4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy"

Transkript

1 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny datvé typy pužívané v prgramvacím jazyce Java, uvedeme si definici perátrů a perandů a příkazů. Pr všechny tyt základní prvky jazyka budu uvedeny příklady. Dba nutná k nastudvání 2 2,5 hdiny 4.1 Datvý typ Nejprve si uvedeme becnu definici pjmu datvý typ a pté se zaměříme na dstupné datvé typy v prgramvacím jazyce Java. Datvý typ je mnžina hdnt a mnžina perací nad těmit hdntami. Každá prměnná, knstanta a výraz jsu právě jednh datvéh typu. Typ prměnné a knstanty je určen během deklarace prměnné neb je typ výrazu dán pužitými perátry a perandy (např. definice th, jakéh datvéh typu bude výsledek p dělení datvéh typu int a duble) v každém prgramvacím jazyce musí být definván, jakéh typu je výsledek. V prgramvacím jazyce Java lze datvé typu rzdělit na dvě základní skupiny: Primitivní datvé typy jedná se nejzákladnější frmu dat v jazyce Java. Při deklaraci prměnné primitivníh datvéh typu dchází k alkaci určitéh pčtu bitů v paměti. Velikst alkvané paměti záleží na datvém typu k dispzici je základních 8 datvých typů, pd kterými si lze představit knkrétní hdnty: celčíselné jedná se datvé typy: byte (8 bitů), shrt (16 bitů), int (32 bitů), lng (64 bitů) reálné - duble (32 bitů), flat (64 bitů) znaky jedná se datvý typ char (16 bitů), pužita znakvá sada Unicde lgické hdnty jedná se datvý typ blean. Velikst není pevně dána, záleží na Java Virtual Machine (JVM) Referenční datvé typy referenční prměnné nebsahují žádné knkrétní hdnty, ale dkazují na bjekty v paměti. Jejich velikst není pevně dána. K detailnějšímu představení referenčníh datvéh typu se dstaneme při výkladu tříd a bjektů v další části kurzu. KST/IZAPR - Základy prgramvání blk 4, strana 1 (7) Michael Bažant

2 Obrázek 1: Primitivní datvé typy pr práci s čísly a jejich rzsah byte x = 10; char znak = A ; blean suhlas = true; duble cisl = ; Obrázek 2: Referenční datvý typ v jazyce Java 4.2 Přetypvání Pměrně častu perací při prgramvání je nutnst změny datvéh typu, tzv. přetypvání. V některých případech je přetypvání bezprblémvé, nebť se vykná autmaticky. V takvém případě se jedná implicitní přetypvání, které se typicky realizuje při rzšiřující knverzi, např. z datvéh typu byte na datvý typ int viz následující příklad. KST/IZAPR - Základy prgramvání blk 4, strana 2 (7) Michael Bažant

3 Příklad: int a = 100; lng b = a; Jiným případem je ptm přetypvání, které se autmaticky nerealizuje a pakliže jej chceme vyknat, tak jej musíme zabezpečit sami. Ve většině případů se jedná případy zúženi, tedy převdu většíh datvéh typu d menšíh. V takvém případě v jazyce Java zůstává příslušný pčet bitů vprav a zbytek zůstává nepužit viz následující příklad, kdy se pr explicitní přetypvání pužívají kulaté závrky, v nichž se nachází název nvéh datvéh typu Příklad: flat a = f; int b = (int) a; Příklad: duble e = (duble) (i / j); // vysledek 3.0 duble d = (duble) i / ( duble) j; // vysl 3.5 duble f = ((duble) i ) / j; // vysledek Prměnné Při prgramvání ptřebujeme uchvávat data (např. údaje zadané uživatelem, různé dčasné a pmcné hdnty, výsledky výpčtů, údaje načtené ze subrů (textvých, datvých) apd.). Prměnné jsu pjmenvaná místa v paměti (paměťvá místa), ve kterých uchváváme infrmace. Prměnná je vždy určitéh typu, uchvávaná hdnta se může za běhu prgramu měnit. Prměnná vždy bsahuje jednu z mnžiny přípustných hdnt. Jazyk Java je silně typvý jazyk, cž znamená, že každá prměnná i výraz je určitéh datvéh typu splnění tét pdmínky kntrluje kmpilátr. P deklaraci prměnné již není mžné měnit její typ, ale hdntu je mžné měnit (až na výjimky, které budu uvedeny v další části kurzu). Deklarace (určení suvisejícíh typu dat) a inicializace (přiřazení úvdní hdnty d prměnné) prměnné v jazyce Java vypadá následvně: [mdifikatr] typ identifikatr [= hdnta]; Pr tent frmální zápis je pužita EBNF (viz blk 1), nepvinné údaje jsu tedy uvedeny v hranatých závrkách. V příkladu 1 je uvedena mžnst zápisu dekla- KST/IZAPR - Základy prgramvání blk 4, strana 3 (7) Michael Bažant

4 race se sučasnu inicializací prměnné, příkladu 2 ptm samtná deklarace prměnné bez inicializace. Mdifikátrů existuje (a reálně se pužívá) celá řada, příklad jednh je uveden v následující kapitle knstantách. Příklad 1: int pcet = 1; Příklad 2: int pcet; 4.4 Literály (dslvné hdnty) Literály představují pevně danu hdntu vyjádřenu explicitně bez pužití jiných prvků jazyka. Mezi literály tedy nepatří prměnné prgramu ani knstanty. Literály mhu být různých typů řetězcvé, číselné, lgické a jiné. V tét kapitle prjdeme jedntlivé mžnsti definice dslvných hdnt v prgramvacím jazyce Java. V jazyce Java jsu dstupné následující mžnsti zadávání dstlvných hdnt pr jedntlivé datvé typy: celčíselné typy (byte, shrt, int a lng) vyjádřit pmcí desítkvé, smičkvé neb šestnáctkvé číselné sustavy, cž je demnstrván na následujících příkladech. Desítkvá sustava int a = 42; Osmičkvá sustava (číslice 0 7), prefix 0, max. 21 číslic bez úvdní nuly int sedm = 07; // desitkve 7 int sm = 010; // desitkve 8 int devet = 011; // desitkve 9 Šestnáctkvá sustava (znaky 0 f), prefix 0x neb 0X, max. 16 znaků bez prefixu int x = 0X001; // x = 1 int y = 0x7fffff; // y = int z = 0x7FFFFF; // y = typy s plvucí desetinnu čárku (flat, duble) u těcht datvých typů je mžné pužít znak E neb e u vědecké ntace, znak f ne- KST/IZAPR - Základy prgramvání blk 4, strana 4 (7) Michael Bažant

5 b F pr 32bitvý literál s plvucí desetinnu čárku (je vyžadván) a znak d neb D pr 64 bitvý literál typu duble (tat vlba je výchzí a pdle knvence se neuvádí). flat f = 653.2f; flat g = 653.2F; duble d = D; // vlitelne D neb d lgický typ (blean) u tht typu se pužívají výhradně hdnty true neb false, nelze pužívat jiné způsby zápisu (v některých jazycích např. hdnty 0, 1 apd.). blean t = true; blean s = 0; // chyba literály typu char a String mhu bsahvat libvlné znaky v kódvání Unicde (UTF-16). Umžňuje-li t editr zdrjvéh kódu, je mžné takvé znaky zadávat přím při psaní kódu. Pkud nikliv, lze pužít sekvenci Unicde escape jak např. \u0108. Typ char je ve skutečnsti 16-bitvé čísl, hdnty lze zadávat i ve tvaru číselných hdnt. Literály typu char vždy zapisujeme d jednduchých uvzvek a literály typu String d dvjitých uvzvek. Datvý typ String představuje třídu a jedntlivé řetězce ptm d tét třídy dvzené bjekty, k tét prblematice se ale dstaneme během dalšíh výkladu. char a = 'a'; char pismenn = '\u004e'; //vyuziti Unicde char a = 0x892; // hexa char b = 982; // literal typu int char c = (char)70000; // prekrceni rzsahu char String s = "Retezec"; dslvné hdnty pr ple k tét prblematice se vrátíme výkladu týkajícíh se plí K dispzici je také speciální literál null, který lze pužít jak hdntu libvlnéh referenčníh typu. Hdntu null je mžné přiřadit libvlné prměnné s výjimku prměnných primitivníh datvéh typu. S hdntu null nelze prvádět téměř žádné perace krmě testvání její přítmnsti. Tat hdnta se prt čast pužívá v prgramech jak značka, že určitý bjekt není k dispzici. KST/IZAPR - Základy prgramvání blk 4, strana 5 (7) Michael Bažant

6 4.5 Knstanty Mdifikátr final určuje, že se hdnta dané prměnné nemůže změnit. Následující deklarace prměnné definuje knstantu s názvem PI, jejíž hdnta představuje dhad čísla pí. final duble PI = ; 4.6 Výraz Nejprve se pdíváme na becnu definici výrazu, pté na prvky, z nichž se mhu výrazy skládat. Pd pjmem výraz rzumíme knstrukci jazyka, která má hdntu nějakéh datvéh typu. Výrazy (anglicky expressins) jsu knstrukce vytvřené z prměnných, perátrů a vlání metd, které jsu sestaveny pdle syntaxe jazyka. Výsledkem vyhdncení výrazu je jediná hdnta. Příklady výrazů (jsu zvýrazněny tučně): int frekvence = 0; // vyraz ma hdntu dat. typu int ple[0] = 100; int vysledek = 1 + 2; if (hdnta1 == hdnta2) {} 4.7 Operátry V předchzí kapitle výrazech jsu u všech příkladů pužity krmě prměnných také speciální symbly, na které se nyní zaměříme. Těmt symblům říkáme perátry a nyní si uvedeme becnu definici. Operátry jsu speciální symbly, které prvádějí knkrétní perace s jedním, dvěma neb třemi perandy a ptm vrací výsledek. Operandy jsu části výrazu, na které je aplikván jeden z relevantních perátrů, přičemž každý perand má hdntu knkrétníh datvéh typu. Pr demnstraci pjmenvání jedntlivých částí uvedených příkladů pužijeme názrný brázek (viz Obrázek 3). KST/IZAPR - Základy prgramvání blk 4, strana 6 (7) Michael Bažant

7 Obrázek 3: Prvky výrazu V jazyce Java (stejně jak i v jiných jazycích) je k dispzici celá řada perátrů, se kterými se seznámíme v dalším blku tht kurzu. 4.8 Příkaz Příkaz (anglicky statement) tvří úplnu jedntku prvádění prgramu. Následující typy výrazů lze změnit na příkaz, když příslušné výrazy uknčíme středníkem (tyt příkazy nazýváme výrazvými příkazy): výrazy přiřazení libvlné pžití perátrů ++ neb -- vlání metd výrazy vytvření bjektů Krmě výrazvých příkazů také existují dva další typy příkazů: deklarační příkazy (těmi se deklaruje prměnná) a příkazy řízení tku, které regulují přadí, ve kterém se prvádějí jiné příkazy. S těmit příkazy se seznámíme v dalším blku 6 tht kurzu. Otázky na prcvičení 1. Jaké primitivní datvé typy jsu k dispzici v jazyce Java? 2. C bsahuje referenční prměnná? 3. Jaký je rzdíl mezi výrazem a příkazem? 4. K čemu služí knstanty? 5. Jak definvujeme datvý typ? Odkazy a další studijní prameny 1. Java Tutrial - KST/IZAPR - Základy prgramvání blk 4, strana 7 (7) Michael Bažant

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST EXPERIMENTÁLNÍ PROCESOROVÁ ARCHITEKTURA ATTOWPU 0.9 Tmáš Mariančík Kpřivnice 2011 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obr SOČ: 18 infrmatika Experimentální prcesrvá archiketura

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server SBS Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pr předkládání údajů Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI-00121 Helsinky, Finsk Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

1.2. Kinematika hmotného bodu

1.2. Kinematika hmotného bodu 1.. Kinematika hmtnéh bdu P matematické přípravě už můžeme začít s první kapitlu, kinematiku. Tat část fyziky se zabývá ppisem phybu těles, aniž by se ptala prč k phybu dchází. Jak je ve fyzice častým

Více

Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG

Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG Katedra sciální gegrafie a reginálníh rzvje, PřF OU 1 Studentský manuál pr kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkušky na KSG Tent Studentský manuál služí Vám, studentům a studentkám

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Okruhy pro SZZ v magisterském oboru Aplikovaná informatika

Okruhy pro SZZ v magisterském oboru Aplikovaná informatika Okruhy pr SZZ v magisterském bru Aplikvaná infrmatika Cílem SZZ není psluchače zkušet z detailních znalstí, ale dbrně diskutvat na zadané téma. Příklady jsu záměrně vleny tak, jak jsu bvykle vleny tázky

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více