DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění"

Transkript

1 JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Ludmila Tomandlová, JUDr. Ladislav Trylč DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ obecné otázky vznik, změna a skončení pracovního poměru dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr pracovní doba dovolená překážky v práci mzda a plat průměrný výdělek, srážky ze mzdy odpovědnost zaměstnavatele za škodu odpovědnost zaměstnance za škodu kolektivní vyjednávání 4. aktualizované vydání edice práce I mzdy I pojištění

2 Odpovědi na dotazy zpracovali: JUDr. Pavla Hloušková kapitola 6, 8, 9 a 10 Mgr. Zdeněk Schmied kapitola 2, 4, 5 Mgr. Ludmila Tomandlová kapitola 1, 3 a 11 JUDr. Ladislav Trylč kapitola 7 V případě, že dojde k významným legislativním změnám v období mezi jednotlivými vydáními publikace, vyhledejte její aktualizaci na našich internetových stránkách Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání tel.: JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Ludmila Tomandlová, JUDr. Ladislav Trylč, 2013 Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

3 Úvodem Úvodem V běžné praxi uživatelů pracovního práva zaměstnavatelů, zaměstnanců i jejich zástupců, personalistů a mzdových účetních se vyskytuje při aplikaci pracovněprávních předpisů celá řada otázek a problémů. Nelze vyloučit, že na mnohé otázky může existovat i více právních názorů. Autoři této publikace, kteří se dlouhodobě profesně zabývají pracovněprávní legislativou, se při své práci setkávají s mnoha ústními i písemnými dotazy k jednotlivým ustanovením zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů. Řada těchto dotazů se přitom opakovaně týká velmi podobných nebo téměř totožných problémů. Autoři proto sestavili pro ty, kdo pracovněprávní předpisy denně při své práci používají, nebo i jen hledají odpověď na některé sporné otázky praxe, nejfrekventovanější či specifické dotazy a zpracovali na ně odpovědi, které vyjadřují jejich názor na řešení jednotlivých situací. Odpovědi na otázky jsou formulovány tak, aby vedle vysvětlení konkrétního problému poskytly čtenářům též základní informace o příslušné platné pracovněprávní úpravě a logice výkladu jednotlivých ustanovení pracovněprávních předpisů. Každá z kapitol, které jsou uspořádány podle nosných tématických okruhů pracovního práva, obsahuje pro snadnější orientaci stručný úvod do problematiky. V publikaci je přihlédnuto k aktuálním změnám pracovněprávní úpravy provedeným zejména tzv. velkou novelou zákoníku práce účinnou od 1. ledna 2012 a odpovědi na dotazy jsou přizpůsobeny platné právní úpravě k 1. lednu Autoři březen

4 Tématický p ehled dotaz 1. Obecné otázky 1.1 Volba odvětví práva při uzavírání pracovního vztahu Kdy je nezbytné uzavírat pracovněprávní vztahy Principy rovnosti v pracovněprávních vztazích Co je diskriminační jednání v pracovněprávních vztazích Jak aplikovat rovné zacházení Možnosti obrany zaměstnance při diskriminaci v zaměstnání Problém sexuálního obtěžování na pracovišti Prokazování nerovného zacházení s muži a ženami Šikana v zaměstnání Zaměstnávání cizinců a práce pro zahraničního zaměstnavatele Osoby, které jednají za zaměstnavatele při jednání se zaměstnancem Nejnižší možný věk zaměstnanců Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při úmrtí zaměstnavatele Skončení pracovního poměru úmrtím zaměstnance Možnost ukládání pokut zaměstnancům Složení kauce v souvislosti s výkonem zaměstnání Vrácení přeplatku mzdy zaměstnanci Možnost obrany zaměstnance při porušování pracovněprávních předpisů Postup zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích, pokud u něho nepůsobí odbory Vznik, zm na a skon ení pracovního pom ru 2.1 Smlouva v souvislosti s příslibem zaměstnaní Souhlas zaměstnance se vznikem (změnou) pracovního poměru jmenováním na vedoucí pracovní místo Požadavek prokázání bezúhonnosti před vznikem zaměstnání Údaje o zaměstnanci pro založení a vedení osobního spisu Úhrada vstupní zdravotní prohlídky Obsah a formální podoba pracovní smlouvy Způsob sjednání druhu a místa výkonu práce v pracovní smlouvě Sjednání dne nástupu do zaměstnání na den svátku či pracovního volna Sjednání obecnějšího či konkrétního místa výkonu práce Změny pracovních podmínek uvedených ve smlouvě a v písemné informaci o pracovních podmínkách Sjednání zákazu jiné výdělečné činnosti v pracovní smlouvě Konkrétní vymezení druhu práce v pracovní smlouvě

5 2.13 Podpis nové pracovní smlouvy při změně právní formy zaměstnavatele Faktický výkon práce bez uzavření právního úkonu Opomenutí sjednání zkušební doby před nástupem do zaměstnání Pracovní smlouva u domácích zaměstnanců Náležitosti jmenování zaměstnance na vedoucí pracovní místo Jmenování na vedoucí pracovní místo služebně staršího a zcela nového zaměstnance Pověření zaměstnance výkonem práce vedoucího zaměstnance Okruh vedoucích pracovních míst spojených s možností odvolání a vzdání se tohoto místa Podmínka zvolení jako předpoklad pro uzavření pracovní smlouvy Preference pracovních smluv na dobu neurčitou v zákoníku práce Možnost volby lékaře při vstupních lékařských prohlídkách Způsob vymezení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou Pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené jiné zaměstnankyně Neplatnost pracovního poměru mezi manžely Změna pracovního poměru na dobu určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou Opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou Sjednání zkušební doby u pracovních poměrů na dobu určitou Pracovní poměr na dobu určitou uzavíraný se zdravotně postiženým zaměstnancem Možnost sjednání změny pracovní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou v době rodičovské dovolené Den ukončení pracovního poměru na dobu určitou při noční směně Sjednání více pracovněprávních vztahů u různých zaměstnavatelů a oznamování této skutečnosti jednotlivým zaměstnavatelům Platnost výpovědi při chybě vzniklé v psaní nebo počtech Postup při propuštění zaměstnance z důvodu porušení povinnosti vztahující se k jím vykonávané práci Skončení pracovního poměru při odchodu do starobního důchodu Skončení pracovního poměru v době pracovní neschopnosti zaměstnance ve zkušební době Prodloužení zkušební doby pro překážky v práci Počítání času při určení dne skončení zkušební doby Práce na tzv. nepravidelnou výpomoc Možnosti výkonu závislé práce v době mateřské a rodičovské dovolené Povinnost nabídky zaměstnaní při skončení pracovního poměru podle kolektivní smlouvy Možnost skončení pracovního poměru dohodou v průběhu výpovědní doby

6 2.44 Určení dne doručení písemnosti s právním úkonem skončení pracovního poměru Skončení pracovního poměru z tzv. organizačních důvodů po rodičovské dovolené Okamžité zrušení pracovního poměru pro nevyplacení mzdy Výpověď pro organizační změny a odškodnění nemoci z povolání Lhůty pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem Údaje o pracovním poměru konaného u zaměstnavatele v potvrzení o zaměstnání Údaj o tom, že ke skončení pracovního poměru došlo v důsledku porušení povinnosti zaměstnance v potvrzení o zaměstnání Vystavení potvrzení o zaměstnání na dobu určitou mladistvému zaměstnanci Způsob vydání (předání) potvrzení o zaměstnání zaměstnanci Uvedení dne skončení pracovního poměru na dobu určitou při pracovní neschopnosti zaměstnance Skončení pracovního poměru ve zkušební době při pracovní neschopnosti Určení dne, kdy dochází k tzv. organizační změně v souvislosti s dáním výpovědi Vzetí zaměstnance do vazby a důsledky pro jeho pracovněprávní vztah Sjednání změn v obsahu více pracovních poměrů uzavřených mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem Výpověď z důvodů tzv. organizačních změn daná v době čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte Rozhodnutí zaměstnavatele o tzv. organizační změně Změna místa výkonu práce na práce konané doma a nárok na odstupné Postup zaměstnavatele při skončení pracovního poměru se zaměstnancem ze zdravotních důvodů Forma prohlášení zaměstnance, že netrvá na dalším zaměstnávání při ochranné době Vymezení okruhu vedoucích zaměstnanců, s nimiž lze sjednat možnost odvolání z vedoucího pracovního místa a vzdání se vedoucího pracovního místa Výkon práce na zkoušku Důsledky sjednání dohody o pracovní činnosti při poskytnutí odstupného od téhož zaměstnavatele Peněžní plnění při konkurenční doložce Možnost tzv. zapůjčení zaměstnanců od jiného zaměstnavatele Jmenování zaměstnance do funkce na dobu určitou Prodej části firmy a přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

7 2.70 Možnosti postihu zaměstnanců při vyzrazení důvěrných firemních údajů Dva právní úkony uvedené na jedné listině směřující ke skončení pracovního poměru Vydání listin obsahující osobní údaje zaměstnance při skončení pracovního poměru Vyplacení odstupného před skončením pracovního poměru Pokračování v pracovním poměru v souvislosti s přechodem z pracovního poměru do invalidního důchodu Kdy může vyžadovat zaměstnavatel od zaměstnance doklad o bezúhonnosti Rozdíl mezi pojmy pracovní kázeň a porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci Ukončení pracovního poměru se zaměstnancem po vyčerpání podpůrčí doby Pracovní poměry uzavřené jedním zaměstnancem s více zaměstnavateli Vymezení druhu práce zaměstnance při dalším pracovním vztahu zaměstnance u téhož zaměstnavatele Uzavření pracovního poměru s absolventem školy Oznámení rozvázání pracovního poměru se zdravotně postiženým zaměstnancem úřadu práce Odvolání souhlasu zaměstnance s přeložením do jiného místa výkonu práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní pom r 3.1 Možnosti zaměstnavatele uzavírat dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Vhodnost uzavření dohody o pracovní činnosti a o provedení práce Dohody o pracovní činnosti uzavírané s důchodci Náležitosti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Právní postavení zaměstnanců podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Dovolená u dohody o pracovní činnosti Odpovědnost za škodu na základě práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr u zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec vykonává práci v pracovním poměru Určení rozsahu práce u dohod o provedení práce Řešení sporů vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Jiné důležité osobní překážky v práci u dohod o provedení práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a dočasná pracovní neschopnost

8 4. Pracovní doba 4.1 Nepřetržitý provoz a dvousměnný pracovní režim Právo na přestávku v práci při pracovní době kratší než 4 hodiny Střídání zaměstnanců ve směnách Rozvržení pracovní doby do směn Stanovení více rozvrhů pracovní doby u zaměstnavatele Zavedení pružné pracovní doby a překážky v práci Práce v režimu konta pracovní doby Zkrácení týdenní pracovní doby zaměstnanců rozpočtové sféry Nepřetržitý provoz a obvyklé pracovní dny zaměstnance Práce přesčas u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby Evidence pracovní doby Vztah stanovené týdenní pracovní doby k pružné pracovní době Pružná pracovní doba a přestávky v práci Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a příplatky za práci přesčas při skončení pracovního poměru Překážka v práci (výkon lektorské činnosti) při pružné pracovní době Uložení pracovní pohotovosti Rozdílná délka týdenní pracovní doby u dvousměnného, třísměnného pracovního režimu a u nepřetržitého provozu Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby Právní úprava určení svátků, významných dnů a dnů pracovního klidu Zavedení zimního a letního času Délka pracovní doby při více pracovních vztazích u jednoho zaměstnavatele Práce přesčas při kratší pracovní době Jednostranné zkrácení pracovní doby zaměstnavatelem Sjednání kratší pracovní doby Kratší pracovní doba ženy pečující o dítě Pracovní doba a pracovní pohotovost při školních akcích Čerpání přestávky v práci Evidence pracovní doby technickými prostředky Nezapočítávání přestávky v práci do pracovní doby Odpočinek mezi směnami Vedení evidence pracovní doby Časový termín pro nařízení pracovní pohotovosti Úraz v době přestávky v práci Dovolená 5.1 Podmínky vzniku práva na dovolenou a pracovní neschopnost Právo na dovolenou za kalendářní rok

9 5.3 Určení poměrné části dovolené Změna dohody o pracovní činnosti na pracovní poměr Evidence u úřadu práce a podmínka vzniku práva na dovolenou Přerušení trvání pracovního poměru k jednomu zaměstnavateli Pracovní volno bez náhrady mzdy a vznik práva na dovolenou Výpočet poměrné části dovolené Nepřetržité trvání pracovního poměru k jednomu zaměstnavateli Překážka v práci a odpracovaný den pro účely vzniku práva na dovolenou Výkon práce po stanovenou týdenní pracovní dobu pro účely vzniku práva na dovolenou Poměrná část dovolené za polovinu roku Poměrná část dovolené při změně zaměstnání Právo na dovolenou za každý měsíc trvání pracovního poměru Dovolená za odpracované dny Právo na dovolenou za měsíc leden při vzniku pracovního poměru od 2. ledna Poměrná část dovolené u dvou zaměstnavatelů při různé výměře dovolené Právní úprava dovolené zastupitelů obcí Dovolená člena zastupitelstva při skončení funkce Výměra dovolená při kratší pracovní době Prodloužení výměry dovolené Určení doby čerpání dovolené před vznikem práva na dovolenou Prodloužení výměry dovolené kolektivní smlouvou vyššího stupně a podnikovou kolektivní smlouvou Prodloužení výměry dovolené určené skupině zaměstnanců Nejednoznačné sjednání výměry dovolené v kolektivní smlouvě Dovolená při nerovnoměrně rozvržené pracovní době Krácení dovolené při nerovnoměrně rozvržené pracovní době Dovolená při nerovnoměrně rozvržené pracovní době po část roku Dovolená při změně stanovené pracovní doby na kratší pracovní dobu Vrácení náhrady mzdy za dovolenou, na niž zaměstnanci nevzniklo právo Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené Žádost o určení čerpání dovolené Dohoda o určení doby čerpání dovolené Vznik práva na dovolenou čerpáním mateřské dovolené Započtení doby čerpání dovolené a čerpání mateřské dovolené pro účely vzniku práva na dovolenou Zařazení zaměstnankyně po skončení mateřské a rodičovské dovolené Dovolená při více pracovních poměrech

10 5.38 Právo na dovolenou při změně kratší pracovní doby na stanovenou pracovní dobu Poskytování náhrady mzdy za dovolenou Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky pracovní doby Vyplacení náhrady mzdy za dovolenou před skončením pracovního poměru Určení průměrného výdělku pro potřebu náhrady mzdy za dovolenou Krácení dovolené Vrácení náhrady mzdy za dovolenou v případě smrti zaměstnance Povinnost vrátit náhradu mzdy za dovolenou, která byla vyplacena před nástupem dovolené Určení čerpání dovolené P ekážky v práci 6.1 Poskytnutí pracovního volna po vyčerpání dovolené Zavedení pracovního volna SICK DAYS Oznámení a prokázání překážky v práci z důvodu nemoci zaměstnance Pracovní neschopnost před vznikem pracovního poměru Právo čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou Čerpání mateřské a rodičovské dovolené a výkon výdělečné činnosti Poskytování pracovního volna při individuálním rozhodnutí zaměstnance studovat Dárcovství krve a refundace náhrady mzdy nebo platu Pracovní volno k vyhledání nového zaměstnání Pracovní volno na svatbu Uzavření registrovaného partnerství Pracovní volno při stěhování Svatba nevlastního dítěte Smuteční obřad při uložení urny s popelem zesnulého Doprovod prarodiče k lékaři Výše náhrady mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnavatele Ošetření zaměstnance v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení Práva zaměstnance při prohlubování kvalifikace Prokázání překážky v práci při ošetření nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení Napracování doby překážky v práci k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení Účast zaměstnance jako svědka u soudu Překážka v práci z důvodu péče o dítě při uzavření školy Překážka v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nepřidělování práce Přerušení práce při živelních událostech

11 6.25 Stanovení rozsahu pracovního volna při návštěvě lékaře Tzv. propustky k vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení Umožnění zvýšení kvalifikace zaměstnance s částečnou náhradou mzdy za poskytnuté pracovní volno Překážka v práci z důvodu předvedení k výslechu Pracovní volno v noční směně před nástupem k odběru krve Pracovní volno při školení zaměstnanců Výkon veřejné funkce u členů komisí obce Činnost při výuce a zkušební činnost jako překážka v práci Pracovní volno přednášková činnost Překážka v práci při ošetřování nemocného člena rodiny Kontroly zaměstnavatele v době dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance Možnost výpovědi z důvodu porušení povinností v době dočasné pracovní neschopnosti Termíny pro poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti Pracovní volno při činnosti zaměstnance na dětském táboře Mzda a plat 7.1 Uplatnění minimální mzdy a zaručené mzdy v praxi Nerovné zacházení v oblasti odměňování práce Zařazení zaměstnance do platové třídy při nesplňování kvalifikace Započítávání praxe Snížení mzdy v důsledku neplnění povinností při výkonu práce Doklad o měsíčním vyúčtování mzdy a podnikatelská odměna Přesčasové hodiny u přímé pedagogické činnosti Mzda při převedení na jinou práci v důsledku překážky v práci Informování zaměstnance o zařazení do platové třídy Jmenování zaměstnanců na vedoucí pracovní místa a odměňování vedoucích zaměstnanců Příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí Druh sjednané práce a platové zařazení Sjednání mzdy v pracovní smlouvě a minimální zaručená mzda Náhrada mzdy za svátek při překážce v práci z důvodu omezení odbytu nebo poptávky po službách Příplatek za práci přesčas při kratší pracovní době Výplata mzdy při skončení pracovního poměru Termín výplaty při bezhotovostním převodu mzdy na účet zaměstnance Výplata mzdy předem Údaje uváděné ve mzdovém výměru Příplatek za vedení při dlouhodobé nepřítomnosti vedoucího zaměstnance

12 7.21 Měsíční vyúčtování mzdy Zápočet praxe ve vztahu k odměnám poskytovaným z fondu kulturních a sociálních potřeb Rovnost v odměňování zaměstnanců pracujících v pracovním poměru a na základě dohod o pracovní činnosti Zařazení zaměstnance pro účely odměňování a prohlubování a zvyšování kvalifikace Dohoda o mzdě a doba její účinnosti Doba přímé pedagogické činnosti a výkon výdělečné činnosti mimo tuto dobu Dohoda o bezhotovostní výplatě mzdy Vrácení omylem vyplacené mzdy Přechod peněžitých práv při úmrtí zaměstnance a písemný doklad o mzdě Pr m rný výd lek, srážky ze mzdy 8.1 Určení pravděpodobného výdělku Které částky se zahrnují do průměrného výdělku jako mzda zaměstnance Určení nového průměrného výdělku při skončení zaměstnání a bezprostředním uzavření nového pracovního poměru Průměrný výdělek u dohody o pracovní činnosti Průměrný výdělek a minimální mzda Kontrola správnosti výpočtu průměrného výdělku Průměrný výdělek určený z odměny poskytované za delší časové období Průměrný výdělek u konta pracovní doby Použití průměrného výdělku při aplikaci zákoníku práce Sjednání určování průměrného výdělku v kolektivní smlouvě Mzda při výkonu jiné práce Úhrada stravenek srážkami ze mzdy Provádění srážek ze mzdy na základě dohody se zaměstnancem Povinnost zaměstnavatele poukázat část mzdy nebo platu pouze na jeden účet zaměstnance Okruh údajů ve mzdovém listu Peněžité plnění u konkurenční doložky Používání průměrného výdělku po celé rozhodné období bez ohledu na změnu mzdy či platu Postup při provádění srážek ze mzdy Pořadí pohledávek Nezabavitelné částky na vyživované osoby Rozdíl mezi srážkami ze mzdy a bezhotovostní výplatou mzdy Náležitosti dohody o srážkách ze mzdy

13 9. Odpov dnost zam stnavatele za škodu 9.1 Náhrada za ztrátu na výdělku po přiznání starobního důchodu Plný invalidní důchod z obecných příčin a poskytování náhrady za ztrátu na výdělku Stanovení průměrného výdělku při poskytování náhrady za ztrátu na výdělku Změna invalidního důchodu na částečný invalidní důchod a náhrada za ztrátu na výdělku Právní předpisy upravující zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku Aplikace zákona č. 220/1995 Sb Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku v souvislosti s právní úpravou platnou do novely zákoníku práce v roce Nejvyšší přípustná expozice, přeřazení na jinou práci a následné zjištění nemoci z povolání Který zaměstnavatel je odpovědný za odškodňování nemocí z povolání Náhrada za ztrátu na důchodu Náhrada za ztrátu na výdělku a soukromé podnikání Náhrada za ztrátu na výdělku a nezaměstnanost Náhrada za ztrátu na výdělku a zánik zaměstnavatele bez právního nástupce Náhrada za ztrátu na výdělku čisté a hrubé výdělky Náhrada za ztrátu na výdělku u nového zaměstnavatele Náhrada za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu věcná škoda Dohoda o pracovní činnosti v době letních prázdnin studenta a pracovní úraz Úraz studenta při výrobní praxi Úmrtí v důsledku pracovního úrazu a náhrada škody Náhrada škody při úmrtí zaměstnance následkem pracovního úrazu Jednorázové odškodnění pozůstalých v důsledku pracovního úrazu Znalost bezpečnostních předpisů a zproštění odpovědnosti zaměstnavatele Pracovní úraz infarkt myokardu Pracovní úraz při školení zaměstnanců Pracovní úraz při stravování Výpočet náhrady za ztrátu na výdělku a obecné onemocnění Zvýšení nákladů spojených s léčením Pracovní úraz a zdravotní predispozice Úraz při volbách do zastupitelstva Náhrada nákladů na výživu pozůstalých Náhrada škody a likvidace zaměstnavatele Plnění pracovních povinností a pracovní úraz

14 9.33 Pracovní úraz při zajišťování školení zaměstnanců Nemoc z povolání a obecné onemocnění Princip poskytování náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění Použití právní úpravy při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Nároky na jednorázové odškodnění vzniklé za účinnosti předchozí právní úpravy Ohrožení nemocí z povolání Rozhodné období pro výpočet průměrného výdělku Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Úraz pro plnění pracovních úkolů Pracovní úraz a pracovní poměr na dobu určitou Náhrada škody při více pracovních poměrech Změna poměrů na straně zaměstnance zastavení poskytování náhrady za ztrátu na výdělku Promlčení nároku na náhradu škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Účelně vynaložené náklady spojené s léčením dodržování dietního stravování Věková hranice při poskytování náhrady za ztrátu na výděllku po skončení pracovní neschopnosti Povinnost OSSZ oznamovat zaměstnavateli výši vyplacených nemocených dávek Odpov dnost zam stnance za škodu 10.1 Náhrada škody v případě ztráty osobní kalkulačky Ztráta nebo odcizení uniformy Odpovědnost zaměstnance při možnosti zabránit vzniku škody Uzavření dohody o odpovědnosti před 18. rokem věku Inventarizace a platnost dohody o odpovědnosti Společná odpovědnost a možnost odstoupení od dohody Uzavření dohody o odpovědnosti v pracovní smlouvě Odstoupení od dohody o odpovědnosti Ztráta svěřeného předmětu a náhrada škody Škoda způsobená v opilosti Uzavření dohody o odpovědnosti na motorové vozidlo Odpovědnost za ztrátu mobilního telefonu Náhrada škody za ztrátu svěřeného předmětu Prevenční povinnost zaměstnance Dohoda o svěření předmětu

15 10.16 Dohoda o odpovědnosti motorové vozidlo Výše náhrady škody Projednání výše požadované škody s odborovou organizací Náhrada škody a srážky ze mzdy Odpovědnost zaměstnavatele za vozidla parkující v areálu zaměstnavatele Kolektivní vyjednávání 11.1 Možnost kolektivního vyjednávání s cílem uzavřít kolektivní smlouvu občanským sdružením Pluralita odborových organizací při kolektivním vyjednávání Vznik nové odborové organizace v průběhu kolektivního vyjednávání Zastupování orgánu odborové organizace při kolektivním vyjednávání advokátem Postup při neshodách v kolektivním vyjednávání při uzavírání kolektivní smlouvy Princip zastupování všech zaměstnanců odborovou organizací Kolektivní smlouva uzavřená na dobu určitou a neurčitou Postup při odmítání kolektivního vyjednávání jednou smluvní stranou Řešení kolektivního sporu před zprostředkovatelem Platnost a zpětná účinnost kolektivních smluv Závazky kolektivní smlouvy vyššího stupně při rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy Ukládání kolektivních smluv vyššího stupně a jejich dostupnost Odměna zprostředkovateli a rozhodci kolektivního sporu Stanovení účinnosti kolektivní smlouvy Na které konkrétní zaměstnavatele se kolektivní smlouva vyššího stupně vztahuje Sjednání výběru odborových členských příspěvků v kolektivní smlouvě formou srážek ze mzdy Výklad obsahu kolektivní smlouvy Vazba podnikové kolektivní smlouvy na kolektivní smlouvu vyššího stupně Doba účinnosti kolektivní smlouvy kolektivní smlouva na dobu neurčitou Rozdíl mezi vnitřním předpisem a pracovním řádem Co může být obsahem kolektivní smlouvy podle zákoníku práce Právo odborové organizace na součinnost při vydání vnitřního předpisu Postup zaměstnavatele při pasivitě odborové organizace Pravomoci rady zaměstnanců Vztah odborové organizace a rady zaměstnanců

16 Základní pracovněprávní předpisy Základní pracovn právní p edpisy zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnanci, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují některé další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sužeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci Všechny odkazy na ustanovení právních předpisů jsou v textu publikace míněny ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak. 16

17 2. Vznik, změna a skončení pracovního poměru 2. Vznik, zm na a skon ení pracovního pom ru V liberalizovaném pracovním právu se stále více uplatňuje princip smluvní svobody, na úkor státní ingerence. Stát ustupuje od paternalismu, zejména u zaměstnavatelů v podnikatelské sféře. Zásadně platí, že občanské právo je obecným soukromým právem (občanský zákoník je obecným soukromoprávním předpisem), subsidiárně platným vůči ostatním soukromoprávním odvětvím (ostatním soukromoprávním předpisům). Předpisy upravující tato odvětví mají zásadně přednost, avšak neupravují-li určitou otázku, nastupuje obecná občanskoprávní úprava. Výjimkou jsou ty instituty občanského práva, jejichž použití zákoník práce výslovně vyloučil. Pod pojmem individuální pracovní vztahy rozumíme především právní vztahy, ke kterým dochází na základě smluv a dohod mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a podle nichž pak dochází ke vzniku, změně nebo skončení pracovního vztahu. Pro zákoník práce je charakteristické, že účastníci si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od tohoto zákona, jestliže to tento zákon výslovně nezakazuje a jestliže z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj odchýlit nelze. Z toho vyplývá, že lze: stanovit práva a povinnosti úplně jinak, než uvádí zákoník práce, stanovit i taková práva nebo povinnosti, která v zákoníku práce vůbec upravena nejsou. Pokud jde o stanovené povinnosti, je nezbytné vždy respektovat ustanovení článku 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle něhož mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích. Zaměstnáním se v širším slova smyslu rozumí závislý výkon práce. Za pojmové znaky závislé práce v pracovněprávním vztahu je nutno považovat: osobní a nezastupitelný výkon druhově sjednaných prací ve sjednaném místě, které vykonává fyzická osoba pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na základě smluvního vztahu, vztah nadřízenosti a podřízenosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, čili výkon práce podle pokynů zaměstnávající fyzické nebo právnické osoby, práce je vykonávána jménem zaměstnavetele. Jsou-li všechny tyto 3 pojmové znaky naplněny současně, musí být závislá práce vykonávána výlučně v některém ze základních pracovněprávních vztahů tedy v pracovním poměru nebo na některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to za těchto podmínek: práce je zaměstnancem vykonávána na primární ekonomickou a právní odpovědnost zaměstnavatele a na jeho náklady (a to i pokud jde o zajištění bezpečnosti práce), časové vymezení konání prací (stanovení pracovní doby, která se střídá s dobou odpočinku, či jiné vymezení počátku a ukončení prací s omezením, které stanoví pracovněprávní předpisy), výkon práce je prováděn za mzdu, plat či odměnu, které vyjadřují cenu vykonávané práce (cenu pracovní síly), přičemž právní předpisy stanoví minimální mzdu a další podmínky odměňování, 35

18 2. Vznik, změna a skončení pracovního poměru návané práci například 10. května, počíná mu následujícím dnem 11. května běžet dvouměsíční lhůta pro okamžité zrušení pracovního poměru, která skončí 11. července. Potom již nelze pracovní poměr tímto způsobem zrušit. Pokud se však zaměstnavatel doví o tomto zvlášť hrubém porušení povinností později, běží tato dvouměsíční lhůta od tohoto data. Nejpozději však k tomu může dojít do 1 roku ode dne, kdy k hrubému porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zaměstnancem došlo, i když se to zaměstnavatel nedoví. Pokud by se tedy zaměstnavatel dozvěděl o zvlášť hrubém porušení povinností ze dne 10. května až 11. května následujícího roku, nemůže již z tohoto důvodu se zaměstnancem okamžitě pracovní poměr zrušit. Dotaz 2.49 Uvádí se v tiskopisu Potvrzení o zam stnání vypl ovaném zam stnavatelem p i skon ení pracovního pom ru celková odpracovaná doba u všech p edchozích zam stnavatel, nebo jen u posledního zam stnavatele, který Potvrzení vydává? Jde nám o zápo et expozi ní doby. Především je nezbytné uvést, že žádný právní předpis neukládá zaměstnavatelům povinnost vyplňovat Potvrzení o zaměstnání vydávané zaměstnanci podle 313 zákoníku práce na předepsaném tiskopise. Proto vydávané vzory či předtištěné formuláře mohou být jen nezávaznou pomůckou, podle které zaměstnavatel Potvrzení o zaměstnání vystavuje. Obsah Potvrzení o zaměstnání je však dán závazně, a to v 313 odst. 1 zákoníku práce. Pro připomenutí, v Potvrzení o zaměstnání se uvádí: údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání, druh konaných prací, dosažená kvalifikace, odpracovaná doba a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby, zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky, údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění. Údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti (tj. například zda pracovněprávní vztah zaměstnance nebyl ukončen z důvodu porušení pracovněprávní nebo jiné povinnosti zaměstnance zvláště hrubým způsobem) je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení. Zákoník práce již nestanoví povinnost uvádět v Potvrzení o zaměstnání skutečnosti rozhodné pro posouzení nároku na dávky nemocenského pojištění. Zaměstnavatel zásadně vydává Potvrzení 68

19 3. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dotaz 3.9 Je možné uzav ít dohodu o provedení práce s následujícími podmínkami: doba trvání nap íklad od 15. b ezna do 31. srpna, vyú tování bude probíhat každý m síc podle odpracovaných hodin? Dohodu o provedení práce může podle ustanovení 75 zákoníku práce zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 300 hodin. Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě by měl být vymezen pracovní úkol, sjednána odměna za jeho provedení a též doba, na kterou se dohoda uzavírá. V písemné dohodě o provedení práce by měl zaměstnavatel mimoto uvést předpokládaný rozsah práce, pokud její rozsah nevyplývá přímo z vymezení pracovního úkolu. Podstatným znakem této dohody je však především vymezení pracovního úkolu (nikoliv údaj, od kterého data a dokdy bude práce prováděna, ani celková výše odměny a poskytování záloh atd.). Dotaz 3.10 Jak se eší spory z dohod o pracích konaných mimo pracovní pom r? Spory z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr řeší soudy stejně jako spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru. Dotaz 3.11 Lze v dohod o pracovní innosti sjednat právo zam stnance na jiné d ležité osobní p ekážky v práci? Okruh jiných důležitých osobních překážek v práci ( 199 zákoníku práce) je stanoven v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Jde zejména o vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení, vlastní svatbu, svatbu dětí či rodičů zaměstnance, narození dítěte manželce (družce) zaměstnance, úmrtí vyjmenovaných rodinných příslušníků, doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření a některé další překážky. Pokud pro tyto překážky nemůže zaměstnanec konat práci, poskytne mu zaměstnavatel nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech též náhradu mzdy. V ustanovení 206 zákoníku práce je upravena zejména povinnost zaměstnance požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna pro překážku v práci a tuto překážku prokázat. V ustanovení 191 zákoníku práce je upravena povinnost zaměstnavatele omluvit nepřítomnost zaměstnance zejména po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti, po dobu karantény, po dobu mateřské a rodičovské dovolené a po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let. V 77 zákoníku práce je stanoveno, že právo zaměstnance, který je činný na základě dohody o pracovní činnosti, 97

20 5. Dovolená Počet celých kalendářních měsíců 4 týdny dovolené 5 týdnů dovolené 8 týdnů dovolené 7 11,5 14,5 23,5 8 13,5 16,5 26, , , , , , Zákoník práce v 216 odst. 4 stanoví, že činí-li poměrná část dovolené necelý den, zaokrouhlí se na půlden; to platí i pro výpočet dvanáctin dovolené. Dotaz 5.9 Dne 31. íjna rozvázal zam stnanec pracovní pom r. Dne 5. listopadu téhož roku uzav el nový pracovní pom r ke stejnému zam stnavateli. Lze takový p ípad posuzovat jako nep etržité trvání pracovního pom ru pro ú ely spln ní podmínek vzniku práva na dovolenou? Vzhledem k tomu, že tyto dva pracovní poměry na sebe bezprostředně nenavazují, nelze je posuzovat za nepřetržité trvání pracovního poměru. Zákoník práce v 216 odst. 1 nestanoví, co se rozumí bezprostředně navazujícím vznikem nového pracovního poměru. Z účelu tohoto ustanovení lze však dovodit, že podmínka bezprostředně navazujícího vzniku pracovního poměru je splněna v případě skončení jednoho pracovního poměru a uzavření nového pracovního poměru u stejného zaměstnavatele za předpokladu, že zaměstnanec nastoupil do nového pracovního poměru prvním pracovním dnem po skončení předchozího pracovního poměru. Nepřetržitost trvání pracovního poměru je splněna tedy i v případě, že mezi skončením jednoho pracovního poměru a uzavřením druhého pracovního poměru zaměstnance k témuž zaměstnavateli jsou dny pracovního klidu ( 91 odst. 1 zákoníku práce). Z uvedeného vyplývá, že v dotazovaném případě oba uzavřené pracovní poměry se pro účely splnění podmínek vzniku práva na dovolenou posuzují samostatně, protože mezi skončením pracovního poměru a jeho opětovným uzavřením k témuž zaměstnavateli nebyly jenom dny pracovního klidu, ale i dny pracovní. Dotaz 5.10 Po odpracování 2 hodin ze své 8hodinové pracovní sm ny navštívil zam stnanec léka e, který jej uznal práce neschopným (nešlo o pracovní úraz nebo nemoc z povolání). Návšt va léka e, který ordinuje v areálu zam stnavatele, trvala 1 hodinu; poté odešel zam stnanec dom. Lze mu tento den zapo ítat jako odpracovaný pro ú ely spln ní podmínek vzniku práva na dovolenou? Pro účely splnění podmínek vzniku práva na dovolenou se za odpracovaný považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny, přičemž 120

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

DOTAZY A ODPOVEDI Z PRAXE ZÂKONÎKU PRÂCE

DOTAZY A ODPOVEDI Z PRAXE ZÂKONÎKU PRÂCE DOTAZY A ODPOVEDI Z PRAXE ZÂKONÎKU PRÂCE 3. aktualizované vydânf JUDr. Pavla Hlouskovâ JUDr. Jaroslav Jakubka Mgr. Ludmila Tomandlovâ flmg N a k l a d a t e l s t v i A N A G Tématicky pfehled dotazû Tématicky

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Vznik práva na dovolenou Právo na dovolenou za kalendářní rok vznikne zaměstnanci, který u zaměstnavatele za nepřetržitého

Více

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou směna - část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O b s a h slovo o autorech.......................................................... IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře............................ XIV seznam použitých zkratek.................................................

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Zákoník práce a jeho specifika ve školství

Zákoník práce a jeho specifika ve školství Zákoník práce a jeho specifika ve školství JUDr. Dagmar Lichovníková Tel.: 566620520, 604230437 E-mail: fakta@fakta.cz www.fakta.cz Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Opatření děkana č. 4 /2009

Opatření děkana č. 4 /2009 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni Opatření děkana č. 4 /2009 kterým se stanoví pravidla poskytování neplaceného volna na LFPL (změna předpisu 10/2007) V Plzni dne 4.8.2009 Č.j 2676/2009

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 5.17.8.7. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovni-urazy-a-nemociz-povolani/odpovednost-zamestnavatele-za-skodu-pri-pracovnichurazech

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz I) Přestávka v práci 1) přestávka na jídlo a oddech ( 88 ZPr) nejdéle po 6 hod. nepřetržité práce v délce min. 30 min. lze i několik kratších

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zákoník práce. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Zákoník práce. Ukázka knihy z internetového knihkupectví Zákoník práce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Margerita Vysokajová / Bohuslav Kahle Nataša Randlová / Petr Hůrka / Jiří Doležílek Zákoník práce Komentář 4. vydání Vzor citace: Vysokajová,

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Právnické osoby Správní delikty právnických osob 23 Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Více

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 1. Obecně Nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. dále jen ZP ), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, přináší celou řadu změn oproti

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Číslo projektu Šablona Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova17 materiálu Vypracoval, Dne

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Pracovní právo obecně právo na práci a svobodnou volbu povolání zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR základním zákonem je zákoník práce hlavní funkcí pracovního

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do )

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do ) Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.1.2005 do 31.12.2008) Článek 1 Obecná ustanovení Podle 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

Navrhované změny zákoníku práce

Navrhované změny zákoníku práce Tisková zpráva ze dne 12. července 2007 Navrhované změny zákoníku práce Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil k projednání vládě novelizaci zákoníku práce. Novelizací

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

Obsah USB 1.2. Pohotový společník personalisty. 1. Obecné. 2. Vznik pracovního poměru OBSAH USB

Obsah USB 1.2. Pohotový společník personalisty. 1. Obecné. 2. Vznik pracovního poměru OBSAH USB STRANA 1 Obsah USB Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1.1 Pověření zaměstnance Zmocnění udělené zaměstnavatelem 1.3 Zmocnění udělené zaměstnancem 1.4 Odvolání zmocnění 1.5 Výpověď zmocnění 1.6 Námitka

Více