Duben mìsíc. o životním prostøedí. Týden pro Zemi dubna na Jiráskovì gymnáziu. Obsah. Náchodský zpravodaj duben 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Duben mìsíc. o životním prostøedí. Týden pro Zemi 16. 20. dubna na Jiráskovì gymnáziu. Obsah. Náchodský zpravodaj duben 2007."

Transkript

1 1 duben 2007 Náchodský zpravodaj duben 2007 Obsah Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika, Zmìny v penzionu Marie... 4 Ze života náchodských škol let náchodského skautingu... 6 Dubnová výroèí... 6 Z historie sportu v Náchodì... 7 Nejlepší webové stránky v kraji... 8 V Náchodì se chystá... 8 Muzeum KAHAN III... 8 Duben v Hopsáèku, Sportovec roku... 9 Nenechte si ujít Slavnostní otevøení Karlova námìstí Ekoutek, svoz odpadu Sbìr železného šrotu Povodnì aneb kudy tekla øeka Strom roku I vaše dìti jezdí po silnici Sport Program škol. zaøízení, Muzeum Zubní pohotovost, program Déèka Senior klub, SZP Náchod Galerie, Církve Knihovna, ICC Náchod Pøíloha: Informace z mìstského pivovaru, inzerce Duben mìsíc ochrany životního prostøedí Zatímco støední a starší generace èasto zùstává (možná již jen ze setrvaènosti) pøipoutaná od prvních teplých sluneèních paprskù až do podzimu k rodinné prvovýrobì na zahrádkách èi k trávení víkendù na chatách a chalupách, ta mladší již má ponejvíce pøedstavy o naplnìní volného èasu zcela jiné. Je více èi ménì svázána se životním stylem podporovaným každodenní mediální reklamou a charakterizovaným pestrou nabídkou a užitím všeho co je k mání, co je moderní, co se nosí, rychle užije a také brzy zahodí. Celé víkendy tráví vyznavaèi tohoto životního stylu stále èastìji v obchodních centrech obklopeni vším žádaným na menší èi vìtší ploše a v dostateènì široké nabídce. Platí to jistì jen o zemích, které nenesou nálepku rozvojové. I Èesko se k tìm vyvoleným nepochybnì øadí, by v naší dnešní sociálnì diferencované spoleènosti se jistì leckdo stane tomuto tvrzení oprávnìným oponentem. Není však mým úmyslem zamyslet se v tomto úvodníku nad podstatou sociálních problémù, ale jen se dotknout obrácené strany téže mince, podle které se mnozí z nás øídí a konají. Snad právì proto se dnes duben mìsíc novì se rodícího života stává také symbolem ochrany prostøedí, ve kterém žijeme a které nám zatím (jak ještì dlouho?) poskytuje vše, co k uspokojení svých potøeb vyžadujeme. 22. duben Den Zemì však nemá být jen nìkolikahodinovou výjimeèností z našeho jinak zabìhnutého spotøebního životního rytmu, tøeba tím, že namísto autem pojedeme do práce na kole nebo posbíráme odpadky na stráni pod silnicí. Klade si vyšší cíle, by i jednodenní aktivity jsou jistì chvályhodné. Najde-li skuteèného adresáta, pak poèítá s rozšíøením øad tìch, jež si uvìdomí nejen své postavení mezi šesti miliardami lidí této planety, z nichž 75 % je nesrovnatelnì chudších než on sám, ale i dùsledky svého pozemského bytí a podøídí tomu i svùj další život. Takto se snaží oslovit dospìlé, mládež i dìti. Co dìlat, kam by mohl a mìl napøít pozornost každý z nás? Škála možností je velice široká. Mùžeme se inspirovat tøeba u dìtí a jejich již tøináct let fungujícího celorepublikového projektu Snìm dìtí Èeské republiky pro životní prostøedí, který se zamìøuje na vzdìlávání žákù základních a støedních škol v oblasti životního prostøedí. Z posledního prohlášení snìmu dìtí z roku 2006 mì zaujaly výzvy k úsporám energie v domácnostech (izolace domù, energeticky ménì nároèné spotøebièe), omezení automobilové dopravy (snížení tranzitní a podpora hromadné dopravy na úkor lokální osobní automobilové), k dùslednému tøídìní odpadù a výstavbì menších kompostáren pro vyøešení problémù úniku metanu z velkých skládek, kde se kumuluje biologický odpad, a v neposlední øadì také k poskytování konkrétních informací o životním prostøedí. Výzvy jsou urèeny všem a je jen na nás, jak s nimi naložíme. Budoucnost pøipravujeme našim potomkùm již dnes konkrétními èiny a osobním pøíkladem. Ing. Jaroslav Rohulán, místostarosta Týden pro Zemi dubna na Jiráskovì gymnáziu Pøijïte oslavit tento mezinárodní svátek vìnovaný ochranì pøírody. Pøijïte se zamyslet, co mùže každý z nás udìlat pro lepší svìt. Srdeènì zveme veøejnost i náchodské školy k zhlédnutí výstav: Pøíroda Krkonoš nauèné panely s fotografiemi o pøírodì našeho nejstaršího národního parku Stezky k pøírodì o èinnosti dobrovolníkù z ÈSOP Jaromìø aneb co mùže udìlat každý z nás pro pøírodu Kudy tekla voda a co si pamatuje krajina studentský projekt o zmìnách v krajinì a povodních Zvíøata nejsou zboží výstava v rámci studentské kampanì o týrání zvíøat Zamìøeno na hypermarkety co nevíte o hypermarketech, výstava o. s. Nesehnutí Motýli v ohrožení 17 druhù motýlù v ÈR vymøelo, dalších 20 vymírá!!! Co se stalo s naší krajinou? AMAN a pøíroda pøíroda v dílech náchodských výtvarníkù Ètvrtek v pøednáška pro veøejnost P. Drozd (Ostravská univerzita): Ekologie (vìda nebo ideologie) Jak správnì nakupovat a tøídit odpad, Klimatické zmìny, Kdo to je Loesje, Jak studenti pomáhají chránit pøírodu, Vlèí hlídky, Místo pro život a pozemkové spolky To vše a mnoho dalšího v budovì náchodského gymnázia, vždy od 8.00 do hodin

2 Náchodský zpravodaj 2 Zprávy z radnice Rada mìsta Jednání rady mìsta se zúèastnilo osm radních, jeden byl omluven. Èíselný popis u každé zprávy pøedstavuje pomìr hlasù pøi hlasování. PRO-PROTI-ZDRŽEL SE TELEGRAFICKY: l RM vzala na vìdomí analýzu stavu kultury za rok 2006 a uložila pøipravit scénáø nové kulturní aktivity (zajímavé slavnosti), která by oslovila jak obèany Náchoda, tak jeho návštìvníky a jednat o možnostech spolupráce pøi poøádání takových mìstských slavností l RM souhlasila se zmìnou termínu konání novoroèního ohòostroje, který se novì bude konat (na Nový rok nikoliv na Silvestra) l RM souhlasila s uzavøením smlouvy o výpùjèce s obèanským sdružením Dokoøán na bezplatné užívání budovy èp. 445 v Kladské ulici v Náchodì. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s platností od doby ukonèení smlouvy s romskými obèanskými sdruženími l RM zamítla žádost spoleènosti Gen-X Studio, s. r. o., Týništì n. Orlicí o snížení nájemného za nebytový prostor v èp. 1 na Masarykovì námìstí l RM schválila jednostranné zvýšení nájemného v bytech èp , a 269 v Duhové ulici na èástku 11,02 Kè/m 2 s úèinností od l RM schválila nekompromisnì postupovat vùèi neplatièùm s dluhy pøevyšujícími tøi nájmy jejich byty i soudní cestou uvolnit a prodat obálkovou metodou. Souèasnì bude využíváno maximálního možného navýšení nájemného stanoveného pøíslušným zákonem v dalších letech a tím pøiblížit nájemné v mìstských bytech nájemnému v ostatních bytech na území Náchoda. Nájemníkùm bytù v domech urèených k rozprodeji bude rozeslán dopis s informací o možnosti odkoupení bytu, kterým mohou pøedejít zvýšeným nákladùm v budoucnosti l RM souhlasila s vypracováním studie úprav obslužných komunikací, chodníkù a parkovacích ploch v ul. Pražské u èp a v ul. Nìmcové u èp. 738 (budova polikliniky). Zámìr øeší parkovací místa v prostoru pøed poliklinikou. Dále je øešeno zaslepení výjezdu do køižovatky u Slávie nahrazením vjezdu z parkovištì u polikliniky. Chodníky a obslužné komunikace u èp a jsou plánovány s maximálním využitím parkovacích míst, zachováním stávající vzrostlé zelenì a doplnìním další. Výjezd z uvedeného prostoru bude øešen do ulice Pražské l RM schválila pøípravu žádostí do Finanèního mechanismu EHP/Norska vyhlášeného v roce 2007 na projekty rekonstrukce Základní školy Plhov a základní umìlecké školy v Tyršovì ulici èp l RM schválila zámìr zpracování studie na terminál veøejné dopravy v Náchodì a vypsání výbìrového øízení na její zpracování Zastupitelstvo mìsta Jednání zastupitelstva mìsta se zúèastnilo 25 zastupitelù, dva byli omluveni, v prùbìhu jednání se omluvil ještì jeden zastupitel. Rozpoèet mìsta Náchoda na rok 2007 l ZM schválilo rozpoèet mìsta Náchoda na rok 2007 èlenìný dle paragrafù vèetnì pøíloh a souhlasilo s tím, že rozpoètová opatøení na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úøadu (v plné výši) se stávají souèástí rozpoètu mìsta na bìžný rozpoètový rok po písemném doruèení, pokud rada mìsta nerozhodne jinak. Na nejbližším jednání zastupitelstva mìsta budou dána zastupitelùm na vìdomí Majetkoprávní úkony obce l ZM schválilo prodej pozemkù za domem èp. 156 v Hurdálkovì ulici, který je ve vlastnictví žadatele a prakticky tvoøí èást dvora tohoto domu. Pozemky budou prodány za cenu 896,50 Kè/m 2 vèetnì všech nákladù spojených s pøevodem nemovitosti. Pokud nebude žadatel s touto cenou souhlasit, tak uvedené èásti pozemkù prodány nebudou a bude uzavøena nájemní smlouva l ZM zamítlo úplatné nabytí podílu pozemku polní cesty è. 470 v k.ú. Staré Mìsto nad Metují (ulice Podhorní) o velikosti 112/784 od ÈR Jihomoravských pekáren Brno, s. p. O uvedený pozemek není nutné usilovat za každou cenu, stanoviska jsou kladná k bezúplatnému nabytí tohoto pozemku l ZM schválilo výkup pozemkù v Náchodì-Bìlovsi, které souvisejí se zámìrem obnovy lázní. Jedná se o pozemky soukromých vlastníkù, kteøí s prodejem souhlasili l ZM schválilo darování èástí pozemkových parcel v Bìlovsi Klubu vojenské historie Náchod formou smlouvy o smlouvì budoucí darovací. Po nabytí objektù pevnùstek do vlastnictví klubu od Armády ÈR bude pøevod dokonèen. Náklady spojené s pøevodem uhradí obdarovaný. Pøedmìtem pøevodu budou pouze èásti pozemkù bezprostøednì pod stavbami s nejnutnìjším okolím a v pøípadì ulice Strmá nebude pøevedena ta èást, která by ve svém dùsledku znamenala zúžení místní komunikace chodníku l ZM schválilo nabytí pozemku pod chodníkem v ulici Bìloveské (naproti Èedoku) od Èeských drah. Tím dojde k majetkovému vypoøádání èásti železnièního pozemku zabraného stavbou mìsta l ZM schválilo úpravu Zásad prodeje bytù tak, že pøedkupní právo bude, pøi splácení kupní ceny splátkami, zrušeno ihned po jejím úplném uhrazení l ZM schválilo reálné rozdìlení parcely, která tvoøí bezprostøední okolí obytného domu èp. 50 v ul. Odboje ve Starém Mìstì nad Metují l ZM schválilo prodej souboru ètyø bytových domù s 39 byty. Jedná se o domy èp. 252 v ul. Èeskoskalické, èp. 35 a 36 v ul. Tyršovì a èp v ul. Vodárenské dle Zásad prodeje bytù Systém vèasné intervence l ZM schválilo realizaci Systému vèasné intervence v roce 2007 a smlouvu o spolupráci obcí. Cílem projektu je vìnovat se s maximální intenzitou období pøed spácháním provinìní (èinu jinak trestného), kdy existuje øada signálù o problematickém chování nebo nevyhovujícím prostøedí v okolí dítìte. Volba èlenù výborù zastupitelstva mìsta l ZM zvolilo pøedsedu kontrolního výboru Miroslav Brát (ÈSSD) a èleny kontrolního výboru: Helena Bauerová (ODS), Milan Škoda (ODS), Miloslav Mrština (ÈSSD), Karla Žídková (SOS), Václav Pøibyl (SOS), Ing. Josef Šimon (KDU-ÈSL), František Rázl (KSÈM) a Josef Mazáè (SNK-ED+NK) l ZM zvolilo pøedsedu finanèního výboru Jiøí Rudolf (ODS) a èleny finanèního výboru: Ing. Josef Šimurda (ODS), Ing. Marie Èejchanová (ÈSSD), Ing. Karel Hornych (ÈSSD), Alice Horová (SOS), František Molík (SOS), Ing. Karel Maršík (KDU-ÈSL), Ing. Alena Suková (SNK- ED+NK) a Josef Kindl (KSÈM) Pravidla a výbìrové øízení pro pùjèky na rozvoj bydlení l ZM schválilo Pravidla mìsta Náchoda è. 1/2007 k poskytování pùjèek na rozvoj bydlení na území mìsta Náchoda a termín výbìrového øízení k pùjèkám na rozvoj bydlení bøezna Novinkou v letošním roce je sjednocená doba splatnosti 5 let a zvýšená maximální výše pùjèky u plynového i alternativního zpùsobu topení z 50 na 100 tis. Kè a obnovy fasády z 50 na 200 tis. Kè. Odmìny neuvolnìným èlenùm zastupitelstva mìsta l ZM schválilo mìsíèní odmìny neuvolnìným èlenùm zastupitelstva: èlenùm rady mìsta ve výši 2320 Kè, pøedsedùm výborù nebo komisí rady ve výši 2130 Kè, èlenùm výborù, komisí rady nebo zvláštního orgánù ve výši 1820 Kè a neuvolnìným èlenùm zastupitelstva ve výši

3 3 duben Kè s úèinností od Pøedsedùm výborù a èlenùm výborù se poskytne mìsíèní odmìna poprvé od (neposkytne se ode dne zvolení do funkce). V pøípadì soubìhu výkonu nìkolika funkcí se neuvolnìnému èlenovi zastupitelstva obce poskytne mìsíèní odmìna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odmìna. Vnitøní pøedpis mìsta Náchoda na zadávání zakázek l ZM schválilo vnitøní pøedpis mìsta Náchoda na zadávání zakázek do 6 mil. Kè rozpoètových nákladù bez DPH. Zakázky v hodnotì nad 100 tis. Kè budou zveøejòovány na internetových stránkách mìsta Podpora cyklodopravy úsek Bražec Lávka za Ostrovy l ZM schválilo spolufinancování ve výši min. 40 % uznatelných nákladù projektu Cyklotrasa è Jaromìø Náchod- Staré Mìsto nad Metují, úsek Bražec lávka za Ostrovy. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) poskytuje pøíspìvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v roce Mìsto Náchod podá v letošním roce žádost na dotaci pro výstavbu úseku BRA- ŽEC LÁVKA ZA OSTROVY. Cílem vybudování tohoto úseku je vytvoøení bezpeèné trasy pro cyklisty mezi mìsty Náchod a Nové Mìsto nad Metují. Celkové náklady úpravy trasy pro cyklisty jsou cca 7,7 mil. Kè, maximální výše dotace je 60 %. Smlouvy o poskytnutí dotací v rámci rozpoètu l ZM schválilo Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpoètu mìsta Náchoda na rok 2007: s Mìstskou knihovnou Náchod, o. p. s. ( Kè), s Farní charitou na provoz Domu sv. Anny ( Kè), se Stacionáøem Cesta ( Kè), s TV Náchod, s. r. o. ( Kè), s Beránkem Náchod, a. s., na provozní potøeby ( Kè) a na investièní potøeby ( Kè). Pùjèka FK Náchod-Deštné l ZM schválilo poskytnutí pùjèky a smlouvu o pùjèce FK Náchod-Deštné, s. r. o., ve výši 1 mil. Kè za úrokovou sazbu diskontní sazba ÈNB + 0,40 % p. a. se splatností do Regenerace panelového sídlištì Plhov v Náchodì 4. etapa l ZM schválilo projekt Regenerace panelového sídlištì Plhov v Náchodì 4. etapa, pøedložení tohoto projektu do Programu podpory bydlení pro rok 2007 a spolufinancování projektu ve výši min. 30 % rozpoètovaných nákladù. Pro rok 2007 je pøipravována rekonstrukce komunikace U Høištì. Bude se pokraèovat v opravì místních komunikací a chodníkù ulice Havlíèkova a Pøíkopy a v opravì dìtských høiš. Dle aktuální situace se zahájí èásteèná úprava plhovského námìstí. Maximální výše dotace je 70 %. Uzávìrka pro pøedkládání žádostí je TELEGRAFICKY: l ZM schválilo podle stavebního zákona urèeným zastupitelem pro územnì plánovací èinnost ing. Rostislava Zeisku. Tento zastupitel spolupracuje na návrhu zadání územního plánu, na návrhu pokynù pro zpracování návrhu územního plánu a na vyhodnocení výsledkù projednání a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách l ZM schválilo smlouvu o poskytnutí pøíspìvku k úhradì ztráty z provozování dopravní obslužnosti v Náchodì na období v celkové èástce Kè Rada mìsta Jednání rady mìsta se zúèastnilo šest radních, pozdìji sedm a dva byli omluveni. Majetkoprávní úkony obce l RM souhlasila s ukonèením smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu Krajské hygienické stanice KHK v Èeskoskalické ulici, ve kterém je umístìna výmìníková stanice. V té souvislosti bude uzavøena mezi mìstem Náchodem a KHS KHK nová nájemní smlouva, která vyøeší i umístìní tohoto objektu na pozemkové parcele mìsta l RM souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy s majiteli pozemku na Husovì námìstí. Na pronajaté èásti parcely bude rozšíøena (na 3 m) stávající komunikace pro pìší a cyklisty (dnes široká 60 cm) v délce cca 15 m. Chodník pøevede pìší a cyklisty od pøechodu pøes Pražskou ulici k novì zøizovaným chodníkùm a komunikacím pro automobily a cyklisty na Husovì námìstí. Smlouva se uzavírá na 10 let s úèinností od druhého dne nabytí právní moci kolaudaèního rozhodnutí. Rada v této souvislosti také souhlasila s doplnìním projektové dokumentace na úpravy Husova námìstí o tento chodník (mezi pøechodem pro pìší pøes Pražskou ulici na kruhové køižovatce pod Èedokem pøes parèík podél domu èp na Husovo námìstí) l RM nesouhlasila s uzavøením smlouvy o zøízení vìcného bøemene na pozemkové parcele mìsta v ulici Vojanova, jejíž pøejezd zajiš uje pøístup ke garáži pøilehlého rodinného domu èp Stavební povolení vydané k plánované úpravì pozemkù v této lokalitì již øeší zachování stávajícího vjezdu l RM souhlasila s realizací opravy kanalizace v ulici Borské (u objektu Harmonie) a uzavøela smlouvu o dílo na opravu této kanalizace s firmou Petr Maršálek z Náchoda. Termín dokonèení do Žádosti o èerpání finanèních prostøedkù l RM schválila èerpání fondu reprodukce majetku Mateøské školy ve Vítkovì ul. (v Bìlovsi) ve výši 50 tis. Kè na zakoupení myèky do školní jídelny l RM schválila èerpání fondu reprodukce majetku Základní umìlecké školy J. Falty ve výši 65 tis. Kè na zakoupení profesionálního piana l RM schválila èerpání fondu reprodukce majetku ZŠ TGM, Náchod ve výši 300 tis. Kè na nákup lezecké stìny do tìlocvièny a poøízení nerezové peèící pánve do školní kuchynì (za podmínky, že bude v rámci rozpoètu školy vybavena uèebna pro rodinnou výchovu) Studijní cesta l RM souhlasila s uskuteènìním studijní cesty starosty ing. O. Ètvrteèky a zastupitele p. M. Bráta do Španìlska ve dnech Studijní cesta má zvýšit možnost využití finanèních prostøedkù EU pro nové programovací období se zamìøením na investice do infrastruktury, rozvoje cestovního ruchu (kongresové centrum, obnova lázní, propojování informaèních center), rozvoje venkova, rozvoje lidských zdrojù a životního prostøedí. Náklady na studijní cestu jsou hrazeny z programu AKKORD ze zdrojù Evropské unie a proplatí je Centrum evropského projektování Hradec Králové. Parkovací místa na Karlovì námìstí l RM souhlasila s vyhrazeným parkováním pro ÈSOB a Èeskou spoøitelnu, a. s. Komunikaèní propojení SUN l RM souhlasila s podáním žádosti o pøíspìvek na expertní èinnosti zamìøené na úpravy dopravní infrastruktury smìøující ke zvýšení bezpeènosti dopravy a jejího zpøístupòování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace do Státního fondu dopravní infrastruktury a se spolufinancováním ve výši min. 25 % uznatelných nákladù. Zámìrem projektu je vypracování studie, která by umožnila odklonìní èásti dopravy z centra mìsta. Realizací projektu se vytvoøí bezpeèné podmínky na silnici Pražská (silnice I/33). Odklonìním èásti osobních automobilù a místní obslužnosti z hlavního tahu na Polskou republiku a Broumovský výbìžek dojde ke zlepšení stávající situace a ke zkvalitnìní života obèanù v Náchodì. Odhadované celkové náklady na expertní èinnosti jsou 127 tis. Kè a maximální výše dotace je 75 %, tj Kè. Uzávìrka pro pøedkládání žádostí byla * * *

4 Náchodský zpravodaj 4 Kronika Byli oddáni v únoru Milan Vašíèek Náchod Iva Hušová Náchod Zmìny v penzionu Marie Mìstské støedisko sociálních služeb Marie informuje o zmìnách, které nastaly v souvislosti s platností nového zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Dnem 1. ledna 2007 vstoupil v platnost zákona mìní na domy s peèovatelskou nový zákon o sociálních službách, který službou. Tato forma nájemního bydlení pøinesl mnoho zmìn v poskytování sociálních služeb. V oblasti péèe o seniory pøíspìvek na péèi a nebo jejich závislost je urèena uživatelùm, kteøí nepobírají a ostatní potøebné obèany dochází i v našem støedisku k tìmto zásadním zmìnám: zajištìna sociální péèe po 24 hodin, ošet- na péèi není vyšší než stupeò II. Je zde Žádosti o umístìní k trvalému i pøechodnému pobytu v našich zaøízeních pro seným personálem formou denní ambulantní øovatelská péèe je zajištìna kvalifikovaniory nyní adresujte pøímo Mìstskému péèe. støedisku sociálních služeb MARIE, Náchod, Pùsobení terénní peèovatelské služby Bartoòova Naše služby jsou urèeny obèanùm, kteøí mají trvalé bydlištì ny mající trvalé bydlištì v Náchodì a ob- je nadále zajiš ováno pro potøebné obèa- v Náchodì a v obcích v pùsobnosti Mìstského úøadu v Náchodì. Další velká zmì- úøadu v Náchodì a dále v obcích Dolní cích spadajících do pùsobnosti Mìstského na spoèívá v pøevedení Penzionu Marie Radechová, Kramolna, Vysokov. Vzhledem v Bartoòovì ulici na Domov pro seniory ke zmìnì zákona je nutné, aby každý Marie, protože nový zákon pojem penzion již neuvádí. Toto zaøízení je urèeno álních služeb Marie mìl uzavøenou no- uživatel služeb Mìstského støediska soci- pro seniory, kteøí potøebují více služeb vou smlouvu na tyto služby, která je sociální a ošetøovatelské péèe. Pøíspìvek v souladu s platným zákonem 108/2006 na péèi (døíve pøíspìvek pro bezmocnost) Sb. Smlouvy uzavøené pøed úèinností tohoto zákona pøestávají být v platnosti. není rozhodujícím ukazatelem pro pøijetí. Ošetøovatelská péèe je zde zajištìna kvalifikovaným zdravotnickým personálem po Vámi požadovaných služeb se dozvíte na Ceníky a další náležitosti k zavedení 24 hodin dennì. Vzhledem k vybavení, telefonním èísle pro pobytová zaøízení a pro terénní personálním a zákonným možnostem neposkytujeme péèi v takovém rozsahu, služby. Mùžete nás kontaktovat i elektronicky na adrese: v jakém ji poskytují zaøízení zdravotnická pro dlouhodobì nemocné. nebo navštívit naše stránky Domy Harmonie I a Harmonie II v Rybáøské ulici se podle znìní zmiòovaného Marie Hejdová Pyžamový karneval dìtí v Hopsáèku V Mateøském centru HOPSÁÈEK v Náchodì, probìhl 16. února 2007 Dìtský pyžamový karneval pro dìti ze stacionáøe Cesta. Všechny dìti i dospìlí tanèili v pyžamech, nìkteøí si pøinesli i noèní èepec nebo natáèky. V soutìžích si procvièili své schopnosti a dovednosti a se zápalem bojovali o vítìzství. Pøekvapením byla ukázka šikovnosti našich kouzelníkù a veselé ceny v tombole. Dìkujeme za vstøícnost žen z Hopsáèku, vèetnì paní Simony Hlavaté, které nám s ochotou zapùjèily celý objekt a pomohly s jeho pøípravou. Dìti si karneval naplno užily a my se budeme tìšit na pøíští akce v Hopsáèku. Den pro prvodárce na Transfuzní stanici v Náchodì v pondìlí dne 30. dubna 2007 Pøijïte všichni, kdo chcete poprvé darovat krev a je Vám alespoò osmnáct let, na Transfuzní stanici v Náchodì mezi hodinou. Ráno se doporuèuje jen lehká snídanì. Bližší informace Vám podá paní Zelená na tel. èísle Oblastní spolek Èeského èerveného køíže v Náchodì Mìsto Náchod prodá obálkovou metodou Zelená 1955 volný byt 1+1, I. kat., è. bytu 1955/8, ve IV. NP plocha bytu 37,30 m 2, vyvolávací cena 480 tis. Kè. Nabídku v uzavøené obálce oznaèené v levém horním rohu nápisem: Výbìrové øízení byt 1955/8 neotvírat. Adresovat na MìÚ Náchod, odbor správy majetku a financování. Uzávìrka pøihlášek ve hodin. Informace na tel , Prohlídka bytu je možná ve dnech 5. a vždy v 9.00 hod. Prodej pouze prvnímu v poøadí pøi jeho odstoupení se øízení ruší a opakuje. Hygienický semináø Ve støedu 7. bøezna 2007 se sešlo v aule Základní školy TGM v Náchodì 87 pracovníkù školních jídelen z celého náchodského okresu, aby se zúèastnili semináøe pro vedoucí a kuchaøky školních jídelen na téma Právní aspekty hygienických kontrol a kritické body HACCP ve školním stravování. Semináø zajistil odbor školství, kultury a sportu Mìstského úøadu v Náchodì ve spolupráci se Zdravotním ústavem Hradec Králové, územním pracovištìm Náchod. Zápis dìtí do náchodských MŠ pro školní rok 2007/2008 se uskuteèní ve dnech 16. až 27. dubna 2007 v dobì od do hod. V této dobì musí rodièe podat závaznou pøihlášku, kterou obdrží v konkrétní MŠ. Pøednostnì budou pøijímány dìti v posledním roce pøed zahájením povinné školní docházky. Eva Foøtová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MìÚ Náchod Základní umìlecká škola J. Falty v Náchodì poøádá cyklus koncertù pro dìti a rodièe. Seznámíme Vás s širokou škálou hudebních nástrojù, které se na škole vyuèují, a pøedvedeme ukázky klasického a moderního umìní hodin hodin hodin Koncertní sál ZUŠ

5 5 duben 2007 Setkání s autorem výstavy V pondìlí 12. bøezna navštívilo 45 dìtí ze ZŠ Komenského-Náchod v galerii výtvarného umìní výstavu s doprovodným programem. Tentokrát i s velice zajímavou nabídkou, možností setkání a diskuze s autorem obrazù Jaroslavem Malátkem. Sám autor nám pøiblížil svou netradièní tvorbu. Zjednodušuje tvary a svým motivùm dává barvou další význam. V dílech mùžeme vypozorovat zjednodušení lidských figur, architektury a krajiny, ale také zcela abstraktní kompozice z èistì geometrických tvarù. Autor také reaguje na váleèné a katastrofické události, což ale není na první pohled zøejmé. Pozastavil se s dìtmi u jednotlivých obrazù, pøiblížil jim zpùsob tvorby, práci s materiálem, ale hlavnì povyprávìl pøíbìhy, které zaujaly všechny posluchaèe. Obrazy se staly hned èitelnìjší, jasnìjší, symbolika barev a tvary se staly reálnìjšími. Pan Malátek si i pøes svùj vìk 84 let získal jak žáky deváté, tak i sedmé tøídy. S galerií úzce spolupracujeme již mnoho let, ale setkání s autorem jsme absolvovali poprvé. Bylo to velice inspirativní a zajímavé zpestøení hodiny výtvarné výchovy. Úspìch ve výtvarné soutìži S prvním sluníèkem dorazila do škol soutìž Kytièka pro maminku organizovaná Èeským zahrádkáøským svazem. Na ZŠ Komenského jsme nelenili a vrhli se do netradièních technik a tvoøili i netradièní kvìtiny. Inspirací nám byl napøíklad Arcimboldùv Rudolf II. z plodù a kvìtù, pøíroda, aranžerie. Techniky byly také rozmanité od malby po kresbu pøes kaligrafii, tuš, kolorovanou perokresbu, vyrývání do voskovek. Zapojili se témìø všichni žáci od šestých do devátých tøíd. Nakonec jsme do soutìže poslali jednadvacet prací, ostatní jsme vystavili v prostorách školy. Soutìžní práce mohla veøejnost obdivovat v prostorách Mìstské knihovny. Všechny práce budou odeslány do celostátního kola. Nejzdaøilejší dílka se stanou souèástí expozice Èeského zahrádkáøského svazu na celostátních výstavách v Olomouci a v Lysé nad Labem. Petra Macková Øehounková, uè. výtvarné výchovy foto Marek Macek Týden pro UNICEF na základní škole Komenského v Náchodì Stejnì jako v pøedcházejících dvou letech se dìti na naší škole opìt rozhodly pomoci tam, kde je to opravdu potøeba. Prostøednictvím èeského výboru pro UNICEF se i v letošním školním roce zapojily do projektu Adoptuj panenku, zachráníš dítì, který má formou následného prodeje vyrobených panenek zajistit oèkování dìtem v rozvojových zemích proti šesti smrtelným dìtským chorobám. V minulých letech jsme byli velmi mile pøekvapeni vstøícností, s jakou dìti k této aktivitì pøistupovaly, a proto jsme se rozhodli zapojit do tohoto projektu v letošním školním roce širší spektrum žákù. Na výrobì panenek se budou podílet nejenom osmáci, ale i žáci prvního stupnì naší školy, a dokonce i ti nejmenší ve školní družinì. Doufáme, že se (tak jako v minulých letech) aktivnì zapojí i jednotlivci. Celé naše snažení vyvrcholí kvìtna, kdy na naší škole probìhne Týden pro UNICEF. V rámci tohoto projektu se uskuteèní nejenom volba Miss panenka, ale i vyhodnocení výtvarné a literární soutìže inspirované tématikou pomoci dìtem. In- ZŠ TGM nabízí žákùm budoucích 6. tøíd studium ve výbìrové tøídì Tato tøída by mìla být alternativou proti primì na gymnáziu. Naším cílem není vychovat z dìtí malé vìdátory, ale umožnit jim získat zejména všestranné studijní dovednosti, aby se jim co nejvíce zvìtšila šance na úspìšné studium na støedních školách. Všechny zájemce zveme, aby se ve støedu mezi nás pøišli podívat. Od 8.30 do 15 hodin se budete moci podívat na prostøedí, v jakém se naši žáci vzdìlávají, prohlédnout si školu, odborné uèebny a úèastnit se vyuèování (do 12.30) ve studijní tøídì. Pøímo od dìtí mùžete získat informace, zeptat se jich na vlastní zkušenosti a udìlat si tak pøedstavu, jak taková tøída umí pracovat a zda se jim samotným vyuèování líbilo. Pokud se vám nehodí uvedený termín, lze domluvit i návštìvu v jinou dobu. Všechny zájemce o život v naší škole uvítáme a provedeme školou. A co nabízíme? úroveò výuky srovnatelnou s víceletým gymnáziem speciální plán podle vlastního vzdìlávacího programu rozšíøenou výuku ÈJ, M, CH øešení nároènìjších úloh v hodinách matematiky ve fyzice a chemii více lab. prací formace o èinnosti sdružení UNICEF se promítnou i do ostatních vyuèovacích pøedmìtù a èinností dìtí. Ti, kteøí se budou chtít pøesvìdèit na vlastní oèi o tom, že dìti dokáží nìkdy pochopit mnohem víc, než si myslíme, se mohou pøijít k nám do školy podívat ve støedu 9. kvìtna odpoledne, kdy bude výstava doplnìna o výrobky keramického kroužku a zpestøena vystoupením pìveckých sborù školy Písnièka a Notièky, taneèního a stepaøského kroužku. Program spojený s prohlídkou se uskuteèní 2x bìhem odpoledne, a to v 15 a 16 hodin. Kolektiv pracovníkù Základní školy, Náchod, Komenského 425 vyuèující podporující vlastní tvoøivou práci žákù úèast v soutìžích a olympiádách práce v pìknì vybavených odborných uèebnách fyziky, chemie, zemìpisu poèítaèové uèebny s poèítaèi pøipojenými k internetové síti velmi dobrá pøipravenost žákù k pøijímacím zkouškám i ke studiu na støedních školách Podmínky pøijetí Pøijímací zkoušky ( ) vìdomostní test z matematiky, èeského jazyka a všeob. pøedpokladù pøijati budou žáci na základì poøadí, které vzejde z výsledkù tìchto testù a prospìchu ve škole nebo úspìšnì složené zkoušky do primy gymnázia (žák nepøijatý pro velký poèet uchazeèù), pøijetí bez pøijímacích testù, pouze na základì pohovoru a pøedložení rozhodnutí z gymnázia. Veškeré bližší informace a pøihlášku lze získat na webových stránkách školy nebo pøímo v ZŠ T. G. Masaryka, Náchod, popø. na telefonních èíslech , a na ových adresách:

6 Náchodský zpravodaj 6 90 let náchodského skautingu Na poèátku byla klukovská parta. Tonda Hanuš, Pepík Štefek, Olda Kuldù a Lojza Hlaváèek. V pekárnì Tondova tatínka mìli v místnosti za pecí svou klubovnu. Psal se rok 1916, byla svìtová válka. V dopise Tondovi Hanušovi vzpomíná 6. února 1969 Josef Štefek, který žije v Ústí nad Orlicí. Skautovali jsme trochu nadivoko, ale okouzlovala nás romantika táborových ohòù, pobyt v pøírodì, stopování a indiánské stezky. V roce 1916 pøišel do Náchoda spolu s manželkou Václav Melichar, který se stal pokladníkem v bance. Když se dozvìdìl o této skupince chlapcù, pozval je spolu s dalšími vrstevníky na poèátku roku 1917 do jedné tøídy gymnázia a tam ji vyprávìl o myšlenkách a zásadách skautingu, který sám poznal z písemných prací, èlánkù a spiskù zakladatele èeského skautingu Antonína Benjamina Svojsíka, pražského støedoškolského profesora. Byla dohodnuta úøední registrace samostatného spolku, zapoèala devadesátiletá historie náchodského skautingu. Hlá- sili se další chlapci, brzy byl založen i dívèí oddíl, který vedla paní Melicharová. Václav Melichar pozval do Náchoda A. B. Svojsíka, který pøijel, pøivezl skautský kroj, výzbroj a knihu Základy junáctví, jejímž byl autorem. A. B. Svojsík se sešel se zakladatelem anglického skautingu lordem Badem Powellem, navštívil tábor anglických skautù, myšlenky, výchovné prvky a symboliku anglického skautingu pøizpùsobil èeské mentalitì, historii a tradici. Nová organizace, hlásící se ke svìtovému skautingu, který se již 10 let šíøil hlavnì po evropských zemích, pøijala slovanský název Junák a na støed skautské lilie umístila hlavu psa, znak Chodù, strážcù èeských hranic. Vra me se však k náchodským skautùm. Václav Melichar byl povolán do války, skautù se ujala jeho manželka. Po návratu z války se ke svému oddílu vrátil a spolu s manželkou se chlapcùm i dìvèatùm plnì vìnovali. V roce 1918 pøišel mezi skauty Ludvík Dvoøáèek, textilní dìlník v Bartoòovì továrnì, který zaèal s chlapci chodit do pøírody, svou obìtavou prací, kterou poznamenal náchodský skauting v meziváleèném období, si vysloužil titul Táta Dvoøáèek. Náchodský skauting nacházel podporu veøejnosti, morální i hmotnou. Skauti táboøili v Pekle, v Ratiboøicích, Na Špince. Sympatie a hmotnou podporu skautùm dával i Schamburg-Lippe, na jehož pozemcích skauti táboøili, v jeho lesích si brali døevo, z jeho statkù dostávali brambory, zeleninu, mléko, tam museli vracet zbytky. Èasto pøijíždìl na koních spolu s princeznou Alexandrou. Mezi táboøící skauty do Pekla pøicházel i první pøedseda èeského olympijského výboru a ceremoniáø prezidenta republiky Tomáše Garigua Masaryka dr. Jiøí Guth-Jarkovský, který v Náchodì èasto pobýval, pozdìji žil v Náchodì u své dcery v blízkosti nemocnice. V roce 1940 byl K. H. Frankem skauting zakázán. Za odbojovou èinnost byli èeští skauti vìznìni, mnozí odešli do zahranièních armád, mnozí padli v kvìtnové revoluci. Ing. Jindøich Bradna Další èást historie náchodského skautingu, od roku 1945 až do souèasnosti, najdete v pøíštím èísle zpravodaje. Historii náchodského skautingu je vìnována výstavka, která bude instalována a otevøena ve dnech dubna ve vstupní hale Mìstské knihovny v Náchodì na Kamenici. Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteèní v 15 hodin a výstava bude otevøena od 9 do 18 hodin. Více informací na str. 20. Dubnová výroèí Pøed dvìma sty lety, 17. dubna 1807 se narodil malíø Josef Vojtìch Hellich, autor známého portrétu Boženy Nìmcové, ale i mnoha oltáøních a dalších obrazù, mj. i obrazu ve václavickém kostelíku. Ten zachycuje podle Kosmovy kroniky snìm na Dobenínì v roce Pøed 110 lety, 4. dubna 1897 se narodil výborný muzikant Karel Josef Vejda. Podstatnou èást života pùsobil u nás v Náchodì jako regenschori, kapelník i sbormistr, chrámovou hudbu i komponoval. Devadesáté narozeniny by oslavila 17. dubna sopranistka, operní pìvkynì, pozdìji profesorka zpìvu na zdejší ZUŠ Jarmila Hassan Abdel Wahab. Dne 27. dubna 1922 se narodil P. Jaroslav Knittl, zakladatel a organizátor novomìstských Akademických týdnù, absolvent zdejšího gymnázia, na nìmž krátce také uèil. Stejnì staøí byli nezapomenutelný faráø církve ès. husitské Ludìk Kocián (nar ) a Jan Milíè Lochman (nar ), evangelický duchovní, rektor univerzity v Bazileji. Na øádce Akademických týdnù také pøednášel. Na 12. duben pøipadají bohužel nedožité šedesáté narozeniny ing. Marie Talafantové, významné osobnosti náchodského veøejného i kulturního života, spoluorganizátorky festivalu Camerata nova Náchod. Dne 23. dubna je v kalendáøi svátek sv. Vojtìcha. Je to výroèní den, kdy v roce 997 zahynul násilnou smrtí nejznámìjší pøedstavitel rodu Slavníkovcù, pražský biskup, první velký Èech Evropan. Slavníkovcùm patøily celé východní Èechy. Náchod tehdy ještì patrnì nestál, ale jako své rodové mezní hradištì založili Slavníkovci Kladsko. Dne 27. dubna 1967 zemøel sochaø Karel Hladík. Narodil se v Královì Lhotì 27. èervna Vytvoøil mj. øádku významných jiráskovských plastik. Už ètvrt století nás dìlí od pøedèasné smrti Karla Èervinky, pedagoga zdejšího gymnázia, ruštináøe a èeštináøe, zlikvidovaného totalitním režimem. Pøed deseti lety, 5. dubna 1997 zemøel spisovatel František Kožík, jehož jsme poznali i u nás v Náchodì jako znalce života a díla Leoše Janáèka. Pøed sto lety 14. dubna 1907 v Náchodì pøednášel básník Jaroslav Vrchlický o Janu Nerudovi. Pozval jej dámský odbor Ústøední matice školské; 22. dubna se tu konal v mìstské dvoranì (tj. v sále pùvodního Beránku) koncert Èeské filharmonie. Ta tu hrála ovšem už pìt let pøed tím, 23. dubna 1902 (mj. Dvoøákovu Novosvìtskou symfonii). O tìchto akcích tehdy informoval regionální èasopis Ratibor. (AF)

7 7 duben 2007 Z historie sportu v Náchodì * * * * * * Fotbal, jehož kolébkou je Anglie, se u nás dlouho i po anglicku psal jako football. Brzy však v Èechách zdomácnìl tak, že se stal sportem doslova národním a našlo se pro nìj i krásné a výstižné èeské jméno kopaná. Jeho zaèátky v Náchodì zní témìø jako legenda, ale nejspíš budou velmi pravdivé. Souvisejí s prudkým rozvojem textilního prùmyslu v oblasti koncem 19. století, kdy zde vyrùstaly továrny a továrnièky jako houby po dešti a k montáži dovezeného strojního vybavení byli pozváni odborníci z Anglie. Ti s sebou kromì odborných zkušeností pøinesli i neznámou hru. Svlékli se do podivnì krátkých plátìných kalhot trenýrek, pobíhali a kopali do zvláštního, dunícího, z plátkù sešitého koženého míèe a obèas zakøièeli gól. Tak se do Náchoda dostal fotbal, který si zde zanedlouho získal øadu pøíznivcù bez ohledu na profesi èi postavení. A byl to právì fotbal, který dal základ první sportovní organizaci. Dne 27. bøezna 1902 se v hotelu U Beránka konala první øádná valná hromada, na níž byl ustaven Sportovní klub èili SK Náchod a zvoleni první funkcionáøi. O nìkolik dnù pozdìji na výborové schùzi 6. dubna byly zøízeny jednotlivé odbory: fotbalový, cyklistický, šermíøský, veslaøský, tenisový a zábavní. Fotbal se hrával na rùzných místech, nejèastìji na volném prostranství u továrny (Mautnerovy, Doctorovy èi Kašparovy v Bìlovsi), prvním trenérem po Anglièanu Spenzerovi byl Dr. J. Skorkovský. Mezi prvními hráèi figurují jména: Štorkán, Weiss, Landa, Janko, Dresler, Maxa, Kalivoda, Kašpar, Netík, Procházka, Friè, Grym, Jirout a další. Po pøestávce vynucené I. svìtovou válkou došlo k znovuoživení fotbalového sportu a významným impulsem se stalo vybudování sportovního stadionu v roce Poté co se nepodaøilo nalézt vhodný prostor pøímo v Náchodì, byla uzavøena smlouva se sousední obcí Bìloves a na jejím katastrálním území bylo zøízeno velké fotbalové høištì, ètyøi dvorce pro tenis, tribuna a byt pro správce. V rámci slavnostního pøedání høištì sehrál SK Náchod utkání s mistrem župy SK Hradec Králové, které skonèilo remízou 3:3. Ve své dobì velmi moderní komplex slouží svému úèelu dodnes. Rok 1929 je v historii SK Náchod významným mezníkem a vpodstatì zahájil nejslavnìjší éru náchodského fotbalu. Po øadì úspìchù mužstva bylo ve výboru rozhodnuto podat 1. èervence pøihlášku k profesionalismu, která byla bìhem mìsíce schválena Èeskoslovenskou fotbalovou asociací a klub se stal Èást 4 Fotbal Nejstarší fotografie se hlásí do roku 1899, nìkdy bývá datována 1901 Plakát na utkání s SK Slavia v roce 1934, kdy Náchod prohrál 1 : 6 èlenem II. profesionální ligy. Uvedl se skvìle, v podzimním kole se umístil na prvním místì a v roce 1930 se probojoval do I. ligy. Profesionalizace s sebou pøinesla vše, co ji provází pøíliv nových hráèù vèetnì zahranièních, finanèní operace i zákulisní intriky, stejné jako je známe dnes. Náchodští si v I. lize vedli pomìrnì dobøe, krize pøišla až v roce 1934, kdy Náchod v tabulce postupnì klesal, až byl donucen k sestupu. Ten byl o to bolestnìjší, že právì v této dobì byla reorganizací soutìží II. liga likvidována a mužstva musela bojovat v novì utvoøených soutìžích v divizích jednotlivých oblastí. Pøesto se náchodskému klubu podaøilo hned v následujícím roce do I. ligy vrátit a udržet se v ní až do roku 1939, tedy do zaèátku II. svìtové války. Ve tøicátých letech na høišti v Bìlovsi hostovaly týmy zvuèných jmen z Èeskoslovenska i z ciziny, pøipomeòme tøeba utkání s FC Europe Barcelona v roce Naopak náchodské mužstvo vyjíždìlo na cizí høištì a pomìrnì èasto úspìšnì i za hranice. Dodnes se s pýchou pøipomíná, že to byl právì SK Náchod, který jako první z Èeskoslovenska hrál fotbal v Anglii v roce Pøed válkou byly v Náchodì i jiné menší kluby, napø. Meteor Náchod, ED 11, SK Victorie Náchod, SK Kudrnáè Náchod, vesmìs týmy složené ze zamìstnancù továren a jimi také podporované. V roce 1949 pøestal SK Náchod formálnì existovat a fúzoval do ZSJ Rubena Náchod, roku 1956 pøešel oddíl kopané do Jiskry Tepna Náchod. V roce 1973 se stal v rámci sjednocení tìlovýchovy a sportu souèástí Tìlovýchovné jednoty Náchod. Zmìna pomìrù po listopadu 1989 umožnila opìt existenci samostatných klubù. Od roku 1994 se vrátil starý název SK Náchod a po slouèení s klubem TJ Sokol Deštné vystupuje klub od pod novým názvem FK Náchod Deštné. Od samého zaèátku byli náchodští fotbalisté modrobílí, oblékali buï pruhované dresy v tìchto barvách nebo modré polokošile s bílým límeèkem. Tyto dvì barvy zjevnì symbolizovaly pøíslušnost k Náchodu, vždy modrá a bílá jsou heraldické barvy náchodského mìstského znaku. Až v poslední dobì se k tìmto klubovým barvám pøiøadila ještì èervená. Snad ji pøineslo Deštné, nevím, už jsem si to nestihla ovìøit. Fotbalisté a jejich fanoušci jistì vìdí. Mgr. Lydia Baštecká Náchodské mužstvo v roce 1938 Snímek z utkání se Slavií z roku 1937 Tablo fotbalistù z roku 1936

8 Náchodský zpravodaj 8 Mìsto Náchod má opìt nejlepší webové stránky v kraji V pondìlí probìhlo v Hradci Králové slavnostní vyhlášení krajského kola soutìže o nejlepší webové stránky a elektronické služby mìst a obcí Zlatý erb Za pøítomnosti hejtmana Královéhradeckého kraje ing. Pavla Bradíka byly pøedány ceny finalistùm v kategorii nejlepší webové stránky mìsta, obce a nejlepší elektronická služba. Webové stránky mìsta Náchoda získaly, stejnì jako v loòském roce, první místo v kategorii mìst a postupují do celostátního kola. Slavnostní vyhlášení výsled- Muzeum KAHAN III zahajuje 4. sezonu Muzeum jeobjektem pøedváleèného opevnìní, který jako jeden z mála tìchto objektù mìl být i nadále využíván. V sedmdesátých a následných letech jej chtìlo tehdejší federální ministerstvo vnitra zapojit do tajného projektu bývalé STB. Vzhledem k letošní krátké a extrémnì mírné zimì se již v tìchto dnech muzeum KAHAN III intenzivnì pøipravuje na zahájení letošní sezony, kdy bude otevøeno návštìvníkùm. A to již ètvrtým rokem. Oproti loòskému roku je pro návštìvníky pøipraveno nìkolik novinek. Patøí mezi nì pøedevším ucelená expozice uniforem ozbrojených složek a armád minulého režimu, z let Dalším novým exponátem by se mìl v prùbìhu letošní sezony stát obrnìný kolový transportér, který významnì doplní expozice muzea. I v ostatních expozièních Jarní chovatelská výstava O víkendu se v chovatelském areálu U cihelny v Náchodì uskuteèní výstava drobných hospodáøských zvíøat. Devadesátšest let trvání chovatelské organizace v Náchodì zaruèuje návštìvníkùm kvalitní podívanou. Vedle tradièní kolekce chovných králíkù, drùbeže, holubù a exotického ptactva se pøedstaví divákùm také expozice hlodavcù. Velkému zájmu návštìvníkù se již tøetí desetiletí tìší Náchodské psí korzo. V nedìlním výstavním dni se v pestré pøehlídce plemen pøedstaví nìkolik desítek psù. Svoje kù probìhne v Hradci Králové v prùbìhu konference ISSS (pondìlí ). Nová verze internetových stránek byla spuštena a proti verzi minulé pøinesla øadu zmìn. Byla vytvoøena nová grafika, navigace a celková struktura stránek s ohledem na bezbariérovost. V souèasnosti se pøipravuje øada novinek, takže se návštìvníci internetových stránek mají na co tìšit. Soutìž vyhlásilo Sdružení Zlatý erb a je poøádána ve spolupráci se sdružením Èeský zavináè, Svazem mìst a obcí ÈR, prostorách se neustále pracuje na rozšíøení a údržbì stálých exponátù. Samozøejmostí zùstavají i turistické známky Klubu èeských turistù a dostatek propagaèních materiálù. Muzeum již tradiènì svoje brány otevírá až v mìsíci kvìtnu, ale letos tomu díky brzkému pøíchodu jara bude již o mìsíc døíve v dubnu o sobotách vždy od 11 do 16 hodin. Dále pak kvìten èerven, záøí øíjen: so 11 16, ne hodin. V letních prázdninových mìsících bude otevírací doba prodloužena, a to od 10 do 17 hodin o sobotách a od 10 do 16 hodin o nedìlích. V pøípadì neèekaných zmìn budou návštìvníci informováni na: kde je možné najít i další informace o muzeu. Pøístup k muzeu je znaèen od Pevnosti Dobrošov a je vzdálen od jejího parkovištì 15 minut chùze. Kontakty a objednávání prohlídek na tel. è.: , a Tìšíme se na Vaši návštìvu, za Klub èeskoslovenského opevnìní z let Montace. Kateøina Dršková psí kamarády mùžete pøihlásit na pøehlídku na níže uvedené adrese. Neménì zajímavý bude i další program: v sobotu pøedvedení dravých ptákù a ukázka výcviku sportu pro psy agility. Dìti jistì uvítají možnost svézt se na poníkovi, zahrádkáøi si mohou nakoupit kvalitní sadbu a drobní chovatelé kuøice. Pro všechny zájemce je pøipravena tombola. Obèerstvení je zajištìno po oba výstavní dny. Pøijïte se podívat, na vaši návštìvu se tìší poøadatelé. Informace na adrese: Ing. Zoja Richterová, Hostovského 160, Hronov, tel.: , portálem Mìsta a obce online a konferencí ISSS. Cílem je podpoøit modernizaci místní a regionální veøejné správy prostøednictvím rozvoje informaèních služeb poskytovaných obèanùm i specifickým skupinám uživatelù s využitím internetu. V Náchodì se chystá I v letošním roce probìhne v našem mìstì øada investièních akcí, oprav a rekonstrukcí. Dokonèení rekonstrukce ulice Borské Práce na dokonèení zahájila Správa a údržba silnic KHK a probíhají za úplné uzavírky komunikace. Mìsto soubìžnì rekonstruuje chodníky a veøejné osvìtlení. Ukonèení prací oèekáváme 30. èervna Most v Bražci 19. bøezna byla zahájena výstavba provizorního mostu, která bude trvat pøibližnì jeden mìsíc. Poté bude provedena demolice starého mostu, následnì montáž nového, po provedení zatìžovacích zkoušek bude provedena demontáž provizorního pøemostìní a veškeré práce by mìly být ukonèeny Rekonstrukce ulice Èeskoskalické Jedná se o nejnároènìjší investièní akci v letošním roce. 10. dubna bude zahájena opravou teplárenských rozvodù, která potrvá pøibližnì jeden mìsíc. Následnì provede firma ÈEZ distribuce výmìnu kabelových rozvodù nízkého napìtí. Vìtšina tìchto rozvodù je vedena v chodníku. VaK Náchod zkontroluje do konce dubna kanalizaci a od 1. èervence provedou potøebné opravy. Vlastní oprava komunikace probìhne v dobì mezi a V rámci výstavby budou vysázeny kulovité javory. Ty nahradí stávající, které budou vykáceny nebo pøesazeny. Husovo námìstí Letos mìsto opraví všechny komunikace kolem parku, který byl v minulém roce zrekonstruován. Investièní oddìlení pøedpokládá, že práce budou zahájeny v prùbìhu èervence hned po vydání stavebního povolení a ukonèeny by mìly být koncem záøí Projekt novì øeší šíøku a smìrové vedení komunikací, šíøku a umístìní chodníkù a parkových stání a také veøejné osvìtlení a rozhlas.

9 9 duben 2007 Velikonoèní soutìž s Èeským rozhlasem Hradec Králové o zahradní sekaèku Èeský rozhlas Hradec Králové pro Vás pøipravil tradièní Velikonoèní soutìž o ceny. Na výherce èekají velikonoèní beránci, cukroví a na jednoho i zahradní sekaèka. Co pro získání výhry musíte udìlat? Od pondìlí 2. do pátku 6. dubna vždy po 14. hodinì poslouchat na frekvencích 90,5, 95,3 a 96,5 FM vysílání Èeského rozhlasu Hradec Králové. Každý den dostanete tøi soutìžní otázky, týkající se velikonoèních tradic, zvykù, obyèejù. Pokud správnì odpovíte na jednu soutìžní otázku, máte šanci na sladkou výhru. Druhou možností je do pátku 6. dubna poslat na adresu Èeský rozhlas, Havlíèkova 292, Hradec Králové vlastnoruènì malovanou kraslici. Autora nejkrásnìjšího vajíèka obdarujeme zmiòovanou zahradní sekaèkou. Pøivítejte jaro s Èeským rozhlasem Hradec Králové a zahrajte si o øadu lákavých cen! Èarodìjnické veselí na Dobrošovì Obèanské sdružení Náchodská Prima sezóna v rámci projektu Kulturní Most, KÈT Náchod, DDM Déèko a SOU a SOŠ SÈMSD Hronov zvou již po druhé na ÈA- RODÌJNICKÉ VESELÍ S PRIMÁÈKEM NA DOBROŠOVÌ, které se uskuteèní v pondìlí 30. dubna Pøipravena je cesta pohádkovým lesem, zábavné odpoledne u Jiráskovy chaty na Dobrošovì, opékání vuøtù, i parádní hranice s èarodìjnicí, veèer zakonèí kapela Proradost. Parkování automobilù u Jiráskovy chaty nebude možné, ale z Dobrošova budou ve a ve hodin vypraveny autobusy smìr Náchod!!! Bližší informace naleznete na plakátovacích plochách a také na: Státní zámek v Náchodì kulturní akce Mezinárodní dny památek hod. Renesanèní a barokní hudba v rámci prohlídky I. patra v podání dechového souboru ze ZUŠ Police nad Metují Správa zámku DUBEN v Hopsáèku Velikonoèní týden rezervace ubytování v Teplicích nad Metují možnost využití prodlouženého víkendu, poèet zvolených dnù dle zájmu hod. Beseda s logopedem Mgr. Vìrou Kejdanovou (dozor pro dìti v hernì zajištìn) hod. Støíhání v Hopsáèku (naè se trápit s Vaším drobeèkem v èekárnì kadeønictví, když tento èas mùžete trávit v naší hernì...) Do Teplic nad Metují na kolech, vlakem èi autem... (taková malá dámská jízda) hod. Pleteme z pedigového proutí pro velký zájem kurz opakujeme hod Èarodìjnice na dopravním høišti v Bìlovsi hod Malování Mandal Semináø bøišních tancù pro zaèáteènice a pokroèilé Podrobnìjší informace k výše uvedeným akcím naleznete na vývìskách v klubu, na našich www stránkách nebo na telefonu Pøímìstské tábory v Hopsáèku Jaro je tu a léto se nezadržitelnì blíží. Zatím nevíme, jaké bude, ale problém, co s dìtmi, až nám uzavøou mateøské školky o letních prázdninách, musíme øešit již nyní. Snad Vám pøijde vhod nìkterý z níže uvedených pøímìstských táborù (PT). Režim táborù je obdobný jako režim v mateøské škole. Tábory probíhají pøímo v našem mateøském centru a chybìt nebudou poznávací výlety do okolí. 1. PT Troseèníci 6 10 let 2. PT Duhový týden 3 6 let 3. PT let 4. PT Záchrana princezny Julèi 4 7 let 5. PT Indiánský týden 3 8 let (sourozenecký) Rezervace em: telefonicky: nebo pøímo v Klubu. Bližší informace naleznete na našich internetových stránkách Sportovec roku 2006 V pátek 23. bøezna se ve sportovní hale na Hamrech uskuteènilo slavnostní vyhlášení nejlepších sportovcù roku 2006 okresu Náchod. Výsledky: Dospìlí jednotlivci 1. Jirouš Michal, kuželky SKK Primátor Náchod 2. Sobèák Ondøej, kuželky SKK Primátor Náchod 3. Dušánková Dagmar, judo Judo club Broumov Mládež jednotlivci 1. Janeèek Pavel, plavání Delfín Náchod 2. Bergerová Anna, mažoretkový sport SK Rubena Náchod 3. Rousková Zuzana, atletika SK Nové Mìsto n. M. Handicap jednotlivci 1. Hlaváèková Bìla, plavání zdrav. postižení TJ Delfín Náchod 2. Pipek Marcel, cyklistika handbike SK Nové Mìsto n. M. 3. Kniezková Martina, atletika vozíèkáøi SK Nové Mìsto n. M. Družstva dospìlí SKK Primátor Náchod družstvo mužù kuželky, trenér Holý Petr, kapitán Kováø Martin Družstvo mládež SK Rubena Náchod družstvo juniorek mažoretkový sport, trenérka Bergerová Monika, kapitánka Bergerová Anna TRENÉØI 1. Bergerová Monika SK Rubena Náchod mažoretkový sport (trenérka kadetek, juniorek, seniorek) 2. Panenka Jaroslav FK Náchod Deštné, s. r. o., fotbal (trenér družstva st. žákù) 3. Žïárský Aleš SK Nové Mìsto n. M. atletika (trenér Krunka, Rouskové)

10 Náchodský zpravodaj 10 Nenechte si ujít! Mìsto Náchod slavnostnì otevøe Karlovo námìstí dne 1. kvìtna Zveme všechny Náchoïáky patrioty a bývalé obyvatele Karlova námìstí i všechny ostatní, aby spoleènì slavnostnì otevøeli dokonèené námìstí. Karlovo námìstí mýty a skuteènost Slavnostní májové odpoledne bude zahájeno ve hod. hudební produkcí. Ve stylovém stánku na Karlovì námìstí bude probíhat ražba mincí tradièním historickým zpùsobem. Každá mince pøinese štìstí, protože na ni skuteènì bude nejen portrét posledního èeského krále Fridricha Falckého, ale také jeho ztracená podkova pro štìstí Nezapomeneme ani na dìti. Kašpárkovy èertoviny sehraje Loutková scéna dìtem pro radost a dìti si odhalí skoro skuteèného, jenom trochu døevìného, konì krále Falckého, který u podkovy bude poslušnì stát, aby byl k dispozici pro jezdecké portréty. Až víly z náchodské ZUŠ pøièarují zázrak, spustí se vodní fontána, aby už i na Prima sezónu prima tryskaly jednotlivé vodotrysky. Na informaèní tabuli budou zachyceny promìny námìstí od historie k dnešku. Vystoupí i náchodské mažoretky, aby v prùvodu dovedly všechny pøítomné do Hrašeho ulice, kde bude slavnostnì odhalena pamìtní deska Janu Karlu Hrašemu. Této významné osobnosti bude vìnována pøíležitostná výstava o jeho životì a díle poøádaná Regionálním muzeem v Náchodì ve výstavní síni na Masarykovì námìstí a archeologická dílna v nových prostorách muzea ve staré radnici. Zpøístupnìna bude stálá muzejní expozice i nové prostory muzea. Souèástí pøipomenutí 100. výroèí úmrtí J. K. Hrašeho bude slavnostní literárnì hudební veèer v náchodském Beránku dne 9. kvìtna Pøijïte spoleènì prožít májové odpoledne s náchodskou historií i souèasností. Jak vznikalo Karlovo námìstí Dnešní Karlovo námìstí nebývalo vždy námìstím, tak jak ho známe dnes. V období zakládání mìsta ve 13. století zde bylo nezastavìné místo pøed mìstskými hradbami. Pod zámeckým kopcem vedl umìlý náhon, jenž napájel mìstský pøíkop. Na tomto náhonu, nìkdy na pøelomu 14. a 15. století, byl zøízen tzv. Podbuèní mlýn, podél náhonu smìrem k ulici Kamenice postupnì vznikala živelná zástavba pøízemních døevìných domkù. Lidovì nazývaný Podbuèní plácek se stal souèástí Horského pøedmìstí. Známé jsou dobové obrázky èeského malíøe Josefa Mánesa i retrospektivní kresby náchodského výtvarníka Karla Šafáøe. Do jeho idylky výraznì zasáhl rok 1875, kdy mìstské zastupitelstvo schválilo zbourání rodné chalupy Josefa Kolínského a úpravy mlýnského náhonu. Tím zaèaly rozsáhlé stavební úpravy, definitivní vzhled dostalo námìstí kolem roku 1884, tehdy byla zakryta vìtší èást náhonu, postavena nová školní budova a vysázeno stromoøadí. Mezitím mìstské zastupitelstvo schválilo 16. srpna 1881 oficiální název Karlovo námìstí. V této podobì vydrželo až do 80. let minulého století. Mgr. Jan Èížek, PHDr. Jaroslav Èáp Stávající stavební úpravy Karlova námìstí Vlastní realizace posledních úprav Karlova námìstí byla zahájena dne Vzhledem ke složité montáži a pozdnímu klimatickému období investor rozhodl o dokonèení fontány a uvedení do provozu až v dubnu Souèasnì investor rozhodl, že dodláždìní chodníku ve smìru k Mìstské knihovnì bude dokonèeno až v roce 2007 v závislosti na postupu realizace novostavby pøilehlého objektu. Také oprava køižovatky u Skalièanu bude dokonèena až po provedení výmìny cca 10 metrù parovodu KA Contracting ÈR, s. r. o., Teplárna Náchod v roce Užívání Karlova námìstí od je koncipováno s umístìním 14 parkovacích míst + 1 parkovací místo pro imobilní obèany a pro klienty bank ve spodní tøetinì Karlova námìstí. Dále je poèítáno s rezervací zásobování ÈS, OSSZ a obchodù. Horní dvì tøetiny Karlova námìstí, vèetnì oblasti s vodním prvkem, jsou vyhrazeny jako klidová zóna s lavièkami a pítkem. Tato zóna bude souèasnì sloužit jako nástupní prostor v pøípadì požáru okolních vícepodlažních domù. Vìøíme, že dnešní úprava Karlova námìstí pøinese mnoho pøíjemných chvil nejen obyvatelùm Náchoda, ale i návštìvníkùm mìsta, a bude dùstojnou zónou k odpoèinku i poøádání pøíležitostných kulturních aktivit. Podkova na Karlovì námìstí (Upomínka na zimního krále Fridricha Falckého) Na Karlovì námìstí je do dlažby zasazená podkova následujících rozmìrù: délka 24,5 cm, šíøka 21 cm, na patkách 14 cm. Údajnì ji mìl v Náchodì ztratit kùò zimního krále Fridricha Falckého ( ; èeský král ). Ten po prohrané bitvì na Bílé hoøe opustil s tìhotnou královnou Alžbìtou

11 11 duben 2007 Stuartovnou ( ), tøemi sty anglickými jezdci a celým dvorem hlavní mìsto hned ráno 9. listopadu Se svým doprovodem spìchal k Náchodu a odtud dále pøes Kladsko do slezské Vratislavi. V Náchodì pøenocovali na zámku tehdy ještì Smiøických ze Smiøic. Podkovu prý králùv kùò ztratil na mùstku pøes vodní pøíkop u Horské brány pøi odjezdu z Náchoda do Kladska: Leží tam nìkolikrát vymìnìná dodnes. (B. Kulíø: Na èeskokladských hranicích, Od kladského pomezí 1, 1923.) Tolik místní povìst, jejíž vznik je tìžko datovatelný. Známe ji až z literárních zpracování z 20. století. Náchodští historiografové J. M. Ludvík a J. K. Hraše se o ztrátì podkovy jako o historické epizodì nezmiòují. Nejpozdìji z poloviny sedmdesátých let 19. století podkovu dokládá fotografie ve sbírkách dlouholetého náchodského kronikáøe a sbìratele Oldøicha Šafáøe ( ). Byla na mùstku, který se tehdy opravoval (viz fotografie Regionální muzeum Náchod, stálá expozice Dìjiny Náchoda a Náchodska, panel k tøicetileté válce). Zøejmì poprvé o podkovì píše J. K. Hraše v Prùvodci Náchodem (Náchod 1893). Také se zmiòuje, že sešlá podkova byla pozdìji nahražena jinou, vìtší. A k tomu jistì došlo nìkolikrát, jak uvádí B. Kulíø. Není skuteènì vylouèeno, že podkova, kterou ztratil kùò prchajícího panovníka, našla vzápìtí umístìní na místì ztráty. Na konci 19. století ji zaregistroval A. Sedláèek v Hradech, zámcích a tvrzích V (1895): Zcela jinak pøíbìh ztracené podkovy pojal hronovský rodák, spisovatel Alois Jirásek ( ), který ji uvedl do krásné literatury v povídce dnes témìø neznámé (Zámecký hejtman, Koleda, r. 3, Olomouc 1878, knižnì v druhé èásti historických obrázkù Z bouølivých dob, Praha 1882 a 1889, naposledy Vojenské povídky, Praha 1955; do svých Sebraných spisù ji nezaøadil). Podle Jiráska pøinesl podkovu na zámek sluha poslaný s dopisem k náchodskému purkmistrovi. Straka z Nedabylic, starý zámecký hejtman, si ji symbolicky povìsil na zeï ve své komnatì místo staré husitské zbroje. Ještì mladý A. Jirásek mistrnì využil povìsti spojené s hanebnou historickou událostí, a dal tak vyniknout kontrastu mezi stateèným jednáním pøedkù a jejich potomkù, kteøí nedovedli èestnì obhájit to, co jim bylo svìøeno. Tento základní motiv umocòuje setkání starého hejtmana se synem, který jako králùv dvoøan také utíká z rodné zemì a navíc doprovází nìmeckou dvorní dámu. Hejtmanem otøásá nejvyšší zhnusení, když zjistí, že šrám, který syn utrpìl, nepochází z bitvy, poctivého boje, ale z pouhého a zbyteèného souboje právì pro onu dámu. Nyní ještì o reálném podkladu povìsti a o jejím vzniku. Je nesporné, že zimní král prchal ze svého království pøes Náchod. Není vylouèeno, že jeho kùò podkovu skuteènì ztratil. Tento problém reálného jádra povìsti (vèetnì velikosti podkovy) jsem konzultoval se svým dlouholetým pøítelem veterinárním lékaøem MVDr. Josefem Bìlobrádkem. Dospìli jsme k tomu, že není pravdìpodobné, aby podkova spadla z kopyta králova konì, protože jistì podkoní dostateènì peèoval pravidelnými prohlídkami o to, aby podkovy byly dobøe upevnìny a nehýbaly se. Je ovšem možné, že se mohla uvolnit podkova nìkterému koni v královském doprovodu, a již jízdnímu nebo koèárovému, pøípadnì tažnému. Pøihlížejícím jistì staèila jedna podkova na mùstku k závìru, že ji nosil králùv kùò, pøípadnì s dovìtkem, že to vìští zlé èasy (v tom se nemýlili). Snad se podkova dostala na své místo na mùstek vzápìtí poté, snad pozdìji Jisté je, že ta dnešní je již kdoví kolikátá a je také neúmìrnì velká. A již uvažujeme o jakémkoliv typu konì a pøipustíme-li, že tehdejší konì nemìli subtilní konstituci, podkova by mìla být asi o tøetinu menší. To však rozhodnì není na pøekážku, aby i dnešní studenti se podkovy, která pùvodnì symbolizovala smutný osud Èeského království, nedotýkali pro štìstí pøed písemnými a dalšími zkouškami vèetnì maturitních. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Fridrich Falcký v Náchodì Povìst o ztracené podkovì, jejíž replika se dnes nachází na Karlovì námìstí, pøipomíná útìk posledního (voleného) èeského krále Fridricha Falckého, který po prohrané bitvì na Bílé hoøe ( ) strávil v Náchodì poslední noc na èeském území. Jaká je však historická skuteènost? Kdy vlastnì Zimní král nazývaný tak proto, že v Èechách pobyl pouze jednu zimu ( ), Náchod navštívil? Zdálo by se, že tato záhada již byla dávno vyøešena. Mnozí si jistì vzpomenou na oblíbený televizní seriál 90. let minulého století Lapidárium, kde se zmínìnou problematikou zabýval poøad Pøíbìh ztracené podkovy (duben 1996). Mnohá jeho tvrzení však byla pro zasvìcené zklamáním. Na nìkteré chyby, jež zde byly prezentovány, upozornil tehdy v okresním tisku náchodský kronikáø Oldøich Šafáø. Napøíklad, že Fridrich Falcký nocoval ve dnes již zboøeném hostinci Bílá rùže. V tomto televizním poøadu bylo také uvedeno, že projíždìl Náchodem Regionální historici Josef Myslimír Ludvík, Jan Karel Hraše, Bedøich Profeld, Erik Bouza, ale i spisovatel Alois Jirásek toto datum ve svých pojednáních vesmìs potvrzují, když uvádìjí, že král strávil v Náchodì noc mezi 14. a 15. listopadem. Naproti tomu známý autor Hradù, zámkù a tvrzí Království èeského (díl V. Praha 1887, s. 17) August Sedláèek, stejnì jako autoøi (Koøán, Rezek, Svátek, Prášek) kdysi velmi oblíbené knihy Dìjiny Èech a Moravy nové doby (díl druhý, 1940, s. 567) shodnì kladou králùv zdejší pobyt již mezi 10. a 11. listopad Nikdo z nich však neuvádí, z jakého zdroje tak rozdílné údaje získal. Nepomohou nám též dobové prameny vydané tiskem (Pavel Skála ze Zhoøe Historie èeská). Ani její rozšíøené vydání se o pobytu Fridricha Falckého v Náchodì nezmiòuje. Proto je zajímavé pokusit se o rekonstrukci králova útìku z Èech. Když se Fridrich o špatných zprávách z bojištì dozvìdìl, opustil Pražský hrad a noc mezi 8. a 9. listopadem strávil se svou manželkou královnou Alžbìtou na druhé stranì vltavského bøehu u jednoho mìš ana ve Starém Mìstì pražském. Následujícího dne opouštìjí s poèetným doprovodem i vozy zachránìného majetku Prahu smìrem k Nymburku. Další cenné informace o smìru jejich cesty se dovídáme od pøedního znalce historie tøicetileté války Antonína Gindelyho (Dìjiny èeského povstání léta 1618, díl tøetí, Praha 1878, s. 270). Opíral se o zprávy anglických diplomatù, kteøí v první èásti cesty uprchlíky doprovázeli. Podle nìj se královští manželé do tohoto mìsta dostali ještì téhož dne veèer, kde se chystali pøenocovat. Když se však dovìdìli, že zaèíná být nebezpeèno, ještì v noci nastoupili další

12 Náchodský zpravodaj 12 cestu do Slezska. Dle vzpomínaného souèasníka Pavla Skály se tak stalo neprodlenì. V této souvislosti je tøeba zmínit, že zemská cesta z Prahy do Náchoda a dále do Kladska a Slezska vedla jinudy, než dnes vede hlavní spojnice. U Nymburka byl tehdy pøechod pøes Labe a dál se cestovalo pøes Nový Bydžov a Jaromìø. Prameny ani literatura o Fridrichovì cestì pøes Nový Bydžov (pøípadnì ani Hradec Králové) nic nevypovídají. Nemohlo to být tedy místo, kde by se na delší dobu zastavil. Pouze v uvedené knize Dìjiny Èech a Moravy nové doby se píše, že po rychlém útìku smìrem pøes Jaromìø pøenocovali král a královna v noci z 10. na 11. listopadu na zámku náchodském. Opìt zde sice není uveden zdroj, ale místní dobové prameny, by nepøímo, toto datum potvrzují. Uvádìjí, že obtìžování Náchoda od lidu vojenského zaèalo na svatého Martina 11. listopadu!!! (koncept dopisu Náchoda okolním mìstùm z ), že to bylo od lidu falckrabského (Tomáš V. Bílek Dìjiny konfiskací, Praha 1883), za pøímé úèasti Fridricha Falckého (Náchodští v dopise Albrechtovi z Valdštejna z ). Tyto údaje mùžeme shrnout tak, že utrpení v Náchodì nastává ode dne sv. Martina ( ), kdy sem pøitáhli vojáci s Fridrichem Falckým. Takový spìch je logický. Nejprve patrnì pøijel s doprovodem král, jenž mìl zajištìnou rychlou pøepravu pøedevším proto, že chtìl dostat do bezpeèí svou tìhotnou manželku. Teprve za ním pomalejší vozy s majetkem. V Náchodì se pak v relativním bezpeèí shromáždili a teprve poté pokraèovali v útìku do Vratislavi. Za tìchto podmínek král jistì nemìl dùvod se nìkde zbyteènì zdržovat. Zdá se tedy být pøijatelnìjší tvrzení Sedláèkovo o pobytu Fridricha Falckého v Náchodì již 11. listopadu. Jeho zdejší zastavení nebylo nijak pøíznivé. Píšou o tom náchodští mìš ané ve vzpomínaném dopise Albrechtovi z Valdštejna:...zde se shromáždili za dva dni a noc, u nás se pozastavili a nám znamenitì velké škody èinili; stodoly loupili, obilí ve slámì pod konì stlali, v domích násilnì u komod a truhel zámky odtloukli, sklepy vybrali a kde jen co mohli, pobrali, nás ubohé ze všeho zloupivše, témìø nahé nechali. Jinou závažnou otázkou je spoleèný útìk Fridricha Falckého a poslední pøímé držitelky náchodského panství z rodu Smiøických Markéty Salomeny, která mìla poskytnout Zimnímu králi na náchodském zámku pøístøeší. Vìtšina dosavadní odborné regionální literatury opakovanì tvrdí, že s Fridrichem Falckým utíkala spoleènì. I tady je skuteènost jiná. Podle knihy Josefa Janáèka Ženy èeské renesance, Praha 1977 Markéta Salomena opouští Prahu již v den bitvy na Bílé hoøe. Napøed si vzala cennosti na svém zámku v Kostelci nad Èernými lesy a o den pozdìji totéž udìlala v Náchodì. S nìkolika plnì naloženými vozy pak spìchala do Vratislavi. Teprve tam se setkala s Fridrichem Falckým. Obdobnì je vylíèen útìk Markéty Salomeny i ve vzpomínané publikaci Augusta Sedláèka. Nepøíznivé vzpomínky na Fridricha Falckého v Náchodì však již dávno vyvanuly. Naopak. Replika podkovy se stala pevnou souèástí Karlova námìstí. Když v loòském roce tento prostor dostal novou úpravu, lidé chodili k nám do muzea s obavami, aby se na podkovu nezapomnìlo èi aby se dokonce neztratila. Zejména studentùm na cestì do školy by chybìla. Celé jejich generace totiž vìøí, že ten, kdo na ni vstoupí, nebude zkoušen nebo že mu podkova prostì pøinese štìstí. PhDr. V. Sádlo 100 let od úmrtí Jana Karla Hraše Jan Karel Hraše ( ) pocházel z jihoèeských Ratají u Bechynì. Na Karlovì univerzitì studoval èeský jazyk, historii, archeologii a geografii. Jeho profesory zde byly takové osobnosti jako Jan Erazim Vocel èi Václav Vladivoj Tomek. Jako pedagog se Hraše dostal v roce 1868 do Náchoda. Toto mìsto se mu stalo druhým domovem. V roce 1879 zde založil muzeum, které patøí mezi 25 nejstarších u nás. Jeho Dìjiny Náchoda nebyly témìø celých 110 let pøekonány. Kromì toho je autorem øady dalších historických studií, z nichž mnohé si uchovaly svùj význam dodnes (Zemské stezky, strážnice a brány v Èechách). Mimo to psal divadelní hry, povídky a literárnì upravoval povìsti. Ty jsou i celostátnì vydávány doposud. Jeho koníèkem byla archeologie. Provádìl výzkumy na Bechyòsku, Táborsku, Èeskobudìjovicku, Litomìøicku, Náchodsku, Královéhradecku a Trutnovsku. Dle pøedního historika èeské archeologie Karla Sklenáøe byl Hraše prvním jihoèeským archeologem, který dal podnìt k uspoøádání první samostatné archeologické výstavy pravìku u nás (1866 Èeské Budìjovice). Zejména v období, kdy se stal okresním školním inspektorem, se zabýval také pedagogikou. Zastával moderní pedagogické metody. Byl napøíklad rozhodným odpùrcem tìlesných trestù, aè vìtšina uèitelské veøejnosti mìla tehdy opaèný názor. V tomto oboru mìl veliký rozhled. Do odborných èasopisù publikoval mimo jiné i o americkém školství. Jan Karel Hraše pøitom dodnes nemá v Náchodì pamìtní desku, ani mu nebyla vìnována žádná samostatná studie. To vše se snaží kolektiv historikù Státního okresního archivu a Regionálního muzea v Náchodì za vydatné úèinné spolupráce s mìstským úøadem napravit. Dne 1. kvìtna 2007 se bude konat ve výstavní síni muzea výstava vìnovaná životu a dílu J. K. Hraše. Mimo jiné zde budou vybrané ukázky z uvedených archeologických výzkumù. Napøíklad bechyòské muzeum pro tento úèel zapùjèí bronzový meè. Jiné exponáty uvolní Národní muzeum. Toho dne odpoledne bude na budovì døívìjší školy, kde Hraše bydlel a pracoval (dnes katastrální úøad) odhalena bronzová pamìtní deska. Po celý den budou ve staré radnici pøístupny novì adaptované prostory náchodského muzea. Souèástí prohlídky bude i archeologická dílna. Dne 5. kvìtna se bude konat vernisáž obdobné výstavy v Hrašovì rodišti. V den výroèí úmrtí J. K. Hraše (6.5.) bude k jeho hrobu na náchodském høbitovì položena kytice. Slavnostní literárnì hudební veèer k poctì této významné osobnosti probìhne 9. kvìtna ve Velkém sále divadla a hotelu Beránek (pøipravuje L. Baštecká). Do konce roku bude vydán sborník vìnovaný Hrašeho životu a dílu. PhDr. Václav Sádlo V Náchodì se chystá Autorský kolektiv pracovníkù regionálního muzea a státního okresního archivu pøipravují vlastivìdný sborník ke 100. výroèí úmrtí Jana Karla Hrašeho, který bude monotematicky zamìøen na život a dílo této významné náchodské osobnosti. Obsahem sborníku bude jeho bibliografie, archeologické výzkumy, literární èinnost, pedagogická èinnost, jmenný a vìcný rejstøík. Zajímavou èástí budou autentické poznámky z jeho deníku. (EF) Z pracovního setkání autorského kolektivu

13 13 duben 2007 EKOutek Bioodpad tvoøí více než 40 % domovního odpadu. Na skládce se tato organická hmota rozkládá za nedostatku kyslíku, umírá a HNIJE, tvoøí se nepøíjemný zápach a s ním skleníkové plyny (methan, CO 2 ), vznikají toxické výluhy. Mnohem smysluplnìji bioodpad zužitkujeme kompostováním, kdy ho za pøístupu vzduchu rozložíme pomocí bakterií, plísní, hub, kvasinek. V kompostu se tato hmota pøepracovává a TLEJE, vzniká kompost. Odpad je tímto pøemìòován na humus, jakousi houbovitou hmotu naèechrávající pùdu mající schopnost rostlinám uchovat zásoby vody, živiny a minerální prvky. Pøi tlení se uvolòuje teplo (teploty mezi C zneškodòují zárodky chorob a plevelù), tvoøí se pøírodní antibiotika èistící pùdu od nemocí a další látky posilující odolnost rostlin vùèi chorobám. Bioodpady z naší kuchynì a zahrady pøedstavují jediný druh domovního odpadu, který mùžeme sami doma pøemìnit na kvalitní organické hnojivo (kompost). Nejedná se o žádný dlouhodobý proces, za vhodných podmínek mùžeme vyrobit kvalitní humusové látky už za pùl roku èi døíve! Zásobníky, tzv. kompostéry, zakoupíme v obchodech nebo si je sami vyrobíme. Trávu, listí, nasekané vìtve, zbytky ovoce a zeleniny mùžeme kompostovat i na volné hromadì. Vždy je tøeba pamatovat na to, že organizmy zpracovávající tento materiál potøebují dostatek vzduchu a vody, proto je tøeba sledovat vlhkost kompostu a pøehazovat ho. Kompost je vhodné osázet dýní, okurkami nebo melouny. Listy rostlin ho chrání pøed prudkým sluncem a pøívalovým deštìm, zároveò ho se zalitím rostlin zvlhèíme. Kompost zase na oplátku poskytuje rostlinám živiny. Pokud je hotový, lze ho využít ke hnojení trávníku, záhonù i domácích kvìtin. Pokud bydlíme v èinžovním èi panelovém domì, mùžeme kompostovištì založit se svými sousedy. Ve speciálních boxech, které jsou uzamykatelné a brání pøístupu hlodavcù, lze kompostovat bioodpady z kuchynì i z pøilehlé zelenì. Výsledný kompost lze použít napø. na pøípravu substrátu pro pokojové rostliny. Další možností je vermikompostování. Pøi nìm se využívá speciálních žížal, které rychle pøetvoøí rostlinné zbytky na velmi kvalitní organické hnojivo vermikompost. Speciální nádoby, tzv. vermikompostéry, lze umístit na balkón, do garáže, do pøedsínì èi do kuchynì dùležitá je teplota kolem 20 o C. (Zdroj: Ing. Kateøina Cejnarová, Odbor ŽP Pozn.: I pro tyto aktivity je možné využít programu pro podporu životního prostøedí mìsta Náchoda (www.mestonachod.cz/mu/odbory/z_prostredi/ zp_dokumenty.asp). Svoz odpadu Vážení obèané, jako každoroènì i letos v jarním období provedou Technické služby Náchod, s. r. o., svoz nebezpeèných a objemných odpadù. Svoz bude proveden v pátek 20. dubna a v sobotu 21. dubna 2007 dle následujícího harmonogramu: pátek Klínek prodejna hod. Ul. Bezruèova/Vojanova u trafostanice hod. Smetanova/V Zátiší u høištì hod. sobota Dobrošov náves hod. Jizbice u prodejny hod. Lipí náves hod. Sídlištì u nemocnice u bývalé prodejny Julius Meinl hod. Pavlišov u prodejny hod. Horní Babí u školy hod. Ryšavého/Lesní hod. Malé Poøíèí naproti zastávce ÈD hod. Bìloves 1. máje (k Brodu) hod. Za Kaplièkou u rybníka hod. Sídlištì Plhov pøed prodejnou Verner hod. Bražec ul. Novomìstská, u rybníka hod. Bražec Drtinovo nám hod. Sídlištì Branka parkovištì hod. Pøi svozu budou sbírány nebezpeèné odpady (napø. staré barvy, chemikálie, baterie, akumulátory, oleje, el. spotøebièe atd.) a velkoobjemové odpady (napø. nábytek, koberce, sanitární zaøízení, pneumatiky os. automobilù atd.). Mìsto Náchod žádá obèany, aby odpady pøedávali pøímo obsluze vozidla a neponechávali je volnì na stanovištích. Elektrospotøebièe je nutno pøedávat v kompletním stavu, aby bylo možno uplatnit Sbor dobrovolných hasièù Náchod poøádá sbìr železného šrotu výhodu bezúplatného zpìtného odbìru. Pneumatiky je nutno pøedávat bez diskù. Stavební odpady nebudou odebírány! Jakékoliv námìty, pøipomínky a stížnosti ohlednì svozu odpadù mohou obèané smìøovat k pracovníkùm Mìstského úøadu Náchod, odboru životního prostøedí, ústnì, písemnì, telefonicky (tel.: ) nebo elektronickou poštou V pøípadì vìtšího množství je možno se telefonicky domluvit na èísle nebo osobnì v hasièské zbrojnici v Hurdálkovì ulici vedle kina Vesmír každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Žádáme obèany, aby mìli železný šrot pro úèely svozu v uvedených dnech pøipravený. Trasa: Pátek Náchod-Branka, Kováøùv dùl Náchod, Klínek, Nový Svìt Sobota Náchod, Plhov, Ikárie, Kašparák, Na Václaváku, Malé Poøíèí Pátek Náchod, Tøešínky, Nad Pivovarem, sídlištì SUN, Na Strži, Krásnohorské Sobota Náchod, Bražec, Skalka, støed mìsta, Pod Montací Sbor dobrovolných hasièù Jizbice Sbìr železa se koná od 9.00 hodin Vážení spoluobèané, Sbor dobrovolných hasièù Jizbice poøádá sbìr železného šrotu. Žádáme obèany, aby mìli železný šrot pro úèely svozu pøipravený. V pøípadì bližších informací nás kontaktujte na tel: nebo osobnì v hasièské zbrojnici každou sobotu.

14 Náchodský zpravodaj 14 Povodnì aneb Kudy tekla øeka a co si pamatuje krajina o projektovém vyuèování na Jiráskovì gymnáziu Na náchodském gymnáziu funguje již pátým rokem ekologický semináø, který je urèen studentùm s hlubším zájmem o pøírodu a probíhá netradièní formou velká èást výuky se pøesunula ze školy do terénu, její souèástí je i øešení rùzných projektù. V rámci tohoto semináøe øešili v loòském roce studenti projekt, který jsme pracovnì nazvali Povodnì aneb Kudy tekla øeka a co si pamatuje krajina. Cílem tohoto projektu bylo s pomocí historických map, fotografií a literatury popsat zmìny v krajinì, které mohou nìjak souviset s její sníženou schopností zadržovat vodu (tzv. retence krajiny). Každý ze studentù se zamìøil na své bydlištì a pokusil se zjistit, co se stalo s krajinou a øíèní sítí bìhem posledních 250 let a jestli tyto zmìny mohou nìjak souviset s èastìjším výskytem nièivých povodní. Pøímo v terénu jsme porovnávali dnešní situaci s historickými mapami, místní muzea nám zapùjèila historické snímky. A nestaèili jsme se divit Napøíklad Náchod ještì poèátkem 20. století Metuje volnì meandrovala nezastavìnou nivou s vlhkými loukami, do kterých se pravidelnì každé jaro rozlévala. Smìrem od Plhova, Nového Svìta a Babí se do ní vlévalo nìkolik potokù vèetnì øíèky Radechovky. Pøes Karlovo námìstí protékal mlýnský náhon (tzv. Plhovský potok), stával zde Podbuèný mlýn, kde byla èerpadla, která zásobovala vodou náchodský zámek. V Náchodì bylo nìkolik rybníkù, kde se v zimì tìžil led pro pivovar, nejvìtší rybník Figury u nádraží sloužil jako sportovištì, v zimì se zde bruslilo a v létì se tu dokonce poøádaly veslaøské závody Nic z toho už neplatí. Metuje byla zre- Pohled od zámku pøes námìstí na meandrující Metuji. Øeka zatím není zregulovaná a teèe po vlhkých loukách, které jsou pravidelnì zaplavovány. Všimnìte si, že v øíèní nivì úplnì chybí zástavba 19. století bylo obdobím èastých povodní a øíèní niva nebyla kvùli vysokému riziku povodní zastavìna (poèátek 20. století). Øíèka Radechovka pùvodnì tekla jinudy. Protože se bìhem 20. a 30. let nìko- Stejný pohled o 100 let pozdìji. Metuje je zregulovaná ( ) a protéká zástavbou. Øíèní koryto bylo napøímeno, zahloubeno a posunuto až o 100 m. Tyto zmìny chrání pøed menšími povodnìmi, ale až pøijde ta opravdu velká povodeò, bude tato èást Náchoda pravdìpodobnì pod vodou. likrát rozvodnila a povodnìmi ohrožovala Plhov, byla zregulována a svedena do podzemí. Regulace byla dokonèena bìhem 2. sv. války a øíèní koryto bylo dláždìno náhrobními kameny z židovského høbitova, který Nìmci pøemìnili v mìstský park. Zde je jediné místo v Náchodì, kde se dá bez problémù sejít pøímo k øece. Do Radechovky je svedená kanalizace, takže má v porovnání s Metují teplejší a úživnìjší vodu poblíž jejího ústí hledají potravu vodní ptáci a ryby, právì tady chytají rybáøi pravidelnì nejvìtší ryby (hlavnì pstruhy a lipany). gulována, pøítoky svedeny do podzemní kanalizace, zanikly øíèní láznì, máchadla i rybí sádka. Plhovská škola a èást náchodského nádraží stojí na místì zasypaných rybníkù. Celá øíèní niva Metuje je zastavìná, øíèní koryto bylo napøímeno, zkráceno, zahloubeno a posunuto místy až o 100 metrù. K øece se dá sejít jen na jednom jediném místì, kde do ní z podzemí vyús uje Radechovka. Mimochodem víte, že zde mùžete vidìt židovské náhrobní kameny s hebrejskými nápisy? Radechovka byla totiž svedena do podzemí bìhem války a nìkteré z náhrobkù ze zaniklého židovského høbitova byly kvùli vìtšímu potupení náchodských Židù úmyslnì zazdìny pøímo do schodištì v øíèní navigaci tak, aby po nich lidé šlapali. Z výsledkù našeho pátrání jsme vytvoøili rozsáhlý závìr, ve kterém jsme podrobnì shrnuli rùzné dùvody, proè se lze domnívat, že za èastìjší výskyt nièivých povodní v dnešní dobì z velké èásti odpovídá sám èlovìk. Získané informace vèetnì závìru, map a fotografií jsme potom prezentovali formou nauèných posterù, které mùžete vidìt spoleènì s dalšími výstavami na chodbách gymnázia od 16. do bìhem letošního Týdne pro Zemi. Za pomoc pøi realizaci našeho projektu dìkujeme pracovníkùm náchodského muzea, zejména J. Tùmovi, informace a použité fotografie pocházejí z vìtší èásti z archivù O. a K. Šafáøe, historické mapy jsou k vidìní na adrese oldmaps.geolab.cz. A úplnì na závìr jen krátké povzdechnutí Škoda tìch zaniklých míst, kudy døíve tekla voda. Pøedstavte si procházku po pøístupném bøehu øeky se stromy, posezení u øeky nebo máchadla na lavièkách Taky se vám zdá, že to dnešnímu Náchodu trochu chybí? Jan Ježek, uèitel pøírodopisu na Jiráskovì gymnáziu Strom roku Stromy jsou dlouholeté organizmy a mnoho pamatují. Pro naše pøedky byly mnohé z nich posvátné, stromy se vyskytují v pohádkách, povìstech, s celou øadou stromù jsou spojeny i historické události, jichž je strom dnes již jediným žijícím svìdkem. V cyklu Pamì stromù bylo mnoho takových historek. I u nás jsou takové stromy a nás (a doufáme, že nejen nás) by zajímalo, který náchodský strom je pro Vás ten nej Proto MìÚ Náchod a ZŠ Komenského vyhlašují u pøíležitosti Dne Zemì (22. dubna) hlasování Strom roku Nejkrásnìjší strom Náchodska. Do soutìže je pøihlášen jakýkoliv strom, který dostane Váš hlas, nemusí jít nutnì o strom chránìný èi jakkoliv významný. Staèí, když bude nejkrásnìjší alespoò pro jednoho èlovìka. Strom roku získáme prostým souètem hlasù. Hlasy mùžete posílat do na adresu Mìstského úøadu v Náchod, odbor životního prostøedí, Masarykovo nám. 40, Náchod. Václav Nýè

15 15 duben 2007 I vaše dìti jezdí po silnici Mnozí z vás jste rodièi a jistì udìláte vše pro to, aby se u nás jezdilo bezpeènìji. Dìtské dopravní høištì v Náchodì-Bìlovsi (DDH) patøí k nejvìtším a nejhezèím v Èeské republice. Je celoplošnì ozvuèeno, s uèebnou a kompletním sociálním zázemím. Provozovatel AMK-BESIP DDH Náchod je držitelem certifikátu systému jakosti ÈSN EN ISO pro dopravní výchovu a prevenci nehodovosti silnièního provozu (jako první v ÈR). Dopravní výchova a praktický výcvik na DDH je nejúèinnìjší formou dopravní výchovy dìtí. Musíme si uvìdomit, že desetileté dìti mohou již samostatnì jezdit na kole po silnici a jsou již øidièi nemotorových vozidel se všemi právy a povinnostmi. Naší hlavní náplní je pravidelná výuka dopravní výchovy dìtí ve 4. tøídách základních škol z celého náchodského okresu. Každým rokem se vystøídá v pìtihodinových cyklech kolem 2500 dìtí. Z nich asi 1000 získá za dobré znalosti dopravních pøedpisù a praktickou jízdu na kole podle pravidel provozu na pozemních komunikacích PRÙKAZ CYKLISTY, jak øíkají dìti øidièák na kolo. Náchodské DDH neslouží jen pro dopravní výchovu dìtí. Odpoledne a o víkendech je otevøeno høištì všem školákùm i rodièùm s malými dìtmi (jsme ale jen svìtlá výjimka). Je vybaveno jako opravdové dìtské høištì houpaèkami, speciál, kolotoèi, pískovištìm a dostatkem lavièek Je stále èisté a udržované. Výhodou také je, že celý prostor je bezpeèný a oplocený a dìti se rodièùm nikam nezatoulají. Ale jeden nedostatek nám rodièe pøece vytýkají. V jediném klidném prostøedí v Náchodì, kam lze s dìtmi pøijít, si nemohou dát žádné obèerstvení. DDH máme sice vybavené kioskem, ale zatím slouží jen dìtem pøi dopolední výuce. Naší snahou je mít alespoò o víkendech otevøen kiosek s obèerstvením pro dìti a dále stálou službu pracovníka DDH, který by zapínal semafory, zodpovídal otázky k dopravním pøedpisùm, pøípadnì seøídil a zkontroloval dìtem kola apod. Právì k tomu nám mùžete také pomoci umístìním své reklamy v prostoru dìtského dopravního høištì. Høištì je také využíváno k dalším akcím pro skupiny a veøejnost. V dubnu, ještì než zaène rùst tráva, obsazují již roky celé høištì i louku pøed høištìm mladí hasièi s celého okresu pøi okresní soutìži Pohár SCTIF (21. dubna). Podle poèasí otevíráme høištì akcí VÍTÁNÍ JARA. Jako pøípravu na velký SLET ÈARODÌJNIC POD SEMAFO- REM (30. dubna), kde si mohou všichni opéci vuøta, zasoutìžit na kolobìžkách a koleèkových bruslích kde neplatí pøedpisy a èervená na semaforu ještì poøádáme èarodìjnice s HOPSÁÈKEM (25. dubna). V kvìtnu praská høištì ve švech pøi celodenní akci DEN S POLICIÍ s ukázkami èinností policie, mìstské policie, hasièù a celého záchranného systému. Souèástí akce je také dopravní soutìž pro dìti všech kategorií. Na pøelomu kvìtna a èervna kromì pravidelných okresních dopravních soutìží mladých cyklistù poøádáme podle zájmu pro rùzné školy, mateøské školy a sponzory nìkolikrát DÌTSKÝ DEN. Po prázdninách nás èeká vždy nejhezèí okresní dopravní soutìž pro dìti, které získaly Prùkaz cyklisty pøi výuce na DDH ve 4. tøídì. Soutìž se jede jako POHÁR STAROSTÙ za úèasti pozvaných starostù a místostarostù mìst z celého náchodského okresu a poslankynì PSP ÈR Zdeòky Horníkové. Zcela zaplnìné høištì témìø tisíc dìtí a dospìlých bylo také loòského záøí pøi Závodech v orientaèním bìhu celé východoèeské oblasti. LOUÈENÍ S LÉTEM je poslední odpolední akcí v øíjnu pro dìti z bìloveské školy, dìti z náchodských mateøských škol a rodièe s malými dìtmi. Až bude na jaøe pìkné poèasí, urèitì vás rádi uvítáme v krásném a klidném prostøedí dìtského dopravního høištì v Náchodì-Bìlovsi. Miloš Beneš, AMK-BESIP DDH Náchod

16 Náchodský zpravodaj 16 S P O R T s p o r t s p o r t Program v kuželkáøské hale SKK Primátor Náchod duben 2007 NE Náchod Daèice I. liga dorostenci NE Náchod Blansko I. liga dorostenky ST Oblastní mistrovství jednotlivcù Èeské dráhy ÈT Mistrovství regionu jednotlivci ženy + seniorky PÁ Mistrovství regionu jednotlivci senioøi SO Mistrovství regionu jednotlivci muži SO Mistrovství kraje jednotlivci dorostenky Vyvrcholením letošního soutìžního roèníku budou Mistrovství ÈR v deseti kategoriích. Èeská kuželkáøská asociace povìøila SKK Primátor Náchod uspoøádáním kategorie mužù. MÈR se uskuteèní ve dnech Náchodští pøíznivci mohou tak vidìt 48 hráèù, kteøí si vybojovali postup, vèetnì hráèù startujících v zahranièí. Z Náchoda má již zajištìn start obhájce loòského titulu mistra ÈR Michal Jirouš. Termín této akce Vám ještì pøipomeneme v kvìtnovém èísle. František Majer st. Sokol Šachy Aktivní èinnost vykazuje šachový kroužek všestrannosti pøi tìlocvièné jednotì Sokol Náchod pod vedením zkušeného trenéra Františka Fuchse. Ve své klubovnì (zadní trakt sokolovny) se pravidelnì schází tøikrát týdnì. Jeho prioritou je pøedevším práce s mládeží uspoøádal turnaj žákù, k nìmuž si pozval stejnì staré vrstevníky z kroužku ZŠ Žïár n. M. (vedoucí Ing. Ladislav Michel). Hrálo se podle turnajových pravidel za úèasti osmi chlapcù a jedné dívky, soutìžní odpoledne pøineslo dìtem nevšední šachové zážitky, o celkovém vítìzi pøi rovnosti bodù rozhodl výsledek vzájemné partie. Poøadí na medailových místech: 1. Jan Kopecký (Náchod) 7 bodù, 2. Lukáš Michel (Žïár) 7, 3. Martin Sauèuk (Náchod) 6,5. Kroužek plánuje oplatit návštìvu žïáreckému a také hodlá zmìøit své síly s dalšími kroužky mládeže v nejbližším okolí (Hronov, Èervený Kostelec). Zároveò provádí prùbìžný nábor nových èlenù, pøedevším tìch nejmladších, bližší informace p. František Fuchs, tel J. Èáp Pøed deseti a více lety krátce z kroniky Pøed 110 lety, v roce 1887 pøišel do Náchoda jako advokátní koncipient JUC. Josef Èížek a zaèal pracovat ve výboru Sokola jako jednatel. Jednota poøádala výlety, vycházky, plesy, koncerty. Pøed 100 lety, roku 1907, mìla už jednota za sebou 18 let èinnosti. Nemìla vlastní tìlocviènu a bylo podìkováno panu Schurovi za bezplatné zapùjèení místnosti pro zimní mìsíce. I když se spolkového života zúèastòovaly i ženy, byl v tomto roce založen samostatný ženský odbor Sokola. Pøedsedkyní byla zvolena sestra Marie Èížková, manželka starosty dr. Josefa Èížka. První výborová schùze se konala v bytì sestry Èížkové. Po deseti letech, ve váleèném roce 1917, vykonávají sestry ošetøovatelskou službu v lazaretech a poøádají sbírky potravin pro zmírnìní váleèného utrpení. Zaèátkem roku uspoøádal ženský odbor výstavu èeských výtvarných umìlcù. Výtìžek byl odevzdán pro zdejší chudou mládež. V roce 1927 byl uèinìn dùležitý krok k postavení vlastní tìlocvièny byla výstava návrhù na stavbu sokolovny v mìstském divadle. 1. cenu získal projekt s heslem Zdar ing. architekta dr. Milana Babušky z Prahy. Odhlasována byla pracovní povinnost 30 hodin nebo Kès 100 na èlena. V roce 1937 už sedm let probíhá veškerá èinnost v nové sokolovnì. V bøeznu umírá sestra dr. Renata Tyršová a celá jednota se sešla k uctìní její památky v Bartoòovì sále sokolovny , v úmrtní den bratra dr. Josefa Èížka, spoleèná návštìva jeho hrobu s položením kvìtù. V roce 1947 je za námi 2. sv. válka. V sokolovnì se zaèátkem února uskuteènily nádherné šibøinky s rázem Celý svìt na XI. všesokolský slet a s èistým ziskem Kès Jednota má 1046 èlenù, 500 mužù a 546 žen. Pro nedostatek cvièební plochy odhlasována pøestavba šatny na tìlocviènu. Vlivem politických událostí sokolská èinnost pro další ètyøi desetiletí skonèila. Vstupujeme proto až do roku Sokolská delegace v krojích se zúèastnila v Náchodì odhalení Památníku obìtem komunizmu. 6. èervna jsme jeli na setkání Sokolské Brno 97, kde si zacvièila Vìrná garda a ženy s kužely. V prùvodu byl i náš krásný prapor. V letošním roce probíhá v sokolovnì pravidelná èinnost, jejíž program uvádíme na tìchto stránkách. V. Zelená Sportovní zaøízení mìsta Náchoda, p. o. vyhlašují výbìrové øízení na pozici provozní elektrikáø Požadujeme: platné osvìdèení Vyhláška 50/1978 Sb. 6 bezúhonnost Nástup od Pøihlášky vèetnì životopisu pøijímá øeditelka organizace ing. Jaroslava Justová do na adrese: Pražská 178, Náchod nebo em: Dotazy na tel Šachy Program mistrovských utkání družstev Šachového oddílu TJ Náchod na duben 2007: hodin Krajský pøebor: Snìžka TJ Náchod TJ Dvùr Králové nad Labem hodin Krajská soutìž: Niki TJ Náchod Jiskra Jaromìø B Hrací místnost: Snìžka TJ Náchod hraje svá domácí utkání v areálu Snìžka v. d., Jugoslávská 260. Ostatní družstva v klubovnì ŠO TJ Náchod, Kino Vesmír 3. patro. Více informací na Jan Novotný Házená Rozlosování 1. liga muži jaro 2007 SO Dvùr Náchod SO Náchod VŠ Plzeò SO Hustopeèe Náchod Ve mìstì na kole! CYKLOJÍZDA ZA PRÁVA A BEZPEÈNOST CYKLISTÙ Se uskuteèní VE ÈTVRTEK 19. dubna v a bude spojena s projížïkou po náchodských ulicích se zajímavými jmény. Mìstem provedou a o tom, kterak Parkány èi Šafránice ke svému jménu pøišly, pohovoøí profesoøi náchodského gymnázia Š. Macura a J. Ježek. Sraz na Masarykovì námìstí v 17.30, pøed radnicí; cíl tamtéž kolem STOP TÝRÁNÍ ZVÍØAT V rámci studentské kampanì za práva zvíøat probìhnou v aule gymnázia pro veøejnost pøednášky a projekce: v 18.00, v 17.00, v a infostánek na Masarykovì námìstí Bližší info: gymnachod.cz, vstup na všechny akce zdarma!!!

17 17 duben 2007 duben 2007 Program Školského zaøízení pro další vzdìlávání pedagogických pracovníkù w3. 4., úterý hodin. Právní vìdomí ve školní praxi (pro management a výchovné poradce ZŠ a SŠ) právní normy vztahující se na žáky a studenty v praxi, lektor: Mgr. Michaela Veselá, MV ÈR. w3. 4., úterý hodin. Zásady první pomoci (pro pedagogické pracovníky všech typù škol) zásady první pomoci, resuscitace, lektor: Mgr. Petra Èepelková w3. 4., dále: 10., 17., 24. duben, úterý hodin. Vybrané kapitoly z dìjin èeské literatury od poèátku 90. let 20. století (uèitelùm 2. stupnì ZŠ a odpovídajících roèníkù víceletých gymnázií), lektor: PaedDr. Josef Hetych, PdF UHK w10. 4., pondìlí hodin. Specifické poruchy uèení. Reedukace (asistentùm a uèitelùm dyslektických žákù), nové poznatky z oblasti SPUCH, metody reedukace, lektor: prof. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Pojïte s námi do muzea (nejvìtší model opevnìní v Èeské republice) Od 1. dubna bude opìt jako každoroènì pro návštìvnickou veøejnost pøístupna Pevnost Dobrošov. Souèástí prohlídky je i výstava figurek vojáèkù, jejich výzbroje a výstroje sbìratele a modeláøe Lubora Šušlíka pod názvem Naše armáda v miniatuøe. Takové exponáty jsou i souèástí expozice Dìjiny Náchoda a Náchodska v domì na Masarykovì námìstí v Náchodì. Zde jsou zakomponovány do nejvìtšího modelu ès. opevnìní (délka 12 metrù), který pøedstavuje dno náchodské kotliny. Tvoøí jej tøi pìchotní sruby Havlíèek, Voda a Láznì. Jsou protkány sítí protitankových pøíkopù a pøekážek, které se dnes v terénu vìtšinou nedochovaly. To je hlavní smysl modelu ukázat systém opevnìní ve svém celku. Zvolené mìøítko sice neumožnilo pojmout do celku pìchotní srub Bøezinka a Pevnost Dobrošov, ale na druhé stranì oživuje tuto kompozici na 200 figurek vzpomínaných vojáèkù a civilistù i s hospodáøským zvíøectvem. Tento celek je pastvou pro oèi malých dìtí. To je nejvìtší odmìna pro muzejníky. Pozadí modelu tvoøí stejnì velká barevná fotografie zachycující severní èást našeho nádherného regionu (mìsto Hronov, Bezdìkov, Machov a další vesnice; pásmo kopcù a hor Bor a Hejšovina, Turov, Ostaš). Fotograf Imlauf musel pùl roku èekat na vhodné povìtrnostní podmínky, aby mohl takový snímek vytvoøit. Tyto dva plány doplòuje již v pøedchozím díle zmiòovaný soubor figurín voják z roku 1938 na stráži v Montaci a pøedevším z druhé strany postavy, které pøežily hrùzy války a vracejí se na Náchodsko èi zde nacházejí nový domov a jsou udiveny jeho krásami. Do expozice pøichází mnoho návštìvníkù (zájemcù o opevnìní ), kteøí si pøejí vidìt právì jen tento rozmìrný model. (rmn) w11. 4., úterý hodin. Poruchy chování dìtí (uèitelùm MŠ, ZŠ a dalším zájemcùm), osobnost dítìte ADHD, ADD a LMD a práce s ním, lektor: prof. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. w17. 4., úterý hodin. Cesty minulosti. Tak vás tu máme (uèitelùm dìjepisu ZŠ a SŠ), události roku 1968 tak, jak se zobrazily v literatuøe, hudbì, v tisku, lektor: Mgr. Ivan Bauer, agentura Hobit. w17. 4., úterý hodin. Cesty minulosti. Francouzská revoluce (uèitelùm dìjepisu ZŠ a SŠ), události z dìjin Francie od Ludvíka k Bonapartovi, lektor: Mgr. Ivan Bauer, agentura Hobit w18. 4., støeda hodin. Fyzika v pokusech. Teplo v pokusech (uèitelùm fyziky ZŠ a SŠ), semináø zamìøený na jednoduché fyzikální pokusy z oblasti struktury a vlastností látek a termiky, lektor: Mgr. Zdenìk Polák, Jiráskovo gymnázium Náchod , ètvrtek hodin. Zábavné vyuèování nejen v 1. roèníku Škola hrou (uèitelùm tøíd ZŠ), námìty, metody a hry k vytváøení pøíjemného a nestresového prostøedí ve škole, lektor: Mgr. Hana Sedláèková. w20. 4., pátek hodin, pondìlí 7. kvìten hodin, Dramatická výchova ve vzdìlávacím programu MŠ, cyklus dvou semináøù zamìøených na využití dramatické výchovy v MŠ, lektor: Krista Bláhová, PdF UK Praha. w21. 4., sobota hodin, dále 28. duben hodin, Hip hop, funky, latino dance workshop, semináø zamìøený na moderní taneèní smìry dìtí (urèeno pedagogické veøejnosti), lektor: Tereza Procházková, cvièitelka Hradec Králové. w24. 4., úterý hodin, Výuka angliètiny na 2. stupni ZŠ. Osvìdèené metody, urèeno uèitelùm AJ na ZŠ, lektor: Mgr. Hana Nachtigalová, Hr. Králové. w25. 4., støeda hodin, Pomùcky a metodické materiály v jazykové chvilce, urèeno uèitelùm MŠ, semináø zamìøený na výchovu k øeèi formou her pro nejmenší, lektor: Vlastimila Kazdová, Sekce øeè. výchovy pøi Asociaci pøedškolní výchovy. w26. 4., ètvrtek hodin. Øeditel školy a informaèní systém, (urèeno managementu ZŠ), dokumenty, právní normy, evaluace, ICT plán aj., lektor: PaedDr. Milan Štoèek, ATRE. w27. 4., pátek hodin. Hranice psychických možností uèitelù a problém syndromu vyhoøení (urèeno široké pedagogické veøejnosti), prožitkový semináø zamìøený na psychicky nároèné povolání uèitele, lektor: Mgr. Jana Petøíková, Ph.D.,UHK. Pøehled kulturních akcí v dubnu 2007 v Regionálním muzeu v Náchodì Mezi nebem a zemí Od 6. do mohou návštìvníci ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu keramiky M. Procházkové, H. Kodytkové, M. Baškové, D. Prouzové, M. Stárkové a J. Štìpánkové z keramické dílny Základní školy Plhov a obrazù V. Pfeiferové a J. Šolce. Vernisáž probìhne 5. dubna 2007 v 16 hodin. Otevøeno dennì mimo nedìle a pondìlí 9 12; hod., v sobotu 8 12 hod. Obrazy Miroslava Lazara a Petra Èuhanièe Ve dnech 4. až si mohou návštìvníci v pøednáškovém salonku a chodbì budovy muzea na Masarykovì nám., èp. 18 v Náchodì prohlédnout výstavu obrazù Miroslava Lazara a Petra Èuhanièe. Vernisáž se uskuteèní v 16 hodin. Otevøeno je dennì mimo pondìlí 9 12; hod. Dìjiny Náchoda a Náchodska Expozice mapuje dìjiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevù života pravìkých lidí až po souèasnost. Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18, otevøeno dennì kromì pondìlí 9 12; hod. Organizované výpravy lze objednat na tel. èísle , pøíp. elektronicky na adrese Pevnost Dobrošov V dubnu je otevøeno dennì mimo pondìlí 10 12, hod.

18 Náchodský zpravodaj 18 Stomatologická pohotovost duben a MUDr. Jana Šnajdrová Náchodská 548 Velké Poøíèí tel.: a MUDr. Jana Š ovíèková Denisovo nábøeží 665 Náchod tel.: MUDr. Jana Malíková Denisovo nábøeží 665 Náchod tel.: a MUDr. Jana Vaòková ul. Manž. Burdychových 325 Èervený Kostelec tel.: a MUDr. Alois Vejmola Palackého 20 Náchod tel.: a MUDr. Ivana Vejmolová Náchodská 548 Velké Poøíèí tel.: MUDr. Jan KlimekÈeských bratøí 407 Náchod tel.: PROGRAM duben 2007 Mateøské centrum MáCíèek: Od bøezna jsme pro Vás pøipravili spoleèné programy i ve støedu!!! Pondìlí spoleèné cvièení, hraní a tvoøení hod., 30 Kè/hod. Úterý cvièení pro maminky s hlídáním dìtí hod., 30 Kè/hod. Støeda spoleèné cvièení, hraní a tvoøení hod., 30 Kè/hod. Mimo tyto dny je volnì pøístupná herna každý všední den 9 12 hodin. V týdnu 23. až 27. dubna 2007 v Déèku bude probíhat Týden pro Zemi, MC nebude. ce, jako pletení pomlázek, barvení vajíèek, velikonoèní estetické okénko, ale také spousty zážitkových her, bojovek a programù jak v budovì, tak v pøírodì. Tìší se na Vás Cíba, Gerd, Kamèa, Mar a, Ája Školení hlavních vedoucích. Akreditovaný kurz MŠMT urèený pro hlavní vedoucí táborù, a pobytových akcí. V programu jsou: základy pedagogiky a psychologie, základy poskytování první pomoci, základní právní pøedpisy, práva a povinnosti organizátora tábora a provozovatele táboøištì, základní hygienické pøedpisy, pravidla bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci s dìtmi, hospodaøení a organizaèní a programová pøíprava tábora. Informace podá Gerd Èarodìjnická stezka Èarodìjnický pochod od pivovaru na Dobrošov, cestou hry a soutìže, obèerstvení zajištìno, hudba a další èarodìjnický program, start od 15 do 17 hodin (lze chodit prùbìžnì), v zapálení ohnì pro dìti na Dobrošovì. Startovné 10 Kè (dìti do 1 m zdarma). Více informací David Líbal , Stomatologická pohotovost je v sobotu, v nedìli a ve svátek vždy od 8.00 do hodin. Lékárenská pohotovostní služba v obchodním domì Kaufland dennì 7 20 hod., v nedìli 8 20 hod. Loutkové divadlo Dìtem pro radost v náchodské sokolovnì uvádí 7., 14. a 21. dubna maòáskovou pohádku Kocour Chlubílek Hraje se vždy v sobotu v 15 hodin, 14. bøezna navíc i v 17 hodin. Srdeènì zvou loutkáøi v 10 hodin Divadlo pro nejmenší. Pøijede paní Jarka Holasová s Pohádkami z tašky, èeká nás pohádka O koze. Velký sál Déèka, vstupné 15 Kè Vyrábíme se zajíèkem Velikonoèní tvoøení pro dìti Tvoøivá dílna pro dìti. Program plný netradièních technik a velikonoèních motivù, ze kterého si dìti odnesou spoustu výrobkù a dekorací na stùl pro maminku i do dìtského pokoje nebo pro koledníky. Program od 9 do 12 hodin, výtvarný ateliér Déèka, vstupné 50 Kè. S sebou: svaèina, pití, pøezùvky, pracovní odìv, 5 vejdunkù a pevnou krabici nebo tašku na výrobky. Další materiál zajistí lektorka. Pøihlášky do do 20 hodin na tel nebo v recepci Déèka, kapacita omezena!!! Víkend her Víkend plný her a zážitkových programù pro dìcka, instruktory a vedoucí od 14 let. Prakticky si vyzkoušíme hry v pøírodì, budovì, seznamovací hry, zážitkové, netradièní programy, aktivity na týmovou spolupráci, poznáme pravidla her a základy bezpeènosti. Tìší se na Vás Gerd s týmem VELIKONOÈNÍ hrátky a legrácky. Tradièní tábor pro kluky a holky od 6 do 16 let. Èeské velikonoèní tradiwww.detemproradost.com

19 19 duben 2007 Senior klub Støeda hod. VELIKONOÈNÍ BESÍDKA pøi hudbì pana Langra. Ètvrtek hod. Slávek Hlaváè: CHORVATSKO OMIŠ video s prùvodním slovem. Ètvrtek hod. Posezení u videa s A. Polákovou: Ve stínu orlích køídel a Obøi afrických savan. Ètvrtek hod. Mgr. Vìra Vlèková Doufám, dokud dýchám... beseda nad její knihou o ženách z Náchoda a okolí, které pøežily koncentraèní tábor. Sobota hod. Zájezd RYCHNOVSKO A ORLIC- KOÚSTECKO Program: Rychnov, Letohrad, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Èeská Tøebová (podrobnosti na samostatném letáku) pøihlášky v ICC Náchod, Kamenice 144. Sdružení zdravotnì postižených zve své èleny a pøátele na dubnové posezení s odbornou pøednáškou a živou hudbou do restaurace Prior na Karlovì nám. v Náchodì. Akce se koná ve støedu od 14 hod. Odpolední program: Pøednáška paní Coblové Základy èínské medicíny. Na elektronické varhany zahraje náš èlen pan Donaj. Obèerstvení zajištìno. Úèastnický poplatek èiní pro èlena 70 Kè a ostatní 80 Kè. Pøihlášky pøijímá každou støedu od 13 do 15 hod. služba v klubovnì Palachova ul (bývalý OkÚ). Pøihláška možná i u paní Z. Semerákové na tel.: , ponechat déle vyzvánìt. Dále pøipravujeme celodenní autobusový zájezd s prùvodcem, p. uè. Poláškem: Toulky k Trutnovu a zpìt. Odjezd v sobotu v 7.30 hod. od Tepna Klubu, návrat okolo 17. hodiny. Trasa zájezdu: Rýzmburk (altán), Boušín (kostelík), Hoøièky (Barunèina vyhlídka, dále Brzice, Hájnice, Trutnov v Trutnovì bojíštì a památník bitvy r. 1866, dále nauèná stezka. Zpìt pøes Úpici, Malé Svatoòovice (Muzeum bratøí Èapkù) a Odolov tj. procházka po høebenu Jestøebích hor se zastávkou v hostinci U Lotranda. Obìd není zajištìn, ale je možnost stavit se individuálnì v restauraci v Trutnovì. Cena pro èlena 120 Kè a pro neèlena 150 Kè. Závazné pøihlášky pøijímáme nejdéle do z dùvodu zajištìní dopravy. Kontakt viz výše. GALERIE Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá v dubnu 2007 v zámecké jízdárnì výstavy: Ruské malíøství 19. století Expozice ze sbírek GVU v Náchodì, Národní galerie v Praze, Galerie moderního umìní v Hradci Králové a Moravské galerie v Brnì zaujme rozsahem a šíøí žánrù. (pøízemí zámecké jízdárny do ) Stanislav Kulda obrazy, kresby, grafika Náchodský umìlec se v GVUN poprvé samostatnì pøedstaví u pøíležitosti svých 50. narozenin. (ochoz zámecké jízdárny do 3. 6.) Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí, 9 12 a hodin. Akordeonový koncert v 18 hodin Akordeonový orchestr MUSICA HARMONICA pøi ZUŠ v Èerveném Kostelci a v Náchodì pod vedením Jaroslava Kubeèka, jako hosté vystoupí posluchaèky státní konzervatoøe v Pardubicích. Od ruské ikony k umìní doby Petra Velikého Pøednáška pracovnice Slovanského ústavu Akademie vìd ÈR Mgr. Julie Janèárkové s obrazovým doprovodem v 17 hodin. Církve v Náchodì Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské Náboženská obec Církve èeskoslovenské husitské v Náchodì, Raisova 806, Faráø Zdenìk Kovalèík. Tel , mobil faráøe Bohoslužby v Husovì sboru nedìle 9 hod. Velikonoèní bohoslužby: Zelený ètvrtek 17.30, Velký pátek 17.30, Bílá sobota Vigilie 17.30, nedìle Hod Boží 9 hod. bohoslužba v pøímém pøenosu pro Èeský rozhlas Praha 2 zpívá Komorní pìvecký sbor Slezská Ostrava, Pondìlí velikonoèní 9 hod. Biblické hodiny: pondìlí hod. Úøední hodiny: pondìlí a støeda 9 12 a hod. Kolumbárium pøístupné od 8 17 hod. Sbírky pro Diakonii Broumov v pytlích a krabicích je možno dávat do chodby z Raisovy ul. od pondìlí do soboty od 8 17 hod. Prosíme v nedìli a o svátcích NE! Øímskokatolická farnost Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, Náchod. Telefony: kanceláø , dìkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka , kaplani P. Mgr. Jindøich Tluka , P. Mgr. Mariusz Nowaczyk , Bohoslužby: po 7.00, út 18.00, st 16.00, èt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00, v kostele sv. Vavøince. Bohoslužby paschálního tridua a Velikonoc v kostele sv. Vavøince v Náchodì: ZELENÝ ÈTVRTEK: hod. mše sv. Veèeøe Pánì (také ve Studnici) do hod. možnost soukromé adorace; VELKÝ PÁTEK: hod. pobožnost korunka k Božímu milosrdenství, hod. zahájení Velkopáteèních obøadù (také ve Studnici), do hod. možnost adorace u Božího hrobu; BÍLÁ SOBOTA: 8 12 a hod. možnost návštìvy Božího hrobu, hod. korunka k Božímu milosrdenství, hod. zaèátek obøadù (ve Studnici v 18 hod.); NEDÌLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNÌ HOD BOŽÍ VELIKONOÈNÍ 7.30 mše sv. v dìkanském kostele sv. Vavøince 8.00 mše sv. ve Studnici, 9.00 slavná mše sv. se zpìvem chrámového sboru dìkanský kostel sv. Vavøince: mše sv. v kostele sv. Michaela, mše sv. v Èeské Èermné, mše sv. v dìkanském kostele sv. Vavøince; PONDÌLÍ VELIKONOÈNÍ 7.30 mše sv. v dìkanském kostele sv. Vavøince, 8.00 mše sv. ve Studnici, 9.00 mše sv. v dìkanském kostele sv. Vavøince, mše sv. v Èeské Èermné, mše sv. v dìkanském kostele sv. Vavøince Èeskobratrská církev evangelická Purkyòova ul. 535, tel.: , bohoslužby v nedìli v 9.00 hod. a pravidelnì v v Evangelickém domovì Betanie (Špreòarova 1053). Mobil: , Biblické hodiny každé úterý v 17 hodin. Faráø Marek Bárta. Církev adventistù sedmého dne Tyršova 207, budova Sokola 2. patro (bývalá Soukromá støední podnikatelská škola), kazatel Vít Vurst, tel.: , mobil: , Bohoslužby pravidelnì každou sobotu od 9.30 hod., každé pondìlí v hod. studium Bible. Církev bratrská Purkyòova 584, Náchod, tel./fax: ; mobil: Kazatel Jiøí Hofman, vikáø: Mgr. R. Kotalík, kazatel senior: RNDr. P. Javornický, CSc., Bohoslužby v ne v 9.30, biblické studium ve st v hodin. Køes anská spoleènost Nový Život Raisova 253 (za okresním soudem), tel , Bohoslužby v nedìli v 9.30 hod.

20 Náchodský zpravodaj 20 Mìstská knihovna Náchod informuje duben 2007 Oddìlení pro dìti: Písmenkovaèka poèet dìtí zapojených do této soutìže pøekroèil stovku. Vítìzem za první ètvrtletí se mezi mladšími školáky stal Tadeáš Maršík ze ZŠ TGM Náchod a z náctiletých Lucie Schneiderová z Jiráskova gymnázia. Blahopøejeme! Na druhé ètvrtletí máme pro tøicet nejlepších pøekvapení. Takže se na výhru nemusí tìšit pouze vítìz, ale všichni, kdo rádi a hodnì ètou. Noc s Andersenem již po sedmé se dìti sejdou na tajemné noci s Andersenem. Letos to ovšem bude noc s Astrid Lindgrenovou (jejíž sté výroèí narození si pøipomeneme) a s úplnì živou spisovatelkou Petrou Braunovou, která za námi pøijede z Prahy. Jaké to bylo vám povíme pøíštì. Neuvìøitelné záøí ještì neuvìøitelnìjší øíjen Soutìž se spisovatelkou Petrou Braunovou se blíží do finále. Pište, pište, pište Zapojte fantazii, ponoøte se do hlubin obrazotvornosti, vydejte se do vesmíru Na vaše literární díla se tìšíme do konce dubna. Drátkovací dílna v knihovnì 26. dubna 2007 od 15 do 17 hodin v oddìlení pro dìti drátkovací dílna pod vedením Terezky Jiránkové. Pøijïte si odrátkovat kamínek, láhev, vyrobit drátìnou bižuterii. Vstupné 20 Kè. Podrobnosti o všech akcích naleznete v knihovnì a na jejích webových stránkách (Vo) Výstava 90 let skautingu v Náchodì ve vstupní hale Mìstské knihovny dubna 2007 V roce 2007 si skauti na celém svìtì pøipomínají 100 let od vzniku skautingu. V tomto roce slaví také skautské støedisko v Náchodì 90 let od založení prvního skautského oddílu v Náchodì. Mezi oslavné akce se zaøazuje i výstava v prostorách naší knihovny. V den svátku sv. Jiøí, patrona skautù, 24. dubna v 15 hodin probìhne slavnostní vernisáž výstavy. 90 let skautingu v Náchodì. Otevøena bude v úterý do 18 hodin, ve støedu a ve ètvrtek od 9 do 18 hodin ve vstupní hale. Ve støedu a ve ètvrtek odpoledne bude v zahradì knihovny probíhat soutìž ve stavbì stanù. Mùžete si vyzkoušet jednu ze znalostí, bez které se neobešla žádná správná výprava. Informaèní a cestovní centrum Informaèní centrum v Náchodì si na mìsíc duben pøipravilo nìkolik novinek, a to nejen pro místní, ale i pro turisty. Od poloviny bøezna je možné si u nás zakoupit vstupenky nejen pøes Ticketportál, ale novì i pøes Ticketart. Jedná se o lístky na vìtšinu pøedstavení po celé ÈR, a už na koncerty, muzikály, festivaly nebo do Národního divadla. Také se nám zaèíná rozjíždìt spolupráce se zásilkovou službou DHL. Jejím prostøednictvím se vaše zásilka dostane kamkoli po celém svìtì. Výstava bude doplnìna v oddìlení pro dìti bohatým výbìrem literatury, vztahující se k tématu. Kromì toho mohou dìti èerpat i z bohatého fondu regionální literatury. Pomùže jim zodpovídat záludné otázky z právì probíhající celookresní junácké soutìže , která je zamìøena na poznávání zajímavostí našeho regionu. Zatím se jí úèastní 17 družin, z toho 11 z Náchoda. Soutìžící skauti si již cestu do knihovny našli. Zveme i další zájemce, kterým máme také co nabídnout. Pamìtníci náchodského skautingu jistì pøivítají i knížku pohádek Jiøího Šimánì: Údolí zelených plamenù, kterou vydává Okresní rada Junáka ve spolupráci s Tiskárnou Losenický. Kniha bude na výstavì zájemcùm k dispozici. (Šk) Jaro také pøivítáme velikonoèními a jarními pohledy malíøe J. Škopka z Jaromìøe, který nám dodal svých pìt nových druhù. Dále je zde v prodeji DVD Náchod rytíøe Hrona za 169 Kè. A na závìr: koneènì nám vyšel propagaèní materiál o Náchodì, který jsme vytvoøili spoleènì s MìÚ Náchod a ubytovateli. Turisté se tak dozvìdí o možnostech ubytování, akcích, turistických cílech (vèetnì otevírací doby) a o pivovaru v Náchodì. A navíc si odnesou i orientaèní plánek mìsta. Hodnì jarních sluneèních paprskù vám pøeje M. Machová ICC Náchod Mìsíèník Náchodský zpravodaj. Vydává Mìsto Náchod, IÈO: , Masarykovo námìstí 40, Náchod. Odpovìdný redaktor: Nina Svobodová. Redakèní rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Èejchanová, Hana Kopecká, Libor Fiedler, Bc. Martin Hurdálek, Petr Bøenda, Michal Kudrnáè, Luboš Galba, Mgr. Vìra Vlèková, Daniel Šárka a MVDr. Pavel Bìlobrádek. Fotografie poøídila redakce, autoøi èlánkù a archiv. Titulní foto Martin HurdálekHurdálek. Grafická úprava Garmond DTP studio a tisk, tel.: Èíslo 4/2007 vychází Náklad 5000 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ÈR E Za zmìny v programech zodpovídají poøadatelé jednotlivých akcí a poøadù. Pøíspìvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. Neoznaèené a nepodepsané pøíspìvky poøídila redakce. Adresa èasopisu: NZ, Mìstský úøad v Náchodì, Masarykovo námìstí 40, , tel./fax: , (POZOR ZMÌNA): Uzávìrka tohoto èísla byla Uzávìrka kvìtnového èísla bude !

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

duben 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

duben 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Náchodský duben 2008 Zprávy Kronika Český červený kříž Zápis do MŠ Čarodějnice 30. 4. Školy Jazz na Prima sezóně Dubnová výročí Z historie živností Pozvánky Krizové řízení Zlatý erb 2008 Pivovar Cestománie

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Náchodský únor 2008 Rozpočet 2008 Zprávy Kronika Granty Zápis do škol Školy Únorová výročí Z historie živností SDH Jizbice Policie ČR Obchvat Pivovar Ekoutek Co dýcháme Sport Školské zařízení Muzeum Zubní

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007 1 bøezen 2007 Náchodský zpravodaj bøezen 2007 Obsah Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika, Komunitní plánování...4 Ze života náchodských škol... 5 Studentský filmový klub, Skautky... 6 Bøeznová výroèí... 6

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více