za spolupráce Obrologické spoleènosti Èech a Moravy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za spolupráce Obrologické spoleènosti Èech a Moravy."

Transkript

1

2 Mohlo by se zdát, že se letošní rok pøíliš nelišil od tìch minulých, byl to však rok pestrý a zajímavý. Zde v úvodu vzpomeòme toliko zlomek konaných poèinù. A tak pojïme pìknì popoøádku. Stejnì jako v pøedchozích letech se na Mlynáøce scházelo v šestero družinách na sedmdesát lidí. O kvalitì úèasti hovoøí 82 procentní docházka na všech akcích. To je dobré znamení a výzva pro další léta. Celému roku vévodilo oddlílové bodování s názvem Juchù do vzduchu, na jehož konci se ti nejlepší vznesli nad Valmez v horkovzdušném balónu. Rokem se prohnalo nespoèet akcí. K tìm tradièním, jejichž podoba a jméno se s léty nemìní patøila Maturita, Regata, Zlaté trenky nebo Bítovské mlýny (tentokrát vydaøené po všech stránkách). Z dalších akcí vzpomeòme na Moravskoslezské putování, pøi nìmž jsme tvoøili rádiové vysílání a vydávali speciální èísla oddílového èasopisu Leoš. Tím jsme si okusili sladkokyselou chu práce novináøského cechu. Dalším poèinem byla pøíprava divadelního pøedstavení, které jsme pak na Premiéøe pøedvedli dìtièkám v místní školce. Nezapomeòme ani na Vánoce na Kopnì, Zimní olympijské hry èi Starce na hájence. Navštívili jsme i vzdálené kraje, kupøíkladu Nízké Tatry èi Jeseníky. Nežili jsme však jen zábavou, ale i prací. Na Pracáku jsme pomohli se sázením stromkù a dùkladné opravì neušly naše táborové postele se zbrusu novými matracemi. Kromì témìø pravidelného vydávání Lokálnì Estetického Obèasníku Šípákù se nám podaøilo dát dohromady publikaci s názvem Holubinky. Ta je urèena pro oddíly s pøíbuznou krevní skupinou, které mají zájem inspirovat se naší pøedloòskou táborovou hrou. Zbývá nám zmínit ještì tábor letošní. Ten se konal za spolupráce Obrologické spoleènosti Èech a Moravy. Stìžejní programovou náplní byl tudíž výzkum obrù. Tolik ve zkratce k uplynulému roku. Výše popsané skuteènosti dùkladnìji probereme na následujících stránkách. Pokud vás neuspokojí ani to, není nic snažšího, než vyhledat si podrobnosti v celoroèních a táborových kronikách a fotokronikách. Je také možné zhlédnout diapozitivy èi video dokumenty.

3 Vyvrcholení letošního bodování na oddílové akci Juchù do vzduchu.

4 VLAŠTOVKY Lída Kováøová, Zuzana Žužu Peèivová, Hana Pifka Volfová, Katka Nová, Dáša Kyška Tomšejová, Zuzana Uanka Andrisová, Petra Háèek Andrisová, Míša Urbanová, Mirka Chocholatá M E D V Ì D I Jenda Vorvi Baøák, Pé a Šašek Pittner, Petr Piškot Hanták, Kája Tomšej, Jakub Džimi Hendrych, Martin Jerry Jeøábek, Tomáš Soptík Hanták, Jakub Wrzecký, Honza Bechný, Honza Sandany, Radek Himmer K A M Z Í C I Stáòa Ë Poboøil, ing. Jiøí Vološín, Michal Šimùnek, Pe a Zabuk Sazovský, Martin Ukroš Rusek, Marek Helmut Vala, Pavel alias Nìmec, Venca Vièík, Honza Jelínek V L È I C E Jarèa Pondìlí Sobotková, Marcela Arwen Juraèková, Romèa Dostálová, Jana Vodová, Andrea Koala Kladòáková, Pavla Kopøivová, Venda Vlèková, Jana Kessy Hantáková, Dagmar Dari Konvièná S R N K Y Alan Tetøev Krajèa, Wìra Krajèová, Gabèa Valová, Zuzka Kusková, Lenka Kelárková, Veronika Žaba Peèivová, Dana Kelárková, Lucka Drevòáková, Radka Valová NETOPÝØI ryba Pizi Sedláø, Honza Paskal Valoušek, Honza Klon Voda, Petr Vodka Voda, Václav Želé Slimáèek, Ivan Dostál, Karel Mongol Kopøiva, Jan Kaski Kopøiva, Tomáš Trusina, Martin Kytka M A K A È I Jurin Your y Palát, Michal Zajíc Valoušek, Láïa Havran Vrána, Kája Riki Mrnuštík, Martin Máøa Palát, Jitka Pomeranè Pittnerová, Kamèa Králová, Jana Žoužel Haluzová, Majka Haluzová, Sva a Ïibla Kováø, Jakub Šroty Šindler PAN VEDOUCÍ I v o H o p S k o è e k

5 Od záøí 1999 do èervna 2000 mìl náš oddíl celkem 306 akcí (po seètení všech družinovek, družinových a oddílových akcí). Níže je uveden seznam všech oddílových a instruktorských akcí, které letos probìhly. Bez vedení Hra po mìstì, v jejímž závìru jsme se prostøednictvím všemožných médií seznámili s celoroèním bodováním Juchù do vzduchu. Maturita Zkouška s velkým Z ze základních tábornických znalostí a dovedností v autentickém prostøedí školních lavic. Bítovské mlýny Pro náš oddíl opìt úspešný sraz, víc v kapitolce Reprezentace oddílu. Premiéru zde mìla naše soutež Peklo. Ohnivák Pøípravy kulináøských specialit. Bohužel neprobìhly na otevøeném ohni, nýbrž za nepøíznì poèasí na plynových vaøièích v našich domácnostech. Kuželky Valmezácká kuželna nás opìt hostila i s rodièi. Velké moravskoslezské putování Návštìva všech možných i nemožných zajímavostí moravských okresù a následné zpracovávání zážitkù v rozhlasovém vysílání a speciálním èísle èasopisu Leoš.

6 Podzimák Orientaènìbežecké kufrování v lesích mezi Hodslavicemi a Moøkovem. Rodinný výlet Výstup na zasnežený Velký Javorník, tentokrát také s rodièi. Regata Tradièní soutìž v uzlování na èas, uzlování na množství a lasování. Výsledky nejlepších v kapitolce Oddílové souteže. Promítání První a zatím poslední veøejná projekce videodokumentu z tábora 1999 Palouèek a Støípky z Lubiny. Vánoce na Kopnì Pøedvánoèní pohoda na chalupách v kopcích u Držkové, plná snìhu a zimních radovánek. Zimní olympijské hry Valmezopolis Vrcholný pøebor v celé øadì snìhových sportovních disciplín - krasobruslení, pink ponk, sjezd divoké øeky.. Noèník Pochodování a klopýtání za svitu mìsíce na lukách a v lesích okolo Medùvky. Slovensko Šestidenní pobyt v kraji okolo Brezna. Výpravy do nízkotatranských hor a pøedhùøí. Ale také do Zvolena èi Banské Bystrice.

7 Ringo 2000 aneb Zlaté trenky Cena cen se tento rok udìlovala v turnaji Ringa. Úèast jiných dìtských oddílu z okolí. Festival Haryho Mouèky Divadelní a hudební festival v Ostravì. Víc v kapitole reprezentace oddílu. Pøedpremiéra Pøíprava scénáøe, výroba masek, secvièování - vše co neodmyslitelnì patøí ke kumštu, jenž se odehrává na prknech, které znamenají svìt. Kuželky Sportovní klání za úèasti rodièù Tøináctka Prestižní soutež v tábornických znalostech a dovednostech. Výsledky v kapitolce Oddílové souteže. Pracák Sázení bukového, jedlového a smrkového lesa. Tøináctka pro íèka Obdoba standardní Tøináctky, organizovaná vítìzi Tøináctky z øad èlenù. Starci na hájence Nároènìjší akce pro vìkem odrostlejší týpky. Vzpomeòme na Mont Everest, peèení chleba èi na vysoká a nízká lana.

8 Maloši na Trèkovkách Mladší jedinci si zalozili a zaslaòovali na skalách Trèkových. Premiéra Nacvièené divadelní pøedstavení z akce Pøedpremiéra hrajeme již pro mimooddílové obecenstvo - tleskají nám ruèièky ze školky v ulici Križná. Nízký Jeseník Pohodové putování krajem okolo Slezské Harty. Návštìva hráze a Jakarovických bøidlicových štol a lomù. Juchù do vzduchu Závìr celoroèního bodování, shánìní povolení k letu a koneènì let balónem pro nejúspìšnìjší. Bambiriáda V Praze pøedstavujeme naší èinnost. 8. sraz oddílù Tradièní setkání oddílù, zabývajících se táboøením, turistikou a pobytem v pøírodì. Letos se jich zúèastnilo šest. Slibová rokle Navzdory názvu se díky dešti uskuteènila na Mlynáøce. Oddílový slib nových èlenù. Tento rok se každý den na Mlynáøce nìco dìlo. K již klasickým èinnostem (Korálky: povídání s cestovateli, Odborníèky: zdokonalování tábornických dovedností, Hudební školy: výuka hraní na hudební nástroje) pøibyla Tìlocvièna s florbalem.

9 JUCHÙ DO VZDUCHU - toto vzduchoplavecké heslo nás provázelo celým rokem. Byl to rok plný balónu a jiných horkovzdušných plavidel a vyvrcholil letem tìch nejlepších z nás. Koš mìlo ovšem k dispozici pouze prvních deset jednotlivcù a nejúspešnejší družina. Než k samotnému letu došlo, bylo potøeba, aby družiny i jednotlivci nasbírali potøebné zkušenosti. Bodování jednotlivcù Jednotlivci získávali svuj um v dvoumìsíèních dálkových pøeletech. Pøelet byl jedna z pìti etap cesty kolem svìta, dlouhý zpravidla 70 poledníkù a trvající dva mìsíce. Po tìchto dvou mìsících se vždy vyhodnotilo poøadí podle dosažené vzdálenosti. Tato vzdálenost se pomocí balónku znázoròovala na mapì území, nad kterým se zrovna letìlo. Poøadí za jednotlivé pøelety se sèítaly, takže celkovým vítìzem se stal ten, který mìl nejmenší souèet umístìní v dvoumìsíèních pøeletech. O tom, jak si v etapách jednotlivci vedli, vypovídala také osobní tabulka s fotografií. Souhrnná tabulka pak obsahovala pøehled dosažených bodù za docházku, deníky, souteže a mimoøádné hodnocení. Bodování družin Družiny se zabývaly skládáním makety balónu, aby pochopily všechny zákonitosti tohoto dopravního prostøedku. Postupnì získávali jednotlivé èásti za vítìzství v mezi-družinových bojích, za umístìní jedno-tlivcù, nástìnky, 100% úèastí všech èlenù na akcích a mimoøádné ohodnocení. Sestavit minibalón stihli nakonec družiny všechny. Než jej však mohli vyslat do vzduchu, potøebovali sehnat ješte nìkolik povolení. O nejlepší družinì rozhodla jak kvalita kompletního balónu, tak doba jeho dostavby, poèet získaných povolení, apod.

10 Pohled na obì nástìnky. Bodování jednotlivcù bylo umístìno na levé nástìnce. Obsahovala osobní i souhrnné tabulky, a mapu území, pøes kterou se podnikaly dálkové pøelety. Pravá nástìnka sloužila pro bodování družin. Detail nástìnky s bodováním družin. V jednotlivých kójích družiny postupnì sestavovaly makety balónù.

11 Následuje pøehled nejlepších pìti jednotlivcù a lidí se 100% úèastí na akcích a družinovkách za jednotlivé dvoumìsíce oddílového roku 1999/00. Valmez-Himalaj (záøí-øíjen 1999) 1. Pavla Venda 3. Gabèa Romèa 5. Kaski Himalaj-Kamèatka (listopad-prosinec 1999) 1. Zuzka 100% Zabuk, Ë, Zuzka, 2. Ivan Dana, Tetøev, Romèa, Koala, 3. Jana Venda, KLon, Vodka, Ivan, 4. Venda Kaski, Piškot, Džimi, Lída Dana Kamèatka-Vancouver 1. Zabuk 2. Zuzka 3. Lucka 4. Helmut Romèa (leden-únor 2000) 100% Romèa, Koala, Pavla, zuzka, Žaba, Lucka, Vìra, Ivan, Kaski, Vorvi, Zabuk, Helmut, Ë, Lída Vancouver-ústí Amazonky (bøezen-duben 2000) 1. Jana 100% Kyška, Zabuk, Alias, 2. Ivan Ë, Piškot, Kája, Džimi, Kuba, Venda Zuzka, Lucka, Vodka, Ivan, Zuzka Mongol, Kaski, Pizi, Romèa, 5. Pavla Jana, Koala, Jarèa ústí Amazonky-Valmez 1. Zuzka 2. Pavla 3. Romèa 4. Venda 5. Ivan Kaski 100% Žele, Ivan, Kaski, Zabuk, Helmut, Ë, Pifka, Kyška, Kája, Bobr, Pavla, venda, Gabèa, Jarèa (kvìten 2000) 100% Venda, Piškot, Kyška, Zabuk, Klon, Želé, Lenka, Žaba, Džimi, Alias, Kaski, Ivan,Vodka, Mongol, Romèa, Zuzka, Koala, Pavla, Gabèa, Wìra, Jarèa, Ë

12 Tabulka obsahuje koneèné poøadí družin za oddílový rok 1999/00. Poøadí družin 1. Srnky 2. Vlèice 3. Vlaštovky 4. Kamzíci 5. Netopýøi 6. Medvìdi 100% docházku na všech akcích a družinovkách mìli ZABUK, IVAN a KASKI, na jedné jediné akci nebyla Romèa, Koala, Pavla, Mongi a Ë celý oddíl mìl prùmìrnou docházku 84% (Vlèice 88%, Srnky 87%, Netopýøi 87%, Vlaštovky 83%, Kamzíci 83%, Medvìdi 76%) nejlepší docházka na oddílové akci - Bítovské Mlýny (96%) nejlepší deníky 1. Jana 2. Zuzka 3. Venda celoroèní prùmìr za deníky byl letos 6 bodù (maximum bylo 10) po seètení všech soutìží jednotlivcù: starší mladší 1. Ivan 1. Dana 2. Zabuk 2. Radka 3. Jana 3. Uanka Do našich øad se letos zaøadili tito nováèci: Háèek, Radka, Dari, Kessy, Honza (M), Radek, Mirka, Honza (K), Soptík, Kuba, Martin, Tomáš

13 1. Zuzka 2. Romèa 3. Venda 4. Ivan 5. Pavla 6. Zabuk 7. Jana 8. Kaski 8. Želé 10. Alias 11. Radka 12. Dana 13. Helmut 14. Vodka 15. Lucka Gabèa 17. Koala 18. Piškot 19. Džimi 20. Žaba 21. Uanka 22. Mongol Kessy 24. Lenka 25. Kyška 26. Pifka 27. Kája 28. Jerry 29. Klon 30. Katka 31. Michal 32. Háèek 33. Honza (K) 34. Honza (M) 35. Venca 36. Kuba 37. Soptík 38. Ukroš 39. Dari 40. Tomáš 41. Mirka 42. Radek 43. Míša 44. Martin 45. Fili Seznam obsahuje pouze èleny, kteøí do oddílu po celý rok chodili. Pokud z nìj nìkdo v prùbìhu èinnosti odešel, jeho jméno v tomto seznamu není uvedeno.

14 50.sraz oddílù - Bítovské mlýny (záøí 99) 1.místo...pìtiboj kluci 3.místo...pìtiboj holky 1.místo...o nejlepší scénku 2.místo...o nejlepší písnièku 2.místo...o nejlepší deník Kaski 3.místo...o nejlepší kroniku 1.místo...uzlování støední kategorie Jarèa 3.místo...lasování mladší kategorie - Ivan Festival Harryho Mouèky Ostrava (bøezen 00) 2.místo...hudební vystoupení 3.místo...divadelní vystoupení celkovì jsme skonèili na 2.místì 8.sraz oddílù - Kladeruby (èerven 00) 1.místo...pìtiboj starší kluci 1.místo...pìtiboj starší holky 2.místo...pìtiboj mladší holky 3.místo...pìtiboj mladší kluci 1.místo...o nejlepší kroniku 1.místo...o nejlepší deník Želé 1.místo...o nejlepší scénku u táboráku Regata 17.roèník - Ostrava tradièní regaty v Ostravì jsme se nezùèastnili, jelikož jsme byli na oddílové akci na Slovensku

15 Regata (prosinec 99) Zde jsou uvedeni vítìzové jednotlivých kategorií v poøadí mladší, starší a íèka : uzly na èas Dana, Jana, Tetøev uzly množství Dana, Želé, Tetøev jednotlivých kategorií: mladší starší 1.Uanka 1.Jana 2.Dari 2.Ivan 3.Kessy 3.Venda íèka 1.Tetøev 2.Youry 3.Wìra lasování Klon, Ivan, Hop Tøináctka (bøezen 00) Tentokrát tvoøily tøináctku tyto disciplíny: uzly, laso, topo, morse èi semafor, rostliny, zvíøata, 1.pomoc, souhvìzdí, stopy, vaøení, pamatovák, lanovka, tajný úkol. Tak a tady jsou výherci KOR (pøekonané a nové rekordy) Stání s kanistry na jedné noze (Jerry), Bìh do schodù (Pavla, Džimi, Žoužel), Soukání lipa (Venda), Jamajka (Želé), Knedlíky (oddíl snìdl 50,8 kg), Zapálení sirky jednou rukou (Zabuk), Maximální koncentrace lidí na 1m 2 (Dana, Martin, Mongi, Piškot, Soptík, Zabuk, Katka, Uanka, Pifka, Kaski, Jerry, Ivan, Helmut, Hipis, Alias, Kessy, Želé, Džimi, Klon, Kuba, Vodka, Gabèa) podrobnosti a pøesné znìní rekordù viz Kniha oddílových rekordù na Mlynáøce Pìt let v oddíle (alespoò) Tolik žádané a obdivované trièko s tímto maskotem mají možnost získat jen ti, kteøí jsou v oddíle alespoò 5 let. Seznam tolik žádaných a obdivovaných majitelù je zde: Žoužel, Arwen, Lída, Riki, Šašek, Jarèa, Šroty, Ing, Havran, Youry, Tetøev, Pomeranè, Máøa, Kamèa, Zajíc, Vorvi, Helmut, Hop, Koala, Džimi, Paskal, Pizi, Žaba, Zabuk a Pif jakožto èestný nositel

16 Již tøetím rokem se vìrní ètenáøi tìší na další a další výtisky oddílového obèasníku LEOŠ. Rok 1999/2000 byl v tomto ohledu mimoøádnì štìdrý - vyšlo celkem 10 èísel. Èao uptíci * Nejen o Royal Rangers * Juchù do vzduchu * Pašíkovo bludištì * Nìjaký ten kvíz * Co jsi byl v minulém životì? * Zubní prohlídka * Povídka? * Test Znáš dobøe všechny Leoše? * Pøehled akcí (záøí - øíjen) * Koòácká akce Zdar Kryštofíci a Kryštofice * Putování po jižní Moravì * Brno * Slavkov * Vyškov* Valtice * Moravský Krumlov * Hodonín * Buchlovice * Kromìøíž * Malenovice * Holešov * Bzenec * Soutjež Ètenáøi! * Epizoda 1 (Napøíè ulicemi Jesenickými) * Epizoda 2 (Jak se vám tu žije?) * Epizoda 3 (Láznìní) * Epizoda 4 (Louèná nad Desnou) * Epizoda 5 (Noèní Šumperk) * Epizoda 6 (Sladový triumf) * O Holešovì * Barum * Staromìstská Povídka Úvodník * Katedrála sv. Petra * Akvarijní rybièky * Rozhovor v køoví * Kopec * Blansko * Zámek Lednice * Znalosti taxikáøù na Bøeclavsku * Informace pro botaniky * Šumperk * Anketa Esmeralda * Zetor Brno * Hrobka kapucínù * Zámek Slavkov * Jeseník * To tu ještì nebylo

17 Ahoj Faramaralopopové! * Naši milí mladí externí spolupracovníci! * Rozhovor s Ivanem * Ryba = Vašek * Kvízománie pokraèuje * Škandál! * Zubní prohlídka * Sen * Noèní výlet * Pøelet první * Komix Zvíøátka Vánoèní povídka (aneb ponìkud prozaická koleda) * Lámu, lámeš, lámeme (hlavu) * Rozhovor s Šaškem * Anketa (Chlapèe, holèièko, co by sis pøál k vánocùm?) * Zubní prohlídka Mòau (èau) Leošaèky a Leošáci! * Oddílové akce na únor 2000 * Kvizej, kvizej, kvizaèi! * Rozhovor s Jeep, skautskou vùdkyní * Tlama * Anketa: Co jste nalezli pod vánoèním stromeèkem * Zubní prohlídka * Komix Kdì še ètì ¼eoš am je o plima * Oddílové akce do konce dubna * S.O.S. * Kvizu není nikdy dost * Rozhovor s Michálkem Valouškù Zajícem * 3D okénko * Zubní prohlídka * Minikurz japonského jazyka * Opravdu komix? Výzva*Originály Ú.È.A.S.T.N.Í.È.K.Ù * Zubní prohlídka * Minianketa * Co schránka pøinesla * Rozhovor s Paskalem rodákem z Krhové * Kviz? No ovšem, Kviz! * Pøíbìh èerných plyšových polobotek* Výsledky 4.pøeletu * Komix Scifárna Brej veèír, gigahnátové a gigahnatky! * Den mého života * Kvíz pro chytré obøíky * Bajka Kos Vosk a jeho sok Svok * Obøi? Nebo jen pøerostlé stvùry? * Leošova poradna * Vtipy a hlavnì o lidech * Obrkomix

18 Výèet tìch, kteøí mají splnìné I. stupnì odborností: Topograf Hop, Ing, Zabuk, Ivan Rostliny Kamèa Uzlaø Jana, Paskal, Zabuk, Vodka, Želé, Jarèa, Hop, Pizi, Ivan Hvìzdáø Tetøev, Šroty Superman Signalizace Želé, Žoužel, Zabuk, Lída, Ivan Zvíøata Youry, Ivan 1.Pomoc Ivan, Havran, Lída Lasaø Ivan, Hop Táborník Hop, Jarèa, Ivan, Zabuk, Želé, Jerry, Vodka, Žužu, Paskal, Jana

19 Po pøíchodu na táboøištì u Lubiny (Slovensko) jsme zastihli obra Elišku v dosti svízelné situaci. Z valné èásti byl pohlcen loukou, ze zemì vyèuhovala pouze hlava a o patnáct metrù dál špièky nohou. Díky naší úèasti na pøedtáborové obrologické konferenci jsme dobøe vìdìli, jak se zachovat. Po vyslechnutí šokujících pøednášek pøedních èeských obrologù, jsme se sami stali externími spolupracovníky Obrologické spoleènosti Èech a Moravy. Pomocí pøevratného vynálezu Tlumoèník 1 se nám podaøilo navázat s obrem kontakt na telepatické úrovni. Èasem jsme si získali Eliškovu dùvìru. Svìøil se nám, že se potýká s velkými problémy - neš astnou náhodou se mu podaøilo rozbít hodiny, urèující èas v podzemní obøí øíši. Aby svou chybu napravil, vydal se hledat hodináøe, který by je dokázal opravit. Pøi svém putování však jednoho jarního dne usnul, a když se nyní o prázdninách probudil, zjistil, že jej zemì vlivem vìtrné eroze málem pohøbila. Naprosto vysílen nebyl schopen pokraèovat v cestì. Nemohli jsme odmítnout mu pomoci. Zatímco jsme dávali èasomìrný pøístroj dohromady, Eliška s chutí pojídal námi pøipravené jídlo, nechával se uspávat, budit a ošetøovat. Nìkolikrát dennì jsme s ním spøádali rozhovor a obr ochotnì odpovídal na naše zvídavé dotazy. Získané informace jsme tøídili a vypracovávali nové obrologické teorie. Když se nám koneènì podaøilo složit hodiny, obrova radost neznala mezí. O nìkolik dnù pozdìji, po návratu z výpravy, jsme jej už v táboøe nenašli. Eliška nabral dostatek sil, aby se vzchopil ze zemì a vrátil se do obøí øíše.

20 Tým Elektrické pohanky Ë, Jerry, Žaba, Kája, Vodka, Romèa Extrém silolep, extrém silolep, extrém silolep, extrém silolep, extrém silolep, aeiou Tým Kikirikikù Wìra, Helmut, Jana, Pavla, Martin, Pifka, Soptík Kikirikici my to máme v palici, sílu mùžem rozdávat a Elišce pomáhat. Kik kik kikirik. Tým Šišlounù Šašek, Želé, Alias, Hypas, Dana, Kessy Modrá je obloha i tvoje vlásky, chceme ti Eliško dát trochu lásky, složíme ti hodiny, jsme totiž dobøí, to bude asi tím, že my jsme modøí. Modrá je dobrá, už je to tak. Tým Imposible Žužu, Ivan, Piškot, Koala, Gabèa, Uanka Ereš špikoš neméèi huòáè scem kámoš Tým Angorákù Jarèa, Džimi, Venda, Kaski, Lenka, Katka, Klon Angoráci ti jsou dobøí, jídla snìdí jako obøi. Obry máme velmi velmi rádi, jsou to naši kamarádi. Mic mic mic to je naše slovo, pohladíme koho. Hej jen poèkej angoráku. Tým Laskonek Arwen, Zabuk, Mongol, Kyška, Zuzka, Kuba My jsme príma tým, nechybí nám šprým, budem chloubou spoleènosti, obrùm budem ku radosti. Tým Vìdeckých pracovníkù Hop, Youry, Tetøev, Ing, Žoužel, Kamèa, Pomeranè, Šroty

21 Závody mladší holky 1. Dana 2. Katka 3. Uanka mladší kluci 1. Klon 2. Kuba 3. Soptík Táborník 1. Zabuk 2. Venda 3. Jana 4. Alias 5. Želé 6. Džimi 7. Dana 8. Vodka 9. Ivan 10. Kaski starší holky 1. Venda 2. Pavla 3. Jana starší kluci 1. Zabuk 2. Helmut 3. Vodka Deníky 1.Zabuk Želé 3.Kaski Venda Alias placka z letošního tábora Výsledky jsou vypoèteny jako prùmìr z ranních bìhù a všech závodù, které se na táboøe konaly. Z tohoto dùvodu, nejsou letos ve výsledcích zahrnuti instruktoøi. Na rozdíl od pøedcházejících let, nedošlo letos k vyhodnocení nejlepší družiny. Pomoc obrovi Elišce byla týmová a všechny družiny mìly na jeho š astném návratu stejnou zásluhu. Bodování stanù 1. Džimi, Alias 179,5 2. Jana, Venda 162 Koala, Lenka Romèa, Pavla 161,5 5. Zabuk, Helmut 159 Maximum bodù = 180

22 Maturita není žádný špás každý musí dokázat, co v nìm je (záøí 1999) Chvíle nejš astnìjší na Bítovských mlýnech (záøí 1999) Poslední okamžiky spoleèného soubytí s kamarády pøed zahájením orientaèního bìhu pustým lesem (listopad 1999)

23 Široká veøejnost po shlédnutí videodokumentù spokojenì listovala našimi deníky a kronikami (prosinec 1999) Oddíl kousek od svìtoznámé Èu-mu-lang-ma, cca 6500 km severozápadnìji (únor 2000) Povedená maska k divadelnímu pøedstavení pro mateøské školky (bøezen 2000)

24 Pomoc našim lesùm sázení stromkù poblíž Zubøí (duben 2000) Válení sudù napøíè hájenkou tak trochu jinak (duben 2000) Nádherná momentka našich pøedních obrologù ze spoleènosti OSÈM spolu s obrem Eliškou (èervenec 2000)

25 Za finanèní podporu dìkujeme tìmto firmám a organizacím: Asociaci TOM, CS Cabot (èeské i americké spoleènosti), Okresnímu úøadu ve Vsetínì, Mìstskému úøadu ve Valašském Meziøíèí, firmám Václav Slimáèek - potrubí - montáže TNS, Unites, Reta & Hoja. Zvláštní podìkování patøí obecnímu úøadu Lubina (Slovensko), zámku Kinských, rodinì Hrbáèovì, panu knihaøi Blažkovi a pánùm Vlèkovi a Truneèkovi. Tìchto pár stránek je pøehled toho, co se v oddíle událo v letech Více lze najít v kronikách a to celoroèní, tábor Lubina a fotokronikách oddílová èinnost a tábor. Urèeno pro vnitøní potøebu TOM Zlaté šípy 2000 Zajíc, Kamèa, Hop, Youry kontakt: Zlaté šípy, ul. Zahumení, Valašské Meziøíèí, , tel: 0651/ www stránky: zlatesipy.hyperlink.cz,

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Roky jsou čím dál kratší. A stěžovat si není kde. Zase jeden ufrnknul, ani jsme si ho nestačili pořádně prohlédnout. No, to přeháním.

Roky jsou čím dál kratší. A stěžovat si není kde. Zase jeden ufrnknul, ani jsme si ho nestačili pořádně prohlédnout. No, to přeháním. Roky jsou čím dál kratší. A stěžovat si není kde. Zase jeden ufrnknul, ani jsme si ho nestačili pořádně prohlédnout. No, to přeháním. Ten oddílový rok byl dlouhý tak akorát. Ve správném poměru jsme se

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2013 Vývoj cen EUR/t na evropských burzách pohotové zboží Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED ZEMÌ PÙVODU: Èeská republika. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PÙVODNÍHO STANDARDU: 12. øíjna. 1980 POUŽITÍ: Spoleèenské plemeno KLASIFIKACE F.C.I.: Po jeho mezinárodním uznání: skupina 9 - spoleèenská plemena

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 53 1/2012 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 INFORMACE Z RADNICE Jarní úklid do kontejnerù V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých místech umístìn

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krè

dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krè dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krè VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 O O becnì dobrovolnictví bsah Ú vod 2/ 3 1. Úvod.................................................... 3 2. Obecnì o dobrovolnictví......................................

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì Bohumín sv. Alexandr Studénka Odry Ostrava Èeský Tìšín Frýdek-Místek Kopøivnice Nový Jièín Tøinec Frenštát p. R. Jablunkov Milí ètenáøi, èervnové èíslo našeho Obèasníku

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 12. o zpestøení ve formì ukázky latinskoamerických tancù se postaral Martin Høivnáè s partnerkou. Nejen bohatá tombola a široká nabídka barù pøispìla k dobré zábavì do

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY

Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY Kompletní florbalové vybavení pro školy a organizace www Sady florbalových holí Salming Campus 32 zdarma 10 holí + 10 míèkù + šortky

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi,

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi, CERVEN 2011 CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA Vážení ètenáøi, v èervnovém èísle jsme pro Vás pøipravili nìkolik zajímavých zpráv. Nabídneme Vám informace o nejrùznìjších akcích, které se

Více

Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10

Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10 Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10 Ženský sbor RADOST str. 11 Vážení spoluobèané, jsme na prahu roku začínající už desítkou, do kterého vstupu jeme s novými tužbami a myšlen kami.

Více

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 Pravidla Svojsíkova závodu pro rok 2001 obsahují další zmìny. K tìm nejdùležitìjším patøí další posílení role družiny v závodì, zaøazení hodnocení èinnosti bìhem roku a

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Hledáte zajímavý prostor pro své klienty, partnery a zamìstnance? Prostor originální a zároveò poskytující nejvyšší standard služeb? Zajistìte program v

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Pražská informaèní služba

Pražská informaèní služba Pražská informaèní služba Výroèní zpráva 2008 Úvodní slovo Rok 2008 byl pro Pražskou informaèní službu v mnohém rokem pøelomovým. Pøipomínala si sice významné jubileum 50 let od svého založení, ale prošla

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 007 è. 3 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Podìkování a k tomu pár slov nového starosty obce Vážení spoluobèané, chvíli jsem pøemýšlel, jakými slovy zaèít

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí èlenové, pøíznivci a podporovatelé Kolpingova díla!

ÚVODNÍ SLOVO. Milí èlenové, pøíznivci a podporovatelé Kolpingova díla! VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2010 OBSAH Úvodní slovo 3 Kolpingovo dílo ve svìtì 4 Kolpingovo dílo Èeské republiky 6 Adolph Kolping 7 Kolpingovo dílo v roce 2010 8 Terapeutická komunita

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Tepelné èerpadlo v MŠ Prostøední Lánov. Stejné je v ZŠ budovì B. Dokonèený autobusák. Slavnostné otevøení autobusáèku.

Tepelné èerpadlo v MŠ Prostøední Lánov. Stejné je v ZŠ budovì B. Dokonèený autobusák. Slavnostné otevøení autobusáèku. Pokraèující práce na kanalizaci. Pokraèující práce na kanalizaci. Stavba nové ÈOV pod školní jídelnou. Zapoèaté práce na rekonstrukci hasièárny v Horním Lánovì. Práce na pøechodu pøes potok za Oázou. Zateplení

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 2011 è. 48 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Informace z radnice Napsali o nás Sudé zastupitelstvo nikdy neskonèilo patovou situací Dlouhoòovice: Nezávislí

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA 2008 Milé sestry a bratøi z Kolpingových rodin! Milé sestry a milí bratøi v Kolpingovì díle, Spoleènost

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Slovo úvodem. Obecná èást........................

Slovo úvodem. Obecná èást........................ Výroèní zpráva 21 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více