1.3.1 Výpočet vnitřních sil a reakcí pro nejnepříznivější kombinaci sil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.3.1 Výpočet vnitřních sil a reakcí pro nejnepříznivější kombinaci sil"

Transkript

1 OHYB NOSNÍKU - SVAŘOVANÝ PROFIL TVARU Ι SE ŠTÍHLOU STĚNOU (Posouzení podle ČSN 0-8) Poznámka: Dále psaný text je lze rozlišit podle tpu písma. Tpem písma Times Ne Roman normální nebo tučné jsou psané poznámk, které se obvkle zapisují do statického výpočtu. Tpem písma Times Ne Roman kurzíva normální nebo tučná jsou psané poznámk, které se obvkle nezapisují do statického výpočtu.. GEOMETRIE NOSNÍKU Geometrie nosníku, resp. geometrické schéma konstrukce se vkresluje tak, ab si blo možné učinit hrubý přehled o tvaru konstrukce a jejím umístění v prostoru. Detail se obvkle nevkreslují. Postupuje se v souladu s []. Obr. Statické schéma Obr. Příčný řez nosníkem (odhad rozměrů). ZATÍŽENÍ NOSNÍKU Zatížení je zpracované do tabulk, přičemž Charakteristické (dle [] normové) hodnot stálého zatížení jsou uvažován v souladu s [], nahodilé zatížení je určeno na základě rozboru zatížení na konstrukci. STÁLÉ G k (kn/bm) γ f G d (kn/bm) Tíha nosníku (odhad),5,0,80 NAHODILÉ Q k (kn) γ f Q d (kn) Osamělé břemeno P 00,00, 0,00. NÁVRH A POSOUZENÍ NOSNÍKU.. Výpočet vnitřních sil a reakcí pro nejnepříznivější kombinaci sil Po sestavení všech statických schémat, která připadají v úvahu (podmínk působení při montáži, provozu, kombinace zatížení atd.) určíme nejnepříznivější vnitřní síl a ohbové moment. MSd g L 8 + Pd L, , , knm... maximální moment od vnějšího zatížení V g L + P, ,0 5, kn... maximální reakce od vnějšího zatížení max, Sd d Soubor: Ohb štíhlého nosníku-0-v0.doc strana:, celkem 8 stran

2 .. Návrh a posouzení nosníku Při návrhu dimenzí průřezu je nutné vcházet z hodnot ohbového momentu a je vhodné počítat s rezervou únosnosti - cca 5%. Dále je zde proveden návrh a posouzení krajních a vnitřních výztuh. Krajní výztuh jsou umístěn nad podporami, vnitřní výztuh jsou zejména pod působícími břemen. Postup při návrhu rozměrů se nezaznamenává, zapisuje se pouze postup při posouzení. I sv 88 - x00* + P0*800, výztuh 0* oboustranné, po 000 mm; (S 55) Problematika krčních svarů, lokální únosnosti stojin a lokální stabilit stojin nosníku nejsou v tomto příkladě řešen. Materiálové charakteristik pro tl. t 0 mm: f 55 MPa; f u 50 MPa; [] (Tab..) Parciální součinitele spolehlivosti: γ M,5 [] (Tab..) Průřezové charakteristik: A mm ; I ( ),8 0 mm ; Iz + 0,08 0 mm ; It ( ), 0 mm hs 8 ( 88 ) Iω Iz,08 0 8, 0 mm...výsečový moment setrvačnosti 0,8 0 Wel, 8, 0 mm.. elastický modul průřezu krajního vlákna přírub k ose W W pl, el,z ( ), 0 mm.. plastický modul průřezu k ose 0,08 0 0, 0 mm modul průřezu horní i spodní přírub k ose z i zp i,8mm poloměr setrvačnosti horního pasu včetně / ploch přilehlé části stojin dle[] čl..8..,8 0 0,08 0 i 0,mm; iz 5,8 mm Klasifikace průřezu nosníku: [] (.) a (Tab..) horní příruba (přečnívající části pásnic, svařované průřez, případ pásnice v tlaku) : c t f b t 00 0 te 5 5,5 < ε 0,8, třída t f stojina (vnitřní část kolmá k ose ohbu, případ stojina je namáhaná ohbem) : d d t h t t t mm (výška stěn) f,h f,s e 8 8, > ε 5 f , třída 0 celý průřez je tříd (rozhoduje nejvšší zatřídění) Soubor: Ohb štíhlého nosníku-0-v0.doc strana:, celkem 8 stran

3 Stanovení efektivního průřezu prutu: dle [] (..) a Tab.. efektivní plocha tlačené přírub : A eff Af,c 00 00mm (příruba tříd ) efektivní plocha tažené přírub : A eff Af,t 00 00mm (plocha tažených částí se neredukuje) efektivní plocha stojin: 00 55, 0 M σ + + 8, MPa σ W,8 0 el, σ, (σ ) normálové napětí v krajním horním, (spodním) vlákně stěn tlak je označen kladně, tah záporně σ 8,0 ψ < 0 k σ, dle [] Tab.. σ 8,0 5 5 ε 0,8; b d 8 mm dle [] čl... f 55 f b 8 λp,58 > 0, σ 8, ε t k 8, 0,8 0, cr σ λp 0, ρ λ p λp 0.,58 0, ρ 0,5... průřezové charakteristik se změní λ,58 p b b ρ b 0,5 8 ρ bc 8 mm dle [] Tab.. ψ + 0, b 0, 8 mm; b 0, b 0, 8 8 mm eff e, eff e, c,eff Obr. Efektivní průřez Při výpočtu ohbové únosnosti prutu průřezu tříd se počítá s průřezovými charakteristikami A ; I ; W, které odpovídají efektivním průřezům znázorněnému na Obr.. eff eff eff eff A 8 mm ; I W W eff,, eff,, eff, 5, 0 mm 5, 0 5, 0 mm.. modul průřezu krajního vlákna horní přírub () k ose eff 5,8 5, 0 8, 0 mm.. modul průřezu krajního vlákna spodní přírub () k ose eff 85, Soubor: Ohb štíhlého nosníku-0-v0.doc strana:, celkem 8 stran

4 ... Posouzení ve smku dle [] čl... stranový poměr polí: Obr. Schéma jednoho zatíženého pole stojin Všeobecně je účelné, ab stranový poměr α a d, 0. Z hlediska smkové únosnosti je příčné vztužení stojin účinné, kdž stranový poměr α a d <. α a d max ( ; ) max,; 0,, d a d β 80 > 0 0 0,8 5 dle [] (.) t 0 f maximální štíhlost stojin: dle [] (.0) 0, 5 0, 5 β,v 0 0, + 0 0, 5, < β stěna je štíhlá a proto: α f, 55 - bude mít příčné oboustranné výztuh; - se musí redukovat v důsledku boulení stěn její smková únosnost. redukční součinitel ve smku: dle [] (.) β,v 5, ρ V,a 0,8 0,8 β + 0, β, V 0, , 5, smková únosnost: dle [] (.) f 55 Vb,Rd Vpl,Rd ρv,a A 0, ,8 0580N 0,58 kn γ,5 M VSd 5,kN< Vba, Rd 0,58 kn... nosník na smk vhoví VSd 5, kn < 0,5 Vb, Rd 0,5 0,58 0,8 kn není nutné redukovat momentovou únosnost dle [] (čl...5) Poznámka: Pokud b blo nutné redukovat momentovou únosnost v důsledku vlivu smku, lze postupovat dle [] čl...5: β,v - pro V Sd > 0,5Vba,Rd V ρ pl,rd V,a Vpl,Rd platí, že 0,8β + 0,β,V M [ ] ( M M ) ( V V ) Sd MfN,Rd + cn,rd fn,rd Sd ba,rd >, kde Soubor: Ohb štíhlého nosníku-0-v0.doc strana:, celkem 8 stran

5 M cn,rd je moment únosnosti efektivního průřezu redukovaný v důsledku případného působení tlakové osové síl N Sd ; M fn,rd je moment únosnosti průřezu složeného pouze z pásnic, redukovaný v důsledku případného působení tlakové osové síl N Sd ; boulení stojin od ohbu pásnic: dle [] čl.... k vbočení pásnice v rovině stěn nedojde, pokud d E A k dle [] (.) t f A d t 800 E A, k 0, 80, Stojina vhoví. 0 f A f fc 5... Posouzení na namáhání ohbem dle [] (čl..8.) Při posuzování nosníku musíme uvážit jednak vliv štíhlého průřezu, jednak možnost ztrát stabilit nosníku při ohbu (klopení). Ohýbaný prut nemusí být posuzován na klopení (ztrátu stabilit při ohbu) v těchto případech: - průřez prutu je tuhý kroucení, např. uzavřený průřez - při ohbu v hlavní rovině menší tuhosti průřezu prutu - je-li tlačený pás zabezpečen proti vbočení z rovin ohbu nebo je-li průřez prutu zabezpečen proti pootočení, a to spojitě nebo ve vzdálenostech menších než 0ti násobek poloměru setrvačnosti konvenčního tlačeného pásu nosníku - i zp. Přitom uvažujeme poloměr setrvačnosti z rovin ohbu pro konvenční tlačený pás nosníku, který je tvořen pásnicí (přírubou) nosníku a přilehlou částí stojin, zahrnující / její ploch. Nosník není tuhý v kroucení ani není ohýbaný v hlavní rovině menší tuhosti. Proto zbývá posoudit ještě poslední podmínku.tlačený pás je zabezpečen proti vbočení z rovin ohbu v místech působení břemen a v uložení, tzn. po vzdálenostech L z 000mm 0 i zp 0,8 0mm< 000 mm... je třeba uvažovat vliv klopení dle [] (čl..8..) Prut s průřez tříd, namáhané ohbem, musí splňovat podmínk: M Sd Mb, Rd ; Mb,Rd χlt β Wpl, f γm dle [] (.5), (.) β Weff,, Wpl, 5, 0, 0 0, součinitel vzpěrnosti χ LT : Lz It 000, 0 α t 0, 0, 0,55 0,0 dle [] (G.5) 8 h I 88,08 0 z iz Iz 0,08 0 z a i I,8 0,5 mm dle [] (G.0a) kde z je vzdálenost těžiště tlačené pásnice od těžiště průřezu, větší ze vzdáleností střednic tlačené nebo tažené pásnice od středu smku; a i γ,... kloubové uložení pro vbočení i zkroucení, zatížení na horní přírubě - řádek ψ 0, KK dle [] Tab. G. κ M Lz 0, 000 λ γ,, i,5 dle [] (G.0), Obrázek G z Pro vsoké svařované nosník nemá být štíhlost λ menší že kritická štíhlost pásu λ f dle [] čl. G.5 κm a,0 000 λ, λf, dle [] (G.), Obrázek G i,8 f fc Soubor: Ohb štíhlého nosníku-0-v0.doc strana:, celkem 8 stran

6 kde κ M je součinitel vzpěrné délk při klopení pro L z a dle [] Obrázek G, a vzdálenost příčných výztuh v oboru největšího momentu, i poloměr setrvačnosti konvenčního tlačeného pásu; λ π E f π , dle [] (.58) ( Weff, / We, ) (,/,) 5, 0 ( 8, 0 ), ( λlt 0,) + λlt 0,5 ( + 0, (, 0,) +, ), 8 λ LT ( λ / λ ) l dle [] čl..8.. Φ LT 0,5 + 0, dle [] čl..8.. χ LT 0, Φ (,8 +,8, ) LT + Φ LT λlt Pružný moment únosnosti pro horní vlákna s vlivem klopení M χ β W f γ 0, 0,, 0 55,5, 0 Nmm b,rd LT pl,, Pružný moment únosnosti pro dolní vlákna M W f γ 8, 0 55,5 5 0 Nmm b,rd eff,, M M Rozhoduje pružný moment únosnosti pro horní vlákna s vlivem klopení MSd Mb, Rd... 55, knm <, knm nosník vhoví.... Výztuh stojin nosníku Koncové příčné výztuh dle [] čl.... *PLO 0/ (S 55): zatřídění profilu výztuh dle [] Tab.. c 0 0< ε 5/ 55, třída t zatřídění spolupůsobící části stojin dle [] Tab.. s0 5t 5/ f 5 0 5/ 55,5 mm... spolupůsobící část stojin na konci nosníku, v řešeném případě bude s 0 00 mm, s 5t 5/ f 5 0 5/ 55,5 mm... spolupůsobící část stojin - vnitřní, c,5, < ε 5/ 55, třída t 0 profil příčné výztuh je tříd vhovuje, β A, 0 ; tuhost výztuh dle [] čl.... d t 8 0 8,... κs ; a d ,... γs dle [] (.50) Is 0, d t κs γs 0, 8 0 0, 0 mm... nutný moment setrvačnosti ( 0+ 0) Is,5 0 mm > 0, 0 mm ( při výpočtu momentu setrvačnosti je zanedbána spolupůsobící část stojin o šířce s 0 a s ) Tuhost příčné koncové výztuh vhovuje. Posouzení pro zatížení místní příčnou sílu F Sd vzpěrná únosnost pro vbočení kolmo k ose (z rovin svislého nosníku) ; F Sd P d 5, kn součinitel vzpěrnosti χ: dle [] čl..8., Tab..8 Soubor: Ohb štíhlého nosníku-0-v0.doc strana: 5, celkem 8 stran

7 (,5 + 00) mm ( 0,5 8) 55,, s A 0 + ; i I A, , mm ; λ Lcr, i ; λ, 5 f, 5 55, ; λ ( λ / λ) βa (, /,) 0,. pro křivku c χ 0, Vzpěrná únosnost příčné výztuh N b, Rd : dle [] čl..8.. χ βa A f 0, Nb,Rd 8 N,8 kn > FSd Pd 5, kn γ,5 M únosnost koncové výztuh vhovuje Posouzení na tlakovou sílu N Sd dle [] čl.... V V 5, kn...větší z posouvajících sil po obou stranách výztuh (max. reakce) Sd max ( 0, + 0, α ) 5 f 0 ( 0, + 0,, ) 0,8 58, β,v 0 dle [] (.0) β d t 8 0 8, dle [] (.) ρ β β 58, 8, 0,,0... redukční součinitel při smku dle [] (.) V,m,V minimální únosnost pole stojin dle [] (.) 55 Vbm,Rd Vpl,Rd ρv, m 8 0 0, 5 N, kn,5 NSd VSd Vbm, Rd kn není nutné posuzovat výztuhu na tlakovou sílu, neboť minimální únosnost pole stojin je dostatečná. Posouzení na účink ohbového momentu M Sd, vvolaného pokritickým působením stojin- Posouzení bude provedeno dle [] čl.... v A d t mm dle [] čl...5. τ V ( d t ) 500 ( 8 0),8 MPa Sd,max f ρv,m τ m min( τ; ) max(,8; 5,),8 MPa γ M dle [] (.5) α, dle [] čl... Av ( τ τm ) d 80 (,8,8) 8 MSd 0 0 ( + α α) 0 ( +,,) dle [] (.5) Krajní příčné výztuh vhoví. Vnitřní příčné výztuh *PLO 0/ (S 5) po 000 mm: dle [] čl... zatřídění profilu výztuh dle [] Tab.. c t 0 0< ε 5/ 55, třída zatřídění spolupůsobící části stojin dle [] Tab.. s 5t 5/ f 5 0 5/ 55 mm... spolupůsobící část stojin c, < ε 5/ 55, třída t 0 profil příčné výztuh je tříd, vhovuje tuhost výztuh dle [] čl.... d t 8 0 8,... κ ; a d ,... γs dle [] (.50) s s 0, d t κs γs 0, I 8 0 0, 0 mm... nutný moment setrvačnosti Soubor: Ohb štíhlého nosníku-0-v0.doc strana:, celkem 8 stran

8 ( 0+ 0) Is,5 0 mm > 0, 0 mm ( při výpočtu momentu setrvačnosti je zanedbána spolupůsobící část stojin o šířce s ) Tuhost vnitřní příčné výztuh vhovuje. Posouzení pro zatížení místní příčnou sílu F Sd vzpěrná únosnost pro vbočení kolmo k ose (z rovin svislého nosníku) ; F Sd P d 5,0 kn součinitel vzpěrnosti χ: dle [] čl..8., Tab..8 ( 0 +,5 0) 50 mm i ( 0,5 8) 5,, s A ; i I A, , mm ; λ Lcr, ; λ, 5 f, 5 55, ; β A, 0; λ ( λ / λ) βa (, /,) 0,. pro křivku c χ 0, Vzpěrná únosnost příčné výztuh N b, Rd : dle [] čl..8.. χ βa A f 0, Nb,Rd 58 N 5, kn > FSd 5, kn γ M,5 Únosnost vnitřní výztuh vhovuje. Posouzení na tlakovou sílu N Sd dle [] čl.... VSd Vmax,0 gd 5,,0,8 8, kn...větší z posouvajících sil po obou stranách výztuh β 0 0, + 0, α 5 f 0 0, + 0,, 0,8 58, dle [] (.0) ( ) ( ),V d 8 β 8, dle [] (.) t 0 ρ β β 58, 8, 0,,0... redukční součinitel při smku dle [] (.) V,m,V Minimální únosnost pole stojin dle [] (.) 55 Vbm,Rd Vpl,Rd ρv, m 8 0 0, 5 N, kn,5 NSd VSd Vbm, Rd 8,, 5, kn...není nutné posuzovat výztuhu na tlakovou sílu, neboť minimální únosnost pole stojin je dostatečná Vnitřní výztuh vhoví.... Posouzení mezního stavu použitelnosti: dle [] Tab gn L Pn L 5, δ E I 8 E I 8, 0,8 0 8, 0,8 0 0,8+,,5 mm < L mm Nosník na průhb vhoví.. Použitá literatura [] ČSN 005 ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ [] ČSN 0-8 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ [] ČSN P ENV --: NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Část.: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavb [] ČSN VÝKRESY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Soubor: Ohb štíhlého nosníku-0-v0.doc strana:, celkem 8 stran

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 632

Více

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením Dokument č. SX003a-CZ-EU Strana 1 z 8 Eurokód :200 Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením Tento příklad podrobně popisuje posouzení prostého nosníku s rovnoměrným zatížením.

Více

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty Dokument: SX011a-CZ-EU Strana 1 z 7 Eurokód Vypracoval rnaud Lemaire Datum březen 005 Kontroloval lain Bureau Datum březen 005 Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými Tento příklad seznamuje

Více

5 SLOUPY. Obr. 5.1 Průřezy ocelových sloupů. PŘÍKLAD V.1 Ocelový sloup

5 SLOUPY. Obr. 5.1 Průřezy ocelových sloupů. PŘÍKLAD V.1 Ocelový sloup SLOUPY. Obecné ponámk Sloup jsou hlavními svislými nosnými element a přenášejí atížení vodorovných konstrukčních prvků do ákladové konstrukce. Modulové uspořádání načně ávisí na unkci objektu a jeho dispoičním

Více

Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE

Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE Dokument: SX01a-CZ-EU Strana 1 z Eurokód Vpracoval Mladen Lukic Datum Leden 006 Kontroloval Alain Bureau Datum Leden 006 Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE Tento příklad se zabývá podrobným

Více

SLOUP NAMÁHANÝ TLAKEM A OHYBEM

SLOUP NAMÁHANÝ TLAKEM A OHYBEM SOUP NAMÁHANÝ TAKEM A OHYBEM Posuďte únosnost centrick tlačeného sloupu délk 50 m profil HEA 4 ocel S 55 00 00. Schéma podepření a atížení je vidět na následujícím obráku: M 0 M N N N 5m 5m schéma pro

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

5. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy.

5. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy. 5. plikace výsledků pro průřez 4. tříd. eff / eff / Výsledk únosnosti se používají ve tvaru součinitele oulení ρ : ρ f eff kde d 0 Stěn namáhané tlakem a momentem: Základní případ: stlačovaná stěna: výsledk

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován Evropským

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed [stálé

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Pružnost a pevnost I

Pružnost a pevnost I Stránka 1 teoretické otázk 2007 Ing. Tomáš PROFANT, Ph.D. verze 1.1 OBSAH: 1. Tenzor napětí 2. Věta o sdruženosti smkových napětí 3. Saint Venantův princip 4. Tenzor deformace (přetvoření) 5. Geometrická

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Řešený příklad: Pružný návrh jednolodní rámové konstrukce ze svařovaných profilů

Řešený příklad: Pružný návrh jednolodní rámové konstrukce ze svařovaných profilů Dokument: SX00a-Z-EU Strana 7 áev Eurokód Vpracoval Arnaud Lemaire Datum duben 006 Kontroloval Alain Bureau Datum duben 006 Je navržena jednolodní rámová konstrukce vrobená e svařovaných proilů podle.

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení Ing. Vladimír KOVÁČ autorizovaný statik Nad vodovodem 3258/2 100 31 Praha 10 kovac@az-statika.cz Vajdova 1031/5, 102 00 Praha 15 - Hostivař ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení STATICKÉ

Více

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník Dokument č. SX001a-CZ-EU Strana 1 8 Eurokód Připravil Alain Bureau Datum prosinec 004 Zkontroloval Yvan Galéa Datum prosinec 004 Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený Tento příklad se týká detailního

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁU PODLE ČS E 99-- Jaub Dolejš*), Zdeně Sool**).Zadání avrhněte sloup plnostěnného dvouloubového rámu, jehož roměr jsou patrné obráu. Horní pásnice příčle je po celé délce ajištěna proti

Více

Ocelobetonové konstrukce

Ocelobetonové konstrukce Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce Stř ední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 20. Prostý ohb Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablon registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Prostý beton  Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II Prostý beton http://www.klok.cvut.cz Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II - Uplatnění prostého betonu -Ukázky staveb - Charakteristické pevnosti -Mezní únosnost

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

Ocelové konstrukce 3 Upraveno pro ročník 2011/2012

Ocelové konstrukce 3 Upraveno pro ročník 2011/2012 Ocelové konstrukce 3 Upraveno pro ročník 011/01 Prof. Josef acháček B63 PP pro řádné posluchače je na webu 1. týden: tabilita nosníku a ohbu.. týden: tabilita stěn. 3. týden: Tenkostěnné a studena tvarované

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků Desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY 15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY Samostatné Společně s deskou trámového stropu Zásady vyztužování h = l/10 až l/20 b = h/2 až h/3 V každém rohu průřezu musí být jedna vyztužená ploška Nosnou výztuž tvoří 3-5 vložek

Více

5. Ohýbané nosníky Únosnost ve smyku, momentová únosnost, klopení, MSP, hospodárný nosník.

5. Ohýbané nosníky Únosnost ve smyku, momentová únosnost, klopení, MSP, hospodárný nosník. 5. Ohýbané nosník Únosnost ve smku, momentová únosnost, klopení, P, hospodárný nosník. Únosnost ve smku stojina pásnice poue pro válcované V d h t w Posouení na smk: V pružně: τ = ( τ pl, Rd) I V V t w

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury. ocelových 5. přednáška Vybrané partie z plasticity Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 2. prosince 2015 Pracovní diagram ideálně pružného materiálu ocelových σ

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C Složení Ocel - slitina železa a dalších prvků - nejdůležitější je uhlík - nekujná železa > 2,14 % C (litina) - kujná železa < 2,14% C Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C Nežádoucí prvky: P, S, O 2,

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce 133 BK4K BETONOVÉ KONSTRUKCE 4K Betonové konstrukce BK4K Program výuky Přednáška Týden Datum Téma 1 40 4.10.2011 2 43 25.10.2011 3 44 12.12.2011 4 45 15.12.2011 Skořepinové konstrukce úvod Úvod do problematiky

Více

POSOUZENÍ DŮLNÍ OCELOVÉ VÝZTUŽE PODLE ČSN EN EUROKÓD 3

POSOUZENÍ DŮLNÍ OCELOVÉ VÝZTUŽE PODLE ČSN EN EUROKÓD 3 POSOUZEÍ DŮLÍ OCELOVÉ VÝZTUŽE PODLE ČS E 993-- EUROKÓD 3 ÚVOD V lednu 2009 přestala platit předběžná evropská ocelářská norma ČS P EV 993-- a v dubnu 200 bla ukončena platnost souběžné platné české ocelářské

Více

Výška [mm]

Výška [mm] ZDĚNÉ TLAČENÉ PRVKY navrhování podle ČSN P ENV 199611 (EC6) Zdící prvky Pevnostní značka = průměrná pevnost v tlaku v MPa (např. P10, P15) Normalizovaná pevnost b = pevnostní značka x δ (součinitel δ závisí

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Příloha-výpočet motoru

Příloha-výpočet motoru Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ

Více

Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí

Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí Klasifikace závisí na geometrii i zatížení řešit pro každou kombinaci zatížení!! 1. Konstrukce řešené podle teorie 1. řádu (α > 10): F α 10 Pro dané

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ Tento materiál slouží výhradně jako pomůcka do cvičení a v žádném případě objemem ani typem informací nenahrazuje náplň přednášek. Obsah VNITŘNÍ SÍLY PRÍHRADOVÉ

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

STATICKÝ VÝPOČET původní most

STATICKÝ VÝPOČET původní most Akce: Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(17) D. Dokumentace objektů 1. Dokumentace inženýrského objektu 1.2. Stavebně

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb

Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb Pružnost a plasticita, 2.ročník kombinovaného studia Normálová napětí v prutech namáhaných na ohb Základní vtah a předpoklad řešení Výpočet normálového napětí Dimenování nosníků namáhaných na ohb Složené

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed zatížení stálá a proměnná působící na sloup v přízemí (tj. stropy všech příslušných

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

1. JEŘÁBOVÁ DRÁHA 1.1 POPIS OBJEKTU 1.2 TECHNICKÉ ÚDAJE JEŘÁBU

1. JEŘÁBOVÁ DRÁHA 1.1 POPIS OBJEKTU 1.2 TECHNICKÉ ÚDAJE JEŘÁBU 1. JEŘÁBOVÁ DRÁHA 1.1 POPIS OBJEKTU Předmětem návrhu jsou hlavní nosné části jeřábové dráhy navržené do dispozice jednopodlažní budovy pro strojírenský průmysl. Jedná se o lehký mostový dvounosníkový jeřáb,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ABSTRACT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TROJLODNÍ

Více

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 OSNOVA 1. Co je to mezní stav použitelnosti (MSP)?

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

Řešený příklad: Vzpěrná únosnost kloubově uloženého prutu s mezilehlými podporami

Řešený příklad: Vzpěrná únosnost kloubově uloženého prutu s mezilehlými podporami 3,0 VÝPOČET Dokument č. SX00a-CZ-EU Strana 4 áev Řešený příklad: Vpěrná únosnost kloubově uloženého prutu s meilehlými podporami Eurokód Připravil Matthias Oppe Datum červen 00 Zkontroloval Christian Müller

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011 OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 010/011 Pomocí Thumovy definice, s využitím vrubové citlivosti q je definován vztah mezi součiniteli vrubu a tvaru jako: Součinitel tvaru α je podle obrázku definován jako:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A - PRŮVODNÍ DOKUMENT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A - PRŮVODNÍ DOKUMENT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A - PRŮVODNÍ DOKUMENT

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 09. DESKA DOKONALE VETKNUTÁ - NÁVRH DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

ČSN EN OPRAVA 1

ČSN EN OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.40 Říjen 2009 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru ČSN EN 1992-1-2 OPRAVA

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

KURZ BO02 KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA

KURZ BO02 KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA KURZ BO0 KOVOVÉ KONSTRUKCE Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA Brno 007 KURZ BO0 Pracovní kopie strana:, celkem: OBSAH ZTUŽIDLA...5. STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA...6.. PŘÍČNÉ (VĚTROVÉ) ZTUŽIDLO V ROVINĚ

Více

Některá klimatická zatížení

Některá klimatická zatížení Některá klimatická zatížení 5. cvičení Klimatické zatížení je nahodilé zatížení vyvolané meteorologickými jevy. Stanoví se podle nejnepříznivějších hodnot mnohaletých měření, odpovídajících určitému zvolenému

Více

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ Jaroslav Navrátil 1,2

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Spřažené konstrukce Obsah: Spřažení částečné a plné, styčná

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

Posuďte oboustranně kloubově uložený sloup délky L = 5 m, který je centricky zatížen silou

Posuďte oboustranně kloubově uložený sloup délky L = 5 m, který je centricky zatížen silou Příkld 1: SPŘAŽEÝ SLOUP (TRUBKA VYPLĚÁ BETOE) ZATÍŽEÝ OSOVOU SILOU Posuďte oboustrnně kloubově uložený sloup délk L 5 m, který je entrik ztížen silou 1400 kn. Sloup tvoří trubk Ø 45x7 z oeli S35 vplněná

Více

NCCI: Obecná metoda pro posouzení příčné stability rámů

NCCI: Obecná metoda pro posouzení příčné stability rámů CCI: Obecná metoda pro posouzení příčné stability rámů S032a-CZ-EU CCI: Obecná metoda pro posouzení příčné stability rámů Tento CCI dokument vysvětluje obecnou metodu presentovanou v 6.3.4 z E1993-1-1

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ETAL AND TIBER STRUCTURES NÁVRH KONSTRUKCE JEŘÁBOVÉ

Více

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby ZE SYSTÉMU dle ČSN EN 1996-1-1 a ČSN EN 1996-3 NEICO - ucelený systém hrubé stavby K dosažení co nejlepších výsledků navrhování zdiva z betonových skořepinových tvárnic NEICO a k zachování hlavních výhod

Více

Obr. 6.1 Zajištění tuhosti vícepodlažní budovy

Obr. 6.1 Zajištění tuhosti vícepodlažní budovy 6 ZTUŽIDLA Ztužidla jsou prvky ocelové kostry, které zabezpečují stabilitu polohy konstrukce a přenesení vodorovných sil (tlaku a sání větru, odtud také starší název zavětrování) až do základů budovy.

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍHO STAVITELSTVÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. Ondřej Koza UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Statický přepočet plnostěnné ocelové

Více