Město Rokycany Závěrečný účet za rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Rokycany Závěrečný účet za rok 2009"

Transkript

1 Město Rokycany Závěrečný účet za rok 2009

2 Obsah Strana 3 28 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Rokycany za rok Výsledky hospodaření dle rozpočtu za roky Účetní výsledek hospodaření za roky Přehled zadluženosti města Rokycany Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje Přehled dotací poskytnutých městem sportovním klubům a neziskovým organizacím Tvorba a čerpání peněžních fondů města Rokycany 42 Okruh ZBÚ k Hospodaření organizačních složek města Hospodaření příspěvkových organizací města 58 Hospodářská činnost města INZULA 59 Hospodářská činnost správa majetku Hospodaření společností města Rokycany 64 Zpráva o provedení inventarizace za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Rokycany za rok 2009 Zpracoval: odbor finanční Strana 2 Závěrečný účet za rok 2009

3 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Rokycany za rok 2009 Obecné údaje Město vede a účtuje v podvojném účetnictví, řídí se zákonem o účetnictví a platnou rozpočtovou skladbou, příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle rozpočtové skladby. K je město zřizovatelem 8 příspěvkových organizací s právní subjektivitou a 2 organizačních složek bez právní subjektivity. Město je dále 100 % vlastníkem společností Lesy města Rokycan, s.r.o., do bylo 100% vlastníkem TEHORu Rokycany, s.r.o., a vlastní 12 % podíl ve společnosti Rumpold R Rokycany, s.r.o. Účetnictví dále zobrazuje i hospodářskou činnost města, kterou na základě mandátní smlouvy vykonává za město p. Zdeněk Smejkal Inzula a od má město další hospodářskou činnost Odbor správy majetku. Finančně ekonomické ukazatele 1. Výsledek rozpočtového hospodaření Rozpočet na rok 2009 byl v prosinci 2008 schválen jako schodkový ve výši schodku ,16 tis. Kč. Na základě vývoje skutečných příjmů a výdajů v průběhu roku byl výsledek rozpočtu upraven na schodkový ve výši ,98 tis. Kč. Ve skutečnosti byl vykázán schodek ve výši ,08 tis. Kč. Plnění rozpočtu města k PŘÍJMY Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění RS % RU % Daňové , , ,77 98,65 101,23 Nedaňové , , ,55 112,75 103,05 Kapitálové 2 100, , ,78 254,66 107,56 Dotace , , ,46 165,31 100,29 CELKEM , , ,56 124,78 101,10 v tis. Kč VÝDAJE Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění RS % RU % Běžné , , ,75 110,72 95,94 Kapitálové , , ,89 110,36 89,98 CELKEM , , ,64 110,59 93,64 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Výsledek rozpočtového hospodaření - rok , , ,08 Rozdíl mezi plánovaným a skutečně dosaženým rozpočtovým schodkem hospodaření vznikl jako důsledek cílených úspor v běžných výdajích a několika nerealizovaných nebo nedokončených investičních akcí (Podchod u Sokolovny, Rekonstrukce ul. U Nemocnice, Rekonstrukce MŠ Borek a další - podrobně v plnění kapitoly 30 odboru rozvoje města). Účetní výsledek hospodaření města za rok 2009 činil tis. Kč, po korekci o finanční vypořádání a úpravě odvodu do FRB pak tis. Kč Po započtení přebytků hospodaření minulých let a roku 2009 je Strana 3 Závěrečný účet za rok 2009

4 vykázán přebytek prostředků ve výši tis. Kč, z toho však částka tis. Kč je již zapojena v rozpočtu roku Disponibilní prostředky města k tak činí tis. Kč. Strana 4 Závěrečný účet za rok 2009

5 Druhová struktura příjmů města v roce 2009 Celkové dotace 46% Daňové příjmy 40% Kapitálové příjmy 1% Nedaňové příjmy 13%

6 Srovnání skutečných a rozpočtových příjmů , , , , , , , , ,00 0, Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace Schválený rozpočet Skutečnost Strana 6 Závěrečný účet za rok 2009

7 Finanční prostředky k v Kč Název bank. účtu Kč Základní běžný účet ,77 Běžný účet vedený pro ČOV ,51 Vkladový výdajový účet 0 Příjmový účet 0 Fond životního prostředí ,28 Fond rozvoje bydlení ,19 Fond rozvoje bydlení (povodňové opravy) ,21 Sociální fond ,91 Účet hospodářské činnosti Inzula ,85 Účet kaucí cizí prostředky ,69 Účet kaucí II. cizí prostředky ,52 Depozito ,49 Účet Zimní stadion ,23 Účet Hotel Bílý lev ,15 Účet HČ nebytové prostory ,52 Běžný účet České spořitelna ,13 Běžný účet Ge Money bank ,41 Běžný účet Raiffeisenbank ,30 CELKEM ,16 Úvěr Kč Úvěr na čistírnu odpadních vod ,00 Úvěr na přestavbu DPS ,60 CELKEM ,60 Finanční prostředky ve správě Kč Lesy města Rokycan, s r.o ,00 Tehor Rokycany, s r.o ,00 Vklad Rumpold R Rokycany s r.o ,00 Vklad VSR ,00 CELKEM ,00 Strana 7 Závěrečný účet za rok 2009

8 Kapitola 10 Odbor školství a kultury Příjmy celkem v tis.kč Rozpočet Plnění % Skutečnost 2 213, ,17 109,30 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ. 145,00 158,76 109,49 Celkem 145,00 158,76 109,49 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. 748,00 782,25 104,58 22 Přijaté sankční platby, vratky 4,00 1,00 25,0 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 56,40 56,40 100,00 Celkem 808,40 839,65 103,87 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 1 260, ,76 112,76 Celkem 1 260, ,76 112,76 Daňové příjmy výběr správních poplatků v informačním centru Nedaňové příjmy jde převážně o finanční prostředky získané od partnerů města na kulturní oslavy, příjmy z drobného prodeje v informačním centru Přijaté dotace - úhrada neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky od okolních obcí, dotace od ministerstva kultury na obnovu památek v městské památkové zóně ve výši 400 tis. Kč,dotace od krajského úřadu: na kulturní slavnosti města ve výši 20 tis. Kč, 10 tis. Kč na veterány a 30 tis. Kč na informační centrum. V příjmech bylo ve sledovaném období tj. za rok 2009 dosaženo plnění na 109,30 %. Výdaje celkem v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % 4 584, ,55 92,26 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 50 Výdaje na platy, OPPP, pojistné 51,20 30,64 59,85 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 3 829, ,91 91,27 52 Neinv.transfery podnik. a nez.org. 519,00 519,00 100,00 53 Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. 90,00 90,00 100,00 54 Neinvest.transfery obyvatelstvu 95,00 95,00 100,00 Celkem 4 584, ,55 92,26 Strana 8 Závěrečný účet za rok 2009

9 Běžné výdaje 50 odměna vyplacená kronikářce za zpracování kroniky a poplatky OSA úhrada nákladů na uspořádání oslav Setkání pod rokycanskou věží, kultury ve městě, nákladů na vydání knihy Rokycany , nákup propagačního materiálu (předzásobení na rok oslav). Úspora ve výši 147 tis. Kč na nákladech Setkání pod rokycanskou věží, nedočerpání na položkách cestovního ruchu ve výši cca 120 tis. Kč. 52 z těchto položek byly hrazeny výdaje jako např. úhrada příspěvku Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, výdaje na regeneraci městské památkové zóny (pro organizace). 53- příspěvek na kulturní akce muzea a DDM, náklady spojené s udělováním Ceny města Rokycany 2009 (pro organizace) 54 - náklady spojené s udělováním Ceny města Rokycany 2009 (pro fyzické osoby),výdaje na regeneraci městské památkové zóny (fyzickým osobám). Kapitálové výdaje nebyly v r čerpány. Výdaje celkově čerpány za kapitolu 10 na 92,26 %. Kapitola 11 Odbor životního prostředí Příjmy celkem v tis.kč Rozpočet Plnění % Skutečnost 797,09 732,01 91,84 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ. 280,00 293,65 104,88 Celkem 280,00 293,65 104,88 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 22 Přijaté sankční platby, vratky 15,00 1,50 10,00 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 0,00 36,08 x Celkem 15,00 37,58 250,53 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 502,09 400,78 79,82 Celkem 502,09 400,78 79,82 U odboru životního prostředí byly překročeny rozpočtované příjmy u správních poplatků o 4,88 %. Nenaplnily se nedaňové příjmy (přijaté sankční platby, které se obtížně rozpočtují ). Přijaté byly neinvestiční dotace na lesní hospodářské osnovy, a odborného lesního hospodáře v celkové výši 400,78 tis. Kč. Nižší skutečně přijaté dotace než hodnota uvedená v rozpočtu je způsobena navýšením rozpočtu v důsledku avíza dotace, ta však do konce prosince nepřišla na účet města. V důsledku toho nebyly naplněny ani celkové příjmy za odbor. Strana 9 Závěrečný účet za rok 2009

10 Výdaje celkem v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % 1 869, ,56 81,62 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 187, ,78 94,76 52 Neinv.transfery podnik. a nez.org. 502,09 400,78 79,82 Celkem 1 689, ,56 90,32 Kapitál. Rozpočet Skutečnost Plnění % výdaje 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje 180,00 0,00 0,00 Celkem 180,00 0,00 0,00 Výdaje na odboru životního prostředí byly realizovány na 81,62 %. Úspory se podařilo dosáhnout u běžných výdajů (úspora na znaleckých posudcích, rozborech vod, ekologických haváriích apod. neboť nenastala situace, která by vyžadovala jejich čerpání). Rozpočet investičních výdajů nebyl čerpán vůbec, neboť příslušná faktura byla uhrazena z běžných výdajů. Kapitola 12 Odbor dopravy Rozpočet v tis.kč Skutečnost Plnění % Příjmy celkem 9 100, ,87 82,57 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ , ,10 77,47 Celkem 7 500, ,10 77,47 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 22 Přijaté sankční platby, vratky 1 600, ,77 106,49 Celkem 1 600, ,77 106,49 Nižší příjmy vybraných správních poplatků byly ovlivněny změnou legislativy (ekologická daň). Bylo podáno méně žádostí o schválení registrace na dovezená vozidla a přihlašování vozidel s povinnou platbou za ekologickou daň. Oproti loňskému roku bylo provedeno i méně zkoušek žadatelů o řidičský průkaz. Platby za sankce byly o 104 tis. Kč překročeny a řada udělených sankcí je ještě vymáhána. v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Výdaje celkem 350,00 183,27 52,36 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 350,00 183,27 52,36 Celkem 350,00 183,27 52,36 Strana 10 Závěrečný účet za rok 2009

11 Nižší čerpání bylo ovlivněno nečerpáním položky pro znalecké posudky. V loňském roce postačilo pro řešení přestupků přizvat znalce pouze ke třem případům. Okresní kolo BESIP bylo hrazeno z prostředků Krajského úřadu Plzeňského kraje a Ministerstva dopravy ČR, i zde byly uspořeny výdaje, které byly ponechány pro použití města na rok Kapitola 13 Živnostenský úřad Příjmy celkem v tis.kč Rozpočet Plnění % Skutečnost 710,00 622,81 87,72 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ. 700,00 617,41 88,20 Celkem 700,00 617,41 88,20 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 22 Přijaté sankční platby, vratky 10,00 5,40 54,00 Celkem 10,00 5,40 54,00 Rozpočtované výše příjmů nebylo dosaženo v důsledku doznívání novely zákona č. 634/2004 Sb.- příloha:část I. Dalším důvodem je omezení počtu podnikajících cizinců, zejména z Vietnamu. Kapitola 20 Odbor finanční Příjmy celkem v tis.kč Rozpočet Plnění % Skutečnost , ,96 102,48 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 11 Daně z příjmu, zisku, kap.výn , ,08 91,67 12 Daň z přidané hodnoty , ,98 114,26 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ , ,82 112,07 15 Daň z nemovitostí 5 000, ,41 131,33 Celkem , ,29 102,48 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , ,58 105,14 22 Přijaté sankční platby, vratky 30,00 69,44 231,47 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 0,00 18,34 X 24 Přijaté splátky půjč. prostř. 340,00 392,86 115,55 Celkem 4 891, ,22 107,01 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace , ,45 101,99 Celkem , ,45 101,99 Strana 11 Závěrečný účet za rok 2009

12 Příjmy rozpočtované na kapitole 20 byly celkově naplněny na 102,48 %, a to především v důsledku lepšího plnění daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí než předpokládal rozpočet. Rozpočet ostatních daní (z příjmu fyzických a především právnických osob) se nepodařilo naplnit. Do daňových příjmů jsou kromě daní z příjmů, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí zahrnuty i správní poplatky z výherních hracích přístrojů a dále poplatky za komunální odpad, rozpočtovaná výše těchto poplatků byla naplněna a mírně překročena. Do nedaňových příjmů patří příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku a splátky půjček. Dále se zde účtuje o příjmech z úroků, příjmech z podílu na zisku a dividendách, ostatních aktivních operacích řízení likvidity, patří sem i příjmy z pokut v souvislosti s porušením zákona o zákonném pojištění, přijaté neinvestiční dary a přijaté náhrady. Přijaté dotace zahrnují přijetí globální dotace ve výši ,84 tis. Kč, dotace od úřadu práce, dotace na zajištění regionální funkce veřejné knihovny a další dotace. Dále byly do přijatých dotací zahrnuty příjmy z převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti města ve výši 5 640,50 tis. Kč. Výdaje celkem v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % , ,24 96,56 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 50 Výdaje na platy, OPPP, pojistné , ,22 94,69 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 731, ,70 59,49 52 Neinv.transfery podnik. a nez.org , ,00 100,00 53 Neinv.transf. a dal.platby rozpočt , ,70 107,37 54 Neinvest.transfery obyvatelstvu 489,95 131,62 26,86 59 Ostatní neinvestiční výdaje 86,11 0,00 0,00 Celkem , ,24 98,22 Kapitál. Rozpočet Skutečnost Plnění % výdaje 62 Nákup akcií a majetkových podílů 170,00 0,00 0,00 63 Investiční transfery 114,27 107,00 93,64 64 Investiční půjčené prostředky 1 892,73 50,00 2,64 Celkem 2 177,00 157,00 7,21 Rozpočtované výdaje kapitoly 20 byly celkově vyčerpány na 96,56 %, přičemž nízké čerpání je především na kapitálové položce 64 (nízké čerpání prostředků z fondu rozvoje bydlení na investiční půjčky obyvatelstvu z důvodu nízkého zájmu občanů o tyto půjčky). Na položce 62 nebyl rozpočtovaný výdaj na uvažovaný vklad do nové společnosti s ručením omezeným ve výši 170 tis. Kč realizován. Položka 63 zobrazuje čerpání rozpočtovaných investičních prostředků na nákup mycího stroje pro nově zrekonstruovanou ZŠ v Ul. Míru. Běžné výdaje jsou tvořeny především výdaji na mzdy, které jsou na kapitole 20 vedeny za všechny odbory města. Dále se na běžných výdajích podílejí značnou měrou příspěvky na provoz příspěvkových organizací města dle schválených finančních vztahů. Na položce 5901 je nedočerpaná rezerva rozpočtovaná pro všechny odbory. Přečerpání rozpočtu u neinvestičních transferů a dalších plateb rozpočtu bylo způsobeno finančním vypořádáním po skončení roku (vratky nedočerpaných dotací) a převody prostředků vlastním rozpočtovým účtům a fondům, které se nerozpočtují. Strana 12 Závěrečný účet za rok 2009

13 Kapitola 30 Odbor rozvoje města Příjmy celkem v tis.kč Rozpočet Plnění % Skutečnost , ,96 104,33 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ. 390,00 503,00 128,97 Celkem 390,00 503,00 128,97 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , ,09 105,38 22 Přijaté sankční platby, vratky 1 105, ,19 115,98 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 28,30 290, ,05 Celkem 9 513, ,37 109,35 Kapitálové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 31 Příjmy z prodeje dlouh.majetku 4 972, ,78 107,56 Celkem 4 972, ,78 107,56 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 42 Investiční přijaté dotace , ,81 100,00 Celkem , ,81 100,00 Skutečně dosažené celkové příjmy kapitoly 30 převýšily rozpočtované příjmy o 4,33 %. Nedaňové příjmy kapitoly 30 byly v porovnání se schváleným rozpočtem v celkové výši ,00 tis. Kč překročeny v neplánované položce Přijaté sankční platby, kde byla uhrazena pokuta za nesplnění podmínek prodeje 2 objektů v areálu bývalých kasáren ve výši 969 tis. Kč, což bylo promítnuto i do upraveného rozpočtu. Další navýšení je v položce Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, kde původní výše položky byla tis. Kč, prodejem dalších bytů došlo k nárůstu o 2 mil. Kč a prodejem pozemků o 1,5 mil. Kč. Dotace nebyly ve schváleném rozpočtu rozpočtovány, rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku promítnuty do rozpočtu a to na základě skutečně přiznaných částek. Strana 13 Závěrečný účet za rok 2009

14 Výdaje celkem v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % , ,34 97,14 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje , ,77 88,29 53 Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. 370, , ,68 54 Neinvest.transfery obyvatelstvu 35,00 35,00 100,00 Celkem , ,09 128,57 Kapitál. Rozpočet Skutečnost Plnění % výdaje 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje , ,25 92,91 63 Investiční transfery , ,00 100,00 Celkem , ,25 93,33 Rozpočtované výdaje kapitoly 30 nebyly celkově dočerpány o 2,86%, což lze považovat za vyrovnané čerpání, zejména v porovnání s čerpáním za rok Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 93,33 %, realizace vybraných akcí je uvedena v následujícím přehledu včetně odůvodnění rozdílu: Rozpočet Skutečnost Rekonstrukce místní komunikace ulice U Nemocnice tis tis. Kč K úspoře došlo zčásti výběrovým řízením a zčásti nerealizovanými terénními úpravami, které budou dokončeny v r Podchod u Sokolovny tis. 825 tis. Kč K úspoře došlo z důvodu pozdního zahájení realizace, předpoklad dokončení je v r Podchod u zimního stadionu 680 tis. 38 tis. Kč K úspoře došlo z důvodu pozdního zahájení realizace, předpoklad dokončení je v r PD Infrastruktura areálu bývalých kasáren II. Etapa tis. 920 tis. Kč K úspoře došlo neproplacením položky za vydání stavebního povolení a doplacením změny dokumentace. Zbývající část bude použita na úhradu PD na parkoviště kamionů. Předpoklad úhrady v r PD na koncesní řízení-provozování vodovodů a kanalizací tis. 417 tis. Kč K úspoře došlo úhradou pouze zpracování koncesního projektu, zpracování koncesního řízení - předpoklad dokončení a doplacení v r Rekonstrukce MŠ Borek tis tis. Kč Rekonstrukce rozložena do 2 let, dokončení v r Strana 14 Závěrečný účet za rok 2009

15 REALIZOVANÉ NEBO ČÁSTEČNĚ ZREALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE v roce 2009 (v tis. Kč) Komunikace Rozpočet Skutečnost Křižovatka Železná 1 170, ,00 Rekonstrukce ul. Horymírova 80,00 80,00 Kruhový objezd Plzeňská- uvolnění pozastávky 80,00 80,00 Projektová dokumentace ul. B.Němcové ,75 Rekonstrukce ul. U Nemocnice 4900, ,56 Rekonstrukce ul. Korejská,Štefánkova 80,00 80,00 Aktualizace PD ul. U Hvězdárny 100,00 99,00 RRA-přípr. žádostí a podkl. pro rekonstrukci ul. B. 95,20 95,20 Němcové Projektová dokumentace prodloužení ul.dlouhá 30 29,75 Obytná zóna Osecký vrch - předfinancování 11700, ,10 Vodovody a kanalizace Rozpočet Skutečnost PD na koncesní řízení-provozování vodovodů a kanalizací 1914,95 416,50 PD rekonstrukce vodovodu ul. Pod Ohradou, Dukelská 100,00 99,00 PD rekonstrukce vodovodu ul. Pivovarská(K Řece..) 100,00 99,00 Rekonstrukce kanalizace ul. Stehlíkova 7000, ,84 Nové přípojky vodovodů 40,00 27,34 PD rekonstrukce kanalizace ul. Tymákovská 400,00 134,00 Obytná zóna-osecký vrch-kanalizace 10253, ,01 PD vodovod+kanalizace ul. Bezručova 233,05 0,00 PD protipovodňová opatření 230,00 133,58 Odbahnění Boreckého rybníku 788,71 634,85 MŠ Borek Rozpočet Skutečnost Rekonstrukce 4088, ,77 MŠ Pohádka Rozpočet Skutečnost Přístavba 13846, ,30 MŠ Čechova Rozpočet Skutečnost Zateplení pavilonu A,B ,85 Strana 15 Závěrečný účet za rok 2009

16 ZŠ ul. Míru Rozpočet Skutečnost Modernizace ZŠ ul.míru - budova 67327, ,85 Vnitřní vybavení školy 4994, ,47 Střecha 1321, ,08 Okna 2170, ,64 Fasáda (dotace) 700,00 700,00 Fasáda stavební úpravy 200,00 199,95 Památky Rozpočet Skutečnost Bašta Střelnice-oprava havarijního stavu 184,00 183,73 Plavecký bazén Rozpočet Skutečnost Dodávka a montáž zařízení parní kabina 825,00 823,57 Sportovní zařízení a ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet Skutečnost Rekonstrukce plochy FC 2300, ,87 Bytové hospodářství Rozpočet Skutečnost Modernizace čp , 4 byty 1498, ,10 PD čp fasáda,okna 50,00 49,20 PD rekonstrukce kotelny v DPS čp ,00 96,52 DPS č.p st. úpravy archivu 51,00 49,02 PD modernizace bytu v čp ,00 10,80 PD modernizace bytu v čp ,00 16,66 PD modernizace bytu v čp ,50 21,42 Nebytové prostory Rozpočet Skutečnost NS Žďár - změna užívání ze skladu na archiv 100,00 30,99 Odvlhčení kanceláří MP 300,00 298,74 Podchody Rokycany-účelová dotace 11000, ,00 Podchod u Sokolovny-inv.města 2020,00 824,59 Podchod u ZS - inv.města 680,00 37,76 Veřejné osvětlení Rozpočet Skutečnost Rozšíření VO ul. Čechova 213,00 194,31 Rozšíření VO Pod Čilinou 47,00 45,84 Ul.Komenského-stožár VO 37,00 37,00 Strana 16 Závěrečný účet za rok 2009

17 Územní plán Rozpočet Skutečnost Změny, studie 790,00 787,23 Ostatní záležitosti územního rozvoje Rozpočet Skutečnost Nákup pozemků od MOČR 2500, ,52 Nákup pozemků obecně 5524, ,98 Projektová dokumentace všeobecně děleno Rozpočet Skutečnost PD kotelna Železná 328,00 327,18 Pozastávka ČD - PD podchodů 175,00 146,00 PD napojení MK na obchvat 1057,00 952,00 PD infrastruktura II.etapa (DSP) 1550,00 920,96 PD Jiráskova 432,00 392,70 PD lávky u podchodu ČD Pivovarská ul. 150,00 150,00 Studie-vizualizace dopravy 303,68 301,99 PD st.úpravy autobusového nádraží 71,00 70,21 Ostatní nakládání s odpady Rozpočet Skutečnost Zpracování žádosti o dotaci Sběrný dvůr Ro - Rumpold 328,00 327,18 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Rozpočet Zprac. podkl.k žádosti o dotaci-obnova parku St.hřbitov Skutečnost Strana 17 Závěrečný účet za rok 2009

18 1. Název zakázky - zadání Rokycany, Střed, Masarykovo náměstí 215, NS ŽĎÁR, dokončení výměny oken ve stavbě umístěné na stpč. 70/1k.ú. Rokycany 2. MŠ Pohádka - TDI 3. MŠ Pohádka - -koordinátor BOZP 4. MŠ Pohádka-autorský dozor 5. Stavební úpravy -4 byty v čp.450, Restaurování kašny Dodavatel zakázky GATOS s.r.o. Rokycanská 220, Hrádek u Rokycan, IČ Area Projekt s.r.o., l. Míru 21, Rokycany A.D.S.Rokycany s.r.o., Gottliebova 38 TORION s.r.o., Mánesova 1, Plzeň Cena dle VŘ Konečná cena , ,- ne probíhá ,- probíhá ,- probíhá Miroslav Němec-STAVITEL, Kozojedy , ,- - K.Granát, E.Krásnohorské 635, Starý ano Plzenec Více práce méně práce 7. Výroba a osazení nových dřevěných dvoukřídlých vrat do brány oplocení areálu domu čp.117 v ulici Pod Kostelem, Rokycany, Nové Město Tomáš Svoboda - Umělecké truhlářství Rokycany, Plzeňské předm., Roháčova 768, IČ , ,- ne 8. bašta Střelnice-střešní plášť PEGISAN s.r.o., K Merfánům 47, Plzeň , ,- ne 9. Odvlhčení MP HABEŠ, Křížkova 10, Plzeň , ,- ne Rekonstrukce MŠ Borek Král PM Centrum, Plzeň , - Strana 18 Závěrečný účet za rok 2009 neukončeno Dům čp oprava el.instalace hl.rozvodů IMONT s.r.o. Plzeň , ,- méněpráce Dům čp. 700-oprava el.instalace v bytech EMO Elektrik s.r.o. Plzeň Obnova sport. povrchů CONIPUR hřiště Jižní TUBEKO SPORT, Rynholec , , ,- méněpráce probíhá Plavecký bazén - rekonstrukce parní kabiny EUROBALNEO s.r.o. Praha , ,-

19 15. Rekonstrukce komunikace U Nemocnice STRABAG a.s.české Budějovice , ,80 méněpráce 16. Dům čp oprava el.instalace hl.rozvodů a společných prostor EMO Elektrik s.r.o. Plzeň , ,- zvýšení sazby DPH Rokycany, Střed, Hradební 13 - Rekonstrukce kotelny- PD Rokycany, Střed, Masarykovo náměstí 215, NS ŽĎÁR, oprava vstupních dveří - potraviny Ing.Miroslav Šlajs - TERMOPROJEKT , ,- SBT stavby s.r.o. Rokycany ,- 19. Rokycany, PD na rekonstrukci kanalizace (vodovodu) v ulici Tymákovská Jacobs Consultancy, spol. s r.o., Zlatnická 10/1582, Praha , , Výměna technologického zařízení čerpací stanice Osecká Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Dimitrovova 1619, Sokolov , ,00 21 Ing. Daniela Škubalová, U Bachmače 29, 196 PD pakoviště pro kamiony. Plzeň 350,00 probíhá 22. Rokycany, Střed, čp.112 oprava kotelny SEAP Rokycany, s.r.o , ,- ne 23. Provozovatel veřejného osvětlení probíhá 24. Rekonstrukce dětského hřiště Usměváček BIS a.s. Plzeň , , ,5 PROSTROM Bohemia s.r.o.. Ošetření lipové aleje v ul. Třebízského , Projekce zahradní a krajinná GIS Kč/ha+DP. Kč/ha+DPH Rokycany - Aktualizace pasportu zeleně H Strana 19 Závěrečný účet za rok 2009

20 Kapitola 40 Odbor správní Příjmy celkem v tis.kč Rozpočet Plnění % Skutečnost 1 599, ,52 117,04 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ , ,05 112,44 15 Daň z nemovitostí Celkem 1 150, ,05 112,44 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. 65,00 73,20 112,62 22 Přijaté sankční platby, vratky 44,51 46,78 105,10 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 5,00 143,30 x 24 Přijaté splátky půjč. prostř. Celkem 114,51 263,28 229,92 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 335,40 316,19 94,27 42 Investiční přijaté dotace Celkem 335,40 316,19 94,27 Rozpočtované příjmy na kapitole 40 byly v r ve skutečnosti celkově překročeny o 17 %. Příjmy ( daňové i nedaňové) v této kapitole jsou závislé na skutečném zájmu občanů a nelze je předem přesněji stanovit. Do příjmů kapitoly 40 se počítají: - správní poplatky - výnosy z prodeje nepotřebného inventáře a hrobů - výnosy za kopírování, za inzerci v Rokycanských novinách, poplatky za plakáty - uhrazené faktury za služby obcím Czech POINT a příjmy od jiných obcí za projednávání záležitostí u přestupkové komise - pokuty přestupky - další nepřepokládané příjmy Výdaje celkem v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % , ,44 84,10 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 50 Výdaje na platy, OPPP, pojistné 140,42 137,05 97,60 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje , ,06 84,01 52 Neinv.transfery podnik. a nez.org. 30,50 30,31 99,38 53 Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. 60,00 45,60 76,00 Celkem , ,02 84,14 Strana 20 Závěrečný účet za rok 2009

21 Kapitál. Rozpočet Skutečnost Plnění % výdaje 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje 980,00 818,42 83,51 Celkem 980,00 818,42 83,51 Výdaje na správním odboru byly realizovány na 84,10 %. Úspory bylo u kapitálových výdajů dosaženo tím, že se podařilo zakoupit levnější os.automobil Škoda Octavia a levnější server než se předpokládalo. Nižších než rozpočtovaných běžných výdajů se podařilo dosáhnout díky úsporám na jednotlivých položkách: el.energie, PHM, služby telekomunikací, školení, servis programů a opravy. Kapitola 45 Odbor rozvoje města Příjmy celkem v tis.kč Rozpočet Plnění % Skutečnost 1 930, ,94 98,34 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. 390,00 386,81 99,18 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 1 460, ,13 98,02 Celkem 1 850, ,94 98,27 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 80,00 80,00 100,00 Celkem 80,00 80,00 100,00 Naplnění rozpočtovaných příjmů za kapitolu celkem bylo téměř dosaženo (rozdíl činil 1,67%). Přijatá dotace byla poskytnuta Krajským úřadem Plzeňského kraje na realizaci projektu Údržba dřevinné zeleně ošetření lipové aleje v ul. Třebízského v Rokycanech. Výdaje celkem v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % , ,82 90,78 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje , ,91 90,96 Celkem , ,91 90,96 Kapitál. Rozpočet Skutečnost Plnění % výdaje 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje 650,00 550,91 84,76 Celkem 650,00 550,91 84,76 Strana 21 Závěrečný účet za rok 2009

22 Výdaje byly čerpány na 91 % rozpočtu, bylo tak dosaženo výrazné úspory (celkem cca 2,1 mil. Kč), a to především na některých položkách strojní úklid, zavedení sběru bioodpadu, propagace třídění odpadu, nákup kontejnerů, nákup a opravy odpadkových košů, sběrné dvory, dětská hřiště (nákup DDHM), Sportovní areál Jižní předměstí, mobiliář (služby) aj. Kapitola 46 Odbor rozvoje města Příjmy celkem v tis.kč Rozpočet Plnění % Skutečnost 6 436, ,07 100,67 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ , ,85 99,50 Celkem 6 378, ,85 99,50 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. 50,00 82,70 165,40 22 Přijaté sankční platby, vratky 0,00 42,00 x 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 8,00 8,02 100,25 Celkem 58,00 132,72 228,82 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 0,00 0,50 x Celkem 0,00 0,50 x Příjmy skutečně dosažené fondem životního prostředí odpovídají příjmům rozpočtovaným. Výdaje celkem v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % 6 826, ,77 40,21 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 608, ,28 74,08 Celkem 1 608, ,28 74,08 Kapitál. Rozpočet Skutečnost Plnění % výdaje 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje 5 218, ,49 29,77 Celkem 5 218, ,49 29,77 Ve výdajové části Fondu ŽP byly schváleny pro r prostředky na rekonstrukci parku Starý hřbitov (nyní Park u Plzeňské brány ) ve výši tis. Kč (3745/6121/273), Strana 22 Závěrečný účet za rok 2009

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 Základní ukazatele rozpočtu: Provozní rozpočet: zdroje 95 523,4 tis. Kč potřeby 85 212,0 tis. Kč Prostředky

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Závěrečný účet k 31.12.2012

Závěrečný účet k 31.12.2012 Obec Vysočany, Vysočany 130, 679 13 Sloup v Mor. krasu IČO: 00281301 Závěrečný účet k 31.12.2012 Stav peněžních prostředků k 31.12.2011: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko - běžný účet 8 871 089,75

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více