POP In-store komunikace v praxi Trendy a nástroje marketingu v místì prodeje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POP In-store komunikace v praxi Trendy a nástroje marketingu v místì prodeje"

Transkript

1

2

3

4 Ing. Martin Boèek, Daniel Jesenský, MBA, Ing. Daniela Krofiánová a kolektiv POP In-store komunikace v praxi Trendy a nástroje marketingu v místì prodeje Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Spoluautoøi: Ing. Michal Augusta kapitola 7 Mgr. Daniel Brýdl kapitoly 4, 7, 10 Ing. Libor Jordán kapitola 8 Radomír Klofáè kapitola 7 M.A. Vladimír Kovaøík kapitola 8 Ing. Richard Krejèí kapitola 2 Ing. Jiøí Mikeš kapitola 1 Ing. Alexander Roth kapitola 6 Mgr. Barbora Skalníková kapitola 1 Mgr. Jan Šercl kapitola 2 Ing. Michal Špitálník kapitola 7 Ing. Michal Štádler kapitola 4 Ing. Renata Vargová kapitoly 4, 5, 8, redakèní úprava textù Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. kapitola 3 Odpovìdný redaktor Petr Somogyi Sazba Milan Vokál Poèet stran 224 První vydání, Praha 2009 Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a.s. Husova ulice 1881, Havlíèkùv Brod Grada Publishing, a.s., 2009 Cover Photo DAGO A.P.C., s.r.o. ISBN

5 Obsah Pøedmluva...9 Seznam autorù...11 O hlavních autorech In-store marketing se pøedstavuje In-store marketing jako souèást marketingové komunikace Pohled na místo prodeje a POP reklamu v minulosti a dnes Jak POP reklama funguje? POP nástroje v rámci komplexní komunikace znaèky Budoucí vývoj v oblasti in-store komunikace POP a in-store komunikace v Èeské republice Hlavní vývojová stádia maloobchodu v Èesku v letech Rùst kupní síly a faktor èasu Vývoj oblasti in-store komunikace v souvislosti s vývojem maloobchodu Postoje maloobchodu k in-store komunikaci Co lze oèekávat na poli in-store komunikace u nás Èesko versus svìt Nasazení POP v rychloobrátkových a ostatních oblastech Pohled na nezávislý maloobchod Aktuální situace POP a in-store komunikace v Èesku POP z pohledu zákazníka: psychologický proces nákupního chování a rozhodování Místo prodeje jako jeden z rozhodujících faktorù nákupu Smyslová komunikace v prodejních místech Nasycenost reklamou v jednotlivých médiích potenciál místa prodeje Mìøení efektivity POP nástrojù...60

6 3.5 Metodologie vyhodnocování efektivity POP médií Názory spotøebitelù na in-store komunikaci POP z pohledu maloobchodu Marketingová komunikace v místech prodeje z pohledu zástupce maloobchodního øetìzce Manuál využití POP prostøedkù v maloobchodních øetìzcích POP v prodejních kanálech Využití POP prostøedkù v marketingové komunikaci zadavatelù Výsledky výzkumu POPAI CE mezi tuzemskými zadavateli reklamy Ovìøování efektivity POP komunikace Pøípadové studie Vlastnosti základních materiálù a jejich použití pøi výrobì POP Jaký materiál zvolit pro výrobu POP? Podmínky pro umístìní POP prostøedkù v prostøedí prodejních míst Pojem kvality materiálu pro výrobu POP Použitý materiál a finální design POP prostøedkù Trendy v oblasti produkce POP Nástup nových technologií interaktivní média, multimediální POP prostøedky Obecný pohled na nástup nových technologií Výhody použití prostøedkù digitální komunikace Spolupráce zadavatele reklamy, dodavatele nových technologií a majitele místa Cena digitálních prostøedkù Efektivita digitálních médií a její testování Perspektivy a trendy vývoje nové generace in-store médií Nové technologie a komplexnost služeb na trhu svìtelné reklamy Role a budoucnost designu v POP aktivitách Co si pøedstavit pod pojmem design? Kvalitní a nekvalitní design Faktory ovlivòující design v POP POP design ve svìtì...163

7 8.5 Souèasné trendy v oblasti designu Budoucnost designu Inovativní materiály a technologie Význam kreativity v designu Spolupráce designéra a zadavatele reklamy Zážitek z nakupování Pøípadové studie ze zahranièí Studie o POP ve Francii Co ovlivòuje nákupy v parfumeriích? Prùzkum nákupních zvyklostí spotøebitelù u èerpacích stanic Efektivita in-store komunikace v belgických supermarketech The Marketing at Retail Initiative: nový revoluèní systém analýzy v in-store komunikaci Pøípadová studie Hot Snacks z Velké Británie POP nové generace zlepšují úroveò prodejních míst Normy v POP Normy týkající se styku s potravinami Normy pro elektrické pøístroje Stavební normy Brief k POP produktu Lexikon odborných výrazù z oboru in-store komunikace Použitá literatura Zdroje grafù a fotografií...214

8

9 PØEDMLUVA 9 Pøedmluva Vážení ètenáøi, držíte v rukou první vydání publikace vìnované oboru marketing at-retail, nazvané POP in-store komunikace v praxi a s podtitulem Trendy a nástroje marketingu v místì prodeje. Pojem marketing at-retail se dostává stále více do obecného povìdomí a využívá se ve všech tøech souèástech úèastnících se procesu implementace v maloobchodních spoleènostech, u znaèkových výrobcù a dodavatelù maloobchodního zboží, i u dodavatelù POP projektù. Svìtová organizace POPAI, jejímž cílem je propagace a monitorování oblasti reklamy v místì prodeje, soustøedila dohromady úsilí významných osobností pùsobících v tomto oboru a sestavila komplexní materiál zabývající se oblastí místa prodeje POP. Zatím je tato kniha jedinou èeskou publikací, jež se zamìøuje na všechny aspekty tohoto propagaèního prostøedku v teorii i praxi, je urèená pøedevším studentùm a zaèínajícím manažerùm, kteøí se mohou obeznámit s daným médiem a funkcí, již plní v oblasti marketingu. Publikace mùže být pøínosem i odborníkùm, kteøí si díky ní mohou osvìžit a obnovit své znalosti a zajistit jejich komplexnost a aktuálnost. Asociace POPAI souèasnì pøichází s vizí širšího vzdìlávání v oboru, jehož základy se snažíme položit právì v této pøíruèce. Jsme pøesvìdèeni o tom, že vyšší míra vzdìlanosti v daném odvìtví povede k vytvoøení vyšších standardù v praxi. Svìt kolem nás podléhá neustálé promìnì. Významné zmìny nadále zaznamenává i oblast marketingu, protože pùvodní modely, jak úèinnì získat odbìratele a zákazníky, již nejsou plnì funkèní. V dobì, kdy se lidé narození o dvì generace døíve snažili vést bìžný zpùsob života, se pøi komunikaci reklamních sdìlení nevídaným zpùsobem osvìdèily hromadné sdìlovací prostøedky. Avšak dnešní spotøebitel, u nìhož se klade dùraz na individualitu, touží po informacích, které se nejen zamìøují právì na nìj, ale jsou mu zprostøedkovávány co nejpohodlnìjším zpùsobem. Tyto zmìny a vývoj reklamní branže nabízejí znaèné možnosti, jak lépe porozumìt reklamnímu médiu marketing at-retail, které dokáže velmi dobøe pomáhat právì pøi dosahování cílù smìøujících k zásahu individuálních spotøebitelských skupin, a jak ho efektivnìji využít. Každý, kdo se podílel na vydání této publikace, v ní nabízí svùj pohled, mínìní a odborné znalosti, aby ètenáøi napomohl k porozumìní vyvíjejícímu se a promìnlivému prostøedí oboru POP. Vìøíme, že jsme vydáním této knihy zahájili plošný proces vedoucí k širšímu vzdìlávání v tomto oboru, který pøinese teoretické a praktické informace z oblasti marketing at-retail. Souèasnì vìøíme, že díky úsilí autorù Pøedmluva

10 10 POP IN-STORE KOMUNIKACE V PRAXI a spoluautorù jednotlivých kapitol pro vás bude studium této pøíruèky snadné a pøínosné. Slova díkù na závìr patøí všem, kteøí se podíleli na vydání této knihy a obìtavì se zapojili do zvyšování úrovnì našeho oboru s vírou, že jejich úsilí povede k dalšímu zvyšování profesionality v oblasti reklamy. Váš autorský tým

11 SEZNAM AUTORÙ 11 Seznam autorù Hlavní autoøi Ing. Martin Boèek, Business Developement Manager ÈR a SR Ipsos-Tambor s.r.o., èestný èlen POPAI CE Daniel Jesenský, MBA, viceprezident POPAI CE, jednatel spoleènosti DAGO A.P.C., s.r.o. Ing. Daniela Krofiánová, General Manager POPAI CE, redaktorka èasopisu In-store marketing Spoluautoøi Ing. Michal Augusta, øeditel spoleènosti CZ Visual impact, a.s. (kapitola 7) Mgr. Daniel Brýdl, obchodní øeditel spoleènosti STORY DESIGN a.s. (kapitola 4) Ing. Libor Jordán, øeditel spoleènosti Dekor s.r.o. (kapitola 8) Radomír Klofáè, øeditel spoleènosti MORIS design s.r.o. (kapitola 7) M.A. Vladimír Kovaøík, øeditel Ústavu vizuální tvorby, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì (kapitola 8) Ing. Richard Krejèí, generální øeditel spoleènosti Bolton Czechia spol. s r.o., døíve obchodní øeditel spoleènosti Unilever pro Èesko a Slovensko (kapitola 2) Ing. Jiøí Mikeš, døíve prezident Asociace komunikaèních agentur, dnes pøednášející na VŠE v Praze (kapitola 1) Ing. Alexander Roth, specialista POS ve spoleènosti Eclipse Print a.s. (kapitola 6) Mgr. Barbora Skalníková, jednatelka a øeditelka spoleènosti ADDURRE s.r.o., døíve pøednášející na FMK UTB (kapitola 1) Mgr. Jan Šercl, šéfredaktor èasopisu Náš region, konzultant pro oblast retail marketingu (kapitola 2) Ing. Michal Špitálník, vedoucí marketingu AV MEDIA a.s. (kapitola 7) Ing. Michal Štádler, marketingový øeditel Tesco Stores ÈR (kapitola 4) Ing. Renata Vargová, PR manager Sdružení Linka bezpeèí, døíve redaktorka èasopisù Strategie a Trend Marketing (kapitola 4, 5, 8, redakèní úprava textù) Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., pøedsedkynì Èeské marketingové spoleènosti, døíve øeditelka a pøedsedkynì pøedstavenstva MARKTEST a.s. (kapitola 3) Seznam autorù

12 12 POP IN-STORE KOMUNIKACE V PRAXI O hlavních autorech Ing. Martin Boèek Absolvent Karlovy univerzity (obor geologie) a Vysoké školy ekonomické v Praze (obor marketing a management). Svoji profesní kariéru zamìøenou na marketing (výzkum a chápání trhu) zahájil ve spoleènosti ACNielsen, následnì prošel spoleènostmi Citibank a Unilever, kde byl odpovìdný za marketingové studie pro støední a východní Evropu. Již šestým rokem pùsobí na pozici Business Development Manager ve spoleènosti Ipsos-Tambor, kde se zabývá pøedevším praktickou interpretací výsledkù výzkumu trhu a rozvojem obchodních aktivit spoleènosti. Podílí se na projektech POPAI spojených s in-store problematikou, pøednáší na marketingových konferencích, na vysokých školách v kurzech zamìøených na marketing/výzkum trhu a pøispívá do marketingových periodik. Ve svém volném èasu se nejradìji vìnuje rodinì a pøátelùm, sportu, hudbì a šachùm. Daniel Jesenský, MBA Daniel Jesenský již 16let aktivnì pùsobí v oblasti POP a in-store komunikace, kde zastával rùzné pozice v oblasti prodeje a marketingu. Kromì funkce obchodního a marketingového øeditele spoleènosti DAGO A.P.C. pùsobil nìkolik let též ve výkonných funkcích Asociace 3-dimenzionální reklamy (A3DR) jako prezident a viceprezident. V souèasnosti je viceprezidentem a èlenem rady asociace POPAI CENTRAL EUROPE, kde má na starosti pøedevším oblast teorie a výzkumu in-store marketingu. Vystudoval mezinárodní marketing na francouzské École Supérieure de Commerce et de Management (ESCEM, Poitiers) a University of New York in Prague. V souèasnosti je doktorandem v oboru sociologie/marketing na Notthingham Trent University UK. O hlavních autorech

13 O HLAVNÍCH AUTORECH 13 Podílel se na tvorbì metodologií a standardù v oblasti vyhodnocování efektivity POP projektù v lokálním prostøedí a zároveò koordinoval další významné projekty pro obor in-store, napøíklad tvorbu manuálu využitelnosti POP aplikací v maloobchodních øetìzcích, meziroèní výzkumy mezi zadavateli vìnované vývoji, implementaci a vyhodnocování POP kampaní nebo historicky nejrozsáhlejší výzkum v oblasti podlinkových aktivit POP oèima veøejnosti. V teoretické oblasti napøíklad inicioval a koordinoval tvorbu mapy podlinkových komunikací (BTL) v návaznosti na komplexní mapu marketingových komunikací. Pravidelnì pøednáší na mnoha odborných konferencích, semináøích a workshopech v tuzemsku i v zahranièí na téma in-store marketingové komunikace, pøíležitostnì též pøednáší studentùm vysokých škol s marketingovým zamìøením v Èesku a na Slovensku. Publikuje odborné èlánky v lokálních i zahranièních médiích s marketingovým zamìøením. Ing. Daniela Krofiánová Studovala na lyceu Clauda Debussyho v Saint Germain-en-Laye ve Francii a na Vysoké škole ekonomické v Praze (obor ekonomika a øízení zahranièního obchodu), dále absolvovala odborné stáže v oboru marketingu v Belgii a ve Francii. Od roku 1999 zajišťovala organizaci odborných mezinárodních konferencí v oblasti marketingu a maloobchodu, které byly poøádány vydavatelstvím Výbìr Media s.r.o., jako napøíklad Merchandising Forum, Advertising & Retail Forum, Trade & Marketing Forum. Rovnìž zajišťovala realizaci projektu mezinárodní soutìže v oboru in-store komunikace Pop Awards Zlatá koruna. Souèasnì pùsobila jako redaktorka èasopisu In-store marketing. Od roku 2002 vykonává funkci generální manažerky støedoevropské poboèky asociace POPAI, která celosvìtovì reprezentuje obor in-store marketingu a komunikace v prodejních místech. V rámci této èinnosti organizuje kontinuální vzdìlávací program, odbornou soutìž POPAI Student Award a podílí se na prùzkumových a dalších projektech, které realizuje POPAI Central Europe. Úèastní se mezinárodních akcí svìtové asociace POPAI i odborných akcí dalších zahranièních institucí. Je autorkou a spoluautorkou øady odborných èlánkù v oblasti in-store marketingu, které jsou publikovány v odborných èasopisech v Èesku a na Slovensku.

14

15 In-store marketing se pøedstavuje Co je in-store marketing? In-store marketing jako souèást marketingové komunikace Historie a souèasnost POP reklamy Formy fungování POP a predikce vývoje v této oblasti

16 16 POP IN-STORE KOMUNIKACE V PRAXI > 1.1 In-store marketing jako souèást marketingové komunikace Všeobecnì se vìøí, že in-store nástroje jsou jednou z velmi úèinných souèástí marketingové komunikace. Zároveò oproti jiným formám reklamy, které aktuálnì stagnují (pøedevším ATL komunikace), se jim pøedpovídá další rozvoj a rozsáhlejší sofistikovanìjší implementace. Spotøebitelé jsou pøesyceni televizními spoty, billboardy a tiskovou reklamou. V místì prodeje je spatøován poslední prostor, kde je možné zvrátit rozhodnutí zákazníka ve prospìch podporovaného produktu, znaèky atd. Místo prodeje je v posledních letech vnímáno jako stìžejní komunikaèní kanál, se kterým je potøeba sofistikovanì pracovat jako s plnohodnotným marketingovým nástrojem. Aktuálnì se vìøí, že asi 75 % nákupních rozhodnutí je realizováno v místì prodeje. Procento impulzních nákupù se pohybuje v rozmezí cca %, samozøejmì v závislosti na konkrétní produktové kategorii. Zároveò vìøíme, že implementovaná média in-store komunikace jsou schopna navyšovat prodej podporovaných znaèek/zboží/služeb v øádech desítek až stovek procent. Dùležitým zdrojem dalšího zvyšování funkènosti POP médií je jejich sladìní s ostatními komunikaèními nástroji, nasazenými v komplexní reklamní kampani. Nejprve je potøeba definovat nìkteré základní pojmy: Co je POP komunikace? POP (point of sale èi point of purchase) pøedstavuje soubor reklamních materiálù a produktù použitých v místì prodeje pro propagaci urèitého výrobku nebo výrobkového sortimentu. Jedná se o nevýznamnìjší spouštìè impulzního nákupního chování spotøebitele. Co je impulzní nákup? Jedná se o nákup, který nebyl plánován pøed vstupem do prodejny a je èasto iniciován prostøednictvím POP materiálu, promoèní akcí nebo efektivní prezentací výrobku. Tedy nákup, pro který se zákazník rozhodne teprve na místì prodeje na základì prezentace urèitého výrobku. Co je point of sale POS? Všechna místa, kde dochází k realizaci prodeje (prodejny, supermarkety, provozovny služeb). POP média jsou souèástí sales promotion aktivit, což je prostøedek komunikace, jehož cílem je upoutání pozornosti a ovlivnìní nákupního chování potenciálního zákazníka prostøednictvím nástrojù, které zajišťují pøímý kontakt zákazníka s výrobkem. In-store komunikace (in-store communication) je soubor reklamních prostøedkù používaných uvnitø prodejny, které jsou urèeny k ovlivnìní nákupního rozhodnutí nakupujících. In-store marketing se pøedstavuje

17 IN-STORE MARKETING SE PØEDSTAVUJE 17 Co to tedy jsou POP prostøedky, je možné pøesnì prezentovat níže pøiloženou mapou podlinek, která vznikla v roce 2004 z iniciativy POPAI CENTRAL EUROPE (Point of Purchase Association International) ve spolupráci s A3DR (Asociace 3-dimenzionální reklamy) a ASPA (Asociace sales promotion agentur). MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Podlinkové aktivity Nadlinkové aktivity PUBLIC RELATIONS DIRECT MARKETING SALES PROMOTION Služby sales promotion Dárkové pøedmìty a produkty POP a POS prostøedky REKLAMA Televize Tisk Rádio Outdoor Internet

18 * 18 POP IN-STORE KOMUNIKACE V PRAXI ROZDÌLENÍ V POP Rozdìlení podle místa nasazení Rozdìlení podle doby nasazení Rozdìlení podle zpùsobu použití OUTDOOR INDOOR IN-STORE OSTATNÍ venkovní vnitøní (prodejní plocha prodejny, øetìzce (HOREKA, sportovištì, koupalištì a turistická centra, nádraží apod.) KRÁTKODOBÉ (doèasné) DLOUHODOBÉ (permanentní) PODLAHOVÉ stojany, displeje, poutaèe, paletové ostrovy a dekorace, modely výrobkù, podesty, reklamní odpadkové koše, podlahová grafika atd. REGÁLOVÉ dìlièe, infolišty, vymezovaèe, traye, prezentéry, držáky vzorkù, podavaèe, wobblery, stoppery atd. K POKLADNÁM displeje, mincovníky, držáky letákù, poutaèe atd. NÁSTÌNNÉ poster rámy, svìtelné reklamy a poutaèe, vlajky atd. OSTATNÍ HOREKA POS, promo stánky, sluneèníky, ohranièení ploch, nafukovadla, okenní grafika, dekorativní a akèní obaly, elektronická a interaktivní média, terminály apod. > 1.2 Pohled na místo prodeje a POP reklamu v minulosti a dnes Za dob socialistického obchodu pøed rokem 1989 pojem reklama v místì prodeje prakticky neexistoval a veškerá propagace prodejních míst se omezovala pouze na výkladní skøínì. Po roce 1990 se pozornost odborníkù soustøedila na zkoumání, jaká je úèinnost jednotlivých reklamních médií. Tehdy realizované prùzkumy se zamìøily na názory spotøebitelù na jednotlivé typy reklamních médií. Výsledky šetøení, která provádìla agentura Marktest, ukázaly, že na rozdíl od reklamy v televizi lidem reklama v místì

19 IN-STORE MARKETING SE PØEDSTAVUJE 19 prodeje nevadí, dokonce jí podle spotøebitelù není dostatek a spotøebitelùm pomáhá. Tato zjištìní potvrdila, že v oblasti reklamy v prodejních místech existují rozsáhlé možnosti, jak pùsobit na spotøebitele a jak dosáhnout témìø okamžité odezvy zákazníkù. Asociace POPAI CENTRAL EUROPE zpracovala ve spolupráci s asociacemi A3DR a ASPA pøehledné schéma jednotlivých typù marketingové komunikace, z nìhož jasnì plyne, jaké je postavení POP reklamy v rámci marketingové komunikace. Podle této mapy podlinek patøí POP prostøedky pod aktivity sales promotion, spolu se službami sales promotion a dárkovými a propagaèními pøedmìty (mapa podlinek je již zobrazena na stranì 17). V poèáteèních fázích vývoje reklamy pøevládal názor, že nejvìtší význam pro budování znaèky má klasická nadlinková reklama. Postupnì však èlenìní aktivit nad linkou a pod linkou pøestává být aktuální a jednotlivé kategorie marketingové komunikace se srovnávají na linku. Souèasná reklama musí dostat jinou náplò, musí se stát architektem veškeré komerèní komunikace. V dùsledku vývoje postupnì vznikají agentury, které se specializují na jednotlivá média, PR, POP reklamu atd. V minulosti smìøovala vìtšina investic do klasické, nadlinkové reklamy: pomìr investic do komerèní komunikace mìl dlouhodobì podobu 60 % investic do nadlinkové reklamy ku 40 % investic do podlinkové reklamy. V souèasnosti se rozvržení investic mìní ve prospìch podlinkové reklamy v USA míøí 30 % investic do klasické reklamy a 70 % do podlinkové reklamy. V souvislosti s touto zmìnou zároveò dochází prostøednictvím reklamy k orientaci na konkrétní cílovou skupinu spotøebitelù oproti minulosti, kdy reklama zasahovala celý nediferencovaný trh. Možnosti využití nových médií v místì prodeje jsou velmi rozsáhlé a je velmi dùležité, aby tato média komunikovala se spotøebitelem a informovala ho o aktuálních novinkách a aktuální nabídce výrobkù èi služeb. V souèasnosti se obchodní øetìzce spoléhají spíše na informace v tiskové podobì letáky, podle nichž nakupuje pøedevším starší generace spotøebitelù. Pro informování a upoutání pozornosti ostatních vìkových kategorií spotøebitelù je nezbytné využít dalších komunikaèních prostøedkù, vèetnì nových technologií (ploché obrazovky apod.). POP reklama by se mìla stát souèástí interiérù prodejen. Jejím posláním je poskytovat spotøebitelùm rychle informace, pomáhat jim pøi výbìru zboží a podnítit je k nákupu.

20 20 POP IN-STORE KOMUNIKACE V PRAXI > 1.3 Jak POP reklama funguje? Aby reklama v prodejních místech splnila svùj úèel, je nezbytné, aby se vytvoøila symbióza mezi zadavatelem reklamy, který si místo pro prezentaci zboží v obchodì pronajímá, a maloobchodníkem. Hlavní souèasnou výhodou reklamy v místì prodeje je skuteènost, že tato reklama na rozdíl od jiných typù reklamy spotøebitele neobtìžuje, nevadí mu, spíše mu pomáhá. Komunikaèní prostøedky zpestøují prostøedí prodejny a jejich cílem je zaujmout spotøebitele, vyvolat nákupní impulz. V dnešní dobì zjišťujeme, že tyto komunikaèní prostøedky pro upoutání pozornosti dosud nìkdy u výrobkù chybìjí: napøíklad na èeský trh se dovážejí omáèky z Thajska, zákazníci o této novince však nevìdí a pro tyto produkty není vytvoøena dostateèná reklama v prodejních místech, která by produkt zviditelnila. Prodejní úspìch tohoto produktu je tak limitovaný právì nedostateènou komunikací v místì prodeje, a to u produktu, který je svým všeobecným charakterem pro takovýto typ podpory vhodný. V souèasné dobì není kreativita klasické reklamy na vzestupu. Šedesátá a sedmdesátá léta bájeèné reklamy jsou nenávratnì pryè. V posledních letech se reklama snaží budovat znaèku, pùsobit na spotøebitele, avšak zároveò dochází k tomu, že zboží již nemá takovou kvalitu a nepøináší spotøebitelùm takové hodnoty jako døíve. V oblasti reklamy se èasto investuje do obelhávání lidí a do vytváøení znaèek, nikoliv do budování skuteèných hodnot znaèky, resp. produktù a služeb, které spotøebitelé oèekávají. Poèet znaèek se snižuje a stoupá poèet privátních znaèek. POP reklama ovšem v nìkterých pøípadech nefunguje správnì. Jedná se o situace, kdy jsou in-store prostøedky pro urèitý typ prodejny nevhodnì vytvoøené a nezapadají do daného prodejního prostøedí: v prodejnì je pøíliš mnoho POP prostøedkù a pøekážejí zákazníkùm v prodejním prostoru, POP prostøedky neinformují a nic neøíkají, POP prostøedky nejsou sladìny s celkovou komunikaèní kampaní (prezentace v letáku øetìzce, ochutnávky, masmédia atd.).

21 IN-STORE MARKETING SE PØEDSTAVUJE 21 > 1.4 POP nástroje v rámci komplexní komunikace znaèky Strategická komunikace znaèky musí smìøovat k posilování pozice znaèky na globálním trhu. V souèasnosti se v oblasti marketingové komunikace objevuje øada pøíkladù aktivit, které svìdèí o globální strategii znaèek. Jsou to napø. globální komplexní komunikaèní akce, v jejichž rámci je použito velké množství POP nosièù a reklamních pøedmìtù, což zaruèuje opakované a dlouhodobé zviditelnìní znaèky a pùsobení na spotøebitele v delším èasovém období. Výrobky dané znaèky a POP materiály, které jsou pro konkrétní akci využity, komunikují nejen znaèku a kvalitu jejích produktù, ale zároveò v rámci sociálního podtextu informují o filozofii firmy, o jejích postojích a pøístupu k sociální problematice. Efektivita komunikace je podpoøena touto formou etického podnikání. Èím více odpovídá POP nosiè dané komunikaèní strategii, tím více se vryje do pamìti veøejnosti a zákazníkù, pøispívá k vytváøení zážitkù a posílení image znaèky. Moderní typy POP materiálù stále intenzivnìji pùsobí na více smyslù zákazníka a vyvolávají silné emocionální zážitky: stimulují nejen zrak, ale i hmat (zákazníci se mohou výrobku dotknout, ohmatat ho), èich (používají se speciální potiskovací barvy s vùní citronu, borovice ). Tímto zpùsobem získává zákazník informace o produktu pøes všechny své smysly. V této oblasti vznikla dokonce samostatná disciplína senzorický marketing. Prostøedky POP mají rovnìž silný vliv na image produktu a znaèku. Úroveò POP materiálù, které nás stále více obklopují, z hlediska kreativity, designu a zpracování stoupá. Vypovídací hodnota POP prostøedkù se zvyšuje a má na spotøebitele dlouhodobìjší dopad. Typickým pøíkladem jsou komunikaèní prostøedky v autosalonech a bankách, které se v tìchto místech objevují ve stále širším mìøítku. Jsou koncipovány pro konkrétní cílovou skupinu zákazníkù, s cílem vyvolat pocity a pozitivní zážitky a zároveò komunikovat potøebné informace. V rámci akcí, které jsou organizovány pro podporu vazby firmy ke klíèovým zákazníkùm a zvýšení zákaznické loajality, hrají vhodnì zvolené a v souladu s cílem akce umístìné POP materiály významnou úlohu. Potenciál POP v této oblasti je znaèný a je tøeba zkoumat možné efekty nástrojù podpory prodeje z hlediska jejich dlouhodobého pùsobení a maximálnì efektivního využití.

22 22 POP IN-STORE KOMUNIKACE V PRAXI POP prostøedky jsou schopné komunikovat a fungovat na principech marketingového mixu: komunikují cenu, pùsobí v místì prodeje, podporují produkt, podporují PR aktivity. Funkce reklamních materiálù v místì nákupu je pak následující: informovat, pøipomínat, podnìcovat, prodávat, vytváøet atmosféru nákupní zážitek. Efektivitu reklamních kampaní významným zpùsobem ovlivòuje propojení kampanì (napøíklad v rádiu èi televizi) s POP aktivitami v místì prodeje. Kampaò v médiích (reklama v televizi, rádiu, inzerce v tisku, billboardy atd.) vyvolá zájem a upoutá pozornost spotøebitelù na nový produkt. Pokud však spotøebitel v místì prodeje nenajde pøíslušné komunikaèní prostøedky, které navazují na informace z kampanì v médiích, potenciál celé kampanì je omezen. > 1.5 Budoucí vývoj v oblasti in-store komunikace Komerèní komunikace bude stále více ovlivòovat spotøebitele, a to pøedevším z hlediska èetnosti a množství nákupu. V tomto smìru bude komerèní komunikace hrát z hlediska pùsobení na chování spotøebitele stále významnìjší roli. V celosvìtovém mìøítku bude pokraèovat fúze obchodních øetìzcù. Nadnárodní obchodní øetìzce budou velmi pravdìpodobnì nabízet jednotné øešení i v oblasti POP prostøedkù. Úkolem POP bude zpøíjemòovat prostøedí, pøinášet pøíjemné zážitky i zábavu. V budoucnu by mìla být úroveò in-store prostøedkù maximálnì pøizpùsobena konkrétním typùm prodejních míst. Lze oèekávat zmìnu strategie v oblasti implementace POP, kdy odpovìdnost za implementaci pøevezmou místo zadavatelù reklamy zástupci vedení maloobchodních øetìzcù.

23 IN-STORE MARKETING SE PØEDSTAVUJE 23 POP prostøedky jsou v souèasnosti významnou souèástí oboru marketingové komunikace. V rámci tohoto sektoru jsou POP prostøedky zaøazeny do podlinkových aktivit v oblasti podpory prodeje. POP se stávají dùležitým médiem, které zajišťuje komunikaci v prodejních místech. POP nástroje mají dvì základní funkce: podporují zvýšení prodejù, resp. profitu implementátora v rámci krátkodobìjších kampaní, v rámci dlouhodobých strategií slouží k podpoøe image znaèek. Podpora prodeje je realizována ve dvou základních formách: ve formì služeb a hmotných produktù (POP/POS materiálù) a služeb na podporu prodeje (ochutnávky, soutìže, vìrnostní prodeje atp.). Obì formy na sebe navzájem navazují. Pro zajištìní jednotné komunikace musí být v rámci jednotlivých kampaní využity všechny maximálnì efektivní možnosti, které nabízí daná služba èi POP materiál. Pøi realizaci kampaní podpory prodeje vždy musíme znát cílovou skupinu a cíl dané kampanì, následnì pak s ohledem na tyto dva faktory naplánovat scénáø celé kampanì. V rámci podpory prodeje komunikujeme se tøemi základními komunikaèními èlánky: s dodavatelem podporovaného produktu, obchodníkem a koneèným spotøebitelem. Tato komunikace musí probíhat nejen smìrem ke koneènému spotøebiteli, ale v souladu se strategií tahu a tlaku též smìrem k distributorovi. Princip strategie tahu a tlaku funguje takto: tah je vytváøen na koneèného spotøebitele, tlak musí být vyvíjen na obchodníka, aby se aktivnì zapojil do kampanì pro úspìšnost kampanì musí být obì složky strategie rovnomìrnì zabezpeèeny. Pokud neexistuje rovnováha strategie tahu a tlaku, komunikace nefunguje. Kampaò pro podporu prodeje musí být vèas komunikována a propojena s distributorem, aby se nestalo, že propagované zboží bude v prodejnì chybìt, nebo v rámci realizovaných spotøebitelských soutìží a promoèních akcí nebudou k dispozici avizované prémie a podpùrné materiály. POP materiál, který vstupuje do kampanì, musí být koncipován s ohledem na to, co má komunikovat, koho oslovuje, jaké informace má pøinést a v jakém èasovém horizontu. Velmi významnou roli hraje v této souvislosti rozpoèet pøi tvorbì kampanì a POP materiálu. V oblasti POP komunikace je kladen velký dùraz na to, aby byly POP prostøedky ztvárnìny kreativnì a originálnì, avšak zásadní je, aby byly POP aplikace pro daného zadavatele pøínosem a aby splnily v rámci dané kampanì jeho zámìr.

24

25 POP a in-store komunikace v Èeské republice POP a in-store komunikace v Èeské republice Vývoj maloobchodu v ÈR v letech Charakteristické rysy in-store komunikace v souvislosti s vývojem maloobchodu Aktuální situace v segmentu in-store Co lze oèekávat v oblasti vývoje POP v budoucnu?

26 26 POP IN-STORE KOMUNIKACE V PRAXI > 2.1 Hlavní vývojová stádia maloobchodu v Èesku v letech Od roku 1989 prošla oblast maloobchodu v Èeskoslovensku a pozdìji v Èeské republice nìkolika dùležitými zmìnami a mezníky. Po zmìnì politického režimu v roce 1989 nastalo ve sféøe maloobchodu období zmìn a urèitého chaosu. Postupnì se rozpadaly tehdejší monopolní maloobchodní øetìzce (Pramen Potraviny, nìkteré Jednoty apod.), zaèaly vznikat soukromé prodejny a soukromé øetìzce. V letech neexistovaly ve sféøe obchodu databáze prodejen a velkoobchodù, chybìl systémový pøístup. Socialistická forma maloobchodu se hroutila a zaèínala se budovat forma nová, která byla ovlivnìna vstupem mezinárodních obchodních spoleèností na èeský trh. První zahranièní maloobchodní spoleèností, která vstoupila na èeský trh, byla španìlská firma SYP. Tato spoleènost se snažila obohatit èeský trh o prodej lahùdek, støedomoøských specialit a prémiových znaèkových potravin v rámci svých prodejen v Praze. Její pùsobení v Èesku skonèilo neúspìchem, neboť èeský spotøebitel nebyl v té dobì pøipraven na podobné zboží a nebyl ochoten zaplatit za rozšíøenou nabídku vysokou cenu. V uvedeném období rovnìž docházelo v rámci privatizace ke skupování maloobchodních prodejen a také k výstavbì prodejen na zelené louce. Prvními mezinárodními maloobchodními øetìzci, které po roce 1989 zaèaly úspìšnì podnikat na našem trhu, byly spoleènosti Ahold a Billa v roce Jejich zkušenosti a profesionalita dalších øetìzcù v západoevropských zemích sloužily jako pøíklad pro aktivity dalších nových èeských øetìzcù, napøíklad Vít, Pronto, Interkontakt. Tyto èeské øetìzce získaly na našem trhu pomìrnì silnou pozici, obohatily jej, dynamicky rostly, pozdìji se však dostaly do problémù mimo jiné manažerských. Ve vedení tìchto spoleèností èasto chybìli odborníci na marketing, prodej, manažerské úèetnictví a další, kteøí by dokázali spoleènost úspìšnì systémovì øídit poté, co se rozrostla a dostala se na urèitou profesionální úroveò. Dalším dùležitým mezníkem èeského maloobchodního trhu byl rok 1996, kdy byl v Èesku otevøen první hypermarket, jímž byl Globus v Brnì. Od tohoto okamžiku u nás zapoèala éra hypermarketù. V Èeské republice se vykazuje nejvìtší prodejní plocha na obyvatele v Evropì. Prodejní plocha se u nás zaèala razantnì rozšiøovat právì vznikem hypermarketù. Vysoká atraktivita Èeské republiky pro vstup vìtšiny obchodních øetìzcù byla dána øadou faktorù: ekonomickými ukazateli, historickým vývojem, povìstí, pøedpokladem dynamického vývoje kupní síly. POP a in-store komunikace v Èeské republice

27 POP A IN-STORE KOMUNIKACE V ÈESKÉ REPUBLICE 27 První diskontní øetìzec Plus Discont se v Èesku objevil již v roce 1992, ale skuteèný rozvoj tìchto maloobchodních formátù nastal až v roce 1997, kdy zde zahájil èinnost øetìzec Penny Market. Další zlomový okamžik znamenal rok 1998, kdy na èeský trh vstoupila obchodní spoleènost Kaufland. Tento øetìzec se uvedl pomìrnì revoluèním formátem prodejen, který pøedstavuje relativnì jednoduchý model, zamìøený na tvrdé vyjednávání s dodavateli, na pøísné øízení nákladù a sortimentu a na nízké spotøebitelské ceny. Tento model dodnes úspìšnì funguje. V roce 2004 se pøední maloobchodní øetìzec Tesco rozhodl zmìnit strategii a identifikoval jako nejvìtšího konkurenta na èeském trhu právì Kaufland. V rámci nové strategie spoleènost Tesco zmìnila vzhled svých prodejen i sortiment a vyhlásila cenovou válku, kdy byla u nìkolika tisíc položek stanovena cena stejná nebo nižší než u stejných položek v Kauflandu. V dalších letech se spoleènost Tesco rovnìž zamìøila na budování menších formátù prodejen o ploše 1000 až 3000 m 2 s omezeným sortimentem a jednoduchým vybavením. V letech posílily svou pozici na trhu diskontní øetìzce: Plus Discont, Penny Market a nový hráè v diskontu, Lidl. V rámci strategie tìchto øetìzcù byla v tìchto letech vyhodnocen jako nejdùležitìjší faktor, který má pøilákat spotøebitele do prodejen, cena. Privátní znaèky øetìzcù mìly proto tehdy úlohu pøedevším cenovou, pozdìji se jejich role rozšiøovala o budování emoèního vztahu k danému øetìzci a budování loajality spotøebitelù prostøednictvím sortimentní nabídky øetìzce. Novým úkolem privátních znaèek bylo posílit znaèku øetìzce. Pøesto je i v dnešní dobì loajalita ze strany spotøebitelù stále pomìrnì malá. Agresivní rùst Kauflandu, rùst diskontního kanálu a zmìna strategie Teska vytvoøily velký tlak na ty maloobchodní øetìzce, které založily svoji strategii na diferenciaci sortimentu, na zlepšování nákupního prostøedí, na atraktivních promocích a na vytváøení loajality spotøebitelù jiným zpùsobem než privátní znaèkou a cenou. K øetìzcùm s touto strategií patøily pøedevším Carrefour, Delvita, Interspar a Ahold. Tato situace, spoleènì s dalšími ekonomickými faktory, vedla nìkteré z tìchto øetìzcù ke strategickému rozhodnutí opustit èeský trh. V prostøedí trhu, kde je dominantním prvkem cena a vládne cenový souboj, je velmi obtížné budovat profil obchodní spoleènosti nikoliv pouze na cenách, ale na portfoliu a kvalitních službách, které pøedstavují vyšší náklady a riziko ztráty cenové konkurenceschopnosti. Vìtšina obchodních spoleèností v Èesku trhu vyhodnotila jako zásadní faktor na trhu cenu a orientovala se na strategii nízkých cen. V dùsledku této strategie bylo realizováno málo projektù, které byly zamìøeny na øízení kategorií, budování znaèek, prùzkumy spotøebitelského chování, nákupních zvyklostí.

28 28 POP IN-STORE KOMUNIKACE V PRAXI V poslední dobì se nìkteré obchodní spoleènosti, ke kterým patøí napø. Ahold, Interspar nebo Globus, vrátily ke strategii diferenciace sortimentem, budování znaèek a kategorií v souvislosti s aktuálními spotøebitelskými trendy. Nabídka sortimentu a kultura prodeje v tìchto øetìzcích je obohacením maloobchodního trhu v Èeské republice. > 2.2 Rùst kupní síly a faktor èasu Stále významnìjší úlohu pøi rozhodování spotøebitele hraje èas. Spotøebitelé si uvìdomují, jak drahocenný èas je. Aktivnì a sami rozhodují o tom, jak èas optimálnì stráví. Vracejí se také tradièní hodnoty, jako jsou rodina a pøátelé. Souèasnì pomalu, ale jistì roste kupní síla. Stále vìtší množství spotøebitelù proto odmítá trávit dlouhé hodiny v hypermarketech. Tento trend znamená renesanci supermarketových øetìzcù, jako jsou Billa nebo Albert, ve kterých dochází ke zlepšení nákupního prostøedí. Nìkteré nezávislé maloobchody a lokální maloobchodní øetìzce, vèetnì tìch franèízových, fungující pøedevším v centrech mìst a obcí (Enapo, Flop, Bala), rovnìž reagovaly na spotøebitelské trendy a pøizpùsobily portfolio produktù poptávce nakupujících, kteøí se do jejich prodejen postupnì vracejí proto, aby nakoupili rychle v pøehlednì uspoøádané prodejnì, pøestože celková cena nákupu mùže

29 POP A IN-STORE KOMUNIKACE V ÈESKÉ REPUBLICE 29 být o nìco vyšší než v hypermarketu. Rostoucí dùležitost faktoru èasu si uvìdomují i diskontní prodejny. Penny, Plus i Lidl rozšiøují nabídku o znaèkové výrobky, nabízejí atraktivnìjší èerstvé zboží (zelenina, peèivo) a cílí na zvyšování frekvence nákupù do diskontu nechodíme pouze pro levné potraviny, ale stále èastìji pro každodenní nákup. Diskonty se tak stávají rovnocennými konkurenty supermarketových øetìzcù. > 2.3 Vývoj oblasti in-store komunikace v souvislosti s vývojem maloobchodu Pøed rokem 1989 byl v Èesku aplikován systém plánovaného hospodáøství a neexistovala živelná konkurence. V prodejnách mohli spotøebitelé najít pouze standardní nabídku zboží, která byla omezená. Pro nedostateèný výbìr zboží nebyl dùvod k nasazení prostøedkù in-store komunikace, protože výrobky, které se v prodejnách objevily, se prodaly i bez propagace. Prodejny komunikovaly se zákazníkem pøedevším prostøednictvím výloh, a proto se hojnì využívala práce aranžérù. Tehdejší in-store materiály, pokud se v prodejnách vùbec objevily, sloužily k poskytování funkèních informací o výrobku. Po roce 1989 byl nedostatek zboží po otevøení hranic rychle pøekonán. Nastal urèitý zmatek, protože neexistovalo systémové zmapování maloobchodù a velkoobchodù èi dodávek zboží. V prvním období po roce 1989 mìly prostøedky in-store komunikace hlavní cíl informovat spotøebitele o existenci znaèek a výrobkù. V regálech prodejen nebyla bohatá nabídka zboží a znaèkových výrobkù byl nedostatek. Za tìchto podmínek plnily in-store materiály jednoduchý informativní úkol: upozornit spotøebitele na výrobek èi znaèku. V prodejnách pøevládaly jednoduché a levné POP materiály. V této fázi maloobchodní øetìzce nebránily tomu, aby byly POP prostøedky v místech prodeje umístìny, protože regály nebyly pøesyceny výrobky a laciné in-store komunikaèní prostøedky plnily svùj úèel dostaèujícím zpùsobem. V druhé polovinì 90. let došlo k urèitému pøesycení maloobchodního trhu. Na jedné stranì byly uvádìny na trh další znaèky a rozšiøovala se nabídka variant, na druhé stranì rostl poèet privátních znaèek (jejich podíl na maloobchodním trhu v souèasnosti pøedstavuje 5 20 % v rùzných kategoriích). Øada èeských výrobcù se nauèila kvalitnì vyrábìt, zvládli základy marketingu a na trhu vznikl pøetlak znaèkových výrobkù. Maloobchodní øetìzce získaly široké možnosti výbìru a zaèaly omezovat umísťování POP prostøedkù od dodavatelù, jednak z dùvodu zmínìného pøetlaku nabídky

30 30 POP IN-STORE KOMUNIKACE V PRAXI produktù a jednak na základì pokynù zahranièních centrál øetìzcù, které specifikovaly pravidla pro umísťování POP v prodejnách. Dodavatelé se v návaznosti na novou situaci zaèali orientovat na tvorbu in-store materiálù, které byly pro maloobchodní spoleènosti zajímavé. Nìkteré maloobchodní øetìzce akceptovaly nové typy in-store materiálù (regálové displeje, speciální balení kartonù do regálù, extra palety atd.), protože byly v souladu s jejich strategií a umožòovaly efektivnì využívat prodejní plochu. Nové typy POP prostøedkù znamenaly kvalitativní posun v in-store komunikaci a pøinášely výhody pro oba subjekty: napomáhaly budovat znaèku zadavatele reklamy a pøedstavovaly úspory prodejního místa pro øetìzec. Poslání in-store komunikaèních prostøedkù se zmìnilo. Informativní funkce byla mírnì potlaèena, POP materiály mìly za úkol pøedevším podpoøit prodej daného výrobku, tzn. nalákat spotøebitele, aby daný výrobek koupil. Po roce 2000 se objevují v oblasti reklamy nové fenomény: relativnì klesá význam televizní reklamy, snižuje se poèet hodin, které lidé tráví pøed televizí, a zvyšuje se poèet komunikaèních kanálù, jakož i možnosti volby spotøebitelù, jak trávit volný èas. Výrobci znaèkových výrobkù se zamìøili na zpùsoby, jak lépe a efektivnìji investovat finanèní prostøedky na podporu prodeje. Jedním z komunikaèních kanálù,

31 který byl identifikován jako vhodný pro podporu prodeje a budování znaèky, byla prodejní plocha. Zlepšila se kvalita i efektivita in-store materiálù, objevily se komplexnìjší, dynamické formy in-store komunikace, kdy jsou na prodejní ploše vytváøeny pøíbìhy, využívají se rùzné marketingové prostøedky pro oživení prodejního prostøedí a POP slouží jako nástroj pro budování znaèky. Pøíkladem mùže být shop in shop, spojení POP s prezentaèními týmy apod. Marketingoví pracovníci našli øešení, jak pøiblížit znaèku ke spotøebiteli, a to nejen samotný výrobek, ale i emoce spojené se znaèkou a to prostøednictvím in-store materiálù. Dalším charakteristickým prvkem v oblasti POP byl posun k selekci in-store nástrojù. V poèáteèní fázi byly stejné POP umístìny ve všech prodejnách. V dnešní dobì jsou vybírány nejkvalitnìjší prodejny, kde zadavateli stojí za to investovat do komplexní, sofistikovanìjší in-store komunikace a nadstandardních promoèních aktivit, a které rovnìž pro maloobchodníka fungují jako prvek diferenciace. I v budoucnu zùstane úloha in-store prostøedkù velmi dùležitá. Znaèky budou vyžadovat jasnou a cílenou komunikaci, in-store prezentaèní týmy budou kvalitnìjší, profesionálnìjší, demonstrace výrobkù bude propojována s promoèními aktivitami, POP prostøedky budou ještì více interaktivní. Vývoj bude smìøovat ke komplexnìjším promoèním aktivitám, jejichž cílem bude dokonale informovat spotøebitele, podpoøit prodej výrobku a budovat znaèku. Lze také oèekávat, že v pøíštích letech budou in-store materiály znovu plnit informaèní funkci pro spotøebitele, ale na vyšší úrovni. V dnešní dobì jsou spotøebitelé skeptiètìjší, obezøetnìjší, zkušenìjší a pøemýšlejí o tom, co kupují. Efektivní komunikace na in-store materiálech by mìla být jednoduchá, vìcná, mìla by popisovat benefity výrobku èi znaèky. > 2.4 Postoje maloobchodu k in-store komunikaci Expertiza a profesionalita POP A IN-STORE KOMUNIKACE V ÈESKÉ REPUBLICE 31 Na maloobchodním trhu se bude prohlubovat diferenciace a rùznobarevnost spektra obchodních øetìzcù. Kromì spoleèností, jež se budou nadále výraznì soustøeïovat na cenu, se budou ostatní øetìzce více orientovat na budování kategorií a znaèek. Vývoj maloobchodního trhu u nás nasvìdèuje tomu, že by se nìkteré obchodní øetìzce mohly postupnì zamìøit na profesionalitu a expertizu v oblasti urèité spolupráce se zadavateli reklamy. Tato spolupráce by spoèívala nikoliv v nabídce a prodeji

32 32 POP IN-STORE KOMUNIKACE V PRAXI izolovaných znaèek a produktù, ale ve formì komplexní služby, kompletní koncepce, tedy od prodeje tuòáka èi margarínu k nabídce italské veèeøe nebo rychlé snídanì, od prodeje páru carvingových lyží k prodeji sportovní výbavy pro spotøebitele, kteøí sportují na volném snìhu. Tato nová forma spolupráce se bude týkat jednotlivých ucelených segmentù, v jejichž rámci bude maloobchod a výrobce znaèkových výrobkù spoleènì vytváøet nabídku pro nakupující. To umožní maloobchodu a výrobcùm znaèkových výrobkù zvýraznit prvek odlišnosti prostøednictvím in-store marketingových aktivit a získat jedineèné místo na trhu. V tìchto pøípadech nebude cena rozhodujícím faktorem, zásadním cílem bude kompletnì uspokojit požadavek spotøebitele odpovídající kvalitou za rozumnou cenu a v nejlepších prodejnách. Dostupnost prodejny Cena bude na trhu stále hrát dùležitou roli, i když se její dùležitost bude relativnì snižovat. Dalším významným faktorem zùstane dostupnost prodejny. Proè je obchodní øetìzec Ahold úspìšný v Èesku a není tak úspìšný na Slovensku? Jedním z dùvodù je, že se této spoleènosti podaøilo realizovat v Èesku velmi dobré akvizice a získat tak výhodné lokality pro prodejny, které se nacházejí z hlediska spotøebitelù v dobrých místech. Také spoleènosti Kaufland a Tesco mají velmi silnou akvizièní strategii. Plánují otevøení dalších nových prodejen a Èeská republika pro nì pøedstavuje jednu z prioritních oblastí. Pokud chtìjí obchodní spoleènosti uspìt celoplošnì, strategie dobrých lokalit pro budování nových prodejen a strategie nízkých cen pro nì bude velmi dùležitá. Obchodní øetìzce, jejichž extenzivní rùst není tak rychlý, budou hledat zpùsoby a øešení, jak pøilákat do svých prodejen nové spotøebitele, budou se snažit odlišit od konkurence i nabídkou sortimentu a služeb. Jejich akvizice se zamìøí zejména do velkých mìst s dobrou kupní silou. Nìkteré z øetìzcù se v rámci svých strategií budou mnohem více specializovat na konkrétní cílové skupiny spotøebitelù. Vývoj postojù obchodních øetìzcù k POP V poèáteèní fázi (po roce 1989) byly POP prostøedky vzhledem k slabému konkurenènímu prostøedí a k malé nabídce POP prostøedkù v maloobchodì umísťovány zdarma. V dalším období se nabídka POP materiálù rozšíøila a pøevýšila možnosti jejich umístìní v prodejnách. V dùsledku tohoto vývoje zaèali zástupci maloobchodu jednat

33 POP A IN-STORE KOMUNIKACE V ÈESKÉ REPUBLICE 33 s výrobci znaèkových výrobkù o podmínkách umístìní komunikaèních prostøedkù v in-store. Parametr hodnoty za umístìní POP v prodejnách nabyl na dùležitosti. V souèasné dobì je nabídka produktù ze strany výrobcù znaèkových výrobkù stále širší, obchodní øetìzce si tedy své dodavatele mohou vybírat. Zatímco mezinárodní øetìzce, jako jsou Wal-Mart, Tesco, Carrefour a další, celosvìtovì zaznamenávají rychlý extenzivní rùst, výrobci zboží hledají potenciál rùstu v rozšiøování nabídky. Vznikají nové kategorie produktù (funkèní potraviny, bio potraviny), do klasických hypermarketù a supermarketù se dostává prestižní kosmetika, nepotravináøské výrobky. Pøíkladem zajímavých in-store projektù jsou Tchibo koutky, které najdeme v prodejnách vybraných øetìzcù (Billa, Hypernova, Globus, DM Drogerie apod.). Výrobci znaèkových výrobkù mají stále vìtší zájem prezentovat v prodejnách nové výrobky, úèastnit se promoèních, letákových akcí a tohoto zájmu využívají obchodní øetìzce pøi definování podmínek vztahu obou subjektù v oblasti komunikace v prodejním místì. Pro optimální stanovení tohoto vztahu je nezbytné, aby výrobce znaèkových výrobkù porozumìl strategii obchodního øetìzce. To znamená, aby pochopil, jaké jsou cíle øetìzce, a to nejen finanèní, ale také sortimentní, promoèní, jakou cílovou skupinu spotøebitelù chce øetìzec oslovit. Pro menší výrobce, zejména pro ty, v jejichž oblasti je vìtší konkurence, jsou podmínky spolupráce s øetìzcem obtížnìjší než u velkých firem. Dùvodem je skuteènost, že znaèky významných výrobcù mají na trhu prestižní a nenahraditelné postavení, a to jim dodává punc atraktivity. Obchodní øetìzce potøebují mít tyto znaèky ve svých prodejnách. Zástupci významných znaèek vìtšinou také poskytují pro své výrobky kvalitnìjší, inovativnìjší a sofistikovanìjší POP prostøedky, tudíž pøínos tìchto POP je pro øetìzec vyšší. > 2.5 Co lze oèekávat na poli in-store komunikace u nás POP nástroje jsou vnímány jako souèást komplexní komunikace øetìzce a pøi jednáních zadavatele reklamy s obchodním øetìzcem jsou èasto zahrnuty do smlouvy. Celkový pøístup k oblasti komunikace v prodejních místech je mnohem sofistikovanìjší než v devadesátých letech. Øetìzce se v dnešní dobì snaží se zadavateli reklamy více spolupracovat pøi dotváøení prodejního prostøedí. POP nástroje se stávají zdrojem pøíjmù pro maloobchod rovnìž v podobì poplatkù za pronájem plochy, na které jsou POP prostøedky umístìny. V souvislosti se zvyšováním ceny televizní reklamy a s novými možnostmi v oblasti investic firem do

34 34 POP IN-STORE KOMUNIKACE V PRAXI podlinkové i nadlinkové reklamy zaèínají znaèkoví výrobci uvažovat o širším spektru komunikace znaèek nejen prostøednictvím televizní reklamy. Význam POP komunikace nadále poroste, pokud se bude vyvíjet funkènost POP nástrojù, bude se zvyšovat jejich úroveò jakožto informaèního prostøedku, poroste jejich význam pro budování znaèky. Budoucí formou spolupráce obchodních øetìzcù a výrobcù znaèkových výrobkù mohou být in-store aktivity, které povedou k vylepšení celé sortimentní kategorie. Roli kapitána kategorie pøevezme specialista v daném sortimentu, který pochopí, že podpora rùstu celé kategorie je optimálním zpùsobem podpory prodeje jeho znaèky. Znaèky v kategorii si konkurují, ale také se vzájemnì výhodnì doplòují. Nabídka i volba z více znaèek podporují rùst celé kategorie. > 2.6 Èesko versus svìt V jednotlivých evropských zemích lze pozorovat urèité rozdíly. Rozdílná struktura nákladù, která dosud potvrzuje rozdìlení mezi západní versus východní Evropou. V Èeské republice je relativnì levná pracovní síla a relativnì vysoká cena technologií. Pro vìtšinu oborù na našem trhu se v souèasnosti jeví jako jednodušší mít více pracovních sil než vybavit firmu (sklad, obchod) technologicky. S tím souvisí relativnì pomalejší nástup hi-tech POP materiálù u nás, které jsou v rámci struktury nákladù v západní Evropì levnìjší. Kulturní odlišnosti, pøedevším na trhu s potravinami v jednotlivých evropských regionech. Jižní Evropa (Itálie, Španìlsko, èásteènì i Francie) je velmi citlivá na televizní reklamu. Televizní reklama v tìchto zemích pùsobí více a úèinnìji než ve zbytku Evropy. V Nìmecku funguje impulzivní, podprahové ovlivòování televizní reklamou ménì, objevuje se ménì emocí a významnìjší úlohu má tisková reklama, kdy nìmecký spotøebitel dává pøednost tomu, aby mìl dostatek èasu prostudovat nabízený produkt. POP materiály s informativní funkcí mohou mít pro nìmeckého spotøebitele vìtší význam než pro spotøebitele na jihu Evropy. Pro Nizozemsko jsou charakteristické tradice a konzervativnost. POP materiály pøíliš velkou roli nehrají, protože nebyl dùvod je nasazovat. V Nizozemsku se dlouhodobì budovala síla jednotlivých znaèek a síla jednotlivých prodejních kanálù. Nahodilost, impulzivní charakter POP materiálù, který právì v daném okamžiku osloví spotøebitele, nebyly relevantní. Specifika by se našla i pro ostatní evropské zemì, hlavní trendy používání POP prostøedkù a budování znaèek však mají podobné zákonitosti.

35 POP A IN-STORE KOMUNIKACE V ÈESKÉ REPUBLICE 35 Dilema jedné Evropy èi lokálních kulturních odlišností je velkým otazníkem pro globální výrobce. Globalizace a internacionalizace výroby a budování znaèek je pro nadnárodní spoleènosti efektivnìjší než se zabývat kulturními rozdíly evropských regionù. Je otázkou, zda se globální výrobci rozhodnou aplikovat jednu strategii pro celý evropský region, ve snaze zmìnit zvyklosti spotøebitelù v jednotlivých zemích Evropy, nebo se budou snažit pøizpùsobovat lokálním potøebám. Cesta porozumìní místním zvyklostem mùže pravdìpodobnì pøinést vìtší úspìch, avšak pøedstavuje obtížnìjší a finanènì nároènìjší øešení. > 2.7 Nasazení POP v rychloobrátkových a ostatních oblastech V procesu nákupního chování patøí POP a umístìní výrobku k základním prvkùm, které ovlivòují výbìr výrobku zákazníkem v místì prodeje. POP pøedstavuje širokou škálu komunikaèních prostøedkù v prodejnách. POP nástroje komunikují se zákazníkem v rùzných typech maloobchodu rozdílným zpùsobem. POP prostøedky je možné rozdìlit podle umístìní v prodejnì na standardní, tzn. prostøedky, jejichž umístìní se plánuje již pøi tvorbì layoutu prodejny: regály, standardizované stojany, pokladní zóny, a nestandardní unikátní prvky, jako jsou prodejní stojany, paletová umístìní, menší prostøedky podpory prodeje (wobblery, cenovky, podavaèe). V rámci vývoje marketingové podpory prodeje znaèek a oboru POP se objevují nové formy prodeje, nové formy práce s místem prodeje a nové formy komunikace se zákazníkem, které zpestøují nákupní prostøedí a usnadòují zákazníkovi i maloobchodníkovi nákupní proces. Zadavatel reklamy se pøi øešení koncepce POP musí komplexnì zamìøit na prodejní proces, jehož souèástí je POP. V této souvislosti musí øešit nejen, jak bude POP nástroj vypadat, ale souèasnì i to, kam POP umístí a jak ho umístí. Nákupní chování zákazníka závisí na tom, jak zákazník výrobek v prodejnì uvidí, tzn. kde a na jakém zaøízení èi POP prostøedku je výrobek umístìn. Vývoj maloobchodu a POP V souèasnosti lze sledovat nìkolik nových vývojových trendù v oblasti komunikace v prodejních místech, novì je èitelný i zájem a aktivní pøístup øetìzcù k in-store komunikaci. Zástupci maloobchodu více komunikují se sofistikovanými dodavateli znaèkových výrobkù a konzultují s nimi, jakým zpùsobem je tøeba výrobky dodavatelù

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 3 6 Ing. Martin Boèek, Daniel

Více

POP In-store komunikace v praxi Trendy a nástroje marketingu v místì prodeje

POP In-store komunikace v praxi Trendy a nástroje marketingu v místì prodeje Ing. Martin Boèek, Daniel Jesenský, MBA, Ing. Daniela Krofiánová a kolektiv POP In-store komunikace v praxi Trendy a nástroje marketingu v místì prodeje Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170

Více

POP In-store komunikace v praxi Trendy a nástroje marketingu v místì prodeje

POP In-store komunikace v praxi Trendy a nástroje marketingu v místì prodeje Ing. Martin Boèek, Daniel Jesenský, MBA, Ing. Daniela Krofiánová a kolektiv POP In-store komunikace v praxi Trendy a nástroje marketingu v místì prodeje Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170

Více

POP In-store komunikace v praxi Trendy a nástroje marketingu v místì prodeje

POP In-store komunikace v praxi Trendy a nástroje marketingu v místì prodeje Ing. Martin Boèek, Daniel Jesenský, MBA, Ing. Daniela Krofiánová a kolektiv POP In-store komunikace v praxi Trendy a nástroje marketingu v místì prodeje Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170

Více

POP In-store komunikace v praxi Trendy a nástroje marketingu v místì prodeje

POP In-store komunikace v praxi Trendy a nástroje marketingu v místì prodeje Ing. Martin Boèek, Daniel Jesenský, MBA, Ing. Daniela Krofiánová a kolektiv POP In-store komunikace v praxi Trendy a nástroje marketingu v místì prodeje Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170

Více

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ Asociace POPAI CENTRAL EUROPE vydává ve spolupráci s dalšími oborovými asociacemi aktualizovanou verzi komplexní mapy marketingových komunikací s detailním dělením podlinkových

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 2 7 3 5 Kniha vyšla díky laskavé

Více

In-store marketingová komunikace

In-store marketingová komunikace TematickýBLOK7_eLear_INstore/komunikace610 In-store marketingová komunikace 1.Úvod Podle posledních trendů v marketingovém mixu se in-store komunikace stává jedním z nejefektivnějších způsobů jak nejvíce

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

In-store marketingová komunikace

In-store marketingová komunikace In-store marketingová komunikace Obsah kapitoly Obsahem této kapitoly je problematika in-store marketingové komunikace se zvláštním přihlédnutím k maloobchodu. Vývoj postojů maloobchodních řetězců k POP

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 2 9 Ing. Marcela Zamazalová,

Více

Instore propagace v drogeriích TETA

Instore propagace v drogeriích TETA Instore propagace v drogeriích TETA Charakteristika naší agentury Visual Impact (VI) je specializovanou agenturou, která se zaměřuje na reklamní média v místě prodeje. Orientujeme se na pronájem a produkci

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Nakladatelství dìkuje za podporu pøi vydání knihy spoleènosti VEMEX s.r.o., www.vemex.cz Prof. Ing. Jiøí Fotr, CSc. Ing. Ivan Souèek, Ph.D. Investièní

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 0 4 Edice Management v informaèní

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

MANUÁL VYUŽITÍ POP PROSTŘEDKŮ V LOKÁLNÍCH MO ŘETĚZCÍCH

MANUÁL VYUŽITÍ POP PROSTŘEDKŮ V LOKÁLNÍCH MO ŘETĚZCÍCH MANUÁL VYUŽITÍ POP PROSTŘEDKŮ V LOKÁLNÍCH MO ŘETĚZCÍCH Vážení přátelé, naše asociace POPAI Central Europe sdružuje subjekty podílející se na vzniku, realizaci a využití POP projektů. Jedním ze základních

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Kamenný obchod versus / a / nebo E-commerce? Marta Nováková prezidentka 9. listopadu 2016

Kamenný obchod versus / a / nebo E-commerce? Marta Nováková prezidentka 9. listopadu 2016 Kamenný obchod versus / a / nebo E-commerce? Marta Nováková prezidentka 9. listopadu 2016 KDO JE SOCR? Druhý největší zaměstnavatelský svaz v ČR (26 let existence) Nezávislé a dobrovolné sdružení asociací,

Více

Marketing obchodní firmy. Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D.

Marketing obchodní firmy. Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D. Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D. Marketing obchodní firmy Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3477. publikaci Odpovìdná

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. Ing. Hana Machková, CSc. Mezinárodní marketing 3., aktualizované a pøepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00

Více

Čistý objem trhu reklamy v místě prodeje v roce 2012 je odhadován na 5,4 miliardy Kč.

Čistý objem trhu reklamy v místě prodeje v roce 2012 je odhadován na 5,4 miliardy Kč. Čistý objem trhu reklamy v místě prodeje v roce 2012 je odhadován na 5,4 miliardy Kč. Asociace reklamy v místě prodeje POPAI ve spolupráci s mediální agenturou OMD Czech zveřejňuje výsledky projektu monitoringu

Více

Monitoring investic do produkce POP médií v ČR

Monitoring investic do produkce POP médií v ČR Monitoring investic do produkce POP médií v ČR Asociace oboru marketingové komunikace v místě prodeje POPAI CE ve spolupráci s mediální agenturou OMD Czech každoročně zveřejňuje výsledky monitoringu investic

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje?

Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje? Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje? Ing. Lubomír Calta výkonný ředitel, Magistra, a.s. XX. OTC Konference

Více

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 9 4 Nakladatelství Grada

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Oznaèení dokumentu Autor Verze 1.0 Nadpis BlendingApproaches.doc Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Mixování tradièního pøístupu s novými technikami pro zvýšení

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. Technická univerzita Liberec Doc.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková PhDr. Michaela Daòková KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 1 6 Doc. Ing. Jiøí Dìdina,

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

SHOPPER INSIGHTS: CESTA K OPTIMALIZACI KATEGORIE MĚŘENÍ NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ POMOCÍ VIDEO POZOROVÁNÍ RETAIL IN DETAIL KONFERENCE PREZENTACE 27. ZÁŘÍ, 2011 Připravily společnosti Úvod, metodologie, teorie

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Publikace byla zpracována v rámci výzkumného zámìru MSM0023775201 Terciární vzdìlávání ve znalostní spoleènosti, který øeší Centrum pro studium vysokého

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

Objem trhu dárkových reklamních předmětů v roce 2015 překonal 5,5 miliardy korun

Objem trhu dárkových reklamních předmětů v roce 2015 překonal 5,5 miliardy korun Objem trhu dárkových reklamních předmětů v roce 205 překonal 5,5 miliardy korun Asociace reklamy v místě prodeje POPAI ve spolupráci s mediální agenturou OMD Czech zveřejňuje výsledky projektu monitoringu

Více

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je Systém GS1 ve zdravotnictví Sektor zdravotnictví je typickým pøíkladem globálního uplatnìní Systému GS1. Primárním úkolem je zvýšení efektivity celého zdravotnického logistického øetìzce, omezení chyb

Více

Mezinárodní marketing

Mezinárodní marketing Prof. Ing. Hana Machková, CSc. Mezinárodní marketing 3., aktualizované a pøepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386401, fax: +420 220 386400 www.grada.cz

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

2 TRŽNÍ TRENDY A CONVENIENCE NAKUPOVÁNÍ A CONVENIENCE KDE JSOU PŘÍLEŽITOSTI?

2 TRŽNÍ TRENDY A CONVENIENCE NAKUPOVÁNÍ A CONVENIENCE KDE JSOU PŘÍLEŽITOSTI? CONVENIENCE A SPOTŘEBITEL ve střední a východní Evropě 1 Zdeněk Skála, INCOMA Research 24. 2 TRŽNÍ TRENDY A CONVENIENCE NAKUPOVÁNÍ A CONVENIENCE KDE JSOU PŘÍLEŽITOSTI? 3 TRŽNÍ TRENDY A CONVENIENCE NAKUPOVÁNÍ

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou Jan Hájek Elektronické hledaèe Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

OBSAH. Seznam ilustrací... xv Seznam schémat... xvii Pøedmluva... xxi. 1 Podniková strategie: úvod... 3

OBSAH. Seznam ilustrací... xv Seznam schémat... xvii Pøedmluva... xxi. 1 Podniková strategie: úvod... 3 Podniková strategie vii OBSAH Seznam ilustrací... xv Seznam schémat... xvii Pøedmluva... xxi Èást I Úvod... 1 1 Podniková strategie: úvod... 3 1.1 Podstata strategie a strategických rozhodnutí... 4 1.1.1

Více

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU 21 let KONCEPCE MODEL HOBBY MAGAZÍN se zamìøuje primárnì na pøilákání nových zájemcù o volnoèasový koníèek, zvaný modeláøství. Tomu je pøizpùsoben obsah èasopisu, který

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

DESIGN manual 01 ZNAÈKA BAREVNOST TISKOVINY OBSAH

DESIGN manual 01 ZNAÈKA BAREVNOST TISKOVINY OBSAH OBSAH 01 ZNAÈKA 01 ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ 02 JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ 03 ÈERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 04 PROVEDENÍ V MATERIÁLU 05 NA PODKLADOVÉ PLOŠE 06 ROZKRES 07 OCHRANNÁ ZÓNA 08 ZAKÁZANÉ VARIANTY 02 PÍSMO 01 ZÁKLADNÍ

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud Pavel Pechaè MODELY ŠÍØENÍ VLN V ZÁSTAVBÌ Praha 2005 Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø budov

Více

HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER

HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER STAND-BY Europe představuje: VELKOFORMÁTOVÉ LED OBRAZOVKY MULTIMEDIÁLNÍ LCD KIOSKY VELKOFORMÁTOVÉ LED OBRAZOVKY BUDOUCNOST VENKOVNÍ REKLAMY

Více

Marketing obchodní firmy. Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D.

Marketing obchodní firmy. Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D. Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D. Marketing obchodní firmy Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3477. publikaci Odpovìdná

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

PhDr. Laura Janáèková, CSc. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN

PhDr. Laura Janáèková, CSc. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN PhDr. Laura Janáèková, CSc. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3654. publikaci

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm v èástech vìnovaných VKV jsou použity materiály od Antonína Køíže, OK1MG a Františka Loose, OK2QI 1998 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

PŘEDSTAVENÍ - NEZÁVISLÁ MO SÍŤ BALA Kdo jsme? BALA je první nezávislá maloobchodní síť v ČR, která ve svých sítích Bala a Gastro v současnosti propojuje už více než 1200 kmenových členů a jejich počet

Více

Segmentace, typologie. Základy marketingového výzkumu

Segmentace, typologie. Základy marketingového výzkumu Segmentace, typologie 1 Přehled lekce Proč Metodologie Jednotlivé nástroje, ukázky 2 Proč segmentaci? Na dnešních trzích jsou dva protikladné trendy: 1) Trhy se stávají masovými a globálními => unifikace

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE POPAI DAY 2016 SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 SPOLEČENSKÝ GALA VEČER 24.11.2016 / PRAHA POPAI CENTRAL EUROPE Daniela Krofiánová

Více