STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW (DÁLE JEN DRUŽSTVO) OBSAH 1. ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY ČLÁNEK ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA ČLÁNEK PŘEDMĚT ČINNOSTI ČLÁNEK ZÁKLADNÍ KAPITÁL ČLÁNEK ZÁKLADNÍ ČLENSKÝ VKLAD A ZÁPISNÉ ČLÁNEK DALŠÍ ČLENSKÝ VKLAD ČÁST DRUHÁ: VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU ČLÁNEK VZNIK ČLENSTVÍ ČLÁNEK SPOLEČNÉ ČLENSTVÍ MANŽELŮ V DRUŽSTVU A SPOLEČNÝ NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU ČLÁNEK ZÁNIK ČLENSTVÍ ČLÁNEK ČLENSKÝ PODÍL ČLÁNEK PŘECHOD A PŘEVOD ČLENSKÉHO PODÍLU ČLÁNEK MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ, VYPOŘÁDACÍ PODÍL ČLÁNEK ČLENSKÁ EVIDENCE ČLÁNEK ČLENSKÁ PRÁVA ČLÁNEK ČLENSKÉ POVINNOSTI ČLÁNEK PRÁVA A POVINNOSTI ORGÁNŮ DRUŽSTVA ČÁST TŘETÍ: NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU ČLÁNEK OBECNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK NÁJEMNÍ SMLOUVA ČLÁNEK / 26

2 NÁJEM A PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTU ČLÁNEK ZÁNIK PRÁVA NÁJMU ČLÁNEK DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ DRUŽSTVA ČLÁNEK DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI DRUŽSTVA ČÁST ČTVRTÁ: ORGÁNY DRUŽSTVA A JEJICH KOMPETENCE ČLÁNEK OBECNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK ČLENSKÁ SCHŮZE ČLÁNEK PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA ČLÁNEK KONTROLNÍ KOMISE ČLÁNEK ODBORNÉ KOMISE ČLÁNEK ODMĚNY ČLENŮM ORGÁNŮ DRUŽSTVA ČLÁNEK ZÁKAZ KONKURENCE A ODPOVĚDNOST ČLENŮ ORGÁNŮ DRUŽSTVA ZA ŠKODU ČLÁNEK SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ORGÁNECH DRUŽSTVA ČÁST PÁTÁ: HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ČLÁNEK HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ČLÁNEK FONDY DRUŽSTVA ČLÁNEK NEDĚLITELNÝ FOND ČLÁNEK ZAMĚSTNÁNÍ V DRUŽSTVU ČLÁNEK ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁTY ČLÁNEK VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČLÁNEK ZÁNIK A LIKVIDACE DRUŽSTVA ČLÁNEK SLOUČENÍ, SPLYNUTÍ A ROZDĚLENÍ DRUŽSTVA ČÁST ŠESTÁ: SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK DORUČENÍ ROZHODNUTÍ A PŘÍPADNÁ ODVOLÁNÍ ČLÁNEK ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ / 26

3 1. ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů Družstvo je právnickou osobou, zapisuje se do obchodního rejstříku a zřizuje se na dobu neurčitou Družstvo vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za jeho závazky. Na základě rozhodnutí členské schůze může být členům družstva uložena uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva. Stejná povinnost může být uložena těm členům družstva, kteří způsobí družstvu škodu. Uhrazovací povinnost však nemůže přesáhnout trojnásobek členského vkladu (základní a další) ČLÁNEK 2 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA Družstvo přijalo název obchodní firmy: Bytové družstvo JW Sídlo družstva: Werichova 946/3, Praha ČLÁNEK 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI Předmětem činnosti družstva je pronájem a správa bytových a nebytových prostor a zajišťování služeb souvisejících s řádným hospodařením a provozem domu, bytů, nebytových prostor a pozemků ČLÁNEK 4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů členů družstva Základní zapisovaný kapitál družstva činí ,- Kč (slovy padesát tisíc Korun českých) Zapisovaný základní kapitál družstva lze zvýšit nebo snížit pouze usnesením členské schůze, schváleným nadpoloviční většinou všech členů družstva. Zapisovaný základní kapitál nesmí klesnout pod výši stanovenou obchodním zákoníkem ČLÁNEK 5 ZÁKLADNÍ ČLENSKÝ VKLAD A ZÁPISNÉ Základní členský vklad činí 1 100,- Kč (slovy jeden tisíc jedno sto korun českých) Zápisné činí 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) / 26

4 Základní členský vklad, zápisné a další majetkovou účast (dle odstavce 1.6. bodu B) je povinen každý uchazeč o členství v družstvu uhradit určenému členu představenstva (správci vkladu) způsobem stanoveným Ustavující členskou schůzí. Členství nevzniká před zaplacením základního členského vkladu ČLÁNEK 6 A) DALŠÍ ČLENSKÝ VKLAD Družstvo je založeno jako bytové družstvo za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů a k zajištění úhrady a následného právního převodu domu, bytů, nebytových prostor a pozemků do vlastnictví družstva. K realizaci této činnosti družstva se členové družstva zavazují k uhrazení dalšího členského vkladu. Finanční prostředky získané tímto vkladem budou družstvem použity na úhradu kupní ceny následujících nemovitostí: budovy: č. p. čp. 946, na pozemku č. parc. 1798/65, v k.ú. Hlubočepy ) ), obec Praha, část obce Hlubočepy (400289), kraj - Hlavní město Praha, zapsané na LV č. 1189, pozemku: - parc.č. 1798/65 o výměře 491 m2 v katastrálním území Hlubočepy (728837), obec Praha, část obce Hlubočepy (400289), kraj Hlavní město Praha, zapsaný na LV č Další členský vklad představuje majetkovou účast člena družstva na koupi nemovitostí uvedených v odstavci a tohoto článku. Další členský vklad se stanoví jako podíl z kupní ceny domu a pozemku, vypočítaný podle podílu plochy bytu (bytem pro výpočet plochy bytu je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení) člena družstva k součtu ploch všech družstevních bytů v obytném domě. Výše a splácení dalšího členského vkladu je evidováno podle odstavce 2.7 čl Každý člen družstva se zavazuje splatit další členský vklad ve výši a lhůtě schválené členskou schůzí v návaznosti na Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy (dále jen Pravidla) Každý člen družstva může do termínu určeného představenstvem zaplatit poměrnou část dalšího členského vkladu, příp. celý další členský vklad. Bližší údaje budou členům družstva oznámeny písemně a způsobem obvyklým pro předávání zpráv družstevníkům (nástěnka, internetové stránky ) U člena družstva, jenž nedoplatí celý další členský vklad, popř. jeho část najednou, platí nevyvratitelná domněnka, že požádal družstvo o zajištění úvěru na částku rovnající se nezaplacené části jeho dalšího členského vkladu, kterou neuhradil do termínu určeného představenstvem. Družstvo zajistí u vybraného bankovního ústavu úvěr rovnající se rozdílu mezi kupní cenou a vybranou částkou na dalších členských vkladech. Každý člen družstva, který nezaplatil v dané lhůtě další členský vklad najednou, je povinen podílet se na splácení úvěru způsobem stanoveným těmito Stanovami a Platebním řádem. Člen družstva, který zaplatil další členský vklad najednou, se na splácení úvěru nebude podílet. Mimořádnou splátku dalšího členského vkladu nebo úvěru je člen oprávněn zaplatit pouze prostřednictvím družstva v termínech daných představenstvem, jež budou stanoveny dle podmínek úvěrové smlouvy nebo po dohodě s příslušným bankovním ústavem, který úvěr družstvu poskytne / 26

5 Majetkovou účast člena družstva (členský podíl) tvoří souhrn základního členského vkladu a dalšího členského vkladu Dodatečně přijímaný člen družstva, který má zájem stát se nájemcem družstevního bytu, příp. nebytového prostoru v domě, je povinen se navíc podílet na činnosti družstva členským vkladem ve výši určené členskou schůzí. Podmínky vkladu, jeho výši, způsob a lhůty splácení určí členská schůze B) DALŠÍ MAJETOVÁ ÚČAST Další majetková účast je tvořena dalším čl. vkladem členů družstva. Prostředky další majetkové účasti mohou být použity na střední a generální opravy, na nutné investice do bytového fondu v havarijních případech, a na překlenutí nedostatku zdrojů na úhradu termínovaných jednorázových plateb, na úhradu splátek úvěrů Každý člen družstva se zavazuje splatit další majetkovou účast ve výši a lhůtě schválené ustavující členskou schůzí v případě zakládajícího člena. Těmito Stanovami ( odstavec ) v případě člena přijímaného za doby trvání Družstva Další majetková účast pro je pro členy přijímané za doby trvání družstva určena částkou 1 500,- Kč (jeden tisíc pět set korun českých). Pro zakládající členy Družstva je výše další majetkové účasti určena usnesením Ustavující schůze družstva K další majetkové účasti se nepřihlíží při výpočtu vypořádacího podílu člena družstva. 2. ČÁST DRUHÁ: VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU 2.1. ČLÁNEK 7 VZNIK ČLENSTVÍ Členem družstva může být pouze fyzická osoba. Nezletilá osoba se může stát členem družstva v případech vymezených zákonem Zakládajícím členem družstva se má právo se stát pouze uchazeč o členství splňující tyto podmínky: a) jedná se o fyzickou osobu, která splňuje podmínky tzv. Oprávněného nájemce dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy přijatých usnesením číslo 17/4 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne , v platném znění (dále jen Pravidla) Oprávněným nájemcem se pro účely těchto Pravidel v případě prodeje technologickyfunkčního celku rozumí fyzická osoba oprávněná z platné nájemní smlouvy, popř. z jiného platného rozhodnutí orgánů ve své době příslušných k hospodaření s byty (např. z tzv. dekretu na byt). Pokud je nájemcem právnická osoba, pak je oprávněným nájemcem pro účely těchto Pravidel fyzická osoba podnájemce, má-li platnou podnájemní smlouvu. Oprávněný nájemce nesmí mít ke dni založení bytového družstva žádné nevypořádané závazky vůči hl. m. Praze, vztahující se k nájmu bytu či nebytového prostoru, současně s ním není vedeno soudní či exekuční řízení a není nájemcem ani vlastníkem či spoluvlastníkem jiného bytu či nemovitosti určené k bydlení (vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt). Při prodeji technologicky funkčních celků se v rámci společného nájmu pro účely těchto Pravidel považují za oprávněné nájemce výhradně manželé nebo jeden ze společných nájemců, který předloží dohodu mezi společnými nájemci s úředně ověřenými podpisy, z které vyplyne, který z nich se stane členem bytového družstva, 5 / 26

6 b) podal písemnou přihlášku do družstva, c) zaplatil základní členský vklad ve výši 1 100,- Kč (slovy jeden tisíc jedno sto korun českých), nevratné zápisné ve výši 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých), (viz již odstavec 1.5.1, čl. 5, těchto Stanov) a další majetkovou účast ve výši 1 500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých), d) zaváže se: k dodržování Stanov a dalších interních předpisů družstva, usnesení členské schůze a orgánů družstva, k plnění všech finančních závazků vůči družstvu, mj. k úhradě dalšího členského vkladu V případě, že jsou společnými nájemci bytu jiné osoby než manželé (případně bývalí manželé), může se členem družstva stát jen jeden z nich. Pokud se společní nájemci nedohodnou, který z nich se členem družstva stane, není družstvo povinno přijmout do družstva žádného z nich. V případě, že se společní nájemci dodatečně dohodnou, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání ustavující členské schůze družstva, který z nich se členem družstva stane, má družstvo povinnost přijmout tohoto nájemce dodatečně do družstva za stejných podmínek, jako zakládajícího člena družstva. Totéž platí v případě, že jeden z nájemců předloží pravomocné rozhodnutí soudu, že je oprávněn se stát členem družstva, pokud prokáže, že návrh v této věci podal soudu nejpozději do šesti měsíců ode dne konání ustavující členské schůze družstva Nového člena družstva za trvání družstva, kromě výjimky dle odstavce 2.1.3, lze přijmout pouze po splnění těchto podmínek: a) podá písemnou přihlášku do družstva, b) uhradí základní členský vklad ve výši 1 100,- Kč (slovy jeden tisíc jedno sto korun českých), zápisné ve výši 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) a další majetkovou účast ve výši 1 500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) nejpozději k datu podání přihlášky do družstva, c) zaplatí další členský vklad ve výši a způsobem stanovaným členskou schůzí, a d) zaváže se: k dodržování Stanov a dalších interních předpisů družstva, usnesení členské schůze a orgánů družstva, k plnění všech finančních závazků vůči družstvu V případě nepřijetí uchazeče za člena je družstvo povinno uchazeči nepřijetí zdůvodnit a vrátit splacený základní členský vklad, zápisné, příp. další zaplacené platby do 30 dnů po rozhodnutí orgánu družstva o nepřijetí do družstva Náležitosti písemné přihlášky do družstva jsou: a) označení, že se jedná o přihlášku do Bytového družstva JW, b) jméno a příjmení uchazeče, jeho datum narození a trvalé bydliště, c) jméno a příjmení manžela (manželky), datum narození a trvalé bydliště, d) prohlášení ve smyslu odstavce 2.1.2/d) čl.7 těchto Stanov, e) datum sepsání přihlášky, f) podpis uchazeče o členství v družstvu / 26

7 Členství v družstvu vzniká: a) pro zakládající členy - při splnění podmínek odstavce čl.7, těchto Stanov - dnem vzniku družstva, kterým je den zápisu do obchodního rejstříku, b) pro členy přijímané za doby trvání družstva, kteří byli v době ustavující členské schůze družstva společnými nájemci bytu, avšak nedošlo mezi nimi v té době k dohodě, příp. nebylo soudně rozhodnuto, který z nich se stane členem družstva - při splnění podmínek uvedených v odstavci a čl. 7, těchto Stanov - rozhodnutím členské schůze, ---- c) pro členy přijímané za doby trvání družstva - při splnění podmínek uvedených v odstavci čl. 7, těchto Stanov rozhodnutím členské schůze o přijetí za člena družstva, d) převodem členství, e) přechodem členství, f) jiným způsobem stanoveným zákonem Nový člen družstva v případě uvedeném v odstavci 2.1.7, písmeno d) tohoto článku se stává členem družstva dnem, kdy družstvu byla předložena Smlouva o převodu členských práv a povinností nebo dnem uvedeným v této Smlouvě nebo kdy družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství spolu s písemným souhlasem nabyvatele. Nový člen je v tomto případě povinen: a) uzavřít s družstvem nájemní smlouvu, resp. poskytnout součinnost k úpravě nájemního vztahu na základě Nájemní smlouvy k bytu tak, aby odpovídal skutečnosti, b) pokračovat v úhradě dosud nesplacené části dalšího členského vkladu ve výši a způsobem určeným usnesením členské schůze na základě evidence dle odstavce 2.7 čl. 13 těchto Stanov, pokud tento další členský vklad již nebyl v plné výši splacen Děděním přecházejí členská práva a povinnosti na dědice určeného v rozhodnutí o ukončení dědického řízení. Takovýto dědic se může rozhodnout, zda se stane členem družstva či nikoli. V případě, že se dědic rozhodne nestát se členem družstva, má nárok na vypořádací podíl člena družstva, jehož členská práva a povinnosti zdědil. Družstvo je povinno tento vypořádací podíl vyplatit v souladu s ustanovením odstavce 2.6 čl. 12 těchto Stanov Členství v družstvu je založeno na principu dobrovolnosti a rovnosti všech členů ČLÁNEK 8 SPOLEČNÉ ČLENSTVÍ MANŽELŮ V DRUŽSTVU A SPOLEČNÝ NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU Společný nájem družstevního bytu může vzniknout jen mezi manžely Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu i společné členství manželů v družstvu. Společné členství vznikne také při převodu členských práv a povinností na jednoho z manželů za doby trvání manželství. Společné členství manželů nevznikne, pokud 7 / 26

8 vzájemné majetkové vztahy, práva a povinnosti společného bydlení byly za trvání manželství zrušeny, vypořádány nebo tehdy, jestliže manželé spolu trvale nežijí Vznikne-li jednomu z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství Manželé mají při hlasování právo jednoho hlasu. Ze společného členství v družstvu jsou oba manželé oprávněni společně a nerozdílně. Při vyřizování běžných záležitostí v souvislosti s členstvím v družstvu a nájmem družstevního bytu může jednat kterýkoli z manželů Jestliže jeden z rozvedených manželů nabyl právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za trvání manželství, a rozvedení manželé se nedohodnou, soud na základě návrhu jednoho z rozvedených manželů rozhodne o zrušení práva společného nájmu družstevního bytu a o tom, kdo z rozvedených manželů bude jako člen družstva nadále nájemcem bytu. Tím zanikne i společné členství rozvedených manželů v družstvu Jestliže jeden z manželů nabyl práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu před uzavřením manželství, zanikne právo společného nájmu družstevního bytu rozvodem manželství a právo byt užívat připadne tomu z manželů, který právo nájmu družstevního bytu nabyl před uzavřením manželství Společné členství zaniká také dohodou rozvedených manželů, zrušením společných majetkových práv a povinností a dalšími druhy zániku členství dle odstavce čl. 9 těchto Stanov Smrtí jednoho z manželů, kteří byli společnými nájemci bytu, zaniká společný nájem bytu manžely. Jestliže právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu vzniklo za trvání manželství, zůstává pozůstalý manžel členem družstva a nájemcem družstevního bytu. Jestliže zemřel ten z manželů, který právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nabyl před uzavřením manželství, přechází jeho smrtí právo nájmu družstevního bytu na dědice, kterému připadlo členství v družstvu Vznik a zánik společného členství musí člen družstva nejpozději do 30 dnů oznámit představenstvu spolu s předložením kopií příslušných dokumentů. V případě porušení této povinnosti odpovídá za škodu způsobenou družstvu ČLÁNEK 9 ZÁNIK ČLENSTVÍ Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením z družstva, c) vyloučením z družstva, d) převodem členství, e) úmrtím člena, který je fyzickou osobou, f) prohlášením konkurzu na majetek člena družstva nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena družstva, / 26

9 g) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, h) právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle exekučního řádu, i) zánikem družstva bez právního nástupce (likvidací), j) zánikem společného členství manželů v družstvu pro jednoho z manželů k) z dalších důvodů uvedených v zákoně ad a) Písemná dohoda musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zanikne a časový údaj o dni, ke kterému dojde k vyklizení a předání bytu. Písemná dohoda musí být podepsána členem družstva a nejméně dvěma členy představenstva ad b) Vystoupením z družstva zaniká členství v družstvu na základě písemného oznámení uplynutím doby dvou měsíců po doručení oznámení představenstvu družstva. Vystoupit z družstva může člen družstva z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. Oznámení o vystoupení z družstva lze odvolat jen písemně se souhlasem členské schůze ad c) O vyloučení člena družstva rozhoduje představenstvo. Člen družstva může být vyloučen, jestliže: ca) přes písemnou výstrahu představenstva opětovně nebo závažným způsobem porušuje povinnosti uvedené v zákoně, ve Stanovách, Domovním řádu a dalších interních předpisech družstva, cb) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu a jeho majetku nebo proti členu družstva, cc) je v prodlení se splácením a přes výzvu představenstva ve stanovené lhůtě neuhradil: a. další členský vklad, k jehož úhradě se zavázal a jeho dluh odpovídá výši trojnásobku měsíční splátky dalšího členského vkladu nebo i částky nižší, pokud doba prodlení úhrady byť jednotlivé platby překročí dobu tří měsíců, nebo b. je v prodlení s úhradami: I. Nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu (tj. např. služby), popřípadě i jiných plateb, k jejichž úhradě se zavázal, a to včetně příslušenství uvedených plateb (dále společně jen Platby ) a jeho dluh odpovídá výši trojnásobku měsíční platby, II. Jakékoli Platby, nebo i části Platby, pokud doba prodlení s úhradou byť jednotlivé Platby či její části překročí dobu tří měsíců, III. popřípadě pokud je v opakovaném prodlení s Platbami nebo částmi Plateb. Za opakované prodlení se považuje třetí případ prodlení, a písemně nepožádal družstvo o odklad povinnosti k úhradě plateb nejpozději do deseti pracovních dnů poté, co součet dlužné částky dosáhl výše v tomto odstavci Stanov uvedené, popř. co uplynula mezní doba prodlení s úhradou byť jednotlivé platby. V případě souhlasu s odkladem je důvod k vyloučení dán poté, co člen družstva podmínky, za kterých byl orgánem družstva odklad povolen, nesplní cd) Žádosti o odklad plateb dle odstavce bodu cc) čl. 9 těchto Stanov nebylo vyhověno (v takovém případě je pak dán důvod k vyloučení poté, co člen družstva neuhradí své závazky ani do deseti pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo orgánem družstva zamítnutí jeho žádosti o odklad doručeno) / 26

10 ce) Člen družstva přestane splňovat podmínky Oprávněného nájemce dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy. V tomto případě může být člen družstva bez jakéhokoli předchozího upozornění vyloučen. Toto ustanovení pozbývá platnosti dnem uzavření kupní smlouvy, obsahem které bude koupě nemovitostí uvedených v odstavci 1.6.2, čl. 6, těchto Stanov do vlastnictví bytového družstva Rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být členu oznámeno písemně. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena bude členovi družstva zasláno formou doporučeného dopisu s dodejkou na adresu uvedenou v členské evidenci dle odstavce 2.7 čl.13 těchto Stanov. Tato zásilka bude považována za doručenou okamžikem jejího doručení do sféry osobní dispozice adresáta. V případě, že člen družstva uvedl v členské evidenci dle odstavce 2.7 čl. 13 těchto Stanov také ovou adresu, bude rozhodnutí představenstva o vyloučení člena členovi družstva zasláno také na ovou adresu Členství zaniká dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení bylo členovi družstva doručeno podle způsobu doručování zásilky dle tohoto odstavce Stanov, pokud člen nepodá do 3 měsíců ode dne doručení prostřednictvím představenstva odvolání k členské schůzi. Před rozhodnutím členské schůze musí být členovi družstva dána možnost se k věci vyjádřit. Tato povinnost je splněna například doručením pozvánky na členskou schůzi, která bude o této věci rozhodovat. V případě nesouhlasu s rozhodnutím členské schůze, nebo s postupem vyloučení může vyloučený člen navrhnout, aby rozhodnutí členské schůze za neplatné prohlásil soud. Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí o vyloučení týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy nebo Stanovami. Návrh musí být u soudu podán v souladu s platnými a účinnými právními předpisy V případě, kdy člen družstva ztratí způsobilost Oprávněného nájemníka (viz odstavec písmeno a) čl. 7 těchto Stanov a bude na základě upozornění MHMP z družstva vyloučen, před datem podpisu kupní smlouvy na předmětnou nemovitost, nemá toto vyloučení člena družstva odkladný účinek Rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena podléhá soudnímu přezkoumání postupem, který je v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku ad e) Smrtí člena družstva přecházejí členská práva a povinnosti na dědice. V této souvislosti je povinen analogicky dědic splnit povinnosti uvedené v odstavci bodu a) a b), čl. 7 těchto Stanov. Pokud se dědic nechce stát členem družstva, má nárok na vyplacení vypořádacího podílu, který by připadl na zůstavitele způsobem uvedeným v odstavci 2.6 čl. 12 těchto Stanov ad f) Jestliže byl zrušen konkurz na majetek člena družstva z jiných důvodů, než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje. Pokud však družstvo již takovému členu vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí člen jakékoli plnění, které v této souvislosti od družstva přijal, do 2 měsíců od zrušení konkursu družstvu nahradit. Toto platí i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního platného a účinného právního předpisu ad i) Zánik společného členství manželů je upraven v odstavci 2.2 čl. 8 těchto Stanov ČLÁNEK 10 ČLENSKÝ PODÍL 10 / 26

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29.

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. května 2014) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva čl.

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva: Družstvo přijalo název: družstvo vlastníků domu Gutova ul. 1869/38, Praha 10 čl. 2 1. Družstvo vlastníků domu Gutova

Více