Matematika III. Miroslava Dubcová, Drahoslava Janovská, Daniel Turzík. Ústav matematiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika III. Miroslava Dubcová, Drahoslava Janovská, Daniel Turzík. Ústav matematiky"

Transkript

1 Matematika III Základy vektorové analýzy Miroslava Dubcová, Drahoslava Janovská, Daniel Turzík Ústav matematiky Přednášky LS

2 Obsah 1 Skalární a vektorový součin Skalární součin Vektorový součin 2 Gradient Divergence Rotace Greenova věta Diferenciální operace 2. řádu Gaussova Ostrogradského věta

3 Skalární součin Skalární součin Vektorový prostor (V, +, )... Množina V, na které jsou definovány dvě operace, a to sčítání (+) a násobení reálným číslem ( ), které splňují 8 axiomů (komutativita, asociativita, distributivita, nulový a opačný prvek vzhledem ke sčítání a jednotkový prvek vzhledem k násobení reálným číslem). Skalární součin: u = (u 1, u 2,..., u n) R n, v = (v 1, v 2,..., v n) R n, n = u v = u i v i R, i=1 v R 2 v cos α... kolmý průmět vektoru v do směru vektoru u, u v = u v cos α

4 Skalární součin Vlastnosti skalárního součinu: Necht V je vektorový prostor, a, b V, α, β R. Pak platí a a 0 a V, a a = 0 a = 0 a b = b a a (b + c) = a b + c d (α a) (β b) = (α β) a b a b = 0 a = 0 b = 0 a b }{{} cos π 2 = 0 Příklad Dokažte, že úhlopříčky v kosočtverci jsou k sobě kolmé. Dvě sousední strany v kosočtverci lze považovat za dva vektory a, b. Vektory a, b jsou lineárně nezávislé a a = b 0. Jestliže i úhlopříčky v kosočtverci uvažujeme jako vektory u a v, je u = a + b, u 0, v = b a, v 0. Potom u v = (a + b) (b a) = a 2 + b 2 = 0, a tedy vektory u a v jsou k sobě kolmé.

5 Vektorový součin Vektorový součin Vektorový součin jen pro vektory v R 3, t.j. u R 3, v R 3. Necht i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0), k = (0, 0, 1). i j k w = u v = u 1 u 2 u 3 v 1 v 2 v 3 = = i u 2 u 3 v 2 v 3 j u 1 u 3 v 1 v 3 + k u 1 u 2 v 1 v 2 = = (u 2 v 3 u 3 v 2, u 1 v 3 + u 3 v 1, u 1 v 2 u 2 v 1 ) R 3. Plocha rovnoběžníka (ϕ je menší z úhlů, které vektory svírají) u v = u v sin ϕ. }{{} plocha rovnoběžníka určeného vektory u a v

6 Vektorový součin Vlastnosti vektorového součinu Cvičení Pro a, b, c R 3, k R, dokažte: a 0 = 0, a a = 0 a b = (b a) = b a = b ( a) a, b lineárně závislé vektory a b = 0 a (b + c) = a b + a c (k a) b = k (a b) = a (k b) Cvičení Dokažte i i = 0, j j = 0, k k = 0 i j = k, j k = i, k i = j. Poznámka a b = a b sin α }{{} n, kde α 0, π, jednotkový normálový vektor Cvičení Dokažte, že vektor u v je kolmý k oběma vektorům u a v.

7 Vektorový součin Smíšený součin Smíšený součin: a, b, c R 3, pak a (b c) R. V = a (b c)... objem rovnoběžnostěnu, jehož tři hrany vycházejí z téhož vrcholu a jsou určeny vektory a, b, c. Cvičení Dokažte, že pro vektory a, b, c R 3 platí a (b c) = b (c a) = c (a b), a (b c) = a 1 a 2 a 3 b 1 b 2 b 3 c 1 c 2 c 3.

8 Gradient Gradient Definice Necht f : R n R, bod X 0 D(f ). Vektor ( f grad f (X 0 ) f (X 0 ) = (X 0 ), f (X 0 ),..., f ) (X 0 ), x 1 x 2 x n pokud všechny tyto parciální derivace existují, nazýváme gradientem funkce f v bodě X 0. Notace:... operátor nabla... = ( x 1, x 2,... ) x n Poznámka Gradient je vektor, který udává směr nejrychlejšího růstu funkčních hodnot. Ukažme si, že gradient funkce je vždy kolmý na vrstevnice této funkce.

9 Gradient Normálový vektor ke křivce Věta Necht je dána rovnice F(x, y) = 0 a bod (x 0, y 0 ), který ji splňuje, tj. F (x 0, y 0 ) = 0. Necht grad F(x 0, y 0 ) (0, 0). Pak body (x, y) z okolí bodu (x 0, y 0 ), které splňují rovnici F(x, y) = 0, tvoří jistou křivku procházející bodem (x 0, y 0 ), jejíž ( normálový vektor ) v tomto bodě je právě vektor F grad F (x 0, y 0 ) = (x x 0, y 0 ), F (x y 0, y 0 ). Důkaz Necht například F (x y 0, y 0 ) 0.Pak na okolí bodu (x 0, y 0 ) je rovnicí F (x, y) = 0 implicitně definovaná funkce y = f (x). Derivace této funkce v bodě x 0, a tedy směrnice k tečny k dané křivce v bodě (x 0, y 0 ), je dána vztahem ( Tedy vektor F F x k = (x 0, y 0 ) F (x y 0, y 0 ). ) x (x 0, y 0 ) je směrovým vektorem tečny ke y (x 0, y 0 ), F grafu f v bodě (x 0, y 0 ), a tedy k němu kolmý vektor grad F(x 0, y 0 ) = ( F x (x 0, y 0 ), F ) y (x 0, y 0 ) je normálovým vektorem vrstevnice v bodě (x 0, y 0 ).

10 Gradient Derivace ve směru Necht f = f (x, y), a = (a 1, a 2 ) R 2 : a = 1, (x 0, y 0 ) D(f ) Derivace f ve směru vektoru a v bodě (x 0, y 0 ): f (x 0 + ta 1, y 0 + ta 2 ) f (x 0, y 0 ) D af (x 0, y 0 ) = lim, t 0 t pokud limita existuje. Tedy derivace f ve směru jednotkového vektoru a popisuje rychlost stoupání nebo klesání hodnot funkce f ve směru tohoto vektoru. Poznámka Pokud bychom uvažovali místo jednotkového vektoru a nějaký jeho α násobek, změní se hodnota limity právě α krát: D αaf (x 0, y 0 ) = lim α f (x 0 + tαa 1, y 0 + tαa 2 ) f (x 0, y 0 ) = αd af (x 0, y 0 ). t 0 αt Pokud budeme počítat derivaci ve směru libovolného vektoru v, budeme touto derivací rozumět derivaci ve směru jednotkového vektoru příslušného k v, tedy a := v v.

11 Gradient Věta Necht f C 1 (G), kde G R n je otevřená množina, X 0 = (x 0, y 0 ) G, a R n, a = 1. Pak D af (X 0 ) = f (X 0 ) a }{{} = f (X 0) a cos ϕ. (1) skalární součin Položíme-li a := f (X 0), je a jednotkový vektor, a = 1, a f (X 0 ) D af (X 0 ) = f (X 0 ) cos ϕ = 1 ϕ = 0. Tedy D af (X 0 ) bude největší, pokud a bude jednotkový vektor příslušný gradientu f v bodě X 0. Cvičení Ukažte, že pro funkci dvou proměnných je f x vektoru e 1 = (1, 0) a f y je derivací ve směru vektoru e 2 = (0, 1). derivací ve směru Poznámka Obecně pro funkci n proměnných f (x 1, x 2,... x n) je f x i (X 0 ) = D ei f (X 0 ).

12 Gradient Příklad Vypočtěte derivaci funkce f (x, y) = x 2 y xy 2 ve směru vektoru a v bodě (1, 2); a je jednotkový vektor příslušný vektoru v = (3, 4). Řešení v = 5 a = 1 (3, 4), f je spojitá, spojitě diferencovatelná, 5 ( ) f f grad f (x, y) = (x, y), (x, y) = (2xy y 2, x 2 2xy), x y D af (1, 2) = f (1, 2) a = (0, 3) 1 12 (3, 4) = 5 5. Příklad f (x, y, z) = x 2 + x ln z y 3. Vypočtěte f (1, 2, e) a derivaci ve směru gradientu v bodě (1, 2, e). Řešení: f (x, y, z) = (2x + ln z, 3y 2, x z ), f (1, 2, e) = (3, 12, 1 e ). Derivace ve směru gradientu v bodě (1, 2, e) je D af (1, 2, e) = f (1, 2, e) = e 2. =

13 Gradient Příklad Vypočtěte derivaci funkce f (x, y) = 3 x(y 1) 2 ve směru vektoru a = 1 (3, 4) v bodě X 5 0 = (0, 1). Řešení f je spojitá, není v bodě (0, 1) spojitě diferencovatelná, tedy počítám podle definice. 3 3 t 16 t f (0 + t 3 D af (0, 1) = lim, 1 t 4 ) f (0, 1) 5 5 t 0 t Poznámka = lim t 0 Gradient vektorového pole Mějme dáno vektorové pole v(x, y, z) = (v 1 (x, y, z), v 2 (x, y, z), v 3 (x, y, z)), t. = 0, které je spojité a spojitě diferencovatelné na otevřené množině G R 3. Pak gradient vektorového pole v definujeme jako tenzorový součin vektorů a v, ( ) vi grad v = v = ( j v i ) =, i, j = 1, 2, 3. x j Gradient vektorového pole je tenzorové pole 2. řádu, jehož souřadnice tvoří prvky Jacobiovy matice funkcí v 1 (x, y, z), v 2 (x, y, z), v 3 (x, y, z). Tedy gradv = v 1 x v 2 x v 3 x v 1 y v 2 y v 3 y v 1 z v 2 z v 3 z.

14 Divergence Divergence Divergence a rotace jsou vektorové operátory, jejichž vlastnosti jsou odvozeny z pozorování chování vektorového pole tekutiny nebo plynu. Divergenci vektorového pole si lze představit tak, že vektorové pole F udílí rychlost toku kapaliny. Jak se rychlost toku zvyšuje, kapalina expanduje pryč z počátku. V tomto případě je divergence vektorového pole kladná (obr. vlevo), div F > 0. Jestliže vektorové pole představuje tekutinu, která teče tak, že se stlačuje do počátku, divergence tohoto vektorového pole je záporná div F < 0, dochází ke kompresi tekutiny (obr. vpravo).

15 Divergence F := F(x, y)... dvoudimenzionální vektorové pole rychlosti F := F(x, y, z)... vektorové pole rychlosti v třídimenzionálním prostoru Divergence vektorového pole měří expanzi nebo kompresi vektorového pole v daném bodě, neudává, ve kterém směru se expanze nebo komprese děje = divergence je skalár F : R 3 R 3, F = (F 1, F 2, F 3 ), div F = F 1 x + F 2 y + F 3 z Pak divergence je skalární součin vektorů a F, ( ) F = x, y, (F 1, F 2, F 3 ) = z x F 1 + y F 2 + z F 3

16 Divergence Příklady Příklad 1. F(x, y, z) = ( y, xy, z) = div F = 0 + x + 1 = x + 1 Příklad 2. F(x, y, z) = (x, y, z) = div F = = 3... kladná konstanta. V tomto případě nezávisí divergence na volbě bodu (x, y, z). Tekutina expanduje. Příklad 3. Vypočtěme divergenci vektorového pole (x, y, z) F(x, y, z) =, (x, y, z) (0, 0, 0). (x 2 + y 2 + z 2 ) 3/2 Řešení div F (x, y, z) = = x x (x 2 + y 2 + z 2 ) 3/2 + y y (x 2 + y 2 + z 2 ) 3/2 + z z (x 2 + y 2 + z 2 ) 3/2 = (x 2 + y 2 + z 2 ) 3x 2 + (x 2 + y 2 + z 2 ) 3y 2 + (x 2 + y 2 + z 2 ) 3z 2 (x 2 + y 2 + z 2 ) 5/2 (x 2 + y 2 + z 2 ) 5/2 (x 2 + y 2 + z 2 ) 5/2 = 3(x 2 + y 2 + z 2 ) 3(x 2 + y 2 + z 2 ) (x 2 + y 2 + z 2 ) 5/2 = 0 Tedy pokud nejsme v počátku, není tok ani expandující ani kontrahující, div F = 0.

17 Divergence Ponořme do kapaliny kuličku upevněnou v počátku a uvažujme vektorové pole z Příkladu 2. Tekutina proudí pryč od kuličky. Protože má vektorové pole kladnou divergenci všude, bude tok vektorového pole pryč od kuličky, i když kuličku posuneme z počátku. Vlevo na obr. je třídimenzionální vektorové pole z Příkladu 2, vpravo je dvoudimenzionální vektorové pole z Příkladu 4.

18 Divergence Závislost na dimenzi Příklad 4. Dvoudimensionální verze vektorového pole z Příkladu 3. F(x, y) = (x, y), (x, y) (0, 0) (x 2 + y 2 ) 3/2 div F(x, y) = x x (x 2 + y 2 ) + y 3/2 y (x 2 + y 2 ) 3/2 = (x 2 + y 2 ) 3x 2 + (x 2 + y 2 ) 3y 2 (x 2 + y 2 ) 5/2 (x 2 + y 2 ) 5/2 = 2(x 2 + y 2 ) 3(x 2 + y 2 ) 1 = (x 2 + y 2 ) 5/2 (x 2 + y 2 ) < 0 3/2 Všude kromě počátku je div F(x, y) < 0. Tekutina se stlačuje, i když proudí ven. Vložíme-li kruh do proudící tekutiny, proudí tekutina do kruhu rychleji, než z kruhu

19 Rotace Rotace Představa vektorového operátoru rotace vychází z myšlenky, jak může kapalina nebo plyn rotovat (cirkulovat). Rotace 2d vektorového pole Rotace vektorového pole ve 3d

20 Rotace F... vektorové pole, které reprezentuje tok tekutiny Vložme do tekutiny malou kuličku a upevněme její střed = kulička se může otáčet v libovolném směru kolem svého středu, ale nemůže se hýbat. Tato rotace měří rotaci rot F vektorového pole F v bodě ve středu (malé) kuličky... mikroskopická rotace (cirkulace) vektorového pole F. Rotace je vektor, rot F R 3, který směřuje podél osy rotace a jeho orientaci určíme podle pravidla pravé ruky. ( ) rot F = F = x, y, (F 1, F 2, F 3 ) = z = i j k x y z = i F 1 F 2 F 3 ( F3 y F 2 z y z F 2 F 3 j x z F 1 F 3 + k ) ( F3 i x F ) ( 1 F2 j + z x F ) 1 k, y x y F 1 F 2 = kde i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0), k = (0, 0, 1) jsou jednotkové vektory ve směru souřadnicových os.

21 Rotace Příklady Příklad F(x, y, z) = ( y, xy, z). Vypočtěte rot F. i j k rot F == x y z = i(0 0) j(0 0) + k(y + 1) = (0, 0, y + 1). y xy y Příklad F(x, y, z) = (y, x 2, z). Vypočtěte rot F. i j k rot F == x y z = i(0 0) j(0 0) + k(2x 1) = (0, 0, 2x 1). y x 2 z Notace: rot F curl F = F, F = (F 1, F 2, F 3 ) R 3, rot F R 3

22 Rotace Makroskopická rotace Mikroskopická rotace kulička vhozená do kapaliny, střed kuličky upevníme, takže kulička se může otáčet ve všech směrech kolem svého středu, ale nemůže se hýbat Makroskopická rotace uvolníme střed kuličky a kulička se začne otáčet v kruzích nesená tokem tekutiny. Nelze ji jednoduše spočítat jako rotf. Příklad F(x, y, z) = ( y, x, 0)... rotace kolem osy z. V tomto případě si můžeme makroskopickou rotaci představit jako rotaci (volné) kuličky v tekutině v rovině z = 0. Pozor!!! Tato makroskopická rotace není rotf vektorového pole F. Abychom mohli měřit rotf, musíme upevnit střed kuličky. Vypočtěte si, že rot F = (0, 0, 2). ( y, x, 0) Příklad F(x, y, z) =, (x, y) (0.0). x 2 + y 2 Rozlišíme 2 případy: Podél kružnic x 2 + y 2 = konstanta = dostaneme předchozí příklad, tedy makroskopickou rotaci kolem osy z. Pro obecný bod, který neleží na ose z dostaneme rot F = (0, 0, 0). Ověřte.

23 Greenova věta Greenova věta C... orientovaná,jednoduchá uzavřená křivka = křivkový integrál F dr reprezentuje rotaci F kolem křivky C. C Např. je-li F rychlostní pole toku vody, tento integrál ukazuje, jak velkou tendenci má voda cirkulovat podél cesty ve směru orientace C. Greenova věta... převádí výpočet křivkového integrálu vektorovho pole přes uzavřenou křivku C na dvojný integrál přes vnitřek C Ale co budeme integrovat přes vnitřek C, aby byl výsledek stejný, jako kdybychom integrovali po uzavřené křivce C?

24 Greenova věta Greenova věta udává vztah mezi makroskopickou rotací podél uzavřené křivky C a součtem mikroskopických rotací uvnitř C. Makroskopická cirkulace vektorového pole F podél C F dr = C D... oblast uvnitř uzavřené křivky C, k... jednotkový vektor ve směru osy z, (rot F) k... z ová složka operátoru rot F D Součet mikroskopických cirkulací vektorového pole F uvniř C mikroskopická cirkulace F }{{} da (rot F ) k

25 Greenova věta Greenova věta Necht C je kladně orientovaná jednoduchá uzavřená křivka, D je oblast uvnitř uzavřené křivky C. Pak ( F2 F dr = (rot F ) k da = C D D x F ) 1 da. y Příklad Vypočtěte horního půlkruhu D. C y 2 dx + 3xydy, kde C je kladně orientovaná hranice y C D 1 1 x F (x, y) = (y 2, 3xy) Pomocí dvojného integrálu: integrand F 2 x F 1 = 3y 2y = y y oblast D: 1 x 1, 0 y 1 x 2

26 Greenova věta = y 2 dx + 3xydy = C x 3 ydy dx = (rot F) k da = yda = D D 1 1 (1 x 2 )dx = 2 3. Jiný způsob výpočtu: křivkový integrál: I = y 2 dx+3xydy, C je kladně orientovaná hranice horního půlkruhu D. C y C 1 D 1 C 2 1 x Parametrizace C 1 : r = 1, t 0, π, x = cos t, y = sin t, dx = sin tdt, dy = cos tdt Parametrizace C 2 : t 1, 1, x = t, y = 0, dx = dt, dy = 0

27 Greenova věta I = C 1 y 2 dx+3xydy+ y 2 dx+3xydy = C 2 π 0 1 ( sin 3 t+3 cos t sin t)dt+ 0dt = 1 = π 0 sin t ( sin 2 t + 3 cos t)dt = π 0 sin t(1 cos 3 t)dt + 3 π 0 sin t cos tdt sin t (1 cos 2 t)dt = cos t = u sin tdt = du = (1 u 2 )du = cos3 t sin t cos tdt = cos t = u sin tdt = du = udu = 1 2 cos2 t [ I = 1 1 ] π 3 cos3 t 1 [ ] π cos 2 t = Cvičení Vypočtěte pomocí Greenovy věty (křivku nakreslete) ( ( ) 1 x y) dx y + x dy, 2 C kde křivka C je sjednocení části paraboly y 2 = x mezi body A = (0; 0) a B = (1; 1) a úsečky AB. Křivka je probíhaná v kladném smyslu. 0

28 Greenova věta Poznámka Nezávislost křivkového integrálu na cestě: Necht F = (F 1, F 2, F 3 ) je vektorové pole na j.s. oblasti G R 3, C uzavřená křivka. Pak křivkový integrál vektorového pole F dr nezávisí na integrační cestě (tedy F je potenciální na G) C F 1 y = F 2 x, F 1 z = F 3 x, F 2 z = F 3 y, rot F = 0. Poznámka Integrální definice divergence integrálem se v tomto případě myslí plošný integrál, nebudeme se tím zabývat. Poznámka Chemická interpretace divergence: div v(p), kde vektorové pole v je gradientem koncentrace, znamená množství chemické látky, které v okolí bodu P přibude difúzí nebo vznikne chemickou reakcí (div v(p) < 0) a nebo z okolí bodu P zmizí (div v(p) > 0).

29 Greenova věta Definice Bod P, ve kterém je div v(p) > 0 (expanze) se nazývá zdrojem nebo zřídlem vektorového pole v. Bod P, ve kterém div v(p) < 0 (komprese) se nazývá propadem. Poznámka Vektorové pole v na oblasti G se nazývá nezřídlové neboli solenoidální, jestliže div v(p) = 0 P G, t.j. žádný bod G není ani zřídlem, ani propadem. Poznámka Je-li v(x, y, z) rychlostní pole v kapalině, pak se podmínka div v = 0 nazývá v hydrodynamice rovnicí kontinuity nestlačitelné kapaliny. Definice Vektorové pole v(x, y, z), pro které platí rot v(x, y, z) = 0, se nazývá nevírové.

30 Diferenciální operace 2. řádu Diferenciální operace 2. řádu Diferenciální operace 2. řádu jsou výsledkem dvojnásobné aplikace operátoru nabla na skalární nebo vektorové pole. Necht f (x, y, z) je skalární pole třídy C 2 (G), t.j. funkce f : R 3 R, f C 2 (G), a(x, y, z) je vektorové pole třídy C 2 (G). div grad f div grad f = f = Položme Někdy se používá označení ( ) ( x, y, f z x, f y, z ) = 2 f z x + 2 f 2 y + 2 f 2 z 2 f = 2 f x f y f z 2... Laplaceův diferenciální operátor, Laplacián = }{{ } = 2 = 2 x y z 2 skalární součin operátoru nabla se sebou samým.

31 Diferenciální operace 2. řádu Poznámka Laplaceova a Poissonova rovmice u = g na Ω R 2, u = u 0 na Γ = Ω, parciální diferenciální rovnice 2. řádu eliptického typu g = 0 g 0 u = 0 Laplaceova rovnice Poissonova rovnice harmonické funkce div rot a div rot a = ( a) = ( a3 y a 2 z, a 1 z a 3 x, a 2 x a ) 1 = y 2 a 3 x y 2 a 2 x z + 2 a 1 y z 2 a 3 x y + 2 a 2 x z 2 a 1 y z = 0 Cvičení Upravte rot (rot a). = div rot a = 0.

32 Diferenciální operace 2. řádu rot grad f, ( 2 f i y z Tedy f C 2 (G) rot grad f = f = ) ( 2 f 2 f j z y x z i j k x y z = f f f x y z ) ( 2 f + k y z 2 f x z rot grad f = 0. ) 2 f = 0. z y Poznámka Kdybychom uvažovali ( )f... i j k = x y z = 0, a tedy ( )f = 0 f = 0 x y z

33 Gaussova Ostrogradského věta Gaussova Ostrogradského věta Věta Gaussova Ostrogradského, divergenční Necht Ω R 2 je omezená oblast s Lipschitzovskou hranicí Γ, u H 1 (Ω). Pak u dx = u n i ds, i = 1, 2, x i Ω kde n = (n 1, n 2 ) je jednotková vnější normála ke Γ. Γ Věta říká, že dvojný integrál přes Ω (= vnitřek C) je roven křivkovému integrálu přes hranici Γ oblasti Ω, kde Γ = C je uzavřená křivka kladně orientovaná. Položme ve větě u := v w. Dostaneme ( v w + w ) v dx = v w n i ds, i = 1, 2, v, w C 1 (Ω), Ω R 2. x i x i Ω 1. Greenova formule v wdx = v w n i ds x i Ω Γ Γ Ω w x i vdx, i = 1, 2, v, w C 1 (Ω), Ω R 2.

34 Gaussova Ostrogradského věta Rozepišme 1. Greenovu formuli do složek: v wdx = v w n 1 ds Ω x 1 Γ v wdx = v w n 2 ds x 2 Ω Γ Ω Ω w vdx x 1 (2) w vdx x 2 (3) Nyní v rovnici (2) dosadíme w := w a v rovnici (3) dosadíme w := w. x 1 x 2 Tedy v w dx = v w 2 w n 1 ds vdx (4) Ω x 1 x 1 Γ x 1 Ω x1 2 Ω v w dx = x 2 x 2 Γ v w x 2 n 2 ds Ω 2 w vdx (5) x2 2

35 Gaussova Ostrogradského věta Rovnice (4) a (5) sečteme: tedy neboli Γ Ω Ω ( v w + v w x 1 x 1 x 2 x 2 ) ( w v n 1 + w n 2 x 1 x 2 grad v grad wdx = Ω 2. Greenova formule Ω v wdx = Γ Γ ) dx = ( ) 2 w ds + 2 w vdx, Ω x1 2 x2 2 v grad w nds Ω v w n ds Ω w vdx. w vdx w vdx = v w Γ n ds + v wdx Ω

Matematika III. Miroslava Dubcová, Drahoslava Janovská, Daniel Turzík. Ústav matematiky

Matematika III. Miroslava Dubcová, Drahoslava Janovská, Daniel Turzík. Ústav matematiky Matematika III Základy vektorové analýzy Miroslava Dubcová, Drahoslava Janovská, Daniel Turzík Ústav matematiky Přednášky LS 2015-2016 Obsah 1 Skalární a vektorový součin Skalární součin Vektorový součin

Více

VEKTOROVÁ POLE Otázky

VEKTOROVÁ POLE Otázky VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE Je-li A podmnožina roviny a f je zobrazení A do R 2, které je dáno souřadnicemi f 1, f 2, tj., f(x, y) = (f 1 (x, y), f 2 (x, y)) pro (x, y) A, lze chápat dvojici (f 1 (x,

Více

VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE

VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE Je-li A podmnožina roviny a f je zobrazení A do R 2, které je dáno souřadnicemi f 1, f 2, tj., f(x, y) = (f 1 (x, y), f 2 (x, y)) pro (x, y) A, lze chápat dvojici (f 1 (x, y), f 2 (x, y)) jako vektor s

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 2. 3. 2018 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 28. 2. 2017 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 22. 2. 2016 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

Matematika pro chemické inženýry

Matematika pro chemické inženýry Matematika pro chemické inženýry Drahoslava Janovská Plošný integrál Přednášky Z 216-217 ponzorováno grantem VŠCHT Praha, PIGA 413-17-6642, 216 Povinná látka. Bude v písemkách a bude se zkoušet při ústní

Více

Vybrané kapitoly z matematiky

Vybrané kapitoly z matematiky Vybrané kapitoly z matematiky VŠB-TU Ostrava 2018-2019 Vybrané kapitoly z matematiky 2018-2019 1 / 18 Vektorová analýza a teorie pole Vybrané kapitoly z matematiky 2018-2019 2 / 18 Vektorová funkce jedné

Více

terminologie předchozí kapitoly: (ϕ, Ω) - plocha, S - geometrický obraz plochy

terminologie předchozí kapitoly: (ϕ, Ω) - plocha, S - geometrický obraz plochy 2. Plošný integrál. Poznámka. Obecně: integrování přes k-rozměrné útvary (k-plochy) v R n. Omezíme se na případ k = 2, n = 3. Definice. Množina S R 3 se nazve plocha, pokud S = ϕ(), kde R 2 je otevřená

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek ( 2015)

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek ( 2015) MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek ( 2015 doplněné o další úlohy 13. 4. 2015 Nalezené nesrovnalosti ve výsledcích nebo připomínky k tomuto souboru sdělte laskavě F. Mrázovi ( e-mail: Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz.

Více

Úvodní informace. 17. února 2018

Úvodní informace. 17. února 2018 Úvodní informace Funkce více proměnných Přednáška první 17. února 2018 Obsah 1 Úvodní informace. 2 Funkce více proměnných Definiční obor Limita a spojitost Derivace, diferencovatelnost, diferenciál Úvodní

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek v letech

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek v letech MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek v letech 2009 2012 doplněné o další úlohy 3. část KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY, GREENOVA VĚTA, POTENIÁLNÍ POLE, PLOŠNÉ INTEGRÁLY, GAUSSOVA OSTROGRADSKÉHO VĚTA 7. 4. 2013

Více

Plošný integrál Studijní text, 16. května Plošný integrál

Plošný integrál Studijní text, 16. května Plošný integrál Plošný integrál tudijní text, 16. května 2011 Plošný integrál Jednoduchý integrál jsme rozšířili zavedením křivkového integrálu. Rozlišovali jsme dva druhy integrálu, přičemž křivkový integrál 2. druhu

Více

Vybrané kapitoly z matematiky

Vybrané kapitoly z matematiky Vybrané kapitoly z matematiky VŠB-TU Ostrava 2017-2018 Vybrané kapitoly z matematiky 2017-2018 1 / 19 Základní informace předmět: 714-0513, 5 kreditů přednáší: Radek Kučera kontakt: radek.kucera@vsb.cz,

Více

PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU

PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU 6.1 Křivkový integrál 1. druhu Definice 1. Množina R n se nazývá prostá regulární křivka v R n právě tehdy, když existuje vzájemně jednoznačné zobrazení

Více

1. Cvičení: Opakování derivace a integrály

1. Cvičení: Opakování derivace a integrály . Cvičení: Opakování derivace a integrál Derivace Příklad: Určete derivace následujících funkcí. f() e 5 ( 5 cos + sin ) f () 5e 5 ( 5 cos + sin ) + e 5 (5 sin + cos ) e 5 cos + 65e 5 sin. f() + ( + )

Více

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady Otázky k ústní zkoušce, přehled témat 2003-2004 A Číselné řady Vysvětlete pojmy částečný součet řady, součet řady, řadonverguje, řada je konvergentní Formulujte nutnou podmínku konvergence řady a odvoďte

Více

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ.

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ. Ukázka 1 Necht má funkce z = f(x, y) spojité parciální derivace. Napište rovnici tečné roviny ke grafu této funkce v bodě A = [ x 0, y 0, z 0 ]. Transformujte diferenciální výraz x f x + y f y do polárních

Více

13. cvičení z Matematické analýzy 2

13. cvičení z Matematické analýzy 2 . cvičení z atematické analýz 2 5. - 9. května 27. konzervativní pole, potenciál Dokažte, že následující pole jsou konzervativní a najděte jejich potenciál. i F x,, z x 2 +, 2 + x, ze z, ii F x,, z x 2

Více

14. cvičení z Matematické analýzy 2

14. cvičení z Matematické analýzy 2 4. cvičení z atematické analýzy 2 8. - 2. ledna 28 4. (Greenova věta) Použijte Greenovu větu k nalezení práce síly F (x, y) (2xy 3, 4x 2 y 2 ) vykonané na částici podél křivky Γ, která je hranicí oblasti

Více

VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE

VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE Podíváme se podrobněji na vektorové funkce. Jde často o zkoumání fyzikálních veličin jako tlak vzduchu, proudění tekutin a podobně. VEKTOROVÁ POLE Na zobrazení z roviny do roviny nebo z

Více

Přednášky z předmětu Aplikovaná matematika, rok 2012

Přednášky z předmětu Aplikovaná matematika, rok 2012 Přednášky z předmětu Aplikovaná matematika, rok 2012 Robert Mařík 23. ledna 2015 2 Obsah 1 Přednášky 2012 5 2 Písemky 2012 9 3 4 OBSAH Kapitola 1 Přednášky 2012 1. prednaska, 16.2.2012 -----------------------

Více

Kapitola 8: Dvojný integrál 1/26

Kapitola 8: Dvojný integrál 1/26 Kapitola 8: vojný integrál 1/26 vojný integrál - osnova kapitoly 2/26 dvojný integrál přes obdélník definice výpočet (Fubiniova věta pro obdélník) dvojný integrál přes standardní množinu definice výpočet

Více

F n = F 1 n 1 + F 2 n 2 + F 3 n 3.

F n = F 1 n 1 + F 2 n 2 + F 3 n 3. Plošný integrál Několik pojmů Při našich úvahách budeme často vužívat skalární součin dvou vektorů. Platí F n F n cos α, kde α je úhel, který svírají vektor F a n. Vidíme, že pokud je tento úhel ostrý,

Více

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství MATEMATIKA 2

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství MATEMATIKA 2 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství MATEMATIKA 2 Požadavky ke zkoušce pro skupinu C 1. ročník 2014/15 I. Diferenciální počet funkcí více proměnných 1. Funkce více proměnných (a)

Více

Necht L je lineární prostor nad R. Operaci : L L R nazýváme

Necht L je lineární prostor nad R. Operaci : L L R nazýváme Skalární součin axiomatická definice odvození velikosti vektorů a úhlu mezi vektory geometrická interpretace ortogonalita vlastnosti ortonormálních bázi [1] Definice skalárního součinu Necht L je lineární

Více

Protože se neobejdeme bez základních poznatků vektorové algebry, připomeneme si nejdůležitější pojmy., pak - skalární součin vektorů u,

Protože se neobejdeme bez základních poznatků vektorové algebry, připomeneme si nejdůležitější pojmy., pak - skalární součin vektorů u, 4 VEKTOROVÁ ANALÝZA 41 Vektorová funkce Protože se neobejdeme bez základních poznatků vektorové algebry, připomeneme si nejdůležitější pojmy Jsou-li dány tři nenulové vektory, uu ( 1, u, u), vv ( 1, v,

Více

12. Křivkové integrály

12. Křivkové integrály 12 Křivkové integrály Definice 121 Jednoduchou po částech hladkou křivkou v prostoru R n rozumíme množinu bodů [x 1,, x n ], které jsou dány parametrickými rovnicemi x 1 = ϕ 1 t), x 2 = ϕ 2 t), x n = ϕ

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 2. Parciální derivace Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Parciální derivace jsou zobecněním derivace funkce jedné proměnné. V této kapitole poznáme jejich základní vlastnosti a využití. Co bychom

Více

Matematika 1 MA1. 1 Analytická geometrie v prostoru - základní pojmy. 4 Vzdálenosti. 12. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 32

Matematika 1 MA1. 1 Analytická geometrie v prostoru - základní pojmy. 4 Vzdálenosti. 12. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 32 Matematika 1 12. přednáška MA1 1 Analytická geometrie v prostoru - základní pojmy 2 Skalární, vektorový a smíšený součin, projekce vektoru 3 Přímky a roviny 4 Vzdálenosti 5 Příčky mimoběžek 6 Zkouška;

Více

Eukleidovský prostor a KSS Eukleidovský prostor je bodový prostor, ve kterém je definována vzdálenost dvou bodů (metrika)

Eukleidovský prostor a KSS Eukleidovský prostor je bodový prostor, ve kterém je definována vzdálenost dvou bodů (metrika) Eukleidovský prostor a KSS Eukleidovský prostor je bodový prostor, ve kterém je definována vzdálenost dvou bodů (metrika) Kartézská soustava souřadnic je dána počátkem O a uspořádanou trojicí bodů E x,

Více

Skalární a vektorový popis silového pole

Skalární a vektorový popis silového pole Skalární a vektorový popis silového pole Elektrické pole Elektrický náboj Q [Q] = C Vlastnost materiálových objektů Interakce (vzájemné silové působení) Interakci (vzájemné silové působení) mezi dvěma

Více

Dodatek 2: Funkce dvou proměnných 1/9

Dodatek 2: Funkce dvou proměnných 1/9 Dodatek 2: Funkce dvou proměnných 1/9 2/9 Funkce dvou proměnných Definice: Reálnou funkcí dvou reálných proměnných, definovanou na množině M R 2, rozumíme předpis f, který každé uspořádané dvojici reálných

Více

14. Věty Gauss-Ostrogradského, Greenova a Stokesova věta

14. Věty Gauss-Ostrogradského, Greenova a Stokesova věta 14. Věty Gauss-Ostrogradského, Greenova a Stokesova věta Aplikovaná matematika II, NMAF072 M. Rokyta, KMA MFF UK LS 2010/11 14.1 Úvod Definice (zobecněná plocha) Řekneme, že S R n (n 2) je zobecněná (n

Více

1 Funkce dvou a tří proměnných

1 Funkce dvou a tří proměnných 1 Funkce dvou a tří proměnných 1.1 Pojem funkce více proměnných Definice Funkce dvou proměnných je předpis, který každému bodu z R 2 (tj. z roviny) přiřazuje jediné reálné číslo. z = f(x, y), D(f) R 2

Více

Diferenciál funkce dvou proměnných. Má-li funkce f = f(x, y) spojité parciální derivace v bodě a, pak lineární formu (funkci)

Diferenciál funkce dvou proměnných. Má-li funkce f = f(x, y) spojité parciální derivace v bodě a, pak lineární formu (funkci) 2. Diferenciál funkce, tečná rovina. Diferenciál funkce dvou proměnných. Má-li funkce f = f(x, y) spojité parciální derivace v bodě a, pak lineární formu (funkci) df(a, h) = x (a)h + (a)h 2, h = (h, h

Více

Analytická geometrie lineárních útvarů

Analytická geometrie lineárních útvarů ) Na přímce: a) Souřadnice bodu na přímce: Analtická geometrie lineárních útvarů Bod P nazýváme počátek - jeho souřadnice je P [0] Nalevo od počátku leží čísla záporná, napravo čísla kladná. Každý bod

Více

[obrázek γ nepotřebujeme, interval t, zřejmý, integrací polynomu a per partes vyjde: (e2 + e) + 2 ln 2. (e ln t = t) ] + y2

[obrázek γ nepotřebujeme, interval t, zřejmý, integrací polynomu a per partes vyjde: (e2 + e) + 2 ln 2. (e ln t = t) ] + y2 4.1 Křivkový integrál ve vektrovém poli přímým výpočtem 4.1 Spočítejte práci síly F = y i + z j + x k při pohybu hmotného bodu po orientované křivce, která je dána jako oblouk ABC na průnikové křivce ploch

Více

1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1

1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 2 Aritmetické vektorové prostory 7 3 Eukleidovské vektorové prostory 9 Levá vnější operace Definice 5.1 Necht A B. Levou vnější

Více

Obsah. 1 Afinní prostor 2. 2 Křivky 10

Obsah. 1 Afinní prostor 2. 2 Křivky 10 Matematická analýza 3 1 Obsah 1 Afinní prostor 2 2 Křivky 10 3 Křivkové integrály, Greenova věta 15 3.1 Křivkové integrály................. 15 3.2 Greenova věta.................... 18 3.3 Důsledky Greenovy

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015)

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) doplněné o další úlohy 24. 2. 2015 Nalezené nesrovnalosti ve výsledcích nebo připomínky k tomuto souboru sdělte laskavě F. Mrázovi (e-mail: Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz

Více

Zavedeme-li souřadnicový systém {0, x, y, z}, pak můžeme křivku definovat pomocí vektorové funkce.

Zavedeme-li souřadnicový systém {0, x, y, z}, pak můžeme křivku definovat pomocí vektorové funkce. KŘIVKY Křivka = dráha pohybujícího se bodu = = množina nekonečného počtu bodů, které závisí na parametru (čase). Proto můžeme křivku také nazvat jednoparametrickou množinou bodů. Zavedeme-li souřadnicový

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ Analytická geometrie vyšetřuje geometrické objekty (body, přímky, kuželosečky apod.) analytickými metodami. Podle prostoru, ve kterém pracujeme, můžeme analytickou geometrii

Více

1. a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z 3 3xy 8 = 0 v

1. a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z 3 3xy 8 = 0 v . a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z xy 8 = v bodě A =, ]. b) e grafu funkce f najděte tečnou rovinu, která je rovnoběžná s rovinou ϱ. f(x, y) = x + y x, ϱ : x

Více

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné . Definiční obor a hladiny funkce více proměnných Nalezněte a graficky znázorněte definiční obor D funkce f = f(x, y), kde a) f(x, y) = x y, b) f(x, y) = log(xy + ), c) f(x, y) = xy, d) f(x, y) = log(x

Více

verze 1.3 kde ρ(, ) je vzdálenost dvou bodů v R r. Redukovaným ε-ovým okolím nazveme ε-ové okolí bodu x 0 mimo tohoto bodu, tedy množinu

verze 1.3 kde ρ(, ) je vzdálenost dvou bodů v R r. Redukovaným ε-ovým okolím nazveme ε-ové okolí bodu x 0 mimo tohoto bodu, tedy množinu Úvod Diferenciální počet více proměnných verze.3 Následující text popisuje základy diferenciálního počtu více proměnných. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT na Univerzitě Hradec Králové

Více

2. Určte hromadné body, limitu superior a limitu inferior posloupností: 2, b n = n. n n n.

2. Určte hromadné body, limitu superior a limitu inferior posloupností: 2, b n = n. n n n. Písemka matematika 3 s řešením 1. Vypočtěte lim n( 1 + n 2 n), n lim n (( 1 + 1 n e ) n ) n. 1/2, 1/ e 2. Určte hromadné body, limitu superior a limitu inferior posloupností: a n = sin nπ ( 2, b n = n

Více

y = 2x2 + 10xy + 5. (a) = 7. y Úloha 2.: Určete rovnici tečné roviny a normály ke grafu funkce f = f(x, y) v bodě (a, f(a)). f(x, y) = x, a = (1, 1).

y = 2x2 + 10xy + 5. (a) = 7. y Úloha 2.: Určete rovnici tečné roviny a normály ke grafu funkce f = f(x, y) v bodě (a, f(a)). f(x, y) = x, a = (1, 1). III Diferenciál funkce a tečná rovina Úloha 1: Určete rovnici tečné roviny ke grafu funkce f = f(x, y) v bodě (a, f(a)) f(x, y) = 3x 3 x y + 5xy 6x + 5y + 10, a = (1, 1) Řešení Definičním oborem funkce

Více

III. Diferenciál funkce a tečná rovina 8. Diferenciál funkce. Přírůstek funkce. a = (x 0, y 0 ), h = (h 1, h 2 ).

III. Diferenciál funkce a tečná rovina 8. Diferenciál funkce. Přírůstek funkce. a = (x 0, y 0 ), h = (h 1, h 2 ). III. Diferenciál funkce a tečná rovina 8. Diferenciál funkce. Přírůstek funkce = f(x 0 + h 1, y 0 + h 2 ) f(x 0, y 0 ) f u (x 0, y 0 ), kde u = (h 1, h 2 ). ( ) = f(x 0 + h 1, y 0 ) f(x 0, y 0 ) x (x 0,

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 PŘÍKLADY K ATEATIE 3 ZDENĚK ŠIBRAVA. Křivkové integrály.. Křivkový integrál prvního druhu. Příklad.. Vypočítejme křivkový integrál A =, ), B = 4, ). Řešení: Úsečka AB je hladká křivka. Funkce ψt) = 4t,

Více

Občas se používá značení f x (x 0, y 0 ), resp. f y (x 0, y 0 ). Parciální derivace f. rovnoběžného s osou y a z:

Občas se používá značení f x (x 0, y 0 ), resp. f y (x 0, y 0 ). Parciální derivace f. rovnoběžného s osou y a z: PARCIÁLNÍ DERIVACE Jak derivovat reálné funkce více proměnných aby bylo možné tyto derivace použít podobně jako derivace funkcí jedné proměnné? Jestliže se okopíruje definice z jedné proměnné dostane se

Více

Matematika 1 pro PEF PaE

Matematika 1 pro PEF PaE Tečny a tečné roviny 1 / 16 Matematika 1 pro PEF PaE 7. Tečny a tečné roviny Přemysl Jedlička Katedra matematiky, TF ČZU Tečny a tečné roviny Tečny a normály grafů funkcí jedné proměnné / 16 Tečny a normály

Více

Cvičení z AM-DI. Petr Hasil, Ph.D. Verze: 1. března 2017

Cvičení z AM-DI. Petr Hasil, Ph.D. Verze: 1. března 2017 z AM-DI Petr Hasil, Ph.D. hasil@mendelu.cz Verze: 1. března 017 Poznámka. Příklady označené na cvičení dělat nebudeme, protože jsou moc dlouhé, popř. složité (jako takové, nebo pro psaní na tabuli). V

Více

Operace s maticemi. 19. února 2018

Operace s maticemi. 19. února 2018 Operace s maticemi Přednáška druhá 19. února 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice (opakování) 3 Regulární matice 4 Inverzní matice 5 Determinant matice Matice Definice (Matice). Reálná matice

Více

10 Funkce více proměnných

10 Funkce více proměnných M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap. 10: Funkce více proměnných 16 10 Funkce více proměnných 10.1 Základní pojmy Definice. Eukleidovskou vzdáleností bodů x = (x 1,...,x n ), y = (y 1,...,y

Více

VEKTORY. Obrázek 1: Jediný vektor. Souřadnice vektoru jsou jeho průměty do souřadných os x a y u dvojrozměrného vektoru, AB = B A

VEKTORY. Obrázek 1: Jediný vektor. Souřadnice vektoru jsou jeho průměty do souřadných os x a y u dvojrozměrného vektoru, AB = B A VEKTORY Vektorem se rozumí množina všech orientovaných úseček, které mají stejnou velikost, směr a orientaci, což vidíme na obr. 1. Jedna konkrétní orientovaná úsečka se nazývá umístění vektoru na obr.

Více

3 Křivkové integrály, Greenova věta Křivkové integrály Greenova věta Důsledky Greenovy věty... 20

3 Křivkové integrály, Greenova věta Křivkové integrály Greenova věta Důsledky Greenovy věty... 20 Matematická analýza 3 1 Obsah 1 Afinní prostor 2 2 Křivky 10 3 Křivkové integrály, Greenova věta 15 3.1 Křivkové integrály................. 15 3.2 Greenova věta.................... 18 3.3 Důsledky Greenovy

Více

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij]

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] MATICE Matice typu m/n nad tělesem T je soubor m n prvků z tělesa T uspořádaných do m řádků a n sloupců: a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] a m1 a m2 a mn Prvek a i,j je prvek matice A na místě

Více

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti Kapitola 5 Vektorové prostory V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti operací sčítání a násobení

Více

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer Přednáška MATEMATIKA č. 9-11 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Šotová, J., Doudová, L. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Motivační příklady

Více

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3,

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3, Vektorový prostor Příklady: Př.1. R 2 ; R 3 ; R n...aritmetický n-rozměrný prostor Dvě operace v R n : součet vektorů u = (u 1,...u n ) a v = (v 1,...v n ) je vektor u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ),

Více

6. ANALYTICKÁ GEOMETRIE

6. ANALYTICKÁ GEOMETRIE Vektorová algebra 6. ANALYTICKÁ GEOMETRIE Pravoúhlé souřadnice bodu v prostoru Poloha bodu v prostoru je vzhledem ke třem osám k sobě kolmým určena třemi souřadnicemi, které tvoří uspořádanou trojici reálných

Více

MFT - Matamatika a fyzika pro techniky

MFT - Matamatika a fyzika pro techniky MFT - Matamatika a fyzika pro techniky Pro každou přednášku by zde měl být seznam klíčových témat, odkaz na literaturu, zápočtový příklad k řešení a další příklady k procvičování převážně ze sbírky příkladů

Více

1/15. Kapitola 2: Reálné funkce více proměnných

1/15. Kapitola 2: Reálné funkce více proměnných 1/15 Kapitola 2: Reálné funkce více proměnných Vlastnosti bodových množin 2/15 Definice: ε-ové okolí... O ε (X) = {Y R n ρ(x, Y ) < ε} prstencové ε-ové okolí... P ε (X) = {Y R n 0 < ρ(x, Y ) < ε} Definice:

Více

Funkce v ıce promˇ enn ych Extr emy Pˇredn aˇska p at a 12.bˇrezna 2018

Funkce v ıce promˇ enn ych Extr emy Pˇredn aˇska p at a 12.bˇrezna 2018 Funkce více proměnných Extrémy Přednáška pátá 12.března 2018 Zdroje informací Diferenciální počet http://homen.vsb.cz/~kre40/esfmat2/fceviceprom.html http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/sbirka_uloh/pdf/7.pdf

Více

Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech

Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech 1. července 2008 1 Funkce v R n Definice 1 Necht n N a D R n. Reálnou funkcí v R n (reálnou funkcí n proměnných) rozumíme zobrazení

Více

Matematika 2 (2016/2017)

Matematika 2 (2016/2017) Matematika 2 (2016/2017) Co umět ke zkoušce Průběh zkoušky Hodnocení zkoušky Co umět ke zkoušce Vybrané partie diferenciálního počtu funkcí více proměnných Vybrané partie integrálního počtu funkcí více

Více

INTEGRACE KOMPLEXNÍ FUNKCE

INTEGRACE KOMPLEXNÍ FUNKCE INTEGRAE KOMPLEXNÍ FUNKE LEKE34-KIN auchyova obecná auchyova auchyův vzorec vičení KŘIVKOVÝ INTEGRÁL Na konci kapitoly o derivaci je uvedena souvislost existence derivace s potenciálním polem. Existuje

Více

Funkce zadané implicitně

Funkce zadané implicitně Kapitola 8 Funkce zadané implicitně Začneme několika příklady. Prvním je známá rovnice pro jednotkovou kružnici x 2 + y 2 1 = 0. Tato rovnice popisuje křivku, kterou si však nelze představit jako graf

Více

Definice Řekneme, že funkce z = f(x,y) je v bodě A = [x 0,y 0 ] diferencovatelná, nebo. z f(x 0 + h,y 0 + k) f(x 0,y 0 ) = Ah + Bk + ρτ(h,k),

Definice Řekneme, že funkce z = f(x,y) je v bodě A = [x 0,y 0 ] diferencovatelná, nebo. z f(x 0 + h,y 0 + k) f(x 0,y 0 ) = Ah + Bk + ρτ(h,k), Definice 5.2.1. Řekneme, že funkce z = f(x,y) je v bodě A = [x 0,y 0 ] diferencovatelná, nebo má v tomto bodě totální diferenciál, jestliže je možné její přírůstek z na nějakém okolí bodu A vyjádřit jako

Více

Dnešní látka: Literatura: Kapitoly 3 a 4 ze skript Karel Rektorys: Matematika 43, ČVUT, Praha, Text přednášky na webové stránce přednášejícího.

Dnešní látka: Literatura: Kapitoly 3 a 4 ze skript Karel Rektorys: Matematika 43, ČVUT, Praha, Text přednášky na webové stránce přednášejícího. Předmět: MA4 Dnešní látka: Od okrajových úloh v 1D k o. ú. ve 2D Laplaceův diferenciální operátor Variačně formulované okrajové úlohy pro parciální diferenciální rovnice a metody jejich přibližného řešení

Více

MATEMATIKA III. Olga Majlingová. Učební text pro prezenční studium. Předběžná verze

MATEMATIKA III. Olga Majlingová. Učební text pro prezenční studium. Předběžná verze Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 7 Tel.: 475 285 511 400 96 Ústí nad Labem Fax: 475 285 566 Internet: www.ujep.cz E-mail: kontakt@ujep.cz MATEMATIKA III

Více

DERIVACE FUNKCE KOMPLEXNÍ PROMĚNNÉ

DERIVACE FUNKCE KOMPLEXNÍ PROMĚNNÉ DERIVACE FUNKCE KOMPLEXNÍ PROMĚNNÉ vlastnosti holomorfní DERIVACE U reálných funkcí více reálných proměnných nebylo možné definovat derivaci analogicky definici reálné jedné reálné proměnné (nešlo dělit...)

Více

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz 1/15 ANALYTICKÁ GEOMETRIE Základní pojmy: Soustava souřadnic v rovině a prostoru Vzdálenost bodů, střed úsečky Vektory, operace s vektory, velikost vektoru, skalární součin Rovnice přímky Geometrie v rovině

Více

Kristýna Kuncová. Matematika B3

Kristýna Kuncová. Matematika B3 (7) Křivky a křivkový integrál Kristýna Kuncová Matematika B3 Kristýna Kuncová (7) Křivky a křivkový integrál 1 / 39 y Kristýna Kuncová (7) Křivky a křivkový integrál 2 / 39 y Kristýna Kuncová (7) Křivky

Více

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g. . Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny.,. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.. Spočtěte všechny první parciální derivace funkcí: a) f(x, y) = x 4 + y 4 4x y, b) f(x,

Více

+ 2y. a y = 1 x 2. du x = nxn 1 f(u) 2x n 3 yf (u)

+ 2y. a y = 1 x 2. du x = nxn 1 f(u) 2x n 3 yf (u) Diferenciální počet příklad 1 Dokažte, že funkce F, = n f 2, kde f je spojitě diferencovatelná funkce, vhovuje vztahu + 2 = nf ; 0 Řešení: Označme u = 2. Pak je F, = n fu a platí Podle vět o derivaci složené

Více

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace Vektory a matice Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Vektory Základní pojmy a operace Lineární závislost a nezávislost vektorů 2 Matice Základní pojmy, druhy matic Operace s maticemi

Více

Kristýna Kuncová. Matematika B3

Kristýna Kuncová. Matematika B3 (5) Funkce více proměnných II Kristýna Kuncová Matematika B3 Kristýna Kuncová (5) Funkce více proměnných II 1 / 20 Parciální derivace - příklad Otázka Tabulka vpravo znázorňuje hodnoty funkce f (x, y).

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a a) Napište Frobeniovu větu (existence i počet řešení). b)

Více

Poznámka. V některých literaturách se pro označení vektoru také používá symbolu u.

Poznámka. V některých literaturách se pro označení vektoru také používá symbolu u. Vektory, operace s vektory Ž3 Orientovaná úsečka Mějme dvojici bodů, (na přímce, v rovině nebo prostoru), které spojíme a vznikne tak úsečka. Pokud budeme rozlišovat, zda je spojíme od k nebo od k, říkáme,

Více

Dá se ukázat, že vzdálenost dvou bodů má tyto vlastnosti: 2.2 Vektor, souřadnice vektoru a algebraické operace s vektory

Dá se ukázat, že vzdálenost dvou bodů má tyto vlastnosti: 2.2 Vektor, souřadnice vektoru a algebraické operace s vektory Vektorový počet.1 Eklidovský prostor E 3 Eklidovský prostor E 3 je prostor spořádaných trojic (tj. bodů), v němž je definována vzdálenost dvo jeho bodů A, B (značíme ji AB ). Vzdálenost bodů A = [a 1,

Více

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Typeset by L A TEX ε c Josef Daněček, Oldřich Dlouhý,

Více

5. cvičení z Matematiky 2

5. cvičení z Matematiky 2 5. cvičení z Matematiky 2 21.-25. března 2016 5.1 Nalezněte úhel, který v bodě 1, 0, 0 svírají grafy funkcí fx, y ln x 2 + y 2 a gx, y sinxy. Úhel, který svírají grafy funkcí je dán jako úhel mezi jednotlivými

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Vektory Definice 011 Vektorem aritmetického prostorur n budeme rozumět uspořádanou n-tici reálných čísel x 1, x 2,, x n Definice 012 Definice sčítání

Více

Veronika Chrastinová, Oto Přibyl

Veronika Chrastinová, Oto Přibyl Integrální počet II. Příklady s nápovědou. Veronika Chrastinová, Oto Přibyl 16. září 2003 Ústav matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT Brno Obsah 1 Dvojný integrál 3 2 Trojný integrál 7 3 Křivkový

Více

11. Číselné a mocninné řady

11. Číselné a mocninné řady 11. Číselné a mocninné řady Aplikovaná matematika III, NMAF072 M. Rokyta, KMA MFF UK ZS 2017/18 11.1 Základní pojmy Definice Necht {a n } C je posloupnost komplexních čísel. Pro m N položme s m = a 1 +

Více

Lineární algebra : Lineární prostor

Lineární algebra : Lineární prostor Lineární algebra : Lineární prostor (3. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 17. dubna 2014, 14:43 1 2 3.1 Aximotické zavedení lineárního prostoru Číselné těleso Celou lineární

Více

Lineární algebra : Metrická geometrie

Lineární algebra : Metrická geometrie Lineární algebra : Metrická geometrie (16. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 6. května 2014, 10:42 1 2 Úvod Zatím jsme se lineární geometrii věnovali v kapitole o lineárních

Více

Potenciál vektorového pole

Potenciál vektorového pole Kapitola 12 Potenciál vektorového pole 1 Definice a výpočet Důležitým typem vektorového pole je pole F, pro které existuje spojitě diferencovatelná funkce f tak, že F je pole gradientů funkce f, tedy F

Více

Potenciální proudění

Potenciální proudění Hydromechanické procesy Potenciální proudění + plíživé obtékání koule M. Jahoda Proudění tekutiny Pohyby elementu tekutiny 2 čas t čas t + dt obecný pohyb posunutí lineární deformace rotace úhlová deformace

Více

Obsah Obyčejné diferenciální rovnice

Obsah Obyčejné diferenciální rovnice Obsah 1 Obyčejné diferenciální rovnice 3 1.1 Základní pojmy............................................ 3 1.2 Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu................................ 5 1.3 Exaktní rovnice............................................

Více

Matematika I 12a Euklidovská geometrie

Matematika I 12a Euklidovská geometrie Matematika I 12a Euklidovská geometrie Jan Slovák Masarykova univerzita Fakulta informatiky 3. 12. 2012 Obsah přednášky 1 Euklidovské prostory 2 Odchylky podprostorů 3 Standardní úlohy 4 Objemy Plán přednášky

Více

f(x) = arccotg x 2 x lim f(x). Určete všechny asymptoty grafu x 2 2 =

f(x) = arccotg x 2 x lim f(x). Určete všechny asymptoty grafu x 2 2 = Řešení vzorové písemky z předmětu MAR Poznámky: Řešení úloh ze vzorové písemky jsou formulována dosti podrobně podobným způsobem jako u řešených příkladů ve skriptech U zkoušky lze jednotlivé kroky postupu

Více

y ds, z T = 1 z ds, kde S = S

y ds, z T = 1 z ds, kde S = S Plošné integrály příklad 5 Určete souřadnice těžiště části roviny xy z =, která leží v prvním oktantu x >, y >, z >. Řešení: ouřadnice těžiště x T, y T a z T homogenní plochy lze určit pomocí plošných

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika 0A1 Cvičení, zimní semestr Samostatné výstupy Jan Šafařík Brno c 2003 Obsah 1. Výstup č.1 2 2. Výstup

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

Parametrické rovnice křivky

Parametrické rovnice křivky Křivkový integrál Robert Mařík jaro 2014 Tento text je tištěnou verzí prezentací dostupných z http://user.mendelu.cz/marik/am. Křivkový integrál Jedná se o rozšíření Riemannova integrálu, kdy množinou

Více

6. Vektorový počet Studijní text. 6. Vektorový počet

6. Vektorový počet Studijní text. 6. Vektorový počet 6. Vektorový počet Budeme se pohybovat v prostoru R n, což je kartézská mocnina množiny reálných čísel R; R n = R R. Obvykle nám bude stačit omezení na případy n = 1, 2, 3; nicméně teorie je platná obecně.

Více

Derivace funkcí více proměnných

Derivace funkcí více proměnných Derivace funkcí více proměnných Pro studenty FP TUL Martina Šimůnková 16. května 019 1. Derivace podle vektoru jako funkce vektoru. Pro pevně zvolenou funkci f : R d R n a bod a R d budeme zkoumat zobrazení,

Více