Model křivek IS-LM v otevřené ekonomice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Model křivek IS-LM v otevřené ekonomice"

Transkript

1 Model křivek IS-LM v otevřené ekonomice

2 Vývoz a dovoz (viz model s přímkou pod úhlem 45 stupňů). NX = X M, X = Xa, M = M a + m*y Mění-li se X nebo M (M a ), mění se AD, v modelu s přímkou 45 stupňů dochází k posunu AD nahoru nebo dolů o změnu X nebo M a. Obrázek znázorňuje posun AD v důsledku růstu X nebo poklesu M a. Změna X a M a mj. závisí na změně kursu. Otevřená ekonomika AD A2 A1 45 st Y1 Y2 Y

3 Nominální kurs Kurs ve směnárně, bance ), Značíme E Pozn.: přímý záznam nominálního devizového kursu: 1EUR = xkč nepřímý záznam nominálního devizového kursu: 1Kč = xeur Dále v prezentaci používáme přímý záznam!!! Nominální kurs prakticky: 1EUR = 25 Kč

4 Reálný měnový kurs R = E*(P f /P h ) R = reálný měnový kurs, E = nominální měnový kurs, P f = zahraniční cenová hladina, P h = domácí cenová hladina Reálný měnový kurs říká, kolik reálně stojí zahraniční měna, respektive kolik si lze reálně v zahraničí koupit zahraničních statků a kolik můžeme reálně v zahraničí prodat domácích statků. R zohledňuje faktor cenových hladin doma a v zahraničí.

5 Křivka IS a kurz Z předchozího plyne: na posun AD v modelu s přímkou 45 stupňů působí nejen změna úrokové míry, ale i změna reálného kursu. Díky posunu R se mění i rovnovážná úroveň výstupu. Tato skutečnost se musí odrazit v rovnici křivky IS. Rovnice křivky IS po zahrnutí změny reálného kursu: Y = α*(a b*i + v*r), v = koeficient závislosti změny Y na změně R rovnice zahrnuje zhodnocení nebo znehodnocení měny α = 1/(1-c(1-t)+m) = výdajový multiplikátor ve čtyřsektorové ekonomice. A = Ca + Ia + G + c*tr c*taa c*gbs + Xa Ma, jedná se o autonomní výdaje (nezávislé na Y) Rovnice říká: Pokud R zhodnocuje, NX a Y klesá. Potom se posouvá IS doleva dolů (Y klesá, klesá i rovnovážný Y, tj. Y při kterém se IS a LM protínají). Pokud naopak R znehodnocuje, tak NX a Y rostou. Potom se posouvá IS doprava nahoru (Y roste, roste i rovnovážný Y).

6 Křivka IS a změny R (E) Znehodnocení R (E), NX roste, tudíž také Y roste posun IS doprava nahoru (severovýchodně, z IS0 do IS1), ať je i jakákoliv, Y roste. i IS2 IS1 LM Zhodnocení R (E), NX klesá, tudíž také Y klesá posun IS doleva dolů (jihozápadně, z IS0 do IS12, ať je i jakákoliv, Y klesá. IS0 Y

7 Rovnováha IS a LM v čtyřsektorové ekonomice Matematicky: Y = γ*(a + v*r) + β*(m/p). Graficky: zatím se nic nemění, IS pouze závisí také na změnách R (viz předcházející snímek). Z předcházejícího by se zdálo: chceme-li zvýšit rovnovážnou úroveň Y, stačí stále znehodnocovat. To ovšem nejde. Jednak proto, že znehodnocovat nemohou všechny země, jednak proto, že změna R sice vede ke změně NX, ale tato změna NX se zároveň odráží ve změně NIF (jak viz prezentace o zahraničních vztazích). Dochází tedy ke změně platební bilance (BP). Znehodnocování (i zhodnocování) měny způsobuje nerovnováhu na zahraničním trhu. Naši analýzu tedy musíme rozšířit o zahraniční trh, To lze udělat prostřednictvím platební bilance, respektive křivky platební bilance.

8 NX a NFI, respektive NFC NFI = čisté zahraniční investice, NFI = FIH - HIF, FIH = investice zahraničních subjektů v tuzemsku, HIF = investice tuzemských subjektů v zahraničí, kladný rozdíl: získáváme devizové rezervy. Obdobně: NX = X - M, kladný rozdíl: získáváme devizové rezervy. Pozor: NFI je jen část NFC (viz dále)

9 Vztah NX a NFI Pokud (dlouhodobě) vyvážíme více než dovážíme, získáváme devizy (devizové rezervy). Tyto devizy neschováváme pod polštářem ani neleží nečině na účtu v bance, ale jsou nějak použity nikoliv na M (ten je menší než X), ale na HIF. Opačně: pokud (dlouhodobě) více dovážíme než vyvážíme, získávají zahraniční subjekty domácí měnu. Ta není schována pod polštářem ani neleží nečině na účtu v bance, ale je nějak použita nikoliv na X (X z tuzemska X je menší jak M), ale na FIH. Dlouhodobě tedy musí platit: NX = - NFI, respektive NX = NFI Krátkodobě daná rovnost platit nemusí, příslušná měna nemusí být používána na HIF, respektive FIH.

10 Křivka BP (rovnováhy platební bilance, balance of payments) BP = platební bilance Platební bilance v praxi: - běžný účet (CA): X a M (tj. NX) - kapitálový účet: některé neekonomické operace, lze zanedbat - finanční účet (CF): HIF a FIH (tj. NFI) Platební bilance musí být dlouhodobě v rovnováze. Pokud je CA (tj. NX) přebytku, musí být CF (tj. NFI) záporné a opačně. Co ovlivňuje NFI? Zejména i, respektive úrokový diferenciál mezi domácí a zahraniční úrokovou mírou NFI záporné: domácí i nižší než zahraniční i, tuzemské subjekty investují více v zahraničí NFI kladné: domácí i vyšší než zahraniční i, zahraniční subjekty investují více v tuzemsku Křivka BP značí všechny body (kombinace Y a i), kdy je BP v rovnováze, čili platí buď NX = - NFI nebo NX = NFI.

11 Rovnováha platební bilance NFI a NFC NFI jsou podstatnou (nikoliv ale jedinou) částí NFC NFC = čisté kapitálové toky: vedle NFI zahrnují i převody zisků, apod. Příklad: Nemak postaví továrnu v Havrani u Mostu, KPB koupí ČSOB. Toto je NFI (konkrétně FIH). Pokud Nemak nebo IPB převádí domů zisky z daných investic, daný převod je NFC, ale není NFI. Tyto převody ovlivňují hodnotu NFI i NX.

12 Rovnováha platební bilance V daném kalendářním období bychom tedy měli: - od hodnoty FIH odečíst převody zisků a podobné platby, které směřují z tuzemska do zahraničí - od hodnoty HIF odečíst převody zisků a podobné platby, které směřují ze zahraničí do tuzemska Takto očištěný rozdíl FIH mínus HIF dá hodnotu NFC. Obecně: za dané kalendářní období bychom měli sečíst všechny kapitálové toky (tj. toky, které se netýkají vývozu nebo dovozu = nejsou prováděny jako úhrada vývozu nebo dovozu) směřující ze zahraničí do tuzemska a všechny kapitálové toky směřující z tuzemska do zahraničí. Rozdíl těchto dvou toků dá hodnotu NFC.

13 Rovnováha platební bilance Pokud zahrneme i převody zisků apod. tedy, pokud pracujeme s NFC (tedy se všemi kapitálovými toky), platí: - dlouhodobě kladná (záporná) hodnota NFC generuje zápornou (kladnou) hodnotu NX Hodnota NX je tedy mj. determinována hodnotou NFC!!!!

14 Rovnováha platební bilance Krátkodobě (a to i v řádu několika let) daná rovnost platit nemusí, příslušná měna nemusí být používána na HIF,FIH, obecněji nemusí být součástí NFC. Proč? Banky (finanční instituce) si udržují devizové rezervy, tj. část zahraničních peněz leží krátkodobě nečinně aby byly k dispozici pro případné zahraniční operace. Vzhledem k rozsahu zahraničních operací lze takto udržovat rezervy v řádu desítek mld. příslušné měny.

15 Křivka BP slovní odvození Křivka BP znázorňuje rovnováhu platební bilance pro různé úrovně Y. Pro jednoduchost uvažujeme pouze s NX a NFI. NFI tvoří rozhodující část NFC, ostatní části lze zanedbat. Pro NX platí: NX = X-M, = X-M a -m*y. Tj. roste-li Y, NX se snižuje. Malá hodnota domácího Y: kladné NX, vysoká hodnota domácího Y: záporné NX. Existuje právě jedna hodnota Y, při níž: NX = 0. NX (CA): je kladné: potom NFI (CF) musí být (dlouhodobě) záporné ve stejné výši, tj. domácí úroková míra (i H ) musí být nízká (nižší než v zahraničí) v tuzemsku neinvestují zahraniční subjekty, tuzemské subjekty investují v zahraničí. NX (CA): je záporné: potom NFI (CF) musí být (dlouhodobě) kladné ve stejné výši, tj. domácí úroková míra (i H ) musí být vysoká (vyšší než v zahraničí) - zahraniční subjekty (masivně) investují v tuzemsku.

16 Křivka BP slovní odvození Jednotlivým hodnotám Y, které determinují kladnou nebo zápornou hodnotu NX, musí odpovídat taková hodnota i H, determinující NFI, tak aby platilo buď NX = -NFI nebo NX = NFI Pokud je NX kladné, musí být (aby NFI byly záporné) i H nízká, je-li NX záporné, musí být i H (aby NFI byly kladné) vysoká Lze potom sestrojit všechny kombinace Y a i (i H ), pro něž platí: CA (NX)= -CF (-NFI), respektive CA (-NX) = CF (NFI). Pokud takto sestrojené kombinace spojíme, dostaneme křivku BP = křivka rovnováhy platební bilance.

17 Křivka BP, podstata Křivka BP je křivkou rovnováhy platební bilance, znázorňuje všechny kombinace Y (HDP) a i (úrokové míry), pro které platí: CA (NX)= -CF (-NFI), respektive CA (-NX) = CF (NFI).

18 Grafické odvození BP (možnost 1) CA kladné CA1 NX (CA) CA 0 Y1 Y2 CA2 záporné 45 stupňů kladné CF1 0 CF2 záporné CF i i i2 i2 i1 i1 CF (NFI) BP Y1 Y2 kladné CF1 0 CF2 záporné CF

19 Grafické odvození křivky BP (možnost 2)

20 Grafické odvození křivky BP (možnost 2) Při Y1 je hodnota NX = NX 1 Při i1 je hodnota NFI (tj. NFC) = NFI1 (NFC1) Zároveň platí: NX1 = - NFI1 Pokud spojíme všechny Y a i, pro které platí NX = - NFI, respektive NX = NFI, dostaneme křivku BP (viz další snímek).

21 Grafické odvození (běžné) křivky BP (možnost 2), běžná křivka BP = nedokonalá kapitálová mobilita

22 Křivka BP a i Z křivky BP plyne, že úroková míra (i) musí být dlouhodobě na takové úrovni, aby pro tuto i platilo: NX = - NFI, respektive NFI = - NX. Pokud se IS a LM protnou jinde než v hodnotě i, pro kterou platí, že NX = -NFI, respektive NFI = -NX, dochází buď k přílivu nebo odlivu kapitálu. Příliv nebo odliv kapitálu způsobuje změny v devizovém kursu (zhodnocení nebo znehodnocení domácí měny) a posuny křivky IS a BP, čili změnu Y (toto platí v režimu pružného kursu). V režimu pevného kursu příliv nebo odliv rovněž způsobují zhodnocení nebo znehodnocení měny, CB však musí intervenovat, čili se někam posouvá křivka MP, takže se mění Y. Viz dále.

23 Tvary BP Dokonalá kapitálová imobilita, tj. kapitál vůbec neproudí přes hranice (nejsou žádné FIH ani HIF). NFI je tedy 0. V takovém případě musí být dlouhodobě NX též 0. Hodnota Y musí být tedy na úrovni, pro kterou je NX = 0. BP je potom svislá, na úrovni Y, pro níž je NX = 0. Ať je i jakákoliv, musí být Y na této úrovni. i NX NX = X - Ma - my 0 Y0 Y BP Y0 Y

24 Tvary BP Dokonalá kapitálová mobilita = kapitál může neomezeně (bez jakýchkoliv překážek) proudit přes hranice Potom jde kapitál tam, kde i (ve smyslu poměr výnosu z finančních aktiv děleno cena těchto aktiv) je nejvyšší. To vede k vyrovnávání i na stejnou úroveň (tzv. světová úroková míra = i F ). BP je potom vodorovná na úrovni této i F. Viz dále (Mundell-Flemingův model).

25 Tvary BP Strmá BP: domácí a zahraniční úrokové míry se hodně liší kapitál neproudí přes hranice (existují nějaké překážky). Plochá BP: domácí a zahraniční úrokové míry se neliší kapitál proudí přes hranice (neexistuje příliš mnoho překážek). Pozn.: pokud je i H větší než i F, tak při pohybu kapitálu jde zahraniční kapitál do tuzemska, což zdražuje cenu tuzemských aktiv a i v tuzemsku klesá. Opačně pokud i doma je nižší než i v zahraničí. Pokud se BP posouvá ze strmého v plošší tvar, omezují se restrikce pro pohyb kapitálu.

26 K úrokové míře i je podíl výnos z aktiva/cena aktiva! Úroková míra tedy zde představuje výnos. Příklad: kupón dluhopisu je 10 PJ, cena dluhopisu je 100 PJ. Výnosová (úroková) míra dluhopisu je 10/100 = 0,1= 10 %. Pokud cena dluhopisu vzroste na 200 PJ, potom výnosová míra dluhopisu bude 10/200 = 0,05 = 5 %. Pokud cena dluhopisu klesne na 50 PJ, potom výnosová míra dluhopisu bude 10/50 = 0,2 = 20 %.

27 Posuny BP Nemění se sklon křivky BP (tj. stále je stejně plochá nebo strmá), křivka se posouvá z jednoho místa v jiné. Znehodnocení R (E): více vyvážíme, tudíž NX roste. Pro jakoukoliv hodnotu i roste zároveň Y, tudíž posun BP doprava dolů. Zhodnocení R (E): : více dovážíme, tudíž NX klesá. Pro jakoukoliv hodnotu i klesá zároveň Y, tudíž posun BP posun BP doleva nahoru. Viz následující snímek: - znehodnocení: z BP0 do BP1 - zhodnocení: z BP0 do BP2

28 Posuny BP i BP2 BP0 BP1 Y

29 Body mimo křivku BP a rovnice BP nalevo (nad): přebytek BP Y je jako na křivce, ale i je vyšší: dochází tedy k přílivu kapitálu, příliv kapitálu i snižuje napravo (pod): deficit BP - Y je jako na křivce, ale i je nižší: dochází tedy k odlivu kapitálu, odliv kapitálu i zvyšuje. Rovnice křivky BP: BP = CA + CF CA = běžný účet (tj. v zásadě NX), CF = kapitálový účet (tj. v zásadě NFI (NFC))

30 Rovnováha IS-LM-BP Rovnováha: v rovnováze je trh statků, trh peněz i zahraniční trh (NX a NFI). Graficky: všechny tři křivky se protínají v jednom bodě. Předpokládáme dále pružný kurs.

31 Nerovnováha v modelu IS-LM-BP Pokud se neprotínají je nerovnováha. Stačí analyzovat, kde se IS a LM protínají: - nad BP: potom je domácí úroková míra vyšší než zahraniční (i H > i F ) a platební bilance je v přebytku, dochází k přílivu kapitálu (získáváme devizové rezervy). To vede ke zhodnocování domácí měny, poklesu NX a posunu IS doleva dolů a BP doleva nahoru až do bodu, kde se IS, LM a BP protínají v jednom bodě. - pod BP: potom je domácí úroková míra nižší než zahraniční (i H < i F ) a platební bilance v deficitu, dochází k odlivu kapitálu (dochází k odlivu domácí měny). To vede ke znehodnocování domácí měny, růstu NX a posunu IS doprava nahoru a BP doprava dolů až do bodu, kde se IS, LM a BP protínají v jednom bodě. Důvod, proč postupujeme takto: zahraniční trh je (alespoň nyní) velmi pružný, kapitál jde rychle tam, kde získává výnos

32 Nerovnováha IS-LM-BP i IS2 IS1 LM IS2 IS1 i LM BP BP Y IS a LM seprotínají nad BP V praxi: jednak se IS posunuje doleva dolů druhak BP doleva nahoru Viz posuny BP Y IS a LM seprotínají pod BP V praxi: jednak se IS posunuje doprava nahoru druhak BP doprava dolů

33 Nerovnováha v režimu pevného kurzu Zatím jsme nepředpokládali, že centrální banka (CB) něco dělá s kursem. V režimu pevného kurzu však musí CB intervenovat. Pevný kurz: CB se zavazuje držet kurs vůči cizí měně na určité hodnotě (např. na hodnotě 1EUR = 30 Kč). V praxi: CB se zavazuje držet kurs v malém pásmu kolem určité hodnoty (např. +- 2,5 % okolo 30 Kč za 1 EUR). V současnosti se pevný kurs příliš nepoužívá. Pokud budeme chtít zavést EUR, budeme muset mít 2 roky před zavedením pevný kurs. Pružný/pohyblivý kurs: kurs domácí měny vůči zahraniční měně může nabývat libovolných hodnot (viz současný vývoj Kč vůči EUR, USD, GBP). Při pevném kursu musí být domácí úroková míra (i H ) stejná jako úrokové míra v zahraničí (i F ). Pokud se liší: - příliv kapitálu (i H > i F ). Domácí měna zhodnocuje. - odliv kapitálu (i H < i F ). Domácí měna znehodnocuje.

34 Pevný kurz I Při pevném kursu musí CB intervenovat, pokud se skutečná hodnota kursu liší od hodnoty, kterou se CB zavázala držet. Model se potom chová jinak, než je uvedeno na předcházejících snímcích. Při pevném kursu musí CB vždy intervenovat, pokud se i H odchýlí od i F (neřešíme teď proč k odchýlení došlo) a dochází k tlaku na zhodnocení nebo znehodnocení měny. Pokud i H > i F, tak domácí měna (HPJ) zhodnocuje. CB nakupuje zahraniční měnu (FPJ). Intervence znamená zvýšení množství domácích peněz v oběhu. V důsledku posun LM doprava dolů. Pokud i H < i F HPJ znehodnocuje. CB nakupuje domácí měnu (na nákup používá své devizové rezervy). Intervence znamená snížení množství peněz v oběhu. V důsledku posun LM doleva nahoru.

35 Pevný kurz II výhody a nevýhody Výhody: - kurz působí jako kotva, nedochází ke zdražování dovážených statků - jistota pro subjekty, mohou jasně kalkulovat s náklady a výnosy, není třeba se zajišťovat, nedochází k růstu nákladů při zahraničních operacích Nevýhody: - CB nemůže provádět samostatnou politiku, nutnost intervenovat může vést buď k inflaci nebo k nezaměstnanosti - pokud zhodnocuje zahraniční měna, na kterou je domácí měna navázána a nejsou předpoklady pro zhodnocování domácí měny, zhoršuje pevný kurs vývoz do ostatních zemí Př.: je pevný kurs 1EUR = 30 Kč. EUR vůči USD zhodnocuje. Potom koruna vůči USD též zhodnocuje a klesá český vývoz do USA.

36 Pevný kurs intervence CB I Křivky IS a LM se protínají nad křivkou BP (neřešme proč). Potom je i H > i F a v důsledku je platební bilance v přebytku (díky přílivu kapitálu získáváme devizové rezervy). To vede ke zhodnocování domácí měny. CB musí intervenovat nakupovat zahraniční měnu a prodávat domácí měnu. To zabraňuje zhodnocování. LM se potom posouvá doprava dolů do bodu, kde se všechny křivky protnou. i IS2 BP IS1 LM1 LM2 Y

37 Pevný kurs intervence CB II Křivky IS a LM se protínají pod křivkou BP (neřešme proč). Potom je i H < i F a platební bilance je v důsledku toho v deficitu (díky odlivu kapitálu ztrácíme devizové rezervy). To vede ke znehodnocování domácí měny. CB musí intervenovat nakupovat domácí měnu a prodávat zahraniční měnu. (na nákup používá své devizové rezervy). To zabraňuje znehodnocování. LM se potom posouvá doleva nahoru do bodu, kde se všechny křivky protnou. i BP IS1 LM2 LM1 Y

38 Model IS-LM-BP při dokonalé kapitálové mobilitě (Mundell Flemingův model) Úrokem se rozumí výnos z akcií, dluhopisů a dalších finančních aktiv. Pro úrokovou míru (i) platí: i = výnos (např. dividenda)/ cena aktiva Dokonalá kapitálová mobilita: kapitál může neomezeně proudit přes hranice. Úrokové míry se potom vyrovnávají, domácí úroková míra (i H ) musí být na úrovni světové úrokové míry (úrokové míry v ostatních zemích). Světová úroková míra: i F Pokud by se úrokové míry lišily, tak by kapitál přicházel (i H > i F ) nebo odcházel (i H < i F ). Příchod vede k růstu ceny domácích aktiv (např. akcií a dluhopisů) a tedy k poklesu i h, odchod má opačné účinky. K příchodu nebo odchodu kapitálu bude docházet tak dlouho, dokud nezačne platit i H = i F. Jen v takovém případě se investorům nevyplatí přicházet nebo odcházet. Při dokonalé kapitálové mobilitě je tedy BP vodorovná a to na úrovni světové úrokové míry (i F ), tj. domácí úroková míra odpovídá vždy světové úrokové míře.

39 Nerovnováha při dokonalé kapitálové mobilitě Platí na předcházejících snímcích uvedené: Pokud se IS a LM protínají nad BP: potom je i H > i F a v důsledku toho je platební bilance v přebytku (dochází k přílivu kapitálu, kdy získáváme devizové rezervy). To vede ke zhodnocování domácí měny - zahraniční investoři, aby si mohli koupit domácí akcie, dluhopisy a jiná aktiva, musí nejprve nakoupit domácí měnu, růst poptávky po této měně znamená její zhodnocení. Pokud se IS a LM protínají pod BP: potom je i H < i F a v důsledku toho platební bilance v deficitu (dochází k odlivu kapitálu a k domácí měny). To vede ke znehodnocování domácí měny domácí investoři nakupují nejprve zahraniční měnu, aby si mohli koupit zahraniční akcie, dluhopisy a jiná aktiva, čili zahraniční měna (FPJ) zhodnocuje a domácí znehodnocuje.

40 Mundell-Flemingův model Ještě jednou: BP je na úrovni i F. Pokud se IS a LM protínají někde jinde než na BP, je nerovnováha, i H je odlišná od i F. i H > i F : znamená příliv kapitálu, zhodnocování domácí měny (HPJ) i H < i F : znamená odliv kapitálu, znehodnocování domácí měny (HPJ) Co se děje dále záleží na kursu.

41 Pružný kurs Mundell-Flemingův model i H > i F.Zhodnocení HPJ vede poklesu NX a posunu IS doleva dolů až do bodu, kde se IS, LM a BP protínají v jednom bodě. V daném bodě i H = i F, tudíž není důvod k dalšímu přílivu kapitálu a zhodnocování HPJ. i H < i F Znehodnocení HPJ vede růstu NX a posunu IS doprava nahoru až do bodu, kde se IS, LM a BP protínají v jednom bodě. V daném bodě i H = i F, tudíž není důvod k dalšímu odlivu kapitálu a zhodnocování HPJ. Viz další dva obrázky.

42 MF model, pružný kurz i H i F, tj. zhodnocování HPJ, což vede k poklesu NX, IS se posouvá doprava dolů na úroveň, kdy i H = i F

43 MF model, pružný kurz i H I F, tj. znehodnocování HPJ, což vede k růstu NX, IS se posouvá doprava nahoru na úroveň, kdy i H = i F

44 Mundell-Flemingův model (MF model) Pevný kurs: i H > i F. Na zhodnocení HPJ musí CB reagovat, nakupuje měnu, která znehodnocuje, čili zahraniční (FPJ). Nákup zahraniční měny vede k jejímu zhodnocení (a znehodnocení HPJ). V důsledku nákupu FPJ, centrální banka dává do oběhu dodatečnou HPJ. Křivka LM se posouvá tedy doprava dolů, tak dlouho, dokud i H = i F. V tomto bodě není důvod k další intervenci. i H < i F. Na znehodnocení HPJ musí CB reagovat, nakupuje měnu, která znehodnocuje, čili HPJ (na nákup používá své devizové rezervy) Nákup zahraniční měny vede k jejímu zhodnocení (a znehodnocení HPJ). V důsledku nákupu HPJ, centrální banka stahuje HPJ z oběhu. Křivka LM se posouvá tedy doleva dolů, tak dlouho, dokud i H = i F. V tomto bodě není důvod k další intervenci. Viz další dva obrázky.

45 MF model, pevný kurs i H I F, tj. zhodnocování HPJ, CB musí zasáhnout, nakupuje FPJ (a zároveň prodává HPJ), což vede k růstu množství HPJ a posunu křivky LM doprava dolů do polohy, kdy i H = i F

46 MF model, pevný kurs i H i F, tj. znehodnocování HPJ, CB musí zasáhnout, nakupuje HPJ (a zároveň prodává FPJ), což vede k poklesu množství HPJ a posunu křivky LM doleva nahoru do polohy, kdy i H = i F

47 Realita a MF model V dnešním světě je kapitál velmi mobilní, realita se blíží dokonalé kapitálové mobilitě. V praxi: úrokové míry v jednotlivých zemích se přesto liší, v rozdílu je zahrnuto riziko země, likvidita, nejistota, kulturní a právní prostředí, atd. (v případě nominální úrokové míry též rozdílné míry inflace v jednotlivých zemích).

48 MF model k čemu je to dobré? Model dokáže analyzovat důsledky fiskální nebo monetární politiky (expanze či restrikce) pro daný systém (pružných nebo pevných) kursů, zda je tato politika účinná, tj. zda vede k růstu (expanze) nebo poklesu (restrikce) Y. Protože realita se blíží dokonalé kapitálové mobilitě, ukazuje model možnosti a limity fiskální nebo monetární politiky.

49 MF model pomůcky při expanzi a restrikci Fiskální expanze: první se posouvá křivka IS doprava nahoru. Fiskální restrikce: první se posouvá křivka IS doleva dolů. Monetární expanze: první se posouvá křivka LM doleva dolů. Monetární restrikce: první se posouvá křivka LM doprava nahoru.

50 MF model pomůcky při expanzi a restrikci Pokud je pružný kurs, tak jako druhá se vždy (ať se před tím posouvá IS nebo LM) posouvá křivka IS: - pokud v bodě nerovnováhy platí i H > i F (IS a LM se protínají nad BP): tak se IS posouvá doleva dolů (je to proto, že HPJ zhodnocuje a NX klesá). - pokud v bodě nerovnováhy platí i H < i F (IS a LM se protínají pod BP): tak se IS posouvá doprava nahoru (je to proto, že HPJ znehodnocuje a NX roste) IS se posunuje tak dlouho, dokud se IS, LM, BP neprotnou v jednom bodě.

51 MF model pomůcky při expanzi a restrikci Pokud je pevný kurs, tak jako druhá se vždy (ať se před tím posouvá IS nebo LM) posouvá křivka LM: - pokud v bodě nerovnováhy platí i H > i F (IS a LM se protínají nad BP): tak se LM posouvá doprava dolů (je to proto, že HPJ zhodnocuje, CB intervenuje, nakupuje FPJ, takže dává do oběhu další jednotky HPJ. - pokud v bodě nerovnováhy platí i H < i F (IS a LM se protínají pod BP): tak se LM posouvá doleva nahoru (je to proto, že HPJ znehodnocuje, CB intervenuje, nakupuje HPJ, takže jednotky HPJ stahuje z oběhu. LM se posunuje tak dlouho, dokud se IS, LM, BP neprotnou v jednom bodě.

52 Pevné kursy fiskální politika (expanze) Nejprve je rovnováha. Fiskální expanze (růst G, TR nebo snížení t) vede k posunu IS doprava nahoru. Y roste. Domácí úroková míra i H (hodnota i1) je větší než i F, dochází k přílivu kapitálu, nákupu domácí měny a jejímu zhodnocení (šipka 1). CB však musí intervenovat, nakupovat zahraniční měnu (a prodávat domácí měnu), takže zvyšuje své devizové rezervy), takže provádí monetární expanzi. Křivka LM se posouvá doprava dolů až do bodu nové rovnováhy IS-LM-BP, Y roste (šipka 2). Nákup zahraniční měny CB znamená zhodnocení této měny a znehodnocení domácí měny. Fiskální politika je účinná (Y ve výsledku roste). Kurs se ve výsledku nemění, produkt (Y) ve výsledku roste, devizové rezervy (CB) rostou. i IS2 LM1 LM2 IS1 i1 1 if BP = 0 2 Y

53 Pevné kursy fiskální politika (restrikce) Nejprve je rovnováha. Fiskální restrikce (pokles G, TR nebo růst) vede k posunu IS doleva dolů. Y klesá. Domácí úroková míra i H (hodnota i1) je menší než i F, dochází k odlivu kapitálu, nákupu zahraniční měny (a prodeji domácí měny), čili ke znehodnocení domácí měny (šipka 1). CB však musí intervenovat, nakupovat domácí měnu (a prodávat zahraniční měnu), takže snižuje své devizové rezervy, čili provádí monetární restrikci. Křivka LM se posouvá doleva nahoru až do bodu nové rovnováhy IS-LM-BP, Y klesá (šipka 2). Nákup domácí měny CB znamená zhodnocení této měny. Fiskální politika je účinná (Y ve výsledku klesá). Kurs se ve výsledku nemění, produkt (Y) ve výsledku klesá, devizové rezervy (CB) klesají. i IS1 LM2 LM1 IS2 i1 1 2 i IS LM2 BP = 0 1 Y LM1

54 Pružné kurzy fiskální expanze Nejprve je rovnováha. Fiskální expanze (růst G, TR nebo snížení t) vede k posunu IS doprava nahoru (šipka 1). Y roste. Domácí úroková míra i H (na úrovni i1) je větší než i F, dochází k přílivu kapitálu, nákupu domácí měny a jejímu zhodnocení. CB nezasahuje. Zhodnocení snižuje X a vede k poklesu NX. IS se posouvá zpět do původní rovnováhy, Y se snižuje (šipka 2). Fiskální politika je neúčinná (Y se ve výsledku nemění). Kurs zhodnocuje, Y se ve výsledku nemění, devizové rezervy (CB) se nemění. i i1 IS1 IS2 1 LM if BP = 0 2 Y

55 Pružné kursy, fiskální restrikce Nejprve je rovnováha. Fiskální restrikce (pokles G, TR nebo růst t) vede k posunu IS doleva dolů. Y klesá (šipka 1). Domácí úroková míra i H (na úrovni i1) je nižší než i F, dochází k odlivu kapitálu, nákupu zahraniční měny (a prodeji domácí měny), čili ke znehodnocení domácí měny. CB nezasahuje. Znehodnocení zvyšuje X a vede k růstu NX. IS se posouvá zpět do původní rovnováhy, Y roste (šipka 2). Fiskální politika neúčinná (Y se ve výsledku). Kurs znehodnocuje, Y se ve výsledku nemění, devizové rezervy (CB) se nemění. i IS1 IS2 1 LM1 if BP = 0 i1 2 Y

56 Pevné kursy monetární politika (expanze) Nejprve je rovnováha. CB zvětší nabídku peněz posun LM doprava dolů. Y roste (šipka 1). Domácí úroková míra i H (na úrovni i1) je nižší než i F, dochází k odlivu kapitálu, nákupu zahraniční měny (a prodeji domácí měny), čili k znehodnocení domácí měny. CB však musí intervenovat, nakupovat domácí měnu (a prodávat zahraniční měnu), takže snižuje své devizové rezervy), čili provádí monetární restrikci. Křivka LM se posouvá zpět doleva nahoru až do bodu původní rovnováhy. Y se snižuje (šipka 2). Nákup domácí měny CB vede ke zhodnocení této měny. Monetární politika je neúčinná (Y se ve výsledku nemění). Kurs se ve výsledku nemění, Y se ve výsledku nemění, devizové rezervy (CB) klesají. i IS LM1 1 LM2 if BP = 0 i1 2 Y

57 Pevné kursy monetární politika (restrikce) Nejprve je rovnováha. CB sníží nabídku peněz posun LM doleva nahoru. Y klesá (šipka 1). Domácí úroková míra i H (na úrovni i1) je vyšší než i F, dochází k přílivu kapitálu, nákupu domácí měny, čili ke zhodnocení této měny. CB však musí intervenovat, nakupovat zahraniční měnu (a prodávat domácí měnu),což vede k růstu devizových rezerv, čili provádí monetární expanzi. Křivka LM se posouvá zpět doprava dolů až do bodu původní rovnováhy. Y roste (šipka 2). Nákup zahraniční měny vede ke zhodnocování této měny a znehodnocení domácí měny. Monetární politika je neúčinná (Y se ve výsledku nemění). Kurs se ve výsledku nemění, Y se ve výsledku nemění, devizové rezervy (CB) rostou. i IS LM2 i1 1 LM1 if BP = 0 2 Y

58 Pružné kursy monetární expanze Nejprve je rovnováha. CB zvětší nabídku peněz posun LM doprava dolů. Y roste (šipka 1). Domácí úroková míra i H (na úrovni i1) je nižší než i F, dochází k odlivu kapitálu, prodeji domácí měny (a nákupu zahraniční měny), čili ke znehodnocení domácí měny. CB neintervenuje. Znehodnocení HPJ vede k růstu X a NX, IS se posouvá doprava nahoru do bodu nové rovnováhy IS-LM-BP. Y roste (šipka 2). Monetární politika je účinná (Y ve výsledku roste). Kurs znehodnocuje, Y ve výsledku roste, devizové rezervy (CB) se nemění. i IS1 IS2 2 LM1 LM2 if BP = 0 i1 1 Y

59 Pružné kursy monetární restrikce Nejprve je rovnováha. CB sníží nabídku peněz posun LM doleva nahoru. Y klesá (šipka 1). Domácí úroková míra i H (na úrovni i1) je vyšší než i F, dochází k přílivu kapitálu, nákupu domácí měny (HPJ) a jejímu zhodnocení. CB neintervenuje. Zhodnocení HPJ vede k poklesu X a NX, IS se posouvá doleva dolů do bodu nové rovnováhy IS-LM- BP. Y klesá (šipka 2). Monetární politika je účinná (Y ve výsledku klesá). Kurs zhodnocuje, Y ve výsledku klesá, devizové rezervy (CB) se nemění. i IS2 IS1 LM2 LM1 2 i1 if BP = 0 1 Y

60 MF model: rovnovážné Y, devizové rezervy, kurs Pevný kurz: kurz se ve výsledku nemění (nemění se proto, že je fixní) devizové rezervy CB se mění - rostou (CB nakupuje zahraniční měnu, v tom případě se zvyšuje M/P a LM se posouvá doprava dolů), nebo klesají (CB nakupuje domácí měnu, v tom případě se snižuje M/P a LM se posouvá doleva nahoru). Fiskální politika: Y se mění (expanze Y roste, restrikce Y klesá). Monetární politika: Y se nemění Toto je důležité pro zápočtový test!

61 MF model: rovnovážné Y, devizové rezervy, kurs Pružný kurs: kurs zhodnocuje (i H po prvním posunu IS nebo LM > i F ), respektive kurs znehodnocuje (i H po prvním posunu IS nebo LM i F ). Devizové CB se nemění (CB nezasahuje) Fiskální politika: Y se nemění. Monetární politika: Y se mění (expanze Y roste, restrikce Y klesá).

62 Zhodnocení Mundell-Flemingova modelu Mundell-Flemingova model: mj. zkoumá účinky fiskální a monetární expanze při různých kurzových systémech za předpokladu dokonalé kapitálové mobility. Realita se blíží dokonalé kapitálové mobilitě. Model poukazuje na omezené účinky fiskální expanze při pružných kurzech. Model se tváří, že při pružných kursech je monetární expanze účinná. Ale: dříve nebo později ekonomika narazí na své produkční možnosti, monetární expanze povede k inflaci. V dobách krize se pohyb kapitálu poněkud omezuje investoři si nejsou jisti, zda se jim investice vrátí. Fiskální politika tak může být účinná i při pružných kursech, nicméně i zde ekonomika narazí na své produkční možnosti. Stále se jedná o poptávkově orientovaný model neřešíme, jak se produkuje.

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y Zahraniční vztahy Zahraniční obchod Rozlišujeme vývoz a dovoz. Vývoz: roste domácí Y někdo ze zahraničí si kupuje naše statky Dovoz: klesá domácí Y: peníze použité na dovoz, již nelze použít na domácí

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Mgr.) Metodický list č. 2 3) Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM 4)

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 OTEVŘEN ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 I. Měnový kurz II. Platební bilance III. Model IS-LM LM-BP Ing. A. Ecková,, PhD. 8. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA domácí úroková míra,

Více

Model IS-LM. Křivka IS

Model IS-LM. Křivka IS Model IS-LM Křivka IS Doposud jsme při zkoumání rovnováhy v krátkém období předpokládali, že plánované investice firem jsou autonomní veličinou (I P = Ia). Ve skutečnosti však výše investic v ekonomice

Více

Charakteristika modelu

Charakteristika modelu Model křivek IS-LM Charakteristika modelu Rozdíl oproti modelu s přímkou 45 stupňů: investice už nejsou nezávislé, tj. nejsou autonomní, rozšíření o nabídku a poptávku po penězích vedle trhu statků zavádíme

Více

Rovnováha trhu zboží a služeb a křivka IS

Rovnováha trhu zboží a služeb a křivka IS Předpoklady modelu Krátké období fixní cenová hladina Nominální veličina = reálné veličině Dokonalá kapitálová mobilita Domácí úroková míra = světové úrokové míře Vhodnost pro malou otevřenou ekonomiku

Více

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI)

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI) AGREGÁTNÍ POPTÁVKA ÚVOD Odvození z modelu IS-LM-BP - fixní cenová hladina Nyní rovnovážná produkce a změny cenové hladiny Jak inflace ovlivňuje velikost produkce a jak produkt ovlivní vývoj inflace Vývoj

Více

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Základní složky zahraničních vztahů Čistá export (NX) = export import (EX IM) Čistý příliv kapitálu: - příliv

Více

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6.-7. přednáška 28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6. přednáška 28.03.2007 I. Trh zboží a křivka k IS II. Trh peněz z a křivka k LM III. Rovnováha IS-LM IV. Fiskáln lní a monetárn

Více

Agregátní poptávka (AD)

Agregátní poptávka (AD) Agregátní poptávka (AD) Podstata AD Zahrnuje vztah mezi mírou inflace (π) a HDP (Y). Tento vztah je negativní čím vyšší inflace (π), tím nižší Y Odvozuje se z křivek IS a MP (křivka měnové politiky) Křivka

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

MONETÁRNÍ A FISKÁLNÍ POLITIKA V OTEVŘENÉ EKONOMICE

MONETÁRNÍ A FISKÁLNÍ POLITIKA V OTEVŘENÉ EKONOMICE MONETÁRNÍ A FISKÁLNÍ POLITIKA V OTEVŘENÉ EKONOMICE MONETÁRNÍ A FISKÁLNÍ POLITIKA V OTEVŘENÉ EKONOMICE Stále krátké období NEMĚNÍ SE P!! Dopady fskální/monetární poltky na a S tím spojené další proměnné:

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1 4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA slide 1 Obsahem přednášky jsou účetní identity pro otevřenou ekonomiku model malé otevřené ekonomiky co znamená malá jak jsou determinovány čisté exporty a měnové kurzy jak hospodářská

Více

9b. Agregátní poptávka I: slide 0

9b. Agregátní poptávka I: slide 0 9b. Agregátní poptávka I: (odvození ISLM modelu) slide 0 Obsahem přednášky je Křivka IS a její vztah ke keynesiánskému kříži modelu zapůjčitelných fondů Křivka LM a její vztah k teorii preference likvidity

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Úvod. Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační

Úvod. Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační Úvod Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační Příjmová strana velikost daní Krize a snižování daně z příjmu Výdajová strana

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

b) β = γ.(b/h) β= 1,2 c) Y = d)y =1700, centrální banka by musela zvýšit nabídku reálných peněžních zůstatků na 625 mld

b) β = γ.(b/h) β= 1,2 c) Y = d)y =1700, centrální banka by musela zvýšit nabídku reálných peněžních zůstatků na 625 mld 8. Monetární politika 1. Uzavřená ekonomika s výstupem pod úrovní potenciálního produktu je popsána následujícími charakteristikami: Trh statků: autonomní výdaje jsou ve výši 950 mld., sazba důchodové

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I. Obsahuje

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

PLATEBNÍ BILANCE.

PLATEBNÍ BILANCE. PLATEBNÍ BILANCE www.ekofun.cz Platební bilance Systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období Ekonomická transakce Transakce reálná(pohyb

Více

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

1 Testové otázky Strukturální deficit je důsledkem strukturální nezaměstnanosti. 3. Deflátor zahrnuje ceny chleba, oblečení, lístků na MHD.

1 Testové otázky Strukturální deficit je důsledkem strukturální nezaměstnanosti. 3. Deflátor zahrnuje ceny chleba, oblečení, lístků na MHD. 1 Testové otázky 1 1 Testové otázky 1. Depreiace zlepšuje obchodní bilanci. 2. Strukturální deficit je důsledkem strukturální nezaměstnanosti. 3. Deflátor zahrnuje ceny chleba, oblečení, lístků na MHD.

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Fiskální politika vybraná témata

Fiskální politika vybraná témata Fiskální politika vybraná témata 1. Souvislost deficitu veřejných rozpočtů a deficitu platební bilance Předpokládejme na úvod jednoduchou ekonomiku (bez vlády a zahraničního obchodu). V ní platí: Y = C+I

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 ROVNOVÁŽNÝ NÝ PRODUKT V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 I. Spotřeba II. Investice III. Rovnovážný ný produkt 3. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Spotřeba,

Více

8. ISLM model. slide 0

8. ISLM model. slide 0 8. ISLM model slide 0 Obsahem přednášky je Úvod do hospodářských cyklů a agregátní poptávky Křivka IS a její vztah ke keynesiánskému kříži modelu zapůjčitelných fondů Křivka LM a její vztah k teorii preference

Více

MODEL IS-LM-BP.

MODEL IS-LM-BP. MODEL IS-LM-BP OBECNÁ FAKTA Krátké období: Nedochází ke změně cenové hladny r= Nevyužté kapacty v ekonomce pod potencálním produktem Úroková míra endogenní nepadá z nebes je určována v modelu Otevřená

Více

M = Ma + m YD NX = X M vždy

M = Ma + m YD NX = X M vždy Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Cvičení téma 2 Čistý export, měnový kurz, rozšířený model důchod výdaje. Obsah. 4) Čistý export.

Více

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky Přednáška 4. Model AS -AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky : Hospodářské cykly a sektory ekonomiky Agregátní poptávka

Více

9. MUNDELL-FLEMINGŮV MODEL. slide 1

9. MUNDELL-FLEMINGŮV MODEL. slide 1 9. MUNDELL-FLEMINGŮV MODEL slide 1 Předmětem přednášky je Mundell-Flemingův model (IS-LM model pro malou otevřenou ekonomiku) Příčiny a důsledky rozdílů v úrokových mírách Fixní x plovoucí měnové kurzy

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE

OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE konomie II OTVŘNÁ KONOMIKA A DTRMINAC ROVNOVÁŽNÉ PRODUKC Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE 1. Povinná míra rezerv je: a) procento z depozit, které komerční banka musí držet u centrální banky b) rezerva, kterou si komerční banka nechává pro případ okamžitých

Více

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D.

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Opakování Makroekonomie I y k zápočtu Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102. Zaokrouhlujte

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika Základy ekonomie Monetární a fiskální politika Monetární politika - cíle a nástroje Cíl: Monetární politika = působení na hospodářství z pozice centrální banky jako podpora a doplněk k fiskální politice

Více

Philipsova křivka Definice a tvary Philipsovy křivky Phillipsova křivka byla objevena v roce 1958 novozélandským ekonomem A. W.

Philipsova křivka Definice a tvary Philipsovy křivky Phillipsova křivka byla objevena v roce 1958 novozélandským ekonomem A. W. Philipsova křivka Definice a tvary Philipsovy křivky Phillipsova křivka byla objevena v roce 1958 novozélandským ekonomem A. W. Phillipsem, který zkoumal vztah mezi mírou nezaměstnanosti a růstem nominálních

Více

Makroekonomie II. Spotřební funkce Je analýzou spotřebních výdajů C.

Makroekonomie II. Spotřební funkce Je analýzou spotřebních výdajů C. Makroekonomie II. Určení rovnovážné produkce v dvousektorovém modelu Zjednodušující předpoklady: Ceny jsou fixní Existence produkční mezery (nevyužitá zásoba kapitálu a práce; produkt je pod potenciálem)

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Model IS - LM Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Fiskální politika Fiskální politiku je možné charakterizovat jako vládou vyvolané aktivní změny ve struktuře a objemu veřejných výdajů a příjmů,

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

Makroekonomie. Bankovní institut vysoká škola magisterské kombinované studium zimní semestr 2015/16. Metodický list č. 2

Makroekonomie. Bankovní institut vysoká škola magisterské kombinované studium zimní semestr 2015/16. Metodický list č. 2 Bankovní institut vysoká škola magisterské kombinované studium zimní semestr 205/6 Metodický list č. 2 Makroekonomie Model 45 stupňů a model IS - LM Vysvětlení makroekonomické rovnováhy na trhu statků

Více

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost 10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost Úvod V dnešní globalizované ekonomice jsou jednotlivé státy navzájem propojeny nejen prostřednictvím mezinárodního obchodu, ale také prostřednictvím

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Makroekonomie II Blok č. 5. Monetární a fiskální politika

Makroekonomie II Blok č. 5. Monetární a fiskální politika Makroekonomie II Blok č. 5 Monetární a fiskální politika Monetární politika - cíle a nástroje Cíl: Monetární politika = působení na hospodářství z pozice centrální banky jako podpora a doplněk k fiskální

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Makroekonomie I. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Řešení.

Makroekonomie I. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Řešení. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch Makroekonomie I Důchod a 300 500 700 900 1100 g 1500 2000 Spotřeba 100 340 c 660 e 980 1140 1300 ch Úspory -100 b 0 d 80 f 160 h 300 Ing. Jaroslav ŠETEK,

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

Model agregátní poptávky a nabídky:

Model agregátní poptávky a nabídky: Model agregátní poptávky a nabídky: Model agregátní poptávky a agregátní nabídky rozvíjí předcházející modely model s křivkou pod úhlem 45 stupňů a model IS-LM. Oproti nim však opouští předpoklad, že cenová

Více

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz Příklad Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Zjistěte, k jaké změně (růstu či poklesu) devizových rezerv došlo, jestliže ve sledovaném roce běžný účet platební bilance domácí ekonomiky

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky 11. přednáška Makroekonomie I Monetární politika Fiskální politika + státní rozpočet Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Monetární politika Důležité zopakovat: Bankovní systém (jednostupňový,

Více

Základní typy HP. Fiskální Monetární Vnější

Základní typy HP. Fiskální Monetární Vnější Typy MAE HP KEU 2 Základní typy HP Fiskální Monetární Vnější Fiskální Využívání soustavy veřejných rozpočtů za účelem dosažená vymezených cílů Funkce: Stabilizační, Alokační, Redistribuční. Hlavním subjektem

Více

AS V DLOUHÉM OBDOBÍ + MODEL AD-AS

AS V DLOUHÉM OBDOBÍ + MODEL AD-AS AS V DLOUHÉM OBDOBÍ + MODEL AD-AS AS V DLOUHÉM OBDOBÍ Průsečík AD a krátkodobé AS krátkodobá rovnováha Poptávané množství se rovná nabízenému Bod E 1 značí krátkodobou rovnováhu + krátkodobý rovnovážný

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

HOSPODÁŘSKÉ CYKLY A EKONOMICKÝ RŮST

HOSPODÁŘSKÉ CYKLY A EKONOMICKÝ RŮST HOSPODÁŘSKÉ CYKLY A EKONOMICKÝ RŮST HOSPODÁŘSKÉ CYKLY Hospodářský cyklus představuje kolísání reálného hrubého domácího produktu kolem potenciálního Recese-produkt klesá pod svůj potenciální produkt Firmám

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Trh peněz a finančních aktiv

Trh peněz a finančních aktiv Trh peněz a finančních aktiv Funkce peněz Prostředek směny Uchovatel hodnoty Měřítko cen Poptávka po penězích (MD) Transakční Opatrnostní Spekulační Poptávka po penězích v praxi: že držíme peníze. Tím,

Více

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Makroekonomie B Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Konzultační hodiny: Středa: 9 00 11 00 hod Čtvrtek: 8 00 10 00 hod Kancelář č. A 234 Podmínky pro splnění předmětu MAKROEKONOMIE B: Úspěšné

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Obchodní a platební bilance ČR Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 15. 1.

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Obsah. Vnější ekonomické vztahy. Vnější ekonomické vztahy Zahraniční obchod export import Protekcionalismu Parita kupní síly Platební bilance

Obsah. Vnější ekonomické vztahy. Vnější ekonomické vztahy Zahraniční obchod export import Protekcionalismu Parita kupní síly Platební bilance Obsah Vnější ekonomické vztahy Zahraniční obchod export import Protekcionalismu Parita kupní síly Platební bilance Vnější ekonomické vztahy V současné době zde máme globalizovanou ekonomiku, kde jednotlivé

Více

1. Určení rovnovážné produkce model multiplikátoru

1. Určení rovnovážné produkce model multiplikátoru 1. Určení rovnovážné produkce model multiplikátoru 1. Třísektorová ekonomika je charakterizována následujícími údaji: Autonomní spotřeba=50 mld.,investice=555 mld.,mezní sklon ke spotřebě=0,6 Vládní výdaje=300

Více

MAKROEKONOMIE I OPAKOVÁNÍ PŘÍKLAD ŘEŠENÍ PŘÍKLAD. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky

MAKROEKONOMIE I OPAKOVÁNÍ PŘÍKLAD ŘEŠENÍ PŘÍKLAD. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky MAKROEKONOMIE I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky OPAKOVÁNÍ Příklady k zápočtu Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu. Makroekonomie I (Bc.) LS

Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu. Makroekonomie I (Bc.) LS Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Makroekonomie I (Bc.) LS 2010-2011 Literatura - skripta: Wawrosz Petr (2007): Makroekonomie. Praha: Vysoká škola finanční a

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE MONETÁRNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013 N MF A Devizový kurs cvičení 2 ZS 2013 Devizový kurs a. Je poměr kupní síly měn dvou zemí, vyjádřený v měnových jednotkách jedné z nich, popř. v souboru měn /měnovém koši/. b. Je cena měnové jednotky jedné

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Otevřená ekonomika, měnový kurz

Otevřená ekonomika, měnový kurz Otevřená ekonomika, měnový kurz Obsah přednášky Determinace úrovně rovnovážné produkce v otevřené ekonomice Nominální a reálný měnový kurz Determinace měnového kurzu v krátkém a dlouhém období Úroková

Více

Mezinárodní pohyb kapitálu

Mezinárodní pohyb kapitálu Mezinárodní pohyb kapitálu Nejjednodušší definice kapitálu říká, že jsou to peníze, které přinášejí další peníze. Kapitálem rozumíme vše, co vkládáme do výroby proto, aby vznikly další hodnoty. Rozlišujeme:

Více

Obsah. 8) Model s přímkou 45 důchod - výdaje a. Předpoklady modelu a makro rovnováha, b. Dvousektorová ekonomika, c. Třísektorová ekonomika, d. Rovnov

Obsah. 8) Model s přímkou 45 důchod - výdaje a. Předpoklady modelu a makro rovnováha, b. Dvousektorová ekonomika, c. Třísektorová ekonomika, d. Rovnov Makroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma 8 a 9 Model s přímkou 45 ; ; model AD-ASAS Obsah. 8) Model s přímkou 45 důchod - výdaje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

Metodický list č. 6 14) Fiskální politika. 15) Obchodní politika 14) Fiskální politika. 1. Rozpočtová soustava. 2. Keynesiánská fiskální politika

Metodický list č. 6 14) Fiskální politika. 15) Obchodní politika 14) Fiskální politika. 1. Rozpočtová soustava. 2. Keynesiánská fiskální politika Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 6 14) Fiskální politika 15) Obchodní politika 14) Fiskální

Více

Poptávka po penězích

Poptávka po penězích Poptávka po penězích 1. Neoklasické teorie poptávky po penězích - tradiční: Fisherova, Marshallova, cambridgeská - moderní: Friedmanova 2. Keynesiánská teorie poptávky po penězích tradiční: Keynesova moderní:

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně Ekonomický růst Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně ΔY/Y = (1 α) x ΔL/L + α x ΔK/K + ΔA/A, kde ΔY/Y.. tempo růstu

Více

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 4 10) Nezaměstnanost. 11) Inflace a Phillipsovy křivky

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8. Lekce Účinnost hospodářské politiky Struktura lekce: 8.1

Více

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě?

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě? ING Obavy z posilující koruny - jsou na místě? Vojtěch Benda Senior economist Praha 26. listopadu 2007 Kurz koruny k euru a dolaru Kurz EUR/CZK Kurz USD/CZK 41 47 39 42 37 35 37 33 32 31 27 29 27 22 25

Více