základní a další členský vklad v plné výši, bude mít uhrazen podíl připadající na jeho byt na všech úvěrech, které bude v té době družstvo mít vůči peněžním ústavům a nebude mít vůči družstvu žádné závazky po splatnosti ČLÁNEK 15 ČLENSKÉ POVINNOSTI Člen družstva má povinnost: a) dodržovat Stanovy družstva a řídit se usnesením orgánů družstva; respektovat usnesení členské schůze, b) dodržovat závazky, vyplývající pro člena ze Stanov a dalších interních předpisů družstva, c) chránit majetek družstva, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně udržovat byt i společné prostory a dodržovat pravidla dobrých mravů a občanského soužití v domě a při jednání s ostatními členy družstva, d) jednorázově splatit, případně splácet další členský vklad (způsob a termíny splátek stanoví usnesení členské schůze), platit včas předepsané úhrady za byt a zálohy za služby spojené s bydlením, nedoplatky z vyúčtování a hradit jiné platby na základě rozhodnutí členské schůze. V případě prodlení s uvedenými platbami je člen družstva povinen uhradit také úrok z prodlení ve výši dle platné a účinné právní úpravy e) oznamovat včas a v písemné formě orgánům družstva jakékoli změny v údajích zapsaných v Seznamu členů družstva, včetně změn týkajících se člena a příslušníků jeho domácnosti, důležité pro vedení evidence osob. Člen družstva je povinen písemně družstvu oznámit veškeré změny v počtu osob žijících s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Pokud člen družstva tuto povinnost nesplní ani do dvou měsíců ode dne, kdy ke změně došlo, považuje se toto za podstatné porušení povinností nájemce člena družstva viz odstavec 2.3 čl. 9 písm. ca)těchto Stanov V této souvislosti bere člen družstva na vědomí, že do doby doručení oznámení o případné změně údajů v evidenci osob, kterým bude člen družstva oznamovat změnu adresy pro doručování, bude družstvo oprávněno zasílat veškerou korespondenci na adresu v evidenci uvedenou, jakožto adresu doručovací (s důsledky z toho vyplývajícími 13 / 26

14 viz doručení dle ustanovení odstavce čl. 9 těchto Stanov), a to bez ohledu na to, zda se člen družstva na této adrese zdržuje či nikoliv, či zda má na této adrese zajištěno případné přebírání korespondence (dosílka, P. O. Box, apod. Důkazní břemeno prokázání doručení oznámení o změně údajů družstvu je na členu družstva, který toto oznámení zasílal; f) hradit veškeré drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a běžnou údržbou, ---- g) získat před zahájením prací nad rámec drobných oprav v bytě dle odstavce čl. 15 písm. f) písemný souhlas představenstva družstva se zamýšlenou stavební úpravou, změnou účelu užívání jednotlivých prostor bytu a jeho příslušenství. Bližší podmínky pro určení pojmu Stavební úprava a Změna účelu užívání jednotlivých prostor určuje provozní řád družstva. V případě, kdy bude vydání písemného stanoviska představenstva podmíněno odborným posudkem, hradí náklady na vyhotovení posudku člen družstva, h) písemně požádat představenstvo družstva o součinnost pro podání žádosti na příslušném úřadě v případě, kdy zamýšlená úprava bytu podléhá stavebnímu řízení. Veškeré náklady spojené se zajištěním vydání stanoviska příslušného úřadu hradí člen družstva, i) umožnit družstvu zjištění technického stavu bytu ČLÁNEK 16 PRÁVA A POVINNOSTI ORGÁNŮ DRUŽSTVA Mezi práva orgánů družstva patří: a) požadovat od členů uhrazení dalšího členského vkladu způsobem, ke kterému se zavázali, b) požadovat od členů družstva plnění povinností členů družstva a nájemců družstevních bytů stanovených platnými a účinnými právními předpisy, těmito Stanovami a usneseními členské schůze, c) po předchozím souhlasu členské schůze uzavřít úvěrovou smlouvu za účelem zajištění finančních prostředků na nákup nemovitostí specifikovaných v odstavci a čl. 6, těchto Stanov d) po předchozím souhlasu členské schůze uzavřít zástavní smlouvu za účelem zajištění úvěru dle předchozího odstavce, kde předmětem zástavy budou nemovitosti specifikované v odstavci a čl. 6, těchto Stanov, e) v případě, že člen družstva je v prodlení s úhradou jakýchkoliv plateb, k jejichž úhradě se zavázal (např. členský vklad, další členský vklad, nájemné, jakékoliv jiné platby spojené s užíváním bytu) je představenstvo oprávněno rozhodnout, na jaké platby budou částky, které člen družstva uhradí započteny, jen tehdy, pokud člen družstva neurčí účel platby Mezi povinnosti orgánů družstva patří: a) dodržovat a plnit povinnosti stanovené platnými a účinnými právními předpisy, zejména z hlediska daňových a účetních předpisů, / 26

15 b) dodržovat a plnit povinnosti vlastníka nemovitosti stanovené platnými a účinnými právními předpisy, zejména údržbu nemovitostí a plnění daňových povinností, c) zaručit a zajistit včasné provedení splátek úvěru spojeného s pořízením nemovitostí, specifikovaných odstavci a čl. 6 těchto Stanov a včasnost ostatních plateb z činnosti družstva vyplývajících, d) provést bez zbytečného odkladu vypořádání dle odstavce 2.6 čl. 12 těchto Stanov s bývalým členem, e) další povinnosti, vyplývající z příslušných platných a účinných právních předpisů a těchto Stanov Družstvo je povinno na základě usnesení členské schůze provést veškeré úkony potřebné pro převody bytových jednotek členům družstva do osobního vlastnictví postupem dle platné a účinné právní úpravy. Družstvo bez zbytečného odkladu, maximálně však do 1 roku ode dne podání žádosti, převede na základě žádosti člena družstva byt do jeho vlastnictví, pokud budou splněny podmínky uvedené v odstavci , čl. 14 těchto Stanov. 3. ČÁST TŘETÍ: NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU 3.1. ČLÁNEK 17 OBECNÁ USTANOVENÍ S členstvím v družstvu je spojeno právo užívání (nájmu) družstevního bytu. Konkrétní pravidla nájemního vztahu jsou určena příslušnými ustanoveními platných a účinných právních předpisů, těchto Stanov, usneseními členské schůze, a dalšími interními předpisy družstva schválenými členskou schůzí Společný nájem družstevního bytu - může vzniknout jen mezi manžely. Pravidla v těchto případech jsou upravena v odstavci 2.2 čl. 8 těchto Stanov Člen družstva má právo uzavřít pouze s předchozím písemným souhlasem představenstva podnájemní smlouvu k bytu, k němuž má na základě členství v družstvu právo užívání. Zásady pro udělování souhlasu s podnájmem může stanovit usnesení členské schůze ČLÁNEK 18 NÁJEMNÍ SMLOUVA Družstvo uzavře s každým členem družstva nájemní smlouvu o nájmu družstevního bytu, nejpozději do 15 dní ode dne převzetí nemovitostí specifikovaných v odstavci a čl. 6 těchto Stanov V ostatních případech budou nájemní smlouvy uzavírány nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy skutečnost rozhodná pro uzavření nové nájemní smlouvy byla družstvu písemně oznámena a prokázána způsobem požadovaným platnými a účinnými právními předpisy nebo těmito Stanovami / 26

16 Podmínkou uzavření nájemní smlouvy však je, že daná osoba splnila podmínky vzniku členství v družstvu stanovené těmito Stanovami Nájemní smlouva mezi družstvem a členem družstva musí obsahovat kromě obligatorních náležitostí, tj. označení smluvních stran, označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání, ustanovení, že smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, dále způsob a výši výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu a rovněž také výši úhrady splátek dalšího členského vkladu a dalších plateb a poplatků souvisejících s nájmem bytu, službami, správou, opravami domu atd ČLÁNEK 19 NÁJEM A PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTU Družstvo zajišťuje svým členům plnění poskytovaná s užíváním bytu. Člen družstva je povinen hradit družstvu nájem a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a to ve výši a ve lhůtách stanovených usnesením členské schůze Úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu člen družstva hradí formou měsíčních záloh, které mu jsou pravidelně, zpravidla jednou ročně, vyúčtovávány. Roční vyúčtování je družstvo jako pronajímatel povinno provést ve lhůtách stanovených platnými a účinnými právními předpisy. Bližší podrobnosti stanoví Platební řád družstva ČLÁNEK 20 ZÁNIK PRÁVA NÁJMU Zánikem členství v družstvu zaniká právo nájmu družstevního bytu. Bližší podmínky upravují platné a účinné právní předpisy ČLÁNEK 21 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ DRUŽSTVA Člen družstva má právo na zajištění služeb v souvislosti se správou, provozem a údržbou domu a bytu s výjimkou drobných oprav a běžné údržby, které si člen hradí sám Člen družstva má povinnost chránit majetek družstva, upozorňovat včas na závady a potřebu oprav ve společných prostorách domu Člen družstva má povinnost oznámit družstvu jakožto pronajímateli bez zbytečného odkladu potřebu těch oprav v bytě, jehož je nájemcem, a k nimž je družstvo z titulu pronajímatele povinno Další práva a povinnosti členů družstva ve vztahu k opravám a údržbě nemovitostí v majetku družstva a majetku, u kterého je družstvo spoluvlastník včetně rozsahu oprav v bytě, které si hradí člen družstva z vlastních prostředků, a které jsou hrazeny družstvem, jsou řešeny v Organizačním řádu ČLÁNEK 22 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI DRUŽSTVA 16 / 26

17 Družstvo má právo vyžadovat od všech členů družstva řádné plnění jejich povinností, které jsou v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, ustanoveními těchto Stanov, usneseními orgánů družstva a dalšími interními předpisy družstva Družstvo má právo provádět stavební úpravy a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem člena družstva. Člen družstva smí souhlas odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li družstvo úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy je člen družstva povinen jejich provedení umožnit bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá v plné výši za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla Družstvo je povinno informovat členy družstva o potřebě provedení úprav uvedených v odstavci čl.22, těchto Stanov, jakožto i o provedení oprav, rekonstrukcí a stavebních úprav v domě včetně jejich rozsahu a termínech provedení. Dále je povinno informovat členy družstva o způsobu výběru subjektu, který tyto práce provede (o zadání, podmínkách, průběhu a výsledku výběrového řízení) a dále o cenách, které bude družstvo hradit za provedené práce Družstvo je povinno důsledně kontrolovat činnost subjektů provádějících výše uvedené práce, zejména jejich průběh a kvalitu, a to, zda jsou v souladu se zpracovaným harmonogramem prací. Stejným způsobem družstvo postupuje i v případě provádění oprav v bytech, k nimž je družstvo povinno Další práva a povinnosti družstva ve vztahu k údržbě a opravám nemovitostí v majetku družstva a majetku, u kterého je družstvo spoluvlastník a rozsah prací souvisejících s údržbou a opravami těchto nemovitostí jsou řešeny v Organizačním řádu ČÁST ČTVRTÁ: ORGÁNY DRUŽSTVA A JEJICH KOMPETENCE 4.1. ČLÁNEK 23 OBECNÁ USTANOVENÍ Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise, Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let Funkce členů představenstva a členů kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Členy představenstva a členy kontrolní komise nemohou být v jednom volebním období osoby blízké ve smyslu ustanovení 116 Občanského zákoníku Orgány družstva mohou v případě potřeby jmenovat odborné komise ČLÁNEK 24 ČLENSKÁ SCHŮZE Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Schází se nejméně jedenkrát za rok. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina členů / 26

18 Členskou schůzi svolává představenstvo družstva. Mimořádnou členskou schůzi je představenstvo povinno svolat, nesnese-li věc podle představenstva odkladu anebo požádá-li o to písemně kontrolní komise nebo jedna třetina členů družstva Na žádost kontrolní komise i člena družstva, je představenstvo povinno zařadit jimi určenou záležitost na pořad jednání. Žádost musí být doručena představenstvu alespoň pět dnů přede dnem, ve kterém má představenstvo povinnost zveřejnit pozvánku na členskou schůzi Den a místo konání členské schůze musí být členům družstva oznámeno písemnou pozvánkou s uvedením programu nejméně patnáct dnů před konáním členské schůze. Konání členské schůze se oznamuje vyvěšením pozvánky v domě na místě k tomu určeném. Ve stejné lhůtě představenstvo zašle pozvánku na členskou schůzi na ové adresy členů družstva. Bližší podrobnosti upravuje Jednací řád Každý člen družstva přítomný na schůzi má jeden hlas, to se týká i společných členů. Člen se může nechat při hlasování zastoupit jinou osobou na základě jím udělené a jím podepsané písemné plné moci, vyjma hlasování, kde zákon zastoupení neumožňuje K platnosti usnesení členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. K rozhodnutím, týkajících se změny těchto stanov, převodu bytů do vlastnictví členů družstva, přijetí a vyloučení člena, majetkového vypořádání, rozhodnutí podle odstavce 4.6 čl. 28 těchto Stanov, zvýšení nebo snížení zapisovaného kapitálu družstva, nebo změny výše základního a dalšího členského vkladu, sloučení, splynutí, rozdělení a zániku družstva a rozhodnutí dle násl. odstavce písm. a)a.i)a)a.i), je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Rozhodnutí, týkající se převodu bytů do vlastnictví členů může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva. Jiná většina je rovněž nezbytná pro přijetí rozhodnutí v zákonem stanovených případech Do výlučné pravomoci členské schůze patří: a) přijímat a měnit Stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, c) schvalovat finanční plán (rozpočet), roční účetní závěrku, zprávu o hospodaření družstva a koncepci rozvoje družstva, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku a o úhradě ztrát, o zvýšení či snížení zapisovaného základního kapitálu a dalších členských vkladů, e) rozhodovat o přijímání člena družstva a také o jeho vyloučení na základě podaného odvolání proti rozhodnutí představenstva, f) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, splynutí, sloučení, rozdělení nebo o změně právní formy družstva, g) přijímat a schvalovat usnesení družstva, domovní řád, platební řád, jednací řád, volební řád, organizační řád a další interní dokumenty družstva, h) rozhodovat o přijetí úvěru družstva, i) rozhodovat o prodeji, využití nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty a nebytové prostory, zejména rozhodnout o otázkách spojených s převodem bytů, resp. bytových jednotek do vlastnictví členů v souladu s obecně platnými a účinnými právními předpisy / 26

19 V případě, kdy bude družstvem čerpán úvěr na úhradu dalších členských vkladů všech nebo i jen některých členů družstva, případě opravu domu, je možné hlasování o převodu bytů do vlastnictví členů družstva zařadit na pořad členské schůze pouze v případě, kdy bude představenstvem družstva předložen písemný souhlas úvěrující banky s převodem bytů a nebytových prostor do vlastnictví členů družstva j) schvalovat majetkové a finanční úkony (výdaje) družstva převyšujících částku ,- Kč vč. DPH. O majetkových a finančních úkonech do ,- Kč vč. DPH rozhoduje představenstvo samostatně, o majetkových a finančních úkonech nad ,- Kč vč. DPH do ,- Kč vč. DPH rozhoduje představenstvo po předchozím vyjádření kontrolní komise. Teprve po schválení členskou schůzí je oprávněno představenstvo provádět další majetkové a finanční úkony do shora uvedené výše. Výjimku z tohoto pravidla představují: úhrada nájemních služeb, které jsou spojené s užíváním bytů dle platných a účinných předpisů, mimořádná a neodkladná situace, např. havárie, kdy představenstvo je oprávněno rozhodnout samostatně o jakémkoli majetkovém a finančním úkonu, který je třeba bezodkladně učinit pro zabezpečení a ochranu majetku družstva a jeho členů, úkony činěné v souladu se schváleným finančním plánem Takovéto rozhodnutí je však představenstvo povinno předložit, řádně objasnit a zdůvodnit na nejbližší členské schůzi k) schvalovat na návrh představenstva výši mezd zaměstnanců družstva, zaměstnaných v souladu s pracovněprávními předpisy, včetně mezd vyplácených na základě jednorázových dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti l) schvalovat výši příspěvků do jednotlivých fondů družstva, m) rozhodovat o dalších činnostech týkajících se družstva a jeho činnosti, které si svými usneseními vyhradila nebo které vyplývají z platných a účinných právních předpisů Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů od termínu původní členské schůze Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou a musí mít nezměněný pořad jednání. V tomto případě je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Pozvánka na náhradní členskou schůzi musí být rozeslána nejpozději 10 dnů před konáním náhradní členské schůze O průběhu jednání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Přílohu zápisu tvoří seznam přítomných, pozvánka, podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy K rozhodnutí členské schůze, kterým se mění Stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis obsahující též schválený text Stanov Zápis z členské schůze je možné uveřejnit na internetových stránkách družstva, v případě, kdy je možné zajistit přístup k zápisu pouze členům družstva / 26

20 Člen družstva se může obrátit na soud s návrhem na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, pokud je usnesení v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy nebo Stanovami družstva. Tento návrh může člen družstva podat pouze v případě, požádal-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo pokud námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání příslušné členské schůze. Návrh soudu lze podat pouze do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky představenstvu. V případě, že nebyla členská schůze řádně svolána, může být návrh člena na neplatnost usnesení členské schůze podán příslušnému soudu do jednoho měsíce ode dne, kdy se tento člen o konání schůze dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku od konání členské schůze Členská schůze na počátku svého jednání zvolí předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu Členská schůze může být konána formou dílčích členských schůzí po jednotlivých budovách (vchodech). Při rozhodování se sčítají hlasy odevzdané na všech dílčích členských schůzích. Dílčí členské schůze nemohou rozhodovat o přijetí a vyloučení člena, majetkovém vypořádání, zvýšení nebo snížení zapisovaného kapitálu družstva nebo změně výše základního a dalšího členského vkladu, změnách stanov, sloučení, splynutí, rozdělení a zániku družstva. Bližší podrobnosti stanoví Jednací řád ČLÁNEK 25 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA Představenstvo je statutárním orgánem družstva, který: a) řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které podle zákona nebo Stanov nespadají do kompetence jiných orgánů, b) svolává členské schůze a připravuje pro ně podklady, c) plní usnesení členské schůze a odpovídá za svou činnost, d) předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti, e) projednává podněty, návrhy a stížnosti členů družstva a jiných osob, na něž je povinno se vyjádřit nejpozději do 60 dnů ode dne jejich doručení, f) projednává žádosti členů družstva a nájemníků (nečlenů družstva) o souhlas se zamýšlenou stavební úpravou, změnou účelu užívání jednotlivých prostor bytu a jeho příslušenství, které nepodléhají stavebnímu řízení, g) zajišťuje součinnost ve stavebním řízení v případě, kdy zamýšlená úprava bytu, nebytových či společných prostor domu, podléhá stavebnímu řízení. Bližší podrobnosti stanoví organizační řád družstva h) odpovídá za řádné vedení účetnictví, zpracování finančního plánu (rozpočtu), zpracování roční účetní závěrky a sestavení výroční zprávy o hospodaření družstva, kterou předkládá členské schůzi a kontrolní komisi ke schválení, i) projednává případy porušení či nesplnění povinností členů družstva i nájemníků, je oprávněno vydávat písemné výstrahy a podávat návrhy členské schůzi na uplatnění nároků družstva z odpovědnosti všech členů družstva za škodu, / 26

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování

Více

STANOVY Bytového družstva Fantova 1785-1787 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY

STANOVY Bytového družstva Fantova 1785-1787 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY STANOVY Bytového družstva Fantova 1785-1787 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘIŽÍKOVA 459/72

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘIŽÍKOVA 459/72 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘIŽÍKOVA 459/72 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení. V souladu s 727 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., Zákona o obchodních korporacích (dále jen Zákon ) je bytové

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

STANOVY Bytového družstva SOPO ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY. Článek 1 Úvodní ustanovení

STANOVY Bytového družstva SOPO ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY. Článek 1 Úvodní ustanovení STANOVY Bytového družstva SOPO ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

STANOVY Bytového družstva (upravené dle ZOK a NOZ) S T A N O V Y BDTC7 TRÁVNÍČKOVA 1772-1776

STANOVY Bytového družstva (upravené dle ZOK a NOZ) S T A N O V Y BDTC7 TRÁVNÍČKOVA 1772-1776 S T A N O V Y BDTC7 TRÁVNÍČKOVA 1772-1776 Strana 1 (celkem 14) ČÁST Základní ustanovení 1.1. Firma a sídlo a předmět činnosti družstva 1.1.1. Firma: BDTC7 Trávníčkova 1772-1776, bytové družstvo 1.1.2.

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více