Modul: FINANČNÍ TRH. Podmodul: CENNÉ PAPÍRY. Název tématu Počet hodin Počet pracovních listů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul: FINANČNÍ TRH. Podmodul: CENNÉ PAPÍRY. Název tématu Počet hodin Počet pracovních listů"

Transkript

1 Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/ Modul: FINANČNÍ TRH Podmodul: CENNÉ PAPÍRY Název tématu Počet hodin Počet pracovních listů Počet průběžných testů Podstata cenných papírů Členění cenných papírů Akcie Dluhopisy Směnky Šeky Další druhy cenných papírů Celkem * Testy nejsou součástí tohoto materiálu

2 Obsah: 1. téma Podstata cenných papírů téma Členění cenných papírů téma Akcie téma Dluhopisy téma Směnky téma Šeky téma Další druhy cenných papírů Řešení pracovních listů 44-57

3 Metodický list Modul podmodul: Finanční trh Cenné papíry Počet vyučovacích hodin podmodulu: 21 Počet témat podmodulu: 7 Téma kursu: Podstata cenných papírů Počet vyučovacích hodin tématu: 1 Počet pracovních listů: 1 Počet testů: 0 Autor: Ing. Milena Rokošová Předpoklady pro studium tohoto modulu: - absolvování modulu Opatřování výrobních činitelů - absolvování modulu Právní formy podnikání Seznam připravených materiálů: 1. Výkladová skripta Podstata cenných papírů 2. Pracovní list 1 Cenné papíry podstata zadání 3. Pracovní list 1 Cenné papíry podstata řešení Použití připravených materiálů: Při studiu postupujte v těchto krocích: 1. Prostudujte si výkladová skripta Podstata cenných papírů 2. Vypracujte určené úkoly v pracovním listu 1 zadání 3. Zkontrolujte si vypracované úkoly v pracovním listu 1 řešení Poznámka: V modulu je zohledněna právní úprava této problematiky k Seznam použité literatury: Dědič, J., Pauly, J.: Cenné papíry. Praha, Prospektrum ISBN X. Jílek, J.: Finanční trhy. Praha, Grada Publishing ISBN Mlčoch, J.: Podniková ekonomika pro 3. ročník obchodních akademií. Praha, Fortuna ISBN Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha, Grada Publishing ISBN nová. Švarcová, J. a kol.: Ekonomie. CEED, Zlín ISBN Tepper, T., Kápl, M.: Peníze a vy. Praha, Prospektrum ISBN Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech Vlastní archiv 3

4 TÉMA 1: PODSTATA CENNÝCH PAPÍRŮ KNIHA 1: PODSTATA CENNÝCH PAPÍRŮ 1 Podstata cenných papírů Problematika cenných papírů je upravena řadou právních předpisů, se kterými se budeme postupně seznamovat při probírání nejčastěji se vyskytujících druhů cenných papírů. Základní právní úpravu obsahuje zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. Zmíněný zákon neobsahuje přímo definici cenného papíru, avšak z různých ustanovení můžeme dojít k této: cenný papír představuje pohledávku majitele za emitentem. (V různých učebnicích najdeme různé formulace, ale podstata zůstává stejná.) Jakou konkrétní pohledávku, kdo může být majitelem a kdo emitentem si vysvětlíme v dalším textu. S cennými papíry je spojena řada speciálních pojmů. Některé si vysvětlíme přímo až u konkrétního cenného papíru, některé uvedeme zde: jmenovitá hodnota (nominální hodnota) - částka uvedená (napsaná) na cenném papíru, určuje ji emitent, kurz cenného papíru - částka, za kterou se s cenným papírem obchoduje, tržní hodnota, cena, vytváří se na trhu podle poměru nabídky a poptávky po cenném papíru, emisní kurz - částka, za kterou cenný papír prodává emitent prvnímu majiteli, emisní ážio - částka, o kterou je emisní kurz vyšší než nominální hodnota, emisní disážio - částka, o kterou je emisní kurz nižší než nominální hodnota. 2 Zadání úkolu v pracovním listě Vypracujte úkoly č. 1, 2 a 3 v Pracovním listě 1 - Cenné papíry - podstata. Odkaz na zákon o cenných papírech 4

5 Pracovní list 1 Cenné papíry - podstata Úloha č. 1 Uvažujte o definici cenného papíru co znamená mít za někým pohledávku. Úloha č. 2 Uvažujte o pojmech nominální hodnota a tržní hodnota cenného papíru.. Úloha č. 3 Uvažujte o pojmu emisní. 5

6 Metodický list Modul podmodul: Finanční trh Cenné papíry Počet vyučovacích hodin podmodulu: 21 Počet témat podmodulu: 7 Téma kursu: Členění cenných papírů Počet vyučovacích hodin tématu: 2 Počet pracovních listů: 2 Počet testů: 0 Autor: Ing. Milena Rokošová Předpoklady pro studium tohoto modulu: - absolvování modulu Opatřování výrobních činitelů - absolvování modulu Právní formy podnikání Seznam připravených materiálů: 1. Výkladová skripta Členění cenných papírů 2. Pracovní list 2 Cenné papíry členění I zadání 3. Pracovní list 2 Cenné papíry členění I řešení 4. Pracovní list 3 Cenné papíry členění II zadání 3. Pracovní list 3 Cenné papíry členění II řešení Použití připravených materiálů: Při studiu postupujte v těchto krocích: 1. Prostudujte si výkladová skripta Členění cenných papírů 2. Vypracujte určené úkoly v pracovním listu 2 zadání 3. Zkontrolujte si vypracované úkoly v pracovním listu 2 řešení 4. Vypracujte určené úkoly v pracovním listu 3 zadání 5. Zkontrolujte si vypracované úkoly v pracovním listu 3 řešení Poznámka: V modulu je zohledněna právní úprava této problematiky k Seznam použité literatury: Dědič, J., Pauly, J.: Cenné papíry. Praha, Prospektrum ISBN X. Jílek, J.: Finanční trhy. Praha, Grada Publishing ISBN Mlčoch, J.: Podniková ekonomika pro 3. ročník obchodních akademií. Praha, Fortuna ISBN Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha, Grada Publishing ISBN nová. Švarcová, J. a kol.: Ekonomie. CEED, Zlín ISBN Tepper, T., Kápl, M.: Peníze a vy. Praha, Prospektrum ISBN Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech Vlastní archiv 6

7 TÉMA 2: ČLENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ KNIHA 1: ČLENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ 1 Podle právního nároku Toto členění vychází z toho, co daný cenný papír pro jeho majitele znamená: dlužnické představují nárok na splacení dluhu ( např. dluhopisy, směnky), majetkové představují podíl na majetku (např. akcie, podílové listy), dispoziční představují právo nakládat s určitým majetkem (např. konosament, skladištní list). 2 Podle doby splatnosti Jen cenné papíry dlužnické: peněžní krátkodobé, splatné do 1 roku, kapitálové dlouhodobé, splatné za dobu delší než 1 rok. 3 Podle podoby zaknihované mají jen podobu zápisu v určitém registru (nyní Centrální depozitář cenných papírů, a. s.), listinné mají podobu speciální listiny. 4 Podle formy Stejné členění jako podle způsobu převádění (forma cenného papíru určuje způsob jeho převádění). Cenné papíry na doručitele (na majitele, au porteur papíry) jméno majitele není na cenném papíru uvedeno, převádějí se pouhým předáním novému majiteli. Cenné papíry na řad (ordrepapíry) jméno majitele cenného papíru je na něm uvedeno, někdy s doložkou na řad (zákonné ji obsahovat nemusí), převádějí se rubopisem (indosamentem) a předáním. Uvedením doložky "nikoli na řad" se cenný papír na řad změní v cenný papír na jméno. Cenné papíry na jméno (rektapapíry, au nom papíry) jméno majitele cenného papíru je na něm uvedeno, někdy s doložkou nikoli na řad, převádějí se smlouvou o postoupení pohledávky a předáním. Zákonné cenné papíry na řad jsou ty, u kterých je převádění rubopisem stanoveno zákonem (např. akcie na jméno). Poněkud matoucí může být situace u akcií na jméno a dluhopisů, kdy jsou sice označeny "na jméno", ale protože příslušné zákony stanoví jejich převádění rubopisem, jedná se vlastně o cenné papíry na řad. Jinými slovy - bez ohledu na označení jsou to cenné papíry na řad, protože to tak určuje příslušný zákon. 7

8 5 Podle emitenta státní vydává je stát, komunální vydávají je územní samosprávné celky (města a obce), soukromé vydávají je firmy nebo fyzické osoby. 6 Podle obchodovatelnosti Toto je zvláštní hledisko, protože obchodovat je možné se všemi cennými papíry. Zde jde o to, zda je možno s nimi obchodovat na oficiálních veřejných trzích. obchodovatelné je možno s nimi obchodovat na veřejných trzích, neobchodovatelné na veřejných trzích s nimi obchodovat nelze, jen neveřejně. 7 Podle oblasti trhu Toto hledisko rozděluje cenné papíry podle toho, na jakém trhu se s nimi obchoduje: cenné papíry peněžního trhu jsou ty, které jsou splatné do 1 roku (dlužnické krátkodobé), cené papíry kapitálového trhu jsou cené papíry s dobou splatnosti delší než 1 rok (dlužnické dlouhodobé) a také cenné papíry majetkové (např. akcie). 8 Podle charakteru výnosů s pravidelným výnosem výnos je vyplácen pravidelně (např. dluhopisy), s podílem na zisku výnos závisí na zisku emitenta (např. akcie), bez pravidelných výnosů výnos může být jednorázově zahrnut v určité částce (např. směnky). Hledisek pro členění cenných papírů může být mnohem víc, vybrali jsme ta nejčastěji používaná. 9 Zadání úkolu v pracovním listě Vypracujte úkoly č. 1, 2, a 3 v Pracovním listě 2 Cenné papíry členění I a úkoly č. 1, 2 a 3 v Pracovním listě 3 Cenné papíry členění II. 8

9 Pracovní list 2 Cenné papíry členění I Úloha č. 1 Uvažujte o tom, zda jste se v praxi již setkali s dlužnickým cenným papírem. Úloha č. 2 Uvažujte o členění cenných papírů podle doby splatnosti v souvislosti s majetkem podniku. Úloha č. 3 Uvažujte o tom, zda jste se v praxi setkali se zaknihovanými cennými papíry. 9

10 Pracovní list 3 Cenné papíry členění II Úloha č. 1 Uvažujte o praktickém dopadu rozdělení cenných papírů na ty, které obsahují jméno majitele (tzv. cenné papíry jménu svědčící, tedy cenné papíry na jméno a cenné papíry na řad) a na ty, které jméno jejich majitele neobsahují (tedy cenné papíry na majitele). Úloha č. 2 Uvažujte, zda jste se v praxi již setkali s cennými papíry komunálními a soukromými. Úloha č. 3 Uvažujte o možnostech prodeje tzv. neobchodovatelných cenných papírů. 10

11 Metodický list Modul podmodul: Finanční trh Cenné papíry Počet vyučovacích hodin podmodulu: 21 Počet témat podmodulu: 7 Téma kursu: Akcie Počet vyučovacích hodin tématu: 5 Počet pracovních listů: 3 Počet testů: 1 Autor: Ing. Milena Rokošová Předpoklady pro studium tohoto modulu: - absolvování modulu Opatřování výrobních činitelů - absolvování modulu Právní formy podnikání Seznam připravených materiálů: 1. Výkladová skripta Akcie 2. Pracovní list 4 Akcie I zadání 3. Pracovní list 4 Akcie I řešení 4. Pracovní list 5 Akcie II zadání 5. Pracovní list 5 Akcie II řešení 6. Pracovní list 6 Akcie III zadání 7. Pracovní list 6 Akcie III řešení 8. Průběžný test Cenné papíry I Použití připravených materiálů: Při studiu postupujte v těchto krocích: 1. Prostudujte si výkladová skripta Akcie 2. Vypracujte určené úkoly v pracovním listu 4 zadání 3. Zkontrolujte si vypracované úkoly v pracovním listu 4 řešení 4. Vypracujte určené úkoly v pracovním listu 5 zadání 5. Zkontrolujte si vypracované úkoly v pracovním listu 5 řešení 6. Vypracujte určené úkoly v pracovním listu 6 zadání 7. Zkontrolujte si vypracované úkoly v pracovním listu 6 řešení 8. Vypracujte Průběžný test Cenné papíry I Poznámka: V modulu je zohledněna právní úprava této problematiky k

12 Seznam použité literatury: Dědič, J., Pauly, J.: Cenné papíry. Praha, Prospektrum ISBN X. Jílek, J.: Finanční trhy. Praha, Grada Publishing ISBN Mlčoch, J.: Podniková ekonomika pro 3. ročník obchodních akademií. Praha, Fortuna ISBN Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha, Grada Publishing ISBN nová. Švarcová, J. a kol.: Ekonomie. CEED, Zlín ISBN Tepper, T., Kápl, M.: Peníze a vy. Praha, Prospektrum ISBN Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech Vlastní archiv 12

13 TÉMA 3: AKCIE KNIHA 1: AKCIE 1 Úvod Kromě zákona o cenných papírech se na akcie vztahují také příslušná ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Definice: akcie je majetkový cenný papír, se kterým jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku. Způsoby uplatnění těchto práv: podíl na řízení společnosti hlasováním na valné hromadě, počet hlasů se řídí počtem vlastněných akcií, podíl na zisku vybíráním dividendy, pokud ji valná hromada odhlasuje, podíl na likvidačním zůstatku získáním podílu při případné likvidaci společnosti. Akcie mohou být vydávány v listinné i zaknihované podobě. 2 Náležitosti akcie Údaje, které musí být podle příslušného zákona uvedeny na plášti akcie: firma a sídlo společnosti, jmenovitá hodnota, označení formy akcie, u akcie na jméno i firma nebo jméno akcionáře, výše základního kapitálu společnosti a počet akcií k datu emise, datum emise, číselné označení (u listinné akcie vždy, u zaknihované pokud to stanoví zákon), podpisy členů představenstva u listinné akcie. 13

14 3 Části listinné akcie plášť list, na kterém jsou uvedeny předepsané náležitosti, sám o sobě je cenným papírem, kuponový arch kupony (poukázky) pro vyzvednutí dividendy, samy o sobě jsou cennými papíry na doručitele, talon průkazní lístek, který slouží pro vyzvednutí nového kuponového archu, sám o sobě cenným papírem není. Kuponový arch a talon bývají zpravidla na stejném listu, plášť akcie na samostatném. 4 Formy akcie na majitele jsou vlastně anonymní, není znám jejich majitel, práva z akcie uplatňuje osoba, která má akcii ve svém vlastnictví, na jméno jméno majitele je uvedeno na akcii, akciová společnost (emitent) vede seznam akcionářů. Obchodní zákoník stanoví, že se převádějí rubopisem a předáním, což znamená, že jsou sice označeny "na majitele" ale svou formou jsou zákonnými cennými papíry na řad. Možnosti jejich převádění mohou omezit stanovy společnosti. 5 Druhy akcií základní obyčejné, kmenové, prioritní s jejich vlastnictvím jsou spojena zvláštní práva akcionáře přednostní práva týkající se výplaty dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku, stanovami akciové společnosti lze jejich majitelům omezit právo hlasovat na valné hromadě, zaměstnanecké získat je mohou jen zaměstnanci společnosti a to za zvýhodněných podmínek. 6 Další pojmy tantiémy podíly členů představenstva a dozorčí rady na zisku akciové společnosti, emisní ážio částka, o kterou je emisní kurz vyšší než nominální hodnota, tvoří vlastní zdroj financování společnosti, emisní disážio částka, o kterou je emisní kurz nižší než nominální hodnota, s emisním disážiem nelze akciovou společnost založit, zatímní list cenný papír na řad, který obdrží upisovatel, který nesplatil celý emisní kurz upsané akcie před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Po splacení celého emisního kurzu je zatímní list vyměněn za akcie. 14

15 7 Zadání úkolu v pracovním listě Vypracujte úkoly č. 1 a 2 Pracovním listě 4 Akcie I, úkoly č. 1a 2 v Pracovním listě 5 Akcie II a úkoly č. 1, 2 a 3 v Pracovním listě 6 Akcie III. Odkaz na obchodní zákoník Pracovní list 4 - Akcie I Úloha č. 1 Prostudujte ustanovení o akciích v obchodním zákoníku. Úloha č. 2 Prostudujte ukázku akcie a ověřte, zda obsahuje všechny podstatné náležitosti. 15

16 Pracovní list 5 Akcie II Úloha č. 1 Na internetu najděte a prostudujte další ukázky akcií. Úloha č. 2 Porovnejte možnosti převodu akcií s možnostmi převodu cenných papírů obecně. 16

17 Pracovní list 6 Akcie III Úloha č. 1 Uvažujte o tom, proč je možno majitelům prioritních akcií omezit stanovami právo hlasování na valné hromadě. Úloha č. 2 Uvažujte o výhodách zaměstnaneckých akcií pro zaměstnance i zaměstnavatele. Úloha č. 3 Uvažujte o tom, zda majitel akcie má jistotu výplaty dividendy (podílu na zisku) a zda se jejich výplaty může domáhat např. u soudu. Odpovězte na otázky průběžného testu: Cenné papíry I. 17

18 Metodický list Modul podmodul: Finanční trh Cenné papíry Počet vyučovacích hodin podmodulu: 21 Počet témat podmodulu: 7 Téma kursu: Dluhopisy Počet vyučovacích hodin tématu: 4 Počet pracovních listů: 2 Počet testů: 0 Autor: Ing. Milena Rokošová Předpoklady pro studium tohoto modulu: - absolvování modulu Opatřování výrobních činitelů - absolvování modulu Právní formy podnikání Seznam připravených materiálů: 1. Výkladová skripta Dluhopisy 2. Pracovní list 7 Dluhopisy I zadání 3. Pracovní list 7 Dluhopisy I řešení 4. Pracovní list 8 Dluhopisy II zadání 5. Pracovní list 8 Dluhopisy II řešení Použití připravených materiálů: Při studiu postupujte v těchto krocích: 1. Prostudujte si výkladová skripta Dluhopisy 2. Vypracujte určené úkoly v pracovním listu 7 zadání 3. Zkontrolujte si vypracované úkoly v pracovním listu 7 řešení 4. Vypracujte určené úkoly v pracovním listu 8 zadání 5. Zkontrolujte si vypracované úkoly v pracovním listu 8 řešení Poznámka: V modulu je zohledněna právní úprava této problematiky k Seznam použité literatury: Dědič, J., Pauly, J.: Cenné papíry. Praha, Prospektrum ISBN X. Jílek, J.: Finanční trhy. Praha, Grada Publishing ISBN Mlčoch, J.: Podniková ekonomika pro 3. ročník obchodních akademií. Praha, Fortuna ISBN Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha, Grada Publishing ISBN nová. Švarcová, J. a kol.: Ekonomie. CEED, Zlín ISBN Tepper, T., Kápl, M.: Peníze a vy. Praha, Prospektrum ISBN Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech Vlastní archiv 18

19 TÉMA 4: DLUHOPISY KNIHA 1: DLUHOPISY 1 Úvod Kromě zákona o cenných papírech se na dluhopisy vztahují také ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Jiné názvy pro dluhopisy jsou např. obligace, bondy. Definice: dluhopis je dlužnický cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a vyplacení výnosů z něj k určitému datu a povinnost emitenta tyto závazky splnit. Způsoby uplatnění těchto práv: splacení dlužné částky emitent je povinen splatit dlužnou částku podle stanovených podmínek a toto splacení na něm lze vymáhat jako u jakéhokoliv jiného dluhu, vyplacení výnosů povinností emitenta je zaplatit za půjčení peněz úroky. 2 Náležitosti dluhopisu Údaje, které musí být podle příslušného zákona uvedeny na plášti dluhopisu: údaje o emitentovi obchodní firma, sídlo, identifikační číslo osoby, název dluhopisu, který obsahuje slovo dluhopis, identifikační označení podle mezinárodního systému číslování, jmenovitá hodnota, údaj o schválení emisních podmínek, výnos z dluhopisu nebo způsob stanovení jeho výše, datum emise, způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu, forma dluhopisu, prohlášení emitenta, že se zavazuje splatit dlužnou částku za stanovených podmínek, data splatnosti dluhopisu a výnosu z něho, číselné označení (jen u listinného dluhopisu), 19

20 u dluhopisu na jméno údaje o prvním vlastníkovi (jen u listinného dluhopisu), podpis nebo otisk podpisu emitenta (jen u listinného dluhopisu). 3 Části dluhopisu plášť list, který obsahuje předepsané náležitosti, sám o sobě je cenným papírem, kuponový arch kupony (poukázky) na vyzvednutí výnosu, samy o sobě jsou cennými papíry na doručitele, talon průkazní lístek pro vyzvednutí nového kuponového archu (pokud je na původním kuponovém archu dostatek kuponů na dobu splatnosti dluhopisu, talon není potřeba), sám o sobě není cenným papírem 4 Formy dluhopisu na doručitele převádí se pouhým předáním, na jméno je uvedeno jméno majitele, převádí se rubopisem a předáním. Zákon o dluhopisech stanoví převádění rubopisem, což znamená že jsou sice označeny "na majitele", ale svou formou jsou zákonnými cennými papíry na řad. 5 Druhy dluhopisů státní pokladniční poukázky státní dluhopisy splatné do 1 roku, poukázky České národní banky dluhopisy, které vydává Česká národní banka, hypoteční zástavní listy vydávají oprávněné banky, které tak získají finanční prostředky pro poskytování hypotečních úvěrů, komunální dluhopisy vydávají územní samosprávné celky se souhlasem Ministerstva financí, vyměnitelné dluhopisy dávají majiteli právo na jejich výměnu za jiné dluhopisy nebo akcie téhož emitenta, prioritní dluhopisy dávají majiteli právo (kromě obvyklých práv) na přednostní upisování akcií téhož emitenta, podřízené dluhopisy pohledávky s nimi spojené budou uspokojeny až po uspokojení jiných pohledávek (např. když emitent vstoupí do likvidace), sběrný dluhopis listinný dluhopis, který představuje souhrn jednotlivých dluhopisů dané emise. Existují i další druhy dluhopisů, vybrali jsme jen ty nejčastější. 20

21 6 Výnosy z dluhopisu úrok pevný - stejný po dobu platnosti dluhopisu, počítaný podle pevné úrokové sazby, pohyblivý - proměnlivý podle změn pohyblivé úrokové sazby (její výše je odvozena z jiného ukazatele, např. míry inflace), kombinovaný, rozdíl mezi nominální hodnotou a nižším emisním kurzem, slosovatelná prémie. Zákon o dluhopisech tyto možnosti uvádí slovem zejména, lze tedy výnosy stanovit i jinak. 7 Splácení dluhopisu jednorázově - dlužná částka je vrácena najednou, ve splátkách - dlužná částka je vracena po částech. Předčasné splacení dluhopisu i výnosu z něho musí být vymezeno v emisních podmínkách. 8 Zadání úkolu v pracovním listě Vypracujte úkoly č. 1 a 2 v Pracovním listě 7 Dluhopisy I a úkoly č. 1, 2, 3 a 4 v Pracovním listě 8 Dluhopisy II. Odkaz na zákon o dluhopisech 21

22 Pracovní list 7 Dluhopisy I Úloha č. 1 Prostudujte ustanovení o dluhopisech v zákonu o dluhopisech. Úloha č. 2 Prostudujte ukázku dluhopisu a ověřte, zda obsahuje všechny předepsané náležitosti. 22

23 Pracovní list 8 Dluhopisy II Úloha č. 1 Porovnejte možnosti převodu dluhopisů s možnostmi převodu cenných papírů obecně. Úloha č. 2 Uvažujte o možnosti investování do státních dluhopisů. Úloha č. 3 Na ukázce dluhopisu prostudujte způsob stanovení výnosu. Úloha č. 4 Uvažujte o tom, jakému způsobu stanovení výnosu z dluhopisu byste dali přednost. 23

24 Metodický list Modul podmodul: Finanční trh Cenné papíry Počet vyučovacích hodin podmodulu: 21 Počet témat podmodulu: 7 Téma kursu: Směnky Počet vyučovacích hodin tématu: 3 Počet pracovních listů: 3 Počet testů: 0 Autor: Ing. Milena Rokošová Předpoklady pro studium tohoto modulu: - absolvování modulu Opatřování výrobních činitelů - absolvování modulu Právní formy podnikání Seznam připravených materiálů: 1. Výkladová skripta Směnky 2. Pracovní list 9 Směnky I zadání 3. Pracovní list 9 Směnky I řešení 4. Pracovní list 10 Směnky II zadání 5. Pracovní list 10 Směnky II řešení 6. Pracovní list 11 Směnky III zadání 7. Pracovní list 11 Směnky III řešení Použití připravených materiálů: Při studiu postupujte v těchto krocích: 1. Prostudujte si výkladová skripta Směnky 2. Vypracujte určené úkoly v pracovním listu 9 zadání 3. Zkontrolujte si vypracované úkoly v pracovním listu 9 řešení 4. Vypracujte určené úkoly v pracovním listu 10 zadání 5. Zkontrolujte si vypracované úkoly v pracovním listu 10 řešení 6. Vypracujte určené úkoly v pracovním listu 11 zadání 7. Zkontrolujte si vypracované úkoly v pracovním listu 11 řešení Poznámka: V modulu je zohledněna právní úprava této problematiky k

25 Seznam použité literatury: Dědič, J., Pauly, J.: Cenné papíry. Praha, Prospektrum ISBN X. Jílek, J.: Finanční trhy. Praha, Grada Publishing ISBN Mlčoch, J.: Podniková ekonomika pro 3. ročník obchodních akademií. Praha, Fortuna ISBN Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha, Grada Publishing ISBN nová. Švarcová, J. a kol.: Ekonomie. CEED, Zlín ISBN Tepper, T., Kápl, M.: Peníze a vy. Praha, Prospektrum ISBN Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech Vlastní archiv 25

26 TÉMA 5: SMĚNKY KNIHA 1: SMĚNKY 1 Úvod Kromě zákona o cenných papírech se na směnky vztahuje zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový. Zákon směnečný a šekový přesnou definici směnky neobsahuje, a tak v různých zdrojích najdeme i různé definice, vždy však obsahují stejnou podstatu. Definice: směnka je dlužnický cenný papír, na kterém je uveden bezpodmínečný závazek směnečného dlužníka zaplatit majiteli směnky v určitý den a na určitém místě dlužnou peněžní částku. Výraz bezpodmínečný znamená, že splnění závazku nesmí být vázáno na žádné podmínky např. na vývoj cen, počasí. 2 Funkce směnky úvěrová směnkou se oddaluje placení penězi, tedy je vlastně poskytován úvěr a směnka je "potvrzením" o jeho poskytnutí, platební majitel směnky ji může použít místo peněz jako prostředek placení tak, že převede práva ze směnky na jinou osobu, zajišťovací směnka je vlastně zajištěním (zástavou) při poskytnutí úvěru bankou. 3 Druhy směnek směnka vlastní - slib výstavce zaplatím věřiteli v určitý čas stanovenoučástku, směnka cizí - trata - výstavcův příkaz třetí osobě "zaplaťte", aby místo něho zaplatila výstavcově věřiteli, směnka cizí na vlastní řad - výstavce dává příkaz směnečníkovi, aby zaplatil jemu samotnému (směnka dodavatelská, obchodní), zastřená směnka vlastní - výstavce a směnečník je jedna osoba (přikazuje sám sobě). Při vystavení směnky vlastní, směnky cizí na vlastní řad a zastřené směnky vlastní se vyskytují vždy dvě osoby, při vystavení směnky cizí jsou to osoby tři. V praxi se nejčastěji používá směnka cizí. Podmínkou pro její použití je, aby výstavci byla zavázána určitá osoba (směnečník) a výstavce zavázán další osobě (remitent). 26

27 4 Náležitosti směnky slovo směnka v textu listiny - nesmí být použito jako samostatný nadpis, bezpodmínečný příkaz (slib) zaplatit určitou peněžní sumu - směnečná suma, jméno toho, kdo má platit u směnky cizí - směnečník, trasát, údaj splatnosti (pokud není, je směnka splatná na viděnou) - den dospělosti směnky, údaj místa, kde má být placeno (pokud není, platí se v místě uvedeném u směnečníka) - domicil, jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno - remitent, datum a místo vystavení směnky (není-li místo vystavení, platí místo uvedené u výstavce), podpis výstavce - trasant. 5 Nakládání se směnkou Akcept směnky - bezpodmínečné převzetí směnečného závazku směnečníkem, které stvrzuje svým podpisem na přívěsku směnky. Směnečník musí být zavázán výstavci směnky a akceptem směnky slibuje, že uhradí závazek výstavce. Eskont směnky - odkoupení směnky před dobou splatnosti bankou - vznikne tzv. eskontní úvěr, kdy směnka plní funkci zástavy. Při nesplacení směnky bance je směnka vrácena původnímu majiteli a ten musí splacení směnky vymáhat sám (uplatní se zde tzv. právo zpětného postihu). Směnečné rukojemství (aval) - ručení za směnečného dlužníka (směnečníka nebo výstavce), ručitelů při směnce může být i několik. Indosament - rubopis - formulace za mne na řad... (jméno fyzické osoby nebo firma) - zápis na rubu směnky, kterým se převádějí práva ze směnky na jinou osobu. 27

28 6 Doložky Nepodstatné, ale časté náležitosti např.: měnová stanovuje placení v určité měně, prolongační prodlužuje dobu splatnosti směnky, rektadoložka nikoli na řad zápis na směnce, který zabraňuje dalšímu indosamentu. Směnku nelze dále převádět rubopisem, pouze smlouvou o postoupení pohledávky. 7 Splatnost směnky na viděnou (a` vista) směnka je splatná při předložení, tedy vlastně kdykoliv, což je velká nevýhoda pro osobu, která má platit (podle druhu směnky), určitý čas po viděné směnka může být předložena dlužníkovi kdykoliv, ten potvrdí, že směnku viděl, má čas se na placení připravit a v termínu, který je stanoven již při vystavení směnky, je předložena k proplacení, určitý čas po vystavení tento čas je uveden na směnce již při jejím vystavení a dlužník tedy již při vystavení směnky ví, kdy bude muset zaplatit, v určitý den konkrétní datum, nejpřesnější určení termínu placení. Původní lhůta může být prodloužena tzv. prolongací směnky. 8 Další údaje směnka musí mít písemnou formu, může být psána rukou i strojem, na volném listu nebo formuláři (to je vhodnější, protože nedojde k opomenutí některé náležitosti), obvyklý rozměr 29x10 cm není podmínkou, směnka může mít i jiný formát, peněžní suma se udává slovem i číslem - pokud se tyto údaje liší, platí údaj slovem, slohové a gramatické chyby neovlivňují platnost směnky, biankosměnka, blankosměnka - nevyplněná - je na ní jen podpis výstavce, ostatní údaje jsou doplněny později (pro dlužníka je to poměrně nebezpečná situace). 9 Zadání úkolu v pracovním listě Vypracujte úkoly č. 1 a 2 v Pracovním listě 9 Směnky I, úkoly č. 1, 2 a 3 v Pracovním listě 10 Směnky II a úkol č. 1 v Pracovním listě 11 Směnky II Odkaz na zákon směnečný a šekový 28

29 Pracovní list 9 Směnky I Úloha č. 1 V zákonu směnečném a šekovém prostudujte ustanovení o směnkách. Úloha č. 2 Prostudujte ukázky směnek a ověřte, zda obsahují všechny předepsané náležitosti. 29

30 Úloha č. 1 Uvažujte o bezpodmínečnosti směnky. Pracovní list 10 Směnky II Úloha č. 2 Uvažujte o úvěrové funkci směnky. Úloha č. 3 Uvažujte o platební funkci směnky. 30

31 Pracovní list 11 Směnky III Úloha č. 1 Placení v uvedené situaci vyřešte použitím jedné směnky cizí. Podnikatel Jiří Kopeček nakoupil dne 15. ledna 2012 dřevo pro výrobu zahradního nábytku od majitele pily Milana Pokorného. Částka Kč je splatná 15. dubna Jiří Kopeček má svůj podnikatelský účet veden v Komerční bance v Liberci, Milan Pokorný v ČSOB v Turnově. Jiřímu Kopečkovi dluží podnikatel Petr Smetáček z dřívějšího obchodování částku Kč. Po vyplnění směnky uvažujte o jejím dalším využití. 31

32 Metodický list Modul podmodul: Finanční trh Cenné papíry Počet vyučovacích hodin modulu: 21 Počet témat modulu (podmodulu): 7 Téma kursu: Šeky Počet vyučovacích hodin tématu: 4 Počet pracovních listů: 2 Počet testů: 1 Autor: Ing. Milena Rokošová Předpoklady pro studium tohoto modulu: - absolvování modulu Opatřování výrobních činitelů - absolvování modulu Právní formy podnikání Seznam připravených materiálů: 1. Výkladová skripta Šeky 2. Výkladová skripta Cestovní šeky 3. Pracovní list 12 Šeky I zadání 4. Pracovní list 12 Šeky I řešení 5. Pracovní list 13 Šeky II zadání 6. Pracovní list 13 Šeky II řešení 7. Průběžný test Cenné papíry II Použití připravených materiálů: Při studiu postupujte v těchto krocích: 1. Prostudujte si výkladová skripta Šeky 2. Vypracujte určené úkoly v pracovním listu 12 zadání 3. Zkontrolujte si vypracované úkoly v pracovním listu 12 řešení 4. Vypracujte úkoly 1, 2 a 3 v pracovním listu 13 zadání 5. Zkontrolujte si vypracované úkoly v pracovním listu 13 řešení 6. Prostudujte si výkladová skripta Cestovní šeky 7. Vypracujte úkol 4 v pracovním listu 13 zadání 8. Zkontrolujte si vypracovaný úkol v pracovním listu 13 řešení 9. Vypracujte průběžný test Cenné papíry II Poznámka: V modulu je zohledněna právní úprava této problematiky k

33 Seznam použité literatury: Dědič, J., Pauly, J.: Cenné papíry. Praha, Prospektrum ISBN X. Jílek, J.: Finanční trhy. Praha, Grada Publishing ISBN Mlčoch, J.: Podniková ekonomika pro 3. ročník obchodních akademií. Praha, Fortuna ISBN Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha, Grada Publishing ISBN nová. Švarcová, J. a kol.: Ekonomie. CEED, Zlín ISBN Tepper, T., Kápl, M.: Peníze a vy. Praha, Prospektrum ISBN Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech Vlastní archiv 33

34 TÉMA 6: ŠEKY KNIHA 1: ŠEKY 1 Úvod Kromě zákona o cenných papírech se na šeky vztahuje stejně jako na směnky zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový. Definice: šek je dlužnický cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz adresovaný osobě, u které má výstavce pohledávku, zaplatit určitou peněžní sumu osobě v šeku uvedené nebo doručiteli šeku. 2 Druhy šeku bankovní výstavcem je banka, soukromé výstavcem je fyzická nebo právnická osoba (kromě banky). 3 Náležitosti šeku slovo šek v textu listiny, nesmí být použito jako samostatný nadpis, bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu, jméno toho, kdo má platit šekovník, místo placení, datum a místo vystavení, podpis výstavce. 4 Účastníci placení šekem výstavce emitent, šekovatel majitel šekové knížky, který dává příkaz k placení, šekovník osoba, která šek proplatí, zpravidla banka, majitel šeku remitent osoba, které je vyplněný šek výstavcem předán a bankou vyplacena příslušná částka. 34

35 5 Doložky Další údaje na šeku - nepodstatné náležitosti - např.: kurzová přepočet domácí měny na cizí podle určitého kurzu, jen k zúčtování šek nesmí být proplacen v hotovosti, částka může být pouze připsána na účet majitele šeku, rektadoložka nikoli na řad zabraňuje indosamentu (převedení práv z šeku na další osobu zápisem na rubu šeku) stejně jako u směnky. 6 Formy šeku na majitele jméno majitele není uvedeno, převádí se pouhým předáním, na řad jméno majitele je uvedeno, převádí se rubopisem a předáním, na jméno jméno majitele je uvedeno, převádí se smlouvou o postoupení pohledávky a předáním. 7 Termíny předložení a splacení šeku Šek je splatný na viděnou, musí být tedy proplacen při předložení. Termíny k předložení šeku : vystavený a splatný v témže státě do 8 dní, vystavený v jiném státě než je splatný, ale v témže světadíle do 20 dnů, vystavený a splatný v různých světadílech do 70 dnů. 8 Křižování šeku všeobecné banka šek proplatí jen každému peněžnímu ústavu nebo svému klientovi, jiným osobám ne, zvláštní banka šek proplatí jen označenému peněžnímu ústavu nebo svému klientov, jiným osobám ne. Křižování se provádí dvěma rovnoběžnými čarami napříč šekem, mezi přímky se nevpisuje nic u křižování všeobecného a u křižování zvláštního se vepíše název konkrétního peněžního ústavu, kterému může být šek proplacen. Křižování slouží k ochraně šeku např. při ztrátě, kdy si nemůže šek na doručitele nechat proplatit kdokoli. 35

36 9 Další údaje nekrytý šek - šek, k jehož proplacení nejsou na účtu peníze vystavení je trestné (podvod), bianko šek, blankošek nevyplněný šek, je na něm jen podpis výstavce, ostatní údaje jsou doplněny později (velmi riskantní pro výstavce šeku), šekové rukojemství ručení třetí osobou, že bude šek proplacen, šeková knížka soubor formulářů šeku, banka ji vydává k účtu klienta. 10 Eurošeky modifikace soukromého šeku, který je využíván zejména pro potřeby cestovního ruchu. Je doplněn identifikační kartou, na které je podpis majitele účtu. Při placení tímto šekem výstavce šek podepíše a příjemce šeku si podpis zkontroluje s podpisem na identifikační kartě. Vzhledem k masivnímu rozšíření platebních karet ztrácejí eurošeky velmi výrazně svůj význam. Použít je dosud můžete např. v Itálii, Belgii, Portugalsku, Turecku a v několika dalších zemích. Ale např. v Neměcku nebo Norsku s eurošeky již neuspějete. 11 Zadání úkolu v pracovním listě Vypracujte úkoly č. 1 a 2 v Pracovním listě 12 Šeky I a úkoly č. 1, 2 a 3 v Pracovním listě 13 Šeky II. Odkaz na zákon směnečný a šekový 36

37 Pracovní list 12 Šeky I Úloha č. 1 V zákonu směnečném a šekovém prostudujte ustanovení o šecích. Úloha č. 2 Prostudujte ukázku šeku a ověřte, zda obsahuje všechny předepsané náležitosti. 37

38 Úloha č. 1 Uvažujte o směnce a šeku z hlediska jejich krytí. Pracovní list 13 Šeky II Úloha č. 2 Uvažujte o výhodách a nevýhodách tzv. bianco šeku. Úloha č. 3 Uvažujte o směnce a šeku z hlediska jejich akceptace. 38

39 KNIHA 2: CESTOVNÍ ŠEKY 1 Cestovní šeky Na tyto šeky se nevztahuje zákon směnečný a šekový, jsou upraveny zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Je to zvláštní druh šeku určený zejména pro potřeby cestovního ruchu. Vydávají je velké banky nebo specializované společnosti. Vzhledem jsou tyto šeky podobné bankovkám, je na nich vytištěna měna i částka. Na šeku jsou dvě místa pro podpis výstavce jednou při nákupu šeku v bance a podruhé při placení (první podpis tedy slouží jako podpisový vzor). Při ztrátě mohou být po předložení nákupního dokladu - šeky nahrazeny novými. Je možno je využít k vyzvednutí peněz z banky nebo přímo pro placení za zboží či služby. 2 Zadání úkolu v pracovním listě Vypracujte úkol č. 4 v Pracovním listě 13 Šeky II. Pracovní list 13 Šeky II Úloha č. 4 Na internetu vyhledejte ukázku cestovního šeku a informace o možnosti jejich nákupu. Odpovězte na otázky průběžného testu: Cenné papíry II. 39

40 Metodický list Modul podmodul: Finanční trh Cenné papíry Počet vyučovacích hodin modulu: 21 Počet témat modulu (podmodulu): 7 Téma kursu: Další druhy cenných papírů Počet vyučovacích hodin tématu: 2 Počet pracovních listů: 1 Počet testů: 0 Autor: Ing. Milena Rokošová Předpoklady pro studium tohoto modulu: - absolvování modulu Opatřování výrobních činitelů - absolvování modulu Právní formy podnikání Seznam připravených materiálů: 1. Výkladová skripta Další druhy cenných papírů 2. Pracovní list 14 Ostatní cenné papíry zadání 3. Pracovní list 14 Ostatní cenné papíry řešení Použití připravených materiálů: Při studiu postupujte v těchto krocích: 1. Prostudujte si výkladová skripta Další druhy cenných papírů 2. Vypracujte určené úkoly v pracovním listu 14 zadání 3. Zkontrolujte si vypracované úkoly v pracovním listu 14 řešení Poznámka: V modulu je zohledněna právní úprava této problematiky k Seznam použité literatury: Dědič, J., Pauly, J.: Cenné papíry. Praha, Prospektrum ISBN X. Jílek, J.: Finanční trhy. Praha, Grada Publishing ISBN Mlčoch, J.: Podniková ekonomika pro 3. ročník obchodních akademií. Praha, Fortuna ISBN Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha, Grada Publishing ISBN nová. Švarcová, J. a kol.: Ekonomie. CEED, Zlín ISBN Tepper, T., Kápl, M.: Peníze a vy. Praha, Prospektrum ISBN Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech Vlastní archiv 40

41 TÉMA 7: DALŠÍ DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ KNIHA 1: DALŠÍ DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ 1 Další druhy cenných papírů Příklady dalších druhů cenných papírů si uvedeme v následujícím členění. Cenné papíry majetkové: podílové listy. Cenné papíry dispoziční: skladištní listy, zemědělské skladní listy, náložné listy, konosamenty. Deriváty cenných papírů (odvozené cenné papíry): pevné termínové kontrakty, opční termínové kontrakty. 2 Podílové listy Podílové listy jsou cenné papíry, které představují podíl podílníka na majetku v podílovém fondu. Vydávají je investiční společnosti - právnické osoby, jejichž předmětem podnikání je kolektivní investování. Kromě zákona o cenných papírech je upravuje i zákon č.189/2004 Sb., o kolektivním investování. 3 Skladištní listy Skladištní listy jsou cenné papíry, s nimiž je spojeno právo požadovat vydání skladované věci. Vydává je skladovatel na základě smlouvy o skladování. Kromě zákona o cenných papírech je upravuje i zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 4 Zemědělské skladní listy Zemědělské skladní listy jsou cenné papíry, se kterými je spojeno vlastnické právo ke zboží uskladněnému v zemědělském veřejném skladu a právo neomezeně nakládat s tímto zbožím. Zemědělský skladní list má dvě části vlastnický list a zástavní list. Vydává je provozovatel zemědělského veřejného skladu při převzetí zboží ke skladování. Kromě zákona o cenných papírech je upravuje i zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech. 41

42 5 Náložné listy Náložné listy jsou cenné papíry, s nimiž je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky. Vydává je dopravce na základě smlouvy o přepravě věci. Kromě zákona o cenných papírech je upravuje i zákon č. 513/1991Sb., obchodní zákoník. 6 Konosamenty Konosamenty jsou náložné listy používané při námořní dopravě. 7 Deriváty cenných papírů V praxi je možno se setkat také s tzv. deriváty cenných papírů (odvozenými cennými papíry): pevné termínové kontrakty forwardové kontrakty závazek kupujícího koupit a závazek prodávajícího prodat v budoucnosti určité množství aktiva k určitému dni za stanovenou cenu, neobchoduje se s nimi na burzách, kontrakty futures stejné závazky jakou forwardů, ale obchoduje se s nimi na burzách, swapové kontrakty závazek dvou stran k pravidelným výměnám určitých aktiv, opční termínové kontrakty (opce) majitel opce má právo (ne povinnost) k nákupu nebo prodeji určitého aktiva k určitému dni za stanovenou cenu. Určitým aktivem mohou být např. cenné papíry nebo nemovitosti. 8 Zadání úkolu v pracovním listě Vypracujte úkoly č. 1 a 2 v Pracovním listě 14 Ostatní cenné papíry. Odkaz na obchodní zákoník Odkaz na zákon o kolektivním investování 42

43 Pracovní list 14 Ostatní cenné papíry Úloha č. 1 Najděte situaci, ve které by bylo vhodné investovat do podílových listů. Úloha č. 2 Uvažujte o možnosti praktického využití některého derivátu cenných papírů. 43

44 Řešení pracovních listů Pracovní list 1 Cenné papíry - podstata Úloha č. 1 Uvažujte o definici cenného papíru co znamená mít za někým pohledávku. Pohledávka je nárok. Majitel cenného papíru má tedy nárok na vyplacení výnosu z cenného papíru. Úloha č. 2 Uvažujte o pojmech nominální hodnota a tržní hodnota cenného papíru. Nominální hodnota = jmenovitá hodnota = hodnota napsaná na cenném papíru. Tržní hodnota = hodnota cenného papíru na trhu = cena, za kterou se s cenným papírem obchoduje. Úloha č. 3 Uvažujte o pojmu emisní. Emise cenných papírů = vydání cenných papírů. Všechny údaje s názvem emisní se týkají vydávání cenných papírů. 44

45 Pracovní list 2 Cenné papíry členění I Úloha č. 1 Uvažujte o tom, zda jste se v praxi již setkali s dlužnickým cenným papírem. Česká republika vydávala v roce 1997 povodňové dluhopisy a peníze získané jejich prodejem byly použity na odstranění následků povodní, které postihly řadu oblastí v České republice. V současné době (roky 2011, 2012) jsou vydávány státní dluhopisy, které jsou nabízeny občanům jako vhodná investice. Úloha č. 2 Uvažujte o členění cenných papírů podle doby splatnosti v souvislosti s majetkem podniku. Majetek podniku je členěn na oběžný a dlouhodobý. Jedna z charakteristik dlouhodobého majetku je doba použití nad 1 rok. Cenné papíry krátkodobé tedy patří v podniku do oběžného majetku, cenné papíry dlouhodobé do majetku dlouhodobého. Úloha č. 3 Uvažujte o tom, zda jste se v praxi setkali se zaknihovanými cennými papíry. V současné době je většina cenných papírů vydávána jako zaknihované. Všechny akcie, které si občané nakupovali v kuponové privatizaci, byly rovněž zaknihované. 45

46 Pracovní list 3 Cenné papíry členění II Úloha č. 1 Uvažujte o praktickém dopadu rozdělení cenných papírů na ty, které obsahují jméno majitele (tzv. cenné papíry jménu svědčící, tedy cenné papíry na jméno a cenné papíry na řad) a na ty, které jméno jejich majitele neobsahují (tedy cenné papíry na majitele). Cenné papíry na majitele mohou svojí anonymitou přinášet v praxi řadu problémů. Toto je patrné především u akcií, kdy při akciích na majitele vlastně nejsou známi majitelé dané akciové společnosti. Úloha č. 2 Uvažujte, zda jste se v praxi již setkali s cennými papíry komunálními a soukromými. Města a obce vydávají tzv. komunální obligace, z jejichž emise získávají prostředky pro údržbu a výstavbu daného města. Takto postupoval jako první v roce 1993 Šumperk nebo v roce l999 Liberec. Soukromé cenné papíry vydávají často podniky a získávají tak další kapitál pro podnikání. V tisku jsou často probírány případy zneužívání směnek. V roce l997 vydal dluhopisy britský zpěvák David Bowie. Z výnosů dluhopisů chtěl financovat svoji hudební tvorbu a tržbami z jejího prodeje potom dluhopisy splácet Úloha č. 3 Uvažujte o možnostech prodeje tzv. neobchodovatelných cenných papírů. Tyto cenné papíry nebudou přijaty k obchodování na oficiálních trzích, ale v soukromí je možno obchody uzavírat. Pokud se prodávající a kupující dohodnou, mohou obchodovat i doma v bytě. 46

47 Pracovní list 4 - Akcie I Úloha č. 1 Prostudujte ustanovení o akciích v obchodním zákoníku. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, g. Úloha č. 2 Prostudujte ukázku akcie a ověřte, zda obsahuje všechny podstatné náležitosti. Akcie je v pořádku, všechny předepsané náležitosti obsahuje. 47

48 Pracovní list 5 Akcie II Úloha č. 1 Na internetu najděte a prostudujte další ukázky akcií. Např.: Úloha č. 2 Porovnejte možnosti převodu akcií s možnostmi převodu cenných papírů obecně. Zákon o cenných papírech ( 17 20) uvádí, že cenné papíry na jméno se převádějí smlouvou o postoupení pohledávky a předáním. Obchodní zákoník ( 156, odst. 6) uvádí, že listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. Ustanovení obchodního zákoníku znamená, že akcie je sice označena na jméno, ale je vlastně svou podstatou cenným papírem na řad a tudíž se převádí rubopisem a předáním. 48

49 Pracovní list 6 Akcie III Úloha č. 1 Uvažujte o tom, proč je možno majitelům prioritních akcií omezit stanovami právo hlasování na valné hromadě. Majitelé prioritních akcií by mohli svým hlasováním získat další výhody proti vlastníkům obyčejných kmenových akcií, protože o tom, zda bude zisk rozdělen na dividendy a jaká část zisku to bude, rozhoduje valná hromada. Úloha č. 2 Uvažujte o výhodách zaměstnaneckých akcií pro zaměstnance i zaměstnavatele. Výhodou pro zaměstnavatele je větší motivace zaměstnanců k práci, protože jim bude víc záležet na vytvoření zisku podniku, ze kterého potom dostanou podíl. Výhodou pro zaměstnance je právě podíl na zisku podniku. Úloha č. 3 Uvažujte o tom, zda majitel akcie má jistotu výplaty dividendy (podílu na zisku) a zda se jejich výplaty může domáhat např. u soudu. Majitel akcie nemá jistotu výplaty dividendy, protože o tom zda a jaká část zisku bude rozdělena akcionářům, rozhoduje valná hromada. Na této valné hromadě může akcionář hlasovat, ale účinek jeho hlasování je dán počtem vlastněných akcií. Z výše uvedeného plyne, že výplatu dividend nelze vymáhat ani u soudu. 49

50 Pracovní list 7 Dluhopisy I Úloha č. 1 Prostudujte ustanovení o dluhopisech v zákonu o dluhopisech. Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Úloha č. 2 Prostudujte ukázku dluhopisu a ověřte, zda obsahuje všechny předepsané náležitosti. Dluhopis je v pořádku, všechny předepsané náležitosti obsahuje. 50

51 Pracovní list 8 Dluhopisy II Úloha č. 1 Porovnejte možnosti převodu dluhopisů s možnostmi převodu cenných papírů obecně. Zákon o cenných papírech ( 17 20) uvádí, že cenné papíry na jméno se převádějí smlouvou o postoupení pohledávky a předáním. Zákon o dluhopisech ( 5) uvádí, že listinný dluhopis na jméno je převoditelný rubopisem a předáním. Ustanovení zákona o dluhopisech znamená, že dluhopis je sice označen na jméno, ale je vlastně svou podstatou cenným papírem na řad a tudíž se převádí rubopisem a předáním. Úloha č. 2 Uvažujte o možnosti investování do státních dluhopisů. Státem vydávané dluhopisy jsou ekonomy považovány za jednu z nejbezpečnějších investic. Úloha č. 3 Na ukázce dluhopisu prostudujte způsob stanovení výnosu. Výše výnosu z tohoto dluhopisu je dána kombinací pevné a pohyblivé úrokové sazby. Pro první rok je stanovena úroková sazba 12,5 %. Pro další roky je základem 2,5 % a k tomu zvýšení o míru inflace, která je měřena jako index spotřebitelských cen v červnu daného roku proti červnu minulého roku. V dalších letech má tedy majitel dluhopisu zajištěn minimální výnos 2,5 %. Úloha č. 4 Uvažujte o tom, jakému způsobu stanovení výnosu z dluhopisu byste dali přednost. Jako nejvýhodnější se jeví kombinace stálé a pohyblivé úrokové sazby. Stálá sazba dává jistotu minimálního výnosu a pohyblivá část se může měnit podle konkrétní situace. Např. při rostoucí inflaci by nízká pevná sazba mohla poškodit majitele dluhopisu, při klesající inflaci vysoká sazba zase emitenta. 51

52 Pracovní list 9 Směnky I Úloha č. 1 V zákonu směnečném a šekovém prostudujte ustanovení o směnkách. Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový. Úloha č. 2 Prostudujte ukázky směnek a ověřte, zda obsahují všechny předepsané náležitosti. Směnky jsou v pořádku, všechny předepsané náležitosti obsahují. 52

53 Úloha č. 1 Uvažujte o bezpodmínečnosti směnky. Pracovní list 10 Směnky II Toto ustanovení je vlastně výhodou, protože při soudním řízení o neplacení směnky nemusí soud zkoumat žádné okolnosti, které podmiňovaly zaplacení (např. zda zboží bylo skutečně dodáno) a soudní řízení je proto zkrácené a tudíž rychlejší. Úloha č. 2 Uvažujte o úvěrové funkci směnky. Jestliže odběratel nemá momentálně prostředky na zaplacení, může požádat dodavatele o úvěr. To ale obnáší určitá nebezpečí a je tedy třeba hledat bezpečnější způsob placení, což nabízí např. směnka. Odběratel oddálí placení a dodavatel má větší jistotu, že o své peníze nepřijde, než u obyčejného úvěru. Úloha č. 3 Uvažujte o platební funkci směnky. Směnka v tomto případě představuje jinou podobu peněz a právo na výplatu určité částky může majitel směnky převést na jinou osobu místo placení penězi. 53

54 Pracovní list 11 Směnky III Úloha č. 1 Placení v uvedené situaci vyřešte použitím jedné směnky cizí. Podnikatel Jiří Kopeček nakoupil dne 15. ledna 2012 dřevo pro výrobu zahradního nábytku od majitele pily Milana Pokorného. Částka Kč je splatná 15. dubna Jiří Kopeček má svůj podnikatelský účet veden v Komerční bance v Liberci, Milan Pokorný v ČSOB v Turnově. Jiřímu Kopečkovi dluží podnikatel Petr Smetáček z dřívějšího obchodování částku Kč. Po vyplnění směnky uvažujte o jejím dalším využití. Směnečná suma Kč, směnečník.. Petr Smetáček, splatnost , místo placení.. Komerční banka Liberec, remitent.. Milan Pokorný, datum a místo vystavení směnky Turnov, výstavce.. Jiří Kopeček. Práva ze směnky je možné převést indosamentem na jinou osobu např. při placení dodavateli. Na rubu směnky napíše její současný majitel Milan Pokorný formulaci za mne na řad a jméno osoby, na kterou práva ze směnky převádí. Samozřejmě připojí podpis a předá směnku. Pan Smetáček potom zaplatí novému majiteli směnky podle údajů na směnce. 54

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Směnky III/2 VY_32_INOVACE_21 2 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Akcie III/2 VY_32_INOVACE_24 2 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO142

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.13

Více

Modul: FINANČNÍ TRH. Podmodul: OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY. Název tématu Počet hodin Počet pracovních listů

Modul: FINANČNÍ TRH. Podmodul: OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY. Název tématu Počet hodin Počet pracovních listů Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Modul:

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky VY_32_INOVACE_BAN_109 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Exkurz - cenné papíry a akcie

Exkurz - cenné papíry a akcie Akciová společnost forma společnosti pro podnikání velkého rozsahu typická kapitálová společnost oddělení společníků/akcionářů od běžného života společnosti povinný ZK podíly jsou rozděleny na akcie akcionáři

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Modul: FINANČNÍ TRH. Podmodul: BANKOVNICTVÍ. Název tématu Počet hodin Počet pracovních listů

Modul: FINANČNÍ TRH. Podmodul: BANKOVNICTVÍ. Název tématu Počet hodin Počet pracovních listů Modul: FINANČNÍ TRH Podmodul: BANKOVNICTVÍ Název tématu Počet hodin Počet pracovních listů Počet průběžných testů Úvod 4 2 0 Základní pojmy 8 8 0 Služby bank - aktivní 6 4 0 Služby bank - pasivní 5 3 0

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Alaguzova Alina Isich Sabina Kaspayeva Saule

Alaguzova Alina Isich Sabina Kaspayeva Saule Právní úprava směnky Alaguzova Alina Isich Sabina Kaspayeva Saule Zákon směnečný a šekový Je v souladu s Ženevskými konvencemi Úmluva o jednotném zákonu směnečném Úmluva o střetech zájmů Úmluva o směnečných

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Prodávající: -co nejvyšší cena -peníze co nejdříve -další zakázky Motivace stran

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

LEASING (OPERATIVNÍ X FINANČNÍ)

LEASING (OPERATIVNÍ X FINANČNÍ) Financování tvorba rozdělování a užití finančních zdrojů Finanční zdroje vlastní: (vklady společníků, nerozdělený zisk, rezervní fond ze zisku pro nečekané náklady, zisk, odpisy) cizí zdroje: úvěr bankovní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.9 Podnikání AKCIOVÁ SPOLEČNOST (1.část) 1 Definice - akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným historicky mladá forma OS v ČR velmi oblíbená kapitálová OS se znaky osobní společnosti založena i za nepodnikatelským účelem Charakteristické znaky povinný ZK (min. 200.000,-

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012)

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) (2006 )2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Povaha AS Kapitálová společnost, podobná SRO, může ale nabízet podíly k úpisu veřejně Vyšší základní

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 AKCIOVÁ SPOLEČNOST STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance)

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) OBSAH ÚVOD 3 1. Členění kapitálových trhů 3 2. Cenné papíry členění, charakteristika 3 3. Burza, burzovní obchody, indexy 4 4. Místa obchodování

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUM Ročník VY_32_INOVACE_Úč24.02 První a druhý Tematická oblast a předmět Název učebního

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_18_eko_12

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 7. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI CPI Vyberte z následujících podkapitol: 7.1 Údaje o Společnosti CPI 7.2 Akcie, akcionáři a cenné papíry 7.3 Kodex řízení a správy, vnitřní kontrola a přístup

Více

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Zrychlené odpisy můžeme provádět pomocí již zmíněných degresivních metod, dále zvyšováním odpisových sazeb při zachování lineárního způsobu

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Majetek

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

PE 301. Téma 4 Financování

PE 301. Téma 4 Financování PE 301 Téma 4 Financování Obsah Základní struktura rozvahy Klíčové vazby v rozvaze Co je financování Způsoby financování Shrnutí Vstup investora Běžný úvěr Emise obligací Faktoring, forfaiting Strana 2

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více