Technické prostředky číslicového řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické prostředky číslicového řízení"

Transkript

1 Technické prstředky číslicvéh řízení VOŠ a SPŠ Kutná Hra 1 Rzdělení prstředků číslicvéh řízení řídicí pčítače IPC průmyslvé pčítače IBM kmpatibilní se stabilním OS reálnéh času prgramvatelné autmaty PLC nejrzšířenější (zatím) řídicí systémy persnální pčítače PC se zásuvnými kartami ZMD měřicí a řídící karty (např. Advantech) připjení na sběrnici ISA, PCI pčítače nižší splehlivst, lepší kmfrt prgramvání, SCADA SW kmpaktní číslicvé regulátry systém s algritmem PID regulátru autadaptivita inteligentní mduly distribuvanéh řízení mduly kmunikující p průmyslvé sběrnici (např. ADAM) 2 1

2 Řídicí pčítače -vlastnsti Charakteristika řídicíh pčítače pčítač kmpatibilní s IBM PC nasazení v btížných pdmínkách dplněný V/V jedntkami rzhraní pr sérivu kmunikaci (nejčastěji RS-485) stabilní OS!!! dpvídající prgramvé vybavení Pžadvané vlastnsti řídicíh pčítače dbrá splehlivst (MTBF -Mean Time Between Failuers) práce v reálném čase širký srtiment jedntek styku s prstředím ( V/V karty, mduly ) kmunikační kanály a kmunikační služby (začlenění d distribuvanéh ŘS) multiprcesrvýsystém priritní přerušvací systém -usnadňuje bsluhu periferních zařízení, šetří čas µp elektrmagnetická kmpatibilita (EMC) dlnst vůči ztíženým prvzním pdmínkám 3 Struktura řídicíh pčítače Operační paměť Uživatelská paměť Mnitr (LCD) HD FD Přídavná paměť CPU RAM RAM (EEPROM) Grafická karta Řadič HD, FD RAM-disk EEPROM-disk Kmunikační rzhraní Síťvé karty LAN Vstupy Výstupy Čítače Rzhraní sekundární sběrnice sérivá, paralelní kmunikace Mechanické prvedení IPC kmpaktní mdulvé jedndeskvé pčítače ( bisquit) ppis Další periferní zařízení 4 2

3 Prvedení IPC Pdrbnsti 5 Jedntky IPC řídicí pčítač je vestavěn d vany s napájecím zdrjem a příslušnými sběrnicemi sestavu vytváří uživatel z funkčních mdulů nabízených výrbcem IC základem je CPU vhdnéh výknu prvádějící aritmetické a lgické perace perační paměť služí k ulžení vstupních dat a výsledků výpčtů v uživatelské paměti je bvykle ulžen kód instrukcí prgramu diskvé paměti jsu nejméně dlné vůči zhršeným prvzním pdmínkám F čast náhrada elektrnickými RAM neb EEPROM disky (karta) zásadní dlišnst mezi PC a IC je však ve I/O jedntkách pr připjení technlgie F Výrbci nabízejí širku škálu I/O jedntek pracujících s binárními, či analgvými signály velmi důležitu částí dnešních IC jsu kmunikační bvdy F přens dat mezi řídicími systémy ve vertikální i v hrizntální linii F kmunikace prstřednictvím sérivých průmyslvých sběrnic multiprcesrvé systémy sazené něklika prcesrvými jedntkami F např. CNC systémy mají samstatnými CPU řízeny interplátry phybu nástrje, regulátry phnů, vyhdncvací bvdy snímačů plhy atd. 6 schéma 3

4 Základní deska IPC v prvedení bisquit 7 Ppis jedndeskvých pčítačů (SBC) Kmpletní PC na jedné desce plšnéh spje Rzměry 5,5 (146 x 203mm); 3,5 (102 x 145); 2,5 (68 x 100) Obsahuje: F prcesrvu skupinu F paměťvý slt DRAM F řadiče disků F sérivá rzhraní RS-232C, RS-422 / RS-485 F rzhraní PS/2 pr klávesnici a myš F výstup pr mnitr neb LCD displej F rzhraní pr Ethernet, USB (Universal SerialBus) F řadič pr multimediální periferie F pr rzšíření jsu vyvedeny sběrnice PCI a PC/104 (varianta ISA pr SBC) Pužití F náhrada zákaznických systémů na bázi jednčipvých pčítačů (menší série) F úspry při vývji HW (plšný spj) a především SW Sučasná cena (středa, 24. května 2006) je Kč Infrmace na stránkách FCC Průmyslvé systémy FUTURE Engeneering 8 4

5 Prgramvé vybavení průmyslvých pčítačů sučasný trend F splehlivější a výknnější pčítače F přesuvání autmatizačních prstředků d blasti sftware prgramvé vybavení je tvřen F peračním systémem u základní prgramvé vybavení u řídí všechny akce pčítače u pužívané systémy - Windws NT, Windws CE, Linux (Unix) F prgramy pr vývj aplikací u vývjvá prstředí, která umžňují vytvářet aplikační prgramy u aplikace se čast tvří bjektvým prgramváním F Kmunikační a linkvací prgramy u kmunikace a prpjení mezi členy distribuvanéh řídicíh systému F Dispečerské a mnitrvací prgramy SCADA/HMI u tvrba perátrských rzhraní smžnstí mnitrvání, kntrly chdu a řízení F Servisní a diagnstické prgramy F Standardní uživatelské prgramy 9 Operační systémy průmyslvých pčítačů Systémy reálnéh času (real-time systems) Definice RT systémů systémy reagující na pdněty z vnějšíh prstředí pdle předem daných časvých pravidel výsledky výpčtů musí být nejen správné (hdnty), ale ddané včas splňují pžadavky na rychlu reakci systému na pdnět prvádění akcí v přesně určených kamžicích -dknalá časvá synchrnizace Rzdělení RT systémů Pdle přísnsti pžadavku na ddání výsledku v určené lhůtě (deadline) systémy s měkku lhůtu (sft real-time) systémy s tvrdu lhůtu (hard real-time) Systémy sft real-time prmeškání kamžiku ddání výsledku není kritické vede ke zhršení kvality výsledku nevhdné pr řízení prcesů!! Systémy hard real-time prmeškání není přípustné vede k selhání systému (výsledek má nulvu váhu) např.při řízení prcesů je nutné ddržet stabilní vzrk. frekvenci váha výsledku 1 0,5 hard sft čas 10 5

6 Vlastnsti RT peračních systémů Většina RT systémů jsu mdifikacemi jader OS umžňujících sdílení času Hlavní vlastnsti systémů sdílení času Multitasking F pdpra suběžnéh prgramvání F některé funkce multitaskingu umžňují nemezené dklady úlh!! Plánvání úlh zalžené na priritách Schpnst rychlé reakce na externí přerušení F přerušení má vyšší priritu než další prcesy F vznik předpkladu pr nemezené dkládání prcesů Mechanismy pr synchrnizaci prcesů F zajistí prvádění akcí v přesně definvaných kamžicích F synchrnizační nástrje typu Mutex, Semafr, Událst, Časvač Malé jádr F zkracuje průměrnu dbu dezvy systému F mezení funkčních schpnstí (vliv na předvídatelnst chvání systému) Stabilita při špičkvém přetížení Odlnst vůči pruchám tech. a prgramvých prstředků Udržvatelnst F mdulární architektura RT systému -mdifikace 11 Operační systémy Micrsft pr RT Windws 95 a 98 HW platfrma -pčítače PC s prcesry Intel F Jediný HW časvač f = 1,1925 MHz -některé kmitčty nelze dělením získat Půvdní určení Windws 95, 98 F něklikaúlhvé rzšíření 16 bit systému MS-DOS F každá aplikace má virtuálně všechny systémvé prstředky pr sebe F mdel virtuálních strjů a virtuálních zařízení F primární plánvač (scheduler) přiděluje prcesr virtuálním strjům F vladače virt. zařízení (VxD) emulují fci skutečných zařízení (klávesnice,..) pr virtuální strj, který je právě aktivní F systémvý virtuální strj -běh aplikací systému Windws Aplikační rzhraní Win32 F univerzální aplikační rzhraní s mnžstvím aplikací a vývjvých nástrjů F pdpruje práci v reálném čase F priritní systém časvéh sdílení u prcesy třídy real-time vyšší pririta (26-31) u prcesy třídy nnreal-time nižší pririta u priritu prcesů lze dynamicky měnit - pr RT není výhdné!! 12 6

7 Operační systémy Micrsft pr RT II F rzhraní Win32 s určitým mezením vyhvuje pžadavkům na RT systém F infrmace z HW časvače se musí dstat d prstředí Win32 c nejrychleji Implementace Win32 d Windws 95, 98 F rzhraní Win32 byl ddán d systému až ddatečně F prcesy systému Win32 ptřebují vlastní plánvač, který je pdřízen primárnímu plánvači Windws F cesta d HW časvače d subsystému Win32 je příliš dluhá Windws 95, 98 s Win32 je pr RT aplikace zcela nevhdný pužití subsytémů RT -zachycení přerušení d času dříve než plánvače F Real-Time Tlbx fr Matlab F Real-TimeWindws Target Windws NT 4.0 navržen s rzhraním Win32 základem systému je mikrjádr, které přiděluje prcesr prcesům Win32 další časvé služby pskytuje mdul HAL (hardware abstractin layer) přerušení d dalších HW zdrjů F mžnst dkladu bsluhy přerušení (DPC) F frnta pžadavků na přerušení FIFO (není pririta) 13 Operační systémy Micrsft pr RT III F není mžné dlžit vyknání časvě nekritických prcesů DPC F mezení pužití Windws NT jak systém RT Implementace subsystémů RT d jádra Windws NT F Real-Time Tlbx fr Matlab F Real-TimeWindws Target F HyperKernel4.3, InTime 1.20, RTX4.1,.. Windws CE (Cnsumer Elektrnic) perační systém reálnéh času F určen pr malé pčítače F pčítačem řízená elektrnická zařízení F textvé displeje F perátrské panely,... mdulární architektura tevřená platfrma 14 7

8 Operační systém Linux perační systém na bázi Unix (vznik 70. léta -pr hru s virtuální ksmicku ldí) autr Linux(u) -student Linus Trvalds 0. verze -rk 1991 dnes plnhdntný OS mdulvá struktura -pdle ptřeb uživatele dynamický systém -neustále se vyvíjí F verze ficiální (stabilní) F verze vývjářská (nestabilní) pužití především jak internetvé servery (např. připjení LAN na internet) F chranné bariéry, pšta (spam),. F virvá dlnst Pužití Linuxu pr RT F čistý Linux je příliš mhutný systém F pr aplikace RT byla vyvinuta verze RTLinux F pdrbnější infrmace na stránce 15 Spjení IPC s řízeným prcesem Spjení je realizván pmcí vstupních / výstupních bvdů a sérivých, příp. paralelních kmunikačních rzhraní. Vstupní bvdy Úkly vstupních bvdů F dběr signálů ze snímačů F načtení stavvých prměnných řízenéh prcesu F infrmace stavu technickéh zařízení F multiplexvánívstupů Technická realizace vstupních bvdů F uživatelsky vlitelné vstupně/výstupní jedntky u mdulvých IPC F integrvaná sučást vnitřní struktury kmpaktních IPC Druhy vstupních signálů F analgvý signál F dvuhdntvý signál F frekvenčně mdulvaný impulzvý signál F číslicvý signál 16 8

9 Vstupní signály číslicvých systémů Spjitý vstupní signál nasnímání fyzikální veličiny spjitými snímači převd na elektrický signál multiplexvání, zesílení, vzrkvání, filtrvání a digitalizace ve vstupní jedntce e(t) e(k) t T 2T 3T 4T 5T nt t n k Dvuhdntvý (binární) signál Nese infrmaci v šířce jednh bitu nespjitéh snímače (plhy, hladiny, bimetalvé snímače teplty atd) převd napěťvé úrvně galvanické ddělení filtrvání rušivých vlivů sdružení signálů d slv (bvykle 16 bitů) a přenesení d CPU 17 Vstupní signály číslicvých systémů Frekvenčně mdulvaný impulsvý signál infrmaci snímané fyzikální veličině nese frekvence impulsů zdrje signálu turbínkvý průtkměr impulsní elektrměr inkrementální ftelektrický snímač plhy (IRC) atd. sučástí vstupních vyhdncvacích bvdů je čítač, pčítající vstupní pulsy stav čítače je diskrétně přenášen d CPU Číslicvý signál zdrjem číslicvéh signálu jsu inteligentní snímače snímače sazené A/D převdníkem pskytují infrmaci přím v číslicvé frmě (nejčastěji binární kód) snímače většinu předávají data psérivé kmunikační lince jak vstupní bvdy pak služí jedntka pr sérivu kmunikaci 18 9

10 Analgvé vstupní jedntky Režimy analgvých vstupních jedntek Prgramvý režim CPU vyšle inicializační bit a TA signálu MPX se přepne na pžadvanu adresu signál je zesílen a převeden a data ulžena d VP jedntka vyšle bit F Pdrbnsti MPX Z A/Č GTA DTA SJ KČ DR TA C SC F D analgvý multiplexer zesilvač analgvě - číslicvý převdník generátr technl. adres dekdér technl. adres inicializační bvdy jedntka hlásí knec převdu jedntka rzhraní technlgická adresa spuštění jedntky spuštění cyklu uknčení činnsti (přerušení) data Cyklický režim GTA generuje technlgické adresy v uzavřeném cyklu data z A/Č převdníku jsu přenášena přím d OP (DMA) Cyklický režim s přerušením CPU vyšle žádst data (bit SC) GTA zajistí přečtení všech signálů data jsu ulžena d VP, vyslání žádsti přens d OP 19 Přerušvací systém průběh uživatelskéh prgramu žádst připjení t 2 t 3 t 0 t 1 -t 2 t 2 t 2 -t 3 žádst připjení jedntky data d VP (prgram běží) žádst přerušení data z VP d OP t 0 přens dat d VP periferie t 1 t 2 přens dat d OP Priritní přerušvací systém přerušení může žádat více zařízení žádsti přerušení se řadí d řetězce priritní řetězec je pstupně bsluhván sučást peračníh systému t 2 t 3 žádst přerušení 20 10

11 Výstupní signály číslicvých systémů Spjitý výstupní signál CPU vypčítá pslupnst čísel Cu(k) D/A převd úprava tvarvačem na signál zpracvatelný akčními členy Stupňvitý signál čísla Cu(k) jsu převedena na napětí -D/A hdnta u(t) je p celu peridu T knstantní napájení phnů akčních členů vhdná vlba T pdle typu akčních členů Šířkvě mdulvaný impulsní signál čísla Cu(k) jsu převedena na impulsy amplituda impulsů je knstantní šířka impulsů je úměrná Cu(k) napájení phnů akčních členů 21 Výstupní signály číslicvých systémů Impulsvý frekvenčně mdulvaný signál čísla Cu(k) jsu převedena impulsy frekvence impulsů je úměrná Cu(k) napájení phnů s krkvými mtry Dvuhdntvý (binární) signál CPU generuje lgický signál výstupní bvdy -spínací členy vládání zařízení lgickéh typu signalizace, dvuplhvá regulace 22 11

12 Analgvé výstupní jedntky MPX P DTA SJ KČ DR TA C F D analgvý multiplexer D/A převdník s tvarvačem dekdér technl. adres inicializační bvdy jedntka hlásí knec převdu jedntka rzhraní technlgická adresa spuštění jedntky uknčení činnsti (přerušení) data Jedntka pracuje v prgramvém (adresvacím režimu) 23 Zásuvné měřicí desky d PC výstavba řídicíh pčítače z PC menší nárky na F splehlivst F dlnst vůči ztíženým prvzním pdmínkám F rušení elektrmagnetickými pli PC je třeba dplnit V/V jedntkami styku sprstředím -ZMD, Lab Cards desky se připjují na sběrnici PC přes rzhraní neb můstek F sběrnice ISA -Industrial Standard Architecture (starší) u malá přensvá kapacita u pr malé průmyslvé systémy varianta PC/104 F sběrnice - PCI Peripherial Cmpnent Intercnect u větší přensvá kapacita (33MHz, příp. 66MHz) u průmyslvá varianta Industrial PCI (IPCI), CmpactPCI F sběrnice PCMCIA -(ntebky) F sběrnice NuBUS -pčítače Apple Macintsh II 24 12

13 Instalace ZMD a její kalibrace před instalací d PC je třeba definvat vlastnsti F rzhraní u bázvá adresa u úrveň přerušení u kanál DMA F A/D a D/A kanálu u základní rzsah u režim parametry se nastavují F u starších jedntek přepínači (jumpers) na ZMD u nastavení p instalaci většinu nelze sftwarvě zjistit F u nvějších desek elektrnickými přepínači u parametry jsu ulženy v zálhvané paměti na desce u ulžení kalibračních knstant F pslední vývjvé typy mají implementvány autkalibrační prcedury 25 Multifunkční ZMD S/H -vzrkvač FIFO -vyrvnávací paměť Analgvé vstupy vzrkvací frekvence typ sběrnice kapacita vyrvnávací paměti Jedntky pr ISA sběrnici (většina) menší vzrkvací frekvence FIFO řádvě vzrků zápis dat prakticky přím d OP pr velké vzrkvací f kapacita FIFO vzrků 26 13

14 Dynamické chyby při vzrkvání Analgvé vstupy ZMD jsu nejčastěji připjeny přím na vstupy multiplexeru Při vícekanálvém měření jsu vstupy vzrkvány jeden p druhém (sekvenčně) Hdnta debranéh vzrku je p dbu převdu A/D převdníku ulžena vanalgvé paměti vzrkvače (S/H) Dba zpždění mezi kanály je dána dbu převdu pužitéh A/D převdníku V časvě nárčnějších aplikacích může sekvenční dběr vzrků způsbit nezanedbatelnu chybu Vzrky je pak nutné debírat sučasně (simultánně) Pužité karty mají na vstupech samstatné vzrkvací bvdy (někdy i zesilvače) 1 S/H 2 3 S/H S/H M U X A/D 4 S/H 27 Určení kamžiku vzrkvání úklem vzrkvače je v definvaném kamžiku vzrkvat vstupní signál a pdržet jeh úrveň p dbu A/D převdu vzrkvání řídí prgramvatelný časvač/čítač F řada režimů časvání a spuštění F čast pužívaný bvd Am9513A -5 prgram. čítačů/časvačů, dělička f předpklad přesnéh zpracvání signálu -pevně definvaný kamžik vzrkvání ve skutečnsti - časvá neurčitst debrání vzrku závislá na: F kvalitě vzrkvače (minimální vliv) F pužité metdě spuštění a časvání dběrů metdy časvání F kamžik spuštění vzrkvacíh cyklu i vzrkvání jedntlivých kanálů jsu řízeny interním časvačem F spuštění vzrkvacíh cyklu je řízen externím signálem, dběryjedntlivých kanálů jsu řízeny interním časvačem F prgramvé spuštění dměrů -vzrek je debrán v kamžiku zápisu d příslušnéh registru ZMD 28 14

15 Pčet efektivních bitů A/D převdníku Pčet efektivních bitů n ef udává pužitelnu rzlišitelnst A/D převdníku závisí na: F vlastnstech A/D kanálu (velikst šumu) F vzrkvací frekvenci F vnitřním a vnějším rušení 29 Vnitřní rušení Hlavní zdrj interníh rušení -pulsní zdrj PC viz brázek F vyzařvání rušivéh elektrmagnetickéh ple F napájecí napětí bsahuje střídavu pulsní slžku Vliv interníh rušení na kvalitu měření závisí na: F kvalitě ZMD u uspřádání plšnéh spje u stínění u galvanické ddělení napájení,... F typu PC a umístění ZMD u prvedení a stínění zdrje u výběr sltu a sazení susedních sltů F parametrech měřenéh bvdu u výstupní (vnitřní) dpr u dpr prti zemi u velikst měřenéh napětí - výhdnější jsu extení zesilvače 30 15

16 Vnější (externí) rušení Vliv externíh rušení závisí na viz brázek F uspřádání měřicíh bvdu F na průniku vnějšíh rušivéh ple d skříně PC Uspřádání měřicíh bvdu F diferenciální vstupy F stíněné vdiče -stínění uzemnit v jednm místě F externí zesilvače s galvanickým ddělením Prnikání rušivých plí d skříně PC F mnitr PC u umístění mnitru u typ skříně - minitwer, desktp, slim u perační systém u velikst mnitru nerzhduje F pulsní phny (v průmyslvém prstředí) 31 Lgický mdul LOGO! Charakteristika přístrje prpjení digitálních vstupů a výstupů pmcí sítě blků s definvanými funkcemi prgramvání F pmcí ple tlačítek a LCD displeje F na PC v prstředí LOGO!Sft neb LOGO!Sft Cmfrt F 19 typů funkčních blků kmbinačních a sekvenčních funkcí F prgram je ulžen: u ve vnitřní paměti EEPROM u v externích zásuvných paměťvých mdulech (žlutý, červený) Verze LOGO! v sučasné dbě existuje 10 typů LOGO!, které se liší: F pčtem vstupů/výstupů (6/4, 12/8) F prvzním napětím (12V DC, 24V DC, 120/230V AC) F typem výstupů (relévé, tranzistrvé) F mžnstí připjení jak SLAVE v síti AS-Interface 16

17 Varianty LOGO! Blky základních funkcí v LOGO! Kmbinační blky - funkce GF 17

18 Blky speciálních funkcí v LOGO! Pužití LOGO! dmvní technika F řízení světlení F schdišťvé autmaty F řízení vrat, dveří F pplašná a signální zařízení F zavlažvací systémy F vytápěcí, větrací systémy F zvnění ve škle průmysl F pjízdné plšiny, výtahy F úklidvé mechanismy F průmyslvé pily, dřevbráběcí strje F ktle, chladicí zařízení F řízení dpravníků F řízení menších strjů F hspdaření energií 18

19 Lgický mdul LOGO! Mduly ADAM řady 4000 Funkce F úprava signálů ze snímačů F galvanické ddělení F A/D neb D/A převd F kalibrační přepčty F vyhdncvání mezních hdnt F dálkvá kmunikace Pužití F pr vytváření prstrvě rzlehlých sítí průmyslvéh měření a řízení u v energetice u teplárenství u při řízení skladů u v zabezpečvacích zařízeních, atd 38 19

20 Mduly ADAM -vlastnsti Kmunikace F mduly jsu prpjeny dvjicí vdičů linky RS-485 F na jednm knci sítě mdulů je PC (IPC) s rzhraním RS-485 F druhý knec sítě je šetřen zaknčvací impedancí 120 Ω F jeden segment sběrnice může mít max. délku 1200 m F v jednm segmentu může být zapjen až 16 mdulů ADAM F Segmenty sběrnice se dají prpjvat pmcí pakvačů F maximální pčet 256 mdulů F dálkvá kmunikace 39 Mduly ADAM -typy Nejpužívanější mduly ADAM 4000 F ADAM 4011-měření napětí termčlánku F ADAM 4012-becný AD převdník F ADAM 4013-měření dprvými teplměry typu Pt, Ni F ADAM 4021-analgvý výstup F ADAM 4050-digitální vstupy a výstupy Řízení mdulů ADAM F p sběrnici RS-485 přijímají mduly vládací a nastavvací pvely F předávají nastavená data F v datvé síti má každý mdul vlastní adresu (prgramvě nastavitelná ) F přens dat pmcí jednduchéh prtklu pužívajícíh řetězce (asi 25 příkazů) F mduly ADAM lze vládat z běžných SCADA SW ( GENESIS, CntrlWeb..) 40 20

21 Aplikace s jedním mdulem ADAM Iztermická svrkvnice ADAM 4011 Termčlánek Tpení RS V napájení LL R Relé 220V/50Hz dvuplhvý regulátr teplty s dálkvým mnitrváním F Ke spínání tpení je pužit výstup dlníh alarmu LL F Kmunikace je využita puze pr dálkvé mnitrvání teplty 41 Aplikace se sítí mdulů ADAM Měření teplt ve skladvacích silech Setuza Ústí n. Labem F ve 14 silech celkem 700 měřicích bdů (čidla Pt100) F teplměry pužity ve dvuvdičvém zapjení se splečným vývdem F kmpenzace dpru vedení řešena prgramvě F rychlst měření není kritickým parametrem Blkvé schéma aplikace F teplměry je třeba pstupně připjvat (vzrkvat) k mdulům F pužity 16 kanálvé relévé multiplexery (22 karet) F ke každému multiplexeru lze připjit 32 snímačů (splečný vdič) F řízení multiplexerů zajišťuje digitální ADAM 4050 F nejkratší dba měření 1 teplty je 260 ms (celé měření cca 3min) F systém ADAMů a multiplexerů je umístěn v rzvdnici v silech F řídicí pčítač je umístěn v centru (RS-485) F vyhdncení teplt a jejich archivace -CntrlPanel 42 21

22 Vizualizace a mnitrvání prcesů tvří rzhraní mezi bsluhu a řízeným prcesem mnitrvání řízené technlgie vládání distribuvaných řídicích systémů zjednh pracviště umžňují přístup kdatům z prcesu umžňují zadávání řídicích pvelů Rzdělení SCADA/HMI prstředků (SupervisryCntrl And Data Aqusitin/Human Machine Interface) Panely perátra Vizualizační a dispečerské SW 43 Panely perátra tvří nižší třídu rzhraní člvěk - řízený prces s řídicími systémy kmunikují pmcí průmyslvých sběrnic dělí se na: F Alfanumerické panely F Textvé panely perátra F Grafické panely perátra Alfanumerické panely jednsměrné rzhraní mezi člvěkem a strjem umžňují infrmace puze sledvat bvykle neumí zadávat pkyny Jsu tvřeny displejem F umžňujícím sledvat stavvé veličiny prcesu F sdělvat bsluze důležité infrmace stavu strje F předávat pruchvá hlášení a prvzní pkyny Jedntlivé typy se liší F technlgií displeje (LED, flurescenční, LCD) F pčtem řádků, kapacitu paměti a kmunikačním rzhraním 44 22

23 Textvé terminály Jsu tvřeny displejem sklávesnicí umžňují F zbrazvat textvé zprávy z TP F nastavvat data v řídícím systému prgramují se Textvé terminály F přím vpanelu pmcí externí klávesnice F vhdným SW vrežimu ff -line na PC F prgram je ulžen vpaměti panelu (EEPROM) F jedndušší panely jsu řízeny nadřízeným systémem u zbrazí jen data, která jim pšle např. PLC 45 Grafické terminály Umžňují na displeji definvat něklik technlgických snímků (brazvek) brazvky jsu tvřené textvými i grafickými bjekty Objekty jsu inicializvány F událstmi TP F stavem řídicíh systému neb kmunikační linky Grafické terminály jsu tvřeny displejem F snrmální LCD brazvku F dtykvu (Tuch screen) brazvku Klávesnice má většinu F sadu funkčních kláves F numerické a kurzrvé klávesy F Enter, Back Space.. Terminály se prgramují pmcí speciálníh grafickéh SW na PC F vytvřené prgramy jsu přeneseny d paměti panelu (RAM, EEPROM) 46 23

24 Vizualizační sftware jsu grafické, uživatelsky rientvané prgramy umžňují tvrbu perátrských a dispečerských pracvišť F smžnstí mnitrvání F kntrla chdu a řízení TP F archivace dat z prcesu Jsu převážně určeny pr PC (IPC) speračními systémy Windws NT /95 Základní slžky vizualizačníh SW F Editr aplikací F RunTimejádr F Ovladače vnějších systémů 47 Slžky vizualizačníh sftware Vizualizační SW Editr aplikací Ovladač 1 Rzhraní PC ŘS 1 Překladač Run Time prstředí Ovladač 2.. Ovladač n ŘS 2 TP ŘS n Editr aplikací F vývjvé prstředí pr tvrbu technlgických snímků F grafický (nejčastěji), textvý neb kmbinvaný 48 24

25 Slžky vizualizačníhsftware Nástrje editru aplikací F přístrje u tlačítka, přepínače, indikátry, ručkvé neb digitální měřící přístrje, texty, ptencimetry, scilskpy, zapisvače atd F alarmy u hlášení mezních stavů sledvaných signálů textvými kny, grafickými symbly, zvukem F archivace dat u genervání databázvých subrů u trendy -průběhy sučasných i histrických fyzikálních veličin u prtkly -systém generuje ve vazbě na definvané událsti textvé zprávy u receptury -systém umžňuje archivvat sady dat (např. parametry směsí) RunTime prstředí Je jádrem vizualizačníh SW zpracvává v RT data ztp dle parametrů nastavených veditru aplikací. Ovladače Transfrmují data z řídicích prstředků (PLC, IPC, ZMD,...) 49 Zapjení Struktura AJ AJ Zpět 50 25

26 Vnitřní a vnější rušivé vlivy na ZMD 51 Vliv magnetickéh ple mnitru 52 26

27 Blkvé schéma aplikace 53 Sestava ADAMů a multiplexerů 54 27

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466 TP 274560/l Měřič průtku, tepla, stavvý přepčítávač plynů INMAT 66 NÁVOD K VÝROBKU typ 466 PRO JEDNOTLIVÁ PROVEDENÍ PŘILOŽEN PŘÍSLUŠNÝ DODATEK K NÁVODU Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ - k měření průtku

Více

PAVIRO End Of Line Slave Module

PAVIRO End Of Line Slave Module PAVIRO End Of Line Slave Mdule PVA-1WEOL cs Pznámky k mntáži PAVIRO End Of Line Slave Mdule Obsah cs 3 Obsah 1 Stručné infrmace 4 2 Mntáž 5 3 Technické údaje 11 4 Nrmy a sulad 15 4 cs Stručné infrmace

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

Software a příslušenství

Software a příslušenství Sftware a příslušenství kalibrační list d výrbce s deklarvanými metrlgickými návaznstmi etalnů dle nrmy ČSN EN ISO/IEC 17025 sti,, vlhk ání y t l p v ání te nitr itrv On-line m prcesů n M řízení i stém

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Úspory energií. Rozdělení úspor. o dělení úspor o úspory v domácnosti. Zdroj energie. Místo úspory. šetřit lze i při stejném komfortu

Úspory energií. Rozdělení úspor. o dělení úspor o úspory v domácnosti. Zdroj energie. Místo úspory. šetřit lze i při stejném komfortu Úspry energií šetřit lze i při stejném kmfrtu dělení úspr úspry v dmácnsti bilance dmácí energetiky kde se dá uspřit způsby jak šetřit Zdrj energie Míst úspry elektrická energie elektrsptřebiče Rzdělení

Více

Oprava měřící ústředny Foma

Oprava měřící ústředny Foma Z-MARiS FMU RT KLient Strana 1 z 26 Ing. Zdeněk Kraus Na stavě 161 503 46 Třebechvice p.o. mbil: +420 604 879 719 e-mail: zd.kraus@email.cz ICO: 434 77 283 DIC: CZ6209240158 Dkumentace FMU2014 Fma MÚ TZ

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

OVLADAČ PRO SOLENOIDOVÉ VENTILY NAPÁJENÝ A ŘÍZENÝ Z USB ROZHRANÍ

OVLADAČ PRO SOLENOIDOVÉ VENTILY NAPÁJENÝ A ŘÍZENÝ Z USB ROZHRANÍ OVLADAČ PRO SOLENOIDOVÉ VENTILY NAPÁJENÝ A ŘÍZENÝ Z USB ROZHRANÍ (1 NEBO 2 VENTILY) NÁVOD K OBSLUZE Rev. E, 2010 PUB#: DI300204 OBSAH Obsah...2 Úvd...3 Specifikace...3 Instalace...4 Obsah ddávky...4 Kapalinvé

Více

Komunikace v automatických systémech

Komunikace v automatických systémech Kmunikace v autmatických systémech Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hra Základní pjmy Základní pjmy průmyslvý kmunikační systém Fieldbus F Subr technických i prgramvých prstředků pr přens dat v distribuvaném

Více

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM ZVONOVÉ SIGNALIZACE A HLASITÉHO HOVOROVÉHO SPOJENÍ Z KLECE, NEBO Z PLOŠINY SKIPOVÉ NÁDOBY KE STROJNÍKOVI TĚŽNÍHO STROJE TYPU VFSK5

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM ZVONOVÉ SIGNALIZACE A HLASITÉHO HOVOROVÉHO SPOJENÍ Z KLECE, NEBO Z PLOŠINY SKIPOVÉ NÁDOBY KE STROJNÍKOVI TĚŽNÍHO STROJE TYPU VFSK5 The Internatinal Jurnal f TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárdný časpis DOPRAVA A LOGISTIKA ISSN 1451-107X BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM ZVONOVÉ SIGNALIZACE A HLASITÉHO HOVOROVÉHO SPOJENÍ Z KLECE, NEBO Z PLOŠINY SKIPOVÉ

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor.

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor. Dtykvý Displej s termstatem, IR přijímač a binární vstupy. Charakteristika: KNX 3.8 pdsvětlený mnchrmatický Dtykvý displej. INZenni Z38 Technická dkumentace 12 knfigurvatelných přímých vladacích funkcí

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Diagnostické systémy STARMON

Diagnostické systémy STARMON Diagnstické systémy STARMON Ing. Jarslav Mládek a klektiv střediska elektrniky STARMON s.r.. Chceň Seminář K aktuálním prblémům zabezpečvací techniky v dpravě X 20. května 2015, ZČU Plzeň, Fakulta elektrtechnická,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1:

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1: Pdrbné technické specifikace a pžadavky k dílčímu plnění : a) Zálžní server včetně UPS pr virtuální server b) Zálžní file server včetně UPS pr fungvání virtuálních serverů c) Knslidace LAN navýšení ptických

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Funkce telefonního záznamníku o. Funkce operátora pevné sítě o

Funkce telefonního záznamníku o. Funkce operátora pevné sítě o Gigaset S810 Splehlivý, vysce kvalitní bezšňůrvý telefn pr prfesinální pžadavky s mžnstí knference nejvyšší kvality USP: nejlepší handsfree ve své třídě Klíčvé přínsy: Bluetth připjení pr náhlavní supravu

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. Typy stanic v síti. Rozdělení sítí

Počítačové sítě. Počítačová síť. Typy stanic v síti. Rozdělení sítí Pčítačvé sítě Pčítačvá síť vzájemné kmunikační prpjení pčítačů a dalších zařízení mžnsti využití : sdílení dat a prgramů - přístup k datvým subrům a spuštění prgramů na jiných pčítačích v síti sdílení

Více

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W POPIS Přijímač RSA Hz umžňuje vládat jeden jednfázvý mtr v rádivém systému řízení SIMU Hz Přijímač je mžné vládat spínačem a je kmpatibilní s vysílači Hz K přijímači je mžné připjit různé bezpečnstní prvky

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

Přehled LCD produktů

Přehled LCD produktů www.ems.cz Metestanice Teplměry Budíky Hdiny Přehled LD prduktů Prduktvý tým V pracvním týmu se s klegy zabýváme výběrem vhdných LD prduktů pr dmácnsti a kanceláře, které v praxi pmáhají zpříjemnit a mnhdy

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line 0-02.5 08.2.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

KOLONOVÝ TERMOSTAT SICO-100

KOLONOVÝ TERMOSTAT SICO-100 KOLONOVÝ TERMOSTAT SICO-100 NÁVOD K OBSLUZE Rev. C, 2010 PUB#: DI300803 OBSAH Obsah...2 Úvd...3 Specifikace...3 Instalace...4 Obsah ddávky...4 Nápájení...4 Připjení kntrléru...4 Instalace vladače a vládacíh

Více

Integrace dat. 2014 Profinit. All rights reserved.

Integrace dat. 2014 Profinit. All rights reserved. Integrace dat RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Obsah Kategrizace integračních přístupů Krky integrace a řešení prblematických stavů Master Data Management 2014

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 2016

VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 2016 Různé BČK u ČD VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 2016 Ing. Tmáš Pjsl 1 Elektrnické dbavení cestujících v IDS 2 Čipvé karty IDS v dbavvacích systému ČD - dnes IDOL Opuscard, karta IREDO, karta ODISka každé řešení

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ

NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ K O M I X s. r.., H l u b v a 1, 1 5 0 0 0 P r a h a 5, t e l.: +4 2 0 257 288 211, f a x: +4 2 0 257 288 221, s a l e s @ k m i x. c z, w w w. k m i x. c

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě ICS: 03.220.01; 35.240.60 Kmunikační infrastruktura pr pzemní mbilní zařízení (CALM) vrstva rzhraní

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Řízení a podpora logistiky ve výrobních areálech

Řízení a podpora logistiky ve výrobních areálech Řízení a pdpra lgistiky ve výrbních areálech Příklad řešení včetně mbilních technlgií Autr: Mirslav Franc, ixperta SE tel. 602 795 736 mirslav.franc@ixperta.cm Agenda 1. Představení řešení pr řízení a

Více

Maxwell16system (Promega) Real Time PCR termocykler. Automatický Real Time PCR analyzátor

Maxwell16system (Promega) Real Time PCR termocykler. Automatický Real Time PCR analyzátor Maxwell16system (Prmega) Zpracvání 1 až 16 vzrků sučasně mžnst izlace DNA, RNA, prteinů stripy s předplněnými reagenciemi vyhříváný eluční krk purifikace vzrků během cca 30min Různé typy purifikačních

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem Tiskvá zpráva Praha, duben 2008 Vyrben pr váš televizr BRAVIA : nvé flexibilní DVD rekrdéry s pevným diskem Mžnst připjení HDD videkamery pr přímé digitální kpírvání* Funkce X-Pict Stry pr vytváření pkrčilých

Více

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Ppis HW a prvz zařízení Mdul WM868-SJ-R4 (Sběrná jedntka RS-485 HW rev.4 ) Mdul WM868-SJ-U (Sběrná jedntka USB HW rev.4) Mdul WM868-SJ-RK (Sběrná jedntka radivá HW

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Ppis HW a prvz zařízení Mdul WM868 R2 (RS-232 HW rev.4 ) Mdul WM868 R4 (RS-485 HW rev.4) Mdul WM868 U (USB HW rev.4) Mdul WM868 REP (Repeter HW rev.4) SOFTLINK s.r..,

Více

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa Systém kritických bdů HACCP Ústav knzervace ptravin a technlgie masa C je HACCP? HACCP nejsu kritické bdy Zejména preventivní systém!! zdravtní nezávadnst Spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu :

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s.

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s. Nvinky a změny POEM verze 5.3 16. 7. 2012 Cpyright 2012 VIAVIS a.s. Obsah 1. Obecné změny v POEM verze 5.3... 3 2. Nvinky a změny v jedntlivých mdulech... 5 2.1. Prjekty... 5 2.2. Partneři... 5 2.3. Kalendář...

Více

MODELOVÁNÍ A SIMULACE (analogové počítače) pro obor Aplikovaná fyzika

MODELOVÁNÍ A SIMULACE (analogové počítače) pro obor Aplikovaná fyzika Mderní technlgie ve studiu aplikvané fyziky MODELOVÁNÍ A SIMULACE (analgvé pčítače) pr br Aplikvaná fyzika Luděk Bartněk 2 OBSAH INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Mderní technlgie ve studiu aplikvané fyziky.

Více

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata EFA-SST Rychlběžná vrata pr -PS mderní parkvací systémy rychlá a bezpečná vrata Nejrychlejší vrata na světě pr parkvací garáže Neprvnatelně rychle, bezpečně, splehlivě ke známým vlastnstem rychlběžných

Více