STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW (DÁLE JEN DRUŽSTVO) OBSAH 1. ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY ČLÁNEK ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA ČLÁNEK PŘEDMĚT ČINNOSTI ČLÁNEK ZÁKLADNÍ KAPITÁL ČLÁNEK ZÁKLADNÍ ČLENSKÝ VKLAD A ZÁPISNÉ ČLÁNEK DALŠÍ ČLENSKÝ VKLAD ČÁST DRUHÁ: VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU ČLÁNEK VZNIK ČLENSTVÍ ČLÁNEK SPOLEČNÉ ČLENSTVÍ MANŽELŮ V DRUŽSTVU A SPOLEČNÝ NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU ČLÁNEK ZÁNIK ČLENSTVÍ ČLÁNEK ČLENSKÝ PODÍL ČLÁNEK PŘECHOD A PŘEVOD ČLENSKÉHO PODÍLU ČLÁNEK MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ, VYPOŘÁDACÍ PODÍL ČLÁNEK ČLENSKÁ EVIDENCE ČLÁNEK ČLENSKÁ PRÁVA ČLÁNEK ČLENSKÉ POVINNOSTI ČLÁNEK PRÁVA A POVINNOSTI ORGÁNŮ DRUŽSTVA ČÁST TŘETÍ: NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU ČLÁNEK OBECNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK NÁJEMNÍ SMLOUVA ČLÁNEK / 26

2 NÁJEM A PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTU ČLÁNEK ZÁNIK PRÁVA NÁJMU ČLÁNEK DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ DRUŽSTVA ČLÁNEK DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI DRUŽSTVA ČÁST ČTVRTÁ: ORGÁNY DRUŽSTVA A JEJICH KOMPETENCE ČLÁNEK OBECNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK ČLENSKÁ SCHŮZE ČLÁNEK PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA ČLÁNEK KONTROLNÍ KOMISE ČLÁNEK ODBORNÉ KOMISE ČLÁNEK ODMĚNY ČLENŮM ORGÁNŮ DRUŽSTVA ČLÁNEK ZÁKAZ KONKURENCE A ODPOVĚDNOST ČLENŮ ORGÁNŮ DRUŽSTVA ZA ŠKODU ČLÁNEK SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ORGÁNECH DRUŽSTVA ČÁST PÁTÁ: HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ČLÁNEK HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ČLÁNEK FONDY DRUŽSTVA ČLÁNEK NEDĚLITELNÝ FOND ČLÁNEK ZAMĚSTNÁNÍ V DRUŽSTVU ČLÁNEK ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁTY ČLÁNEK VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČLÁNEK ZÁNIK A LIKVIDACE DRUŽSTVA ČLÁNEK SLOUČENÍ, SPLYNUTÍ A ROZDĚLENÍ DRUŽSTVA ČÁST ŠESTÁ: SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK DORUČENÍ ROZHODNUTÍ A PŘÍPADNÁ ODVOLÁNÍ ČLÁNEK ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ / 26

3 1. ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů Družstvo je právnickou osobou, zapisuje se do obchodního rejstříku a zřizuje se na dobu neurčitou Družstvo vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za jeho závazky. Na základě rozhodnutí členské schůze může být členům družstva uložena uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva. Stejná povinnost může být uložena těm členům družstva, kteří způsobí družstvu škodu. Uhrazovací povinnost však nemůže přesáhnout trojnásobek členského vkladu (základní a další) ČLÁNEK 2 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA Družstvo přijalo název obchodní firmy: Bytové družstvo JW Sídlo družstva: Werichova 946/3, Praha ČLÁNEK 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI Předmětem činnosti družstva je pronájem a správa bytových a nebytových prostor a zajišťování služeb souvisejících s řádným hospodařením a provozem domu, bytů, nebytových prostor a pozemků ČLÁNEK 4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů členů družstva Základní zapisovaný kapitál družstva činí ,- Kč (slovy padesát tisíc Korun českých) Zapisovaný základní kapitál družstva lze zvýšit nebo snížit pouze usnesením členské schůze, schváleným nadpoloviční většinou všech členů družstva. Zapisovaný základní kapitál nesmí klesnout pod výši stanovenou obchodním zákoníkem ČLÁNEK 5 ZÁKLADNÍ ČLENSKÝ VKLAD A ZÁPISNÉ Základní členský vklad činí 1 100,- Kč (slovy jeden tisíc jedno sto korun českých) Zápisné činí 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) / 26

4 Základní členský vklad, zápisné a další majetkovou účast (dle odstavce 1.6. bodu B) je povinen každý uchazeč o členství v družstvu uhradit určenému členu představenstva (správci vkladu) způsobem stanoveným Ustavující členskou schůzí. Členství nevzniká před zaplacením základního členského vkladu ČLÁNEK 6 A) DALŠÍ ČLENSKÝ VKLAD Družstvo je založeno jako bytové družstvo za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů a k zajištění úhrady a následného právního převodu domu, bytů, nebytových prostor a pozemků do vlastnictví družstva. K realizaci této činnosti družstva se členové družstva zavazují k uhrazení dalšího členského vkladu. Finanční prostředky získané tímto vkladem budou družstvem použity na úhradu kupní ceny následujících nemovitostí: budovy: č. p. čp. 946, na pozemku č. parc. 1798/65, v k.ú. Hlubočepy ) ), obec Praha, část obce Hlubočepy (400289), kraj - Hlavní město Praha, zapsané na LV č. 1189, pozemku: - parc.č. 1798/65 o výměře 491 m2 v katastrálním území Hlubočepy (728837), obec Praha, část obce Hlubočepy (400289), kraj Hlavní město Praha, zapsaný na LV č Další členský vklad představuje majetkovou účast člena družstva na koupi nemovitostí uvedených v odstavci a tohoto článku. Další členský vklad se stanoví jako podíl z kupní ceny domu a pozemku, vypočítaný podle podílu plochy bytu (bytem pro výpočet plochy bytu je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení) člena družstva k součtu ploch všech družstevních bytů v obytném domě. Výše a splácení dalšího členského vkladu je evidováno podle odstavce 2.7 čl Každý člen družstva se zavazuje splatit další členský vklad ve výši a lhůtě schválené členskou schůzí v návaznosti na Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy (dále jen Pravidla) Každý člen družstva může do termínu určeného představenstvem zaplatit poměrnou část dalšího členského vkladu, příp. celý další členský vklad. Bližší údaje budou členům družstva oznámeny písemně a způsobem obvyklým pro předávání zpráv družstevníkům (nástěnka, internetové stránky ) U člena družstva, jenž nedoplatí celý další členský vklad, popř. jeho část najednou, platí nevyvratitelná domněnka, že požádal družstvo o zajištění úvěru na částku rovnající se nezaplacené části jeho dalšího členského vkladu, kterou neuhradil do termínu určeného představenstvem. Družstvo zajistí u vybraného bankovního ústavu úvěr rovnající se rozdílu mezi kupní cenou a vybranou částkou na dalších členských vkladech. Každý člen družstva, který nezaplatil v dané lhůtě další členský vklad najednou, je povinen podílet se na splácení úvěru způsobem stanoveným těmito Stanovami a Platebním řádem. Člen družstva, který zaplatil další členský vklad najednou, se na splácení úvěru nebude podílet. Mimořádnou splátku dalšího členského vkladu nebo úvěru je člen oprávněn zaplatit pouze prostřednictvím družstva v termínech daných představenstvem, jež budou stanoveny dle podmínek úvěrové smlouvy nebo po dohodě s příslušným bankovním ústavem, který úvěr družstvu poskytne / 26

5 Majetkovou účast člena družstva (členský podíl) tvoří souhrn základního členského vkladu a dalšího členského vkladu Dodatečně přijímaný člen družstva, který má zájem stát se nájemcem družstevního bytu, příp. nebytového prostoru v domě, je povinen se navíc podílet na činnosti družstva členským vkladem ve výši určené členskou schůzí. Podmínky vkladu, jeho výši, způsob a lhůty splácení určí členská schůze B) DALŠÍ MAJETOVÁ ÚČAST Další majetková účast je tvořena dalším čl. vkladem členů družstva. Prostředky další majetkové účasti mohou být použity na střední a generální opravy, na nutné investice do bytového fondu v havarijních případech, a na překlenutí nedostatku zdrojů na úhradu termínovaných jednorázových plateb, na úhradu splátek úvěrů Každý člen družstva se zavazuje splatit další majetkovou účast ve výši a lhůtě schválené ustavující členskou schůzí v případě zakládajícího člena. Těmito Stanovami ( odstavec ) v případě člena přijímaného za doby trvání Družstva Další majetková účast pro je pro členy přijímané za doby trvání družstva určena částkou 1 500,- Kč (jeden tisíc pět set korun českých). Pro zakládající členy Družstva je výše další majetkové účasti určena usnesením Ustavující schůze družstva K další majetkové účasti se nepřihlíží při výpočtu vypořádacího podílu člena družstva. 2. ČÁST DRUHÁ: VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU 2.1. ČLÁNEK 7 VZNIK ČLENSTVÍ Členem družstva může být pouze fyzická osoba. Nezletilá osoba se může stát členem družstva v případech vymezených zákonem Zakládajícím členem družstva se má právo se stát pouze uchazeč o členství splňující tyto podmínky: a) jedná se o fyzickou osobu, která splňuje podmínky tzv. Oprávněného nájemce dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy přijatých usnesením číslo 17/4 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne , v platném znění (dále jen Pravidla) Oprávněným nájemcem se pro účely těchto Pravidel v případě prodeje technologickyfunkčního celku rozumí fyzická osoba oprávněná z platné nájemní smlouvy, popř. z jiného platného rozhodnutí orgánů ve své době příslušných k hospodaření s byty (např. z tzv. dekretu na byt). Pokud je nájemcem právnická osoba, pak je oprávněným nájemcem pro účely těchto Pravidel fyzická osoba podnájemce, má-li platnou podnájemní smlouvu. Oprávněný nájemce nesmí mít ke dni založení bytového družstva žádné nevypořádané závazky vůči hl. m. Praze, vztahující se k nájmu bytu či nebytového prostoru, současně s ním není vedeno soudní či exekuční řízení a není nájemcem ani vlastníkem či spoluvlastníkem jiného bytu či nemovitosti určené k bydlení (vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt). Při prodeji technologicky funkčních celků se v rámci společného nájmu pro účely těchto Pravidel považují za oprávněné nájemce výhradně manželé nebo jeden ze společných nájemců, který předloží dohodu mezi společnými nájemci s úředně ověřenými podpisy, z které vyplyne, který z nich se stane členem bytového družstva, 5 / 26

6 b) podal písemnou přihlášku do družstva, c) zaplatil základní členský vklad ve výši 1 100,- Kč (slovy jeden tisíc jedno sto korun českých), nevratné zápisné ve výši 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých), (viz již odstavec 1.5.1, čl. 5, těchto Stanov) a další majetkovou účast ve výši 1 500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých), d) zaváže se: k dodržování Stanov a dalších interních předpisů družstva, usnesení členské schůze a orgánů družstva, k plnění všech finančních závazků vůči družstvu, mj. k úhradě dalšího členského vkladu V případě, že jsou společnými nájemci bytu jiné osoby než manželé (případně bývalí manželé), může se členem družstva stát jen jeden z nich. Pokud se společní nájemci nedohodnou, který z nich se členem družstva stane, není družstvo povinno přijmout do družstva žádného z nich. V případě, že se společní nájemci dodatečně dohodnou, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání ustavující členské schůze družstva, který z nich se členem družstva stane, má družstvo povinnost přijmout tohoto nájemce dodatečně do družstva za stejných podmínek, jako zakládajícího člena družstva. Totéž platí v případě, že jeden z nájemců předloží pravomocné rozhodnutí soudu, že je oprávněn se stát členem družstva, pokud prokáže, že návrh v této věci podal soudu nejpozději do šesti měsíců ode dne konání ustavující členské schůze družstva Nového člena družstva za trvání družstva, kromě výjimky dle odstavce 2.1.3, lze přijmout pouze po splnění těchto podmínek: a) podá písemnou přihlášku do družstva, b) uhradí základní členský vklad ve výši 1 100,- Kč (slovy jeden tisíc jedno sto korun českých), zápisné ve výši 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) a další majetkovou účast ve výši 1 500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) nejpozději k datu podání přihlášky do družstva, c) zaplatí další členský vklad ve výši a způsobem stanovaným členskou schůzí, a d) zaváže se: k dodržování Stanov a dalších interních předpisů družstva, usnesení členské schůze a orgánů družstva, k plnění všech finančních závazků vůči družstvu V případě nepřijetí uchazeče za člena je družstvo povinno uchazeči nepřijetí zdůvodnit a vrátit splacený základní členský vklad, zápisné, příp. další zaplacené platby do 30 dnů po rozhodnutí orgánu družstva o nepřijetí do družstva Náležitosti písemné přihlášky do družstva jsou: a) označení, že se jedná o přihlášku do Bytového družstva JW, b) jméno a příjmení uchazeče, jeho datum narození a trvalé bydliště, c) jméno a příjmení manžela (manželky), datum narození a trvalé bydliště, d) prohlášení ve smyslu odstavce 2.1.2/d) čl.7 těchto Stanov, e) datum sepsání přihlášky, f) podpis uchazeče o členství v družstvu / 26

7 Členství v družstvu vzniká: a) pro zakládající členy - při splnění podmínek odstavce čl.7, těchto Stanov - dnem vzniku družstva, kterým je den zápisu do obchodního rejstříku, b) pro členy přijímané za doby trvání družstva, kteří byli v době ustavující členské schůze družstva společnými nájemci bytu, avšak nedošlo mezi nimi v té době k dohodě, příp. nebylo soudně rozhodnuto, který z nich se stane členem družstva - při splnění podmínek uvedených v odstavci a čl. 7, těchto Stanov - rozhodnutím členské schůze, ---- c) pro členy přijímané za doby trvání družstva - při splnění podmínek uvedených v odstavci čl. 7, těchto Stanov rozhodnutím členské schůze o přijetí za člena družstva, d) převodem členství, e) přechodem členství, f) jiným způsobem stanoveným zákonem Nový člen družstva v případě uvedeném v odstavci 2.1.7, písmeno d) tohoto článku se stává členem družstva dnem, kdy družstvu byla předložena Smlouva o převodu členských práv a povinností nebo dnem uvedeným v této Smlouvě nebo kdy družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství spolu s písemným souhlasem nabyvatele. Nový člen je v tomto případě povinen: a) uzavřít s družstvem nájemní smlouvu, resp. poskytnout součinnost k úpravě nájemního vztahu na základě Nájemní smlouvy k bytu tak, aby odpovídal skutečnosti, b) pokračovat v úhradě dosud nesplacené části dalšího členského vkladu ve výši a způsobem určeným usnesením členské schůze na základě evidence dle odstavce 2.7 čl. 13 těchto Stanov, pokud tento další členský vklad již nebyl v plné výši splacen Děděním přecházejí členská práva a povinnosti na dědice určeného v rozhodnutí o ukončení dědického řízení. Takovýto dědic se může rozhodnout, zda se stane členem družstva či nikoli. V případě, že se dědic rozhodne nestát se členem družstva, má nárok na vypořádací podíl člena družstva, jehož členská práva a povinnosti zdědil. Družstvo je povinno tento vypořádací podíl vyplatit v souladu s ustanovením odstavce 2.6 čl. 12 těchto Stanov Členství v družstvu je založeno na principu dobrovolnosti a rovnosti všech členů ČLÁNEK 8 SPOLEČNÉ ČLENSTVÍ MANŽELŮ V DRUŽSTVU A SPOLEČNÝ NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU Společný nájem družstevního bytu může vzniknout jen mezi manžely Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu i společné členství manželů v družstvu. Společné členství vznikne také při převodu členských práv a povinností na jednoho z manželů za doby trvání manželství. Společné členství manželů nevznikne, pokud 7 / 26

8 vzájemné majetkové vztahy, práva a povinnosti společného bydlení byly za trvání manželství zrušeny, vypořádány nebo tehdy, jestliže manželé spolu trvale nežijí Vznikne-li jednomu z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství Manželé mají při hlasování právo jednoho hlasu. Ze společného členství v družstvu jsou oba manželé oprávněni společně a nerozdílně. Při vyřizování běžných záležitostí v souvislosti s členstvím v družstvu a nájmem družstevního bytu může jednat kterýkoli z manželů Jestliže jeden z rozvedených manželů nabyl právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za trvání manželství, a rozvedení manželé se nedohodnou, soud na základě návrhu jednoho z rozvedených manželů rozhodne o zrušení práva společného nájmu družstevního bytu a o tom, kdo z rozvedených manželů bude jako člen družstva nadále nájemcem bytu. Tím zanikne i společné členství rozvedených manželů v družstvu Jestliže jeden z manželů nabyl práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu před uzavřením manželství, zanikne právo společného nájmu družstevního bytu rozvodem manželství a právo byt užívat připadne tomu z manželů, který právo nájmu družstevního bytu nabyl před uzavřením manželství Společné členství zaniká také dohodou rozvedených manželů, zrušením společných majetkových práv a povinností a dalšími druhy zániku členství dle odstavce čl. 9 těchto Stanov Smrtí jednoho z manželů, kteří byli společnými nájemci bytu, zaniká společný nájem bytu manžely. Jestliže právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu vzniklo za trvání manželství, zůstává pozůstalý manžel členem družstva a nájemcem družstevního bytu. Jestliže zemřel ten z manželů, který právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nabyl před uzavřením manželství, přechází jeho smrtí právo nájmu družstevního bytu na dědice, kterému připadlo členství v družstvu Vznik a zánik společného členství musí člen družstva nejpozději do 30 dnů oznámit představenstvu spolu s předložením kopií příslušných dokumentů. V případě porušení této povinnosti odpovídá za škodu způsobenou družstvu ČLÁNEK 9 ZÁNIK ČLENSTVÍ Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením z družstva, c) vyloučením z družstva, d) převodem členství, e) úmrtím člena, který je fyzickou osobou, f) prohlášením konkurzu na majetek člena družstva nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena družstva, / 26

9 g) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, h) právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle exekučního řádu, i) zánikem družstva bez právního nástupce (likvidací), j) zánikem společného členství manželů v družstvu pro jednoho z manželů k) z dalších důvodů uvedených v zákoně ad a) Písemná dohoda musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zanikne a časový údaj o dni, ke kterému dojde k vyklizení a předání bytu. Písemná dohoda musí být podepsána členem družstva a nejméně dvěma členy představenstva ad b) Vystoupením z družstva zaniká členství v družstvu na základě písemného oznámení uplynutím doby dvou měsíců po doručení oznámení představenstvu družstva. Vystoupit z družstva může člen družstva z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. Oznámení o vystoupení z družstva lze odvolat jen písemně se souhlasem členské schůze ad c) O vyloučení člena družstva rozhoduje představenstvo. Člen družstva může být vyloučen, jestliže: ca) přes písemnou výstrahu představenstva opětovně nebo závažným způsobem porušuje povinnosti uvedené v zákoně, ve Stanovách, Domovním řádu a dalších interních předpisech družstva, cb) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu a jeho majetku nebo proti členu družstva, cc) je v prodlení se splácením a přes výzvu představenstva ve stanovené lhůtě neuhradil: a. další členský vklad, k jehož úhradě se zavázal a jeho dluh odpovídá výši trojnásobku měsíční splátky dalšího členského vkladu nebo i částky nižší, pokud doba prodlení úhrady byť jednotlivé platby překročí dobu tří měsíců, nebo b. je v prodlení s úhradami: I. Nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu (tj. např. služby), popřípadě i jiných plateb, k jejichž úhradě se zavázal, a to včetně příslušenství uvedených plateb (dále společně jen Platby ) a jeho dluh odpovídá výši trojnásobku měsíční platby, II. Jakékoli Platby, nebo i části Platby, pokud doba prodlení s úhradou byť jednotlivé Platby či její části překročí dobu tří měsíců, III. popřípadě pokud je v opakovaném prodlení s Platbami nebo částmi Plateb. Za opakované prodlení se považuje třetí případ prodlení, a písemně nepožádal družstvo o odklad povinnosti k úhradě plateb nejpozději do deseti pracovních dnů poté, co součet dlužné částky dosáhl výše v tomto odstavci Stanov uvedené, popř. co uplynula mezní doba prodlení s úhradou byť jednotlivé platby. V případě souhlasu s odkladem je důvod k vyloučení dán poté, co člen družstva podmínky, za kterých byl orgánem družstva odklad povolen, nesplní cd) Žádosti o odklad plateb dle odstavce bodu cc) čl. 9 těchto Stanov nebylo vyhověno (v takovém případě je pak dán důvod k vyloučení poté, co člen družstva neuhradí své závazky ani do deseti pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo orgánem družstva zamítnutí jeho žádosti o odklad doručeno) / 26

10 ce) Člen družstva přestane splňovat podmínky Oprávněného nájemce dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy. V tomto případě může být člen družstva bez jakéhokoli předchozího upozornění vyloučen. Toto ustanovení pozbývá platnosti dnem uzavření kupní smlouvy, obsahem které bude koupě nemovitostí uvedených v odstavci 1.6.2, čl. 6, těchto Stanov do vlastnictví bytového družstva Rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být členu oznámeno písemně. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena bude členovi družstva zasláno formou doporučeného dopisu s dodejkou na adresu uvedenou v členské evidenci dle odstavce 2.7 čl.13 těchto Stanov. Tato zásilka bude považována za doručenou okamžikem jejího doručení do sféry osobní dispozice adresáta. V případě, že člen družstva uvedl v členské evidenci dle odstavce 2.7 čl. 13 těchto Stanov také ovou adresu, bude rozhodnutí představenstva o vyloučení člena členovi družstva zasláno také na ovou adresu Členství zaniká dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení bylo členovi družstva doručeno podle způsobu doručování zásilky dle tohoto odstavce Stanov, pokud člen nepodá do 3 měsíců ode dne doručení prostřednictvím představenstva odvolání k členské schůzi. Před rozhodnutím členské schůze musí být členovi družstva dána možnost se k věci vyjádřit. Tato povinnost je splněna například doručením pozvánky na členskou schůzi, která bude o této věci rozhodovat. V případě nesouhlasu s rozhodnutím členské schůze, nebo s postupem vyloučení může vyloučený člen navrhnout, aby rozhodnutí členské schůze za neplatné prohlásil soud. Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí o vyloučení týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy nebo Stanovami. Návrh musí být u soudu podán v souladu s platnými a účinnými právními předpisy V případě, kdy člen družstva ztratí způsobilost Oprávněného nájemníka (viz odstavec písmeno a) čl. 7 těchto Stanov a bude na základě upozornění MHMP z družstva vyloučen, před datem podpisu kupní smlouvy na předmětnou nemovitost, nemá toto vyloučení člena družstva odkladný účinek Rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena podléhá soudnímu přezkoumání postupem, který je v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku ad e) Smrtí člena družstva přecházejí členská práva a povinnosti na dědice. V této souvislosti je povinen analogicky dědic splnit povinnosti uvedené v odstavci bodu a) a b), čl. 7 těchto Stanov. Pokud se dědic nechce stát členem družstva, má nárok na vyplacení vypořádacího podílu, který by připadl na zůstavitele způsobem uvedeným v odstavci 2.6 čl. 12 těchto Stanov ad f) Jestliže byl zrušen konkurz na majetek člena družstva z jiných důvodů, než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje. Pokud však družstvo již takovému členu vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí člen jakékoli plnění, které v této souvislosti od družstva přijal, do 2 měsíců od zrušení konkursu družstvu nahradit. Toto platí i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního platného a účinného právního předpisu ad i) Zánik společného členství manželů je upraven v odstavci 2.2 čl. 8 těchto Stanov ČLÁNEK 10 ČLENSKÝ PODÍL 10 / 26

11 Členský podíl je souhrn práv a povinností člena družstva, včetně základního členského vkladu a dále zahrnuje majetkovou účast člena družstva na úhradě kupní ceny za pořízení domu s pozemkem (formou dalšího členského vkladu) ČLÁNEK 11 PŘECHOD A PŘEVOD ČLENSKÉHO PODÍLU Úmrtím člena přechází jeho členství v družstvu na toho dědice, kterému připadl členský podíl Dohoda o převodu členských práv a povinností nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu orgánům družstva nebo pozdějším dnem, uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství v družstvu nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství ČLÁNEK 12 MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ, VYPOŘÁDACÍ PODÍL Zánikem členství podle odstavce 2.3 čl. 9 těchto Stanov za trvání družstva vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl, není-li v odstavci čl. 12 těchto Stanov uvedeno jinak Vypořádací podíl se určuje podle ustanovení 233 a násl. Obchodního zákoníku Výplata vypořádacího podílu je vázána na vyklizení a řádné předání družstevního bytu, k němuž měl bývalý člen právo nájmu Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členovi. O započtené pohledávky družstva se vypořádací podíl sníží Zánikem členství v důsledku převodu nebo přechodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu nebo v důsledku výměny bytu, nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou ČLÁNEK 13 ČLENSKÁ EVIDENCE Představenstvo vede seznam členů družstva, do něhož se zapisuje: a) jméno, příjmení, datum narození, při společném členství manželů data obou manželů (slouží pouze pro vnitřní potřebu družstva a nebude prezentováno navenek s výjimkou případného soudního řízení), adresa člena družstva osob žijících s ním (s nimi) ve společné domácnosti, b) datum vzniku členství v družstvu, / 26

12 c) údaj o uhrazení zápisného, d) údaj o uhrazení základního členského vkladu, e) údaje o výši dalšího členského vkladu a údaje o jeho splácení (výše a data jednotlivých plateb- nevztahuje se na pravidelné splátky úvěru), f) číslo bytu, jeho velikosti (rozměrů) a příslušenství, ke kterému má člen družstva právo užívání na základě nájemní smlouvy, g) datum zániku členství v družstvu, a pokud vznikl nárok na vyplacení vypořádacího podílu, údaje o vyplacení vypořádacího podílu (výše a datum platby) Každý člen družstva je povinen oznámit představenstvu jakoukoli změnu v zapisovaných údajích. Představenstvo tyto změny bez zbytečného odkladu vyznačí do seznamu členů Představenstvo je povinno umožnit nahlédnutí členu družstva do té části seznamu, která se ho týká, kdykoli tento člen o to požádá Představenstvo je povinno vydat do 5 pracovních dnů členovi družstva potvrzení o jeho členství a obsahu zápisu, týkajícího se tohoto člena v tomto seznamu, na základě jeho písemné žádosti Představenstvo se při zpracování osobních údajů řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novel ČLÁNEK 14 ČLENSKÁ PRÁVA Člen družstva má právo: a) na uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou, který jako člen oprávněně užívá na základě dosavadní nájemní smlouvy nebo k jehož užívání získá nárok vznikem členství v družstvu b) účastnit se osobně nebo prostřednictvím zástupce s plnou mocí na jednání a rozhodování členské schůze, c) žádat svolání mimořádné členské schůze; písemnou žádost musí podepsat nejméně třetina členů družstva, d) podílet se na řízení a kontrole družstva přímo a prostřednictvím volených orgánů družstva, e) volit a být volen do orgánů družstva, f) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se k jeho orgánům s připomínkami, náměty a jeho stížnostmi, pokud se týkají činnosti družstva a být o jejich vyřízení informován, g) být informován o činnosti orgánů družstva, o ročním vyúčtování záloh za služby, které jsou spojené s užíváním bytu (příp. nebytových prostorů), o stavu hospodaření družstva, o provedené roční účetní závěrce družstva atd., h) podílet se na rozdělení a využívání zisku družstva odpovídající jeho finanční a majetkové účasti, i) navrhnout soudu určení neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s platnými a účinnými právními předpisy či Stanovami. Návrh může člen podat, požádá-li o 12 / 26

13 zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil představenstvu družstva do jednoho měsíce od data konání schůze. Návrh soudu lze podat do 1 měsíce od žádosti o zaprotokolování námitky nebo jejího oznámení představenstvu, j) na vystoupení z družstva a na vypořádací podíl při zániku družstva či ukončení členství v družstvu Právo k užívání bytu se stává nedílnou součástí členských práv. Další práva člena družstva vyplývají z platných a účinných právních předpisů a těchto Stanov Pouze za předpokladu, že členská schůze rozhodnutím nadpoloviční většiny všech členů družstva rozhodne o převodech bytů do vlastnictví v souladu s platnou a účinnou právní úpravou, a jakmile bude dokončeno tzv. Prohlášení vlastníka budovy, má právo člen družstva požádat písemně družstvo o převod družstevního bytu, včetně předmětného podílu na pozemku a souvisejících společných prostorů, do vlastnictví. Podmínkou převodu bude skutečnost, že člen družstva bude mít uhrazen celý základní a další členský vklad v plné výši, bude mít uhrazen podíl připadající na jeho byt na všech úvěrech, které bude v té době družstvo mít vůči peněžním ústavům a nebude mít vůči družstvu žádné závazky po splatnosti ČLÁNEK 15 ČLENSKÉ POVINNOSTI Člen družstva má povinnost: a) dodržovat Stanovy družstva a řídit se usnesením orgánů družstva; respektovat usnesení členské schůze, b) dodržovat závazky, vyplývající pro člena ze Stanov a dalších interních předpisů družstva, c) chránit majetek družstva, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně udržovat byt i společné prostory a dodržovat pravidla dobrých mravů a občanského soužití v domě a při jednání s ostatními členy družstva, d) jednorázově splatit, případně splácet další členský vklad (způsob a termíny splátek stanoví usnesení členské schůze), platit včas předepsané úhrady za byt a zálohy za služby spojené s bydlením, nedoplatky z vyúčtování a hradit jiné platby na základě rozhodnutí členské schůze. V případě prodlení s uvedenými platbami je člen družstva povinen uhradit také úrok z prodlení ve výši dle platné a účinné právní úpravy e) oznamovat včas a v písemné formě orgánům družstva jakékoli změny v údajích zapsaných v Seznamu členů družstva, včetně změn týkajících se člena a příslušníků jeho domácnosti, důležité pro vedení evidence osob. Člen družstva je povinen písemně družstvu oznámit veškeré změny v počtu osob žijících s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Pokud člen družstva tuto povinnost nesplní ani do dvou měsíců ode dne, kdy ke změně došlo, považuje se toto za podstatné porušení povinností nájemce člena družstva viz odstavec 2.3 čl. 9 písm. ca)těchto Stanov V této souvislosti bere člen družstva na vědomí, že do doby doručení oznámení o případné změně údajů v evidenci osob, kterým bude člen družstva oznamovat změnu adresy pro doručování, bude družstvo oprávněno zasílat veškerou korespondenci na adresu v evidenci uvedenou, jakožto adresu doručovací (s důsledky z toho vyplývajícími 13 / 26

14 viz doručení dle ustanovení odstavce čl. 9 těchto Stanov), a to bez ohledu na to, zda se člen družstva na této adrese zdržuje či nikoliv, či zda má na této adrese zajištěno případné přebírání korespondence (dosílka, P. O. Box, apod. Důkazní břemeno prokázání doručení oznámení o změně údajů družstvu je na členu družstva, který toto oznámení zasílal; f) hradit veškeré drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a běžnou údržbou, ---- g) získat před zahájením prací nad rámec drobných oprav v bytě dle odstavce čl. 15 písm. f) písemný souhlas představenstva družstva se zamýšlenou stavební úpravou, změnou účelu užívání jednotlivých prostor bytu a jeho příslušenství. Bližší podmínky pro určení pojmu Stavební úprava a Změna účelu užívání jednotlivých prostor určuje provozní řád družstva. V případě, kdy bude vydání písemného stanoviska představenstva podmíněno odborným posudkem, hradí náklady na vyhotovení posudku člen družstva, h) písemně požádat představenstvo družstva o součinnost pro podání žádosti na příslušném úřadě v případě, kdy zamýšlená úprava bytu podléhá stavebnímu řízení. Veškeré náklady spojené se zajištěním vydání stanoviska příslušného úřadu hradí člen družstva, i) umožnit družstvu zjištění technického stavu bytu ČLÁNEK 16 PRÁVA A POVINNOSTI ORGÁNŮ DRUŽSTVA Mezi práva orgánů družstva patří: a) požadovat od členů uhrazení dalšího členského vkladu způsobem, ke kterému se zavázali, b) požadovat od členů družstva plnění povinností členů družstva a nájemců družstevních bytů stanovených platnými a účinnými právními předpisy, těmito Stanovami a usneseními členské schůze, c) po předchozím souhlasu členské schůze uzavřít úvěrovou smlouvu za účelem zajištění finančních prostředků na nákup nemovitostí specifikovaných v odstavci a čl. 6, těchto Stanov d) po předchozím souhlasu členské schůze uzavřít zástavní smlouvu za účelem zajištění úvěru dle předchozího odstavce, kde předmětem zástavy budou nemovitosti specifikované v odstavci a čl. 6, těchto Stanov, e) v případě, že člen družstva je v prodlení s úhradou jakýchkoliv plateb, k jejichž úhradě se zavázal (např. členský vklad, další členský vklad, nájemné, jakékoliv jiné platby spojené s užíváním bytu) je představenstvo oprávněno rozhodnout, na jaké platby budou částky, které člen družstva uhradí započteny, jen tehdy, pokud člen družstva neurčí účel platby Mezi povinnosti orgánů družstva patří: a) dodržovat a plnit povinnosti stanovené platnými a účinnými právními předpisy, zejména z hlediska daňových a účetních předpisů, / 26

15 b) dodržovat a plnit povinnosti vlastníka nemovitosti stanovené platnými a účinnými právními předpisy, zejména údržbu nemovitostí a plnění daňových povinností, c) zaručit a zajistit včasné provedení splátek úvěru spojeného s pořízením nemovitostí, specifikovaných odstavci a čl. 6 těchto Stanov a včasnost ostatních plateb z činnosti družstva vyplývajících, d) provést bez zbytečného odkladu vypořádání dle odstavce 2.6 čl. 12 těchto Stanov s bývalým členem, e) další povinnosti, vyplývající z příslušných platných a účinných právních předpisů a těchto Stanov Družstvo je povinno na základě usnesení členské schůze provést veškeré úkony potřebné pro převody bytových jednotek členům družstva do osobního vlastnictví postupem dle platné a účinné právní úpravy. Družstvo bez zbytečného odkladu, maximálně však do 1 roku ode dne podání žádosti, převede na základě žádosti člena družstva byt do jeho vlastnictví, pokud budou splněny podmínky uvedené v odstavci , čl. 14 těchto Stanov. 3. ČÁST TŘETÍ: NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU 3.1. ČLÁNEK 17 OBECNÁ USTANOVENÍ S členstvím v družstvu je spojeno právo užívání (nájmu) družstevního bytu. Konkrétní pravidla nájemního vztahu jsou určena příslušnými ustanoveními platných a účinných právních předpisů, těchto Stanov, usneseními členské schůze, a dalšími interními předpisy družstva schválenými členskou schůzí Společný nájem družstevního bytu - může vzniknout jen mezi manžely. Pravidla v těchto případech jsou upravena v odstavci 2.2 čl. 8 těchto Stanov Člen družstva má právo uzavřít pouze s předchozím písemným souhlasem představenstva podnájemní smlouvu k bytu, k němuž má na základě členství v družstvu právo užívání. Zásady pro udělování souhlasu s podnájmem může stanovit usnesení členské schůze ČLÁNEK 18 NÁJEMNÍ SMLOUVA Družstvo uzavře s každým členem družstva nájemní smlouvu o nájmu družstevního bytu, nejpozději do 15 dní ode dne převzetí nemovitostí specifikovaných v odstavci a čl. 6 těchto Stanov V ostatních případech budou nájemní smlouvy uzavírány nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy skutečnost rozhodná pro uzavření nové nájemní smlouvy byla družstvu písemně oznámena a prokázána způsobem požadovaným platnými a účinnými právními předpisy nebo těmito Stanovami / 26

16 Podmínkou uzavření nájemní smlouvy však je, že daná osoba splnila podmínky vzniku členství v družstvu stanovené těmito Stanovami Nájemní smlouva mezi družstvem a členem družstva musí obsahovat kromě obligatorních náležitostí, tj. označení smluvních stran, označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání, ustanovení, že smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, dále způsob a výši výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu a rovněž také výši úhrady splátek dalšího členského vkladu a dalších plateb a poplatků souvisejících s nájmem bytu, službami, správou, opravami domu atd ČLÁNEK 19 NÁJEM A PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTU Družstvo zajišťuje svým členům plnění poskytovaná s užíváním bytu. Člen družstva je povinen hradit družstvu nájem a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a to ve výši a ve lhůtách stanovených usnesením členské schůze Úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu člen družstva hradí formou měsíčních záloh, které mu jsou pravidelně, zpravidla jednou ročně, vyúčtovávány. Roční vyúčtování je družstvo jako pronajímatel povinno provést ve lhůtách stanovených platnými a účinnými právními předpisy. Bližší podrobnosti stanoví Platební řád družstva ČLÁNEK 20 ZÁNIK PRÁVA NÁJMU Zánikem členství v družstvu zaniká právo nájmu družstevního bytu. Bližší podmínky upravují platné a účinné právní předpisy ČLÁNEK 21 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ DRUŽSTVA Člen družstva má právo na zajištění služeb v souvislosti se správou, provozem a údržbou domu a bytu s výjimkou drobných oprav a běžné údržby, které si člen hradí sám Člen družstva má povinnost chránit majetek družstva, upozorňovat včas na závady a potřebu oprav ve společných prostorách domu Člen družstva má povinnost oznámit družstvu jakožto pronajímateli bez zbytečného odkladu potřebu těch oprav v bytě, jehož je nájemcem, a k nimž je družstvo z titulu pronajímatele povinno Další práva a povinnosti členů družstva ve vztahu k opravám a údržbě nemovitostí v majetku družstva a majetku, u kterého je družstvo spoluvlastník včetně rozsahu oprav v bytě, které si hradí člen družstva z vlastních prostředků, a které jsou hrazeny družstvem, jsou řešeny v Organizačním řádu ČLÁNEK 22 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI DRUŽSTVA 16 / 26

17 Družstvo má právo vyžadovat od všech členů družstva řádné plnění jejich povinností, které jsou v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, ustanoveními těchto Stanov, usneseními orgánů družstva a dalšími interními předpisy družstva Družstvo má právo provádět stavební úpravy a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem člena družstva. Člen družstva smí souhlas odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li družstvo úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy je člen družstva povinen jejich provedení umožnit bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá v plné výši za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla Družstvo je povinno informovat členy družstva o potřebě provedení úprav uvedených v odstavci čl.22, těchto Stanov, jakožto i o provedení oprav, rekonstrukcí a stavebních úprav v domě včetně jejich rozsahu a termínech provedení. Dále je povinno informovat členy družstva o způsobu výběru subjektu, který tyto práce provede (o zadání, podmínkách, průběhu a výsledku výběrového řízení) a dále o cenách, které bude družstvo hradit za provedené práce Družstvo je povinno důsledně kontrolovat činnost subjektů provádějících výše uvedené práce, zejména jejich průběh a kvalitu, a to, zda jsou v souladu se zpracovaným harmonogramem prací. Stejným způsobem družstvo postupuje i v případě provádění oprav v bytech, k nimž je družstvo povinno Další práva a povinnosti družstva ve vztahu k údržbě a opravám nemovitostí v majetku družstva a majetku, u kterého je družstvo spoluvlastník a rozsah prací souvisejících s údržbou a opravami těchto nemovitostí jsou řešeny v Organizačním řádu ČÁST ČTVRTÁ: ORGÁNY DRUŽSTVA A JEJICH KOMPETENCE 4.1. ČLÁNEK 23 OBECNÁ USTANOVENÍ Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise, Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let Funkce členů představenstva a členů kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Členy představenstva a členy kontrolní komise nemohou být v jednom volebním období osoby blízké ve smyslu ustanovení 116 Občanského zákoníku Orgány družstva mohou v případě potřeby jmenovat odborné komise ČLÁNEK 24 ČLENSKÁ SCHŮZE Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Schází se nejméně jedenkrát za rok. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina členů / 26

18 Členskou schůzi svolává představenstvo družstva. Mimořádnou členskou schůzi je představenstvo povinno svolat, nesnese-li věc podle představenstva odkladu anebo požádá-li o to písemně kontrolní komise nebo jedna třetina členů družstva Na žádost kontrolní komise i člena družstva, je představenstvo povinno zařadit jimi určenou záležitost na pořad jednání. Žádost musí být doručena představenstvu alespoň pět dnů přede dnem, ve kterém má představenstvo povinnost zveřejnit pozvánku na členskou schůzi Den a místo konání členské schůze musí být členům družstva oznámeno písemnou pozvánkou s uvedením programu nejméně patnáct dnů před konáním členské schůze. Konání členské schůze se oznamuje vyvěšením pozvánky v domě na místě k tomu určeném. Ve stejné lhůtě představenstvo zašle pozvánku na členskou schůzi na ové adresy členů družstva. Bližší podrobnosti upravuje Jednací řád Každý člen družstva přítomný na schůzi má jeden hlas, to se týká i společných členů. Člen se může nechat při hlasování zastoupit jinou osobou na základě jím udělené a jím podepsané písemné plné moci, vyjma hlasování, kde zákon zastoupení neumožňuje K platnosti usnesení členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. K rozhodnutím, týkajících se změny těchto stanov, převodu bytů do vlastnictví členů družstva, přijetí a vyloučení člena, majetkového vypořádání, rozhodnutí podle odstavce 4.6 čl. 28 těchto Stanov, zvýšení nebo snížení zapisovaného kapitálu družstva, nebo změny výše základního a dalšího členského vkladu, sloučení, splynutí, rozdělení a zániku družstva a rozhodnutí dle násl. odstavce písm. a)a.i)a)a.i), je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Rozhodnutí, týkající se převodu bytů do vlastnictví členů může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva. Jiná většina je rovněž nezbytná pro přijetí rozhodnutí v zákonem stanovených případech Do výlučné pravomoci členské schůze patří: a) přijímat a měnit Stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, c) schvalovat finanční plán (rozpočet), roční účetní závěrku, zprávu o hospodaření družstva a koncepci rozvoje družstva, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku a o úhradě ztrát, o zvýšení či snížení zapisovaného základního kapitálu a dalších členských vkladů, e) rozhodovat o přijímání člena družstva a také o jeho vyloučení na základě podaného odvolání proti rozhodnutí představenstva, f) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, splynutí, sloučení, rozdělení nebo o změně právní formy družstva, g) přijímat a schvalovat usnesení družstva, domovní řád, platební řád, jednací řád, volební řád, organizační řád a další interní dokumenty družstva, h) rozhodovat o přijetí úvěru družstva, i) rozhodovat o prodeji, využití nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty a nebytové prostory, zejména rozhodnout o otázkách spojených s převodem bytů, resp. bytových jednotek do vlastnictví členů v souladu s obecně platnými a účinnými právními předpisy / 26

19 V případě, kdy bude družstvem čerpán úvěr na úhradu dalších členských vkladů všech nebo i jen některých členů družstva, případě opravu domu, je možné hlasování o převodu bytů do vlastnictví členů družstva zařadit na pořad členské schůze pouze v případě, kdy bude představenstvem družstva předložen písemný souhlas úvěrující banky s převodem bytů a nebytových prostor do vlastnictví členů družstva j) schvalovat majetkové a finanční úkony (výdaje) družstva převyšujících částku ,- Kč vč. DPH. O majetkových a finančních úkonech do ,- Kč vč. DPH rozhoduje představenstvo samostatně, o majetkových a finančních úkonech nad ,- Kč vč. DPH do ,- Kč vč. DPH rozhoduje představenstvo po předchozím vyjádření kontrolní komise. Teprve po schválení členskou schůzí je oprávněno představenstvo provádět další majetkové a finanční úkony do shora uvedené výše. Výjimku z tohoto pravidla představují: úhrada nájemních služeb, které jsou spojené s užíváním bytů dle platných a účinných předpisů, mimořádná a neodkladná situace, např. havárie, kdy představenstvo je oprávněno rozhodnout samostatně o jakémkoli majetkovém a finančním úkonu, který je třeba bezodkladně učinit pro zabezpečení a ochranu majetku družstva a jeho členů, úkony činěné v souladu se schváleným finančním plánem Takovéto rozhodnutí je však představenstvo povinno předložit, řádně objasnit a zdůvodnit na nejbližší členské schůzi k) schvalovat na návrh představenstva výši mezd zaměstnanců družstva, zaměstnaných v souladu s pracovněprávními předpisy, včetně mezd vyplácených na základě jednorázových dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti l) schvalovat výši příspěvků do jednotlivých fondů družstva, m) rozhodovat o dalších činnostech týkajících se družstva a jeho činnosti, které si svými usneseními vyhradila nebo které vyplývají z platných a účinných právních předpisů Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů od termínu původní členské schůze Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou a musí mít nezměněný pořad jednání. V tomto případě je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Pozvánka na náhradní členskou schůzi musí být rozeslána nejpozději 10 dnů před konáním náhradní členské schůze O průběhu jednání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Přílohu zápisu tvoří seznam přítomných, pozvánka, podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy K rozhodnutí členské schůze, kterým se mění Stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis obsahující též schválený text Stanov Zápis z členské schůze je možné uveřejnit na internetových stránkách družstva, v případě, kdy je možné zajistit přístup k zápisu pouze členům družstva / 26

20 Člen družstva se může obrátit na soud s návrhem na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, pokud je usnesení v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy nebo Stanovami družstva. Tento návrh může člen družstva podat pouze v případě, požádal-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo pokud námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání příslušné členské schůze. Návrh soudu lze podat pouze do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky představenstvu. V případě, že nebyla členská schůze řádně svolána, může být návrh člena na neplatnost usnesení členské schůze podán příslušnému soudu do jednoho měsíce ode dne, kdy se tento člen o konání schůze dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku od konání členské schůze Členská schůze na počátku svého jednání zvolí předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu Členská schůze může být konána formou dílčích členských schůzí po jednotlivých budovách (vchodech). Při rozhodování se sčítají hlasy odevzdané na všech dílčích členských schůzích. Dílčí členské schůze nemohou rozhodovat o přijetí a vyloučení člena, majetkovém vypořádání, zvýšení nebo snížení zapisovaného kapitálu družstva nebo změně výše základního a dalšího členského vkladu, změnách stanov, sloučení, splynutí, rozdělení a zániku družstva. Bližší podrobnosti stanoví Jednací řád ČLÁNEK 25 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA Představenstvo je statutárním orgánem družstva, který: a) řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které podle zákona nebo Stanov nespadají do kompetence jiných orgánů, b) svolává členské schůze a připravuje pro ně podklady, c) plní usnesení členské schůze a odpovídá za svou činnost, d) předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti, e) projednává podněty, návrhy a stížnosti členů družstva a jiných osob, na něž je povinno se vyjádřit nejpozději do 60 dnů ode dne jejich doručení, f) projednává žádosti členů družstva a nájemníků (nečlenů družstva) o souhlas se zamýšlenou stavební úpravou, změnou účelu užívání jednotlivých prostor bytu a jeho příslušenství, které nepodléhají stavebnímu řízení, g) zajišťuje součinnost ve stavebním řízení v případě, kdy zamýšlená úprava bytu, nebytových či společných prostor domu, podléhá stavebnímu řízení. Bližší podrobnosti stanoví organizační řád družstva h) odpovídá za řádné vedení účetnictví, zpracování finančního plánu (rozpočtu), zpracování roční účetní závěrky a sestavení výroční zprávy o hospodaření družstva, kterou předkládá členské schůzi a kontrolní komisi ke schválení, i) projednává případy porušení či nesplnění povinností členů družstva i nájemníků, je oprávněno vydávat písemné výstrahy a podávat návrhy členské schůzi na uplatnění nároků družstva z odpovědnosti všech členů družstva za škodu, / 26

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY Bytového družstva Fantova 1785-1787 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY

STANOVY Bytového družstva Fantova 1785-1787 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY STANOVY Bytového družstva Fantova 1785-1787 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY Bytového družstva (upravené dle ZOK a NOZ) S T A N O V Y BDTC7 TRÁVNÍČKOVA 1772-1776

STANOVY Bytového družstva (upravené dle ZOK a NOZ) S T A N O V Y BDTC7 TRÁVNÍČKOVA 1772-1776 S T A N O V Y BDTC7 TRÁVNÍČKOVA 1772-1776 Strana 1 (celkem 14) ČÁST Základní ustanovení 1.1. Firma a sídlo a předmět činnosti družstva 1.1.1. Firma: BDTC7 Trávníčkova 1772-1776, bytové družstvo 1.1.2.

Více

STANOVY Bytového družstva (upravené dle ZOK a NOZ)

STANOVY Bytového družstva (upravené dle ZOK a NOZ) STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 1995-1999 1. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Firma a sídlo a předmět činnosti družstva 1.1.1. Firma: Bytové družstvo Zázvorkova 1995-1999 1.1.2. Sídlo: Praha 5 - Stodůlky,

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva ALMAX WORK, družstvo IČO 281 78 386, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6919 (dále jen Družstvo ) POZVÁNKA

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva ---------------------------

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- ------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- Preambule ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo přijalo název obchodní firmy: 2. Sídlo družstva je: BD U SILA U Sila 358, Liberec 30, PSČ 463 11 Článek

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

STANOVY Družstva Květinková

STANOVY Družstva Květinková STANOVY Družstva Květinková ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1)Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. -------------------------------------------------------

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL ----------------------------------------------Hlava první--------------------------------------------------- ----------------------------------------Základní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15 Část I. Základní ustanovení: Článek 1 Článek 2 Článek 3 - Obchodní firma a sídlo Družstva - Právní postavení Družstva - Předmět činnosti Družstva

Více

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II.

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II. STANOVY Část I. Základní ustanovení 1.1. Firma : Bytové družstvo Stará Role č. 1 Článek I. 1.2. Sídlo : Moskevská čp. 2035, číslo orientační 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 Článek II. 2.1. Družstvo je společenstvím

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ Hlava první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Krynická (dále jen družstvo) Sídlo družstva: Krynická 502/23, 181 00 Praha 8 Článek

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva Vážení členové družstva, přikládáme návrh nového znění stanov družstva. Nejde vlastně o změnu stanov, pouze o přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Změny jsou

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více