Město Rokycany Závěrečný účet za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Rokycany Závěrečný účet za rok 2009"

Transkript

1 Město Rokycany Závěrečný účet za rok 2009

2 Obsah Strana 3 28 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Rokycany za rok Výsledky hospodaření dle rozpočtu za roky Účetní výsledek hospodaření za roky Přehled zadluženosti města Rokycany Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje Přehled dotací poskytnutých městem sportovním klubům a neziskovým organizacím Tvorba a čerpání peněžních fondů města Rokycany 42 Okruh ZBÚ k Hospodaření organizačních složek města Hospodaření příspěvkových organizací města 58 Hospodářská činnost města INZULA 59 Hospodářská činnost správa majetku Hospodaření společností města Rokycany 64 Zpráva o provedení inventarizace za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Rokycany za rok 2009 Zpracoval: odbor finanční Strana 2 Závěrečný účet za rok 2009

3 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Rokycany za rok 2009 Obecné údaje Město vede a účtuje v podvojném účetnictví, řídí se zákonem o účetnictví a platnou rozpočtovou skladbou, příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle rozpočtové skladby. K je město zřizovatelem 8 příspěvkových organizací s právní subjektivitou a 2 organizačních složek bez právní subjektivity. Město je dále 100 % vlastníkem společností Lesy města Rokycan, s.r.o., do bylo 100% vlastníkem TEHORu Rokycany, s.r.o., a vlastní 12 % podíl ve společnosti Rumpold R Rokycany, s.r.o. Účetnictví dále zobrazuje i hospodářskou činnost města, kterou na základě mandátní smlouvy vykonává za město p. Zdeněk Smejkal Inzula a od má město další hospodářskou činnost Odbor správy majetku. Finančně ekonomické ukazatele 1. Výsledek rozpočtového hospodaření Rozpočet na rok 2009 byl v prosinci 2008 schválen jako schodkový ve výši schodku ,16 tis. Kč. Na základě vývoje skutečných příjmů a výdajů v průběhu roku byl výsledek rozpočtu upraven na schodkový ve výši ,98 tis. Kč. Ve skutečnosti byl vykázán schodek ve výši ,08 tis. Kč. Plnění rozpočtu města k PŘÍJMY Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění RS % RU % Daňové , , ,77 98,65 101,23 Nedaňové , , ,55 112,75 103,05 Kapitálové 2 100, , ,78 254,66 107,56 Dotace , , ,46 165,31 100,29 CELKEM , , ,56 124,78 101,10 v tis. Kč VÝDAJE Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění RS % RU % Běžné , , ,75 110,72 95,94 Kapitálové , , ,89 110,36 89,98 CELKEM , , ,64 110,59 93,64 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Výsledek rozpočtového hospodaření - rok , , ,08 Rozdíl mezi plánovaným a skutečně dosaženým rozpočtovým schodkem hospodaření vznikl jako důsledek cílených úspor v běžných výdajích a několika nerealizovaných nebo nedokončených investičních akcí (Podchod u Sokolovny, Rekonstrukce ul. U Nemocnice, Rekonstrukce MŠ Borek a další - podrobně v plnění kapitoly 30 odboru rozvoje města). Účetní výsledek hospodaření města za rok 2009 činil tis. Kč, po korekci o finanční vypořádání a úpravě odvodu do FRB pak tis. Kč Po započtení přebytků hospodaření minulých let a roku 2009 je Strana 3 Závěrečný účet za rok 2009

4 vykázán přebytek prostředků ve výši tis. Kč, z toho však částka tis. Kč je již zapojena v rozpočtu roku Disponibilní prostředky města k tak činí tis. Kč. Strana 4 Závěrečný účet za rok 2009

5 Druhová struktura příjmů města v roce 2009 Celkové dotace 46% Daňové příjmy 40% Kapitálové příjmy 1% Nedaňové příjmy 13%

6 Srovnání skutečných a rozpočtových příjmů , , , , , , , , ,00 0, Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace Schválený rozpočet Skutečnost Strana 6 Závěrečný účet za rok 2009

7 Finanční prostředky k v Kč Název bank. účtu Kč Základní běžný účet ,77 Běžný účet vedený pro ČOV ,51 Vkladový výdajový účet 0 Příjmový účet 0 Fond životního prostředí ,28 Fond rozvoje bydlení ,19 Fond rozvoje bydlení (povodňové opravy) ,21 Sociální fond ,91 Účet hospodářské činnosti Inzula ,85 Účet kaucí cizí prostředky ,69 Účet kaucí II. cizí prostředky ,52 Depozito ,49 Účet Zimní stadion ,23 Účet Hotel Bílý lev ,15 Účet HČ nebytové prostory ,52 Běžný účet České spořitelna ,13 Běžný účet Ge Money bank ,41 Běžný účet Raiffeisenbank ,30 CELKEM ,16 Úvěr Kč Úvěr na čistírnu odpadních vod ,00 Úvěr na přestavbu DPS ,60 CELKEM ,60 Finanční prostředky ve správě Kč Lesy města Rokycan, s r.o ,00 Tehor Rokycany, s r.o ,00 Vklad Rumpold R Rokycany s r.o ,00 Vklad VSR ,00 CELKEM ,00 Strana 7 Závěrečný účet za rok 2009

8 Kapitola 10 Odbor školství a kultury Příjmy celkem v tis.kč Rozpočet Plnění % Skutečnost 2 213, ,17 109,30 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ. 145,00 158,76 109,49 Celkem 145,00 158,76 109,49 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. 748,00 782,25 104,58 22 Přijaté sankční platby, vratky 4,00 1,00 25,0 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 56,40 56,40 100,00 Celkem 808,40 839,65 103,87 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 1 260, ,76 112,76 Celkem 1 260, ,76 112,76 Daňové příjmy výběr správních poplatků v informačním centru Nedaňové příjmy jde převážně o finanční prostředky získané od partnerů města na kulturní oslavy, příjmy z drobného prodeje v informačním centru Přijaté dotace - úhrada neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky od okolních obcí, dotace od ministerstva kultury na obnovu památek v městské památkové zóně ve výši 400 tis. Kč,dotace od krajského úřadu: na kulturní slavnosti města ve výši 20 tis. Kč, 10 tis. Kč na veterány a 30 tis. Kč na informační centrum. V příjmech bylo ve sledovaném období tj. za rok 2009 dosaženo plnění na 109,30 %. Výdaje celkem v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % 4 584, ,55 92,26 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 50 Výdaje na platy, OPPP, pojistné 51,20 30,64 59,85 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 3 829, ,91 91,27 52 Neinv.transfery podnik. a nez.org. 519,00 519,00 100,00 53 Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. 90,00 90,00 100,00 54 Neinvest.transfery obyvatelstvu 95,00 95,00 100,00 Celkem 4 584, ,55 92,26 Strana 8 Závěrečný účet za rok 2009

9 Běžné výdaje 50 odměna vyplacená kronikářce za zpracování kroniky a poplatky OSA úhrada nákladů na uspořádání oslav Setkání pod rokycanskou věží, kultury ve městě, nákladů na vydání knihy Rokycany , nákup propagačního materiálu (předzásobení na rok oslav). Úspora ve výši 147 tis. Kč na nákladech Setkání pod rokycanskou věží, nedočerpání na položkách cestovního ruchu ve výši cca 120 tis. Kč. 52 z těchto položek byly hrazeny výdaje jako např. úhrada příspěvku Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, výdaje na regeneraci městské památkové zóny (pro organizace). 53- příspěvek na kulturní akce muzea a DDM, náklady spojené s udělováním Ceny města Rokycany 2009 (pro organizace) 54 - náklady spojené s udělováním Ceny města Rokycany 2009 (pro fyzické osoby),výdaje na regeneraci městské památkové zóny (fyzickým osobám). Kapitálové výdaje nebyly v r čerpány. Výdaje celkově čerpány za kapitolu 10 na 92,26 %. Kapitola 11 Odbor životního prostředí Příjmy celkem v tis.kč Rozpočet Plnění % Skutečnost 797,09 732,01 91,84 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ. 280,00 293,65 104,88 Celkem 280,00 293,65 104,88 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 22 Přijaté sankční platby, vratky 15,00 1,50 10,00 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 0,00 36,08 x Celkem 15,00 37,58 250,53 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 502,09 400,78 79,82 Celkem 502,09 400,78 79,82 U odboru životního prostředí byly překročeny rozpočtované příjmy u správních poplatků o 4,88 %. Nenaplnily se nedaňové příjmy (přijaté sankční platby, které se obtížně rozpočtují ). Přijaté byly neinvestiční dotace na lesní hospodářské osnovy, a odborného lesního hospodáře v celkové výši 400,78 tis. Kč. Nižší skutečně přijaté dotace než hodnota uvedená v rozpočtu je způsobena navýšením rozpočtu v důsledku avíza dotace, ta však do konce prosince nepřišla na účet města. V důsledku toho nebyly naplněny ani celkové příjmy za odbor. Strana 9 Závěrečný účet za rok 2009

10 Výdaje celkem v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % 1 869, ,56 81,62 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 187, ,78 94,76 52 Neinv.transfery podnik. a nez.org. 502,09 400,78 79,82 Celkem 1 689, ,56 90,32 Kapitál. Rozpočet Skutečnost Plnění % výdaje 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje 180,00 0,00 0,00 Celkem 180,00 0,00 0,00 Výdaje na odboru životního prostředí byly realizovány na 81,62 %. Úspory se podařilo dosáhnout u běžných výdajů (úspora na znaleckých posudcích, rozborech vod, ekologických haváriích apod. neboť nenastala situace, která by vyžadovala jejich čerpání). Rozpočet investičních výdajů nebyl čerpán vůbec, neboť příslušná faktura byla uhrazena z běžných výdajů. Kapitola 12 Odbor dopravy Rozpočet v tis.kč Skutečnost Plnění % Příjmy celkem 9 100, ,87 82,57 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ , ,10 77,47 Celkem 7 500, ,10 77,47 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 22 Přijaté sankční platby, vratky 1 600, ,77 106,49 Celkem 1 600, ,77 106,49 Nižší příjmy vybraných správních poplatků byly ovlivněny změnou legislativy (ekologická daň). Bylo podáno méně žádostí o schválení registrace na dovezená vozidla a přihlašování vozidel s povinnou platbou za ekologickou daň. Oproti loňskému roku bylo provedeno i méně zkoušek žadatelů o řidičský průkaz. Platby za sankce byly o 104 tis. Kč překročeny a řada udělených sankcí je ještě vymáhána. v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Výdaje celkem 350,00 183,27 52,36 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 350,00 183,27 52,36 Celkem 350,00 183,27 52,36 Strana 10 Závěrečný účet za rok 2009

11 Nižší čerpání bylo ovlivněno nečerpáním položky pro znalecké posudky. V loňském roce postačilo pro řešení přestupků přizvat znalce pouze ke třem případům. Okresní kolo BESIP bylo hrazeno z prostředků Krajského úřadu Plzeňského kraje a Ministerstva dopravy ČR, i zde byly uspořeny výdaje, které byly ponechány pro použití města na rok Kapitola 13 Živnostenský úřad Příjmy celkem v tis.kč Rozpočet Plnění % Skutečnost 710,00 622,81 87,72 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ. 700,00 617,41 88,20 Celkem 700,00 617,41 88,20 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 22 Přijaté sankční platby, vratky 10,00 5,40 54,00 Celkem 10,00 5,40 54,00 Rozpočtované výše příjmů nebylo dosaženo v důsledku doznívání novely zákona č. 634/2004 Sb.- příloha:část I. Dalším důvodem je omezení počtu podnikajících cizinců, zejména z Vietnamu. Kapitola 20 Odbor finanční Příjmy celkem v tis.kč Rozpočet Plnění % Skutečnost , ,96 102,48 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 11 Daně z příjmu, zisku, kap.výn , ,08 91,67 12 Daň z přidané hodnoty , ,98 114,26 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ , ,82 112,07 15 Daň z nemovitostí 5 000, ,41 131,33 Celkem , ,29 102,48 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , ,58 105,14 22 Přijaté sankční platby, vratky 30,00 69,44 231,47 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 0,00 18,34 X 24 Přijaté splátky půjč. prostř. 340,00 392,86 115,55 Celkem 4 891, ,22 107,01 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace , ,45 101,99 Celkem , ,45 101,99 Strana 11 Závěrečný účet za rok 2009

12 Příjmy rozpočtované na kapitole 20 byly celkově naplněny na 102,48 %, a to především v důsledku lepšího plnění daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí než předpokládal rozpočet. Rozpočet ostatních daní (z příjmu fyzických a především právnických osob) se nepodařilo naplnit. Do daňových příjmů jsou kromě daní z příjmů, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí zahrnuty i správní poplatky z výherních hracích přístrojů a dále poplatky za komunální odpad, rozpočtovaná výše těchto poplatků byla naplněna a mírně překročena. Do nedaňových příjmů patří příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku a splátky půjček. Dále se zde účtuje o příjmech z úroků, příjmech z podílu na zisku a dividendách, ostatních aktivních operacích řízení likvidity, patří sem i příjmy z pokut v souvislosti s porušením zákona o zákonném pojištění, přijaté neinvestiční dary a přijaté náhrady. Přijaté dotace zahrnují přijetí globální dotace ve výši ,84 tis. Kč, dotace od úřadu práce, dotace na zajištění regionální funkce veřejné knihovny a další dotace. Dále byly do přijatých dotací zahrnuty příjmy z převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti města ve výši 5 640,50 tis. Kč. Výdaje celkem v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % , ,24 96,56 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 50 Výdaje na platy, OPPP, pojistné , ,22 94,69 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 731, ,70 59,49 52 Neinv.transfery podnik. a nez.org , ,00 100,00 53 Neinv.transf. a dal.platby rozpočt , ,70 107,37 54 Neinvest.transfery obyvatelstvu 489,95 131,62 26,86 59 Ostatní neinvestiční výdaje 86,11 0,00 0,00 Celkem , ,24 98,22 Kapitál. Rozpočet Skutečnost Plnění % výdaje 62 Nákup akcií a majetkových podílů 170,00 0,00 0,00 63 Investiční transfery 114,27 107,00 93,64 64 Investiční půjčené prostředky 1 892,73 50,00 2,64 Celkem 2 177,00 157,00 7,21 Rozpočtované výdaje kapitoly 20 byly celkově vyčerpány na 96,56 %, přičemž nízké čerpání je především na kapitálové položce 64 (nízké čerpání prostředků z fondu rozvoje bydlení na investiční půjčky obyvatelstvu z důvodu nízkého zájmu občanů o tyto půjčky). Na položce 62 nebyl rozpočtovaný výdaj na uvažovaný vklad do nové společnosti s ručením omezeným ve výši 170 tis. Kč realizován. Položka 63 zobrazuje čerpání rozpočtovaných investičních prostředků na nákup mycího stroje pro nově zrekonstruovanou ZŠ v Ul. Míru. Běžné výdaje jsou tvořeny především výdaji na mzdy, které jsou na kapitole 20 vedeny za všechny odbory města. Dále se na běžných výdajích podílejí značnou měrou příspěvky na provoz příspěvkových organizací města dle schválených finančních vztahů. Na položce 5901 je nedočerpaná rezerva rozpočtovaná pro všechny odbory. Přečerpání rozpočtu u neinvestičních transferů a dalších plateb rozpočtu bylo způsobeno finančním vypořádáním po skončení roku (vratky nedočerpaných dotací) a převody prostředků vlastním rozpočtovým účtům a fondům, které se nerozpočtují. Strana 12 Závěrečný účet za rok 2009

13 Kapitola 30 Odbor rozvoje města Příjmy celkem v tis.kč Rozpočet Plnění % Skutečnost , ,96 104,33 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ. 390,00 503,00 128,97 Celkem 390,00 503,00 128,97 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , ,09 105,38 22 Přijaté sankční platby, vratky 1 105, ,19 115,98 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 28,30 290, ,05 Celkem 9 513, ,37 109,35 Kapitálové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 31 Příjmy z prodeje dlouh.majetku 4 972, ,78 107,56 Celkem 4 972, ,78 107,56 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 42 Investiční přijaté dotace , ,81 100,00 Celkem , ,81 100,00 Skutečně dosažené celkové příjmy kapitoly 30 převýšily rozpočtované příjmy o 4,33 %. Nedaňové příjmy kapitoly 30 byly v porovnání se schváleným rozpočtem v celkové výši ,00 tis. Kč překročeny v neplánované položce Přijaté sankční platby, kde byla uhrazena pokuta za nesplnění podmínek prodeje 2 objektů v areálu bývalých kasáren ve výši 969 tis. Kč, což bylo promítnuto i do upraveného rozpočtu. Další navýšení je v položce Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, kde původní výše položky byla tis. Kč, prodejem dalších bytů došlo k nárůstu o 2 mil. Kč a prodejem pozemků o 1,5 mil. Kč. Dotace nebyly ve schváleném rozpočtu rozpočtovány, rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku promítnuty do rozpočtu a to na základě skutečně přiznaných částek. Strana 13 Závěrečný účet za rok 2009

14 Výdaje celkem v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % , ,34 97,14 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje , ,77 88,29 53 Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. 370, , ,68 54 Neinvest.transfery obyvatelstvu 35,00 35,00 100,00 Celkem , ,09 128,57 Kapitál. Rozpočet Skutečnost Plnění % výdaje 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje , ,25 92,91 63 Investiční transfery , ,00 100,00 Celkem , ,25 93,33 Rozpočtované výdaje kapitoly 30 nebyly celkově dočerpány o 2,86%, což lze považovat za vyrovnané čerpání, zejména v porovnání s čerpáním za rok Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 93,33 %, realizace vybraných akcí je uvedena v následujícím přehledu včetně odůvodnění rozdílu: Rozpočet Skutečnost Rekonstrukce místní komunikace ulice U Nemocnice tis tis. Kč K úspoře došlo zčásti výběrovým řízením a zčásti nerealizovanými terénními úpravami, které budou dokončeny v r Podchod u Sokolovny tis. 825 tis. Kč K úspoře došlo z důvodu pozdního zahájení realizace, předpoklad dokončení je v r Podchod u zimního stadionu 680 tis. 38 tis. Kč K úspoře došlo z důvodu pozdního zahájení realizace, předpoklad dokončení je v r PD Infrastruktura areálu bývalých kasáren II. Etapa tis. 920 tis. Kč K úspoře došlo neproplacením položky za vydání stavebního povolení a doplacením změny dokumentace. Zbývající část bude použita na úhradu PD na parkoviště kamionů. Předpoklad úhrady v r PD na koncesní řízení-provozování vodovodů a kanalizací tis. 417 tis. Kč K úspoře došlo úhradou pouze zpracování koncesního projektu, zpracování koncesního řízení - předpoklad dokončení a doplacení v r Rekonstrukce MŠ Borek tis tis. Kč Rekonstrukce rozložena do 2 let, dokončení v r Strana 14 Závěrečný účet za rok 2009

15 REALIZOVANÉ NEBO ČÁSTEČNĚ ZREALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE v roce 2009 (v tis. Kč) Komunikace Rozpočet Skutečnost Křižovatka Železná 1 170, ,00 Rekonstrukce ul. Horymírova 80,00 80,00 Kruhový objezd Plzeňská- uvolnění pozastávky 80,00 80,00 Projektová dokumentace ul. B.Němcové ,75 Rekonstrukce ul. U Nemocnice 4900, ,56 Rekonstrukce ul. Korejská,Štefánkova 80,00 80,00 Aktualizace PD ul. U Hvězdárny 100,00 99,00 RRA-přípr. žádostí a podkl. pro rekonstrukci ul. B. 95,20 95,20 Němcové Projektová dokumentace prodloužení ul.dlouhá 30 29,75 Obytná zóna Osecký vrch - předfinancování 11700, ,10 Vodovody a kanalizace Rozpočet Skutečnost PD na koncesní řízení-provozování vodovodů a kanalizací 1914,95 416,50 PD rekonstrukce vodovodu ul. Pod Ohradou, Dukelská 100,00 99,00 PD rekonstrukce vodovodu ul. Pivovarská(K Řece..) 100,00 99,00 Rekonstrukce kanalizace ul. Stehlíkova 7000, ,84 Nové přípojky vodovodů 40,00 27,34 PD rekonstrukce kanalizace ul. Tymákovská 400,00 134,00 Obytná zóna-osecký vrch-kanalizace 10253, ,01 PD vodovod+kanalizace ul. Bezručova 233,05 0,00 PD protipovodňová opatření 230,00 133,58 Odbahnění Boreckého rybníku 788,71 634,85 MŠ Borek Rozpočet Skutečnost Rekonstrukce 4088, ,77 MŠ Pohádka Rozpočet Skutečnost Přístavba 13846, ,30 MŠ Čechova Rozpočet Skutečnost Zateplení pavilonu A,B ,85 Strana 15 Závěrečný účet za rok 2009

16 ZŠ ul. Míru Rozpočet Skutečnost Modernizace ZŠ ul.míru - budova 67327, ,85 Vnitřní vybavení školy 4994, ,47 Střecha 1321, ,08 Okna 2170, ,64 Fasáda (dotace) 700,00 700,00 Fasáda stavební úpravy 200,00 199,95 Památky Rozpočet Skutečnost Bašta Střelnice-oprava havarijního stavu 184,00 183,73 Plavecký bazén Rozpočet Skutečnost Dodávka a montáž zařízení parní kabina 825,00 823,57 Sportovní zařízení a ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet Skutečnost Rekonstrukce plochy FC 2300, ,87 Bytové hospodářství Rozpočet Skutečnost Modernizace čp , 4 byty 1498, ,10 PD čp fasáda,okna 50,00 49,20 PD rekonstrukce kotelny v DPS čp ,00 96,52 DPS č.p st. úpravy archivu 51,00 49,02 PD modernizace bytu v čp ,00 10,80 PD modernizace bytu v čp ,00 16,66 PD modernizace bytu v čp ,50 21,42 Nebytové prostory Rozpočet Skutečnost NS Žďár - změna užívání ze skladu na archiv 100,00 30,99 Odvlhčení kanceláří MP 300,00 298,74 Podchody Rokycany-účelová dotace 11000, ,00 Podchod u Sokolovny-inv.města 2020,00 824,59 Podchod u ZS - inv.města 680,00 37,76 Veřejné osvětlení Rozpočet Skutečnost Rozšíření VO ul. Čechova 213,00 194,31 Rozšíření VO Pod Čilinou 47,00 45,84 Ul.Komenského-stožár VO 37,00 37,00 Strana 16 Závěrečný účet za rok 2009

17 Územní plán Rozpočet Skutečnost Změny, studie 790,00 787,23 Ostatní záležitosti územního rozvoje Rozpočet Skutečnost Nákup pozemků od MOČR 2500, ,52 Nákup pozemků obecně 5524, ,98 Projektová dokumentace všeobecně děleno Rozpočet Skutečnost PD kotelna Železná 328,00 327,18 Pozastávka ČD - PD podchodů 175,00 146,00 PD napojení MK na obchvat 1057,00 952,00 PD infrastruktura II.etapa (DSP) 1550,00 920,96 PD Jiráskova 432,00 392,70 PD lávky u podchodu ČD Pivovarská ul. 150,00 150,00 Studie-vizualizace dopravy 303,68 301,99 PD st.úpravy autobusového nádraží 71,00 70,21 Ostatní nakládání s odpady Rozpočet Skutečnost Zpracování žádosti o dotaci Sběrný dvůr Ro - Rumpold 328,00 327,18 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Rozpočet Zprac. podkl.k žádosti o dotaci-obnova parku St.hřbitov Skutečnost Strana 17 Závěrečný účet za rok 2009

18 1. Název zakázky - zadání Rokycany, Střed, Masarykovo náměstí 215, NS ŽĎÁR, dokončení výměny oken ve stavbě umístěné na stpč. 70/1k.ú. Rokycany 2. MŠ Pohádka - TDI 3. MŠ Pohádka - -koordinátor BOZP 4. MŠ Pohádka-autorský dozor 5. Stavební úpravy -4 byty v čp.450, Restaurování kašny Dodavatel zakázky GATOS s.r.o. Rokycanská 220, Hrádek u Rokycan, IČ Area Projekt s.r.o., l. Míru 21, Rokycany A.D.S.Rokycany s.r.o., Gottliebova 38 TORION s.r.o., Mánesova 1, Plzeň Cena dle VŘ Konečná cena , ,- ne probíhá ,- probíhá ,- probíhá Miroslav Němec-STAVITEL, Kozojedy , ,- - K.Granát, E.Krásnohorské 635, Starý ano Plzenec Více práce méně práce 7. Výroba a osazení nových dřevěných dvoukřídlých vrat do brány oplocení areálu domu čp.117 v ulici Pod Kostelem, Rokycany, Nové Město Tomáš Svoboda - Umělecké truhlářství Rokycany, Plzeňské předm., Roháčova 768, IČ , ,- ne 8. bašta Střelnice-střešní plášť PEGISAN s.r.o., K Merfánům 47, Plzeň , ,- ne 9. Odvlhčení MP HABEŠ, Křížkova 10, Plzeň , ,- ne Rekonstrukce MŠ Borek Král PM Centrum, Plzeň , - Strana 18 Závěrečný účet za rok 2009 neukončeno Dům čp oprava el.instalace hl.rozvodů IMONT s.r.o. Plzeň , ,- méněpráce Dům čp. 700-oprava el.instalace v bytech EMO Elektrik s.r.o. Plzeň Obnova sport. povrchů CONIPUR hřiště Jižní TUBEKO SPORT, Rynholec , , ,- méněpráce probíhá Plavecký bazén - rekonstrukce parní kabiny EUROBALNEO s.r.o. Praha , ,-

19 15. Rekonstrukce komunikace U Nemocnice STRABAG a.s.české Budějovice , ,80 méněpráce 16. Dům čp oprava el.instalace hl.rozvodů a společných prostor EMO Elektrik s.r.o. Plzeň , ,- zvýšení sazby DPH Rokycany, Střed, Hradební 13 - Rekonstrukce kotelny- PD Rokycany, Střed, Masarykovo náměstí 215, NS ŽĎÁR, oprava vstupních dveří - potraviny Ing.Miroslav Šlajs - TERMOPROJEKT , ,- SBT stavby s.r.o. Rokycany ,- 19. Rokycany, PD na rekonstrukci kanalizace (vodovodu) v ulici Tymákovská Jacobs Consultancy, spol. s r.o., Zlatnická 10/1582, Praha , , Výměna technologického zařízení čerpací stanice Osecká Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Dimitrovova 1619, Sokolov , ,00 21 Ing. Daniela Škubalová, U Bachmače 29, 196 PD pakoviště pro kamiony. Plzeň 350,00 probíhá 22. Rokycany, Střed, čp.112 oprava kotelny SEAP Rokycany, s.r.o , ,- ne 23. Provozovatel veřejného osvětlení probíhá 24. Rekonstrukce dětského hřiště Usměváček BIS a.s. Plzeň , , ,5 PROSTROM Bohemia s.r.o.. Ošetření lipové aleje v ul. Třebízského , Projekce zahradní a krajinná GIS Kč/ha+DP. Kč/ha+DPH Rokycany - Aktualizace pasportu zeleně H Strana 19 Závěrečný účet za rok 2009

20 Kapitola 40 Odbor správní Příjmy celkem v tis.kč Rozpočet Plnění % Skutečnost 1 599, ,52 117,04 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ , ,05 112,44 15 Daň z nemovitostí Celkem 1 150, ,05 112,44 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. 65,00 73,20 112,62 22 Přijaté sankční platby, vratky 44,51 46,78 105,10 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 5,00 143,30 x 24 Přijaté splátky půjč. prostř. Celkem 114,51 263,28 229,92 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 335,40 316,19 94,27 42 Investiční přijaté dotace Celkem 335,40 316,19 94,27 Rozpočtované příjmy na kapitole 40 byly v r ve skutečnosti celkově překročeny o 17 %. Příjmy ( daňové i nedaňové) v této kapitole jsou závislé na skutečném zájmu občanů a nelze je předem přesněji stanovit. Do příjmů kapitoly 40 se počítají: - správní poplatky - výnosy z prodeje nepotřebného inventáře a hrobů - výnosy za kopírování, za inzerci v Rokycanských novinách, poplatky za plakáty - uhrazené faktury za služby obcím Czech POINT a příjmy od jiných obcí za projednávání záležitostí u přestupkové komise - pokuty přestupky - další nepřepokládané příjmy Výdaje celkem v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % , ,44 84,10 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 50 Výdaje na platy, OPPP, pojistné 140,42 137,05 97,60 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje , ,06 84,01 52 Neinv.transfery podnik. a nez.org. 30,50 30,31 99,38 53 Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. 60,00 45,60 76,00 Celkem , ,02 84,14 Strana 20 Závěrečný účet za rok 2009

21 Kapitál. Rozpočet Skutečnost Plnění % výdaje 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje 980,00 818,42 83,51 Celkem 980,00 818,42 83,51 Výdaje na správním odboru byly realizovány na 84,10 %. Úspory bylo u kapitálových výdajů dosaženo tím, že se podařilo zakoupit levnější os.automobil Škoda Octavia a levnější server než se předpokládalo. Nižších než rozpočtovaných běžných výdajů se podařilo dosáhnout díky úsporám na jednotlivých položkách: el.energie, PHM, služby telekomunikací, školení, servis programů a opravy. Kapitola 45 Odbor rozvoje města Příjmy celkem v tis.kč Rozpočet Plnění % Skutečnost 1 930, ,94 98,34 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. 390,00 386,81 99,18 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 1 460, ,13 98,02 Celkem 1 850, ,94 98,27 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 80,00 80,00 100,00 Celkem 80,00 80,00 100,00 Naplnění rozpočtovaných příjmů za kapitolu celkem bylo téměř dosaženo (rozdíl činil 1,67%). Přijatá dotace byla poskytnuta Krajským úřadem Plzeňského kraje na realizaci projektu Údržba dřevinné zeleně ošetření lipové aleje v ul. Třebízského v Rokycanech. Výdaje celkem v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % , ,82 90,78 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje , ,91 90,96 Celkem , ,91 90,96 Kapitál. Rozpočet Skutečnost Plnění % výdaje 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje 650,00 550,91 84,76 Celkem 650,00 550,91 84,76 Strana 21 Závěrečný účet za rok 2009

22 Výdaje byly čerpány na 91 % rozpočtu, bylo tak dosaženo výrazné úspory (celkem cca 2,1 mil. Kč), a to především na některých položkách strojní úklid, zavedení sběru bioodpadu, propagace třídění odpadu, nákup kontejnerů, nákup a opravy odpadkových košů, sběrné dvory, dětská hřiště (nákup DDHM), Sportovní areál Jižní předměstí, mobiliář (služby) aj. Kapitola 46 Odbor rozvoje města Příjmy celkem v tis.kč Rozpočet Plnění % Skutečnost 6 436, ,07 100,67 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ , ,85 99,50 Celkem 6 378, ,85 99,50 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. 50,00 82,70 165,40 22 Přijaté sankční platby, vratky 0,00 42,00 x 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 8,00 8,02 100,25 Celkem 58,00 132,72 228,82 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 0,00 0,50 x Celkem 0,00 0,50 x Příjmy skutečně dosažené fondem životního prostředí odpovídají příjmům rozpočtovaným. Výdaje celkem v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % 6 826, ,77 40,21 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 608, ,28 74,08 Celkem 1 608, ,28 74,08 Kapitál. Rozpočet Skutečnost Plnění % výdaje 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje 5 218, ,49 29,77 Celkem 5 218, ,49 29,77 Ve výdajové části Fondu ŽP byly schváleny pro r prostředky na rekonstrukci parku Starý hřbitov (nyní Park u Plzeňské brány ) ve výši tis. Kč (3745/6121/273), Strana 22 Závěrečný účet za rok 2009

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Obsah I. Úvod 2 II. Plnění rozpočtu 3 1. Plnění schváleného rozpočtu města 3 2. Změny v rozpočtu v roce 2012 6 2.1 Rozpočtová opatření 6 2.2 Úpravy rozpočtu celkem

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. schv. rozpočet. skutečnost 312 758 303 046 594 428 325 819 305 299 650 351 55 923 109,41

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. schv. rozpočet. skutečnost 312 758 303 046 594 428 325 819 305 299 650 351 55 923 109,41 OBSAH HODNOTÍCÍ ZPRÁVA... 2 1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2013... 2 1.1 Souhrnné výsledky finančního hospodaření... 2 1.2 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku... 2 1.3 Zhodnocení rozpočtových výsledků

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: 4.5.2012, sejmuto dne: 24.5.2012 Závěrečný účet v tištěné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005 Hospodaření města Vsetín za rok 2005 bylo v souladu s zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Závěrečný účet města Hranic

Závěrečný účet města Hranic Závěrečný účet města Hranic za rok 2011 1 Obsah 1. Úvod strana 3-4 Základní údaje o plnění rozpočtu roku 2011 2. První část strana 5-9 Tabulka příjmů, výdajů a financování dle oddílů paragrafů 3. Druhá

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2013

Závěrečný účet města Třince za rok 2013 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 24. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 17.06.2014 1. Úvod Obsah závěrečného účtu: 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace majetku 2.3

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008 v přílohách: 1) Komentář k výsledku hospodaření města Nejdek za leden až prosinec 2008 2) Sumář - plnění schváleného, popř. upraveného rozpočtu

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Název: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, Střed, 337 01 Rokycany IČO: 00259047 Telefon: 371706111 E-mail: posta@rokycany.cz Webové stránky: www.rokycany.cz

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více