EBC*L zkušební formulář stupeň B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EBC*L zkušební formulář stupeň B"

Transkript

1 EBC*L zkušební formulář stupeň B DÍLČÍ ZKOUŠKA 2: Hodnocení ekonomické efektivnosti investic, finanční plánování, financování Vážená uchazečko, vážený uchazeči! Vyplňte prosím všechna následující pole. Svým podpisem potvrďte, že jste zkoušku provedli sami a bez pomoci jiných osob a že souhlasíte s evidencí prostřednictvím elektronického zpracování dat a s elektronickým doručením zprávy o výsledku zkoušky. Titul, jméno, příjmení Bydliště (PSČ, město, ulice) Datum narození Telefonní číslo k zastižení přes den Datum zkoušky Podpis K odpovědím na otázky používejte prosím výhradně přiložené hlavičkové papíry k tomu určené (nikoli listy se zadáním). Pokud potřebujete další papíry, obraťte se na svého dohlížitele. Přejeme Vám hodně úspěchů! 1

2 ZNALOSTNÍ OTÁZKY (za každou otázku 4 body) Body 1. Uveďte jaké jsou tři nástroje finančního plánování a co je jejich obsahem (stručně). Plánovaný výkaz zisku a ztrát očekávané výnosy se porovnávají s očekávanými náklady a vypočítá se plánovaný zisk/ztráta. Plánování likvidity = plánovaný cash flow očekávané příjmy a výdaje, tedy skutečné peněžní toky Plánovaná rozvaha jaké majetkové hodnoty v podniku budou, jakým způsobem budou kryty (vlastní kapitál, cizí zdroje). Nepovinné: plánovaná rozvaha ukazuje i jakou budou mít majetkové hodnoty a cizí zdroje strukturu. 2. Jak se nazývá majetková strana plánované rozvahy a na které dvě oblasti se dělí? Aktiva dlouhodobá aktiva a oběžný majetek (také dlouhodobý a krátkodobý majetek) 3. Uveďte 4 věci, které vyčteme z plánované rozvahy.. Jakými majetkovými hodnotami budeme v příslušném roce disponovat Jak vysoký bude podíl cizích zdrojů Jak vysoký bude vlastní kapitál Zda vlastní kapitál vzrostl (zisk) nebo se snížil (ztráta) Jak bude podnik k danému datu likvidní Jaká bude struktura majetku (stálých a oběžných aktiv) 4. Uveďte čtyři možnosti financování podniku cizím kapitálem. Bankovní úvěr, kontokorentní úvěr, dodavatelský úvěr, leasing, obligace, faktoring. Nepovinné: zpětný leasing. 5. Zaujměte stanovisko k tomuto vyjádření: Nejvýhodnějším úvěrem je 2

3 dodavatelský úvěr. Záleží na jeho podmínkách: jeho náklady může dobrovolně nést dodavatel (Nepovinné: pokud je finančně silný nebo v nevýhodné pozici) nebo jsou vyjádřeny v ceně. Dále je třeba pozorně hlídat dobu splatnosti, úroky z prodlení bývají násobně vyšší, než úroky z bankovního nebo kontokorentního úvěru. 6. Co můžeme dovodit z tvrzení: Cash flow tohoto období je kladné.? Příjmy v tomto období převýší výdaje tohoto období. Jedná se o skutečné peněžní toky týkající se daného období, ne o náklady a výnosy. 7. Zaujměte stanovisko k tomuto vyjádření: Rozvaha poskytuje dobrý přehled o likviditě podniku. Rozvaha částečný přehled o likviditě poskytuje (lze počítat ukazatele likvidity), nelze ale tento přehled považovat za dobrý z rozvahy nepoznáme splatnost pohledávek a závazků. 8. Vyjmenujte čtyři omezení při hodnocení ekonomické efektivnosti investic: tři týkající se odhadu budoucnosti, jednu týkající se penězi neocenitelných faktorů. Nejistota panuje ohledně: poptávaného množství, ceny na trhu, cen vstupů a výrobních faktorů. Dále také může panovat nejistota ohledně legislativy a (nepovinné) struktury odvětví, tržních segmentů, technologií apod. Penězi neocenitelný faktor mohou být hodnoty/užitek jako např. design, prestiž, důvěra. 9. Vysvětlete rozhodující rozdíl mezi dynamickými a statickými metodami hodnocení investic. Vysvětlete, za kterého předpokladu je bezpodmínečně třeba použít dynamické metody. Dynamické metody zohledňují faktor času tzv. diskontováním budoucích peněžních toků. Je třeba je použít, pokud jsou peněžní toky rozloženy do více let. 10. Jak se z rozvahy vypočítá likvidita 1. stupně? Jako poměr mezi prostředky v hotovosti, na účtech a v cenných papírech vůči krátkodobým závazkům. 11. Vysvětlete pojem náklady obětované příležitosti na příkladu návštěvy semináře 3

4 o podnikovém hospodaření. U návštěvy semináře tvoří vynaložené náklady cena semináře. Při rozhodování, zda tyto náklady obětovat, lze tuto částku poměřit s částkou, o kterou bychom hypoteticky neúčastí na semináři přišli např. když seminář absolvujeme, budeme schopni ušetřit podniku díky novým znalostem euro. Tato částka představuje náklady obětované příležitosti, pokud se rozhodneme seminář neabsolvovat. 12. Uveďte vzorec pro výpočet rentability investice a vysvětlete, o čem rentabilita investice vypovídá? ROI = (zisk/investovaný kapitál)*100 Jaké zhodnocení přinese investovaný kapitál. 4

5 OTÁZKY OVĚŘUJÍCÍ POCHOPENÍ (za každou otázku 6 bodů) Body 13. Rozvaha má na začátku roku tyto hodnoty: vlastní kapitál: bilanční suma: oběžná aktiva: a) doplňte tuto rozvahu (zjednodušená struktura rozvahy), b) sestavte plánovanou rozvahu (ke konci roku) podle těchto předpokladů: V únoru bude firma kupovat nový stroj. Pořizovací náklady jsou euro. Očekávaná doba používání je 10 let. Stroj se bude cele financovat úvěrem. V prvním roce se úvěr nebude splácet (ani úroky, ani splátky úvěru). Odpisy nákladového účetnictví jsou pro první rok stanoveny dle očekávané doby používání, daňové odpisy jsou pro první rok stanoveny na 1000 euro. a) dlouhodobý majetek vlastní kapitál oběžná aktiva cizí zdroje Celkem Celkem b) dlouhodobý majetek vlastní kapitál oběžná aktiva cizí zdroje Celkem Celkem Rozvaha vyžaduje zohlednění daňových odpisů, které sníží na straně aktiv hodnotu majetku a na straně pasiv hospodářský výsledek, který je součástí vlastního kapitálu 14. Z důvodu krachu klienta, DEF, musí obchodní zástupce s nábytkem odepsat velkou část svých pohledávek. I když bude tento odpis mít za následek okamžité nedostatečné krytí, z hlediska delšího období (v příštích 2 měsících) by se situace měla zlepšit, neboť bude splatná významná pohledávka od jiného klíčového zákazníka. Přítel a podnikatel dealerovi poradil, aby zvážil také faktoring. A) Vysvětlete, co znamená pojem pohledávka. B) Vysvětlete pojem nedostatečné krytí. 5

6 C) Vysvětlete, co znamená faktoring. Vyjmenujte jednu výhodu a jednu nevýhodu faktoringu. a) Pohledávkou rozumíme peněžní plnění, jež nám někdo dluží. b) likvidita v tomto pojetí je schopnost včasně splácet závazky. Snížená likvidita je tedy snížená schopnost splácet závazky včas. c) Faktoring je prodej pohledávky před její splatností. Výhody jsou zlepšeni aktuální likvidity podniku a snížení rizika, nevýhodou je, že pohledávka se prodá za nižší, než nominální cenu, a to kvůli správním nákladům, úrokům, nebo právě riziku. 15. V podniku vyspělých technologií XYZ se povolují jen projekty, které mají dobu návratnosti investice nejdéle tři roky. První výpočet doby návratnosti produktu Highcast, který provedl vedoucí projektu František, však vychází s návratností4 roky. a) Uveďte vzorec pro výpočet doby návratnosti. b) Uveďte dvě proměnné, které by pan František mohl při plánování změnit, aby dobu návratnosti zkrátil. a) Doba návratnosti = Investiční náklady/ (krycí příspěvek * předpokládané množství za období) b) Může snížit investiční náklady, zvýšit předpokládané množství nebo zvýšit krycí příspěvek, který se rovná ceně mínus variabilní náklady. Nejjednodušší je tedy zvýšit odhad předpokládaného množství nebo předpokládané ceny. PŘÍPADOVÁ STUDIE (14 bodů) 16. Úrazový chirurg plánuje pořídit pro svoji soukromou ordinaci moderní laser, se kterým lze dosahovat senzačních výsledků při léčbě poškozených menisků. Pořizovací náklady jsou ,- euro. Podle údajů výrobce lze počítat s tím, že tento přístroj lze při normálním používání používat asi 5 let. Úrazový chirurg by chtěl za každé ošetření laserem požadovat 400 euro. Aby mohl tato léčení provádět, je třeba přijmout jednoho dalšího pracovníka na půl 6

7 úvazku. Na jeho plat je třeba počítat ročně s náklady euro (včetně vedlejších mzdových nákladů). Na každé ošetření je třeba počítat 10,- euro nákladů na elektřinu a 100,- euro nákladů na chirurgický materiál. Chirurg počítá, že bude moci týdně provést asi 5 ošetření. Jeho ordinace pracuje 20 týdnů ročně. a) Vypočítejte dobru návratnosti investice a rozhodněte na základě tohoto údaje, zda by chirurg měl tuto investici udělat. Vypočítejte minimální obrat (bod zvratu, break-even-point) pro případ, že by byla doba návratnosti požadována jeden rok. (10 bodů) Doba návratnosti: Cena variabilní náklady = 400 ( (20000/(5*20)) = 90 (za variabilní náklady počítáme i mzdu dalšího pracovníka, vzorec ji rozpočítá na jedno ošetření) Investiční náklady/(krycí příspěvek * očekávané množství za období) = 40000/(90*100) = 4,44 roku Alternativně v týdnech: 40000/(90*5) = 89 týdnů Minimální obrat pro dobu návratnosti jeden rok: Vypočítáme break-even-point jako investiční náklady/(cena variabilní náklady) = ( ) / (400 ( )) = 206,90 (mzdu dalšího pracovníka potřebujeme zaplatit v prvním roce, proto ji počítáme jako fixní náklad) Pro minimální obrat vynásobíme BEP cenou = 207 * 400 = ,- Alternativní postup: 1. spočítat krycí příspěvek na jednotku jako 400 ( ) = 290 (mzdu opět pokládáme za fixní náklad), 2. vypočítat rozpětí krycího příspěvku jako 290/400 = 0,725, 3. vypočítat minimální obrat jako fixní náklady/rozpětí krycího příspěvku = 60000/0,725 = ,- 7

8 b) Prodejce nabízí chirurgovi jako variantu financování leasing. - Vysvětlete, co znamená pojem leasing. - Uveďte dvě výhody, které by mohly chirurga pohnout k tomu, aby se rozhodl pro variantu leasingu. Leasing je druh pronájmu zařízení (stroj, auto, budova atp.), jež nájemce využívá a pronajímatel vlastní. Přitom obvykle po skončení takového pronájmu je předmět leasingu nájemcem odkoupen za předem dohodnutou cenu (často symbolickou). Výhody: leasing může snížit daňovou zátěž a zvýšit likviditu podniku, leasingové splátky vstupují do daňového základu v plné výši při placení, které je postupné. Při normálním nákupu auta jsou peníze vydány hned, ale do daňového základu se započítávají odpisy po dlouhou dobu. Nepovinné: také nejsou pasiva podniku zatížena případným dalším úvěrem na nákup. 8

EBC*L zkušební formulář ÚROVEŇ B. DÍLČÍ ZKOUŠKA 1: Podnikatelský plán, plánování projektu, strategická analýza, marketing a prodej

EBC*L zkušební formulář ÚROVEŇ B. DÍLČÍ ZKOUŠKA 1: Podnikatelský plán, plánování projektu, strategická analýza, marketing a prodej EBC*L zkušební formulář ÚROVEŇ B DÍLČÍ ZKOUŠKA 1: Podnikatelský plán, plánování projektu, strategická analýza, marketing a prodej Vážená uchazečko, Vážený uchazeči, vyplňte, prosím, všechna následující

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš OSNOVA: 1. Vymezení pojmu investice 2. Metody hodnocení investic Statické metody Dynamické metody 3. Postup při hodnocení investice 4. Zdroje

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku a analýza bodu zvratu Zpracovali: Michaela Hájková Aneta Bernátková Václav Rejšek Datum prezentace: 21. 4. 2004 V Brně dne 19.

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více