za spolupráce Obrologické spoleènosti Èech a Moravy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za spolupráce Obrologické spoleènosti Èech a Moravy."

Transkript

1

2 Mohlo by se zdát, že se letošní rok pøíliš nelišil od tìch minulých, byl to však rok pestrý a zajímavý. Zde v úvodu vzpomeòme toliko zlomek konaných poèinù. A tak pojïme pìknì popoøádku. Stejnì jako v pøedchozích letech se na Mlynáøce scházelo v šestero družinách na sedmdesát lidí. O kvalitì úèasti hovoøí 82 procentní docházka na všech akcích. To je dobré znamení a výzva pro další léta. Celému roku vévodilo oddlílové bodování s názvem Juchù do vzduchu, na jehož konci se ti nejlepší vznesli nad Valmez v horkovzdušném balónu. Rokem se prohnalo nespoèet akcí. K tìm tradièním, jejichž podoba a jméno se s léty nemìní patøila Maturita, Regata, Zlaté trenky nebo Bítovské mlýny (tentokrát vydaøené po všech stránkách). Z dalších akcí vzpomeòme na Moravskoslezské putování, pøi nìmž jsme tvoøili rádiové vysílání a vydávali speciální èísla oddílového èasopisu Leoš. Tím jsme si okusili sladkokyselou chu práce novináøského cechu. Dalším poèinem byla pøíprava divadelního pøedstavení, které jsme pak na Premiéøe pøedvedli dìtièkám v místní školce. Nezapomeòme ani na Vánoce na Kopnì, Zimní olympijské hry èi Starce na hájence. Navštívili jsme i vzdálené kraje, kupøíkladu Nízké Tatry èi Jeseníky. Nežili jsme však jen zábavou, ale i prací. Na Pracáku jsme pomohli se sázením stromkù a dùkladné opravì neušly naše táborové postele se zbrusu novými matracemi. Kromì témìø pravidelného vydávání Lokálnì Estetického Obèasníku Šípákù se nám podaøilo dát dohromady publikaci s názvem Holubinky. Ta je urèena pro oddíly s pøíbuznou krevní skupinou, které mají zájem inspirovat se naší pøedloòskou táborovou hrou. Zbývá nám zmínit ještì tábor letošní. Ten se konal za spolupráce Obrologické spoleènosti Èech a Moravy. Stìžejní programovou náplní byl tudíž výzkum obrù. Tolik ve zkratce k uplynulému roku. Výše popsané skuteènosti dùkladnìji probereme na následujících stránkách. Pokud vás neuspokojí ani to, není nic snažšího, než vyhledat si podrobnosti v celoroèních a táborových kronikách a fotokronikách. Je také možné zhlédnout diapozitivy èi video dokumenty.

3 Vyvrcholení letošního bodování na oddílové akci Juchù do vzduchu.

4 VLAŠTOVKY Lída Kováøová, Zuzana Žužu Peèivová, Hana Pifka Volfová, Katka Nová, Dáša Kyška Tomšejová, Zuzana Uanka Andrisová, Petra Háèek Andrisová, Míša Urbanová, Mirka Chocholatá M E D V Ì D I Jenda Vorvi Baøák, Pé a Šašek Pittner, Petr Piškot Hanták, Kája Tomšej, Jakub Džimi Hendrych, Martin Jerry Jeøábek, Tomáš Soptík Hanták, Jakub Wrzecký, Honza Bechný, Honza Sandany, Radek Himmer K A M Z Í C I Stáòa Ë Poboøil, ing. Jiøí Vološín, Michal Šimùnek, Pe a Zabuk Sazovský, Martin Ukroš Rusek, Marek Helmut Vala, Pavel alias Nìmec, Venca Vièík, Honza Jelínek V L È I C E Jarèa Pondìlí Sobotková, Marcela Arwen Juraèková, Romèa Dostálová, Jana Vodová, Andrea Koala Kladòáková, Pavla Kopøivová, Venda Vlèková, Jana Kessy Hantáková, Dagmar Dari Konvièná S R N K Y Alan Tetøev Krajèa, Wìra Krajèová, Gabèa Valová, Zuzka Kusková, Lenka Kelárková, Veronika Žaba Peèivová, Dana Kelárková, Lucka Drevòáková, Radka Valová NETOPÝØI ryba Pizi Sedláø, Honza Paskal Valoušek, Honza Klon Voda, Petr Vodka Voda, Václav Želé Slimáèek, Ivan Dostál, Karel Mongol Kopøiva, Jan Kaski Kopøiva, Tomáš Trusina, Martin Kytka M A K A È I Jurin Your y Palát, Michal Zajíc Valoušek, Láïa Havran Vrána, Kája Riki Mrnuštík, Martin Máøa Palát, Jitka Pomeranè Pittnerová, Kamèa Králová, Jana Žoužel Haluzová, Majka Haluzová, Sva a Ïibla Kováø, Jakub Šroty Šindler PAN VEDOUCÍ I v o H o p S k o è e k

5 Od záøí 1999 do èervna 2000 mìl náš oddíl celkem 306 akcí (po seètení všech družinovek, družinových a oddílových akcí). Níže je uveden seznam všech oddílových a instruktorských akcí, které letos probìhly. Bez vedení Hra po mìstì, v jejímž závìru jsme se prostøednictvím všemožných médií seznámili s celoroèním bodováním Juchù do vzduchu. Maturita Zkouška s velkým Z ze základních tábornických znalostí a dovedností v autentickém prostøedí školních lavic. Bítovské mlýny Pro náš oddíl opìt úspešný sraz, víc v kapitolce Reprezentace oddílu. Premiéru zde mìla naše soutež Peklo. Ohnivák Pøípravy kulináøských specialit. Bohužel neprobìhly na otevøeném ohni, nýbrž za nepøíznì poèasí na plynových vaøièích v našich domácnostech. Kuželky Valmezácká kuželna nás opìt hostila i s rodièi. Velké moravskoslezské putování Návštìva všech možných i nemožných zajímavostí moravských okresù a následné zpracovávání zážitkù v rozhlasovém vysílání a speciálním èísle èasopisu Leoš.

6 Podzimák Orientaènìbežecké kufrování v lesích mezi Hodslavicemi a Moøkovem. Rodinný výlet Výstup na zasnežený Velký Javorník, tentokrát také s rodièi. Regata Tradièní soutìž v uzlování na èas, uzlování na množství a lasování. Výsledky nejlepších v kapitolce Oddílové souteže. Promítání První a zatím poslední veøejná projekce videodokumentu z tábora 1999 Palouèek a Støípky z Lubiny. Vánoce na Kopnì Pøedvánoèní pohoda na chalupách v kopcích u Držkové, plná snìhu a zimních radovánek. Zimní olympijské hry Valmezopolis Vrcholný pøebor v celé øadì snìhových sportovních disciplín - krasobruslení, pink ponk, sjezd divoké øeky.. Noèník Pochodování a klopýtání za svitu mìsíce na lukách a v lesích okolo Medùvky. Slovensko Šestidenní pobyt v kraji okolo Brezna. Výpravy do nízkotatranských hor a pøedhùøí. Ale také do Zvolena èi Banské Bystrice.

7 Ringo 2000 aneb Zlaté trenky Cena cen se tento rok udìlovala v turnaji Ringa. Úèast jiných dìtských oddílu z okolí. Festival Haryho Mouèky Divadelní a hudební festival v Ostravì. Víc v kapitole reprezentace oddílu. Pøedpremiéra Pøíprava scénáøe, výroba masek, secvièování - vše co neodmyslitelnì patøí ke kumštu, jenž se odehrává na prknech, které znamenají svìt. Kuželky Sportovní klání za úèasti rodièù Tøináctka Prestižní soutež v tábornických znalostech a dovednostech. Výsledky v kapitolce Oddílové souteže. Pracák Sázení bukového, jedlového a smrkového lesa. Tøináctka pro íèka Obdoba standardní Tøináctky, organizovaná vítìzi Tøináctky z øad èlenù. Starci na hájence Nároènìjší akce pro vìkem odrostlejší týpky. Vzpomeòme na Mont Everest, peèení chleba èi na vysoká a nízká lana.

8 Maloši na Trèkovkách Mladší jedinci si zalozili a zaslaòovali na skalách Trèkových. Premiéra Nacvièené divadelní pøedstavení z akce Pøedpremiéra hrajeme již pro mimooddílové obecenstvo - tleskají nám ruèièky ze školky v ulici Križná. Nízký Jeseník Pohodové putování krajem okolo Slezské Harty. Návštìva hráze a Jakarovických bøidlicových štol a lomù. Juchù do vzduchu Závìr celoroèního bodování, shánìní povolení k letu a koneènì let balónem pro nejúspìšnìjší. Bambiriáda V Praze pøedstavujeme naší èinnost. 8. sraz oddílù Tradièní setkání oddílù, zabývajících se táboøením, turistikou a pobytem v pøírodì. Letos se jich zúèastnilo šest. Slibová rokle Navzdory názvu se díky dešti uskuteènila na Mlynáøce. Oddílový slib nových èlenù. Tento rok se každý den na Mlynáøce nìco dìlo. K již klasickým èinnostem (Korálky: povídání s cestovateli, Odborníèky: zdokonalování tábornických dovedností, Hudební školy: výuka hraní na hudební nástroje) pøibyla Tìlocvièna s florbalem.

9 JUCHÙ DO VZDUCHU - toto vzduchoplavecké heslo nás provázelo celým rokem. Byl to rok plný balónu a jiných horkovzdušných plavidel a vyvrcholil letem tìch nejlepších z nás. Koš mìlo ovšem k dispozici pouze prvních deset jednotlivcù a nejúspešnejší družina. Než k samotnému letu došlo, bylo potøeba, aby družiny i jednotlivci nasbírali potøebné zkušenosti. Bodování jednotlivcù Jednotlivci získávali svuj um v dvoumìsíèních dálkových pøeletech. Pøelet byl jedna z pìti etap cesty kolem svìta, dlouhý zpravidla 70 poledníkù a trvající dva mìsíce. Po tìchto dvou mìsících se vždy vyhodnotilo poøadí podle dosažené vzdálenosti. Tato vzdálenost se pomocí balónku znázoròovala na mapì území, nad kterým se zrovna letìlo. Poøadí za jednotlivé pøelety se sèítaly, takže celkovým vítìzem se stal ten, který mìl nejmenší souèet umístìní v dvoumìsíèních pøeletech. O tom, jak si v etapách jednotlivci vedli, vypovídala také osobní tabulka s fotografií. Souhrnná tabulka pak obsahovala pøehled dosažených bodù za docházku, deníky, souteže a mimoøádné hodnocení. Bodování družin Družiny se zabývaly skládáním makety balónu, aby pochopily všechny zákonitosti tohoto dopravního prostøedku. Postupnì získávali jednotlivé èásti za vítìzství v mezi-družinových bojích, za umístìní jedno-tlivcù, nástìnky, 100% úèastí všech èlenù na akcích a mimoøádné ohodnocení. Sestavit minibalón stihli nakonec družiny všechny. Než jej však mohli vyslat do vzduchu, potøebovali sehnat ješte nìkolik povolení. O nejlepší družinì rozhodla jak kvalita kompletního balónu, tak doba jeho dostavby, poèet získaných povolení, apod.

10 Pohled na obì nástìnky. Bodování jednotlivcù bylo umístìno na levé nástìnce. Obsahovala osobní i souhrnné tabulky, a mapu území, pøes kterou se podnikaly dálkové pøelety. Pravá nástìnka sloužila pro bodování družin. Detail nástìnky s bodováním družin. V jednotlivých kójích družiny postupnì sestavovaly makety balónù.

11 Následuje pøehled nejlepších pìti jednotlivcù a lidí se 100% úèastí na akcích a družinovkách za jednotlivé dvoumìsíce oddílového roku 1999/00. Valmez-Himalaj (záøí-øíjen 1999) 1. Pavla Venda 3. Gabèa Romèa 5. Kaski Himalaj-Kamèatka (listopad-prosinec 1999) 1. Zuzka 100% Zabuk, Ë, Zuzka, 2. Ivan Dana, Tetøev, Romèa, Koala, 3. Jana Venda, KLon, Vodka, Ivan, 4. Venda Kaski, Piškot, Džimi, Lída Dana Kamèatka-Vancouver 1. Zabuk 2. Zuzka 3. Lucka 4. Helmut Romèa (leden-únor 2000) 100% Romèa, Koala, Pavla, zuzka, Žaba, Lucka, Vìra, Ivan, Kaski, Vorvi, Zabuk, Helmut, Ë, Lída Vancouver-ústí Amazonky (bøezen-duben 2000) 1. Jana 100% Kyška, Zabuk, Alias, 2. Ivan Ë, Piškot, Kája, Džimi, Kuba, Venda Zuzka, Lucka, Vodka, Ivan, Zuzka Mongol, Kaski, Pizi, Romèa, 5. Pavla Jana, Koala, Jarèa ústí Amazonky-Valmez 1. Zuzka 2. Pavla 3. Romèa 4. Venda 5. Ivan Kaski 100% Žele, Ivan, Kaski, Zabuk, Helmut, Ë, Pifka, Kyška, Kája, Bobr, Pavla, venda, Gabèa, Jarèa (kvìten 2000) 100% Venda, Piškot, Kyška, Zabuk, Klon, Želé, Lenka, Žaba, Džimi, Alias, Kaski, Ivan,Vodka, Mongol, Romèa, Zuzka, Koala, Pavla, Gabèa, Wìra, Jarèa, Ë

12 Tabulka obsahuje koneèné poøadí družin za oddílový rok 1999/00. Poøadí družin 1. Srnky 2. Vlèice 3. Vlaštovky 4. Kamzíci 5. Netopýøi 6. Medvìdi 100% docházku na všech akcích a družinovkách mìli ZABUK, IVAN a KASKI, na jedné jediné akci nebyla Romèa, Koala, Pavla, Mongi a Ë celý oddíl mìl prùmìrnou docházku 84% (Vlèice 88%, Srnky 87%, Netopýøi 87%, Vlaštovky 83%, Kamzíci 83%, Medvìdi 76%) nejlepší docházka na oddílové akci - Bítovské Mlýny (96%) nejlepší deníky 1. Jana 2. Zuzka 3. Venda celoroèní prùmìr za deníky byl letos 6 bodù (maximum bylo 10) po seètení všech soutìží jednotlivcù: starší mladší 1. Ivan 1. Dana 2. Zabuk 2. Radka 3. Jana 3. Uanka Do našich øad se letos zaøadili tito nováèci: Háèek, Radka, Dari, Kessy, Honza (M), Radek, Mirka, Honza (K), Soptík, Kuba, Martin, Tomáš

13 1. Zuzka 2. Romèa 3. Venda 4. Ivan 5. Pavla 6. Zabuk 7. Jana 8. Kaski 8. Želé 10. Alias 11. Radka 12. Dana 13. Helmut 14. Vodka 15. Lucka Gabèa 17. Koala 18. Piškot 19. Džimi 20. Žaba 21. Uanka 22. Mongol Kessy 24. Lenka 25. Kyška 26. Pifka 27. Kája 28. Jerry 29. Klon 30. Katka 31. Michal 32. Háèek 33. Honza (K) 34. Honza (M) 35. Venca 36. Kuba 37. Soptík 38. Ukroš 39. Dari 40. Tomáš 41. Mirka 42. Radek 43. Míša 44. Martin 45. Fili Seznam obsahuje pouze èleny, kteøí do oddílu po celý rok chodili. Pokud z nìj nìkdo v prùbìhu èinnosti odešel, jeho jméno v tomto seznamu není uvedeno.

14 50.sraz oddílù - Bítovské mlýny (záøí 99) 1.místo...pìtiboj kluci 3.místo...pìtiboj holky 1.místo...o nejlepší scénku 2.místo...o nejlepší písnièku 2.místo...o nejlepší deník Kaski 3.místo...o nejlepší kroniku 1.místo...uzlování støední kategorie Jarèa 3.místo...lasování mladší kategorie - Ivan Festival Harryho Mouèky Ostrava (bøezen 00) 2.místo...hudební vystoupení 3.místo...divadelní vystoupení celkovì jsme skonèili na 2.místì 8.sraz oddílù - Kladeruby (èerven 00) 1.místo...pìtiboj starší kluci 1.místo...pìtiboj starší holky 2.místo...pìtiboj mladší holky 3.místo...pìtiboj mladší kluci 1.místo...o nejlepší kroniku 1.místo...o nejlepší deník Želé 1.místo...o nejlepší scénku u táboráku Regata 17.roèník - Ostrava tradièní regaty v Ostravì jsme se nezùèastnili, jelikož jsme byli na oddílové akci na Slovensku

15 Regata (prosinec 99) Zde jsou uvedeni vítìzové jednotlivých kategorií v poøadí mladší, starší a íèka : uzly na èas Dana, Jana, Tetøev uzly množství Dana, Želé, Tetøev jednotlivých kategorií: mladší starší 1.Uanka 1.Jana 2.Dari 2.Ivan 3.Kessy 3.Venda íèka 1.Tetøev 2.Youry 3.Wìra lasování Klon, Ivan, Hop Tøináctka (bøezen 00) Tentokrát tvoøily tøináctku tyto disciplíny: uzly, laso, topo, morse èi semafor, rostliny, zvíøata, 1.pomoc, souhvìzdí, stopy, vaøení, pamatovák, lanovka, tajný úkol. Tak a tady jsou výherci KOR (pøekonané a nové rekordy) Stání s kanistry na jedné noze (Jerry), Bìh do schodù (Pavla, Džimi, Žoužel), Soukání lipa (Venda), Jamajka (Želé), Knedlíky (oddíl snìdl 50,8 kg), Zapálení sirky jednou rukou (Zabuk), Maximální koncentrace lidí na 1m 2 (Dana, Martin, Mongi, Piškot, Soptík, Zabuk, Katka, Uanka, Pifka, Kaski, Jerry, Ivan, Helmut, Hipis, Alias, Kessy, Želé, Džimi, Klon, Kuba, Vodka, Gabèa) podrobnosti a pøesné znìní rekordù viz Kniha oddílových rekordù na Mlynáøce Pìt let v oddíle (alespoò) Tolik žádané a obdivované trièko s tímto maskotem mají možnost získat jen ti, kteøí jsou v oddíle alespoò 5 let. Seznam tolik žádaných a obdivovaných majitelù je zde: Žoužel, Arwen, Lída, Riki, Šašek, Jarèa, Šroty, Ing, Havran, Youry, Tetøev, Pomeranè, Máøa, Kamèa, Zajíc, Vorvi, Helmut, Hop, Koala, Džimi, Paskal, Pizi, Žaba, Zabuk a Pif jakožto èestný nositel

16 Již tøetím rokem se vìrní ètenáøi tìší na další a další výtisky oddílového obèasníku LEOŠ. Rok 1999/2000 byl v tomto ohledu mimoøádnì štìdrý - vyšlo celkem 10 èísel. Èao uptíci * Nejen o Royal Rangers * Juchù do vzduchu * Pašíkovo bludištì * Nìjaký ten kvíz * Co jsi byl v minulém životì? * Zubní prohlídka * Povídka? * Test Znáš dobøe všechny Leoše? * Pøehled akcí (záøí - øíjen) * Koòácká akce Zdar Kryštofíci a Kryštofice * Putování po jižní Moravì * Brno * Slavkov * Vyškov* Valtice * Moravský Krumlov * Hodonín * Buchlovice * Kromìøíž * Malenovice * Holešov * Bzenec * Soutjež Ètenáøi! * Epizoda 1 (Napøíè ulicemi Jesenickými) * Epizoda 2 (Jak se vám tu žije?) * Epizoda 3 (Láznìní) * Epizoda 4 (Louèná nad Desnou) * Epizoda 5 (Noèní Šumperk) * Epizoda 6 (Sladový triumf) * O Holešovì * Barum * Staromìstská Povídka Úvodník * Katedrála sv. Petra * Akvarijní rybièky * Rozhovor v køoví * Kopec * Blansko * Zámek Lednice * Znalosti taxikáøù na Bøeclavsku * Informace pro botaniky * Šumperk * Anketa Esmeralda * Zetor Brno * Hrobka kapucínù * Zámek Slavkov * Jeseník * To tu ještì nebylo

17 Ahoj Faramaralopopové! * Naši milí mladí externí spolupracovníci! * Rozhovor s Ivanem * Ryba = Vašek * Kvízománie pokraèuje * Škandál! * Zubní prohlídka * Sen * Noèní výlet * Pøelet první * Komix Zvíøátka Vánoèní povídka (aneb ponìkud prozaická koleda) * Lámu, lámeš, lámeme (hlavu) * Rozhovor s Šaškem * Anketa (Chlapèe, holèièko, co by sis pøál k vánocùm?) * Zubní prohlídka Mòau (èau) Leošaèky a Leošáci! * Oddílové akce na únor 2000 * Kvizej, kvizej, kvizaèi! * Rozhovor s Jeep, skautskou vùdkyní * Tlama * Anketa: Co jste nalezli pod vánoèním stromeèkem * Zubní prohlídka * Komix Kdì še ètì ¼eoš am je o plima * Oddílové akce do konce dubna * S.O.S. * Kvizu není nikdy dost * Rozhovor s Michálkem Valouškù Zajícem * 3D okénko * Zubní prohlídka * Minikurz japonského jazyka * Opravdu komix? Výzva*Originály Ú.È.A.S.T.N.Í.È.K.Ù * Zubní prohlídka * Minianketa * Co schránka pøinesla * Rozhovor s Paskalem rodákem z Krhové * Kviz? No ovšem, Kviz! * Pøíbìh èerných plyšových polobotek* Výsledky 4.pøeletu * Komix Scifárna Brej veèír, gigahnátové a gigahnatky! * Den mého života * Kvíz pro chytré obøíky * Bajka Kos Vosk a jeho sok Svok * Obøi? Nebo jen pøerostlé stvùry? * Leošova poradna * Vtipy a hlavnì o lidech * Obrkomix

18 Výèet tìch, kteøí mají splnìné I. stupnì odborností: Topograf Hop, Ing, Zabuk, Ivan Rostliny Kamèa Uzlaø Jana, Paskal, Zabuk, Vodka, Želé, Jarèa, Hop, Pizi, Ivan Hvìzdáø Tetøev, Šroty Superman Signalizace Želé, Žoužel, Zabuk, Lída, Ivan Zvíøata Youry, Ivan 1.Pomoc Ivan, Havran, Lída Lasaø Ivan, Hop Táborník Hop, Jarèa, Ivan, Zabuk, Želé, Jerry, Vodka, Žužu, Paskal, Jana

19 Po pøíchodu na táboøištì u Lubiny (Slovensko) jsme zastihli obra Elišku v dosti svízelné situaci. Z valné èásti byl pohlcen loukou, ze zemì vyèuhovala pouze hlava a o patnáct metrù dál špièky nohou. Díky naší úèasti na pøedtáborové obrologické konferenci jsme dobøe vìdìli, jak se zachovat. Po vyslechnutí šokujících pøednášek pøedních èeských obrologù, jsme se sami stali externími spolupracovníky Obrologické spoleènosti Èech a Moravy. Pomocí pøevratného vynálezu Tlumoèník 1 se nám podaøilo navázat s obrem kontakt na telepatické úrovni. Èasem jsme si získali Eliškovu dùvìru. Svìøil se nám, že se potýká s velkými problémy - neš astnou náhodou se mu podaøilo rozbít hodiny, urèující èas v podzemní obøí øíši. Aby svou chybu napravil, vydal se hledat hodináøe, který by je dokázal opravit. Pøi svém putování však jednoho jarního dne usnul, a když se nyní o prázdninách probudil, zjistil, že jej zemì vlivem vìtrné eroze málem pohøbila. Naprosto vysílen nebyl schopen pokraèovat v cestì. Nemohli jsme odmítnout mu pomoci. Zatímco jsme dávali èasomìrný pøístroj dohromady, Eliška s chutí pojídal námi pøipravené jídlo, nechával se uspávat, budit a ošetøovat. Nìkolikrát dennì jsme s ním spøádali rozhovor a obr ochotnì odpovídal na naše zvídavé dotazy. Získané informace jsme tøídili a vypracovávali nové obrologické teorie. Když se nám koneènì podaøilo složit hodiny, obrova radost neznala mezí. O nìkolik dnù pozdìji, po návratu z výpravy, jsme jej už v táboøe nenašli. Eliška nabral dostatek sil, aby se vzchopil ze zemì a vrátil se do obøí øíše.

20 Tým Elektrické pohanky Ë, Jerry, Žaba, Kája, Vodka, Romèa Extrém silolep, extrém silolep, extrém silolep, extrém silolep, extrém silolep, aeiou Tým Kikirikikù Wìra, Helmut, Jana, Pavla, Martin, Pifka, Soptík Kikirikici my to máme v palici, sílu mùžem rozdávat a Elišce pomáhat. Kik kik kikirik. Tým Šišlounù Šašek, Želé, Alias, Hypas, Dana, Kessy Modrá je obloha i tvoje vlásky, chceme ti Eliško dát trochu lásky, složíme ti hodiny, jsme totiž dobøí, to bude asi tím, že my jsme modøí. Modrá je dobrá, už je to tak. Tým Imposible Žužu, Ivan, Piškot, Koala, Gabèa, Uanka Ereš špikoš neméèi huòáè scem kámoš Tým Angorákù Jarèa, Džimi, Venda, Kaski, Lenka, Katka, Klon Angoráci ti jsou dobøí, jídla snìdí jako obøi. Obry máme velmi velmi rádi, jsou to naši kamarádi. Mic mic mic to je naše slovo, pohladíme koho. Hej jen poèkej angoráku. Tým Laskonek Arwen, Zabuk, Mongol, Kyška, Zuzka, Kuba My jsme príma tým, nechybí nám šprým, budem chloubou spoleènosti, obrùm budem ku radosti. Tým Vìdeckých pracovníkù Hop, Youry, Tetøev, Ing, Žoužel, Kamèa, Pomeranè, Šroty

21 Závody mladší holky 1. Dana 2. Katka 3. Uanka mladší kluci 1. Klon 2. Kuba 3. Soptík Táborník 1. Zabuk 2. Venda 3. Jana 4. Alias 5. Želé 6. Džimi 7. Dana 8. Vodka 9. Ivan 10. Kaski starší holky 1. Venda 2. Pavla 3. Jana starší kluci 1. Zabuk 2. Helmut 3. Vodka Deníky 1.Zabuk Želé 3.Kaski Venda Alias placka z letošního tábora Výsledky jsou vypoèteny jako prùmìr z ranních bìhù a všech závodù, které se na táboøe konaly. Z tohoto dùvodu, nejsou letos ve výsledcích zahrnuti instruktoøi. Na rozdíl od pøedcházejících let, nedošlo letos k vyhodnocení nejlepší družiny. Pomoc obrovi Elišce byla týmová a všechny družiny mìly na jeho š astném návratu stejnou zásluhu. Bodování stanù 1. Džimi, Alias 179,5 2. Jana, Venda 162 Koala, Lenka Romèa, Pavla 161,5 5. Zabuk, Helmut 159 Maximum bodù = 180

22 Maturita není žádný špás každý musí dokázat, co v nìm je (záøí 1999) Chvíle nejš astnìjší na Bítovských mlýnech (záøí 1999) Poslední okamžiky spoleèného soubytí s kamarády pøed zahájením orientaèního bìhu pustým lesem (listopad 1999)

23 Široká veøejnost po shlédnutí videodokumentù spokojenì listovala našimi deníky a kronikami (prosinec 1999) Oddíl kousek od svìtoznámé Èu-mu-lang-ma, cca 6500 km severozápadnìji (únor 2000) Povedená maska k divadelnímu pøedstavení pro mateøské školky (bøezen 2000)

24 Pomoc našim lesùm sázení stromkù poblíž Zubøí (duben 2000) Válení sudù napøíè hájenkou tak trochu jinak (duben 2000) Nádherná momentka našich pøedních obrologù ze spoleènosti OSÈM spolu s obrem Eliškou (èervenec 2000)

25 Za finanèní podporu dìkujeme tìmto firmám a organizacím: Asociaci TOM, CS Cabot (èeské i americké spoleènosti), Okresnímu úøadu ve Vsetínì, Mìstskému úøadu ve Valašském Meziøíèí, firmám Václav Slimáèek - potrubí - montáže TNS, Unites, Reta & Hoja. Zvláštní podìkování patøí obecnímu úøadu Lubina (Slovensko), zámku Kinských, rodinì Hrbáèovì, panu knihaøi Blažkovi a pánùm Vlèkovi a Truneèkovi. Tìchto pár stránek je pøehled toho, co se v oddíle událo v letech Více lze najít v kronikách a to celoroèní, tábor Lubina a fotokronikách oddílová èinnost a tábor. Urèeno pro vnitøní potøebu TOM Zlaté šípy 2000 Zajíc, Kamèa, Hop, Youry kontakt: Zlaté šípy, ul. Zahumení, Valašské Meziøíèí, , tel: 0651/ www stránky: zlatesipy.hyperlink.cz,

S velikou radostí oznamujeme, že po uplynulém roce stále existujeme, stále jsme. k Asociaci TOM a naší hlavní programovou

S velikou radostí oznamujeme, že po uplynulém roce stále existujeme, stále jsme. k Asociaci TOM a naší hlavní programovou S velikou radostí oznamujeme, že po uplynulém roce stále existujeme, stále jsme oddílem, poøád jsme TOM Zlaté Šípy patøící k Asociaci TOM a naší hlavní programovou náplní je poøád turistika, pøíroda, poznávání

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Ivan Dostál, Petr Vodka Voda, Jan Kaski Kopřiva, Jan Klon Voda, Tomáš Tom Žilinský, Petr Irčan Žoček, Jiří Jirka Příhoda, Michal Dalík Konvičný

Ivan Dostál, Petr Vodka Voda, Jan Kaski Kopřiva, Jan Klon Voda, Tomáš Tom Žilinský, Petr Irčan Žoček, Jiří Jirka Příhoda, Michal Dalík Konvičný Loňský oddílový rok začal přílivem nováčků a z mnohých z nich se již stali řádní členové. Počet členů, instruktorů a vedoucích se zvedl na osmdesátku a to je potěšující. Zůstalo šest družin a navíc přibyla

Více

Roky jsou čím dál kratší. A stěžovat si není kde. Zase jeden ufrnknul, ani jsme si ho nestačili pořádně prohlédnout. No, to přeháním.

Roky jsou čím dál kratší. A stěžovat si není kde. Zase jeden ufrnknul, ani jsme si ho nestačili pořádně prohlédnout. No, to přeháním. Roky jsou čím dál kratší. A stěžovat si není kde. Zase jeden ufrnknul, ani jsme si ho nestačili pořádně prohlédnout. No, to přeháním. Ten oddílový rok byl dlouhý tak akorát. Ve správném poměru jsme se

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec. Ježborka Pøírodovìdec 3. stupeò. Ježborka Táborník 3. stupeò. Ježborka Cestovatel 3.

Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec. Ježborka Pøírodovìdec 3. stupeò. Ježborka Táborník 3. stupeò. Ježborka Cestovatel 3. Obsah strana 3 strana 4 strana 5 strana 6 strana 7 strana 8 strana 9 strana 10 strana 11 strana 12 strana 13 strana 14 strana 15 Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec Ježborka Ohnivec Ježborka

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava STØEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY HORSKÁ KVILDA Novì otevøené støedisko v malé šumavské obci Horská Kvilda, která leží v nejkrásnìjší

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky Výsledky Kulatého desetiboje 2008 - jednotlivci Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX Basket Fotbal Tenis Florbal Lacrosse Kuličky Golf Kuželky Petan. Ciky 1. Natálie Hudousková 8 4 10 4 10 0 0 1 2 6 45 2.

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum. VÝROÈNÍ SDRUŽENÍ ZPRÁVA AMBRA adresa: Stržanov 34, Žïár n. Sáz. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.cz hipoterapie canisterapie volnoèasové aktivity animoterapie 2 0 0 3 Vysoèina

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2013 Vývoj cen EUR/t na evropských burzách pohotové zboží Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Další balony ze Západu?

Další balony ze Západu? Další balony ze Západu? V každém pøípadì, podle prohlášení FEC po 14. listopadu 1956 již balony s letáky Svobodné Evropy pro Èeskoslovensko nikdy nevzlétly. Takže to byl skuteènì konec balonových akcí

Více

1.strana - ÚVOD. 5.strana - Hoøice. 2.strana - MEŽ. 6.strana - Vlachovice. 3.strana - MEŽ. 7.strana - Sporton. 4.strana - MEŽ. 8.

1.strana - ÚVOD. 5.strana - Hoøice. 2.strana - MEŽ. 6.strana - Vlachovice. 3.strana - MEŽ. 7.strana - Sporton. 4.strana - MEŽ. 8. 2 Obsah 1.strana - ÚVOD 2.strana - MEŽ 3.strana - MEŽ 4.strana - MEŽ 5.strana - Hoøice 6.strana - Vlachovice 7.strana - Sporton 8.strana - MS 2004 žækovskø mistrovství Evropy MoldÆvie 2004 Letos v èervnu

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 131 6/2012 www.michalkovice.cz LÉTO PØICHÁZÍ... Velkolepá oslava Michálkovického dne dìtí, který se za úèasti nìkolika stovek dospìlých i dìtských návštìvníkù

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

4LÍSTEK. V celoročním bodování vyhrál s 355 body Jaroslav Kolář O NÁS TURISTICKÝ ODDÍL TULÁCI KARLÍN TULÁCKÝ ODDÍLOVÝ ČASOPIS.

4LÍSTEK. V celoročním bodování vyhrál s 355 body Jaroslav Kolář O NÁS TURISTICKÝ ODDÍL TULÁCI KARLÍN TULÁCKÝ ODDÍLOVÝ ČASOPIS. ODDÍLOVÝ ČASOPIS TULÁCKÝ 4LÍSTEK 7 léto 2015 O NÁS V celoročním bodování vyhrál s 355 body Jaroslav Kolář TURISTICKÝ ODDÍL TULÁCI KARLÍN karlin.tulaci@seznam.cz www.tulaci-karlin.webnode.cz facebook.com/karlin.tulaci

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 53 1/2012 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 INFORMACE Z RADNICE Jarní úklid do kontejnerù V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých místech umístìn

Více

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI ÚÈAST velitel + 4 èlenové hlídky (družstva), jednotlivci MATERIÁLNÍ ZABEZPEÈENÍ 30 špalíkù o rozmìrech 7 x 5 x 2 cm podkladové desky pod špalíky o celkové délce min. 5 m

Více

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB ELSA ÈR 2004 Vážení pøátelé, ELSA (The European Law Students' Association Evropská asociace studentù práva) je nezávislá, nepolitická a nezisková

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

Schůzka rodičů 5. 2. 2014

Schůzka rodičů 5. 2. 2014 Schůzka rodičů 5. 2. 2014 Program Informace o oddíle Složení vedení Informační zdroje Placení příspěvků Plán akcí Tábor Informace o skupinách Ostatní Informace o oddíle Pravidelná činnost Celoroční program

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

5.číslo Leden 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno

5.číslo Leden 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno 5.číslo Leden 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno Kampak se pojede na začátku roku? 8.1. Novoroční oddílovka 10.1. Dršmaš Florbal 23.-25.1. DA Sirotci 30.1.-1.2. Steinbach

Více

Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL

Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM Betonové základy 2 Bìžná odolnost použitého monolitického betonu by nemìla být nižší, než 25 N/mm (HM-250), v souladu se standardem pro vyztužené betonové konstrukce. Je dùležité,

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 !! $ % &!"!#!!!! ' "( '$ ' $ ' "!"" "#" ") % " ÚVODNÍK Vítáme Vás v novém školním roce. Věříme, že jste si o prázdninách dostatečně odpočinuli

Více

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED ZEMÌ PÙVODU: Èeská republika. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PÙVODNÍHO STANDARDU: 12. øíjna. 1980 POUŽITÍ: Spoleèenské plemeno KLASIFIKACE F.C.I.: Po jeho mezinárodním uznání: skupina 9 - spoleèenská plemena

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

2500 2000 1500 Zlínské kluby seniorù Jídelna pro o dùchodce 1000 500 Støedisko pro o sseniory a zdravotnì pos postižené 0 2009 2010 2011 2012 Množství sebraného BRKO na Podvesné 40 35 30

Více

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce:

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce: Čekatelské kurzy Čekatelský lesní kurz Rozrazil Rozrazil je tradiční čekatelský kurz, který v Brně funguje od roku 1997. Náplní kurzu není jen obsah čekatelské zkoušky. Myslíme si, že čekatelé by měli

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

10/2002. Nejste sami! Jihomoravská lesní škola 2003. Zdravotnický kurz zrušen AKTUALITY BRJ 10/2002 STRANA 1

10/2002. Nejste sami! Jihomoravská lesní škola 2003. Zdravotnický kurz zrušen AKTUALITY BRJ 10/2002 STRANA 1 Okres Brno - mìsto Úøední hodiny kanceláøe Èeská 11 Tajemník Po 14.00-18.00 602 00 Brno Út 13.00-15.00 Tel/fax: 532 193 168 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00 E-mail: brj@junak.cz Hospodáøka St 16.00-17.00

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Vyvážená pramenitá voda s výtažkem HOØCE

Vyvážená pramenitá voda s výtažkem HOØCE Studie Vyvážená pramenitá voda s výtažkem HOØCE 2014 AKTIVANT - hoøec Má nejvyšší možnou dasažitelnou certifikaci v rámci ÈR a EU pro lidi pracující v psychické a fyzické zátìži, zde byly prokázány úèinky

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více