Daňový zpravodaj. únor Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha"

Transkript

1 implikace na ový systém v ČR Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika

2 implikace na ový systém v ČR Nepříjemné překvapení Zaměstnanci, kteří jsou dlouhá léta zvyklí, že za ně ové záležitosti vyřizuje zaměstnavatel, by se mohli letos dočkat nepříjemného překvapení. Dle novely zákona účinné od roku 2013 musí zaměstnanec s příjmy přesahujícími Kč v jakémkoliv měsíci roku 2013 podat sám ové přiznání, tedy vyplnit příslušný formulář a podat jej na finanční úřad. Zaměstnavatel už za něj nemůže připravit roční zúčtování daně. Povinné podání přiznání se týká i zaměstnanců s nižšími příjmy, pokud například kvůli jednorázovým odměnám vyplaceným během loňského roku uvedenou částku přesáhli. Jestliže ové přiznání nepodají, nejenže se připraví o různé slevy na dani a odčitatelné položky (např. na děti, manželku v domácnosti či úroky z hypotéky), ale hrozí jim pokuta od finančního úřadu. Novelizace prováděcích vyhlášek Poslední den roku 2013 byly ve Sbírce předpisů České republiky zveřejněny novelizace prováděcích vyhlášek (jako částka 180). Jedná se zejména o následující vyhlášky: Vyhláška pro podnikatele, kteří vedou podvojné účetnictví (č. 500/2002 Sb.) Vyhláška pro banky a jiné finanční instituce (č. 501/2002 Sb.) Vyhláška pro pojišťovny (č. 502/2002 Sb.) Na první pohled nevypadá tato pokuta nijak vysoká (0,05 %), počítá se však za každý den a navíc z celkové ové povinnosti, tedy včetně záloh, které odvedl ze mzdy zaměstnavatel. Naproti tomu podáním ového přiznání, samozřejmě za podmínky jeho správného vyplnění, může zaměstnanec získat od finančního úřadu nezanedbatelné částky přeplatku na dani. Vyhláška pro zdravotní pojišťovny (č. 503/2002 Sb.) Vyhláška pro nepodnikající jednotky, které vedou účetnictví (č. 504/2002 Sb.) V návaznosti na rekodifikaci lze očekávat také novelizace tzv. českých účetních standardů. Podrobnější informace k podstatných vybraným změnám účetních předpisů Vám budeme přinášet v následujících vydáních našeho zpravodaje. 2

3 implikace na ový systém v ČR Prodloužení žádosti o osvobození Rádi bychom upozornili všechny, kteří uplatňují osvobození licenčních poplatků nebo úroků mezi spřízněnými společnostmi na základě rozhodnutí správce daně staršího více než 3 zovací období, na nutnost opětovného podání žádosti o vydání tohoto rozhodnutí. Od 1. ledna 2011 lze za podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů od srážkové daně osvobozovat licenční poplatky a úroky vyplácené z České republiky společnostem ve skupině, které jsou rezidenty států EU, Švýcarska, Norska nebo Islandu. Pro uplatnění tohoto osvobození je třeba získat rozhodnutí správce daně o přiznání tohoto osvobození, které lze vydat maximálně na 3 zovací období. FATCA: Dohoda s ČR odložena Uzavření mezivládní dohody o spolupráci v oblasti FATCA mezi vládou USA a Českou republikou nestihlo proběhnout do konce roku Ministerstvo financí ČR, které zaštiťuje kroky směřující k podepsání dohody, posunulo očekávaný termín podpisu na 1. čtvrtletí Více informací lze nalézt na internetových stránkách ministerstva. Vzhledem k tomu, že osvobození lze v současnosti uplatňovat již čtvrtým rokem, je v případech osvobození udělených k 1. lednu 2011 nutné o rozhodnutí správce daně znovu zažádat. Pro další informace či vyřízení žádosti o vydání rozhodnutí o přiznání osvobození nás, prosím, neváhejte kontaktovat. 3

4 implikace na ový systém v ČR Koaliční smlouva a některé implikace na ový systém v ČR Koaliční smlouva mezi vládními stranami zahrnuje i nástin kroků ke změnám v ovém systému. Plánované změny by měly být přijaty v časovém horizontu 2015 až do konce volebního období. Změnou by mělo projít zdanění OSVČ, hazardu a DPH. Vítězné politické strany zvažují také zavedení sektorové daně pro regulovaná odvětví s cílem obohatit státní rozpočet o 4 mld. Kč. V souvislosti s novým občanským zákoníkem byl zákonným opatřením senátu č. 344/2013 Sb. novelizován také zákon o dani z nemovitostí. Kromě změny v názvu zákona (nově jde o zákon o dani z nemovitých věcí) a terminologických změn vyplývajících z nové soukromoprávní úpravy obsahuje novela také některé koncepční změny. I když je podle nové soukromoprávní úpravy stavba součástí pozemku, bude nadále pro účely daně z nemovitých věcí zována samostatně. Dochází však ke změně ve vymezení předmětu daně ze staveb (nově daně ze staveb a jednotek). Takzvanou zdanitelnou stavbou se rozumí budovy dle katastrálního zákona a jednotky umístěné na území České republiky a dále inženýrské stavby výslovně uvedené v příloze zákona (zejména věže, komíny a stožáry). Výpočet základu daně u staveb a jednotek je nově navázán na zastavěnou plochu stavby podle stavebního zákona. Dochází tak ke změně způsobu výpočtu základu daně zejména u členitých staveb (např. ve tvaru do písmene L apod.). V praxi by tuto změnu měli poplatníci reflektovat a upravit u příslušných staveb v ovém přiznání jejich výměru (základ daně). Zvažovanými sektory jsou finanční instituce, telekomunikační a energetické společnosti. Vládní koalice dále navrhuje zrušení zákona č. 458/2011 Sb. (JIM), přestože některé jeho základní myšlenky (zjednodušení ového systému a správy daní a pojistného) koalice podporuje. Daňové přiznání bude nutné roku 2013 žádnou nemovitost Dochází zároveň k rozšíření titulů osvobozených od daně, a to jak v případě daně ze staveb a jednotek, tak daně z pozemků, přičemž osvobození některých titulů od daně je nutné uplatnit v ovém přiznání. Osvobozeny jsou nově například pozemky sloužící výlučně provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW nebo čistírnám odpadních vod. Z výše uvedených změn plyne, že ová přiznání budou muset podat i poplatníci, kteří během nenabyli ani nepozbyli, pokud jsou pro ně některé ze změn relevantní. Přiznání k dani z nemovitých věcí na zovací období roku 2014 je nutné podat nejpozději do 31. ledna 2014, a to dle stavu v katastru nemovitostí k 1. lednu

5 Zohlednění likvidačních účinků pouze prostřednictvím implikace na ový systém v ČR Rdousícím efektem odvodu z elektřiny ze slunečního záření (tento odvod byl zaveden ke dni ) se aktuálně opětovně zabýval Nejvyšší správní soud ( NSS ), tentokrát již v rozšířeném senátu. Změna povinností ových subjektů proběhla novelizací zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, která nově zavedla povinnost odvádět platbu z elektrické energie z fotovoltaických elektráren ( FVE ), které byly zapojeny již před účinností této novely. Dle názoru uvedeného v dřívějším nálezu Ústavního soudu ( ÚS ) takto zavedený odvod z elektřiny není protiústavní, avšak ÚS zdůraznil, že v jednotlivých případech musí být zohledněno, zda odvod nemá na výrobce solární energie likvidační dopad. V rozhodnutí rozšířeného senátu NSS posuzoval situaci stěžovatele - provozovatele FVE, který se potýkal s finančními problémy zapříčiněnými, podle tvrzení stěžovatele, odvody ze solární elektřiny. Právě v jeho případě má odvod ze solární elektřiny likvidační dopad a vede k destrukci majetkové podstaty stěžovatele. Z těchto důvodů by na něj neměl být odvod aplikován, protože je v kontextu nálezu ÚS protiústavní. Předkládající senát NSS uvedl, že v řízení o stížnosti na postup plátce daně (prostředek obrany v daném případě) ani v následujícím ovém a soudním řízení není prostor pro posouzení otázky, zda může mít v konkrétním případě uvalení solárního odvodu na výrobce energie likvidační účinky. Nadto je jakákoli úprava výše odvodu velmi problematická, jelikož neexistuje žádná zákonná úprava, které by se měl správce daně při tomto postupu držet. Takto široký prostor pro správní uvážení by tak zřejmě vyvolával protiústavnost takovýchto rozhodnutí. Ze stanoviska Ministerstva financí, které si ÚS vyžádal před vydáním předmětného nálezu, vyplývá, že je možné v individuálně určené situaci ového poplatníka využít institut posečkání daně. Tento institut je však v praxi velmi obtížně využitelný vzhledem ke skutečnosti, že odvod ze solární energie je ze své podstaty srážkovou daní, tj. plátcem odvodu je osoba odlišná od poplatníka. Posečkání úhrady solárního odvodu či jeho rozložení na splátky tedy není bez souhlasu plátce za stávající zákonné úpravy možné. Rozšířený senát proto dospěl k závěru, že nejpřiléhavějším prostředkem k zohlednění individuálních účinků odvodu stanoveného podle zákona, který dopadá likvidačním způsobem na provozovatele FVE, je institut prominutí daně. Prominutí daně je také jediným řešením v takovéto situaci. Tento institut však není individualizovaný, lze jej aplikovat pouze v zákonem stanovených případech na větší počet ových subjektů. 5

6 implikace na ový systém v ČR Uzavřené příspěvky Koordinačních Komoditních futures Byl uzavřen příspěvek týkající se uplatnění DPH u komoditních futures (otázka charakteru plnění a stanovení základu daně v případě, kdy dochází k fyzickému vypořádání futures, a v případě, kdy dochází pouze k vyrovnání prostřednictvím clearingového centra burzy). GFŘ s návrhy předkladatelů souhlasí. K 56 a 56a zákona o DPH ve znění účinném od Příspěvek přinášející výklad ustanovení o osvobození od DPH při transakcích s nemovitostmi byl uzavřen ve shodě, kromě jediného bodu (definice pozemku, na němž stojí stavba ). Příspěvek v principu potvrzuje informace, které obsahuje v nedávné době zveřejněný pokyn Finanční správy (K uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. lednu 2014), o němž jsme Vás informovali v minulém čísle dreportu. Zprostředkovatel s rozšířeným předmětem činnosti, tzv. nadřízený zprostředkovatel Předkladatelé v tomto příspěvku velmi podrobně popsali pravidla pro aplikaci osvobození zprostředkování pojištění. Snažili se mimo jiné dovodit, že zprostředkovatel, který kromě poskytování zprostředkování metodicky řídí a kontroluje jiné jemu přidělené právně nezávislé podřízené zprostředkovatele, poskytuje stále osvobozená plnění. V tomto bodu však GFŘ s předkladateli nesouhlasí. Příspěvek byl uzavřen. 6

7 Rozhodnutí SDEU implikace na ový systém v ČR C 618/11 TVI Televisão Independente SA V rámci daného případu SDEU posuzoval možnou aplikaci pravidel pro přeúčtování. Závěry SDEU přitom potvrzují naše pochyby nad nesouladem DPH legislativy s pokynem Ministerstva financí ČR, který byl k oblasti přeúčtování zveřejněn koncem roku Stávající praktická aplikace 36 odst. 11) zákona o DPH je podle všeho v případě mnoha českých plátců v rozporu s evropskou DPH směrnicí a s českým zákonem o DPH. C-563/12 BDV Hungary Trading Kft. Zboží určené na vývoz mimo Evropskou unii opustilo území Evropské unie až po 90 dnech po dodání. Přitom maďarský zákon o DPH určoval, že překročení této lhůty znamená definitivní ztrátu nároku na osvobození vývozu zboží od daně. SDEU však potvrdil, že takový přístup je v rozporu s EU DPH Směrnicí. Podle našeho názoru jsou závěry soudního dvora využitelné i pro české plátce například v situacích, kdy z určitých důvodů nedojde k propuštění vyvezeného zboží do celního režimu vývoz. C-495/12 The Bridport and West Dorset Golf Club Dle britského zákona o DPH jsou od DPH osvobozeny služby související se sportem poskytované neziskovou organizacemi svým členům. Kdo přitom nemá přiznáno členství na déle než 3 měsíce, není považován za člena. Bridport Club kromě možnosti hry pro své členy za roční poplatek nabízel i jednodenní green fee komukoli za cenu srovnatelnou s poplatky na okolních golfových hřištích. SDEU především posuzoval, zda může stát využít speciální výjimku v EU DPH Směrnici, jednodenní vstupné chápat jako tzv dodatečný příjem a jako takový jej ve svém zákoně o DPH vyjmout z osvobození. Rozhodl, že poplatky hrazené za jednodenní vstupné nemohou být považovány za dodatečný příjem. Dle SDEU lze osvobodit přiznání práva využívat golfové hřiště jak členům, tak i nahodilým návštěvníkům. C-319/12 MDDP Polský zákon o DPH osvobozoval od DPH bez nároku na odpočet daně vzdělávací služby poskytované jakýmkoli subjektem i na komerční bázi za účelem dosažení zisku. Společnost MDDP se dožadovala nároku na odpočet daně prostřednictvím přímého účinku EU DPH Směrnice, s tím, že pro účely stanovení své ové povinnosti na výstupu bude postupovat podle polského zákona (tj. své služby osvobodí). Podle SDEU komerční forma a účel dosažení zisku sice není osvobození na překážku, ale polský zákon skutečně v rozporu s EU DPH Směrnicí může být, pokud nestanovuje vůbec žádná kritéria pro aplikaci osvobození. SDEU však přístup požadovaný společností MDDP označil za nemožný, tj. buď nárok na odpočet daně má být a pak bude odváděna DPH na výstupu, nebo půjde o plnění osvobozené bez nároku na dopočet daně. 7

8 Daňové povinnosti Únor Březen implikace na ový systém v ČR pondělí 10. pondělí 17. z příjmů splatnost daně za prosinec 2013 (mimo z lihu) podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zovací období 2014 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na a ové zvýhodnění za zovací období 2013 podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně úterý 18. Intrastat podání výkazu pro Intrastat za leden 2014 čtvrtek 20. pondělí 24. úterý 25. pátek 28. z příjmů z přidané hodnoty energetické daně z příjmů Zdroj: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků splatnost daně za prosinec 2013 (pouze z lihu) ové přiznání za leden 2014 ové přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2014 (pokud vznikl nárok) ové přiznání a za leden 2014 souhrnné hlášení za leden 2014 ové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2014 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2014 pondělí 3. z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zovací období 2013 středa 12. splatnost daně za leden 2014 (mimo z lihu) úterý 18. Intrastat podání výkazu pro Intrastat za pondělí 17. z příjmů čtvrtletní záloha na podání oznámení platebního zprostředkovatele čtvrtek 20. z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zovací období 2013 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za a splatnost zálohy na důchodové spoření úterý 25. čtvrtek 27. z přidané hodnoty energetické daně ové přiznání za ové přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních benzinů za (pokud vznikl nárok) ové přiznání a za souhrnné hlášení a výpis evidence za únor 2014 ové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za splatnost daně za leden 2014 (pouze z lihu) pondělí 31. z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 8

9 implikace na ový systém v ČR Kontakty V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z ového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Jaroslav Škvrna John Ploem Zbyněk Brtinský Miroslav Svoboda Marek Romancov Peter Wright LaDana Edwards Tomas Seidl Adham Hafoudh Radka Mašková Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton březen 2015 2 Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Leden 2011 Vítám Vás v lednovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Začátkem roku 2011 nastala

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2014... Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana

Více

II. Příjmy státního rozpočtu

II. Příjmy státního rozpočtu II. Příjmy státního rozpočtu 1. Celkové příjmy státního rozpočtu Zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, ze dne 15. prosince 2010 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 29.5.2014

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 29.5.2014 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 29.5.2014 UZAVŘENÉ PŘÍSPĚVKY ke dni 29.5.2014 - seznam - Daň z příjmů 411/13.11.13 Problematika zatřídění kogeneračních jednotek

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání

Více

Účet ní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. od A do Z

Účet ní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. od A do Z Účet ní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek od A do Z 1. vydání 2. aktualizace k 1. 5. 2013 Vývoj právních předpisů, zejména daňových, se dotýká i publikace Účetní

Více