Model IS-LM. Křivka IS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Model IS-LM. Křivka IS"

Transkript

1 Model IS-LM Křivka IS Doposud jsme při zkoumání rovnováhy v krátkém období předpokládali, že plánované investice firem jsou autonomní veličinou (I P = Ia). Ve skutečnosti však výše investic v ekonomice závisí na řadě faktorů (např. na politické stabilitě, očekávání podnikatelů, úrokové míře atd., podrobněji viz kapitola, která se věnuje rozboru jednotlivých složek HDP.). My si z těchto faktorů vybereme pouze úrokovou míru, přičemž závislost investic na úrokové míře může vyjádřit vztahem, čím větší úroková míra, tím méně investic. Matematicky: I P = Ia-bi (Rovnice 1), Kde I P = celková výše (plánovaných) investic, Ia = hodnota investic, kdyby úroková míra byla rovna 0, i = úroková míra, b = koeficient závislosti investic na úrokové míře Jsme stále v krátkém období, stále předpokládáme neměnnou cenovou hladinu, ekonomika je v rovnováze, pokud: = AD. Je zřejmé, že čím vyšší bude úroková míra, tím nižší budou investice a tím nižší bude i agregátní poptávka. Pokud v pravé straně rovnice 1 dosadíme za AD, respektive za C, D, TA a I, můžeme rovnici 1 vyjádřit: = C+ I P +G+NX = Ca+c(+TR-TAa-t-GBS)+Ia-bi+G+X-Ma-m=c-ct-m+Ca+c(TR- TAa-GBS)+Ia-bi+X-Ma = (c(1-t)-m)-bi+ia+ca+c(tr-taa-gbs)+x-ma (Rovnice 2). Označme si v rovnici 2: (c(1-t)-m) jako α a (Ia+Ca+c(TR-TAa-GBS)+G+X-Ma) jako A. Potom lze rovnici 2 napsat: = α-bi+a (Rovnice 3) Rovnice 3 říká, že agregátní poptávka, která je vyjádřena na pravé straně rovnice, závisí na výši výstupu (čím vyšší výstup, tím vyšší agregátní poptávka), na koeficientu α, který v sobě zahrnuje mezní sklon ke spotřebě, mezní sklon k dovozu a daňovou sazbu (čím vyšší koeficient α, tím vyšší výstup), na úrokové míře a koeficientu závislosti investic na úrokové míře (čím vyšší úroková míra, respektive čím vyšší koeficient, tím nižší agregátní poptávka). Podmínku rovnováhy ekonomiky lze pak vyjádřit: (1-α) = A-bi = (A-bi)*(1/(1-α)) (Rovnice 4). Z rovnice 4 plyne, že různým hodnotám i (úrokové míry), bude odpovídat různé hodnota (tedy rovnovážného produkt, respektive produkt při kterém je veškerá produkce rovna agregátní poptávce). Vztah mezi různými hodnotami i a rovnovážnými hodnotami pro danou úrokovou míru potom můžeme vyjádřit prostřednictvím křivky IS: tato křivka znázorňuje všechny kombinace úrokové míry (i) a výstupu (), při nichž se agregátní poptávka (AD) rovná výstupu (důchodu, ). Křivka IS tak vyjadřuje rovnováhu na trhu statků všechny vyprodukované statky jsou poptávány. Co ovlivňuje sklon křivky IS? Čím menší b, tím strmější křivka čím větší α, tím plošší křivka Posun křivky IS: křivka IS se posouvá, pokud se mění autonomní výdaje A, velikost posunu je dána výrazem A*(1/(1-α)). Body mimo křivku IS:

2 EDG (excess demand of goods) = přebytečná poptávka po zboží: V bodech pod křivkou IS je stejná úroveň důchodu jako na křivce IS, v bodech pod křivkou je ale nižší úroková míra. Tato nižší úroková míra vede k vyšším investicím a tím tedy k přebytečné AD. ESG (excess suply of goods) = přebytečná nabídka zboží: Naopak v bodech nad křivkou IS je stejná úroveň důchodu jako na křivce IS, v bodech nad křivkou je ale vyšší úroková míra. Tato vyšší úroková míra vede k nižším investicím a tím tedy k nedostatečné AD. AD AD2 = αbi 2 +A AD1 = α-bi 1 +A i 1 >i 2 45 I i1 ESG i2 EDG IS 1 2 Obr.: grafické odvození křivky IS Nakreslíme nejprve dvě poptávkové křivky, které se liší pouze rozdílnou úrokovou mírou (a tím i rozdílnou výší investic). Těmto dvěma poptávkovým křivkám budou odpovídat dva rozdílné rovnovážné body, pro něž platí, že výstup se rovná agregátní poptávce. Nakreslíme potom další graf, kde na vodorovné ose ponecháme rovnovážné úrovně výstupu (pro které platí =AD), na svislou osu naneseme úrokové míry, při nichž je tato rovnovážná úroveň výstupu dosažena. Spojením těchto bodů dostaneme křivku IS.j

3 AD AD AD2 = A-b2i2 AD2 = A-b1i2 AD1 = A-b1i AD1 = A-b2i2 i i1 IS2 i2 IS1 b1<b2 Obr.: odvození, že čím menší je závislost investic na úrokoví míře (koeficient b), tím strmější je křivka IS. Předpokládejme, že máme dvě rovnice agregátní poptávky, které se liší pouze výší koeficentu závislosti investic na úrokové míře. Bude-li tento koeficient vysoký (jako třeba b2), potom i malá změna úrokové míry způsobí velkou změnu investic, tudíž i velkou změnu agregátní poptávky a rovnovážné úrovně výstupu. Křivka IS bude v tom případě plochá (jako třeba IS2). Koeficient závislosti investic na úrokové míře je velmi vysoký, pokud je kupř. v zemí nedostatečně rozvinut finanční trh, čili pokud neexistují alternativní způsoby financování.

4 AD AD2 = α2bi+a AD1 = α1bi+a α 2 > α IS1 (α1) IS2 (α2) Obr: odvození, že čím je vyšší koeficient α, tím je křivka IS plošší Mějme dvě rovnice agregátní poptávky, které se liší pouze v koeficientu α. Pokud je koeficient α (který zahrnuje mezní sklon ke spotřebě, daňovou sazbu a mezní sklon k dovozu) nějaké vysoké číslo (jako třeba α2), tak agregátní poptávka bude velmi záviset na výstupu, s růstem výstupu tedy agregátní poptávka velmi poroste, tudíž bude vysoká i rovnovážná úroveň výstupu (tedy taková úroveň, pro níž = AD). To platí pro jakoukoliv úroveň úrokové míry. V případě vysokého α budou tedy vysoké rovnovážné úrovně výstupu pro všechny hodnoty úrokové míry a křivka IS bude plochá (jako třeba IS2). Koeficient α je vysoký, pokud je vysoký mezní sklon ke spotřebě, nízká daňová sazba a nízký mezní sklon k dovozu. Ze samotné křivky IS by se mohlo zdát, že rovnováha v ekonomice může nastat při libovolné úrovni výstupu, stačí této úrovni výstupu přizpůsobit úrokovou míru. Nesmíme však zapomenout, že úroková míra ovlivňuje rovnováhu na trhu zapůjčitelných fondů (investic a úspor) i na trhu peněz. Tyto trhy jsou v rovnováze jen při určité úrovni úrokové míry. Naši analýzu proto musíme rozšířit.

5 Křivka LM Křivka LM souvisí s trhem aktiv. Trh aktiv je takový trh, na kterém se obchoduje s penězi a různými druhy investičních instrumentů. Trh aktiv lze tedy rozdělit na trh peněz a trh investičních instrumentů (zapůjčitelných fondů), přičemž platí, že pokud je v rovnováze jeden z těchto trhů, musí být v rovnováze druhý z nich (vysvětleno dříve). Trh peněz je v rovnováze, pokud je v rovnováze nabídka a poptávka po penězích. Nabídku peněz považujeme, jak již bylo uvedeno v kapitole týkající se peněz, za exogenní faktor (výši nabídky ovlivňuje/stanoví centrální banka). Poptávka po penězích lze rozdělit na transakční, opatrnostní a spekulační 1, obecně však můžeme konstatovat, že poptávka po penězích je funkcí důchodu (výstupu) a úrokové míry, přičemž platí: čím vyšší důchod (výstup), tím větší poptávka po penězích (mohu si koupit více statků) čím větší úroková míra, tím menší poptávka po penězích (držím-li peníze, přicházím o úrok). Výše uvedené lze vyjádřit rovnicí poptávky po penězích: L = k-hi (Rovnice 5) L = reálná poptávka po penězích, = produkt (výstup, HDP), i = úroková míra, k = koeficient závislosti poptávky po penězích na produktu, h = koeficient závislosti poptávky po penězích na úrokové míře Křivku LM lze potom odvodit z rovnice vyjadřující rovnováhu na trhu peněz: L=M/P (Rovnice 6) M/P = reálná nabídka peněz (M = množství peněz v oběhu, P = cenová hladina). Po dosazení za L můžeme rovnici 6 vyjádřit: M/P = k-hi i = (ky-m/p)/h (Rovnice 7) Křivka LM zobrazuje všechny kombinace úrokové míry a úrovně důchodu, pro které platí, že nabídka a poptávka po penězích se rovnají. Křivka LM je tedy křivkou rovnováhy na trhu peněz a na zapůjčitelných fondů (investičních instrumentů). Co ovlivňuje sklon křivky LM: čím větší k, tím strmější LM čím menší h, tím plošší LM Posun křivky LM: Pokud se změní reálná nabídka peněz (při růstu reálné nabídky peněz se LM posouvá doprava, při poklesu doleva). Body mimo křivku LM: ESM (excess supply of money) = přebytečná nabídka peněz. V bodech nad křivkou LM je stejná úroková míra jako na křivce, úroveň výstupu () je v bodech nad křivkou LM ale nižší. Nižší úroveň výstupu znamená nižší poptávku po penězích než je nabídka peněz a tedy přebytečnou nabídku peněz EDM (excess demand of money) = přebytečná poptávka po penězích. V bodech pod křivkou LM je stejná úroková míra jako na křivce, úroveň výstupu () je v bodech pod křivkou LM ale vyšší. Vyšší úroveň výstupu znamená vyšší poptávku po penězích než je nabídka peněz a tedy 1 Podrobněji opět viz část, která se týká nabídky a poptávky po penězích

6 přebytečnou poptávku po penězích. i i2 2>1 LM i1 L2=k*2-hi L1 = k*1-hi 1 2 Obr.: Grafické odvození křivky LM: Pokud se nemění nabídka peněz, tak při vyšší úrovni důchodu/výstupu a tedy i při vyšší poptávce po penězích musí být vyšší úroková míra, aby trh peněz byl v rovnováze. Na svislé osu ponechejme rovnovážnou úrokovou míru, na vodorovnou osu si nanesme úroveň výstupu, kterým odpovídají jednotlivé rovnovážné míry (úrokové míry pro něž platí, že nabídka peněz je rovna poptávce po penězích). Spojením těchto bodů dostaneme křivku LM.

7 i I2 LM2 k2 >k1 i1 L2=k2*2-hi L1 = k2*1-hi 1 2 Obr.: Grafické odvození, že čím vyšší k, tím strmější křivka LM. Mějme dvě křivky poptávky po penězích, které se liší pouze koeficienty závislosti poptávky po penězích. Pokud je tento koeficient vysoký (jako třeba k2), tak i malá změna výstupu, hodně zvedne poptávku po penězích a tedy i rovnovážnou úrokovou míru (při níž se rovná nabídka a poptávka po penězích). To způsobuje, že úroková míra bude vysoká. Naopak při nízkém koeficientu i velká změna výstupu, zvýší rovnovážnou úrokovou míru jen málo, tudíž křivka LM bude plochá. Koeficient závislosti poptávky po penězích na disponibilním důchodu bude hodně vysoký, pokud domácnosti nebudou mít jiné možnosti, jak disponibilní důchod použít, tedy, pokud bude kupř. nerozvinutý trh zapůjčitelných fondů.

8 i M/P L2=k-h2i h1< h2 L1 = k-h1i L, M/P LM1 (h1) Lm2 (h2) Obr.: Grafické odvození, proč větší koeficient závislosti poptávky po penězích na úrokové míře vede k strmější křivce LM. Pokud je koeficient závislosti peněz na úrokové míře h malý (jako třeba h1), tak malá změna v úrokové míře, povede k malé změně poptávky po penězích (malý pokles úrokové míry k malému poklesu poptávky po penězích). Pokud bude naopak koeficient závislosti poptávky na úrokové míře velký, tak i malá změna v úrokové míře povede k velké změně poptávky po penězích (malý růst úrokové míry povede k velké změně poptávky po penězích). Při malém koeficientu h je tedy křivka poptávky po penězích strmá, při velkém plochá. To platí pro jakoukoliv hodnotu důchodu. Pro strmé poptávkové křivky po penězích jsou potom velké

9 vzdálenosti mezi úrokovými mírami, které pro jednotlivé různé úrovně důchodu vyrovnávají nabídku a poptávku po penězích (tj. velké vzdálenosti mezi hodnotami i1 a i2). Pro ploché poptávkové křivky jsou tyto vzdálenosti malé. To způsobuje, že v případě vysokého h je křivka je křivka LM strmá, v případě nízkého h plochá. Koeficient závislosti poptávky po penězích na úrokové míře je kupř. vysoký, pokud neexistuje mnoho možností, kam uložit peníze (zdroje uložení peněz jsou limitované), tj. opět v případě nerozvinutého trhu zapůjčitelných fondů (finančního trhu), např. při nemožnosti investic do akcií, dluhopisů a dalších investičních instrumentů apod. i M1/P M2/P i i1 LM1 LM2 i2 L=k-hi M/P, L 1 Obr.: Posun peněžní zásoby a posun křivky LM Posun množství peněz vede k poklesu úrokové míry rovnovážné úrokové míry. Protože tento posun nastává pro každou úroveň důchodu, křivka LM se posouvá dolů doprava. Model IS-LM a ekonomická rovnováha Křivka IS zobrazuje rovnováhu na trhu statků, křivka LM rovnováhu na trhu aktiv (peněz a investičních instrumentů/zapůjčitelných fondů ). K tomu aby ekonomika v krátkém období (kdy je cenová hladina konstantní a firmy jsou ochotny vyrobit jakékoliv množství výrobků, které jsou schopny vyrobit) byla v rovnováze, musí být v rovnováze jak trh statků, tak trh peněz.

10 i LM i0 IS 0 Obr.: Rovnováha na trhu statků a trhu aktiv Obrázek lze interpretovat tak, že existuje právě jedna rovnovážná úroveň důchodu/výstupu pro níž platí, že produkce (HDP, ) je rovna agregátní poptávce (AD) a právě jedna rovnovážná úroveň úrokové míry, pro níž platí, že je v rovnováze jak trh peněz, tak trh zapůjčitelných fondů (tj. poptávka po zapůjčitelných fondech investice, i nabídka zapůjčitelných fondů - úspory). Pro dosažení této rovnovážné kombinace výstupu a úrokové míry platí výše uvedené jedná se o ideální bod, ke kterému ekonomika směřuje, na dílčích trzích existují nerovnováhy, proto nemůže být v rovnováze ani celková ekonomika. Ekonomika se přitom neustále vyvíjí a tento vývoj vede k neustálým dílčím nerovnováhám, tj. pokud už se blížíme do bodu rovnováhy, tak nějaká dynamická změna (změna v čase, kdy se mění některá z veličin, které ovlivňují křivku IS a LM) vytvoří další nerovnováhu. Nezapomínejme přitom rovněž, že hodnota rovnovážného úrovně výstupu i úrokové míry bude záviset na tvaru křivek IS a LM, bude-li kterákoliv z těchto křivek strmá, bude rovnovážná úroveň výstupu nižší než při plošší křivce. Položme si nyní několik otázek, které souvisí s posuny křivek IS a LM. První otázka zní: co se stane, pokud se změní autonomní výdaje? Pokud se změní autonomní výdaje (A) (součástí A jsou i vládní výdaje), dojde k posunu křivky IS (při růstu A doprava, při poklesu doleva). Křivka IS se posouvá o změnu autonomních výdajů, vynásobenou výdajovým multiplikátorem 2, tj. o vzdálenost, jež je rovna A*(1/(1-α)). Pokud však prozkoumáme novou rovnovážnou úroveň výstupu, zjistíme, že tato úroveň je menší než posun křivky IS. Jinými slovy: < A*(1/(1-α)), Důvodem je, že růst výstupu () vede k růstu poptávky po penězích. Pokud se nemění nabídka peněz, musí, aby byla zachována rovnováha mezi nabídkou a poptávkou peněz, vzrůst úroková míra. Růst úrokové míry pak vede k poklesu investic. Tento pokles způsobuje, že nová rovnovážná úroveň důchodu () je menší než posun křivky IS. Růst vládních výdajů tak alespoň částečně vytlačuje/vytěsňuje investiční výdaje. Vedle multiplikačního efektu autonomních výdajů zde působí vytěsňovací efekt úrokové míry. 2 Nezapomínejme, že jsme si označili výraz (c(1-t)-m) jako α

11 Obdobně v případě poklesu výstupu, dochází k poklesu poptávky po penězích. Nemění-li se nabídka peněz, klesá úroková míra, jejíž pokles vede k růstu investic. Tento růst investic zpomaluje pokles autonomních výdajů. i i2 LM A*(1/(1-α)) i1 IS2 IS1 1 2 Obr. Posun křivky IS v důsledku posunu autonomních výdajů Lze přitom přesně spočítat o kolik se výstup v případě změny některé části autonomních výdajů změní: Připomeňme si rovnici křivky IS: = (A-bi)*(1/(1-α)) (viz rovnice 4) Výraz 1/(1-α) si označme jako µ. Potom rovnici křivky IS můžeme zapsat ve tvaru: = µ. (A-bi) (V3.9) Rovnice křivky LM má tvar (viz rovnice 7): i = (k-m/p)/h. Průsečík křivek IS a LM odpovídá situaci, kdy jsou splněny podmínky rovnice křivky IS i LM. Můžeme tedy dosadit do rovnice 4 za i tvar rovnice 7 = µ.(a-bi) = µ.(a- b((k-m/p)/h) (Rovnice 8) Úpravami rovnice 8 dostáváme: = µa µ.bk/h + µ.bm/hp + µ.bk/h = µ.a + µ.bm/hp (1 + µ.bk/h) = µ.a + µ.bm/hp = µ.(1 + µ.bk/h)a + (b/h)*(µ./(1 + µ.bk/h))*(m/p) (Rovnice 9) Výraz µ./(1 + µbk/h) (Rovnice 10) v rovnici 9 je multiplikátorem fiskální politiky. Udává o kolik se změní produkt (), pokud se změní některý z autonomních výdajů. Jinými slovy: = A*µ (1 + µ.bk/h) (Rovnice 11) Multiplikátor fiskální politiky tak říká, že posun rovnovážné úrovně produkce je tím vyšší, čím vyšší je koeficient µ (čili čím vyšší je mezní sklon ke spotřebě, čím menší je daňová sazba a mezní sklon k dovozu), čím vyšší je koeficient investic na úrokovou míru, čím vyšší je koeficient poptávky po penězích na důchod a čím nižší je koeficient poptávky po penězích na úrokovou mírou. V praxi lze samozřejmě jednotlivé koeficienty jen velmi obtížně odhadnout. Nicméně alespoň částečně lze vysledovat, jak budou investice reagovat na změnu úrokové míry, poptávka po

12 penězích na změnu výstupu apod. Budeme-li schopni dané závislosti alespoň částečně předikovat, můžeme zkoumat účinnost fiskální (a jak si následně ukážeme) i monetární) politiky. Druhá otázka zní: k čemu vede změna reálné peněžní zásoby? Odpověď: Změna peněžní zásoby vede k poklesu rovnovážné úrokové míry, při níž se vyrovnává nabídka a poptávka po penězích a to pro jakoukoliv úroveň výstupu, což znamená posun křivky LM dolů vis výše. Tento posun vede k poklesu úrokové míry a růstu výstupu. i i1 IS LM1 LM2 i2 1 2 Obr.: posun množství peněz v oběhu a rovnováha na trhu statků i aktiv Lze přitom přesně spočítat, o kolik se změní produkt, pokud se změní reálná peněžní zásoba (M/P). V rovnici 9 je reálná peněžní zásoba (M/P) násobena výrazem: (b/h)*( µ/(1 + µbk/h) (rovnice 12). Tento výraz tak můžeme označit za multiplikátor monetární politiky. Proč? Pokud se změní M/P, tak tato změna vede ke změně produktu o samotnou změnu M/P vynásobenou výrazem/rovnicí 12. Matematicky: = (M/P)* ((b/h)*( µ/1 + µbk/h)) (Rovnice 13). Pozn.: Teoreticky by se z výše uvedeného mohlo zdát, že k dosažení co největší rovnovážné úrovně výstupu a co nejnižší rovnovážné úrovně úrokové míry stačí pouze zvyšovat množství peněz v oběhu. Intuitivně je i zde zřejmé, že věc nemůže být tak jednoduchá. Potíž samozřejmě spočívá v maximální úrovni statků, kterou je schopna daná ekonomika vyrobit. Pokud se ekonomika dostane na hranici svých produkčních možností/potencionálního produktu, další zvýšení množství peněz v oběhu/peněžní zásoby již nevede k růstu výstupu, ale povede k růstu cenové hladiny. Extrémní případy tvarů křivky LM. Ekonomická teorie upozorňuje, že křivka LM nemusí být pouze rostoucí, ale v některých případech i vodorovná či svislá. V takové situaci jsou zajímavé důsledky posunu křivky IS. Past likvidity Past likvidity je nazývána situace, kdy je poptávka po penězích vysoce citlivá na úrokovou míru (v rovnici L =k*-h*i je h rovno nekonečnu). V takovém případě i malá změna úrokové míry vede k nekonečně velké změně poptávky po penězích. Z důvodu této nekonečně velké změny

13 poptávky, nedochází k žádné změně úrokové míry a poptávka po penězích se ustálí na nějaké hodnotě úrokové míry - křivka poptávky po penězích je v takovém případě vodorovná. Toto ustálení platí pro jakoukoliv úroveň výstupu. Změny v peněžní zásobě nevedou ke změně úrokové míry (vis obr.). Vodorovná je tudíž i křivka LM, změny v nabídce peněz nevedou k růstu výstupu (). i M1/P M2/P i L LM Obr. Odvození tvaru křivky LM při nekonečně citlivé poptávce na úrokovou míru Monetární politika (zvýšení množství peněz v oběhu) je v případě pasti likvidity vysoce neúčinná, nevede ke zvýšení rovnovážné úrovně výstupu. Naopak fiskální politika v podobě zvýšení vládních výdajů je za situace pasti likvidity vysoce účinná pokud zvýšíme G (jsou součástí autonomních výdajů A), pak se křivka IS posune o G*(1/(1-α)). Protože křivka LM je vodorovná, úroková míra se tudíž nemění, a výstup se též posouvá o G*(1/(1-α)). i IS1 IS2 LM G*(1/(1-α)) 1 2 Obr.: Fiskální politika za situace pasti likvidity Rozdíl 2-1 (tj. ) je za situace pasti likvidity roven G*(1/(1-α)). Klasický případ: Poptávka po penězích je v tzv. klasickém případě zcela necitlivá na úrokovou míru (v rovnici L = k-hi je h rovno 0). V takovém případě je poptávka po penězích svislá. K tomu, aby se nabídka a poptávka po penězích rovnala, musí být nabídka peněz ve stejné výši jako poptávka, čili M/P =

14 k. Jinými slovy pro každou nabídku peněz M/P existuje jediná vyhovující úroveň důchodu (=M/Pk). Křivka LM je potom zcela svislá. Za této situace je fiskální politika zcela neúčinná, posun vládních výdajů, jenž posouvá křivku IS, vede pouze k růstu úrokové míry a růst úrokové míry vytlačuje soukromé investice). Monetární politika je naopak naprosto účinná, posun peněžní zásoby/množství peněz v oběhu, vede posunu křivky LM vede k růstu výstupu, a poklesu úrokové míry. LM i i LM1 LM2 IS i2 i2 i1 IS2 i1 IS1 1 2 Má smysl zdůraznit, že jak klasický případ, tak i past likvidity jsou v ekonomice velmi výjimečné jevy. Model IS-LM a rovnováha platební bilance. Podstata modelu Doposud jsme zanedbávali skutečnost, že jednou z podmínek rovnováhy ekonomiky je vyrovnanost platební bilance, čili rovnost NX a NFI. V krátkém období bude docházet k tomu, že se NX a NFI nerovnají (což je z hlediska účetní rovnováhy řešeno změnou stavu devizových rezerv). Jedním z důvodů, proč se v krátkém období NX a NFI nerovnají, je skutečnost, že každá z těchto veličin závisí na jiných faktorech (viz výše). Pokud dochází k úrokovému diferenciálu mezi domácí a zahraniční úrokovou mírou, dochází k přílivu a odlivu kapitálu a tedy i ke změnám NFI. Je třeba prozkoumat, jak tyto změny ovlivňují účinnost fiskální a monetární politiky. Zkoumání provedeme zvlášť pro pevné a zvlášť pro pružné devizové kurzy, neboť, jak bude dále ukázáno, dojdeme k rozdílným výsledkům. Obecně lze konstatovat, že aby ekonomika byla v rovnováze, musí být v rovnováze trh statků (křivka IS), trh aktiv (křivka LM) a platební bilance (BP = 0) příliv měn do dané země je roven odlivu měn z dané země. Z hlediska platební bilance platí, že ta je určitě v rovnováze, pokud NFI = 0 a NX = 0. K tomu, aby NFI byly rovny 0, musí se domácí úroková míra rovnat světové úrokové míře (i h = i f ). Model křivek IS a LM s rovnováhou platební bilance je totiž založen na neomezené mobilitě kapitálu, který ze země odchází, pokud je domácí úroková míra nižší než zahraniční úroková míra, respektive do země přichází, pokud je domácí úroková míra vyšší než zahraniční úroková míra.

15 Je-li NX větší nebo menší 0, tak musí být (alespoň v dlouhodobém hledisku) ve stejné úrovni i NFI, tedy musí se nějakým způsobem lišit úroková míra. Konkrétně: pokud je čistý vývoz (NX) kladný, musí být kladné i čisté zahraniční investice NFI, tj. vývoz investic z tuzemska do zahraničí je vyšší než dovoz- Aby byla splněna podmínka kladných NFI, musí být zahraniční/světová úroková míra (i f ) vyšší než domácí úroková míra (i d ), (pro záporné NFI opačně). Pokud však jsou kapitálové přesuny obrovské, tj. pokud při rozdílu mezi i h a i f dochází k neomezenému přílivu nebo odlivu kapitálu, musely by i obrovské rozdíly mezi dovozem a vývozem, aby platební bilance byla v rovnováze (čili aby se NX rovnal NFI). Obrovské rozdíly mezi dovozem a vývozem jsou samozřejmě krajně nepravděpodobné. Obrovské přesuny kapitálu při nerovnosti domácí a světové úrokové míry tak povedou k poklesu (domácí úroková míra je nižší než světová) nebo růstu (domácí úroková míra je vyšší než světová) devizových rezerv. Tyto poklesy nebo růsty devizových rezerv nemohou trvat věčně (některé země by vyčerpaly své devizové rezervy), proto se časem projeví ve zhodnocení domácí měny (i h > i f ), respektive jejím znehodnocení (i h <i f ). Ačkoliv lze samozřejmě zpochybnit předpoklad neomezené mobility kapitálu, v dlouhém období nepochybně investoři přesouvat kapitál do země s vyšším výnosem. Z dlouhodobého hlediska lze prto požadavek rovnosti domácí a zahraniční světové míry a tudíž situace, kdy NFI = 0 a NX = 0 označit za akceptovatelný. i LM i d = i f BP = 0 (i d = i f ). IS 0 Obr. Celková rovnováha ekonomiky V bodě 0 je v rovnováze jak trh statků (křivka IS), tak trh peněz (křivka LM) a tak vztahy se zahraničím (křivka BP) Prozkoumejme nyní účinnost fiskální a monetární politiky v modelu IS-LM rozšířený o rovnováhu platební bilance. Systém pevných měnových kursů Monetární politika (monetární expanze): Zvýšení peněžní zásoby posune křivku LM (LM1 LM2). V bodě nové rovnováhy křivek IS a LM je domácí úroková míra nižší než světová úroková míra. To vede k velkému odlivu kapitálu, který má za následek znehodnocení domácí měny (roste poptávka po zahraničních aktivech a

16 zahraničních měnách). Centrální banka se však zavázala držet pevný kurs. Aby zabránila znehodnocení domácí měny, musí centrální banka intervenovat v její prospěch (kupovat domácí měnu a prodávat zahraniční měnu). Pokud však banka kupuje domácí měnu, množství domácích peněz v oběhu klesá, křivka LM se posouvá zpět doprava (LM1 LM2). K rovnováze dochází na původní úrovni výstupu. Závěr: v modelu pevných měnových kursů je monetární politika vysoce neúčinná. Poznámka: V případě monetární restrikce se křivka LM pohybuje opačným směrem. i 2 1 BP = 0 LM1 LM2 IS Obr. Účinnost monetární politiky v modelu křivek IS a LM v systému pevných kursů Fiskální politika (fiskální expanse) Zvýšení vládních výdajů posouvá křivku IS doprava (IS1 IS2). V novém bodě rovnováhy křivek IS a LM je domácí úroková míra vyšší než světová úroková míra, což vede k přílivu kapitálu a tlaku na zhodnocování domácí měny. Centrální banka se však zavázala udržovat pevný měnový kurs, takže musí zhodnocování zabránit - tím, že prodává domácí měnu a kupuje zahraniční měnu. Dochází tak ke zvyšování peněžní zásoby, křivka LM (LM1 LM2) se posouvá doprava. Zvýšením peněžní nabídky klesá úroková míra. Ekonomika se dostává do rovnováhy, pokud se křivky IS, LM a BP = 0 opět protnou v jednom bodě. Závěr: v modelu pevných měnových kursů je fiskální politika vysoce účinná. Poznámka: V případě fiskální restrikce se křivky IS a LM pohybují opačným směrem. i IS2 LM1 LM2 IS1 1 2 BP=0

17 Obr. Účinnost fiskální politiky v modelu křivek IS a LM v systému pevných kursů Systém pružných měnových kursů Monetární politika (expanse): Zvýšení peněžní zásoby posune křivku LM (LM1 LM2). V bodě nové rovnováhy křivek IS a LM je domácí úroková míra nižší než světová úroková míra. To vede k velkému odlivu kapitálu, který má za následek znehodnocení domácí měny (roste poptávka po zahraničních aktivech a zahraničních měnách). Znehodnocení domácí měny však vede k tomu, že v zahraničí roste poptávka po domácím zboží. Tento růst poptávky posouvá křivku IS (IS1 IS2). Růst zahraniční poptávky po domácím zboží zároveň znamená růst poptávky po domácí měně a zhodnocování domácí měny. Ekonomika se dostává do rovnováhy v okamžiku, kdy se opět protínají křivky IS, LM a BP=0. Závěr: v modelu pružných měnových kursů je monetární politika vysoce účinná. Poznámka: V případě monetární restrikce se křivky IS a LM pohybují opačným směrem. i IS1 IS2 LM1 LM2 2 1 BP=0 Obr. Účinnost monetární politiky v modelu křivek IS a LM v systému pružných kursů Fiskální politika (expanse): Zvýšení vládních výdajů posouvá křivku IS doprava (IS1 IS2). V novém bodě rovnováhy křivek IS a LM je domácí úroková míra vyšší než světová úroková míra, což vede k přílivu kapitálu a tlaku na zhodnocování domácí měny. Zhodnocování měny však zdražuje ceny domácího zboží v zahraničí, což vede k poklesu čistého vývozu (NX), jež má za následek posun křivky IS zpět (IS2 IS1). K rovnováze dochází opět v původním bodě. Závěr: v podmínkách pružných měnových kursů je fiskální politika vysoce neúčinná. Poznámka: v případě restriktivní fiskální politiky se křivka IS pohybuje opačným směrem. 2 i 1

18 IS2 BP=0 LM IS1 Obr. Účinnost fiskální politiky v modelu křivek IS a LM v systému pružných kursů Hodnocení modelu křivek IS-LM s rovnováhou platební bilance V závěru je nutno ještě zdůraznit, že model křivek IS a LM s rovnováhou platební bilance je modelem, jehož je možno zpochybnit zejména předpoklad dokonalé mobility kapitálu, pokud dochází k rozdílům mezi domácí a zahraniční úrokovou míru (kapitál se přesouvá tam, kde je větší úroková míra). Ne zcela realistický je i předpoklad pevné cenové hladiny. Nicméně přes toto zpochybnění model upozorňuje na limity fiskální politiky v podmínkách pružných měnových kursů. To ostatně potvrzují i celosvětové zkušenosti po r zavládl ve světě systém pružných měnových kursů. Ve stejnou dobu účinnost fiskální politiky prudce poklesla 3. 3 Na poklesu této účinnosti měla samozřejmě svůj podíl i inflace a inflační očekávání a další faktory. O nich bude pojednáno dále.

19

Charakteristika modelu

Charakteristika modelu Model křivek IS-LM Charakteristika modelu Rozdíl oproti modelu s přímkou 45 stupňů: investice už nejsou nezávislé, tj. nejsou autonomní, rozšíření o nabídku a poptávku po penězích vedle trhu statků zavádíme

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

Rovnováha trhu zboží a služeb a křivka IS

Rovnováha trhu zboží a služeb a křivka IS Předpoklady modelu Krátké období fixní cenová hladina Nominální veličina = reálné veličině Dokonalá kapitálová mobilita Domácí úroková míra = světové úrokové míře Vhodnost pro malou otevřenou ekonomiku

Více

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Mgr.) Metodický list č. 2 3) Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM 4)

Více

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6.-7. přednáška 28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6. přednáška 28.03.2007 I. Trh zboží a křivka k IS II. Trh peněz z a křivka k LM III. Rovnováha IS-LM IV. Fiskáln lní a monetárn

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

9b. Agregátní poptávka I: slide 0

9b. Agregátní poptávka I: slide 0 9b. Agregátní poptávka I: (odvození ISLM modelu) slide 0 Obsahem přednášky je Křivka IS a její vztah ke keynesiánskému kříži modelu zapůjčitelných fondů Křivka LM a její vztah k teorii preference likvidity

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Fiskální politika vybraná témata

Fiskální politika vybraná témata Fiskální politika vybraná témata 1. Souvislost deficitu veřejných rozpočtů a deficitu platební bilance Předpokládejme na úvod jednoduchou ekonomiku (bez vlády a zahraničního obchodu). V ní platí: Y = C+I

Více

Model křivek IS-LM v otevřené ekonomice

Model křivek IS-LM v otevřené ekonomice Model křivek IS-LM v otevřené ekonomice Vývoz a dovoz (viz model s přímkou pod úhlem 45 stupňů). NX = X M, X = Xa, M = M a + m*y Mění-li se X nebo M (M a ), mění se AD, v modelu s přímkou 45 stupňů dochází

Více

Makroekonomie. Bankovní institut vysoká škola magisterské kombinované studium zimní semestr 2015/16. Metodický list č. 2

Makroekonomie. Bankovní institut vysoká škola magisterské kombinované studium zimní semestr 2015/16. Metodický list č. 2 Bankovní institut vysoká škola magisterské kombinované studium zimní semestr 205/6 Metodický list č. 2 Makroekonomie Model 45 stupňů a model IS - LM Vysvětlení makroekonomické rovnováhy na trhu statků

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI)

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI) AGREGÁTNÍ POPTÁVKA ÚVOD Odvození z modelu IS-LM-BP - fixní cenová hladina Nyní rovnovážná produkce a změny cenové hladiny Jak inflace ovlivňuje velikost produkce a jak produkt ovlivní vývoj inflace Vývoj

Více

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě?

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě? ROVNOVÁHA Zadání 1. Použijte neoklasickou teorii rozdělování k předpovědi efektu následujících událostí na reálnou mzdu a reálnou cenu kapitálu: a) Vlna imigrace zvýší množství pracovníků v zemi. b) Zemětřesení

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

8. ISLM model. slide 0

8. ISLM model. slide 0 8. ISLM model slide 0 Obsahem přednášky je Úvod do hospodářských cyklů a agregátní poptávky Křivka IS a její vztah ke keynesiánskému kříži modelu zapůjčitelných fondů Křivka LM a její vztah k teorii preference

Více

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Makroekonomie B Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Konzultační hodiny: Středa: 9 00 11 00 hod Čtvrtek: 8 00 10 00 hod Kancelář č. A 234 Podmínky pro splnění předmětu MAKROEKONOMIE B: Úspěšné

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

Philipsova křivka Definice a tvary Philipsovy křivky Phillipsova křivka byla objevena v roce 1958 novozélandským ekonomem A. W.

Philipsova křivka Definice a tvary Philipsovy křivky Phillipsova křivka byla objevena v roce 1958 novozélandským ekonomem A. W. Philipsova křivka Definice a tvary Philipsovy křivky Phillipsova křivka byla objevena v roce 1958 novozélandským ekonomem A. W. Phillipsem, který zkoumal vztah mezi mírou nezaměstnanosti a růstem nominálních

Více

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Model IS - LM Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Fiskální politika Fiskální politiku je možné charakterizovat jako vládou vyvolané aktivní změny ve struktuře a objemu veřejných výdajů a příjmů,

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 OTEVŘEN ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 I. Měnový kurz II. Platební bilance III. Model IS-LM LM-BP Ing. A. Ecková,, PhD. 8. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA domácí úroková míra,

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

AS V DLOUHÉM OBDOBÍ + MODEL AD-AS

AS V DLOUHÉM OBDOBÍ + MODEL AD-AS AS V DLOUHÉM OBDOBÍ + MODEL AD-AS AS V DLOUHÉM OBDOBÍ Průsečík AD a krátkodobé AS krátkodobá rovnováha Poptávané množství se rovná nabízenému Bod E 1 značí krátkodobou rovnováhu + krátkodobý rovnovážný

Více

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 ROVNOVÁŽNÝ NÝ PRODUKT V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 I. Spotřeba II. Investice III. Rovnovážný ný produkt 3. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Spotřeba,

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model

2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model 2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model Teoretická východiska Jednoduchý keynesiánský model zachycuje vzájemný vztah mezi výdaji a výstupem resp. důchodem, názorně

Více

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky Přednáška 4. Model AS -AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky : Hospodářské cykly a sektory ekonomiky Agregátní poptávka

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1 4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA slide 1 Obsahem přednášky jsou účetní identity pro otevřenou ekonomiku model malé otevřené ekonomiky co znamená malá jak jsou determinovány čisté exporty a měnové kurzy jak hospodářská

Více

Agregátní poptávka (AD)

Agregátní poptávka (AD) Agregátní poptávka (AD) Podstata AD Zahrnuje vztah mezi mírou inflace (π) a HDP (Y). Tento vztah je negativní čím vyšší inflace (π), tím nižší Y Odvozuje se z křivek IS a MP (křivka měnové politiky) Křivka

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

Makroekonomie II. Spotřební funkce Je analýzou spotřebních výdajů C.

Makroekonomie II. Spotřební funkce Je analýzou spotřebních výdajů C. Makroekonomie II. Určení rovnovážné produkce v dvousektorovém modelu Zjednodušující předpoklady: Ceny jsou fixní Existence produkční mezery (nevyužitá zásoba kapitálu a práce; produkt je pod potenciálem)

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

b) β = γ.(b/h) β= 1,2 c) Y = d)y =1700, centrální banka by musela zvýšit nabídku reálných peněžních zůstatků na 625 mld

b) β = γ.(b/h) β= 1,2 c) Y = d)y =1700, centrální banka by musela zvýšit nabídku reálných peněžních zůstatků na 625 mld 8. Monetární politika 1. Uzavřená ekonomika s výstupem pod úrovní potenciálního produktu je popsána následujícími charakteristikami: Trh statků: autonomní výdaje jsou ve výši 950 mld., sazba důchodové

Více

Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství

Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství Základy ekonomie II Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství Petr Musil Struktura Pojetí ekonomické rovnováhy Agregátní poptávka, agregátní nabídka Rovnovážný výstup v dlouhém období Rovnovážný výstup

Více

Úvod. Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační

Úvod. Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační Úvod Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační Příjmová strana velikost daní Krize a snižování daně z příjmu Výdajová strana

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu. Makroekonomie I (Bc.) LS

Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu. Makroekonomie I (Bc.) LS Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Makroekonomie I (Bc.) LS 2010-2011 Literatura - skripta: Wawrosz Petr (2007): Makroekonomie. Praha: Vysoká škola finanční a

Více

Makroekonomie. 6. přednáška. 24. března 2015

Makroekonomie. 6. přednáška. 24. března 2015 Makroekonomie 6. přednáška 24. března 2015 1 Obsah přednášky 1. Ekonomický růst vs. cykly dokončení 2. Peníze a peněžní trh - poptávka po penězích, - rovnice směny. 2 Ekonomický růst graficky v AS-AD P

Více

Trh peněz a finančních aktiv

Trh peněz a finančních aktiv Trh peněz a finančních aktiv Funkce peněz Prostředek směny Uchovatel hodnoty Měřítko cen Poptávka po penězích (MD) Transakční Opatrnostní Spekulační Poptávka po penězích v praxi: že držíme peníze. Tím,

Více

2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA. slide 1

2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA. slide 1 2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA slide 1 Předmětem přednášky je.odpovědět na následující otázky: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový výstup? Co vyrovná poptávku

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

Model agregátní poptávky a nabídky:

Model agregátní poptávky a nabídky: Model agregátní poptávky a nabídky: Model agregátní poptávky a agregátní nabídky rozvíjí předcházející modely model s křivkou pod úhlem 45 stupňů a model IS-LM. Oproti nim však opouští předpoklad, že cenová

Více

Makroekonomie I. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Řešení.

Makroekonomie I. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Řešení. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch Makroekonomie I Důchod a 300 500 700 900 1100 g 1500 2000 Spotřeba 100 340 c 660 e 980 1140 1300 ch Úspory -100 b 0 d 80 f 160 h 300 Ing. Jaroslav ŠETEK,

Více

Ekonomika krátkého období a hledání rovnováhy. Teoretická východiska

Ekonomika krátkého období a hledání rovnováhy. Teoretická východiska Ekonomika krátkého období a hledání rovnováhy Teoretická východiska Makroekonomická teorie často zkoumá ekonomické ukazatele ve dvou rozdílných obdobích dlouhém a krátkém. Za dlouhé období považuje zpravidla

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Poptávka po penězích

Poptávka po penězích Poptávka po penězích 1. Neoklasické teorie poptávky po penězích - tradiční: Fisherova, Marshallova, cambridgeská - moderní: Friedmanova 2. Keynesiánská teorie poptávky po penězích tradiční: Keynesova moderní:

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně Ekonomický růst Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně ΔY/Y = (1 α) x ΔL/L + α x ΔK/K + ΔA/A, kde ΔY/Y.. tempo růstu

Více

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I.

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2015/16 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 16. 02. 2016 Úvod charakteristika kurzu, požadavky, informace

Více

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y Zahraniční vztahy Zahraniční obchod Rozlišujeme vývoz a dovoz. Vývoz: roste domácí Y někdo ze zahraničí si kupuje naše statky Dovoz: klesá domácí Y: peníze použité na dovoz, již nelze použít na domácí

Více

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné Přednáška 3. Ekonomická rovnováha a její modely spotřební funkce, dvousektorový model Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky

Více

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I. Obsahuje

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Makroekonomie I cvičení

Makroekonomie I cvičení Téma Makroekonomie I cvičení 25. 3. 015 Dvousektorový model ekonomiky Spotřební funkce Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Model 45 - jak je dosaženo rovnovážného HDP Východiska - graf: Osa x.

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

2.. E K E ONOMI M C I KÁ K R OV O NOV O Á V H Á A H slide 0

2.. E K E ONOMI M C I KÁ K R OV O NOV O Á V H Á A H slide 0 2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA slide 0 Předmětem přednášky je.odpovědět na následující otázky: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový výstup? Co vyrovná poptávku

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky 11. přednáška Makroekonomie I Monetární politika Fiskální politika + státní rozpočet Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Monetární politika Důležité zopakovat: Bankovní systém (jednostupňový,

Více

Makroekonomie II Blok č. 5. Monetární a fiskální politika

Makroekonomie II Blok č. 5. Monetární a fiskální politika Makroekonomie II Blok č. 5 Monetární a fiskální politika Monetární politika - cíle a nástroje Cíl: Monetární politika = působení na hospodářství z pozice centrální banky jako podpora a doplněk k fiskální

Více

2. setkání. Peníze, inflace, nezaměstnanost

2. setkání. Peníze, inflace, nezaměstnanost 2. setkání Peníze, inflace, nezaměstnanost PENÍZE OBSAH Funkce peněz Historie peněz Soudobý bankovní systém a regulace banky Nabídka peněz Podstata nabídky peněz a peněžní agregáty Celkové množství peněz,

Více

MONETÁRNÍ A FISKÁLNÍ POLITIKA V OTEVŘENÉ EKONOMICE

MONETÁRNÍ A FISKÁLNÍ POLITIKA V OTEVŘENÉ EKONOMICE MONETÁRNÍ A FISKÁLNÍ POLITIKA V OTEVŘENÉ EKONOMICE MONETÁRNÍ A FISKÁLNÍ POLITIKA V OTEVŘENÉ EKONOMICE Stále krátké období NEMĚNÍ SE P!! Dopady fskální/monetární poltky na a S tím spojené další proměnné:

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. = c + d.q. P s. Nabídka, poptávka. Téma cvičení č. 2: Téma. Nabídka (supply) S. Obecná rovnice nabídky

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. = c + d.q. P s. Nabídka, poptávka. Téma cvičení č. 2: Téma. Nabídka (supply) S. Obecná rovnice nabídky Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma Nabídka, poptávka Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Ekonomie II. Agregátní poptávka a agregátní nabídka Část I.

Ekonomie II. Agregátní poptávka a agregátní nabídka Část I. Ekonomie II Agregátní poptávka a agregátní nabídka Část I. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

11 Inflace a metody jejího léčení

11 Inflace a metody jejího léčení 11 Inflace a metody jejího léčení Teoretická východiska Inflace O inflaci hovoříme, pokud v ekonomice dochází k růstu cenové hladiny. Pokud cenová hladina klesá, hovoříme o deflaci. Dezinflace potom značí

Více

1. Určení rovnovážné produkce model multiplikátoru

1. Určení rovnovážné produkce model multiplikátoru 1. Určení rovnovážné produkce model multiplikátoru 1. Třísektorová ekonomika je charakterizována následujícími údaji: Autonomní spotřeba=50 mld.,investice=555 mld.,mezní sklon ke spotřebě=0,6 Vládní výdaje=300

Více

Základní typy HP. Fiskální Monetární Vnější

Základní typy HP. Fiskální Monetární Vnější Typy MAE HP KEU 2 Základní typy HP Fiskální Monetární Vnější Fiskální Využívání soustavy veřejných rozpočtů za účelem dosažená vymezených cílů Funkce: Stabilizační, Alokační, Redistribuční. Hlavním subjektem

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled

Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled Makroekonomická analýza přednáška 4 1 Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled Předpoklady Úspory (resp.spotřeba) a investice (resp.kapitál), kterými jsme se zabývali v minulých lekcích, jsou spolu s technologickým

Více

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Základní složky zahraničních vztahů Čistá export (NX) = export import (EX IM) Čistý příliv kapitálu: - příliv

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti 11. Trh kapitálu Struktura formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti Literatura Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý

Více

Pen P íze í I. Rovnováha pen I. ě Rovnováha pen žního trhu 23.2.2012

Pen P íze í I. Rovnováha pen I. ě Rovnováha pen žního trhu 23.2.2012 Peníze I. Rovnováha peněžního trhu 23.2.2012 Peníze jsou vše, co funguje jako všeobecně přijímatelný prostředek směny. Peněžní funkce: 1. Prostředek směny 2. Zúčtovací jednotka 3. Uchovatel hodnoty Drobeček

Více

Poptávka po kapitálu (kapitálových statcích) kapitál je najímán firma kapitál nekupuje, ale najímá výrobní zařízení od jiné firmy, která ho vlastní

Poptávka po kapitálu (kapitálových statcích) kapitál je najímán firma kapitál nekupuje, ale najímá výrobní zařízení od jiné firmy, která ho vlastní Trh kapitálu a půdy formování poptávky po kapitálu (kapitálových statcích) odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Kapitálový trh, investiční prostředky a příležitosti, investice a úspory

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

MODEL IS-LM.

MODEL IS-LM. MODEL IS-LM OBECNÁ FAKTA Krátké období: Nedochází ke změně cenové hladny r= Nevyužté kapacty v ekonomce pod potencálním produktem Úroková míra endogenní nepadá z nebes je určována v modelu Uzavřená ekonomka!

Více

9. Model s přímkou pod úhlem 45 stupňů. 9.1 Teoretická východiska

9. Model s přímkou pod úhlem 45 stupňů. 9.1 Teoretická východiska 9. Model s přímkou pod úhlem 45 stupňů 9.1 Teoretická východiska Makroekonomická teorie často zkoumá ekonomické ukazatele ve dvou rozdílných obdobích dlouhém a krátkém. Za dlouhé období považuje zpravidla

Více

PENÍZE. Obsah. Historie vzniku peněž. Peníze Proces tvorby peněz Rovnice směny Peněžní agregáty Makroobezřetnostní politika.

PENÍZE. Obsah. Historie vzniku peněž. Peníze Proces tvorby peněz Rovnice směny Peněžní agregáty Makroobezřetnostní politika. Obsah Peníze Proces tvorby peněz Rovnice směny Peněžní agregáty Makroobezřetnostní politika PENÍZE Historie vzniku peněž 1) Barterová směna (zboží za zboží) Peníze prošly vývojem Co jsou to peníze? Peníze

Více

PENÍZE.

PENÍZE. PENÍZE www.ekofun.cz HISTORIE VZNIKU PENĚZ 1. Barterová směna- výměna zboží za zboží, velké transakční náklady na vyhledávání 2. Komoditní peníze-sukno, víno, pazourek, kovové mince(dělitelnost, vzácnost)

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Dílčí a agregátní trh práce Dílčí: trh určité profese, zaměstnanci se rozhodují, zda

Více

EKONOMIE II. Určení rovnovážné produkce

EKONOMIE II. Určení rovnovážné produkce EKONOMIE II Určení rovnovážné produkce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu:

Více

Obsah. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Obsah. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Obsah Ekonomická rovnováha a její modely Spotřební funkce Dvousektorový model ekonomiky Ekonomická rovnováha a její modely Podmínky rovnovážného produktu pomocí výdajového key. modelu tzn. model s linií

Více