DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění"

Transkript

1 JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Ludmila Tomandlová, JUDr. Ladislav Trylč DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ obecné otázky vznik, změna a skončení pracovního poměru dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr pracovní doba dovolená překážky v práci mzda a plat průměrný výdělek, srážky ze mzdy odpovědnost zaměstnavatele za škodu odpovědnost zaměstnance za škodu kolektivní vyjednávání 4. aktualizované vydání edice práce I mzdy I pojištění

2 Odpovědi na dotazy zpracovali: JUDr. Pavla Hloušková kapitola 6, 8, 9 a 10 Mgr. Zdeněk Schmied kapitola 2, 4, 5 Mgr. Ludmila Tomandlová kapitola 1, 3 a 11 JUDr. Ladislav Trylč kapitola 7 V případě, že dojde k významným legislativním změnám v období mezi jednotlivými vydáními publikace, vyhledejte její aktualizaci na našich internetových stránkách Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání tel.: JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Ludmila Tomandlová, JUDr. Ladislav Trylč, 2013 Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

3 Úvodem Úvodem V běžné praxi uživatelů pracovního práva zaměstnavatelů, zaměstnanců i jejich zástupců, personalistů a mzdových účetních se vyskytuje při aplikaci pracovněprávních předpisů celá řada otázek a problémů. Nelze vyloučit, že na mnohé otázky může existovat i více právních názorů. Autoři této publikace, kteří se dlouhodobě profesně zabývají pracovněprávní legislativou, se při své práci setkávají s mnoha ústními i písemnými dotazy k jednotlivým ustanovením zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů. Řada těchto dotazů se přitom opakovaně týká velmi podobných nebo téměř totožných problémů. Autoři proto sestavili pro ty, kdo pracovněprávní předpisy denně při své práci používají, nebo i jen hledají odpověď na některé sporné otázky praxe, nejfrekventovanější či specifické dotazy a zpracovali na ně odpovědi, které vyjadřují jejich názor na řešení jednotlivých situací. Odpovědi na otázky jsou formulovány tak, aby vedle vysvětlení konkrétního problému poskytly čtenářům též základní informace o příslušné platné pracovněprávní úpravě a logice výkladu jednotlivých ustanovení pracovněprávních předpisů. Každá z kapitol, které jsou uspořádány podle nosných tématických okruhů pracovního práva, obsahuje pro snadnější orientaci stručný úvod do problematiky. V publikaci je přihlédnuto k aktuálním změnám pracovněprávní úpravy provedeným zejména tzv. velkou novelou zákoníku práce účinnou od 1. ledna 2012 a odpovědi na dotazy jsou přizpůsobeny platné právní úpravě k 1. lednu Autoři březen

4 Tématický p ehled dotaz 1. Obecné otázky 1.1 Volba odvětví práva při uzavírání pracovního vztahu Kdy je nezbytné uzavírat pracovněprávní vztahy Principy rovnosti v pracovněprávních vztazích Co je diskriminační jednání v pracovněprávních vztazích Jak aplikovat rovné zacházení Možnosti obrany zaměstnance při diskriminaci v zaměstnání Problém sexuálního obtěžování na pracovišti Prokazování nerovného zacházení s muži a ženami Šikana v zaměstnání Zaměstnávání cizinců a práce pro zahraničního zaměstnavatele Osoby, které jednají za zaměstnavatele při jednání se zaměstnancem Nejnižší možný věk zaměstnanců Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při úmrtí zaměstnavatele Skončení pracovního poměru úmrtím zaměstnance Možnost ukládání pokut zaměstnancům Složení kauce v souvislosti s výkonem zaměstnání Vrácení přeplatku mzdy zaměstnanci Možnost obrany zaměstnance při porušování pracovněprávních předpisů Postup zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích, pokud u něho nepůsobí odbory Vznik, zm na a skon ení pracovního pom ru 2.1 Smlouva v souvislosti s příslibem zaměstnaní Souhlas zaměstnance se vznikem (změnou) pracovního poměru jmenováním na vedoucí pracovní místo Požadavek prokázání bezúhonnosti před vznikem zaměstnání Údaje o zaměstnanci pro založení a vedení osobního spisu Úhrada vstupní zdravotní prohlídky Obsah a formální podoba pracovní smlouvy Způsob sjednání druhu a místa výkonu práce v pracovní smlouvě Sjednání dne nástupu do zaměstnání na den svátku či pracovního volna Sjednání obecnějšího či konkrétního místa výkonu práce Změny pracovních podmínek uvedených ve smlouvě a v písemné informaci o pracovních podmínkách Sjednání zákazu jiné výdělečné činnosti v pracovní smlouvě Konkrétní vymezení druhu práce v pracovní smlouvě

5 2.13 Podpis nové pracovní smlouvy při změně právní formy zaměstnavatele Faktický výkon práce bez uzavření právního úkonu Opomenutí sjednání zkušební doby před nástupem do zaměstnání Pracovní smlouva u domácích zaměstnanců Náležitosti jmenování zaměstnance na vedoucí pracovní místo Jmenování na vedoucí pracovní místo služebně staršího a zcela nového zaměstnance Pověření zaměstnance výkonem práce vedoucího zaměstnance Okruh vedoucích pracovních míst spojených s možností odvolání a vzdání se tohoto místa Podmínka zvolení jako předpoklad pro uzavření pracovní smlouvy Preference pracovních smluv na dobu neurčitou v zákoníku práce Možnost volby lékaře při vstupních lékařských prohlídkách Způsob vymezení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou Pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené jiné zaměstnankyně Neplatnost pracovního poměru mezi manžely Změna pracovního poměru na dobu určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou Opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou Sjednání zkušební doby u pracovních poměrů na dobu určitou Pracovní poměr na dobu určitou uzavíraný se zdravotně postiženým zaměstnancem Možnost sjednání změny pracovní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou v době rodičovské dovolené Den ukončení pracovního poměru na dobu určitou při noční směně Sjednání více pracovněprávních vztahů u různých zaměstnavatelů a oznamování této skutečnosti jednotlivým zaměstnavatelům Platnost výpovědi při chybě vzniklé v psaní nebo počtech Postup při propuštění zaměstnance z důvodu porušení povinnosti vztahující se k jím vykonávané práci Skončení pracovního poměru při odchodu do starobního důchodu Skončení pracovního poměru v době pracovní neschopnosti zaměstnance ve zkušební době Prodloužení zkušební doby pro překážky v práci Počítání času při určení dne skončení zkušební doby Práce na tzv. nepravidelnou výpomoc Možnosti výkonu závislé práce v době mateřské a rodičovské dovolené Povinnost nabídky zaměstnaní při skončení pracovního poměru podle kolektivní smlouvy Možnost skončení pracovního poměru dohodou v průběhu výpovědní doby

6 2.44 Určení dne doručení písemnosti s právním úkonem skončení pracovního poměru Skončení pracovního poměru z tzv. organizačních důvodů po rodičovské dovolené Okamžité zrušení pracovního poměru pro nevyplacení mzdy Výpověď pro organizační změny a odškodnění nemoci z povolání Lhůty pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem Údaje o pracovním poměru konaného u zaměstnavatele v potvrzení o zaměstnání Údaj o tom, že ke skončení pracovního poměru došlo v důsledku porušení povinnosti zaměstnance v potvrzení o zaměstnání Vystavení potvrzení o zaměstnání na dobu určitou mladistvému zaměstnanci Způsob vydání (předání) potvrzení o zaměstnání zaměstnanci Uvedení dne skončení pracovního poměru na dobu určitou při pracovní neschopnosti zaměstnance Skončení pracovního poměru ve zkušební době při pracovní neschopnosti Určení dne, kdy dochází k tzv. organizační změně v souvislosti s dáním výpovědi Vzetí zaměstnance do vazby a důsledky pro jeho pracovněprávní vztah Sjednání změn v obsahu více pracovních poměrů uzavřených mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem Výpověď z důvodů tzv. organizačních změn daná v době čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte Rozhodnutí zaměstnavatele o tzv. organizační změně Změna místa výkonu práce na práce konané doma a nárok na odstupné Postup zaměstnavatele při skončení pracovního poměru se zaměstnancem ze zdravotních důvodů Forma prohlášení zaměstnance, že netrvá na dalším zaměstnávání při ochranné době Vymezení okruhu vedoucích zaměstnanců, s nimiž lze sjednat možnost odvolání z vedoucího pracovního místa a vzdání se vedoucího pracovního místa Výkon práce na zkoušku Důsledky sjednání dohody o pracovní činnosti při poskytnutí odstupného od téhož zaměstnavatele Peněžní plnění při konkurenční doložce Možnost tzv. zapůjčení zaměstnanců od jiného zaměstnavatele Jmenování zaměstnance do funkce na dobu určitou Prodej části firmy a přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

7 2.70 Možnosti postihu zaměstnanců při vyzrazení důvěrných firemních údajů Dva právní úkony uvedené na jedné listině směřující ke skončení pracovního poměru Vydání listin obsahující osobní údaje zaměstnance při skončení pracovního poměru Vyplacení odstupného před skončením pracovního poměru Pokračování v pracovním poměru v souvislosti s přechodem z pracovního poměru do invalidního důchodu Kdy může vyžadovat zaměstnavatel od zaměstnance doklad o bezúhonnosti Rozdíl mezi pojmy pracovní kázeň a porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci Ukončení pracovního poměru se zaměstnancem po vyčerpání podpůrčí doby Pracovní poměry uzavřené jedním zaměstnancem s více zaměstnavateli Vymezení druhu práce zaměstnance při dalším pracovním vztahu zaměstnance u téhož zaměstnavatele Uzavření pracovního poměru s absolventem školy Oznámení rozvázání pracovního poměru se zdravotně postiženým zaměstnancem úřadu práce Odvolání souhlasu zaměstnance s přeložením do jiného místa výkonu práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní pom r 3.1 Možnosti zaměstnavatele uzavírat dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Vhodnost uzavření dohody o pracovní činnosti a o provedení práce Dohody o pracovní činnosti uzavírané s důchodci Náležitosti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Právní postavení zaměstnanců podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Dovolená u dohody o pracovní činnosti Odpovědnost za škodu na základě práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr u zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec vykonává práci v pracovním poměru Určení rozsahu práce u dohod o provedení práce Řešení sporů vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Jiné důležité osobní překážky v práci u dohod o provedení práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a dočasná pracovní neschopnost

8 4. Pracovní doba 4.1 Nepřetržitý provoz a dvousměnný pracovní režim Právo na přestávku v práci při pracovní době kratší než 4 hodiny Střídání zaměstnanců ve směnách Rozvržení pracovní doby do směn Stanovení více rozvrhů pracovní doby u zaměstnavatele Zavedení pružné pracovní doby a překážky v práci Práce v režimu konta pracovní doby Zkrácení týdenní pracovní doby zaměstnanců rozpočtové sféry Nepřetržitý provoz a obvyklé pracovní dny zaměstnance Práce přesčas u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby Evidence pracovní doby Vztah stanovené týdenní pracovní doby k pružné pracovní době Pružná pracovní doba a přestávky v práci Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a příplatky za práci přesčas při skončení pracovního poměru Překážka v práci (výkon lektorské činnosti) při pružné pracovní době Uložení pracovní pohotovosti Rozdílná délka týdenní pracovní doby u dvousměnného, třísměnného pracovního režimu a u nepřetržitého provozu Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby Právní úprava určení svátků, významných dnů a dnů pracovního klidu Zavedení zimního a letního času Délka pracovní doby při více pracovních vztazích u jednoho zaměstnavatele Práce přesčas při kratší pracovní době Jednostranné zkrácení pracovní doby zaměstnavatelem Sjednání kratší pracovní doby Kratší pracovní doba ženy pečující o dítě Pracovní doba a pracovní pohotovost při školních akcích Čerpání přestávky v práci Evidence pracovní doby technickými prostředky Nezapočítávání přestávky v práci do pracovní doby Odpočinek mezi směnami Vedení evidence pracovní doby Časový termín pro nařízení pracovní pohotovosti Úraz v době přestávky v práci Dovolená 5.1 Podmínky vzniku práva na dovolenou a pracovní neschopnost Právo na dovolenou za kalendářní rok

9 5.3 Určení poměrné části dovolené Změna dohody o pracovní činnosti na pracovní poměr Evidence u úřadu práce a podmínka vzniku práva na dovolenou Přerušení trvání pracovního poměru k jednomu zaměstnavateli Pracovní volno bez náhrady mzdy a vznik práva na dovolenou Výpočet poměrné části dovolené Nepřetržité trvání pracovního poměru k jednomu zaměstnavateli Překážka v práci a odpracovaný den pro účely vzniku práva na dovolenou Výkon práce po stanovenou týdenní pracovní dobu pro účely vzniku práva na dovolenou Poměrná část dovolené za polovinu roku Poměrná část dovolené při změně zaměstnání Právo na dovolenou za každý měsíc trvání pracovního poměru Dovolená za odpracované dny Právo na dovolenou za měsíc leden při vzniku pracovního poměru od 2. ledna Poměrná část dovolené u dvou zaměstnavatelů při různé výměře dovolené Právní úprava dovolené zastupitelů obcí Dovolená člena zastupitelstva při skončení funkce Výměra dovolená při kratší pracovní době Prodloužení výměry dovolené Určení doby čerpání dovolené před vznikem práva na dovolenou Prodloužení výměry dovolené kolektivní smlouvou vyššího stupně a podnikovou kolektivní smlouvou Prodloužení výměry dovolené určené skupině zaměstnanců Nejednoznačné sjednání výměry dovolené v kolektivní smlouvě Dovolená při nerovnoměrně rozvržené pracovní době Krácení dovolené při nerovnoměrně rozvržené pracovní době Dovolená při nerovnoměrně rozvržené pracovní době po část roku Dovolená při změně stanovené pracovní doby na kratší pracovní dobu Vrácení náhrady mzdy za dovolenou, na niž zaměstnanci nevzniklo právo Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené Žádost o určení čerpání dovolené Dohoda o určení doby čerpání dovolené Vznik práva na dovolenou čerpáním mateřské dovolené Započtení doby čerpání dovolené a čerpání mateřské dovolené pro účely vzniku práva na dovolenou Zařazení zaměstnankyně po skončení mateřské a rodičovské dovolené Dovolená při více pracovních poměrech

10 5.38 Právo na dovolenou při změně kratší pracovní doby na stanovenou pracovní dobu Poskytování náhrady mzdy za dovolenou Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky pracovní doby Vyplacení náhrady mzdy za dovolenou před skončením pracovního poměru Určení průměrného výdělku pro potřebu náhrady mzdy za dovolenou Krácení dovolené Vrácení náhrady mzdy za dovolenou v případě smrti zaměstnance Povinnost vrátit náhradu mzdy za dovolenou, která byla vyplacena před nástupem dovolené Určení čerpání dovolené P ekážky v práci 6.1 Poskytnutí pracovního volna po vyčerpání dovolené Zavedení pracovního volna SICK DAYS Oznámení a prokázání překážky v práci z důvodu nemoci zaměstnance Pracovní neschopnost před vznikem pracovního poměru Právo čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou Čerpání mateřské a rodičovské dovolené a výkon výdělečné činnosti Poskytování pracovního volna při individuálním rozhodnutí zaměstnance studovat Dárcovství krve a refundace náhrady mzdy nebo platu Pracovní volno k vyhledání nového zaměstnání Pracovní volno na svatbu Uzavření registrovaného partnerství Pracovní volno při stěhování Svatba nevlastního dítěte Smuteční obřad při uložení urny s popelem zesnulého Doprovod prarodiče k lékaři Výše náhrady mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnavatele Ošetření zaměstnance v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení Práva zaměstnance při prohlubování kvalifikace Prokázání překážky v práci při ošetření nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení Napracování doby překážky v práci k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení Účast zaměstnance jako svědka u soudu Překážka v práci z důvodu péče o dítě při uzavření školy Překážka v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nepřidělování práce Přerušení práce při živelních událostech

11 6.25 Stanovení rozsahu pracovního volna při návštěvě lékaře Tzv. propustky k vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení Umožnění zvýšení kvalifikace zaměstnance s částečnou náhradou mzdy za poskytnuté pracovní volno Překážka v práci z důvodu předvedení k výslechu Pracovní volno v noční směně před nástupem k odběru krve Pracovní volno při školení zaměstnanců Výkon veřejné funkce u členů komisí obce Činnost při výuce a zkušební činnost jako překážka v práci Pracovní volno přednášková činnost Překážka v práci při ošetřování nemocného člena rodiny Kontroly zaměstnavatele v době dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance Možnost výpovědi z důvodu porušení povinností v době dočasné pracovní neschopnosti Termíny pro poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti Pracovní volno při činnosti zaměstnance na dětském táboře Mzda a plat 7.1 Uplatnění minimální mzdy a zaručené mzdy v praxi Nerovné zacházení v oblasti odměňování práce Zařazení zaměstnance do platové třídy při nesplňování kvalifikace Započítávání praxe Snížení mzdy v důsledku neplnění povinností při výkonu práce Doklad o měsíčním vyúčtování mzdy a podnikatelská odměna Přesčasové hodiny u přímé pedagogické činnosti Mzda při převedení na jinou práci v důsledku překážky v práci Informování zaměstnance o zařazení do platové třídy Jmenování zaměstnanců na vedoucí pracovní místa a odměňování vedoucích zaměstnanců Příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí Druh sjednané práce a platové zařazení Sjednání mzdy v pracovní smlouvě a minimální zaručená mzda Náhrada mzdy za svátek při překážce v práci z důvodu omezení odbytu nebo poptávky po službách Příplatek za práci přesčas při kratší pracovní době Výplata mzdy při skončení pracovního poměru Termín výplaty při bezhotovostním převodu mzdy na účet zaměstnance Výplata mzdy předem Údaje uváděné ve mzdovém výměru Příplatek za vedení při dlouhodobé nepřítomnosti vedoucího zaměstnance

12 7.21 Měsíční vyúčtování mzdy Zápočet praxe ve vztahu k odměnám poskytovaným z fondu kulturních a sociálních potřeb Rovnost v odměňování zaměstnanců pracujících v pracovním poměru a na základě dohod o pracovní činnosti Zařazení zaměstnance pro účely odměňování a prohlubování a zvyšování kvalifikace Dohoda o mzdě a doba její účinnosti Doba přímé pedagogické činnosti a výkon výdělečné činnosti mimo tuto dobu Dohoda o bezhotovostní výplatě mzdy Vrácení omylem vyplacené mzdy Přechod peněžitých práv při úmrtí zaměstnance a písemný doklad o mzdě Pr m rný výd lek, srážky ze mzdy 8.1 Určení pravděpodobného výdělku Které částky se zahrnují do průměrného výdělku jako mzda zaměstnance Určení nového průměrného výdělku při skončení zaměstnání a bezprostředním uzavření nového pracovního poměru Průměrný výdělek u dohody o pracovní činnosti Průměrný výdělek a minimální mzda Kontrola správnosti výpočtu průměrného výdělku Průměrný výdělek určený z odměny poskytované za delší časové období Průměrný výdělek u konta pracovní doby Použití průměrného výdělku při aplikaci zákoníku práce Sjednání určování průměrného výdělku v kolektivní smlouvě Mzda při výkonu jiné práce Úhrada stravenek srážkami ze mzdy Provádění srážek ze mzdy na základě dohody se zaměstnancem Povinnost zaměstnavatele poukázat část mzdy nebo platu pouze na jeden účet zaměstnance Okruh údajů ve mzdovém listu Peněžité plnění u konkurenční doložky Používání průměrného výdělku po celé rozhodné období bez ohledu na změnu mzdy či platu Postup při provádění srážek ze mzdy Pořadí pohledávek Nezabavitelné částky na vyživované osoby Rozdíl mezi srážkami ze mzdy a bezhotovostní výplatou mzdy Náležitosti dohody o srážkách ze mzdy

13 9. Odpov dnost zam stnavatele za škodu 9.1 Náhrada za ztrátu na výdělku po přiznání starobního důchodu Plný invalidní důchod z obecných příčin a poskytování náhrady za ztrátu na výdělku Stanovení průměrného výdělku při poskytování náhrady za ztrátu na výdělku Změna invalidního důchodu na částečný invalidní důchod a náhrada za ztrátu na výdělku Právní předpisy upravující zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku Aplikace zákona č. 220/1995 Sb Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku v souvislosti s právní úpravou platnou do novely zákoníku práce v roce Nejvyšší přípustná expozice, přeřazení na jinou práci a následné zjištění nemoci z povolání Který zaměstnavatel je odpovědný za odškodňování nemocí z povolání Náhrada za ztrátu na důchodu Náhrada za ztrátu na výdělku a soukromé podnikání Náhrada za ztrátu na výdělku a nezaměstnanost Náhrada za ztrátu na výdělku a zánik zaměstnavatele bez právního nástupce Náhrada za ztrátu na výdělku čisté a hrubé výdělky Náhrada za ztrátu na výdělku u nového zaměstnavatele Náhrada za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu věcná škoda Dohoda o pracovní činnosti v době letních prázdnin studenta a pracovní úraz Úraz studenta při výrobní praxi Úmrtí v důsledku pracovního úrazu a náhrada škody Náhrada škody při úmrtí zaměstnance následkem pracovního úrazu Jednorázové odškodnění pozůstalých v důsledku pracovního úrazu Znalost bezpečnostních předpisů a zproštění odpovědnosti zaměstnavatele Pracovní úraz infarkt myokardu Pracovní úraz při školení zaměstnanců Pracovní úraz při stravování Výpočet náhrady za ztrátu na výdělku a obecné onemocnění Zvýšení nákladů spojených s léčením Pracovní úraz a zdravotní predispozice Úraz při volbách do zastupitelstva Náhrada nákladů na výživu pozůstalých Náhrada škody a likvidace zaměstnavatele Plnění pracovních povinností a pracovní úraz

14 9.33 Pracovní úraz při zajišťování školení zaměstnanců Nemoc z povolání a obecné onemocnění Princip poskytování náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění Použití právní úpravy při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Nároky na jednorázové odškodnění vzniklé za účinnosti předchozí právní úpravy Ohrožení nemocí z povolání Rozhodné období pro výpočet průměrného výdělku Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Úraz pro plnění pracovních úkolů Pracovní úraz a pracovní poměr na dobu určitou Náhrada škody při více pracovních poměrech Změna poměrů na straně zaměstnance zastavení poskytování náhrady za ztrátu na výdělku Promlčení nároku na náhradu škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Účelně vynaložené náklady spojené s léčením dodržování dietního stravování Věková hranice při poskytování náhrady za ztrátu na výděllku po skončení pracovní neschopnosti Povinnost OSSZ oznamovat zaměstnavateli výši vyplacených nemocených dávek Odpov dnost zam stnance za škodu 10.1 Náhrada škody v případě ztráty osobní kalkulačky Ztráta nebo odcizení uniformy Odpovědnost zaměstnance při možnosti zabránit vzniku škody Uzavření dohody o odpovědnosti před 18. rokem věku Inventarizace a platnost dohody o odpovědnosti Společná odpovědnost a možnost odstoupení od dohody Uzavření dohody o odpovědnosti v pracovní smlouvě Odstoupení od dohody o odpovědnosti Ztráta svěřeného předmětu a náhrada škody Škoda způsobená v opilosti Uzavření dohody o odpovědnosti na motorové vozidlo Odpovědnost za ztrátu mobilního telefonu Náhrada škody za ztrátu svěřeného předmětu Prevenční povinnost zaměstnance Dohoda o svěření předmětu

15 10.16 Dohoda o odpovědnosti motorové vozidlo Výše náhrady škody Projednání výše požadované škody s odborovou organizací Náhrada škody a srážky ze mzdy Odpovědnost zaměstnavatele za vozidla parkující v areálu zaměstnavatele Kolektivní vyjednávání 11.1 Možnost kolektivního vyjednávání s cílem uzavřít kolektivní smlouvu občanským sdružením Pluralita odborových organizací při kolektivním vyjednávání Vznik nové odborové organizace v průběhu kolektivního vyjednávání Zastupování orgánu odborové organizace při kolektivním vyjednávání advokátem Postup při neshodách v kolektivním vyjednávání při uzavírání kolektivní smlouvy Princip zastupování všech zaměstnanců odborovou organizací Kolektivní smlouva uzavřená na dobu určitou a neurčitou Postup při odmítání kolektivního vyjednávání jednou smluvní stranou Řešení kolektivního sporu před zprostředkovatelem Platnost a zpětná účinnost kolektivních smluv Závazky kolektivní smlouvy vyššího stupně při rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy Ukládání kolektivních smluv vyššího stupně a jejich dostupnost Odměna zprostředkovateli a rozhodci kolektivního sporu Stanovení účinnosti kolektivní smlouvy Na které konkrétní zaměstnavatele se kolektivní smlouva vyššího stupně vztahuje Sjednání výběru odborových členských příspěvků v kolektivní smlouvě formou srážek ze mzdy Výklad obsahu kolektivní smlouvy Vazba podnikové kolektivní smlouvy na kolektivní smlouvu vyššího stupně Doba účinnosti kolektivní smlouvy kolektivní smlouva na dobu neurčitou Rozdíl mezi vnitřním předpisem a pracovním řádem Co může být obsahem kolektivní smlouvy podle zákoníku práce Právo odborové organizace na součinnost při vydání vnitřního předpisu Postup zaměstnavatele při pasivitě odborové organizace Pravomoci rady zaměstnanců Vztah odborové organizace a rady zaměstnanců

16 Základní pracovněprávní předpisy Základní pracovn právní p edpisy zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnanci, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují některé další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sužeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci Všechny odkazy na ustanovení právních předpisů jsou v textu publikace míněny ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak. 16

17 2. Vznik, změna a skončení pracovního poměru 2. Vznik, zm na a skon ení pracovního pom ru V liberalizovaném pracovním právu se stále více uplatňuje princip smluvní svobody, na úkor státní ingerence. Stát ustupuje od paternalismu, zejména u zaměstnavatelů v podnikatelské sféře. Zásadně platí, že občanské právo je obecným soukromým právem (občanský zákoník je obecným soukromoprávním předpisem), subsidiárně platným vůči ostatním soukromoprávním odvětvím (ostatním soukromoprávním předpisům). Předpisy upravující tato odvětví mají zásadně přednost, avšak neupravují-li určitou otázku, nastupuje obecná občanskoprávní úprava. Výjimkou jsou ty instituty občanského práva, jejichž použití zákoník práce výslovně vyloučil. Pod pojmem individuální pracovní vztahy rozumíme především právní vztahy, ke kterým dochází na základě smluv a dohod mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a podle nichž pak dochází ke vzniku, změně nebo skončení pracovního vztahu. Pro zákoník práce je charakteristické, že účastníci si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od tohoto zákona, jestliže to tento zákon výslovně nezakazuje a jestliže z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj odchýlit nelze. Z toho vyplývá, že lze: stanovit práva a povinnosti úplně jinak, než uvádí zákoník práce, stanovit i taková práva nebo povinnosti, která v zákoníku práce vůbec upravena nejsou. Pokud jde o stanovené povinnosti, je nezbytné vždy respektovat ustanovení článku 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle něhož mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích. Zaměstnáním se v širším slova smyslu rozumí závislý výkon práce. Za pojmové znaky závislé práce v pracovněprávním vztahu je nutno považovat: osobní a nezastupitelný výkon druhově sjednaných prací ve sjednaném místě, které vykonává fyzická osoba pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na základě smluvního vztahu, vztah nadřízenosti a podřízenosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, čili výkon práce podle pokynů zaměstnávající fyzické nebo právnické osoby, práce je vykonávána jménem zaměstnavetele. Jsou-li všechny tyto 3 pojmové znaky naplněny současně, musí být závislá práce vykonávána výlučně v některém ze základních pracovněprávních vztahů tedy v pracovním poměru nebo na některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to za těchto podmínek: práce je zaměstnancem vykonávána na primární ekonomickou a právní odpovědnost zaměstnavatele a na jeho náklady (a to i pokud jde o zajištění bezpečnosti práce), časové vymezení konání prací (stanovení pracovní doby, která se střídá s dobou odpočinku, či jiné vymezení počátku a ukončení prací s omezením, které stanoví pracovněprávní předpisy), výkon práce je prováděn za mzdu, plat či odměnu, které vyjadřují cenu vykonávané práce (cenu pracovní síly), přičemž právní předpisy stanoví minimální mzdu a další podmínky odměňování, 35

18 2. Vznik, změna a skončení pracovního poměru návané práci například 10. května, počíná mu následujícím dnem 11. května běžet dvouměsíční lhůta pro okamžité zrušení pracovního poměru, která skončí 11. července. Potom již nelze pracovní poměr tímto způsobem zrušit. Pokud se však zaměstnavatel doví o tomto zvlášť hrubém porušení povinností později, běží tato dvouměsíční lhůta od tohoto data. Nejpozději však k tomu může dojít do 1 roku ode dne, kdy k hrubému porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zaměstnancem došlo, i když se to zaměstnavatel nedoví. Pokud by se tedy zaměstnavatel dozvěděl o zvlášť hrubém porušení povinností ze dne 10. května až 11. května následujícího roku, nemůže již z tohoto důvodu se zaměstnancem okamžitě pracovní poměr zrušit. Dotaz 2.49 Uvádí se v tiskopisu Potvrzení o zam stnání vypl ovaném zam stnavatelem p i skon ení pracovního pom ru celková odpracovaná doba u všech p edchozích zam stnavatel, nebo jen u posledního zam stnavatele, který Potvrzení vydává? Jde nám o zápo et expozi ní doby. Především je nezbytné uvést, že žádný právní předpis neukládá zaměstnavatelům povinnost vyplňovat Potvrzení o zaměstnání vydávané zaměstnanci podle 313 zákoníku práce na předepsaném tiskopise. Proto vydávané vzory či předtištěné formuláře mohou být jen nezávaznou pomůckou, podle které zaměstnavatel Potvrzení o zaměstnání vystavuje. Obsah Potvrzení o zaměstnání je však dán závazně, a to v 313 odst. 1 zákoníku práce. Pro připomenutí, v Potvrzení o zaměstnání se uvádí: údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání, druh konaných prací, dosažená kvalifikace, odpracovaná doba a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby, zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky, údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění. Údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti (tj. například zda pracovněprávní vztah zaměstnance nebyl ukončen z důvodu porušení pracovněprávní nebo jiné povinnosti zaměstnance zvláště hrubým způsobem) je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení. Zákoník práce již nestanoví povinnost uvádět v Potvrzení o zaměstnání skutečnosti rozhodné pro posouzení nároku na dávky nemocenského pojištění. Zaměstnavatel zásadně vydává Potvrzení 68

19 3. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dotaz 3.9 Je možné uzav ít dohodu o provedení práce s následujícími podmínkami: doba trvání nap íklad od 15. b ezna do 31. srpna, vyú tování bude probíhat každý m síc podle odpracovaných hodin? Dohodu o provedení práce může podle ustanovení 75 zákoníku práce zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 300 hodin. Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě by měl být vymezen pracovní úkol, sjednána odměna za jeho provedení a též doba, na kterou se dohoda uzavírá. V písemné dohodě o provedení práce by měl zaměstnavatel mimoto uvést předpokládaný rozsah práce, pokud její rozsah nevyplývá přímo z vymezení pracovního úkolu. Podstatným znakem této dohody je však především vymezení pracovního úkolu (nikoliv údaj, od kterého data a dokdy bude práce prováděna, ani celková výše odměny a poskytování záloh atd.). Dotaz 3.10 Jak se eší spory z dohod o pracích konaných mimo pracovní pom r? Spory z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr řeší soudy stejně jako spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru. Dotaz 3.11 Lze v dohod o pracovní innosti sjednat právo zam stnance na jiné d ležité osobní p ekážky v práci? Okruh jiných důležitých osobních překážek v práci ( 199 zákoníku práce) je stanoven v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Jde zejména o vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení, vlastní svatbu, svatbu dětí či rodičů zaměstnance, narození dítěte manželce (družce) zaměstnance, úmrtí vyjmenovaných rodinných příslušníků, doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření a některé další překážky. Pokud pro tyto překážky nemůže zaměstnanec konat práci, poskytne mu zaměstnavatel nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech též náhradu mzdy. V ustanovení 206 zákoníku práce je upravena zejména povinnost zaměstnance požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna pro překážku v práci a tuto překážku prokázat. V ustanovení 191 zákoníku práce je upravena povinnost zaměstnavatele omluvit nepřítomnost zaměstnance zejména po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti, po dobu karantény, po dobu mateřské a rodičovské dovolené a po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let. V 77 zákoníku práce je stanoveno, že právo zaměstnance, který je činný na základě dohody o pracovní činnosti, 97

20 5. Dovolená Počet celých kalendářních měsíců 4 týdny dovolené 5 týdnů dovolené 8 týdnů dovolené 7 11,5 14,5 23,5 8 13,5 16,5 26, , , , , , Zákoník práce v 216 odst. 4 stanoví, že činí-li poměrná část dovolené necelý den, zaokrouhlí se na půlden; to platí i pro výpočet dvanáctin dovolené. Dotaz 5.9 Dne 31. íjna rozvázal zam stnanec pracovní pom r. Dne 5. listopadu téhož roku uzav el nový pracovní pom r ke stejnému zam stnavateli. Lze takový p ípad posuzovat jako nep etržité trvání pracovního pom ru pro ú ely spln ní podmínek vzniku práva na dovolenou? Vzhledem k tomu, že tyto dva pracovní poměry na sebe bezprostředně nenavazují, nelze je posuzovat za nepřetržité trvání pracovního poměru. Zákoník práce v 216 odst. 1 nestanoví, co se rozumí bezprostředně navazujícím vznikem nového pracovního poměru. Z účelu tohoto ustanovení lze však dovodit, že podmínka bezprostředně navazujícího vzniku pracovního poměru je splněna v případě skončení jednoho pracovního poměru a uzavření nového pracovního poměru u stejného zaměstnavatele za předpokladu, že zaměstnanec nastoupil do nového pracovního poměru prvním pracovním dnem po skončení předchozího pracovního poměru. Nepřetržitost trvání pracovního poměru je splněna tedy i v případě, že mezi skončením jednoho pracovního poměru a uzavřením druhého pracovního poměru zaměstnance k témuž zaměstnavateli jsou dny pracovního klidu ( 91 odst. 1 zákoníku práce). Z uvedeného vyplývá, že v dotazovaném případě oba uzavřené pracovní poměry se pro účely splnění podmínek vzniku práva na dovolenou posuzují samostatně, protože mezi skončením pracovního poměru a jeho opětovným uzavřením k témuž zaměstnavateli nebyly jenom dny pracovního klidu, ale i dny pracovní. Dotaz 5.10 Po odpracování 2 hodin ze své 8hodinové pracovní sm ny navštívil zam stnanec léka e, který jej uznal práce neschopným (nešlo o pracovní úraz nebo nemoc z povolání). Návšt va léka e, který ordinuje v areálu zam stnavatele, trvala 1 hodinu; poté odešel zam stnanec dom. Lze mu tento den zapo ítat jako odpracovaný pro ú ely spln ní podmínek vzniku práva na dovolenou? Pro účely splnění podmínek vzniku práva na dovolenou se za odpracovaný považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny, přičemž 120

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO I. K části A. Shrnutí cílů, které jsou jednotlivými návrhy sledovány ad. bod 1. a 2. lze očekávat zásadní snížení ochrany zaměstnanců

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Dekret o pracovním zařazení Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2009

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody Vklad PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 2., aktualizované

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení Stránka č. 1 z 9 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Základy pracovního práva pro absolventa LF

Základy pracovního práva pro absolventa LF Základy pracovního práva pro absolventa LF 3. lékařská fakulta UK v Praze, 10. 11. 2010 JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Přehled právních předpisů - Zákony Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Obsah. Úvodem 1 Otázky a odpovědi 3

Obsah. Úvodem 1 Otázky a odpovědi 3 Obsah iii Úvodem 1 Otázky a odpovědi 3 1. Co je to pracovní právo a jaké vztahy upravuje?...........................3 2. Které jsou nejdůležitější pracovněprávní předpisy?.........................3 3.

Více

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody září 2013 Dotaz: Má zaměstnavatel právo nařídit čerpání dovolené následujícím způsobem? 1. Vyčerpání všech dnů dovolené, na které zaměstnancům vznikl nárok za rok 2013 do 31. 12. 2013. 2. V odůvodněných

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ)

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR (DÁLE JEN DOHODY ): I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) I. OBECNÁ USTANOVENÍ K DOHODÁM ZTL má zajišťovat

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

NEWS 5/2012. News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky

NEWS 5/2012. News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky Velká novela zákoníku práce vstoupila v účinnost dne 1. 1. 2012. V mnohém přinesla očekávané pozi vní změny

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb.

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ. Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784.

3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ. Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784. 3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ Mateřská dovolená je v české republice poskytována výhradně ženám zaměstnankyním v souvislosti s pokročilým těhotenstvím, porodem a péčí o narozené dítě. Mateřská dovolená patří do

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PÉČE O BLÍZKÉ Péči o závislou osobu lze rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Při krátkodobé péči nemůže zaměstnanec dočasně (dny až několik týdnů) z tohoto důvodu vykonávat zaměstnání. Vzniká mu zpravidla

Více

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍ Ř ÁD OBSAH Základní ustanovení... 2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru... 2 Povinnosti zaměstnanců... 3 Povinnosti zaměstnavatele... 4 Pracovní doba...

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více