za spolupráce Obrologické spoleènosti Èech a Moravy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za spolupráce Obrologické spoleènosti Èech a Moravy."

Transkript

1

2 Mohlo by se zdát, že se letošní rok pøíliš nelišil od tìch minulých, byl to však rok pestrý a zajímavý. Zde v úvodu vzpomeòme toliko zlomek konaných poèinù. A tak pojïme pìknì popoøádku. Stejnì jako v pøedchozích letech se na Mlynáøce scházelo v šestero družinách na sedmdesát lidí. O kvalitì úèasti hovoøí 82 procentní docházka na všech akcích. To je dobré znamení a výzva pro další léta. Celému roku vévodilo oddlílové bodování s názvem Juchù do vzduchu, na jehož konci se ti nejlepší vznesli nad Valmez v horkovzdušném balónu. Rokem se prohnalo nespoèet akcí. K tìm tradièním, jejichž podoba a jméno se s léty nemìní patøila Maturita, Regata, Zlaté trenky nebo Bítovské mlýny (tentokrát vydaøené po všech stránkách). Z dalších akcí vzpomeòme na Moravskoslezské putování, pøi nìmž jsme tvoøili rádiové vysílání a vydávali speciální èísla oddílového èasopisu Leoš. Tím jsme si okusili sladkokyselou chu práce novináøského cechu. Dalším poèinem byla pøíprava divadelního pøedstavení, které jsme pak na Premiéøe pøedvedli dìtièkám v místní školce. Nezapomeòme ani na Vánoce na Kopnì, Zimní olympijské hry èi Starce na hájence. Navštívili jsme i vzdálené kraje, kupøíkladu Nízké Tatry èi Jeseníky. Nežili jsme však jen zábavou, ale i prací. Na Pracáku jsme pomohli se sázením stromkù a dùkladné opravì neušly naše táborové postele se zbrusu novými matracemi. Kromì témìø pravidelného vydávání Lokálnì Estetického Obèasníku Šípákù se nám podaøilo dát dohromady publikaci s názvem Holubinky. Ta je urèena pro oddíly s pøíbuznou krevní skupinou, které mají zájem inspirovat se naší pøedloòskou táborovou hrou. Zbývá nám zmínit ještì tábor letošní. Ten se konal za spolupráce Obrologické spoleènosti Èech a Moravy. Stìžejní programovou náplní byl tudíž výzkum obrù. Tolik ve zkratce k uplynulému roku. Výše popsané skuteènosti dùkladnìji probereme na následujících stránkách. Pokud vás neuspokojí ani to, není nic snažšího, než vyhledat si podrobnosti v celoroèních a táborových kronikách a fotokronikách. Je také možné zhlédnout diapozitivy èi video dokumenty.

3 Vyvrcholení letošního bodování na oddílové akci Juchù do vzduchu.

4 VLAŠTOVKY Lída Kováøová, Zuzana Žužu Peèivová, Hana Pifka Volfová, Katka Nová, Dáša Kyška Tomšejová, Zuzana Uanka Andrisová, Petra Háèek Andrisová, Míša Urbanová, Mirka Chocholatá M E D V Ì D I Jenda Vorvi Baøák, Pé a Šašek Pittner, Petr Piškot Hanták, Kája Tomšej, Jakub Džimi Hendrych, Martin Jerry Jeøábek, Tomáš Soptík Hanták, Jakub Wrzecký, Honza Bechný, Honza Sandany, Radek Himmer K A M Z Í C I Stáòa Ë Poboøil, ing. Jiøí Vološín, Michal Šimùnek, Pe a Zabuk Sazovský, Martin Ukroš Rusek, Marek Helmut Vala, Pavel alias Nìmec, Venca Vièík, Honza Jelínek V L È I C E Jarèa Pondìlí Sobotková, Marcela Arwen Juraèková, Romèa Dostálová, Jana Vodová, Andrea Koala Kladòáková, Pavla Kopøivová, Venda Vlèková, Jana Kessy Hantáková, Dagmar Dari Konvièná S R N K Y Alan Tetøev Krajèa, Wìra Krajèová, Gabèa Valová, Zuzka Kusková, Lenka Kelárková, Veronika Žaba Peèivová, Dana Kelárková, Lucka Drevòáková, Radka Valová NETOPÝØI ryba Pizi Sedláø, Honza Paskal Valoušek, Honza Klon Voda, Petr Vodka Voda, Václav Želé Slimáèek, Ivan Dostál, Karel Mongol Kopøiva, Jan Kaski Kopøiva, Tomáš Trusina, Martin Kytka M A K A È I Jurin Your y Palát, Michal Zajíc Valoušek, Láïa Havran Vrána, Kája Riki Mrnuštík, Martin Máøa Palát, Jitka Pomeranè Pittnerová, Kamèa Králová, Jana Žoužel Haluzová, Majka Haluzová, Sva a Ïibla Kováø, Jakub Šroty Šindler PAN VEDOUCÍ I v o H o p S k o è e k

5 Od záøí 1999 do èervna 2000 mìl náš oddíl celkem 306 akcí (po seètení všech družinovek, družinových a oddílových akcí). Níže je uveden seznam všech oddílových a instruktorských akcí, které letos probìhly. Bez vedení Hra po mìstì, v jejímž závìru jsme se prostøednictvím všemožných médií seznámili s celoroèním bodováním Juchù do vzduchu. Maturita Zkouška s velkým Z ze základních tábornických znalostí a dovedností v autentickém prostøedí školních lavic. Bítovské mlýny Pro náš oddíl opìt úspešný sraz, víc v kapitolce Reprezentace oddílu. Premiéru zde mìla naše soutež Peklo. Ohnivák Pøípravy kulináøských specialit. Bohužel neprobìhly na otevøeném ohni, nýbrž za nepøíznì poèasí na plynových vaøièích v našich domácnostech. Kuželky Valmezácká kuželna nás opìt hostila i s rodièi. Velké moravskoslezské putování Návštìva všech možných i nemožných zajímavostí moravských okresù a následné zpracovávání zážitkù v rozhlasovém vysílání a speciálním èísle èasopisu Leoš.

6 Podzimák Orientaènìbežecké kufrování v lesích mezi Hodslavicemi a Moøkovem. Rodinný výlet Výstup na zasnežený Velký Javorník, tentokrát také s rodièi. Regata Tradièní soutìž v uzlování na èas, uzlování na množství a lasování. Výsledky nejlepších v kapitolce Oddílové souteže. Promítání První a zatím poslední veøejná projekce videodokumentu z tábora 1999 Palouèek a Støípky z Lubiny. Vánoce na Kopnì Pøedvánoèní pohoda na chalupách v kopcích u Držkové, plná snìhu a zimních radovánek. Zimní olympijské hry Valmezopolis Vrcholný pøebor v celé øadì snìhových sportovních disciplín - krasobruslení, pink ponk, sjezd divoké øeky.. Noèník Pochodování a klopýtání za svitu mìsíce na lukách a v lesích okolo Medùvky. Slovensko Šestidenní pobyt v kraji okolo Brezna. Výpravy do nízkotatranských hor a pøedhùøí. Ale také do Zvolena èi Banské Bystrice.

7 Ringo 2000 aneb Zlaté trenky Cena cen se tento rok udìlovala v turnaji Ringa. Úèast jiných dìtských oddílu z okolí. Festival Haryho Mouèky Divadelní a hudební festival v Ostravì. Víc v kapitole reprezentace oddílu. Pøedpremiéra Pøíprava scénáøe, výroba masek, secvièování - vše co neodmyslitelnì patøí ke kumštu, jenž se odehrává na prknech, které znamenají svìt. Kuželky Sportovní klání za úèasti rodièù Tøináctka Prestižní soutež v tábornických znalostech a dovednostech. Výsledky v kapitolce Oddílové souteže. Pracák Sázení bukového, jedlového a smrkového lesa. Tøináctka pro íèka Obdoba standardní Tøináctky, organizovaná vítìzi Tøináctky z øad èlenù. Starci na hájence Nároènìjší akce pro vìkem odrostlejší týpky. Vzpomeòme na Mont Everest, peèení chleba èi na vysoká a nízká lana.

8 Maloši na Trèkovkách Mladší jedinci si zalozili a zaslaòovali na skalách Trèkových. Premiéra Nacvièené divadelní pøedstavení z akce Pøedpremiéra hrajeme již pro mimooddílové obecenstvo - tleskají nám ruèièky ze školky v ulici Križná. Nízký Jeseník Pohodové putování krajem okolo Slezské Harty. Návštìva hráze a Jakarovických bøidlicových štol a lomù. Juchù do vzduchu Závìr celoroèního bodování, shánìní povolení k letu a koneènì let balónem pro nejúspìšnìjší. Bambiriáda V Praze pøedstavujeme naší èinnost. 8. sraz oddílù Tradièní setkání oddílù, zabývajících se táboøením, turistikou a pobytem v pøírodì. Letos se jich zúèastnilo šest. Slibová rokle Navzdory názvu se díky dešti uskuteènila na Mlynáøce. Oddílový slib nových èlenù. Tento rok se každý den na Mlynáøce nìco dìlo. K již klasickým èinnostem (Korálky: povídání s cestovateli, Odborníèky: zdokonalování tábornických dovedností, Hudební školy: výuka hraní na hudební nástroje) pøibyla Tìlocvièna s florbalem.

9 JUCHÙ DO VZDUCHU - toto vzduchoplavecké heslo nás provázelo celým rokem. Byl to rok plný balónu a jiných horkovzdušných plavidel a vyvrcholil letem tìch nejlepších z nás. Koš mìlo ovšem k dispozici pouze prvních deset jednotlivcù a nejúspešnejší družina. Než k samotnému letu došlo, bylo potøeba, aby družiny i jednotlivci nasbírali potøebné zkušenosti. Bodování jednotlivcù Jednotlivci získávali svuj um v dvoumìsíèních dálkových pøeletech. Pøelet byl jedna z pìti etap cesty kolem svìta, dlouhý zpravidla 70 poledníkù a trvající dva mìsíce. Po tìchto dvou mìsících se vždy vyhodnotilo poøadí podle dosažené vzdálenosti. Tato vzdálenost se pomocí balónku znázoròovala na mapì území, nad kterým se zrovna letìlo. Poøadí za jednotlivé pøelety se sèítaly, takže celkovým vítìzem se stal ten, který mìl nejmenší souèet umístìní v dvoumìsíèních pøeletech. O tom, jak si v etapách jednotlivci vedli, vypovídala také osobní tabulka s fotografií. Souhrnná tabulka pak obsahovala pøehled dosažených bodù za docházku, deníky, souteže a mimoøádné hodnocení. Bodování družin Družiny se zabývaly skládáním makety balónu, aby pochopily všechny zákonitosti tohoto dopravního prostøedku. Postupnì získávali jednotlivé èásti za vítìzství v mezi-družinových bojích, za umístìní jedno-tlivcù, nástìnky, 100% úèastí všech èlenù na akcích a mimoøádné ohodnocení. Sestavit minibalón stihli nakonec družiny všechny. Než jej však mohli vyslat do vzduchu, potøebovali sehnat ješte nìkolik povolení. O nejlepší družinì rozhodla jak kvalita kompletního balónu, tak doba jeho dostavby, poèet získaných povolení, apod.

10 Pohled na obì nástìnky. Bodování jednotlivcù bylo umístìno na levé nástìnce. Obsahovala osobní i souhrnné tabulky, a mapu území, pøes kterou se podnikaly dálkové pøelety. Pravá nástìnka sloužila pro bodování družin. Detail nástìnky s bodováním družin. V jednotlivých kójích družiny postupnì sestavovaly makety balónù.

11 Následuje pøehled nejlepších pìti jednotlivcù a lidí se 100% úèastí na akcích a družinovkách za jednotlivé dvoumìsíce oddílového roku 1999/00. Valmez-Himalaj (záøí-øíjen 1999) 1. Pavla Venda 3. Gabèa Romèa 5. Kaski Himalaj-Kamèatka (listopad-prosinec 1999) 1. Zuzka 100% Zabuk, Ë, Zuzka, 2. Ivan Dana, Tetøev, Romèa, Koala, 3. Jana Venda, KLon, Vodka, Ivan, 4. Venda Kaski, Piškot, Džimi, Lída Dana Kamèatka-Vancouver 1. Zabuk 2. Zuzka 3. Lucka 4. Helmut Romèa (leden-únor 2000) 100% Romèa, Koala, Pavla, zuzka, Žaba, Lucka, Vìra, Ivan, Kaski, Vorvi, Zabuk, Helmut, Ë, Lída Vancouver-ústí Amazonky (bøezen-duben 2000) 1. Jana 100% Kyška, Zabuk, Alias, 2. Ivan Ë, Piškot, Kája, Džimi, Kuba, Venda Zuzka, Lucka, Vodka, Ivan, Zuzka Mongol, Kaski, Pizi, Romèa, 5. Pavla Jana, Koala, Jarèa ústí Amazonky-Valmez 1. Zuzka 2. Pavla 3. Romèa 4. Venda 5. Ivan Kaski 100% Žele, Ivan, Kaski, Zabuk, Helmut, Ë, Pifka, Kyška, Kája, Bobr, Pavla, venda, Gabèa, Jarèa (kvìten 2000) 100% Venda, Piškot, Kyška, Zabuk, Klon, Želé, Lenka, Žaba, Džimi, Alias, Kaski, Ivan,Vodka, Mongol, Romèa, Zuzka, Koala, Pavla, Gabèa, Wìra, Jarèa, Ë

12 Tabulka obsahuje koneèné poøadí družin za oddílový rok 1999/00. Poøadí družin 1. Srnky 2. Vlèice 3. Vlaštovky 4. Kamzíci 5. Netopýøi 6. Medvìdi 100% docházku na všech akcích a družinovkách mìli ZABUK, IVAN a KASKI, na jedné jediné akci nebyla Romèa, Koala, Pavla, Mongi a Ë celý oddíl mìl prùmìrnou docházku 84% (Vlèice 88%, Srnky 87%, Netopýøi 87%, Vlaštovky 83%, Kamzíci 83%, Medvìdi 76%) nejlepší docházka na oddílové akci - Bítovské Mlýny (96%) nejlepší deníky 1. Jana 2. Zuzka 3. Venda celoroèní prùmìr za deníky byl letos 6 bodù (maximum bylo 10) po seètení všech soutìží jednotlivcù: starší mladší 1. Ivan 1. Dana 2. Zabuk 2. Radka 3. Jana 3. Uanka Do našich øad se letos zaøadili tito nováèci: Háèek, Radka, Dari, Kessy, Honza (M), Radek, Mirka, Honza (K), Soptík, Kuba, Martin, Tomáš

13 1. Zuzka 2. Romèa 3. Venda 4. Ivan 5. Pavla 6. Zabuk 7. Jana 8. Kaski 8. Želé 10. Alias 11. Radka 12. Dana 13. Helmut 14. Vodka 15. Lucka Gabèa 17. Koala 18. Piškot 19. Džimi 20. Žaba 21. Uanka 22. Mongol Kessy 24. Lenka 25. Kyška 26. Pifka 27. Kája 28. Jerry 29. Klon 30. Katka 31. Michal 32. Háèek 33. Honza (K) 34. Honza (M) 35. Venca 36. Kuba 37. Soptík 38. Ukroš 39. Dari 40. Tomáš 41. Mirka 42. Radek 43. Míša 44. Martin 45. Fili Seznam obsahuje pouze èleny, kteøí do oddílu po celý rok chodili. Pokud z nìj nìkdo v prùbìhu èinnosti odešel, jeho jméno v tomto seznamu není uvedeno.

14 50.sraz oddílù - Bítovské mlýny (záøí 99) 1.místo...pìtiboj kluci 3.místo...pìtiboj holky 1.místo...o nejlepší scénku 2.místo...o nejlepší písnièku 2.místo...o nejlepší deník Kaski 3.místo...o nejlepší kroniku 1.místo...uzlování støední kategorie Jarèa 3.místo...lasování mladší kategorie - Ivan Festival Harryho Mouèky Ostrava (bøezen 00) 2.místo...hudební vystoupení 3.místo...divadelní vystoupení celkovì jsme skonèili na 2.místì 8.sraz oddílù - Kladeruby (èerven 00) 1.místo...pìtiboj starší kluci 1.místo...pìtiboj starší holky 2.místo...pìtiboj mladší holky 3.místo...pìtiboj mladší kluci 1.místo...o nejlepší kroniku 1.místo...o nejlepší deník Želé 1.místo...o nejlepší scénku u táboráku Regata 17.roèník - Ostrava tradièní regaty v Ostravì jsme se nezùèastnili, jelikož jsme byli na oddílové akci na Slovensku

15 Regata (prosinec 99) Zde jsou uvedeni vítìzové jednotlivých kategorií v poøadí mladší, starší a íèka : uzly na èas Dana, Jana, Tetøev uzly množství Dana, Želé, Tetøev jednotlivých kategorií: mladší starší 1.Uanka 1.Jana 2.Dari 2.Ivan 3.Kessy 3.Venda íèka 1.Tetøev 2.Youry 3.Wìra lasování Klon, Ivan, Hop Tøináctka (bøezen 00) Tentokrát tvoøily tøináctku tyto disciplíny: uzly, laso, topo, morse èi semafor, rostliny, zvíøata, 1.pomoc, souhvìzdí, stopy, vaøení, pamatovák, lanovka, tajný úkol. Tak a tady jsou výherci KOR (pøekonané a nové rekordy) Stání s kanistry na jedné noze (Jerry), Bìh do schodù (Pavla, Džimi, Žoužel), Soukání lipa (Venda), Jamajka (Želé), Knedlíky (oddíl snìdl 50,8 kg), Zapálení sirky jednou rukou (Zabuk), Maximální koncentrace lidí na 1m 2 (Dana, Martin, Mongi, Piškot, Soptík, Zabuk, Katka, Uanka, Pifka, Kaski, Jerry, Ivan, Helmut, Hipis, Alias, Kessy, Želé, Džimi, Klon, Kuba, Vodka, Gabèa) podrobnosti a pøesné znìní rekordù viz Kniha oddílových rekordù na Mlynáøce Pìt let v oddíle (alespoò) Tolik žádané a obdivované trièko s tímto maskotem mají možnost získat jen ti, kteøí jsou v oddíle alespoò 5 let. Seznam tolik žádaných a obdivovaných majitelù je zde: Žoužel, Arwen, Lída, Riki, Šašek, Jarèa, Šroty, Ing, Havran, Youry, Tetøev, Pomeranè, Máøa, Kamèa, Zajíc, Vorvi, Helmut, Hop, Koala, Džimi, Paskal, Pizi, Žaba, Zabuk a Pif jakožto èestný nositel

16 Již tøetím rokem se vìrní ètenáøi tìší na další a další výtisky oddílového obèasníku LEOŠ. Rok 1999/2000 byl v tomto ohledu mimoøádnì štìdrý - vyšlo celkem 10 èísel. Èao uptíci * Nejen o Royal Rangers * Juchù do vzduchu * Pašíkovo bludištì * Nìjaký ten kvíz * Co jsi byl v minulém životì? * Zubní prohlídka * Povídka? * Test Znáš dobøe všechny Leoše? * Pøehled akcí (záøí - øíjen) * Koòácká akce Zdar Kryštofíci a Kryštofice * Putování po jižní Moravì * Brno * Slavkov * Vyškov* Valtice * Moravský Krumlov * Hodonín * Buchlovice * Kromìøíž * Malenovice * Holešov * Bzenec * Soutjež Ètenáøi! * Epizoda 1 (Napøíè ulicemi Jesenickými) * Epizoda 2 (Jak se vám tu žije?) * Epizoda 3 (Láznìní) * Epizoda 4 (Louèná nad Desnou) * Epizoda 5 (Noèní Šumperk) * Epizoda 6 (Sladový triumf) * O Holešovì * Barum * Staromìstská Povídka Úvodník * Katedrála sv. Petra * Akvarijní rybièky * Rozhovor v køoví * Kopec * Blansko * Zámek Lednice * Znalosti taxikáøù na Bøeclavsku * Informace pro botaniky * Šumperk * Anketa Esmeralda * Zetor Brno * Hrobka kapucínù * Zámek Slavkov * Jeseník * To tu ještì nebylo

17 Ahoj Faramaralopopové! * Naši milí mladí externí spolupracovníci! * Rozhovor s Ivanem * Ryba = Vašek * Kvízománie pokraèuje * Škandál! * Zubní prohlídka * Sen * Noèní výlet * Pøelet první * Komix Zvíøátka Vánoèní povídka (aneb ponìkud prozaická koleda) * Lámu, lámeš, lámeme (hlavu) * Rozhovor s Šaškem * Anketa (Chlapèe, holèièko, co by sis pøál k vánocùm?) * Zubní prohlídka Mòau (èau) Leošaèky a Leošáci! * Oddílové akce na únor 2000 * Kvizej, kvizej, kvizaèi! * Rozhovor s Jeep, skautskou vùdkyní * Tlama * Anketa: Co jste nalezli pod vánoèním stromeèkem * Zubní prohlídka * Komix Kdì še ètì ¼eoš am je o plima * Oddílové akce do konce dubna * S.O.S. * Kvizu není nikdy dost * Rozhovor s Michálkem Valouškù Zajícem * 3D okénko * Zubní prohlídka * Minikurz japonského jazyka * Opravdu komix? Výzva*Originály Ú.È.A.S.T.N.Í.È.K.Ù * Zubní prohlídka * Minianketa * Co schránka pøinesla * Rozhovor s Paskalem rodákem z Krhové * Kviz? No ovšem, Kviz! * Pøíbìh èerných plyšových polobotek* Výsledky 4.pøeletu * Komix Scifárna Brej veèír, gigahnátové a gigahnatky! * Den mého života * Kvíz pro chytré obøíky * Bajka Kos Vosk a jeho sok Svok * Obøi? Nebo jen pøerostlé stvùry? * Leošova poradna * Vtipy a hlavnì o lidech * Obrkomix

18 Výèet tìch, kteøí mají splnìné I. stupnì odborností: Topograf Hop, Ing, Zabuk, Ivan Rostliny Kamèa Uzlaø Jana, Paskal, Zabuk, Vodka, Želé, Jarèa, Hop, Pizi, Ivan Hvìzdáø Tetøev, Šroty Superman Signalizace Želé, Žoužel, Zabuk, Lída, Ivan Zvíøata Youry, Ivan 1.Pomoc Ivan, Havran, Lída Lasaø Ivan, Hop Táborník Hop, Jarèa, Ivan, Zabuk, Želé, Jerry, Vodka, Žužu, Paskal, Jana

19 Po pøíchodu na táboøištì u Lubiny (Slovensko) jsme zastihli obra Elišku v dosti svízelné situaci. Z valné èásti byl pohlcen loukou, ze zemì vyèuhovala pouze hlava a o patnáct metrù dál špièky nohou. Díky naší úèasti na pøedtáborové obrologické konferenci jsme dobøe vìdìli, jak se zachovat. Po vyslechnutí šokujících pøednášek pøedních èeských obrologù, jsme se sami stali externími spolupracovníky Obrologické spoleènosti Èech a Moravy. Pomocí pøevratného vynálezu Tlumoèník 1 se nám podaøilo navázat s obrem kontakt na telepatické úrovni. Èasem jsme si získali Eliškovu dùvìru. Svìøil se nám, že se potýká s velkými problémy - neš astnou náhodou se mu podaøilo rozbít hodiny, urèující èas v podzemní obøí øíši. Aby svou chybu napravil, vydal se hledat hodináøe, který by je dokázal opravit. Pøi svém putování však jednoho jarního dne usnul, a když se nyní o prázdninách probudil, zjistil, že jej zemì vlivem vìtrné eroze málem pohøbila. Naprosto vysílen nebyl schopen pokraèovat v cestì. Nemohli jsme odmítnout mu pomoci. Zatímco jsme dávali èasomìrný pøístroj dohromady, Eliška s chutí pojídal námi pøipravené jídlo, nechával se uspávat, budit a ošetøovat. Nìkolikrát dennì jsme s ním spøádali rozhovor a obr ochotnì odpovídal na naše zvídavé dotazy. Získané informace jsme tøídili a vypracovávali nové obrologické teorie. Když se nám koneènì podaøilo složit hodiny, obrova radost neznala mezí. O nìkolik dnù pozdìji, po návratu z výpravy, jsme jej už v táboøe nenašli. Eliška nabral dostatek sil, aby se vzchopil ze zemì a vrátil se do obøí øíše.

20 Tým Elektrické pohanky Ë, Jerry, Žaba, Kája, Vodka, Romèa Extrém silolep, extrém silolep, extrém silolep, extrém silolep, extrém silolep, aeiou Tým Kikirikikù Wìra, Helmut, Jana, Pavla, Martin, Pifka, Soptík Kikirikici my to máme v palici, sílu mùžem rozdávat a Elišce pomáhat. Kik kik kikirik. Tým Šišlounù Šašek, Želé, Alias, Hypas, Dana, Kessy Modrá je obloha i tvoje vlásky, chceme ti Eliško dát trochu lásky, složíme ti hodiny, jsme totiž dobøí, to bude asi tím, že my jsme modøí. Modrá je dobrá, už je to tak. Tým Imposible Žužu, Ivan, Piškot, Koala, Gabèa, Uanka Ereš špikoš neméèi huòáè scem kámoš Tým Angorákù Jarèa, Džimi, Venda, Kaski, Lenka, Katka, Klon Angoráci ti jsou dobøí, jídla snìdí jako obøi. Obry máme velmi velmi rádi, jsou to naši kamarádi. Mic mic mic to je naše slovo, pohladíme koho. Hej jen poèkej angoráku. Tým Laskonek Arwen, Zabuk, Mongol, Kyška, Zuzka, Kuba My jsme príma tým, nechybí nám šprým, budem chloubou spoleènosti, obrùm budem ku radosti. Tým Vìdeckých pracovníkù Hop, Youry, Tetøev, Ing, Žoužel, Kamèa, Pomeranè, Šroty

21 Závody mladší holky 1. Dana 2. Katka 3. Uanka mladší kluci 1. Klon 2. Kuba 3. Soptík Táborník 1. Zabuk 2. Venda 3. Jana 4. Alias 5. Želé 6. Džimi 7. Dana 8. Vodka 9. Ivan 10. Kaski starší holky 1. Venda 2. Pavla 3. Jana starší kluci 1. Zabuk 2. Helmut 3. Vodka Deníky 1.Zabuk Želé 3.Kaski Venda Alias placka z letošního tábora Výsledky jsou vypoèteny jako prùmìr z ranních bìhù a všech závodù, které se na táboøe konaly. Z tohoto dùvodu, nejsou letos ve výsledcích zahrnuti instruktoøi. Na rozdíl od pøedcházejících let, nedošlo letos k vyhodnocení nejlepší družiny. Pomoc obrovi Elišce byla týmová a všechny družiny mìly na jeho š astném návratu stejnou zásluhu. Bodování stanù 1. Džimi, Alias 179,5 2. Jana, Venda 162 Koala, Lenka Romèa, Pavla 161,5 5. Zabuk, Helmut 159 Maximum bodù = 180

22 Maturita není žádný špás každý musí dokázat, co v nìm je (záøí 1999) Chvíle nejš astnìjší na Bítovských mlýnech (záøí 1999) Poslední okamžiky spoleèného soubytí s kamarády pøed zahájením orientaèního bìhu pustým lesem (listopad 1999)

23 Široká veøejnost po shlédnutí videodokumentù spokojenì listovala našimi deníky a kronikami (prosinec 1999) Oddíl kousek od svìtoznámé Èu-mu-lang-ma, cca 6500 km severozápadnìji (únor 2000) Povedená maska k divadelnímu pøedstavení pro mateøské školky (bøezen 2000)

24 Pomoc našim lesùm sázení stromkù poblíž Zubøí (duben 2000) Válení sudù napøíè hájenkou tak trochu jinak (duben 2000) Nádherná momentka našich pøedních obrologù ze spoleènosti OSÈM spolu s obrem Eliškou (èervenec 2000)

25 Za finanèní podporu dìkujeme tìmto firmám a organizacím: Asociaci TOM, CS Cabot (èeské i americké spoleènosti), Okresnímu úøadu ve Vsetínì, Mìstskému úøadu ve Valašském Meziøíèí, firmám Václav Slimáèek - potrubí - montáže TNS, Unites, Reta & Hoja. Zvláštní podìkování patøí obecnímu úøadu Lubina (Slovensko), zámku Kinských, rodinì Hrbáèovì, panu knihaøi Blažkovi a pánùm Vlèkovi a Truneèkovi. Tìchto pár stránek je pøehled toho, co se v oddíle událo v letech Více lze najít v kronikách a to celoroèní, tábor Lubina a fotokronikách oddílová èinnost a tábor. Urèeno pro vnitøní potøebu TOM Zlaté šípy 2000 Zajíc, Kamèa, Hop, Youry kontakt: Zlaté šípy, ul. Zahumení, Valašské Meziøíèí, , tel: 0651/ www stránky: zlatesipy.hyperlink.cz,

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA. Vondráèkové a jiných nechybìly. Jistì se. sponzory, kvìtinovou výzdobu a vyrábìla

4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA. Vondráèkové a jiných nechybìly. Jistì se. sponzory, kvìtinovou výzdobu a vyrábìla 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA ŠKOLNÍ SLAVNOST OSLAVA NAŠICH DÌTÍ Každoroèní spoleènou akcí základní školy a rodièù je Školní slavnost. Ta letošní probìhla 17. bøezna.

Více

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky ÈERVENEC 2007 ZPRAVODAJ 7 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Øevnice pøivítaly Karla IV. Novinky z mateøské školky ZUŠ pøedstavila mladé talenty 2 Ruch 7/2007 Z RADY MÌSTA EKOS Øevnice Ing. Zdráhal informoval

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE

ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE 131 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Èervenec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Nìkteré aktuální postøehy z období pøed prázdninami Letošní poèasí nám pøipomnìlo ve své drsné realitì i trvající potenciální ohrožení

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 53 1/2012 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 INFORMACE Z RADNICE Jarní úklid do kontejnerù V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých místech umístìn

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 6 IX. roèník Mezinárodní taneèní soutìž v Ostrovì Pro obyvatele mìsta Ostrova se již pomalu stává všední záležitostí, že se v místním Domì kultury konají nejrùznìjší mezinárodní setkání. Nedávno to byl

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY MÌSTA Vážení spoluobèané, vážení a milí hluboèáci, sousedé rád bych Vám popøál vše nejlepší do nového roku 2009. Pøeji Vám hodnì zdraví, štìstí a osobních úspìchù. Možná bychom

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Novojicínský B rezen 2005 M esícník mesta Foto Josef Šamaj Vázení spoluobcané, dovoluji si touto cestou podìkovat tìm z vás, kteøí aktivnì pøistupují k úklidu snìhu na chodnících pøed svými nemovitostmi

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života u í s e m c brezen I n t e r n e t 3 VIII. roèník Internet se stává souèástí našeho života Mladí vèetnì dìtí a lidé støedního vìku, kteøí jsou zapojeni do pracovního procesu, vìtšinou dobøe vìdí, co to

Více

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12 strana 1 Kvasické noviny informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Tak jako každý rok, tak i letos se v našem mìsteèku konala tradièní Kvasická pou. Letos rok pøipadlo její konání na sobotu

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1. pøi našich pìších, cyklistických i vodáckých. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1. pøi našich pìších, cyklistických i vodáckých. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1 Na novou lávku pøes Otavu ve Velkých Hydèicích pøispìlo také Mìsto Horaāïovice. Promìny Horaāïovic PŘÍŠTĚ ODPOVÍDÁ:

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více