Chvalte léto! lesních malin zrajících. tìhotných klasù obilných èas touhy po objetí vodní hladì. a jejich dotekù vášnivé dlanì. B.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chvalte léto! lesních malin zrajících. tìhotných klasù obilných èas touhy po objetí vodní hladì. a jejich dotekù vášnivé dlanì. B."

Transkript

1 ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 18., LÉTO 2002 Chvalte léto Chvalte léto, èas motýlých køídel barevných lesních malin zrajících vùnì košatých lip staletých bzukotu èmelákù bruèivých vonících rùží trnitých tìhotných klasù obilných èas touhy po objetí vodní hladì snìdé dívèí pleti vùni horkých òader a jejich dotekù vášnivé dlanì. Chvalte léto! B. Outrata 1

2 Vážení obèané! Zastupitelstvo obce Nezamyslice se sešlo na svých jednáních dne a Usnesení ze všech jednání zastupitelstva i rady jsou pravidelnì zveøejòována na internetu a poslední jednání zastupitelstva také ve Hvìzdièce. V období 2. ètvrtletí byly plnìny úkoly vyplývající ze schváleného rozpoètu a usnesení zastupitelstva i rady. Mimoøádným úkolem bylo zajištìní voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. Jejich výsledek již znáte. Omlouvám se tímto za technickou závadu na místním rozhlase, která zpùsobila, že jste hlášení o místním volebním hlasování ihned po ukonèení sèítání neslyšeli. V souèasné dobì se dokonèuje fasáda na bytovém domì è.p. 361, na kterém byla vymìnìna okna, podbity øímsy a nyní se upravují chodníky a zpevnìné plochy. Souèástí úprav je také zøízení oplocení pozemku. Na Vyškovské ulici byla dokonèena jednotná kanalizace. Tímto je tato ulice pøipravena pro další úpravy. Na prvním místì k rekonstrukci silnice I/47, jejíž zaèátek je stále odsouván investorem Øeditelstvím silnic a dálnic Olomouc. Osobnì nevìøím slibùm, že oprava bude zahájena ještì letos. Pro letošní rok je povolena pouze oprava mostu pøes potok Tištínka. Stavební povolení získaly také nìkteré objekty výstavby dálnice D1 v úseku Vyškov-Moøice. Neprodlenì byly zahájeny zemní práce na skrývkách a také na archeologickém prùzkumu, který se stal ze zákona nedílnou souèástí stavebních prací. Jeho výsledky obohatí poznatky o dávné minulosti a životì našich pøedkù. Nìkteøí naši obèané zde našli pøes léto pracovní pøíležitost. Na práci na dálnici èekají také mnozí autodopravci, majitelé zemních strojù a další podnikatelé. Vìøím, že se jim jejich pøání splní s plným rozvinutím stavby. Pro informaci sdìluji, že v naší obci v budovì bývalého nákupního støediska sídlí v nájmu Technický dozor stavby dálnice. Dodavatelem stavby je sdružení firem Dopravní stavby Holding, Strabag, Dálnièní stavby Praha a Železnièní stavby. Dopravní stavby Holding Prostìjov jsou také dodavatelem stavby polní cesty Moøice-Nezamyslice, která je první realizací spoleèných zaøízení v k.ú. Nezamyslice a Moøice po ukonèení komplexní pozemkové úpravy. Tato cesta je úèelovou komunikací vybudovanou k zajištìní pøístupnosti pozemkù, ale souèasnì øeší pøímé a bezpeèné propojení obou obcí v trase polní cesty, která zde existovala pøed 40 lety. Silnice bude hotova ještì v èervenci. Doprovodná 2 Slovo starosty

3 zeleò bude vysázena na podzim. Podle zájmu veøejnosti se dá pøedpokládat, že se tato cesta stane oblíbenou zkratkou do Moøic a Nìmèic. Zámìr dovybavit dìtské høištì v Nádražní ulici je také splnìn. Upraveno bylo volejbalové høištì, pískovištì, byly opraveny a doplnìny hrací prvky. Vìtší pozornost je vìnována seèení trávy a nátìrùm kovových hracích elementù. S cílem zajistit finanèní prostøedky na novou fasádu a opravu stavby kaple Panny Marie byla uspoøádána veøejná sbírka, která mìla neoèekávaný výsledek Kè. Byl vybrán dodavatel stavebních prací. Brigádníci z vìtší èásti okopali staré omítky a dnes je již provedena nová elektroinstalace a znaèná èást venkovních omítek. Zbývá provést barevný nátìr fasády, opravu dveøí, pøesklení oken, dláždìní okapních chodníkù a ostatní drobné úpravy. Kaple tak získá ke svému stému výroèí nový kabát a pou 18. srpna bude o to slavnostnìjší. Urèitì patøí dík všem dárcùm i brigádníkùm. Z programu obnovy venkova dostal náš Mikroregion Nìmèicko èástku Kè na opravu kamenných památek. To znamená, že každá obec mùže získat 50% podíl finanèních prostøedkù na restaurování jedné sochy. Garantem celé akce je obec Nezamyslice. Naše obec si za tyto prostøedky nechala zrestaurovat kamenný køíž u kaple Panny Marie, který má letos rovnìž sto let a jak dokazuje fotodokumentace byla oprava velmi nutná, nebo by za krátkou dobu jeho horní èást spadla. V souèasné dobì byly zahájeny práce na komplexní pozemkové úpravì katastru Tìšice. Jejím zpracovatelem je opìt firma ORIS s. r. o. Olomouc. Za vùbec nejvìtší a nejvýznamnìjší akci považuji stavbu Rozšíøení a dostavba základní školy. Ta byla zahájena v èervnu a nyní po zaèátku školních prázdnin se rozjela na plné obrátky. Z ulice není nic vidìt, ale suterén a pøízemí, v nìmž se nachází kuchyòské a jídelní prostory, doznaly obrovské zmìny. Vìtšího rozmìru jim dodala pøístavba, která obsahuje chybìjící místnosti. Realizací první etapy dostavby školy budou odstranìny pøetrvávající hygienické problémy školní kuchynì i jídelny. Doøešeny budou požadavky hygienických pøedpisù poslední doby. Kuchynì bude novì vybavena. Rekonstrukce se pøipravovala 12 let a z toho dùvodu se investice do jejího vybavení po tuto dobu realizovaly jen v pøípadì ukonèení životnosti zaøízení (napø. škrabka). Hodnota prací a dodávek dosáhne výše cca 9 milionù Kè a musí být dokonèena do zahájení nového školního roku. O dalším možném postupu stavby Rozšíøení ZŠ, jejíž celková hodnota dosáhne cca 60 milionù Kè, bude rozhodnuto na základì oznámení o dalším pøidìlení finanèních prostøedkù z rozpoètu ÈR. 3

4 Stavební povolení získalo základní technické vybavení inženýrskými sítìmi ulice 30. dubna pro zajištìní výstavby rodinných domkù. Zaèátek akce se plánuje na mìsíc srpen, stejnì jako zahájení úprav komunikací pro pìší na høbitovì. Vzhledem k tomu, že skuteènost pøíjmù je od poèátku roku nižší než stanoví rozpoèet, považujeme za nutné pøehodnotit výdajové položky a snížit èi zrušit ty akce, které snesou odkladu. Na závìr se chci zmínit o nìkolika akcích kulturního a spoleèenského dìní. S pomìrnì znaènými problémy se podaøilo zahájit další sezónu letního kina. Kromì personálních problémù naráží kino také na nevelký divácký zájem. V letošním roce vzpomíná naše obec 60. výroèí od smrti našeho významného obèana, knìze, p. dìkana Františka Kvapila, kterému vìnoval svou zajímavou publikaci p. Mgr. Bohumil Outrata. Pokud je mi známo, pøipravuje i brožurku ke 100. výroèí vystavìní kaple Panny Marie. Významné jubileum letos oslaví náš sbor dobrovolných hasièù, který existuje 105 let. Na poèest svého výroèí bude poøádat námìtové cvièení. Hezkou akcí byl i tentokrát Dìtský den, poøádaný za podpory SDH, ZŠ, MŠ a OÚ v ÚSP Nezamyslice. Jeho zamìstnanci i klienti vìnovali jeho pøípravì velkou pozornost, za což jim velice dìkuji. Stejnì poctivou pøípravu vìnovali žáci i uèitelé letošní žákovské akademii. Pìkný veèer pro øadu pøíznivcù pøedstavovala Country party, poøádaná kynologickým klubem. Chci, aby si byli našeho uznání vìdomi i sportovci z oddílu kopané a kolové. Díky za jejich reprezentaci obce. Nyní již opravdu na samotný závìr. Zastupitelstvo této obce má svùj èas odmìøený novì vypsanými volbami. Šanci v této chvíli dostávají kandidáti za jakoukoliv stranu. Osobnì si pøeji, aby této pøíležitosti využili všichni, kteøí se domnívají, že mohou být pro obec a veøejnou správu pøínosem. Není rozhodující vìk ani pohlaví, ale nadšení a zájem o vìc. Rozhodujte se rychle. Pøeji vám hezkou dovolenou, hodnì úèinného odpoèinku, naèerpání nových sil a dìtem hodnì hezkých zážitkù. Všem hodnì zdraví. Jiøí Doubrava I. SCHVALUJE 1. Pøidìlení pùjèek z Fondu modernizace a oprav bytù pro rok 2002 p. Radku Brázdovi ( Kè ), p. Hanì Oulehlové ( Kè.) a p. Radku Luskovi ( Kè). 4 Usnesení è. 19/2002 zastupitelstva obce

5 2. Uzavøení smlouvy o spolupráci obcí Mikroregionu Nìmèicko. 3. Pronájem zahrady pøíslušející k objektu místní knihovny v Tìšicích p. Ivo Zgodovi. 4. Uspoøádání veøejné sbírky na opravu kaple Panny Marie u Tìšic. 5. Úpravu ceníku pohøební služby 6. Statut a rozpoèet Fondu kulturních a sociálních služeb ve výši ,- Kè. 7. Navýšení odmìn o 8,2 % èlenùm Rady obce a místostarostovi obce v souladu s vyhláškou o odmìòování èlenù zastupitelstev. 8. Zámìr p. Libora Gazdy ve vìci pøeložky polní cesty s výhradou, že veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s pøeložkou cesty, si bude hradit z vlastních prostøedkù. 9. Návrh zadání 1. zmìny územního plánu obce Nezamyslice. 10. Výsledné poøadí dodavatelù technologické èásti kuchynì v obj. A stavby Rozšíøení základní školy v Nezamyslicích : - Jaroslav Èuda - GASTROFORM - REGA Brno II. ZAMÍTÁ 1. Žádost Okresního ústavu sociálních služeb o odprodej nebo darování pozemkù v uzavøeném areálu ústavu v místì bývalého mlýnského náhonu. 2. Žádost L.Gazdaga o odkoupení obecního pozemku u bytového domu è. 326 o ploše 23 x 23m, který byl využíván jako školní pozemek a vyèlenìní pozemku na protihlukovou zábranu s následným vysázením živého plotu. III. BERE NA VÌDOMÍ 1. Informace o hospodaøení za uplynulé období. 2. Zprávu o èinnosti za uplynulé období. 3. Informaci o budování polní cesty Moøice-Nezamyslice. 4. Informaci o stavu pøíprav na rozšíøení základní školy. 5. Informaci o èinnosti Mikroregionu Nìmèicko. 5

6 I. SCHVALUJE: 1. Pøijetí nabídky pøevzetí, kterou uèinila spoleènost DIE ERSTE österreichische SparCasse Anteilsverwaltungssparkasse se sídlem Graben 21, A-1010 Vídeò, která byla uveøejnìna dne 12. èervna 2002 v Hospodáøských novinách pro celkem 1500 kusù zaknihovaných prioritních akcií spoleènosti Èeská spoøitelna a.s., každá o jmenovité hodnotì 100 Kè ve formì na jméno, ISIN CZ za kupní cenu 177,- Kè za jednu akcii. 2. Výkup pozemku parc. è. 959/74 v k.ú. Nezamyslice od vlastníkù domu è.p Prodej èásti pozemku parc. è. 959/4 o výmìøe danou geometrickým plánem a za cenu podle znaleckého posudku. 4. Výkup pozemku parc.è o výmìøe 575 m OZV - Øád veøejného pohøebištì. 6. OZV - Knihovní øád vèetnì zøizovací listiny knihovny. 7. OZV - Požární øád obce. 8. Pro pøíští volební období 15ti èlenné zastupitelstvo obce a 5ti èlennou radu obce v souvislosti s pøipravovanými komunálními volbami, které se uskuteèní dne 1. a 2. listopadu II. BERE NA VÌDOMÍ: 1. Zprávu o èinnosti za uplynulé období. 2. Informaci o harmonogramu komunálních voleb. 6 Usnesení è. 20/2002 zastupitelstva obce Autoservis a historie Ne, nebojte se, že vás chci ohromit zprávou o nalezení nìjakých hmatatelných dùkazù o servisu, stojícím pøed nìkolika staletími v blízkosti zemské cesty. I když vlastnì tomu tak bylo. Protože na nutné opravy tehdejších formanských vozù, poštovních dostavníkù i panských koèárù stály v obcích a osadách a nìkde i o samotì kovárny i dílny koláøù pøipravené kdykoliv opravit závadu na vozidle èi potahu. Dnes se mìní pneumatiky, tehdy železné obruèe. Dokonce v naší obci u hlavní cesty, v místech dnešního zákoutí hospody U Jana, stávala kováøská samoobsluha. Pod jednoduchým pøístøeškem stála kováøská pec, kolem rozvìšeno náøadí i potøebný materiál a kdo potøeboval

7 malou opravu obutí koní nebo opravu povozu, mohl si posloužit. Dnes stojí o kousek dál, na mírném návrší nad silnicí, moderní servis, který poskytuje již od bøezna tohoto roku podobné služby majitelùm dnešních moderních vozidel. Nejde však o samoobsluhu, protože v dnešním svìtì by volnì pøístupné náøadí a potøebné strojní vybavení asi dlouho nevydrželo. Nová autoopravna patøí bratøím Jiøímu a Jaroslavu Šimikovým. A co má jejich provozovna spoleèného s historií? Parcela è. 134/32 na Nivkách o rozloze 10 arù jim byla prodána se souhlasem obecního zastupitelstva v r Jako svìdomití majitelé, respektující zákon, ohlásili stavbu archeologickému výzkumu. Již v øíjnu téhož roku po odklizení ornice byl proveden pod vedením Mgr. Zdeòka Èižmáøe bìžný prùzkum, a to dvou jam a jednoho pøíkopu. Srovnáním získaných dùkazù pøi prùzkumu pozemkù vedlejších provozoven plastových oken byl stanoven tento závìr: Jde o osídlení z období Velké Moravy, tedy 9. století, nazývané støedohradištní. Mohutný palisádový žlab povyšuje tuto lokalitu na mnohem významnìjší místo než dosavadní výzkumy amatérského archeologa, uèitele Telièky. Škoda, že pøi výstavbì benzinového èerpadla a první stavby plastových oken nedošlo k zaevidování nálezù z období mladší doby kamenné a také období Velké Moravy. Tìmito nálezy se pøesunuje historické centrum naší osady, dosud umis ované do míst dnešního ústavu a kostela, na toto nejvýše položené místo, na nìmž vzniklo hrazené sídlo asi o 4 až 5 století døíve, než se uvádí v kronikách. Archeologové ještì neøekli poslední slovo. Musíme si poèkat na jejich závìry z nálezù na dálnici u Tìšic a pøipravovaný výzkum mezi lokálkou a tištínskou alejí. kronikáø Co jste, hasièi, co jste dìlali? Jestliže si nìkdo z obèanù myslí, že nic, tak je na velkém omylu. Posouzení, zda málo, dost èi hodnì, si každý ètenáø tìchto øádkù musí nechat až na konec. Naše jednotka už neodmyslitelnì patøí k poøádání tradièních cyklistických závodù Nezamyslické okruhy. A tak samozøejmì i letos jsme u tohoto zajímavého závodu nemohli chybìt. Naše úèast byla nepostradatelná a v samotném prùbìhu závodù velmi úèinná. Bylo to pøedevším zajištìní bezpeènosti trati. Ale i poskytování obèerstvení pro závodníky, jejich doprovod i poèetné diváky pøispìlo k ještì vìtší oblibì tohoto podniku. Málokdo ví, že po celý rok probíhá zdokonalování teoretické i praktické 7

8 pøípravy našich èlenù, pøedevším zásahové jednotky. Pøed nedávnem probìhlo dvoudenní nároèné školení velitelù a strojníkù ve vojenském prostoru v Hamrech s velmi tvrdým výcvikem, nácvikem a zkouškami se skuteèným zásahem. Naše skupina si vysloužila za své vzorné chování i dosažené výsledky pochvalu okresního velitele. Víme, že nám obec poskytuje nemalé prostøedky pro naši dobrou èinnost. Proto se snažíme svou prací naopak pomáhat obci. Nemalou zásluhu máme na dobrém prùbìhu Dne dìtí, a to nejen u nás, nýbrž i v Dobromilicích, kam jsme byli pozváni. Další pomoc jsme poskytli pøi poøádání veèera u táboráku. Spojili jsme povinnost výcviku práce s motorovou pilou s naøezáním døíví pro uvedený táborák a zlikvidovali jsme zbylé paøezy po stromech v prostoru høištì. Pìt našich èlenù se úèastnilo také nepøíjemného otloukání staré omítky na kaplièce, a tím jsme pøispìli k dokonèení této nutné práce. Ve ètvrtek kolem 21. hodiny byl ohlášen starostovi požár za plotem ústavní zahrady. Ten zavolal Bohumila Plachého a spolu bez sirény vyjeli k ohlášenému ohni, který snadno zlikvidovali. V souèasné dobì dennì probíhají nácviky družstev k soutìžím a závodùm, které nás v nejbližší dobì èekají. To jsme my, hasièi, toto jsme udìlali! Jaroslav Maòák Kolová Oddíl kolové SC PRIMA Nezamyslice má za sebou první polovinu letošní sezóny, ve které potìšily zejména výsledky družstva mužù ve složení Petr Pøikryl - Radim Lepka, kteøí, po loòském druhém místu, letos dokázali vyhrát soutìž Èeského poháru družstev do 23 let. V seriálu pìti turnajù této kategorie ètyøikrát vyhráli a jednou obsadili druhé místo. Celkové prvenství jim zajistilo postup do finále Evropského poháru, který se letos uskuteèní v záøí v nìmeckém Ginsheimu, kde by se chtìli umístit do tøetího místa. Zdaleka tak dobøe se tomuto páru nedaøilo v naší nejvyšší soutìži, I. lize, kde dvojici èeká barážový turnaj o udržení, ale vìøme, že, tak jako v loòském roce, se podaøí I. ligu pro Nezamyslice udržet. Libor Košaø Kaple Panny Marie (Výbor pro opravu kaplièky u Nezamyslic vypsal k jejímu stému výroèí literární a výtvarnou soutìž. Sešla se již pìkná hromádka zdaøilých obrázkù i literárních dílek. Jednu z prací žákù zdejší školy vám pøedkládáme.) 8

9 Hledáte místo k odpoèinku? Tak proè vás stále ménì a ménì prochází chodníèkem k Tìšicím? Vždy právì mezi Nezamyslicemi a Tìšicemi se nachází toto krásné místo k odpoèinku. Že nevíte, o jaké místo jde? No pøece o naši malou kaplièku, která letos na podzim oslaví už sté narozeniny. Na podzim to bude sto let, co tahle krásná kaplièka zdobí Nezamyslice. Jak ten èas letí! Právì tuto vìtu uslyšíme od mnohých babièek, prababièek a nejen od nich. Také mnoho lidí si toto øíká pøi pohledu na své dìti, rodièe... Ale také pøi pohledu na kaplièku, na které se již podepsal èas. Proto se poøádala sbírka na její opravu. Co budete u kaplièky dìlat? Tuto otázku si pokládá stále více lidí. Mùžete tam hrát hry, jak to dìlají dìti z mateøské školy. Nebo vám mùže toto místo sloužit za každého roèního období k vycházkám za krásami pøírody. V zimì je kaplièka krásnì zasnìžená, na jaøe také, ale ne snìhem, nýbrž odkvetlými jehnìdami topolù. V létì vám poskytnou svùj stín košaté stromy a osvìží vás studený pramen vody, o kterém se vypráví, že je léèivý. Na podzim zde mùžete dìlat ohníèky nebo si sem vyjít se svým ètyønohým miláèkem. Okolí kaplièky však také dokonale skrývá zamilované páry pøed zraky zvìdavých lidí. Stejnì ukryje i vás v pøípadì, že se chcete dokonale skrýt pøed celým svìtem, pøed jeho špatnostmi a zlem, kterého je kolem stále víc a více. Tak, teï už všechno víte a jsem jen zvìdavá, jestli se poèet lidí, kteøí chodí ke kaplièce, zvýší. A už je to na poutní mši, májovou èi jinou pobožnost, nebo jen tak na procházku, za tichem, klidem a pohodou. Tak co, vypravíte se? Jana Šimiková, 7.A Dìtský kroužek Dìtský kroužek Ráj dìtí vznikl v mìsíci bøeznu 2002 pod vedením studentky Jany Snášelové. Do kroužku chodí dìti od 1. do 5. tøídy. Kroužku se úèastní 8 dìvèat. Tøi dìvèata z 1. tøídy (Sabina Moravcová, Ivana Oralová a Ivana Plaèková), jedno dìvèe ze 3. tøídy (Veronika Vydláková), tøi dìvèata ze 4. tøídy (Denisa Matoušková, Lucka Hepnarová a Nikola Bìhalová) a jedna dívka z 5. tøídy (Pavla Sypková). Všechna dìvèata kromì D. Matouškové jsou žaèkami ZŠ v Nezamyslicích. Kroužek se koná bìhem školního roku každou sobotu od 13,00 do 15,00 hod. v sokolovnì. Vznikl na základì myšlenky uèinit dìti š astnými díky pohybu, zpìvu, kreslení a herectví. Dìti se uèily pohybovat 9

10 do hudby a vnímat hudbu jako souèást našeho života. Ráj dìtí má za sebou dvì vystoupení. První bylo na Dni dìtí dne v Nezamyslicích. Druhé vystoupení bylo též , ale na hasièských závodech ve Vrchoslavicích. Dìti vystupovaly na píseò Pátá a Oliver Twist z filmového muzikálu Rebelové. Mladé rebelky si zasloužily velký potlesk. Dalšího vystoupení se dìvèata zúèastnila na dìtských radovánkách Hurá prázdniny dne , kde jim byl pøedán hodnotící list. Podìkování si zaslouží naši sponzoøi, kteøí nám pøispìli penìžní èástkou. Díky nim máme krásné žluté sukénky. Jana Snášelová K zamyšlení, porovnání, pozorování, ovìøení èi pousmání vám pøedkládám nìkolik pranostik, èili lidových pøedpovìdí poèasí, založených na staletých zkušenostech z pozorování pøírody a života v ní a s ní. Co èervenec neupeèe, to již záøí nedopeèe. Slunce peèe - déš poteèe. V èervenci déš jak žravý jed, proto vzácný bývá v oulech med. V èervenci do košile rozdìlej se a v prosinci po uši odìj se! Marie Magdaléna své høíchy oplakává, proto rádo èasto poprchává. Na svatou Magdalénu pohoda - pro vèely výhoda. Prší-li v den Magdalény, obilí i v stodole se zazelení. Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pìknì pak. Když nás srpen deštìm nepokropí, ten už potom škody nenatropí. Rosí-li v srpnu hodnì tráva, pìkné poèasí se oèekává. Srpen-li zpoèátku høeje, zima pak se dlouho snìhem skvìje. Horka na Dominika - tuhá zima. Potí-li se Dominik, bude Marek ještì v kožiše. 10 Pranostiky Postøehy kronikáøe Pracovní ruch v obci i v jejím bezprostøedním okolí neustal ani v tìchto dnech. Naopak pokraèuje dál bez ohledu na rozmary poèasí. Následující øádky jsou pro ty, kteøí pro nezájem nebo také už pro své neduhy stáøí se nedostanou na èastìjší obchùzku ulicemi obce, a také i pro ty, kteøí pro svùj nepochopitelný vzdor nechtìjí vidìt to, co nového se v obci dìje.

11 Po zahájení archeologického výzkumu na trase budoucí dálnice nad Tìšicemi rozšíøil nìjaký mudrlant mezi obèany zprávu, že stavba byla pøerušena a zastavena. Ne, nebyla! Na území našeho katastru se už betonují základy mostních pilíøù u Dìtkovského potoka za Tìšicemi a provádìjí se tlakové zkoušky na podloží pro stavbu velkého pøemostìní údolíèka Tištínky a bývalé lokálky. Mùžete se o tom pøesvìdèit. Snad za mìsíc se archeologové objeví na odkrytém úseku mezi tištínskou alejí a lokálkou znovu, aby tu prozkoumali místo osídlení obyvatel asi z 9. století. Pak se už stavba rozjede naplno. Výstavba obslužné cesty mezi Moøicemi a Nezamyslicemi úspìšnì pokraèuje, i když se objevily nemalé problémy pár set metrù od jejího zaèátku u Moøic, kde se narazilo na mìkké podloží v místech bývalého mlýnského náhonu. Dokonèená stavba poskytne bezpeènou jízdu obèanùm obou obcí, kteøí se pøi jízdì na kole po státní silnici vystavovali velkému nebezpeèí. Mnozí z vás již zpozorovali zvláštní zaøízení pøistavené k prùèelnímu traktu budovy ÚSP ze strany kostela. Je to stavební výtah, který slouží stavbaøùm pøi stavbì osmi podkrovních pokojíkù s pøíslušenstvím, podobných tìm ve východním køídle, které již dva roky slouží klientùm ústavu k pøíjemnému bydlení. Nikdo nemùže pøehlédnout také hustou konstrukci lešení, obepínající budovu, která znamená zahájení velké a finanènì nároèné práce na vnìjším plášti budovy, která pak bude ozdobou historického jádra obce, bývalého barokního zámku s pøistavìným kostelem. Ale co s farou? Finanènì nároèná pøestavba školy je ukryta zrakùm veøejnosti, protože probíhá v nádvoøí. Jejím rychlým prùbìhem jsou však velmi citelnì postiženy pracovnice školní kuchynì, ale i žáci a uèitelé. Musí však pøinést nìjaké obìti, aby pak po prázdninách, doufejme, se mohli dobøe cítit v nových moderních prostorách s výborným technickým vybavením. Nezastavil se ani proces modernizace rodinných domkù, spoèívající pøedevším v jejich zateplení polystyrénovými obklady, montáží plastových oken a novými fasádami za použití nových materiálù. Nové omítky a pastelové barvy tak mìní ponurou, jednotvárnou šeï ulic v nádhernou barevnou paletu. Obyvatelé Vyškovské ulice si prožili nelehké chvíle. V západní èásti, pøi vjezdu do obce, se objevila èervenobílá uzávìra se signálními svìtly, oznaèujícími prùjezdnost jen jednou polovinou vozovky. Druhá polovina byla obsazena mechanizmy, které hloubily rýhu do hloubky dvou metrù a do ní se ukládalo plastové potrubí pro odvod splaškù z domù a povrchových vod. Pùvodní, položená pøed mnoha desítkami let tìsnì pod povrchem, byla již zcela nefunkèní. 11

12 Minulý mìsíc se vìtšina z vás podílela nìjakou èástkou na veøejné sbírce pro opravu kaplièky, která byla postavena a zasvìcena P. Marii pøed sto lety. Celých 14 dnù se na odstranìní staré omítky podílelo 24 ochotných mužù, z nichž nìkteøí vydrželi jen tøi hodiny, ale ètyøi, a to právì ti nejstarší, 5 až 6 dní po 8 hodinách. Jejich zásluhou se již tento týden mohla zahájit práce na zkrášlení této stavby, která se dostala do seznamu kulturních památek, a proto, jak bývala dosud ozdobou obce, bude jistì i nadále. Vidíte, že se stále nìco dìje a že naše obec roste do krásy. Pøispìli jste k tomu nìèím i vy? Historická pohlednice Hvìzdièka, ètvrtletník obce Nezamyslice. Redaktoøi: èlenové OZ, pracovníci OÚ, kronikáø obce Mgr.Bohumil Outrata a ostatní dopisovatelé z øad èlenù organizací a obèanù obce; grafická úprava: Lukáš Doubrava; obrázek na titulní stranì: Mgr.Bohumil Outrata; tisk a vydavatel: OÚ Nezamyslice, Tjabinova

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

J a r o Co jarní vánek?

J a r o Co jarní vánek? ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 5., VYDÁNÍ 13., JARO 2001 J a r o Co jarní vánek? Ten støíbøité kožíšky koèièkám hladí. Co tažní ptáci? Ti korálky tónù ve vìtvích ladí. Co bílé snìženky? Tichounce

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První: Ministr pro místní rozvoj ÈR Ing. Jiøí Paroubek navštíví 25. února v 11. hod. Letòany. Návštìvu

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi,

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi, CERVEN 2011 CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA Vážení ètenáøi, v èervnovém èísle jsme pro Vás pøipravili nìkolik zajímavých zpráv. Nabídneme Vám informace o nejrùznìjších akcích, které se

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

PORADENSTVÍ FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRIVATIZACE A REGENERACE BYTOVÉHO FONDU SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU

PORADENSTVÍ FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRIVATIZACE A REGENERACE BYTOVÉHO FONDU SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU zima 2009 PORADENSTVÍ FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRIVATIZACE A REGENERACE BYTOVÉHO FONDU SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU Krize? Ano, ale my se na ni tìšíme. Ne, to není fráze nebo pøeklep, to je návrat k realitì

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

2 NášþÚJEZDEC SLOVO STAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych v našem obecním zpravodaji krátce zhodnotil osmimìsíèní èinnost zastupitelstva obce Újezdec. Pøipomínám, že v komunálních volbách 2002

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Tepelné èerpadlo v MŠ Prostøední Lánov. Stejné je v ZŠ budovì B. Dokonèený autobusák. Slavnostné otevøení autobusáèku.

Tepelné èerpadlo v MŠ Prostøední Lánov. Stejné je v ZŠ budovì B. Dokonèený autobusák. Slavnostné otevøení autobusáèku. Pokraèující práce na kanalizaci. Pokraèující práce na kanalizaci. Stavba nové ÈOV pod školní jídelnou. Zapoèaté práce na rekonstrukci hasièárny v Horním Lánovì. Práce na pøechodu pøes potok za Oázou. Zateplení

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více