Matematika a její aplikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika a její aplikace"

Transkript

1 Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém životě, posiluje logické myšlení a prostorovou představivost. V hodinách matematiky proto vyučující cíleně motivují žáky k osvojení matematických pojmů, symbolů, matematických postupů a způsobů využití. Učí je přesnosti a uplatňování matematických pravidel, používání kalkulátoru a výukových programů, osvojení rýsovacích technik, pomáhá žákům získávat matematickou gramotnost a učí je dovednostem, které využijí v praktickém životě. Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 1. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 1. A 2 stupni základního vzdělávání je kladen důraz na budování základů používání matematické symboliky a jazyka matematiky a na proces řešení problému. Základní matematické pojmy jsou vytvářeny ve čtyřech tematických okruzích: 1. Číslo a početní operace obor přirozených čísel do 1000, násobilka, zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě, číselná osa, porovnání čísel, sčítání, odčítání, násobení dělení, práce s kalkulátorem 2. Závislosti, vztahy a práce s daty úlohy na orientaci v prostoru a čase, manipulační činnosti s konkrétními předměty, jednotky hmotnosti, délky a času, peníze, tabulky 3. Geometrie v rovině a v prostoru základní útvary v rovině ( bod, čára, přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině, úsečka, délka úsečky, trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník, kružnice, kruh), základní útvary v prostoru ( kvádr, krychle, koule, válec), osová souměrnost 4. Aplikační úlohy číselné a obrázkové řady, doplňovačky

2 2. stupeň 5. Číslo a početní operace celá čísla ( obor přirozených čísel do , číselná osa, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení víceciferným číslem, rozklad čísel, porovnání, zaokrouhlování, odhad), zlomky, desetinná čísla, procenta, dělitelnost přirozených čísel, rovnice, římské číslice 6. Závislosti, vztahy a práce s daty jednotky ( délky, času, hmotnosti, objemu, obsahu, praktické převody), závislost a data, poměr 7. Geometrie v rovině a v prostoru rovinné útvary ( přímka, polopřímka, úsečka, trojúhelník, úhel a jeho typy, čtverec, obdélník, čtyřúhelník, kružnice, kruh), pravidelný šesti a osmiúhelník, vzájemná poloha přímek v rovině, metrické vlastnosti v rovině ( druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky), prostorové útvary ( krychle, kvádr, koule, jehlan, válec), kontrukční úlohy 8. Aplikační úlohy číselné a logické řady, číselnéa obrázkové analogie, praktické geometrické úlohy Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků. Výuka matematiky je spojena i s rozvíjením finanční gramotnosti žáků ve shodě se Standardy finanční gramotnosti. Do učiva jsou zařazeny tyto obsahy: Peníze způsoby placení Hospodaření domácnosti rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti Finanční produkty úspory Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Přínos těchto průřezových témat k rozvoji osobnosti žáka je uplatňován průběžně pomocí následujících tematických okruhů: Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání; Kreativita; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět; Environmentální výchova (EV): Vztah člověka k prostředí; Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality.

3 Časové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika se realizuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 1. stupeň Ročník Počet hodin stupeň Ročník Počet hodin Organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je vyučován především v kmenových učebnách příslušné třídy, standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. K výuce matematiky jsou využívány i počítače, ostatní prostory školy i další podnětná prostředí. Během výuky matematiky jsou žákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže a programy podporující zájem žáků o matematiku. Výchovné a vzdělávací strategie Matematickým vzděláváním lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků. Učitelé matematiky k tomu používají následující postupy, metody a formy práce: Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení Učitel: - prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem a správností výpočtu - zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k využívání matematických poznatků a dovedností v praxi - pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků, používá metodu řízeného experimentu pro budování pojmů v mysli žáků - nácvikem a častým prováděním náčrtů cíleně rozvíjí u žáků zručnost při grafickém vyjadřování

4 - používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k využívání digitálních zdrojů a prostředků k vyhledávání informací, modelování, simulacím, výpočtům a znázorňování Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů Učitel: - nácvikem řešení úloh s postupným stupňováním jejich náročnosti rozvíjí logické myšlení a úsudek žáků - kladením jednoduchých problémových otázek vede žáky k hledání různých způsobů řešení a k tomu, aby si uvědomili, které z nich jsou efektivní a které nikoliv - vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli, řešili jej a svá řešení zaznamenali Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní Učitel: - důslednou kontrolou podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou matematizaci problémů a interpretaci výsledků - cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky prezentovali ostatním postupy řešení úloh a srozumitelně vysvětlili, proč daný postup zvolili Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální Učitel: - organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle matematických znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny; - organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou matematickou úlohu žáci rychle vyřeší, nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi. Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské Učitel: - povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o matematiku a snahu zlepšovat své výsledky - doporučuje žákům postupy pro získání zajímavých dat ze školního prostředí a každodenního života, která jsou vhodná ke statistickému zpracování Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní Učitel:

5 - důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke správnému a bezpečnému užívání rýsovacích potřeb a digitálních nástrojů - vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů

6 1. stupeň Ročník: první OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV M-1-1 M-1-1 M-1-1 M-1-1 M-1-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Spočítá prvky daného souboru Vytvoří skupinu s daným počtem prvků Podle obrázku rozhodne o vztahu více, méně, porovnává soubory (i bez počítání) Využívá univerzální modely čísel Napíše a přečte číslice Doplní chybějící čísla v řadě Porovnává čísla, používá znaky rovnosti a nerovnosti, řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel Využívá číselnou osu, orientuje se na ní, zobrazí na ní číslo Správně používá pojmy před, za, hned před, hned za, mezi Sčítá a odčítá zpaměti bez přechodu přes desítku Řeší a tvoří slovní úlohy s využitím sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku Řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více (méně) UČIVO ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Přirozená čísla 1 8 Číslice 0 8, čísla 0 8 Znaky <, >, = Číselná osa Číselný obor 0 8 Práce s textem slovní úlohy TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU EV Vztah člověka k prostředí (náš životní styl spotřeba věcí v rodině, škole) PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJL: Psaní číslic a znaků. Orientace na stránce knihy, počet slabik. Čtení slovní úlohy s porozuměním. Rozšiřující učivo: - komutativnost sčítání - sčítání a odčítání s přechodem přes desítku - praktické úkoly s využitím základních jednotek délky - propedeutika zlomku, vztah části a celku

7 M-1-2 M-1-2 M-1-3 Orientuje se ve struktuře času Orientuje se v prostoru Zaznamenává jednoduché situace související s časem pomocí tabulek a schémat Rozezná, pojmenuje a načrtne základní rovinné útvary, uvede příklady těchto útvarů ve svém okolí Pomocí stavebnic modeluje rovinné útvary Porovná rovinné útvary stejného typu podle velikosti ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY Struktura času: včera, dnes, zítra Orientace v prostoru: nahoře, dole, vpředu, vzadu Tabulky a schémata GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Základní geometrické útvary Trojúhelník Čtverec Obdélník Kruh Manipulační činnosti podle pokynů učitele s konkrétními předměty Rozšiřující učivo: - prostředí sirkových obrazců - skládání origami - parketování daných obdélníků

8 1. stupeň Ročník: druhý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV M-2-1 M-2-1 M-2-1 M-2-1 M-2-2 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Používá přirozená čísla k modelování situací běžného života Samostatně pracuje s univerzálními modely přirozených čísel Zapisuje a čte čísla v daném oboru Počítá po jednotkách a desítkách, rozliší sudá a lichá čísla Porovnává čísla, chápe rovnost a nerovnost i v různých významových kontextech (délka, čas, peníze) Zobrazí číslo na číselné ose Využívá číselnou osu k porovnání čísel Řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání a odčítání Řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více (méně) Rozlišuje pojmy a orientuje se v rozvrhu dne, zná pojem hodina Sleduje různé časové intervaly Dokáže se orientovat v prostoru a umí používat pojmy a rozumí jim UČIVO ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Přirozená čísla 1 20 Orientace v číselné řadě do 20 Počítání s penězi Číselný obor 0 20 bez přechodu přes 10 Znaky <, >, = Lichá a sudá čísla Číselná osa Strategie řešení úloh z běžného života v oboru do 20 bez přechodu 10 ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY Časové údaje: včera, dnes, zítra, rozvrh dne hodina Prostorová orientace pojmy nad, pod, před, za TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU EV Vztah člověka k prostředí EGS Evropa a svět nás zajímá - zkušenosti s časovými údaji při cestování PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJL: Práce s knihou, čtení s porozuměním, věta oznamovací a tázací, odpověď na otázku. Rozšiřující učivo: - komutativnost sčítání při pamětném i písemném počítání - grafické znázornění slovních úloh Poznámka: Učitel může používat pojmy: sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl Rozšiřující učivo: - časové tabulky Poznámka: Časové intervaly volí učitel

9 M-2-2 M-2-2 M-2-3 M-2-3 Umí třídit skupinu prvků podle zadaných kriterií Umí vytvořit soubor o daném počtu prvků Provádí odhady množství prvků Dokáže vyplnit tabulky dle zadaných pravidel Doplní chybějící čísla v číselné řadě Umí dokreslit obrázky podle pravidel Rozezná, pojmenuje a načrtne základní rovinné útvary, uvede příklady těchto útvarů ve svém okolí Rozezná a pojmenuje základní tělesa, uvede příklady těchto těles ve svém okolí Pomocí stavebnic modeluje rovinné a prostorové útvary podle zadání Dokáže používat pravítko Narýsuje přímou čáru Prvky a jejich počítání v daném souboru Vytváření souborů o daném počtu prvků Třídění prvků podle vlastností Druhy tabulek podle zadaných pravidel Obrázky Číselná řada GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Rovinné útvary: rovná čára, křivá čára, bod, přímka Trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh Tělesa: kvádr, krychle, koule, válec Práce s pravítkem Objevujeme Evropu a svět (život Evropanů odlišnosti při vážení a měření) z běžného života žáka, např. délka vyučovací hodiny, délka přestávky, délka spánku. Rozšiřující učivo: - kružnice, hranol - shodnost útvarů - využití čtverečkovaného papíru - využití počítačových programů pro matematiku na 1. stupni ZŠ 1. stupeň Ročník: třetí OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU Žák: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE M-3-1 Zapisuje a čte čísla v daném oboru Číselný obor ČJL: PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY

10 M-3-1 M-3-1 M-3-1 M-3-2 M-3-2 Počítá po jednotkách, po desítkách, porovnává čísla Umí rozkládat čísla, dočítat Zobrazí číslo na číselné ose a umí doplňovat číselnou řadu do 100 vzestupně i sestupně Využívá číselnou osu k porovnání čísel Rozloží číslo v desítkové soustavě v oboru do 100 Sčítá a odčítá zpaměti Násobí a dělí zpaměti v oboru osvojených násobilek Používá závorky při výpočtech Řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání, násobení, dělení v oboru osvojených násobilek Řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více (méně) a xkrát více (méně) ; Ovládá jednoduché řešitelské strategie Využívá časové údaje při řešení různých situací z běžného života Dokáže využít dovednosti ze sčítání a odčítání při manipulaci s penězi Rozlišuje v tabulce řádek a sloupec, čte a sestavuje tabulky Znaky <, >, =, +,-, Rozklad čísla v desítkové soustavě Číselná osa nástroj modelování, orientace na číselné ose do 100 Zápis čísla v desítkové soustavě Násobení a dělení 2, 3, 4, 5 Jednoduché slovní úlohy v oboru do 20 s přechodem přes 10 a v oboru do 100 bez přechodu přes 10 ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY Jízdní řády orientace v čase a prostoru Počítání s penězi Peníze: způsoby placení Tabulka jako nástroj pro řešení úloh EV Vztah člověka k prostředí EGS Evropa a svět nás zajímá (zážitky a zkušenosti z Evropy a světa cestujeme autobusem, vlakem) MV Kritické čtení a vnímání Orientace v textu, práce s knihou, křížovky (sloupec, řádek), reprodukce odpovědí, významová stránka slov, čtení s porozuměním Rozšiřující učivo: - pohyb po číselné ose Rozšiřující učivo: - čtení údajů tabulek - pozorování závislostí a jejich vlastností - využití specifických počítačových programů pro matematiku na 1. stupni ZŠ

11 M-3-3 M-3-3 Doplní chybějící údaje do strukturované tabulky podle zadání Dokáže doplnit čísla do číselné řady, umí dokreslit obrázky podle zadaných pravidel Rozezná, pojmenuje a načrtne rovinné útvary, uvede příklady těchto útvarů ve svém okolí Dokáže pojmenovat prostorová tělesa Umí narýsovat přímku a úsečku Pomocí stavebnic modeluje rovinné útvary podle zadání Rozezná a modeluje osově souměrné rovinné útvary, uvede konkrétní příklady Dokáže dokreslit polovinu obrázku či tvaru Číselná řada GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Základní rovinné útvary Práce s pravítkem Tělesa Osově souměrné rovinné útvary mediálních sdělení ( tabulky cen produktů z reklamních letáků) Poznámka: Učitel používá zjednodušený model jízdního řádu. Rozšiřující učivo: - osa souměrnosti útvarů v rovině - využití počítačových programů pro geometrii na 1. stupni ZŠ 1. stupeň Ročník: čtvrtý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV M-4-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Umí sčítat, odčítat pamětně i písemně v oboru do 100 Čte a zapisuje čísla v daném oboru UČIVO ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Číselný obor Početní operace do 100 M-4-1 Porovnává čísla a znázorní je na Číselný osa TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJL: Správný zápis slovních úloh, stylizace a reprodukce odpovědí, čtení s porozuměním

12 M-4-1 M-4-2 M-4-2 M-4-3 číselné ose a jejích úsecích S názorem zvládá řady násobků 2,3,4,5,10 Seznámí se s řadami násobků 6,7,8,9 Řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více (méně) a xkrát více (méně) Seznámí se s prací na kalkulátoru Řeší a tvoří jednoduchou slovní úlohu na sčítání, odčítání, násobení, dělení s pomocí učitele a vysvětlí použití v praktickém životě Řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více (méně) a xkrát více (méně) Dokáže poznat základní jednotky a používat je na modelových příkladech v praktickém životě Formou hry dokáže uplatnit matematické znalosti při manipulaci s penězi v praxi Umí se orientovat v tabulce Dokáže doplnit chybějící údaje, které v tabulce chybí Dodržuje zásady rýsování Narýsuje přímku, vyznačí bod, určí Násobení v oboru do 100 řady násobků 2,3,4,5,10 Řady násobků čísel 6,7,8,9 Práce s kalkulátorem Slovní úlohy s použitím platidel ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY Základní jednotky délky, objemu, hmotnosti, času Peníze a jejich účel a použití Jednoduchá tabulka a práce s ní GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Rovinné útvary bod, úsečka, přímka, trojúhelník, čtverec, EV Vztah člověka k prostředí (naše obec využití přírodních zdrojů nacházejících se v blízkosti bydliště ve spojení s o x více (méně) a xkrát více (méně) ) EGS Objevujeme Evropu a svět Rozšiřující učivo: - znázornění celého čísla na číselné ose Rozšiřující učivo: - další rovinné útvary,

13 M-4-4 vzájemnou polohu přímek Umí narýsovat rovnoběžky, kolmice Narýsuje úsečku a umí ji změřit Pozná a znázorní základní rovinné útvary Pozná a vyjmenuje tělesa a popíše jejich tvar Dokáže řešit jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení není závislé na matematických postupech obdélník, kruh Vzájemná poloha přímek Tělesa kvádr, krychle, válec APLIKAČNÍ ÚLOHY Číselné a obrázkové řady OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Kreativita papírové modely těles - využití počítačových programů pro geometrii na 1. stupni ZŠ Učitel užívá: Různá cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, skupinová práce 1. stupeň Ročník: pátý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV M-5-1 DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO Žák: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně Číselný obor dvojciferná čísla Čísla sudá a lichá Rozezná sudá a lichá čísla Sčítání a odčítání o Dokáže zaokrouhlovat čísla na desítky Zaokrouhlování a na stovky, umí využít ve slovních Násobení a dělení v oboru do úlohách 100 Zvládá s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100, umí tvořit a zapsat Práce s kalkulátorem příklady na násobení a dělení v oboru TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJL: Správný zápis slovních úloh, stylizace a reprodukce odpovědí, čtení s porozuměním.

14 M-5-1 M-5-1 M-5-2 M-5-2 M-5-3 M-5-3 do 100 Zvládá základy práce s kalkulátorem Dokáže číst, psát a doplňovat čísla na Číselná osa číselné ose Porovnávání čísel Dokáže čísla porovnat Řeší a tvoří slovní úlohy z praktického Slovní úlohy života s využitím matematizace reálné Odhady výsledků situace Učí se odhad výsledků ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY Umí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti, času Umí určit čas s přesností na čtvrthodiny, převádět jednotky času v běžných situacích Umí doplňovat tabulky Dokáže manipulovat s penězi a vysvětlí použití v praktickém životě Dokáže narýsovat a změřit úsečku Umí sestrojit rovnoběžky a kolmice Rozezná, pojmenuje a narýsuje rovinné útvary, uvede příklady těchto útvarů ve svém okolí Umí vypočítat obvod mnohoúhelníku sečtením jeho stran Dokáže určit osu souměrnosti Základní jednotky Hmotnost kg, g Délka m, dm, cm, mm měření a odhad vzdálenosti Objem litr Čas orientace v čase, odhad času, poznávání hodin s přesností na čtvrthodiny Jednoduchá data a tabulky Peníze GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Úsečka rýsování, měření Vzájemná poloha přímek rovnoběžky, kolmice Rovinné geometrické útvary trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh Obvody - mnohoúhelníky Osa souměrnosti EV Vztah člověka k prostředí MV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Rozšiřující učivo: - další typy diagramů - využití tabulkového kalkulátoru ke zpracování dat - geometrie a výtvarné umění - využití počítačových programů pro geometrii na 1. stupni ZŠ

15 překládáním papíru M-5-3 Pozná základní tělesa a dokáže je popsat Prostorové útvary Kvádr Krychle Koule Válec - origami M-5-4 Dokáže řešit jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení není závislé na matematických postupech APLIKAČNÍ ÚLOHY Číselné a obrázkové řady Doplňovačky OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Kreativita Učitel užívá: Různá cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, skupinová práce

16 2. stupeň Ročník: šestý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV M-6-1 DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO Žák: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zvládá numeraci do čtení a Číselný obor správný zápis čísel Čísla sudá a lichá Dokáže písemně sčítat a odčítat do Sčítání a odčítání o Zaokrouhlování a odhad Rozezná sudá a lichá čísla výsledků Dokáže zaokrouhlovat čísla na desítky Násobení a dělení v oboru do a na stovky, umí využít ve slovních 100 úlohách Dělení se zbytkem v oboru do Umí dělit se zbytkem v oboru do neúplný podíl, zbytek Umí násobit, dělit 10, 100, Práce s kalkulátorem Zvládá základy práce s kalkulátorem TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJL: Správný zápis slovních úloh, stylizace a reprodukce odpovědí, čtení s porozuměním. M-6-1 M-6-1 M-6-2 Dokáže číst, psát a doplňovat čísla na číselné ose Dokáže čísla porovnat Řeší a tvoří slovní úlohy z praktického života s využitím matematizace reálné situace Učí se řešit slovní úlohy maximálně se dvěma početními operacemi Učí se odhad výsledků Umí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti, času Číselná osa Porovnávání čísel Slovní úlohy Odhady výsledků ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY Základní jednotky Hmotnost kg, g EV Vztah člověka k prostředí MV Kritické čtení a vnímání Rozšiřující učivo: - další typy diagramů

17 M-6-2 M-6-3 M-6-3 Umí určit čas s přesností na čtvrthodiny, převádět jednotky času v běžných situacích Dokáže řešit slovní úlohy, které využívají jednotky délky, času, hmotnosti Umí doplňovat tabulky Dokáže manipulovat s penězi a vysvětlí použití v praktickém životě Dokáže narýsovat a změřit úsečku s přesností na mm Umí sestrojit rovnoběžky a kolmice Umí přenášet úsečky, dokáže vypočítat součet a násobek úsečky, porovnat ji Umí narýsovat střed a osu úsečky Rozezná, pojmenuje a narýsuje rovinné útvary, uvede příklady těchto útvarů ve svém okolí Dokáže narýsovat úhel, osu úhlu, druhy úhlů Zná konstrukci trojúhelníku Umí vypočítat obvod mnohoúhelníku sečtením jeho stran Délka m, dm, cm, mm měření a odhad vzdálenosti Objem litr Čas orientace v čase, odhad času, poznávání hodin s přesností na čtvrthodiny Jednoduchá data a tabulky Peníze GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Úsečka rýsování, měření Vzájemná poloha přímek rovnoběžky, kolmice Rovinné geometrické útvary trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh Úhel ostrý, tupý, pravý, přímý Obvody - mnohoúhelníky Osa souměrnosti Dokáže určit osu souměrnosti M-6-3 Pozná základní tělesa a dokáže je popsat Prostorové útvary Kvádr Krychle Koule Válec mediálních sdělení - využití tabulkového kalkulátoru ke zpracování dat - geometrie a výtvarné umění - využití počítačových programů pro geometrii na 1. stupni ZŠ - origami

18 M-6-4 Dokáže řešit jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení není závislé na matematických postupech Dokáže najít různá řešení předložených situací APLIKAČNÍ ÚLOHY Číselné a logické řady Číselné a obrázkové analogie Praktické geometrické úlohy OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Kreativita Učitel užívá: Různá cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, skupinová práce 2. stupeň Ročník: sedmý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV M-7-1 DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO Žák: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zvládá numeraci do čtení a Číselný obor správný zápis čísel Čísla sudá a lichá Dokáže písemně sčítat a odčítat do Sčítání a odčítání o Zaokrouhlování a odhad Rozezná sudá a lichá čísla výsledků Dokáže zaokrouhlovat čísla na desítky Násobení a dělení čísel 10,100, a na stovky, umí využít ve slovních TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJL: Správný zápis slovních úloh, stylizace a reprodukce odpovědí, čtení s porozuměním.

19 M-7-1 M-7-1 M-7-2 M-7-2 úlohách Umí dělit se zbytkem v oboru do 100 Umí násobit, dělit 10, 100, Zvládá písemné násobení a dělení jednociferným i dvojciferným dělitelem Zvládá základy práce s kalkulátorem a umí ho použít v příkladech pro kontrolu výsledků Dokáže číst, psát a doplňovat čísla na číselné ose Dokáže se orientovat na číselné ose a čísla porovnat Řeší a tvoří slovní úlohy z praktického života s využitím matematizace reálné situace Učí se řešit slovní úlohy maximálně se dvěma početními operacemi Umí odhadnout výsledky Umí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti, času Umí určit čas s přesností na čtvrthodiny, převádět jednotky času v běžných situacích Dokáže řešit slovní úlohy, které využívají jednotky délky, času, hmotnosti Umí doplňovat tabulky Dokáže manipulovat s penězi a vysvětlí použití v praktickém životě Písemné násobení a dělení čísel do Dělení se zbytkem v oboru do Práce s kalkulátorem Číselná osa - orientace Porovnávání čísel Slovní úlohy Odhady výsledků ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY Základní jednotky Hmotnost kg, g Délka m, dm, cm, mm měření a odhad vzdálenosti Objem litr Čas orientace v čase, odhad času, poznávání hodin s přesností na čtvrthodiny Jednoduchá data a tabulky Peníze EV Vztah člověka k prostředí MV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Rozšiřující učivo: - další typy diagramů - využití tabulkového kalkulátoru ke zpracování dat

20 M-7-3 M-7-3 GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Dokáže narýsovat a změřit úhel dané Úhel velikost velikosti Práce s úhloměrem, měření velikosti, konstrukce Dokáže vyjmenovat druhy trojúhelníků Zvládá konstrukci trojúhelníku, pravidelného mnohoúhelníku, lichoběžníku Dokáže vypočítat obvody rovinných útvarů Trojúhelník - rozlišení podle stran, úhlů Mnohoúhelníky konstrukce pravidelného šesti a osmiúhelníku vepsaného kružnici Lichoběžník Obvody rovinných obrazců M-7-3 Pozná základní tělesa a dokáže je popsat Prostorové útvary Kvádr Krychle Koule Válec - geometrie a výtvarné umění - využití počítačových programů pro geometrii na 1. stupni ZŠ - origami M-7-4 Dokáže řešit jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení není závislé na matematických postupech Dokáže najít různá řešení předložených situací APLIKAČNÍ ÚLOHY Číselné a logické řady Číselné a obrázkové analogie Praktické geometrické úlohy OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Kreativita Učitel užívá: Různá cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, skupinová práce

21 2. stupeň Ročník: osmý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV M-8-1 DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO Žák: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Dokáže písemně dělit dvojciferným Číselný obor dělitelem Písemné dělení dvojciferným Seznámí se s pojmem zlomek, chápe dělitelem zlomek jako část celku, umí vypočítat Zlomky pojmy čitatel, zlomek z celku jmenovatel, zlomková čára, Dokáže psát, číst, zaokrouhlovat zlomek jako část celku, výpočet desetinná čísla zlomku z celku, užití v praxi Umí desetinná čísla sčítat, odčítat a Desetinná čísla pojem, čtení a násobit čísly10, 100, zápis Dokáže desetinná čísla násobit číslem Početní úkony s desetinnými přirozeným i desetinným čísly Zaokrouhlování desetinných čísel Násobení desetinných čísel číslem přirozeným i číslem desetinným TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJL: Správný zápis slovních úloh, stylizace a reprodukce odpovědí, čtení s porozuměním. M-8-1 M-8-1 Dokáže desetinná čísla číst, psát a doplňovat do číselné osy Dokáže se orientovat na číselné ose a desetinná čísla porovnat Řeší a tvoří slovní úlohy s desetinnými čísly z praktického života s využitím matematizace reálné Číselná osa - orientace Porovnávání čísel Slovní úlohy Odhady výsledků EV Vztah člověka k prostředí

22 M-8-2 M-8-2 M-8-3 M-8-3 M-8-3 situace Učí se řešit slovní úlohy maximálně se dvěma početními operacemi Umí odhadnout výsledky Umí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti, času Umí určit čas s přesností na čtvrthodiny, převádět jednotky času v běžných situacích Dokáže řešit slovní úlohy, které využívají jednotky délky, času, hmotnosti Umí vypracovat a doplňovat tabulky Dokáže manipulovat s penězi a vysvětlí použití v praktickém životě Dokáže narýsovat libovolné rovnoběžníky Umí vypočítat obvody rovinných útvarů Dokáže vypočítat obsahy rovinných útvarů, zná jednotka obsahu Pozná základní tělesa a dokáže je popsat Umí vypočítat povrch kvádru a krychle ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY Základní jednotky a jejich převody Hmotnost kg, g Délka m, dm, cm, mm měření a odhad vzdálenosti Objem litr Čas orientace v čase, odhad času, poznávání hodin s přesností na čtvrthodiny Jednoduché tabulky závislosti Peníze GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Rovnoběžníky poznávání, jejich vlastnosti stran a úhlů Rýsování libovolných rovnoběžníků kosočtverec, kosodélník, lichoběžník Kruh, kružnice rozdíl, obvod, délka kružnice Obsahy rovinných obrazců Jednotky obsahu Tělesa povrch krychle, kvádru, vzorce pro výpočet Síť krychle a kvádru APLIKAČNÍ ÚLOHY MV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Rozšiřující učivo: - další typy diagramů - využití tabulkového kalkulátoru ke zpracování dat - geometrie a výtvarné umění - využití počítačových programů pro geometrii na 1. stupni ZŠ - origami

23 M-8-4 Dokáže řešit jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení není závislé na matematických postupech Dokáže najít různá řešení předložených situací Číselné a logické řady Číselné a obrázkové analogie Praktické geometrické úlohy OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Kreativita Učitel užívá: Různá cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, skupinová práce 2. stupeň Ročník: devátý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV M-9-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Dokáže číst, psát, porovnávat a zaokrouhlovat čísla v oboru do Umí písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit víceciferná čísla, dělit se zbytkem Dělí bez problémů desetinná čísla číslem přirozeným i číslem desetinným Umí pracovat se zlomky a používat je v praxi UČIVO ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Číselný obor Početní úkony s přirozenými a desetinnými čísly Římské číslice Písemné dělení desetinných čísel Dělení dvou přirozených čísel, dělení desetinného čísla číslem desetinným Procenta pojem, seznámení výpočet Úrok a úroková míra TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJL: Správný zápis slovních úloh, stylizace a reprodukce odpovědí, čtení s porozuměním.

24 Řeší jednoduché příklady na procenta Zlomky příklady, užití v praxi M-9-1 M-9-1 M-9-2 M-9-2 Dokáže desetinná čísla číst, psát a doplňovat do číselné osy Dokáže se orientovat na číselné ose a desetinná čísla porovnat Řeší a tvoří slovní úlohy s desetinnými čísly z praktického života s využitím matematizace reálné situace Učí se řešit slovní úlohy maximálně se dvěma početními operacemi Umí odhadnout výsledky Umí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti, času Umí určit čas s přesností na čtvrthodiny, převádět jednotky času v běžných situacích Dokáže řešit slovní úlohy, které využívají jednotky délky, času, hmotnosti Dokáže používat měřítko při práci s mapou Umí vypracovat a doplňovat tabulky Vyhledává, třídí, porovnává data a umí s nimi pracovat Číselná osa - orientace Porovnávání čísel Slovní úlohy Odhady výsledků Práce s kalkulátorem ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY Základní jednotky a jejich převody Hmotnost kg, g Délka m, dm, cm, mm měření a odhad vzdálenosti Objem litr Čas orientace v čase, odhad času, poznávání hodin s přesností na čtvrthodiny Měřítko mapy Jednoduché tabulky, grafy, výpočet aritmetického průměru Data vyhledávání, třídění, porovnávání EV Vztah člověka k prostředí MV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Z: Vyhledávání na mapě, měření a srovnávání se skutečností - využití tabulkového kalkulátoru ke zpracování dat GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU M-9-3 Dokáže narýsovat libovolné Rovinné obrazce rýsování, - geometrie a výtvarné umění

25 M-9-3 M-9-4 rovnoběžníky Umí vypočítat obvody rovinných útvarů Pozná základní tělesa, dokáže je popsat, načrtnout a sestrojit jejich sítě Umí vypočítat povrch kvádru a krychle Umí jednotky objemu a dokáže je použít v praxi Používá technické písmo Dokáže řešit jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení není závislé na matematických postupech Dokáže najít různá řešení předložených situací obvod, obsah - výpočty Tělesa povrch krychle, kvádru, válce - vzorce pro výpočet Jednotky objemu Síť krychle a kvádru APLIKAČNÍ ÚLOHY Číselné a logické řady Číselné a obrázkové analogie Praktické geometrické úlohy OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Kreativita - využití počítačových programů pro geometrii na 1. stupni ZŠ - origami Učitel užívá: Různá cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, skupinová práce

26

27

28

29

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je zaloţena na praktických činnostech, sleduje vyuţití matematických dovedností v praktickém

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat znalosti z matematiky

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí pouţívat znalosti z matematiky

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.2. 5.2.1. Matematika pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah

Více

5.3 MATEMATIKA 5.3.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.3 MATEMATIKA 5.3.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.3 MATEMATIKA 5.3.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Matematika je dán obsahem vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

4.2 Matematika a její aplikace

4.2 Matematika a její aplikace 4.2 Matematika a její aplikace Charakteristika matematiky Na 1. stupni je vyučováno 24 hodin matematiky (od 2. do 5. třídy po 5 hodinách, v 1. třídě 4 hodiny výuka probíhá v jednotlivých hodinách nebo

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Období Ročníkový výstup Učivo září říjen listopad prosinec - leden Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Zná číslice 1,2,3, umí je napsat a přečíst, Úvod do učiva

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Matematika

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence záříprosinec čte a zapisuje desetinná čísla,umí zobrazit des.číslo na číselné ose,porovnává a zaokrouhluje des.čísla,provádí početní operace s des.čísly,umí vypočítat

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2. 1 Matematika Časová dotace 1. ročník 4 hodiny 2. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin Celková dotace na 1. stupni je

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více