Učebné osnovy GEOGRAFIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učebné osnovy GEOGRAFIA"

Transkript

1 Charakteristika predmetu Učebné osnovy GEOGRAFIA Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny Vyučujúci Mgr. Monika Muľová Časová dotácia Ročník piaty šiesty siedmy ôsmy deviaty Časový rozsah výučby / týž Časový rozsah výučby / roč Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. Je to pre žiakov prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich zaujíma a pritom sa naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych javov žiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, hľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. Predmet geografia je vedný odbor, ktorý skúma krajinu, zákonitosti jej usporiadania a možnosti využitia krajiny človekom. Vzhľadom na narastanie problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich vplyvu na prírodné prostredie i na spoločnosť, geografia reaguje na zmeny v priestore a pomáha ich riešiť. Ciele predmetu rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať všímať si priestor, v ktorom žijeme prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi plány miest, autoatlas vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenie problémov interpretovať / riešiť projekt, prezentovať ho / diskutovať o návrhoch oceniť krásu pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť. 1

2 získať základné vedomosti o Austrálii a Amerike, geografických charakteristikách obidvoch svetadielov, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich, prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta, vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi plány miest, auto atlas, mapy na internete, vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí, rozumieť grafom, diagramom, hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt, prezentovať ho) diskutovať o návrhoch, oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť, orientovať sa na mape podľa súradníc, podľa príkladov vysvetliť ako vzniká pohorie, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales, uviesť príklady v jednotlivých regiónoch sveta so zameraním na Austráliu a Ameriku, získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, tvoriť mentálne mapy so symbolmi, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti, získať základné vedomosti o Afrike a Ázii, geografických charakteristikách obidvoch svetadielov, kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných regiónoch sveta. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie. získať základné vedomosti o Európe ako celku, komplexne hodnotiť svetadiel z hľadiska prírodných a kultúrnych charakrteristík získať základné vedomosti o Slovensku, geografických charakteristikách štátu, Kľúčové kompetencie - orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc - orientovať sa na mape mesta, autoatlase, v mape alebo pláne na internete - vedieť čítať mapy všeobenozemepisné, tematické, rozumieť im - interpretovať údaje získané z grafu, diagramu - vysvetliť príčiny striedania dňa a noci, striedania ročných období uviesť dôsledky pohybov Zeme na prírodné procesy - počítať vzdialenosti medzi dvoma miestami na Zemi pomocou grafickej mierky - podľa príkladov vedieť vysvetliť ako vzniká pohorie, sopka, zemetrasenie, skalné mesto, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, vietor, dažďový prales, uviesť príklady - pripraviť projekt, vypracovať a od prezentovať ho - diskutovať geografických zaujímavostiach prírodné i kultúrne - získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru 2

3 tvoriť mentálne mapy sa symbolmi - orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc - vedieť čítať mapy všeobenozemepisné, tematické, rozumieť im - počítať vzdialenosti medzi dvoma miestami na Zemi pomocou grafickej mierky - naučiť žiakov komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, - riešiť problémy, pracovať v skupine, prezentovať svoju prácu aj prácu skupiny, - rozvíjať prvotné čítanie u žiakov a interpretáciu obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť ich, využívať, prezentovať, - čítať obrázky, rozvíjať vizuálnu gramotnosť, - získať geografické vedomosti o našej krajine, komplexne hodnotiť Slovensko z hľadiska jeho prírodných i kultúrnych charakteristík, - komplexne a podrobne spoznať jednotlivé oblasti Slovenska aj z hľadiska príťažlivosti pre turistov, - rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich, Prierezové témy 5.ročník Multikultúrna výchova Environmentálna výchova Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Cesty objaviteľov do rôznych oblastí sveta Sídla na Zemi Kultúrne a technické pamiatky, pamiatky UNESCO Ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na Zemi Vplyv živelných pohrôm na prírodu Príprava prezentácie o živote ľudí vo vybranej oblasti 6.ročník Environmentálna výchova Austrália Prírodné pomery (životné prostredie) Mestá v austrálii problémy veľkomiest Amerika vodstvo (znečisťovanie riek, jazier a morí) Život v mestách a ich problémy 3

4 Tvorba projektu a prezentačné schopnosti amerika Poloha ameriky vytvorenie mentálnej mapy Vyspelé indiánske kultúry Zaujímavosti ameriky MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA Austrália Obyvateľstvo Mestá v austrálii kultúrna rôznorodosť, multikultúrne mestá Osobnostný rozvoj a sociálny Amerika Austrália Obyvateľstvo Kultúra, veda, šport Spoločenské zvyky a tradície Amerika Kultúra, umenie, veda, šport, zamestnanie Spoločenské zvyky 7. ročník Environmentálna výchova Tvorba projektu a prezentačné schopnosti Multikultúrna výchova Prírodné pomery,národné parky,rozširovanie púští, nedostatok potravín Národné parky Pamiatky UNESCO Staré civilizácie, rasy, náboženstvá 8. ročník Environmentálna výchova Európa Znečisťovanie ovzdušia tepelné elektrárne, hutnícka výroba Úbytok pôdy odlesňovanie a získavanie pôdy Priemyselné znečisťovanie odpady Jadrové havárie Tvorba projektu a prezentačné schopnosti Európa Cestujeme po Európe Osobnostný a sociálny Európa Medziľudské vzťahy, sebareflexia, sebaúcta, 4

5 rozvoj seba poznávanie MEDIÁLNA VÝCHOVA Európa Práca s médiami, zdroje informácii, MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA Európa Tolerancia a rešpektovanie iných kultúr, náboženstiev, tradícií, jazyka a spôsobu života 9.ročník Multikultúrna výchova Mediálna výchova Enviromentálna výchova Tvorba projektu Osobnostný a sociálny rozvoj Poukázať na toleranciu a rešpektovanie iných kultúr, náboženstiev, tradícií, jazyka, spôsobu života, mentality a ľudských výtvorov; Rozvíjať schopnosť obhajovať vlastné názory a kritického premýšľania, schopnosť filtrovať a selektovať pozitívne informácie z médií; Zdôvodniť význam ochrany vybraných lokalít TANAP, PIENAP, Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra, Slovenský raj, Slovenský kras, Muránska planina, Poloniny, jaskyne, pamiatky zaradené do zoznamu UNESCO, hrady a zámky... Najviac znečistené lokality- vysvetliť čo spôsobuje znečistenie a aké sú možnosti zníženia znečistenia Naučiť žiakov komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, pracovať v skupine, prezentovať svoju prácu aj prácu skupiny; Zaujímavé miesta vytvorené prírodou. Cestujeme po Slovensku. Rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru, a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory,, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálnopatologických javov v škole; Finančná gramotnosť NŠFG definuje finančnú gramotnosť ako schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. K finančnému vzdelávaniu žiakov napomôže aj predmet geografia, kde sa zameriame pri jednotlivých kontinentoch aj na problematiku bohatstva a chudoby, rozdiely medzi regiónmi, environmentálne problémy. Tieto témy zakomponujeme do tematických celkov: 5

6 Austrália Ázia Amerika Afrika Slovensko Pedagogické stratégie metódy a formy práce Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich použitie bude závisieť od témy a štruktúry vyučovacej hodiny. Okrem klasických metód / motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie a opakovanie učiva/ sa veľký dôraz kladie na: Motivačné metódy: - motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia), - motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), - motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), - motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukážky). Expozičné metódy: - rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), - vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), - rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie,hodnotenie javov, rozhodovanie), - beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom), - demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov), Problémové metódy: - heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) - projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). 6

7 Prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií), Samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). Aktivizujúce metódy: - diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému), - didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti), - kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny) - brainstorming. Fixačné metódy:. - metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy). Práca s mapou Učebné zdroje - RNDr.Ivan Ružek a kolektív, Geografia pre 5.ročník základných škôl, vydavateľ VKÚ, a.s., Harmanec, RNDr. Peter Likavský a kolektív, Geografia pre 6.ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií Geografia pre 6.ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií osemročných gymnázií, vydavateľ VKÚ, a.s., Harmanec, Doc. RNDr. Ladislav Tolmáči a kolektív, Geografia Geografia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník osemročných gymnázií,vydavateľ VKÚ, a.s., Harmanec, RNDr. Ivan Ružek a kolektív, Geografia pre 8.ročník a 3. ročník osemročných gymnázií vydavateľ VKÚ, a.s., Harmanec, Prof. RNDr.Ladislav Tolmáči a kolektív, Geografia pre 9.ročník základných škôl a 4.ročník osemročných gymnázií, vydavateľ Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o., Bratislava, Robert Čeman a kolektív, Slovenská republika geografický atlas, - MAPA Slovakia, mapy rôzneho typu, digitálna mapa na internete, - Školský atlas sveta, vydavateľ VKÚ Harmanec, Geografický atlas sveta pre ZŠ a SŠ, vydavateľ VKÚ a.s.,harmanec C. Varleyová L.Milesová: Zemepisná encyklopédia, - Kol. autorov: Geografická encyklopédia Čo by som mal vedieť o svete okolo nás, - Pracovné zošity Hravá geografia ročník, vydavateľ TAKTIK Košice, 2011,

8 Hodnotenie žiaka Pre tento predmet nie sú predpísané povinné písomné práce. Typ hodnotenia: známkou Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol, prípadne poskytnúť systém krokov, ako postupovať ďalej. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce. V procese hodnotenia budeme uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi a humánny prístup. Zohľadniť aj usilovnosť a individuálne osobitosti žiaka. Pri hodnotení a klasifikácii vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu. Využiť aj slovné hodnotenie (klady a nedostatky práce žiaka), motivačné hodnotenie a hodnotenie čiastkových úloh. U žiakov rozvíjať správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom. Písomné odpovede budú hodnotené podľa percentuálnej tabuľky: Hodnotiť sa bude: 100% - 90% % - 75% % - 50% % - 30% % - 0% - 5 Verbálna forma - zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu, súvislosť a presnosť prejavu (primerane veku), ovládanie odbornej terminológie a samostatnosť pri riešení úloh Písomná forma test na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém, zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. Samostatná práca žiakov a schopností práce s textom Prezentácia projektov podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľa a žiaka. 8

9 Objavovanie našej planéty Obsahový a výkonový štandard!!! Učebné osnovy Geografie pre 5. ročník platili do !!! Od sú v platnosti inovované UO Geografie pre 5. ročník, ktoré sú súčasťou iného dokumentu. Tematický okruh GEOGRAFIA 5. ročník Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tvar Zeme, naša planéta vo vesmíre Úvodná hodina Zemeguľa tvar Zeme Slnečná sústava Slnko, planéty slnečnej sústavy Zem ako planéta slnečnej sústavy Pohyby Zeme prečo sa strieda deň a noc Pohyby Zeme prečo sa striedajú štyri ročné obdobia Mesiac prirodzená družica Zeme Zhrnutie tematického celku Tvar Zeme Opísať tvar Zeme podľa glóbusu Získať základné poznatky o Zemi a jej postavení v Slnečnej sústave Vymenovať a charakterizovať objekty Slnečnej sústavy a vesmír Charakterizovať základné pohyby Zeme Demonštrovať pomocou glóbusu rotáciu Zeme okolo osi a obeh Zeme okolo Slnka Vysvetliť príčiny striedania dňa a noci a ako to súvisí s otáčaním Zeme okolo osi Uviesť, aké sú dôsledky obehu Zeme okolo Slnka na rôznych miestach na Zemi Poznať dobu otočenia Zeme okolo osi a obehu okolo Slnka Riešiť problémové úlohy: Prečo sa strieda deň a noc? Prečo sa striedajú ročné obdobia? Informatívne vedieť základné pojmy objektov vo vesmíre Vedieť opísať tvar, povrch a pohyby Mesiaca; vysvetliť vplyv Mesiaca na Zem, mesačné fázy Počty hodín Prierezové témy 8 9

10 Tvar Zeme, naša planéta vo vesmíre Objavovanie Zeme a vesmíru Povrch Zeme oceány, moria ich rozloženie na pevnine Oceány a svetadiely na mapách a glóbuse Práca s mapou vyhľadávanie ostrovov, polostrovov,.. Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta Veľké geografické objavy Objavovanie a využite kozmonautiky Žiacke projekty Významní cestovatelia Zhrnutie tematického celku Objavovanie Zeme a vesmíru Vedieť vymenovať svetadiely a oceány a určiť ich rozloženie na Zemi Rozvíjať zručnosti pri práci s mapami Vedieť čítať základné údaje z mapy Získať základné poznatky o objavovaní Zeme Vedieť diskutovať o cestách objaviteľov do rôznych častí Zeme a ich význame pri objavovaní sveta Vplyv kozmonautiky na technický pokrok na Zemi; úsilie o mierové využitie kozmického priestoru Viesť žiakov k hľadaniu odpovedí na otázky, zdôvodňovaniu, uvažovaniu, hodnoteniu a k práci so zdrojmi 8 TBZ 10

11 Mapa a g,lóbus Mapy Glóbus Poludníky a rovnobežky Geografická poloha Glóbus Geografické súradnice poludníky a rovnobežky Geografická sieť Určovanie geografickej polohy Praktické činnosti žiakov vyznačovanie dôležitých rovnobežiek a poludníkov, určovanie svetových strán a geografickej polohy Mapa Legenda mapy symboly, znaky, čítanie mapy Mapy - plány, automapy, mapy turistické, GPS Mierka mapy, meranie na mapách Meranie na mapách pomocou grafickej mierky Prečo je na Zemi rôzny čas Praktické činnosti žiakov - hry s mapou Čas na Zemi, časové pásma, dátumová hranica Zhrnutie tematického celku Mapa a glóbus Zhrnutie tematického celku Mapa a glóbus Poznať rozdiel medzi mapou a glóbusom Na glóbuse určiť zemskú os, severný pól, južný pól, zemské pologule, rovník, nultý poludník, rovnobežky, poludníky, obratníky, polárne kružnice Určiť svetové strany na mape a v teréne Zdôvodniť vytvorenie geografickej siete a opísať ju Určiť polohu ľubovoľného miesta na mape geografickými súradnicami Do obrázka, ktorý predstavuje zemeguľu dokresliť zemskú os a vyznačiť severný pól, južný pól, určené rovnobežky a poludníky; farebne vyznačiť nultý poludník, rovník; na nákrese pomenovať jednotlivé pologule Vedieť čítať a interpretovať základné údaje z mapy Opísať, čo zobrazuje mapa podľa legendy Poznať rôzne druhy máp: turistické, plány, automapy, tematické mapy, mapy na Internete, GPS a ich využitie Vedieť odmerať vzdialenosť na mape pomocou grafickej mierky 16 OSR 11

12 Cestujeme a spoznávame svet Stavba Zeme Vodstvo Podnebie a počasie Ľadovce Rozmanité krajiny Zeme Stavba Zeme Vznik pohorí Sopečná činnosť, sopky Zemestrasenie Rieky Jazerá a vodné nádrže Činnosť riek ich pôsobenie na zemský povrch Činnosť riek ich pôsobenie na zemský povrch Ľadovce činnosť pevninového a horského ľadovca Ľadovce činnosť pevninového a horského ľadovca Rušivá a tvorivá činnosť vetra Zhrnutie učiva hodín Atmosféra, počasie Podnebie Predpoveď počasia Rozmanité krajiny Zeme Krajiny teplého podnebného pásma dažďový les Savany Púšte Subtropické krajiny Lesy mierneho pásma Tajgy Tundry Polárne krajiny Život vo vysokých pohoriach Prezentácia Prírodné krajiny Prezentácia Prírodné krajiny opakovanie Typy krajín Vysvetliť, ako pôsobia rieky, vietor a ľadovce na zemský povrch Určiť na mape konkrétne rieky, jazerá, vodopády, kaňony, moria, zálivy, ostrovy, polostrovy Vysvetliť vznik rieky a jej činnosť Poukázať na silu vody pri formovaní morského pobrežia, vytváraní dolín a kaňonov Vysvetliť vznik vodopádov a vedieť pomenovať najznámejšie vodopády Poukázať na význam a ochranu vody Vysvetliť, čo je snežná čiara a vedieť ako ľadovce pretvárajú povrch Zeme Vysvetliť, čo je vietor a poukázať na jeho činnosť, na vznik púští a skalných miest Uvedomiť si silu vetra, jeho hrozbu, ale aj využitie Vedieť vymenovať a ukázať na mape najznámejšie púšte Poznať zloženie atmosféry, problém ozónovej diery Vedieť vysvetliť postup vzniku predpovede počasia Vedieť ukázať na mape podnebné pásma a určiť ich charakteristické znaky Pochopiť, čo spôsobuje rozdiely teplôt na Zemi Určiť podľa mapy rozloženie typov krajín na Zemi Vysvetliť ako súvisí rozšírenie rastlinných a živočíšnych druhov s podnebnými pásmami Na základe príkladov porovnať oblasti na Zemi podľa rastlinstva Určiť na mape podnebné pásmo, rastlinné pásma, ktoré sa tu nachádzajú a vedieť ich opísať podľa typických znakov Postupné získavanie informácií o častiach Zeme, ktoré vytvorila príroda Vzbudiť záujem žiakov o ochranu rastlín a živočíchov na Zemi - rozvíjať u žiakov schopnosť objavovať, vyhľadávať informácie, prezentovať, vysvetľovať a vzbudiť záujem žiakov o ochranu rastlín a živočíchov na Zemi - viesť žiakov k spoluzodpovednosti za stav prírody - rozvíjať vzťah k prírode, jej ochrane, k zdraviu a všetkým žijúcim organizmom - rozvíjať u žiakov schopnosť objavovať, 28 TBZ OZO 12

13 Najkrajšie miesta na svete, ktoré vytvoril človek Obyvateľstvo Zeme Pamiatky UNESCO Človek žije na vidieku a v mestách - obyvateľstvo Zeme, sídla Pamiatky UNESCO v Afrike a Amerike Pamiatky UNESCO v Ázii a Austrálii Významné kultúrne a technické pamiatky sveta Najkrajšie miesta, ktoré vytvoril človek hrady a zámky a iné stavby Žiacke projekty: Pamiatky UNESCA Poznať počet obyvateľov na Zemi, určiť oblasti husto a riedko osídlené Vysvetliť, ako prírodné pomery ovplyvňujú rozmiestnenie obyvateľstva Charakterizovať zloženie obyvateľstva Zeme podľa rôznych kritérií Určiť na mape vybrané sídla Sprístupniť žiakom základné informácie o najvýznamnejších kultúrnych a technických stavbách sveta Vekuprimerane porovnať rozdiely v živote a práci ľudí v rôznych častiach Zeme Rozvíjať u žiakov schopnosť pracovať s rôznymi zdrojmi 6 OSR TBZ 13

14 Planéta Zem Tematický okruh GEOGRAFIA 6. ročník Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Mapa Rozmanité krajiny Zeme Svetadiely a oceány Geografické suradnice, určovanie geografickej polohy Sopečná činnosť a zemetrasenie Typy krajín, stepi a lesy mierneho pásma Život vo vysokých pohoriach Vedieť pomenovať svetadiely a oceány Čítať mapy podľa legendy Určiť polohu miesta pomocou súradníc Vysvetliť vznik sopečných pohorí Určiť a ukázať na mape rozloženie podnebných pásiem v jednotlivých oblastiach sveta podľa geografickej šírky Charakterizovať život ľudí v pohoriach, význam lesa pre človeka Počty hodín Prierezové témy 5 14

15 Tichý oceán Austrália Poloha Prírodné pomery Obyvateľstvo Hospodárstvo Poloha Prírodné pomery Hospodárstvo Environmentálne súvislosti Poloha a povrch Austrália Podnebie Austrália Vodstvo Austrália Rastlinstvo a živočíšstvo Austrália Obyvateľstvo Austrália Sídla Austrália Hospodárstvo Austrália Problémy obyvateľov Austrália Kultúra, veda, šport Austrália Spoločenské zvyky Austrália Projekt príprava Prezentácia projektu Tichý oceán Oblasti Oceánie Polárne oblasti Antarktída Polárne oblasti Arktída Vytvoriť mentálnu mapu pojmov Austrálie Určiť polohu na Zemi vo vzťahu k ostatným svetadielom Popísať povrchové celky, vedieť čítať tematickú mapu Vysvetliť vznik podnebných pásiem Opísať vodstvo, vymenovať najdôležitejšie rieky Vysvetliť existenciu typických živočíchov v Austrálii Vysvetliť druhy kultúr a ich význam pre život Stručne charakterizovať hospodárske aktivity človeka Charakterizovať dopravu a lokalizovať hospodársky najvyspelejšie regióny Charakterizovať cestovný ruch Vedieť charakterizovať najväčší oceán, jeho bohatstvo, rozdelenie Oceánie, jej najvyspelejší štát Vedieť vysvetliť rozdiel medzi teplotou severného a južného pólu, vedecké základne, nerastné suroviny, obyvateľsvo 10 2 TBZ MUV OZO OSR FIG 15

16 Amerika Poloha Prírodné pomery Hospodárstvo Oblasti Ameriky Environmentálne súvislosti Objavovanie svetadiela Amerika Povrch a vodstvo rieky, jazerá,vodopády Podnebie a typy krajín Zaujímavosti prírody Ameriky Obyvateľstvo Sídla Hospodársvo Fyzickogeografická a socioekonomickácharakteristika Kanady Fyzickogeografická a socioekonomickácharakteristika USA Fyzickogeografická a socioekonomickácharakteristika štátov strednej Ameriky, Mexiko Fyzickogeografická a socioekonomickácharakteristika štátov karibskej oblasti Fyzickogeografická a socioekonomickácharakteristika Argentíny a laplatských štátov Fyzickogeografická a socioekonomickácharakteristika andské štáty Hlavné problémy Ameriky Projekt Indiánske civilizácie Ukázať na mape polostrova, ostrovy, pohoria, najvyššie pohorie a najnižie miesto. Vedieť, z ktorých kontinentov sa skladá, prví objavitelia Určiť na mape toky riek, polohu jazier a vodopádov Vysvetliť vznik teplých a studených morskych prúdov Lokalizovať hospodársky najvyspelejšie regióny Charakteristika štátu, vysvetliť príčinu hustého zaľudnenia juhu, spolupráca s USA, prívlastky Kanady Vedieť porovnať s Kanadou, rozvoj moderných technológii Charakterizovať hospodárske aktivita človeka, lokalizovať hospodársky najvyspelejšie regióny. Charakterizovať cestovný ruch Vedieť pomenovať štáta karibskej oblasti Vedieť spoločné znaky laplatských štátov, ich hlavné mestá, hospodárstvo Vedieť, cez ktoré štáty sa tiahnu Andy, prírodné podmienky, zaostalosť, chudoba Vedieť aké sú problémy rýchle rastu miest, ohrozovanie prírodnými živlami,problémy nelegálneho sťahovania Prezentovať indiánsku kultúru 17 TBZ MUV OZO OSR FIG 16

17 Premeny Zeme Opakovanie učva 6.ročníka GEOGRAFIA 7. ročník Tematický okruh Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Počty hodín Prierezové témy Austrália Amerika Tichý oceén Austrália, Oceánia a polárne oblasti Charakterizovať vybraný kontinent z hľadiska fyzicko a humánnogeografických pomerov 3 MUV Obyvateľstvo Osídľovanie Zeme Zloženie obyvateľstva Zeme Ľudstvo v pohybe Poznať históriu osídľovania Zeme Vedieť charakterizovať rasovú, jazykovú a náboženskú štruktúru obyvateľstva Poznať a charakterizovať pojmy príradtok a úbytok obyvateľstva, emigrácia a imigrácia 3 MUV FIG 17

18 Afrika Prírodné podmienky Obyvateľstvo Oblasti Afriky Afrika objavujeme svetadiel Povrch Afriky Podnebie a vodstvo Afriky Prírodné krajiny Afriky Afrika a jej obyvatelia Hospodárstvo Severná Afrika sidla, obyvateľstvo, hospodárstvo, kultúrne pamiatky Stredná Afrika - sídla, obyvateľstvo, hospodárstvo Východná Afrika - sídla, obyvateľstvo, hospodárstvo Južná Afrika - sídla, obyvateľstvo, hospodárstvo Projekt Historické pamiatky severnej Afriky Orientovať sa na mape vzhľadom na ostatné svetadiely, zálivy, polostrovy, prielivy, oceány Poznať a charakterizovať povrch Afriky. Ukázať na mape vybrané geografické entity Vedieť, ktoré podnebné pásma sa vyskytujú v Afrike Charakterizovať vodstvo a orientovať sa na mape. Vysvetliť vznik pasátov Charakterizovať rastlinstvo a živočíšstvo v Afrike. Vymenovať typické druhy žijúce v Afrike Poznať rasové zloženie obyvateľstva a štruktúry obyvateľstva Poznať na aké oblasti sa delí Afrika. Vedieť tieto oblasti charakterizovať Poznať fyzikcko-geografikú a humánnogeografickú charakteristiku oblasti. Charakterizovať štáty, ktoré do danej oblasti patria. Ukázať ich na mape. Pri významných štátoch poznať ich hlavné mestá Vedieť prezentovať prácu 10 TBZ MUV OSR FIG 18

19 Ázia Prírodné podmienky Obyvateľstvo Hospodárstvo Oblasti Ázie Spoznajme Áziu poloha Povrch Ázie Podnebie Ázie Rastlinstvo, živočíšstvo a pôdy Obyvateľstvo a sídla Hospodárstvo Oblasti Ázie Juhozápadná Ázia poloha, obyvateľstvo, hospodárstvo,štáty JZ Ázie Turecko,štáty Perzského zálivu a Arabského polostrova Južná Ázia poloha, príroda, obyvateľstvo, hospodárstvo, štáty india, Srí Lanka, horské štáty Juhovýchodná Ázia hospodárstvo, štáty Indonézia, Thajsko, Malajzia Východná Ázia - poloha, príroda, hospodárstvo, štáty Čína, Japonsko, štáty Kórejského polostrova Severná Ázia poloha, príroda, hospodárstvo Stredná Ázia poloha, príroda Obyvateľstvo, poľnohospodárstvo, stredoázijské republiky Projekt Kultúrne pamiatky UNESCO Charakterizovať vybraný svetadiel z hľadiska fyzicko a humánnogeografických pomerov Poznať a charakterizovať fyzickogeografické pomery Ázie Vysvetliť vznik monzúnov, poznať podnebné pásma a oblasti sa vyskytujúce v Ázii Charakterizovať vodstvo a orientovať sa na mape Charakterizovať rastlinstvo a živočíšstvo, vymenovať typické druhy žijúce v Ázii Poznať štruktúry obyvateľstva Poznať oblasti Ázie a vedieť ich charakterizovať Poznať fyzicko-geografickú a humánno-geografickú charakteristiku oblasti. Charakterizovať štáty, ktoré patria do oblasti.ukázať ich na mape Pri významných štátochpoznať názvy hlavných miest Poukázať na špecifiká oblasti cestovný ruch, nerastné suroviny Poznať špecifiká oblasti poľnohospodárstvo, náboženstvo, ázijské tigre, robotizácia, Hollyvood, elektronika Vedieť prezentovať prácu 17 TBZ MUV OSR FIG 19

20 Európa Opakovanie učiva 7.ročníka Tematický okruh GEOGRAFIA 8. ročník Počty hodín Úvodná hodina Opakovanie učiva Afrika, Ázia Charakterizovať vybraný svetadiel z hľadiska fyzicko a humánnogeografických pomerov 3 Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Afrika Ázia Prierezové témy Poloha Prírodné pomery Poloha a pobrežie Európy Povrch Európy Podnebie a počasie Európy Vodstvo Európy Rastlinstvo a živočíšstvo Európy Obyvateľstvo Európy Hospodárstvo Európy Európska únia Charakterizovať vybraný svetadiel z hľadiska fyzicko a humánnogeografických pomerov Charakterizovať vybraný svetadiel z hľadiska fyzicko a humánnogeografických pomerov Charakterizovať povrch Európy, ukázať na mape vybrané entity Vedieť, ktoré podnebné pásma sa vyskytujú v Európe, Vysvetliť ovplyvňovanie počasia v Európe vplyvom kontinentálneho a oceánskeho prúdenia vzduchu Charakterizovať rastlinstvo a živočíšstvo, vymenovať typické druhy žijúce v Európe Charakterizovať obyvateľstvo Európy z hľadiska rasovej, pohlavnej a náboženskej štruktúry Charakterizovať štruktúru hospodárstva európskych štátov 8 MUV TBZ OSR FIG 20

21 Západná Európa Stredná Európa Hospodárstvo Kultúrne pamiatky a cestovný ruch Slovensko Česko Poľsko Maďarsko Rakúsko Švajčiarsko a Lichtenštajnsko Nemecko Projekt Hlavné mestá strednej Európy Poznať fyzicko-geografickú charakteristiku oblasti. Ukázať štáty na mape. Pri štátoch poznať názvy hlavných miest. Charakterizovať hospodársku úroveň oblasti, kultúrne tradície, zaujímavosti. Určiť možnosti využitia jednotlivých oblastí a miest v Európe pre rozvoj cestovného ruchu. Uviesť významné stavby, kultúrne pamiatky. Spoznať spôsob života, životnú úroveň, vymenovať problémy krajín. Prezentovať prácu. 6 MUV Hospodárstvo Kultúrne pamiatky a cestovný ruch Francúzsko a Monaco Benelux Veľká Británia a Írsko Poznať fyzicko-geografickú charakteristiku oblasti. Ukázať štáty na mape. Pri štátoch poznať názvy hlavných miest. Charakterizovať hospodársku úroveň oblasti, kultúrne tradície, zaujímavosti. Určiť možnosti využitia jednotlivých oblastí a miest v Európe pre rozvoj cestovného ruchu. Uviesť významné stavby, kultúrne pamiatky. Spoznať spôsob života, životnú úroveň, vymenovať problémy krajín. 3 MUV 21

22 Južná Európa Severná Európa Hospodárstvo Kultúrne pamiatky a cestovný ruch Hospodárstvo Kultúrne pamiatky a cestovný ruch Dánsko a Island Nórsko a Švédsko Fínsko a pobaltské štáty Španielsko a Portugalsko Taliansko Vatikán, San Marino, Malta Grécko Poznať fyzicko-geografickú charakteristiku oblasti. Ukázať štáty na mape. Pri štátoch poznať názvy hlavných miest. Charakterizovať hospodársku úroveň oblasti, kultúrne tradície, zaujímavosti. Určiť možnosti využitia jednotlivých oblastí a miest v Európe pre rozvoj cestovného ruchu. Uviesť významné stavby, kultúrne pamiatky. Spoznať spôsob života, životnú úroveň, vymenovať problémy krajín. Poznať špecifické oblasti elektronika, vysoká životná úroveň Poznať fyzicko-geografickú charakteristiku oblasti. Ukázať štáty na mape. Pri štátoch poznať názvy hlavných miest. Charakterizovať hospodársku úroveň oblasti, kultúrne tradície, zaujímavosti. Určiť možnosti využitia jednotlivých oblastí a miest v Európe pre rozvoj cestovného ruchu. Uviesť významné stavby, kultúrne pamiatky. Spoznať spôsob života, životnú úroveň, vymenovať problémy krajín. 3 3 MUV MUV 22

23 Východná Európa Juhovýchodná Európa Hospodárstvo Kultúrne pamiatky a cestovný ruch Hospodárstvo Kultúrne pamiatky a cestovný ruch Slovinsko a Chorvátsko Srbsko a Čierna Hora Bosna a Hercegovina, Albánsko Macedónsko Rumunsko a Bulharsko Ukrajina Bielorusko a Moldavsko Rusko Poznať fyzicko-geografickú charakteristiku oblasti. Ukázať štáty na mape. Pri štátoch poznať názvy hlavných miest. Charakterizovať hospodársku úroveň oblasti, kultúrne tradície, zaujímavosti. Určiť možnosti využitia jednotlivých oblastí a miest v Európe pre rozvoj cestovného ruchu. Uviesť významné stavby, kultúrne pamiatky. Spoznať spôsob života, životnú úroveň, vymenovať problémy krajín. Poznať fyzicko-geografickú charakteristiku oblasti. Ukázať štáty na mape. Pri štátoch poznať názvy hlavných miest. Charakterizovať hospodársku úroveň oblasti, kultúrne tradície, zaujímavosti. Určiť možnosti využitia jednotlivých oblastí a miest v Európe pre rozvoj cestovného ruchu. Uviesť významné stavby, kultúrne pamiatky. Spoznať spôsob života, životnú úroveň, vymenovať problémy krajín. Poznať špecifiká oblasti nepokoje, spoločná história štátov. 4 3 MUV MUV 23

24 Geografia v bežnom živote Základné informácie o Európe Tematický okruh GEOGRAFIA 9. ročník Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Európa Úvodná hodina Opakovanie - Európa Počty hodín Pomocou mapy zopakovať základné poznatky o Európe - poloha, rozloha, fyzickogeografická a humánnogeografická charakteristika 2 Prierezové témy Mapa Geografická poloha GPS Mapa, tematická mapa, mierka mapy, diagram, legenda mapy, mapy na internete, Google map, Google Earth Geografické súradnice, mierka. GPS v praxi Poznať a vedieť čítať rôzne druhy máp, vie interpretovať informácie podľa diagramu, vie používať internetové mapy Charakterizovať a vysvetliť pojmy zemepisná šírka a dĺžka poznať históriu ich zavedenia Určiť polohu ľubovoľného miesta na Zemi prostredníctvom súradníc Poznať zariadenia GPS ich užitočnosť v rôznych oblastiach života S využitím GPS alebo Google Earth určiť zemepisné súradnice 4 MDV 24

25 Slovensko naša vlasť Fyzickogeografická charakteristika Rozloha a poloha Historické územia a tradície Geologická stavba. Premeny povrchu. Povrchové celky Podnebie a podnebné oblasti Vodstvo, rieky, jazerá, vodné nádrže, podzemná voda Pôdy Poznať rozlohu Slovenska, určiť polohu Slovenska vzhľadom na Európu a ostatné svetadiely, pomocou zemepisných súradníc, vedieť ukázať krajné body Slovenska. Porovnať rozlohu Slovenska s ostatnými štátmi Európy Poznať a vedieť popísať historický vývoj Slovenska. Vedieť aké horniny tvoria flyšové, jadrové a sopečné pohoria. Roztriediť pohoria podľa geologickej stavby. Vymenovať a poznať využitie nerastných surovín vyskytujúcich sa na Slovensku. Na príkladoch vysvetliť ako pôsobia vonkajšie činitele na povrch Slovenska. Vysvetliť na príkladoch ako vzniká skalné mesto, riečna dolina, ľadovcová dolina, sprašové nánosy, jaskyne, meandre, mŕtve ramená, jazerá a vymenovať príklady. Opísať, ako človek pôsobí na tvárnosť povrchu, uviesť konkrétne príklady. Poznať delenie Karpát a Panónskej panvy - vedieť hranicu medzi jej časťami. Na mape ukázať povrchové celky Slovenska Charakterizovať podnebie Slovenska. Vysvetliť vplyv podnebia na formovanie povrchu a rozšírenie rastlinstva. Opísať ako sa mení počasie v priebehu jednotlivých ročných období, ako sa mení teplota a množstvo zrážok (použiť diagramy). Poznať podnebné oblasti na Slovensku a vymedziť oblasť ich výskytu Na mape určiť vybrané toky riek, jazerá, vodné nádrže, podzemné vody, kúpele, oblasti minerálnych a termálnych vôd. Charakterizovať význam vodstva na Slovensku na vybratých príkladoch. Opísať negatívne zásahy do vodstva Slovenska. Zhodnotiť možnosti využitia podzemných vôd. Vymenovať kúpele. Poznať a opísať základné pôdne druhy a pôdne typy vyskytujúce sa na území Slovenska. Poznať a charakterizovať oblasti rastlinstva a živočíšstva na Slovensku. 8 25

26 Environmentálne súvislosti Aktivity človeka Humánnogeografická charakteristika Obyvateľstvo a sídla Hospodársvo ťažba nerastných surovín strojárstvo, doprava, textilný a odevný priemysel, drevársky, chemický priemysel, služby, zahraničný obchod, doprava Opakovanie tematického celku Cestovný ruch a ochrana prírody Vedieť charakterizovať obyvateľstvo Slovenska, porovnať obyvateľstvo jednotlivých regiónov Zdôvodniť nerovnomerné osídlenie obyvateľstva na Slovensku Poznať a charakterizovať typy sídiel Slovenska a porovnať ich so sídlami sveta Charakterizovať štruktúru priemyslu a podľa mapy vymenovať a opísať jednotlivé centrá priemyslu na Slovensku Stručne opísať poľnohospodárstvo na Slovensku a uviesť jeho špecifiká Charakterizovať druhy dopravy a s využitím mapy opísať jednotlivé druhy dopravy, ukázať dopravné uzly Stručne charakterizovať druhy služieb na Slovensku a ich úroveň Rozlišovať pojmy HDP,HNP, export, import Poznať špecifiká zahraničného obchodu SR Ukázať na mape najvyspelejší región Poznať základné zákonitosti rozvoja CR na Slovensku, pomocou mapy opísať a vymenovať strediská CR na Slovensku Zdôvodniť význam ochrany vybratých objektov na Slovensku Na mape ukázať a charakterizovať pamiatky a lokality zaradené do Zoznamu UNESCO 7 FIG 26

27 Kraje Fyzickogeografická charakteristika Humánnogeografická charakteristika Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Žilinský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Košický kraj Prešovský kraj Projekt Cestujeme po Slovensku Charakterizovať oblasť západného Slovenska a jeho porovnanie s ostatnými oblasťami Charakterizovať oblasť stredného Slovenska a jeho porovnanie s ostatnými oblasťami Charakterizovať oblasť ýchodného Slovenska a jeho porovnanie s ostatnými oblasťami Samostatne formou prezentácie.ppt vypracovať projekt a odprezentovať ho 12 RLK TBZ OSR FIG 27

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik Geografia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Škola Základná škola Kecerovce 79. Vzdelanie je naša budúcnosť. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Škola Základná škola Kecerovce 79. Vzdelanie je naša budúcnosť. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP:1 ŠKVP: 0 hodín, 1 týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín deviaty

Více

Ročník: ôsmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Rozvíjajúce ciele

Ročník: ôsmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Rozvíjajúce ciele September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu:g E O G R A F I A Tematický celok Téma Ročník: ôsmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Rozvíjajúce ciele Obsah (obsahový štandard)

Více

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet:

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: Učebné osnovy Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/geografia_nsv_2014.pdf

Více

Predmet: Geografia prima 8-ročného gymnázia

Predmet: Geografia prima 8-ročného gymnázia Predmet: Geografia prima 8-ročného gymnázia Počet hodín: 66, 2 hodiny týždenne Ciele geografie v prime: Rozvíjať si chuť učiť sa, Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, Všímať si priestor, v

Více

Ročník: deviaty 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard)

Ročník: deviaty 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Október September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu:g E O G R A F I A Ročník: deviaty 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Rozvíjajúce ciele Obsah

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Učebné osnovy 2.B - F Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Geografia 66 hodín ročne druhý Gymnázium

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Školský rok: 2016/2017 Trieda:

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne)

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) cieľ a kľúčové kompetencie - určiť na nástennej mape svetové strany -vysvetliť pojmy rovník, rovnobežka, poludník -vysvetliť pojem zem.šírka a dĺžka, z mapy určiť

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Geografia Geo ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Časový rozsah

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: 2. stupeň základnej školy Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Školský rok:

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia 8. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 9. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie. Charakteristika vyučovacieho predmetu. Ciele vyučovacieho predmetu

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie. Charakteristika vyučovacieho predmetu. Ciele vyučovacieho predmetu UČEBNÉ OSNOVY Názov ŠKP: Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Časový rozsah výučby: ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Človek a spoločnosť Geografia piaty týždenne 2 hodiny,

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP: 1 hod. ŠkVP 0 hod., spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 1 hodinu týždenne. Všeobecným cieľom vyučovania geografie

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 9., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 9., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 9., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP:1 hod. ŠKVP: 0 hod, spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu.

Více

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať ŠKVP z geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník ôsmy Časový rozsah vyučovania 33 hodín/1 hodina týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. Všeobecným cieľom vyučovania

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard)

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Október September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu: G E O G R A F I A Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah (obsahový štandard)

Více

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: GEOGRAFIA Počet hodín: Úroveň: 1. ročník

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Učebné osnovy z Geografie

Učebné osnovy z Geografie Učebné osnovy z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník deviaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský

Více

Učebné osnovy Geografia

Učebné osnovy Geografia Učebné osnovy Geografia 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program 2 Školský

Více

Základná škola Kecerovce 79. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie

Základná škola Kecerovce 79. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník SPOZNÁVAJME SVET ŠVP: 0 hod. ŠkVP: 1hod., spolu 1 hod. týždenne spolu 33 vyučovacích hodín šiesty Škola Základná

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia 7. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa

Více

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník Piaty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia 6. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa

Více

Inovovaný ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 na ZŠ Lehnice

Inovovaný ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 na ZŠ Lehnice Učebné osnovy Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú z Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (platný od 1.9.2015) a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.

Více

Učebné osnovy Geografia-9.ročník

Učebné osnovy Geografia-9.ročník Učebné osnovy Geografia-9.ročník /1 hodiny týždenne, 33 hodín ročne/ Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne Ročník deviaty Škola Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania nižšie

Více

Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Geografia Názov predmetu Geografia Názov ŠVP Nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosťpre 5. ročník ZŠ v predmetegeografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola

Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosťpre 5. ročník ZŠ v predmetegeografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosťpre 5. ročník ZŠ v predmetegeografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vypracovala: PaedDr.

Více

Školský vzdelávací program z Geografie

Školský vzdelávací program z Geografie Školský vzdelávací program z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací

Více

Predmet : Geografia. 1. Všeobecné ciele predmetu. 1.1 Obsah ( tematické celky ) 1.2 Kognitívne zručnosti ( špecifické ciele )

Predmet : Geografia. 1. Všeobecné ciele predmetu. 1.1 Obsah ( tematické celky ) 1.2 Kognitívne zručnosti ( špecifické ciele ) Predmet : Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u čiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme.

Více

Školský vzdelávací program. Geografia 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

Školský vzdelávací program. Geografia 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Základná škola, Zarevúca 18 03401 Ružomberok Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Ak chceš hýbať svetom, pohni sám sebou

Více

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Názov projektu Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Geografia. Charakteristika predmetu

Geografia. Charakteristika predmetu Predmet: Geografia Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme:

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU:

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Človek a spoločnosť Geografia piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná Kód a názov ŠVP Inovovaný ISCED 2 Stupeň vzdelania základné

Více

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne ŠKVP z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Človek a spoločnosť Geografia piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty

Více

01 práca pri príprave jedál

01 práca pri príprave jedál Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk úvod do sveta práce 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín tretí 64 912 obchodná prevádzka 01 práca pri príprave

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 6. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 6.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 6. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 6. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 6. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 6. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Geografia. 7. ročník. Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program. 1 hod.

Geografia. 7. ročník. Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program. 1 hod. Geografia Stupeň vzdelania: základné Forma štúdia: denná Vyučovací jazyk: slovenský Časový rozsah výučby V šiestom ročníku v jednom školskom roku je časový rozsah... Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Názov predmetu: Tvorba životného prostredia voliteľný predmet Stupeň vzdelania : ISCED 2 nižšie sekundárne

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 7., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

ŠkVP. Geografia 6. ročník

ŠkVP. Geografia 6. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie

Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie Základná škola PODVYSOKÁ, 023 57 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 6,8 - ročník 66 hodín ročne, 7,9 ročník-33 hodín ročne Ročník šiesty, siedmy,

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie

Více

GEOGRAFIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ SKRATKA PREDMETU

GEOGRAFIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ SKRATKA PREDMETU GEOGRAFIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ PREDMET GEOGRAFIA SKRATKA PREDMETU GEO ROČNÍK DEVIATY ČASOVÁ DOTÁCIA 1 HODINA TÝŽDENNE 33 HODÍN

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EKOLÓGIA A CUDZIE JAZYKY PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T Školský vzdelávací program ISCED 3A gymnázium Geografia I.P III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z geografie je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu pre terciu s dotáciou 1

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: 1 Reforma systému

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Školský vzdelávací program Geografia

Školský vzdelávací program Geografia Školský vzdelávací program Geografia Charakteristika predmetu Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a príroda. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Teda v školskom vzdelávacom programe je posilnený o

Více

Učebné osnovy z geografie

Učebné osnovy z geografie Učebné osnovy z geografie Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania

Více

Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N

Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N Predmet : geografia M H Tematic ký celok Obsahový štandard Výkonový štandard Kľúčové kompetencie, spôsobilosti a zručnosti (a ich spôsoby rozvíjania Použité formy

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Geografia

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Geografia UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Geografia Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník Škola Geografia Človek a spoločnosť 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Piaty ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň

Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň Predmet: Konverzácia v anglickom jazyku Ročník: septima Počet hodín týždenne: 2 Spolu hodín za rok: Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu SEMINÁR Z GEOGRAFIE Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 0 Školský vzdelávací program 2 2 4 Kód a názov odboru štúdia 7902 500 gymnázium

Více

Charakteristika predmetu:

Charakteristika predmetu: Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Škola (názov, adresa) Základná škola s materskou školou, Makov 264 Ročník 6., 7., 8., 9. Časový rozsah výučby 6., 7. a 9. ročník: 1 hodina

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Časový rozsah výučby podľa ŠVP + ŠkVP 1+ 0 hod týždenne 33 hodín za rok Ročník

UČEBNÉ OSNOVY. Časový rozsah výučby podľa ŠVP + ŠkVP 1+ 0 hod týždenne 33 hodín za rok Ročník Názov predmetu UČEBNÉ OSNOVY GEOGRAFIA Časový rozsah výučby podľa ŠVP + ŠkVP 1+ 0 hod týždenne 33 hodín za rok Ročník deviaty Škola ZŠ Lehnice Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania nižšie sekundárne

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Učebné osnovy z geografie

Učebné osnovy z geografie Učebné osnovy z geografie Učebnými osnovami školy v predmete geografia sú v 5. a 6. ročníku vzdelávacie štandardy inovovaného ŠVP dostupné na: http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statnyvzdelavaci-program/geografia_nsv_2014.pdf

Více

Učebné osnovy z geografie

Učebné osnovy z geografie Učebné osnovy z geografie Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA šiesty 0,5 hodiny týždenne, spolu 17 hodín ročne Charakteristika predmetu Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali z prírodovedných

Více

ŠkVP. Geografia 7. ročník

ŠkVP. Geografia 7. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program 2010 Školský vzdelávací program pre 5-ročné bilingválne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským anglickým v školskom roku 2010/2011 Geografia 1. ročník Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti Človek

Více

ŠkVP. Geografia 5. ročník

ŠkVP. Geografia 5. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Učebné osnovy so vzdelávacím štandardom

Učebné osnovy so vzdelávacím štandardom Učebné osnovy so vzdelávacím štandardom Vzdelávacia oblasť : Človek a spoločnosť Názov predmetu : Geografia Časový rozsah výučby : 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín Ročník : piaty Škola : Základná škola

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE

VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE Názov predmetu: Umenie a kultúra Časový rozsah: 1 hodina týždenne Ročník: 3. VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE Obsahové zameranie 3. ročníka: Vnímanie umenia

Více

Učebné osnovy. 0,5 hodina týždenne, spolu 16 vyučovacích hodín

Učebné osnovy. 0,5 hodina týždenne, spolu 16 vyučovacích hodín Učebné osnovy Názov predmetu SVET PRÁCE Ročník siedmy Časový rozsah výučby 0,5 hodina týždenne, spolu 6 vyučovacích hodín Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Škola Základná škola Školská 840, Lehnice

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 7.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre II. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA piaty 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín ročne Charakteristika predmetu Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali z prírodovedných

Více

TECHNIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 SKRATKA PREDMETU 16,5 HODÍN ROČNE MIESTO REALIZÁCIE

TECHNIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 SKRATKA PREDMETU 16,5 HODÍN ROČNE MIESTO REALIZÁCIE TECHNIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET TECHNIKA SKRATKA PREDMETU TECH ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 0,5 HODINY TÝŽDENNE 16,5 HODÍN

Více

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Charakteristika predmetu: Geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem a komplexne ju hodnotí. Umožňuje im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho

Více