Elektrický náboj, elektrické pole (Učebnice strana )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrický náboj, elektrické pole (Učebnice strana )"

Transkript

1 ELEKTCKÉ A MAGNETCKÉ JEVY Elekrický náboj elekrické pole (čebnice srana 97 98) Okolo zelekrovaného ělesa je elekrické pole. V elekrickém poli působí na zelekrovaná ělesa přiažlivá nebo odpudivá elekrická síla. Model aomu řijeím jednoho nebo více elekronů do obalu elekricky neurálního aomu vznikne čásice se záporným elekrickým nábojem. Nazývá se záporný ion. Ke vzniku ionu dochází např. při elekrování ěles řením. Láky keré vedou elekrický proud nazýváme elekrické vodiče. Láky keré nevedou elekrický proud nazýváme elekrické izolany. Vodné rozoky někerých láek např. kuchyňské soli vedou elekrický proud. roo při zacházení s elekrickým zařízením je nebezpečné používa vlhké izolany ale i např. mí zpocené ruce apod. Vložíme-li izolovaný kovový vodič do elekrického pole přesunou se volné elekrony ve vodiči ak že na jednom jeho konci převládá záporný náboj a na druhém konci kladný náboj. Teno jev se nazývá elekrosaická indukce. Každý aom se skládá z aomového jádra a obalu. Jádro obsahuje určiý poče proonů a neuronů. Okolo jádra aomu obíhají elekrony. Elekrony voří elekronový obal aomu. oče elekronů v obalu aomu je sejný jako poče proonů v jádře aomu proo je záporný elekrický náboj obalu aomu sejně velký jako kladný náboj jádra aomu. Aom je elekricky neurální. Aomy různých chemických prvků se liší různým počem proonů. Održením jednoho nebo více elekronů z obalu elekricky neurálního aomu vznikne čásice s kladným elekrickým nábojem. Nazývá se kladný ion. Vložíme-li ěleso z izolanu do elekrického pole přesunou se elekricky nabié čásice uvniř aomů ak že na jednom jeho konci ělesa se projeví kladný náboj (pól) a na proilehlém konci záporný náboj (pól). Teno jev se nazývá polarizace izolanu. ři elekrosaické indukci i při polarizaci izolanu se na sraně ělesa kerá je bližší k elekricky nabiému ělesu projeví nesouhlasný náboj. V důsledku ěcho jevů může elekricky nabié ěleso přiahova i elekricky nenabiá ělesa.

2 Siločáry elekrického pole jsou myšlené čáry kerými zobrazujeme silové působení elekrického pole. odle dohody je směr siločar od kladně nabiého ělesa k záporně nabiému ělesu. Sejnosměrné elekrické pole vyvoříme mezi dvěma nesouhlasně nabiými rovnoběžnými rovinnými deskami a znázorňujeme ho rovnoběžnými navzájem sejně vzdálenými siločárami kolmými na nabié desky. a) Graviační síla Země působí svisle dolů. F g = m g m = 5 mg = 5 kg F g = 5 F g = 5 N = 5 mn b) Kladně nabiá deska přiahuje záporně nabiou kapku elekrickou silou směrem nahoru (opačným směrem než graviační síla). Kapka je v klidu elekrická síla F e je edy sejně velká jako graviační síla F g. F e = F g = 5 N = 5 mn říklad: Ve sejnorodém elekrickém poli mezi dvěma vodorovnými deskami je malá kapka oleje o hmonosi 5 mg kerá má záporný elekrický náboj. Kapka je v klidu v rovnovážné poloze. a) Znázorni sílu kerou na kapku působí graviační síla Země. rči směr a velikos éo síly. b) Znázorni sílu kerou na kapku působí elekrické pole je-li kapka v rovnovážné poloze. rči velikos a směr éo síly.

3 Elekrický obvod elekrický proud a napěí (čebnice srana ) Elekrickým obvodem prochází elekrický proud jesliže je obvod uzavřen a je-li v něm zapojen zdroj elekrického napěí. Elekrický proud je fyzikální veličina značí se. Jednokou elekrického proudu je ampér značí se A. Elekrický proud měříme ampérmerem. Značka Ampérmer zapojujeme do obvodu s osaními spořebiči do série (za sebou). Ohmův zákon. Elekrický odpor (čebnice srana ) Schemaická značka rezisoru Ohmův zákon: Elekrický proud v kovovém vodiči je přímo úměrný elekrickému napěí mezi konci vodiče. Fyzikální veličina se nazývá elekrický odpor. Vypočíáme ho ze vzahu: Jednokou elekrického odporu je ohm (Ω). V praxi se užívají i věší jednoky: kω = Ω = Ω MΩ = Ω = Ω Elekrické napěí je fyzikální veličina značí se. Jednokou elekrického napěí je vol značí se V. Elekrické napěí měříme volmerem. Značka Volmer zapojujeme do obvodu paralelně (vedle sebe) se spořebičem na kerém měříme el. napěí. Z Ohmova zákona:

4 říklady: ) Měřením jsme zjisili že rezisorem prochází proud A při napěí 7 V mezi svorkami rezisoru. rčee elekrický odpor rezisoru. = A = 7 V =? Ω 7 Ω Elekrický odpor vodiče je Ω. ) Elekrický odpor cívky navinué z měděného dráu je Ω. Jaký proud prochází cívkou je-li mezi jejími svorkami napěí V. =? A = V = Ω 5 A Cívkou prochází elekrický proud 5 A. ) ezisorem o odporu Ω prochází proud A. Jaké napěí je mezi svorkami rezisoru? = A =? V = Ω V Mezi svorkami rezisoru je napěí V. 4) Spořebičem o odporu kω prochází proud ma. Jaké napěí je na jeho svorkách? = ma = A =? V = kω = Ω V Na svorkách spořebiče je napěí V. 5) Měřením bylo zjišěno že spořebičem prochází proud A při napěí 4 V na jeho svorkách. a) Jaký proud prochází ýmž spořebičem je-li na jeho svorkách napěí V? b) Jaké napěí je na svorkách spořebiče prochází-li jím proud 4 A? 4

5 = A = 4 V =? Ω 4 5 Ω Spořebič má elekrický odpor 5 Ω. a) =? A = V = 5 Ω 5 48 A ři napěí 4 V prochází spořebičem proud 48 A. b) = 4 A =? V = 5 Ω 5 4 V Na spořebiči kerým prochází proud 4 A je napěí V. ) Ke zdroji napěí V se připojí spořebič o odporu 4 kω. Je možno použí miliampérmer s rozsahem do ma pro měření proudu procházejícího spořebičem? =? A = V = 4 kω 4 5 A 5 A 5mA ma Miliampérmer s rozsahem do ma použí nemůžeme. 7) K napěí V ve spořebielské síi je připojen vařič kerým prochází proud 4 A. oruchou v síi se snížil proud na A. Jak pokleslo napěí v zásuvce? = 4 A = V =? kω = A =? V Ω V V zásuvce pokleslo napěí na V. 5

6 8) ři elekrickém napěí V mezi konci rezisoru prochází jím elekrický proud A. Jaký proud bude ímo rezisorem procháze připojíme-li jej ke zdroji napěí 48 V? = A = V =? kω =? A = 48 V Ω A Úvahou: Změna napěí je při sejném odporu přímo úměrná změně proudu. Zvěší-li se napěí řikrá zvěší se řikrá i proud. = V = 48 V A ezisorem bude procháze proud A. 9) Vniřní odpor ampérmeru je Ω jeho rozsah je A. Můžeme jej připoji přímo na akumuláor s napěím V? max = A =? A = V = Ω A Ampérmer k akumuláoru připoji nemůžeme proud A přesáhne rozsah ampérmeru. ) Jaký proud prochází vláknem žárovky má-li vlákno žárovky připojené na napěí 4 V odpor Ω? Můžeme použí ampérmer s rozsahem do A? =? A = 4 V = Ω 4 A Vláknem žárovky prochází proud A. Ampérmer s rozsahem do A můžeme použí.

7 ) Na obrázku jsou grafy závislosi proudu na napěí pro rezisory () (). Z grafu urči: a) elekrická napěí na konci rezisoru () a rezisoru () prochází-li každým z nich proud 4 A? b) proudy procházející rezisorem () a rezisorem () je-li napěí mezi konci každého z nich V? c) odpor rezisoru () a rezisoru (). a) Napěí na konci rezisoru () je V napěí na konci rezisoru () je 4 V. b) ezisorem () prochází proud A rezisorem () prochází proud A c) () = 4 A () = 4 A () = V () = V () =? Ω () =? Ω Ω Ω Odpor rezisoru () je 5 Ω odpor rezisoru () je Ω. ) Napěí na svorkách spořebiče je 45 V. Spořebičem prochází proud 5 A. Jaké napěí musí mí spořebič má-li jím procháze proud 7 A? = 5 A = 45 V =? kω = 7 A =? V Ω V Jiné řešení: V Spořebič musí mí napěí V. ) V domácnosi je síťové napěí V pojisky jsou na 5 A. Maminka žehlí elekrickou žehličkou jejíž opná vložka má odpor Ω. Současně je zapojen ponorný vařič jehož opná spirála má odpor 8 Ω. Co se sane když rozsvííme žárovku jejíž odpor je 5 Ω? žehlička: vařič: žárovka: =? A =? A =? A = V = V = V = Ω = 8 Ω = 5 Ω 7

8 A A 44 A max = 5 A =? A A ři rozsvícení žárovky se pojiska přepálí obvodem by procházel proud 59 A. 4) ro lidský organismus je nebezpečný proud již od 5 ma. Odpor lidského ěla je přibližně 5 kω. Bylo by nebezpečné kdybychom se při pokusu dokli oběma rukama neizolovaných čásí vodičů spojených se svorkami zdroje a) kerým při odporu 8 Ω prochází proud 5 A? Jaké napěí odpovídá omuo proudu? b) na kerém je při odporu Ω napěí 5 V? Jaký proud odpovídá omuo napěí? Svá vrzení zdůvodni. a) = 5 kω = 5 Ω b) = 5 kω = 5 Ω = 5 A =? A =? V = 5 V = 8 Ω = Ω V A A A 4A 4 ma A ma V obou pokusech žádné nebezpečí nehrozí (proud ělem by byl menší). 8 Zapojení elekrických spořebičů za sebou a vedle sebe (čebnice srana 4) Výsledný odpor dvou spořebičů spojených za sebou (sériově) se rovná souču odporů obou rezisorů: = + Napěí mezi vnějšími svorkami dvou rezisorů spojených za sebou se rovná souču napěí mezi svorkami jednolivých rezisorů: = + oměr napěí mezi svorkami dvou rezisorů spojených za sebou se rovná poměru jejich odporů: : = : říklady: ) V obvodu jsou zapojeny za sebou dva rezisory. rochází jimi proud = A. Mezi svorkami prvního rezisoru jsme naměřili napěí = V a u druhého rezisoru = 4 V. a) rči odpory obou rezisorů a výsledný odpor. b) rči poměr odporů a porovnej ho s poměrem napěí. c) rči celkové napěí v obvodu. = A = V = 4 V a) =? Ω =? Ω =? Ω

9 4 8 Ω Ω 8 Ω Výsledný odpor je Ω odpory jednolivých rezisorů jsou 8 Ω a Ω. b) = V = 8 Ω = 4 V = Ω : 8 : : : : 4 : : : : oměr napěí mezi svorkami obou rezisorů spojených za sebou se rovná poměru jejich odporů. c) = A = V = 4 V = Ω Z Ohmova zákona: 4 V V Celkové napěí v obvodu je V. ) Dva spořebiče o odporech Ω a Ω jsou zapojeny v elekrickém obvodu za sebou. Na vnějších svorkách obou spořebičů je napěí V. Jaké je napěí na svorkách každého z nich? Jaký proud obvodem prochází? Jaký je výsledný odpor obou spořebičů? = Ω = V =? A = Ω =? V =? A =? Ω =? V =? A : = : : = : 5 5 Ω : = : A : 5 = = 4 V = V = = Výsledný odpor je 5 Ω na svorkách spořebiče s odporem Ω je napěí 4 V s odporem Ω je napěí V. Obvodem prochází proud A. ) a) Jaký je výsledný odpor žárovek podle obrázku? b) rči proud procházející vodičem v mísě A. c) rči proud procházející vodičem v mísě B. d) Jaké je napěí mezi svorkami jednolivých žárovek jaké je napěí mezi body A B? e) Svíí žárovky () a () když se žárovka () přepálí? = V = 5 Ω = Ω = 5 Ω =? Ω 9

10 a) 5 5 Ω Výsledný odpor je Ω. b) c) V nerozvěveném obvodu je proud v celém obvodu sejný. A = B = A Obvodem prochází proud A. d) : : = : : : : = 5 : : 5 : : = : : : = = V Z Ohmova zákona: = V = V 5 V V AB AB 5 V 5 AB AB 5 AB V 5 V AB e) V nerozvěveném obvodu prochází proud celým obvodem po přerušení obvodu přepálením žárovky přesane procháze proud v celém obvodu. Na svorkách žárovky s odporem 5 Ω je napěí V s odporem Ω je napěí V s odporem 5 Ω je napěí V mezi body AB je napěí 5 V. 4) Ke zdroji napěí V byly sériově zapojeny ři rezisory o odporech Ω Ω 4 Ω.Vypoči: a) celkový odpor všech ří rezisorů b) proud procházející obvodem c) napěí na jednolivých rezisorech. = V = Ω b) =? A = Ω c) = Ω = 4 Ω = Ω a) =? Ω = Ω Ω A V 5 V V : : = : : : : = : : 4 : : = 5 : 5 : Celkový odpor v obvodu je 44 Ω obvodem prochází proud 5 A napěí na jednolivých rezisorech je 5 V 5 V a V. 5) sejných žárovek na vánočním sromku je spojeno za sebou. Jaké napěí musí mí žárovky chceme-li je připoji k zásuvce s napěím V? V obvodu byl naměřen elekrický proud A. Jaký je odpor všech žárovek? Jaký je odpor jedné z nich?

11 = V = A =? Ω =? Ω : : V Ω : : Ω V obvodu je celkový odpor Ω každá z žárovek má odpor Ω napěí na jednolivých žárovkách je V. ) Na obrázku jsou zapojeny dva rezisory o odporech = Ω = Ω. rvní volmer udává napěí 4 V. Jaký proud ukazuje ampérmer? Jaké napěí naměří druhý volmer? Odpory volmerů jsou velké vzhledem k odporům. = Ω = Ω = 4 V =? V =? A =? A A : = : 4 A V 8 V Obvodem prochází proud A na druhém rezisoru je napěí 8 V. ro výsledný odpor dvou spořebičů o odporech spojených vedle sebe (paralelně) plaí: roud v nerozvěvené čási obvodu je roven souču proudů v jednolivých věvích obvodu: = + roudy v jednolivých věvích obvodu se rozdělí v obráceném poměru než odpory rezisorů v ěcho věvích: : = : říklady: ) Dva spořebiče o odporech Ω a Ω jsou zapojeny v elekrickém obvodu vedle sebe. Na vnějších svorkách obou spořebičů je napěí 48 V. Jaký proud obvodem prochází? Jaký proud prochází každou věví? Jaký je celkový odpor spořebičů? = Ω = Ω = 48 V =? A =? A =? A =? Ω = = = 48 V = + = 4 + = 4 A 48 4 A A

12 48 Ω = 4 A Výsledný odpor spořebičů je Ω spořebičem o odporu Ω prochází proud 4 A odporem Ω proud A nerozvěvenou čásí proud 4 A. ) Dva spořebiče spojené vedle sebe jsou zařazeny do elekrického obvodu. Jedním prochází proud A nerozvěvenou čásí obvodu prochází proud 5 A. Jaký proud prochází druhým spořebičem? Kerý z nich má věší odpor? Vypočíej poměr odporů obou spořebičů. = 5 A = A =? A : =? :? 5 A : = : : = : Druhou věví prochází proud A v éo věvi je menší odpor proože odpory jsou v opačném poměru než proudy v jednolivých věvích plaí pro poměr odporů : = :. ) a) Jaké je napěí mezi uzly A B podle obrázku? b) Jaké je napěí na jednolivých rezisorech je-li = Ω = Ω? b) rči proudy. c) rči odpor rezisoru kerým můžeme nahradi oba rezisory ak že se proud nezmění. = Ω = Ω = V =? V =? V = = = V A =? A =? A =? A =? Ω A = + = + = 8 A 5 5 Ω = 8 A 5 Mezi uzly A B je sejné napěí V jako na zdroji a rezisorech.ezisorem o odporu Ω prochází proud A druhým o odporu Ω proud A nerozvěvenou čásí proud 8 A. Výsledný odpor rezisorů je 5 Ω.

13 4) a) Jaké je napěí mezi uzly A B podle obrázku? b) Jaké je napěí na jednolivých žárovkách? c) rči proudy procházející jednolivými žárovkami a proud v nerozvěvené čási obvodu. d) rči odpor rezisoru kerým můžeme nahradi žárovky ak že se proud nezmění. e) bude svíi žárovka o odporu Ω jesliže se přepálí žárovka o odporu 4 Ω? = 4 Ω = Ω = Ω = V =? V =? V =? V =? A =? A =? A =? A =? Ω = AB = = = = V = = A A 5 A = A 4 Ω řepálí-li se žárovka s odporem 4 Ω Ω budou svíi obě zbývající žárovky edy i žárovka s odporem Ω proud prochází ve zbývajících věvích. 5) Dvě žárovky o odporech Ω a 5 Ω jsou zapojeny paralelně a jsou připojeny ke zdroji napěí V. Vypoči výsledný odpor žárovek celkový proud v obvodu a proudy keré procházejí jednolivými žárovkami. = Ω = 5 Ω =? Ω = V =? A =? A =? A Ω Ω 5 A 4 A = + = = 9 A 9 Ω 7 Ω Výsledný odpor žárovek je 7 Ω Nerozvěvenou čásí obvodu prochází proud 9 A věví se žárovkou o odporu Ω prochází proud 5 A druhou 4 A.

14 ) V obvodu jsou ři rezisory: = 8 Ω = Ω = Ω. ezisory o odporech a Jsou spojeny paralelně a řeí je k nim připojen sériově. Vypoči celkový odpor rezisorů napěí na jednolivých rezisorech a proudy procházející jednolivými rezisory při napěí 5 V. = Ω = Ω = 8 Ω = 5 V =? V =? V =? V =? A =? A =? A =? A =? Ω 8 Ω 5 Ω A 5 5 A V 4 V 4 : = : nebo : = : = : : 5 = 8 A A 8 A A = 5 Ω = V = V = 4 V = 8 A = A = A = A. 7) V obvodu jsou ři rezisory: = Ω = Ω = Ω. ezisory o odporech a Jsou spojeny sériově a řeí je k nim připojen paralelně. Vypoči celkový odpor rezisorů napěí na jednolivých rezisorech a proudy procházející jednolivými rezisory při napěí 5 V. S S S = Ω = Ω = Ω = 5 V =? V =? V =? V Ω =? A =? A =? A =? A =? Ω S Ω : : 5 : : : 75 A 5 V V

15 A 5 A 9) Tři vodiče o odporech = Ω = Ω = 5 Ω jsou spojeny podle schémau na obrázku. Jaký je jejich výsledný odpor jesliže je připojíme do síě v bodech: a) A B b) B C c) A C = Ω = 5 V = V = 5 V = 5 A = 5 A = 5 A = 75 A. 8) Vypočíej výsledný odpor síě podle schémau na obrázku: = 4 Ω = Ω = Ω 4 = 5 Ω 5 = 5 Ω = 5 Ω =? Ω = Ω = Ω = 5 Ω =? Ω a) S S S 5 8 Ω S Ω Ω 8 5 S S S Ω S 5 Ω 5 b) S S S 5 7 Ω S 7 7 Ω Ω 4 Ω Výsledný odpor síě je Ω. c) S S S 5 Ω S Ω 5 Ω 5

16 Elekrická energie a její užií (čebnice srana 58 ) ři průchodu elekrického proudu vodičem konají síly elekrického pole práci. Tao práce se nazývá elekrická práce. ) Dva rezisory jejichž odpory jsou Ω a Ω jsou připojeny ke zdroji napěí V. rči elekrickou práci kerou vykonají síly elekrického pole za sekundu jsou-li zapojeny a) sériově b) paralelně. rochází-li vodičem mezi jehož konci je napěí proud po dobu vykoná elekrické pole práci: W Elekrická energie odpovídá elekrické práci vykonané elekricky nabiými čásicemi. E W Elekrická energie se může snadno měni na jiný druh energie např. na svěelnou nebo epelnou. = Ω = Ω = V = s W =? J a) sériové zapojení b) paralelní zapojení říklady: ) Mezi svorkami elekrického spořebiče je napěí 8 V. Spořebičem prochází elekrický proud ma po dobu s. Jakou elekrickou práci vykonají síly elekrického pole ve spořebiči? = 8 V = ma = A = s W =? J W W 8 W J Síly elekrického pole vykonají práci J. Ω W W W W W 54 Ω Ω W W W J J Síly elekrického pole vykonají při sériovém zapojení za sekundu elekrickou práci J při paralelním zapojení 54 J.

17 ) Topnou spirálou ponorného vařiče jejíž odpor je Ω prochází po dobu 5 minu proud A. Jaké eplo odevzdá vařič? O kolik C se dodaným eplem ohřeje voda o hmonosi kg? = Ω voda: Q = W = A m = kg = 5 min = s c = 48 kj/(kg C) W =? J =? C W W W W J kj Q W kj Q c m ( ) Q c m C Vařič odevzdá eplo kj voda se ohřeje o 87 C. 4) Topnou spirálou vařiče jejíž odpor je Ω prochází proud 5 A a lir vody se ohřeje z eploy 5 C na eplou varu za minu. Kolik % elekrické energie se využije k ohřáí vody? = Ω voda: V = l m = kg = 5 A c = 48 kj/(kg C) = min = s = 5 C W =? J v = C η =? Q =? kj W Q c m ( ) W Q W 5 Q 5 kj W J kj 7 η Q W 5 η η 55 5 % K ohřáí vody se využije 5 % elekrické energie. 5) Odporovou spirálou jejíž odpor je Ω prochází proud A po dobu sekund. Sačí vyvinué eplo k omu aby se kus ledu o hmonosi kg eploy C rozál ve vodu éže eploy? = Ω led: m = kg = A l = 4 kj/kg = s = C W =? J L =? kj W L m l W L 4 W L 4 kj W J kj W L Led nerozaje eplo vyvinué spirálou je menší než skupenské eplo ání keré je řeba k omu aby led o hmonosi kg rozál. ) Na kerém ze ří vařičů zapojených podle obrázku se ohřeje oběd nejdříve? Odpor opných spirál je = Ω = Ω = Ω. = Ω = Ω = Ω W? W? W

18 W W : : : : W W W : W 9 W W W W 4 8 W 45 W W W Nejrychleji se ohřeje oběd na vařiči s opnou spirálou o odporu nejdéle se bude ohříva na vařiči s odporem opné spirály. Je-li mezi koncovými body vodiče sálé napěí a vodičem prochází sálý elekrický proud určíme elekrický příkon ze vzahu Jednokou příkonu je wa (W). Známe-li elekrický příkon a dobu po kerou vodičem prochází elekrický proud určíme elekrickou práci ze vzahu W Jako jednoku elekrické práce pak užíváme wasekundu (Ws) věší jednoky kilowahodiny (kwh) megawahodiny (MWh). 8 říklady: ) Elekrický moor v chladničce je připojen na síť s napěím V. Kolik spořebuje elekrické energie je-li moor v chodu 4 hodin denně a proéká-li jím proud A? = V = A = 4 h W =? kwh W W 4 W 5 Wh 5 kwh kwh Moor v chladničce spořebuje za 4 hodin kwh elekrické energie. ) Vařič připojený ke zdroji napěí V odebírá proud 5 A. rči elekrickou energii je-li vařič v provozu hodiny. = V = 5 A = h W =? kwh W W 5 W Wh kwh Elekrický vařič spořebuje za hodiny kwh elekrické energie. ) Jak dlouho můžeme svíi žárovkou o příkonu W než spořebujeme kwh elekrické energie? = W = kw W = kwh =? h

19 W W h h 4 min Žárovka o příkonu W spořebuje kwh za hodin a 4 minu. 4) Elekrickým vařičem při napěí V prochází proud A. Jaký má příkon? = V = A =? W 44 W říkon elekrického vařiče je 44 W. 5) rči příkon V auomobilové žárovky kerou prochází proud A. = V = A =? W W ) Elekrická chladnička je připojena k napěí V a má příkon W. Jaký proud prochází elekromoorem chladničky je-li chladnička v chodu? = V = W =? A 545 A 55 A Moorem chladničky prochází proud 55 A. 7) Topnou spirálou elekrického krbu o odporu Ω prochází proud A po dobu 5 h. rči příkon krbu a spořebovanou elekrickou energii. = Ω = A = 5 h =? W W =? kwh W W W W 4 kw W kwh říkon elekrického krbu je 4 kw za 5 hodiny spořebuje kwh. říkon auomobilové žárovky je 44 W. 9

20 8) rči odpor žárovky jejíž příkon při napěí V je 4 W. = V = 4 W =? Ω Odpor žárovky je Ω. 4 Ω 9) Odpor žárovky při příkonu 4 W je Ω. K jakému zdroji napěí je připojena? Jaký proud jí prochází? = 4 W = Ω =? V =? A 4 V nebo 4 A A Žárovka je připojena ke zdroji napěí V prochází jí proud A. ) Účinnos elekromooru je 9 % jeho užiečný výkon 75 W. Vypočíej jeho příkon. Jaký proud prochází vinuím elekromooru je-li připojen ke zdroji napěí 8 V? η = 9 % = 9 = 75 W =? W =? A = 8 V η η W 97 A A Elekromoor má příkon 75 W jeho vinuím prochází proud A.

21 ) Varná konvice předává kapalině eplo éměř beze zrá. Je určena pro napěí V a má příkon 9 W. rči proud procházející opnou spirálou konvice. Za jakou dobu se ohřeje 5 liru vody z eploy C na eplou varu? = V V = 5 l m = 5 kg = 9 W = C =? A V = C τ =? s c = 48 KJ/(kg C) Q m c V 9 Q A 4 A Q 88 kj 88 J W Q W W W s min9 s 5 min Spirálou konvice prochází proud 4 A 5 liru vody se ohřeje za 5 min. ) ro přípravu čaje zahříváme elekrickým vařičem vodu o hmonosi 5 kg a počáeční eploě C. říkon vařiče je 5 W jeho účinnos 4 %. a) Za jakou dobu od počáku zahřívání dosáhne voda eploy varu za normálního amosférického laku? b) onecháme-li vodu ve varu po dobu 5 minu přemění se čás vody v páru éže eploy. rči hmonos éo vody. = 5 W η = 4 % = 4 a) =? s V = 5 l = C V = C c = 48 KJ/(kg C) η η a) W Q Q m c V Q 5 48 Q 7 kj 7 J W W η W 5 4 W J kj LV m W L V V l V W W η s 4 min m V m V m V W l V b) = 5 min l V = KJ/kg m V =? kg 5 kg kg Voda dosáhne eploy varu za 4 minu. o pěi minuách varu se přemění kg vody na páru.

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Laboraorní práce č. 1: Pozorování epelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Tes k laboraorní

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Práce a výkon TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Práce a výkon TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ ROUD ráce a výkon TENTO ROJEKT JE SOLUFINANCOVÁN EVROSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZOČTEM ČESKÉ REUBLIKY. ráce a výkon elekrického proudu rochází-li elekrický proud jakýmkoli spořebičem,

Více

F - Ohmův zákon VARIACE

F - Ohmův zákon VARIACE F - Ohmův zákon Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost rčeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VAIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

4.5.8 Elektromagnetická indukce

4.5.8 Elektromagnetická indukce 4.5.8 Elekromagneická indukce Předpoklady: 4502, 4504 důležiý jev sojící v samých základech moderní civilizace všude kolem je spousa elekrických spořebičů, ale zaím jsme neprobrali žádný ekonomicky možný

Více

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU Obsah Co je o dnamika? 1 Základní veličin dnamik 1 Hmonos 1 Hbnos 1 Síla Newonov pohbové zákon První Newonův zákon - zákon servačnosi Druhý Newonův zákon - zákon síl Třeí

Více

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace 264 Kapalnění, sublimace, desublimace Předpoklady: 2603 Kapalnění (kondenzace) Snižování eploy páry pára se mění v kapalinu Kde dochází ke kondenzaci? na povrchu kapaliny, na povrchu pevné láky (orosení

Více

Věra Keselicová. květen 2013

Věra Keselicová. květen 2013 VY_52_INOVACE_VK60 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová květen 2013 8. ročník

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2 . Do dou sejných nádob nalijeme odu a ruť o sejných objemech a eploách. Jaký bude poměr přírůsků eplo kapalin, jesliže obě kapaliny přijmou při zahříání sejné eplo? V = V 2 =V, T = T 2, Q =Q 2 c = 9 J

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

DYNAMIKA časový účinek síly Impuls síly. 2. dráhový účinek síly mechanická práce W (skalární veličina)

DYNAMIKA časový účinek síly Impuls síly. 2. dráhový účinek síly mechanická práce W (skalární veličina) DYNAMIKA 2 Působením síly na čásici se obecně mění její pohybový sav. Síla působí vždy v učiém časovém inevalu a záoveň na učiém úseku ajekoie s. 1. časový účinek síly Impuls síly 2. dáhový účinek síly

Více

Úloha IV.E... už to bublá!

Úloha IV.E... už to bublá! Úloha IV.E... už o bublá! 8 bodů; průměr 5,55; řešilo 42 udenů Změře účinno rychlovarné konvice. Údaj o příkonu naleznee obvykle na amolepce zepodu konvice. Výkon určíe ak, že zjiíe, o kolik upňů Celia

Více

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON výkon P užitečná práce příkon P0 skutečná práce účinnost udává se v procentech Je-li mezi koncovými body vodiče napětí U a prochází-li jím stálý proud I, jenpříkon roven

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Malé písemné práce II. 8. třída Tři malé opakovací písemné práce

Malé písemné práce II. 8. třída Tři malé opakovací písemné práce Malé písené práce II. 8. řída Tři alé opakovací písené práce Oblas: Člověk a příroda Předě: Fyzika Teaický okruh: Práce, energie, eplo Ročník: 8. Klíčová slova: přehled fyzikálních veličin a jednoek, vyjádření

Více

4.5.8 Elektromagnetická indukce

4.5.8 Elektromagnetická indukce 4.5.8 Elekromagneická indukce Předpoklady: 4502, 4504 Elekyromagneická indukce je velmi důležiý jev, jeden ze základů moderní civilizace. Všude kolem je spousa elekrických spořebičů, ale zaím jsme neprobrali

Více

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8. Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19 Autor: Vhodné zařazení: Ročník: Petr Pátek Fyzika osmý- druhé pololetí Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.A Metodické poznámky:

Více

4.2.8 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

4.2.8 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon 4.2.8 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon Předpoklady: 4207 Některé výsledky minulé hodiny. Odpor 180 Ω VA charakteristika odporu 180 ohmů napětí [V] 0 1,71 3,42 5,38 7,17 8,93 10,71 proud [A] 0,000 0,008

Více

VY_32_INOVACE_271. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

VY_32_INOVACE_271. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky VY_32_INOVACE_271 Škola Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová Datum: 1.9.2012 Ročník: 9. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky Téma: Souhrnné opakování učiva

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

Fyzikální praktikum II - úloha č. 4

Fyzikální praktikum II - úloha č. 4 Fyzikální prakikum II - úloha č. 4 1 4. Přechodové jevy v obvodech s kapaciory Úkoly 1) 2) 3) 4) Sesave obvod pro demonsraci jevu nabíjení a vybíjení kondenzáoru. Naměře průběhy napěí a proudů na vybraných

Více

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Úvod Záporná zpěná vazba Úloha reguláoru Druhy reguláorů Seřízení reguláoru Snímaní informací o echnologickém procesu ELES11-1 Úvod Ovládání je řízení, při kerém

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projku Názv projku Číslo a názv šablony klíčové akvy Dgální učbní marál CZ..07/.5.00/4.080 Zkvalnění výuky prosřdncvím CT / novac a zkvalnění výuky prosřdncvím CT Příjmc podpory Gymnázum, Jvíčko,

Více

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ N Elekrická relé a spínací hodiny MULIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ U Re 1 2 0 = 1+2 Ke spínání elekrických obvodů do 8 A podle nasaveného času, funkce a zapojení Především pro účely auomaizace Mohou bý využia jako

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

4.2.7 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

4.2.7 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon 4.2.7 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon Předpoklady: 4201, 4205, 4206 Př. 1: Změř závislost proudu procházejícího rezistorem na napětí (VA charakteristiku). Měření proveď pro dva různé rezistory. Hodnotu

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

3. Střídavé třífázové obvody

3. Střídavé třífázové obvody . třídavé tříázové obvody říklad.. V přívodním vedení trojázového elektrického sporáku na x 400 V, jehož topná tělesa jsou zapojena do trojúhelníku, byl naměřen proud 6 A. Jak velký proud prochází topným

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Elektrický proud Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny : Usměrněný pohyb iontů Ionizované plyny: Usměrněný pohyb iontů

Více

VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE

VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

Výroba a užití elektrické energie

Výroba a užití elektrické energie Výroba a užií elekrické energie Tepelné elekrárny Příklad 1 Vypočíeje epelnou bilanci a dílčí účinnosi epelné elekrárny s kondenzační urbínou dle schémau naznačeného na obr. 1. Sesave Sankeyův diagram

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění 1) Prázdná nenabitá plechovka je umístěna na izolační podložce. V jednu chvíli je do místa A na vnějším povrchu plechovky přivedeno malé množství náboje. Budeme-li

Více

Nakloněná rovina I

Nakloněná rovina I 1.2.14 Nakloněná rovina I Předoklady: 1213 Pomůcky: kulička, sada na měření řecí síly. Až dosud jsme se u všech říkladů uvažovali ouze vodorovné lochy. Př. 1: Vysvěli, roč jsme u všech dosavadních říkladů

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Unverza Tomáše Ba ve Zlíně ABOATONÍ VIČENÍ EEKTOTEHNIKY A PŮMYSOVÉ EEKTONIKY Název úlohy: Zpracoval: Měření čnného výkonu sřídavého proudu v jednofázové sí wamerem Per uzar, Josef Skupna: IT II/ Moravčík,

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Elektronika ve fyzikálním experimentu Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními

Více

SLOVNÍ ÚLOHY VEDOUCÍ K ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH ROVNIC

SLOVNÍ ÚLOHY VEDOUCÍ K ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH ROVNIC Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ..0/.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol SLOVNÍ ÚLOHY VEDOUCÍ

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Autor: Mgr. Jitka Novosadová DUM: MGV_F_SS_3S3_D16_Z_OPAK_E_Nestacionarni_magneticke_pole_T Vzdělávací obor: Člověk a příroda Fyzika Tematický okruh: Nestacionární magnetické

Více

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ELEKTRICKÝ NÁBOJ A COULOMBŮV ZÁKON 1) Dvě malé kuličky, z nichž

Více

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Úsav fyziky a měřicí echniky Pohodlně se usaďe Přednáška co nevidě začne! Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Web úsavu: ufm.vsch.cz : @ufm444 Zimní semesr opakovaná výuka + Základy fyziky 2 hodiny

Více

2.6.5 Výměny tepla při změnách skupenství

2.6.5 Výměny tepla při změnách skupenství 2.6.5 Výměny epla při změnách skupensí Předpoklady: 2604 Opakoání: Teplo se spořeboáá na da druhy dějů: zyšoání eploy: Q = mc, změna skupensí: Q = mlx. Tepelné konsany ody: c( led ) = 2000 J kg K, l =

Více

Polohová a pohybová energie

Polohová a pohybová energie - určí, kdy těleso ve fyzikálním významu koná práci - s porozuměním používá vztah mezi vykonanou prací, dráhou a působící silou při řešení úloh - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací

Více

Název DUM: Elektrická energie v příkladech I

Název DUM: Elektrická energie v příkladech I Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Elektrická energie

Více

Tlumené kmity. Obr

Tlumené kmity. Obr 1.7.. Tluené kiy 1. Uě vysvěli podsau lueného kiavého pohybu.. Vysvěli význa luící síly. 3. Zná rovnici okažié výchylky lueného kiavého pohybu. 4. Uě popsa apliudu luených kiů. 5. Zná konsany charakerizující

Více

F - Sériové a paralelní zapojení spotřebičů

F - Sériové a paralelní zapojení spotřebičů F - Sériové a paralelní zapojení spotřebičů Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven

Více

(2) Řešení. 4. Platí: ω = 2π (3) (3) Řešení

(2) Řešení. 4. Platí: ω = 2π (3) (3) Řešení (). Načrněe slepý graf závislosi dráhy sojícího člověka na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,9 s do 6,5 s. 3. Jakou rychlosí

Více

2. Elektrické proudové pole

2. Elektrické proudové pole 2. Elektrické proudové pole Prochází-li, v celém prostoru uvnitř vodiče elektrický proud nazýváme toto prostředí elektrickým proudovým polem. Elektrický proud je dán uspořádaným pohybem elektrických nábojů

Více

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2 STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECNICKÁ FENŠTÁT p.. Jméno: JAN JEK Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENEÁTO FNKCÍ Číslo měření: 6 Zkoušené předměy: ) Komparáor ) Inegráor ) Generáor unkcí Funkce při měření:

Více

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory Anotace: Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistor, paralelní zapojení, sériové zapojení Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika VNITŘNÍ ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika Zákon zachování energie Ze zákona zachování mechanické energie platí: Ek + Ep = konst. Ale: Vnitřní energie tělesa Každé těleso má

Více

4. Práce, výkon, energie a vrhy

4. Práce, výkon, energie a vrhy 4. Práce, výkon, energie a vrhy 4. Práce Těleso koná práci, jestliže působí silou na jiné těleso a posune jej po určité dráze ve směru síly. Příklad: traktor táhne přívěs, jeřáb zvedá panel Kdy se práce

Více

Základy elektrotechniky - úvod

Základy elektrotechniky - úvod Elektrotechnika se zabývá výrobou, rozvodem a spotřebou elektrické energie včetně zařízení k těmto účelům používaným, dále sdělovacími a informačními technologiemi. Elektrotechnika je úzce spjata s matematikou

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

2.6.5 Výměny tepla při změnách skupenství

2.6.5 Výměny tepla při změnách skupenství 2.6.5 Výměny epla při změnách skupensí Předpoklady: 2604 Opakoání: Teplo se při změnách skupensí spořeboáá na da druhy dějů: zyšoání eploy: Q = mc, změna skupensí: Q = mlx. Tepelné konsany ody: c( led

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

4. KINEMATIKA - ZÁKLADNÍ POJMY

4. KINEMATIKA - ZÁKLADNÍ POJMY 4. KINEMATIKA - ZÁKLADNÍ POJMY. Definuj pojem hmoný bod /HB/. 2. Co o je vzažná ouava? 3. Co je o mechanický pohyb? 4. Podle jakých krierií můžeme mechanický pohyb rozlišova? 5. Vyvělee relaivno klidu

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Datum vytvoření: 9. 1. 2014

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha V.E... sladíme 8 bodů; průměr 4,65; řešilo 23 sudenů Změře závislos eploy uhnuí vodného rozoku sacharózy na koncenraci za amosférického laku. Pikoš v zimě sladil chodník. eorie Pro vyjádření koncenrace

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Věra Keselicová. květen 2013

Věra Keselicová. květen 2013 VY_52_INOVACE_VK55 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová květen 2013 8. ročník

Více

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník ELEKTROSTATIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník Elektrický náboj Dva druhy: kladný a záporný. Elektricky nabitá tělesa. Elektroskop a elektrometr. Vodiče a nevodiče

Více

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska. Teplo a vnitřní energie pracovní list Vnitřní energie Všechny tělesa se skládají z částic, které vykonávají neustálý a neuspořádaný pohyb a které na sebe navzájem silově působí. Částice uvnitř všech těles

Více

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ] 5. Elektromagnetická indukce je děj, kdy ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli a protíná magnetické, indukční čáry, vzniká elektrické napětí. Vodič se stává zdrojem a je to nejrozšířenější způsob

Více

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil VEDENÍ EL. PROUDU V PEVNÝCH LÁTKÁCH 1) Látky dělíme (podle toho, zda jimi může procházet el.proud) na: a) vodiče = vedou el. proud kovy (měď, hliník, zlato, stříbro,wolfram, cín, zinek) uhlík, tuha b)

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Měření magnetické indukce elektromagnetu

Měření magnetické indukce elektromagnetu Měření magnetické indukce elektromagnetu Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=1 V tomto experimentu jsme využili digitální kuchyňské váhy, pomocí kterých jsme určovali sílu, kterou elektromagnet působí

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 7. 203 Ele stejnosměrný proud (Ohmův zákon, řazení odporů, elektrická práce, výkon, účinnost, Kirchhofovy

Více

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, STABILITA. Jednokový impuls (Diracův impuls, Diracova funkce, funkce dela) někdy éž disribuce dela z maemaického hlediska nejde o pravou funkci (přesný popis eorie

Více

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.10 EU OP VK

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.10 EU OP VK Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.10 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Listopad 2011 Ročník 9. Předmět Fyzika Název, anotace

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor). Rezistor: Pasivní elektrotechnická součástka, jejíž hlavní vlastností je schopnost bránit průchodu elektrickému proudu. Tuto vlastnost nazýváme elektrický odpor. Do obvodu se zařazuje za účelem snížení

Více

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II 2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosi II Předpoklady: 020208 Pomůcky: papíry s grafy Př. 1: V abulce je naměřeno prvních řice sekund pohybu konkurenčního šneka. Vypoči: a) jeho průměrnou rychlos, b) okamžié

Více

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Magnetické pole Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Stacionární magnetické pole Magnetické pole tyčového magnetu: magnetka severní pól (N) tmavě zbarven - ukazuje k jižnímu pólu magnetu

Více

FYZIKA I. Pohyb těles po podložce

FYZIKA I. Pohyb těles po podložce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHICKÁ UIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJÍ FYZIKA I Pohyb ěles po podložce Prof. RDr. Vilé Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Ar. Dagar Mádrová

Více

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 1 Bezpečnost práce, měření proudu

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Sbírka fyzikálních úloh pro 8. ročník ZŠ

Sbírka fyzikálních úloh pro 8. ročník ZŠ MASAYKOVA UNIVEZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDA FYZIKY, CHEMIE A ODBONÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Sbírka fyzikálních úloh pro 8. ročník ZŠ Závěrečná práce Brno 7 Vedoucí práce: Mgr. Toáš Miléř, Ph.D. Auor práce: Mgr.

Více